REGULAMIN KONKURSU Twoja stylizacja Black&White

§1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin okre la warunki uczestnictwa w konkursie Twoja stylizacja Black&White prowadzonym na blogu [fashioneria.blogspot.com] (dalej Konkurs ). Konkurs jest jednym z 10 konkursów o to samych zasadach prowadzonych na 10 blogach. Organizatorem Konkursu jest Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzib w Warszawie, al. S owia ska 10b, 01-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 0000320050; s d rejestrowy: S d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, kapita zak adowy 20 000,00 z , NIP 525-24-44-319, REGON 141686293 (dalej Organizator ), która dzia a na zlecenie NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf,ul. Gnie nie ska 32 61-021 Pozna , NIP: 777-00-02-866 zarejestrowany pod numerem KRS 0000293724 oraz Autor Bloga, na którym odbywa si Konkurs. Regulamin okre la warunki uczestnictwa w Konkursie. Przyst pienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacj Regulaminu przez ucz estnika oraz zobowi zaniem si do jego przestrzegania. Przyst puj c do Konkursu uczestnik potwierdza równie , e spe nia wszystkie warunki, które uprawniaj go do udzia u w Konkursie.

2.

3.

§2 Zasady Konkursu 1. 2. Konkurs rozpoczyna si w dniu 14.07.2011 r. i trwa przez 9 dni od rozpocz cia, tj. ko czy si o godz. 23:59 22.07.2011 r. (dalej czas trwania Konkursu ). W Konkursie mog bra udzia zamieszka e na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: a. 3. osoby fizyczne, które uko czy y 18 rok ycia i posiadaj pe n zdolno prawnych. do czynno ci

W Konkursie nie mog bra udzia u pracownicy lub wspó pracownicy Organizatora lub NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorforaz Autor Bloga, na którym prowadzony jest Konkurs (dalej Autor Bloga ). Aby zosta uczestnikiem Konkursu (dalej Uczestnik ) nale y zamie ci w widgecie znajduj cym si we wpisie konkursowym prac wizualn , w postaci zdj cia, przedstawiaj c stylizacj w kolorach Black&White. Uczestnik o wiadcza, e jest autorem nades anej do Konkursu pracy wizualnej i jest w pe ni uprawniony do jej zg oszenia do Konkursu. Uczestnik o wiadcza i przyj do wiadomo ci , i do Konkursu mo na zg asza jedynie w asne prace. Uczestnik zobowi zuje si do prowadzenia we w asnym zakresie i na w asny koszt wszelkich spraw spornych wszcz tych przez osoby trzecie dotycz cych narusze praw w asno ci intelektualnej do pracy zg oszonej do Konkursu. Zobowi zanie to dotyczy wszelkich roszcze w tym zakresie które wp yn do organizatora lub które mog organizatora w jakikol wiek sposób obci y . Uczestnik poniesie wszelkie koszty post powa prawnych w tym zakresie jak równie koszty ewentualnych odszkodowa . Organizator zastrzega a Uczestnik przyjmuje do widomo ci, e Organizator nabywa wszelkie prawa autorskie do pracy zg oszonej do Konkursu, tj. autorskie prawa maj tkowe i prawa zale ne, bez ogranicze czasowych i terytorialnych do nagrodzonych prac wizualnychautorstwa

4.

5. 6. 7.

8.

nagrodzonych uczestników, w tym ich fragmentów, na wszystkich znanych w chwili wydania nagród polach eksploatacji, tj. w szczególno ci : a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/pracy wizualnej wytwarzania dowoln technik egzemplarzy utworu/pracy wizualnej, w tym technik drukarsk , reprograficzn , zapisu magnetycznego, technik cyfrow oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami, wprowadzanie do pami ci komputera; W zakresie obrotu orygina em albo egzemplarzami, na których prac wizualn utrwalono wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranic , u yczenie lub najem orygina u lub egzemplarzy; W zakresie rozpowszechniania pracy wizualnej w sposób inny ni okre lony w pkt b. publiczne wykonanie, wystawienie, wy wietlenie, odtwarzania oraz nadawanie i reemitowanie, a tak e publiczne udost pnianie pracy wizualnej w taki sposób, aby ka dy móg mie do niego dost p w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet.

b.

c.

Organizator wraz z nagrod , prze le nagrodzonym uczestnikom wzór o wiadczenia potwierdzaj cego przekazanie ww. praw. Podpisanie o wiadczenia jest warunkiem wydania nagrody ich zdobywcom. Wzór o wiadczenia stanowi integralna cz 9. niniejszego Regulaminu.

Organizator nie bierze odpowiedzialno ci za zawarto prac wizualnych. Nie dopuszcza si u ywania tre ci wulgarnych b d obra liwych, czy te naruszaj cych prawo b d regulamin. U ycie tre ci tego typu mo e powodowa wykluczenie pracy wizualnej i Uczestnika z Konkursu. Prace tego typu b d w miar mo liwo ci na bie co usuwane, przez Autora Bloga, z widgeta. Jeden Uczestnik mo e zg osi na jednym blogu tylko jedn prac wizualn . Konkurs odbywa si na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nad prawid owo ci przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem regulaminu czuwa komisja konkursowa (dalej Komisja ). Zadaniem Komisji jest równie wy onienie zwyci zców dla ka dego z 10 blogów. W sk ad Komisji wchodz : a. b. c. d. Zuzanna Gebethner; Magdalena Mazurkiewicz; Katarzyna Sudowska; Autor Bloga .

10. 11. 12.

13.

14.

Z tytu u uczestnictwa w Konkursie nie przys uguje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników wydatków. Nie ma te nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie. §3 Dane osobowe

Dane osobowe Uczestnika b d przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wy cznie dora nie w celu dokonania czynno ci niezb dnych do prawid owego przeprowadzenia Konkursu, w szczególno ci w celu: (I) realizacji Konkursu, (II) wy onienia zwyci zcyKonkursu, (III) dor czenia nagrody. Dane te b d przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagaj tego obowi zuj ce przepisy prawa, a po jego zako czeniu zostan usuni te, chyba e Organizator ma prawo przetwarza dane uczestników tak e na innej podstawie. Organizator mo e powierzy przetwarzanie danych osobowych uczestników wy cznie podmiotom, które wspó pracuj z nim przy urz dzeniu Konkursu i wy cznie w zakresie niezb dnym do jego prawid owego przeprowadzenia. Uczestnicy maj prawo wgl du do

przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane s podawane na zasadach dobrowolno ci, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania nagród. §4 Nagroda 1. 2. Nagrod w Konkursie jest jeden bon zakupowy o warto ci 250 z brutto do sieci sklepów H&M albo Zara (wed ug wyboru zwyci zcy). Warto nagrody, o której mowa w ust. 1, nie przekracza kwoty 760 z brutto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wi c nagroda ta jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznyc h. Nagroda zostanie przyznana przez Komisj , jednemu Uczestnikowi, którego praca wizualnaznajdzie si w ród 3 fina owych, wybranych na podstawie najwy szej liczby g osów oddanych w g osowaniu, oraz zostanie uznana za najciekawsz i najbardziej atrakcyjn . G osowanie na zg oszone prace odbywa si za pomoc widgeta. Czytelnicy mog g osowa na zg oszone prace. 1 czytelnik w trakcie trwania konkursu, mo e odda 1 g os na ka dym z 10 blogów bior cych udzia w konkursie. W ci gu 7 dni roboczych od daty zako czenia Konkursu, Autor Bloga og osi w notce konkursowej na blogu (fashioneria.blogspot.com) zwyci zc . Po wy onieniu zwyci zcy Konkursu,w ci gu 7 dni roboczych od daty zako czenia Konkursu Autor Bloga zawiadomi zwyci zc o wygranej wysy aj c informacj pod adres e-mail podany przez Uczestnika. W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji zawiadamiaj cej o wygranej zwyci zca jest zobowi zany potwierdzi zwrotnym e -mailem gotowo odebrania nagrody w ci gu kolejnych 7 dni kalendarzowych oraz poinformowa o swoich danych adresowych, pod które ma by dostarczona przesy ka z nagrod , oraz o numerze telefonu kontaktowego. W przypadku, gdy zwyci zc Konkursu b dzie jakakolwiek osoba, która nie spe nia warunków wskazanych w regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a Komisjawy oni nie pó niej ni w ci gu 14 dni roboczych od daty zako czenia Konkursu innego zwyci zc zgodnie z ust. 3. W wypadku ujawnienia tego faktu po jej dor czeniu osoba b dzie ponadto zobowi zana do zwrotu nagrody. W przypadku nieotrzymania wszystkich wymaganych danych we wskazanym terminie dotychczasowy zwyci zca traci prawo do nagrody, a Komisja wy oni innego zwyci zc zgodnie z ust. 3. Organizator ani Autor Bloga nie ponosz odpowiedzialno ci za b dne wskazanie ad resu do korespondencji lub numeru telefonu. Organizator wy cza mo liwo na inn nagrod . wyp aty ekwiwalentu pieni nego za nagrod ani jej zamiany

3.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

11. 12.

§5 Weryfikacja przebiegu Konkursu 1. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywno ci Uczestnikó w Konkursie na w ka dym jego etapie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udzia u w Konkursie Uczestników: a. b. których dzia ania s sprzeczne z prawem lub Regulaminem, np. nie s podejmowane osobi cie, ale przez osoby trzecie; którzy nade l prac wizualn zawieraj c tre ci sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszaj ce prawa osób trzecich, jak równie przedstawiaj ce lub opisuj ce

sytuacje lub zdarzenia, które mog powodowa zagro enie dla zdrowia lub ycia ludzi lub zwierz t; c. co do których uzyska wiarygodn informacj , e podejmuj dzia ania maj ce na celu nieuczciwe podwy szenie szans na wygran ; Organizator b dzie zw aszcza zwraca uwag na wszelkie nietypowe sytuacje zwi zane z kontem/dzia aniami Uczestnika.

3.

W celu wyja nienia w tpliwo ci zwi zanych z aktywno ci Uczestnika w Konkursie Organizator mo e kontaktowa si z Uczestnikiem w celu wyja nienia w tpliwo ci przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzi korespondencj e -mailow , rozmowy telefoniczne); podczas takiego kontaktu Organizator mo e oczekiwa od Uczestnika podania szczegó owych informacji dotycz cych jego udzia u w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowie regulaminu. Z tytu u wykluczenia z udzia u w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przys uguj jakiekolwiek roszczenia. Jednocze nie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszcze z tytu u wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w zwi zku z niespe nieniem przez danego Uczestnika wymogów okre lonych w niniejszym paragrafie. Organizator mo e ustosunkowywa si do tre ci (postów) zamieszczanych przez Uczestników w Konkursie. §6 Reklamacje

4.

5.

1.

Reklamacje zwi zane z Konkursem mo na sk ada wy cznie w formie pisemnej w ci gu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty og oszenia wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego) pod adres Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Sp.k. z siedzib w Warszawie, al. S owia ska 10b, 02-231 Warszawa, z dopiskiem NIVEA Invisible. Konkurs na blogu reklamacja . Reklamacje zg oszone po up ywie wskazanego terminu lub w innej formie ni pisemna nie b d rozpatrywane. Reklamacja powinna zawiera imi , nazwisko, dok adny adres osoby sk adaj cej reklamacj , jak równie dok adny opis i powód reklamacji. Reklamacje b d rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora s ostateczne. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora pisemnie (na adres podany w reklamacji).

2. 3. 4.

§7 Postanowienia ko cowe 1. Wszelkie spory wynik e z tytu u wykonania zobowi za zwi zanych z Konkursem b d rozstrzygane przez s d w a ciwy dla siedziby Organizatora konkursu. 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mog uzyska kontaktuj c si z Organizatorem pod adresem e-mail nivea_invisible@blogerki.net. Odpowiedzi b d udzielane w ci gu 7 dni roboczych. 3. Regulamin jest do wgl du w siedzibie Organizatora Konkursu, na stronie www.scribd.com oraz na blogu, na którym organizowany jest Konkurs. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za wpisy dokonywane przez Autora Bloga oraz przez jego u ytkowników. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz przed u enia czasu trwania Konkursu w ka dym czasie o ile nie wp ynie to niekorzystnie na prawa nabyte przez Uczestników.

O zmianie regulaminu lub przed u eniu czasu trwania Konkursu Organizator powiadomi na stronie internetowej Konkursu. 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie b d polskiego. mia y przepisy prawa

POTWIERDZENIE

W wykonaniu § 2 ust. 8 regulaminu konkursu na blogach organizowanego w ramach kampanii Twoja stylizacja Black&White prowadzonej dla marki NIVEA, ja ni ej podpisany/podpisana

potwierdzam, e przenios em/przenios am na Heureka Huge Idea Sp. z o.o. Sp.k. z siedzib w Warszawie prawa autorskie do nagrodzonych w tym konkursie prac wizualnych mojego autorstwa, w tym ich fragmentów, tj. autorskie prawa maj tkowe i prawa zale ne, bez ogranicze czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, tj. w szczególno ci: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/pracy wizualnej wytwarzania dowoln technik egzemplarzy utworu/pracy wizualnej, w tym technik drukarsk , reprograficzn , zapisu magnetycznego, technik cyfrow oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami, wprowadzanie do pami ci komputera; W zakresie obrotu orygina em albo egzemplarzami, na których prac wizualn utrwalono wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranic , u yczenie lub najem orygina u lub egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania pracy wizualnej w sposób inny ni okre lony w pkt b. publiczne wykonanie, wystawienie, wy wietlenie, odtwarzania oraz nadawanie i reemitowanie, a tak e publiczne udost pnianie pracy wizualnej w taki sposób, aby ka dy móg mie do niego dost p w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet.

b.

c.

Podpis:

____________________________________

Imi i nazwisko:

____________________________________

Miejscowo , data:

____________________________________