ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ

ဲ ယ္

http://mmteashop.com

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

1

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

http://mmteashop.com

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

14 . 7 . 2011

http://mmteashop.com
2

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

http://mmteashop.com

အခန္း ကေလးအတြင္း ၌
လူမမာသည္

ၿငိမ္သက္စြာ

တိတဆ
္ တ
ိ လ
္ ်က္ရေ
ိွ လသည္။
ပက္လက္ကေလးမွန
ိ း္ ၍

ေနရာမွ

ေခါက္ကတ
ု င္ထက္မွ
တဟြတဟ
္ ြတႏ
္ င
ွ ့္

အဆက္မျပတ္ ေခ်ာင္း ဆိုး လိုက္သျဖင့္ အခန္း ကေလး အေထြအထူး ပင္ ထူး လြန္႔လွႈပ္ရွား
သြားသည္။ အဆက္မျပတ္ေခ်ာင္း ဆိုး လိုက္ရေသာေၾကာင့္ လူမမာသည္ ေတာ္ေတာ္ေလး
အားအင္ကုန္ခန္း ကာ ေမာပန္း သြားပံုရသည္။ ေခ်ာင္း ဆိုး ရပ္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ သူသည္
အတန္ၾကာမွ် ေမာဟုိက္၍ ေနသည္။
လူမမာ၏ ကုတင္ေခါင္း ရင္း ေဘးပက္လက္ ကုလားထိင
ု ေ
္ ပၚတြင္ အသက္အစိပ္
ခန္႔ သားနားသန္ျ႔ ပန္႔ေသာ လူရြယတ
္ စ္ဥးီ သည္ လူမမာအား မ်ားစြာ စိတမ
္ သက္မသာ
ၾကည့္ရင္း

သက္ျပင္း ကိုလည္း

ပင္ပင္ပန္း ပန္း

ခ်လိုက္သည္။

တကယ္ဆေ
ုိ တာ့

လူရြယသ
္ ည္သ၏
ူ မိတေ
္ ဆြ လူမမာကို စိတ္ပ်က္လိုက္ျ ခင္း သာ ျဖစ္ေလသည္။
ေရေက်ာ္ရပ္ကြက္၏

အစြနဘ
္ က္ခပ္က်က်

မီး ရထားလမ္း ေဘးရွိ

အိပ္ကုပ္

ကေလးတစ္လးုံ ၏ အခန္း က်ဥ္း ကေလးတစ္ခု အတြငး္ ဝယ္ျဖစ္သည္။ သတင္း စာဂ်ာနယ္
အေဟာင္း မ်ားႏွင့္ အျခားစာရြက္စာတမ္း မ်ား၊ စာအုပ္မ်ားသည္ က်ဥ္း ေျမာင္း လွေသာအခန္း
ကေလးအတြငး္ ၌ ျပန္႔ၾကဲလ်က္ရွိ သည္။ ဘယ္ဟာတစ္ခမ
ု ်ွ သူ႔ေနရာႏွင့္ သူမရွိ၊ ေသေသ
သပ္သပ္လည္း
အေဟာင္း မ်ားႏွင့္

မရွိ၊

ေခါက္ကတ
ု င္ေဘး

ညစ္ပတ္ေနေသာ

ႀကိဳးတန္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္

မ်က္ႏွာသုတ္ပု ဝါမ်ားသည္

လံုခ်ည္အကႌ်

တိုး လို႔တြဲေလာင္း ႏွင့္

စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္း လွသည္။
ကုတင္ေဘးရွိ စားပြဲကေလး တစ္လံုး ေပၚတြင္လည္း ေဆးပုလင္း မ်ား စာရြက္ႏွင့္
စာအုပ္ေဟာင္း ေလးအုပ္တို႔ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ေသေသသပ္သပ္မဟုတ၊္ ႐ႈပ္ေပြေနသည္။

3

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ကုတတ
္ င္ေဘး
ထုတေ
္ ဝေသာ
ေနသည္။

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေအာက္ေျ ခတြငက
္ ား၊
စာအုပ္

လူမမာ၏

အဂၤလန္ျ ပည္လက္ ဝဲ

ဆယ့္ေလးငါးအုပ္တို႔သည္
ေခါင္း ရင္း ဘက္ နံရံတြင္

ဖုတ္အလူး လူး ႏွင့္

ဓာတ္ပံုႀကီး

စာအုပ္ကလပ္မွ
ဖရိုဖရဲ ျပန္႔ၾကဲ

သံုး ေလးပံုတို႔ကို

ခ်ိပ္ဆြဲ

ထားသည္။ ထိုဓာတ္ပံုႀ ကီး မ်ားမွာ ကမာၻ႔ဘာသာေရး ေခါင္း ေဆာင္ႀ ကီး မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗုဒ ၶ၊

http://mmteashop.com

ခရစ္ေတာ္တို႔အျပင္

လူမႈေရးေခါင္း ေဆာင္ႀ ကီး မ်ား

ကား(လ္)မာ့ခက္ (စ္)တို႔၏

ပံုႀကီး မ်ား

ျဖစ္ၾကေသာ

ျဖစ္ၾကေလသည္။

ကုတင္၏

ဆိုကေရးတီး ႏွင့္
ေျခရင္း နံရံတြင္

ခ်ိပ္ထားေသာ တေယာျပားကေလးကေတာ့ ႀကိဳးေတြျပတ္လို႔ ...
"ကိုအံုး ေက်ာ္ ..." အားနည္း လွေသ ာအသံျ ဖင့္ လူမမာက ေျပာလိုက္သည္။
"ဗ်ာ-ကိုဘုန္း ႏိုင္...ခင္ဗ်ား

ေတာ္ေတာ္အေနရ

ဆိးု သလား ..."

ကုတင္ေဘးမွ

ကိုအံုး ေက်ာ္က ၾကင္နာယုယစြာ ေမးသည္။
"ဆိးု တယ္ဗ်ာ ...ကိုအံုး ေက်ာ္...ေတာ္ေတာ့္ကိုဆိုး တယ္ ..." လူမမာ ကိုအံုး ေက်ာ္ကို
လွမ္း ၾကည့္ကာ မသက္မသာ ၿငီး တြား ေျပာဆိုလိုက္သည္။
"အဆုပ္ေရာဂါဟာ တယ္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္း ဗ်ာ ..." လူမမာသည္ သူ၏ ေဝဒနာကို
ေၾကာက္ရြံ႕ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ျ ပန္သည္။
ကုတင္ေဘးမွ လူမမာလာၾကည္ေ
့ သာ သူက လူမမာကို မသက္မသာၾကည္ရ
့ င္း
ဦး ေခါင္း ကို ေျဖးညွင္း စြာ

ခါရမ္း ေနသည္။

အတန္တန္

သတိေပးခဲ့ပါလ်က္ႏွင့္

သူ၏

သတိေပးျခင္း ကို ငယ္ရြယသ
္ ူ လူမမာကိုဘုန္း ႏိုင္ကို ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ ဘာမွေျပာဆိုျ ခင္း
မျပဳလိုသကဲ့သို႔

မ်က္ႏာွ လႊဲကာ၊

ေခါင္း ရင္း ျပဴတင္း ေပါက္မွ

မီး ရထားလမ္း ဘက္သသ
႔ုိ ာ

ေငးစိုက္၍ ၾကည့္႐ႈေနသည္။
တစ္ရက္လ်ွ င္ ၂၄ နာရီသာရွိသည့္ အနက္၊ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အနည္း ဆံုး
၈ နာရီအိပ္စက္ျ ခင္း ျပဳရေပမည္။ အသက္ရင
ွ က
္ ာ က်န္း မာ သန္စြမ္း ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ထိုသို႔

4

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
အိပ္စက္ခ်ိန္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

လိုအပ္သည့္အျပင္

ျပဳရေပေသးသည္။

သို႔ရာတြင္

လံေ
ု လာက္ေသာ

ငယ္ရြယ္

အဟာရ

ထက္သန္လ်က္

ကိုလည္း

ရွိေသာ

မွီဝဲျခင္း

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

ထိုစည္း ကမ္း မ်ားကို အလ်ဥ္း ဂ႐ု မစိုက္ခဲ့ဘဲ မိမိယံုၾကည္ေသာ လုပ္ငန္း ကို မအိပ္မေန
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

သူသည္ အိပ္စက္ခ်ိန္ကို

၂ နာရီ

၃ နာရီထက္

ပို၍ အသံုး မျပဳခဲ့။

http://mmteashop.com

ထမင္း ကိုလည္း အခ်ိန္မွန္မွန္ႏွင့္ နပ္မွန္မွန္မစားခဲ့။ မိမိ၏ ယံၾု ကည္ေသာ လုပ္ငန္း ကို လုပ္ဖို႔
အအိပ္ပ်က္ခံကာ

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

တကယ္ဆေ
ုိ တာ့

ထက္သန္ေသာ

စိတ္ဓာတ္ႏွင့္

သူသည္ သဘာဝတရားႀကီး ကိုပင္ ပုန္ကန္လိုက္မိခဲ့ျ ခင္း မွ်သာ ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ မိမိကိုပုန္ကန္ ျခားနားေသာ အရာဝတၳဳမွန္သမွ်ကို သဘာ ဝမိခင္သည္
သက္ညာွ ခြငလ
့္ တ
ႊ တ
္ တ္ေသာ
သဘာဝမိခင္သည္

သေဘာမရွိေခ်။

ေရွး ဦး စြာ

သတိေပးတတ္သည္။

မိမိကို ပုန္ကန္ျခားနားသူ

သတိေပးတတ္ေလ့

ထိုသို႔မွမရေတာ့လွ်င္

ရွိသည္။

မွန္သမွ်ကို

အတန္တန္လည္း

ထိသ
ု တၱ ဝါကိုျဖစ္ေစ၊

ဝတၳဳကိုျဖစ္ေစ

တစ္ခါတည္း ဖ်က္သိမ္း ပစ္လိုက္တတ္ေလ့ ရွိသည္။
ထက္သန္

တက္ၾကြေသာ

ငယ္ရြယ္သူတို႔၏

စိတ္ဓာတ္ျ ဖင့္

သဘာ ဝ

မိခင္ႀကီး ကိုပင္ ပုန္ကန္ေသာ ေက်ာင္း သားလူရြယ္ ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ မိမိယံုၾကည္ေသာ
လုပ္ငန္း ကို မအိပ္မေန၊ မစားမေသာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္
သဘာဝမိခင္က ၄င္း အား သတိေပးလ်က္ ရွိေနေလျပီ။
"အဟြတ္ ...အဟြတ္ ...အဟြတ္ " လူမမာသည္ အဆက္မျပတ္ ေခ်ာင္း ဆိုး လိုက္ရ
သျဖင့္

အားအင္ကုန္ခန္း ကာ

ဖုတ္လွိုက္

ဖုတ္လွိုက္

ေငးေမာၾကည့္႐ႈေနရာမွ
ဦး ေခါင္း ကို

ေမာပန္း သြား၍

ရွဴေနရသည္။
လူမမာကို

ေျဖးညွင္း စြာ

သြားရျပန္ေလသည္။

ကိုအံုး ေက်ာ္သည္

မီး ရထား

လွမ္း ၍ ၾကည့္လိုက္ရျပန္သည္။

ခါရမ္း ေနလိုက္

ျပန္သည္။

အသက္ကပ
ုိ င္

ျမန္မာတို႔၏

သံလမ္း ကို

ထို႔ေနာက္

သူ၏

ေနာက္ဆံုး ဘုရင္

သီေပါမင္း ကို ဖမ္း ဆီး ေခၚေဆာင္သြား ၿပီး သည့္ ေနာက္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အစျပဳလ်က္၊
ျဗဴ႐ိက
ု ေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စေသာ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီသမားမ်ား၏

5

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ကၽြနသ
္ က္တမ္း

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

တစ္ေလွ်ာက္တြင္

"ကုလားထိုင္ႏွင့္

အခြင့္အေရး "

ကိသ
ု ာ

တပ္မက္ခၾဲ့ ကေသာ လူႀကီး ပိုင္း မွ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသင္း အဖြဲ႔မ်ား၏ ခုတံုး
အျဖစ္ျဖင္၄
့ င္း ၊ လက္ကဒ
ုိ တ
ု ္ အျဖစ္ျဖင္၄
့ င္း ၊ ေတာ္လွန္ေရး
ေက်ာင္း သား

လူငယ္မ်ားသည္

http://mmteashop.com

ေက်ာင္း သားမ်ားသည္

စိတဓ
္ ာတ္ ျပင္း ျပလွေသာ

အသံုး ခ်ခံလိုက္ၾကေသာအခါ၊

စိတဓ
္ ာတ္က်ဆင္း သြားခဲၾ့ ကသည္။

မ်ားစြာေသာ

လူငယ္

ေက်ာင္း သားျပည္သူတို႔၏

ေခၽြး မ်ား အက်ခံကာ တိုက္ခိုက္လာခဲ့ၾကေသာ တိုက္ပြဲကို အျပတ္အသတ္ ဆက္လက္၍
အတိုက္ခိုက္ေတာ့ဘဲ၊
ငယ္ရြယေ
္ သာ

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

ေစ့စပ္ကာ

စိတ္ႏံုး ႏံုး က်ကာ

အညံ့ခံလိုက္ၾကေသာအခါ
အိပ္ရာထက္သို႔

ဘံုး ဘံုး ႀကီး

လဲက်သြားခဲျ့ ခင္း မွ်သာ ျဖစ္သ ည္။
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ နယ္မွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔
ပညာသင္ၾကားေနေသာ

ၾကပ္ၾကပ္တးီ တီး လာေရာက္

ေက်ာင္း သားလူငယ္္တစ္ဦး ျ ဖစ္ေလသည္။

သူ၏မိဘမ်ားသည္

ဆင္း ရဲၾကေသာ္လည္း တစ္ေယာက္တည္း သာရွ၍

ဉာဏ္ပညာထက္မ်က္ေကာင္း မြန္ေသာ
သားကို

တာဝန္ႀကီး မားလွေသာ

တကၠသလ
ုိ ္

ေက်ာင္း ေတာ္ႀ ကီး သို႔

အဆင္း ရဲ

အငတ္ျ ပတ္ခက
ံ ာ ပို႔ေပးခဲ့ၾကသည္။
တကၠသလ
ုိ ္
သို႔ရာတြင္

ပညာသင္ၾကားေရးသည္

တကၠသလ
ုိ ေ
္ က်ာင္း ႀ ကီး သည္

အထင္ႀ ကီး ေအာင္

ၿဗိတိသွ်

ေခတ္သမယအတြငး္

ကိုဘုန္း ႏိုင္၏

အင္မတန္

ပညာတတ္မ်ားကိမ
ု ွ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားမ်ားက
မိဘမ်ားသည္

စရိတ္ႀကီး ေလးလွသည္။
လူေတာ္လတ
ူ တ္ဟ၍

ဖန္တီး ျပဳလုပထ
္ ားေသာ

၄င္း တို႔၏ ကိုယ္ကို

အငတ္ခက
ံ ာ

သားတစ္ေယာက္ကုိ တကၠသလ
ုိ ္ ေက်ာင္း ေတာ္ႀ ကီး သို႔ ပို႔ထားၾကသည္။
ထိသ
ု ားတစ္ေယာက္
တစ္ဥးီ တစ္ေယာက္

ဘြဲ႔ထူး ဂုဏ ္ထူး မ်ား

ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု

အဘယ္မဘ
ိ တိသ
႔ု ည္
မျမင္လိုဘဲ ရွိၾကသနည္း ။

မိမိတို႔သားသမီး မ်ား

ရေသာအခါ

တန္း ၍

ေမွ်ာ္မွန္း တြက္ခ်က္ထားခဲ့ၾကပံု
ႀကီး ပြားေကာင္း စားသည္ကုိ

အရာရွိႀကီး
ရေလသည္။
မၾကည့္လို

6

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

တကၠသလ
ုိ ေ
္ က်ာင္း ေတာ္ႀ ကီး ၌
ေလးစားေနေသာ
တေယာက္ကုိ

ေခတ္အခါႏွင့္

ပညာသင္ၾကားျခင္း ကို

ပတ္ဝန္း က်င္တြင္

ေရႊေက်ာင္း ေတာ္ႀ ကီး သို႔

သြားေရာက္

လူတကာအထင္ႀ ကီး

ငယ္ရြယေ
္ သာ

ကိုဘုန္း ႏိုင္

လိုသည္မွာလည္း

အျပစ္တင္

စရာေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ သဘာဝမွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ အထူး သျဖင့္

http://mmteashop.com

အေတြအ
႔ ၾကံဳ

နည္း ပါးႏုနယ္ေနၾကေသးေသာ

ငယ္ရြယသ
္ မ
ူ ်ားသည္

တဘက္သား၏

အထင္အျမင္ႀကီး မႈကုိ အင္မတန္ခံထုိက္ၾကသည္ မဟုတေ
္ လာ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ မသိေသာ
မယံုၾကည္ေသာကိစၥတစ္ခုခုကိုပင္

လူတဘက္သားက

အထင္ႀ ကီး ေလးစားရန္အတြက္

ငယ္ရြယသ
္ မ
ူ ်ားသည္ မိုက္မိုက္ကန္း ကန္း ႏွင့္ ရမ္း ရမ္း ကားကား ျပဳလုပတ
္ တ္သည္။
၄င္း တို႔၏ ကၽြန္ျပဳအေရး စီမံကိန္း အတြက္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ သမားမ်ားက မြန္း မံ
ေဆာက္ လပ
ု ထ
္ ားေသာ

ရန္ကန
ု တ
္ ကၠသလ
ုိ ္

ေက်ာင္း ေတာ္ႀ ကီး ကား

ထည္ ဝါလွသည္။ အာရွတိုက္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း တြင္
တစ္ခုဟူ၍ပင္
တကၠသလ
ုိ ္
ဝင္ေရာက္

အဆိုရွိေလသည္။

ထိုမွ်

ေက်ာင္း ေတာ္ႀ ကီး သို႔
သင္ၾကားခြင့္

စိတက
္ းူ ယဥ္

ခုႏွစ္၊

ရရွိခဲ့ေလသည္။

အထင္ႀကီး ခဲေ
့ သာ

အေကာင္း ဆံးု ေသာ ပညာေရးစခန္း

ထည္ဝါ

၁၉၃၅

ခန္႔ျငား

ေကာင္း မြန္ျခင္း ရွိလွေသာ
ဂၽြနလ
္ ဆန္း တြင္

ငယ္ရြယသ
္ ူ

တကၠသလ
ို ၌

ရန္ကုန္

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

တစ္ဦး ျဖစ္ ၿပီး

သူအင္မတန္

ပညာသင္ၾကားခြင့္

ရရွိခဲ့ေသာ

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ သူ၏ ကိုယ္ကို ဇာတ္ေတာ္လာ ဒီသာပါေမာကၡ ဆရာႀကီး ၏ တကၠသလ
ုိ ၌

ပညာသင္ၾကားရေသာ မင္း ညီမင္း သား တစ္ဦး ကဲ့သို႔ အထင္ေရာက္သြားသည္။ သင္တန္း
ဆရာ ဆရာမမ်ားက 'ေလးဒီး (စ္)အင္ဂ်ဲင္း တဲ (လ္)မင္း ' ဟု အာေမဋိတ္ ျပဳတတ္ေသာ
အေခၚအေ ဝၚကို

အဟုတႀ္ ကီး ထင္ကာ

၄င္း ၏

ကို္ယ္ကို

'ဂ်ဲင္း တဲ (လ္)မင္း '

တစ္ဥးီ တေယာက္ျ ဖစ္သြား ၿပီဟု ေအာက္ေမ့ခဲ့မိသည္။
ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အလွအပႏွင့္

ဝါရင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ

အေဆာင္အေယာင္ကို

လွပထည္ ဝါေသာ

တကၠသလ
ုိ ္

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ

ႀကိဳက္တတ္ေသာ

ေက်ာင္း တစ္ခုကို

သမားမ်ားသည္

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္

ဖန္ဆင္း ေပးခဲ့ေလသည္။

အတိတ္

7

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ရာဇဝင္မွ ေရႊန္း ရွင္တို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း အမည္မ်ားျဖင့္ စစ္ကိုင္း ၊ ပင္း ယ၊ အင္း ဝ ႏွင့္ ပုဂံ
စေသာ

ေက်ာင္း ေဆာင္မ်ားကိုလည္း

အသက္ငယ္ရြယေ
္ သာ

ဗမာဆန္ဆန္မွည့္ေခၚ

ေက်ာင္း သား

တစ္ဥးီ သည္

ေပးထားလိက
ု သ
္ ည္။

စစ္ကိုင္း ေက်ာင္း ေဆာင္၌

http://mmteashop.com

စံျမန္း ေနထိုင္ရာ၊ ၄င္း ၏ ကိုယ္ကိုစစ္ကိုင္း မင္း သားဟု အထင္မေရာက္ဘဲ ရွိႏိုင္အံ့နည္း ။
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ နယ္မွ ေက်ာင္း သား တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူသည္ ငယ္ရြယသ
္ ူ
တစ္ဦး မွ်သာ ျဖစ္သည္။ လူေ
႔ လာက အေတြ႔အၾကံဳဆို၍ ဘာမွ် မရွိလွေသး။ ထို႔ေၾကာင့္
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း ျပဳခဲ့ရ ၿပီး ေနာက္၊ မ်ားမၾကာမီ အတြငး္ သူသည္ မိမိ၏
ကိုယ္ကို

မင္း ညီမင္း သား

အင္း ဝေက်ာင္း ေဆာင္၌
တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ
ဘဝျမင္လ
့ ်က္
ေက်ာင္း စားရိတ္
ျပဳလာသည္။

တစ္ဦး ကဲ့သို႔

ေနထိုင္ရသျဖင့္

အထင္ေရာက္ရသ
ိွ ြားေလသည္။
သူ၏

အဘိုး မင္း ဖ်ား၏

ရွိသည္။

နယ္မွေန၍

အင္း ဝၿမိဳ႕ေတာ္ကို

သားေတာ္ႀ ကီး တပါးကဲသ
့ ႔ုိ
သူတို႔ကိုယ္ကို

မွန္မွန္ပို႔ေပးေနရရွာေသာ
သူအေဖသည္

ကိုယ္ကို

ေလး

ငါး

စတင္

ေအာက္ေမ့ ကာ

အဆင္း ရဲခံ၊

မိဘမ်ားကိုပင္

တစ္လလွ်င္

သူသည္

အငတ္ခက
ံ ာ၊

သူသည္

ေမ့ေလ်ာ့စ

ေျခာက္ဆယ္မ်ွ

ရရွိေသာ

ေက်ာင္း ဆရာကေလး တစ္ဦး မွ် ျဖစ္ေသာ္လည္း သူသည္၊
မိမိ၏ ကိုယ္ကို မင္း ႀကီး စြာေစာ္ကဲ ကဲ့သို႔ အထင္ရွိေနသည္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္း
တြင္ တစ္ဘက္က ေစ်းေရာင္း ရွာေဖြေနရေသာ္လည္း ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ ၄င္း ၏ ကိုယ္ကို
အင္း ဝဘုရင္ မင္း ေခါင္ႏွင့္ ညီအစ္ကိုေတာ္ သည္ဟု ေအာက္ေမ့ေနသည္။
ကိုဘုန္း ႏိုင္၏

ပတ္ဝန္း က်င္၌

အစိုးရအရာရွိ

အရာခံ

သားသမီး မ်ားႏွင့္

ေျမရွင္သူေဌးတို႔၏ သားသမီး မ်ားသာ ရွိၾကသည္။ လူဆင္း ရဲသားသမီး မ်ား

မရွိၾကေခ်။

တစ္ကယ္ဆေ
ုိ တာ့ တကၠသလ
ုိ ္ ပညာသင္ၾကားေရးသည္၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆင္း ရဲသားတိ႔ု
အတြကက
္ ားမဟုတေ
္ ခ်၊ လူခ်မ္း သာ ေၾကးရတတ္သားသမီး မ်ား၏ ပညာေရးစခန္း မွ်သာ
ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ်

လိုအပ္ေနေသာ

ကိုလိုနီသမားမ်ားသည္

အလယ္အလတ္

၄င္း ၏

အတန္း စားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ကၽြန္ျပဳေရးစီမံကိန္း အတြက္
အရာရွိ

အရာခံမ်ားႏွင့္

8

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ေအာက္တန္း စား

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

အမႈထမ္း ကေလးမ်ားကို

၄င္း ႏွင့္

အက်ိဳးတူစးီ ပြားဘက္မ်ားသာလွ်င္

ျဖစ္ၾကေသာ အရာရွိႏွင့္ ေျမရွင္သားသမီး မ်ားထဲမွသာ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ တကၠသလ
ုိ ္
ပညာေရးကို

ယင္း ကဲသ
့ ုိ ႔

ျဖစ္ေလသည္။

စားရိတ္ႀကီး ႀကီး ေလးေလး

သုိ႔ရာတြင္

လူဆင္း ရဲသား

ကုန္လွေအာင္

တစ္ဦး မွ်သာ

ဖန္တီး ထားခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ေသာ

ကိုဘုန္း ႏိုင္

http://mmteashop.com

တစ္ေယာက္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း ေတာ္ႀ ကီး သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ ၿပီး ေနာက္၊
ထိုအရာရွိအရာခံ

သားသမီး မ်ား

ေျမရွင္သားသမီး မ်ားႏွင့္

ဆက္ဆေ
ံ ပါင္း သင္း ျခင္း

ျပဳလာရေသး အခါ၄င္း ၏ အေျခခံဘ ဝကိုပင္ ေမ့ေလ်ာ့စျပဳ မွန္း မသိ ေမ့ေလ်ာ့လာခဲ့သည္။
ယင္း သို႔

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

ေက်ာင္း ေတာ္ႀ ကီး ၏

အခန္း အနား

အေဆာင္အေယာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္း က်င္တို႔၏ လွည့္ပတ္ဖမ္း ဆီး ျခင္း ကို ခံေနရခဲ့ရွာေသာ
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္၊

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သို ႔

ေရာက္ရွိခေ
့ဲ သာ

ပထမႏွစ္အတြင္း

မူး ယစ္

ငိုက္ျမည္း ေနခဲ့သည္။ မိဘမ်ားက အဆင္း ရဲခံကာ ေပးပို႔လ်က္ ေငြေၾကးကေလး မ်ားကို
ေပါ့ေပါ့တန္တန္

သံးု စြဲကာ၊

မိမိကိုယ္ကိုလည္း

သူေဌးတစ္ေယာက္ႏွင့္

မျခားဂိုက္

ဖမ္း ေနခဲ့သည္။
တကၠသလ
ုိ ေ
္ က်ာင္း ေတာ္ႀ ကီး ရွိ ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ အထက္တန္း ပညာရပ္ မ်ားကို
သင္ၾကား

ရရွိလိုက္သည္၊

သို႔မဟုတ္

မရရွိလိုက္သည္ကိုသာ

မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ၊

တိတိက်က်ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ အေၾကာင္း အရာ တစ္ခေ
ု တာ့ကား ရွိေလသည္။
ယင္း တစ္ခုမွာ
အေယာင္ကုိ

အျခားေတာ့မဟုတ္
အဟုတတ
္ ကယ္

ေရာဂါႀကီး တစ္ခုပင္

ထင္မတ
ွ က
္ ာ

ျဖစ္ေလသည္။

ကိုဘုန္း ႏိုင္အား

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ

သမားမ်ားက

အေဆာင္အေယာင္မ်ားသည္
ေတြေဝေစခဲ့သည္။

ကိုလိုနီသမားက

သူ႔အား

ဖန္တီး ေပးထားေသာ

အႀကီး အက်ယ္

သို႔ရာတြင္

အေဆာင္

ဘဝင္ျမင့္ သြားေသာ

ထိုေရာဂါသည္

ငယ္ရြယေ
္ သာ

ပထမတစ္ႏွစ္သာ ဖမ္း စားျခင္း ျပဳႏိုင္ေလသည္။
လွည့္ပတ္ဖန္တီး ထားခဲ့ေသာ
ပထမႏွစ္၌သာ အဟုတတ
္ ကယ္

အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ေ
ုိ သာ္

၄င္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔

အခန္း အနား
ထင္မတ
ွ က
္ ာ
ေရာက္ရွိေသာ

9

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ပထမႏွစ္တြင္ပင္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီသမားမ်ား၏ ကၽြန္ပညာသင္ၾကားေရး စနစ္ဆိုး ႀကီး ကို
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

ေက်ာင္း သားထု ႀကီး က

မ်က္ႏွာဖံုးခြာခ်ကာ

႐ုပ္လံုး

ေဖၚျပလိက
ု ္

ၾကေသာ ေၾကာင့္ပင္တည္း ။

http://mmteashop.com

၁၉၃၆

ခုႏွစ္

သူပုန္ေက်ာင္း သား

ေဖေဖၚ ဝါရီလ

ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက

၂၅

ရက္ေန႔တြင္

ဦး ေဆာင္ကာ၊

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ

ၿဗိတိသွ်

ကိုလိုနီသမားမ်ားက

လွည့္ပတ္ ဖန္တီး ထားခဲ့ေသာ တကၠသလ
ုိ ္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးဖ်က္ပစ္လိုက္ၾကသည္။ ယင္း သို႔
ေက်ာင္း သားမ်ားက
ေက်ာင္း ၏

အာဏာပိုင္မ်ားကို

အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္

ေက်ာင္း သား

အမ်ားအျပားႏွင့္

ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

စတင္ပုန္ကန္လိုက္ျ ခင္း သည္၊

ထည္ဝါမႈမ်ားတြင္

တကၠသလ
ုိ ္

ယစ္မူး ငိုက္ျမည္း ေနၾကေသာ

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ကိုပါ

တပ္လွန္႔၍

ႏိႈး းလိုက္ျခင္း ပင္

အမ်ိဳးသားလြတလ
္ ပ္ေရး လႈ ပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ပညာေရးတိုက္ပြဲ

ရာဇဝင္ကို ေရးမည္ၾကံရြယ္ေသာ ရာဇဝင္ဆရာမ်ားသည္ ထို ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ တကၠသလ
ုိ ္
သပိတႀ္ ကီး ကို အေရးပါလွေသာ အခန္း တစ္ခန္း အေနႏွင့္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရေပလိမ့္မည္။
ထိုႏွစ္တကၠသိုလ္

ေက်ာင္း သားမ်ား၏

မရရွိလိုက္ေသာ္လည္း
တစ္ကယ္တန္း

ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ကိုလိုနီသမားမ်ား၏

တြန္း လွန္တိုက္ခိုက္မည့္

ေမြး ထုတ္ေပးလိုက္သည္။

သပိတႀ္ ကီး သည္

ေအာင္ျ မင္မႈ ကသ
ုိ ာ

ကၽြန္ျပဳေရး

ေက်ာင္း သားလူငယ္

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ား၏

စံနစ္ဆိုး ႀကီး ကို

ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို

ကၽြန္ျပဳပညာေရးစံနစ္ကို

အထင္ႀ ကီး ေနေသာ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္း သားလူငယ္မ်ားကို

မ်က္လံုး ဖြင့္ေပး

လိက
ု ေ
္ လသည္။
အတုအပမွ် သာျဖစ္ေသာ
အလွအပမ်ား၌

ခန္႔ျခားထည္ ဝါမႈႏွင့္

အဟုတတ
္ ကယ္

ထင္မတ
ွ က
္ ာ

ယစ္မူး

အေပၚယံမွ်သာျ ဖစ္ေသာ
ငိုက္ျမည္း ေနခဲ့ေသာ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း ေတာ္ သားႀကီး ကိုဘုန္း ႏိုင္ တစ္ေယာက္သည္လည္း ထိုႏွစ္
သပိတႀ္ ကီး ေၾကာင့္
မ်က္လံုး မ်ားကို

လန္႔ႏိုး ခဲ့ေလသည္။
ပြတသ
္ ပ္ကာ

သူ၏

ထိုသို႔

လန္႔ႏိုး ၍

လာေတာ့မွပင္

ဘဝႏွင့္ပတ္ ဝန္း က်င္တို႔ကို

သူ၏

ေသေသခ်ာခ်ာ

10

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

စူး စမ္း ၾကည့္႐ႈ႕မိလာသည္။

အေျခခံက်က်

စဥ္း စားေတြ႔ျမင္လာသည္။

သည္ေတာ့မွပင္

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ သူ၏ဘဝႏွင့္ ပတ္ ဝန္း က်င္တို႔ကို မ်က္ ဝါးထင္ထင္ေတြျ႔ မင္ နားလည္၍
လာေလသည္။

http://mmteashop.com

သူျမင္လိုက္ရေသာ
အံုး သီး တစ္လံုး မွ်သာ
အင္မတန္

ဘဝႏွင့္

ျဖစ္ေလသည္။

ပတ္ ဝန္း က်င္တို႔သည္

ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ႏွင့္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

ေက်ာင္း ေတာ္ ႀကီး သည္

ခန္႔ျငားထည္ ဝါ၍ ကိရယ
ိ ာတန္ဆာပလာ

ျပည့္စံုေသာ

အေဆာက္အဦး ႀကီး

ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ တကၠသလ
ုိ ္ ပါေမာကၡႀကီး မ်ားသည္ ေက်ာင္း သားတစ္ေယာက္ကုိ
ခဲတန္

တစ္ေခ်ာင္း ကိုမွ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ
အလုပက
္ ေလး

မိမဘ
ိ ာသာ

႐ိုး ႐ိုး ဒီဂရီ

တစ္ခု

တစ္ခုကိုပင္

အခ်ိပအ
္ ဆြယေ
္ လး

ျပဳလုပ္တတ္ေအာင္
ရ႐ုမ
ံ ွ်ေလာက္ႏွင့္

ရဖို႔ခက္ၾကပ္ၾကပ္

ပါလာေတာ့မွပဲ၊

သင္မေပးႏိုင္ခဲ့ေခ်။

အျပင္ဘက္တြင္

ျဖစ္ေနသည္။

လခစားကၽြန္အလုပ္တစ္ခုခုကို

လခစား

ဒီဂရီေနာက္မွ

လုပ္ရေတာ့မလိုလို

ျဖစ္ေနသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း ေတာ္ ႀကီး မွ ဘြဲ႔တစ္ခုခုကို ရရွိထားခဲ့ေသာ္လည္း ၊
ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ကိုလိုနီသမားမ်ားကမွ

ေရြး ေနစရာမရွိသလို
ခက္လသ
ွ ည္

ျဖစ္ေနသည္။

မဟုတေ
္ လာ။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ

အသံးု အခ်

အံုး သီး ကို

ဝိဇာၨ ဘြဲ႔ ရ

သို႔လွ်င္သူ႔အတြက္

ဝိဇာၨ ဘြဲ႔ ရၿပီး
ခြဲစား၍

ေက်ာင္း သား ႀကီး

ေနရာမရွိေတာ့ေခ်။

ကြမး္ ယာေရာင္း စားရဘို႔ကလည္း
မျဖစ္ေသာ
တစ္ဦး ၏

ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ႏွင့္
ဘဝသည္

ဘယ္လမ
ုိ ်ား

ျခားနားေသးသနည္း ။
ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ားသည္ ၄င္း ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲ ရားအတြက္ အမႈ ထမ္း
ေကာင္း ေသာ

ကၽြန္မ်ားကို

ေစ်းေပါေပါႏွင့္

ထုန္လုပ္ရန္ႏွင့္၊

ျမန္မာပညာတတ္မ်ားကို

ကၽြန္စိတ္သြင္း ထားႏိုင္ရန္ စေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္အား အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊
ဘဂၤလားျပည္နယ္၊

ကာလကတၱားတကၠသလ
ုိ ၏

အစိတ္အပိုင္း

တစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္

တည္ေထာင္ဖန္ဆင္း ခဲ့ေလသည္။ တကယ္ဆုိ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ားကို တကယ္တ
့ ကယ္တန္း
ပညာတတ္ ႀကီး မ်ား

ျဖစ္ေစလိုေသာ

ေစတနာဗလဗြျ ဖင့္

ရန္ကုန္ေကာလိပ္မ်ားကို

11

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျ ခင္း ကား မဟုတ္ေခ်။ သို႔ရာတြင္ ဥေရာပတိုက္ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံႀကီး မ်ား
အခ်င္း ခ်င္း

စားက်က္လၾု ကရာမွ

ကမာၻစစ္ႀကီး သည္
သည္၄င္း ၊

ခုႏွစ္

ကမာၻႀကီး တစ္ခုလံုး ၏

အထူး သျဖင့္

http://mmteashop.com

၄င္း ၁၉၁၇

ကၽြန္ဘဝသို႔

ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကေသာ

၁၉၁၄-၁၈

႐ုရာွ းျပည္ ေအာက္တဘ
ုိ ာ

ႏိုး ၾကားလႈ ပ္ရွားမႈမ်ားကို

က်ေရာက္ေနၾကေသာ

ခုႏွစ္

ပထမ

ေတာ္လွန္ေရး ႀကီး

ေမြး ဖြားလိက
ု ၾ္ ကသည္။

ကိုလိုနီႏိုင္ငံ

ကေလးမ်ားအတြင္

ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလြတလ
္ ပ္ေရးေပါက္ကြဲမ ႈမ်ားကို ျပင္း ျပင္း ထန္ထန္ ျဖစ္ပြား
ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။
ပထမ

ကမာၻစစ္ႀကီး မတိုင္မွီက

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ား၏

စီမံခန္႔ခြဲ မအ
ႈ ရ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ပါယာ လက္ေအာက္ခံျ ပည္နယ္ကေလး တစ္နယ္မွ်
သာလွ်င္

ျဖစ္ေလသည္။

ျပည္နယ္အႀကီး စား

စာရင္း တြင္

ၾကည့္ ႐ႈရေသာ ျပည္နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာလည္း
ထင္သလို

ျပည္နယ္ဆိုရာ၌ပင္
မပါဝင္ေသးဘဲ၊

ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ကာလအတြငး္

ျဖစ္ေလသည္။

ဒုတိယ ဘုရင္ခံတစ္ဦး ၏

တစ္ဦး က

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

သေဘာတစ္ခုတည္း ႏွင့္သာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ်သာလွ်င္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ

ဒုတယ
ိ ဘုရင္ခက
ံ ေလး

အခ်ာစားကေလးတစ္ခုမွ်သာ

အုပ္ခ်ဳပ္၍ေနေသာ အရာရွိ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဘုရင္ခံတစ္ဦး က

ျပည္သမ
ူ ်ားသည္

ျဖစ္သည္။

ဘာတစ္ခုမွ်

ထိုအရာရွိ
ဝင္ေရာက္

ေျပာဆိုခြင့္ ျငင္း ဆန္ခြင့္ ဆံုး ျဖတ္ခြင့္မ်ား မရရွိခဲ့ၾကေခ်။ ၿဗိတသ
ိ ်ွ ဒုတိယ ဘုရင္ခံႏွင့္ ၄င္း ၏
အၾကံေပး

ၿဗိတိသွ်အရာရွိ ႀကီး မ်ားက

၄င္း တို႔၏

သေဘာအတိင
ု း္

လုပ္ခ်င္ရာ

လုပ္ေနခဲ့ၾကေသာ ကာလလည္း ျဖစ္ေလသည္။
ထိုသို႔ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ားက ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုး ကို “ဖုတ္ေလသည့္ငပိ
ရွေ
ိ လသည္ ”
ကာလက

ဟူ၍မွ်ပင္

သေဘာမထားဘဲ

အမ်ိဳ းသားဘာသာႏွင့္

သာသနာ

ထင္သလို

အုပ္ခ်ဳပ္မင္း လုပ္ေနခဲ့ၾကေသာ

တိးု တက္ေကာင္း စားေရးမ်ား

အတြက္

ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားအသင္း ဖြဲ႔ တစ္ခက
ု ား ရွိေလသည္။ ၄င္း ႏိုင္ငံေရး
အဖြဲ႔သည္ “ဝိုင္-အမ္ -ဘီ-ေအ” ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဝိုင္-အမ္-ဘီ -ေအ အဖြဲ႕သည္

12

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ကိုလိုနီသမားမ်ားကို

ျပတ္ျပတ္သတ္သတ္

တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသာ

ႏိုင္ငံေရး

အသင္း အဖြဲ႔ မ်ိဳးကား မဟုတ္ေခ်။ ညီလာခံ ဖြင့္ပြဲ၌ပင္ “ေဂ်ာ့ဘုရင္မင္း ျ မတ္က်န္း မာပါေစ...”

http://mmteashop.com

ဆိေ
ု သာ သီခ်င္း ကို တက္တက္ ႂကြႂကြ သီဆို၍ အခန္း အနားဖြင့္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအသင္း
အမ်ိဳးအစားထဲကသာ

ျဖစ္ေလသည္။

ေတာင္း စားေနေသာ

ႏိုင္ငံေရး

ႏိုင္ငံေရးအသင္း အဖြဲ႔

အမ်ိဳးအစားထဲကလည္း

သာသနာေရး

ေလာက္သာ

မေက်မခ်မ္း ျဖစ္ကာ၊

ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ကိုလိုနီသမားမ်ားထံမွ

ေခါင္း ေဆာင္မ်ား က

ဂ်ီစီဘီေအ

ကို

ဦး ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရေ
ိွ သာ

ျဖစ္သည္။

အဓိကထားေနေသာ

ခြက္ထိုး ခံ

အမ်ိဳ းသားဘာသာႏွင့္

လူႀကီး ပိုင္း

တစဥ္ေထာင္ခဲ့ေသာ

ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို
လူငယ္ပိုင္း

ႏိုင္ငံေရး

ေခါင္း ေဆာင္မ်ား သည္ပင္ ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ေျပာင္း လဲေရးမ်ားေလာက္ကို ၿမိန္ေရ-ရွက္ေရႏွင့္
လက္ခေ
ံ နၾကေသာ အခ်ိနက
္ ာလလည္း ျဖစ္ေလသည္။
သို႔ရာတြင္
လာခဲသ
့ ည္။

၁၉၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္

ေကာလိပပ
္ ညာတတ္

ကၽြန္ပညာေရးကို

သပိတ္ႀကီး သည္ ေပၚေပါက္

ေက်ာင္း သားမ်ားက

ပထမဦး ဆံုး အႀကိ မ္

အံ့ၾသဖြယ္ရာ

ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ကိုလိုနီသမားမ်ား၏

ပုန္ကန္

တိုက္ခိုက္ၾကျခင္း ပင္

ျဖစ္သည္။ ထိေ
ု ကာလိပ္ သပိတႀ္ ကီး သည္ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုး ကို အိပ္ေမာက်ေနရာမွ
ဒလၾကမ္း လႈ ပႏ
္ ိႈး းလိက
ု ေ
္ သာ
တိုက္ခိုက္ရန္

အတြက္

အမ်ိဳးသားေရး

အမ်ိဳးႀကီး လည္း

လႈ ပ္ရွားမႈ

ျဖစ္ေလသည္။

ကၽြန္ပညာေရးကို

ယွဥ္ျပိဳင္

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ား၏

သားေကာလိပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္း မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျ ပား၌ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္

ထိုအခ်ိန္က

ႏိုင္ငံေရးမွ်သာ

ျဖစ္ေသးသည္။

အမ်ားျပည္သူတို ႔၏
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
ေၾကးရတတ္

ပညာတတ္ေက်ာင္း သားမ်ား၏
ေကာလိပ္ေက်ာင္း ႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

ေပးအပ္ခဲ့ေသာ
လူနည္း စုအား

ႏိုင္ငံေရးသည္

စာသင္ခန္း မ်ားအျပင္အပမွ

ေပါင္း စပ္မိျခင္း ကားမရွိေသးေခ်။
ဒိုင္အာခီ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္

ထိုက္သင့္ေသာ

လူနည္း စု၏

ေဝစုခြဲေပးျခင္း

၁၉၂၃

ခုႏွစ္က

ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ား
ျပဳေသာ

ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ကိုလိုနီသမားမ်ား၏ နည္း ပရိယာယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေ ဝစုခြဲေပးေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၿဗိတသ
ိ ်ွ ကိုလိုနီသမားမ်ားသည္

မူလက ျမန္မာႏိုင္ငံအား

ေပးအပ္ရန္

13

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

စိတက
္ းူ ထားျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အတြကေ
္ လာက္သာ မွန္း ထားခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယ
ဘုရင္ခံ

ကရဲေဒါက္

မထိက
ု သ
္ န္ေသးဟု
ဆရာေတာ္

သပိတ္ႀကီး မ်ားေၾကာင့္

http://mmteashop.com

ဒိုင္အာခီ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအား

ဆိက
ု ာ စီမံကိန္း တစ္ခုကို ေရးဆြဲျခင္း ျပဳခဲ့ေသးသည္။ သို႔ရာတြင္

ဦး ဥတၱမ

စီမံကိန္း ကို

ဆိုသူက
အမႉး ျပဳေသာ

အမ်ိဳးသား

ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး မ်ားႏွင့္

ၿဗိတသ
ိ ်ွ ကိုလိုနီသမားမ်ားသည္

ဖ်က္သမ
ိ း္ ကာ

ဒိုင္အာခီ

ဒုတိယဘုရင္ခံ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို

ေကာလိပ္

ကရဲေဒါက္၏

မလြဲသာမေရွာင္သာ

ေပးအပ္ခဲ့ၾကရျခင္း လည္း ျဖစ္ေလသည္။
၁၉၂ဝ ခုႏွစ္ ေကာလိပသ
္ ပိတ္ ႀကီး သည္ ေႏွာင္း ေခတ္
အမ်ိဳးသား လႈ ပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ေအာင္
ခဲ့သည္။

ထိသ
ု ပိတ္ႀကီး ေၾကာင့္

ေက်ာင္း သားမ်ားအား

ျမင့္ျမတ္ေသာ

အမ်ိဳးသားေက်ာင္း မ်ား

သေႏၶကုိ

ထည့္ေပး

ေပၚေပါက္လာခဲသ
့ ျ ဖင့္၊

စားရိတ္ႀကီး ေလးလွေသာ ကိုလိုနီ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾ ကားျခင္း မျပဳႏိုင္ၾက
ရွာေသာ

ဆင္း ရဲသား

သားသမီး မ်ား

ေခတ္ပညာကို

သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္

တိးု တက္

ရရွိခဲ့ေလသည္။
၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားမ်ား သမဂၢ တည္ေထာင္ခြင့္ကို
ပညာေရး

အာဏာပိုင္မ်ားတို႔က

တကၠသလ
ုိ ္

ေက်ာင္း သားမ်ား

မလႊသ
ဲ ာမေရွာင္သာ
သမဂၢကုိ

အသိအမွတ္

ေက်ာင္း သားမ်ားအလိက
ု ်

ျပဳလာရသည္။
တည္ေထာင္ခြင့္

ျပဳလိက
ု ၾ္ ကရေသာ ပညာေရး အာဏာပိင
ု မ
္ ်ား၏ စိတတ
္ ြင္ ေက်ာင္း သားမ်ား

သမဂၢကုိ

“လႊတေ
္ တာ္ ” အငယ္စားကေလး အေျခမ်ိဳးေလာက္သာ တြကခ
္ ်က္ မွန္း ထားခဲ့ၾကပံုရသည္။
၄င္း တို႔၏

သေဘာထားမွာ

စြာတာတာႏွင့္

တိုင္း ျပည္ကို

တကၠသလ
ုိ ေ
္ က်ာင္း သားမ်ား
ေကာင္း ေကာင္း ညာတတ္၊

ေပးဖို႔ေလာက္သာ

ျမင္ပံုရေလသည္။

ေက်ာင္း သားမ်ား

သမဂၢသည္

တိုက္ပြဲမ်ားကို ၄င္း ၊ ျပည္သူတို႔၏

သို႔ရာတြင္

ေက်ာင္း သားမ်ား၏

သမဂၢအား

အာက်ယ္က်ယ္

လႈိင္း တတ္ေအာင္

တစ္ေန႔သ၌

ေလ့က်င့္

ရန္ကုန္တကၠသို္လ္

ကိုလိုနီပညာေရး

အမ်ိဳးသားလြတလ
္ ပ္ေရးတိက
ု ပ
္ ြဲကုိ ၄င္း

ဆန္က
႔ ်င္ မႈ
ဦး စီး ဦး ေဆာင္

14

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ျပဳၾကလိမ့္မည္ ဆိေ
ု သာ အခ်က္ကုိ ပညာေရး အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားသည္

ထိုစဥ္က လံုး ဝ

ရိပ္စားခဲ့ၾကဟန္မတူ။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

http://mmteashop.com

ပညာေရး

ေက်ာင္း သားမ်ား

အာဏာပိုင္မ်ား၏

သမဂၢကုိ

အလိုဆႏၵအတိုင္း

စတင္တည္ေထာင္ခါစက

သမဂၢ

ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္

ေက်ာင္း သားမ်ား အေရးကိ၄
ု င္း ၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အေရးကိ၄
ု င္း ၊ ဘာတစ္ခုမွ် ဝင္ေရာက္
ေဆာင္ရြက္ျ ခင္း

ျပဳသည္ကုိ

ရွိေနခဲ့ၾကသည္။

မေတြခဲ့ရေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း

၁၉၂၇

အာဏာပိုင္တို႔၏

ခုႏွစ္က

အလိုဆႏၵအတိုင္း

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး တြင္

အံုႂကြ

လႈပ္ရွားသြားခဲ့ေသာ မီး ရထား အလုပ္သမားမ်ား၏ သပိတ္ႀကီး ကိုပင္ ၾကည့္ေနခဲ့ၾကရသည္။
၄င္း တို႔ႏွင့္ ဘာမွ် မသက္ဆိုင္သကဲ့သို႔ ကူညီျခင္း လည္း မျပဳခဲ့ၾကေခ်။
၁၉၂၉

ခုႏွစ္တြင္

အမရိကန္ျ ပည္မွ

အစျပဳလိက
ု ေ
္ သာ

ကမာၻ႔စီး ပြားေရး

ၾကပ္တးီ မႈႀကီး ႏွင့္ ကပ္ပ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ပါ တိုက္ခတ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အဓိက

စီး ပြားေရးျဖစ္ေသာ

ဆန္စပါးကုမၸဏႀီ ကီး မ်ား၏
ေလးငါးဆယ္

ေစ်းအထိ

ေက်ာ္ေက်ာ္မွ်

ရွိေသာ

ဆံစပါးလုပ္ငန္း သည္
ေစ်းခ်မႈေၾကာင့္

ျဖစ္လာၾကသည္။

ဆံစပါးစီး ပြားေရး

ထိခိုက္ကုန္သည္။

အလုပ္လက္မဲ့မ်ား

လယ္သမားမ်ားလည္း
ျဖစ္လာၾကေသာ
ေကာက္က်စ္

စပါးေစ်းသည္

ဂၽြန္း စိုက္က်သြားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ

လူတစ္ရာလွ်င္

ပ်က္ျပားသျဖင့္

တိးု တက္မ်ားျပားလာသည္။
ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး

စဥ္း လဲေသာ ၿဗိတသ
ိ ်ွ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားက

အဓိက႐ုဏ ္း ျဖစ္ေအာင္
မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

၇ဝ

မျငိမ္မသက္
လယ္မယ
ဲ့ ာမဲ့
မျငိမ္မသက္
စိတ္ဓာတ္ကို

ကုလား ျမန္မာအလုပ္သမား

ဖန္တးီ ကာ လမ္း လႊဲေပးလိုက္သည္။
အလုပ္သမားမ်ား၏

လူဦး ေရ

အျခားအေရာင္း အ ဝယ္မ်ား

တိးု တက္မ်ားျပားလာသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏

ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ႏွစ္ရာေက်ာ္ေက်ာ္မွ

ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ား

ထိတလ
္ န္ဘ
႔ ြယရ
္ ာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ဂၽြနး္ သဒၶါလန္သြားသည္။

ၿဗိတသ
ိ ်ွ ကိုလိုနီသမား

ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး

စိတ္ဓာတ္ကို

15

ထိုသို႔

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

လမ္း လႊဲလိုက္ႏိုင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ငတ္ျပတ္ေနေသာ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ား၏ နယ္ခ်ဲ႕
ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ကိုမူကား အဘယ္သို႔မွ် မတတ္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။
၁၉၃ဝ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ အစျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားသည္

http://mmteashop.com

ၿဗိတသ
ိ ်ွ ကိုလိုနီသမားမ်ားကို လက္နက္ဆြဲကင
ုိ ၍

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး သို႔
သူပုန္ႀကီး ကိုလည္း

ေတာမီး ပမာ

ထႂကြ တိုက္ခိုက္ျ ခင္း ျပဳၾကသည္။

ျပန္ႏွံ႔၍

ေက်ာင္း သားမ်ားသည္

သြားခဲေ
့ သာ

ထိလ
ု ယ္သမား

ဝင္ေရာက္ကူညီၾကမွန္း

နားမလည္ခဲ့ၾက

ေသးေခ်။ ပညာေရး အာဏာပိင
ု မ
္ ်ား၏ အလိုဆႏၵအတိုင္း စာကိုမွန္မွန္က်က္၍ စာေမးပြဲ
ေအာင္ဘို႔

အေရးကိသ
ု ာ

လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ
ေဝေနခဲ့သည္ကိုလည္း
အေရးသည္

အားစိုက္ေနခဲ့ၾကသည္။
ေက်းဇူး ရွင္

လယ္သမားမ်ား

နားလည္ရ ေကာင္း မွန္း

ေက်ာင္း သားႏွင့္

၄င္း တို႔

စားဘို႔ေသာက္ဘို႔အတြက္
အဘယ္မ်ွ

ဒုကပ
ၡ င္လယ္

မသိခဲ့ၾကေခ်။ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမား

ဘာမွမသက္ဆိုင္သကဲ့သို႔

ထံုဏ ွိဘာေဝ

ၾကည့္႐ႈ

ေနခဲ့ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမား

သူပုန္ႀကီး ထႂကြခၿဲ့ ပီး သည့္ ေနာက္ပိုင္း တြင္

ေက်ာင္း သားမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား အားလံုး ႏိးု ၾကားလာၾကသည္။ အထူး သျဖင့္
အသက္ငယ္ရြယေ
္ သာ ေက်ာင္း သားလူငယ္မ်ားသည္ ပိုမို၍ ႏိုး ၾကားထႂကြလာခဲၾ့ ကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

က်ေရာက္ေနေသာ

ေဘးအႏၲ ရာယ္

မွန္သမွ်သည္

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ

စနစ္ေၾကာင့္ ဆိုသည္ကို မ်က္ ဝါးထင္ထင္ ေတြျ႔ မင္နားလည္ၾကၿပီး လွ်င္ ထိေ
ု ဘးအႏၲရာယ္မွ
လြတေ
္ ျမာက္ႏိုင္ရန္

တစ္ျခားေသာ

နည္း လမ္း မွာ

ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ကိုလိုနီသမားမ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရွင္း လင္း ေမာင္း ထုတ္ ပစ္လိုက္ဘို႔သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးေလးနက္နက္
သေဘာေပါက္ နားလည္လာခဲၾ့ ကသည္။
ယင္း သို႔

ေတာင္သလ
ူ ယ္သမား

သူပုန္ႀကီး

ထႂကြၿပီး သည့္

ေနာက္ပိုင္း ၌ပင္

လူႀကီး ပိုင္း မွ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို
ကၽြန္ျပဳေရးအတြက္ လွည့္ပတ္ဖန္တီး ထားေသာ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလႊတ္ေတာ္အတြင္း ၌

16

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
စားခြကလ
္ က
ု ာ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

မိမိတို႔အခ်င္း ခ်င္း သာ

အမ်ိဳးသားမ်ားကို

ကၽြန္တြင္း မွ

ခြက္ေစာင္း

ခုတလ
္ ်က္ရေ
ိွ နၾကသျဖင့္

တကယ္ေရြး ထုတျ္ ခင္း

ျပဳလိၾု ကေသာ

ျမန္မာ

လူငယ္လရ
ူ ြယ္

မ်ားသည္ လူငယ္အသင္း ဖြဲ႔မ်ားကို ထူေထာင္ျခင္း ျပဳလာၾကသည္။ ထိုလူငယ္အသင္း အဖြဲ႔
ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက

http://mmteashop.com

ႏိးု လာၾကသည္။
ေမာင္း ထုတ္

“ဗမာျပည္သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ

ပစ္ရမည္ဟု

ဒို႔ျပည္

ဗမာစာသည္

လြတလ
္ ပ္ေရးအတြက္
ရဲရဲ ဝန္႔ဝန္႔ႏွင့္

ဒို႔စာ”ဟု

တပ္လွန္႔

ၿဗိတသ
ိ ်ွ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားကို

က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္

ေအာ္ဟစ္

ေျပာလိလ
ု ာၾကသည္။
သည္အခ်ိန္ေလာက္တြင္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

ေက်ာင္း သားမ်ား

သမဂၢ၌

တိးု တက္ေသာ ေက်ာင္း သား ေခါင္း ေဆာင္မ်ား တစ္စတစ္စ ဦး ေဆာင္ မႈရရွိလာခဲ့ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ အင္အားကေတာ့ မရွိလွေသးေခ်။ သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္း သားအမ်ားအျ ပားသည္
တိုင္း ျပည္၏

စီး ပြားေရး ၾကပ္တည္း မႈႏွင့္

ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္း တန္း

မျငိမ္မသက္

မသင္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ၊

ျဖစ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္

မိမိတို႔၏ဘ ဝႏွင့္

ပညာကို

တိုင္း ျပည္၏

အေျခအေနမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္း စားျခင္း ျပဳလာရေတာ့သည္။ ယခင့္ယခင္က
ကဲ့သို႔

မိဘမ်ားရွာေဖြေပးပို႔ေသာ

ေငြေၾကးကေလးမ်ားကို

ေပ်ာ္ပါးကာ မေနႏိုင္ၾကေတာ့ေ ခ်။ ေက်ာင္း မွထြကလ
္ ်ွ င္
ဘဝသို႔

က်ေရာက္ေတာ့မည့္

မိမိတို႔၏

မင္း သားဟန္ျဖင့္

သံုး ျဖံဳး

ဆိုး ဝါးလွေသာ အလုပလ
္ က္မဲ့

အနာဂါတ္ဘ ဝကို

ျမင္လာၾကသည္။

ပညာတတ္ေသာ္လည္း အနာဂါတ္ လံုျခံဳ မႈမရွိေသာ၊ အာမခံခ်က္မရွိေသာ မိမိတို႔၏ ဘဝကို
နားလည္လာၾကသည္။
တကၠသလ
ုိ ္ ေက်ာင္း ေတာ္ ႀကီး ဆိုသည္မွာ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ားက ျမန္မာ
အမ်ိဳးသား

လူငယ္လူ ႐ြယမ
္ ်ားကို

ကၽြန္စိတ္သြင္း ရန္

ဖန္တးီ ထားေသာ

စက္ရံုႀကီး

တစ္႐ံုမ်ွ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္း သားမ်ားသည္ မိမိတို႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဘဝအေတြၾ႔ ကံဳ
မ်ားမွ

နားလည္စ

ျပဳလာၾကသည္။

ေက်ာင္း မွစစ္ေမးေသာ

စာေမးပြဲမ်ားကို

ေျဖဆို

ေအာင္ျမင္ ၍ သာမန္ဒီဂရီ ရရွသ
ိ မ
ူ ်ားအတြက္ စာေရး အလုပေ
္ လာက္ကသ
ုိ ာ ေပးႏိုင္လ်က္၊

17

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ဒီဂရီထက္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ပိုကာ ဂုဏ ္ထူး ရရွိေသာ သူမ်ားအတြက္

‘ခ်ိဳးထားဆပ္’ ေခၚ ဘုရားထူး ခံ

အလုပ္ကိုေပးရန္ ရည္ရြယ္မွန္း ထားမွန္း တစ္ေျဖးေျဖး သိ၍ လာၾကသည္။
ယခင္က မိဘမ်ားက ရွာေဖြပို႔ေပးထားေသာ ေငြေၾကးကေလးမ်ားကို အခန္႔သား

http://mmteashop.com

သံုး ျဖံဳးကာ မိမိတို႔ကိုယ္ကို
ေနခဲ့ၾကေသာ

မင္း ညီမင္း သား

ျပည္ေထာင္

မ်ားေလာက္

မင္း သားမ်ားသည္

ေတြး ေတာပူပန္ရမွန္း

နားလည္လာၾကသည္။

ရရွိထားေသာ္လည္း

လူကဲ့သို႔

အထင္ေရာက္
၄င္း တို႔၏

ေအာက္ေမ့

ေရွ႕ေရးအတြက္

ရခဲလွသည္ဟုအဆိုရွိေသာ

စိတခ
္ ်လက္ခ်

မေနရဘဲ

အျမဲတေစ

လူ႔အျဖစ္ကို
ပူပန္ေသာက

ေရာက္ေနျခင္း မွာလည္း အျခားေၾကာင့္ မဟုတဘ
္ ဲ “ကၽြန္ဘဝ” ႏွင့္ ေနရလိပ
႔ု ါတကားဟု
ကိုလိုနီစနစ္၏
ထိုကိုလိုနီစနစ္
ကာလပတ္လးုံ

ေဘးအ ႏၲရာယ္ႀကီး ကို
အႏၲ ရာယ္မ်ားကို
မိမိတို႔၏

အေၾကာင္း ကိုလည္း

မ်က္ဝါးထင္ထင္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

လြတေ
္ ျမာက္ေရး

ေလးေလးနက္နက္

ေတြျ႔ မင္လာခဲၾ့ ကသည္။

ရွင္း လင္း ပယ္ရွားျခင္း

မျပဳႏိုင္သ၍

လမ္း စႏွင့္ ဘဝလံုျခံဳမႈတို႔သည္
သေဘာေပါက္လာၾကသည္။

မရွိသည့္
ထို႔ေၾကာင့္

ေက်ာင္း သားအေရးသည္ မိဘမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အေရးႏွင့္ ကင္း ကြာ၍
မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သူတို႔သည္ စဥ္း စားမိလာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ားစုႀကီး ျဖစ္ေသာ
ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားႏွင့္
ကာလပတ္လးုံ

အလုပ္သမားတို႔၏

ေက်ာင္း သားမ်ားသည္

ဘဝလံုျခံဳမႈႏွင့္

ေအးခ်မ္း မႈ

မရွိေသး၍

စာသင္ခန္း မ်ား၌ ေအးေအးခ်မ္း ခ်မ္း စာသင္၍

မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ အေရးကိုလည္း နားလည္၍ ျမင္၍ လာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္အထိ
ေက်ာင္း သားမ်ားသည္
ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး

၄င္း တို႔၏

ကိုလိုနီပညာေရးတိုက္ပြဲကို

အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲႏွင့္

အမ်ားျပည္သူတို႔၏

ရင္း ရင္း ႏွီးႏွီးေပါင္း စပ္ျခင္း

ျပဳရမည့္ ကိစၥႀကီး ကိုမူကား ေလးေလးနက္နက္ သေဘာေပါက္ျ ပဳျပင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၄င္း တို႔၏ တိုက္ပြဲကို ျပည္သူတို႔၏တိုက္ပြဲႏွင့္

မဆက္စပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ေလသည္။

18

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သပိတႀ္ ကီး သည္ ေက်ာင္း သူ ေက်ာင္း သားမ်ား
ႏွင့္သာ သက္ဆင
ုိ ေ
္ သာ

ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲ ေရးေလာက္ကုိ

ေတာင္း ဆို

ခဲၾ့ ကေသာ ေက်ာင္း သားမ်ား၏ တိုက္ပြဲျ ဖစ္ေလသည္။

http://mmteashop.com

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေ သာ္ ထိုအခ်ိန္က ေက်ာင္း သားမ်ား၏ ျပဳျပင္ႏိုး ၾကားမႈသည္
စာသင္ခန္း မ်ားထဲ၌ ေလာက္သာ

ရွၾိ ကေသးလ်က္၊ သပိတ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္လည္း

ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးသမားမ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း ။
ထိသ
ု ပိတ္ႀကီး သည္

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ားက

ေပးထားေသာ တကၠသလ
ုိ ္ အေဆာင္အေယာင္၌
ေက်ာင္း သား

အမ်ားအျပားကို

ေလာက္ကသ
ုိ ာ

တပ္လွန္႔၍

ရည္မွန္း ခ်က္ခ်ၾကေသာ

လွလပ
ွ ပကေလး

ဖန္ဆင္း

ယစ္မူး ေနၾကေသာ ကိုဘုန္း ႏိုင္ကဲ့သို႔

ႏိႈး ေပးခဲ့သည္။

ျပဳျပင္

ေျပာင္း လည္း ေရး

ေက်ာင္း သားေခါင္း ေဆာင္မ်ားက

ဦး ေဆာင္

ခဲ့ေသာ ထိတ
ု ကၠသလ
ုိ ္ သပိတ္ႀကီး ကို မေရမရာႏွင့္ လွန္လိုက္ၾကေသာ္လည္း ထို ၁၉၃၆
ခုႏွစ္

ေက်ာင္း သား

အေရးေတာ္ပံႀု ကီး သည္

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ရွိ

ေက်ာင္း သားမ်ား

အားလံုး ကို လႈံ႔ေဆာ္စည္း ႐ံုး ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္း သားမ်ား သမဂၢကုိ
ထိသ
ု ပိတ္ႀကီး က ေမြး ထုတ္ေပးလိုက္သည္။ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ
ေက်ာင္း သားမ်ား

ညီလာခံမွ

ကိုေအာင္ဆန္း ကို

တကၠသလ
ုိ သ
္ မဂၢ

ေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦး ျ ဖစ္သူ

ဥကၠဌ အျဖစ္ျဖင့္တင္ေျမွာက္ကာ ေက်ာင္း သားမ်ား၏

က်ဥ္း ေျမာင္း

လွေသာ ပညာေရးပတ္ ဝန္း က်င္သို႔ တစ္စထက္တစ္စ ေရွ႕ ႐ႈလာခဲသ
့ ည္။
အျခားအျခားေသာ ေက်ာင္း သားမ်ားနည္း တူ
တစ္ေယာက္ကလ
ုိ ည္း

ဘဝသစ္သို႔

အင္း ဝသတိုး မင္း ဖ်ား၏
‘ဂ်င္တဲ( လ္)မင္း ’
ဖန္တီး ခဲေသာ

ေရွ႕႐ွု ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေလသည္။

သားေတာ္မဟုတေ
္ တာ့ေခ်။

လည္း

မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

တကၠသလ
ုိ ပ
္ ညာေရးကို

ဝမ္း ေခါင္လွဘိေသာ

ထိသ
ု ပိတ္ ႀကီး သည္

တကၠသလ
ုိ ၊္

ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ကိုဘုန္း ႏိုင္
သူသည္

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ား၏
ကိုလိုနီသမားမ်ားက

စိတ္အနာႀကီး နာခဲ့ေလျပီ။

လူတန္း စားခြဲပစ္ေသာ

လွည့္စား

ေရႊေက်ာင္း ေျပာင္၍

တကၠသလ
ုိ ၊္

ကၽြနသ
္ က္

19

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ရွည္ေစသည့္ တကၠသလ
ုိ ္ သူသည္ ကိုလိုနီသမားမ်ား၏ တကၠသလ
ုိ ေ
္ က်ာင္း ေတာ္ ႀကီး ကို
ယမ္း ဘီလူး ႏွင့္ အျမစ္ကပါ ေဖာက္ခြဲ ၿဖိဳပစ္လိုက္ ၿပီး ေနာက္ အမ်ိဳးသားတကၠသလ
ုိ ္ ႀကီး ျဖင့္
အစားထိုး လိုေသာ

သူပုန္ေက်ာင္း သားျဖစ္မွန္း

ေက်ာင္း ေတာ္ႀကီး ကိသ
ု ာလ်င္မက၊

မညီမမွ်ႏွင့္

မသိျဖစ္လာေတာ့သည္။
တစ္ခုလံုး ကိုပါ

တကၠသလ
ုိ ္

အရင္း အျမစ္ကစ၍

http://mmteashop.com

ေျပာင္း လဲပစ္လိုက္ခ်င္ေသာ သူပုန္ကေလးတစ္ဦး ျဖစ္မွန္း မသိျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။
ထိုကဲ့သို႔အလုပ္သမားမ်ား
လူငယ္မ်ား၏

ဆန္က
႔ ်င္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္

တိုက္ခိုက္ မႈေၾကာင့္

ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ေက်ာင္း သား

ကိုလိုနီသမားမ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအား အိႏၵိယအတြင္း မွ သီး ျခား ကိုလိုနီႏိုင္ငံေလးအျဖစ္ ခြဲထတ
ု က
္ ာ၊ ဒိုင္အာခီ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုလည္း
ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။

႐ုပ္သိမ္း လ်က္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

၉၁

ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္

အသက္ေသြး ခဲမ်ား

ဆက္လက္က ၽြန္ျပဳရန္

ျဖစ္ၾကေသာ

ဆန္စပါး

ေရနံ၊

ဓာတ္သတၳဳႏွင့္ ကၽြန္း သစ္မ်ားကို ဆက္လက္၍ ဓားျပတိက
ု ္ လုယျူ မဲလုေနခဲ့သည္။
၉၁ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ၊ အထက္ႏွင့္ ေအာက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္ ႏွစ္ရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
သားေရက်ေလာက္ေအာင္ ဖန္ဆင္း တည္ေထာင္ေပးလိက
ု ္ ၿပီး ေနာက္ လူႀကီး ပိုင္း ႏိုင္ငံေရး
ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို
သိမ္း သြင္း ျခင္း

၄င္း ၏

ျပဳသည္။

ကိုလိုနီ

ေထာင္ေခ်ာက္ ႀကီး

“ရာထူး ႏွင့္အခြင့္အေရး ”

အသြင္း သို႔

သာရမည္ဆိုလွ်င္

ျဖားေယာင္း
ဘာကိုမွ်

မေရွာင္ၾကေသာ လူႀကီး ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ခံက တဒီး ဒီး ႏွင့္
တိုက္ေပးလ်က္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔
ေခြ႔ၾက၊

ကန္ၾကေတာ့သည္။

ကိုလိုနီသမားအႀကိဳ က္

ငယ္ႀကိဳးငယ္နာမ်ားကို

အသံုး ေတာ္ခံၾကေတာ့သည္။

ဒိုင္ဖြင့္ေနေသာ

ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ခံသည္

တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး

တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔

ရွၾိ ကေသာ

ၿဗိတိသွ်အရင္း ရွင္

ကုမၸဏ ီမ်ားမွ

ၿဗိတသ
ိ ်ွ

လႊတေ
္ တာ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္

အာဏာေတြ

အလဲေခြ႔ေအာင္

ေဖၚကာ

တစ္ပံတေခါင္း ႀကီး ကိုင္ကာ၊

လက္ခပ
ု လ
္ က္ ဝါး

တီး ေပးလ်က္

ကိယ
ု စ
္ ားလည္ႀကီး ငယ္မ်ားႏွင့္အတူ

ေဘးလြတရ
္ ာ တစ္ေနရာရာမွ ထိုင္၍ ၾကည့္႐ႈေနသည္။

20

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
သူထ
႔ က္ငါ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
လႊတေ
္ တာ္

အမတ္ျ ဖစ္ဖို႔အတြက္

အကြဲအျပဲခက
ံ ာ

တိုက္ခိုက္ၾက

ၿပီး ေနာက္၊ သူထ
႔ က္ငါ နန္း ရင္း ဝန္၊ ဝန္ႀကီး ႏွင့္ ပါလီမန္အတြင္း ဝန္မ်ားျဖစ္ေအာင္၊ ေငြ၊
အရက္၊ မိန္း မရႊင္မ်ားကို လႈိငလ
္ ိင
ႈ ္ႀကီး အသံုး ျပဳကာ လူထုအင္း အားႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ား
စုေဆာင္း ၾက ျပန္ေလသည္။ တစ္ဦး က နန္း ရင္း ဝန္ျဖစ္လာလွ်င္ တစ္ဦး က အယံအ
ု ၾကည္

http://mmteashop.com

မရွိ

အဆိုကို

တင္သြငး္ ျဖဳတ္ခ်ကာ၊

မိမိကိုယ္ကို

နန္ရင္း ဝန္ျဖစ္ေအာင္

ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ရင္း အခ်ိန္ကုန္လ်က္ ရွိၾကသည္။
ယင္း သို႔

လူႀကီး ပိုင္း

အသင္း ဖြဲ႔မ်ားသည္

၄င္း တို႔၏

အေရးႏွင့္ ခ်မ္း သာသည္ထက္
မေထာက္ပဲ

ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္
သားမယားမ်ား
ခ်မ္း သာဘို႔

အရွက္အေၾကာက္ကင္း မဲ့စြာ

၄င္း တို႔အသီး သီး ၏

စိန္နားကပ္ႀကီး ႀကီး ဝတ္ဆင္ႏိုင္ရန္တို႔

အေရးအတြက္

တိုင္း ျပည္၏ အက်ိဳးကိုမွ

မိုက္မဲေနၾကခိုက္၊

တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္

အျမတ္ေငြ သန္း ေပါင္း ၆ဝ မွ ၁ဝဝ အထိ ေသြး စုပ္ ယူငင္ေနေသာ ဘီအိုစီသည္ ၄င္း ၏
ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ား
ဖိႏွိပ္ေစခိုင္း လ်က္
ေကာ္ပိုေရးရွင္း

ရွိသည္။
စေသာ

အလားတူပင္
ဓာတ္သတၳဳ

ငတ္ငတ္ျပတ္ျပတ္ထားကာ

မတရားသျဖင့္

ဘားမားေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္
တူး ေဖၚေနေသာ

ဘံေ
ု ဘဘားမား၊

စတီး ဘရားသားႏွင့္

မဂၢရိကာစေသာ

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း

အျမတ္ေငြ

သန္း ေပါင္း မ်ားစြာတို႔ကို

ေထာင္ေပါင္း

မ်ားစြာေသာ

အလုပသ
္ မားမ်ားကို

ေမာ္ခ်ိမိုင္း

ကုမၸဏ ီႀကီး မ်ားက၄င္း ၊

ကၽြန္း သစ္ကုမၸဏ ီႀကီး မ်ားက၄င္း
ဘိလပ္သို႔

ပို႔ကာ၊

မတရားသျဖင့္

၄င္း တို႔၏

လုပ္ခမ်ားျဖင့္

ဖိႏွိပ္ခိုင္း ေစလ်က္ ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ား၏ ဖိႏွိပ္ေသြး စုပ္မႈကုိ
မေသ႐ံုတမယ္ ခံေနၾကရေသာ အလုပသ
္ မားမ်ားသည္ လႈပ္ လႈပ္ရွားရွားႏွင့္ မျငိမ္မသက္
ျဖစ္လာၾကေတာ့သည္။
ထို႔အတူပင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ားက ၄င္း တို႔၏ အင္ပါယာစီမံကိန္း အတြက္
ဖန္တီး ခဲ့ေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ား၏

ဆန္စပါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မွ
ဘဝႏွင့္

အေျခအေနသည္လည္း

သိန္း ေပါင္း မ်ားစြာေသာ
တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္

21

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ဆိုး ဝါးလ်က္သာ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ရွိေနခဲ့သည္။

လယ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ

ဆင္း ရဲသားလယ္သမားေပါင္း

မ်ားစြာတို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္လယ္မ်ား လက္လတ
ႊ ဆ
္ းုံ ႐ႈံး လ်က္၊ သီး စား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ
ဘဝ၌လည္း

၄င္း တို႔၏ဘ ဝမွာ

မေရရာႏွင့္

မလံုျခံဳျဖစ္ေနသည္။

ခ်စ္တီး ၊

ေျမရွင္ႏွင့္ ၿမီရွင္တို႔၏ ႏွိပ္စက္ညွင္း ပန္း သမွ်တို႔ကို ငံု႔၍ ခံေနခဲ့ၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ခံရဖန္

http://mmteashop.com

မ်ားလာေသာအခါ

ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားသည္

လႈပလ
္ ႈပ္ရွားရွားႏွင့္

မၿငိမ္မသက္

ျဖစ္လာၾကေလသည္။
ယင္း သို႔ ေက်ာင္း ၏ ျပင္ပ၌ မိိဘျပည္သူတို႔ အလူး အလဲ ခံစားေနရေသာဘ ဝကို
ေက်ာင္း သားမ်ားသည္ တံုဏ ွိဘာေဝ ၾကည့္၍ မေနႏိုင္ၾကေတာ့ေခ်။ မိဘတို႔၏ အေရးသည္
သားသမီ းမ်ား၏
ကိုဘုန္း ႏိုင္

အေရးႏွင့္

အပါအဝင္

မည္ကဲ့သို႔မွ

ခြဲခြာ၍မရေစေကာင္း သည့္အားေလ်ာ္စြာ

ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ

ေက်ာင္း သားတိသ
႔ု ည္

လႈပ္လႈပ္ရြရြ

ျဖစ္လာၾကသည္။ မျငိမ္မသက္ျဖစ္လာၾကသည္။ သူတို႔သည္ လႈ ပ္လႈ ပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနေသာ
အလုပ္သမားႏွင့္ လယ္သမားမ်ား၏ အေရးကို လိုက္ပိုက္၍ ၾကည့္မေနႏိုင္ေတာ့ေခ်။
၁၉၃၈

ခုႏွစ္

သပိတ္ေမွာက္ခါ၊
ခ်ီတက္လာရင္း

ကုန္ခါနီး တြင္

၄င္း တို႔၏
မေကြး သိ႔ု

ဘီအိုစီ

အလုပသ
္ မားတက္ ႀကီး ကို
အေရာက္တြင္

ပိတ္ဆို႔တားဆီး ျခင္း ကို

ခံရသျဖင့္

ေတြေ
႔ နၾကေလသည္။

အမ်ိဳးသမီး

ကုမၸဏ ီသည္

ေရနံေျမမွ

ကိုလိုနီပုလိပ္မ်ား၏

အလုပသ
္ မားမ်ားသည္
ရန္ကုန္သို႔

မ်က္ႏွာျဖဴအေရးပိုင္ႏွင့္

ရန္ကုန္သို႔

ေခၚေဆာင္

ရာဇဝတ္ဝ န္တို႔၏

မခ်ီတက္လာႏိုင္ေအာင္

အခက္အခဲ

သပိတ္ေမွာက္အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း

ဘီအိုစီ

အကူအညီျ ဖင့္

႐ိုင္း ႐ိုင္း စိုင္း စိုင္း ျပဳမူဆက္ဆန္ျခင္း

အလုပ္သမားမ်ား၏

ဒုကၡပင္လယ္ေ ဝေနေသာအျဖစ္ကို

ျပဳေလသည္။
ယင္း သို႔

ဘီအိုစီ

လက္ပိုက္၍ ၾကည့္မေနႏိုင္ၾကေတာ့ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားမ်ား သမဂၢမွ
ဥကၠဌ ကိုဗဟိန္း ႏွင့္ အတြင္း ေရးမွဴး ကိုဗေဆြတို႔သည္ တကၠသလ
ုိ ေ
္ က်ာင္း ၏ နယ္နိမိတ္ကို
ေက်ာ္လာႊ းကာ

မေကြး ဘက္သ႔ုိ

ထြကသ
္ ြားၾကေလသည္ ။

ဥကၠဌ

ကိုဗဟိန္း ႏွင့္

22

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

အတြင္း ေရးမွဴး ကိုဗေဆြတို႔သည္ မေကြး ၌ ေသာင္တင္ကာ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ေရနံေျမ
အလုပသ
္ မားမ်ားကို

သြားေရာက္ၾကည္႐
့ ႈ ၍သာ

ၾကည့္႐ွုသည္ကား

မဟုတ္ေခ်။

ၿဗိတိသွ်ကိုိလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားမ်ားက ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ျ ခင္း ျပဳသျဖင့္ ရန္ကုန္သို႔
ဆက္လက္ခ်ီတက္ျ ခင္း

http://mmteashop.com

သပိတေ
္ မွာက္
သြားေရာက္

မျပဳႏိုင္ေအာင္

အလုပသ
္ မားမ်ားကို
ကူညၾီ ကျခင္း

အခက္အခဲေတြ႔ေနၾကရေသာ
ရန္ကုန္သို႔

ဘီအိုစီ

ဆက္လက္ခ်ီတက္ႏင
ုိ ရ
္ န္အတြက္

ျဖစ္ေလသည္။

သြားေရာက္လႈံ႔ေ ဆာ္

ေခါင္း ေဆာင္

ေက်ာင္း သား

ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္

ၾကျခင္း လည္း ျဖစ္ေလသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
မိဘျပည္သူမ်ား

အေရးကို

လက္ပက
ုိ ္

ၾကည့္မေနႏိုင္ေတာ့၍

ယင္း သို႔

၄င္း တို႔၏
သြားေရာက္

ကူညီေခါင္း ေဆာင္ျ ခင္း ျပဳၾကရာမွ မေကြး အေရးပိုင္က ဥကၠ႒ ကိုဗဟိန္း ႏွင့္ အတြင္း ေရးမွဴး
ကိုဗေဆြတို႔ကို လူဆိုး ပုဒ္မ (၁ဝ၇)ႏွင့္ ရမ္း ကား ဖမ္း ဆီး ျခင္း ျပဳလိုက္သည္။ ယင္း သို႔
ေက်ာင္း သား

ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ကို

ျပည္သူလူထု၏

လႈ ပ္ရွားမႈအတြင္း သို႔

ဖမ္း ဆီး လိုက္ျခင္း မွာ
ေရာေထြး ၍

ခ်ိမ္း ေခ်ာက္လိုက္ျ ခင္း မွ်သာ ျဖစ္သည္။
အမွားႀကီး

မွားသြားၾကေလသည္။

ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို ယင္း သို႔

ပါမလာႏိုင္ေအာင္
ၿဗိတသ
ိ ်ွ

အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ေ
ုိ သာ္

ဟန္တ
႔ ား

ကိုလိုနီသမားမ်ားသည္
တကၠသလ
ုိ ေ
္ က်ာင္း သား

ဖမ္း ဆီး ခ်ိမ္း ေခ်ာက္ လိုက္ျခင္သည္ပင္၊

ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္း သားထု
ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္တည္း ။

သို႔ရာတြင္

ေက်ာင္း သားမ်ားကို

လႈပလ
္ ႈ ပ္ရွားရွား

တစ္ရပ္လံုး ကို ဆူပူရန္ အခါေပးလိုက္သကဲ့သို႔

ေပါက္ကြဲေတာ့မည့္

ယမ္း အိုး ႀကီး အတြင္း သို႔

မီး ပြားခ်ေပး

လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ သြားေသာ ေၾကာင့္တည္း ။
ထိုႏွစ္တြင္

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

ဝိဇၨာတန္း

ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ကို

ေျဖၾကားရန္

ျပင္ဆင္ေနေသာႏွစ္ ျဖစ္သည္၊ သို႔ရာတြင္ တကၠသလ
ုိ ေ
္ က်ာင္း သား သမဂၢအေဆာက္အဦး
ထက္မွ

အလံစိမ္း ျပလိုက္သည္ႏွင့္

တစ္ ၿပိဳင္နက္

သူသည္

အျခားအျခားေသာ

23

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေက်ာင္း သားမ်ား အားလံုး ႏွင့္အတူ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီပညာေရး စံနစ္ႀကီး ကို အတိအလင္း
ပုန္ကန္ကာ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ တိုက္ပြဲအတြင္း သို႔ ေျခစံုပစ္၍ ဝင္လာခဲ့သည္။
ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ၏

အံုႂကြ မႈႀကီး ကို

ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲႏိုင္ရန္

အတြက္

ၿဗိတသ
ိ ်ွ

http://mmteashop.com

ကိုလိုနီသမားမ်ားသည္ မီး ကုန္ယမ္း ကုန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ၿဗိတသ
ိ ်ွ သမားမ်ားက
မီး ကုန္ယမ္း ကုန္ ဖိႏွိပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အဘယ္ႏိုင္ငံေရး ပါတီကမွ စိတ္မကူး ဝန္႔ခဲ့ေသာ
ပုဒ္ထီး ပုဒ ္မမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ကာ ေက်ာင္း သားမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး တပ္ဦး မွ
အာဏာ

ဖီဆန္ခဲ့ၾကသည္။

ဒလၾကမ္း

ေက်ာင္း သားလူငယ္မ်ားသည္

ဖိႏွိပ္ဖမ္း ဆီး ေနသည့္ၾကားမွ

တစ္ႏိုင္ငံလံုး သို႔

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားက
တပ္လွန္႔ကာ

အမ်ိဳးသား

လြတလ
္ ပ္ေရး တိုက္ပြဲကို ရဲရဲဝန္႔ ဝန္႔ ဆင္ႏႊဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမား၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏
ပိတ္ဆို႔ခဲ့ၾကသည္။

ဗဟိုရ္ခ်က္မျဖစ္ေသာ

အစာငတ္ခံကာ

အတြငး္ ဝန္႐ံုး ႀကီး ကို

တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၾကသည္။

အၾကမ္း ဖက္

႐ိုကႏ
္ က
ွ ္ မႈကုိ

ခံရသျဖင့္

က်ခဲရ
့ သည္။

သို႔ရာတြင္

အလုပသ
္ မား၊

ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားႏွငအ
့္ တူ

ကိုလိုနီျမင္း စီး ပုလိပ္မ်ား၏

ေက်ာင္း သားအမ်ားအျ ပား၏

ေက်ာင္း သားမ်ားသည္

ဝိုင္း ဝန္း

ေနာက္တြန္႔ျ ခင္း
ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး၊

ေသြး ေျမသို႔
မရွိခဲ့ၾကေခ်။
အမ်ိဳးသား

လြတလ
္ ပ္ေ ရးတိုက္ပြဲကို သူရသတၱိရွိရွိႏွင့္ တိုက္ခိုက္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။
လူငယ္ပိုင္း က
ေက်ာင္း သားမ်ားက

ေခါင္း ေဆာင္လ်က္

ရွိေသာ

ေခါင္း ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ

ဒို႔ဗမာအစည္း

ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး၊

အ႐ံုး ႏွင့္
အမ်ိဳးသား

လြတလ
္ ပ္ေရး တိုက္ပြဲ၊ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု ႀကီး သည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ားအား
ေမ်ာက္မီး ခဲ ကိုင္မိသလို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုး က ဝိုင္း အံုတိုက္ခိုက္ျ ခင္း
ျပဳၾကသျဖင့္

ေသြး ႐ူး ေသြး တန္း

ကိုလိုနီစစ္တပ္ႏွင့္

ပုလိပ္အဖြဲ႔မ်ားကို

ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ားသည္

လက္နက္ကိုင္ျ ပဳကာ

ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားအား

ဒလၾကမ္း ႏွိမ္ႏွင္း ျခင္း ျပဳေလသည္။ မႏၲေလးတြင္ ျငိမ္း ခ်မ္း စြာ ဆႏၵျပၾကေသာ လူထုႀကီး ကို
ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္သျဖင့္ ရဟန္း ေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္း သားလူငယ္မ်ား အပါအဝင္

24

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
လူေပါင္း

၁၇

ကာကြယေ
္ ရး

-

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
ေယာက္မ်ွ

ေသဆံးု ခဲေ
့ လသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျ ပား၌လည္း

ပုဒ ္မျဖင့္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ျပည္သူတို႔ကို

ျပဳခဲ့ေလသည္။

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္၏

မိခင္ႀကီး ဟူ၍

ဖမ္း ဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း

မိမိတို႔ကိုယ္ကို

ဝါႂကြားျခင္

းျပဳလ်က္ရေ
ိွ သာ ၿဗိတသ
ိ ်ွ လူယဥ္ေက်းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးႏွင့္

http://mmteashop.com

ဒီမိုကေရစီေရး

အတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူအား

ျငိမ္း ခ်မ္း စြာ

ဆႏၵျပ

တိုက္ပြဲ ဝင္လ်က္ရၾိွ ကေသာ

ရဟန္း ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း သားလူငယ္မ်ားပါမက်န္

ရက္ရက္

စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခၾဲ့ ကေလျ ပီ။
အၾကမ္း ဖက္ကာ

ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ျ ခင္း

ျပဳလာေသာ

ရန္သူလူတန္း စားအား၊

ျပန္လည္ အၾကမ္း ဖက္ခုခံ တိုက္ခိုက္ေသာ နည္း ႏွင့္ ခုခံတိုက္ခိုက္ျ ခင္း ျပဳရန္အတြကလ
္ ည္း
မျမင္၊ ျပင္ဆင္ျခင္း လည္း
အမ်ိဳးသားလြတလ
္ ပ္ေရး

မျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္

၁၃ဝဝ

အေရးေတာ္ပံႀု ကီး သည္

ျပည့္ႏွစ္၊

ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး၊

ကစင္က
့ လ်ား

ျဖစ္သြားခဲ့ေလသည္။

ထိုသို႔ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံု ၿပိဳကြဲသည္ႏွင့္တစ္ ၿပိဳင္နက္ ေက်ာင္း သားေခါင္း ေဆာင္မ်ားထံမွ
ေစ့စပ္ေရးသမားမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ကာ သပိတ္ကိုလွန္ရန္ အားထုတျ္ ခင္း
ျပဳၾကေလသည္။

သို႔ရာတြင္

ေစ့စပ္ေရးကို

လက္မခံႏိုင္ေသာ

ေက်ာင္း သား

အမ်ားအျပားလည္း ရွိေလသည္။ ထိအ
ု ထဲတြင္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ တစ္ေယာက္လည္း အပါအဝင္
ျဖစ္ေလသည္။

သို႔ရာတြင္

ေစ့စပ္ေရး

ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္း သည္

ေတာ္လွန္ေရး အနည္း စု ေက်ာင္း သားေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္
သပိတျ္ ပန္လွန္လိုက္ၾကေသာအခါ
ေက်ာင္း သား

တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ

ေစ့စပ္ေရးကို
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

အမ်ားစုျဖစ္ေနသျဖင့္၊

ဘာမွ်မတတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေခ်။

မည္ကဲ့သို႔မွ်
ေက်ာင္း သို႔

လက္မခံႏိုင္ေသာ
ျပန္မသြားေတာ့ေခ်။

သူတ
႔ စ္သက္တြင္ ဘယ္ေတာ့ မွ မေစ့စပ္ဟု ေစ့စပ္ကာ သပိ္တ္လွန္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ
ေက်ာင္း သား

ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို

ထြကလ
္ ာခဲသ
့ ည္။
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္
မရွိေသးေခ်။

ေက်ာင္း သို႔
သူ၏

သူသည္

ခါးခါးသီ းသီ း
မျပန္ဟုဆက
ုိ ာ

အနာဂါတ္အတြက္
ေလာက ႀကီး

ေျပာဆိုၿပီး ေနာက္

သပိတ္စခန္း မွ

သပိတ္စခန္း မွ

ထြကလ
္ ာခဲေ
့ သာ

ဘာရည္မွန္း ခ်က္ႏွင့္

ျပင္ဆင္ မႈမွ်လည္း

တစ္ခုလံုး ႏွင့္

မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ၊

လူငယ္တို႔

25

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
သဘာဝအေလ်ာက္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
စိတ္လိုက္မာန္ပါ

ေျခဦး တည့္ရာသို႔

ထြကလ
္ ာခဲျ့ ခင္း မွ်သာ

ျဖစ္ေလသည္။
၁၃ဝဝ

http://mmteashop.com

အမ်ိဳးသား

ျပည့္ႏွစ္

အေရးေတာ္ပံုသည္

လြတလ
္ ပ္ေရးတိက
ု ပ
္ ြဲ

တစ္တိုင္ပင္

ျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို

သမိုင္း တြင္

ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္

ထင္ရွားႀကီး က်ယ္လေ
ွ သာ

ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး

အေရးေတာ္ပံုတြင္

မိုင္တိုင္ႀကီး
အလုပသ
္ မား၊

လယ္သမားႏွင့္ ေက်ာင္း သားလူငယ္မ်ားသည္ တပ္ေပါင္း စုဖြဲ႔ကာ ၿဗိတသ
ိ ်ွ ကိုလိုနီသမား
မ်ားကို အကြဲအျပဲ

ထိုး ႏွက္ျခင္း ျပဳခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္

ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ကိုလိုနီသမားမ်ားႏွင့္

ပူး ေပါင္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဒါက္တာဘေမာ္ ဦး ေဆာင္သည့္ ညြန္႔ေပါင္း အစိုး ရကိုဆြဲခ်ကာ
အျခား႐ုပ္ေသး

အစိုး ရတစ္ခုကို

ဂံုး ပိုး ၍

တင္ေပးလိုက္ျ ခင္း ထက္

ဘာမွ် ေတာ့ကား

ထိေရာက္ေအာင္ မစြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ထိုအခ်ိန္က လူငယ္ပိုင္း မွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္
အမ်ားအျပားသည္ပင္

ၿဗိတသ
ိ ်ွ

အထင္ႀကီး ေနသူမ်ား
ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း

ကိုလိုနီသမားမ်ား၏

ရွိခဲ့သည္။

ျပဳေနေသာ

သူတို႔က

ညြန္႔ေပါင္း အစိုး ရကို

၉၁

ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို

ျပည္သူလူထုကို

ၿဗိတိသွ်တို႔အႀကိဳ က္

လူထုနည္း ႏွင့္

အၾကပ္ကိုင္

ျဖဳတ္ခ်

လိက
ု ္ၿပီး ေနာက္ “အမ်ိဳးသားအစိုး ရ” ကိုတင္ေျမွာက္ျခင္း ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟုတ္ စိတ္ကူး မ်ား
သန္ခၾဲ့ ကသလား မသိေခ်။ တစ္ကယ္ဆေ
ုိ တာ့ ကၽြန္ျပဳရန္အတြက္မွ်သာ ျဖစ္ေသာ ၉၁
ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏

ေဘာင္အတြင္း

အမ်ိဳးသားအစိုး ရကို

တင္ေျမွာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ၾကျခင္း သည္ ေန႔ခင္း ေၾကာင္ေတာင္ အိပ္မက္မက္ေနျခင္း မွ်သာ ျဖစ္ေပလိ မ့္မည္။
ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ကိုလိုနီသမားမ်ားက

ေအာက္လတ
ႊ ေ
္ တာ္ဟ၍

ၿဗိတိသွ်အရင္း ရွင္

ကင္ပြန္း တပ္ထားေသာ

ကုမၸဏ ီႀကီး မ်ား၏

အေလးတင္း ေပးမွသာလွ်င္
အဖြက
ဲ႔ ုိ

ခြင့္ျပဳႏိုင္ေသာ
၃၆

“ကဲဘန
ိ က္ ”

ဟု

ဖြဲ႔စည္း ရာ၌ပင္၊

ၿဗိတသ
ိ ်ွ ႐ုပ္ေသးစင္၌

ျပားမွ်

ဖြဲ႔စည္း ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျ ဖစ္သည္။

ကိုလိုနီ႐ုပ္ေသးအစိုး ကို

႐ုပ္ေသးအစိုး ရကို

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အေရအတြက္ရွိေသာ

အေခၚအေ ဝၚျပဳထားၾကေသာ
ထိုၿဗိတသ
ိ ်ွ ခဲျ ပား

အသက္သြင္း ႏိုင္သည္။

၃၆

ျပားမ်ားက
“အစိုး ရ”
ျပားကသာ

ျဖဳတ္ခ်ပစ္လိုက္ႏိုင္သည္။

26

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ထို႔ေၾကာင့္
ေတာ္ေတာ္ကေလး

http://mmteashop.com

၁၃ဝဝ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
၉၁

ဌာနဟူ၍

အမည္ေပးထားေသာ

အထင္ႀကီး ခဲၾ့ ကေသာ

ျပည့္အေရးေတာ္ပံု၏
လူထုနည္း ျဖင့္

အက်ိဳးစီး ပြားကို

ခ်ိမ္း ေခ်ာက္လာေသာအခါ

သတ္ျဖတ္ျခင္း

မိမိတို႔၏

ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္

၄င္း ၏သေဘာထားမ်ားကို

တိုက္ပြဲ ဝင္လာၾကေသာ

ျပဳသည္ကိုလည္း

တစ္နည္း ျဖင့္သာ

လူငယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရး

ေနာက္ပိုင္း တြင္

လာၾကသည္။

ကၽြန္ျပဳေရးစီမံကိန္း ကို
ျပင္ဆင္

ျပည္သူတို႔အား

၄င္း ၏

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီသမားမ်ားသည္

ႏွိပ္ကြပ္

မ်က္ဝါးထင္ထင္

ေတြျ႔ မင္ခဲ့ၾကရၿပီျဖစ္၍

အမ်ိဳးသားလြတလ
္ ပ္ေရးကို

ထိုနည္း

မရႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း လည္း

နားလည္ လာၾကသည္။ မိမိတို႔အား အၾကမ္း ဖက္လာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္း စားကို
လူထုနည္း ပါလီမန္ နည္း တစ္ခုတည္း ႏွင့္သာ ျပန္လွန္ခံခု၍ မျဖစ္မသင့္ဘဲ။ သူကိုင္စြဲေသာ
လက္နက္ကုိ

မိမိကလည္း

ကိုင္စြဲျခင္း ျပဳမွသာလွ်င္

ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မည့္

နည္း လမ္း ကို

ေလးေလးနက္နက္ သေဘာေပါက္လာၾကေတာ့သည္။
သပိတ္လွန္လိုက္ေသာအခါ သံုး ေလးလနည္း ပါးမွ် မအိပ္မေန အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ
ငယ္ရြယသ
္ ူ ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ စိတ္ႏံုး ႏံုး ျဖစ္ခါ၊ အိပ္ရာထက္သို႔ ဘံုး ဘံုး ႀကီး လဲက်သြားခဲျ့ ခင္း
ျဖစ္ေလသည္။ ေခ်ာင္း တစ္ဟြတဟ
္ ြတဆ
္ းုိ ကာ အိပရ
္ ာထက္တြင္ လူမမာတစ္ေယာက္လးုံ
ျဖစ္ေနသည့္

တိုင္ေအာင္လည္း

သူသည္

စိတအ
္ ားကား

မေလ်ာ့ေသးေခ်။

အျခားအျခားသူမ်ားက အ႐ွံဳးေပးကာ အလံလွဲလုိက္ၾက ၿပီျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္
၄င္း ၏ အလံ ကိုမလွဲေခ်။
ဆံုး ျဖတ္လက
ုိ ၿ္ ပီး

ျဖစ္သည္။

ျပန္မဝင္ေတာ့ဟု

ကၽြန္စိတ္ေမြး ေသာ
ျဖစ္သည္။

ရင္ဆို္င္ရန္ စိတ္လိုက္မာန္ပါ

မျပင္ဆင္ရေသးေခ်။

ေခ်ာင္း တစ္ဟြတ္ဟြတ္ႏွင့္
သူမ်ားနည္း တူ

ထားျမဲထားသည္။

သံဓိဌာန္ခ်လိုက္ ၿပီလည္း

လူေ
႔ လာကႀကီး အား
ဘာမွ်

လႊင့္ထူ၍

၄င္း အျပင္

လဲေနေသာ

တကၠသိုလ္ပညာရပ္မ်ားကို

သူသည္

သူသည္

ေက်ာင္း သို႔မျပန္ရန္

တကၠသိုလ္သို႔

ဘယ္ေတာ့မွ

သူ႔ထိုက္ႏွင့္သူ႔ကံ

သူသည္

ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္သူသည္

သူကိုယ္၌ငည္လည္း

အိပရ
္ ာထက္တြင္

လူမမာတစ္ဦး မွ်သာျဖစ္ေလသည္။
တတ္ေျမာက္၍

ႀကီး ပြား

သူ႔အား
ေကာင္း စား

27

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေစလိၾု ကသျဖင့္ အဆင္း ရဲခံ၊ အငတ္ခက
ံ ာ ေက်ာင္း ထားေပးခဲ့ၾကေသာ မိဘမ်ားကိုပင္လွ်င္
သူသည္ ထည့္သြင္း စဥ္း စားျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့ေခ်။
“ကၽြန္စိ္တ္ေမြး တဲ့ တကၠသိုလ္မွာ

မေနလိုလို႔ထြက္ခဲ့တာ ...” ဆိုေသာသီခ်င္း ကို

http://mmteashop.com

က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေအာ္ဟစ္သီဆိုခဲ့ေသာ ေက်ာင္း သားမ်ား အဘယ္မွာနည္း ...။
လာမဲ့ေဘးေျပးေတြ႔၊ လူမိုက္အလိုရွိသည္။ မီး ဒုတ္မီး ဒုတ္႐ႈိ႕ - ႐ိႈ႕၊ သူပုန္ - သူပုန္
ထ-ထ...၊ နယ္ခ်ဲ႕အစိုး ရ ပ်က္စီး ပါေစ - ဟု အာေပါက္လမ
ု တတ္ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကေသာ
ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားကား

ကိုလိုနီပညာေရး

အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားက စစ္ေမးေသာ စာေမးပြဲကို

ေျဖဆို၍ ေနခဲ့ၾကေလၿပီ ။
ကိုဘုန္း ႏိုင္ထံသို႔

သူတို႔တစ္ေယာ က္

တစ္ေလမွ်

လာ၍ပင္

ၾကည့္ေဖာ္

မရေတာ့ေခ်။ နယ္ခ်ဲ႕သမားကို တိုက္ခိုက္ရင္း ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာ သူတို႔၏ ရဲေဘာ္တစ္ဦး ကို
ေမ့ၾကေလၿပီ ။
ကိုအံုး ေက်ာ္ တစ္ေယာက္သာ သူ႔ကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေ ဘာ္ရသည္။ ေမးျမန္း
အားေပးျခင္း ျပဳသည္။ ကိုအံုး ေက်ာ္

သည္

တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ဆိုး တိုင္ပင္ေကာင္း တိုင္ပင္

အခါခပ္သိမ္း လိုလို
ကိုဘုန္း ႏိုင္ထက္

တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး

ကိုဘုန္း ႏိုင္ကဲ့သို႔

တိုက္ဆိုင္တူညီတတ္ၾကေသာ
ေလးငါးႏွစ္ႀကီး ေသာ္လည္း

ဆက္ဆံခင္မင္ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ဝိဇၨာတန္း ေက်ာင္း သား
သေဘာထားျခင္း သည္

လူခ်င္း ျဖစ္သည္။
သက္တရ
ူ ြယတ
္ ူ

အျခားသူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္

ကိုအံုး ေက်ာ္သည္

သူငယ္ခ်င္း မ်ားကဲ့သို႔
ရဲေဘာက္

တစ္ဦး

တစ္ေယာက္မ်ွ မလာတတ္ေသာ္လည္း ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ လူမမာဆီသို႔ လာေနျခင္း မွ်သာ
ျဖစ္သည္။
လူမမာသည္
လိုက္သည္။

တစ္စံုတစ္ရာကို

သို႔ရာတြင္

ထြကလ
္ ာသည္။

မေက်မခ်မ္း

အားနည္း လွသျဖင့္

ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔

ေတာက္ေခါက္သသ
ံ ည္

ေတာက္ေခါက္
ခပ္တိုး တိုး မွ်

28

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

“ခင္ဗ်ားအေနဆိုးေနသလား ...ကိုဘုန္း ႏိုင္” ေဘးမွကိုအံုး ေက်ာ္က စိုး ရိမ္သကဲ့သို႔
ေမးျမန္း လိုက္သည္။
“အေနဆိုး လို႔ မဟုတ္ရပါဘူး ဗ်ာ ... အခံရခက္လို႔ပါ ”

http://mmteashop.com

ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ လူမမာ၏ စကားကိန
ု ားမလည္လက
ုိ သ
္ ျ ဖင့္ ေတြး ၍ေနသည္။
“က်ဳပ္တို႔လုပ္ခ်င္တာကို လုပ္ရလို႔ေတာ့ ေသရမွာကို မေၾကာက္လက
ုိ တ
္ ာဗ်ာ ...”
လူမမာသည္ ၄င္း ေျပာလိုရာကိုသာ ေျပာဆို၍ ေနသည္။
ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ ၿငိမသ
္ က္စြာ နားေထာင္ေနသည္။
“က်ဳပ္တို႔ လုပ္ခ်င္တာကို မလုပ္ရဘဲ ေသသြားမွာကိသ
ု ာ တစ္ခဘ
ု ဲ က်ဳပ္ေတာ့
စိုး ရိမ္တယ္ ... ကိုအံုး ေက်ာ္ ” လူမမာသည္

၄င္း ၏ ဝမ္း တြင္း ၌ရွိေသာ အစိုင္အခဲမ်ား

အံထတ
ု လ
္ ်က္ ရွိေနသည္။ ျပင္း ထန္လ်က္ရွိေသာ ၄င္း ၏ သူငယ္ခ်င္း ကို လႊတေ
္ ပးထား၍
မျဖစ္ေတာ့မွန္း

အကဲခတ္မေ
ိ သာ

ကိုအံုး ေက်ာ္သည္

သက္ျပင္း ကိုခ်လိုက္ ၿပီး ေနာက္

“ခင္ဗ်ားဟာက မျပင္း ထန္လြနး္ ဘူး လား ... ကိုဘုန္း ႏိုင္” ဟု ေျပာလိုက္သည္။
လူမမာသည္ မ်က္လံုး ကိုဖြင့္၍ ၾကည့္ေလသည္။
“ေလာကမွာ အစြန္း ႏွစ္ဖက္ကို လိုက္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ
က်ဳပ္တို႔

ဘုရားသခင္က

ဓမၼစၾကာတရားေတာ္မွာ

မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး လို႔

ေဟာထားတယ္ဗ် ”

အဘိဓမၼာ

ေက်ာင္း သားႀကီး ကိုအံုး ေက်ာ္က ဘုရားသခင္ကုိ ကိးု ကား၍ နားသြင္း လိုက္သည္။
“ဆိုစမ္း ပါဦး ဗ်”

29

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
“ေစာင္း ကို

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
ဥပမာထားပီး ေျပာရရင္

ေစာင္း ႀကိဳးဟာ ေလ်ာ့လြနး္ အား ႀကီး ရင္လဲ

နားေထာင္ မေကာင္း သလို တင္း လြနး္ အားႀကီး ရင္လဲ လြယလ
္ ြယန
္ ဲ႔ ျပတ္သြား တတ္တယ္
မဟုတလ
္ ားဗ်...”

http://mmteashop.com

“ခင္ဗ်ားက

က်ဳပ္ကုိ

တင္း လြနး္ အား ႀကီး လွတယ္လ႔ုိ

ေျပာခ်င္တယ္

ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ .. ဟုတလ
္ ား .. ကိုအံုး ေက်ာ္ ...”
“အမ်ားနဲ႔ခင္မ်ားက တစ္ေယာက္ထဲျ ဖစ္ေနေတာ့ တင္း သလား၊ မတင္း ဘူး လား
ဆိတ
ု ာ ခင္ဗ်ားဘာသာဘဲ စဥ္း စားစမ္း ပါဦး...”
“အမ်ားက မွားေနတာကို က်ဳပ္ကပါလိက
ု ္ ၿပီး သူတို႔နဲ႔ မွားရမွာလားဗ် ကိုအံုး ေက်ာ္ ”
“လူဆတ
ုိ သ
ဲ့ တၱ ဝါဟာ အမ်ားနဲ႔ စုေဝးေပါင္း သင္း ေနထိုင္ရတဲ့ သတၱဝ ါအမ်ိဳးအစား
ျဖစ္ေလေတာ့ က်ဳပ္ခင္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ ဥပမာ တစ္ခုေပးခ်င္ေသးတယ္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ”
“ေကာင္း ၿပီ တစ္ခါတံုး က တိုင္း ျပည္တစ္ျပည္မွာ နကၡတတ
္ ာရာၾကည္တ
့ တ္တဲ့
ပုေရာဟိတ္

ပုဏ ၰားႀကီး

တစ္ေယာက္ရသ
ိွ တဲဗ
့ ်၊

ပုဏ ၰားဟာ နကၡတအ
္ ေနအထားကို

တစ္ေန႔ညခင္း မွာ

ၾကည့္လိုက္ေတာ့၊

အဲဒ ီပုေရာဟိတ္

မၾကာခင္ တစ္တိုင္း ျပည္လံုး မွာ

မိုး ခါးႀကီး ရြာလိမမ
့္ ယ္ဆတ
ုိ ာ ေတြေ
႔ တြရ
႔ သတဲ့ ...”
“ဆိုစမ္း ပါဦး ဗ်ာ...”
“အဲဒ ီလို
တိုင္း သူျပည္သားေတြ

တစ္တိုင္း ျပည္လံုး မွာရြာတဲ့
အားလံုး

မိုးခါးေရေတြ

႐ူး သြပ္ကုန္ၾကလိမ့္မဲ့

ေသာက္သးုံ ၾကတဲ့

အေရးကိလ
ု ဲ

တြကခ
္ ်က္

သိျမင္ေလေတာ့ ဘုရင္မင္း ျမတ္ဆက
ီ ုိ အခစား ဝင္ၿပီး ဒီအေၾကာင္း ကို တိုး တိုး တိတ္တိတ္
ေလ်ာက္ထားျခင္း ျပဳသတဲဗ
့ ်...”
“အင္း အင္း အင္း ”

30

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

“ဒီေတာ့ဘုရင္မင္း ျမတ္က ဘယ္လိုလုပ္ဘို႔ သင့္သလဲလို႔ေမးေတာ့၊ ပုေရာဟိတ္
ပုဏ ၰားႀကီး က

ဒီကိစၥကို

တိုင္း သူျပည္သားေတြ

မသိေအာင္ဖံုး ဖိထား ၿပီး

ဘုရင္နဲ႔

ပုဏ ၰားႀကီး တို႔ ႏွစ္ဦး အတြက္သာ ေရေကာင္း ေရသန္ေ
႔ တြကုိ သိုေလွာင္ထားဖို႔ အၾကံေပး

http://mmteashop.com

သတဲဗ
့ ်”
“ဆိုစမ္း ပါဦး ဗ်”
“မၾကာပါဘူး ဗ်ာ
ဘယ္လမ
ုိ ွ

အဲဒီတိုင္း ျပည္မွာ

မိုး ခါးႀကီး ဟာ

ရြာခ်လိုက္ပါေရာတဲ့

...

မသိရာွ ၾကတဲ့ တိုင္း သူျပည္သားေတြ ကေတာ့ မိုးခါးေရကို ေသာက္သးုံ ၾက

သေပါ့ဗ်ာ ... ဒီိလိုမိုး ခါးေရကို သံးု မိေသာက္မၾိ ကတဲအ
့ တြက္ ပုဏ ၰားႀကီး တြကခ
္ ်က္ထားတဲ့
အတိုင္း လူေတြအားလားဟာ ႐ူး သြပက
္ န
ု ၾ္ ကသတဲ့ ...”
"အင္း အင္း အင္း "
"ေရေကာင္း ေရသန္႔ေတြကို သိုေလွာင္ၿပီး သံးု စြဲေနၾကတဲ့ ဘုရင္နဲ႔ ပုေရာဟိတ္
ပုဏ ၰားႀကီး တိက
႔ု ေတာ့ မ႐ူး ၾကဘူး ေပါ့ဗ်ာ..."
"တယ္ဟတ
ု လ
္ က
ုိ ပ
္ ါကလားဗ်ာ "
"ဒါေပမယ့္ မိုးခါးေရကို ေသာက္သံုး လို႔ ႐ူး သြပေ
္ နၾကတဲ့ တိုင္း သူျပည္သားေတြက
သူတို႔ဘုရင္နဲ႔ ပုေရာဟိတ္ပုဏ ၰား ႀကီး ကို ဝိုင္း လက္ညွိဳးထိုး ၿပီး အ႐ူး လို႔ေအာ္ပါေရာတဲ့ဗ်ာ ..."
ကိုအံုး ေက်ာ္သည္

ေခတၱအနားယူကာ

လူမမာ၏အရိပ္အေျ ခကို

မသိမသာ

အကဲခပ္

ၾကည့္ ႐ႈလိုက္သည္။ အတန္ၾကာမွ အကဲခတ္ၿငိမသ
္ က္ေနၿပီး မွ ကိုဘုန္း ႏိုင္ဟု လူမမာကို
ေခၚလိုက္သည္။
"ဗ်ာ..."
"ဒီကိစၥကို ခင္ဗ်ားဘယ္လထ
ုိ င္သလဲ ..."

31

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

"ဘယ္လက
ုိ စ
ိ လ
ၥ ဲဗ် ...ကိုအံုး ေက်ာ္ ..."
"ဒီလူစုႏွစ္စုထဲက ဘယ္အစုကုိ ႐ူး တယ္ေျပာမလဲ "
"တိုင္း သူျပည္သားေတြက ႐ူး တာေပါ့ဗ်ာ..." လူမမာက အဆိုင္း မတြ ေျဖၾကား

http://mmteashop.com

လိုက္သည္။
ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ သက္ျပင္း ကိုခ်လိုက္သည္။
“အ႐ူး ကလူေကာင္း ကို အ႐ူး လို႔ဆိုတာနဲ႔ လူေကာင္း က လိက
ု ္႐ူး ရမဲ့ အေပါက္ကုိ
ခင္ဗ်ားက ေျပာခ်င္ေနသာလား ကိုအံုး ေက်ာ္ ...”
“ဒီအဘိဓမၼာႀကီး ကိသ
ု ာ

ခင္ဗ်ားကလက္ခံထားရင္ေတာ့

ေရွ႕ေရွာက္

ခင္ဗ်ား

လူလုပ္ဖို႔ ခက္လိမ့္မယ္ ထင္တယ္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...”
“ဘယ္လခ
ုိ က္တာလဲဗ် ကိုအံုး ေက်ာ္ ...”
“တစ္ခါတံုး က

ခင္ဗ်ားတို႔က်ဳပ္တို႔

ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိ င္း ရွိခဲ့ဖူး တဲ့

စကားကေလး တစ္ခြန္း ကို သတိရမိတယ္ဗ် ”
“ဆိုစမ္း ပါဦး ဗ်ာ...”
“အမ်ားက

‘ကၽြဲ’

ကို

‘က်ဲ’

လို႔

ဖတ္ေနရင္

ကိယ
ု က
္ လဲ

‘ကၽြဲ’

ကို

‘က်ဲ’

လို႔ဖတ္တတ္ရမယ္တဲ့ဗ် ”
“ခင္ဗ်ားက ဆရာႀကီး နဲ႔ က်ဳပ္ကိုလွည့္ ၿပီး တိုက္ခ်င္လို႔လားဗ်...ကိုအံုး ေက်ာ္ ”
ကိုအံုး ေက်ာ္သည္

တစ္ဘက္သပ္

အယူသးီ ေနေသာ

သူ၏

သူငယ္ခ်င္း ကို

ေျဖာင္း ျဖ ေျပာဆိုျ ခင္း ျပဳရန္ စိတပ
္ ်က္လာသကဲသ
့ ႔ုိ သက္ျပင္း ကို ခပ္ေရးေရးခ်ရင္း ထိုင္ရာမွ

32

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ထလိက
ု သ
္ ည္။ ထို႔ေနာက္ ျပဴတင္း ေပါက္ ဝသို႔ ေလွ်ာက္သြား ၿပီး လွ်င္ မီး ရထားလမ္း ဘက္သ႔ုိ
ၿငိမသ
္ က္စြာ ေငးေမာ ၾကည့္ ႐ႈေနေလသည္။
ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ကို ေနာက္ထပ္၍ စကားေျပာဆိုျ ခင္း မျပဳလိေ
ု တာ့

http://mmteashop.com

သကဲသ
့ ႔ုိ

မီး ရထားလမ္း ဘက္ဆသ
ီ ႔ုိ

ၿငိမသ
္ က္စြာ

ေငးေမာၾကည့္ ႐ ႈေနသည္။

အသက္

ငယ္ရြယလ
္ ်က္ လူေ
႔ လာကအေတြအ
႔ ၾကံဳ နည္း ပါးေသာ ကိုဘုန္း ႏိုင္၏ အနာဂါတ္ အေရးကို
ေရွေရွေဝးေဝး ေတြး ေတာရင္း သတ္ျပင္း ကိုလည္း
ျဖစ္ျခင္ေသာအရာႏွင့္

အေခ်အေနက

ခ်ေနမိသည္။ ထိေ
ု လာက၌

ခြင့္ျပဳေသာအရာကို

ခြဲျခားျခင္း

မိမိက

ျပဳတတ္ပုံ

မရေသးေသာ ကိုဘုန္း ႏိုင္တ စ္ေယာက္အတြက္ ရင္ေလးေနပံုလည္း ရေလသည္။
ခပ္ေစာေစာက ကိုအံုး ေက်ာ္ႏွင့္ အေၾကာက္အကန္ ျငင္း ခံုျခင္း ျပဳခဲ့သျဖင့္ အားအင္
ကုန္ခမ္း သြားေသာ

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

အနည္း ငယ္အပန္း ေျပလာသည္။

သူသည္မွိန္း ၍

ေနရာမွ မ်က္လံုး ကိုဖြင့္ၾကည့္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ “ဗ်ိဳ႕ကိုအံုး ေက်ာ္ ” ဟု ေခၚလိုက္သည္။
ကိုအံုး ေက်ာ္သည္
ထိုင္ေနခဲ့ေသာ

ျပဴတင္း ေပါက္ကို

ကုလားထိင
ု ထ
္ က္တြင္

ေက်ာခိုင္း ကာ

မထိုင့္ခ်င္ထိုင္ခ်င္ႏွင့္

ခပ္ေစာေစာက

လာ၍ထိုင္လိုက္သည္။

သူသည္ ငယ္ရြယေ
္ သာ ကိုဘုန္း ႏိုင္ကို မ်ားစြာ စကားေျပာဆိုျ ခင္း မျပဳလိုလွသကဲ့သို႔
မ်က္လာႊ ခ်ထားေလသည္။
“ခင္ဗ်ားေစာေစာက ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ‘ကၽြဲ’ နဲ႔ ‘က်ဲ ’ ကိမ
ု ဆက္ေတာ့ဘးူ လားဗ် ...”
လူမမာကစလိက
ု သ
္ ည္။
“ခင္ဗ်ား ဒီအတိုင္း သာ သြားရင္ေတာ့ ေလာကရဲ႕ အျပင္ဘက္မွာ တစ္ေယာက္ထဲ
ေနရလိမ့္မယ္

ထင္တယ္

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ”

ကိုအံုး ေက်ာ္သည္

အေျပာခ်င္ေျပာခ်င္ႏွင့္

ခပ္ေအးေအး ေျပာဆိုလိုက္သည္။

33

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

“ကိုယ္ယံုၾကည္ႏွစ္ျ ခိဳက္တာကိသ
ု ာ

လုပ္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့

ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့

ေလာကႀကီး ရဲ႕ အျပင္ဘက္မွာ က်ဳပ္တစ္ေယာက္ထဲဘဲ ေနခ်င္ေနရပါေစဗ်ာ ကိုအံုး ေက်ာ္
က်ဳပ္ဝမ္း မနည္း ပါဘူး ...”

http://mmteashop.com

“လူဆတ
ုိ ဲ့

သတၱေဗဒ

သတၱဝ ါဟာ

မိမဘ
ိ ာသာတစ္ေယာက္ထဲ

အထီး ထီး

အက်န္က်န္ေနလို႔ ျဖစ္တဲ့ သတၱဝ ါအမ်ိဳးအစားမွ မဟုတပ
္ ဲ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ”
“က်ဳပ္ျဖစ္ေအာင္ ေနႏိုင္ပါတယ္ဗ် ကိုအံုး ေက်ာ္ ”
“ခင္ဗ်ားစကားက
တကၠသလ
ုိ ္

ပညာတတ္

ဆင္ျခင္တံုတရား

ကင္း မဲ့ေနတဲ့

တစ္ေယာက္အေနနဲ႔

ခင္ဗ်ားခုလို

စကားပါ

ကိုဘုန္း ႏိုင္

စိတ္လိုက္မာန္ပါေျပာတာ

မေတာ္လွပါဘူး ဗ်ာ ...”
“ဒါေတြကုိ က်ဳပ္ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ပါဘူး ဗ်ာ ”
“ဒီလိုဆိုရင္ ခင္ဗ်ားသာ နစ္နာေတာ့မွာေပါ့ ...”
“နစ္နာတာကေတာ့ အဆန္း မဟုတပ
္ ါဘူး ကိုအံုး ေက်ာ္ရာ ခုဘဲၾကည္ပ
့ ါလား ...
က်ဳပ္တို႔

ေက်ာင္း သားေတြဟာ

အလုပသ
္ မား

လယ္သမားေတြနဲ႔

လက္တြဲၿပီး

ၿဗိတသ
ိ ်ွ နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြကုိ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတာပဲ ရန္သူကက်ဳပ္တို႔ကို ရက္ရက္စက္စက္
ဖိႏွိပ္

သတ္ျဖတ္ခတ
ဲ့ ယ္

ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔

ဒီအေရးေတာ္ပံႀု ကီး မွာ

က်ဳပ္တို႔ဘက္က

ယာယီအားျဖင့္ အေရးနိမ့္ခဲ့ရတယ္၊ သည္လယ
ုိ ာယီအးျ ဖင့္ အေရးနိမ့္ခဲ့ရတာကို က်ဳပ္တို႔
ေခါင္း ေဆာင္ေတြက
က်ဳပ္ျမင္တယ္
အညံ့ခံျခင္း လည္း
မိုက္႐ူး ရဲလို႔

႐ႈံး ပီဟဲ့ဆိုပီး

...

ရန္သထ
ူ ံ

က်ဳပ္အေနနဲ႔ကေတာ့

မျပဳဘူး

ဆိုၾကလိမ့္မယ္

သည္လုိ

ဒူး ေထာက္

အညံ့ခံလိုက္ၾကတယ္လို႔

သည္လိုအ ႐ွံဳးလဲမေပးဘူး

အ႐ွံုး မေပးတဲအ
့ တြက္

က်ဳပ္ကိုနစ္နာလိမ့္မယ္လို႔

က်ဳပ္ကုိ

ဒူး ေထာက္
ခင္ဗ်ားတို႔က

ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ကပဲေျပာေနပီ

မဟုတလ
္ ား ...ေျပာပါကိစၥမရွိပါဘူး ခင္ဗ်ားတို႔သာ ကိုလိုနီပညာေရးကို ဆက္သင္ၾကေပါ့ဗ်ာ

34

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
စာေမးပြဲလည္း

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေျဖၾကေပါ့ဗ်ာ

က်ဳပ္ကေ
ုိ တာ့

ဒီတစ္သက္မွာေက်ာင္း ကို

ျပန္ ဝင္ဖို႔

ဘယ္ေတာ့မွ မေမွ်ာ္လင့္နဲ႔ေတာ့ ကိုအံုး ေက်ာ္ဘယ္ေတာ့မွ မေမွ်ာ္လင့္နဲ႔ေတာ့ ...”
“ခင္ဗ်ားဟာက

အယူသးီ လြနး္ လွတယ္ဗ်ာ ...”

ကိုအံုး ေက်ာ္က

မသက္မသာ

http://mmteashop.com

ေျပာဆိုလိုက္သည္။
“အယူသးီ တယ္ဟတ
ု လ
္ ားဗ်

ကိုအံုး ေက်ာ္ ”

လူမမာသည္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားႏွင့္

ျပန္လည္ေမးျမန္း လိုက္သည္။
“က်ဳပ္အယူအဆနဲ႔ ေျပာေနတာေတာ့ မဟုတပ
္ ါဘူး ကမာၻေပၚရွိ လူတစ္ေယာက္
အေနနဲ႔ ေျပာျပေနတာပါ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ”
“ကမာၻေပၚရွိ

လူတစ္ေယာက္ဆတ
ုိ ဲ့

စကားကို

က်ဳပ္နားမလည္ဘူး ဗ်

...

ကိုအံုး ေက်ာ္ ... ခဗ်ားဘာကို ေျပာခ်င္တာလဲ ...”
“သာမန္လတ
ူ စ္ေယာက္လ႔ုိ ေျပာခ်င္တာပါဗ်ာ ”
“သာမန္လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ဘဲ ေျပာစမ္း ပါဦး ဗ်...”
“စစ္ပြဲဆိုတာ ကိယ
ု က
္ အေရးသာတဲအ
့ ခါ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ဖို႔ အေရးႀကီး သလို
ကိုယ့္ဘက္က

အေရးမ

လွတအ
ဲ့ ခါ

လိမ္လိမ္မာမာ

ဆုတ္ခြာတတ္ဖို႔

လိုအပ္တယ္ဗ်

ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာသြားသလို

လိမ္လိမ္မာမာ

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ”
“ကိုယ့္ဘက္က

အေရးမလွတဲ့အခါ

ဆုတ္ခြာတတ္ဖို႔ လိတ
ု ယ္ဆတ
ုိ ာကို က်ဳပ္လက္ခပ
ံ ါတယ္၊ လက္နက္ခ်လိက
ု တ
္ ာကိေ
ု တာ့
က်ဳပ္ဘယ္နည္း နဲ႔မွ လက္မခံႏိုင္ဘူး ဗ်...”
“က်ဳပ္တို႔ကို လက္နက္ခ်လိက
ု တ
္ ယ္လ႔ုိ ခင္ဗ်ားျမင္ေနသလား ”

35

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
“က်ဳပ္က

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ျမင္ေနတာ

မဟုတ္ဖူး ဗ်...ကိုအံုး ေက်ာ္

ခင္ဗ်ားတို႔က

လက္နက္

ခ်ေနၾကတာ...”
ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ သက္ျပင္း ကို ခ်လိက
ု ေ
္ လသည္။ ထို႔ေနာက္ သူ၏ ဦး ေခါင္း

http://mmteashop.com

ကိုလည္း ခါရမ္း ေနသည္။ အတန္ၾကာမွ် တိတဆ
္ တ
ိ ္ ၿငိမ္သက္၍ေနရာမွ ကိုအံုး ေက်ာ္သည္
မွိန္း ၍ေနေသာ

ကိုဘုန္း ႏိုင္ကို

လွမ္း ၾကည့္လိုက္သည္။

“ကိုဘုန္း ႏိုင္ ”

ဟုလည္း

မတိးု မက်ယ္ ေခၚလိုက္သည္။ လူမမာသည္ မ်က္လံုး ကို ဖြင့္လိုက္သည္။
“ခင္ဗ်ားဟာ

လူခ်မ္း သာ

ေၾကးရတတ္ေတြရဲ႕

သားတစ္ေယာက္ေတာ့

မဟုတဘ
္ းူ ေနာ္ ...ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...”
“က်ဳပ္မဘ
ိ ေတြ

ဘယ္ေ
့ လာက္ဆင္း ရဲ

ခ်ိဳ႕တဲၾ့ ကတယ္ဆတ
ုိ ာ

က်ဳပ္အသိဆံုး

ေပါ့ဗ်ာ...”
“ဆင္း ဆင္း ရဲရဲ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ငဲ့ငဲ့ သားကေလး တစ္ေယာက္ကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေစခ်င္လို႔
တကၠသလ
ုိ က
္ ုိ ပို႔ခဲ့ၾကတဲ့ ခင္ဗ်ားမိဘေတြကိုလဲ ျပန္ေထာက္ဖို႔ ေကာင္း ပါေသးတယ္ဗ်ာ ...”
“က်ဳပ္မိဘေတြရဲ႕ လြတေ
္ ျမာက္ခ်မ္း သားေရးဟာ တိုင္း ျပည္တစ္ခုလံုး နဲ႔ ဆိင
ု တ
္ ယ္
ကိုအံုး ေက်ာ္ တစ္တိုင္း ျပည္လံုး မွ လြတေ
္ ျမာက္ခ်မ္း သာခြင့္ မရေသးပဲနဲ႔ က်ဳပ္မိဘေတြရဲ႕
လြတေ
္ ျမာက္ခ်မ္း သာေရးဟာ ဘယ္လိုနည္း နဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလဲ ...”
“ခင္ဗ်ားဟာက ေရွေဝးႀကီး က်ယ္လြနး္ မေနဘူး လား ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...”
“လူအမ်ားရဲ႕

လြတေ
္ ျမာက္ေရးမရပဲနဲ႔

လူတစ္ဦး ရဲ႕

လြတေ
္ ျမာက္ေရးဟာ

မရွိႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း ကို ခင္ဗ်ားကပါ လက္မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး ေပါ့ ...ဟုတလ
္ ား ကိုအံုး ေက်ာ္ ...”
“ခင္ဗ်ားဟာ မိဘဆင္း ဆင္း ရဲရဲနဲ႔ ေကာလိပက
္ ုိ လာပညာသင္ေနတဲ့ ေက်ာင္း သား
တစ္ေယာက္ေနာ္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ”

36

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

“ဆိုစမ္း ပါဦး ...”
“ဒါေပမယ့္

တကၠသလ
ုိ ပ
္ ညာေရးကို

ခင္ဗ်ားဟာ

အယံအ
ု ၾကည္

နည္း ပါးတဲ့

ေက်ာင္း သား တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြား ၿပီ ”

http://mmteashop.com

“ဟုတက
္ ဲ့ ...”
“အဲဒေ
ီ တာ့ မိဘေတြက ဆင္း ဆင္း ရဲရဲနဲ႔ သင္ေပးရက်ိဳးနပ္ေအာင္၊ ဒီဂရီကိုေတာ့
ရေအာင္ယူဖို႔ က်ဳပ္တက
ုိ တ
္ ြနး္ ခ်င္တယ္ ဒီဂရီရၿပီး တဲ့ အခါက်ေတာ့မွပဲ ခင္ဗ်ားလုပ္ခ်င္တဲ့
ႏိုင္ငံေရးကို ဆက္လုပ္ဖို႔ ေကာင္း တယ္ ...”
“က်ဳပ္တို႔ကို ကၽြန္စိတ္သြင္း ေပးေနတဲ့ ေထာင္ ႀကီး ထဲကုိ က်ဳပ္ေတာ့ ဘယ္နည္း နဲ႔မွ
ျပန္မဝင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ကိုအံုး ေက်ာ္ ...”
“က်ဳပ္သေဘာထားကိသ
ု ာ

ေျပာေနတာပါ

ကိုဘုန္း ႏိုင္

...

ဆံုး ေအာင္ေတာ့

ခင္ဗ်ားဘဲ သီး ခံပီး နားေထာင္စမ္း ပါဦး ...”
“ဆိုစမ္း ပါဦး ဗ်ာ...”
“ခင္ဗ်ားအေဖဟာ

ေရာဂါသယ္

ေကာင္း ေကာင္း

မက်န္း မာေတာ့ဘူး

မဟုတလ
္ ား ...”
“ဟုတက
္ ဲ့ ...”
“ခင္ဗ်ား အေမဟာ အသက္အရြယ္ ႀကီး ကာမွ သားတစ္ေယာက္ကုိ ေကာလိပ္
ေက်ာင္း မွာ ထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ တစ္ဘက္က ေစ်းေရာင္း ေနရတယ္ ...”
“ဟုတက
္ ဲ့ ....”

37

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
“သည္လုိ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

အသက္အရြယ္ ႀကီး ၿပီး

ဆင္း ရဲေနတဲ့ မိဘႏွစ္ပါးအေပၚမွာ

ရွိေနတဲ့

သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္ကိုလဲ ခင္ဗ်ားထည့္စဥ္း စားေစခ်င္တယ္ ...”
“အင္း .....အင္း .....”

http://mmteashop.com

“အခုက်ဳပ္တို႔ တစ္ေတြ သပိ္တ္လွန္

လိက
ု ရ
္ တာကို ခင္ဗ်ားက မေက်နပ္ဘူး

ဟုတလ
္ ား ခင္ဗ်ားအယူအဆနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ဟာရန္သူကို ဒူး ေထာက္လက
ုိ ၾ္ ကတဲ့
သစၥာေဖာက္ေတြ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္ ...”
“ဟုတတ
္ ယ္ .....”
“ခင္ဗ်ားကေတာ့

ရန္သူကို

ဒူး မေထာက္ခ်င္လို႔

ေက်ာင္း ကိုျ ပန္မ ဝင္ဘူး လို႔

တင္း ေနတယ္ ... စာေမးပြဲလဲ မေျဖဘူး ၊ဟုတလ
္ ား ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...”
“ဟုတတ
္ ယ္ .....”
“အဲဒ ီလိုအမ်ားနဲ႔

လမ္း ခြၿဲ ပီး

ခင္ဗ်ားဘာသာ

တစ္ေယာက္ထဲ

ေခါင္း ခံေနတဲ့

အတြက္ က်ဳပ္တစ္ေယာက္ကလြဲလ႔ုိ ခင္ဗ်ားဆီကို ဘယ္သမ
ူ မ
ွ လာၾကေတာ့ဘးူ ...”
“ဒီအတြကန
္ ေ
ဲ႔ တာ့ ကိစၥမရွိပါဘူး ကိုအံုး ေက်ာ္ .....”
“ေနာက္ပီး ေတာ့ ခင္ဗ်ားက်န္း မာေရးဟာ သိပပ
္ ်က္စးီ လာတယ္၊ ျပဳစုမဲ့သူလည္း
မရွိဘူး ၊ ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္ထဲ မမာေနရတယ္ ...”
“ဒါေပမဲ့ေတာ့ က်ဳပ္ဝမ္း မနည္း ပါဘူး ကိုအံုး ေက်ာ္ ”
“ခင္ဗ်ား ဝမ္း မနည္း တတ္ဘူး ဆိတ
ု ာကို က်ဳပ္သပ
ိ ါတယ္ ”

38

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

လူမမာသည္ ႐ုတတ
္ ရက္ ေခ်ာင္း တဟြတဟ
္ ြတ္ ဆိုး လိုက္ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္
ကုတင္ေဘးရွိ ေထြး ခံထဲသ႔ုိ တံေတြး ေထြး ခ်လိက
ု ္ သည္။ ခၽြဲသလိပမ
္ ်ားတြင္ ေသြး မ်ား
ပါလာသည္။

http://mmteashop.com

ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ လူမမာ၏ ပင္ပန္း နာၾကင္ျခင္း ကို မၾကည့္ရက္သကဲ့သို႔ ထိုင္၍
ေနရာမွ ထလိက
ု သ
္ ည္။ ထို႔ေနာက္ ျပဴတင္း ေပါက္ ဝသို႔ သြား၍ ရပ္ကာ မီး ရထားသံလမ္း
ဘက္ဆသ
ီ ႔ုိ ေငးေမာၾကည့္ေနလိုက္သည္။
အဆက္မျပတ္

ေခ်ာင္း ဆို

လိက
ု ရ
္ သျဖင့္

လူမမာသည္

ေတာ္ေတာ္ကေလး

ေမာပန္း သြားသည္။ အသက္ကုိ ေနသားက်ေအာင္ ေတာ္ေတာ္ ႀကီး ႀကိဳးစားေနရသည္။
ကိုအံုး ေက်ာ္သည္

အတန္ၾကာမွ်

ျပဴတင္း ေပါက္ ဝတြင္

ရပ္ေနၿပီး ေနာက္

လူမမာ၏

ကုတင္ေဘးသို ႔ ျပန္လာ၍ ထိုင္ျပန္သည္။ အသက္ကုိ မွန္မွန္႐ႈကာ မွိန္း ေနေသာ လူမမာကို
အတန္ၾကာမွ်

အကဲခတ္

ၾကည့္႐ွုေနေလသည္။

အတန္ၾကာမွ်

နားလိက
ု ရ
္ သျဖင့္

အပန္း ေျပသြား ဟန္ရွိေသာ လူမမာသည္ မ်က္လံုး ကိုဖြင့္လာသည္။
“ေတာ္ေတာ္

အေနရၾကပ္ေသးသလား ...”

ကိုအံုး ေက်ာ္က

လူမမာ၏

နားအနားသို႔ကပ္၍ ေမးလိုက္သည္။
“ေနသာထိင
ု သ
္ ာပါတယ္ ေစာေစာကခင္ဗ်ား စကားကိဆ
ု က္ပါဦး ဗ် ”
“မရင္ေမ

ကိစၥကိုလဲ

က်ဳပ္ေျပာခ်င္ေသးတယ္

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ”

လူမမာသည္

မခ်ိသြားျဖင့္ျပံဳးလိုက္သည္။ သို႔ရာတြင္ သူ၏ ျပံဳးလိုက္ပံုမွာ မလွမပျဖစ္ေနသည္။
“ခင္ဗ်ားနဲ႔

မရင္ေမတို႔ဟာ

တစ္ေယာက္နတ
ဲ႔ စ္ေယာက္

ခင္မင္ရင္း ႏွီးခဲ့ၾကတာ

သံုး ႏွစ္နီး ပါး ရွိသြားခဲ့ၾကပီ ”

39

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

“တစ္ေယာက္နတ
ဲ႔ စ္ေယာက္

႐ိုး ႐ိုး သားသားခင္မင္တာကလြဲပးီ ဒီျပင္ေတာ့ဘာမွ်

မျဖစ္ခဲ့ၾကပါဘူး ဗ်ာ...”
“ထားပါေတာ့ဗ်ာ၊

ဒါ့ထက္

မရင္ေမလို

အင္မတန္

လိက
ု ေ
္ လ်ာတတ္တဲ့

http://mmteashop.com

မိန္း ကေလး တစ္ေယာက္ကုိ ခင္ဗ်ားက ဘယ္လိုစိတ္ကူး ေခ်ာ္ပီး ေရွာင္ရကြင္း ရတာလဲဗ် ”
“မေရွာင္လို႔မွ မျဖစ္တာဘဲ ကိုအံုး ေက်ာ္ ...”
“ဘယ္လေ
ုိ ၾကာင့္ မျဖစ္ရမွာလဲဗ်...”
“က်ဳပ္တို႔ႏစ
ွ ေ
္ ယာက္ဟာ အတန္း စားျခင္း မွ မတူၾကတာဘဲ ကိုအံုး ေက်ာ္၊ က်ဳပ္က
လူဆင္း ရဲ သားသမီး မရင္ေမက စက္ရွင္တရားသူ ႀကီး တစ္ဦး ရဲ႕ သမီး ေနာက္ပီး ေတာ့
က်ဳပ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ လူေ
႔ လာကကိျု မင္ၾကပံုနဲ႔ ခံယူၾကပံုမွာလဲ ကြဲလြဲေနတာေတြရတ
ိွ ယ္ ”
“ခင္ဗ်ားဟာက ႀကီး က်လွပါ့ကလားဗ်ာ ...”
“မရင္ေမနဲ႔ က်ဳပ္မွာ သေဘာထားျခင္း တိုက္ဆိုင္တာ ဆိုလို႔ စာေပနဲ႔ဂီတမွာဘဲ
ရွိတယ္၊ ဒီလိုစာေပကို ျမတ္ႏိုး ၿပီး ဂီတကို ႏွစသ
္ က္တတ္ၾကတာက လြဲပးီ တစ္ျခားဘာမွ်
မရွိဘူး က်ဳပ္တို႔ႏွစ္ဦး ကို ေပါင္း စပ္ရင္း ႏီွး ခဲၾ့ ကေစတာကလဲ ဒီႏွစ္ခုဘဲျဖစ္တယ္၊ ဒီႏွစ္ခုက
လြဲရင္

က်ဳပ္တို႔

ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ၾကား မွာ

ကိုအံုး ေက်ာ္ ” လူမမာသည္
ေျပာဆိလ
ု ်က္

ရွိေလသည္။

တျခားဆက္စပ္ႏိုင္စရာ

၄င္း ၏ ေရာဂါကိုပင္ ေမ့ေလ်ာ့ကာ
ေဘးမွ

နားေထာင္ေနရေသာ

ဘာမွ်မေတြ႔မိဘူး

စိတအ
္ ားထက္သန္စြာ
ဧည့္သည္ကလည္း

အလိုက္သင့္ ၿငိမသ
္ က္စြာ နားေထာင္ေနေပသည္။
“က်ဳပ္တို႔
အေၾကာင္း ကို

ႏွစေ
္ ယာက္ဟာ

ငယ္ရြယသ
္ ေ
ူ တြပါ

သိပမ
္ စဥ္း စားတတ္ၾကေသးဘူး ၊

ကိုအံုး ေက်ာ္

စိတ္ကူး ယဥ္ယဥ္နဲ႔လဲ

ေလာကႀကီး ရဲ႕
အခ်ိန္ေတြ

ကုန္ပီး ခဲၾကၿပီ .....”

40

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

“ခင္ဗ်ားဘာေတြ

ေလွ်ာက္ေျပာေနတာလည္း

ကိုဘုန္း ႏိုင္

က်ဳပ္ဘာမွ

နားလည္ဘးူ ဗ်”
“က်ဳပ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ

စိတက
္ းူ ယဥ္

ကမာၻႀကီး ထဲမာွ သာ

တစ္ဦး ကိုတစ္ဦး

http://mmteashop.com

ခင္မင္ ရင္း ႏွီးႏိုင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ တစ္ကယ့္ လက္ေတြ႕ ကမာၻႀကီး ထဲမာွ ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ပီး
ေပါင္း သင္း ဆက္ဆလ
ံ ႔ုိ ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါ့မတံုး ကိုအံုး ေက်ာ္ ခင္ဗ်ားဘဲစဥ္း စားစမ္း ပါဦး ...”
“ေလာကႀကီး မွာ

မျဖစ္ႏိုင္ဘူး

ဆိတ
ု ာ မရွိပါဘူး ဗ်ာ မျဖစ္ေသးသာ

ရွိပါလိမ့္

ဦး မယ္...”
“ဒီစကားကို

က်ဳပ္နဲ႔မရင္ေမတို႔

အၾကားမွာသံုး စြဲလို႔ေတာ့

မျဖစ္ဘးူ ထင္တယ္

ကိုအံုး ေက်ာ္၊ ဘာျပဳလို႔လဲဆိုေတာ့ က်ဳပ္ေစာေစာက ေျပာခဲသ
့ လို က်ဳပ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕
အၾကားမွာ အင္မတန္နက္ ႐ႈိငး္ က်ယ္ျပန္တ
႔ ဲ့ ေခ်ာက္ ႀကီး က ခံေနလို႔ဘဲဗ် ...”
“စိုးပါနဲ႔ေမရယ္ မိုး ၾကယ္မို႔လား ဆိတ
ု ဲ့ ေဒြး ခ်ိဳးကေလးဟာ အဓိပၸါယ္မရွိေတာ့ဘူး လို႔
ခင္ဗ်ားက ဆိုလိုသေပါ့ ...”
“က်ဳပ္ဆိုလိုတာကို

ခင္ဗ်ားကလဲ

နားေဝးလိက
ု တ
္ ာဗ်ာ ...”

လူမမာက

ဆိုစမ္း ပါဦး ” ကိုအံုး ေက်ာ္က

လူမမာကို

စိတ္တိုလာသကဲ့သို႔ ၿငီး တြား ေျပာဆိုလိုက္သည္။
“ခင္ဗ်ားက ဘာကို

ဆိလ
ု တ
ုိ ာလဲဗ်

ခပ္ဆြဆြကေလး ေျပာဆိုလိုက္သည္။
“က်ဳပ္က တိုင္း ျပည္ရဲ႕ လြတလ
္ ပ္ေရးအတြက္ လုပ္မဲ့ကိုင္မဲ့ သတၱဝါ တစ္ေကာင္ဗ်
ကိုအံုး ေက်ာ္ မရင္ေမက စက္ရွင္တရားသူႀကီး တစ္ဦး ရဲ႕ သမီး ပီပီ ခ်မ္း ခ်မ္း သာသာေနခ်င္တဲ့
သတၱဝ ါတစ္ေကာင္ဗ်

ဒီလသ
ုိ တၱ ဝါ

ႏွစ္ေကာင္ဟာ

ဘယ္လမ
ုိ ်ား

ေပါင္း စပ္လို ႔

ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မတံုး ....”

41

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
“ခင္ဗ်ားဟာက

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
စိတ္ကူး လည္း ယဥ္ပီး

အယူကလဲ

တယ္တးီ ေနပါကလား

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...”
“က်ဳပ္ယၾုံ ကည္ခ်က္

ကိေ
ု တာ့

အျပစ္မတင္ပါနဲ႔ေတာ့

ကိုအံုး ေက်ာ္

ဒီလို

http://mmteashop.com

ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ ျခားေနတဲ့ သတၱဝါႏွစ္ေကာင္ကို ဘယ္လိုနည္း နဲ႔ ေပါင္း ဆက္စပ္ႏိုင္စရာ
ရွိတယ္ဆိုတာကို ခဗ်ားအေနနဲ႔ နည္း လမ္း မ်ားရွိရင္လဲ ေပးစမ္း ပါဦး ဗ်ာ...”
“နည္း ရယ္လို႔ေတာ့

မဟုတပ
္ ါဘူး

ကိုဘုန္း ႏိုင္

က်ဳပ္သေဘာထားကိေ
ု တာ့

ေျပာခ်င္တယ္ဗ်ာ ...”
“ေျပာစမ္း ပါဦး ဗ်ာ...”
“ခင္ဗ်ား စာေမးပြဲျပန္ေျဖပီး ဒီဂရီ ယူခ်င္ေစခ်င္တယ္ဗ်ာ ...”
“ဆက္စမ္း ပါဦး ...”
“ဒီဂရီရၿပီး ရင္ ဥပေဒတန္း တက္ခ်င္လဲတက္၊ မတက္ခ်င္လဲ ခင္ဗ်ား အင္မတန္
လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္း စာ လုပ္ငန္း ကို လုပ္ေပါ့ ...”
“သတင္း စာ လုပ္ငန္း လုပ္ဘို႔ ဘယ္က အရင္း ႏီွး ရမွာတံုး ဗ် ကိုအံုး ေက်ာ္ ...”
“ခင္ဗ်ားကသာ တစ္ကယ္လပ
ု မ
္ ယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အရင္း အႏီွး က လြယပ
္ ါတယ္ ...”
“သိၾကားမင္း က လာေပးမွာမို႔လားဗ်....”
“လြနခ
္ တ
ဲ့ ဲ့ အပါတ္ကမရင္ေမနဲ႔ က်ဳပ္ေက်ာင္း မွာေတြ႕တယ္ ...”
“ဆိုစမ္း ပါဦး ....”

42

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

“ခင္ဗ်ားကို စာေမးပြဲျပန္ေျဖေအာင္ တိုက္တြန္း ပါလို႔ က်ဳပ္ကိုေတာင္း ပန္ရွာတယ္၊
ေနာက္ပီး ေတာ့ ခင္ဗ်ား ဒီဂရီရပီး လုိ႔ ခင္ဗ်ား လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္း စာလုပ္ငန္း ကို
လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ အရင္း အႏွီး လဲ ရွာေဖြေပးပါ့မယ္လို႔ ေျပာရွာတယ္ ”

http://mmteashop.com

“မရင္ေမက ဘယ္ကရွာေပးမွာတဲလ
့ ဲဗ် ”
“သူ႔အေဖ

ေနာက္အိမ္ေထာင္

ျပဳတံုး က

အရင္သူ႔အေမရဲ႕

ပစၥည္း ေတြကို

ေပးထားသတဲ၊့ အဲဒ ီပစၥည္း ေတြကို ထုခြဲပီး ပါ့မယ္လို႔ ေျပာတာဘဲေလ ...”
“မရင္ေမရဲ႕ ေစတနာနဲ႔ ေမတၱာကိေ
ု တာ့ဘာမွ

ေျပာစရာမရွိပါဘူး ဗ်ာ ဒါေပမယ့္

ဘယ္လိုမွ အျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥႀကီး ပါ ကိုအံုး ေက်ာ္ ...”
“ခင္ဗ်ား

တစ္ေယာက္ဟာ

ေလာက ႀကီး ကို

အဆိးု ဘက္ကခ်ည့္

ၾကည့္ေန

ျမင္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဘဲ ထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ...”
“ေလာကႀကီး ကေတာ့

ဘယ္ေလာက္မ်ား

ေကာင္း ေန

သာယာေနလိလ
႔ု ဲဗ်

ကိုအံုး ေက်ာ္ ေျပာစမ္း ပါဦး ”
“ခင္ဗ်ားကို
ၿငီး တြားေျပာဆိုရင္း
ရပ္ေနသည္။

ေျပာရဆိုရတာ
ကိုအံုး ေက်ာ္သည္

ထို႔ေနာက္

တယ္ခက္လသ
ွ ဗ်ာ ”
ထိုင္ရာမွထကာ

မီး ရထားသံလမ္း

ဘက္သ႔ုိ

ဟု

စိတပ
္ ်က္လက္ပ်က္

ျပဴတင္း ေပါက္ ဝသို႔သြား၍
ၿငိမသ
္ က္စြာ

ေငးေမာ

ၾကည့္႐ႈေနေလသည္။
အခန္း အတြင္း ၌

တိတဆ
္ တ
ိ ္ ၿငိမသ
္ က္၍

ေနသည္။

ကိုလိုနီပညာေရးကအစ

လူ႔ဘ ဝႀကီး ကို တစ္ေယာက္လ်ွ င္ တစ္မ်ိဳးစီ နားလည္ခယ
ံ လ
ူ ်က္ ရွၾိ ကေသာ သပိတေ
္ မွာက္
ေက်ာင္း သား

ႏွစ္ဦး သည္

မိမိတို႔၏

အေတြး ကိုယ္စီကိုယ္ငွ မ်ားႏွင့္

တစ္ဦး ကိုတစ္ဦး

43

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ စကားမေျပာဆိုရွာႏိုင္ဘဲ ၿငိမ္သက္၍ ေနရွာသည္။ တစ္ေယာက္ တစ္မ်ိဳး
ေတြး ၍ တစ္ေယာက္ကလည္း သူ႔အေတြး ႏွင့္သူ ေတြး ေနသည္။
ကိုဘုန္း ႏိုငသ
္ ည္ ျပဴတင္း ေပါက္တြင္ ရပ္ေနေသာ ကိုအံုး ေက်ာ္အား တစ္ခ်က္မွ်

http://mmteashop.com

လွမ္း ၾကည့္ၿပီး ေနာက္ “ခင္ဗ်ားသေဘားထားနဲ႔ အယူအဆေတြကုိ
ကိုအံုး ေက်ာ္

ဒီတစ္ခါေတာ့

က်ဳပ္နားေထာင္ခဲ့ပီး ပီ

တစ္လ႔ွန
ဲ ားေထာင္စမ္း ပါဦး ” ဟု စတင္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ ျပဴတင္း ေပါက္ကို ေက်ာခိုင္း လိုက္သ ည္။ သို႔ရာတြင္ ျပဴတင္း ေပါက္ကို
ေက်ာေပး၍ ရပ္ျမဲရပ္ေနသည္။ လူမမာ၏ ေဘးတြငက
္ ား လာ၍မထိုင္ေခ်။
“ခင္ဗ်ား
ေရွာင္ေနခဲ့တာ

အၾကံေပး

တိက
ု တ
္ ြနး္ သလို

က်ဳပ္မွာအေၾကာင္း ေတြ

မလိုက္နာႏိုင္ဘဲ

မရင္ေမကို က်ဳပ္က

တစ္ျပံဳတစ္ေခါင္း ႀကီး ရွိတယ္ဗ်။

ကိုအံုး ေက်ာ္

ဒါေပမယ့္ အေရးႀကီး တဲ့ အခ်က္ႀကီး တစ္ခ်က္ ႏွစခ
္ ်က္ေလာက္ဘဲ က်ဳပ္ေျပာခ်င္တယ္ ”
“ေျပာစမ္း ပါဦး ဗ်ာ...”
“မရင္ေမဟာ
မိန္း ကေလး

လက္ရိွ

တစ္ေယာက္

တရားမွ်တတယ္

ျဖစ္တယ္။

မထင္ဘးူ

က်ဳပ္ယၾုံ ကည္ေနတဲ့

လူ႔အေဆာက္အအံု ႀကီး ကို
က်ဳပ္ကေတာ့

မထင္႐ံတ
ု င္မကေသးဘူး

အေဆာက္အအံုသစ္ကို

လက္ရိွ

ေက်နပ္သာယာေနတဲ့
လူ႔အေဆာက္အအံုကို

ၿဖိဳဖ်က္ပီး

ျပန္ေဆာက္ဘို႔

တရားမွ်တယ္လ႔ုိ
စြဲျမဲယၾုံ ကည္ေနတဲ့

လူတစ္ေယာက္ဗ် ...”
“ဟုတက
္ ဲ့ ဆက္ပါဦး ”
“မရင္ေမဟာ
အတူတူ

လူလက္ခထ
ံ ားတဲ့

ေနေစခ်င္တယ္

လူ႔အေဆာက္အအံု ႀကီး ထဲမာွ

သူမ်ားနည္း တူ

အလုပ္အကိုင္လုပ္ပီး

က်ဳပ္ကုိ သူနဲ႔
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္

ေနေစခ်င္တယ္ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္ကဒီလိုမေနႏိုင္ဘဲ ဒီအေဆာက္အအံု ႀကီး ကို ေန႔မအား
ညမအား ၿဖိဳဖ်က္ဘို႔ ၾကံစေ
ီ နတယ္ အားထုတေ
္ နတယ္ ...”

44

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

“ေအာ္ .....ေအာ္ .....ေအာ္ ”
“က်ဳပ္တို႔ႏွစ္ေယာက္မွာ

အဲဒလ
ီ က
ုိ ြဲလြဲေနတဲ့

အခ်က္ႀကီး ေတြရိွ

ေနေလေတာ့

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ဟာ နီး စပ္ဘို႔မလြယ္ဘူး ။ ငယ္ရြယ္သူတို႔ သေဘာသဘာ ဝ

http://mmteashop.com

အေလွ်ာက္ စိတက
္ းူ ယဥ္ခၾဲ့ ကတာေတြေတာ့

ရွိဆဲေပါ့ဗ်ာ ဒါေပမယ့္ ေလးေလးနက္နက္

စဥ္း စားလိုက္တဲ့အခါ ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ ဝင္႐ိုး စြန္း လို ျဖစ္ေနၾကတယ္ ...”
“ဟုတက
္ ဲ့ .....”
“ေတာင္ဘက္

အရပ္ေဒသေတြမွာေတာ့

တစ္ေယာက္နဲ႔

တစ္ေယာက္

နယ္လၾု ကတယ္လ႔ုိ ေျပာေလ့ရတ
ိွ ယ္ မရင္ေမက သူ႔ကမာၻ ထဲကုိ က်ဳပ္ကုိ ေခၚေနတယ္
က်ဳပ္ကေတာ့ က်ဳပ္ကမာၻ ထဲကုိ မရင္ေမကို ေခၚဘို႔မျဖစ္ႏိုင္မွန္း သိထားတယ္ ”
“ဟုတက
္ ဲ့ .....”
“ဒီလိုရွိေနတဲ့ အေၾကာင္း ေတြအျပင္ က်ဳပ္ရဲ႕ က်န္း မာေရးကလဲ ရွိေနေသးတယ္
က်ဳပ္ရဲ႕

က်န္း မာေရးက မေကာင္း လွဘးူ

ျပႆနာဘဲ က်ဳပ္လုိ အဆုပ္နာေရာဂါသယ္

က်ဳပ္အေမဆီက

အေမြရထားတဲ့

ဒီအဆုပ္

တစ္ေယာက္ကုိ လင္လုပ္ရမဲ့ မိန္း ကေလး

တစ္ဦး ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ဘယ္လိုသာယာႏိုင္ပါ့မလဲ။ က်ဳပ္လဲ အသက္မရွည္ ႏိုင္သလို
မရင္ေမကိုလဲ

အသက္ငယ္ငယ္ရြယရ
္ ြယန
္ ဲ႔

ေျပာဆို၍ အၿပီး တြင္

လူမမာသည္

မုဆးုိ မကေလး

တဟြတဟ
္ ြတႏ
္ င
ွ ့္

မျဖစ္ေခခ်င္

ဘူး ဗ်ာ” ဟု

အဆက္မျပတ္

ေခ်ာင္း ဆိုး

ေနျပန္ေလသည္။
ကိုအံုး ေက်ာ္သည္
တဟြတဟ
္ ြတ္

မိမိကို

ေခ်ာင္း ဆိုေနေသာ

ပစ္လိုက္ေလသည္။

ဧည့္ေထာက္ခံ၍
လူမမာကို

သူသည္ျပဴတင္း ေပါက္

ဘက္သ႔ုိ

စကားေျပာဆိုေနသည့္
မၾကည့္လိုေတာ့ဘဲ
မ်က္ႏွာမူကာ

အတြက္
မ်က္ႏွာလႊဲ

သံလမ္း ဘက္သ႔ုိ

ေငးစိုက္၍ ၾကည့္ေနသည္။

45

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

အခန္း ကေလး

အတြငး္ ၌ကား

အသက္ျ ပင္း ျပင္း ႐ွဴေနေသာ

လူမမာ၏

အသက္ ႐ွဴသံမွ လြဲ၍ ဘာသံမွ်မရွိေခ်။ တိတဆ
္ တ
ိ ္ ၿငိမသ
္ က္ လ်က္သာေနသည္။
ေခ်ာကလက္ေရာင္

ေအာ္စတင္ကား

သစ္ကေလး

တစ္စးီ သည္ တိတဆ
္ တ
ိ ္

http://mmteashop.com

ၿငိမသ
္ က္ ေနေသာ အိမ္ပုကေလး၏ ေရွ႕တြင္ ၿငင္သာစြာထိုး ၍ ရပ္လာသည္။ အသက္
သံုး ဆယ္ခန္႔

ေမာ္ေတာ္ကား

ေမာင္း သူသည္

ကားတံခါးကိုဖြင့္ကာ

ေရွး ဦး စြာ

ဆင္း လာၿပီး ေနာ္၊ ေမာ္ေတာ္ကား၏ ေနာက္ခန္း တံခါးကို တ႐ိုတေသဖြင့္ေပးေလသည္။
အရပ္ ၅ ေပ၊ ၃ လက္မခန္႔ အသားလတ္လတ္ႏင
ွ ့္ မိန္း မပ်ိဳ တစ္ေယာက္သည္
ေမာ္ေတာ္ကား ေပၚမွ အိေ ႁႏၵရရ ဆင္း လာသည္။ မိန္း မပ်ိဳအား အသက္ ၂ဝ သာသာခန္႔
ရွိလိမ့္ဦး မယ္ဟု

ခန္႔မွန္း ရသည္။

သူမသည္

ျပာေသာထမီႏွင့္

ဆြတျ္ ဖဴေသာအက်ႌ ကို

ဆင္ျမန္း ထားသျဖင့္ ဝါဝင္း ေသာ အသားအရည္ႏွင့္ မ်ားစြာၾကည့္ ႐၍
ႈ ေကာင္း ေနသည္။
“ကိုေသာ္ေရ
ေမာ္ေတာ္ကား

ဟိုျခင္း ကို

ဒ႐ိုငဘ
္ ာအား

အိပ္ေပၚလိုက္ပို႔

မွာၾကား

ေပးဦး ေနာ္ ”

ေျပာဆိုၿပီး ေနာက္

မိန္း မပ်ိဳသည္

အိမ္ပုကေလး

ေပၚသို႔

သြကလ
္ က္ေပါ့ပါးစြာ တက္သြားေလသည္။
“ေအာ္

မရင္ေမပါလား ” တံခါးဝမွ ကိုအံုး ေက်ာ္က အိမ္ေပၚသို႔တက္လာေသာ

မိန္း မပ်ိဳကို အံၾ့ သေသာ အမူအရာျဖင့္ ဆီး ၍ ႏႈ တဆ
္ က္ေလသည္။
“ကိုအံုး ေက်ာ္လဲ ေရာက္ေနမွကိုး ” မရင္ေမက ကိုအံုး ေက်ာ္အား ျပံဳး၍ေျပာဆိုရင္း
အခန္း အတြင္း သို႔
ေငးေမာ

ဝင္လာသည္။

အံ့ၾသလ်က္ရွိစဥ္၊

ကိုအံုး ေက်ာ္ သည္

ေမာ္ေတာ္ကား

မရင္ေမ၏ ရဲတင္း သြကလ
္ က္ပက
ုံ ုိ

ဒ ႐ိုငဘ
္ ာသည္

အဟာရျဖစ္ႏိုင္ေသာ

စားဘြယေ
္ သာက္ဘြယ္ တို႔ျဖင့္ ျပည့္ၾကပ္ ေနေသာ ခ်င္း ႀကီး တစ္လံုး ကို ပင္ပင္ပန္း ပန္း
ဆြဲကာ

အိမ္ကေလးေပၚသို႔

တက္လက
ုိ ္

လာသည္။

ဒ႐ိုငဘ
္ ာသည္

ခ်င္း ေတာင္း ကို

အခန္း ေဒါင့္တစ္ေနရာတြင္ ထားခဲ့ၿပီး ေနာက္ အိမ္ကေလးအေပၚမွ ျပန္၍ ဆင္း သြားသည္။

46

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

“ကိုဘုန္း ႏိုင္ ” မရင္ေမသည္ မတိးု မက်ယ္ အသံျပဳကာ လူမမာမွိန္း ၍ ေနေသာ
ကုတင္အနီး သို႔

ကပ္သြားသည္။

ေမွး ထားေသာ

မ်က္လံုး မ်ားကို

ေျဖးညွင္း စြာဖြင့္ရင္း

လူမမာသည္ မရင္ေမအား လွမ္း ၍ ၾကည္ေ
့ လသည္။ သူ၏ ရင္ထဲတြင္ ေအးသြားသလို

http://mmteashop.com

ခံစားရလိုက္ပံုလည္း ရသည္။
“ရွင္

ဘယ္လုိ

လက္ဖ်ားကေလးမ်ားကို

ေနေသးလဲဟင္
ယုယယ
ု ယ

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ”

ကိုင္တြယ္စမ္း သပ္ရင္း

မရင္ေမသည္

လူမမာ၏

ၾကင္ၾကင္နာနာ ေမးျမန္း

ေလသည္။
လူမမာကေတာ့

ဘာမွ်ုျပန္မေျပာေခ်။

မိန္း မပ်ိဳ၏

ၾကင္နာယုယ မႈ၏

ပင္လယ္ေရတြင္ တၿငိမ့္ၿငိမ့္ေမ်ာပါေနသည္။
“ေနရထိုင္ရတာ

သက္သာရဲ႕လား

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ” မရင္ေမသည္

ကုတင္ေဘးရွိ

ကုလားထိင
ု တ
္ ြင္ ဝင္၍ ထိုင္ရင္း ေမးျမန္း ျပန္ေလသည္။
လူမမာကေတာ့ ဘာမွျပန္၍မေျဖ ဂ႐ုဏ ာေဝေနေသာ မန္း မပ်ိဳ၏ မ်က္လံုး ႏွစ္လံုး
ကိသ
ု ာ ကေလးသူငယ္ကေလး တစ္ေယာက္လုိ ေငးစိုက္၍ ၾကည့္ေနသည္။
“က်မလဲ စာေမးပြဲအတြက္ စာေတြကုိ အလုအယက္က်ေနရတဲအ
့ ထဲ
ဧည္သ
့ ည္ေတြကလဲ

ေရာက္ေနလို႔

ရွင့္ဆီကိုမေရာက္ႏိုင္တာ

အိမ္မွာ

ေလးငါးရက္ေတာင္

ရွိသြားပီေနာ္ ”
“ကိုဘုန္း ႏိုင္အတြက္နဲ႔ မရင္ေမ တစ္ေယာက္ေတာ့ ဒုကၡပါပဲ” လူမမာက ၿငီး တြား
ေျပာဆိေ
ု လသည္။
“က်မလာတိင
ု း္

ဒုကစ
ၡ ကားကို

ေျပာလွပါကလား

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ”

မရင္ေမက

ဂ႐ုဏ ာေဒါသကေလးႏွင့္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

47

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
လူမမာသည္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
ၿငိမ၍
္ သြားသည္။

မ်က္လံုး လည္း

ေမွး ထားလိုက္သည္။

အခန္း

တံခါးဝမွ ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ လူမမာႏွင့္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေ သာ မိန္း မပ်ိဳအား ၿငိမသ
္ က္စြာ
ေငးေမာ ၾကည့္႐ႈေနသည္။ သူသည္ သူပုန္ေက်ာင္း သား တစ္ဦး ႏွင့္ စက္ရွင္တရားသူ ႀကီး

http://mmteashop.com

တစ္ဦး ၏ သမီး တို႔၏ ဆက္စပ္ မႈကုိ နားမလည္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပံုလည္း ရသည္။
“ရွင့္အတြက္ ေဟာလစ္ရယ္၊

ဂလူး ကိုး (စ္) ရယ္၊ ငါးႀကီး ဆီရယ္ ယူလာခဲတ
့ ယ္

ကိုဘုန္း ႏိုင္၊ ေနာက္ပီး ေတာ့ ၾကက္ဥအလံးု ငါးဆယ္လဲ ပါလာေသးတယ္၊ ဒါေတြကိုရွင္
ဂ႐ုစိုက္ပီး စားေနာ္ ဟုတလ
္ ား ” လူမမာက ဦး ေခါင္း ကိုသာ ၿငိမ့္ျပေလသည္။
“ဒါ့ထက္
ဘူး လား” ဟု

ရွင့္မိတ္ေဆြ

ကိုတင္ေမာင္

မရင္ေမက ကိုဘုန္း ႏိုင္အား

တစ္ေယာက္ေကာ

လက္ခထ
ံ ားေသာ

ျပန္မေရာက္ေသး

အိမ္ရွင္ ကိုတင္ေမာင္

အေၾကာင္း ကို ေမးေလသည္။ ကိုတင္ေမာင္သည္ ၁၉၃၅-၃၆ခုႏွစ္ သပိတ္ႀကီး အၿပီး တြင္
တကၠသလ
ုိ မ
္ ွ အၿပီး အပိုင္ ထြကခ
္ ြာသြား ၿပီး ေနာက္ “ၾကယ္နီ ” အမည္ရွိ ႏိုင္ငံေရးဂ်ာနယ္
တစ္ေစာင္ကို

ထုတေ
္ ဝေနေသာ

ရင္း ျခာေသာ
လူမမာတစ္ဦး ကို

သူငယ္ခ်င္း

လူငယ္တစ္ဦး
တစ္ဦး ျဖစ္၍

သူငွားရမ္း ေနထိုင္ေသာ

ျဖစ္သည္။

ကိုဘုန္း ႏိုင္ႏွင့္

အဆုပ္နာေရာဂါ ႀကီး
အိမ္ပုကေလးတြင္

မ်ားစြာ

တစ္ခြဲသားႏွင့္

လက္ခထ
ံ ားသူလည္း

ျဖစ္ေလသည္။
“ကိုတင္ေမာင္က အိမ္ကိုမွန္မွန္ ျပန္လာႏိုင္တဲ့လူ မဟုတဘ
္ းူ မရင္ေမ၊ သူတို႔
သတင္း စာဆရာ

အလုပဟ
္ ာ

တစ္ခါတစ္ခါလဲ

သူတို႔စာေရးစားပြဲမွာပဲ

အိပ္ခ်င္ရင္

အိပ္ရတာ ...”
“ေအာ္...ေအာ္ ...ေအာ္ ”
စကၠဴ ငါးရြကက
္ ုိ

ကိုဘုန္း ႏိုင္၏

ဟုေျပာဆိက
ု ာ
ေခါင္း အံုး

မရင္ေမသည္

ေငြတစ္ဆယ္တန္

ေအာက္သအ
႔ုိ သာအယာ

ထိုး ထည့္

ထားလိက
ု သ
္ ည္။

48

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ မရင္ေမအား မ်ားစြာအားနာလွေသာ အမူအရာျဖင့္ တစ္ခ်က္မွ်
ၾကည္က
့ ာ သက္ျပင္း ကို ခပ္ေျဖးေျဖး ခ်လိုက္သည္။
“ေအာ္

http://mmteashop.com

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ”

ဒါ့ထက္

ဟု

ရွင့္ေရာဂါကို

မရင္ေမက

မိတၳီလာမွာ

သြားကုဘ႔ုိ

ေျပာဆိုလိုက္ေသာအခါ

က်မစီစဥ္ထား ၿပီး ပီ

လူမမာသည္

မ်က္လံုး မ်ားကို

႐ုတတ
္ ရက္ ဖြင့္လာျပန္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘာမွ် ေတာ့ကား ျပန္မေျပာေခ်။
“မိတၳီလာမွာ
အိမ္ကိုလာလည္ လို႔
ရွင္မိတၳီလာကို

ေဖ့ေဖ့မိတ္ေဆြ
ရွင့္ေရာဂါနဲ႔

ဆရာဝန္ႀကီး တစ္ေယာက္ရတ
ိွ ယ္

ေဆးကုဘ႔ုိ

လာမယ္ဆရ
ုိ င္ေတာ့

အေၾကာင္း

သူကိုယ္တိုင္

က်မ

တစ္ေန႔ကဘဲ

ေျပာျပလိက
ု တ
္ ယ္၊

ဂ႐ုစိုက္ၿပီး

ကုေပးပါ့မယ္လို႔

အာမခံသြားတယ္ ...”
လူမမာသည္

မိန္း မပ်ိဳကိုသာ

ျပန္မေျပာေခ်။ ထိုအခိုက္

ေငးေမာၾကည့္ ႐ွုေ နသည္။

အိမ္တံခါး ဝတြင္ ရပ္ကာ ၿငိမသ
္ က္စြာ

ဘာမွ် ေတာ့

နားေထာင္ေနေသာ

ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ အတြင္း သို႔ ဝင္လာသည္။ “ဒီလိုသာ ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္ေကာင္း တာေပါ့
မရင္ေမ၊

ကိုဘုန္း ႏိုင္

မိတၳီလာကိုသြားပီး

ေဆးကုႏိုင္ဘို႔အတြက္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလဲ

ဝိုင္း ဝန္း ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ့မယ္ ...” ဟု ဝင္ေရာက္ေထာက္ခံ ေျပာဆိုျခင္း ျပဳေလသည္။
“ေနာ္ ...ကိုဘုန္း ႏိုင္ ရွင့္ေရာဂါကို မိတၳီလာမွာ သြားကုပါလား ... ေရာဂါျမန္ျမန္
ေပ်ာက္မွဘဲ

ဂၽြန္ဆပၸလီမင္ထရီ

အိပ္ဇမ္း ကို

ဝင္ႏိုင္ေတာ့မွာေပါ့

...

ဟုတလ
္ ား

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ... မိတၳီလာကို သြားကုေနာ္ ...ပီး ေတာ့ စာေမးပြဲကိုလဲ ေျဖမယ္မဟုတလ
္ ား ”
မရင္ေမသည္ လူမမာအား ကေလးသူငယ္ တစ္ေယာက္အား လူႀကီး မိဘတို႔က ေခ်ာ့ေမာ့
ေျပာဆိုျခင္း ျပဳရသကဲသ
့ ႔ုိ ေခ်ာ့ေမာ့ ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။
လူမမာသည္ မ်က္လံုး ကိုျပန္၍ မွိတ္ထားလိုက္သည္။ ဘာမွေတာ့ျပန္မေျပာေခ်။
သူသည္သ၏

ေရာဂါအတြက္

မိတၳီလာသို႔

သြားေရာက္

ေဆးကုသဘိ႔ု

ကိစၥကိုကား

ဘာမွျငင္း ဆန္ရန္ အေၾကာင္း မရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ စာေမးပြဲျပန္ေျဖဘို႔ ျပႆနာကို ကား

49

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

မည္သည့္နည္း ႏွင့္မွ် လက္ခံျခင္း မျပဳႏိုင္ေခ်။ သို႔ေၾကာင့္ သူသည္ဘာမွ် ျပန္မေျပာဘဲ
ၿငိမသ
္ က္ ေနလိုက္ျခင္း မွ်သာ ျဖစ္ေလ၏။
ကိုအံုး ေက်ာ္ႏွင္

မရင္ေမတို႔

အိမ္ပုကေလးေပၚမွ

ဆင္း လာၾကေသာအခါ

http://mmteashop.com

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ အိပ္ေပ်ာ္ကာ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ေမာ္ေတာ္ကား ေမာင္း သူက ေနာက္ခန္း
တံခါးကိုဖြင့္ကာ

ႀကိဳႏွင့္သည္။

သို႔ရာတြင္

မရင္ေမသည္

ကားေပၚသိ႔ု

မတက္ႏိုင္ေသးေခ်။ ၄င္း ႏွင့္ ပါလာေသာ ကိုအံုး ေက်ာ္အား

႐ုတတ
္ ရက္

“ကိုအံုး ေက်ာ္က ဘယ္ကုိ

ျပန္ရမွာလဲ ” ဟု ေမးလိုက္သည္။ “ေရႊေတာင္တန္း ထိပတ
္ င္ပါဘဲ ” ဟု ကိုအံုး ေက်ာ္က
ျပန္၍ ေျပာလိုက္သည္။
“ဒါျဖင့္က်မကားနဲ႔ဘဲ

လိုက္ခဲ့ေတာ့ေပါ့ ”

ကားေပၚသိ႔ု တက္ၾကေတာ့မည့္

ဟု

ေျပာဆိက
ု ာ

ႏွစေ
္ ယာက္သား

ဆဲဆဲတြင္ “ေဟး ...ကိုအံုး ေက်ာ္ ” ဟု ခပ္လွမ္း လွမ္း မွ

တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ေခၚသံကုိ ၾကားလိက
ု ရ
္ သျဖင့္ အသံလာရာဆီသ႔ုိ ကိုအံုး ေက်ာ္ေရာ
မရင္ေမပါ လွမ္း ၍ ၾကည့္လိုက္မိၾကသည္။
ၾကယ္နဂ
ီ ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာႏွင့္ ထုတေ
္ ဝသူ ကိုတင္ေမာင္သည္ ကိုအံုး ေက်ာ္
ႏွင့္

မရင္ေမတို႔

ရွိရာသို႔

အူယားဖားယားႏွင့္

ေျပးလာသည္။

ထံုး စံအတိုင္း

ေယာလံုခ်ည္ကြင္း ပင္နီအက်ီကို ဆင္ျမန္း လ်က္ ခံုဖိနပ္ စီး နင္း ထားသည္။
“ေရာက္ေနတာ

ၾကာၿပီထင္တယ္ ”

ဟု

ကိုတင္ေမာင္က

မရင္ေမအား

ေလးေလးစားစား ေမးျမန္း ႏႈတဆ
္ က္ျခင္း ျပဳလိုက္သည္။
“ဟုတက
္ ဲ့ ...က်မလဲ မေရာက္တာ ေတာ္ေတာ္ကေလး ၾကာသြားပီ ကိုတင္ေမာင္
အိမ္မွာ စာၾကည္ရ
့ တာ တစ္ဘက္နဲ႔ ဧည္သ
့ ည္ေတြလဲ ေရာက္ေနၾကလို႔ ...”
ကိုတင္ေမာင္သည္

တစ္စံုတစ္ရာကို ေျပာဆိုရန္

အတန္ၾကာမွ် စဥ္း စားခ်ိန္ဆ

ေနၿပီး မွ “ကိုဘုန္း ႏိုင္ရဲ႕ ေၾကးနန္း တစ္ေ စာင္ ကေန႔ဘဲ ကၽြနေ
္ တာ္ရတယ္

မရင္ေမ ...

50

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ဘယ္လုိ အေၾကာင္း မ်ား ျဖစ္မယ္ဆိုတာကို ကၽြနေ
္ တာ္လဲ မေတြး တတ္လ႔ုိ သူ႔ကိုျပဘို႔မျပဘို႔
အတြက္ အစဥ္း စားရ ခက္ေနတယ္ ” ဟု ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
“သူစိတ္မခ်မ္း သာမဲ့

သတင္း မ်ိဳးကိေ
ု တာ့

မသိေစရရင္

ေကာင္း လိမ့္မယ္

http://mmteashop.com

ထင္တာဘဲ ” ဟု မရင္ေမက ေျပာလိုက္သည္။ “ေၾကးနန္း ကလဲ တစ္ပတ္ရွိသြားပီ ...ကေန႔မွ
ေက်ာင္း က လူၾကံဳရွိလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ေရာက္လာတာဗ် ...”
“ဟုတတ
္ ယ္ ကိုတင္ေမာင္ ... ခုလို ဒီလူ႔ေရာဂါ ဆိုး ဝါးေနတံုး စိတ္ထိခိုက္မဲ့
သတင္း မ်ိဳးကိေ
ု တာ့

မသိေစခ်င္ဘူး ...” ကိုအံုး ေက်ာ္ကလည္း

၄င္း ၏ သေဘာထားကို

ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း ျပဳလိုက္သည္။ “ဒါထက္ ေၾကးနန္း စာ အိပ္ကို က်မၾကည့္ပါရေစလား
ကိုတင္ေမာင္ ” ဟု မရင္ေမက ေတာင္း ဆိုလိုက္ေသာ အခါ ကိုတင္ေမာင္သည္ ၄င္း ၏
ပင္နီအက်ႌ အိပ္ကပ္

အတြင္း မွ

လွမ္း ၍ေပးလိုက္သည္။
သူ႔အေမဆီကလို႔

ေၾကးနန္း စာအိပ္ကို

ေၾကးနန္း

စာအိပ္ကို

ထုတယ
္ က
ူ ာ

မရင္ေမအား

ေထာင္၍ ၾကည့္ရင္း

“က်မကေတာ့

ထင္တာဘဲ ...”ဟု မရင္ေမက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ကိုအံုး ေက်ာ္ႏွင့္

ကိုတင္ေမာင္တို႔ ႏွစေ
္ ယာက္သည္ တစ္ဦး မ်က္ႏွာ တစ္ဦး ၾကည္ေ
့ နၾကသည္။ ဘာမွ် ေတာ့
မေျပာၾကေခ်။
“ႏိုဝ င္ဘာလေလာက္က

သူ႔အေဖ ေတာ္ေတာ္ကေလးမမာလိ႔ု အလုပ္ကခြင့္ယူပီး
ေဆး႐ံုတင္ထားရတယ္

ဆိတ
ု ဲ့

အေၾကာင္း

သူ႔အေမဆီက

စာရတယ္လ႔ုိ

ကိုဘုန္း ႏိုင္

က်မကိေ
ု ျပာဘူး တယ္ ...”
“ဟုတတ
္ ယ္

မရင္ေမ

... သူေက်ာင္း လခ ေပးဘို႔ ေနာက္က်ေနတဲ့

ကိစၥနဲ႔

ပက္သက္ ၿပီး ေမးလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလဲ ေျပာျပခဲ့ေသးတယ္ ...” ဟု ကိုအံုး ေက်ာ္ကလည္း
ဝင္ေရာက္ ေျပာဆိုသည္။
ၿငိမသ
္ က္ေနၿပီး မွ

သူတို႔သံုး ဦး သည္ မိမိတို႔ အေတြး ကို ယ္စီႏွင့္

“က်မေတာ့

သူ႔ကိုအသိမေပးခင္

အတန္ၾကာမွ်

ေၾကးနန္း စာအိပ္ကို

ဖြင့္ၾကည့္

51

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

လိက
ု ခ
္ ်င္တယ္ ...” ဟု မရင္ေမက ေျပာလိုက္သည္။ ကိုအံုး ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုတင္ေမာင္တို႔သည္
တစ္ဦး မ်က္ႏွာတစ္ဦး ကို လွမ္း ၾကည့္လိုက္သည္။
“ရွင္တို႔ ႏွစေ
္ ယာက္ကေကာ ဘယ္လုိ သေဘာရသလဲဟင္ ...” ဟု မရင္ေမက

http://mmteashop.com

၄င္း တို႔ ႏွစ္ေယာက္၏ သေဘာထားကို ေတာင္း ခံလိုက္ေသာ အခါ “ေကာင္း ပါတယ္ ” ဟု
ႏွစ္ေယာက္စလံုးကပင္ ျပန္၍ ေျပာၾကသျဖင့္ မရင္ေမသည္ ေၾကးနန္း စာအိပ္ကို ဆုတ၍

ဖြင့္လိုက္သည္။

စာအိပ္ထဲမွ

စာရြက္ေခါက္

မရင္ေမသည္

စာရြကေ
္ ခါက္ကေလးကို

ဝါဝါကေလး

ထြကက
္ ်၍လာသည္။

ကမန္း ကတန္း

ျဖန္႔ၾကည့္္လိုက္သည္။

ကိုအံုး ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုတင္ေမာင္တို႔သည္ အသက္ ႐ွဴရမွန္း သတိမရၾကေတာ့ဘဲ မရင္ေမ၏
မ်က္ႏွာကို

စူး စိုက္ၾကည့္႐ႈေနၾကေလသည္။

မရင္ေမ၏

မ်က္ႏာွ သည္

႐ုတတ
္ ရက္

ညွိဳး၍သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေၾကးနန္း စာရြက္ကို သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္အား လွမ္း ၍ေပးရင္း
တစ္ဘက္သ႔ုိ

မ်က္ႏွာ

လႊဲထားလိက
ု သ
္ ည္။

ကိုအံုး ေက်ာ္နွင့္

ကိုတင္ေမာင္

တို႔သည္

ေၾကးနန္း စာရြက္ကို အလုအယက္ ဖတ္လက
ုိ ၾ္ ကသည္။

မင္း အေဖဆံုး ၿပီ ။ အျမန္ဆံုး လိုက္လာပါ အေမ
ေၾကးနန္း စာရြက္ကို ဖတ္ၿပီး လွ်င္ၿပီး ျခင္း ကိုအံုး ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုတင္ေမာင္တို႔သည္
တစ္ေယာက္မ်က္ႏာွ

တစ္ေယာက္

ပါးစပ္

အေဟာင္း သားႏွင့္

ၾကည္ေ
့ နၾကသည္။

သူတို႔သံုး ဦး သည္ အတန္ၾကာမွ် စကားမေျပာဆိုႏိုင္ၾကဘဲ ငိုင္၍ ကုပ္ေနၾက ေလသည္။
ထိုမွ် ဆိုး ဝါးလွေသာ သတင္း ကို ေရာဂါႀကီး တစ္ခြဲသားႏွင့္ အိပရ
္ ာထက္တြင္ လဲေနေသာ
လူတစ္ေယာက္အား အဘယ္သ႔ုိ ေျပာၾကားၾကမည္နည္း ။ သို႔ရာတြင္ တစ္ေယာက္တည္း ပင္
ျဖစ္ေစကာမူ အလံမလွဲဘဲ ဆက္လက္တက
ုိ ပ
္ ြဲ ဝင္ေနေသာ သူပုန္ေက်ာင္း သား ကိုဘုန္း ႏိုင္
တစ္ေယာက္ကမူ

အိပရ
္ ာထက္တြင္

ေရာဂါႀကီး

တစ္ခြဲသားႏွင့္

ပက္လက္ကေလး

ျဖစ္ေနရွာသည္။

52

http://mmteashop.com

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

အလုပ္အကိုင္
စိတ္ပ်က္ဘို႔

အတည္တက်မရွလ
ိ ်ွ င္

ေကာင္း သည္။

အထူး သျဖင့္

ဘိင
ု က
္ ်တတ္သည္။

ဘိုင္က်လွ်င္

အေပ်ာ္အပါးႏွင့္အတုအပ

အႂကြားအဝါ

မ်ားျပားလွေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ သာလြန၍
္ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္း ေလသည္။
မိတၳီလာသို႔
လာသည္ႏွင့္

သံုး လခန္႔မွ်

တစ္ၿပိဳင္နက္

သြားေရာက္ေနထိုင္ကာ

ရန္ကုန္သို႔

က်န္း မာေရး

ျပန္ေျပးလာခဲ့ေသာ

ေကာင္း မြန္

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

ဘိုင္

က်ေသာေရာဂါကို ရရွိေနေလသည္။ သူသည္ ဇြန္လကက်င္း ပခဲ့ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ
စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရန္ အခြင့္အေရး ရွိေသာ္လည္း ေျဖဆိုျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ ဘာအလုပ္အကိုင္
တစ္ခုကိုမွလည္း မည္မည္ရရ လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳဘဲ ၄င္း အား အစစအရာရာသီး ၿငီး ခံေသာ
ၾကယ္နဂ
ီ ်ာနယ္အယ္ဒ တ
ီ ာ ကိုတင္ေမာင္ႏွင့္အတူ ကပ္လ်က္ေနထို င္လ်က္ရွိသည္။
ကိုတင္ေမာင္ ေနာက္ထပ္

ငွားရမ္း ေနထိုင္ေသာ ၁၄လမ္း ရွိ တိက
ု ခ
္ န္း ကေလး

တစ္ခုအတြင္း ဝယ္ တစ္ေယာက္တည္း

စာဖတ္ကာ

အခ်ိန္ပိုမ်ားကို

ကုနလ
္ ြနေ
္ စလ်က္

ရွိသည္။ တစ္ခါတရံ ကိုတင္ေမာင္၏ ၾကယ္နဂ
ီ ်ာနယ္တြင္ လိုေနေသာ ေဆာင္း ပါးမ်ားကို
ဘာသာျပန္ေပးရေသာ

အလုပ္မွလြဲ၍

အဘယ္မ်ွ

ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး သူ

အစဥ္အျမဲ

စာအုပ္ႏွင့္သာ

ၿငီး ေငြ႔ေျငာင္း ညာ၍

ဘာတာ ဝန္မွ်

တစ္ဦး

အခ်ိန္ကုန္၍

လာေသာအခါ

တိတက
ိ ်က်

ျဖစ္ေနကာမူလည္း
မေနႏိုင္ေခ်။

သူသည္

မရွိေခ်။

စာေပကို

အၾကင္သတ
ူ စ္ဥးီ သည္

စာဖတ္ရေသာ

တေယာျပားကေလကို

အလုပ္၌

မတိးု မက်ယ္

စမ္း ေနတတ္သည္။ သည္အလုပမ
္ ်ားကလြဲ၍ ကိုဘုန္း ႏိုင္တြင္အျခား ဘာအလုပမ
္ ွ မရွိေခ်။

53

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ကိုတင္ေမာင္၏

ၾကယ္နဂ
ီ ်ာနယ္သည္

ေငြေၾကးမ်ား

အ႐ႈံး ေပၚေနေသာ

ႏိုင္ငံေရးဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္မွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကိုတင္ေမာင္သည္ ေရၾကည္
ဘက္ရိွ

၄င္း အေမြရရွိထားေသာ

လယ္ကေလးမ်ားကို

တတိတိေရာင္း ရင္း

ဂ်ာနယ္ကုိ

http://mmteashop.com

ရပ္ဆိုင္း မသြားရေအာင္ လံုးပန္း ေနရသည္။
နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ
အလုပ္တိုက္သို႔

မသြားမွီ

ေငြမေရာက္လာၾကေသးသျဖင့္၊

နံနက္ကိုး နာရီခြဲေလာက္က

လမ္း ထိပ္မွ

ကိုတင္ေမာင္
ကုလားဆိင
ု တ
္ ြင္

နံနက္စာကို ပဲဟင္း ႏွင့္စားေသာက္ ၿပီး စီး ခဲ့ၾကသည္။ မေန႔ကေတာ့မူ သူတို႔သည္ ညစာကို
အေတာ္ကေလး

အထက္တန္း က်က်

စားေသာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ပဲဟင္း ႏွင့္ခ်ည္း လိုလို

သံုး ေလးႏွပ္မွ် ဆက္တက
ုိ ္ စားေသာက္ေနရျခင္း ကို သီး ၿငီး မခံႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ မေန႔ညေနက
ကိုတင္ေမာင္သည္
မသိေအာင္

၄င္း ၏

မိတေ
္ ဆြ

ျမန္မာ့အလင္း

ေငြႏွစ္က်ပ္ေခ်းခဲ့သည္။

ဦး ခ်စ္ေမာင္ထံမွ

ထိုေငြႏွစ္က်ပ္ႏွင့္

သူ႔မိန္း မ

တ႐ုတ္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္သို႔

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ညစာစားေသာက္ဘ႔ုိ အိမ္မွထြက္ခါနီး တြင္ သူတို႔ေဂဟာသို႔ မၾကာခဏ
ေပါက္ေပါက္ လာတတ္ေသာ ဒို႔ဗမာအစည္း အ႐ံုး မွ သခင္တင္ဦး ဆိုသူ ရာက္၍ လာ သျဖင့္၊
စုစုေပါင္း သံုးေယာက္ ေရေက်ာ္ ညေစ်းတန္း ဘက္သ႔ုိ လာခဲၾ့ ကေလသည္။
ေရေက်ာ္
ဟင္း ပူပူမ်ားကို

ညေစ်းတန္း ရွိ
ၿမိန္ရည္ရွက္ရည္

တ႐ုတ္ထမင္း ဆိုင္

တစ္ဆိုင္တြင္

စားေသာက္ၾကၿပီး ေသာအခါ

ထမင္း ပူပူ၊

သံးု ေယာက္သား

ေခၽြး တလံုး လံုး ႏွင့္ ထြကလ
္ ာၾကသည္။ ေခၽြး တလံုး လံုး ႏွင့္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေဖ်ာ္ရည္တစ္ခုခု
ေသာက္ရန္

မီး ေခ်ာင္း မ်ားျဖင့္

လင္း ထိန္

စည္ကားေနေသာ

ညေစ်းတန္း အတိုင္း

ေလွ်ာက္လာၾကသည္။
ေရေက်ာ္ညေစ်းတန္း သည္

စီကားဆူညံေနသည္။

မီး မ်ားသည္ထန
ိ လ
္ င္း လ်က္

လွပေသာ ယမင္း ပ်ိဳကေလးမ်ားသည္ မီး ေခ်ာင္ေအာက္တြင္ လႈ ပရ
္ ာွ းသြားလာေနၾကသည္။
ညေစ်း၌ သေရစာတစ္ခုခုကို လာေရာက္ စားေသာက္ၾကရာ၌ပင္ ပြဲေနပြဲထိုင္တစ္ခုခုကို
တက္ေရာက္

ဆင္ႏႊဲသည္ႏွင့္မျခား

ေတာက္ေတာက္ပပ

ဆင္ျမန္း ထားၾကသည္။

54

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

စိန္ေရႊရတနာ မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ေနရာမဟုတ္ ဝတ္စားထားၾကသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္
လာေရာက္

စားေသာက္ႏင
ုိ ၾ္ ကသူမ်ားကေတာ့

၄င္း တို႔၏

ကားမ်ားေပၚမွ

မွာယူကာ

ဇိမ္ခံစားေသာက္လ်က္ ရွၾိ ကေလသည္။

http://mmteashop.com

ကိုဘုန္း ႏိုင္တုိ႔ လူသက
ုိ သ
္ ည္ တ႐ုတ္ဆိုင္မွ အေတြး ကိုယ္စီႏွင့္

ထြကလ
္ ာၾက

ၿပီး ေနာက္ ၄င္း တို႔၏ ပတ္ ဝန္း က်င္ႏွင့္ ေရွး ဦး စြာ ပဋိပကၡျဖစ္လိုက္သည္မွာ အမ်ိဳးသားေရး
စိတဓ
္ ာတ္ ေပါက္ကြဲလု မတတ္ျပင္း ထန္လေ
ွ သာ ဒို႔ဗမာ သခင္တင္ဦး ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
"႐ိုင္း လိုက္ေလဗ်ာ

...

ေတာက္

..."

သခင္တင္ဦး ၏

ေပါက္ကြဲသသ
ံ ည္

ညေစ်းတန္း လမ္း မႀကီး ေပၚ၌ ဟိနး္ ၍သြားေလသည္။
ကိုဘုန္း ႏိုင္ႏွင့္ ကိုတင္ေမာင္တို႔သည္

သခင္တင္ဦး အား အလန္႔တၾကားလွည့္၍

ၾကည့္မိၾကသည္။
"က်ဳပ္တို႔ ဗမာေတြကလဲ ခက္ကခ
ုိ က္ပါသဗ်ာ " ဟု သခင္တင္ဦး က ဆက္လက္၍
မွတ္ခ်က္ခ်ေနသည္။
"ဘာမ်ား

႐ိုင္း ေနရတာတံုး

ကိုယ့္လူရ ..."

ဟု

ကိုတင္ေမာင္က

ဘုမသိဘမသိဘဲႏင
ွ ့္ ေမးလိုက္သည္။
"မျမင္ဘူး လားဗ်

...

ဟိုေရခဲသုပ္

ဆိုင္ထဲမွာ ..." သခင္တင္ဦး က ေရခဲသုပ္

ဆိုင္တဆိုင္ကို ေမးေငါ့၍ျပရင္း မေက်မခ်မ္း ေျပာဆိုသည္။
ကိုဘုန္း ႏိုင္ႏွင့္
လွမ္း ၍

ကိုတင္ေမာင္တို႔သည္

ၾကည့္လိုက္မိၾကသည္။

ေရခဲသုပ္ဆိုင္

သခင္တင္ဦး ၏

အတြင္း သို႔ ႐ုတတ
္ ရက္

႐ိုင္း လိုက္ေလဗ်ာ

ဆိုသည္မွာ

ေသြး ထြကေ
္ အာင္ ဟုတမ
္ ွန္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒို႔ဗမာသခင္တင္ဦး ကို သူတို႔ႏွစ္ေယာက္
စလံုးကပင္ ေထာက္ခံရေတာ့ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

55

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ေရခဲသုပ္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ဆိင
ု ထ
္ ဲတြင္

အသက္

၁၈

ႏွစ္ခန္႔

မိ္န္း မေခ်ာ

မိန္း မလွကေလး

တစ္ေယာက္သည္ အသက္ေလးဆယ္သာသာခန္႔ အ႐ုပ္ဆိုး ဆိုး ဗိုက္ပူပူ ေခၚေတာကုလား
တစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ
မိန္း မပ်ိဳသည္

စံုတြဲ၍

ပိုးဖဲမ်ားျဖင့္

ရီကာေမာကာ

ေရခဲမုန္႔ကို

ေတာက္ပေနသည္။

စားေသာက္

ေနသည္။

လူမ်ိဳးပီပီ

ေရႊေတြကို

ေရႊ႐ူး ေသာ

http://mmteashop.com

ဝတ္ဆင္ထားသည္မာွ လည္း မွည့္လို႔ ဝင္း လို႔...
"႐ိုင္း ပါေပ့ဗ်ာ
မခ်မ္း မသာႏွင့္

...

ေလာကႀကီး ကိုက "

အျပစ္တင္လိုက္သည္။

ကိုဘုန္း ႏိုင္ကလည္း

သို႔ရာတြင္

သူသည္

ပိုး ဖဲႏွင့္

စိတလ
္ က္
စိန္ေရႊကို

တပ္မက္ေသာ မိန္း မပ်ိဳကိုေတာ့ အျပစ္တင္လိုက္ျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ထို႔အတူ အလွအပႏွင့္
အသက္ငယ္ရြယျ္ ခင္း ကို
မဟုတ္ေခ်။

တပ္မက္ေသာ

ေလာကႀကီး ကိသ
ု ာ

ေခၚေတာကုလားကိလ
ု ည္း

အျပစ္တင္ေနျခင္း

အျပစ္တင္ေနျခင္း

ျဖစ္ေလသည္။

ဓနဥစၥာ

ေပါႂကြယသ
္ မ
ူ ်ားက အစစအရာရာ တြငက
္ ်ယ္ေနေသာေလာက ႀကီး ကို အျပစ္တင္လိုက္ျခင္း
ျဖစ္ေလသည္။
"ဟုတ္ပါရဲ႕ဗ်ာ ... က်ဳပ္ျဖင့္ ဘယ္လိုမွၾကည့္လို႔ မရဘူး " သတင္း စာဆရာကေတာ့
ခပ္ယဥ္ယဥ္ကေလး မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။
ထိုေရခဲသုပ္ဆိုင္ကို

ေက်ာ္လြနလ
္ ာခဲ့ ၿပီး ေနာက္

သူတို႔သည္

တစ္ေယာက္ႏွင့္

တစ္ေယာက္ စကားေျပာဆိုျ ခင္း မျပဳၾကေတာ့ဘဲ အေတြး ကိုယ္စီႏွင့္ ညေစ်းတန္း အတိုင္း
ခပ္မွန္မွန္ေလွ်ာက္လာခဲၾ့ ကသည္။
တတိက
ု ္

အတြင္း မွ

ထိုသို႔ေလွ်ာက္လာၾကစဥ္

ေရဒီယိုသံကို

ၾကားရသည္။

လမ္း ေဘး

ေတးသံမာွ

မုန္႔တိုက္ႀကီး

ျမန္မာ့အသံမွမဟုတ္၊

ဖိလစ္ပိုင္ကၽြန္း ၊ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္မွ လႊင့္ေပးေနေသာ ဖိလစ္ပိုင္ တီး လံုး ျဖစ္သည္။ မုန္႔တိုက္
အတြင္း မွ

လူတစ္စသ
ု ည္

မုန္႔မ်ားကို

မွာယူစားေသာက္ရင္း

ၿငိမ့္ေအးလွေသာ

ဖိလစ္ပီႏိုဂီတကို နားဇိမ္ခံေနၾကသည္။

56

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

"ေကာင္း လိက
ု တ
္ ဲ့

ဂီတဗ်ာ..."

ကိုဘုန္း ႏိုင္က မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။

ဂီတသမား

တစ္ေယာက္လည္း

ျဖစ္ေသာ

သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားေရးသမားႏွင့္ သတင္း စာ

ဆရာတိက
႔ု မူ ထိုဂီတ မခံစားတတ္ သကဲ့သို႔၊ လမ္း ေဘး ေရခဲသုပ္ အေပါစား ဆိင
ု က
္ ေလး
တစ္ဆိုင္အတြင္း သို႔

ဝင္သြားၾကသျဖင့္

သူလည္း

ကတိက
ု က
္ ႐ို က္

ဝင္လိုက္၍

http://mmteashop.com

သြားရေလသည္။
တစ္ခြကလ
္ ်ွ င္
သံးု ေယာက္သည္

တပဲမွ်သာေပးရေသာ

စားေသာက္ ၿပီး ေသာအခါ

ေရခဲသုပ္

အေပါစားသံုး ခြက္ကို

က်သင္ေ
့ သာ

ပိုက္ဆံ

သူတို႔

သံုး ပဲကိုေပးကာ

ေရခဲသုပ္ဆိုင္ထဲမွ ျပန္ထြကလ
္ ာၾကသည္။
ပိုက္ဆံေတာ့ ငါးမူး ဘဲ ရွိေတာ့တယ္ဗ်ိဳ႕ ကိုဘုန္း ႏိုင္ " ဟု ေရခဲသုပ္ ဆိုင္ထဲမွ
ထြကအ
္ လာ

ၾကယ္နီ

ကိုတင္ေမာင္က

ဘတ္ဂ်က္ကုိ

တင္ျပလိုက္သည္။

သူတို႔သည္

အတိုက္အခံ အမတ္မ်ားကဲ့သို႔ ဆီလုိ အေပါက္ရွာကာ ေဝဖန္ျခင္း မရွိၾကေခ်။ ၿငိမသ
္ က္စြာ
ေလ်ာက္လက
ုိ လ
္ ာၾကသည္။
တေျဖးေျဖးႏွင့္ ေရေက်ာ္ ညေစ်းတန္း သည္ ေဝး၍ က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔အတူ
ေရႊေတြ

အတံုး လိုက္၊

အတစ္လို္က္

ဝတ္ဆင္ထားေသာ

ေခၚေတာကု လား၏

မယားကေလးသည္ ၄င္း ၊ မိန္း မေခ်ာ မိန္း မလွမ်ားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ တီး လံုး ကို နားေသာတ
ဆင္ေနၾကသူမ်ားသည္ ၄င္း ေဝး၍ေဝး ၍ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။
ပုဇြန္ေတာင္ေစ်း ႀကီး ကို

လြနလ
္ ာခဲၿ့ ပီး ေနာက္

ပုဇြန္ေတာင္စာတိုက္၏

အနီး သို႔

ေရာက္ေသာအခါ ညသည္ ေမွာင္ရိက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း လမ္း ေဘး ဓာတ္မီး တိုင္မ်ားက
ရွိေနေသးသျဖင့္ အလင္း ေရာင္ေတာ့ ရေနၾကေသးသည္။ သူတို႔သံုး ဦး သည္ ခပ္ေစာေစာက
ေလွ်ာက္လာခဲၾ့ ကသည့္
ပုဇြန္ေတာင္
သို႔ရာတြင္

ကုန္း ႀကီး

စက္႐ုံ
အထက္သ႔ုိ

အားလံုးေပါင္း မွ

လမ္း မႀကီး အတိုင္း
ေရာက္ေသာအခါ

ပိုက္ဆံက

အိမ္သို႔ျပန္လာၾကျခင္း

ျဖစ္၍

လူေတာ္ေတာ္ျပတ္၍ ေနသည္။

ငါးမူး မွ်သာပါရွၿိ ပီး

လူကလည္း

သံးု ေယာက္

57

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ျဖစ္သျဖင့္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

စိုး ရိမ္ထိတ္လန္႔ရမွန္း

မသိဘဲ

ဂံုး တံတားႀကီး

ေပၚသို႔

အေတြး ကိုယ္စီႏွင့္

ၿငိမသ
္ က္စြာ တက္လာၾကေလသည္။
ဂံုး တံတားႀကီး ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိၾကေသာအခါ ေတာ္ေတာ္ကေလး ေျငာင္း လာၾက

http://mmteashop.com

သျဖင့္ တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး တိုင္ပင္ၾကျခင္း မရွိဘဲ တံတားလက္တန္း ကိမ
ု က
ီွ ာ ေခတၱမွ်
ရပ္နားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ စကားေျပာဆိုၾကျခင္း ကား မရွိေသးေခ်။
ေဒါပံဘ
ု က္မွ ညေလသည္ ေအးျမစြာ တိက
ု ခ
္ တ္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ "က်ဳပ္တို႔
ဒီေနရာကေလးမွာ

ခဏေလာက္

ထိုင္ၾကဦး စို႔ဗ်ာ

...

ၿပီး ေတာ့

တိတဆ
္ တ
ိ ္ ၿပီး

ေလေကာင္း ေလ သန္လ
႔ ဲ ရတယ္ဗ်..." ကိုတင္ေမာင္က တိတ္ဆိတ္ျခင္း ႏွင့္ ေအးျမျခင္း ကို
ႏွစ္ၿခိဳက္ သေဘာက်သကဲသ
့ ႔ုိ အၾကံေပး ဆြဲေဆာင္ျခင္း ျပဳေလသည္။
"ဒီေနရာဟာ

လူလဲ

ေတာ္ေတာ္ျပတ္တယ္၊

လုလဲ

လုတတ္တယ္လ႔ုိ

ၾကားဘူး တယ္ ... ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေလေကာင္း ေလသန္႔ ရတာေတာ့ ဟုတပ
္ ါရဲ႕ ဗ်ာ ...
ရွိေနေသးတဲ့

ပိုက္ဆံကေလးငါးမူး

လုယူသြားမွျဖင့္

မနက္ျဖန္

ငတ္ေနၾကပါဦး မယ္ ..."

သခင္တင္ဦး က ခပ္တည္တည္ႏွင့္ ေျပာဆိုလိုက္ေလသ ည္။
"ဒါေလာက္ ခ်မ္း သာတဲ့ လူေတြကုိ လာလုေသးတဲ့ သူေတြ ရွိေနေသးရင္လဲ
ေပးလိက
ု ္႐ံုေပါ့ဗ်ာ"

ဟု

ကိုဘုန္း ႏိုင္က

ေျပာဆိုလိုက္ ၿပီး ေနာက္

သံးု ေယာက္သား

ျပံဳးမိၾကေလသည္။
ပုဇြန္ေတာင္

ဂံုး ေက်ာ္တံတား ႀကီး ေပၚတြင္

ေဒါပံုဘက္မွ ညေလသည္လည္း

တိတဆ
္ တ
ိ ္ ၿငိမ္သက္လ်က္ရွိသည္။

ခပ္မွန္မွန္ တိုက္ခတ္လ်က္ရွိသျဖင့္

အေတြး ကိုယ္စီ

ကိုယ္ငွႏွင့္ ၿငိမ္သက္စြာထိုင္၍ ေနၾကသည္။
သတင္း စာဆရာ ကိုတင္ေမာင္သည္ ေမွာင္မဲ တိတဆ
္ တ
ိ ေ
္ နေသာ ဆင္း ရဲသား
ရပ္ကြက္ျဖစ္သည့္

စက္ဆန္း ဘက္သ႔ုိ

ေငးေမာၾကည့္ ႐ႈလ်က္၊

ဒို႔ဗမာသခင္ကေတာ့

58

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ခပ္ေစာေစာက

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေရေက်ာ္

ညေစ်းတန္း တြင္

ေခၚေတာကလား၏

မယားကေလး

ေက်ာင္း သားလည္း

မဟုတ္

႐ိုင္း ႐ိုင္း စိုင္း စိုင္း

ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေသာ

မေက်မခ်မ္း

ေတြး ေနပံုရသည္။

အေၾကင္း ကို

ႏိုင္ငံေရးသမားလည္း

မျဖစ္တတ္ေသာ

ဂီတသမား

တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ ကိုဘုန္း ႏိုင္ကေတာ့မူ ေမွာင္မိုက္လွေသာ လဟာျပင္ထက္မွ မွိတ္တံု

http://mmteashop.com

လင္း တံု

ျပဳေနေသာ

ၾကယ္ကေလးမ်ားကို

မ်က္ေတာင္မွ်

မခတ္ဘဲႏွင့္

ေမာ့ၾကည့္

ေနသည္။
ယင္း သို႔

ပုဇြန္ေတာင္

ဂံုး ေက်ာ္တံတား ႀကီး

ေပၚတြင္

အတန္ၾကာမွ်

စကားေျပာဆိုျခင္း မျပဳဘဲ မိမိတို႔ အေတြး ကိယ
ု စ
္ ီ ကိုယ္ငွႏွင့္ ၿငိမသ
္ က္စြာ ထိုင္ေနၾကရာမွ
"ဒါ့ထက္ ေနာက္ဆးုံ ၾကားရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသတင္း တစ္ခုနဲ႔ ပက္သက္ပးီ က်ဳပ္ေကာင္း ေကာင္း
နာမလည္လို႔ ေမးစမ္း ပါရေစ သခင္တင္ဦး " ဟု ကိုဘုန္း ႏိုင္က မွိတ္တံုလင္း တံု ၾကယ္
ကေလး မ်ားကို ေမာ္၍ ၾကည့္ ႐ႈေနရာမွ ျမဝတီမင္း ႀကီး ႏွင္ နဝေဒးႀကီး တို႔၏ အေၾကာင္း ကို
မေမးဘဲ ႏိုင္ငံေရး သတင္း တစ္ခုကို ေမးလိုက္သည္။
"ဘယ္လိုႏိုင္ငံေရး

သတင္း မ်ိဳးလဲဗ်

ကိုဘုန္း ႏိုင္..."

ဟု

သခင္တ င္ဦး က

အလန္တ
႔ ၾကား ျပန္၍ ေမးေလသည္။
"က်ဳပ္တို႔

အားလံုး က

အ႐ံုး ေခါင္း ေဆာင္ေတြက

ဝိုင္း ပီး

ျပန္ပီး ေတာ့

ဆြဲခ်ခဲၾ့ ကတဲ့
ညီညြတ္ဘို႔

ဓါးမ

ေတြနဲ႔

ဒို႔ဗမာအစည္း

ႀကိဳးစားေနတယ္

ဆိတ
ု ဲ့

သတင္း ေလဗ်ာ ... ခင္ဗ်ားလဲ ၾကားၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ..."
"ၾကားမိသားဘဲ၊ အဲဒါ ဘာျဖစ္လို႔လဲဗ် ...ကိုဘုန္း ႏိုင္ရဲ႕ ..."
"ဒီသတင္း သာ မွန္ရင္ေတာ့ အံ့စရာဘဲဗ် ..."
"ဘာျပဳလိ႔ု အံရ
့ တာလဲဗ် ..."

59

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

"က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ရန္သူႀကီး ျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္နဲ႔ ပူး ေပါင္း ပီး က်ဳပ္တို႔ ေက်ာင္း သားေတြ၊
အလုပသ
္ မား

- လယ္သမားေတြကုိ

ႏွိမ္ႏွင္း သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့

ဓါးမ ေတြနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ရဲ ႕

ေခါင္း ေဆာင္ ဆိတ
ု ဲ့ လူေတြက ျပန္ပီး ေတာ့ ညီညြတ္ဘို႔ ႀကိဳးစားတယ္ဆတ
ုိ ာဟာ မွန္ေကာ

http://mmteashop.com

မွန္ႏိုင္ပါဦး မလားဗ်ာ..."
"ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ
ကိုဘုန္း ႏိုင္

...

အေျခအေနကို

ၾကည္ပ
့ ါလား၊

ၾကည့္ပီး

ဆိဗ
ု ယ
ီ က္

လုပရ
္ တဲ့

ယူနယ
ီ ေ
ံ တာင္

လုပ္ငန္း မ်ိဳးဗ်

နာဇီဂ်မဏီနဲ႔

...

စာခ်ဳပ္

ခ်ဳပ္လိုက္ေသးတာဘဲ မဟုတလ
္ ား ..."
"ဆိုဗိယက္နဲ႔
ပါတယ္ဗ်ာ

...

ဟစ္တလာ

ဂ်ာမဏီနဲ႔

ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တာကို

ေျပာသြားသလို

ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ

က်ဳပ္နားလည္
အေျခအေနကို

ၾကည္လ
့ ပ
ု သ
္ ြားရတယ္ ဆိတ
ု ာကိေ
ု တာ့ က်ဳပ္လက္မခံႏိုင္ဘူး ..."
"လက္မခံႏိုင္ရင္လဲ

မလုပဘ
္ ဲ

ေနလိက
ု ္ ႐ံုေပါ့ဗ်ာ..."

ဟု

သခင္တင္ဦး က

ရီသလိုေမာသလိုႏွင့္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
"အတည္

ေျပာေနတာပါ

သခင္တင္ဦး

...

ႏိုင္ငံေရး

အလုပ္ဆိုတာ

ကိုယ့္အေျခခံကိုေတာ့ စြန္႔လႊတ္လို႔ မျဖစ္ဘးူ ထင္တယ္ ..."
"ဒါကေတာ့ က်ဳပ္တထ
႔ုိ က္

အျမင္ရွည္ေဝးတဲ့ ေခါင္း ေဆာင္ေတြက သတ္မတ
ွ ္

လိက
ု ၾ္ ကတဲ့ လုပ္ငန္း ဘဲေလ ... က်ဳပ္ေနနဲ႔ေတာ့ ခင္ဗ်ား သေဘာေပါက္ နားလည္ေအာင္
မရွင္း ျပတတ္ဘူး ဗ်ာ..."
"က်ဳပ္တို႔ရဲ႔
သခင္လွေဖ၊

လက္ဝဲဂိုဏ ္း သား

ေခါင္း ေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့

သခင္စိုးနဲ႔ သခင္ဗဟိန္း တို႔ကေကာ

သခင္ေအာင္ဆန္း ၊

ဒီအဂၤလိပ္ရဲ႔ လူရင္း ေတြနဲ႔ ပူး ေပါင္း

လုပ္ကိုင္ဘို႔ သေဘာ တူလက
ုိ ၾ္ ကသတဲ့ လားဗ်ာ..."

60

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

"ဒါေတာ့ က်ဳပ္လဲ မေျပာတတ္ဘးူ
သခင္ဗဟိန္း

တစ္ေယာက္နဲ႔

ခင္ဗ်ားလဲ

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ... ခင္ဗ်ား သိခ်င္ရင္ေတာ့
ရင္း ႏွီး သားဘဲ

...

သူ႔ကို

ေမးျမန္း

ၾကည့္စမ္း ပါလား ..."

http://mmteashop.com

ယင္း သို႔ ကိုဘုန္း ႏိုင္ႏွင့္
ကိစၥကို

ေဘးမွ ၿငိမသ
္ က္စြာ

သခင္တင္ဦး တို႔
နားေထာင္ေနေသာ

ႏွစ္ေယာက္သားေျပာဆိုေနၾကေသာ
ကိုတင္ေမာင္က

ဆက္လက္၍

ၿငိမသ
္ က္စြာ မေနႏိုင္ေတာ့ သကဲသ
့ ႔ုိ "အဂၤလိပ္နဲ႔ ဂ်ာမဏီတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကတဲ့ နယ္ခ်ဲ႔စစ္ပြဲကို
ဆန္က
႔ ်င္ ကန္က
႔ ြကၾ္ ကဘိအ
႔ု တြက္ အလုပတ
္ ူ ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မပ
ႈ ါဗ် ... ကိုဘုန္း ႏိုင္ "
ဟု

ဝင္ေရာက္

ေျပာဆို

ေစာေစာကကဲ့သို႔
သူတို႔သည္

လိုက္ေတာ့မွ

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

လဟာျပင္ထက္မွ

ႏိုင္ငံေရးသတင္း ကို

ၾကယ္ကေလးမ်ားကို
ဆက္လက္

ေစာေစာကကဲ့သို႔

အေတြး ကိုယ္စီႏွင့္

သာယာကုနး္ ဘက္ဆမ
ီ ွ

လူတစ္ေယာက္သည္

ၿငိမသ
္ က္၍

သြားၿပီး လွ်င္

ေမာ္၍ ၾကည့္ေနသည္။

ေျပာဆိုၾကျခင္း

မျပဳေတာ့ဘဲ

ၿငိမသ
္ က္ေနၾကသည္။

ထိုအခိုက္

ဂံုး တံတားႀကီး ေပၚသို႔ တက္လာခဲ့ ၿပီး လွ်င္

သူတို႔ ထိုင္ေနၾကေသာ ေနရာသို႔ ခပ္သတ
ု သ
္ တ
ု က
္ ေလး ေလွ်ာက္၍ လာသည္။
"ဟိုမွာ လူတစ္ေယာက္ေတာ့

လာေနတယ္ဗ်ာ ..." သခင္တင္ဦး က အရင္ျမင္

သျဖင့္ ေလသံႏွင့္ ေျပာလိုက္ရာ ကိုဘုန္း ႏိုင္ႏွင့္ ကိုတင္ေမာင္တို႔သည္ ထိေ
ု လွ်ာက္လာ
သူအား လွမ္း ၍ ၾကည့္လိုက္မိၾ ကသည္။
ထိသ
ု သ
ူ ည္ အနီး သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထိုသူကို ၾကည့္႐ႈရသည္မွာ အလုပ္
လက္မဲ့လိုလို

ဂ်ပိုး တစ္ေယာက္လိုလို

ျဖစ္သည္။

ဘိနပ္ျဖဴကိုစီး ၍

ေဘာင္း ဘီနက္

အရွည္ႏွင့္ ဆင္ျမန္း ထားလိက
ု ေ
္ သးသည္။ ၄င္း ျပင္ ဦး ထုပ္အနက္ကိုလည္း ဇာတ္လက
ုိ ္
မင္း သားဂိုက္ႏွင့္ ခပ္ေစာင္း ေစာင္း ေဆာင္း ထားေသးသည္။

61

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
"ဆရာတု႔ိ
ခင္ဗ်ာ..."

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ထိုင္ေစာင့္ေနၾကတာ

ထိသ
ု က
ူ စ၍

ႏႈတဆ
္ က္၍

ေတာ္ေတာ္ကေလးမ်ား
ေျပာဆိုသည္။

ၾကာသြားၾကပါပီလား

ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းလည္း

ေျပာဆိုသည္။

http://mmteashop.com

သူတို႔ သံးု ေယာက္ကေတာ့ ထိုသူအား ဘာမွ် ျပန္မေျပာၾကေသးေခ်။ တစ္ဦး ကို
တစ္ဦး က မသိမသာ လက္ကတ
ု ရ
္ င္း ၿငိမသ
္ က္စြာ အကဲခတ္ၾကည့္ ႐ႈေနၾကေလသည္။
"ကၽြနေ
္ တာ္လဲ
တပတ္ေလာက္ၾကာမွ

လႊတေ
္ တာ္

စေတာ့မယ္ဆိုလို႔

ျပန္ေရာက္ပါတယ္

...

ေတာကို

ဆရာတို႔နဲ႔

ခဏျပန္သြားေနတာ

ၾကံဳႀကိဳက္ ၿပီး အခန္႔သင့္လို႔

ေတြ႔ရတာပါ ..." ထိသ
ု သ
ူ ည္ သူ႔ရာဇဝင္ကေလးႏွင့္ သူ၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္

သူဆက္လက္

ေျပာဆိသ
ု ြားသည္။
သူတို႔သံုး ေယာက္သည္ အဓိပၸါယ္ကို နားလည္လက
ုိ ၾ္ ကဟန္ မရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္
အမူအရာမပ်က္ အိေႁႏၵရရ နားေထာင္ေနၾကသည္။
"ဆရာတိေ
႔ု တာ့ ကံေကာင္း ပါတယ္ ... ေတာက ဝင္လာတာ အသစ္စက္စက္
ကေလးပါ

... တေန႔က တညဘဲ အထက္အညာက

ေပးရေသးတယ္ ..."

ထိုသူက

ေလေအးေအးႏွင့္

လႊတေ
္ တာ္အမတ္

အလုပ္စ ကားကို

တသိက
ု က
္ ုိ

စတင္ေျပာဆို၍

လာသည္။
ထိသ
ု သ
ူ ည္ အျခားသူမဟုတ၊္ ဖါေခါင္း ျဖစ္ေလသည္တကား ...
"ဆရာတို႔နဲ႔ အခန္႔သင့္လို႔ တိုးေနတာပါခင္ဗ်ာ ... သံုး ေယာက္စလံုး ယူၾကမယ္
မဟုတလ
္ ား ..."
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

ထိုဖါေခါင္း ၏

ေျပာပံုဆိုပံုႏွင့္

အမူအရာကိုပါ

အလြန္

သေဘာက်၍ သြားသကဲသ
့ ႔ုိ အသံကေလးမ်ား ပင္ ထြကလ
္ ာေအာင္ ရီေမာပစ္လိုက္သည္။

62

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ၿပီး မွ

"ေဟ့လူ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ခင္ဗ်ားက

ဖါေခါင္း လားဗ်"

ဟု

ခပ္႐ိုင္း ႐ိုင္း

ခပ္ၾကမ္း ၾကမ္း ကေလး

႐ုတတ
္ ရက္

မ်က္ႏာွ ပ်က္သြားသည္။

ေမးျမန္း လိုက္သည္။
ထိုဖါေခါင္း သည္

စကားလည္း

http://mmteashop.com

ျပန္မေျပာႏိုင္ေခ်။ အတန္ၾကာမွ ငိုင္ရပ္ေနပီး မွ ... "ဆရာရယ္ ...ဒီလိုေတာ့ ရင့္ရင့္သီး သီး
မေျပာပါနဲ႔

ခင္ဗ်ာ

...

ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ

အင္မတန္

ခက္ခဲၾကပ္တီး ေနတဲ့

ေခတ္ဆိုး

ေခတ္ၾကပ္ႀကီး ထဲမာွ တျခားဘာမွ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဘို႔ မျဖစ္တာနဲ႔ ဒီအလုပ္မ်ိဳးကို
မလႊဲသာ မေရွာင္သာ လုပ္ကိုင္ေနရတာပါ ... ေပ်ာ္လွလို႔ လုပ္ေနတာေတာ့ မဟုတပ
္ ါဘူး
ခင္ဗ်ာ

...

တကယ္ဆေ
ုိ တာ့လဲ

ဆရာတို႔လို

သားမယား

အတည္တက်

မယူႏိုင္

မယူခ်င္ၾကေသးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို အဆင္သင့္ ေျဖေဖ်ာ္ေပးေနရတဲ့ အလုပ္သမားေတြပါ ..."
ဖါေခါင္း သည္

၄င္း ၏

ရင္နာဘြယ္ရာ

ရာဇဝင္ႏွင့္ဘဝကို

စီး ပြားေရးေလာကအား

ေနာက္ခံထား၍ ေျပာျပလ်က္ရွိသည္။ တကယ္ဆေ
ုိ တာ့လည္း သူသည္ သူ၏ စီး ပြားေရး
လုပ္ငန္း ကို ေပ်ာ္ပိုက္ႏွစ္သက္၍

လုပ္ေနျခင္း ကား

မဟုတ္ေခ်။

သူ၏

စကားအတိုင္း

"အင္မတန္ ခက္ခဲၾကပ္တီး ေနတဲ့ ေခတ္ဆိုး ေခတ္ၾကပ္ ႀကီး ထဲမာွ တျခားဘာမွ လုပ္ကိုင္
စားေသာက္ဘ႔ုိ မျဖစ္တာႏွင့္ " ေၾကာင့္ပင္ တကယ္ျဖစ္ဟန္တသ
ူ ည္။
"ဆိုးပါေပ့ဗ်ာ..." ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

သူ၏

အမွားကို

သတိရကာ

ခပ္တိုး တိုး

ၿငီး တြားလိက
ု သ
္ ည္။ ထို႔ေနာက္ လဟာျပင္ထက္မွ ၾကယ္မ်ားကို ေမာ္၍ၾကည့္ေနျပန္သည္။
"ဒီမွာကိုယ့္လူ ... က်ဳပ္တို႔ကို ခင္ဗ်ား ခုလိုအဆင္း ရဲခံပီး လာအေၾကာင္း ၾကားတဲ့
အတြက္

ေက်းဇူး တင္ပါတယ္

လာထိင
ု ေ
္ နၾကတာပါ
ကိုတင္ေမာင္သည္

...
ဖါေခါင္း

...

ဒါေပမယ့္

တျခား
ဆိုသူအား

က်ဳပ္တို႔က

ဘယ္လမ
ုိ ေ
ွ တာ့
အက်ဳိးသင့္

ဒီမွာ

႐ိုး ႐ိုးသားသား

မေအာက္ေမ့ပါနဲ႔ဗ်ာ ..."

အေၾကာင္း သင့္

ေျပာဆိုျခင္း

ျပဳလိုက္သည္။ သည္ေတာ့မွပင္ ဖါေခါင္း သည္ ခ်ာကနဲျပန္လွည့္၍ ထြကသ
္ ြားေတာ့သည္။
ထိလ
ု သ
ူ ည္

ေနာက္သို႔ပင္

က်ဆင္း သြားဟန္ ရွိေလသည္။

ျပန္လွည့္၍ ၾကည့္ေဘာ္

မရေတာ့ေခ်။

စိတ္ဓာတ္လည္း

63

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ထိုညက ေတာ္ေတာ္ ႀကီး ညဥ့္နက္မွ ၁၄ လမ္း ကေနအိမ္သို႔ သူတုိ ႔ ျပန္ေရာက္
ၾကသည္။

မိမိတို႔

အိပ္ရာထက္မ်ား

ေပၚသို႔

အသီး သီး

ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္

ေနာက္မ်ားမွပင္ ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ အိပ္စက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေခ်။ ခပ္ေစာေစာက
ေရေက်ာ္ ေစ်းတန္း ၌ ေရႊေတြအတံုး လိက
ု ္ အတစ္လက
ုိ ္ ဆင္ျမန္း ထားေသာ ေခၚေတာ

http://mmteashop.com

မယားကေလး ပုဇြန္ေတာင္ ဂံုး ေက်ာ္တံတား ႀကီး ေပၚ၌ ေတြ႔ခဲ့ရေသာ လူပြဲစား ဒို႔ဗမာ
သခင္မ်ားႏွင့္ ဓါးမ မ်ား ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္း စု ဖြၾဲ႔ ကသည္ဆေ
ုိ သာ သတင္း မ်ားကို
တစ္ခုၿပီး

တစ္ခု

ဆက္လက္

စဥ္း စားေနမိသည္၊

လူမ်ိဳးျခားကို လင္လုပ္၍ ေရႊေတြ ဝတ္ဆင္ေနေသာ

အေၾကာင္း အရာ

သံုး ရပ္အနက္

မိန္း ခေလးကိုေသာ္၄င္း ၊ စီး ပြားေရး

ၾကပ္တးီ သျဖင့္ ဖါေခါင္း လုပ္ကိုင္ေနရသည္ဟု ဆိလ
ု ာေသာ ကက္ဦး ထုပ္ႏွင့္ ဖါေခါင္း ကို
ေသာ္၄င္း ၊ သူသည္ ေက်နပ္ခြင့္လႊတ္သလိုရွိမိေသာ္လည္း

အဂၤလိပ္မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္း ကာ

ေက်ာင္း သားႏွင့္ အလုပသ
္ မား - လယ္သမားမ်ားကို ေသြး ေျမက်
ဘူး ေသာ

ဓါးမ

မ်ားႏွင့္

ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကိုမူကား

အေျခအေနအရ

နားမလည္ႏိုင္ေအာင္

ႏွိပ္စက္ညွင္း ပန္း ခဲ့

ပူး ေပါင္း မည္ဆိုေသာ
ျဖစ္ေနမိသည္။

ဒို႔ဗမာ

ကိုတင္ေမာင္က

ဝင္ေရာက္ ရွင္း လင္း ေျပာျပခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ နယ္ခ်ဲ႔သူလွ်ိဳမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလပ
ု က
္ င
ုိ ္ ရန္မွာ
မည္သည့္နည္း ႏွင္မွ် မျဖစ္ႏိုင္သာ ကိစဟ
ၥ ု စဥ္း စားမိေလသည္။
နံနက္အိပ္ရာ
ေရမိုးခ်ိဳးၿပီး၍
ကိသ
ု ာ

ႏိုးေသာအခါ

ဂ်ာနယ္တိုက္သို႔
ေတြ႔ရေတာ့သျဖင့္ ..."

အိမ္တြင္

သြားရန္

သခင္တင္ဦး ကို

မေတြ႔ရေတာ့ေခ်။

အဝတ္အစားလဲေနေသာ

သခင္တင္ဦး

ကိုတင္ေမာင္

လစ္ပလားဗ်...ကိုတင္ေမာင္ ..."

ဟု

ကိုဘုန္း ႏိုင္က လွမ္း ၍ ေမးလိုက္သည္။
"ဟုတတ
္ ယ္

...

အင္း စိန္က

အစည္း အ႐ံုး ကိစၥနဲ႔

အင္း စိန္ေထာင္ထဲက

ရဲေဘာ္ေတြကုိ ေထာင္ ဝင္စာ ေတြဘ
႔ အ
႔ုိ တြက္ က်ဳပ္တို႔ပိုက္ဆံကေလး ငါးမူး ထဲကေတာင္
သံုး ပဲ ခြဲေပးလိုက္ရေသးတယ္ဗ် ..."

64

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
"ေအာ္ ...

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
ေအာ္ ...

ေအာ္ "

ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ေသာ

သခင္တင္ဦး ႏွင့္

သတင္း စာဆရာ ျဖစ္ေသာ ကိုတင္ေမာင္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဘဝတို႔ကို သေဘာက်
သလို ၿငီး တြားလိက
ု သ
္ ည္။

http://mmteashop.com

ထိုေန႔ကနံနက္စာကို ကိုတင္ေမာင္ႏွင့္ ကိုဘုန္း ႏိုင္တို႔သည္ လမ္း ထိပ္မွ ကုလား
ထမင္း ဆိုင္တြင္

ပဲဟင္း ႏွင့္ေလြး ၾကရသည္။

က်န္ေတာ့သည့္အနက္၊

တပဲကုိ

ကိုတင္ေမာင္တြင္

လမ္း စရိတအ
္ တြက္

ပိုက္ဆံငါးပဲမွ်သာ

ဖယ္ထားရၿပီး လွ်င္၊ က်န္ပိုက္ဆံ

တမတ္ႏွင့္ ဝေအာင္ နံနက္စာစားေသာက္ရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိေနေအာင္
ႏွပ္ထားေသာ အမဲႏွပ္၊ ဆိတ္ကလီစာႏွင့္ ၾကက္သားဟင္း မ်ားကိသ
ု ာ ၾကည့္ၿပီး ပဲဟင္း ႏွင့္
ျငဳပ္သီး စိမ္း ကို အားကိးု ကာ တနပ္စာကို ၿပီး စီး ျခင္း ျပဳရေလသည္။
ကိုတင္ေမာင္

ဂ်ာနယ္တိုက္သို႔

က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ အျခား
ေသာေၾကာင့္

အခန္း ကေလးအတြင္း ၌

စာကိသ
ု ာ

တြငတ
္ ြင္ႀကီး

အလုပ္ကို

မည္သူမွ်အျမဲတေစ

ဆက္တက
ုိ ္ ႀကီး
စာအုပ္ႏွင့္

ဆက္၍

ထြကသ
္ ြား ၿပီး ေနာက္
ဘာအလုပ္အကိုင္မွ်လည္း

ပြ၍ ေနေသာ

ဖတ္လာမိလ်က္ပင္

ေျငာင္း ျငာ၊

အေၾကာင္း အရာမ်ားထဲတြင္လည္း

ရွိသည္ မဟုတ္

စာအုပ္ပံုမ်ားအၾကားတြင္လွဲကာ

ဖတ္ရေလေတာ့သည္။
မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေခ်။

တေယာက္ထးီ

သို႔ရာတြင္

စာဖတ္ရေသာ

ႏွစ္နာရီသာသာ

သံုး နာရီခန္႔မွ်

ၿငီး ေငြ၍
႔ လာေလသည္။

ဖတ္ေနေသာ

စိတ္မ ဝင္စားႏိုင္ေတာ့ေခ်၊

အျပင္အပသို႔

ျပန္႔လြင့္စျပဳလာသည္ ။
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ စာအုပ္ပံုမ်ားအၾကားမွ ထလိက
ု သ
္ ည္။ ထို႔ေနာက္ ေခါက္ကတ
ု င္
ေျခရင္း ဘက္တြင္
တေယာျပားကို

ခ်ိတဆ
္ ြဲ၍
ယူကာ

ထားေသာ

တေယာျပားကေလးကို

အိမ္ေဘးျပဴတင္း ေပါက္

အနီး ရွိ

သြား၍ယူသည္။

ကုလားထိင
ု ထ
္ က္တြင္

ထိုင္လိုက္သည္။ တေယာႀကိဳးကို ညွိၿပီး၍ စိတ္တိုင္း က်အသံကို ရေသာအ ခါ ငါးေပါက္သံ
စမ္း ေလသည္။

65

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

တေယာကို

ညာႏြဲ႔

ဘယ္ေျပာင္း

စမ္း ၾကည့္ၿပီး ေနာက္

ေတးတစ္ပုဒ ္ကို

ေကာက္ခါငင္ခါ စလိုက္သည္။
"ျမတ္ေလး႐ံု

ေတာအစ ...

ေဒါနလမ္း ေျမညီ ...

ေလွ်ာက်စမ္း ေရ

http://mmteashop.com

သင္း ၾကည္သည္ ... ေရႊႏွင္း ဆီ ကန္တြငး္ ..."
စေလဦး ပုည၏ နိဗၺိႏၵေတးတစ္ပုဒ္ကို ခပ္အုပ္အုပ္ ခပ္ညွင္း ညွင္း သီဆိုေနမိသည္။
ေတးသံ၏ ေနာက္နားမွ ၿငိမ့္ေအးလွေသာ တေယာသံက ကႏြက
ဲ႔ လ်ပါလာသည္။
"လြမ္း စရာ့ စကား ဝါငူမွာ ...နံ႔သာျဖဴ ဘုန္း ေမာင့္စံေက်ာင္း ..."
ေတးထပ္၏ ပထမအပိုဒ္ကို အဆံးု သပ္ကာ တီး ကြကက
္ ုိ တေယာႏွင့္ ျပန္၍
ေၾကာ့ေလသည္။ လက္ကလည္း မိသျဖင္သ
့ ေယာသံသည္ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေအးေနသည္။ မိမိ၏
တေယာသံကပင္ တေယာထိးု သူကုိ ျပန္၍ ဆြဲေဆာင္လ်က္ ရွိလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ တေယာကို
စထိုး ကာစႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ ပိုမို၍ စိတပ
္ ါလာသည္။ စိတလ
္ ည္း ၾကည္လင္လာသည္။
ေနာက္တစ္ပိုဒ ္ကို ဆက္ျပန္သည္။
"ပင္ဇလပ္

သရဖီေခ်ာင္မွာ ...

ခြာညိဳေတာင္နဲေအာင္း ...

ေမႊး နံ႔သာစုေပါင္း တဲ့

ခြဲေညာင္ေစာင္း ထက္မွာ ... ပဒုမာၼ ၾကားသကၤနး္ ... ခါဆင္ျမန္း ေတာ့ေမြ႔ ေပ်ာ္ရာ ..."
အဆိထ
ု က္ဘဲ တေယာသံက ႏြဲ႔ေအးေနသည္။
"ေရႊေသာ္က

တံတင
ုိ း္ ကာသည္ ...

ဇီဇ ဝါမုခ္ျခားလို႔...

တံခါးကခ်အား ႀကိဳင္ ...

သင္း တဲ့ဂႏိုင္ ..."
ပန္း ေသာ္ကဘဲ

တံတင
ုိ း္ ကာလ်က္၊

ဇီဇဝါကမုခ္ျခားကာ

တံခါးမွာလည္း

ခ်အားပန္း ေတြက ႀကိဳင္လို႔တဲ့ ...

66

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေအာ္ ...ဦး ပုည။
သည္လုိ
ရွိေနေတာ့

သေယာင္ေယာင္

ဦး ပုညသည္

http://mmteashop.com

သဘာ ဝဓမၼရဲ႕

သက္မ႐
ဲ့ ုပ္ ဝ တၳဳ

အလွကေလးေတြကုိ

အသက္ဘဲ

ဂုဏ ္ေျမာက္သည့္

အဖြဲ႔မ်ိဳးကို

ထင္ျမင္လာေအာင္

ခ်စ္စဘြယ္မႈံး တယ္ေလသည္။

သူ႔အဖြဲ႔ကိုေတာ့

ကဗ်ာ၏

ကဗ်ာလိဘ
႔ု ဲ

ေခၚရင္ေတာ့ မွားႏိုင္လိမ့္မယ္ မထင္ေခ်။
"ယုဇနမဟာၿမိဳင္မွာ ကမာၻထိုင္မွီး မယ္ပေလး ..."
သူသည္

ေတးထပ္ကုိ

ခ်ထားလိက
ု သ
္ ည္။
ထိုင္လို႔သာဘဲ

အဆံုး သပ္လိုက္ ၿပီး ေနာက္

သူသည္ အတန္ၾကာ

ေနသည္။

ခ်ိဳေအးေသာ

တေယာကို

အသာအယာ

ၿငိမသ
္ က္စြာ ပက္လက္ကလ
ု ားထိင
ု က
္ ုိ
ဂီတ၏

ရမက္ကုိ

မွီ၍

သူခံစားၿပီး သျဖင့္ စားျမံဳ႕

ျပန္ေနေလသည္၊ သည္လိုခံစား ၿပီး စားျမံဳ႔ျပန္လိုက္ရသျဖင့္ သူ႔စိတ္သည္ ထိုင္း မွိုင္း ေနေသာ
ေရျပင္မွ

စိမ္း လဲ့ၾကည္လင္ေနေသာ

ထိုင္း မွိုင္း ေသာ

ေဝဒနာကို

သူ႔ကိုယ္ကိုလဲ

သူသည္

တစ္ေယာက္ထဲ

လူျပတ္ေသာ

သြား၍

ေရာက္လာခဲသ
့ ည္၊

ခ်ိဳၿမိန္ေအးၾကည္ေသာ

တိုက္ေႂကြး ရေလသည္။

အခါျဖစ္ေစသူသည္
လာေသာ

ေရျပင္ေအးဆီသို႔

ခ်စ္ေဖၚတေယာျပားကေလးျဖင့္

သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ပုဒ္ကို

ဂီတသံအၿမိဳ က္ေရျဖင့္

ဘိုင္က်ေသာအခါျဖစ္ေစ၊

လူေျခတိတေ
္ သာ၊

စိတ္ ႐ပ
ႈ ္ေသာ

ေခ်ာင္တခုခု ဝယ္
သူစ
႔ တ
ိ ထ
္ ဲတြင္

ဆိုထိုး ေလ့ရွိေလသည္။

သည္လုိ

တေယာ
ေပၚေပါက္

သည္လိုလုပ္လိုက္ျခင္း ျဖင့္

သူသည္ လန္း ဆန္း ၾကည္လင္၍ လာတတ္ေလသည္။ ယခုလဲဘဲသ၏

ထိုင္း မွိုင္း ေနေသာ
ဦး ေႏွာက္ အတြင္း ရွိ တိမ္တိုက္မ်ားသည္ ဂီတ၏ ေလပူေလေအး ဝယ္ တၿငိမ့္ၿငိမ့္လြင့္ပါ၍
သြားၾကေလသည္။
လာေလသည္။
မ်ားလဲ

သူ၏ ဦး ေႏွာက္မွာ ၾကည္လင္ကာ တကိယ
ု လ
္ းုံ လဲဘဲ ဆန္း သစ္၍

သူသည္ျပတင္း ေပါက္မွ

ေနပူႀကီး ထဲမာွ

အျပင္ဘက္သို႔ ၾကည့္လိုက္သည္။

အသက္ရွင္အံ့ ဘို႔

အလို႔ငွာ

သူသတၱ ဝါ

သြားလာလုပ္ကိုင္ေနသည္ကို

ေတြရ
႔ ေလသည္။ ျပဴတင္း ေပါက္ကို သူဆြဲ၍ ေစ့လိုက္ေလသည္။

67

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

သည္လိုျပဴတင္း တံခါးကို ဆြဲပိတ္လိုက္စဥ္၊ သူလဲဘဲ အသက္ရွင္ႏိုင္အံ့ေသာအဌာ၊
အလုပ္တခုခုကို လုပ္ကိုင္ဘို႔ ဆံုး ျဖတ္လိုက္သည္။ အမွန္မွာေတာ့ သူတစ္ေယာက္ထဲသာ
သည္ေလာကႀကီး ထဲမာွ ရွိေတာ့ သည္ မဟုတ၊္ သူ႔ကို ပခံုး လက္ႏွစ္သစ္၊ ဖဝါးလက္ႏွစ္လံုး
အရြယ္မွစ၍

ေကၽြး ေမြး သုတသ
္ င္လာခဲက
့ ာ၊

http://mmteashop.com

ေစ်းေရာင္း ၍

ေခတ္မွီ

မိခင္အိုသည္လည္း
ေတာရတြင္

သူလလ
ူ ားေျမာက္သည့္

အထက္တန္း ပညာရပ္မ်ားကို

ရွိေသးသည္။ သူအ
႔ မိကေတာ့

ဖန္ရည္ဝတ္ႏွင့္

တိုင္ေအာင္လဲဘဲ

သင္ေပးခဲ့ေသာ

လူဝတ္ေၾကာင္ကုိ

သံသရာမွလြတေ
္ ျမာက္ရာ

သူ၏မုဆိုး မ

ခြာ၍ ျပည္နိဗၺိႏၵ

တရားကိအ
ု ားထုတလ
္ ်က္

ရွိေနေသးသည္။ သည္သလ
ီ ရွင္ အတြက္သူ႔မွာ မလြတ္ကင္း ႏိုင္ေသး၊ အၿမိဳက္တရားကို
အားထုတ္
ကေလးမ်ား

ေဖြရွာေနေသာ
မွီဝဲႏိုင္ေအာင္၊

သီလရွင္အား
သူသည္

အခ်ိဳအခ်ည္ကေလးမွအစ၊

ေထာက္ပံ့ရေပလိမ့္ဦး မည္။

မွီဝဲခ်င္တာ

မိမိ၏တာဝန္ႏွင့္

ဝတ္တရားကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္း သည္ လူ၏ျမတ္မြန္ေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
သူသည္ျပဴတင္း တံခါးကို ပိတ္ရင္း သူ႔မိခင္အို သီလရွင္၏ သံေယာဇဥ္ ႀကိဳးကို
တင္း လိုက္ရွာသည္။ သူမိတၳီလာ ေဆး ႐ံုႀကီး တြင္ အေတာ္ကေလး သက္သာလာေသာအခါ၊
သူ႔မိခင္အိုသည္

လင္ကိုသ ၿဂိဳလ္၍ သူ႔ဆီသို႔လိုက္လာခဲ့ရွာသည္။

မုဆိုး မ မိခင္အိုႀကီး ၏

႐ွိုက္ႀကီး တငင္ငင္ငိုေႂကြး သံကုိ သူသည္ မခ်ိတရိ ၾကားခဲရ
့ သည္။
"အေမဘယ္သူ႔ကိုသြားပီး အားကိးု ရေတာ့မာွ လဲသားရယ္ ..." ငိုသံႏွင့္ သူ႔အေမက
ဟိုစဥ္ကေမးရွာသည္။

သူသည္ရတ
ု တ
္ ရက္ေသာ္၊

စာေမးပြဲကိုျပန္၍

ေျဖၿပီး လွ်င္

ဒီဂရီကိုယူရန္ပင္ စိတ္႐ူး ေပါက္ခဲ့မိေသးသည္။
"မင္း အေဖကလြဲရင္

လူကေလးကိသ
ု ာဘဲ

အေမ

အားကိုး စရာရွိပါတယ္

သားရယ္ ..."

68

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
"အေမ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

စိတခ
္ ်မ္း သာသလိသ
ု ာ

ရွာေကၽြး ပါမယ္ ..."

သူသည္

ေနပါ

သူအ
႔ ေမအား

အေမရယ္ ...

အေမ့ကို

သူ႔ ဝတၱရားကို

ကၽြန္ေတာ္

သိတတ္ေၾကာင္း

ေျပာျပခဲ့ေလသည္။

http://mmteashop.com

"အေမေတာ့

နိဗၺိန္မွာဘဲ ေအးေအးခ်မ္း ခ်မ္း

တရားအားထုတေ
္ နေတာ့မယ္လ႔ုိ

ေအာက္ေမ့တယ္ သားရယ္ " သူအ
႔ ေမသည္ လူ႔ရပ္ကို ၿငီး ေငြသ
႔ ြားဟန္တသ
ူ ည္။
"ကၽြန္ေတာ္ရန္ကုန္မွာဘဲ သင္သ
့ လို ေနမယ္အေမ။ မၾကာမၾကာလဲ ျပည္ကိုေတာ့
ကၽြန္ေတာ္

လာခဲ့မွာေပါ့။

စိတ္ခ်မ္း ခ်မ္း သာသာဘဲ

အေမယံၾု ကည္တဲ့

တရားကို

အားထုတ္ေနတာေပါ့ ..."
သူသည္ သူအ
႔ ေမအား ျပည္နိဗၺိႏၵသို႔ အေရာက္ပို႔ခဲေလသည္။ သူ႔အေမကို နိဗၺိႏၵမွာ
ထားခဲ၍
့ သူရန္ကုန္ကိုထြက္လာမည့္ မနက္ခင္း က...
"မရင္ေမဆိုတဲ့ သူငယ္မက လူကေလးရဲ႕ မိတေ
္ ဆြလား ..."
သူ႔အေမက ေမးေတာ့ကာ သူသည္ အသာအယာ ျပံဳးေလသည္။
"ဘာျပဳလိ႔ု အေမ ေမးတာလဲ အေမ။ မရင္ေမကို အေမဘယ္လသ
ုိ တ
ိ ာလဲဟင္ ..."
"လူကိုေ တာ့

အေမ

ျမင္လဲမျမင္ဘးူ ဘာဘူး ကြယ၊္

မင္း အေဖဆံုး တံုး က

ေငြတစ္ရာတိတိ ပို႔ေပး လိုက္ရွာတယ္၊ မင္း ေမာလို႔ မင္း ကိုမိတၳီလာမွာ ေဆးကုေနရတဲ့
အေၾကာင္း

စာေရးလိက
ု တ
္ ာလဲ

အဲဒ ီသူငယ္မေပါ့သားရဲ႕။

မင္း နဲ႔

အင္မတန္ခင္လို႔

အေမတို႔ကို ခုလို ေစာင္ေ
့ ရွာက္တာဘဲထင္တယ္ ..."
"ဟုတပ
္ ါတယ္အေမ၊ မရင္ေမဟာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ဘဲ ခင္ပါတယ္ ..."

69

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

"ေအာ္ ... ေအာ္ ... သူငယ္မက သေဘာေကာင္း ရွာတယ္ေနာ္၊ လူကေလးကိလ
ု ဲ
ေတာ္ေတာ္ဘဲ ...ခင္မင္ပံုရတယ္ "
"အိအ
ု ေမကလဲ ..." သူကဘဲ ရွက္ေနျပန္ေသးေတာ့သည္။

http://mmteashop.com

သူရန္ကုန္သို႔

ေရာက္ေနသည္မွာ

အတူဘဲေနကာ

ရန္ကုန္၏အေျခအေနကို

ကိုတင္ေမာင္၏

လခကေလး

အလ်င္မမွီႏိုင္ၾကေခ်။
ေခ်းရငွားရ
လူမ်ိဳးအတြက္
ချမာတို႔မွာ

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္မွာ

ေျခသလံုး အိမ္တိုင္

ဗမာျပည္ ဝယ္

တကယ္ဘဲလပ
ု ရ
္ ာွ ေသာ

အဆင္း ရဲအငတ္ငတ္ႏွင့္

ကိုတင္ေမာင္ႏွင့္

သူၾကည့္ ႐ွုအကဲခပ္ေနျခင္း

ေလးဆယ္ႏင
ွ ့္

တေခါက္တေခါက္

ေသးေတာ့သည္။

သံုး လေက်ာ္ခန္႔ရွိေလၿပီ ။

ျဖစ္ေလသည္။
တစ္လႏွင့္တစ္လ

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုလဲ

ထိုေခတ္ထိုအခါက

တို႔ဗမာအစည္း အ႐ံုး မွ

ေနခဲ့ၾကရေလသည္။

တိုင္း ျပည္ႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား

သခင္ ၁ဝဝလွ်င္

၉ဝသည္

ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အျမဲဘဲ ထမင္း ဆာေနၾကသည္။
သည္လုိ

ေျခသလံုး အိမ္တိုင္

ဘဝႏွင့္

အျမဲထမင္း ဆာေနရရွာေသာ

ႏိုင္ငံေရး

သမားမ်ားသည္ ေနာင္တေခတ္တြင္ ဗမာျပည္၏ တကဲ့ေခါင္း ေဆာင္မ်ားျဖစ္ဘို႔ရန္ သင္အံ့
ေလ့လာ လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ၾကေလသည္။
သူသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားကိုၾကာရွည္ စိတ္မပ်က္ေခ်။ အဝတ္အစားလဲၿပီး ေနာက္၊
အခန္း တံခါးကို
ေရႊေတာင္လံုကြင္း

ပိတက
္ ာ

ထြကလ
္ ာခဲေ
့ လသည္။

သူ႔မွာရွိေ သာ

အေကာင္း ဆံုး

တပါတ္ႏြမ္း ႏွင့္၊ အယ္ (လ္ )ပါးကား အေပၚအက်ီကုိ ဝတ္ဆင္သည္။

ေလယာဥ္ပ်ံ ဘိနပ္ကို စီး ေသာ္လည္း ၊ ထီး ႏွင့္ဦး ထုပ္ကား မပါ၊ အမွန္မွာေတာ့ မရွိ၍မပါျခင္း
ျဖစ္ေလသည္။

သည္ထက္အံ့ၾသဘို႔

ေကာင္း တာက

သူ႔မွာ

ပိုက္ဆံတျပားမွမပါ။

မပါဆိုရင္ေတာ့ မူး လို႔မွ ႐ွဴဘို႔ရန္ ခပ္ၾကပ္ၾကပ္ဘဲျဖစ္သည္။
ဦး အံုး ခိုင္လမ္း မွ သူသည္ စေကာ့ကတ
ိ ္ ဘီလူး မေစ်းဆီသို႔ ေလွ်ာက္လာခဲသ
့ ည္။
ေဂၚရင္ဂ်ီကုလားမ်ားကလဲဘဲ

သူလ
႔ ေ
ုိ လွ်ာက္လာၾကသည္။

ေဂၚရင္ဂ်ီကုလားမ်ားကား

70

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ေတာ္ေတာ့္ကို

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

စကားမေျပာႏိုင္ၾကလြန္း သည္။

သူတို႔မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္

ႀကီး ႀကီး မားမား

ရွိဟန္ေတာ့ မတူ။ တစ္ေနကုန္ ေနပူမိုးရြာ ပင္ပန္း ႀကီး စြာလုပ္ကိုင္ၿပီး ေနာက္ ညေနခ်မ္း ၌
ဦး ေရႏွင့္ ထန္း ေရအမူး ေသာက္ၾကမည္သာဘဲ ျဖစ္ေလသည္။

http://mmteashop.com

ဘီလူး မေစ်းေရွ႕
ျခစ္ျခစ္ေတာက္

အုတ္ခံုေပၚ ဝယ္၊

ပူေနသည္။

သူမတ္တတ္ရပ္လိုက္သည္။

ဘတ္စက
္ ားမ်ားသည္

ဥဒဟိဘ
ု ဲ

ေနကလဲဘဲ

ေျပးေနၾကသည္။

'ၾကည့္ျမင္တိုင္ ေစ်းႀကီး - ၾကည့္ျမင္တိုင္ေစ်းႀကီး ' ကားေနာက္ျ မီး မွ စပယ္ယာကေလး
မ်ားသည္ တစာစာေအာ္သြားၾကသည္။ သူသည္ ေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။
သည္လုိ

ေငးၾကည့္ေနစဥ္

လိက
ု ေ
္ လသည္။

ဘတ္စက
္ ားတစီး သည္

စပယ္ယာသည္

သူေ
႔ ဘးနားတြင္

ကားေနာက္ ၿမီး မွလာႊ းကနဲဆင္း ကာ

ထိုး ရပ္
သူ႔ဆီသို႔

အူယားဖါးယား ေျပးလာသျဖင့္ ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ ေနာက္တြန္႔၍ သြားေလသည္။
'ေစ်းႀကီး လားဆရာ၊

ၾကည့္ျမင္တိုင္လား

ဆရာ'

စပယ္ယာသည္

သူ႔အား

အတင္း အဓမၼ ဆြဲေလေတာ့သည္။ သူသည္ ဆုတ္ကန္ကန္ႏွင့္ အတန္ငယ္ပါသြား ၿပီး မွ ....
"က်ဳပ္မလိုက္ပါဘူး ဗ်ာ ... က်ဳပ္မလိုက္ပါဘူး ..."
ထိုအခိုက္
စပယ္ယာသည္
ခုနတ
္ က္ကာ၊

ေနာက္မွ

ဘတ္စက
္ ားတစီး သည္

သူ႔အား ေဆာင့္တြန္း
'ခိုး --ိုး ဆရာ-ခိုး --ိုး '

ဟု

ပစ္ခဲ့ၿပီး လွ်င္

ေက်ာ္တက္ ၍

ကားေနာက္ ၿမီး ေပၚသို႔

ေအာ္ငင္ကာ

သြားသျဖင္၊့
လႊားကနဲ

ကားလဲထြကသ
္ ြားေလသည္။

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ ျပံဳးလိုက္သည္။
'ေအာ္ - ပိုက္ဆံ - ပိုက္ဆံ သည္ေလာက္ဘဲ ရွားပါးပါကလားေနာ္ ...' သူၿငီး တြား
လိုက္သည္။

သူလည္း ပိုက္ဆံရွားတာကို

တရံေရာအခါက

လမ္း ေပၚကလူတစ္ေယာက္

အသိမ်ိဳးႏွင့္သာဘဲ သိခဲ့ပါသည္။ ယခုမူ ပိုက္ဆံ သည္ေလာက္ေတာင္ ရွားမွန္း သိရသည္။

71

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

"အစ္ကိုရယ္ ...

ပိက
ု ဆ
္ က
ံ ေလးမ်ား

တျပားတခ်ပ္ေလာက္

သနားပါရွင္ "

သူ႔ေၾကာေနာက္မွ အသံ ... သူအမွတ္မဲ့ လွည့္ၾကည့္လိုက္ေလသည္။
ကယ္ပ ါ- သူေတာင္း စား။

သို႔မဟုတ္ 'ခြက္ ' မရွိ၍ ဘဲ ေတာင္း စားတာေလာ၊

http://mmteashop.com

ေတာင္း ၍စားရသျဖင့္ဘဲ ေတာင္း တာဘဲေလာ သူၾကည့္ေနမိသည္။
'မရွိလို႔ ေတာင္း ရတာပါ

အစ္ကိုရယ္ ' အသက္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔

စုတ္ျပတ္ျပတ္ႏွင့္

မိန္း မပ်ိဳသည္ သူမ၏ အဆင္မေျပေသာ ဘဝကို ေျပာေနရွာသည္၊ သူသည္ မိန္း မပ်ိဳက
သည္လုိ ေျပာျပေသာအခါ၊
ပီမိုး နင္း သည္

စားေရးဆရာႀကီး ပီမိုး နင္း ကို ေျပး၍ သတိရမိေလသည္၊

တရံေရာအခါက

သူေတာင္း စားမ်ားကို

ေယာင္ေဆာင္ ၿပီး လွ်င္ ေလွ်ာက္၍ ေတာင္း ဘူး ရာ၊
၄လမ္း ေလာက္မ်ွ

ေတာင္း ရတာႏွင့္

အားက်ကာ၊

အဆြအ
႔ံ အ

ပိုက္ဆံ တမတ္ေက်ာ္ေက်ာ္ကုိ

ရခဲဘ
့ းူ ေလသည္။

ဒါေၾကာင္လ
့ ဲဘဲ

၃-

'ဆရာတိ႔ု

ဗမာျပည္မွာ သူေတာင္း စားေတြ သည္ေလာက္ ေပါမ်ားေနတာေပါ့ကြယ္ ' ဟု ပီမိုး နင္း က
ေျပာျပခဲ့ဘူး ေလသည္။
သို႔ရာတြင္
အဆင္မေျပေသာ

သူေတာင္း စားမကေလး
လူ႔စံနစ္ႀကီး ၏

ကိေ
ု တာ့

မမွ်တမႈေၾကာင့္၊

သူသနားမိေသးသည္။

ထိုမိန္း မပ်ိဳကား

ေတာင္း စား

ေနရရွာေလသည္။
သည္ထ
့ က္

အေရးႀကီး တာက

သူေတာင္း စားမကေလး ကို

သနားၿပီး ၊ လူ႔စံနစ္ႀကီး က အဘယ္မ်ွ ဘဲ
'အကို႔မွာလဲ

တျပားမွကုိ

မမွ်တေစကာမူ၊

မပါပါဘူး ကြယ္ '

သူသည္

သူကအဘယ္မ်ွ ဘဲ

သူ႔မွာလဲ

ဘိုင္က်ေနသည္။

မိန္း မပ်ိဳအား

ဂ႐ုဏ ာသက္စြာ

ေျပာျပေနရွာသည္။
မိန္း မပ်ိဳသည္
ေလွ်ာက္သြားသည္က၊ုိ

သူ႔ကိုခ်က္ခ်င္း ဘဲ

ေၾကာခိုင္း ကာ

သူသည္ အေငးသားၾကည့္ရင္း

ၾကာရွည္သည္လိုဘဲ ေငးမၾကည့္ႏိုင္ေသး။

ေနပူႀကီး ထဲမာွ

က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။

သူသည္

72

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

စေတာ့ကတ
ိ လ
္ မ္း

အတိုင္း

သူေလွ်ာက္လာသည္။

လမ္း အတိုင္း အေနာက္ဘက္သ႔ုိ ဆက္၍ ေလွ်ာက္လာခဲသ
့ ည္

သူသည္

ေမာင္ဂိုမာရီ

သူသည္ စပတ္လမ္း ကို

ေက်ာ္လာစဥ္၊ ခ်စ္စရာေကာင္း ေသာ အဂၤလိပ္ - ဗမာ ကျပားမေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္
ဗမာကေလး

တေယာက္သည္

သူ႔ကိုၾကည့္ကာ

ျပံဳးသြားသည္ကလ
ုိ ဲ

သူျမင္လိုက္

http://mmteashop.com

ရေသးသည္။
သူသည္ သြင္ စီနီမာေရွ႔၌ ဒလၾကမ္း တိုး ေဝွ႔ေနၾကေသာ လူအုပ္ ႀကီး ကို ေခတၱမွ်
ေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။
ရွားရပါလိမ့္ ...

သည္လုိ ေနရာမ်ိဳးမွာေတာ့

သူေတြး ၾကည့္ေနမိသည္၊

ဗမာလူမ်ိဳးေတြဘယ္လုိ

သူအံ့ၾသေနမိသည္။

သို႔ရာတြင္

ပိုက္ဆံ

လူအုပ္ႀကီး

ကေတာ့ ႀကိတ္ႀကိတ္ တိုး ေနတံုး ဘဲ ျဖစ္ေလသည္။
သူသည္ဆက္၍ ေလွ်ာက္လာသည္။ ဆူး ေလဘုရားလမ္း အတိုင္း ဘုရားဘက္
ဆီသို႔ သူေလွ်ာက္လာခဲျ့ ပန္ေလသည္။
'ေဟး... ကိုဘုန္း ႏိုင္ ... ဒီမွာ' စဗိြဳင္း မုန္႔တိုက္တြင္း မွ
သူ႔ကို

ေခၚလိုက္သည္။

သူသည္

ရပ္တန္႔လိုက္ကာ၊

လူရြယတ
္ ေယာက္သည္
မုန္႔တိုက္အတြင္း သို႔

လွမ္း ၾကည့္လိုက္သည္။
သူ႔ဆီသို႔ ေျပးထြကလ
္ ာသည္။ သူသည္ ဇေဝဇဝါ ၾကည့္ေနမိေသးသည္။
'ကိုအံုး ေက်ာ္ '

ဟုတပ
္ ါသည္။

ကိုအံုး ေက်ာ္

အစစ္ပါဘဲ ...သူ႔ဆီကို

ေလွ်ာက္

လာကာ၊ သူ႔ကို အားရဝမ္း သာ ဖက္လက
ုိ ေ
္ လသည္။
'ကိုအံုး ေက်ာ္ .....'
'ခင္မ်ား

ဘယ္တန
ု း္ က

ရန္ကုန္ကို

ေရာက္ေနတာလဲဟင္ ...

ကိုဘုန္း ႏိုင္၊

လာဗ်ာအထဲက်မွ ေအးေအးေဆးေဆးဘဲ စကားေျပာၾကပါစို႔ဗ်ာ ...'

73

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ကိုအံုး ေက်ာ္သည္
ခန္႔ျငားေသာ

ကိုဘုန္း ႏိုင္အား မုန္႔တိုက္အတြင္း သို႔ ေခၚ၍သြားေလသည္။

မုန္႔တိုက္အတြင္း ဝယ္၊ လွပစြာခင္း က်င္း ထားေလသည္။

ေကာင္း မြန္ေသာ

ကုလားထိုင္၊ စားပြဲ၊ မွန္ဘီ႐ိုမ်ားအထက္မပ
ွ န္ကာသည္ အေအးဓါတ္ကိုေပးေနေလသည္။

http://mmteashop.com

'ခင္ဗ်ား

သိပ္ေရွာင္တဲ့လူဗ်ာ။

ရန္ကုန္

ေရာက္ေနတာေတာင္

က်ဳပ္ဆက
ီ ုိ

မလာဘူး ...'
'ကိုအံုး ေက်ာ္ ... ခင္ဗ်ား အခုေလာ (Law) ဆက္တက္ေနသလားဟင္ ...' သူသည္
ေအးခ်မ္း စြာ ေမးလိုက္သည္။
'မတက္ေတာ့ပါဘူး ဗ်ာ၊ အိမ္က ဖါးသားႀကီး က ဆူတာနဲ႔ က်ဳပ္လဲ T.O အလုပ္
ေလွ်ာက္ထားတယ္ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ ေထာင့္ငါးရာ၊ ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ 'ပသ' ႏိုင္မွရသမို႔၊
ခပ္ၾကပ္ၾကပ္ဘဲ

ျဖစ္ေနေသးတယ္၊

ခင္ဗ်ားေကာ

ဘာမ်ား

လုပ္ကိုင္ဘို႔

ၾကံစည္

ထားေသးလဲ၊ သခင္နာမည္ယူ ၿပီး တို႔ဗမာအစည္း အ႐ံုး ကိဘ
ု ဲ ဝင္ေတာ့မလို႔လား ...'
'တို႔ဗမာအစည္း အ႐ံုး

ဆိတ
ု ာေတာ့

က်ဳပ္လဲ

သေဘာက်သားဘဲ၊

ဒါေပမယ့္

က်ဳပ္သခင္ေတာ့ မဟုတဘ
္ းူ ...' ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ အသာအယာဘဲျပံဳးလိက
ု သ
္ ည္။
'က်ဳပ္ခုေတာ့

ကိုတင္ေမာင္နဲ႔ဘဲ

အတူတေ
ူ နရေသးတယ္။

ကိုအံုး ေက်ာ္ ...

သင့္ေတာ္မဲ့ အလုပက
္ ေလး ေတြ႔ရင္လဲ လုပ္မလို႔ေတာ့ ေအာက္ေမ့ထားတာဘဲ။ ဒါေပမယ့္
ကိုတင္ေမာင္

ေျပျပတာနဲ႔ဘဲ

က်ဳပ္ေတာ့

အခုရွိေနတဲ့

သတင္း စာတိက
ု ေ
္ တြနဲ႔

လုပ္လို႔ျဖစ္မယ္ မထင္ေသးလိ႔ု အသာၾကည္ေ
့ နေသးတာပါဘဲဗ်ာ ...'
'ျမန္မာ့အလင္း

ဦး ခ်စ္ေမာင္ တေယာက္နေ
ဲ႔ တာ့

ခင္ဗ်ားလုပ္ဘို႔ ေကာင္း သား

ဘဲဗ်...'

74

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ဦး ခ်စ္ေမာင္နဲ႔ေတာ့ ေကာင္း သားပါဘဲဗ်ာ၊ က်ဳပ္ေတာင္ သူ႔ဆီကို ခုသြားမလို႔ဘဲ။
သူ႔မိန္း မက

ဂ်ာနယ္တေစာင္ထုတ္မလို႔

ဦး ခ်စ္ေမာင္သာ

သူ႔ကိုယ္ပိုင္

စီစဥ္ေနတာလဲ

သတင္း စာနဲ႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္

ၾကားတယ္။

တစ္ကယ္လ႔ုိ

ဂ်ာနယ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္

ဟန္က်

http://mmteashop.com

သြားရင္ေတာ့ ဦး ခ်စ္ေမာင္နဲ႔ က်ဳပ္လုပ္ျဖစ္လိမ့္မယ္ ထင္တာဘဲ ...'
'ဒါထက္

ဦး ခ်စ္ေမာင္မိန္း မက

ေတာ္ေတာ္ကုိ

စည္း ကမ္း ေကာင္း ၿပီး

ေသခ်ာတယ္လ႔ုိ ၾကားရတယ္ဗ် ...'
'က်ဳပ္ေတာ့
သိၾကတယ္၊

ေသေသခ်ာခ်ာ

တခုေတာ့ရတ
ိွ ယ္

မသိပါဘူး ဗ်ာ၊
ဦး ခ်စ္ေမာင္

ဦး ခ်စ္ေမာင္နဲ႔ေလာက္သာဘဲ

မိန္း မရတာ

အဘက္ဘက္က

ေတာ္တာဘဲလေ
႔ုိ တာ့ ေျပာသံၾကားရဘူး တယ္ ...'
'ဦး ခ်စ္ေမာင္လို လူမ်ိဳးသာ သူသ
႔ တင္း စာနဲ႔ သူဆိုရင္ေတာ့ ၊ ဗမာျပည္ကုသိုလ္
ေကာင္း လာေတာ့မွာဘဲဗ် ....'
'ျမန္မာ့အလင္း နဲ႔လဲ

အေရးအသား

ဝါဒထားတာေတြ

သေဘာခ်င္း

တယ္မတိုက္ဆိုင္ လွဘးူ ဗ်...'
'သူသ
႔ တင္း စာနဲ႔

သူျမန္ျမန္

လုပ္ႏိုင္ေလ၊

အခုလိုအခ်ိန္

တိုင္း ျပည္အတြက္

ေကာင္း ေလေပါ့ဗ်ာ ...'
'က်ဳပ္တို႔
မြန္ေရသန္႔ျပန္႔ေသာ

လက္ဝဲဂဏ
ုိ း္ သားေတြကလဲ
ဗမာလူမ်ိဳး

သည္ဟာဘဲ

စားပြဲထးုိ လူရြယသ
္ ည္

ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာဘဲ '

သူတို႔အနီး တြင္

႐ိုေသစြာ

ရပ္လာသည္။
'ခင္ဗ်ားဘာေသာက္လဲ

ကိုဘုန္း ႏိုင္၊

အပူလား

အေအးလား ' ကိုအံုး ေက်ာ္က

သူ႔ကိုေမးေလသည္။

75

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ႀကိဳက္တာသာမွာဗ်ာ၊ က်ဳပ္ေတာ့ ခင္ဗ်ား ေကၽြး တာကိဘ
ု ဲ စားရမွာ...'
'အမယ္ေလးဗ်ာ ကိုဘုန္း ႏိုင္၊ ခင္ဗ်ားလဲ ဒါေလာက္ဘဲလား ...'
'အခုေျခလ်င္

ေလွ်ာက္လာတာဘဲ

ၾကည့္ေတာ့ဗ်ာ ...

မရွိဆို

အံုး မႈတခ
္ ြကပ
္ ါ

http://mmteashop.com

မရွိတာ...'
ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ ႏို႔ေအးႏွင့္ စမူဆာမ်ားကို မွာယူလိုက္ေလသည္။
'ျဖစ္မွျဖစ္ရပေလဗ်ာ

ကိုဘုန္း ႏိုင္

ဒါထက္

ခင္ဗ်ား

မားသား

အတြကေ
္ ကာ

ဘယ္လုိ စီစဥ္ထားသတံုး ...'
'ျပည္မွာ

ေတာရခိုေနတယ္၊

သည္လဘ
ုိ ဲ

ျဖစ္သလို

ရွာေဖြၿပီး

ေထာက္ပ့ံ

ရမွာေပါ့ဗ်...'
'ခင္ဗ်ား မားသားႀကီး ကိေ
ု တာ့ ၾကပ္ၾကပ္ ဂ႐ုစိုက္ပါဗ်ာ'
'အေမ့ေၾကာင့္ေပါ့ဗ်ာ၊ မဟုတ္ရင္ က်ဳပ္ေတာ့ တ႐ုတျ္ ပည္ဘက္ကုိ ထြကသ
္ ြားတာ
ၾကာလွၿပီ ...'
'ဟိးု ဆရာႀကီး - ဟိုး ၊ ဗမာျပည္မွာ လုပ္စရာေတြ ရွိပါေသးတယ္ဗ်ာ '
'ကၽြန္ေတာ္
စမူဆာမ်ား

လာ၍

ေဝးကြာေနသည္မွာ

သည္လေ
ူ တြ
ခ်ေပးသျဖင့္

လုပ္ေနတာ
သည္လုိ

ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ

အားမရဘူး ...' ထိုအခိုက္

အစားေကာင္း

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

ႏို႔ေအးႏွင့္

အေသာက္ေကာင္း မ်ားကို
အားရပါးရ

ၿမိန္ေရရွက္ေရ

စားေသာက္ ေနေလသည္။ ကိုအံုး ေက်ာ္သည္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ပလုပ္ပေလာင္း ႏွင့္ စားသည္ကုိ
သနားဂ႐ုဏ ာ ေဝေနေသာ မ်က္လံုး မ်ားျဖင့္ အေငးသားၾကည့္ရင္း ... သူ၏ ဦး ေခါင္း ကို
တေျဖးေျဖး ၿငိမ့္ေနရွာေလသတည္း ။

76

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕၏ အစြန္က်ေသာ ၁၆ လမ္း ၏ အခန္း ကေလး တစ္ခု အတြငး္ ဝယ္
ျဖစ္ေလသည္။
ထိုင္ေနေသာ
ဧည့္ခန္း

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

သူ၏

လူႀကီး တစ္ေယာက္အား
အတြငး္ ဝယ္

ေရွ႕ တည့္တည့္ ဝယ္

ေလးလန္ထိုင္း မႈိ င္း စြာ

ၾကည္ညိဳေလးစားစြာ

ၾကည့္ေနမိေလသည္။

ဖံုမ်ားသ႐ိုက္မ်ားျဖင့္

ညစ္ပတ္ေနသည္။

မိန္း မအက်ီ၊

http://mmteashop.com

ေယာက်ၤားအက်ီ လံုခ်ည္မ်ားမွာလဲ ပြလ်က္ရွိေနေလသည္။
'ဆရာႀကီး ... ခုေလာက္ စာအုပ္ေကာင္း ေတြ ေရးေနတာေကာ ဝတၳဳတိုက္ပိုင္ရွင္
သတင္း စာတိက
ု ္

ပိုင္ရွင္ေတြက

သည္လဘ
ုိ ဲ

ငတ္ေနရွာေသာ

က်မ္း ျပဳဆရာႀကီး ႏွင့္

မၾကည့္မ ႐ႈ

ထားသလားခင္ဗ်ာ ...'

စာေရးဆရာႀကီး ၏

စုတ္ျပဲမြဲေတေနေသာ

ဘဝမ်က္ေမွာက္ကို သူျမင္ေနရသျဖင့္ သူသည္ ဂ႐ုဏ ာေဒါသႏွင့္ ေမးလိုက္မိေလသည္။
ဆရာႀကီး

အေခၚခံရသူ

အသက္ ၆ဝ နီး ပါးခန္႔ လူႀကီး သည္

အသာအယာ

ျပံဳးလိုက္သည္။ ဝမ္း နည္း ျခင္း ႏွင့္ ငတ္ျပတ္ျခင္း ပင္လယ္ျပင္ အထက္ ဝယ္ ငြားငြားစြင့္
ေနေသာ ၾကယ္ျပင္ကဲ့သို႔ေသာ သူ႔အျပံဳး။ သူသည္ ဘာမွ်ေတာ့ကာ ျပန္မေျပာ။
'ဆရာႀကီး ... ခု ျမန္မာ့အလင္း

သတင္း စာမွာ ေရးေနေသးတယ္မဟုတလ
္ ား

ဆရာႀကီး ...'
'ဟုတသ
္ ားဘဲ၊

ျမန္မာ့အလင္း က

ၾကည့္ ႐ႈထားလို႔ခုလို

ရန္ကုန္မွာ

ေနႏိုင္ေသးတာေပါ့ ေမာင္ရင္ '
'သည္လိုဆိုရင္ ေတာ္ေသးတယ္ဆရာ ႀကီး '
'အစက ဆရာလဲ

သံးု ဆယ္ကေ
ုိ တာင္

ျပန္ေတာ့မလို႔

ေအာက္ေမ့ထားတယ္။

ဦး တင္နဲ႔ ဦး ခ်စ္ေမာင္တို႔ေၾကာင့္ ဆရာလဲမျပန္ျဖစ္တာဘဲ '

77

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ေအာ္...ေအာ္ ...ဆရာႀကီး လလဲ

စာေရးဆရာ

သတင္း စာဆရာ

လုပ္မိတာ

ဒုကၡႀကီး တခုဘဲေနာ္ ...'
ပီမိုး နင္း သည္ ျပံဳးလိုက္သည္၊ မထီတရီအျပံဳး ဒုကၡဆိုေသာ စကားမွာ သူ႔အဘို႔

http://mmteashop.com

အဆန္း မဟုတ္ေခ်။

႐ိုး ေနဟန္

တူေလသည္။

သူသည္

ဗရင္ဂ်ီရဟန္း အျဖစ္

ေလ့လာခဲဘ
့ းူ သည္။ ထာဝရ ငရဲကို ေၾကာက္သျဖင့္ (Tues sacerdos, sacerdos in
eternum)

'သင္သည္

လာတင္ကက္သလိတ္

ရဟန္း ျဖစ္၏။

ရဟန္း သည္

ထာဝရ

ရဟန္း ျဖစ္၏ '

ဆိေ
ု သာ

ပညတ္ကုိ ပုန္ကန္ ထြကေ
္ ျပးခဲဘ
့ းူ သည္။ လွပေသာ မိန္း မပ်ိဳ

ကေလးမ်ားကို ခ်စ္ခဲ့ဘူး သည္။ ပိုး ခဲ့ဘူး သည္။ ရလဲရခဲဘ
့ းူ သည္။
လယ္တဆ
ီ ရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ထံ၌ သူရဟန္း ခံခဲ့သည္။ ေက်ာင္း မထိုင္ရဲသျဖင့္
သိကခ
ၡ ်ကာ လူျဖစ္ခဲ့ရ ျပန္သည္။ ငါးမွ်ား၊ ဂဏန္း ဘမ္း ၊ လယ္ထြနစ
္ ေသာ အလုပ္မ်ားကို
လုပ္ခဲ့ရရွာသည္။ 'ကယ္ပါ' အိမ္၌လည္း ေနခဲ့ဘူး သည္။
သူသည္ တလသံးု ဆယ္မ်ွ ေသာ ေငြကေလးႏွင့္ ျမင္း ေဇာင္း မွာေနရ၍ စာေရးဆရာ
ေလာကသိ႔ု ဝင္ခဲ့သည္။ မြန္ျမတ္ေသာ ေက်ာင္း ဆရာ အလုပ္ကိုလုပ္ရင္း လူတေယာက္ကုိ
႐ိုကလ
္ ွဲခဲ့ဘူး သည္။ 'စံုလိုက္တဲ့ ပီမိုး နင္း .....'
သူသည္ စာေရးဆရာအလုပ္ကို ဝင္လုပ္ခဲ့ျပန္သည္။ သားမယားလဲ ရခဲ့သည္။
ေလွစီး ရင္း

ေဆာ့သျဖင့္

ေရနစ္၍

ကံႀကီး ေသာေၾကာင့္

မေသခဲ့၊

အေပ်ာ္ႀကီး

ေပ်ာ္ေနဘူး သျဖင့္ ေယာကၡမ လုပသ
္ က
ူ ပင္ ေခ်ာ့ေမာ့၍ ေခၚခဲ့ရေလသည္။
၁၉၁၄

ခုႏွစ္ေလာက္တြင္

ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ယေန႔တိုင္

ပီမိုး နင္း သည္ သေႏၺခ်ေပးခဲ့သည္။
ခဲ့သည္။

သူ႔ကိုမွီခို၍

သူသည္

ထင္ရွားေနေသာ

သတင္း စာေလာက

ျမန္မာ့အလင္း

သူသည္ စာေပေလကထဲ၌

ခ်မ္း သာသူမ်ား၊

ဆင္း ရဲမြဲေတျမဲ မြဲေနတံုးဘဲျဖစ္သည္။

ဗမာျပည္

ႀကီး ပြားသူမ်ားကား

သတင္း စာကို

ၾကာျမင့္စြာ

မ်ားေလျပီ။

ထဲသ႔ုိ
လုပ္ကိုင္

သူ႔မွာေတာ့

78

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ဒို႔ဗမာျပည္က
အဆင့္အတန္း

စာေရးဆရာေတြဟာ၊

ကိုေတာင္မွ

မမွီႏိုင္ဘဲကြယ္ '

တ႐ုတ္ျပည္က
ဟုသသ
ူ ည္

စာေရးဆရာေတြရဲ႔

ၿငီး ျငဴးရွာသည္။

မွန္သည္၊

ပီမိုးနင္း ေျပာတာ အဟုတဘ
္ ဲျဖစ္သည္။

http://mmteashop.com

ဗမာျပည္က

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ ဝ

သူမ်ားသည္၊

စာေရးသူ၏

စာမူကို

တန္ရာ

တန္ဘိုး ေပး၍ မ႐ိက
ု ္ႏွိပ္ခ်င္ၾကေသာ အက်င့္ရွိသည္။ သူတို႔သည္ သက္သာ၍ေစ်းခ်ိဳေသာ
အေပါစား စားမ်ားကိသ
ု ာဘဲ ရွာတတ္ၾကသည္။
စာေရးသူအား

သင့္ရာသင့္ေၾကာင္း

စာေကာင္း မ်ားကို ရေသာအခါ၌လည္း

မေပးခ်င္ၾက၊

သည္လိုမေပးသျဖင့္

စာေရးသူမွာ

မည္သို႔လွ်င္ စာေကာင္း ေပေကာင္း ကို အပင္ပန္း ခံကာ အခ်ိန္ယူ၍ ေရးခ်င္ၾကမည္နည္း ။
'စက္သက
ံ လည္း တညံညံ၊ ေမာ္ေတာ္ကားသံကလဲ ဆူညံမစဲ သူရဲသဘ
ူ က္ကသ
ဲ့ ႔ုိ
အနားမွ ေကာ္ပီကို တစာစာေတာင္း ေနေသာ စာစီသမားကလဲ နားပူနဆာျဖင္၊့ အိမ္က
သားမယားအတြက္

ထမင္း ဝဝ

စားရေအာင္ကလဲ

စိတ္ကမေအးရေသး။

အိမ္လခ

အေႂကြး ကလဲ တပူပူနဲ႔ ေခါင္း ႐ႈပ္ေလာက္ေအာင္ ဆူေနသျဖင့္၊ အဘယ္မာွ လွ်င္ ေရွး ကႏွင့္
တူကာ

စာေကာင္း မ်ိဳးကို

ၾကံဳေတြရ
႔ ေသာ

ဘဝကို

ထြက္ႏိုင္ေတာ့ပါေတာ
ေရးခဲ့ဘူး ရွာသည္။

မည္နည္း '

ဆရာႀကီး သည္

အမွန္မွာေတာ့

သူသည္သ၏

သူ၏
ဘဝႏွင့္

ပါတ္ဝ န္း က်င္ကို ၿငီး ျငဴလိက
ု ေ
္ လသည္။
ပီမိုး နင္း သည္ အံ့ၾသဘို႔လဲ ေကာင္း ပါေသးသည္။
ေျပာသလို

သူ႔စကားအတိုင္း

သံုး ရရင္ေတာ့ကာ

တက္ဘန
ု း္ ႀကီး ကိုသိန္း ေဖ

'ကၽြန္ေတာ့္စိတ္သည္

ရႊံ႕ညြနထ
္ ဲမွ

ေပါက္ကာေနေသာ ၾကာပင္တြင္၊ ထြားထြားေဝေဝ ပြင့္ေနေသာ ၾကာပန္း တြင္း သို႔ ေျပး ဝင္
နားေနပါသည္ ' ဘဲျဖစ္သည္။
ပီမိုး နင္း သည္ ငရဲခန္း မွ ေန၍၊ ေဗသု ဝ နတ္ေစာင္း သံကို ေရးႏိုင္ပါေပသည္။
သူစ
႔ ာသည္

ေျပာင္သည္

နက္နဲလသ
ွ ည္။

သိုး ေဆာင္း

ရွင္း သည္

ဆန္း က်ယ္သည္။

အဘိဓမၼာႏွင့္

သည္ထ
့ က္

ဗုဒၺအဘိဓမၼာကို

သူစ
႔ ာသည္

ေက်ပြန္စြာ

သင္အံ့

79

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ေလ့လာခဲဘ
့ းူ ေသာ၊
ပရိတသ
္ တ္သည္၊
ခဲ့ေသာ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
ဆရာႀကီး ၏

လက္ခံႏိုင္ျခင္း

အယူအဆမ်ားကို

ထိုေခတ္အခါက

စာၾကည့္

မရွိခဲ့ၾကေသးေခ်။ 'ပိုက္ဆံႀကီး ' အမည္ျဖင့္ သူေရး

ေနရီရီ ဝတၳဳကိေ
ု တာ့ကား၊

ပီမိုး နင္း ၏

စာၾကည္ပ
့ ရိသတ္သည္

ယေန႔တိုင္

ေမ့ႏိုင္ၾကမည္ေတာ့ မဟုတေ
္ သး၊ (သဲျမညွာ ) ကို အစြဲႀကီး စြဲခၾဲ့ ကေလသည္။ သည္လုိ

http://mmteashop.com

ပီမိုနင္း ၏

ဝတၳဳမ်ားကိသ
ု ာ

စြဲလမ္း ဖတ္ ႐ႈခၾဲ့ ကေသာ္လည္း

(ကမာၻ႔မင္တံ

စိတ္ပညာ-

သားဂုဏ ္ရည္ - သခင္စိတ္ ) စေသာ ဆရာႀကီး ၏ က်မ္း စားအုပ္မ်ားကိုကား

လူေတြ

လက္မခံႏိုင္ၾကေသးေပ။ သို႔ရာတြင္ ပီမိုး နင္း ကား ငတ္လ်က္ စုတ္လ်က္ႏွင့္သာဘဲ။
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ သူ႔ေရွ႕တည့္တည့္ ဝ ယ္ ထိုင္ေနေသာ လူႀကီး ကို ျမင္ရသည္။
ေသေသခ်ာခ်ာဘဲ သူျမင္ရေလသည္။
သူသည္ ငတ္ေနေသာ္လဲ အျပံဳးမပ်က္၊ သူသည္ မထီတရီဘဲ ျပံဳးလိုက္ႏိုင္ေ သး
ေတာ့သည္။
'ဒါထက္ဆရာႀကီး ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္တခုကို ကၽြန္ေတာ္ ေမးပါရေစ..."
'ေမးႏိုင္ပါတယ္ ေမာင္ရင္၊ က်ဳပ္ သိတန္သ၍ေတာ့ ေျပာျပမမွာေပါ့ေလ ...'
'အခုဗမာျပည္မွာ ရွိေနတဲ့ လက္ရိွ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး ေတြနဲ႔ လက္ရိွ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆရာႀကီး ဘယ္လုိ သေဘာထားပါသလဲဗ်ာ ...'
'ေအာ္ ...

ေမာင္ရင့္ႏွယ္ ...

သည္ဟာမွ

ေမးတတ္ပေသးတယ္ ...'

ပီမိုး နင္း က

ရယ္ေမာကာေျပာေလသည္။
'ဆရာႀကီး တို႔လို
ကၽြန္ေတာ္တို႔

လူငယ္ေတြ

အသိအျမင္မ်ားတဲ့
အင္မတန္ဘဲ

ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ေတြရဲ႕

ထင္ျမင္ခ်က္ကို

ၾကားခ်င္ပါတယ္ဆရာႀကီး ၊

အဘိးု လဲ

တန္ပါတယ္ ...'

80

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'အင္း -လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို

က်ဳပ္ထင္ထားတာေျပာရရင္

Greyhound

ဂေရးေဟာင္း ေခြး ၿပိဳင္ပြဲ ကြငး္ ႀကီး ကို၊ ဒိုင္အာခီ သက္တမ္း ကုန္လို႔၊ ဘီး လပ္ပါလီမန္က
ဗမာျပည္မွာ က်င္း ပတာဘဲေမာင္ရင္ ...'

http://mmteashop.com

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ အေတာ္ပဲ သေဘာက်သြားေလသည္ ...။
'အဲဒ ီ ဂေရးေဟာင္း ေခြး ၿပိဳင္ပြဲ ကြငး္ ႀကီး ထဲမာွ ၊ အခုလက္ရွိပါတီ ေခြး ေတြ ဝင္ၿပီး
အေျပးၿပိဳင္ၾကတာပါဘဲကြယ။္

ခုဘဲ

တပါတီနဲ႔

တပါတီကၾုိ ကခဲၾကနဲ႔

ၾကည္ပ
့ ါလား ..

ေမာင္ရင္ ...'
'ဟုတတ
္ ယ္ ဆရာႀကီး ...'
'အဲဒ ီ

ဂေရးေဟာင္း

ေခြး ၿပိဳင္ပြဲဟာ၊

နဲနဲၾကာလိ႔ု

႐ိုး သြားရင္၊

ေနာက္တစ္မ်ိဳး

လာလိမ့္ဦး မယ္ ...'
'အခု လူငယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရး ေခါင္း ေဆာင္ေတြ ကိေ
ု ကာ ဆရာႀကီး ...'
'တို႔ဗမာ
အဲသည္အထဲက

အစည္း အ႐ံုး ဟာ
လူငယ္

ေတာ္ေတာ္ကေလး

ေခါင္း ေဆာင္ေတြဟာ

ေတာ္သားဘဲ

အခုသူတို႔

ေမာင္ရင္၊

လုပေ
္ နၾကသလို

ဇြဲေကာင္း ေကာင္း နဲ႔ မွန္မွန္ႀကီး လုပသ
္ ြား ႏိုင္ရင္ေတာ့ တကဲ့ တိုင္း ျပည္ ေခါင္း ေဆာင္ေတြ
ျဖစ္လာလိမ့္မယ္ ...'
'ဗမာျပည္ လြတလ
္ ပ္ေရးကို ဆရာ ဘယ္လုိ ယံၾု ကည္ပါသလဲ '
'သည္စကားဟာ မလြယ္ဘူး ေမာင္ရင္ ... တခုေတာ့ေျပာျပမယ္၊ အခုလူႀကီး ပိုင္း က
လုပေ
္ နၾကတဲ့ လႊတေ
္ တာ္ ႏိုင္ငံေရးမွာ၊ ဗမာျပည္ရဲ႕ လြတလ
္ ပ္ေရး မရွိဘူး ၊ ေနာက္ဆံုး
ဒိုမီနီယံဘဲရွိတယ္ ...

တကယ္လ
့ ြတလ
္ ပ္ေရး

ဆိတ
ု ာ

အျပင္က

ထြကလ
္ ာရတ တ္

တတ္တာမ်ိဳးဘဲ၊ ေမာင္ရင္တို႔ လူငယ္ေတြ လက္ထဲမာွ ၊ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရွိေနတယ္။

81

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

အဲဒ ါကို ယူတတ္မလ
ွ ဲ ရတယ္ေမာင္ရင္၊ အရင္ကလိဘ
ု ဲ ေမာင္တို႔လူငယ္ေတြ လႊတေ
္ တာ္
ထဲျပန္ ဝင္ၾကရင္ လြတလ
္ ပ္ေရးလဲ ဆံုး ဦး မွာဘဲ...'
'ဆရာႀကီး ေျပာာတာ ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ သိပသ
္ ေဘာက်တာဘဲ ...'

http://mmteashop.com

ထိုအခိုက္

အသက္

သံုး ဆယ္ခန္႔

ပိန္ပိန္ပါးပါး

မိန္း မတစ္ေယာက္

ျဖတ္လတ္ျဖတ္လတ္ႏင
ွ ့္ ဝင္လာကာ ...
‘ဘဲန
့ လ
ဲ႔ ဲ
ရန္ေတြ႔ေလ

ဆရာေက်ာ္ ...

ေတာ့သည္။

အိမလ
္ ခခုထက္ထိ

ပီမိုး နင္း သည္

သက္ျပင္း ကို

မရေသးဘူး လားေတာ္ ....'
႐ွဴခ်လိုက္သည္။

သူသည္

ဘာမွ်မေျပာ။
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ သူေက်ာင္း တံုး က သင္ခဲ့ရေသာ
ေလသည္။

ပီမိုး နင္း လဲဘဲ

ဂိုးစ္လ္စမစ္နဲ႔

တူေနရွာသည္။

ဂိုး လ္စမစ္ကို သြားသတိရ
ဂိုး လ္စ္စမစ္မွာ

အိမ္လခ

မေပးႏိုင္ရွာသျဖင့္၊ အိမ္ရွင္က ဆူဆူပူပူႏွင့္ ႏွင္ခ်မည္လုပ္စဥ္က၊ ေဒါက္တာဂၽြန္ဆင္သည္၊
ဂိုးလ္စ္စမစ္ ေရးထားေသာ 'The Traveller ' ေခၚ 'ခရီး သည္' ဝတၳဳကို ဝတၳဳတိုက္သို႔
ကတိက
ု က
္ ႐ို က္

သြားေရာင္း ၍ လိမလ
္ ခ

ေပးခဲ့ရဘူး ေလသည္။

ဗမာျပည္မွာေတာ့ကာ

ေဒါက္တာဂၽြန္ဆင္လိုလူ တစ္ေယာက္တေလမွ် မရွိေရာ့သလား။
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ ၁၆ လမ္း အတြငး္ သိမ္ျဖဴဘက္သို႔ ထြကလ
္ ာခဲစ
့ ဥ္ ဂိုး လ္စမစ္၏
ကဗ်ာေလးတပုဒ က
္ ုိ သြား၍ သတိရမိေလသည္။
A cap for the night and stocking all the day.
ဂိုး လ္စမစ္မွာ
ေန႔ဘိနပ္စီး ေသာအခါ

ဘိုင္က်ရွာလြန္း သျဖင့္ ...
ေျခစြပ္ကို

တခုစီ

ညေဆာင္း ဘို႔ရန္

မဝယ္ႏိုင္ခဲ့ရွာေခ်။

ကက္ဦး ထုပ္ႏွင့္၊
သူညေဆာင္း ေသာ

ကက္ဦး ထုပ္ႏွင့္ ေန႔ခင္း ဘိနပ္စီး ရေသာ ေျခစြပ္မွာ တခုထဲသာဘဲျဖစ္ေလသည္။ အႏွစ္ ၂ဝ

82

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ေက်ာ္လံုး လံုး

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

က်မ္း စာအုပ္ေပါင္း

စာေရးဆရာႀကီး မွာလဲ

ေျမာက္မ်ားစြာကို

အိမ္လခကေလးပင္

မွန္မွန္

ေရးခဲ့ရွာေသာ
မေပးႏိုင္ရွာ ...။

နာမည္ေက်ာ္
ဆင္း ရဲလက
ုိ တ
္ ဲ့

ပီမိုး နင္း ...။

http://mmteashop.com

သည္လုိ

စိတ္ပ်က္စရာ လူေတြေလာက

ထဲမာွ ၊

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ ငတ္တခါ

ျပတ္တလွဲ႔ႏွင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရေလသည္။ သူတို႔သည္ တို႔ဗမာအစည္း အ႐ံုး လက္ဝဲဂိုဏ ္း သား
မ်ားႏွင့္

အစဥ္လိုဘဲ

သြားလာ

အဘယ္မွ်ျပင္း ထန္ေသာ

ေနခဲ့ေလသည္။

သူသည္

ေက်ာင္း သားဘ ဝက

ရွိခဲ့ေစကာမူ၊

အျပင္ဘက္

ႏိုင္ငံေရးေလာက၌

စိတဓ
္ ါတ္

ထိုစိတ္ဓါတ္ကို မထားရွိႏိုင္ေပ။ ဗမာျပည္ လက္ဝဲဂဏ
ုိ း္ သားမ်ားကား ထိုစဥ္က ညံ့ပါေသး
သည္။ သူတို႔သည္ ဗမာျပည္ကို လြတ္လပ္ေစခ်င္ေသာ တခုတည္း ဆႏၵသာဘဲ ရွိၾကသည္။
ဗမာျပည္ လြတလ
္ ပ္မည္ ဆိုလွ်င္ ဘာဘဲ လုပ္ရလုပ္ရ လုပ္ၾကမည့္သူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။
သည္စတ
ိ ဓ
္ ါတ္

တခုတည္း ႏွင့္ဘဲ သူတို႔ထဲမွ

အခ်ိဳ႕သည္ ေဖါက္ျပန္ေသာ

အင္း အားစု

မ်ားႏွင့္ လက္တြဲၾကသည္။ မွားလိုက္တဲ့ လူေတြ ... သူတို႔သည္ ကမာၻ႔အေရးကို ေလ့လာ မႈ
နည္း ပါးလွသည္။
ေဖာက္ျပန္ေနၾကေသာ

ဓနရွင္ဒီမိုကေရစီႏွင့္

ဓနရွင္ဖက္ဆစ္

အင္အားစုႀကီး

ႏွစ္ခု ေျခလွမ္း ကို ... ဆင္း ရဲသား ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံက ... အဘယ္ကသ
ဲ့ ႔ုိ

က်ားကြကဆ
္ င္

ကစားသည္ကုိ သူတို႔သည္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာခဲၾ့ ကဟန္ မတူေခ်။
ဒီဟာေၾကာင္လ
့ ဲဘဲ

သူတို႔သည္

ေဖာက္ျပန္ေရး

သမားမ်ားႏွင့္

အတူ

ေဖာက္ျပန္ေရး၏ ေဖာက္ျပန္ေရး သမားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူး ေပါင္း ၍၊
အရင္း ရွင္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု လက္ေအာက္မွ ႐ုန္း ထြက္ရန္ၾကံစည္ခဲ့ၾကေလသည္။
သူတို႔သည္

ဆူဘတ္ခ်န္ဒရာတို႔ (စ္)ကို

ေနာက္လိုက္ၾကပံုရေလသည္။

အမွန္မွာေတာ့

သူတို႔သည္ သည့္အျပင္ ေဖာက္ျပန္ေရး သမားကို မိမိတဦး ေကာင္း စားေရး အတြက္
လုပၾ္ ကသည္ေတာ့

မဟုတ၊္

လြတလ
္ ပ္ခ်င္ရာွ ၾကေသာ

ကၽြန္ႏိုင္ငံသားမ်ားပီပီ

လြတလ
္ ပ္ေရးကို ရသည့္နည္း ႏွင့္ယူဘို႔ လုပၾ္ ကျခင္း သာဘဲ ျဖစ္ေလသည္။ သူတို႔မွာ ဒီလို

83

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

မွားယြင္း ခဲ့ၾကသျဖင့္ အနည္း ငယ္မွ် အျပစ္မရွိ၊ အေၾကာင္း မူကား ဒီမိုကေရစီနည္း အရသာ
ယဥ္ေက်းစြာ

အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္ဟု

ျပင္သစ္တို႔သည္

သူတို႔၏

လူၾကားေကာင္း ေအာင္ေျပာေနၾကေသာ

ကၽြန္ႏိုင္ငံမ်ားကို

အုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌

အဂၤလိပ္ႏွင့္

ဖက္ဆစ္ႏွင့္

ဘာမွ

http://mmteashop.com

မျခားနားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။
ဒီကမာၻႀကီး ၌ အင္အားစုႀကီး ႏွစ္ခုသာဘဲ ရွိခဲေလသည္။
ေဖာက္ျပန္ေသာ

အင္အားစုတို႔ႏွင့္၊

တိးု တက္ အံုႂကြေ နေသာ အင္း အားစုႀကီး

ျဖစ္ေလသည္ ၁၉၁၄-၁၈ ခုႏွစ္ ပထမကမာၻစစ္ႀကီး သည္ ေဖာက္ျပန္ေနေသာ အင္အားစု
အခ်င္း ခ်င္း တိုက္ခိုက္ၾကေသာစစ္ ႀကီး ျဖစ္ေလသည္။ ထိုစဥ္က ကမာၻ႔လက္ ဝဂ
ဲ ိုဏ ္း သားမ်ား
Chauvinism ေခၚ မိမိတိုင္း ျပည္အတြက္တာ ေကာင္း စားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားတြင္ရစ္မူး ကာ၊
မိမိတို႔၏ ေဖာက္ျပန္ေနေသာ
အမွန္မွာ

သူတို႔သည္

ျဖစ္ေလသည္။

'Second International'

သို႔ရာတြင္

အင္အားစု ႀကီး ကို

အရင္း ရွင္အသီး သီး ကို အစြမ္း ကုန္ ကူညခ
ီ ၾဲ့ ကေလသည္။
႐ုရွားျပည္

ေခါင္း ေဆာင္ေသာ

ကို

သစၥာေဖာက္

တခုတည္း ၌သာ

လိက
ု ၾ္ ကျခင္း ဘဲ

တိုး တက္အံုႂကြေ နေသာ

လက္ဝဂ
ဲ ိုဏ ္း သားမ်ားသည္

မိမိတို႔၏

ေဖာက္ျပန္ေနေသာ အင္အားစု အစိုး ရကို ေတာ္လန
ွ ္ ပုန္ကန္ခဲ့ၾကေလသည္။ သည္လုိ
ပုန္ကန္၍

အာဏာအရယူၾကေသာ

တိးု တက္ေနသည့္

အင္အားစုကို

အရင္း ရွင္

ေဖာက္ျပန္ေရး သမားမ်ား တစုသည္ ဝိုင္း ၍ ႏွိမ္ၾကေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆိဗ
ု ယ
ီ က္
႐ုရာွ းဝယ္

လက္ဝဲ ဂဏ
ုိ း္ သားမ်ားသာဘဲ

အေဆာက္အဦး သစ္ကုိ

ေအးခ်မ္း မွ်တစြာ

အာဏာရကာ၊

သူတို႔၏

လူေ
႔ လာက

ေဆာက္လပ
ု ၾ္ ကေလသည္။

ဂ်ာမဏီ-

ၾသစၾတီး ယား ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားမ်ားသည္ 'Hunger Blockade '
ေခၚ

အငတ္ထားေရး

လက္နက္ႏွင့္

ေတာ္လွန္ေရး

အင္အားမ်ားကို

ခ်ိဳးႏွိမ္

လိက
ု ၾ္ ကေလသည္။

84

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

သည္လသ
ုိ ာ ႐ုရာွ း လက္ဝဲဂိုဏ ္း သားမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ
ေပါင္း ခ်ဳပ္အသင္း ႀကီး ႏွင့္

ကမာၻ႔အလုပ္သမားမ်ား

သမဂၢႀကီး သည္

ေမြး ဖြားႏိုင္ခဲ့ျခင္း ဘဲ

ေပါင္း ခ်ဳပ္အသင္း ႀကီး မွာ

ေဖာက္ျပန္ေနေသာ

ျဖစ္ေလသည္။

http://mmteashop.com

အမွန္မွာေတာ့လဲ

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ

အရင္း ရွင္ႀကီး မ်ား၏ အက်ိဳးတခု တည္း ကိသ
ု ာ ၾကည့္ၿပီး ေရာ့ရိေရာ့ရဲ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ
အဖြဲ႔ႀကီး ျဖစ္ေလသည္။
ကမာၻႀကီး တစ္ခုလံုး မွာ
တည္ျမဲလ်က္

ရွိေလသည္။

တိးု တက္ေနေသာ

ဆိဗ
ု ယ
ီ က္႐ုရာွ းမွလြဲ၍

အရင္း ရွင္စံနစ္သည္ ျပန္လည္၍

ေဖာက္ျပန္ေနေသာ

အင္အားစု

အင္အားစု

ဆင္း ရဲသားမ်ားအေပၚ ဝယ္

အရင္း ရွင္မ်ားသည္

အႏိုင္က်င့္ကာ

အသက္

ဆက္ေနၾကေလသည္။
၁၉၂၉ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔စီး ပြားေရးအၾကပ္အတည္း ။
၁၉၃၁ ခုႏွစ္ စီး ပြားေရးဇာတ္႐ႈပ္ႀကီး ။
အရင္း ရွင္စနစ္သည္ ေဖာက္ျပန္သည္ထက္ ေဖာက္ျပန္လာသည္။ အထူး သျဖင့္
ၿပီး စီး ခဲ့ေသာ

စစ္ႀကီး တြင္

ေဝစုမရလိုက္ေသာ

အီတလီ

ဂ်ပန္ႏွင့္

စစ္႐ႈံး ေသာ

ဂ်ာမဏီျပည္မ်ားမွာ ျဖစ္ေလသည္။
၁၉၃၁
ၾကာရွည္

ခုႏွစ္တြင္

လူေယာင္

အႏိုင္က်င့္လိုက္သည္။

ဂ်ပန္သည္

မိမိ၏

မေဆာင္ႏိုင္သျဖင့္၊
'စူ႔ထက္စူ '

ေဖာက္ျပန္ေနေသာ

အတြငး္ ဘီဘးူ ကို

မန္ခ်ဴးရီး ယားကို

တ႐ုတ္ျပည္မွဖဲ့၍

လူစြမ္း ေကာင္း

လုပ္ခ်င္လြန္း

အားႀကီး ေသာ

ေဖာက္ျပန္ေရးသမား ခ်န္ေကရွိတ္သည္ မန္ခ်ဴးရီး ယားေပးရသည္ထက္ တ႐ုတျ္ ပည္ႀကီး
အတြငး္

တိးု တက္ေနေသာ

အင္း အားစုကို

ႏွိမ္ေနရသည္က

အေရးႀကီး ေနေလသည္။

ႏိုင္ငံကေလးမ်ားအတြက္ စစ္တက
ုိ ၾ္ ကေသာ အဂၤလိပ္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ စေသာ

85

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ဒီမိုကရက္တစ္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

သူရဲေကာင္း ႀကီး မ်ားကလဲ

ၾကည္ေ
့ နခဲၾ့ ကေလသည္။
ေနေသာ

အင္အားစုမ်ားကို

လက္လတ
ႊ ေ
္ ပး

မေနာျဖဴကာ

သူရဲေကာင္း ဂ်ပန္က

ႏွိမ္ႏွင္း ေနၿပီး ၊

ထားၾကမည္ျဖစ္သည္။

လႊမ္း မိုး သြားမည္ကို

http://mmteashop.com

သူတို႔သည္

သေဘာတူ

ေဖာက္ျပန္ေရး

သူတို႔၏

လက္ပက
ုိ ၍
္ ဘဲ

အာရွ တက
ုိ တ
္ ြင္

အက်ိဳးစီး ပြားကို

ဆိဗ
ု ယ
ီ က္ ႐ုရာွ း၏

ၾသဇာ

အရင္း ရွင္မ်ားသည္

တိးု တက္

မထိခိုက္သ၍
အာရွတိုက္တြင္

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ထက္ဘဲ

ေၾကာက္ၾကေလသည္။
အီတလီလဲဘဲ အီသီေရာပီး ရင္း မ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ဗံုး ၾကဲ၊ စက္ေသနတ္ႏွင့္
ပစ္၍ အႏိုင္က်င့္လိုက္ျပန္သည္။ မူဆိုလိုနီသည္ သူထင္ရာလုပ္မည့္ေလ မႈ တခ
္ ေ
ဲ့ လသည္။
ႏိုင္ငံေပါင္း ခ်ဳပ္

အသင္း ႀကီး ကို

အေလးမခန္႔

ျပဳခဲ့ေသးသည္။

သည္လအ
ုိ ထဲကဘဲ

အဂၤလပ
ိ သ
္ ည္ အီတလီႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနေသးသည္ ။
ဟစ္တလာသည္

၁၉၃၆

ခ်ထားသိမ္း ပိုက္လိုက္သည္

ခုတြင္

အဂၤလိပ္ႏွင့္

႐ိုင္း လင္း နယ္ကို

ျပင္သစ္တို႔ကား

စစ္တပ္မ်ားျဖင့္

တုတ္တုတ္မွ်မ လႈ ပ္။ သူတို႔

အက်ိဳးစီး ပြားကို တိက
ု ္႐ိုက္ မထိခက
ုိ ေ
္ သးဟန္ တူသည္။
ဂ်ပန္သည္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ျပန္ေလသည္။
အဂၤလိပ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ကား အေရးမယူ၊ ႏိုင္ငံကေလးမ်ား၏ သူရဲေကာင္း ႀကီး မ်ားကား
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကိုတမ်ိဳး၊
ဖက္ဆစ္၏

တ႐ုတ္ကိုတမ်ိဳး

ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ

လက္နက္မ်ားေရာင္း ခ်ကာ

သိျမင္လာေသာ

ပြေနၾကသည္။

တ႐ုတလ
္ က္ဝဂ
ဲ ိုဏ ္း သားမ်ားသည္

ေဖာက္ျပန္ေနေသာ တ႐ုတ္အရင္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ပူေပါင္း ၍ ဖက္ဆစ္ရန္ကို ခုခၾံ ကေလသည္။
၉၃၆
စပိန္ျပည္
ဖရန္ကိုသည္

ခုႏွစ္

ဇူလင
ုိ လ
္ ေလာက္တြင္

ဒီမိုကရက္တစ္
ဖက္ဆစ္

အစိုး ရကို

အီတလီႏွင့္

ပါလီမန္ထရီစံနစ္အရ

ေဖာက္ျပန္ေသာ

ဂ်ာမဏီ၏ အကူအညီျဖင့္

တက္လာေသာ

အင္အားစုေခါင္း ေဆာင္
သူပုန္ထခဲ့ေလသည္။

ျပင္သစ္ျပည္ လက္ဝဂ
ဲ ိုဏ ္း အစိုးရေခါင္း ေဆာင္ ဘလန္း သည္ စပိန္ဒ ီမိုကရက္သစ္အစိုး ရကို

86

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

လက္နက္မ်ားေရာင္း ဘို႔ရန္

ကတိရွိ၍

ကူညီခ်င္ေသာ္လဲ

ၿဗိတိသွ်ေဖာက္ျပန္ေရးသမား

ခ်ိန္ဘာလိန္၏ တားျမစ္မႈျဖင့္၊ ဒီမိုကရက္တစ္စပိန္သည္ ဖက္ဆစ္စပိန္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။
အရင္း ရွင္

ဒီမိုကေရစီသည္

ေဖာက္ျပန္သည္ထက္

ေဖာက္ျပန္လာေသာအခါ၊

http://mmteashop.com

ဖက္ဆစ္ျဖစ္လာ ရေလသည္။ ဖက္ဆစ္ဆိုသည္မွာေတာ့ ေဖာက္ျပန္ဆံုးေသာ အရင္း ရွင္
ျဖစ္ေလသည္။

ဒီမိုကေရစီကို

အလုပသ
္ မားမ်ားအား

လွည့္စားေနရာမွ

လိမလ
္ ည္ထားရာမွ

ဖ်က္စီး ေနသည္။

ႏွိပ္ကြပ္ေနသည္။

တိးု တက္ေနေသာ
ဒီဟာမ်ားအားလံုး ကို

ဖက္ဆစ္ အရင္း ရွင္ႀကီး မ်ားသည္ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အရင္း ရွင္ ဒီမိုကေရစီမ်ား၌ေတာ့ တိးု တက္ေနေသာ အလုပ္သမားအင္အားစုကို
မဲေပးႏိုင္ျခင္း အခြင့္အေရးကို

လွညစ
့္ ား၍ေပးထားကာ၊

အရင္း ရွင္စံနစ္ကို

ဆက္လက္

တည္ျမဲေနေစဘို႔ဘဲ ျဖစ္ေလသည္။
ဟစ္တလာသည္
ဒီမိုကေရစီမ်ားေရွ႔ ဝယ္၊

၁၉၃၈

ခုမတ္လ၌

ၾသစၾတီး ယားကို

မုဒိန္း က်င့္လိုက္ေလသည္။

အေနာက္ဘက္

ဥေရာပအလယ္တြင္ရွိရွာေသာ

ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံ ကေလးမ်ားအနက္ ၾသစၾတီး ယားသည္ ပထမဦး ဆံုးဖက္ဆစ္ တို႔၏
မတရား

သိမ္း ပိုက္ျခင္း ကို

ႏိုင္ငံကေလးမ်ား၏

သူရဲေကာင္း ႀကီး မ်ားေရွ႕ ဝယ္

ခံလိုက္ရ

ရွာေသာ ႏိုင္ငံကေလးဘဲ ျဖစ္ေလသည္။ ဒုတယ
ိ သည္ ဇက္ သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
အဂၤလိပ္ -ျပင္သစ္ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားမ်ားကား

ဂ်ာမနီသည္ အေရွ႔ဥေရာပသို႔

လွည့္ကာ ဆိုဗီယက္႐ုရွားကို ဂ်ပန္ႏွင့္ အေရွ႕မွညွပ္၍ တိုက္ခိုက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း
ခဲၾ့ ကသည္။

သည္လိုတိုက္ခိုက္

ေအာင္ျမင္လဲဘဲ

သူတို႔သည္

က်ားကြကဆ
္ င္၍

နယ္တေကာင္ ၿပီး တေကာင္ေကၽြး ေလသည္။ သူတို႔၏ အက်ိဳးစီး ပြားကို မထိခိုက္ဘဲႏွင့္
ဆိုလွ်င္ ဖက္ဆစ္ႏိုင္ငံမ်ား ယူသ၍ လုပသ
္ ၍ ၾကည္ေ
့ နခဲၾ့ ကေလသည္။
သည္လုိ

ဒီမိုကေရစီ

အတိုင္အေဖာက္ညီညီႏွင့္

အရင္း ရွင္ႏိုင္ငံႀကီး မ်ားႏွင့္

စခမ္း သြားေနၾကစဥ္

ဖက္ဆစ္ႏိုင္ငံ ႀကီး မ်ား

ကၽြန္ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသာ

ႏိုင္ငံမ်ားမွ

87

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
လက္ဝဂ
ဲ ိုဏ ္း သား

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

မ်ားကေတာ့

ဖက္ဆစ္အစိုး ရ

မျဖစ္ေအာင္

ႀကိဳးစားၾကရေလသည္။

မိမိတို႔၏

အရင္း ရွင္

ႀကိဳးစားၾကရေလသည္။

ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး

ဒီမိုကရက္တစ္
စစ္ႀကီး

အင္အားစုမ်ားႏွင့္

အစိုး ရမ်ား

မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္

ပူး ေပါင္း ညီညြတ္မႈကုိ

http://mmteashop.com

ႀကိဳးစားၾကရေလသည္။
ဖက္ဆစ္ကဲ့သို႔၊

အုပ္ခ်ဳပ္ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း

လက္ဝဲဂိုဏ ္း သားမ်ား

အဘို ႔ကား

ခံေနၾကရေသာ

ခပ္ၾကပ္ၾကပ္ျဖစ္ေလသည္။

ကၽြန္ႏိုင္ငံမ်ားမွ
ထိအ
ု ေတာအတြငး္

ကမာၻ႔လက္ ဝဲ ဂိုဏ ္း သားမ်ား၏ ေၾကးမႈံျဖစ္ေသာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံက ဖက္ဆစ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
စစ္မျဖစ္ေရး

စာခ်ဳပ္မ်ားကို

ကမာၻ႔လက္ ဝဲ

ဂိုဏ ္း သားမ်ားသည္

မသိႏိုင္ေအာင္ဘဲ

ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ေသာအခါ၊

ျဖစ္သြားၾကေလသည္။

သြားေလသည္။

အမွန္မွာေတာ့

အတြငး္ က်က်မသိရေသာ

အေယာင္ေယာင္အမွားမွားႏွင့္

ဘာလုပ္ရမွန္း

ကမာၻ႔လက္ဝဲဂိုဏ ္း သားမ်ား

အင္အားနည္း ၍

ဆိုဗီယက္ယူနီယံသည္

ဒီမိုကရက္တစ္

အရင္း ရွင္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္း ၍ ဖက္ဆစ္မ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္း ရန္ အခါခါလက္ကမ္း ခဲ့ရွာပါသည္။
အရင္း ရွင္မ်ား အက်ိဳးအတြက္ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ ကမာၻ ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ခ်ဳပ္ အသင္း ႀကီး ထဲသ႔ုိ
ဝင္ခဲ့ရွာပါေသးသည္။

သို႔ရာတြင္

တိးု တက္ေနေသာ

အင္အားစု၏

ေအာင္ျမင္ရာ

႐ုရွားဆင္း ရဲသား သမၼတႏိုင္ငံစုကို ေဖာက္ျပန္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ အရင္း ရွင္မ်ားသည္
ဖက္ဆစ္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ပင္ ရြံ႔ခဲ့သည္။ ေၾကာက္ခသ
ဲ့ ည္။ သည္ဟာေၾကာင္လ
့ ဲ သူတို႔သည္
ဆိုဗီယက္ ႐ရ
ု ွားကို

ေက်ာင္ခိုင္း ၍

ဖက္ဆစ္ႏိုင္ငံမ်ားကိုသာ

နယ္တနယ္ၿပီး တနယ္

ေကၽြး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
အဆိုး ႏွစ္ခုရွိသည့္
လက္ခံလိုက္ျခင္း

အနက္၊

ျဖစ္သည္။

သက္သာေသာ
အခ်ိန္သည္

အဆိုး ကို

စတာလင့္

ဆိုဗီယက္႐ုရာွ းသည္
လက္မွာဘဲရွိခဲ့သည္။

ဖက္ဆစ္မ်ားသည္ အရင္း ရွင္ ဒီမိုကရက္မ်ားကို ပိုလန္စစ္မ်က္ႏွာမွစ၍ တိုက္လိုက္သျဖင့္၊
ဒုတယ
ိ ကမာၻ စစ္ႀကီး သည္ မလြဲမေရွာင္ေသာေတာ့ဘဲ ျဖစ္ပြားလာရေတာ့သည္။

88

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

"Preserving peace without sacrificing principles" မူကို မစြန္႔လႊတ္ရဘဲႏွင့္
ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရးကို ရေအာင္လုပ္သည္ဟု အေျပာႀကီး ေျပာလာခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္ႏိုင္ငံျခားေရး
႐ံုး သည္

တရံေရာအခါက

ေဆးေဘာ္ေၾကာ

ဘက္မလုပခ
္ ေ
ဲ့ သာ

ဆိုဗီယက္ယူနီယံသို႔

စတက္ဖို႔ကရစ္ကို အာဏာအျပည့္အစံုႏွင့္ လႊတရ
္ ေခ်ေတာ့သည္။ ဗမာျပည္ထက္ ဟိုစဥ္က

http://mmteashop.com

အဆင့္အတန္း ျမင့္ေနေသာ

အိႏၵိယသို႔

ကရစ္ဘဲကလ
ုိ တ
ႊ ၍
္ ၊

ထိုစစ္ႀကီး ၿပီး လွ်င္ ဒိုပီနီယံ

အဆင့္အတန္း ကို ေပးပါမည္ဟု ေစ့စပ္လာသည္။
ဗမာျပည္သို႔ကားမလာ၊ ဖက္ဆစ္ဆန္ေသာ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင့္
ထိုစစ္ႀကီး ကို

အကူညီႏိုင္ဟု

ဆံးု ျဖတ္ၾကေသာ

ဗမာ့လူငယ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္

လက္ဝဂ
ဲ ိုဏ ္း သားမ်ားကို ကာကြယ္ေရးဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေထာင္ခ်ၿပီး ေနာက္၊ ဗမာျပည္၏
မင္း သားႀကီး တပါးသည္ ဘုနေ
္ တာ္ႀကီး ေတာ္မလ
ူ ေ
ွ သာ ဧကရာဇ္ဘုရင္မင္း ျမတ္ထံ ဒိုမီနီယံ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုသြား၍ ေတာင္း ေလဘိသည္။
ေထာင္ထဲ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ
ကိုဘုန္း ႏိုင္

တေယာက္မာွ

ခပ္ၾကပ္ၾကပ္

ပံက
ု ေတာ့

ငတ္ေဖၚငတ္ဘက္

ကိတ
ု င္ေမာင္တေယာက္
ျဖစ္ေနရွာေလသည္။

လက္ဝဲဂိုဏ ္း သားမ်ား

မရွိသည့္ေနာက္။

သည္ထ
့ က္

ေထာင္ထဲ

ဆိုး လိုက္

ေရာက္ေနျခင္း ဘဲ

ျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ ညီး တြားလိုက္မိေလသည္။
"ေအာ္ ..... ဒီမိုး..... ဒီေလ..... ဒီလေ
ူ တြနဲ႔ ..... ဟင္"
အမွန္မွာေတာ့ သူသည္ စိတ္ပ်က္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
အဆံုး စီရင္ ပါေပါ့ကြယ္ .....

89

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

http://mmteashop.com

ဆည္း စ်ာသည္ ခ်စ္စဘြယ္ ေတာက္ပေနေလသည္။
လူသူႏွင့္

အေတာ္ကေလးလွမး္ ေသာ

အင္း ယားကန္ေစာင္း မွာ

ဆိတဆ
္ တ
ိ ္

ၿငိမသ
္ က္ေနသည္။ စိမ္း စိမ္း စိုေနေသာ ေတာအုပ္ကို ေနာက္ခထ
ံ ားကာ ၿငိမသ
္ က္ ေငးေမာ
ေနရွာေသာ

ေရျပင္ဆီသို႔

ရွည္လ်ားထိုး ထြက္ေနသည့္

ကၽြန္း ဆြယ္ေပၚဝယ္၊

သပ္ယပ္

ခန္႔ျငားစြာ ေခတ္ဆန္ဆန္ ေဆာက္လပ
ု ထ
္ ားေသာ အဝါႏုေရာင္ ႏွစ္ထပ္ တိက
ု ႀ္ ကီး သည္
ျပာလဲေ
့ သာ မိုးေကာင္း ကင္ ေအာက္ ဝယ္ ရဲဝံ့ေသာ အသြငက
္ ေ
ုိ ဆာင္လ်က္

ခ်စ္စဘြယ္

ဆည္း စ်ာခ်မ္း မွာ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ရပ္ေနသည္။
တိက
ု ႀ္ ကီး ၏ ေရွ႕ပတ္လည္မာွ ေတာ့ကာ ေရေတြက ဝိုင္း လို႔ ...
ဆင္ ဝင္သးုံ ဘက္ ေအာက္ေျခ ဝယ္ ႀကီး မားေသာ စပါယ္႐ံုႀကီး မ်ားကို အင္မတန္ဘဲ
ၾကည့္ ႐ႈ၍ ေကာင္း ေအာင္ ယုယယ
ု ယႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုထားေလသည္။ ျပဴတင္း ေပါက္မ်ားမွ
ျမျမလြင္ေနေသာ

အစိမ္း ေရာင္

ပဏာရလွသည္။

အနီေရာင္

မီး ခိုး မ်ားသည္

႐ွုမဆံုး

ခန္း စီး ကေလးမ်ားသည္
အုပ္ကၽြတ္ေခါင္မိုး

ေမွ်ာ္မဆံုး ႏို င္ေသာ

တိုက္၏

မီး ခိုး ေခါင္း တိုင္မွ

လဟာျပင္ဆသ
ီ ႔ုိ

အဝါႏုေရာင္ႏွင့္
ညိဳမွိုင္း ေသာ

တေရးေရးတရိပ္ရိပ္

လြင့္ပါးေနသည္။
ညွင္း ႏုသည္
ေနေလသည္။

စိတ္႐ူး ေပါက္ကာ

စပယ္႐ံုေဘး

စပါယ္႐ံုမ်ားအၾကားမွာ

စိမ္း စိုေနေသာ

ခုန္ေပါက္

ျမက္ခင္း ကေလးေပၚမွာ

ေျပးလႊား

မရင္ေမသည္

ၿငိမသ
္ က္စြာ ရပ္ေနသည္။ ေဆာ့ေနေသာ ညွင္း ႏုႏုဝယ္ စပယ္ျဖဴတို႔ ေနာ့ေနၾကသည္။

90

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ေနာ္... စပါယ္ျဖဴျဖဴကေလးေတြရယ္ ...' မရင္ေမသည္ စပယ္ျဖဴကို အင္မတန္မွ
ခ်စ္တတ္သည္။

အမွန္မွာလဲ

စပါယ္သည္

တကယ္ခ်စ္စရာ

အလွအပကေလးမ်ားႏွင့္

ၾကဴၾကဴသင္း ေနတတ္ပါသည္။

http://mmteashop.com

အသက္

၅ဝ

ေက်ာ္ခန္႔

ခန္႔ျငားေသာ

လူႀကီး တစ္ေယာက္သည္

အိမ္ထဲမွ

ဒုတ္ေကာက္ႏွင့္ ထြကလ
္ ာကာ မရင္ေမရပ္ေနရာသို႔ ေလွ်ာက္လာခဲသ
့ ည္။ မရင္ေမကသာ
စပါယ္ျဖဴ၏ အလွ ဝယ္ အၿငိမ့္သားေငးေနသည္။
'သမီး .....' အဘိုး ႀကီး သည္ သူ႔သမီး အား ၾကင္နာယုယစြာ ေခၚလိက
ု ေ
္ လသည္။
'ေအာ္...ေဖေဖ ' မရင္ေမသည္ သူမ၏ဖခင္အား ႐ုတတ
္ ရက္ ျပန္ထးူ ေလသည္။
'သမီး .....

ဘာေတြမ်ား

စဥ္း စားေနလဲ '

မရင္ေမသည္

ျပန္၍မေျဖ၊

စပါယ္ျဖဴကေလးမ်ားကို သာဘဲ ေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။
'ေဖေဖ လမ္း ေလွ်ာက္ သြားအံုး မယ္သမီး ၊ ေဆြေဆြတို႔အိမ္လဲ ဝင္ခဲ့မလို႔ သမီး ...
ဘာမွာ လိုက္အံုး မလဲ ...'
သမီး မနက္ျဖန္ ၉ နာရီေလာက္ လာခဲ့ဦး မယ္လို႔ ေျပာေပးပါလား ေဖေဖ...'
'ေအး...ေအး...ေဖေဖ
သူစ
႔ ကားကို
အတန္ၾကာ

ေျပာလိုက္မယ္သမီး ၊

ဆက္မေျပာရွာေသးဘဲ
ၾကည္ေ
့ နေသးသည္။

ေအာ္ ...ပီး ေတာ့ ' အဘိုး ႀကီး သည္

ေခတၱရပ္တန္႔ကာ

သူမအား

သူ႔သမီး အား

ယုယညွာတာေသာ

အကဲခပ္ရင္း

မ်က္လံုး ႀကီး မ်ားျဖင့္

အေငးသား ၾကည့္ေနရွာေသာ ဖခင္ႀကီး ၏ မ်က္ႏွာကို ျမင္ရေလသည္။
'ပီး ေတာ့.....' အဘိုး ႀကီး သည္ သူစ
႔ ကားကို ႀကိဳးစား၍ဆက္ေျပာရျပန္သည္။

91

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'မနက္က ေဖေဖ သမီး ကိေ
ု ျပာတဲ့ ေမာင္မ်ိဳးလြင္

ကိစေ
ၥ ကာ သမီး စဥ္း စားၿပီး ၊

ကေန႔ညေတာ့ ေဖေဖ့ကို စကားျပန္ေစခ်င္တယ္ သမီး ရယ္ ...'
မရင္ေမသည္ ဦး ေခါင္း ကို ၿငိမ့္ျပလိုက္ေလသည္။

http://mmteashop.com

'သာဓု - သာဓု - သာဓုပါဘဲ သမီး ရယ္ ' အဘိုး ႀကီး သည္ စိတ္ခ်မ္း သာစြာေျပာကာ
ထြကခ
္ ေ
ဲ့ လသည္။
မရင္ေမသာဘဲ တစ္ေယာက္ထဲ ျမက္ခင္း ကေလး ေပၚမွာ ... ညွင္း ႏုႏုစပါယ္ျဖဴ
ကေလးေတြကေတာ့ ေနာ့ၾကတံုးပင္ျဖစ္ေလသည္။
အသက္ မရွိရွာၾကေသာ စပါယ္ျဖဴကေလးမ်ားကား၊ လြတလ
္ ပ္စြာ ေပ်ာ္ႏိုင္ၾက
ရွာေပသည္။ သက္မဲ့ မာလာပြင့္ကေလးမ်ား၏ ဘဝကို မရင္ေမ သံုး သပ္မိေလသည္။
'ေမာင္မ်ိဳးလြင္ ကိစက
ၥ ေကာ သမီး ...'
'ေဖေဖဟာ

သူလခ
ုိ ်င္တာဘဲသတ
ိ ယ္ '

သူမ၏

ဖခင္ကို

မရင္ေမသည္

အျပစ္တင္လိုက္ခ်င္သည္။
'ကိုဘုန္း ႏိုင္

တေယာက္ေတာ့ေကာ

ေဖေဖရယ္ ...'

မရင္ေမက

သည္လုိ

ေမးလိုက္ခ်င္ပါေသးသည္။
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ - ကိုမ်ိဳးလြင္ႏွင့္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...။
သည္ႏွစ္ေယာက္ကို မရင္ေမ ယွဥ္ၾကည့္မိေလသည္။ အရင္ကလဲ ယွဥ္ၾကည့္ခဲ့
ဘူး သည္။

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္

အေဖၚျပဳသြားရန္

လင္အျဖစ္

အနက္မွ

တစ္ေယာက္ေသာသူအား

မရင္ေမမွာ ေရြး ခ်ယ္ရေတာ့မည္။

တသက္လ်ာ

ဆံုး ျဖတ္ရေတာ့မည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ သူမ၏ အိမေ
္ ထာင္ဘက္ ေရြး ခ်ယ္ဘို႔ရန္ မရင္ေမသည္

92

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
အဘယ္အခါကမွ
သြားအတူ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

မေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ေခ်။

ဆိးု တူေဘာင္ဘက္

ေသေသာ

ေန႔ရက္တိုင္ေ အာင္ဘို႔၊

ေနထိုင္သြားရေတာ့မည့္

အေဖၚကို

စားအတူ

မရင္ေမသည္

အခ်ိန္ေကာင္း ေကာင္း ဘဲ ယူ၍ စဥ္း စဥ္း စားစား ေရြး ခ်ယ္ယူဘို႔ကို ေမွ်ာ္မွန္း ခဲ့ေလသည္။
သို႔ရာတြင္

အစိုးမရေသာ

http://mmteashop.com

ေျဖးေျဖးေအးေအးႏွင့္

အနာဂါတ္ကာလသည္

သာယာခ်မ္း ေျမ႔စြာ

မရင္ေမ

မလာ။

ေမွ်ာ္မွန္း ေတြး ဆခဲ့သလို

စစ္မုန္တိုင္း ကို

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခန္႔၍

ဝံုး ဝံုး ဒိုင္း ဒိုင္း ႏွင့္ အေျပးအလႊား လာခဲေ
့ လသည္။
မရင္ေမသည္
ႏွစ္ဘဲျပည့္ခဲ့ ၿပီ။
သို႔ရာတြင္

ငယ္ေတာ့သည့္

ေခတ္ပညာကိုလည္း

မရင္ေမသည္

ႏုနယ္၍

မိန္း ခေလးေတာ့မဟုတ္၊
ဝိဇာၨ ေအာက္တန္း အထိ

အားငယ္ေသာ

အသက္

၂၄

သင္ခဘ
ဲ့ းူ ေလသည္။

မိန္း မသားေတာ့

ျဖစ္ေလသည္။

ႏုနယ္အားငယ္ေသာ မိန္း မသားတို႔သည္ အေရးကိစၥၾကံဳ၍ လာတတ္ေသာအခါ၊ သာလြန၍

အားငယ္တတ္ေလသည္။

သည္လုိ

အားငယ္တတ္ေသာအခါ

တိုင္ပင္ရမည့္သူ

အားေပးမည့္သူကို ရွာတတ္ေလသည္။
မရင္ေမမွာ အားေပးမည့္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ရမည့္သူ အေမႏွင့္ညီမ မရွိ။ မရင္ေမ၏
မိခင္မွာ

မရင္ေမ

အေဖအုပ္ထိန္း ၍

၁ဝ

ႏွစ္သမီး သာသာကပင္

ႀကီး ျပင္း လာရသည္။

ဆံုး ရွာခဲ့သည္။

သူမကိုယ္ကိုဘဲ

မရင္ေမသည္

မရင္ေမသည္

ထိန္း သိမ္း ၍

လာခဲရ
့ ေလသည္။ အေရး -အေၾကာင္း ရယ္ -ဆိရ
ု င္ဘဲလဲ၊ အားကိးု အားထား ျပဳရမည့္ ေမာင္၊
ဖြားမရွိ၊ မုဆိုး ဖို ဖခင္ႀကီး မွာလည္း မၾကာမီကေလးမွ ပင္စင္ယူခဲ့ၿပီး ေနာက္၊ ေကာင္း စြာဘဲ
မာမာခ်ာခ်ာမရွိခဲ့။ အမွန္ဘဲ မရင္ေမမွာ - အားကိုး ရမည့္ တိုင္ပင္ရမည့္သူမရွိ၊ မရင္ေမမွာ
တစ္ေယာက္ထဲသာ။
မရင္ေမသည္ သူမဘာသာဘဲ စဥ္း စားရရွာသည္။
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္

အနက္မွာ

တစ္ေယာက္ေသာ

သူကေ
ုိ တာ့

မရင္ေမ

ေရြး ခ်ယ္ရေတာ့မည္။ ကိုမ်ိဳးလြင္ မဟုတလ
္ ်ွ င္ေတာ့ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ၊ ကိုဘုန္း ႏိုင္မွ မဟုတ္ျပန္

93

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေတာ့ကာ ကိုမ်ိဳးလြင္။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္အနက္မွ

တစ္ေယာက္ေသာသူအား

မရင္ေမ

အမွန္ဘဲ ေရြး ခ်ယ္ရေပေတာ့မည္။ ဆံးု ျဖတ္ ေရြး ခ်ယ္လက
ုိ ျ္ ပန္ေတာ့ကလဲ ....
'အို...ခက္ပါဘိေတာ့ '

မရင္ေမသည္

တစ္ေယာက္တည္း

တိးု တိးု ကေလး

http://mmteashop.com

ညီး ညဴလိုက္မိရွာသည္။
တစ္ေယာက္ေသာ
ဝမ္း နည္း

ေၾကကြဲ မႈကုိ

ခ်စ္ဗိမာန္

သူအား

ျပံဳးရႊင္မႈကိုေပးခဲ့ေသာ္၊

ေပးမိရက္သားဘဲ

ဖဲေမြ႔ရာထက္ ဝယ္

ျဖစ္ေတာ့မည္။

ၾကည္ေနေသာအခ်ိန္၌၊

က်န္တစ္ေယာက္အား
တစ္ေယာက္ေသာသူႏင
ွ ့္

က်န္လတ
ူ စ္ေယာက္မာွ ေတာ့

ဝမ္း နည္း ျခင္း မ်ား၏ အဆံုးအစမထင္ေသာ လဟာျပင္လြင္တီး ေခါင္း ဝယ္ တေယာက္ထဲဘဲ
ခ်ာခ်ာလည္ေနေခ်ေတာ့မည္။ သို႔ရာတြင္

မရင္ေမသည္ တစ္ေယာက္ေသာသူကသ
ုိ ာဘဲ

ဆံးု ျဖတ္ကာ ေရြး ခ်ယ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
သခင္ႏွစ္ဦး ၏ အေစကို အဘယ္က ၽြန္မွ မခံႏိုင္။ တစ္ဦး ေသာသခင္ကိုခ်စ္ေသာ္၊
တစ္ဦး ေသာသခင္ကို

မုန္း ရေပလိမ့္မည္။

မမုန္း ခ်င္လဲမျဖစ္၊

မုန္း ေအာင္ဘဲ

ႀကိဳးစားရ

ေပလိမ့္မည္။
တစ္ေဆာင္း ေႂကြ ၍
ေႂကြလဲရာွ ၾကရေလသည္။

တစ္ေႏြသစ္လာျပန္ေသာ
အဘယ္မွ်ပင္

ေညာင္း ရြက္တို႔ကား ေႂကြ လဲၾကရွာသည္။

အခါ၊

ပင္မကိုခင္၍

ေညာင္း ရြက္ချမာတို႔

ပင္မကလဲဘဲမင္ေစကာမူ၊

အမွန္မွာ သူတို႔သည္ ပင္မကို စြန္႔ၾကရျခင္း

သာဘဲ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကမွ မစြန္႔လွ်င္ ပင္မကဘဲသူတို႔ကို လႊတ္ရေပလိမ့္မည္။ သည္လိုမွ
ပင္မကလဲ

မစြန္႔ႏိုင္

ေညာင္း ရြက္တို႔ကလဲ

မလႊတ္ႏိုင္ခဲ့လို႔

သံေယာဇဥ္ ႀကိဳးက

ႀကီး ခဲ့ျပန္ေသာ္ ... ေႏြဦး သည္ ေလ႐ူး ကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ေလသည္။
ေညာင္း ရြက္တို႔
သစ္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

ေႂကြ ရွာလဲစင္ၾကရသည္။
ေႏြဦး ရာသီမွာ

ျမရြက္တို႔ စီႏိုင္ၾကေပေတာ့မည္။

သည္ေတာ့မသ
ွ ာ

ေလာင္း ရြက္မ်ား

ေလာင္း ရြက္တို႔

သစ္ႏိုင္ၾကပါမွ၊

တႏွစလ
္ ်ာ

94

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

မရင္ေမလဲဘဲ သည္လုိ ရွိေတာ့မွာေပါ့။ ေညာင္း ရြက္အား စြန္႔ရေသာ ေဝဒနာသည္
ခံစားေတာ့

ခံစားရလိုက္ဦး မည္

ျဖစ္ေသာ္လည္း ၊

အခ်ိန္တည္း ဟူေသာ

လိမ္မာသည့္

ေဆးသမားသည္ ေျပာင္း လဲျခင္း အာ႐ံုႏွင့္ ပါတ္ဝန္း က်င္ေဆးအဖံုဖံုျဖင့္ တေျဖးေျဖးေတာ့

http://mmteashop.com

ကုစားေပးေပလိမ့္မည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ကေ
ုိ တာ့ကာ ...
ကိုမ်ိဳးလြင္.....
သူက
႔ ပ
ုိ ထမထား၍

စဥ္း စားရေပလိမ့္မည္။

သူသည္

မရင္ေမႏွင့္

ေမာင္ႏွစ္မ

ႏွစ္ဝမ္း သာ ကြဲသည္။ လူႀကီး ခ်င္း လဲဘဲ စကားရွထ
ိ ားၾကသည္ မရင္ေမ၏ ဖခင္ကလဲဘဲ
မရင္ေမကို

သူ႔တူႏွင့္

အင္မတန္ဘဲသေဘာ တူေလသည္။

လက္ခံလိုက္ရင္ေတာ့ကာ ...။

မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္

ကိုမ်ိဳးလြင္ကိုသာ

သိုက္သိုက္ ဝန္း ဝန္း

မရင္ေမ

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး

အဘယ္မ်ွ ေကာင္း လိမ့္မည္ကို မရင္ေမ စဥ္း စားစရာဘဲ ျဖစ္ေလသည္။
ကိုမ်ိဳးလြင္သည္ ေခတ္ပညာလည္း တတ္သည္ ရန္ကုန္ ယူနီဘာစီတီမွ သူသည္
ဘီအက္စ္စီေဖၚရက္စတီကို

ေအာင္ျမင္၍

B.F.S.II

ရသူတစ္ေယာက္လဲ

ျဖစ္သည္။

သူသည္ လူဂုဏ ္တန္ မင္း ရာဇာပိုင္း ဝယ္ သစ္ေတာ ဝန္ေထာက္ကေလး ဦး မ်ိဳးလြငလ
္ ဲဘဲ
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အေရွ႕တလႊားတြင္ စစ္ရိပ္ စစ္ေငြ႔မ်ား ဆင္း လာေသာအခါ သူ႔ကို
စစ္ဦး စီး ဌာနက

အျမန္ေခၚယူကာ

တပ္ခြဲတစ္ခုကို

အုပ္ခ်ဳပ္

ကိုမ်ိဳးလြင္ကိုသာ
ေပဦး ေတာ့မည္။

ေနရေသာ

မရင္ေမ

ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ေမၿမိဳ ႕ဘားမား

မမသို႔

႐ိုငဖ
္ ယ္လ္

လက္ဖတင္နင္

တပ္ရင္း

ဗိလ
ု က
္ ေလးျဖစ္ေလသည္။

လက္ခံေနလိုက္ရင္ေတာ့ ...မရင္ေမသည္
အေခၚခံရ

မရင္ေမသည္

ေပလိမ့္မည္။

ေခတ္ပညာ

တစ္ခုမွ

သခင္မလိဘ
႔ု ဲလဲ

သင္လာခဲ့ရေသာ

မင္း ကေတာ္
အေခၚခံရ

မင္း စိုးရာဇာ သမီး ဘဲ

ျဖစ္သျဖင့္ မင္း စိုးရာဇာ ပိုင္း မွာဘဲ ေနခဲ့ရသည္။ ေပါင္း ခဲ့ရသည္။ သည္ဟာေၾကာင္လ
့ ဲဘဲ
မင္း စိုးရာဇာ

အပိုင္း ကိုဘဲ

လက္ခံလိုက္ရင္ေတာ့

မရင္ေမ

သေဘာက်ႏွစခ
္ ်ိဳက္ခေ
ဲ့ လသည္။
သေဘာက်ႏွစ္ခ်ိဳက္ခဲ့ေသာ

ကိုမ်ိဳးလြင္ကိုသာ

လူဂုဏ ္တန္မင္း စိုး ရာဇာ

95

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ပိုင္း မွာဘဲ အေျခမပ်က္ ဆက္လက္၍ သြားလာ ဝင္ထြက္ ေပါင္း သင္း ႏိုင္မည္ ကိုလည္း ၊
မရင္ေမ စဥ္း စားစရာဘဲျဖစ္ေလသည္။
ကိုမ်ိဳးလြင္သည္

http://mmteashop.com

ၾကက္သေရ

အသက္

ရွိသည္။

ထြားထြားႀကိဳင္း ႀကိဳင္း
အရည္အခ်င္း

၂၇

သူသည္

ရွိပါေသးသည္။

ေယာက်ၤားပီသေသာ

ေထာင္ေထာင္ေမာင္း ေမာင္း

တစ္ခုရွိေသးသည္။

လံုး ဝေရွာင္ၾကဥ္သူ

ႏွစ္ခန္႔ဘဲ

ကိုယ္လံုး ကိုယ္ေပါက္ႏွင့္

ျဖစ္သည္။

သူ႔မွာ

မူး ယစ္ေစတတ္ေသာ

တစ္ေယာက္လဲဘဲ

ျဖစ္သည္။

သူ႔႐ုပ္သြင္မွာ
မြန္ျမတ္ေသာ

အရက္ကသ
ုိ သ
ူ ည္

ဖဲမကားစားတတ္၊

လူဂုဏ ္တန္

မင္း စိုးရာဇာပိုင္း မွာ အရက္မေသာက္ ဖဲမကားစားတတ္ေသာလူမ်ိဳးကား၊ မရွသ
ိ ေလာက္ကုိ
ရွားလွသည္။

သူသည္

ဖါလဲဘဲမလိက
ု ၊္

သူ၏အေၾကာမ်ား

ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ထကာ၊

ေတာင့္တင္း လွပေသာ ကိုယ္လံုး ကိုယ္ေပါက္ကို ကိုယ္လံုး ေပၚမွန္ ႀကီး ထဲမာွ ၾကည့္ေနရလွ်င္
တစိမ့္စိမ့္ ပီတီျဖစ္ေနတတ္ေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ေလသည္။ သူ႔ကိုသာ မရင္ေမ လက္ခံလိုက္ရင္
ေတာ့ကာ၊

ျခင္ေထာင္ထဲမွာ

ႀကိတ၍

ငိုစရာလဲမလိုပါ၊

ဖါက်ိဳးေရာဂါကူး မွာကိလ
ု ဲဘဲ

ေၾကာကစရာမရွိ ပါ။ သူမအား ၾကင္နာယုယစြာ ႏွစ္သိမ့္ေထြး ပိုက္ကာ
ခ်မ္း သာေအာင္

ထားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ေတာင္တ
့ ၾကေလသည္။

စိတ္ေရာကိုယ္ပါ

သည္ေယာက်ၤားစားမ်ိဳးကို

မရင္ေမလဲ ေတာင္တ
့ ပါသည္။

မိန္း မတိုင္း

သည္လဘ
ုိ က္ကလဲ

မရင္ေမ

စဥ္း စားစရာျဖစ္ေလသည္။
ကိုမ်ိဳးလြင္မွာ ေနာက္တခုရွိေသးသည္။

သူသည္ လူတဘက္သားကို

ၾကင္နာ

တတ္ေလသည္။ သူထ
႔ က္အားငယ္ေသာ လူမ်ားႏွင့္ မိန္း မမ်ားအေပၚဝယ္ ညွာတာေသာ
ႏွလံုး သားလဲရွိသည္။

သူသည္

အင္မတန္လဲဘဲ

စိတ္ရွည္ပါသည္။

ၾကင္နာ

ညွာတာတတ္သူႏွင့္ စိတ္ရွည္ေသာ ေယာက်ၤာမ်ိဳးကို မိန္း မမ်ား အင္မတန္ဘဲ ေတာင့္တ
တတ္ၾကသည္။
ကိုမ်ိဳးလြင္သည္ မရင္ေမအား တခါတခါရန္ကုန္သို႔ အလည္အပါတ္ လာေသာ
အခါ၊

မိန္း မသားမ်ား

ႏွစသ
္ က္တတ္ေသာ

အလွအပမ်ားကို

ဝယ္ေပးေလ့ရွိသည္။

96

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေမႊး ႀကိဳင္ေသာ ပန္း ကေလးမ်ားႏွင့္ လွပေသာ အဝတ္အထည္မ်ားကို
ဝယ္ယူ ေပးရမည္မွာ ေမာသည္မရွိဘဲ၊

မရင္ေမအတြက္

ညလသာသာ လသာေဆာင္တြင္

အိုင္စကရင္

အတူတူ စားရင္း သူသစ္ေတာ ဝန္ေထာက္ဘ ဝႏွင့္ ေရႊဘို ကသာ နယ္မ်ားတြင္ က်ားႀကီး ဆင္႐ိုင္း ႀကီး မ်ားကို ပစ္ခတ္ခဲ့ဘူး ေသာ အေၾကာင္း မ်ားကို ေျပာျပေလ့ရွိသည္။ သည္လုိ

http://mmteashop.com

ကိုမ်ိဳးလြင္က

ေျပာျပ၍

အားရႏွစ္ခ်ိဳက္စရာဘဲ
ႀကီး မားလွေသာ
ေန႔တေန႔က၊

မရင္ေမက

နားေထာင္ရသည္မွာ၊

ျဖစ္ေလသည္။

ေျပာင္ထီး ႀကီး

ကိုမ်ိဳးလြင္သည္

အထူး သျဖင့္

တစ္ေကာင္အား
၄၁၅

ဘို႔အားရွိ

မရင္ေမအတြက္

ဆင္ေပါက္ကေလးနီး ပါး

မိုး ကေလးတစိမ့္စိမ့္
႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ႏွင့္

ရြာေနေသာ
ကိးု ခ်က္တတ
ိ ိ

ပစ္ရေသာ အေၾကာင္း မ်ားကို နားေထာင္ရသည္မွာ မရင္ေမသည္ စိတ္အ ဝင္စားဆံုး ဘဲ
ျဖစ္ေလသည္။
ကိုမ်ိဳးလြင္မွာ

မရင္ေမအတြက္

ျငင္း စရာ

ရွာမေတြ႔ႏိုင္ေသာ

လင္ေကာင္း

တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ မရင္ေမသည္ ကိုမ်ိဳးလြင္အား ေမာင္လို အကိုလို
အားကိုး ျခင္း မွ လြဲ၍ လင္ေယာက္်ား အျဖစ္ ခ်စ္လိုက္ရမွာ ရက္ရက္ေရာေရာ ေတာ့ကာ ...
မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။
သေဘာႏွင့္

သည္လလ
ုိ ဲဘဲ

ျဖစ္ႏိုင္မလား၊

ျဖစ္ႏိုင္ရင္လဲဘဲ

ျဖစ္ပါေစေတာ့ဟုေသာ

လွည့္၍

မရင္ေမသည္

ေတြး ၾကည္ပ
့ ါသည္။

အဘက္ဘက္မွ

ဒါေပမယ့္ေတာ့ကာ ေတြး ၍မရ။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ စိတက
္ းူ ယဥ္ေသာ အခ်စ္သည္ 'အစ'
ျဖစ္ေလသည္။ ေယာက်ၤား ၿပီး သေဘာ ကိုမ်ိဳးလြင္လို လူတစ္ေယာက္မာွ မက္ေမာစရာဘဲ
ျဖစ္သည္။ မွန္သည္။
ကိုမ်ိဳးလြင္သည္ မက္ေမာေလာက္စရာ၊
တစ္ေယာက္ေတာ့ ျဖစ္သည္ကား
ျဖစ္တိုင္း လဲဘဲ

စိတက
္ းူ ယဥ္ေသာ

မျငင္း ပယ္ႏိုင္ရက္စရာ လင္အဘိးု တန္

မွန္သည္။ သို႔ရာတြင္ လင္အဘိးု တန္ တစ္ေယာက္
အခ်စ္ပန္း မာလာသည္

ထြားထြားေဝေဝမပြင့္ႏိုင္။

"Romantic Love " ေခၚ စိတက
္ းူ ယဥ္ေသာ အခ်စ္မွာ မ်က္ေစ့မရွိ၊ ဂုဏ ပ
္ ကာသနကို
မၾကည္တ
့ တ္၊

ၾကည့္လဲဘဲမၾကည့္လို၊

စိတက
္ းူ ယဥ္ေသာ

အခ်စ္ႏွင့္ၾ ကံဳႀကိဳက္၍

97

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
လာေတာ့မွျဖင့္
ေပါင္တိုကို

ပဒုမ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
ဇာတ္ေတာ္လာသည့္အတိုင္း ၊

ခ်စ္မိေတာ့ကာ၊

လင္ျဖစ္သူ

မင္း သမီး ပင္

ပဒုမမင္း သားအား

ျဖစ္လင့္ကစား၊
ေသေၾကာင္း ပင္

ၾကံစည္ခဲ့ေလသည္။

http://mmteashop.com

ကိုမ်ိဳးလြင္ကို

စိတက
္ းူ ယဥ္ေသာ

အခ်စ္ႏွင့္ေတာ့ကာ

မခ်စ္ႏိုင္ပါ....

ေရာက္လာရေပ ၿပီ ။

သည္လတ
ူ စ္ေယာက္မွ

အမ်ိဳ းအမည္

သည္လိုဆိုရင္ေတာ့ .....
ကိုဘုန္း ႏိုင္ .....
သူ႔အလွည့္သို႔
ကေတာ့ကာ

မထင္ရွားဘဲ၊

အညၾတဆင္း ရဲသား

သားသမီး

ျဖစ္ေလသည္။

လူေတြ

အထင္ႀကီး ေသာ တကၠသလ
ုိ ္ ပညာကိေ
ု တာ့ကာ၊ သူရပါေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ သူသည္
ဒီဂရီေတာ့မရ။

သည္လလ
ုိ ူ

အတန္း အစားမ်ိဳးကိုေတာ့၊

မင္း စိုးရာဇာ

စိတ္ရွိေနေသာ

မရင္ေမ၏ ဖခင္သည္ အဘယ္ပုံ အဘယ္နည္း ႏွင့္မွ သေဘာတူညီႏိုင္မည္လဲ မဟုတ္ေပ။
သည္လုိ ဖခင္ႀကီး အား စိတ္ဆင္း ရဲေစ႐ံမ
ု ွ် မကေသးဘဲ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မ်ားႏွင့္ လဲဘဲ
သေဘာခ်င္း ကြဲ။ လူခ်င္း လဲ ကြဲလြဲရေပေတာ့မည္။
သူသည္ ေက်ာင္း မွထြကသ
္ ြားကတည္း က

အလုပ္အကိုင္

လုပ္သည္ကို မေတြ႔ရ။ သတင္း စာဆရာ ေယာင္ေယာင္
တခါတခါ

သခင္ေတြႏွင့္

တြဲကာ၊

သခင္ေယာင္ေယာင္

အတည္တက်လည္း

အယ္ဒတ
ီ ာ ေယာင္ေယာင္ႏွင့္
လုပ္ေနသူ

တစ္ေယာက္လဲ

ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ေအးေအးေဆးေဆး ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြး ဘို႔ မရင္ေမရွာေဖြၾကံစီဘူး ခဲ့သည္။
သူသည္ အိုး ေျခအိမ္ေျခ အတည္တက်ရွသ
ိ မ
ူ ဟုတ။္ သူသည္ ေလလြငေ
့္ နေသာ လူ ဝင္စား
တစ္ေယာက္ျဖစ္ေလသည္။

သူ႔ကို တခါတရံ ခရီး ဆံုးေသာအခါ၊

စုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္ႏွင့္

သာဘဲ ေတြရ
႔ ေလသည္။ သူသည္ အစဥ္ဘဲ အလုပ္မ်ားေနပံုရသည္။ ထီး ႏွင့္ဦး ထုပ္မပါဘဲ။
ခံုဘိနပ္စီး ကာ

ေနပူႀကီး ျခစ္ျခစ္ထဲမွာ

သူသည္

လမ္း ေရွာက္ႏိုင္ပါေပသည္။

ဆံပင္မ်ားသည္ ရွည္၍ ေနသည္။ ေခါင္း ကိုလဲ သပ္သပ္ယပ္ယပ္မဖီး ႏိုင္။

98

သူ၏

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ျပာရိျပာရာနဲ႔ ဘယ္လဲ ဆရာႀကီး ၊ ဦး ထုပ္လဲမပါ ထီး လဲမပါနဲ႔၊ ေတာ္ေတာ္ကေလး
အလုပ္မ်ားေနတယ္ ထင္တယ္ ' မရင္ေမသည္ စေကာ့ေစ်းမွ ေစ်းဝယ္ၿပီး ၍ ကားႏွင့္အျပန္
သူ႔ကိုေတြ႔ရသျဖင့္၊ သူေ
႔ ဘးတြင္ ကားကိအ
ု သာရပ္ခါ ေမးလိုက္ရာ ..

http://mmteashop.com

'ေအာ္ .....မရင္ေမ' သူသည္ ျပံဳးေလသည္။
'ရွင္သည္လိုဘဲ

ေအးေအးေဆးေဆး

ေနေနေတာ့မွာလား

ကိုဘုန္း ႏိုင္'

ျပံဳးေနေသာ သူ႔မ်က္ႏွာသည္ ညွိဳး၍သြားသည္။ ဘာမွ်ေတာ့ကာ သူသည္မေျပာ။
'ရွင့္ကိုတခါေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး စကားစမည္ကေလးမ်ား ေျပာစမ္း ပါရေစ
ကိုဘုန္း ႏိုင္ '
သူသည္ ေခါင္း ကိသ
ု ာဘဲ ငံု႔ေနသည္။ ဘာမွ်ေတာ့ကာ ျပန္မေျပာ။
'ရွင္သည္လိုဘဲ

ေနေတာ့မလို႔လားဟင္ ...

ကိုဘုန္း ႏိုင္၊

မိန္း မမတန္မဲ့

အိေ ႁႏၵမငဲ့ႏိုင္ဘဲ၊ လူလယ္ေခါင္မွာ စကားေျပာေနရတဲ့ မိန္း မသားကို၊ ရွင္အားမနာေတာ့
ဘူး လား...'
'ကၽြန္ေတာ္

ဘာေျပာရမလဲ

မရင္ေမရယ္ ...'

သူသည္

သူ၏ ေခါင္း ကိုခါရင္း

ေျဖးေလးစြာ ေျပာလိုက္သည္။
'ေအာ္ ... ေအာ္ ... ဘာေျပာရမွန္း ရွင္မသိဘူး ေပါ့။ အင္း -အင္း -အင္း ' မရင္ေမသည္
သည္ေလာက္ေတာင္ဘဲ ေအးတိေအးစက္ႏိုင္လြန္း လွေသာ သူ႔ကိုစိတ္မရွည္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။
'ေမာင္ေသာ္ေရ...ေမာင္း ေဟ့ ' မရင္ေမသည္ ဒ႐ိုငဘ
္ ာကို အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။
သူသည္
ထြကသ
္ ြားေလသည္။

ေမရင္ေမကိုသာလဲ
အိမ္သို႔

အေငးသားၾကည့္ေနရင္း

ျပန္ေရာက္ေသာအခါ၌

ကားကေလးသည္

မရင္ေမသည္သူ႔ကို

ၾကာရွည္

99

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
စိတ္မဆိုး ႏိုင္ေတာ့ေပ။

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
သူခိုင္ျမဲစြဲလမ္း စြာ

ယံုၾကည့္စူး စိုက္ေနေသာ

သူ႔လုပ္ငန္း ကို

အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္

လုပ္ေနသည္ကို

တစ္ေလာကလံးု ၏ အစြန္႔အျပစ္ကိုဘဲခံယူကာ
ယခုကဲ့သို႔

ေတြ႔ျမင္ရေသာ

ခ်မ္း ခ်မ္း သာသာ

အခါ၌

သူလလ
ုိ ား

လုပ္ႏိုင္ေစအံ့ေသာဌာ

ေတာင္တ
့ ေနေသာ

သူနသ
ဲ႔ ာဘဲ

လုပ္ငန္း ကို၊

သူ႔ပါရမီကိုျဖည့္ရင္း

အတူ

http://mmteashop.com

ေနထိုင္သြားဘို႔ရန္ပင္ စဥ္း စားမိေပသည္။
သူသည္
သူမ်ားလိလ
ု ဲဘဲ

အျမဲဘဲ

ဘိုင္က်ေနေသာ

ထင္ထင္ေပၚေပၚ

ႏိုင္ငံေရး

သတၱဝါ

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနေသာလူမဟုတ္

ျဖစ္ေလသည္။

သူသည္သူ႔ကိုယ္ကို

ျမွဳပ္ႏိုင္သမွ် ျမွဳပ္ထားရသည္ကို ႏွစ္သက္ပံုရေလသည္။ သူ႔ကိုယ္ကို ေပၚလြင္မွာတစ္ခုလဲ
သူစိုး ရိမ္

ပံုရေလသည္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္ကို
မရွိေသာလဲ

သူသည္

သြားဘို႔ရန္ရွိရာ၊

မည္သူ႔အားမွ

ကိစၥတစ္ခုအတြက္ႏွင့္

မနက္စာလဲမစားရေသး၊

မေျပာဘဲ

ထိုမွ်ျပင္း ထန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္

ကန္ေတာ္ကေလးမွ
အူအလိပ္ခံ ၿပီး မွ

ပိက
ု ဆ
္ က
ံ လဲ

တစ္ျပားမွ

ေျခလ်င္သြားခဲဘ
့ းူ ေလသည္။

သူသည္ သူ၏ ယံၾု ကည္ခ်က္ အထေျမာက္ေရးကို

လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး သတၱဝ ါျဖစ္ေလသည္။ တစ္ခေ
ု တာ့ကာ ရွိသည္။
သူသည္ အႏုပညာသမား တစ္ေယာက္ျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ ကဗ်ာဆန္သည္။
ႏြဲ႔ေႏွာင္း သည္။ ထာဝစဥ္ဘဲ ျပံဳးေယာင္ေယာင္

မ်က္ႏာွ ထားကို

ေရွး ႐ွုထားတတ္သည္။

ေပါင္း သင္း ဆက္ဆံ မႈတြင္ သူသည္ အင္မတန္ဘဲ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ရွိလွသည္။ သို႔ရာတြင္
သူသည္

သူဘ
႔ ာသာ

တစ္ေယာက္ထဲ

ေအးေအးေဆးေဆး

ေနရသည္ကို

သာလြန၍

ႏွစ္ခ်ိဳက္ပံုဘဲရသည္။ သူႏွင့္ စိတ္ခ်င္း သေဘာခ်င္း တူေသာ လူတစ္ခုႏွင့္သာဘဲ သူသည္
ေပါင္း ေလ့ရွိသည္။
လာျပန္ရင္ေတာ့

တကယ္လသ
႔ုိ ာ

လူခ်င္း လူေပါင္း ရေတာ့မည့္

ဘယ္လိုလူစားမ်ိဳးႏွင့္မဆို

သူ႔ကိုတစ္ခါတည္း

ကိစၥမ်ိဳး
'စြဲ'

ၾကံဳႀကိဳက္

သြားေအာင္လဲဘဲ

သူသည္ ေပါင္း တတ္ပါသည္။ သည္လုိ သူ၏ ယဥ္ေက်းေျပျပစ္ မႏ
ႈ ွင့္ ခ်စ္စရာကေလးမ်ားကို
မရင္ေမသည္ ေတြ႔ခဲ့ရသည္ သိခဲ့ရသည္။ သူသည္ ဂီတသမားတစ္ေ ယာက္ျဖစ္သည္။

100

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

တေယာသည္

သူအႏွစ္သက္ဆံုး

ပစၥည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

ရွိစုမဲ့စုကေလးထဲမွ

သူ၏ ဂ်ာမန္လုပ္ တေယာျပားကေလးကို သူသည္ ကိုး ဆယ့္ငါးက်ပ္ေပး၍ 'မစၥကြိ ' မွ
ဝယ္ယခ
ူ ေ
ဲ့ လသည္။

သူတ
႔ ေယာျပားကေလးကို

သြားေလရာရာသိ႔ု

အင္မတန္ဘဲ

႐ိုေသသည္။

သူသည္

ေခၚေဆာင္

သူ႔ခ်စ္ေဖၚတေယာျပားကေလးကို

သြားတတ္ေလသည္။

http://mmteashop.com

သူသည္

စိတ္ပ်က္ျခင္း ႏွင့္

ဝမ္း နည္း ျခင္း တို႔၏

ကႏၲာရမ်ားကို

ေက်ာ္ျဖတ္ရေသာ အလွည့္မ်ား၌ တေယာကေလးသည္ သူ႔အား ႏွစ္သိမ့္ခ်မ္း ေျမ႕ရာဘဲ
ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

သူေသေသာ

ထည့္လိုက္ေစခ်င္ပံု

တစ္ေန႔၌

ရေလသည္။

သူသည္

သူတ
႔ ေယာကိပ
ု ါ

တခါထဲ

ေရွး သီခ်င္း ႀကီး

သူႏွင့္အတူ

သီခ်င္း ခန္႔မ်ားကိုေတာ့

အင္မတန္ဘဲ စံုမက္လွသည္။ အေနာက္ႏွင့္ အေရွ႕ႁပြမ္း ေသာ ေပၚပင္ဂီတ၌လည္း သူသည္
တစ္မ်ိဳးတဖံုဘဲ ႏွစ္သက္မိေသးသည္။
သူသည္ စာေပႏွင့္ ကဗ်ာသမား တစ္ေယာက္လဲ ျဖစ္ပါေသးသည္။
စာေပႏွင့္ကဗ်ာကို

သူအင္မတန္ဘဲ

ခ်စ္သည္။

ဗမာစာေပေရာ၊

အဂၤလိပ္

စာေပေရာ ႏွစ္ခုစလံုး ဘဲ သူခ်စ္ခင္သည္။ စာအုပ္ကို သူျမတ္ႏိုး သည္။ သူသည္ စီး ကရက္
မေသာက္။ ဘိုင္စကုတ္လဲ မၾကည့္။ အေပ်ာ္အပါးကိလ
ု ဲဘဲ မလိုက္စား။ စာအုပ္ကိုသာဘဲ
ဝယ္တတ္ေလသည္။
ေသေသခ်ာခ်ာ

စာဘတ္ရေတာ့မည္

သေဘာမေပါက္

ဆိုရင္ေတာ့၊

နားမလည္မျခင္း

စာအုပ္တစ္အုပ္လံုး ကို

လက္ကမလႊတ၊္

အိမ္သာ

ေပၚတက္ထိုင္ရင္း လဲ ဘဲ သူသည္ စာအုပ္ကို ၿမိန္ရည္ယွက္ရည္ ဘတ္ေသးေတာ့သည္။
သူသည္

ဗမာ့ဂ ႏၲဝင္၌လည္း

ေလာကုတၱရာေရာ

ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္

သူႏွစ္ခုစလံုး ဘဲ

လွည့္လည္ခဲ့ဘူး ေလသည္။
ေလ့လာခဲေ
့ လသည္။

ေလာကီေရာ
ေလာကုတရ
ၱ ာ၏

က်ယ္ ဝန္း နက္႐ႈိင္း ေသာ သုတ္က်မ္း စာေပးမ်ားႏွင့္ အဘိဓမၼာရ က်မ္း ကိုလည္း ေလ့လာ
ခဲဘ
့ းူ ပါသည္ ။

နက္နဲ၍

သိမ္ေမြ႔ေသာ

နည္း နည္း အာဂံုေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ေကာင္း စားစဥ္က

စာေပမ်ားႏွင့္၊

ပါရမီခန္း ပ်ိဳ႕ကိုလည္း

သူသည္

ကိုး ခမ္း ပ်ိဳ႕၊ ဘူရဒ
ိ ါတ္လကၤာ ႀကီး
ေတာင္ငူေခတ္

တေလွ်ာက္မွ

ထက္ ဝက္ခန္႔

စေသာ အင္း ဝ

ေပၚထြကလ
္ ာေသာ

101

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

စာေပသူရဲေကာင္း မ်ား၏

စာေပကဗ်ာမ်ားကို

စာေကာင္း ေပေကာင္း ႏွင့္

ကဗ်ာေကာင္း မ်ားရွိရာ

ေလ့လာခဲသ
့ ည္။
သူသည္

ဗမာစာေပ၌

ေတာ္ေတာ္ဘဲ

သူသည္

မဟုတေ
္ သး။

ဗမာ့ဂႏၲဝ င္မွ

မလြတတ
္ မ္း

သိုး ေဆာင္း

ႏွံ့စပ္ေအာင္ေလ့လာခဲ့ဘူး ေသးသည္။

အရစ္ခ္တိုတယ္လ္ပလာတို၊

http://mmteashop.com

သာလွ်င္

သူေၾကပြန္ခဲ့သည္။

႐ူး စိုး နီေရွး စေသာ ဥေရာပစာေပ

ခံုခံုမင္မင္

ဂႏၲဝ င္ကိုလည္း
ေတာ္ (လ္)စတြိဳင္ -

သူရဲေကာင္း ႀကီး မ်ား၏

လုပ္မ်ားကို ဘတ္႐ႈခဲ့သည္။ ရွိတ္စပီး ယား၏ ခက္ခဲေသာျပဇာတ္မ်ားကို တပိုဒ ္စီ တပိုဒ ္စီ
နားလည္ေအာင္လဲဘဲ ေလ့လာခဲသ
့ ည္။ သူသည္ စာေပႏွင့္ကဗ်ာကို ေလ့လာျခင္း မ်ား၏။
ေလာကေျမျပင္မွ

အတတ္ပညာ

အသိလိမၼာႏွင့္

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔၍

သနားညွာတာ

တတ္ျခင္း မ်ားကို၊ ေဝေဝဆာဆာ ေပါက္ေရာက္သီး ပြင့္ ႏိုင္ေစလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည္။
ထိစ
ု ဥ္ကလဲ သူသည္ ငယ္ပါေသးသည္။
အႏုပညာသည္
လဟာျပင္ႏင
ွ လ
့္ ဲဘဲ

က်ယ္ဝ န္း ခ်င္တိုင္း

တူေလသည္။

က်ယ္ ဝန္း လွသည့္

သည္ေလာက္

မိုး ေကာင္း ကင္၏

က်ယ္ဝ န္း ေသာ

အႏုပညာ

မိုးေကာင္း ကင္ ဝယ္ ဂီတႏွင့္ စာေပတာရာ ႏွစ္လံုး သည္ ခ်စ္စဖြယ္ ေတာက္ပေနေလသည္။
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္
ရႊင္ျပံဳးခဲ့သည္။

ငယ္စဥ္က

ဂီတ-တာရာမွဴ းသည္

သည္တာရာႏွစ္ပြင့္၏

ငယ္ရြယေ
္ သာ

မရင္ေမႏွင့္

ခ်စ္စဖြယ္အလွမွာ
ကိုဘုန္း ႏိုင္တို႔အား

နီး စပ္ေစခဲ့သည္။
ေရ- ေျမ- ျမစ္- ေခ်ာင္း - သမုဒၵရာ- အင္း - အိုင္တို႔ျဖင့္
ဆင္ထားေသာ
ေတာတိသ
႔ု ည္

ၾသကာသေလာကသည္
ေမာ၍

ေတာင္တို႔လည္း

ပကတိတတ
ိ ဆ
္ တ
ိ ္
ပန္း ေနပံုရသည္။

လွပစြာ တန္ဆာ
ေနခဲ့ဘူး ေလသည္။

လူႏွင့္

သတၱ ဝ ါမ်ားလဲ

အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကသည္။
ဆန္း စေသာ္တာ၏

ေတာ္ေငြေရာင္သည္

ရႊန္း ရႊန္း ျမ

ေတာက္ပ၍

ေနသည္။

ႏွငး္ ေတြကလဲ မႈံလို႔.....

102

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေျမာက္ျပန္ေလအေလာင္း မွာ
ကေလးသည္

မရင္ေမ၏

တေယာသံရဲ႕

ေနာက္ပါးက

ႏြဲ႔ေႏွာင္း -

သြဲ႔ေပ်ာင္း လွဘိေ သာ

စက္ရာေဆာင္ခန္း ဆီသို႔
တႏြဲ႔ေအးေအးႏွင့္

တေယာသံ

ျငင္သာစြာ ဝင္၍ လာသည္။

လိက
ု လ
္ ာေသာ

ေတးသံသည္

အံုး စက္ရာတြင္၊ သိေမ့ သိေမ့ႏွင့္၊ မေပ်ာ့္တေပ်ာ္ျဖစ္ေနရွာေသာ မရင္ေမကို ညိဳ ႕ကစား

http://mmteashop.com

လိက
ု ေ
္ လသည္။
ရင္ထဲမွာ လွပ္ - လွပ္ - လွပ္ ႏွင့္ ျဖစ္သြားရွာေသာ မရင္ေမ.....
ေဘးမွန္ျပဴတင္း ေပါက္မွ

လေရာင္ကေတာ့ကာ

အံုး စက္ရာ

တခုလံုး ကို

ေငြရည္ျဖန္း ထားသလိဘ
ု ဲ ထင္ရေလသည္။
'ေရာ္ရမ္း
ျမဴခိုးေတာင္စြယ္

မျမင္ႏိုင္တယ္ ...
...

ကမ္း နားရွစ္ခြင္...

ေျမာက္ဖီလာျခား ...
မင္း လြင္...

မႈံျပာ...

လြမး္ ရန္သ
႔ ြယ္ ...
ပါတ္ဝ န္း ဘယ္ညာ...

ေလေျပေလညွင္း လာ ...' လြမး္ လိက
ု တ
္ ဲ့ ဂီတရယ္
ညက္ေညာေသာ
သဘာဝ

ေတာေတာင္ႏွင့္

တေယာသံကေလး၏
ျမစ္ေခ်ာင္း တို႔၏

ေတးေလမွ

ၿငိမ့္ေသာ

ေတးသံမာွ ၊

လြမ္း စကိုေဆာ္ေပးလိုက္ေလသည္။

လြမ္း စေဘာ္ေပးေနေသာ ဂီတသံသည္ မရင္ေမကိုလဲဘဲ ဆြဲေဆာင္ေနသည္။
အံုးစက္ရာမွာေန၍

မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့၊

မရင္ေမက

အံုး စက္ရာမွ

မွန္ျပဴတင္း ေပါက္ ဝမွာ ရပ္လာသည္။ ျပဴတင္း ေပါက္ကိုအသာဖြင့္ကာ

ထလာကာ ...

မိုး ေကာင္း ကင္ကို

ေမာ္ၾကည့္လိုက္သည္။
ဂီတ -တာရာမွဴ းသည္ အစြန္း ကုန္ ေတာက္ပေနေရာ့သလား ထင္ရသည္။

103

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
'သင္း သင္း ...
ေရသီတာအိုင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
ညွင္း ညွင္း ...

ၾကာမ်ိဳးငါးမည္လႈိင္ ...'

ဆင္း ဝါေရႊဝါစံုကႏၲာ
ၾသကာသေလာက၏

ေတာင္ႏွင့္ေတာ္ ၿမိဳင္ ...
သဘာ ဝအေနအထားႏွင့္

အလွအပမ်ားကို ႐ုပ္လံုးေဖၚျပေနေလသည္။ မႈံး လဲမႈံး ႏိုင္ေသာ ဂီတ၏ ပန္း ခ်ီ။

http://mmteashop.com

လဟာျပင္အထက္မာွ ေတာက္ပေနေသာ ေငြ ေလွ လခ်မ္း သည္

တၿငိမ့္ၿငိမ့္

စံုေျမာကာ မရင္ေမရပ္ေနေသာ မွန္ျပဴတင္း ဝဝယ္ ဆိက
ု က
္ ပ္ လာေလသည္။ မရင္ေမကလဲ
အမွတတ
္ မဲ့ ေငြေလွလခ်မ္း ေပၚတြင္ တက္ထိုင္လိုက္သည္။
'ႀကိဳင္...ႀကိဳင္ငယ္ ...ၿမိဳင္လံုး ေမႊး ..ေခြကာယိုင္ ...မႈိင္မိေသး...'

ညဳလိက
ု ေ
္ သာ

ေတးဂီတ ...
ေငြေလွလခ်မ္း သည္

မရင္ေမကို

သယ္ေဆာင္ကာ

လဟာျပင္ လိင
ႈ ္း ကိုစီး ၍

ဂီတတာရာမွဴး ဆီသို႔ တၿငိမ့္ၿငိမ့္လြင့္ပါ၍ ေနေလသည္။
ခ်စ္စရာဂီတတာရာသည္

အႏုပညာေကာင္း ကင္း ဝယ္

အလွဆးုံ ဘဲ ေတာက္ပ

ေနေလသည္။
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ ေငြေလွေပၚမွ

မရင္ေမကို အသာအယာ ေပြ႔ယူလိုက္သည္။

မရင္ေမကလဲ ျပံဳးလို႔ ...
ေမကလဲျပံဳး၍ ေမာင္ကလဲရႊင္ေနသည္။
'ေမာင္နဲ႔သာသည္လို

အတူတူေနရရင္ေတာ့၊

ေမဘယ္လပ
ုိ ဲ

ေနရေနရပါေစ

ေမာင္ရယ္ ' မရင္ေမ၏ စိတက
္ းူ သည္ ယဥ္ခဲ့ေလသည္။
'တကယ္လား ေမရယ္။ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေမာင့္ လဆ
ုိ င္း ရဲသား ပစၥည္း မဲ့ကို...ဟင္ ေမ' ကိုဘုန္း ႏိုင္ကလဲ စိတ္ကူး ယဥ္ခဲ့ေလသည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး ပါဘဲ စိတက
္ းူ ယဥ္

104

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ေနခဲ့ၾကသည္။

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

ႏြဲ႔ေႏွာင္း ေသာမရင္ေမ၏

ခါးကေလးကို

ဖက္ထား

လိုက္သည္။ မရင္ေမကလဲဘဲ သူ႔လည္ပင္း ကို ဟီး ေလးခိုလို႔ ...။
တေယာက္ကတ
ုိ ေယာက္

ေတာင္တ
့ ေသာ

ေဝဒနာ

မ်က္လံုး ႀကီး မ်ားျဖင့္

http://mmteashop.com

ၾကည့္ေနမိၾကသည္။
'ေမ.....'
'ဘာမ်ားလဲ ေမာင္ .....'
'ေမ့ကို ေမာင္ ေမႊး ေမႊး မေပးေသးဘူး ေနာ္ .....'
'သေဘာေပါ့ ေမာင္ရယ္ .....'
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

ညင္သာစြာျပံဳးလိုက္သည္။

မရင္ေမက

ခ်စ္စဘြယ္

ျပံဳးလိုကသ
္ ည္။
'ေမာင္ .....'
'ေမ.....'
'ေမ- ရွိတ္စပီး ယားတို႔ ေဒါက္တာဂၽြန္ဆင္တို႔ဆီကို သြားလည္ခ်င္တယ္။ ၿပီး ေတာ့
ရွင္သီလဝံ သ၊ ရွင္မဟာရဌသာရတို႔၊

ရာမကန္ ဦး တိုး တို႔နဲ႔လဲ ေတြ႔ခ်င္ေသးလို႔

လိုက္ပို႔

ေပးပါလားေမာင္ရယ္ ...'
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ မရင္ေမကို ေပြ႔ယူ၍ ေငြလျခမ္း ေပၚသို႔ တက္ေလသည္။
စာေပႏွင့္
ယုယစြာတြယဖ
္ က္ရင္း

ကဗ်ာတာရာမွဴ း၏

ဗိမာန္ဝယ္

လွညလ
့္ ည္ၾကေလသည္။

တေယာက္ခါးကို

ရွိတ္စပီး ယား

တေယာက္

ေဒါက္တာဂၽြန္ဆင္ႏွင့္

105

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ဂိုး လ္စမစ္တို႔ကို

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

သူတို႔ေတြ႔ၾကသည္။

အထူး သျဖင့္

ဆရာဝန္ မျဖစ္ခဲ့ရွာေသာ ဂိုး လ္စမစ္ကေလးကို

ေက်ာက္ေပါက္မ

သက္သက္ႏင
ွ ့္

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး ဘဲ

ခ်စ္ၾကသည္။

ရယ္ခ်င္မိၾကသည္။ သနားလဲ သနားမိၾကေသးသည္။

http://mmteashop.com

ရာမကန္ဦး တိုး ဆီသို႔
'ကဗ်ာ့ ...ကဗ်ာ' လို႔ေခၚရန္

သူတို႔ေရာက္ၾကသည္။
သေဘာတူၾကသည္။

ဦး တိုး ၏

ရကန္ကုိ

သူတို႔သည္

မရင္ေမသည္ ဦး တိုး ကို ေတာ္ေတာ္

ႏွစ္သက္သည္။ ဦး တိုး ႏွင့္ မရင္ေမတို႔စကားေကာင္း ေနတုန္း ၊ ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ မရင္ေမကို
ခြင့္ေတာင္း ကာ၊

အိန္း ဂ်ယ္ႏွင့္

သူ႔ကိုေျပာျပလိုက္ေသာ

မက္ခ္(စ္)

ရာဇဝင္ကို

တို႔

ထံသို႔

႐ုပ္သေဘာျဖင့္

သြားလည္သည္။
ၾကည့္ ႐ႈေလ့လာျခင္း

မက္ခ္ (စ္)က
(Material

Conception of History) ကိုဘုန္း ႏိုင္က ေတာ္ေတာ္ဘဲ သေဘာက် ႏွစ္ခ်ိဳက္မိေလသည္။
လူတတန္း စားႏွင့္

တတန္း စားတိုက္ခိုက္ျခင္း မ်ားျဖင့္

အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု

ေျပာင္း လြဲ

ေဖါက္ျပန္ခဲ့ေသာ လူဆ
႔ က္ဆန္ေရးကို သူနားလည္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဦး တိုး ႏွင့္ထားခဲ့ေသာ
မရင္ေမကို

ေမ့ေလ်ာ့ကာ

မက္ခ္ (စ္)

ေျပာျပေသာ

ပစၥည္း မဲ့

ဆင္း ရဲသားတို႔၏

ထာဝစဥ္ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ေလာကႀကီး တည္ေဆာက္ေ ရးကိသ
ု ာ စိတ္ ဝင္စားေနမိသည္။
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ '
မရင္ေမသည္ သူ႔ကိုအေဝးမွ ေခၚသျဖင့္၊ သူသည္ မက္ခ္(စ္) ကို ထားခဲရ
့ ကာ
မရင္ေမဆီသို႔ ျပန္လာခဲ့ေလသည္။

မရင္ေမသည္ ၾကာရွည္စြာ သူ႔ကိုေစာင့္ေနေသာ္လဲ၊

သူကုိ စိတ္မဆိုး ႏိုင္ဘဲ ျပံဳးေနရွာပါသည္။
'ေစာင့္ေနရတဲ့

လူမ်ားကိေ
ု တာ့

သတိေတာင္မဘ
ွ ဲ

မရေတာ့ဘးူ ထင္ပါရဲ႕ '

သူမသည္ ခ်စ္စဘြယ္ ေျပာတတ္သည္။ သူက အေငးသားဘဲၾကည့္ရင္း မရင္ေမကို အံ့ၾသ
ေနေလသည္။
'ေမာင္သေဘာက်တာ လုပ္ဘို႔ ေမ ဘာမွ မကန္က
႔ ြကပ
္ ါဘူး ၊ ဒါေမမယ့္ေတာ့
ေမ့ကိုသည္လိုဘဲ တစ္ေယာက္ထဲ ပစ္ထားခဲ့လို႔၊ ေမ ဘယ္ေနတတ္မွာလဲေမာင္ ...

106

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

မရင္ေမသည္ သာယာေခ်ငံလိ မ္မာစြာ ေျပာေလသည္။
မရင္ေမသည္
ေျပာသလိ၊ု

လူတိုင္း လူတိုင္း

ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစြာ

http://mmteashop.com

ခ်စ္စရာေကာင္း သျဖင့္
လံေ
ု လာက္စြာ

ေနႏိုင္မည့္

သူသည္

ခ်စ္ေလသည္။

မက္ခ္ (စ္)

စားေသာက္ေနထိုင္ႏိုင္ကာ၊

လူလူခ်င္း

ကမာၻႀကီး လိလ
ု ဲ

သူသည္

ျမင္လိုေသးသည္။

ေတြလ
႔ ေ
ုိ သးသည္။
သူသည္ေတြေ ဝ၍ ေငးေမာေနမိေလသည္ ။
မရင္ေမသည္ ဦး ပုညဆီသို႔ တစ္ေယာက္ထဲ သြားရွာသည္။ သူသည္ စဥ္း စားမိ
ေလသည္။

စဥ္း စားမိေသာ

အဆံုး ၌

မရင္ေမကိုသူက ေက်ာခိုင္း လိုက္သည္။

သူသည္

ဝမ္း နည္း ပက္လက္

ျဖစ္မိရွာသည္။

သူသည္ ဆင္း ရဲသားမ်ား ဘက္သ႔ုိ မ်က္ႏွာမူ

လိက
ု ေ
္ လသည္။ မရင္ေမသည္ တခါတခါသူက
႔ လ
ုိ ာ၍ - လာ၍ ေခၚရွာေသးသည္။
အမွန္မွာ မရင္ေမ၏ စိတက
္ းူ ယဥ္ေသာ အခ်စ္သည္ ဘိုင္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး
သတၱဝါ

တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ

ကိုဘုန္း ႏိုင္ဆီမွာသာ

ေရာက္ေနသည္။

သို႔ရာတြင္

ကိုဘုန္း ႏိုင္လို လူတေယာက္သည္ မရင္ေမအတြက္ လင္ေကာင္း တေယာက္ေတာ့ကာ
မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

သည္လုိ

လူစားမ်ိဳးကို

လင္လုပ္ခဲ့မိေသာ္

ခံုမင္ႏွစ္ခ်ိဳက္ခဲ့ေသာ ဘဝကိလ
ု ဲဘဲ စြန္႔လႊတ္ရေပလိမ့္ဦး မည္။

မရင္ေမသည္

သူမ

အခိုင္း အေစ အေျခြအရံ

အသိုင္း အဝန္း မရွိ။ သူအင္မတန္ ႏွစသ
္ က္ေသာ အိုဘာလ္တင္း ၊ ေခ်ာကလပ္မ်ားကိလ
ု ည္း
စြန္႔လႊတ္ရေပလိမ့္မည္။ အင္မတန္ေကာင္း မြန္ေသာ အဝတ္အစားမ်ားကိသ
ု ာဘဲ မရင္ေမ
ႀကိဳက္ႏစ
ွ သ
္ က္ တတ္ေသာ္လည္း ထိက
ု ာလမ်ိဳး၌ ေဝးကြာရေပေတာ့မည္။
ကိုဘုန္း ႏိုင္အား မရင္ေမသည္ ျပဳျပင္၍ယူရန္ စိတ္ကူး ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္သူသည္
အျပဳအျပင္

ခံယူမည့္လူေတာ့ကာ

ကိသ
ု ာဘဲ အားထုတ္မည့္
အငတ္ငတ္ျပတ္ျပတ္

မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

လူစားျဖစ္သည္။ သူသည္

သူကးုိ ကြယေ
္ သာ

'႐ုပ္တရား '

သူ၏ ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ႏွင့္

ျဖစ္ေနသည္ ကုိ လြမး္ ေဆြး ေနသူမဟုတ။္ သူသည္

လြမး္ ေဆြး ၿပီး

107

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

စိတ္ကူး ယဥ္ေနေသာ လူစားလဲမဟုတ။္ ဒါေပမယ့္ေတာ့ကာ တခါတခါ လေရာင္ကေလး
ဆန္း သစ္လာေသာ

အခါ၊

သူသည္

သူတ
႔ ေယာျပားကေလးကို

တိက
႔ု စားေနတတ္

ေလသည္။

http://mmteashop.com

မရင္ေမသည္

သူမ

အိမ္ေထာင္ဘက္ကို

အခ်ိန္ေကာင္း ေကာင္း

ယူ၍

စဥ္း စားေရြး ခ်ယ္ ယူၿပီး မွ ယူဘို႔ ေအာက္ေမ့လာခဲ့သည္။ သည္ေလာက္ အေရးႀကီး လွေသာ
ကိစၥကို

သူမသည္

ေသခ်ာခ်င္ပါသည္။

အမွန္မွာလဲ

သည္လိုေသခ်ာဘို႔

အင္မတန္

လိေ
ု လသည္။
အစိုးမရေသာ

အနာဂါတ္ကာလသည္

မရင္ေမ

ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလို

သာယာ

ခ်မ္း ေျမ့စြာႏွင့္ ေအးေအးခ်မ္း ခ်မ္း မလာ။ သူလာခ်င္သလိဘ
ု ဲ ခုန္ေပါက္ကာ ကတိက
ု က
္ ႐ို က္
ႏွင့္ အေျပးအလႊား လာခဲေ
့ လသည္။
'ေဖေဖလဲ ေကာင္း ေကာင္း မမာဘူး
ျဖစ္လာဦး မယ္
ဖခင္ႀကီး က

ဆိုရင္၊

ေဖေဖတို႔မွာ

အားကိုး အားထားျပဳဘို႔

ငယ္ေတာ့သည့္

အရြယလ
္ ဲမဟုတ။္

သမီး ရယ္။

ေရွ႕ေရွာက္

အားကိုး အားထားျပဳဘို႔
လူလိုေၾကာင္း

သူမ

စစ္မ်ားဘားမ်ား

လူလေ
ုိ နတယ္ကြယ္ ...'

ေျပာခဲ့ေလသည္။

မရင္ေမသည္

ဖခင္၏ စကားကို ေကာင္း စြာဘဲ

နားလည္

လိုက္ပါသည္။ အမွန္မွာလည္း မရင္ေမမွာ တကယ္အားကိးု ရမည္သ
့ ူ လိုေနပါသည္။
ကိုမ်ိဳးလြင္သည္ ေယာက်ၤားေကာင္း ပီသ၍ တကယ္အားကိုး ရမည့္သူျဖစ္သည္။
ကိုဘုန္း ႏိုင္ တေယာက္ေတာ့ျဖင္က
့ ာ သူဘာသာသူ ဘာလုပ၍

ဘာကိင
ု ္ ဘယ္ေရာက္
ေနမွန္း လဲ မသိ...
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ တေယာက္ကေ
ုိ တာ့ကာ ...
ကိုမ်ိဳးလြင္ႏွင့္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ... တေယာက္မဟုတရ
္ င္ တေယာက္ ...

108

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို
ျခေသၤ့မင္း ႏွင့္

မုန္တိုင္း ထဲမွ

မရင္ေမသည္
ကဗ်ာကို

ယွဥ္ခဲ့ၿပီ။

မရင္ေမ

ၾကည့္ခဲ့ၿပီ ။ ေတာေတာင္တို႔၏

ျမင္ခဲ့ရသည္။

ရပ္၍သာေနရသည္

ေဝးလံေသာ ခရီး ကႏၲာရကို သြားလာခဲ့ရသူပမာ မရင္ေမမွာ အေတာ္ကေလး ပင္ပန္း ပံု

http://mmteashop.com

ရေလသည္။ သည္ဟာေၾကာင့္ ၾကည့္ႏူး စရာအလွအပကို သူမက ရွာေလသည္။
အလွအပတဲ့ .....
စပါယ္ျဖဴကေလးမ်ား ျမရြကက
္ ေလးေတြ အၾကားမွာ ဝင့္ႂကြားေနၾကသည္။ 'အို
ခ်စ္စရာ

စပါယ္ျဖဴျဖဴ

ကေလးေတြရယ္ '

သူမသည္

စပါယ္ျဖဴပြင့္ကို

ဆြတယ
္ က
ူ ာ

ေရာက္ရွိေနေသာ

ဖခင္ႀကီး ကို

ေမႊး ၾကဴလိက
ု ေ
္ လသည္။
'သမီး ...ေမ'

မရင္ေမသည္

သူမအနီး သို႔

အလန္တ
႔ ၾကား ေမာ္ၾကည့္ လိုက္မိေလသည္။
'ဟင္...

သမီး ...

အိမ္ေပၚ

မတက္ေသးဘူး လား '

ဖခင္ႀကီး က

အံ့ၾသစြာ

ေမးေနေလသည္။
'ဟုတက
္ ဲ့ ေဖေဖ - သမီး စဥ္း စားေနပါတယ္ ...'
'ေအာ္

သမီး

စဥ္း စားေနတာလား ...

ေဖေဖ

ေျပာတာေကာ

သမီး ဘယ္လုိ

စဥ္း စားပီး ပီလ.ဲ ..'
'စဥ္း စားပီး ပါပီ ေဖေဖ ရယ္ ...'
'ေမာင္မ်ိဳးလြင္ကိုဘဲ သမီး သေဘာက်ရဲ႕ မဟုတလ
္ ားကြယ္ ...'

109

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

မရင္ေမသည္ စပါယ္ျဖဴပြင့္ကို၊ ပြတ္ေခ်ရင္း ေငးေနသည္။ သူမသည္ ျပန္မေျပာ။
ေျခသလံးု

အိမ္တိုင္ဘ ဝႏွင့္

ငတ္ေနေသာ

လူရြယ၏

ေအးေဆးေသာ

မ်က္ႏွာသည္

တေရးေရးေပၚလာသည္။

http://mmteashop.com

'သမီး ...ေမ...'
'ေဖေဖ...'
'ေဖေဖတို႔မွာ အေရးရယ္၊ အေၾကာင္း ရယ္ ဆိုရင္၊ တကယ္ အားကိ ု းအားထားရမဲ့
လူလုိ ေနတယ္ေနာ္၊

စစ္ကလဲဘဲ ျဖစ္ေတာ့မယ္၊

မာတာမွလဲမဟုတ္

အဲဒေ
ီ တာ့ကာ

သမီး ကေလးအား

စိတ္ခ်သြားခ်င္

ေဖေဖ

ပီး ေတာ့ ေဖေဖလဲ ေကာင္း ေကာင္း

စိတ္ခ်သြားခ်င္လြန္း လို႔ပါကြယ္ '

ရွာလြန္း ၍

ေကာင္း စားခ်မ္း သာ

သူ၏

ေစခ်င္လြန္း ၍

အဘိုး ႀကီး သည္ သြားေလသူ ခ်စ္ဇနီး ၏အစား ေတာင္း ပန္ေနေလသည္။
'သမီး လိမမ
္ ာပါတယ္

ေဖေဖရယ္ '

မရင္ေမသည္

ေျဖးေလးစြာဘဲ

ေျပာလိက
ု ္

ေလသည္။
'ေမာင္မ်ိဳးလြင္ကို ဘဲေနာ္ .... သမီး '
မရင္ေမသည္ မ်က္စိကိုမွိတ္ကာ ေခါင္း ကိသ
ု ာဘဲ ၿငိမ့္ျပႏိုင္ရွာသည္။
'သာဓု ...

သာဓု ...

သမီး လဲ

လိမာၼ သားဘဲကြယ္ '

အဘိုး ႀကီး သည္

ေၾကနပ္

ႏွစ္သိမ့္စြာ ေခါင္း ကိၿု ငိမ့္ေနေလသည္။ သမီး မိန္း ခေလးမ်ား ေမြး ရေသာဒုကၡကို အဘိုး ႀကီး
သည္ ေကာင္း စြာဘဲ ဆင္ျခင္သံုး သပ္မိလိုက္ရေလသည္။ သူသည္ ေအးခ်မ္း ေသႏွလံုးျဖင့္
မရင္ေမအနီး မွ ထြကခ
္ ြာေလသည္။
'ေအာ္ ... ထမင္း စားတဲ့ အခါ သမီး ကို ေဖေဖ ေျပာစရာေလးရွိလို႔ ' မရင္ေမသည္
ေခါင္း ကိသ
ု ာဘဲ ၿငိမ့္လိုက္သည္။

110

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ဆည္း စ်ာကေတာ့

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
ခ်စ္စဘြယ္

ေတာက္ပေနတံုးပင္

ျဖစ္ေလသည္။

ပါတ္ဝ န္း က်င္မွာလဲ ဆိတဆ
္ တ
ိ ္ ၿငိမ္လို႔ ...
မရင္ေမကေတာ့

တေယာက္ထဲ

ျမက္ခင္း ကေလးေပၚမွာ ...

ညွင္း ႏုႏုငယ္

http://mmteashop.com

စပါယ္ျဖဴ ကေလးေတြကေတာ့ကာ ေနာ့ေနၾကတံုးပင္ ျဖစ္ေလသည္။
တစ္ေယာက္ေသာသူ၏ ျပံဳးရႊင္မႈ
'ကိုယ္လံုး ေပၚ မွန္ႀကီး ေရွ႔မွာ မရင္ေမ ရပ္ေနသည္။ သူမကိုယ္ကို ေျခဆံုးေခါင္း ဖ်ာ
းၾကည့္လိုက္ မွန္ထဲကိုၾကည့္လိုက္ႏွင့္ မရင္ေမမွာ ထူး ျခားေနေလသည္။ အမွန္မွာသူမသည္
မိမိကိုယ္ကို လွသည္ထက္လ၍
ွ ႏုသည္ထက္ယဥ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေနျခင္း ဘဲ ျဖစ္ေလသည္။
နက္ျပာေရာင္ ကတၱီပါခံုျမင့္ကို စီး ထားသည္။ အျပာရင့္ေရာင္ ပိုး ထမီဘိန္း ကို တမင္တကာ
ေရြး ခ်ယ္ကာ မရင္ေမသည္ ဝတ္ဆင္ထားသည္။ ပိုး အဝါႏုေရာင္ အက်ႌမွာ စိုေျပဝါဝင္း ေသာ
မရင္ေမ၏ အသားအေရႏွင့္ အင္မတန္မွ အဆင္ေျပေနသည္။ ျဖဴဝင္း ေသာလည္ တိုင္ ဝယ္
ခ်စ္စရာ

ပုလဲပတ
ု းီ ကေလးကလဲဘဲ

အိေႁႏၵရွိေနေသးေတာ့သည္။

လွေသာ သူမ၏ ဘယ္လက္သူ ႂကြ ယ္မွာ

ေသးသြယ္ႏြဲ႔ေပ်ာင္း

အပါးဝိုင္း စိန္ကေလးမ်ား

စီခ်ယ္ထားေသာ

ျမလက္စြပ္ ကေလးမွာ ခ်စ္စရာေကာင္း လွသည္။ မရင္ေမသည္ ေရႊ ဝတ္ဆင္ မႈ ကုိ မ်ားစြာ
ႏွစ္ျခိဳက္လေ
ွ သာ

မိန္း ခေလးမဟုတ္ေခ်။

သို႔ရာတြင္

အင္မတန္

အရည္အေသြး

ေကာင္း မြန္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ႏွစ္မ်ားကိုေတာ့ သူမႏွစသ
္ က္တတ္သည္။
နက္ေမွာင္ေသာဆံပင္ကို

တပါတ္ေၾကာ့

ဘီး ထံးု ထားေလသည္။

တပြငထ
့္ ဲ

ပန္း ႏုေရာင္ ႏွင္း ဆီပြင့္သည္ ေခါင္း အလယ္မွာ ငြါးငြင့္ကာ ႂကြားပြင့္ေနသည္။ ႏွင္း ဆီပြင့္
သည္ အဓိပၸါယ္ကိုလဲဘဲ ေဆာင္ေနသည္။
ကိုယ္လံုး ေပၚ မွန္ႀကီး ထဲမာွ မရင္ေမသည္ ျပံဳးလိုက္သည္။ ျပင္ဆင္ မႈမ်ားလဲဘဲ
ၿပီး စီး ေလၿပီ။ စားပြဲတင္နာရီကို သူမလွမ္း ၍ ၾကည့္လိုက္သည္။ ငါးနာရီထိုးရန္ ငါးမိနစ္သာ

111

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
လိုေတာ့သည္။

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ငါးနာရီမွာေတာ့

သူလာလိမ့္မည္။

သူလာခ်ိန္နီး ေလၿပီ ။

သူမလဲဘဲ

ျပင္ဆင္၍ ၿပီး ေနပါၿပီ။
'သူ႔ကို ဆင္ဝ င္ကဘဲ သြားႀကိဳႏွင့္ရေကာင္း မလား - မသိပါဘူး ' မရင္ေမသည္

http://mmteashop.com

ေတြး ေနသည္။ 'အို မ်က္ႏွာထားရမွာ ခက္ပါဘိေတာ့။ ဟင္ -ရွကလ
္ ဲဘဲရက
ွ စ
္ ရာႀကီး ကြယ္ '
သူမသည္ ဆက္၍ ေတြး ေနသည္။ အျပာရင့္ေရာင္ ပိုပယ္ (လ္)ကားကေလး တစ္စးီ သည္
ညင္သာစြာ ဟြန္း ေပးကာ ဆင္ဝ င္ေအာက္မွာ ရပ္လိုက္သည္။
ေဟာ - သူလာၿပီ သူမ၏ စိတ္ထဲမွာ တမ်ိဳးဘဲျဖစ္သြားသည္။ ဝမ္း သာရေတာ့
မလိုလို

ဝမ္း နည္း ရေတာ့မလိုလိုႏွင့္

မရင္ေမမွာ

ရွက္သလိုလိုဘဲ

ျဖစ္ေနမိေသးသည္။

ကိုယ္လံုး ေပၚ မွန္ႀကီး ထဲမာွ သူမကိုယ္ကို မရင္ေမသည္ ေျခဆံုး ေခါင္း ဆံုး ၾကည့္ျပန္သည္။
ၿပီး ေတာ့ကာ မွန္ႀကီး ထဲကုိ စူး စိုက္ၿပီး ၾကည့္လိုက္ေလသည္။
မွန္ႀကီး ထဲမာွ သူမျပံဳးလိုက္သည္။ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ႀကီး ဘဲ ျပံဳးလိုက္ပါသည္။
သည္လုိ ျပံဳး၍ ဝေတာ့ကာမွ မွန္ႀကီး ကိုေက်ာခိုင္း လိုက္ပါသည္။ မရင္ေမသည္ ညွင္း ႏုကဲ့သို႔
ေပါ့ပါးစြာ ေအာက္ထပ္သို႔ ဆင္း လာသည္။
အသက္

၂၇

ႏွစ္ခန္႔

စစ္ ဝတ္စစ္စားႏွင့္

ခန္႔ညား၍

ၾကက္သေရရွိ လေ
ွ သာ

လူရြယသ
္ ည္ ကားထဲမွ ထြက၍

ဆင္း လာသည္။ သူသည္ေတာေတာင္ကုိ
ျခေသၤ့မင္း ၏ အမူအရာကို ေဆာင္ေနသည္။
တတ္ေသာ

ႏွလံုး ရွိေၾကာင္း တို႔သည္လဲ

အစိုးရေသာ

သို႔ရာတြင္သူ႔မွာ သူ႔ရန္သူကိုပင္ ညွာတာ

သူ႔မ်က္လံုး မ်ားက

သက္ေသခံေနၾကသည္။

သူ႔႐ပ
ု ္ရည္ သူ႔အရပ္အေမာင္း ႏွင့္ စစ္ ဝတ္စစ္စားမွာ သူ႔အားပို၍ ေပၚလြင္ထင္ရွားေစကာ
ေတာက္ေျပာင္ေနသည္။

သူ႔ပခံုး ထက္မွာ

ေဂ်ာ့ဘုရင္ထံမွရေသာ

ၾကယ္ႏွစ္ပြင့္စီမွာ

လက္လက္ ေျပာင္ေနၾကသည္။ တံခါးဝမွာရပ္ရင္ ကိုမ်ိဳးလြင္ကို မရင္ေမသည္ ၾကည္ႏူး စြာ
ၾကည့္ေနမိေလသည္။

112

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ေမ' သူသည္ မရင္ေမကို 'ေမ' လို႔ဘဲ ေခၚတတ္သည္။ သူက ျပံဳးလိုက္သည္။
ၾကည္လင္ ေအးခ်မ္း ေသာအသံျဖင့္ မရင္ေမကို ေခၚလိုက္သည္။
'ကိုကိုလြင္ ' အရင္ေမ၏ အသံမာွ လဲ ႏွစ္သိမ့္ဘြယ္ရာ ၾကည္ေအးလွပါသည္။

http://mmteashop.com

လက္ (ဖ)နင္ မ်ိဳးလြငသ
္ ည္ မရင္ေမႏွင့္ တံခါးဝမွာ အတူယွဥ္၍ ရပ္လိုက္သည္။
တေယာက္ကုိ

တေယာက္ျပံဳးလိ႔ု ...

စကားလဲမေျပာႏိုင္။

ေငးၾကည့္ေနၾကသည္။

ညွင္း ႏုခ်ိဳခ်ိဳသည္ စိုေျပေသာ ခ်ိဳးကူသံကို စိမ္း စိုေသာ ေတာအုပ္ဆီမွ ယူေဆာင္လာသည္။
ဧည့္ခန္း ေဆာင္ကုိ သူတို႔ ေရွး ႐ွု လက
ုိ ၾ္ ကသည္။
ခ်စ္စဘြယ္ ဆည္း စ်ာ၏ ေရႊေရာင္မ်ားသည္
လြငေ
့္ နၾကသည္။
အျပာရင့္ေရာင္

တဖိတဖ
္ တ
ိ ္

ေတာက္ေနေသာ

ကတၱပ
ီ ါဆက္တသ
ီ ည္

ဧည့္ခန္း ေဆာင္ ဝယ္ ေၾကာ့ေၾကာ့
ပိေတာက္သား

ၾကမ္း ျပင္ေပၚဝယ္

ခ်မ္း ေျမ့ဘြယ္ရာအသြင္ကိုေဆာင္ကာ

သူတို႔

ႏွစ္ေယာက္ကို ဖိတ္ေခၚေနေတာ့သေယာင္လဲ ထင္ရေလသည္။
ႏွစေ
္ ယာက္သား

ေဘးခ်င္း ယွဥ္၍

ထိုင္လိုက္ၾကေလသည္။

ညွင္း ႏုသည္

ေအးျမစြာ ျပဴတင္း တံခါးမွ ခုန္ေပါက္၍ဝင္လာသည္။ သင္း ျပန္႔ေသာ ေတာေတာင္ေရေျမ၏
ရနံ႔တို႔ကို

ယူေဆာင္ထားေလသည္။

လက္ (ဖ)တင္နင္

မ်ိဳးလြငသ
္ ည္

မရင္ေမကို

တစိမ့္စိမ့္ဘဲ ၾကည္ေ
့ နေလသည္။ မရင္ေမကေတာ့ ေခါင္း ငံု႔လို႔ ...
ဧည့္ခန္း တခုမွာေတာ့ကာ၊ ဆိတဆ
္ တ
ိ ္ ၿငိမ္သက္ေနပါသည္။
'ေမ' သူ႔အသံမွာ ေခ်ာ့ျမဴသံ ျဖစ္ေလသည္။
မရင္ေမသည္ ေခါင္း ငံု႔ေနရာမွ သူ႔ကို အသာအယာေမာ္၍ ၾကည္ေ
့ လသည္။ သူ၏
ေဝဒနာ

တက္ေနေသာ

မ်က္လံုး မ်ားကို

မရင္ေမျမင္ရေလသည္။

သူမသည္

ေခါင္း ကိုငံု႔လိုက္သည္။ မရင္မကေတာ့ ရွက္ေနသည္။

113

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ကိုကိုလြင္ အင္ဒီး ယားက ျပန္လာေတာ့မွပဲ လက္ထပ္ၾကရေအာင္လို႔ေနာ္

ေမ'

သူသည္ မရင္ေမကို ေခ်ာ့ေမာ့ေနသည္။
မရင္ေမသည္

သူမ ကိုကိုလြင္ကို ႐ုတတ
္ ရက္ေမာ္၍

ၾကည္ေ
့ လသည္။ သူမ

http://mmteashop.com

မ်က္ႏာွ သည္ အိုစာညွိဳးငယ္၍ သြားသည္။ 'က်မေတာ့ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔သာဘဲ အတူတူ
ေနခ်င္တယ္ ကိုကိုလြင္ ' မရင္ေမအသံမွာ တိမ္ ဝင္၍ သြားသည္။
'ၾကာမယ္လဲ မထင္ပါဘူး ေမရယ္၊ ကိက
ု လ
ုိ ြငလ
္ ဲဘဲ ဘယ္ခြဲပီး ေနခ်င္ပါ့မလဲကြယ္၊
စစ္အမိန္႔နဲ႔မို႔သာ

မသြားလဲမျဖစ္လို႔ေပါ့ '

သူသည္

ေအးခ်မ္း စြာ

ေျပာေလသည္။

သို႔ရာတြင္ သသ
ူ ည္ ထိုင္း မႈိင္း ေနသည္။
'ဂ်ပန္ကလဲ
ဘယ္လေ
ုိ နၾက
ေခတ္ၾကပ္ႀကီး

စကၤာပူ

ကိုသိမ္း လိုက္ပီ

ထိုင္ၾကဦး မလဲ
ထဲမာွ

မသိႏိုင္ေသးဘူး ၊

က်မသေဘာေျပာရရင္

ကိုကိုလြင္...ေရွ႕ကိုဘယ္လိုျဖစ္လို႔
အဲသည္ေတာ့ခုလို
တေယာက္နတ
ဲ႔ ေယာက္

ေခတ္ဆိုး
အတူတူ

ေနခ်င္တာဘဲ ကိုလိုလြင္ရယ္ ...' လက္ (ဖ)တင္နင္ မ်ိဳးလြငသ
္ ည္ ေတြေ ဝ၍သြားသည္။
'က်မတို႔မွာ

အေရးရယ္ ...

အေၾကာင္း ...

ဆိုရင္ေတာ့လဲ

အားကိးု အားထား

ျပဳရမဲ့လူ မားမားမတ္မတ္ရပ္မဲ့လူလဲ မရွိဘူး ကိုကိုလြင္ ' မရင္ေမသည္ သူမကိုကိုလြင္ကို
အားထားပါသည္။ အားထားသည္အ
့ တိင
ု း္ လဲဘဲ

သူမ၏ မြန္ျမန္ေသာအခ်စ္ကို ေပးအပ္

ခဲ့သည္။ မြန္ျမတ္ေသာအခ်စ္ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ရသည့္တိုင္ေအာင္ အားထားခဲရ
့ သူအား မရင္ေမ
ေတာင္း ပန္ေနသည္။
ဒါေပမယ့္ေတာ့ကာ စစ္အမိန္႔ .....
အင္ဒ ီး ယားတို႔
ရေသာ

အမိန္႔မဟုတ္၊

အေၾကာင္း ကိလ
ု ဲဘဲ

တပါတ္အတြငး္
ဂ်ပန္ေတြကို

သူသည္

သူသည္သြားရမည္။

စစ္အမိန္႔သည္

အဂၤလိပ္မ်ားဗမာျပည္မွ

ရိပ္မိနားလည္ ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဆင္ေျခ

ဆုတ္ေပးေတာ့မည့္

သို႔ရာတြင္

၁၉၄၂

ခုႏွစ္

114

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

မိးု ေျခာက္လေလာက္ သာဘဲ အင္ဒီး ယား၌ ဆုတေ
္ နၿပီး ဂ်ပန္စစ္ေၾကာင္း ပန္း ေသာအခါ
ဗမာျပည္ကိုျပန္၍

လြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္မည္ဟု

သူသည္

အဂၤလိပ္စစ္ပရိယာယ္ကို

အထင္ႀကီး ခဲ့မိ ေလသည္။ မွားလိုက္ေသာ လက္ (ဖ)နင္ မ်ိဳးလြင္... ဒါေပမယ့္ေတာ့ကာ

http://mmteashop.com

စစ္အမိန္႔ ...သူသည္ တပါတ္အတြငး္ အင္ဒီး ယားသို႔ သြားရမည္။
ႀကီး ပြားမႈ

ထင္ေပၚမႈႏွင့္

ဂုဏ ္ရွိမႈအတြက္

သူသည္

စစ္အမိန္႔အတိုင္း ဘဲ

အင္ဒီယားကို သြားမည္ေလာ...
သူတ
႔ ေယာက္ကသ
ုိ ာ

အားကိ ု းအားထားရာ ျဖစ္ေနေသာ 'သူ႔ ေမ' ႏွင့္သာဘဲ

စစ္အမိန္႔ကို ေသြဖယ္ကာ၊ ဆိးု တူေကာင္း ဘက္ ဗမာျပည္မွာ ေနရစ္ခဲ့မည္ေလာ ....
သူသည္ ေခတ္ပညာတတ္
အမွူထမ္း

စစ္အရာရွႀိ ကီး

လူဂုဏ ္တန္တေယာက္ျဖစ္သည္။

တစ္ဥးီ လဲဘဲျဖစ္သည္။

သူသည္

သူသည္ ဘုရင့္

အင္ဒ ီး ယားမွ

ဗမာျပည္သို႔

လြတ္ေျမာက္ေရး စစ္တပ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ျပန္လာႏိုင္ေသာအခါ၊ ႀကီး က်ယ္ေသာရာထူး ႀကီး ႏွင့္
'သူ႔ေမ'

ကေလးကိသ
ု သ
ူ ည္

မိသည္။ ရက္စက္ေသာ

သိမ္း ပိုက္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

သည္အေတြး သာဘဲ

ဖက္စစ္ဂ်ပန္မ်ား လက္ေအာက္ ဝယ္ ေမႏွင့္အတူ

သူေတြး
ေအးအတူ

ပူအမွ်ေနရစ္ခဲ့ဘို႔ရာေတာ့ သူသည္မေတြး မိခဲ့ေခ်။
'ကိက
ု လ
ုိ ြငလ
္ ဲဘဲ

အတူတူေနခ်င္တာေပါ့

ေမရယ္၊

ဒါေပမယ့္

ေရွ႕ေရွာက္

ႀကီး ပြားမႈရယ္ ... ဂုဏ ္ရွိမႈရယ္ၾကည့္ ၿပီး ... စစ္အမိန္႔နဲ႔ မသြားမျဖစ္တာကလဲ တေၾကာင္း မို႔ '
သူသည္ မရင္ေမအား ယုယစြာေခ်ာ့ေမာ့ ႏွစ္သိမ့္ေနေလသည္။
'ကိုကိုလြင္ကိုသာ
က်မတိ႔ု

အားကိးု အားထား

ဘယ္သက
႔ူ သ
ုိ ြား ၿပီး

ျပဳေနရတာ။

အားကိုးေနရမွာလဲ

ကိုကိုလြင္သာမရွိရင္ေတာ့

ကိုကိုလြင္ရယ္ ...'

မရင္ေမသည္

သူမအားကိးု ေသာ ကိုကိုလြင္ကို ေတာင္း ပန္ရွာေလသည္။

115

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ဒါေတြကသ
ုိ ည္ေလာက္လဲဘဲ ေတြး ပူပီး ေတာ့ေနလို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲေမ၊ ကိုကိုလြင္
အင္ဒီး ယားမွာ မၾကာပါဘူး ၊ မသကာအလြနဆ
္ းုံ ေျခာက္လေပါ့၊ ကိုကိုလြင္ အင္ဒ ီး ယား
သြားေနတံးု ...ေမတို႔

ေနေရး

ထိင
ု ေ
္ ရးအတြက္

ေဖေဖနဲ႔

ေမနဲ႔

ေရာတိုင္ပင္ ၿပီး

http://mmteashop.com

စီမံထားခဲ့မွာေပါ့ကြယ္၊ ေနာ္ ...ေမ...' သူက ေျဖာင္း ျဖေနေလသည္။
မရင္ေမသည္

သူမကိုကိုလြင္ကို

မ်က္ရည္ဝိုင္း ေနေသာ

မ်က္လံုး ႀကီး မ်ားျဖင့္

ေမာ္၍ ၾကည့္ေနမိေလသည္။
'ေမ...'

သူသည္

ျပံဳးလ်က္

ၾကည္လင္ခ်မ္း ေျမ့ေသာ

အသံျဖင့္

သူ႔ေမကို

ေခၚေလသည္။
'ကိုကိုလြင္ ' သူမ၏အသံမွာ တံုရီ၍ မၾကည္လင္လပ
ွ ါ။
မရင္ေမ၏ ဘယ္ဘက္လက္ေလးကို လက္(ဖ)တင္နင္ မ်ိဳးလြငသ
္ ည္ ျငင္သာစြာ
ကိင
ု တ
္ ြယက
္ ာ
အဘိုး တန္၍

ႏူး ညံစြာ
လွပေသာ

ဆြဲယလ
ူ က
ုိ သ
္ ည္။

မရင္ေမကလဲ

စိန္ကေလးသံုး လံုး ျမွဳပ္နဲ႔

ၿငိမ္ေနသည္။

လွပခန္႔ညားစြာ

အင္မတန္

လုပ္ကိုင္ထားေသာ

လက္ထပ္လက္စြပ္ ကြငး္ ကေလးကို လက္(ဖ)တင္နင္မ်ိဳးလြင္က မရင္ေမ၏ ဘယ္လက္
သူႂကြယတ
္ ြင္

ဝတ္၍ ေပးၿပီး ေနာက္၊ 'သူ႔ေမ' ၏ လက္ကေလးကို

သူသည္ ျငင္ျငင္

သာသာကေလးဘဲ ေမႊး လိုက္သည္။
'ကိုကိုလြင္ ...' သူမရဲ႕ ကိုမ်ိဳးလြင္ကို၊ ေမက ကိုကိုလြင္ ဟုေခၚေလသည္။
'ေမ...' သူ႔အသံမွာ အားမလိုအားမရသံ ျဖစ္လာသည္။
'ကိုကိုလြင္ ျပန္လာတဲ့ တိုင္ေအာင္ ေစာင့္ေနရမွာဘဲေနာ္ ...' သူမ၏ အသံမွာ
မြတသ
္ ပ
ိ ေ
္ တာင္တ
့ သံ ျဖစ္ေလသည္။

116

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ကိုကိုလြင္ ျပန္လာေတာ့မွာဘဲေနာ္ ... ေမ၊ လက္ထပ္ၿပီး ေတာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး
ေနၾကရေအာင္ ...'

အစိုးမရႏိုင္ေသာ

အနာဂါတ္ကာလအား

သူက

စိတက
္ းူ ထဲ၌

မင္း လုပ္လိုက္ေလသည္။

http://mmteashop.com

သူသည္ သူ႔ေမကိုေမာ္၍ ၾကည့္လိုက္သည္။
'ေမ.. ေမ.. ေမ...' မ်က္လံုး အိမ္မွာလည္း မ်က္ရည္ေတြက ဝိုင္း လို႔ ...။
'ေနာ္...ေမ

ကိုကိုလြင္

ျပန္လာေတာ့မွဘဲ

လက္ထပ္ၿပီး

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး

ေနၾကရေအာင္လို႔ ...'
သူမသည္ ေခါင္း ကိသ
ု ာဘဲ ၿငိမ့္၍ ျပႏိုင္ရွာေတာ့သည္။
'ေမ... ေမ... ေမ'
လက္ (ဖ)တင္နင္

မ်ိဳးလြငသ
္ ည္

သည္တခါေတာ့

ရဲရင့္ေသာ

စစ္ဗိုလ္ႀကီး

အသြင္ျဖင့္ သူ႔ေမကေလးရဲ႕ ပါးကို စိတ္ရွိလက္ရွိ ေမႊး ေမႊး ေပးေနေလေတာ့သည္။
က်န္လတ
ူ ေယာက္မာွ .....
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေျခာက္ကပ္၍ ထိတလ
္ န္ဘ
႔ ြယရ
္ ာ ေကာင္း ေနသည္။
အင္မတန္

အထက္တန္း က်လွသည္

အေကာင္း ဆံုး

ယူနီဘာစီတီမ်ား မွ

မ်ားေၾကာင့္၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕၏

ဆိေ
ု သာ

သင္ေပးလိက
ု ေ
္ သာ

အဂၤလိပ္ႏွင့္
ပညာမ်ားႏွင့္

တိက
ု ္ႀကိဳတိက
ု ၾ္ ကားမ်ားတြင္

ဂ်ပန္တို႔၏
ယဥ္ေက်းျခင္း

မသိမ္း ဆည္း ႏိုင္ေသာ

လူေသေကာင္ အေလာင္း နံ႔မ်ားမွာ စိတ္မခ်မ္း သာစရာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ေျပးသူေျပး
ပုန္း သူပုန္း ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး မွာ က်ီး ႏွင့္ဖုတ္ဖုတ္ ျဖစ္ေနသည္။

117

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

အသက္ ၂၅ႏွစ္ခန္႔ အသားလတ္လတ္ ပိန္ပိန္ပါးပါး လူရြယတ
္ ေယာက္သည္၊
အလံျ ပ ဘုရားလမ္း အတိုင္း ေရွာက္လာခဲ့သည္။ သူ႔မွာ ထီး ႏွင့္ဦး ထုပ္လဲမပါ။ ေနကလဲ
ျခစ္ျခစ္ေတာက္ ပူေနသည္။

http://mmteashop.com

သူ႔မ်က္ႏွာမွ ဆာေလာင္မြတသ
္ ပ
ိ ၍

ပင္ပန္း ေနပံုရသည္။ သူ႔အ ဝတ္အစားမွာလဲ
ညွိဳးႏြမ္း ၍ အေရာင္အဆင္း ပင္

ေကာင္း စြာမျမင္ရေတာ့။

သူသည္

သူပ
႔ တ္ ဝန္း က်င္ကို

လံုး ဝသတိထားပံု မရ။ သူ႔အေတြး ႏွင့္ သူ၊ သူ႔လမ္း ႏွင့္ သူ၊ သူသည္ သြားေနသည္။ သူသည္
မေန႔ကညစာကို

ပါတာနီ

၃ျပားဘိးု သာ

ေရႏွင့္ဘဲ

တင္း တိမ္ေရာင့္ရဲခဲ့ေလသည္။

မနက္အိပ္ရာမွ ထေသာအခါ၊ သူ႔ အူမအတြင္း ရွိ 'ပရားဆိက
ု ္' ေခၚ ပိးု ကေလးမ်ားသည္
သူ႔အားႀကီး စြာေသာ ဒုကၡကိုေပးၾကေလၿပီ။
သူသည္ ပိက
ု ဆ
္ က
ံ လဲ တျပားမွမရွိ၊ ထမင္း ကလဲ ဆာေနသျဖင့္ ေရေက်ာ္ဘက္
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္

တိုက္ကို

သြားခဲသ
့ ည္။

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္လဲဘဲ

ဂ်ပန္ကိုေၾကာက္ရွာသျဖင့္

က်ိဳကၠဆံသို႔ ေျပးခဲ့ေလသည္။ သူ တခါထဲေမာသြားသည္။
သူသည္

က်ိဳကၠဆံသို႔

ကုန္း ေၾကာင္း

မေရွာက္ႏိုင္ေတာ့။

ဘတ္စက
္ ားလဲမရွိ

ပိုက္ဆလ
ံ ဲဘဲမရွ။ိ
သူသည္
သူရည္ရြယခ
္ ်က္

အလံျပဘုရာလမ္း
မရွိ၊

အတိုင္း

ခရီး လမ္း ဆံးု လဲဘဲ

မရွိ၊

ႏြယး္ နယ္ကာ
သူ႔ကိုယခုလို

ေလွ်ာက္လာသည္။
ထမင္း ဆာေသာအခါ

ေကၽြး ေမြး တတ္ေသာ လက္ဝဲဂိုဏ ္း သား သခင္း မ်ားလဲ တေယာက္တေလမွ

မရွိေတာ့ ...

ေထာင္ထဲတြင္ ေရာက္ေနသူ၊ အင္ဒီး ယားသို႔ေျပးသူ၊ ပုန္း ေနသူ၊ တ႐ုတ္ျပည္သို႔သြားရင္း ...
ဂ်ပန္လက္ထဲသ႔ုိ

သစၥာေဖါက္မ်ားေၾကာင့္

က်ေရာက္သြားသူမ်ားလဲ

ဘယ္လုိ

ျဖစ္ေနၾကေတာ့သည္ မသိ။ သူသည္ အဂၤလိပ္အစိုး ရကို အျပစ္တင္မိေလသည္။
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို
ယခုကဲ့သို႔

တကယ္တိုက္ခိုက္ၾကမည့္

ႏွိမ္ႏွင္း ထားရသနည္း ။

အင္အားစုကို

သူကနားလည္လက
ုိ သ
္ ည္။

အဘယ္ေၾကာင့္

ဂ်ပန္ထက္

လက္ဝဲ

118

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

အင္အားစုကို သူတို႔ရြံ႔သည္။ တ႐ုတျ္ ပည္ တီယင္စင္မွာ ဂ်ပန္က သူတို႔အဂၤလိပ္ေတြကို
အဝတ္ခၽြတ၍
္ ရွာေဖြခဲ့ပံုကို သူတို႔ ေမ့သြားဟန္တသ
ူ ည္။ သည္ 'ခူရား' ဆိုၿပီး အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး
ျမင့္ျမတ္မ်ားကို ဂ်ပန္က ပါးခ်လိက
ု တ
္ ာကိေ
ု တာ့ သူတို႔မရြံ႔ ... သည္ဟာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ကို
တိုက္ခိုက္မည့္ ဗမာ့လက္ ဝစ
ဲ ု အင္အားကို အဂၤလိပ္တို႔က ေထာင္ထဲမာွ ထည္က
့ ာ ဂ်ပန္ကို

http://mmteashop.com

ဗမာျပည္သို႔ အလြယတ
္ ကူႏင
ွ ့္ လမ္း ဖြင့္ေပးလိုက္သည္။
သူသည္ စုတ္ပဲ့ေသာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ အစိုး ရကို အျပစ္တင္လိုက္သည္။ တရံေရာ
အခါက စပိန္ျပည္၏ ျပည္သူ႔အစိုး ရအား ဖက္ဆစ္အတ
ီ လီ ႏွင့္ ဂ်ာမဏီတို႔ကို မ်က္စပစ္၍
ၿဖိဳဖ်က္ခဲဘ
့ းူ ေသာ

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ အစိုး ရ၏

ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒကို

သူသည္ ျပန္လည္၍

သတိတရားရမိေလသည္။
ထိုအခိုက္ သူ႔အေနာက္မွ ေအာ္စတင္ကားကေလး တစီး သည္ သူ႔ေဘးမွျဖတ္၍
တက္သြားရင္း ၊ ကားကေလးထဲမွ 'ကိုဘုန္း ႏိုင္' ဟူေသာ သူ႔နာမည္ေခၚသံကို သူသည္
ၾကားလိက
ု ရ
္ ေလသည္။

သူႏွင့္ ေရွ႕တည့္တည့္

ဂိုက္ ၅ဝ ခန္႔တြင္( ကြီ)ကနဲ ျမည္ကာ

ထိုး ရပ္သြားသည္ကို သူသည္ရပ္ေနရာမွ အေၾကာင္သားဘဲ ေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။
ကားေပၚမွဆင္း လာသည္။
သူ႔ဆီသို႔ အူယားဖါးယား ေျပးလာသည္။
ထမီျပာျပာ... အက်ီျပာျပာ ... ေနကာမ်က္မွန္ကို တပ္ထားသည္။ ဟုတပ
္ ါသည္
မလြဲပါ။
မရင္ေမ.....
မရင္ေမပါဘဲ ..... သူ႔ဆီသို႔ ေရာက္လာသည္။
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ ရွငဘ
္ ယ္လဲ ' သူမက ေမာသံႏွင့္ေမးသည္။

119

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'မသိေသးဘူး '

သူက

တိုး တိုး ဘဲေျပာလိုက္သည္။

'ေအာ္ ... မသိေသးဘူး တဲ့ ... ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ ကိုဘုန္း ႏိုင္ရယ္ ' သူမက အံၾ့ သသြားသည္။

http://mmteashop.com

ထိုအခိုက္ ကားကေလးသည္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္၍ လာေလသည္။
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ '

ကားထဲမွ

ေခၚသံၾကားရျပန္သျဖင့္

ကားထဲသ႔ုိ

ကိုဘုန္း ႏိုင္က

ၾကည့္လိုက္သည္။
'ေအာ္ ေဆြေဆြ ' သူသည္ ယဥ္ေက်းစြာ ႏွုတ္ဆက္လိုက္ေလသည္။
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ ရွင္က်မနဲ႔ အတူတူအိမ္ကို မလိုက္ႏိုင္ဘူး လားဟင္ ...' မရင္ေမသည္
သူ႔ကိုေမးေလသည္။ သူကေငးေနေလသည္။
'ဘာမ်ား ေငးေနရျပန္တာလဲ ကိုဘုန္း ႏိုင္..... ရွင့္ကိုေျပာစရာ တခုရွိလို႔ပါ...'
'ကၽြန္ေတာ္ လိုက္လို႔ ေတာ္ပါ့မလား မရင္ေမရယ္ '
'ကဲ..ကဲ ကားေပၚသာ တက္ကိုဘုန္း ႏိုင္ ရွင္ဂ်ီး မ်ား မေနနဲ႔ေတာ့ '
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ ေရွ႕ခန္း ဝယ္ ဒ႐ိုင္ဘာႏွင့္ အတူတက္၍ ထိုင္လိုက္ရေလသည္။
မၾကာမီ ကားကေလးသည္ အရွိန္ႏွင့္ ေျပးလႊားေနေလသည္။ ကားကေလး၏
ေနာက္ခန္း ဝယ္

လိက
ု ပ
္ ါလာၾကေသာ

မရင္ေမႏွင့္

ေဆြေဆြတသ
႔ုိ ည္

မိမိတို႔ေရွ႕ဝယ္

စကားမေျပာ ၿငိမသ
္ က္စြာ ေငးေမာကာ လိက
ု ပ
္ ါလာေသာ ႏိုင္ငံေရးသတၱ ဝါအား အကဲခတ္
ၾကည္ေ
့ နၾကေလသည္။ တရံေရာအခါက စတိုင္ေကာင္း ေကာင္း ႏွင့္ ေကာလိပေ
္ က်ာင္း သား
တစ္ေယာက္သည္၊ ယခုအခါဝယ္ အေရာင္အ ဝါ ညွိဳးႏြမ္း ေနေတာ့ကာ စုတ္ျပတ္မြဲေတ၍
ေနေလသည္။

သူသည္

သည္ေလာကမွ

လူယဥ္ေက်း

လူဂုဏ ္တန္ေတြကို

မ်ားစြာ

120

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
အေရးထားလွသူ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

တစ္ေယာက္

မဟုတ္မွန္း

သိသာေလသည္။

သူ႔ကိုၾကည့္ရသည္မွာ

ဆင္း ရဲသား တစ္ေယာက္ႏွင့္ဘဲ တူသည္။ အမွန္မွာလဲ သူသည္ အိုး မဲ့... အိမ္မဲ့ ... ပစၥည္း မဲ့
တစ္ေယာက္ျဖစ္ေလသည္။

သို႔ရာတြင္ သူ႔မ်က္ႏွာသည္၊ သူ႔ဦး ေႏွာဏ္၏ အေလးခ်ိန္ကို

http://mmteashop.com

ႀကိဳတင္၍ ေျပာႏွင့္သည္။
'ေဆြေဆြျဖင့္ ...

ေမကသာ

မေျပာရင္

ကိုဘုန္း ႏိုင္မွန္း ေတာင္

မွတ္မိမယ္

မဟုတပ
္ ါဘူး ' ေဆြေဆြက စတင္၍ သူမ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာလိက
ု ေ
္ လသည္။
'အို... ဒါတြင္ ဘာဟုတေ
္ သးလဲ ေဆြေဆြ ကိုဘုန္း ႏိုင္ အေၾကာင္း မ်ား ေျပာရရင္
တခါက က်မတိ႔ု

ဂလုပ္မွာ

ဘိုင္စကုတ္သြားၾကည့္တံုး ကေပါ့၊

တမတ္တန္း ေရွ႕ဆံုး ခံုမွာ

တေယာက္ထဲ စြပက
္ ်ယ္လက္တုိ ဘိုေကစုတ္ဖြားနဲ႔ ၾကည္ေ
့ နတာေတြခ
႔ တ
ဲ့ ယ္ ...'
'ေအာ္ ... ေအာ္...' ေဆြေဆြက အေတာ္ဘဲ အံၾ့ သသြားေလသည္။ ကိုဘုန္း ႏိုင္
သည္ သူ႔အတင္း ေျပာေနသျဖင့္ ေနာက္သို႔ လွည့္ၾကည့္ကာ ...
'သူမ်ားက လက္မတ
ွ ္

အလကားေပးလို႔ပါဗ်ာ ...

ေနာက္ပီး

(ပစ္ခ်ား)

ကလဲ

မရင္ေမက

သူ႔ကို

သီခ်င္း ဆိုခန္း ေတြ ေတာ္ေတာ္ကေလး ေကာင္း လို႔ ...'
'ေအာ္ ...

ေအာ္ ...

ရွင္ေတာ္ေတာ္

ပိုက္ဆံကုန္ခဲ့သေပါ့ '

သေရာ္လိုက္သည္။ သူသည္ ျငင္သာစြာ ျပံဳးေလသည္။
'ဦး ေအာင္ၿမိဳင္ ... ပင္စင္ရ စက္ရွင္တရားသူ ႀကီး ' ေၾကး ဝါဆိင
ု း္ ဘုတက
္ ေလး ...
ကားကေလးသည္ ျခံႀကီး တခု၏ ဝင္း ဝဝယ္ရပ္လိုက္သည္။
'ကဲ

ေဆြေဆြ

ေနရစ္ခဲ့

ေတာ့မယ္ေနာ္ ...'

ေဆြေဆြသည္

ကားေပၚမွ

ဆင္း ေလသည္။

121

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'မနက္ေတာ့ ေဆြေဆြ လာခဲ့ဦး ေနာ္ ...'
'အိုး ...

ရက္စ္ ...

လာခဲ့မွာေပါ့ေမ...'

ကားကေလးသည္

တေျဖးေျဖး

လွိမ့္ထြက္စျပဳေလသည္။

http://mmteashop.com

'ကိုဘုန္း ႏိုင္ အက္စ္က်ဴးမီး ေနာ္ ...' ေဆြေဆြသည္

မရင္ေမ၏ ဧည့္သည္အား

ေတာင္း ပန္ေလသည္။
သူကေတာ့

စကားျပန္မေျပာ၊

ျပံဳးလိုက္သည္။

သူ႔အျပံဳးမွာ

ယဥ္ေက်း မႈႏွင့္

ေဝဆာေနပါသည္။
ကားကေလးသည္

အင္း ယားေစာင္း

အဝါႏုေရာင္

တိုက္အိမ္၏

ဆင္ ဝင္

ေအာက္ ဝယ္ ရပ္သြားေလသည္။ အရင္ေမသည္ ကားေပၚမွ အရင္ဆင္း ေလသည္။
'ဆင္း ေလ

ကိုဘုန္း ႏိုင္ '

သူမသည္

ကိုဘုန္း ႏိုင္အား

အမိန္႔ေပးေလသည္။

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ ကားတံခါးကိုဖြင့္ကာ ဆင္း လာသည္။
'ေမာင္ေသာ္ေရ ထမင္း ခ်က္ဦး ဘစံကို မမက ခဏေလာက္ ေတြ႔ခ်င္လို႔ကြယ္ ...'
သူမသည္ ဒ႐ိုငဘ
္ ာအား မွာလိုက္ေသးသည္။
'ေငးမေနနဲ႔ဆရာႀကီး ၊ အိမ္ထဲကိုလဲ ဝင္ပါဦး ...'
မရင္ေမကေရွ႕မွ၊
ေျပျပစ္ေသာ

ကိုယ္လံုး ၏

သူကေနာက္မွ ...။
ေနာက္ပိုင္း ကို

သူသည္

မရင္ေမ၏

အခ်ိဳ းအဆက္

အမွတ္မဲ့ၾကည့္ေလသည္။

ပြင့္ပြင့္ကား၍

စက္စက္အိေနေသာ တင္ပဆံုႀကီး မ်ားမွာ၊ မက္ေမာစရာႀကီး ဘဲ ျဖစ္ေလသည္။ ဧည့္ခန္း
ေဆာင္မွာေတာ့ ဆိတ္ၿငိမ္ေနသည္။

122

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ထိုင္ဦး ေနာ္ ... ကိုဘုန္း ႏိုင္
ဧည့္ခန္း ေဆာင္ ဝယ္

က်မ အဝတ္လဲလက
ုိ ဥ
္ းီ မယ္ ...'

အထိုင္ခိုင္း ေလသည္။

ဧည့္ခန္း ေဆာင္မွာ ထိုင္လဲဘဲမထိုင္ခ်င္ပါ၊

သူသည္

သည္လုိ

မရင္ေမကသူ႔ကို

ခန္႔ျငားထယ္ ဝါေသာ

သူက
႔ ယ
ုိ က
္ လဲဘဲ ေမွး မွိန္ေနသည္။ သူသည္

ထိုင္ရမည္ဆိုရင္လဲ အားနာေနပါေသးသည္။ သူသည္ ရပ္ေငးေနမိေလသည္။ အမွန္မွာ

http://mmteashop.com

သူေၾကာင္ေနသည္။
'ထိုင္ေလ

ကိုဘုန္း ႏိုင္

ဘာမ်ား

ေငးေနရျပန္တာလဲ '

သူမအသံမွာ

အမိန္႔

ဆန္ပါသည္။ သူက ထိုင္လိုက္သည္။
'ခဏေလးဘဲေနာ္ ...

က်မ

အဝတ္အစား

လဲလိုက္ခ်င္လို႔ '

သူမသည္

အေပၚထပ္သို႔ တက္သြားေလသည္ ။
ခန္႔ျငားဝင့္ႂကြားေသာ

ဧည့္ခန္း ေဆာင္မွာ

ေမွး မွိန္ေသာ

ထိုင္ေနသည္။ သူပထမ သတိထားၾကည္လ
့ က
ုိ တ
္ ာကေတာ့

လူတစ္ေယာက္

ဂ်ာမန္လုပ္ ဗီယာႏိုး ႀကီး ဘဲ

ျဖစ္ေလသည္။ မရင္ေမမွာ အင္မတန္ ပီယာႏိုး အတီး ေကာင္း လွသည္။ မွတမ
္ ေ
ိ သးသည္
ကိထ
ု င္ႀကီး ႏွင့္ မျမေမတို႔ မဂၤလာေဆာင္တံုးက ပရိတသ
္ တ္ပြဲေတာ င္း သျဖင့္ မရင္ေမက
ပီယားႏိုး

သူကတေယာႏွင့္

'ေတဇဂုဏ္ '

သီခ်င္း ကိုတြဲ၍

ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ရေသးသည္။

ပရိတသ
္ တ္သည္ သူတို႔အတြဲကို ထိုစဥ္က အေတာ္ဘဲ စြဲသြားပံုရေလသည္။
ဒုတိယ .....
အင္မတန္ခန္႔ျငားေသာ ဘီ႐ိုႏွင့္အျပည့္ စာအုပ္ေတြျဖစ္ေလသည္။ Britannica
Encyclopedia
မဟာတာရာႏွင့္

မွာ ဝင့္ႂကြားေနသည္ ။ ျဗဟၼဏ တိုင္း ၏ အိုမင္း ေသာ
ရာမာယန

တို႔သည္

ခန္႔ျငားလွပါသည္။

အတိတရ
္ ာဇ ဝင္

အဘိးု တန္

စာေကာင္း

စာေပမ်ားသည္ ဧည့္ခန္း ေဆာင္၏ အလွကုိ ၾကက္သေရေဆာင္ေနၾကသည္။

123

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
သူသည္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ထိုေနရာမွ

ေပါ့ပါးစြာ

ထလိက
ု က
္ ာ

စာအုပ္ဘီ႐ို သို႔ ေလွ်ာက္သြား

ေလသည္။ ဘီ႐ိုသည္ ေသာ့မခတ္ထား၊ ေသြး ေဆာင္ မႈကုိ သူသည္ မ႐ုန္း ကန္ႏိုင္၊ ဘီ႐ိုကုိ
ဖြင့္လိုက္သည္။

http://mmteashop.com

ေနာက္မွ ေျခသံၾကားရသျဖင့္ သူကလွည့္ၾကည့္လိုက ေ
္ လသည္။ အခိုင္း အေစႏွင့္
တူေသာ အဘိုး ႀကီး တစ္ေယာက္

သူ႔ကို အထူး အဆန္း သဖြယ္

ၾကည့္ကာၾကည့္ကာႏွင့္

အေပၚထပ္သို႔ တက္သြားေလသည္။
သူသည္ စာအုပ္ကို အသာအယာဆြဲလက
ုိ ေ
္ လသည္။

'Rights of Man' by

Thomas Paineသူသည္ စာအုပ္ကို ယုယစြာ ကိုင္တြယ္ရင္း ဘီ႐ိုကုိ အသာအယာ ပိတ္လိုက္
သည္။ သူျပန္လာခဲ့သည္။ သူသည္ ဆက္တေ
ီ ပၚမွာ ထိုင္ရင္း စာအုပ္ကိုဖြင့္ေလသည္။
ျပင္သစ္ျပည္
ၿဗိတသ
ိ ်ွ

ဆင္း ရဲသားတို႔၏

ေဖာက္ျပန္ေရးသမား

ေတာ္လွန္ေရး ႀကီး ကို

ဘတ္ခ္ (Bur ke)

ႏွိမ္ႏွင္း ေျပာဆိုေသာ

အား

ေတာ္လွန္ေရးဘက္မွ

တခါထဲ နစ္ျမွဳပ္သြားသည္။

အဘယ္မ်ွ ၾကာသည္ကုိ

ခုခံေခ်ပထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေလသည္။
သူသည္

စာအုပ္ထဲတြင္

မသိလက
ုိ ္ ....
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ ရွင့္စာအုပ္ကို ခဏကေလး ထားလုက
ိ ပ
္ ါဦး လား ... ရွင္ထမင္း စားဘို႔
ျပင္ပီး ပီ...'

မရင္ေမသည္

သူ႔ေဘးမွရပ္ရင္း

ေျပာေနသည္။

သည္ေတာ့မဘ
ွ ဲ

သူက

ေမာ့ၾကည့္မိလိုက္သည္။
မရင္ေမသည္ လွပစြာျပံဳး၍ သူ႔ကို ေခၚေနသည္။
'ထမင္း စားရမဲ့ အခ်ိန္လဲ မဟုတပ
္ ါလား မရင္ေမ...' သူကေမးေလသည္။

124

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

စားပြဲတင္နာရီသည္ ညေန သံုး နာရီကိုျပေနသည္။
'ရွက္မေနပါနဲ႔ေတာ့ ကိုဘုန္း ႏိုင္ရယ္ ... ရွင္ ထမင္း မစားရတာ ၂ နပ္ထက္ေတာ့
မနဲပါဘူး ...'

http://mmteashop.com

သူသည္မရင္ေမကို အံ့အားသင့္စြာႏွင့္ ေမာ္ၾကည့္ေနေလသည္။
'ရွင္အံ့ၾသေနသလားဟင္ ... ကိုဘုန္း ႏိုင္၊ ရွင့္မ်က္ႏွာကေတာ့ ေျပာေနပါတယ္ ...'
သူမအသံမွာ မၾကည္လင္လွ ... သူကေတာ့ ေခါင္း ငံု႔သြားေလသည္။
'ရွင့္ကို က်မ ေတြက
႔ တဲက တခါထဲ သိတယ္၊ ရွင္ဘယ္လို ဖံုး ဖံုး ရွင့္မ်က္ႏွာ
ကေတာ့ က်မကို ေျပာေနတာဘဲ ကိုဘုန္း ႏိုင္။ ထ... ထ ကိုဘုန္း ႏိုင္။ ရွင္ရွက္မေနပါနဲ႔။
က်မ စိတ္မေကာင္း လြန္း လို႔ ' သူမအသံမွာ အက္ကြဲ၍ လာေတာ့သည္။
သူသည္ ဝမ္း နည္း ပက္လက္ႏွင့္ မရင္ေမကို ေမာ္ၾကည့္ျပန္သည္။ သူ႔မ်က္လံုး ႀကီး
မ်ားမွာ ဝိုင္း လည္ေနသည္။
'ထမင္း စားရေအာင္ထ ...

ကိုဘုန္း ႏိုင္ထ။

ရွင့္ကိုလဲ

ထမင္း စားပီး ေတာ့မွဘဲ

ေျပာျပစရာေတြ ရွေ
ိ သးတယ္ ' အမိသည္ သားငယ္အား ေခ်ာ့ေမာ့သလို သူ႔ကို မရင္ေမက
ေခ်ာ့ေမာ့ေနရွာသည္။
သူသည္ ထိုင္ေနရာမွထကာ မရင္ေမေနာက္မွ ထမင္း စားခန္း သို႔ လိုက္ခဲ့သည္။
ထမင္း စားပြဲေပၚဝယ္ ခန္႔ညားမ်ိဳးစံုစြာ ျပင္ဆင္ထားႏွင့္ ေလသည္။ သူမျမင္ရတာ ၾကာၿပီ
ျဖစ္ေသာ

အခင္း အက်င္း ႏွင့္

ထမင္း ဟင္း မ်ားကို

ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။

သည္လုိ

ထမင္း ဟင္း မ်ိဳးမ်ားကို သူျမင္လိုက္ရေသာအခါ သူသည္ တံ၍
ု သြားေလသည္။

125

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
သူသည္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
ထမင္း စားပြဲေဘးမွာ

ထိုင္လိုက္သည္။

ၿပီး ေတာ့

မရင္ေမကို

ေမာ္၍ ၾကည့္ေလသည္။
'လက္ေဆး ေရေလ ... ေဆးေလ... ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'

http://mmteashop.com

မရင္ေမသည္
သူသည္

ငါးဆုပ္ေက်ာ္မ်ားကို

ငါးဆုပ္ေက်ာ္ႏွင့္

သူ႔ထမင္း ပုဂံထဲသို႔

ထည္ေ
့ ပးေလသည္။

ထမင္း ကို မ်ိဳလိုက္ရာ လည္ေခ်ာင္း ထဲတြင္

တစ္ေနသျဖင့္

မ်က္လံုး ျပဴးေနေလသည္။ အမွန္မွာေတာ့ သူ႔လည္ေခ်ာင္း သည္ ထမင္း ႏွင့္ ေဝးေနသည္မွာ
ေတာ္ေတာ္ကေ လး

ၾကာေနၿပီျဖစ္သျဖင့္

က်ဥ္း ေျမာင္း ေနေကာ

ထမင္း တလုပက
္ ုိ

လြယလ
္ ြယက
္ က
ူ ႏ
ူ င
ွ ့္ မ်ိဳ၍ မက်ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
'ေရေသာက္လိုက္ဦး ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...' သူမကေရခြကက
္ ုိ လွမ္း ၍ေပးသျဖင့္ သူသည္
ကတိက
ု က
္ ႐ို က္ လွမး္ ယူကာ ကေျမာကေသာ ေသာက္ခ်လိက
ု သ
္ ျဖင့္

သီး ၍ သြားျပန္

ေလသည္။ သူကေတာ့ ရွကသ
္ ြားသည္။ မရင္ေမကေတာ့ သူအ
႔ တြက္ စိတ္မေကာင္း ....။
'ဝေအာင္စားေနာ္

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...

က်မရွတ
ိ ာနဲဘ
႔ ဲ

ရွင္ေတာ့

ရွကေ
္ နတယ္

ထင္တယ္။ က်မ အျပင္ဧည့္ခန္း က ေစာင့္ေနမယ္ေနာ္ ... ကိုဘုန္း ႏိုင္ ဝေအာင္သာစားေနာ္ '
သူမသည္ ဧည့္ခန္း ေဆာင္သို႔ ထြကသ
္ ြားေလသည္။
သူသည္ ငတ္ငတ္ႏွင့္ အားရပါးရ စားေသာက္ရင္း သူ႔ဘဝကို ဝမ္း နည္း ပက္လက္
ျဖစ္ေနမိသည္။
ထိုအခိုက္ သာယာလိက
ု ေ
္ သာ အသံ .....
ပီယာႏိုး ခလုတက
္ ေလးမ်ား ေပၚဝယ္ ေသးသြယေ
္ သာ လက္ေခ်ာင္း ကေလးမ်ား
ေျပးလႊားလႈ ပ္ကစား ေနေပမည္။ ခ်ိဳၿမိနဘ
္ ြယရ
္ ာ ဂီတသံသည္ သင္း ထံ၍
ု လာသည္။

126

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

သူသည္ ဂီတ၏ ရမက္ကလ
ုိ ဲဘဲ ျဖည့္တင္း လိုက္ရသျဖင့္ ၊ သူ ဝ သြားပီ။ သူသည္
ဧည့္ခန္း ေဆာင္သို႔ ထြကလ
္ ာခဲသ
့ ည္။ ပီယာႏိုး ခံုေပၚမွာ မရင္ေမရယ္ ...
ဂီတသံ ရပ္သြားသည္။ မရင္ေမက သူ႔ဆီသို႔ ထလာသည္။

http://mmteashop.com

'ဝပီလား... ကိုဘုန္း ႏိုင္'ျပံဳး၍ သူမက ေမးေလသည္။ သူသည္ ေခါင္း ကိသ
ု ာဘဲ
ၿငိမ့္ျပကာ ထိုင္လိုက္ေလသည္။ မရင္ေမလဲဘဲ သူ႔အနီး ဝယ္ ထိုင္ေလသည္။
'ရွင့္အေမ တေယာက္ေကာ ျပည္မာွ ဘဲလား ကိုဘုန္း ႏိုင္ '
'ေအာ္ အေမရယ္ .....' သူစ
႔ ကားသည္ မဆံုး ၊ ရပ္သြားသည္။
'မာမာခ်ာခ်ာဘဲလား '
'အေမလား ... ေကာင္း ေကာင္ းမမာခ်င္ဘူး မရင္ေမ'
'ရွင့္အေမကို ရွင္ၾကည့္ႏိုင္တယ္ေတာ့ မဟုတလ
္ ား၊ ဟင္- ကိုဘုန္း ႏိုင္ '
သူသည္ ႐ုတတ
္ ရက ္မေျဖႏိုင္၊ အတန္ၾကာေ အာင္ သူကေငးေနသည္။
'သည္လဘ
ုိ ဲ တတ္ႏိုင္တဲ့ အခါလဲ ေထာက္ပန္ရ
႔ တာဘဲ

မရင္ေမ။ ကၽြန္ေတာ္

ကိုယ္တိုင္က ခုလို ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ဘ ဝနဲ႔ ေနရပီး အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္ ေနေတာ့
အေမလဲ ဆြမ္း ဆန္ခံပီး စားရတဲ့အခါလဲ စားရေတာ့မွာေပါ့ '
'ဟင္း .....'

မရင္ေမသည္

သက္မကို

ရွဴလိုက္သည္။

ရွညလ
္ ်ားေသာ

ၿငိမ္သက္ျခင္း .....
'က်မတိေ
႔ု တာ့

စစ္ကိုင္း ေခ်ာင္ကိုဘဲ

ေျပးၾကဘိ႔ု

စီစဥ္ပီး ပီ

ကိုဘုန္း ႏိုင္ '

127

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ေအာ္...ေအာ္ ေကာင္း သားဘဲ မရင္ေမ... ကိုဘုန္း ႏိုင္ ဘယ္လုိ

အကူအညီ

ေပးႏိုင္မလဲဟ '
'ခုေတာ့

http://mmteashop.com

စကၠင္း ကာစင္

မလိုေတာ့ပါဘူး ...
ကိုမ်ိဳးလြင္

က်မဟိုတံုး က

လာပီး ေတာ့

ကိုဘုန္း ႏိုင္ကို

စီမံေပးခဲ့တယ္။

ေျပာျပဘူး တဲ့

သူကေတာ့

တေန႔ကဘဲ

အင္ဒီး ယားကို ေလယဥ္ပ်ံနဲ႔ သြားပီ'
'ေအာ္ - ေအာ္ '
အေတြး ကိုယ္စီႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေနၾကျခင္း ။
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ ' သူမ၏ ျပတ္ေသာအသံ။
'ခင္ဗ်ာ' သူ႔အသံမွာ ေအးခ်မ္း သည္။
'ရွင့္ကိုက်မ ကေန႔ေတြ႔ရတာ သိပ္ပီး ေတာ့ အခန္႔သင့္တာဘဲ '
'ဟုတက
္ ဲ့ '
'ရွင့္ကိုက်မ ေတြ႔ခ်င္တံုး ေတြရ
႔ တာ ေျပာစရာကေလးေတာ့ ေျပာျပလိုက္ရဦး မယ္ '
'ေျပာျပတာေပါ့ မရင္ေမ...'
'က်မတို႔မွာ သမီး တခု ဖေအတခု ဆိတ
ု ာကိလ
ု ဲဘဲ ကိုဘုန္း ႏိုင္ သိတယ္ေနာ္ ...'
'သိပါတယ္ မရင္ေမ...'
'အဲသည္ေတာ့ ခုလို စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ားမွာ အေရးရယ္ ... အေၾကာင္း ရယ္
ဆိုရင္

က်မတိ႔ု

သားအဖမွာ

မားမားမတ္မတ္နဲ႔

ေရွ႕ေဆာင္ပီး

အားကိုး

အားထား

ျပဳႏိုင္ရမဲ့သူ တေယာက္ လိေ
ု နတယ္ ...'

128

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ဟုတတ
္ ာေပါ့ မရင္ေမ...'
'သည္ဟာေၾကာင့္ က်မအိမ္ေထာင္ျပဳဘို႔ ဆံုး ျဖတ္ပီး ... ကတိ ေပးလိက
ု ၿ္ ပီ ...'
'ေအာ္ ...အင္း ...'

http://mmteashop.com

သိလိုက္သျဖင့္

သူ႔မ်က္ႏွာသည္

ႀကိဳးစား၍

တမင္သက္သက္

ညွိဳး၍

သူ႔မ်က္ႏွာကိုသူ

ေနာက္ဆတ
ု ္ ၿပီး

သြားေလသည္။

ျပင္ေလသည္။

ေရွာင္ခဲ့ဘူး သည္။

သူသည္

သူလဲဘဲ ...
မရင္ေမကို

သူ႔အတြက္ႏွင့္မရင္ေမအား

အက်ယ္အက်ယ္ ဒုကၡမမ်ားေစခ်င္။ သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ကိုလဲဘဲ

သူသည္ အေၾကာင္း က်

ကင္း မဲ့စြာ လုပ္ခ်င္သည္။ သည္ဟာေၾကာင့္ မရင္ေမကို ေရွာင္ခဲ့သည္။ မရင္ေမသည္သူ႔ကို
အဘယ္မ်ွ

မြန္ျမန္ေသာ

ေမတၱာေစတနာျဖင့္

သိရက္သားနဲလ
႔ ဲ သူေရွာင္ခဲ့သည္။

ခ်စ္ခင္ခဲ့မွန္း သူသပ
ိ ါသည္။

သည္လုိ

ၾကာေသာ္ ... မရင္ေမသည္ သူ႔လိုလူကို စိတပ
္ ်က္

လာလိမ့္မည္။ တေျဖးေျဖး ေမ့ေပ်ာက္သြားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သူမွန္း ဆခဲ့သည္။ တေန႔ေသာ
အခါ မရင္ေမသည္ သူမဖခင္ သေဘာတူညေ
ီ သာ ကိုမ်ိဳးလြင္လို လူေကာင္း တေယာက္ကုိ
လင္အျဖစ္ႏွင့္

ေၾကနပ္ႏွစ္သိမ့္စြာ

ယခုေတာ့သသ
ူ ည္

လက္ခံႏိုင္လိမ့္မည္ဟု

မွန္း ဆယံုၾကည္ခဲ့သည့္

အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မည့္

အေၾကာင္း ကို

အတိင
ု း္ လဲဘဲ

သူ႔အားေျပာျပေလၿပီ ။

သူယံုၾကည္ခဲ့ေလသည္။
မရင္ေမသည္

သူမ

အမွန္မွာေတာ့

သူက

ဝမ္း နည္း သြားမိသည္။ မရင္ေမကလဲ အကဲခပ္လိုက္မိပါသည္။
'ကိုမ်ိဳးလြင္လို
ဝမ္း သာပါတယ္
သူ႔အသံမွာ

လူတေယာက္ကုိ

မရင္ေမရယ္ ...' သူက

ထိုင္း မႈိငး္ ၍ေတာ့ကာ

မရင္ေမ

လက္ခလ
ံ က
ုိ တ
္ ာ

ဝမ္း သာသည္ဟု ေျပာေလသည္။

ေနသည္။

သူ႔ဝမ္း ထဲမွာ

ကၽြန္ေတာ္
သို႔ရာတြင္

ဘာျဖစ္ေနသည္ကလ
ုိ ဲ

မရင္ေမက သိလိုက္ပါသည္။
မရင္ေမသည္ ျပံဳးရွာသည္။ မုန္တိုင္း ထဲက ကဗ်ာ ျပံဳးျဖစ္ေလသည္။

129

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ကို
က်မသိပါတယ္။

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
က်မ

ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တယ္ ...။

ဒါေၾကာင့္ က်မတသက္မာွ

ရွင့္ေစတနာနဲ႔

ရွင့္သေဘာကို

သည္ကိစၥကို ေတြး မိတိုင္း

ေတြး မိတိုင္း

ဘယ္ေတာ့မလ
ွ ဲ စိတ္ေကာင္း ႏိုင္မယ္ေတာ့ မဟုတဘ
္ းူ ' သူမ၏ အသံမွာ တံုေနသည္။

http://mmteashop.com

သူကေတာ့ မရင္ေမကိုသာဘဲ ေငးေမာ၍ ၾကည့္ေနရွာသည္။
'ရွင္ဟာ က်မကို စြန္႔ပစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးကို ခ်စ္တဲ့ လူတေယာက္
ျဖစ္ေပမယ့္၊

ရွင့္ပါရမီကို

ဘယ္လိုေျဖ႕ရပါ့မလဲလို႔

က်မ

စဥ္း စားခဲ့ပါေသးတယ္ ...

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...' မရင္ေမအသံမွာ အက္ကြဲ ၍ လာေလသည္။
'ရွင့္ကိုက်မ သနားတာ တခုဘဲ ရွိတယ္၊ က်မရွင့္ကို ေမ့လိုက္ေတာ့မယ္ ...'
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

ႏိုင္ငံေရးသတၱ ဝါ

ျဖစ္ေသာ္လဲဘဲ၊

ကိေ
ု တာ့ ဝမ္း နည္း ေနေလသည္။ ဒီေလာကသည္

သူ၏

ေက်ကြဲစရာဘ ဝ

သူ႔အား ျပံဳးရႊင္စြာဘဲ ဘိတ္ေခၚခဲ့

ပါသည္။ သူကသာ .....
သူသည္ ျပံဳးလုိက္သည္၊ မခ်ိျပံဳး... ေက်ကြဲေသာ အျပံဳ း.....။
မရင္ေမက သူ႔ကို အံၾ့ သသြားေလသည္။
သူသည္ထိုင္ရာမွ ထလိက
ု သ
္ ည္။ သူက စကားတခြန္း မွ်မေျပာ၊ စကားေျပာဘို႔ရာ
သူေမ့သြားဟန္

တူသည္။

ေက်ာခိုင္း လိုက္ေလသည္။

သူသည္သူ႔ကို

ေငးေမာၾကည့္ေနရွာေသာ

မရင္ေမကိုပင္

သည္ေတာ့မွ သူကျပံဳးသည္။ မခ်ိျပံဳးမဟုတ္၊ ေက်ကြဲေသာ

အျပံဳးလဲမဟုတ။္ သူ႔အျပံဳးမွာ တမ်ိဳးဘဲျဖစ္သည္။ အမွန္မွာသူသည္ သူ႔အား ေလွာင္သေရာ္
ေနေသာ

ေလာကဓံအား

မခန္႔ျပံဳး...

ျပံဳးလိုက္ျခင္း သာ

ျဖစ္သည္။

သူသည္

ေယာက်ၤားေကာင္း တို႔၏ ျပံဳးျခင္း ကိုလဲ ျပံဳးႏိုင္ပါေပသည္။

130

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
သူသည္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
လြမး္ ေဆြး ၍

မေနလို၊

တလွမ္း ခ်င္း ေလးကန္စြာ

သူသည္

ဧည့္ခန္း ေဆာင္မွ ထြကလ
္ ာသည္။ မရင္ေမသည္ ထိုင္ရာမွ အမွတမ
္ ထ
ဲ့ ကာ သူ႔ေနာက္မွ
လိက
ု လ
္ ာမိေလသည္။ သူသည္ ေခါင္း ငိုက္ဆိုက္ခ်ကာ ေလးကန္စြာ သြားေနသည္။

http://mmteashop.com

ဆင္ ဝင္ေအာက္မွာ

သူရပ္လိုက္သည္။

ေနာက္သို႔လွည့္၍

သူၾကည့္လိုက္ျပန္

ေလသည္။ မရင္ေမေတာ့ကာ တံခါးဝမွာဘဲရပ္လို႔၊ သူက
႔ ဘ
ုိ ဲအေငးသား ၾကည့္ေနသည္။
'သြားေတာ့မယ္

မရင္ေမ၊

ကိုဘုန္း ႏိုင္

သြားေတာ့မယ္ေနာ္ ...'

သူက

ကဗ်ာဆန္ဆန္ဘဲ ႏွုတ္ဆက္ေနသည္။ မရင္ေမကေတာ့ တံခါးဝမွာဘဲ ရပ္လို႔ .....
သူသည္ မရင္ေမကို ေက်ာခိုင္း လိုက္ကာ တလွမ္း ခ်င္း ထြကသ
္ ြား ၿပီ ။ မရင္ေမသာ
တေယာက္ထဲရယ္၊ တံခါးဝမွာဘဲ ရပ္လို႔ .....
'ေအာ္ ...ကိဘ
ု န
ု ္း ႏိုင္ ...ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'
ေဆြး ပင္လယ္ေဗြမွာ လြမး္ ေလေျပသာဘိ၊ တသံသ
ု ုံ တိက
ု ခ
္ တ္ ေနရစ္ေတာ့သည္။
'လြတလ
္ ပ္ေရးတဲ့ ... ဘယ္မာွ လဲ '
အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ေသာ လြတလ
္ ပ္သည့္ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ပါၿပီ ။
၁၉၄၃ ခု၊ ၾသဂုတလ
္ ၁ ရက္ေန႔ .....
'ကမာၻထဲမာွ အာဏာရွင္ ဒို႔လဲ အာဏာရွင္ ' ဂီတသံ တၿငိမ့္ၿငိမ့္။
ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး မ်ားသည္

ဂီတသံတ ၿငိမ့္ၿငိမ့္တြင္

တစိမ့္စိမ့္

ရစ္ေနၾကသည္။

သူတဘ
႔ုိ ာသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိင
ု က
္ ာ၊ လြတ္လပ္ေရးရေနပံု ရေလသည္။ သည္ဟာ
ေၾကာင္လ
့ ဲဘဲ သူတို႔မွာေတာ့ တစိမ့္စိမ့္ ရစ္ေနႏိုင္ၾကပါေပသည္။

131

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ခူး ရား...ဘတ္က႐
ဲ ိုး '
ငပုသည္ ဘီ႐ူမာပါးကို တြယလ
္ က
ုိ သ
္ ည္။

ဘီ႐ူမာမကို အတင္း အဓမၼ မယား

လုပေ
္ လသည္။ မယားလုပ၍

ဝေသာအခါ၊ ဘီ႐ူမာကို ကူလီလုပ္ခိုင္း ျပန္သည္။ ဘီ႐မ
ူ ာ

http://mmteashop.com

ႏြားကိဆ
ု ြဲေလသည္။ ဝါကို သိမး္ ေလသည္။
ဒို႔ဗမာ

ဆင္း ရဲသား

ေခါင္း ေဆာင္ ႀကီး မ်ားမွာ

ေတာ့ကာ

အီေနၾကသည္၊

ရစ္ေနၾကသည္။
သူလဲသခင္ -

ငါလဲသခင္ -

အပၸနားကလဲသခင္

ျဖစ္ေနသည္။

တိုင္း ျပည္ႏွင့္

အမ်ိဳးကို ခ်စ္လွပါသည္ ဆိေ
ု သာ သခင္မ်ား အတြငး္ ဝန္႐ံုး မွာ စာတိုစာရွည္ေတြႏွင့္ ရာထူး
ရွာေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဂ်ပန္ကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ၾကသည္။
လြတလ
္ ပ္သည္ မလြတလ
္ ပ္သည္ကုိ သူတို႔ေမ့သြားၾကသည္။
တခုေတာ့ရွိေလသည္။
ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို

သည္အခ်ိနေ
္ လာက္

ဆီကဘဲ

ဖြားျမင္လိုက္ေလသည္။

သည္ဟာေတာ့ ျမတ္လိုက္သည္။
အာရွလူငယ္မ်ား

အစည္း အ႐ံုး သည္၊

သည္အခ်ိနေ
္ လာက္

ဆီတြင္

ဗမာတႏိုင္ငံလံုး မွ တိးု တက္ေနေသာ လူငယ္မ်ားကို စု႐ံုး မိႏွင့္သည္။ လူငယ္လရ
ူ ြယမ
္ ်ားကို
ဗမာ့လူႀကီး မ်ားသည္
ေရွာ္လိုက္တဲ့

အဘယ္ပုံ

လူႀကီး ေတြ။

အဘယ္နည္း

ဂ်ပန္သည္

အေရာင္တင္ေပးရမွန္း ကို

သူတို႔ႀကိဳးဆြဲႏိုင္မည့္

မသိခၾဲ့ က။

အာရွလူငယ္မ်ားကို

ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

132

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
အခ်ဳပ္အျခာ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
အာဏာပိုင္ေသာ

ဗမာႏိုင္ငံတြင္

လူငယ္မ်ားသည္

အာရွ

လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို စု႐ံုး ဖြစ
ဲ႔ ည္း ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သည္လုိ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကို
လက္ဝဲဂိုဏ ္း သားမ်ားသည္ ေခါင္း ေဆာင္လိုက္ၾကသည္။

http://mmteashop.com

ေဖါက္ျပန္ေနေသာ

လူစုႏွင့္

တိးု တက္ေနေသာ

လူစုကို

ဂ်ပန္အ ဝင္တြင္

ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြရ
႔ ေလသည္။ ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ပါသည္၊ လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ပါသည္ဟူ၍ ကုန္း ...
ကုန္း

ေအာ္ခဲ့ၾကေသာ

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏

ဇာတိႏွင့္

အတြငး္ ႐ုပ္ကို

သည္ေတာ့မွ

ေတြ႔ၾကရေလသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ ကန္ေတာ္ႀကီး မွာ လူေတြေတာ္ေတာ္ဘဲ

စည္လွသည္။ အဝတ္သစ္

ပိုး ဖဲတို႔ျဖင့္ ေတာက္ပေနၾကသည္။ လူေတြသည္ ေတာ္ေတာ္ဘဲ ျမဴးတူး ေနပံုရေလသည္။
တေယာက္ကုိ တေယာက္ ႏွတ
ု ဆ
္ က္ ေခၚေျပာကာ လြတလ
္ ပ္ေသာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားဘဝျဖင့္
ဝမ္း သာေနပံုရေလသည္။ ဂီတသံသည္လည္း တၿငိမ့္ၿငိမ့္ တီး မႈတခ
္ ါ ေဖ်ာ္ေျဖေနသည္။
သည္လုိ လူထုႀကီး လို ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပံု မရၾကေသာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ခန္႔ လူရြယ္
ႏွစေ
္ ယာက္သည္
ေအာက္တြင္

လူထႀု ကီး ႏွင့္

ေတာ္ေတာ္ကေလး

ထိင
ု ေ
္ နၾကေလသည္။

လွမး္ ေသာ

တေယာက္ကတ
ုိ ေယာက္

ေရစပ္သစ္ပင္ရိပ္

စကားမေျပာႏိုင္ၾကဘဲ

အေတြး ကိုယ္စီႏွင့္ ေရျပင္ကိုသာ အေငးသား ၾကည္ေ
့ နၾကသည္။
'သည္ဟာလားဗ်

လြတလ
္ ပ္ေရး

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...' တေယာက္ေသာ

လူရြယက

စ၍ေမးလိုက္သည္။
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

မေၾကမခ်မ္း

ေမးလိက
ု ေ
္ သာ

လူရြယက
္ ုိ

လွမ္း ၍ၾကည့္ကာ

ျပံဳးေလသည္။
'ေအးေလဗ်ာ

လြတလ
္ ပ္ေရးလိေ
႔ု တာ့

ေျပာေနၾကတာဘဲ။

ဘာေတြ

လြတလ
္ ႔ုိ

ဘာေတြ လပ္ေနမွန္း ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ၿမိဳ႕မွာ ေနရတဲလ
့ ေ
ူ တြထက္ ေတာက လယ္သမားေတြနဲ႔

133

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
မိန္း ခေလးေတြက

ပိုပီး

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
သိၾကတာေပါ့ဗ်ာ

ကိဘ
ု ကေလး ...'

သူသည္

ေအးေဆးဘဲ

ေျပာလိုက္သည္။
ကိဘ
ု ကေလးသည္ သေဘာက်သြားသလုိ ျပံဳးလိုက္ေလသည္။ သူသည္ ဂ်ပန္

http://mmteashop.com

ဝင္စခ်ိန္က ျမစ္ ဝကၽြန္း ေပၚမွာ ျဖစ္ေလသည္။
တေယာက္လဲ

ျဖစ္သည္။

ေတာရွိ

ဂ်ပန္ကင္ေပ၏

အေျခအေနကို

အေႏွာက္အယွက္မွ

သူျမင္ခဲ့ရသူ

ေဝးရာေဝးေၾကာင္း

သူရန္ကုန္သို႔ ေျပးလာသည္။ သူသည္ အာရွလူငယ္မ်ား အစည္း အ႐ံုး မွ အေရးပါေသာ
အမႈေဆာင္ တေယာက္လဲ ျဖစ္ေလသည္။
'က်ဳပ္တို႔ေတာ့

ဂ်ပန္အ ဝယ္

ခံလက
ုိ ရ
္ တာဘဲဗ်ာ ...'

ကိဘ
ု ကေလးသည္

ၿငီး သြားလိက
ု သ
္ ည္။
'ခင္ဗ်ား ဒီမိုကေရစီ ဆရာႀကီး ကလဲ ေရာင္း ခ်င္ခ်င္ကိုးဗ် ...'
'ပီး ခဲတ
့ ဲ့ အေၾကာင္း ေတြကေတာ့ ဝမ္း နဲစရာႀကီး ဘဲ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'
'အတိတက
္ ာလကို
ေလ့လာပီး

ဝမ္း နဲၿပီး

သင္ခန္း စာယူဘို႔က

စိတ္ပ်က္ေနလို႔

လြဲရင္

ဟိုၿဗိတသ
ိ ်ွ

အလကားဘဲ
ပါလီမန္မွာ

ကိဘ
ု ကေလး ...
အာသာဂရင္း

ဝတ္ထခါတံးု က ေျပာသလို ... I do not propose to rake over the embers of days
that are bahind us
မျဖစ္ေသးဘူး ။

လို႔ ေျပာရမွာဘဲ။

အနာဂါတ္ကုိ

က်ဳပ္တို႔ လြမ္း ေဆြး ပီး စိတ္ပ်က္ေနလို႔လဲ

က်ဳပ္တဘ
႔ုိ ာသာ

က်ဳပ္တို႔ မင္း လုပ္ႏိုင္ဘို႔သာ

က်ဳပ္တို႔

အေရးဗ်...' သူသည္ ကိဘ
ု ကေလးကို မၾကည္ဘ
့ ဲ သူေျပာေနေလသည္။
'က်ဳပ္တုိ ႔ ဒီမူဘူး ေတြကို ေဆာ္ခ်င္လွပီဗ်ာ ...'
'ဟိးု ဆရာ ဟိုး ... ေဆာ္ခ်င္တာ ... ေဆာ္ရတာေတာ့ မခက္ပါဘူး ၊ ေဆာ္ႏိုင္ဘို႔ ေဆာ္ပိုင္ဘို႔သာ လိတ
ု ာဘဲ ...'

134

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ခင္ဗ်ားေျပာတာ

ဟုတတ
္ ယ္ဗ်ိဳ႕

ကိုဘုန္း ႏိုင္

က်ဳပ္တို႔

ေဆာ္ႏိုင္ဘို႔

အေရးႀကီး တယ္ဗ်'
'အဲသည္လိုသိရင္

ေဆာ္ႏိုင္ဘို႔

အင္အားနဲ႔

အခ်ိန္ကို

စီမံေရြး ခ်ယ္ရလိမ့္မယ္

http://mmteashop.com

ကိဘ
ု ကေလး '
'ခုေနေတာ့ ဒင္း တို႔တေတြ မိုးေကာင္း ေနတံုးဘဲဗ် '
'မၾကာပါဘူး ဗ်ာ ခင္ဗ်ားဖက္ဆစ္ေတြ ခံစစ္ဘက္ကို ေရာက္ေနပါ ၿပီ'
အေတြး ကိုယ္စီႏွင့္ ဆိတ္ၿငိမ္ေနၾကျခင္း ...။
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္
ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္
သူတို႔ကို

သည္လုိ

အေတြး ကိုယ္စီႏွင့္

ခပ္သန္႔သန္႔တေယာက္ႏွင့္

သတိမထား

မျမင္မိဟန္ျဖင့္

လွပေသာ
သူတို႔ဆီသို႔

ၿငိမသ
္ က္

ဗမာမိန္း မပ်ိဳ
ရယ္ေမာကာႏွင့္

ေငးေမာေနၾကစဥ္
တေယာက္သည္
စကားေျပာရင္း

ေရွာက္လာၾကသည္ကုိ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ျမင္ရေလသည္။
'ဟိုမွာဗ်ိဳ႕ မူတူး တေကာင္နဲ႔ ငနဲမတေကာင္ ကိဘ
ု ကေလး ' သူတို႔သည္ တိုး တိုး
ေျပာလိုက္သည္။ ကိက
ု ေလးသည္ အမွတ္မဲ့ လွမ္း ၾကည့္လိုက္ေလသည္။
သူတို႔ စံတ
ု ြဲသည္ ေအးေဆးစြာဘဲ ေရွာက္လာၾကသည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္
မျမင္ဟန္ျပဳကာ ေရျပင္ကို ေငးေမာ၍ ၾကည္ေ
့ နၾကေလသည္။
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ ' မူတူး ေဘးမွ မိန္း မပ်ိဳသည္ ဝမ္း သာအားရ ေခၚလိုက္သည္။ သူတို႔
ႏွစ္ေယာက္စလံုး ႐ုတတ
္ ရက္ေမာ္၍ ၾကည့္လိုက္ေလသည္။
'ေဆြေဆြ ...'

135

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

မူတးူ သည္ မ်ားစြာမႏွစ္မ်ိဳ႕ေသာ အမူအရာျဖင့္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ႐ႈး သိုး သိုး ႏွင့္
ၾကည္ေ
့ နေလသည္။
'ေအာ္ ... ေဆြေဆြ ...' ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ ဝမ္း သာစြာ ေခၚလိုက္သည္။

http://mmteashop.com

ေဆြေဆြသည္
အနည္း ငယ္

မူတူး ကို

ျပံဳးလာသည္

ဘာေတြ

ေရာလိက
ု သ
္ ည္ေတာ့

ေခါင္း ကို ၿငိမ့္လိုက္သည္။

မသိ။

ဒါေပမယ့္ေတာ့ကာ

မူတးူ သည္
ဟက္ဟက္

ပက္ပက္ေတာ့ မရွိလွ။
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ အခု ဘာလုပေ
္ နေသးလဲ ...' ေဆြေဆြက ေမးေလသည္။
'သည္လဘ
ုိ ဲ ေဆြေဆြ ...' သူသည္ မဲ့ျပံဳးျပံဳးကာ ေျပာေလသည္။
'အခုေကာ ရန္ကုန္မွာဘဲ ေနသလား ...'
သူသည္ ေခါင္း ၿငိမ၍
့္ သာဘဲ ျပေလသည္။ မရင္ေမကို သြား၍ ေတြး ေနမိသည္။
'ေဆြေဆြတ႔ုိ ရန္ကုန္ကို ဘယ္တးုံ က ျပန္လာၾကလဲ '
'ေမလကဘဲ

ျပန္ခၾဲ့ ကတယ္

ကိုဘုန္း ႏိုင္၊

ဒါေပမယ့္

ေမ့အေၾကာင္း မ်ား

ၾကားမိပလ
ီ ား ...'
'မရင္ေမရယ္

ဟုတလ
္ ား

ေဆြေဆြ ...'

သူသည္

ထိတလ
္ န္တ
႔ ၾကားဘဲ

ေမးလိုက္မိေလသည္။
'ဟုတတ
္ ယ္

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ... ေျပးၾကတံးု ကေတာ့ ေဆြေဆြတန
႔ုိ ဲ႔

အတူတဘ
ူ ဲ ...'

ေဆြေဆြသည္ စကားကို ရပ္လိုက္သည္။

136

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'အခုေကာ ေဆြေဆြ မရင္ေမတို႔ရယ္ ...' သူသည္ အေလာတႀကီး ေမးလိက
ု ္
ေလသည္။
'အခုေတာ့

ေဆြေဆြလဲ

ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့

မေျပာႏိုင္ဘူး

ကိုဘုန္း ႏိုင္။

http://mmteashop.com

စစ္ကိုင္း မွာ တ႐ုတ္ စစ္သားေတြ ဝင္ေမႊပီး မီး ေတြ႐ႈိ႕သြားတံးု က ေမ့ေဖေဖကို

တ႐ုတ္

စစ္သားေတြ ဖမ္း သြားတယ္။ ေမတို႔လဲ ရွိသမွ် ကုနေ
္ တာ့တာဘဲ ...'
'ေအာ္...ေအာ္ ဒါျဖင့္မရင္ေမရယ္ ဒုကၡေပါ့ေဆြေဆြ '
'ဒုကက
ၡ ေတာ့
ဆင္း ဆင္း ရဲရဲျဖစ္၊

မေျပာပါနဲ႔ေတာ့၊

ေမၿမိဳ႕ကို

ဒါနဲ႔

အလယ္ဆိုပီး

ဂ်ပန္ေတြ

ဝင္လာေတာ့

ထြကသ
္ ြားလိက
ု တ
္ ာ

ေမလဲ

ေနာက္ထပ္

ဘာသတင္း မွကုိ မၾကားရေတာ့ဘးူ ...'
'ေမၿမိဳ႕မွာ ဘယ္သူရွိလို႔လဲ ေဆြေဆြ ...'
'သူအေျပာကေတာ့ သူအ
႔ ေမဘက္က အေဒၚတေယာက္ ရွိတယ္လို႔ ေျပာတာဘဲ၊
ေဆြေဆြတက
႔ုိ လဲ အတူတဘ
ူ ဲ ေနၾကဘို႔၊ ဘာမွလဲ အားမငယ္ဘို႔ တားေပးမဲ့လဲ မရဘူး
ကိုဘုန္း ႏိုင္ '
'သူအ
႔ ေဒၚကေကာ ဘာလုပ္ကိုင္တယ္လို႔ ေျပာဘူး သလဲ ေဆြေဆြ '
'ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့

မသိဘးူ ။ သူ႔အေမရဲ႔

တဝမ္း ကြဲ ညီမလို႔ ေျပာတာဘဲ။

အလုပက
္ ေတာ့ ဆရာမတဲ့ ...'
'ေအာ္ ... ေအာ္ ' သူသည္ မ်ားစြာဘဲ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနသည္။
'ဒါထက္ ကိုမ်ိဳးလြင္ရဲ႕ အေဖဆိတ
ု ာေကာ ...'
'မႏၲေလးမွာ ဗံုး က်တံုး က အဘိုး ႀကီး ပါသြားရွာတယ္ '

137

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ေအာ္ ... ေအာ္ ... ဒါထက္ ေဆြေဆြတ႔ုိ ခုအရင္ အိမ္မွာဘဲ ျပန္ေနရသလား '
'ဟုတတ
္ ယ္ ေဟာဒီ တိုင္း ခ်ိဳ႕ကာတာရာမ ေက်းဇူး ေၾကာင့္ အိမ္ကို ျပန္ရတာဘဲ
ကိုဘုန္း ႏိုင္ '

http://mmteashop.com

'ေအာ္ ဒါျဖင့္ ေတာ္ေသးတာေပါ့ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ မရင္ေမအတြက္ အမ်ားႀကီး ဘဲ
စိတ္မေကာင္း ေတာ့ဘူး ...'
'ေဆြေဆြတလ
႔ုိ ဲ သည္လပ
ုိ ါဘဲ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ... ေအးေအးေဆးေဆးေတာ့ အိမ္ကို
လာလည္ေစခ်င္ေသးတယ္ေနာ္ ...'
သူသည္ ေခါင္း ကိုဘဲ ၿငိမ့္ျပေလသည္။
'သြားမယ္ေနာ္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ အိမ္ကိုေတာ့ လာျဖစ္ေအာင္ လာလယ္ရမယ္ေနာ္ ...'
ေဆြေဆြႏွင့္မူတူး စကားတေျပာေျပာႏွင့္ ထြကသ
္ ြားၾကေလသည္။
'ဘယ္ကလဲဗ် ' ကိဘ
ု ကေလးက ေမးေလသည္။
'စက္ရွင္ဂ်ပ္ (ဂ်)

တေယာက္ရဲ႕

သမီး ဘဲဗ်၊

ေဆြေဆြတ။ဲ့

ေကာလိပ္တံုး က

အင္တာစီနီယာမွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အတူတဘ
ူ ဲ၊ ခုေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္ပီး ခုလို မူတူး နဲ႔ တြဲခတ
ု ္
လာတယ္ေတာ့ မသိေတာ့ပါဘူး ဗ်ာ ...'
'သည္လုိ ေခတ္ပညာတတ္ေတြက

စပီး သည္လုိ ျဖစ္ေနေတာ့ကာ ေတာက

ဟာေတြေတာ့ ဘယ္ေျပာေကာင္း ပါေတာ့မလဲဗ်ာ ...'
'Moral

Corruption

စစ္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ

ဆိုတာခုလို

အစစအရာရာ

သားပီး ေတာ့ျဖစ္တတ္တာဘဲ

ရွားပါးၾကပ္တည္း ပီး

ငတ္လာၾကပ္လာရင္

ဘယ္ရက
ွ ္

ေနေတာ့မွာလဲဗ်ာ၊ အရင္ပီး ခဲ့တဲ့ ကမာၻစစ္ႀကီး တံုး က ၾကည္ပ
့ ါလား ျပင္သစ္တို႔ ပိုလန္တို႔မွာ

138

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ဆိုရင္ မိန္း ခေလး တေယာက္ကုိ စားစရာတခါေလာက္ ေကၽြး ႏိုင္ရင္ မယားလုပ္ႏိုင္တာဘဲ၊
အမွန္ေတာ့သည္လို အင္ပီရီး ရဲလစ္ ႏိုင္ငံေတြ ေစ်းလုၾကတဲ့ စစ္ပြဲေတြမွာ သည္လုိ မိုရဲ(လ္ )
ေကာ္ရပ္ရွင္း ေတြ အမ်ားဆံးု ျဖစ္တာဘဲ '

http://mmteashop.com

'ခင္ဗ်ားေျပာတာ ဟုတတ
္ ာဘဲဗ်ာ '
'သည္ဟာေၾကာင့္

သည္လလ
ုိ ေ
ူ တြ

အက်င့္စာရိတၱ

မပ်က္ျပားရေအာင္လို႔

က်ဳပ္တို႔လူငယ္ေတြ သည္လုိ စစ္ပြဲေတြကို ခဏခဏ ဖန္တီး ေနတဲ့ အင္ပီး ရီး ရဲလစ္ေတြကို
အျမစ္ကျဖဳတ္ခဲ့ဘို႔ ၾကံရတာေပါ့ဗ်ာ '
'ခင္ဗ်ားကလဲ ေကာ္ျမဴနစ္ေလသံေတြ တယ္ဟတ
ု ေ
္ နပါကလားဗ်ာ ...'
'အမွန္ကိုေျပာရင္ဘဲ ေကာ္ျမဴနစ္ ျဖစ္ေရာ့လားဗ်ာ ...'
ကိဘ
ု ကေလးသည္ ျပံဳးေလသည္။
'ေကာ္ျမဴနစ္ဆိုရွယ္လစ္

ဆိတ
ု ာေတြဟာ ...Marx

ရဲ႕ေက်ာင္း သားေတြပါဘဲဗ်ာ ၊

ဒါေပမယ့္ ေဖဆီယန္ ဆိုရွယ္လစ္ေတြကိုေတာ့ က်ဳပ္မေျပာလိုပါဘူး ၊ Marx ေက်ာင္း သား
ေတြဟာ သူတို႔ဆရာႀကီး ရဲ႕ ၾသဝါဒအတိုင္း သာယာၿငိမ္း ခ်မ္း ပီး ေပ်ာ္စရာေလာက ႀကီး ကို
လူတိုင္း အဘို႔

ဖန္တီး

ေခါင္း ေဆာင္မဲ့

လူေတြပါဘဲ၊

ရြံစရာေၾကာက္စရာ

လူေတြ

မဟုတဘ
္ းူ ...'
'အမယ္

ဘယ္သက
ူ မ်ား

ရြံစရာ

ေၾကာက္စရာေတြလဘ
႔ုိ ဲ

ေျပာေနလို႔လဲ

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'
'မေျပာပါဘူး
ေကာ္ျမဴနစ္နဲ႔

ခင္ဗ်ားကိုေျပာျပတာပါ

ဆိုရွယ္လစ္

ဆိတ
ု ဲ့

က်ဳပ္တို႔

စကားလံးု ေတြကုိ

ဗမာျပည္ကလူေတြဟာ
Prejudice

(မသိဘဲႏွင့္

ႀကိဳတင္ဆးုံ ျဖတ္ မႈ) ျဖစ္ၾကတယ္ သည္ဟာတခုလဲ ဝမ္း နဲစရာဘဲဗ်ာ...'

139

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'က်ဳပ္တို႔ ဗမာျပည္ရဲ႕ ... ပညာေရး အဆင့္အတန္း က နိမ့္ေနေသးတာကိုး ...'
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ ဆက္လက္ မေျပာေတာ့ဘဲ ေရျပင္ကိုသာ ေငးေမာ၍ ၾကည့္ေန
ေလသည္။ မရင္ေမအေၾကာင္း ကို ျပန္၍ သတိရကာ စဥ္း စားေနမိသည္။ မရင္ေမအတြက္

http://mmteashop.com

စိတ္မခ်မ္း မသာ

ျဖစ္ေနမိသည္။

ေဆြေဆြကုိ

ေနာက္တေန႔သြား၍ေတြက
႔ ာ

မရင္ေမ

သတင္း ကို စံုစမ္း ေမးျမန္း ဘို႔ စိတ္ကူး ေနမိသည္။
လူထုႀကီး သည္

လြတလ
္ ပ္ေရး

အတြက္ႏွင့္

ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူး ေနပံုရသည္။

သူတို႔သည္ အမွန္ကိုမသိ အတုအေယာင္မ်ွ သာ ျဖစ္ေသာ ဂီတသံ တၿငိမ့္ၿငိမ့္တြင္ တစိမ့္စိမ့္
ရစ္ေနၾကသည္။
လူရြယ္

ႏွစေ
္ ယာက္ေတာ့ကာ

အေတြး ကိုယ္စီႏွင့္

ကန္ေတာ္ႀကီး ေရျပင္ကို

အေငးသား ၾကည္ေ
့ နၾကေလသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕ စမ္း ေခ်ာင္း ရပ္ ေခ်ာင္ခပ္က်က် အပိုင္း ရွိ အိမ္ပုကေလးအတြင္း ဝယ္
လူရြယ္

သံးု ေယာက္သည္

မိမိတို႔၏

သေဘာထားမ်ားကို

လြတလ
္ ပ္စြာ

ေျပာဆို

ေဆြး ေႏြး ေနၾကေလသည္။ အိပ္ပုကေလး၏ အျပင္ဘက္တြင္မူ အသက္ ၂ဝ ခန္႔ သန္မာ
ထြားႀကိဳင္း ပံုရေသာ အရာခံ ဗိုလ္ကေလး တဦး သည္ ေျခာက္လံုး ျပဴးကို ခါးတြငထ
္ းုိ ကာ
ၿငိမသ
္ က္စြာ ရပ္ေစာင့္ေနေလသည္။
'လြတလ
္ ပ္ေရး ဆိတ
ု ာ က်ဳပ္ရာဇဝင္ေတြမွာ ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့ ေလ့လာခဲဘ
့ းူ
ပါျပီဗ်ာ။

ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔

ေပးလို႔ရတဲ့

လြတလ
္ ပ္ေရးဆိတ
ု ာကို

ေတြလ
႔ ဲ

မေတြဘ
႔ းူ ေသးပါဘူး ' ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ သူအေတြအ
႔ ၾကံဳကို ေျပာျပလိက
ု ေ
္ လသည္။
'မေတြဆ
႔ ုိ ...

မေပးလို႔

ျဖစ္ေတာ့မွာေပါ့ဗ်ာ '

ကိဘ
ု ကေလးသည္

သူ႔ကို

ေထာက္ခေ
ံ လသည္။

140

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

စစ္ဝတ္စစ္စားႏွင့္ လူရြယသ
္ ည္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္း စားေနပံုရေလသည္။
'က်ဳပ္တို႔

ငပုေတြကို

တြယထ
္ တ
ု လ
္ က
ုိ ပ
္ ီ

ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ

အျဖဴေတြ

ဝင္လာေတာ့ေကာ ' စစ္ဝတ္စစ္စားႏွင့္ လူရြယသ
္ ည္ သူစ
႔ တ
ိ ထ
္ ဲတြင္ ရွိတာကို ေကာက္၍

http://mmteashop.com

ေမးလိက
ု ေ
္ လသည္။
ကိုဘုန္း ႏိုင္က ျပံဳးေလသည္။
'အဂၤလိပ္ေတြက က်ဳပ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ လြတလ
္ ပ္ေရးကို ေပးမယ္ေကာ ခဗ်ားထင္ေန
မိေသးသလား၊ ဗိုလ္ေအာင္ ႀကီး ' သူသည္ တည့္တည့္ဘဲ ေမးလိုက္သည္။
ဗိုလ္ေအာင္ ႀကီး သည္ ေတြေ ဝ၍ စဥ္း စားေနေလသည္။
'ဥပမာ- ခ်ာခ်ီတို႔ျပဳတ္က်ပီး ... အဂၤလန္မွာ လက္ဝဲ အစိုး ရ တက္လာရင္ေကာဗ်ာ '
'ခင္ဗ်ားက- အက္တလီတ႔ုိ လပ္စကီတို႔ကို လက္ဝဲဂိုဏ ္း သားဆိုပီး ၊ အထင္မ်ား
ႀကီး ေနေသး သလားဗ်ာ '
'ကမာၻႀကီး နဲ႔

အဝွမ္း ေတာင္

သည္ေလာက္ျဖစ္ေနတာ

သူတို႔လဲ

စိတထ
္ ား

ေျပာင္း ၾကေတာ့မယ္ ထင္ရတာဘဲ '
'မထင္နဲ႔ဗ်ိဳ႕

ခင္ဗ်ား

အထင္ႀကီး ေနတဲ့

လက္ဝဲဂဏ
ုိ း္ သားေတြဟာ

Labour

Imperialist ေတြဗ် '
'သည္လလ
ုိ ဲ ဟုတေ
္ တာ့မယ္ မထင္ပါဘူး ဗ်ာ'
'က်ဳပ္တို႔ လြတလ
္ ပ္ေရး

စစ္စစ္ကိုရခ်င္ရင္

အဂၤလိပ္ဆီက

အသာတၾကည္နဲ႔

မ်ားေတာ့ ေတာင္း မေနနဲ႔၊ ေတာင္း ေနရင္ေတာ့ အ႐ူး ျဖစ္ပီး ဆံုး မွာဘဲ '

141

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ဒါျဖင့္ က်ဳပ္တို႔ ဂ်ပန္ေျပးရင္ အဂၤလိပ္ကို ထပ္ခ်ရမွာေပါ့ '
'အိတ္ဇက္လီး

(ေသေသခ်ာခ်ာ )

ယူအာ'

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

အားရပါးရ

ေျပာလိုက္သည္။

http://mmteashop.com

ဗိုလ္ေအာင္ ႀကီး သည္ နားလည္ကာ သေဘာေပါက္သြားပံု ရေလသည္။ သူသည္
ထိုင္ရာမွ ထလိက
ု သ
္ ည္။
'ျပန္လိုက္ရဦး မယ္ဗ်ာ၊

စကားေျပာရတာေတာ့

ေကာင္း ပါရဲ႔ ...'

သူသည္

ေဘးတြငခ
္ ်ထားေသာ ဓါးရွည္ကို ခ်ိတ္လိုက္ေလသည္။
'American War Of Independence (အေမရိကန္တို႔၏ လြတလ
္ ပ္ေရး စစ္ပြဲ)ကို
ခင္ဗ်ားျပန္ပီး

ရီျဗဴးလုပ္ဘို႔ ေကာင္း တယ္ဗ်ာ ...'

ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္

သူရ
႔ ဲေဘာ္ႀကီး အား

အၾကံေပးလိုက္သည္။
ဗိုလ္ေအာင္ ႀကီး သည္ အိမ္ပုကေလးထဲမွ

ထြကသ
္ ြားေလသည္။

သူႏွင့္အတူတူ

စဥ္း စားစရာေတြလဲ ပါသြားသည္။
'ဒါထက္ ခင္ဗ်ား မနက္က ဘယ္သြားေနတာလဲဗ် ကိုဘုန္း ႏိုင္ ' ကိဘ
ု ကေလးက
ေမးျမန္း ေနျပန္သည္။
'က်ဳပ္ေဆြေဆြတုိ႔အိမ္

ေရာက္ခဲ့ေသးတယ္ဗ်ာ၊

မရင္ေမရဲ႕

သတင္း ကေလး

ဘာကေလး ေမးရင္း ျမန္း ရင္း ေပါ့ဗ်ာ...'
'ဘယ္လမ
ုိ ်ား

သတင္း ထူး

ၾကားလာရေသးလဲဗ်၊

ခင္ဗ်ာ့ ေမ...' သူကေတာ့

ခပ္ေသာေသာ ကေလးဘဲ ေမးေလသည္။
'က်ဳပ္ေမၿမိဳ႕ကို သြားဘိ႔ု စိတက
္ းူ ထားတယ္ '

142

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ေမ့ကို ခင္ဗ်ားလိုက္ရွာမလို႔လားဟင္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'
'ဟုတတ
္ ယ္

မရင္ေမ

ဘယ္လေ
ုိ နရတယ္ ...

ဘာျဖစ္ေနရွာတယ္

ဆိတ
ု ာ

က်ဳပ္သိခ်င္လို႔ဗ်ာ ...'

http://mmteashop.com

'လိေ
ု ကာ... လိုေသးတယ္လို႔မ်ား ခင္ဗ်ား ထင္ေနသလား ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'
'ခင္ဗ်ား... သည္လေ
ုိ မးတာ က်ဳပ္ ဝမ္း နည္း တယ္ဗ်ာ'
'အို...

ခင္ဗ်ား

အဓိပၸါယ္အယူအဆ

မလြဲေစခ်င္ဘူး ဗ်ာ...

ကိုဘုန္း ႏိုင္။

က်ဳပ္ေျပာျပတာက လူတဦး တေယာက္ရဲ႕ ကတိေပးထားပီး တဲ့ မယားကို ခမ်ားသြားေတြဘ
႔ ႔ုိ
လိေ
ု သးသလား ဆိတ
ု ာပါဗ်ာ'
'က်ဳပ္မရင္ေမကို သြားေတြခ
႔ ်င္တာက
ျဖစ္ေနရင္၊

က်ဳပ္ဘယ္လက
ုိ ည
ူ ီ

က်ဳပ္ေက်းဇူး ရွင္

ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင့္ပါ့မလဲ

တေယာက္
ဆိတ
ု ဲ့

ဒုကၡမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္

တခုထဲပါဘဲဗ်ာ ...'
'သည္လိုဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားသေဘာပါဘဲဗ်ာ ...'
ကိဘ
ု ကေလးသည္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ကို ႏွေျမာေနေလသည္။
'က်ဳပ္ေတာ့

မနက္ျဖန္သဘက္

ဆိုရင္ဘဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕က

ထြက္သြားခ်င္ ၿပီး

ကိဘ
ု ကေလး ...'
'ခင္ဗ်ားမွာ ပိုက္ဆံေကာရွိေသးလား ကိုဘုန္း ႏိုင္'
'မုဆိုးမေတြေတာင္ ေငြတေထာင္ ငါးရာ ကိုင္ေနရေသးတာဘဲဗ်ာ ...'
'သည္လိုဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ပါေသးတယ္ ...'

143

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
'မေတာ္နဲ႔ကိုယ့္လူ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
ဂ်ပန္စကၠဴ

သူမ်ားေတြမွာ

ေပါေနေပမဲ့လဲ၊

က်ဳပ္မွာေတာ့

ငါးက်ပ္ျပည့္ေအာင္ မရွိဘူး ...'
'ဒါျဖင့္ အစည္း အ႐ံုး ကို လိုက္ခဲ့ဗ်ာ ... က်ဳပ္ရွာေပးလိုက္မယ္ ...'

http://mmteashop.com

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္

အိပ္ပုကေလးထဲမွ

ထြကလ
္ ာခဲၾ့ ကသည္။

တေယာက္ကုိ

တေယာက္ စကားမေျပာႏိုင္ၾက။ ေခါင္း ကိုငံု႔၍ သူ႔ေနာက္မွ ေလွ်ာက္ကာ လိက
ု ေ
္ နေသာ
ကိုဘုန္း ႏိုင္ကို ကိဘ
ု ကေလးသည္ ညွာတာေသာ မ်က္လံုး ႀကီး မ်ားျဖင့္ လွည့္ၾကည့္လိုက္
မိသည္။ သူသည္ ႏိုင္ငံေရးသတၱ ဝါအေပၚဝယ္ မ်ားစြာ ဂ႐ုဏ ာသက္သြားမိေလသည္။
'က်ဳပ္မွာေတာ့ ငါးက်ပ္ေတာင္ ျပည့္ေအာင္မရွိပါဘူး ' တဲ၊့ သူသည္ ဝမ္း ထဲက
ျပန္၍ ေရရြတ္ေနသည္။ အမွန္မွာလည္း ၊ သူသည္သူမ်ားေပးမွကမ္း မွ စားရေသာက္ရေသာ
သတၱဝ ါျဖစ္ေလသည္။
ေခါင္း ကို အထင္သာငံု႔၍ ဘဲ ေနာက္မွ သူလက
ုိ သ
္ ာသည္။ သူေတြး လာပံရ
ု သည္။
'ေအာ္ ... ကိုဘုန္း ႏိုင္ ... ကိုဘုန္း ႏိုင္ '
ကိဘ
ု ကေလးသည္ သူအ
႔ တြက္ ဝမ္း နဲပက္လက္ ျဖစ္ေနရွာေတာ့သည္။

144

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

http://mmteashop.com

တအိမ္ ဝင္ တအိမထ
္ ြက္
တရက္ တေနကုန္ေတာ့
တျမံဳမွာ တခါေထာက္ပါလိ႔ု
တေယာက္ေဆြ မေခၚဘု
တေက်ာ္ေက်ာ္ ေဖၚတေယာရယ္ႏွင့္
ေတာေလတဲ့ တံတ်ာရွင္
"ဝဏ္"
ခ်မ္း ေျမ့ဘြယ္ရာ လေရာင္သည္၊ ေတာင္ငူနယ္ ခေဂါင္း ေခ်ာင္း ကမ္း ပါးကင္း ဆိပ္
ရြာကေလး
ေအးျမေသာ

အေပၚ ဝယ္

မႈံရီမႈံမာႊ း

ေဆာင္း ဥတု၏

သက္ဆင္း က်ေရာက္ေနေလသည္။

ေျမာက္ျပန္ေလလဲ

ညွင္း ခဲ့၍ ၊

၁၉၄၄

ေငြႏွင္း လဲ

ခု၏

ေဝေလျပီ။

ညခ်မ္း ဦး သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၊ ေအးျမေသာ ဥတုသည္ ေန႔ခင္း ေန႔လယ္ ခ်ိန္မ်ား၌၊ ဗံုး ေဘးစက္ေသနတ္
တေခ်ာင္း

ေဘးမ်ားအၾကားမွ
ရွင္ႏိုင္အံ့ေသာငွာ

ထမင္း ကေလး
စြန္႔စြန္႔စားစား

တလုပ္အတြက္ႏွင့္

အသက္ကေလး

ရွာၾကံလုပ္ကိုင္ခဲ့ရသူမ်ား

အား၄င္း ၊

ဂ်ပန္ေခၽြး တပ္မ်ားတြင္ ပင္ပန္း ႀကီး စြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကရရွာေသာ လြတလ
္ ပ္သည့္ ျပည္ႀကီး
တိုင္း ႀကီး သားမ်ားအား၄င္း ၊ ခပ္ေစာေစာပင္ အိပ္ရာသို႔ ဝင္ေစခဲ့သည္။

145

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

သရက္ပင္မႀကီး မ်ား
ကင္း ဆိပ္

ရြာကေလးသည္

ဆိင
ု း္ ထားကာ၊
မႈံမႊားေသာ

ၿမိဳ႕ႏွင့္အလွမ္း အနည္း ငယ္

လေရာင္ေအာက္မွာ

ကြာေဝးေသာ

ခ်မ္း ေျမ့ေသာ

အသြင္

အျပင္ျဖင့္ ဆိတ္ၿငိမ္ေနေလသည္။ ေအးျမေသာ ေဆာင္း ဥတု၏ ညခ်မ္း ဦး မွာ ႏြမ္း နယ္စြာဘဲ

http://mmteashop.com

အိပ္ေပ်ာ္ေနေလသည္။
စိမ့္ႀကီး ၿမိဳင္ႀကီး လွေသာ ပဲခူး ႐ိုး မအား စို႔၍ ေက်ာက္ေဆာင္ ႀကိဳ ေက်ာက္ေဆာင္
ၾကားမွ

ျမဴးတူး စြာ

ခုန္ေပါက္

ေဆာင္ဆ
့ င္း လာေသာ

ခေပါင္း ေရသည္လည္း

ဆိတၿ္ ငိမ္ျခင္း တြင္ ေဖါက္၍ ခ်ိဳၾကည္ေသာ ေတးကိမ
ု သဲမကြဲ ဆိျု မည္လ်က္ ရွိေနေလသည္။
ေပါင္း ေလာင္း ျမစ္ဆီသို႔

တပ္ဦး ခ်ီေနသည့္

ကမ္း ပါးတေလွ်ာက္ရိွ

ခ်ံဳစပ္ကေလးမ်ား

အတြင္း မွေန၍ ညဥ္င
့ က
ွ က
္ ေလးမ်ားကလဲ ခ်မ္း ေျမ့သာယာ ေနဘိေသာ ညခ်မ္း အလွမွာ
သူတို႔၏ ႏုယဥ္ေသာ ခ်ိဳေတးျဖင့္ တႏြႏ
ဲ႔ ြဲ႔ ေအးေနၾကသည္။
အိမ္ေရွ႕

ဝါးကြပ္ပစ္ကေလးေပၚမွာ

အုပ္ဆိုင္း ထားေသာ

သရက္ပင္မ်ား

အႀကိဳအၾကားမွ မႈံရီမႈံမႊားလေရာင္သည္ ေျပာက္တေ
ိ ျပာက္ၾကား က်ဆင္း ေနသည္။ ကြပ္ပစ္
ေပၚမွာ သင္ဖ်ာကေလးခင္း လို႔ မရင္ေမ တေယာက္ထဲရယ္ ...။
ၿငိမ္း ခ်မ္း ေသာ ကာလဝယ္ ဒီအရပ္ေဒသသည္ အဘယ္မ်ွ ေအးခ်မ္း သာယာ၍
ေပ်ာ္စရာ ေကာင္း လိမ့္မည္ကိုေတာ့ မရင္ေမမွာ ေမ့ေလ်ာ့ေနမိသည္။
စစ္ကိုင္း သို႔ ေျပးရာမွ တ႐ုတ္စစ္သားမ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ရွိစုမဲ့စုကေလးမ်ား
လည္း ကုန္

ဖခင္ႀကီး လဲဘဲ

တ႐ုတ္စစ္သားမ်ား၏

လက္ခ်က္ျဖင့္

ေသဆံုး ခဲ့ရႏွင့္၊

စိတ္အားငယ္စရာမ်ားကို ေတြၾ႔ ကံဳခဲရ
့ ေလသည္။ ေက်ာင္း ဆရာမ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အေဒၚ
ဝမ္း ကြဲ

ရွိရာ

ေမၿမိဳ႕သို႔

အလည္အပတ္သြားရာမွ

ေက်ာက္ဆည္သ႔ုိ ေျပာင္း ေတာ့မည္ဆဲဆဲ

အေဒၚျဖစ္သူမွာ

ျဖစ္ေနေလသည္။

လင္ေသဆံးု ကာ

မုဆိုး မ အေဒၚတြငလ
္ ည္း

သားသမီး တေယာက္မွမရွိ တူအရီး ႏွစ္ေယာက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဘို႔ အေဒၚျဖစ္သူက
အမ်ိဳးမ်ိဳးေတာင္း ပန္

ေခၚရွာသျဖင့္၊

အေဒၚႏွငသ
့္ ာဘဲ

ေက်ာက္ဆည္သ႔ုိ

လိက
ု လ
္ ာခဲ့

146

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေလသည္။

ေက်ာက္ဆည္မတ
ွ ဆင့္

ေတာင္ငူသို႔

ေျပးလာခဲ့ေလရာ

လူေတြလည္း

ၿမိဳ႕၏

ပ်ဥ္း မနား

ပ်ဥ္း မနားမွတဖန္

ေတာင္ငူ ၿမိဳ႕တခုလံုး မွာ

ဆင္ေျခဖုန္း မ်ားတြင္သာဘဲ

ယခုအေဒၚႏွင့္အတူ

စိစည
ိ က္ညက္ေၾကကာ

ေျပးလႊား

ပုန္း လွ်ိဳးေနၾကသည္ကို

ေတြရ
႔ ေလသည္။ အေဒၚျဖစ္သက

ေစ်းေရာင္း ၊ မိမိက အိမ္တြင္ ခ်က္ျပဳတ္ သိမး္ ဆည္း ကာ

http://mmteashop.com

စားေသာက္

ေနထိုင္ခဲ့ၾကရာ၊

အိပ္ရာထဲတြင္

မၾကာမီက

လဲေနေတာ့သျဖင့္၊

အေဒၚျဖစ္သူမွာ

မမာမက်န္း ျဖစ္လာ၍

ရွိစုမဲ့စုကေလးမ်ားကိုသာဘဲ

တျဖည္း ျဖည္း

ဖဲ့စားေနၾကေတာ့သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေလသည္။ အစစအရာရာ အင္မတန္ဘဲ
ေစ်းႀကီး ၍

ရွားပါးလွေသာ

ေခတ္ႀကီး ထဲ၌

ေနရး

ထိုင္ေရး

စားေသာက္ေရးမ်ားကို

ရင္ဆိုင္ေနရေသာ မရင္ေမမွာ ဘယ္တးုံ ကမွ် မလုပ္မကိုင္ မပူပင္ခဲ့ရဘူး သူ ျဖစ္ရကား၊
စိတ္အားငယ္မိေလသည္။

ႏုနယ္ေသာ

ဒုကၡႀကီး ငယ္မ်ားႏွင့္

နဖူး ေတြ႔ဒူး ေတြ႔

တတ္ေလသည္။

သည္လုိ

မိန္း မပ်ိဳတို႔သည္

ယခုလုိ

ၾကံဳႀကိဳက္၍ လာေတာ့မျွ ဖင့္

အားငယ္လာေတာ့မွျဖင့္၊

အေရးကိစၥ

သာလြန္

အားငယ္

အားကိ ု းအားထားရမည္ ့

သူမ်ားကိသ
ု ာဘဲ သတိတရရ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။
မရင္ေမ အားကိုး ခဲ့ရေသာ ကိုမ်ိဳးလြင္...
သူေတာ့

အင္ဒီး ယားမွာဘဲ

ရွိေလသည္။

သူသည္

မရင္ေမ၏

ဘဝကို

သိရွာမည္ေတာ့ကာ မဟုတ။္
'ခုလို
ေနခ်င္တာဘဲ

ေခတ္ဆိုး

ေခတ္ၾကပ္ ႀကီး ထဲမာွ ၊

ကိုကိုလြင္ရယ္ ...'

ေနရစ္ေစခ်င္၍

မရင္ေမသည္

ေတာင္း ပန္ခဲ့ေလသည္။

တေယာက္နတ
ဲ႔ ေယာက္
ကိုမ်ိဳးလြင္အား

'အေရးရယ္

အတူတူ

သူမႏွင့္

အေၾကာင္း ရယ္

အတူတူ

ဆိရ
ု င္လဲဘဲ၊

ေရွ႕ကမားမားမတ္မတ္ ရပ္ေပးမဲ့လူ အားကိုး ရမဲ့လူလဲ မရွိပါဘူး ကိုကိုလြင္ရယ္ ' သူမမွာ
အားကိးု ရာမဲ့
အားကိးု အားထား

ေနၾကာင္း ျဖင့္လဲ
ျပဳေနရတာ

အသနားခံခဲ့ပါေသးသည္။
ကိုကိုလြင္မွ

မရွိရင္ေတာ့

'ကိုကိုလြင္ကိုသာဘဲ

ဘယ္သက
႔ူ ုိ

သြားအားကိးု

147

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေနရမွာလဲ ကိုကိုလြင္ရယ္ ...' ကိုမ်ိဳးလြင္အျပင္ သူမမွာ အားကိးု အားထား ျပဳရမည့္သူ
မရွိေတာ့ေၾကာင္း လည္း မရင္ေမ ေျပာျပခဲ့ေလသည္။
'ကိက
ု လ
ုိ ြငလ
္ ဲဘဲ အတူတူ ေနခ်င္တာေပါ့ - ေမရယ္ ...' တဲ့... သူကလဲတတ
ူ ဘ
ူ ဲ

http://mmteashop.com

ေနခ်င္ ရွာပါလိမ့္မည္။ သည္လဘ
ုိ ဲ သူကလဲေျပာခဲပ
့ ါသည္။

'ဒါေပမယ့္လဲ ေရွ႕ေရွာက္

ႀကီး ပြားမႈရယ္၊ ဂုဏ ္ရွိ မႈရယ္ၾကည့္ပီး ၊ စစ္လဲစစ္မိန္႔မို႔ မသြားမျဖစ္လို႔ပါ ေမရယ္ ' တဲ၊့ သူက
သည္လုိ ေျပာခဲ့ပါသည္။ မရင္ေမအတြက္ ဂုဏ ္ရွိမႈ ႀကီး ပြားခ်မ္း သာမႈ အတြက္ သူ႔ချမာ
တတိုင္း ျပည္သို႔ မသြားလဲဘဲ မျဖစ္ေတာ့သည္ႏွင့္ သြားရျခင္း ေတာ့ျဖစ္သည္။ သူလဲ 'သူ႔ေမ'
ကိေ
ု တာ့ ဘယ္ခြဲ သြားခ်င္ပါ့မတံုး ။
မရင္ေမသည္
စီျမွဳပ္ထားေသာ

သူမ၏

ဘယ္ဘက္

လက္စြပက
္ ေလးကို

ငံု႔၍

လက္သူႂကြ ယမ
္ ွ ...

စိန္ကေလးသံုး လံုး

ၾကည့္လိုက္မိေလသည္။

မရင္မေတာ့သာ

တေယာက္ထဲ၊ သူကေတာ့ အင္ဒီး ယားမွာ ...။
မရင္ေမ သနားခဲ့ရေသာ ကိုဘုန္း ႏိုင္။
သူ႔ကိုေတာ့ မရင္ေမ ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ခဲ့သည္။ တိတဆ
္ တ
ိ သ
္ ာယာေသာ
အလွကေလးမ်ားတြင္
မွာေတာ့

သူ႔ကို

ခ်စ္စဘြယ္ ဂီတသံကေလးမ်ားကို

ေအာက္ေမ့ပါေသးသည္။

ၾကားရတတ္ေသာ

လြမ္း မိပါေသးသည္။

သူသည္

ညခ်မ္း
အခါမ်ား
မရင္ေမ

အဘို႔ေတာ့၊ ခ်စ္စရာ ကဗ်ာကေလးတစ္ပုဒ္ႏွင့္ တူေလသည္။ သူ႔မွာ ခ်စ္စရာအလွအပ
ကေလးေတြ

မ်ားစြာဘဲရွိပါသည္။

ခက္လိုက္ပံုက

ခ်စ္စရာကေလးမ်ားကို

သူသည္

လွ်ိဳ႕ဝွကထ
္ ားတာဘဲျဖစ္သည္။
သူ႔ကိုျငင္း ပယ္လိုက္သည့္

အခ်ိန္မွစ၍

ေနာက္ထပ္သူ႔ကို

မေတြ႔ရေတာ့၊

အမွန္မွာလဲ မရင္ေမသည္ သူ႔ကို ေတြလ
႔ ဲ မေတြ႔ခ်င္ေတာ့ပါ။ သူသ
႔ တင္း ကိလ
ု ဲ မၾကားရ။
ၾကားလည္း မၾကားခ်င္ခဲ့ပါ။

သူ႔ထိုက္ႏွင့္သူ႔ကံ

သုခေတြ႔ရင္လဲ

သူဘ
႔ ာသာသူစ။ံ

ဒုကၡ

148

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေတြ႔ရင္လဲ သူဘ
႔ ာသာသူ ခံရေပလိမ့္မည္။ မရင္ေမသည္ သူ႔အေပၚ ဝယ္ အေကာင္း ဆံုး
ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါေသးသည္။
သူသည္

ငတ္ျပတ္မြဲေတ

ေနခ်င္ေသာ

ႏိုင္ငံေရး

သတၱဝ ါတေယာက္

http://mmteashop.com

ျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ ေခါင္မွာ ဦး ထုပ္မပါဘဲ ေနႀကီး ျခစ္ျခစ္ေတာက္
ပူေနသည့္

အထဲတြင္

လမ္း ေလွ်ာက္ေနႏိုင္ေသာ

သူသည္ ျပင္း ျပင္း ထန္ထန္ဘဲ

သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ကို

သတၱ ဝ ါတေယာက္

ျဖစ္ေလသည္

လုပေ
္ နခဲသ
့ တ
ူ ေယာက္

ျဖစ္သည္။

သူ႔မွာ မရင္ေမ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆံုး ခဲ့ၿပီ။
ဒါေပမယ့္

သူ႔ကို

ေနာက္ဆံုး

ျငင္း ပယ္ခဲ့စဥ္က၊

သူသည္

ျငိမသ
္ က္စြာဘဲ

နားေထာင္

ျပံဳးပါေသးသည္၊

အမွန္မွာေတာ့ မခ်ိျပံဳး...
သူသည္

မရင္ေမေျပာသမွ်ကို

ေနခဲ့ရွာသည္။

သူရပ္လိုက္သည္။ ေက်ာခိုင္း လိုက္သည္။
သူသည္

ျပံဳးလိုက္ျပန္ေသးသည္၊

သည္တခါေတာ့

သည္အ႐ႈံး ကို

မခန္႔ျပံဳး

ျပံဳးလိုကတ
္ ာနဲဘ
႔ ဲ တူေလသည္။
'သြားေတာ့မယ္ -

မရင္ေမ၊

ကိုဘုန္း ႏိုင္

သြားေတာ့မယ္ေနာ္ '

တဲ။့

သူသည္

ကဗ်ာဆန္လက
ုိ ္ ႏိုင္ေသးသည္။ ခါတိုင္း စကားေျပာေသာ အခါမ်ားမွာေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေျပာေလ့ရွိေသာ္လဲဘဲ၊ သည္တေခါက္ေတာ့ ကိုဘုန္း ႏိုင္တဲ့ .....
'ေအာ္ ... ကိုဘုန္း ႏိုင္ ... ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'
သူက
႔ လ
ုိ ဲဘဲ သတိရမိေနရွာသည္။ ဒါေပမယ့္ေတာ့ကာ၊ သူ႔ကို ေမွ်ာ္လင့္စရာမရွိ၊
သူသည္

ဘယ္ေခ်ာင္မွာ

ဂ်ပန္ကင္ေပသတ္၍

ေသေနၿပီလဲမသိရ။

သို႔မဟုတ္ရင္

ဂ်ပန္ေခတ္ ထဲမွာေတာင္ ငတ္ျပတ္ေနမည့္သူ တေယာက္ဘဲ ျဖစ္ေလသည္။ သူ႔ကို မရင္ေမ

149

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေမွ်ာ္လင့္စရာ မလို။ ရွိလဲမရွိ။ သူသည္ ျပံဳးရႊင္စြာ ဘိတ္ေခၚေနေသာ ဤေလာကအား
ေက်ာခိုင္း ခဲ့ဘူး သူ

ျဖစ္ရာ

ငိုယိုကာ

ေခၚေနေသာ

အလွည့္၌

အဘယ္ပလ
ုံ ာေပေတာ့

မည္နည္း ။

http://mmteashop.com

မရင္ေမသာ ကြပ္ပစ္ေပၚမွာ

တေယာက္ ထဲရယ္။ အစိုးမရေသာ အနာဂါတ္

ကာလသည္လည္း ႏွင္း ေတြ ေဝေနပါေသးသည္။ ဝင္း တံခါးသည္ ပြင့္လာ၏။
သားေရေသတၱာ တလံးု ကို ဆြဲ၍ လြယအ
္ ိ တတ
္ လံးု ကို လြယက
္ ာ ဝင္း တံခါးဝတြင္
ရပ္ေနေသာ ပိန္ပိန္ပါးပါး လူရြယတ
္ ေယာက္ကုိ မႈံမႊားေနေသာ လေရာင္ ဝယ္၊ မရင္ေမသည္
ပါးစပ္အေဟာင္း သားႏွင့္ဘဲ ေငးကာ ၾကည့္ေနမိေလသည္။
သူသည္ ရပ္ေနသည္၊ မရင္ေမလဲဘဲ ေငးၾကည့္ေနသည္။
'ဆရာမႀကီး

ေဒၚျမရင္အိမ္ဆိုတာ ...

ဒီအိမ္ပါဘဲလား

ခင္ဗ်ာ'

ဝင္း တံခါးမွာ

ရပ္ေနသူက ေမးေလသည္။ ထိသ
ု သ
ူ ည္ တရပ္တရြာမွ လာေသာ ဧည့္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း
မရင္ေမ သိလိုက္သည္။ မရင္ေမ၏ အေဒၚမွာ ေဒၚျမရင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဧကႏၲ ထိသ
ု သ
ူ ည္
ေမၿမိဳ႕မွအေဒၚကို သိဘးူ ေသာ ဧည့္သည္ တေယာက္သာဘဲ ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။
'ဟုတ္ပါတယ္ရွင္၊ ဘယ္လက
ုိ စ
ိ ၥ ရွိလို႔ပါလဲ ' မရင္ေမသည္ ေမးလိက
ု ေ
္ လသည္။
ထိသ
ု သ
ူ ည္ စကားျပန္၍ မေျပာ ေဝးလံေသာခရီး ကို ပင္ပန္း ႀကီး စြာ သြားလာခဲသ
့ ပ
ူ မာ၊ သူ၏
သားေရသတၱာကို

အႏိုင္ႏိုင္ဆြဲကာ၊ ခေနာ္ခနဲ႔ ေလွ်ာက္လာသည္။

ဝါးကြပ္ပစ္ အနီး သို႔

သူေရာက္လာသည္။
'ေအာ္ မရင္ေမ...' ထိသ
ု က
ူ စ၍ အားတက္သေရာ ေခၚလိုက္သည္။ သူ႔အသံကို
မရင္ေမ မမွတ္မိေတာ့ပါ။ သူက
႔ လ
ုိ ဲဘဲ ထင္ရွားစြာ မျမင္ရသျဖင့္ မသိႏိုင္ပါ။ မရင္ေမသည္
ေနရာ ျပင္ထိုင္လိုက္ ျပန္သည္။

150

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ဘယ္ကလဲဟင္ ...

ရွင္

ဘယ္သလ
ူ ဲ'

အလန္႔လန္႔

အျဖန္႔ျဖန္႔

မရင္ေမ

ေမးလိုက္မိေလသည္။
ထိသ
ု သ
ူ ည္ ဘာမွျပန္မေျပာ၊ သူ႔ သားေရသတၱာကို သာဘဲ ပထမဦး စြာ ဝါးကြပ္ပစ္

http://mmteashop.com

ေပၚသို႔

လႊ၍
ဲ ပစ္တင္လက
ုိ ေ
္ လသည္။

သူ႔ေခါင္း မွ

ဝါးဦး ထုပ္ကို

သူသည္ခၽြတ၍

ေသတၱာေပၚတြင္ တင္လက
ုိ ေ
္ လသည္၊ သူသည္ လြယထ
္ ားေသာ အိပ္ကိုလဲဘဲ ျဖဳတ္၍
တင္ထားလိက
ု ္ ျပန္ေသးသည္။ အလုပ္ ႐ႈ ပ္ေနေသာ ထိုသူကို မရင္ေမသည္ အေငးသား
ၾကည့္ေနမိရာမွ ...
'ရွင္က ဘယ္ကလဲ ...' မရင္ေမသည္ ေမးလိုက္ျပန္ေသးသည္။
ထိသ
ု သ
ူ ည္

စိတေ
္ အးလက္ေအးဘဲ

ဝါးကြပ္ပစ္မွာ

ထိုင္လိုက္ေလသည္။

မရင္ေမသည္ ထပ္၍ ေနရာျပင္ျပန္သည္။
'ဘယ္ကလဲ ဒီမယ္- ရွင္က ...' မရင္ေမသည္ ေမးေနတံုးဘဲျဖစ္သည္။
'ဘုန္း ႏိုင္ရယ္ေလ...

မရင္ေမ၊

သူ႔ကို

တကယ္ဘဲ

ေမ့ေနဘီလား '

သူသည္

ေအးေဆးစြာဘဲ ေျပာလိက
ု ေ
္ လသည္။
'ကိုဘုန္း ႏိုင္၊

ဟင္...

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...

ေရာက္လာတာတံးု ' မရင္ေမအသံမွာ

ရွင္...

ရွင္ ...

ဘဲန
့ ဲ႔

တံုရီ၍ မူမမွန္- ဝမ္း သာရမလိုႏွင့္

က်မတိဆ
႔ု ီ
တမ်ိဳးႀကီး ဘဲ

ျဖစ္ေနသည္။ အမွန္မွာေတာ့ သူ႔ကို မထင္မွတ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ခု ျဗံဳးကနဲ ေတြလ
႔ က
ုိ ရ
္ တာ
ျပာေနေသာ မိုးေကာင္း ကင္မွ ပစ္လိုက္ေသာ မိုး ႀကိဳးႏွင့္ တူေနသည္။ သည္ေတာ့မဘ
ွ ဲ
သူ႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္မိေလသည္။ ေနပူထဲ၌ ေဝးလံၾကာျမင့္စြာ ခရီး သြားလာခဲ့
ရသူပမာ ကိုဘုန္း ႏိုင္ အသားအေရမွာ ညိဳ၍ေနေလသည္။

151

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'က်မတိ႔ု ဒီမယ္ ရွိတယ္ဆိုတာကို ဘယ္သက

ေျပာလိုက္လို႔လဲဟင္ ... ကိုဘုန္း ႏိုင္ '
မရင္ေမသည္

အားရဝမ္း သာ

ေမးလိုက္ျပန္ေလသည္။

မရင္ေမမွာ

အင္မတန္ဘဲ

ဝမ္း သာေနမိေတာ့သည္။

http://mmteashop.com

'သည္လိုေပါ့

မရင္ေမ...

ေမးျမန္း ရွာေဖြၿပီး

လာခဲ့ရတာေပါ့ '

သူကေတာ့

ခပ္ေအးေအးဘဲ ေျပာတတ္ေလသည္။
'ဘယ္သက

ေျပာလိုက္လို႔လဲဟင္ ...

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...

ရွင့္ကို

က်မတိ႔ု

ေတာင္ငူမွာဆိုတာ ' သူမကေတာ့ ေလာေနသည္။
'မရင္ေမတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္ လိုက္ရွာၿပီး စံုစမ္း ေနတာ ၆ လ ေက်ာ္သြား ၿပီ ...'
'အို

ေျခာက္လ

ေက်ာ္သြား ၿပီ

ဟုတလ
္ ား

ရန္ကုန္မွာ

ေတြ႔တံုး က

ကိုဘုန္း ႏိုင္...

က်မတို႔ကို

လိုက္ရွာေနတာ ဟင္...'
'ေဆြေဆြနဲ႔

မႏွစ္က

မရင္ေမ

ေမၿမိဳ႕က

အေဒၚ

တစ္ေယာက္ဆမ
ီ ာွ သြားေနတာကို ၾကားရတယ္ ....'
'ေအာ္ ... ေဆြေဆြနဲ႔ ေတြတ
႔ ာကိးု ေနာ္ ...'
'ေမၿမိဳ႕လိုက္သြားပီး ဟိုေမးဒီေမးနဲ႔ လိုက္ရွာတာ ေနာက္ေတာ့မွ ေက်ာက္ဆည္ကုိ
ေျပးၾကျပန္တယ္ ဆိုလို႔ ...'
'အို... ေမၿမိဳ႕မွာ လိက
ု ရ
္ ာွ ရေသးတယ္ ဟုတလ
္ ားဟင္ ... ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'
'ဒါနဲ႔ ေက်ာက္ဆည္ကုိ လိုက္ခဲ့ရျပန္တယ္၊ ေက်ာက္ဆည္က်ေတာ့လဲ ဘယ္ကမွ
သတင္း မရဘူး ၊

ဒါနဲ႔

စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔

ေက်ာက္ဆည္မာွ

ဟိုရွာဒီရွာနဲ႔

တလေလာက္

ၾကာခဲေ
့ သးတယ္ ...'

152

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ဟင္... ေက်ာက္ဆည္မာွ လဲ တလေလာက္ ရွာခဲ့ရေသးတယ္ ...'
'ေနာက္ဆံုး ပ်ဥ္း မနားမွာဆိုလို႔ ပ်ဥ္း မနား လိုက္ခဲ့ျပန္ေတာ့လဲ မေတြ႔။ သည္လုိ
မေတြ႔လို႔ စိတ္ညစ္ေနရတဲ့အထဲ သံျဖဴဇရပ္ ေခၽြး တပ္ထဲကုိ အတင္း ဆြဲလ႔ုိ ဂါတ္ထဲလက
ုိ ၿ္ ပီး

http://mmteashop.com

တညေတာင္ အိပ္ခဲ့ရေသးတယ္ '
'ေအာ္...ေအာ္ ....'
'ဒါနဲ႔ ဌာနအုပ္ကို အက်ိဳ းအေၾကာင္း ေျပာျပလို႔ လြတလ
္ ာေတာ့၊ ပ်ဥ္း မနားမွာ
မေနရဲေတာ့တာနဲ႔
ေရတာရွည္မွာ

ေတာင္ငူကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေျပးလာခဲ့ရတယ္။
စီး လာတဲ့

ေတာင္ငူကို

ကားကို

ရန္သူ

မေရာက္ခင္ကေလး
ေလယာဥ္း ပ်ံက

စက္ေသနတ္ပစ္တာနဲ႔ ဆင္း ေျပးခဲ့ရေသးတယ္။ ေရတာရွည္က ညေနအထြက္ ကားေပၚမွာ
ကၽြန္ေတာ္ ဘက္ခ်လာ ဂ်ဴနယာကလပ္ (စ) တံုး က အတူတူေနခဲ့ရတဲ့ ေတာင္ငူကိုကိုေလးနဲ႔
ေတြ႔ေတာ့မွ မရင္ေမကို ကင္း ဆိပ္မွာ သူျမင္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာလို႔ လိက
ု လ
္ ာခဲရ
့ တာ
ပါဘဲဗ်ာ...' သူသည္ ရွာပံုေတာ္ ႀကီး ကို အဆံုး သတ္လက
ုိ ေ
္ လသည္။
'ေအာ္ ... ေအာ္ ... ေအာ္ ' မရင္ေမမွာ သူ႔ကို တစိမ့္စိမ့္ သနားၾကည္ညဳိ မိေလသည္။
သူသည္ သာယာေသာ လေရာင္ကို ေငးၾကည့္ေနေလသည္။
'ေဖ့ေဖ့ကို တ႐ုတစ
္ စ္သားေတြ ဖမ္း သြားတာေရာ ၾကားေရာေပါ့ေနာ္ ...'
'ၾကားပါတယ္ ... မရင္ေမမွာလဲ ရွိသမွ် ဆံးု သြားရတာေကာ ေဆြေဆြ ေျပာျပလို႔
ၾကားရပါဘီ။ သည္လုိ ၾကားရကတဲက မရင္ေမေတာ့ ဘယ္ဆီ ဘယ္စခန္း ေရာက္ေနပီး
ဘယ္ေခ်ာင္မွာ

ဒုကေ
ၡ တာ့

ျဖစ္ေနဘီလဲဆတ
ုိ ာကို

အျမဲ

စဥ္း စားမိပါတယ္။

ဒုကၡျဖစ္မွျဖင့္ မလုပတ
္ တ္ မကိုင္တတ္နဲ႔ စိတ္ဆင္း ရဲ ေနေရာ့မယ္ဆိုတာကို

သည္လုိ
ေတြး မိလို႔

ကိုဘုန္း ႏိုင္ လိုက္ရွာခဲ့တာဘဲ ...'

153

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
'ေအာ္ ...

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေအာ္ '

မရင္ေမမွာ

ဝမ္း သာ

အံ့ၾသေနမိေလသည္။

မရင္ေမသည္

သူ႔အေပၚ သည္မ်ွ ေလာက္ မထင္စားမိခဲ့။ ဒါေပမယ့္ေတာ့ကာ သူသည္ ေဘးအ ႏၲရာယ္
ကႏၲာရမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ သူမကို လိုက္ရွာခဲ့ပါသည္။

http://mmteashop.com

'မရင္ေမရဲ႕ အေဒၚ ေဒၚျမရင္ တိတ
ု ာေကာဟင္ ...' သူကေမးေလသည္။ သူက
ေမးေလသည္။
'ရွပ
ိ ါတယ္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ... အေဒၚလဲ ေကာင္း ေကာင္း ကို မမာလွဘးူ ...'
'ေအာ္ ... ေအာ္ ... ဒါျဖင့္ မရင္ေမတို႔ ဘယ္လမ
ုိ ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနၾကရ
သလဲဟင္ ...' သူသည္ ၾကင္နာစြာဘဲ ေမးေလသည္။
မရင္ေမကေတာ့ ဝမ္း နည္း ျပံဳး ျပံဳးလိုက္ေလသည္။ သူ႔အေမးကိုေတာ့ကာ ျပန္၍
မေျဖလိုက္ေခ်။
'ရွက္စရာ

ဝမ္း နဲစရာေတြလဲ

မဟုတေ
္ တာ့ပါဘူး

မရင္ေမ။

ကၽြန္ေတာ့္လို

လူတေယာက္ကုိ ...'
အမွန္မွာေတာ့

မရင္ေမရွက္ေနသည္။

သည္ဟာေၾကာင့္

ဘာျပန္ေျပာရမည္ကို

ေမ့ေနသည္။ ေခါင္း ကိုဘဲသာငံု႔လို႔။
'မရင္ေမ' သူသည္ တည္ၾကည္ ရဲတင္း စြာဘဲ ေခၚလိက
ု ေ
္ လသည္။
မရင္ေမသည္

သူ႔ကို

ေမာ္၍ ၾကည့္႐ံု ဘဲ

ၾကည့္ေနသည္။

ထူး ေတာ့ကာမထူး ၊

မ်က္ရည္ေတြကေတာ့ ဝိုင္း လို႔...

154

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
'ကၽြန္ေတာ္
လာခဲတ
့ ာဘဲ။

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
မရင္ေမကသာ

ဘယ္လုိ

လက္ခံမယ္ဆိုရင္ေတာ့

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔မွ

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ဘို႔

မလာဘူး ဆိတ
ု ာကိလ
ု ဲ

မရင္ေမ

ယံၾု ကည္

စိတ္ခ်ေစခ်င္တယ္။ ပီး ေတာ့ ယံၾု ကည္ စိတ္ခ်မယ္လို႔လဲဘဲ ကၽြန္ေတာ္ ယံၾု ကည္တယ္ ...'

http://mmteashop.com

သူသည္ ရြန္း ျမေသာ လေရာင္ကို ေမာ္ၾကည့္ရင္း ဘဲ ေျပာေနေလသည္။
မရင္ေမသည္ ေခါင္း ကိသ
ု ာဘဲ ၿငိမ့္ျပလိုက္ႏိုင္သည္။
'ကၽြန္ေတာ္မွာ ခင္တြယ္စရာ သံေယာဇဥ္လဲမရွိဘူး

မရင္ေမ။ အေမလဲ ဂ်ပန္

တက္ခါစကဘဲ ဆံုး သြားရွာပီ။ တေလာက လံုး မွာလဲ ကၽြန္ေတာ္ ခံုမင္ျငိတြယ္ေနစရာေတာ့
မရွိေတာ့ဘူး မရင္ေမ ဘုန္း ႏိုင္ တေယာက္ထဲရယ္ ...'
သူ႔ကို ဂ႐ုဏ ာေဝ ေနေသာ မ်က္လံုး ႀကီး မ်ားျဖင့္ မရင္ေမသည္ ရႊန္း ရႊန္း စားစားဘဲ
ၾကည့္ေနမိေတာ့သည္။ မိမိတို႔၏ အေတြး ကိုယ္စီႏွင့္ စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ ရွိေနၾကသည္။
ခေပါင္း ေရသည္ ခ်ိဳၾကည္ေသာ ေတးကိေ
ု တာ့ ဆိျု မည္လ်က္ ...
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ '

လႈိက္လႈိကလ
္ ဲလ
ွ ဲွ ႀကီး ဘဲ

မရင္ေမမွာ

သူ႔ကို

ေခၚမိရက္သား

ျဖစ္ေနသည္။
'ဗ်ာ...' သူ႔အသံမွာ ပကတိ ၾကည္လင္လပ
ွ ါသည္။
'ခုလိုက်မတို႔ တူအရီး မိန္း မသားႏွစ္ေယာက္ ဒုကၡျဖစ္ေနရတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ
ကိုဘုန္း ႏိုင္ ခုလိုလာပီး ေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အေဒၚျဖင့္ ဘယ္ေလာက္မ်ား
ဝမ္း သာမလဲ မဆိုႏိုင္ဘူး ...'
ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္ မသိမသာဘဲ ျပံဳးလိုက္ရရွာသည္။
'က်မေတာ့ ဘယ္လုိ ေက်းဇူး တင္ရမွန္း လဲဘဲ မသိေတာ့ပါဘူး ... ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'

155

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'မလိုပါဘူး မရင္ေမ။ ကၽြန္ေတာ္

မရင္ေမကို ခုလိုအခါမွာ ေစာင့္ေရွာက္ရမွာ

ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ဝတၱရားပါဘဲ ...'
'ဘယ္လုိ ဝတၱရားမ်ားလဲ ကိုဘုန္း ႏိုင္'

http://mmteashop.com

'အို...

ကၽြန္ေတာ္

စုတ္ျပတ္ပီး

ငတ္ေနတုန္း က

ေကၽြး ေမြး ခဲဘ
့ းူ တဲ့

ဝတၱရားေတြေပါ့ ...'
မရင္ေမသည္

သက္မကို

ေျဖးေျဖးဘဲ

ခ်လိုက္မိေလသည္။

တေယာက္ကုိ

တေယာက္လဲဘဲ စကားမေျပာႏိုင္ၾကေတာ့။ ညခ်မ္း အလွသည္ ဆန္း သစ္ေနေလသည္။
'ေအာ္ ... ဒါထက္ရွင့္ တေယာေလးေကာ ရွိေသးရဲ႕လားဟင္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'
မရင္ေမသည္ လြန္ေလၿပီး ေသာ အတိတက
္ ာလ၏ ခ်စ္စရာအခ်ိန္ကေလးမ်ားကို
ျပန္လည္သတိရကာ ေမးလိက
ု ေ
္ လသည္။
'ဘာျပဳလိလ
႔ု ဲ မရင္ေမ'
'အို...
ခုလသ
ုိ ာယာတဲ့

ရွင့္တေယာကို

ရွင္အင္မတန္

ခ်စ္တတ္လြန္း လို႔

ညခ်မ္း ကေလးမွာ ရွင္နဲ႔က်မနဲ႔ ေၾကာ့ေၾကာ့တို႔

ေမးတာပါ

ပီး ေတာ့

အိမ္က ဘုရားကိးု ဆူ

ကပ္တုန္း က စပါယ္႐ံုေဘးမွာ ရွင္ဆိုျပခဲ့ဘူး တဲ့ ေကာင္း ေျခာက္ဆယ့္ေလးရပ္ ေတးထပ္
ကိလ
ု ဲ သြားပီး သတိရလိ႔ု ' အတိတက
္ ုိ မရင္ေမသည္ ျပန္လည္ ဆန္း သစ္လက
ုိ ေ
္ လသည္။
'ကၽြန္ေတာ့္

တေယာကို

မခြဲႏိုင္ဘူး တေလာကလံးု မွာ

သြားေလရာ ယူခတ
ဲ့ ာဘဲ မရင္ေမ၊ ဘယ္ေတာ့မလ
ွ ဲ

သူဟာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕

အရင္း ႏီွး ဆံုး ေဆြမ်ိဳးသာဘဲ။ ခုလဲ

သတၱာထဲမာွ ပါသားဘဲ ...'

156

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'သည္ညခ်မ္း မွာ ရွင့္တေယာသံနဲ႔ အဆိဟ
ု ာ လြမ္း စရာေတာ့ေကာင္း မွာဘဲေနာ္ ...'
သူသည္ လြမ္း ခ်င္ပံုရေလသည္။
'မရင္ေမ နားေထာင္ခ်င္လို႔လားဟင္ ...'

http://mmteashop.com

အသာအယာဘဲ

သူမသည္

ေခါင္း ကိၿု ငိမ့္ေလသည္။

သူသည္

တေယာကို

ျငင္သာစြာ ထုတယ
္ လ
ူ က
ုိ ေ
္ လသည္။
ညခ်မ္း သည္ လွပဆန္း သစ္၍ ေနေရာ့သလားဘဲ

သူထင္မိသည္။

မႈံမႊားေသာ

လေရာင္ေတာ့ကာ လွပဆန္း သစ္ေနေသာ ညခ်မ္း ဝယ္ ေအးျမစြာဘဲ က်ေရာက္ေနသည္။

157

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

http://mmteashop.com

၁၉၄၅ ခုႏွစ္၏ ေႏြဦး သည္ ခါတိုင္း လို သာယာခ်မ္း ေျမ့စြာႏွင့္မလာ။
ဗံုး သံႏွင့္ စက္ေသနတ္သမ
ံ ်ား သည္ ဥၾသပ်ိဳး၏ ခ်စ္စဘြယခ
္ ်ိဳးေသးတံကုိ လႊမ္း မိုး ၍
သြားၾကေလသည္။

ေညာင္ရြက္မ်ားႏွင့္

အတူတူ

ေလနတ္သားကေလးမ်ားသည္

ေလဟုတတ
္ ြင္ ပ်ံဝဲကာ ေနၾကေလသည္။ သည္ဟာေၾကာင့္ ေႏြဦး သည္ ခါတိုင္း လိုမလာ ...။
သာယာေအးခ်မ္း ေသာ
ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါသည္။

ကာလမ်ား၌

သည္တခါေႏြဦး ေတာ့

မရင္ေမသည္

မရင္ေမမွာ

ေႏြဦး ကေလးမ်ားတြင္

မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္

ခ်စ္ၾကည္၍ လဲဘဲ

စိတ္ကူး ယဥ္မေနႏိုင္။
အေမရိကန္ႏွင့္
ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားကို

တ႐ုတ္စစ္တပ္မ်ားသည္

ဂ်ပန္႔လက္ေအာက္မွ

ျမစ္ႀကီး နား

သိမ္း ယူလိုက္ခဲ့ေလၿပီ ။

ဗန္း ေမာ္ႏွင့္
အဂၤလိပ္ႏွင့္

လား႐ႈိး
ကုလား

စစ္တပ္မ်ားသည္လည္း ခ်င္း တြင္း ျမစ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ေရႊဘိုႏွင့္ ကသာနယ္မ်ားတြင္
ဝင္ေရာက္လ်က္
မေယာင္ေယာင္

ရွိေလသည္။

တိုင္း ျပည္ႀကီး မွာလည္း

ယေန႔နက္ဖန္ဘဲ

ပ်က္ေတာ့

သတင္း မ်ားကို ေန႔စဥ္လိုလို ၾကားေနရေသာ မရင္ေမမွာ၊ သာလြန၍

အားငယ္ေနမိေလသည္။
သည္အထဲ

ကိုဘုန္း ႏိုင္

တေယာက္လဲ ဘဲ

ရန္ကုန္သို႔

ထြကသ
္ ြားသည္မာွ

တလပင္ ေက်ာ္ခဲ့ ၿပီျဖစ္ရကား၊ သူထြကသ
္ ြားစဥ္က ဆယ္ရက္ေလာက္သာဘဲ အလြနလ
႔္ ြန္
ၾကာလိမ့္မည္ဟု

ေအးေအးေဆးေဆး

ေျပာသြားသျဖင့္

သူအ
႔ တြကပ
္ ါ

မရင္ေမမွာ

စိုး ရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနရျပန္ေလသည္။ သူတေယာက္သာ ရွိေနေသးလွ်င္လည္း ဘယ္လမ
ုိ ွ
အားငယ္ပူပန္
သြားႏိုင္မည္သာ

ေနစရာေတာ့

လိုမည္မဟုတ္။

ျဖစ္ေလသည္။

ယခုေတာ့မူ

သူ႔ဘာသာဘဲၾကည့္ရွု၍

စီစဥ္လုပ္ကိုင္

သူကလဲဘဲမရွျိ ပန္၊

အေဒၚကလဲ

158

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
ေကာင္း ေကာင္း မမာ

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
ျဖစ္ေနျပန္ေသာအခါ

မရင္ေမမွာ

ဘာမွမလုပတ
္ တ္

မကိင
ု တ
္ တ္

မၾကံစည္တတ္ ျဖစ္ကာ သာလြန၍
္ အားငယ္ေနမိေလေတာ့သည္။
သူေရာက္လာ

ၿပီး ကတဲက မရင္ေမတို႔ တူအရီး မိန္း မႏွစ္ေယာက္မွာ

ဘာမွ်

http://mmteashop.com

ပူပင္လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ရေတာ့။ သူဘ
႔ ာသာဘဲ ၾကံစည္ရွာေဖြ၍ သြားလာ ေရာင္း ဝယ္ကာ
လုပ္ကိုင္ ေကၽြး ေမြး ခဲ့ရွာသည္။ သူသည္ အစုတ္စုတ္အျပတ္ျပတ္

အမြဲမြဲ အငတ္ငတ္ႏွင့္

ထမင္း စားဘို႔ လူျဖစ္ဘို႔ ဘာမွ် က်က်နန လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ မဟုတဘ
္ ဲ၊ ႏိုင္ငံေရး သတၱဝါ
သက္သက္တေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္ကို မရင္ေမသည္ အသိဆးုံ ဘဲျဖစ္ေလသည္။ သူ႔အေမ
တေယာက္လးုံ

ဆြမ္း ဆန္ခံစားေနရေသာ

ဘဝ၌ပင္ သူသည္

ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္ေန

ခဲေ
့ သးသည္။ သည္လုိ လူတေယာက္သည္ သူမကို လိုက္လံရွာေဖြ၍ ေတြ႔ေအာင္ရွာ ၿပီး
ေစာင့္ေရွာက္ရွာေဖြ ေကၽြး ေမြး ခဲ့သည္ကို မရင္ေမသည္ အံ့ၾသေနခဲ့ရေလသည္။ သူသည္
မြန္ျမန္ေသာ

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

သူမဆီသို႔

လာခဲ့သည္ကိုေတာ့လည္း

မရင္ေမသည္

သိပါသည္။
မႏၲေလးသိ႔ု တက္သည္အ
့ ခါ တက္သြား၍၊ ရန္ကုန္သို႔ ဆင္း လာသည္အ
့ ခါလဲဘဲ
ဆင္း သြားတတ္ကာ၊
သူအိမ္သို႔

ဆယ္င
့ ါးရက္ အရက္ႏစ
ွ ဆ
္ ယ္ေလာက္သာ

ျပန္ေရာက္လာေတာ့မွျဖင့္၊

မရင္ေမတို႔

တူအရီး

အလြနဆ
္ းုံ ၾကာတတ္၍ ၊
ဝမ္း သာ၍

မဆံုး ႏိုင္ဘဲ

ရွၾိ ကေလသည္။ သူကလဲဘဲ မရင္ေမတို႔ တူအရီး ႏွစ္ေယာက္ အတြက္ အသံးု အေဆာင္
အစားအေသာက္မ်ားကို

ဝယ္ခ်မ္း

ယူခဲ့တတ္သျဖင့္၊

မိန္း မသား

ႏွစ္ေယာက္မွာ

သူ႔အေပၚ ဝယ္ သံေယာဇဥ္မ်ားပင္ ၿငိတြယခ
္ ၾဲ့ ကေလေတာ့သည္
သာယာေသာ

ညခ်မ္း မ်ားတြင္

လေရာင္ကေလး

ဆန္း သစ္ လာေတာ့မွျဖင့္၊

သူဘ
႔ ာသာသူ တေယာကေလးႏွင့္ ကြပ္ပစ္ေပၚမွာ ေတးခ်ိဳကိုညီး ၍ ေနတတ္ေသာအခါ၊
တူအရီး

ႏွစ္ေယာက္မွာ အိပ္ယာအသီး သီး မွ လဲေလ်ာင္း ကာ ၿငိမသ
္ က္စြာ နားေထာင္

ၾကရေလသည္။

159

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

သူတေခါက္တေခါက္ အိမက
္ ထြကသ
္ ြားရျပန္ေသာ အခါ၌၊ မိန္း မသား တူအရီး
ႏွစ္ေယာက္မွာ သူက
႔ သ
ုိ ာဘဲ တေအာက္ေမ့ေမ့ႏွင့္ တေမွ်ာ္ထဲေမွ်ာ္ေနခဲ့ၾကရေလသည္။
'ဒီတစ္ေခါက္ ေမာင္ဘုန္း ႏိုင္ တေယာက္ထဲ ထြကသ
္ ြားတာ ဆယ္င
့ ါးရက္ေတာင္

http://mmteashop.com

ေက်ာ္ခဲ့ ၿပီေနာ္

မိန္း ခေလး...'

ညဥ့္နက္၍

အိပ္ရာဝင္

အေဒၚျဖစ္သူက

သတိရကာ

စလိုက္ေသာအခါမ်ားတြင္ ...
'ဟုတတ
္ ယ္ေဒၚေဒၚ သူျပန္လာဘို႔ေတာ့ နီး ၿပီ ထင္ပါရဲ႕ ...'
'ေအးကြယ္ ... သူ႔ချမာ ဗံုး ၾကား စက္ေသနတ္ၾကားထဲမာွ စြန္႔စြန္႔စားစားသြားလာပီး
ဒို႔တူအရီး ႏွစ္ေယာက္ကို လုပ္ေကၽြး ေမြး ရွာတဲ့ တကဲ့ သူေတာ္ေကာင္း ကေလးပါကြယ္ ...'
မရင္ေမသည္ အသာအယာပဲ ဝမ္း နည္း ပက္လက္ ျပံဳးလိုက္မိရွာေလသည္။
'သူ႔ကို အစိုး ရက ၿမိဳ႕ပိုင္အလုပ္ေတာ့

အေပးသားဘဲတဲ့ ေဒၚေဒၚ သူ႔ကိုကမွ

မလုပ္ခ်င္ဘဲကိုး '
'အင္း ... အင္း ဒီသူငယ္စိတ္က တမ်ိဳးဘဲေနာ္၊ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မာွ လဲ
မလုပ္ခ်င္၊ ဂ်ပန္ကိုလဲရြဲ႕နဲ႔ သူ႔က အခက္သားဘဲ '
'သူ႔လို လူတေယာက္ကေ
ုိ တာ့ သူ႔ အေပါင္း အသင္း တိင
ု း္ ကလဲဘဲ အံၾ့ သတာဘဲ
ေဒၚေဒၚ...'
'ေအာ္ ...

ေအာ္ ...

သူ႔ကို

ေဒၚေဒၚ

ေတြရ

သိရေလာက္ကေတာ့ျဖင့္

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔တဲ့ လူငယ္တေယာက္ဘဲကြယ္ ...'
မရင္ေမသည္
အတိတက
္ ာလ

သူဘ
႔ ာသာဘဲ

အခ်ိန္မ်ားကို

ေတြး ကာေနေတာ့သည္။

တစိမ့္စိမ့္

ျပန္လည္

အိုမင္း ခဲ့ၿပီ

ျဖစ္ေသာ

ေတြး ေနပီး ေတာ့ကာ ...

ျပန္လည္

160

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

သစ္ဆန္း ေနေလသည္။
သည္

သူ႔ကို

လင္သားအျဖစ္

အားကိုး အားထားျပဳဘို႔

မရင္ေမ

မစဥ္း စားႏိုင္ခဲ့ေသာ၊ သူမ၏ လြန္ေလၿပီး အျဖစ္မ်ားကို သတိရမိေနကာ၊ သူ႔ကို

သနားမိရက္သား ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

http://mmteashop.com

ယခုကဲ့သို႔

တိုင္း ျပည္ႀကီး ကလဲဘဲ

မၿငိမ္မသက္ႏွင့္

ျဖစ္ေနရသည့္အထဲက၊

သူရန္ကုန္ ဆင္း သြားသည္မာွ တလေက်ာ္ခ၍
ဲ့ ၊ ျပန္ေရာက္သင့္ပါလ်က္ႏွင့္လဲဘဲ
မေရာက္ေသာ
သာလြန၍

အခါတြင္

ေကာင္း စြာ

မက်န္း မမာျဖစ္ေသာ

အားငယ္ေနမိရွာေလသည္။

အနီး အနားမွ

အေဒၚႏွင့္

လူမ်ားလည္း

ျပန္၍

မရင္ေမမွာ
တစတစႏွင့္

ေျပာင္း ေရႊ႕ ေျပးလႊားေနၾက ၿပီ ျဖစ္ရကား၊ ကင္း ဆိပ္ရြာကေလးမွာ သာလြန၍
္ ေျခာက္ေသြ႔
ထိုင္း မွိုင္း ကာ က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ သူသာရွိေနခဲ့လွ်င္၊ သည္ေလာက္ေတာင္ မရင္ေမမွာ
ပူပင္အားငယ္ ေနရေတာ့မည္လဲ မဟုတ။္
ညခ်မ္း အလွအပမွာ လေရာင္ကေလး ဆန္း သစ္သျဖင့္ မရင္ေမမွာ သာလြန၍

စိတ္မေအး ျဖစ္ရျပန္ေလသည္။

အိမ္ထဲတြင္လည္း

မေနခ်င္၊ အိမ္ေရွ႕ကြပ္ပစ္ေပၚတြင္

သင္ဖ်ာကိုခင္း ၍ ေခါင္း အံုး တလံုး ႏွင့္သာဘဲ ညဥ့္နက္သည့္ တိုင္ေအာင္လဲ မအိပ္ႏိုင္ေအာင္
ျဖစ္ေနရသည္။ သည္ေတာ့မွဘဲ သူအ
႔ ေပၚဘယ္အထိ အားကိုးခင္တြယ္ေနမိေသာ မိမိ၏
အျဖစ္ကို မရင္ေမ သတိထားမိလာေလသည္။
သူမက ျငင္း ပယ္လိုက္သည့္
အားကိုး

အားထားျပဳရမည့္သူ

တိုင္ေအာင္လဲဘဲ

သူ႔မွာေတာ့ အျပံဳးလဲမပ်က္ပါ၊

အတြကႏ
္ င
ွ သ
့္ ာဘဲ

သူ႔ကိုျငင္း ပယ္လိုက္ရစဥ္ကလဲ၊

မရင္ေမသည္ သူ႔ကို ေမ့ေပ်ာက္၍မရႏိုင္ခဲ့ ၊ သူ႔မွာ ဘာတခုမွ မုန္း စရာႏွင့္ အ႐ုပ္ဆိုး တာ၊
မရင္ေမ မေတြ႔ခဲ့။ သူသည္ သူ႔လိုလူတေယာက္ျဖစ္သည္။
သူ႔အမွန္ကိုသာဘဲ
ေလႏုေအးကလဲ

သူသည္

လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

တေသြး ေသြး ရွိေနျပန္ေသာေၾကာင့္

သူစြဲလမ္း ယံၾု ကည္ေနေသာ
ေတာင္ေတြး ေျမာက္ေတြး ႏွင့္

မရင္ေမမွာ

သိေမ့

သိေမ့ႏွင့္

အိပ္ေပ်ာ္ေတာ့မည္ကဲ့သို႔ ရွိေနစဥ္...

161

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'မရင္ေမ...'
မရင္ေမသည္

ျဖတ္ကနဲ

လူး ၍

ထိုင္လိုက္မိေလသည္။

ကြပ္ပစ္ေဘးမွာ

လူတေယာက္ ၿငိမ္သက္စြာရပ္ေနသည္။

http://mmteashop.com

'ကိုဘုန္း ႏိုင္ရယ္ ...' သူ႔အသံမွာ တိုး တိုး အုပ္အုပ္ဘဲ ျဖစ္ေလသည္။
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ဟင္ ...
ဖက္ထားလိက
ု မ
္ က
ိ ာ၊

ကိုဘုန္း ႏိုင္ '

သူမ

မရင္ေမသည္

မ်က္ႏွာကိုလည္း

သူ႔လည္ပင္း ကို

သူ႔ရင္ခြင္ထဲတြင္

႐ုတတ
္ ရက္

ကပ္ထားမိေလသည္။

သူကေတာ့ မလႈ ပဘ
္ ဲ ရပ္ေနရွာသည္။
'ရွင္...

အခုဘယ္က

လာတာလဲဟင္ ...

ကိုဘုန္း ႏိုင္၊

က်မကေတာ့

ရွင့္ကို

ေမွ်ာ္ေနလိုက္ရတာ ...' သူမသည္ ငိုေတာ့သည္။
သူသည္

သူမ၏

လက္ႏွစ္ဖက္ကို

အသာအယာဖယ္ကာ

လြတလ
္ ပ္စြာ ဘဲ

ရပ္ေနေလသည္။ 'ဘာျပဳလိ႔ု ငိုေနရေသးသလဲ မရင္ေမ... ကၽြန္ေတာ္ ရွိေနပီဘဲ ...' သူသည္
ေအးခ်မ္း စြာဘဲ တလံုး ျခင္း ေျပာလိုက္သည္။
ည၏

ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း သည္

တပ္ေပါင္း စုကို ေခါင္း ေဆာင္ကာ

ပတ္ ဝန္း က်င္

အဖိုႏွင့္

သဘာဝ၏

သာယာေအးခ်မ္း မႈ

အမတို႔၏ စိတက
္ းူ ယဥ္ မႈ အၾကည္ဓာတ္ကုိ

လႈပ္ကစားေဖးမေနေလသည္။
'တိတပ
္ ါဗ်ာ ဝမ္း နည္း စရာလဲ မရွိပါဘူး ...' သူသည္ေနရာမွာေတာ့ ကဗ်ာမဆန္။
'က်မ

ဘယ္ေလာက္

အားငယ္ေနရတယ္

ဆိတ
ု ာကိေ
ု တာ့

ရွင္မသိဘဲကိုး ...'

႐ႈိကသ
္ သ
ံ ည္ေတာ့ မေပ်ာက္ေသး။
သူသည္ မည္သို႔မွ် ျပန္မေျပာ ရပ္၍ သာဘဲ ေနေလသည္။

162

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ရွင့္ ႏွလးုံ သားေတြဟာ သံေတြခဲေတြမ်ားဘဲလား ကိုဘုန္း ႏိုင္ရယ္ ...'
'ေဒၚေဒၚေတာ့ အိပ္ေနပီလား မရင္ေမ...' သူေမးခ်င္ရာကိုဘဲ ေမးေလသည္။
'ရွင္- အခု ရန္ကုန္က လာတာဘဲလား ကိုဘုန္း ႏိုင္ ' မရင္ေမကလဲ ေမးခ်င္ရာကို

http://mmteashop.com

ေမးေနျပန္ပါသည္။
'မဟုတ္ဖူး
ဆယ္ရက္

မရင္ေမ...

ကၽြဲပြဲကလာခဲတ
့ ယ္ ...

ရွိသြားပီ။ ေတာင္ငူကိုလာဘို႔

မျဖစ္လို႔၊

ကိုဘုန္း ႏိုင္

ျဖဴးေရာက္ေနတာ

အခံုေတာင္က ၽြဲ ပြဲက ေတာ လမ္း က

လာခဲရ
့ တယ္ ...' သူသည္ ခပ္ေျဖးေျဖးဘဲ ေျပာျပေလသည္။ မရင္ေမသည္ သူေျပာေသာ
စကားမ်ားကို အေငးသားဘဲ စူး စိုက္ နားေထာင္ေနေလသည္။
'မရင္ေမ...' မိန္း မကိုင္ ပစ္စတိေ
ု သနတ္တက
ုိ ေလး တလက္ကုိ ကိုဘုန္း ႏိုင္သည္
သူေ
႔ ဘး လြယအ
္ တ
ိ ထ
္ ဲမွ ထုတယ
္ က
ူ ာ မရင္ေမကို ေပးေနေလသည္။ 'ဟင္... ကိုဘုန္း ႏိုင္ '
မရင္ေမသည္ ပစ္စတိုႏွင့္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ကို တလွည့္စီဘဲ အံ့ၾသစြာ ၾကည့္ေနမိေလသည္။
'ပစ္စတိုကိုေတာ့ မရင္ေမ ကိင
ု တ
္ တ္တယ္ မဟုတလ
္ ား ...'
သူမသည္ အမွတ္မဲ့ ေခါင္း ၿငိမ့္ ျပလိက
ု ေ
္ လသည္။
'အေရးရယ္ - အေၾကာင္း ရယ္ ဆိုရင္၊ လိုလိုမယ္မယ္ သံုး ခ်င္ရင္လဲ သံုး ႏိုင္ေအာင္
သိမ္း ထားေနာ္

မရင္ေမ'

သူစ
႔ ကားေတြ

မရင္ေမ

အဘို႔ရာ

အဆန္း ျဖစ္ေနေလသည္။

သူလွမ္း ေပးေနေသာ ေသနတ္ကလ
ုိ ဲ မလိုလို လွမ္း ယူေနမိရက္သား ျဖစ္ေနသည္။
'ေရွ႕ကို မရင္ေမတို႔ ဒီမွာေနလို႔လဲ မျဖစ္ေတာ့ဘူး ၊ ေနာက္ပီး ကၽြန္ေတာ့္ကိုလဲဘဲ
ဂ်ပန္ကင္ေပေတြ

လိက
ု ေ
္ နတယ္။

ဒီေတာ့

မရင္ေမနဲ႔ ေဒၚေဒၚအတြက္

လံုလံုျခံဳျခံဳနဲ႔

စိတ္ခ်လက္ခ်ေနရတဲ့ ေနရာကို ေျပာင္း ထားဘို႔ စီစဥ္ထားတယ္ '

163

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

မရင္ေမသည္ အဆန္း ေတြကသ
ုိ ာဘဲ၊ ၾကးေနရသလို ထင္ေနသည္။
'ကၽြန္ေတာ္ဒ ီမွာ မိုးလင္း ေအာင္ ေနလို႔ မျဖစ္ဘူး မရင္ေမ... မလင္း ခင္ျပန္ရမယ္ ...
အဲဒီ့ေတာ့

မနက္ဖန္ကာညမွာ

မရင္ေမတို႔

ရွိတဲ့

ပစၥည္း ေတြအားလံုး

သိမ္း ဆည္း

http://mmteashop.com

ထားေစခ်င္တယ္ ...'
'က်မတိ႔ု ဘယ္မာွ သြားေနရမွာလဲဟင္ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ' မရင္ေမသည္ အံၾ့ သစြာဘဲ
ေမးလိုက္သည္။
'ပင္း သီလာဆိတ
ု ဲ့ ရြာမွာဘဲ မရင္ေမ'
'အဲဒရ
ီ ြာက ဘယ္မာွ လဲ ဟင္ ...'
'ရြာကေတာ့ ကရင္ရြာဘဲ မရင္ေမ... စစ္ေတာင္း ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္း မွာ ...'
'ဟင္ ကရင္ရြာလား ...'
'ကရင္ေတြ အင္မတန္ ႐ိုး ပီး စိတေ
္ ကာင္း လဲ ရွၾိ ကပါတယ္ မရင္ေမ။ ဟုက
ိ ်ရင္လဲ
မရင္ေမဘာမွ

စိတ္အားငယ္စရာ

မလိုေတာ့ပါဘူး ၊

ကိုဘုန္း ႏိုင္

ရဲေဘာ္ေတြလဲ

ရွပ
ိ ါေသးတယ္ ...'
'ကိုဘုန္း ႏိုင္လဲ အတူတူ လိုက္မွာလား ...ဟင္'
သူသည္ ေခါင္း ကို ေျဖးညွင္း စြာခါ၍ဘဲ ျပႏိုင္ေလသည္။ မရင္ေမ အံၾ့ သသြားသည္။
ေတာ္ေတာ္ဘဲ အံၾ့ သသြားသည္။
'ဘာျပဳလိလ
႔ု ဲဟင္ ... ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'

164

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'သူပုန္ထေတာ့မလို႔ '

သူသည္

ေအးခ်မ္း ေသာ

အသြင္ျဖင့္

ေရတခြက္

ေတာင္း သလိဘ
ု ဲ ေျပာေလသည္။
'ဟင္... ဘယ္နဲ႔ သူပုန္ထေတာ့မလို႔လဲ '

http://mmteashop.com

'ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွ န္ၾကေတာ့မလို႔ မရင္ေမ'
'ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ၾကေတာ့မလို႔။

ဟင္ ... ဟုတလ
္ ား ကိုဘုန္း ႏိုင္ ' သူမသည္

အံ့ၾသေနသည္။ သူသည္ ဝင့္ႂကြားေသာ ႏွလံုး ျဖင့္ျပံဳးကာ ေခါင္း ကို ၿငိမ့္လိုက္သည္။
'ဆူဆူပူပူ ျဖစ္လာရင္ အဲဒီ ကရင္ရြာမွာ က်မတိ႔ု တူအရီး ႏွစ္ေယာက္ထဲေပါ့ဟင္ ...
ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'
'သည္ဟာေတြကုိ မရင္ေမ မပူပင္ရေအာင္ အားလံုး စီစဥ္ထားခဲ့ပါတယ္ ...'
'ကိုဘုန္း ႏိုင္မွ မရွိရင္ေတာ့ က်မတိ႔ု မေနရဲဘူး ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'
'ဒါေတြကုိ အခုေျပာေနလို႔ ပီး မွာ မဟုတေ
္ သးဘူး မရင္ေမ... ညဥ့္လဲနက္လွဘီ၊
အိပ္ဘို႔လဲ

ေတာ္ေလာက္ပါဘီ၊

ကၽြနေ
္ တာ္မာွ ထားတဲ့

အတိုင္း သာ

အနက္ဖန္ညကို

အပီး စီစဥ္ ထားေစခ်င္တာဘဲ ...'
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ - အခုညအိမ္မွာ မအိမေ
္ တာ့ဘးူ လားဟင္ ...' သူမက ေမးရွာေနတံုးဘဲ
ျဖစ္ေလသည္။
'ျပန္ရမယ္

မရင္ေမ။

ကိုဘုန္း ႏိုင္

ျပန္ရလိမ့္မယ္ ...

ေဒၚေဒၚကိသ
ု ာဘဲ

အက်ိဳ းအေၾကာင္း ေျပာျပၿပီး ၊ ကိုဘုန္း ႏိုင္ မွားထားခဲ့တဲ့အတိုင္း အားလံုး စီမံထားေနာ္ ...
မရင္ေမ...'

165

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
သူသည္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ေခါင္း ကို

ငိုက္ဆိုက္ခ်ကာ

ဝင္း တံခါးဆီသို႔

ေရွ႕ ႐ႈလက
ုိ ေ
္ လသည္။

မရင္ေမေတာ့ကာ သူ႔ကို ဝမ္း နည္း ပက္လက္ ၾကည့္ေနမိသည္။ သူသည္ တလွမ္း ျခင္း ခပ္ႏြဲ႔ႏြဲ႔
ထြကသ
္ ြားျပီ။

http://mmteashop.com

'ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ၾကမလို႔တဲ့ '
ခ်မ္း ေျမ့ေသာ

လေရာင္ေအာက္ ဝယ္၊

ေျဖးေလးစြာ

ေလွ်ာက္သြားေနေသာ

ႏိုင္ငံေရးသတၱ ဝါအား မရင္ေမသည္ မေၾကမခ်မ္း ျဖစ္ကာဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့ေနေလေတာ့သည္။

166

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

http://mmteashop.com

ပဲခူး ႐ိုး မေတာင္ထိပ္မွာ တြဲလြဲခေ
ုိ နေသာ လခ်မ္း ေကြး ေကြး သည္ ေရးေရးသာဘဲ
လင္း ေနရွာသည္။

ေျပးသြားခဲ့ေသာ

ေဆာင္း ရက္၏

ႏွင္း ႂကြငး္ ကေလးမ်ားေတာ့ကာ၊

ေႏြဦး မယ္၏ ညခ်မ္း အလွမွာ မႈံေဝေနၾကေသးသည္။
'ပင္း သီလာ.... ေအးခ်မ္း ဆိတၿ္ ငိမလ
္ ဘ
ွ ေ
ိ သာ အထီး ထီး ကရင္ရြာ '
ေတာင္ေအာက္ေျခ ဝယ္

ကရင္ေခ်ာင္း သည္၊

တိုး ေဝွ႔၍ စီး ဆင္း ကာေနေလသည္။

ေက်ာက္ ႀကိဳေက်ာက္ၾကားမ်ားကို

ဆိတၿ္ ငိမ္ေသာ ေတာင္ထိပ္ေပၚမွ

ေတာင္ေအာက္

ေျခသို႔ ငံု႔ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့။ ေရးေရးသာဘဲ ျမင္ရေလသည္။
ေတာင္က မာၻး ယံထပ
ိ ္ - ဝါး႐ံပ
ု င္ ေအာက္ ဝယ္ ...
'တိတ္ပါမရင္ေမ... ဘာျပဳလိ႔ု ငိုရတာလဲဗ်ာ ' ဝါး႐ံုပင္ကို မွီကာ၊ တ႐ႈံ႐ႈံ ငိုေနေသာ
မရင္ေမကို

သူသည္

မၾကည္ဘ
့ ဲ

ေျပာလိက
ု ေ
္ လသည္။

သူသည္

နက္႐ႈိင္း ေသာ

ေတာင္ေအာက္ေျခကို အေငးသား ငံု႔ၾကည့္ေနသည္။
'က်မတို႔ကို သည္မွာ သည္လဘ
ုိ ဲ ထားခဲရ
့ တာကို ကိုဘုန္း ႏိုင္ စိတ္ခ်သပါ့ေနာ္ ...'
သူမက မသက္မသာ ေမးေလသည္။
'စိတ္ခ်တယ္လို႔ေတာ့လဲ

ဘယ္ဟတ
ု မ
္ လဲ

မရင္ေမ၊

သည္ေနရာဟာေတာ့

စိတ္အခ်ရဆံုး လို႔ ထင္တာဘဲ ' သူကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးဘဲ ေျပာေနေလသည္။
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ကိုေလ က်မေတာ့ စိတ္မခ်ဘူး ...'

167

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ရွင္ က်မကို နဲနဲေလးမွ မသနားေတာ့ဘးူ လား ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...'
သူသည္

လခ်မ္း ေကြး ေကြး ကို

ေငး၍

ၾကည့္ေနသည္။

အတိတက
္ ာလ၏

ေဟာင္း ႏြမ္း သြားခဲၿ့ ပီ ျဖစ္ေသာ အလွအပကေလးမ်ားကို သူသည္ ျပန္လည္ဆန္း သစ္၍

http://mmteashop.com

ေနေလသည္။
ေႏြဦး ရက္၏ ညေလသည္ ေျပးလႊား၍လာေလသည္။
'ဘာျပဳလို႔မ်ား ဒီအေမးကို ေမးလိက
ု ရ
္ တာလဲ မရင္ေမရယ္ ' သူသည္ မရင္ေမကို
လွည့္၍ ၾကည့္ေလသည္။
'ကၽြန္ေတာ္

ယံၾု ကည္တဲ့

အလုပ္ကို

လုပ္ကိုင္ရင္း

ေသသြားရရင္ေတာ့လဲ

ေအးတာပါပဲဗ်ာ ... မရင္ေမ...'
'ရွင္က ေသရဲေပမဲ့ ရွင္ေသမွာကိုေတာ့ မခံႏိုင္ဘူး ကိုဘုန္း ႏိုင္...'
'ကၽြန္ေတာ့္

အသက္

တေခ်ာင္း ကို

သည္လိုေ နရာမ်ိဳး

အတြက၊္

သတ္မတ
ွ ္

ထားပီး သားဘဲ မရင္ေမ... ေသလဲေသ၊ မေသလဲ ရွင္ေပါ့ ...' သူသည္ ေအးခ်မ္း စြာဘဲ
ေျပာေနသည္။
'ရွင္မေသရဘူး

ကိုဘုန္း ႏိုင္ ... ရွင္မေသရဘူး ...' သူကေတာ့

ၿငိမသ
္ က္စြာဘဲ

နားေထာင္ကာ ေနေလသည္။
'က်မစိတေ
္ တြဟာ မေကာင္း ႏိုင္ေတာ့ဘူး ကိုဘုန္း ႏိုင္၊ ဘယ္နည္း နဲ႔မွ ေကာင္း ႏိုင္
ေတာ့မယ္လဲ မဟုတဘ
္ းူ '
'ကၽြနေ
္ တာ္လဲဘဲ ဘယ္စိတ္ေကာင္း ႏိုင္ပါ့မလဲ မရင္ေမ၊ ဒါေပမဲ့ စိတ္မေကာင္း တာ
ဟာလဲ ခဏပါဘဲ။ ဂ်ပန္ေတြ ေျပးသြားၿပီး တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြနေ
္ တာ္ဟာ ေသခ်င္လဲေသမယ္၊

168

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

သို႔မဟုတ္ မေသခ်င္ရင္လဲ ရွင္ေနဦး မွာဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္ မေသေသးလိ႔ု အသက္ရွင္ေနသ၍
ကာလပတ္ လံုး မရင္ေမ အေပၚမွာရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ ဝတၱရားကို ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွ
ေမ့လိမ့္မယ္ေတာ့ မဟုတဘ
္ းူ ၊ ဒါေပမဲ့ေတာ့ကာ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ မရင္ေမကို
ၾကင္ၾကင္နာနာ ယုယၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ သိမ္း ပိုက္မဲ့ လူဟာလဲ ေရာက္လာေတာ့မွာပါဘဲ '

http://mmteashop.com

သူသည္ ပကတိ တည္ၾကည္ ႐ိုး သားေသာ ေလသံျဖင့္ ေျဖာင္း ျဖ ေျပာဆိုေနေလသည္။
မရင္ေမသည္

သူ႔ကို

ယူၾကံဳးမရေသာ

ႏွလံုး ျဖင့္

အေငးသားဘဲ

ၾကည့္ေနမိ

ေတာ့သည္။
'မရင္ေမဟာ တေလာကလံးု မွာ တခါတံးု က ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕သခင္မ ျဖစ္ခဲ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္ ကိးု ကြယခ
္ တ
ဲ့ ယ္ ' မရင္ေမသည္ ေငးလ်က္၊ သူက
႔ သ
ုိ ာဘဲ ၾကည့္ေနရွာသည္။
'မရင္ေမဟာ

ကၽြနေ
္ တာ့အတြက္

ေတာ္ေတာ္ဘဲ

အႏြံအနာခံပီး

ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့

လူတေယာက္ကုိ

မရင္ေမမွာ

ရတာကို ကၽြနေ
္ တာ္သပ
ိ ါတယ္ '
သူသည္ ေငးျမဲေငးလ်က္ ...
'ဘာမွ

ေမွ်ာ္လင့္စရာ

ျငင္း ပယ္ခဲ့ရတာကိုလဲ
ဘယ္လိုမွကို
သိထားပါတယ္။

မရွိတဲ့

သိပါတယ္။

ျပဳျပင္လို႔

အမွန္မွာလဲ

မရေတာ့ဘူး

မရင္ေမဟာ

ကၽြန္ေတာ့္လို

ကၽြန္ေတာ့္လို

ဆိတ
ု ာလဲ၊

ကၽြန္ေတာ့္အေပၚမွာ

လူတေယာက္ဟာ

ကၽြနေ
္ တာ္ဘ
့ ာသာ
အင္မတန္ႀကီး ကို

ကၽြန္ေတာ္

ငဲ့ညွာခဲ့ပါတယ္။

လိသ
ု ည္ထက္ကုိ ပိုခဲ့ပါေသးတယ္ '
သူသည္ မရင္ေမကို တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ရင္း ဘဲ ေျပာေနသည္။
'သည္ဟာေၾကာင့္

မရင္ေမအေပၚမွာ

ကၽြန္ေတာ္

Moralobliga tion

ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ မရင္ေမ ဒုကၡျဖစ္ေနတယ္လို႔ ၾကားသိရတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ၊ ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္

169

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

စိတ္မခ်မ္း မသာ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ မရင္ေမကို ကၽြန္ေတာ္ တတ္ႏင
ုိ သ
္ ၍လဲ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့
ပါဘီ' သူသည္ အနည္း ငယ္ ရပ္ထားလိက
ု ေ
္ လသည္။ မရင္ေမသည္ သူက
႔ သ
ုိ ာဘဲ ေငးလို႔
ၾကည့္ေနရွာသည္။

http://mmteashop.com

ညေလးသည္ ဝါး႐ံုပင္ၾကား ဝယ္ ျမဴးတူး လႈပ္ကစားလိုက္သည္။
'သည္လုိ အခါမ်ိဳးမွာ မရင္ေမတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ခြဲမထားခ်င္ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္
ေတာ့ ခြဲသြားရဦး ေတာ့မဲ့ အတြက၊္ စိတ္မေကာင္း ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး ဗ်ာ။

မေကာင္း ႏိုင္ေတာ့

ပါဘူး ' သူ႔အသံမွာ အက္ကြဲ၍ လာေလသည္။
'မနက္ဖန္ကာ
ေၾကာင့္

မိုးမလင္း ခင္

ဂ်ပန္ကိုဗမာေတြ
ကၽြန္ေတာ္

သူပန
ု ထ
္ ၾကေတာ့မယ္

ေတာင္ငူကို

ၿမိဳ႕ျဖတ္ပီး

မရင္ေမ၊

သည္ဟာ

ပဲခူး ႐ိုး မေတာင္ေျခကို

သြားရလိမမ
့္ ယ္ ' သူ႔အသံမွာ တံုရီ၍ လာေတာ့သည္။
'ေအးခ်မ္း သြားတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္၊ ကၽြန္ေတာ္ တခါထဲ မရင္ေမတို႔ကို လာေခၚ
မွာ ...'
'ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...' လႈိက္လႈိ ကလ
္ ဲလ
ွ ဲႀွ ကီး ဘဲ မရင္ေမက ေခၚလို က္ေလသည္။
'ဗ်ာ...'
'က်မနဲ႔ အတူတူ မေနႏိုင္ေတာ့ဘူး ေပါ့ေနာ္ ...' သူမ၏အသံမွာ တံုရီအက္ကြဲ၍
လာေလသည္။
သူသည္

မရင္ေမကို

အေငးသားဘဲ

ၾကည့္ေနမိေလသည္။

ဘာမွ်ေတာ့ကာ

ျပန္မေျပာ...

170

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
'က်မတိ႔ု

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

တူအရီး

ႏွစေ
္ ယာက္ထဲဘဲ

ေနရစ္ခဲ့ရမွာေပါ့ေနာ္ ...'

႐ႈိကသ
္ သ
ံ ည္

တိုး တိုး ဘဲ ထြကလ
္ ာေတာ့သည္။
သူသည္ မရင္ေမကို ေငးလ်က္။

http://mmteashop.com

မရင္ေမသည္ ဝါး႐ံုပင္ရိပ္မွ တလွမး္ ခ်င္း ဘဲ ထြကသ
္ ြားေလသည္။ တျဖည္း ျဖည္း
ေဝး၍သြားသည္ကုိ

သူသည္

အေငးသားၾကည္လ
့ ်က္၊

ဝါး႐ံပ
ု င္ရိပ္ ဝယ္

သူတေယာက္

ထဲရယ္၊ မရင္ေမေတာ့ကာ ထြကသ
္ ြားပါၿပီ ။
ညေလသည္ ဝါး႐ံပ
ု င္ၾကား ဝယ္ ျမဴးတူး ေနတံးု ဘဲ ျဖစ္သည္။ လခ်မ္း ေကြး ေကြး
လဲဘဲ ေရးေရးေတာ့ လင္း ေနရွာသည္။
'က်မတို႔တူအရီး ႏွစေ
္ ယာက္ထဲဘဲ ေနရစ္ခဲ့ရေတာ့မွာေပါ့ေနာ္ ' တဲ။့ သူဘ
႔ ာသာသူ
တိုး တိုး ဘဲ လြမ္း မိပါေသးသည္။
ေႏြဦး မယ္၏

ညခ်မ္း အလွမွာ

ေငြႏွင္း ေတြကေတာ့

ေဝေနၾကတုနး္ ဘဲ

ျဖစ္ေလသည္။

171

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

http://mmteashop.com

ပင္း သီလာ၌
အိမ္မက္ထဲ၌

ခ်စ္စရာေႏြဦး သည္

က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။

ေဟာင္း ႏြမ္း ေသာ

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔လဲဘဲ

အတိတက
္ ာလ၏

လြနခ
္ ဲ့ၿပီး ေသာ

ရာဇဝင္၏

မ်က္ႏာွ ၌သာ ရွိေတာ့သည္။
မရင္ေမတို႔ တူအရီး ႏွစ္ေယာက္မွာ ပင္း သီလာ ကရင္ရြာမွာဘဲ အားငယ္ငယ္ႏွင့္
ေနၾကရရွာေလသည္။ ဘယ္သြား၍ ဘာကို လုပ္ရမွန္း လဲဘဲ မသိ၊ တိုင္ပင္အားကိုး ရမည့္
သူကလဲ

မရွိေတာ့၊

တစိမတ
္ ရံဆာ

ေတာထဲတြင္

သာလြန၍

အားငယ္ကာ

ေနၾကရွာေလသည္။ ကိုဘုန္း ႏိုင္သာ ရွိခဲ့ပါမူ။ ဤကဲ့သို႔ အားငယ္ေနဘြယ္ ရွိမည္ေတာ့
မဟုတ။္

သူထြကသ
္ ြားသည္မာွ လည္း

ေတာ္လန
ွ ၾ္ ကေသာ

ဂ်ပန္မ်ားလဲဘဲ

ျပန္ေရာက္ဘို႔လည္း ...

လက္နက္ခ်၍

ေတာ္ေလာက္ပါ ၿပီ။

'ကၽြန္ေတာ္ ေသရင္လဲေသမယ္၊
ေျပာခဲ့ဘူး သည္။

ေျခာက္လနည္း ပါးခန္႔

သူသည္

မရင္ေမမွာ

ရွိခဲ့ေလၿပီ ။

အညံ့ပင္

သူတို႔

ခံခဲ့ၿပီျဖစ္ရကား

သူအ
႔ တြက္

ရင္မေအးႏိုင္

မေသေသးရင္လဲ ရွင္ေနဦး မွာဘဲ ' သူက သည္လဘ
ုိ ဲ
ေသဘဲ

ေသေနၿပီေလာ။

ဘယ္ဆီ

ဘယ္လမ္း ဘဲ

ေရာက္ေနသေလာ မရင္ေမမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး သူအ
႔ တြက္ ပူပန္ေနရေတာ့သည္။
'ေမာင္ဘုန္း ႏိုင္

တေယာက္လဲ

ဘယ္လိုမ်ားျဖစ္လို႔

မလာႏိုင္ရွာတယ္

မသိပါဘူး ကြယ္ ' ဟု တူအရီး ႏွစ္ေယာက္ အေတြး ကိုယ္စီႏွင့္ ေနၾကရာက၊ အေဒၚျဖစ္သူက
သတိတရရႏွင့္ စိုး ရိမ္ပူပန္၍ ေျပာလိက
ု ေ
္ သာ အခါမ်ားတြင္ ...
'ဟုတတ
္ ယ္ေဒၚေဒၚ၊

သူတေယာက္လဲဘဲ

ဘယ္လမ
ုိ ်ား

ျဖစ္ေနရွာတယ္ေတာ့

မသိပါဘူး '

172

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
'ေအးကြယ္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
ဒို႔တူအရီး

ႏွစေ
္ ယာက္လဲ

သူ႔ကို

ေမွ်ာ္ရတာနဲ႔ဘဲ

ဘယ္ကမ
ုိ ွ

မသြားမလာတတ္ေအာင္ ရွေ
ိ နေတာ့တာဘဲကြယ္ '
'က်မေတာ့ သူျပန္လာဘို႔ နီး ပီထင္တာဘဲ ေဒၚေဒၚ '

http://mmteashop.com

'ေဒၚေဒၚကလဲ သည္လဘ
ုိ ဲ ေအာက္ေမ့ေနတာဘဲ မိန္း ခေလးရယ္ ...'
တေယာက္ကမင္၍ တေယာက္က ေအာက္ေမ့ကာဘဲ ေနၾကေလသည္။ သူ႔ကို
ေမွ်ာ္ရလြန္း ၍ ေမာရေသာ အခါမ်ား၌ မရင္ေမသည္ ကိုမ်ိဳးလြင္ကိုသြား၍ သတိရလိက
ု မ
္ ိ
ျပန္ေနသည္။

အမွန္မွာေတာ့

ခုကိုး ရာမဲ့

ေနရွာေသာ

ႏုနယ္ေသးသြယသ
္ ည့္

မိန္း မသားတို႔သည္ အားကိုး ရာမရွိ ျဖစ္ေသာအခါမ်ား၌ အားကိုး မိုရာကိုသာဘဲ အားကိုး ခ်င္
အားကိးု တတ္ၾကစျမဲ ျဖစ္ေလသည္။
ကိုမ်ိဳးလြင္ အင္ဒီး ယားသို႔ သြားသည္မာွ လဲ သံုး ႏွစ္ပင္ ေက်ာ္ခဲ့ေလၿပီ ။ အဂၤလိပ္
စစ္တပ္မ်ားလည္း ဗမာျပည္ ဝယ္ ယူနီယံဂ်က္အလံကို လႊင့္ထူကာ ေအာင္ေျမနင္း ခဲ့ၾကပါ ၿပီ။
သူလဲဘဲ ျပန္ေရာက္ဘို႔ ေတာ္ေလာက္ ၿပီ ။
ခိုကိုး ရာကမ္း ဘယ္မွာ မျမင္ႏိုင္ေသာအခါ ... ပထမ ျမင္ရေသာ ကမ္း ကို ကူး စျမဲ
ျဖစ္ၾကေလသည္။ မရင္ေမမွာလည္း သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္အနက္ တေယာက္ေယာက္ကေ
ုိ တာ့
လာေစခ်င္ပါၿပီ ။ သည္လုိ ေမွ်ာ္ရျပန္ရင္း ႏွင့္ဘဲ ေန႔ခင္း ေန႔လည္ အေဒၚျဖစ္သူ အိပ္ေပ်ာ္
တတ္ေနေသာအခါ၊ ကိုဘုန္း ႏိုင္ ထြကသ
္ ြားေသာညက ဝါး႐ံုပင္ဆီသို႔ တေယာက္ထဲသြား၍
ေျခပစ္လက္ပစ္

ထိုင္ေနမိေလသည္။

သည္လတ
ုိ ေယာက္ထဲ

ထိုင္ရင္း

ေတာင္ေတြး

ေျမာက္ေတြး ႏွင့္ေနစဥ္။
'ေဟးပေရာမူ ...'

စစ္ဝတ္စစ္စားႏွင့္

ကရင္စစ္သားတေယာက္က

ေနာက္မွ

ေခၚလိုက္သျဖင့္ ...

173

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'က်မကိေ
ု ခၚသလား ...'
'ေအး- စစ္ဗိုလ္တေယာက္က ခင္ဗ်ားကို ေတြ႔ခ်င္လို႔တဲ့ '

http://mmteashop.com

'ဟင္-က်မကို ေတြ႔ခ်င္လို႔တဲ့လား ...' မရင္ေမသည္ အံၾ့ သသြားေလသည္။
'ေအး...ဟုတတ
္ ယ္ '
'ဘယ္က စစ္ဗိလ
ု လ
္ ဲဟင္ ... က်မကို ေတြခ
႔ ်င္တယ္ဆတ
ုိ ာ '
'ဗမာစစ္ဗိုလ္ဘဲ၊

ဒို႔အဂၤလိပ္စစ္ဗိုလ္ႏွင့္

ေတာင္ငူက

လာခဲတ
့ ယ္။

ခင္ဗ်ားကို

ေတြ႔ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္ ...' ကရင္စစ္သားသည္ ျပန္၍ လွညထ
့္ ြကသ
္ ြားေလသည္။
မရင္ေမအံ့ၾသကာ

ေတြး ေနမိသည္။

ဘယ္လိုကိစၥႏွင့္

ဘယ္သဘ
ူ ယ္ ဝါမ်ား

ျဖစ္မည္ကို ေတြး ၍ မရႏိုင္၊ သြားေတြရ
႔ မွာကလည္း ေၾကာက္ရသ
႔ြံ လိဘ
ု ဲ ျဖစ္ေနေလသည္။
‘ေမ...’ အေနာက္မွ ေခၚလိုက္သူအား အလန္႔တၾကားလွည့္၍ ၾကည့္လိုက္ေသာ
အခါ

မရင္ေမမွာ

မရင္ေမသည္
ေနသလား၊

ပါးစပ္အေဟာင္း သားႏွင့္၊

သူ႔မကိုယ္ကို
ေဝဒနာ

ယံုရမွာ

တခုေတာ့ကာ၊

ၾကက္ေသ-

ခက္ေနသည္။
မရင္ေမ

ေသကာ

ေနမိေလသည္။

ဝမ္း နည္း ေနသလား-ဝမ္း သာ

ခံစားေနရသည္။

သူ႔ကို

မ်က္လံုး

ဝိုင္း ႀကီး မ်ားျဖင့္ အေငးသား စိုက္ၾကည့္ေနမိသည္။
‘ေမ...’ သူသည္ ေတာက္ပစြာ ျပံဳးလိုက္ကာ ထပ္၍ေခၚျပန္သည္။ သူ၏ စူး ရွေသာ
မ်က္လံုး ႀကီး မ်ားသည္

ဂ႐ုဏ ာတရားမ်ားျဖင့္

ရႊန္း ျမေဝဆာေနၾကေလသည္။

သူသည္

အမွတမ
္ ထင္ဘဲ ေရွ႕သို႔ တလွမး္ တိးု လာ၏။
‘ေမ...’ သူသည္ အာသာငန္း ေနေသာ ေလသံျဖင့္ ထပ္၍ ေခၚျပန္သည္။

174

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
‘ဟင္...’

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

မရင္ေမသည္

သူ႔နာမည္ကိုမွ

မေခၚႏိုင္

သူ႔နာမည္

ေခၚရမည္ကို

မရဲဝန္႔ ဝန္႔ျဖစ္ေနသည္။ သူ႔ကိုလဲ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲႏွင့္ ေတြရ
႔ သလို ေအာက္ေမ့မိေလသည္။
အမွန္မွာ မရင္ေမသည္ သူ႔ကိုေၾကာက္ရြံ႔ကာ ေနမိေလသည္။

http://mmteashop.com

‘ေမ...’ သူသည္ ေၾကာက္ရြံရြံ႕ျဖစ္ေနေသာ မရင္ေမကို ျပံဳးလိုက္သည္။ သူသည္
ဝင့္ႂကြားစြာ ျပံဳးႏိုင္ပါၿပီ။ သူသည္ ေမဂ်ာမ်ိဳးလြင္ ျဖစ္ေနၿပီး သူ႔ကိုစစ္သားမ်ားသည္ Preseat
Arm ႏွင့္ အေလးျပဳၾကရသည္။ သူသည္ လက္ဖနင္တင္ မဟုတေ
္ တာ့၊ သူ႔ပခံုး ထက္ ဝယ္
ေရႊသရဖူသည္ ႂကြားဝင့္ေတာက္ပေနေလသည္။
မရင္ေမသည္
ခ်င္း တြင္း ျမစ္ဝွမ္း တြင္

သူ႔ကို

အေငးသားဘဲ

ဂ်ပန္မ်ားကို

ၾကည့္ေနမိေလသည္။

အႏိုင္တိုက္ခဲ့ေသာ

စစ္ဗိုလ္ႀကီး ပီပီ

သူသည္
ရဲဝန္႔ေသာ

အမူအရာျဖင့္၊ မရင္ေမေဘးတြင္ ရပ္လာသည္။
‘ေမ...’

သူသည္ မရင္ေမ၏ ဘယ္ဘက္လက္သူ ႂကြ ယက
္ ုိ ႏူး ညံ့စြာဆုပ္ကိုင္၍

ေမႊး လိုကေ
္ လသည္။

ၿပီး ေတာ့ကာ

မရင္ေမကိုသူသည္

ခ်စ္ရည္လွ်ံေနေသာ

မ်က္လံုး ႀကီး မ်ားျဖင့္ စိုက္ၾကည့္ေနေလသည္။
‘ကိုကိုလြင္ ’ အရင္ေမသည္ တ႐ႈံ႕႐ံႈ႕ ငိုပစ္လိုက္သည္ ဝမ္း နည္း ၍ဘဲ ငိသ
ု ေလာ ...
ဝမ္း သာလြနး္ ၍ဘဲ ငိသ
ု ေလာ ... မရင္ေမလဲဘဲ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိလိုက္ပါ။
‘ဘာျပဳလိ႔ု

ငိုရေသးလဲေမ -

ကိက
ု လ
ုိ ြငလ
္ ဲဘဲ

ျပန္ေရာက္လာေတာ့ပီဟာ

တိတပ
္ ါကြယ္ ’ သူသည္ ကဗ်ာဆန္ဆန္ဘဲ ေခ်ာ့တတ္သည္။ မရင္ေမ၏ နဖူး ကေလးကို
ယုယစြာ ပြတ္သပ္ေပးေနသည္။
'က်မတိ႔ု

ဘယ္ေလာက္

ဒုကၡျဖစ္ခဲ့ရတယ္

ဆိတ
ု ာေတြကုိ

ကိုကိုလြင္ေတာ့

သိမွာမဟုတ္ဘူး ေနာ္ '

175

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
'ကိုကိုလြင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္
သိပါပီကြယ၊္

မႏၲေလးေရာက္ကတဲက

ေမတို႔အေၾကာင္း ကို

စံုစမ္း လာခဲ့ရတယ္ေမ '
မရင္ေမသည္

ေမဂ်ာမ်ိဳးလြင္

ေျပာသမွ်ကို

အေငးသားဘဲ

နားေထာင္

http://mmteashop.com

ေနေလသည္။
'ကိုကိုလြင္
ေရာက္ျခင္း

ေတာင္ငူကို

စံုစမ္း ခဲ့ရတာ။

ေရာက္ေတာ့

မေန႔ညကမွ

ဟို

သံးု ရက္ဘဲ
(Force

ရွေ
ိ သးတယ္။

136)

ေရာက္ -

ဖို႔ဝမ္း သရီး စစ္(က္စ္ )

ကရင္စစ္သားတေယာက္ ေျပာျပလို႔၊ ကေန႔မနက္ ခ်က္ခ်င္း ဒီကို လိက
ု ခ
္ ရ
ဲ့ တာဘဲ ...'
'ကိုကိုလြင္ သိပ္ပီး ထားခဲ့ရက္ႏိုင္တာဘဲ ...'
'ပီး ခဲတ
့ ဲ့ စိတ္မေကာင္း စရာေတြကို ေျပာေနလို႔ မေကာင္း ေတာ့ပါဘူး ေမ ...'
သူ႔ကိုဘဲ ေမာ္ၾကည့္ေနရာမွ မရင္ေမသည္ ေခါင္း ငံု႔သြားသည္။
'ကိက
ု လ
ုိ ြငလ
္ ဲဘဲေလ
ဘဲကြယ၊္

ခပ္ျမန္ျမန္

မျပန္လာႏိုင္ေတာ့မွဘဲ

ျပန္လာႏိုင္မယ္မွတ္လို႔

လိုကသ
္ ြားခဲမ
့ တ
ိ ာ

ကိုယ့္အမွားကို သတိရၿပီး ေမ့အတြက္

တစိမ့္စိမ့္ဘဲ

စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနခဲ့ရတယ္။ အျမဲဘဲ သတိရၿပီး ေအာက္ေမ့ေနတာဘဲေမ ...'
အလြမး္ ကို

သူသည္

ကဗ်ာဆန္ျပလိက
ု သ
္ ည္။

မရင္ေမကလဲဘဲ၊

သူ႔

ကဗ်ာဆန္ဆန္ အလြမး္ ကို ေငးလို႔။
'ေရွ႕ကို ဘာမွပူစရာ မလို႔ေတာ့ပါဘူး ေမရယ္၊ ကိုကိုလြင္တို႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ႀကီး ကို
ေနသြားဘိရ
႔ု ေ
ိွ တာ့တယ္ကြယ္ '

176

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

မရင္ေမသည္ ျပံဳးမေယာင္ေယာင္ ျဖစ္လာသည္။ ေမဂ်ာမ်ိဳးလြင္ကို စိတ္ ဝင္စား
လာသည္။

မရင္ေမသည္

သံုႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္

မုန္တိုင္း အၾကားမွ

အျပံဳးကို ျမင္လိုက္

ေလသည္။

http://mmteashop.com

ေမဂ်ာမ်ိဳးလြင္ ... သူသည္ မုန္တိုင္း အၾကားမွ ၾကာပြင္လိုအျပံဳး .....
မရင္ေမကေတာ့ကာ
ၾကည္ေ
့ နေလသည္။

ျပံဳးေယာင္ေယာင္ႏွင့္သာဘဲ

ဆင္း ရဲဒုကၡမ်ားကို

အမ်ိဳးမ်ိဳး

သူ႔ကို

ခံခဲ့ရရွာေသာ

အေငးသား

ေမကို

အဘယ္ပုံ

အဘယ္နည္း သူျပဳစုရမည္။ ယုယရေတာ့မည္ကုိ သူသည္ ေတြး ေနသည္။ သူ႔အင္မတန္
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးခဲ့ေသာ ေမသည္

သူအ
႔ တြကေ
္ ၾကာင့္

သည္လိုဒ ုကၡေတြကို

ခံခဲ့ရေလျခင္း ...

သူသည္ ယူၾကံဳးမရ ျဖစ္ေနမိသည္။
'ကိုကိုလြင္နဲ႔ဘဲ တခါထဲ အတူတူ ေနၾကမယ္

မဟုတလ
္ ား ေမ' သူ႔အသံမွာ

ႏြဲ႔လွသည္။
ခေလးမသဖြယ္

သူေျပာသမွ်ကို

မရင္ေမသည္

အေငးသားဘဲ

ၿငိမသ
္ က္စြာ

နားေထာင္ ေနရွာသည္။
'ေနာ္... ေမ... တခါထဲ အတူတူ ေနၾကရေအာင္လို႔ကြယ္ ' သူသည္ ေမကေလးကို
ညဳေနသည္။
မရင္ေမသည္ သူက
႔ သ
ုိ ာဘဲ ေငးလို႔ - မ်က္လံုး ေတြမွာလည္း မ်က္ရည္ဥကေလး
ေတြ ဝိုင္း ေနၾကသည္။
'အတူတဘ
ူ ဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေနၾကမယ္ေနာ္ ေမ' သူသည္ မရင္ေမ၏ ပခံုး ႏွစ္ဘက္ကို
ျငင္သာစြာ

ဆုပ္ကိုင္လိုက္ေလသည္။

သူမ
႔ ်က္ႏာွ ကလဲဘဲ

သူမ

မ်က္ႏွာေပၚဝယ္

ရစ္ဝဲေနေတာ့သည္။

177

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'တခါထဲ လိုက္ခဲ့ေတာ့ေနာ္ ေမ' သူသည္ ၾကဴေနေသးသည္။
မရင္ေမသည္ မ်က္လံုး ႏွစ္လံုး ကို မွိတ္လိုက္ေလသည္။ 'ေအာ္ ... ကိုဘုန္း ႏိုင္ ...
ကိုဘုန္း ႏိုင္ ' ႏွလးုံ အသဲၾကားမွာသာဘဲ သည္အသံကေလးမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ ျမဳပ္သြားသည္။

http://mmteashop.com

ေမဂ်ာမ်ိဳးလြင္သည္

ဟိုဟုိဒီဒီ

လွမ္း ၍ၾကည့္လိုက္သည္ ။

ပတ္ ဝန္း က်င္သည္

ရွငး္ လင္း ကာဘဲ ေနေလသည္။
'ေနာ္

ေမ...

တခါထဲ

လိုက္ခဲ့ေတာ့ေနာ္ ...'

သူသည္

သူေ
႔ မ့ခါးကေလးကို

ေပြ႔ဖက္ကာ သူမ၏ ပါးျပင္ကေလးေပၚဝယ္၊ ေသာင္း က်န္း ပစ္လိုက္ေလသည္။
မ်က္လံုး ႏွစ္လံုး ကို အသာအယာဖြင့္ရင္း မရင္ေမသည္ ျပံဳးလိုက္သည္။ ျပံဳးျခင္း ႏွင့္
အတူတဘ
ူ ဲ မရင္ေမသည္ ေမဂ်ာမ်ိဳးလြင္အား အေျဖကို ေပးလိုက္ခဲ့ေလ ၿပီ ။

178

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

http://mmteashop.com

မိုး သားတိမ္တိုက္မ်ား ကင္း စင္ေနသျဖင့္ ေကာင္း ကင္မွာ ျပာေနသည္။
ရႊန္း ျမေသာ လေရာင္သည္ ျပာေသာ ေကာင္း ကင္ဆီမွာ ထိန္လင္း စြာ သာယာ
ေနသည္။

ခ်စ္စဘြယ္

သည္လုိ

ညခ်မ္း အလွမွာ

ၾကည္လင္ေသာ

ၾကယ္ကေလးမ်ားကလဲဘဲ

ျပံဳးရႊင္စြာ

လေရာင္ၾကယ္ေရာင္မ်ားသည္

အေအးဓာတ္

အလွေရာင္ျခည္ကို

ေတာက္ပေနၾကသည္။
ေျမျပင္ဆီသို႔

ခ်မ္း ေျမ႕

ျဖန္႔ျဖဴးေနေရာ့သလားဘဲ

ထင္ေနရေလသည္။
စစ္ေတာင္း ျမစ္သည္
ေနသည္။

အဂၤလိပ္တို႔သည္

ေအးျမေသာ

လေရာင္ေအာက္ ဝယ္

ေၾကာက္ရက
႔ြံ ာ

ေျပးသြား၏။

တၿငိမ့္ၿငိမ့္

ဂ်ပန္တို႔သည္

စီး ဆင္း
ရဲဝင့္စြာ

ဝင္လာၾက၏။ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ ျပန္လာခဲ့ၾကျပန္၏။ ဂ်ပန္တို႔လည္း ေျပးသြားၾကျပန္၏။
လူေတြမ်ားျပားစြာ

ေသသြားခဲၾ့ က၏။

လူေတြမ်ားစြာ

ေမြး ဖြားခဲ့ၾက၏။

စစ္ေတာင္း ျမစ္

ေတာ့ကာ ဘာသိဘာသာဘဲ တၿငိမ့္ၿငိမ့္ စီး ဆင္း ေနေလသည္။
လူသူ အလွမ္း ေဝးကြာေသာ စစ္ေတာင္း ျမစ္ကမ္း ဘား
အထက္ ဝ ယ္၊

ျမစ္ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူကာ

စိမ္း စိုေသာေတာအုပ္၏

ေဆာက္ထားေသာ

အိမ္ႀကီး တလံးု သည္

ခ်မ္း ေျမ့ေသာ လေရာင္ေအာက္မွာ ႂကြား ဝင့္ေနသည္။
အိမ္ႀကီး

အတြင္း မွ

လွ်ပ္စစ္မီး ေရာင္သည္

ဝင့္ႂကြားကာ

ဝင္း ထိန္ေနသည္။

အိမႀ္ ကီး ၏ ျခံအ ဝင္တြင္ အုပ္ဆိုင္း ေနေသာ ကုကၠိဳပင္ႀကီး သည္ ခ်မ္း ေျမ့ေသာ ညခ်မ္း မွာ
အထီး ထီး ၿငိမသ
္ က္စြာ ရပ္ေနသလားဘဲ ထင္ရသည္ ဝင္း တံခါးဝယ္ ...

179

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ေမဂ်ာမ်ိဳးလြင္
မရင္ေမသည္

B.S.F.'

လသာေဆာင္မာွ

ေၾကး ဝါဆိင
ု း္ ဘုတက
္ ေလး
ရပ္ေနသည္။

သူမသည္

ခ်ိတဆ
္ ြဲထားသည္။

မရင္ေမ

မဟုတေ
္ တာ့။

သစ္ေတာ ဝန္ကေတာ္ မစၥမ်ိဳးလြင္ ျဖစ္ခဲ့ေလၿပီ ။ ဦး မ်ိဳးလြင္သည္ အလုပ္ကိစၥတခုအတြ က္
အျပင္သို႔ ထြကသ
္ ြားေလရာ၊ ညဥ့္အေတာ္နက္မွ ျပန္ေရာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ မရင္ေမသည္

http://mmteashop.com

တေယာက္ထဲ

ပ်င္း ေနသည္။

သည္ဟာေၾကာင့္

လသာေဆာင္မာွ

ထြကေ
္ နမိသည္။

တစိမ့္စိမ့္စီး ဆင္း ေနေသာ ေရျပင္ကို အေငးသားၾကည့္ေနမိသည္။
လႈိင္း ခြက္ကေလးမ်ား အေပၚ ဝယ္၊ ခ်မ္း ေျမ့စြာ က်ေရာက္ေနေသာ လေရာင္သည္
သာယာေသာ
ကမ္း စပ္

အႏုပညာေလာက၏

တေလွ်ာက္ရိွ

ညဥ့္ပန္း ခ်ီ

အလွအပ

အခန္း တခန္း ကို

ခ်ံဳစပ္အတြင္း ကေလးမ်ားမွ

အလွအပကို

မွံုး ျပဳထားေလသည္။

ညဥ့္ငွက္တို႔၏

အသက္သြငး္ ေနၾကသည္။

ခ်ိဳေသးတံသည္၊

သည္လုိ

အႏုပညာရဲ႕

အလွအပမ်ားကိေ
ု တာ့ မရင္ေမ အင္မတန္ဘဲ ခ်စ္တတ္ပါသည္။ ျမတ္ႏိုး ပါသည္။ သည္လုိ
ေအးခ်မ္း သာယာေသာ

ကာလမ်ား၌

အႏုပညာသည္

ပိုမို၍

ခ်စ္စရာ

ေကာင္း ေန

ေရာ့သလားဘဲ ထင္ရတတ္ေလသည္။ အမွန္မွာ အေမွာင္မွ အလင္း သို႔ ကူး ေျပာင္း ရေသာ
ကာလမ်ား၌၊ အေမွာင္ ႀကီး စိုး စဥ္က ျမဳပ္ကြယ၍

မျမင္မေတြ႔ခဲ့ရေသာ

အလွအပမ်ားကို

အလင္း ေရာင္ ဆန္း သစ္လာေသာ ကာလမ်ား၌သာ ျဗံဳးကနဲ ေတြ႔မိျမင္မိ တတ္ေလသည္။
ေတာက္ပေနေသာ
စစ္မုန္တိုင္း မွ
အျပာေရာင္မွာ

ၾကယ္ကေလးမ်ားႏွင့္

လြတက
္ င္း ၿငိမ္း ခ်မ္း သြားစ
အႏုကဗ်ာဘဲ

တေယာက္ေတာ့ကာ

ေသာ္ေငြေသာ္တာေရာင္တို႔သည္

ျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာ

ဆန္ေနၾကသည္။

ေျမျပင္အထက္လဟာျပင္

လသာေဆာင္မာွ

ညပန္း ခ်ီ အႏုကဗ်ာမွာ မႈိင္း မႈံရီေဝေနသည္။

မရင္ေမ

သူမ၏ ကိုကိုလြင္

မရွိ၍ လဲ မဟုတ၊္ မရင္ေမမွာ အလွအပကို ဟက္ဟက္ပက္ပက္လဲမရွလ
ိ ေ
ွ ခ်၊ မရွိစရာလဲဘဲ
မရင္ေမမွာ မလိုေတာ့ပါ။
ကိုမ်ိဳးလြင္- ေမဂ်ာမ်ိဳးလြင္ - ဝန္မင္း ။

180

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

သူမကို အင္မတန္ခ်စ္ေသာ လင္အဘိးု တန္ လင္ေကာင္း တေယာက္ကုိ မရင္ေမ
ရထားပါၿပီ ။ ခန္႔ျငားေသာ အိမ္ႏွင့္ အခိုင္း အေစမ်ားကိုလဲဘဲ လံေ
ု လာက္စြာဘဲ ရွိေနပါၿပီ။
လွပသစ္ဆန္း ေသာ
ေရဒီယို-

အဝတ္အထည္၊

ပီယာႏိုး -

http://mmteashop.com

ထင္ေပၚခ်င္လွေသာ

ခန္႔ျငားေကာင္း မြန္ေသာ

ဖရစ္ဂ်စ္ဒါႏွင့္
မင္း ပိုင္-

ေမာ္ေတာ္ကားလဲ

စိုး ပိုင္ႏွင့္

အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ၊
ရွိပါၿပီ။

သူမအင္မတန္

လူ႔ယဥ္ေက်းပိုင္း တြင္လဲဘဲ

ေခၚခ်င္ေျပာခ်င္

အသိလုပ္ခ်င္ သေ
ူ တြ ေပါေနပါၿပီ ။ ဦး စားေပးခ်င္သူေတြကလဲ မ်ားလွပါသည္။
မရင္ေမမွာ လိုေေလေသးေတာ့မရွိ။
မရင္ေမမွာ အိမ္ေထာင္သည္ဘ ဝႏွင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ပါ ၿပီ ။
သူမ
လင္မယား

ကိုကိုလြင္သည္
ေပါင္း သင္း ရာ၌

သိတတ္ပါသည္။
သည္လုိ

သားမယားကို
ရွိအပ္ေသာ

ဂ႐ုစိုက္ပါသည္။

သားမယားကို

ခ်စ္တတ္ေအာင္

အတတ္ပညာႏွင့္

ျပဳလုပတ
္ တ္ပါသည္။
အေပးအယူသေဘာကို

သူသည္ မရင္ေမကို မၾကာခဏပဲ ခ်ီး မြမ္း ရသည္။

ခ်ီး မြမ္း ရသည္မွာလဲ

သူ႔အဘို႔

ဝတၱရား

တခုလဘ
ုိ ဲ

ျဖစ္ေန

ေတာ့သည္။
ကိုကိုလြင္ကို မရင္ေမခ်စ္သည္။ သူသည္ ခ်စ္စရာလဲဘဲ ေကာင္း ပါသည္။ သူမ
တေယာက္ထဲ
အိုမင္း ရွာၿပီ
ဆန္း သစ္

သည္လုိ
ျဖစ္ေသာ

လာေသာ

ဆိုရင္ေတာ့လဲ

အလွအပကေလးမ်ားကို
အတိတက
္ ာလသည္

လေရာင္ေရးေရးလို

မရင္ေမဟာေတာ့

ၾကည့္ေနမိေသာအခါ

ညအေမွာင္ ဝယ္

ခပ္ေမွး ေမွး ေတာ့

အတိတက
္ ာလကိလ
ု ဲ

ေဟာင္း ႏြမ္း

ခပ္ေကြး ေကြး ကေလး

ထင္လာသည္။
ေတြး မေန

တကယ္
လြမ္း လို႔လဲ

မေနခ်င္ေတာ့ပါ။
လသာေဆာင္မာွ
မ်ားကို

ၾကည့္ေနသည္။

မရင္ေမ ၿငိမ္သက္စြာရပ္ရင္း
အေဒၚျဖစ္သူကေတာ့

ညစာအတြက္ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ စီမံေနသည္။

သဘာဝရဲ႕ အလွအပကေလး

မီး ဖိုေခ်ာင္ ဝယ္

အေစခံမ်ားႏွင့္

181

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ေမ...' ေနာက္နားမွ ခ်ိဳသာစြာေခၚေလသည္။ သူေရာက္လာသည္။ မရင္ေမသည္
သူ႔အနီး သို႔ ေရာက္ခါမွဘဲ သိေလသည္။
သူမသည္

လွည့္၍

ၾကည္ေ
့ လသည္။

သူသည္ ေအးခ်မ္း ေသာ

အသြင္ျဖင့္

http://mmteashop.com

ျပံဳးေနေလသည္။
'ကိုကိုလြင္ကို ေစာင့္ေနရတာနဲ႔ ပ်င္း ေနပလား ...' သူက ယုယစြာဘဲ ေမးရွာသည္။
မရင္ေမသည္

သူယုယပံုကို

မခို႔တယို႔ဘဲ

ၾကည့္ေနသည္။

ဘာမွ်ေတာ့ကာ

ျပန္မေျပာ။
'ေမ ေစာင့္ေနရတာၾကာလို႔ ဆာပလားကြယ္ ...'
'မဆာေသးပါဘူး

ကိုကိုလြင္ ...

ေခါင္း ထဲက

နဲနဲကေလး

မူး ေနလို ႔

ထိုင္း ထိုင္း မႈိင္း မႈိင္း ျဖစ္ေနတာနဲ႔ တူတယ္ ...'
'ဒါျဖင့္လဲ

ေလေကာင္း ေလသန္လ
႔ ဲ

ရေအာင္၊

ျခံထဲဆင္း ပီး

လမ္း ေရွာက္ၾကမယ္ကြယ္ ေနာ္ ... ဟုတလ
္ ား ...'
'ေကာင္း သားဘဲ ကိုကိုလြင္ ...'
သူေ
႔ မကေလးကို ... ကိုမ်ိဳးလြင္က ယုယစြာဖက္ကာ လသာေဆာင္မွ ထြကလ
္ ာ
သည္။

ဆပ္ (ခ်္)

အက်ီအျဖဴကို

နက္ျပာေရာင္

ကိုမ်ိဳးလြင္

သကၠလပ္

ေဘာင္း ဘီရွည္ႏွင့္

ဝတ္ဆင္ထားေလသည္။

မရင္ေမကေတာ့

တြသ
ီ ား ရွပ္ရွည္
အျပာရင့္ေရာင္

ကတၱီပါထမီႏွင့္ အက်ီျဖဴကို ဝတ္လို႔ ...
အိမ္ေအာက္သို႔ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဆင္း လာခဲၾ့ ကသည္။

182

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
'ေမဘို႔

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ျမအရည္ေကာင္း တလံုး

မွာထားခဲတ
့ ယ္။

ေထာင့္ႏွစ္ရာေလာက္ေတာ့

ေပးရလိမ့္မယ္ ... အဲဒ ါ ေနာက္အပတ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေမ- ျမင္ရပါပီ ...'
ေက်ာက္စရစ္

ျဖဴျဖဴခဲကေလးေတြ

ခင္း ထားေသာ

လမ္း ကေလးအတိင
ု း္

http://mmteashop.com

ေလွ်ာက္လာရင္း ကိုမ်ိဳးလြင္က ေမ့အတြက္ အင္မတန္ ဝတ္ေစခ်င္၍ ေမကလဲဘဲ အင္မတန္
ႏွစသ
္ က္ေသာ ျမအရည္ေကာင္း ေကာင္း တလံးု ကို သူမွာထားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။
'ျမလား... ကိုကိုလြင္ ေမ့ဘို႔မွာထားခဲ့တယ္

ဆိတ
ု ာ...' မရင္ေမသည္ က်မလိ႔ု

မေျပာ 'ေမ' တဲ့...
'ဟုတတ
္ ယ္ ...'
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ေဒါနလမ္း ကေလးအတိုင္း လေရာင္ေအာက္မွာ ေလွ်ာက္လာ
ၾကသည္။
သူမကိုကိုလြင္ကို မရင္ေမသည္ ေမာ္၍ ၾကည့္ေလသည္။
'ဘာျပဳလိ႔ု ေမ့ကို ဒါေလာက္ဘဲ အလိလ
ု က
ုိ ေ
္ နရတာလဲ ကိုကလ
ုိ ြင္ ...'
ကိမ
ု ်ိဳးလြငက
္ ေတာ့ ျပံဳးေလသည္ ... 'ခ်စ္လို႔'
ေရႊစပါယ္႐ံုေဘးသိ႔ု
ကေလးေတြ

အၾကားမွာ

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္
ဆြတျ္ ဖဴေနတဲ့

ေရာက္လာသည္။

စပါယ္ပြင့္ကေလးမ်ားသည္၊

ျမရြကထ
္ ြတထ
္ ြက္
ညခ်မ္း အလွ၏

လေရာင္ေအာက္မွာ၊ အို... တကယ္ကုိ အလွပန္း ပြင့္ေနၾကသည္။ မရင္ေမသည္ စပါယ္ပြင့္
အလွအပကေလးမ်ားကို ယုယစြာ ကိုင္ၾကည့္ေနသည္။
'ေနာ္... ကိုကိုလြင္ ... ခ်စ္စရာ စပါယ္ျဖဴျဖဴကေလးေတြရယ္ ...' မရင္ေမသည္
ကႏြက
ဲ႔ ရဘဲ ေျပာလိုက္သည္။

183

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ကိမ
ု ်ိဳးလြငက
္ ေတာ့

ၾကည္လင္ခ်မ္း ေျမ့စြာ ျပံဳးေနေလသည္။

သူ႔အဘို႔မွာေတာ့

သူေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလို အပင္ပန္း အဆင္း ရဲ ခံခဲ့ရသလို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရက်ိဳး အပင္ပန္း အဆင္း ရဲ
ခံခဲ့ရက်ိဳး နပ္လွပါသည္။ သူခ်စ္ေသာ သူ႔ေမကိုလဲ ယုယစြာေထြး ပိုက္ခဲ့ပါၿပီ ။

http://mmteashop.com

စပါယ္ျဖဴတပြင့္ကို ဆြတယ
္ က
ူ ာ မရင္ေမ ေမႊး ေနသည္။ ပတ္ ဝန္း က်င္ညခ်မ္း သည္
အလွအပဆံးု ဘဲ သာယာေနေလသည္။
'ဇီး ကြက္...

ဇီး ကြက္ ...'

ၿငိမသ
္ က္

အုပ္ဆိုင္း ေနေသာ

အထီး ထီး

ကုကၠိဳပင္

အထက္ဆမ
ီ ာွ ညဥ့္ငွက္သည္ တစံတ
ု ရာကို အခ်က္ေပးလိုက္သည့္ပမာ ေအာ္ျမည္ကာ
စစ္ေတာင္း ျမစ္ တဘက္ကမ္း ေတာအုပ္ဆီသို႔ ထိးု ပ်ံသြားေလသည္။
အလွအပကို ဖ်က္ဆးီ လိက
ု တ
္ ဲ့ ညငွက္ ...
'လန္႔လိုက္တာ

ကိုကိုလြင္ရယ္ ...'

မရင္ေမေတာ့ကာ

တကယ္ဘဲ

လန္သ
႔ ြားပါသည္။
'ဇီး ကြကပ
္ ါ ေမ... စပါးေစ်း ေကာင္း မယ္လို႔ ေျပာသြားတာနဲဘ
႔ ဲ တူပါတယ္ ...'
'ကိက
ု လ
ုိ ြငက
္ ေတာ့

ေျပာတတ္လက
ုိ တ
္ ာ'

မရင္ေမသည္

ႏွစ္ခ်ိဳက္စြာ

ျပံဳးလိုက္သည္။
မရင္ေမ၏ ခါးကေလးကို ေမဂ်ာမ်ိဳးလြင္သည္ ဖက္၍ ေပြထ
႔ ားလိက
ု ေ
္ လသည္။
ပတ္ ဝန္း က်င္ညခ်မ္း သည္ အင္မတန္ဘဲ သာယာေနေတာ့သည္။
သူႏွင့္ ေမ ရင္ခ်င္း အပ္၍ သြားေလသည္။ 'ခ်စ္တယ္ေနာ္ ... ေမ...' သူသည္
အားမလိအ
ု ားမရ ျဖစ္ေနသည္။

184

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'ခ်စ္တာေပါ့ကြယ္ ...'

မရင္ေမကေတာ့

ညဳသြားသည္။

သူတို႔

အနာဂတ္

ကာလသည္ ျပံဳးစရာ ရႊင္စရာမ်ားျဖင့္ ေဝဆာေနပါၿပီ ။
ညခ်မ္း ၏ ညွင္း ႏုသည္ ေဝွ႔ရမ္း ကစားသြားသည္။

http://mmteashop.com

သူက ေမ့ပါးကေလးကို ေမႊး လိက
ု ေလသည္။
ခ်စ္တယ္ ...
မရင္ေမကေတာ့ ျပံဳးလို႔ ... ဘိုး လမင္း ႀကီး ကို ေမာ့ၾကည့္ေနေလသည္။
ေမ့လိုဘဲ

ဘိုး လမင္း ႀကီး ကလဲ ...

ငံု႔ၾကည့္ေနေလသည္။

မရင္ေမႏွင့္

ဘိုး လမင္း ႀကီး သာ မဟုတေ
္ သး။ ၾကယ္ကေလးေတြကလဲ ျပံဳးလို႔။
ေမဂ်ာမ်ိဳးလြင္ကလဲ တစိမ့္စိမ့္ျပံဳးလို႔ဘဲ ေနသည္။
ကုကၠိဳပင္ရိပ္မွာ မထင္မရွား အမွတ္မထင္ ရပ္ေနေသာ သူတေယာက္ေတာ့ကာ
ရွိပါေသးသည္။ သူ႔ကိုေတာ့ ျပံဳးေနေသာ ေလာကႀကီး သည္ ေမ့ေလ်ာ့ထားခဲ့ပံု ရေလသည္။
သူသည္

အျပံဳးမ်ားကို

အေငးသားဘဲ

ၾကည့္ေနရွာသည္။

သူေမ့ေလ်ာ့

ခ်န္လွပ္

ထားပစ္ခဲ့ေသာ ျပံဳးေနသည့္ ေလာကႀကီး ကိေ
ု တာ့ မတုန္မ လႈ ပဘ
္ ဲ ၾကည့္ေနပါသည္။
မရင္ေမကလဲဘဲ အသာအယာျပံဳးေလသည္။
ျပံဳးေနေသာ
စစ္တပ္ပုလိပ္၊

ေလာကႀကီး

အာဏာဥပေဒႏွင့္

ေနသည္။ အလုပ္လုပ္သူမ်ားမွာေတာ့

တခုလံုး မွာေတာ့

မင္း စိုးရာဇာ

အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားျဖင့္

သူေဌးသူႂကြယ္

သစ္လြငက
္ ာ

ငတ္ျပတ္ေနကာ မလုပသ
္ မ
ူ ်ားကေတာ့

ေဝေဝဆာ
စည္း စိမ္

ရစ္ေနၾကသည္။ ျပံဳးေနေသာ ေလာကႀကီး မွာ သည္လစ
ူ ေ
ု တြသာ ရစ္မူး ေနၾကသည္။
မုန္း စရာေကာင္း လိုက္တဲ့ ေလာကႀကီး ကိုက ...

185

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

သူထာဝစဥ္

ျပံဳးႏိုင္မည့္ ...

ေလာကသစ္ကုိ

လူရွာခဲ့သည္။

ေကာင္း ေသာ

ျပံဳးေနသည့္ ေလကႀကီး ကလဲသက
႔ူ ုိ ဘိတ္ေခၚခဲ့စဥ္က၊ သူသည္ ေက်ာခိုင္း သည္။ သူသည္

http://mmteashop.com

ေလာကသစ္ကုိ

သာဘဲ

ေရာ္ရမ္း ၍ေရွ႕႐ွုခဲ့သည္။

နက္စြာေသာ

ညအေမွာင္ႏွင့္

ျပင္း ထန္ေသာ ကႏၲာရမ်ားကို သူသည္

ရဲဝံ့စြာ ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲရ
့ သည္။

မြတ္သိပ္ျခင္း မ်ားကို

သည္လုိ

သူခံစားခဲ့ရသည္။

ဆာေလာင္

အသစ္ေသာေလာကကို

သူေရွ႕႐ႈ

လာခဲသ
့ ည္။
သူသည္မေတြ႔ - အသစ္ေသာ ေလာကကို မေတြ႔။
သူေတြရ
႔ တာကေတာ့
ျဖစ္ေလသည္။

သူသည္

မုန္း စရာေကာင္း ေသာ

အေငးသားႏွင့္

ေလာက ႀကီး

အတံုမ လႈ ပဘ
္ ဲ

ျပံဳးေနသာဘဲ

ၾကည့္ေနသည္။

သူသည္

ယူၾကံဳးမရေအာင္ဘဲ ျဖစ္ေနမိသည္။
ေလာကႀကီး

တခုလးုံ ကေတာ့

ျပံဳးလို႔ ...

သူ႔ကို

သေရာ္ေနသည္။

သူ႔ကို

မေလးမခန္႔ ေလွာင္ေနသည္။ ေျပာင္ေနသည္။
သည္တေခါက္

ကမာၻ႔

'အင္ပီး ရီး ရယ္လစ္ '

ႏိုင္ငံႀကီး မ်ားအခ်င္း ခ်င္း

အႏိုင္လုၾကေသာ စစ္ပြဲႀကီး တခု ျဖစ္လာရင္ေတာ့၊ သည္လိုဆိုး ဝါးလွတဲ့ 'အင္ပီး ရီး ရဲလစ္စင္ '
ကို

တေလာကလံးု မွာ

အင္မတန္သာယာ
ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု
ဖက္ဆစ္

လက္ဝဲဂိုဏ ္း သားေတြက

ၿငိမ္း ခ်မ္း ေသာ

ေလာကသစ္တခုကုိ

သူယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္၊

ပုန္ကန္ၿပီး သည့္ေနာက္မွာ၊

ေခါင္း ေဆာင္သူပုန္ကန္ ၿပီး ၊
ေမြး ဖြား

ဗမာျပည္မွာလည္း

အဆံုး တိုင္

တည္ေဆာက္

အင္း ပီး ရီး ရဲလစ္စင္ကို

ပုန္ကန္ၾကလိမ့္မည္ဟု

သူယံုၾကည္ခဲ့

သည္။
ဂ်ပန္ကို

လူငယ္ေတြ

အဂၤလိပ္ျပန္ ဝ င္လာသည္ႏွင့္
ပါဝင္လာသည္။

ပုန္ကုန္လိုက္ၾကသည္။

အတူတူ

အဂၤလိပ္ျပန္ ဝင္လာသည္။

ၿငိမ္း ခ်မ္း စြာျဖစ္ေပၚေရး

သေဘာတရားသည္

186

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လန
ွ ္ ၿပီး သည္ေ
့ နာက္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္ပီး ရီး ရဲလစ္စင္ကို
ဆက္လက္ပန
ု က
္ န္ရန္

စိတဓ
္ ါတ္သည္ အတက္ႂကြ ဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္ေလသည္။

က်ိဳးကန္း

ငတ္ျပတ္ေနသည္အ
့ ထဲက ေတာ္လွန္ေရး စိတဓ
္ ါတ္သည္ ရဲရဲေတာက္ေနသည္။

http://mmteashop.com

'ၿငိမ္း ခ်မ္း သာယာစြာ

ျဖစ္ေပၚေရးတဲ့ '

သူတို႔

လက္ခလ
ံ က
ုိ ၾ္ ကသည္။

ဘယ္လိုေၾကာင့္မ်ားပါလိမ့္။
မွားလိုက္ေသာအျဖစ္ .....
အင္ပီး ရီး ရဲလစ္စင္ကေတာ့ ႏႈတ္ခမ္း ေမႊး ျပင္ေနၿပီ။
ေလာကႀကီး ကလဲဘဲ ျပံဳးေနပါၿပီ ။
သူသည္

ဆံုး ႐ႈံး ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျဖင့္

အသက္မေသေသးဘဲ

ျပံဳးေနေသာ

ေလာကႀကီး အနီး သို႔ ကပ္လာသည္။ ပင္း သီလာမွာေပါ့ မရင္ေမရယ္၊ သူထားပစ္ခဲ့ရသည္။
သည္ဟာေၾကာင့္ သူလာၾကည္ပ
့ ါသည္။
မရင္ေမရယ္

ျပံဳေနေသာ

ေလာကႀကီး ထဲမာွ

စိတ္ခ်မ္း သာ

ကိုယ္ခ်မ္း သာ

ျပံဳးေနပါသည္။ သူမ၏ ခ်စ္လင္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရ ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ မရင္ေမမွာေတာ့ ျပံဳးႏိုင္ပါၿပီ။
မရင္ေမအတြက္လဲ
ျပန္ေတာ့လဲ

သူရင္ေအးသြားရပါၿပီ ။

ဝမ္း မ်ားနည္း လိုက္မိေလ

ဒါေပမဲ့ေတာ့ကာ...

သလားဟု

သူကိုယ္ကိုသူ

သူသည္လိုျမင္ရ
မသိလိုက္ပ ါ။

သည္ဟာေၾကာင့္ ျပံဳးေနေသာ ေလာကႀကီး ကို သူေငးၾကည့္ေနမိသည္။
ညခ်မ္း အလွ ေရႊစပါယ္ရံုေဘးမွာေတာ့ ...
'ခ်စ္တယ္ေနာ္ ... ဟုတလ
္ ား ကိုကိုလြင္ ' မရင္ေမသည္ စိတက
္ းူ ယဥ္ကာ အမွတ္မဲ့
ေျပာလိက
ု ေ
္ လသည္။

187

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

ဘုနး္ ေမာင္တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ယ္

'အို ခ်စ္တာေပါ့ေမရယ္' ေမဂ်ာမ်ိဳးလြင္၏ အသံမွာ ေအးခ်မ္း ေနပါသည္။
မရင္ေမက သူမကိုကိုလြင္ကို ေမာ္၍ ၾကည့္ရင္း ျပံဳးလို႔ ...

http://mmteashop.com

ေမဂ်ာမ်ိဳးလြင္ကလဲဘဲ သူမရဲ႕ခါးကေလးကို ဖက္ထားရင္း ေပါ့ ျပံဳးလို႔ ...
လေရာင္ - ၾကယ္ေရာင္မ်ားႏွင့္ ... အို တေလာကလံးု ပါဘဲ ျပံဳးေနၾကေတာ့မင့္ဟာ
ကုကၠိဳရိပ္မွာေတာ့ .....
ဘုန္း ႏိုင္ေတာ့ တေယာက္ထဲကြယ္ …။

'ၿပီးပါၿပီ'

188