UCHWAŁA NR LXIX/555/10 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.

i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.86, art.165, art. 166 ust.1, art.173 ust.1, art.174 ust.3, art.184 ust.1, pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lit.a i b,  11, 12,13,14,15,ust.2 pkt.1,2,3,ust.3, ust.4 pkt 1, 2,art.188 ust.2, pkt.1, pkt.2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009  roku Nr 157, poz.1240) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1.  Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 708 000 zł  w tym: Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe §6208 – Dotacje rozwojowe o kotę 708 000 zł  § 2.  Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 646 592,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały. § 3.  Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok o kwotę 1 354 592 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej Uchwały. § 4.  Uchyla się dotychczasową treść: Załącznika Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”  Załącznika 3a - ”Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.”  Załącznika Nr 4b - „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok”  do Uchwały Nr LXV/534/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załącznikach: Nr 2 - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”  Nr 3 - ”Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.”  Nr 4 - „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok”  do niniejszej uchwały. § 5.  ID: GNFVA-GAGVX-LKJJC-BPFHH-JGONP. Podpisany. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

Strona 1 / 5

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.  § 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE do Uchwały Nr LXIX/555/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2010 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok.  1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok w dziale:  801 „oświata i wychowanie” w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury sportowej na Os. Wschód w Staszowie” w kwocie 708 000,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok w działach: 750 „administracja publiczna” w związku ze zwiększeniem środków w rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł, 801 „oświata i wychowanie” w związku z pozytywną weryfikacja wniosków Gminy Staszów złożonych do programu „Radosna Szkoła” na utworzenie placów zabaw przy jednostkach oświatowych w kwocie 430 000,00 zł (wkład własny 50%) z przeznaczeniem na:  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie, - Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie,  - Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach, - Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie, - Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku z dokapitalizowaniem  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie na budowę  instalacji wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Staszów w kwocie 20 000,00 zł, 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku z przyznaniem dotacji celowej dla  Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na zakup medali okolicznościowych z okazji 485 rocznicy  nadania praw miejskich Staszowowi w kwocie 10 000,00 zł. 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok w działach: 750 „administracja publiczna” w związku ze zmniejszeniem rozdziału 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł, 758 „różne rozliczenia” w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 140 000,00 zł, 801 „oświata i wychowanie” w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury sportowej na Os. Wschód w Staszowie” w 2010 roku w kwocie 1 180 000,00 zł  i przeniesieniem do realizacji na rok 2011.  4. Zmniejsza/zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok w działach: 851 „ochrona zdrowia” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w kwocie 8 000,00 zł, ID: Strona 2 / 5 926 GNFVA-GAGVX-LKJJC-BPFHH-JGONP. Podpisany. „kultura fizyczna i sport” w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących i przeznaczeniem ich na  zakup automatu szorująco-zbierającego w kwicie 16 592,00 zł.

Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE do Uchwały Nr LXIX/555/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2010 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok.  1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok w dziale:  801 „oświata i wychowanie” w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury sportowej na Os. Wschód w Staszowie” w kwocie 708 000,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok w działach: 750 „administracja publiczna” w związku ze zwiększeniem środków w rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł, 801 „oświata i wychowanie” w związku z pozytywną weryfikacja wniosków Gminy Staszów złożonych do programu „Radosna Szkoła” na utworzenie placów zabaw przy jednostkach oświatowych w kwocie 430 000,00 zł (wkład własny 50%) z przeznaczeniem na:  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie, - Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie,  - Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach, - Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie, - Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w związku z dokapitalizowaniem  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie na budowę  instalacji wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Staszów w kwocie 20 000,00 zł, 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku z przyznaniem dotacji celowej dla  Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na zakup medali okolicznościowych z okazji 485 rocznicy  nadania praw miejskich Staszowowi w kwocie 10 000,00 zł. 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok w działach: 750 „administracja publiczna” w związku ze zmniejszeniem rozdziału 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł, 758 „różne rozliczenia” w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 140 000,00 zł, 801 „oświata i wychowanie” w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury sportowej na Os. Wschód w Staszowie” w 2010 roku w kwocie 1 180 000,00 zł  i przeniesieniem do realizacji na rok 2011.  4. Zmniejsza/zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok w działach: 851 „ochrona zdrowia” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w kwocie 8 000,00 zł, 926 „kultura fizyczna i sport” w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących i przeznaczeniem ich na  zakup automatu szorująco-zbierającego w kwicie 16 592,00 zł. Załącznik nr 1a do uchwały Nr LXIX/555/10 5 Strona 3 / Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2010 r. Zalacznik1a.xls

ID: GNFVA-GAGVX-LKJJC-BPFHH-JGONP. Podpisany.

zakup automatu szorująco-zbierającego w kwicie 16 592,00 zł. Załącznik nr 1a do uchwały Nr LXIX/555/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2010 r. Zalacznik1a.xls Wydatki budżetu gminy na 2010 r zwiększenia Załącznik nr 1b do uchwały Nr LXIX/555/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2010 r. Zalacznik1b.xls Wydatki budżetu gminy na 2010 r zmiejszenia Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXIX/555/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2010 r. Zalacznik2.xls Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIX/555/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2010 r. Zalacznik3.xls Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIX/555/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2010 r. Zalacznik4.xls Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlega zwr na 2010 r
ID: GNFVA-GAGVX-LKJJC-BPFHH-JGONP. Podpisany. Strona 4 / 5

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlega zwr na 2010 r

ID: GNFVA-GAGVX-LKJJC-BPFHH-JGONP. Podpisany.

Strona 5 / 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful