You are on page 1of 3

UCHWAŁA NR XLIX/1144/2010 RADY MIASTA KIELCE z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kielce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust.

 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 i z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje: §   1 .  1. Urządzanej na działkach ewidencyjnych o numerach 344/1, 345/1, 347/3, 351/1, 366/1, 367/3, 368/1, 369/1, 370/1, 372/1, 374/4, 450/1, 450/2, 450/4, 450/7, 471 w obrębie 0017 ulicy, na odcinku od ulicy Warszawskiej w kierunku wschodnim do Placu Świętego Wojciecha, nadaje się nazwę „Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”. 2 . P ołożenie nowego odcinka ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Krzysztof Słoń   UZASADNIENIE Lech Aleksander Kaczyński - urodził  się  18 czerwca 1949 w Warszawie, zginą ł  10 kwietnia 2010 w Smoleńs k u - polski polityk. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005–2 0 1 0 , b ył  prezesem Najwyższej Izby Kontroli, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, oraz prezydentem Warszawy.  Współzałożyciel partii Prawo i Sprawiedliwość. Lech Kaczyński urodził  się w Warszawie na Żoliborzu. Ukończył  XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego na Bielanach w 1967r. Studiował  na Wydziale Prawa i Administracji

Miasta Kielce Krzysztof Słoń   UZASADNIENIE Lech Aleksander Kaczyński - urodził  się  18 czerwca 1949 w Warszawie, zginą ł  10 kwietnia 2010 w Smoleńs k u - polski polityk. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005–2 0 1 0 , b ył  prezesem Najwyższej Izby Kontroli, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, oraz prezydentem Warszawy.  Współzałożyciel partii Prawo i Sprawiedliwość. Lech Kaczyński urodził  się w Warszawie na Żoliborzu. Ukończył  XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego na Bielanach w 1967r. Studiował  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1967–1971. Był  pierwszym urzędującym prezydentem Polski, który po II wojnie światowej odwiedził synagogę. Lech Kaczyński został  pochowany wraz z małżonką 18 kwietnia 2010 w podziemiach katedry na Wawelu w Krakowie.  Nadanie nazwy nowo budowanej ulicy, od ulicy Warszawskiej w kierunku wschodnim do placu Świętego Wojciecha (zgodnie z załącznikiem nr 1), jest uzasadnione z uwagi na fakt oddania hołdu wielkiemu Polakowi, który całe swoje życie poświęcił na budowaniu poczucia polskiej tożsamości oraz dumy narodowej. Jako Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej skutecznie bronił interesów Polski w Unii Europejskiej, co znalazło wyraz między innymi w przedłużeniu nicejskiego systemu głosowania i podpisaniu Traktatu Lizbońskiego. Prowadził  ponadto politykę porozumienia pomiędzy państwami Europy środkowo-wschodniej, czego wynikiem było spotkanie głów tych państw w Tbilisi i zatrzymanie rosyjskich czołgów u bram Miasta. Walnie przyczynił  się  do poprawy stosunków z Izraelem skutkującym obumarciem mitu o polskim antysemityzmie. Zmusił   świat do uznania zbrodni popełnionej na Polsce w Katyniu oraz Rosjan do zmierzenia się z własną przeszłością. Za wypełnianie tej misji zapłacił  największą cenę  - cenę życia, w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Z uwagi na wyżej wymienione zasługi odstąpienie od upływu pięcioletniego terminu od daty śmierci osoby, której pamię ć  chcemy uczcić, przewidzianego uchwał ą  Nr XXXIII/761/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie nadawania nazw ulicom, placom i parkom oraz ich zmian w mieście Kielce, jest w pełni uzasadnione. Nadawanie nazw ulicom zarówno już  istniejących jak i projektowanym czy też urządzanym nie jest w orzecznictwie sądowym kwestionowane. Załącznik do Uchwały Nr XLIX/1144/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.GIF Załącznik1

uzasadnione. Nadawanie nazw ulicom zarówno już  istniejących jak i projektowanym czy też urządzanym nie jest w orzecznictwie sądowym kwestionowane. Załącznik do Uchwały Nr XLIX/1144/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.GIF Załącznik1