You are on page 1of 8

Zacznik nr 2 do uchway Rady Powiatu w Ostrowcu w. nrXLII/284/10 z dnia 25 lutego 2010 r.

WYDATKI
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

67 000,00

67 000,00

0,00

67 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nadzr nad gospodark len

67 000,00

67 000,00

67 000,00

0,00

67 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 791 208,00

11 495 000,00

10 675 000,00

9 000,00

10 666 000,00

820 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 296 208,00

5 296 208,00

0,00

0,00

114 141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 141,00

114 141,00

0,00

0,00

15 927 067,00

10 745 000,00

9 925 000,00

9 000,00

9 916 000,00

820 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 182 067,00

5 182 067,00

0,00

0,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Turystyka

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

120 000,00

78 000,00

78 000,00

0,00

78 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

120 000,00

78 000,00

78 000,00

0,00

78 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

622 000,00

622 000,00

622 000,00

353 000,00

269 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne


(nieinwestycyjne)

180 000,00

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71015

Nadzr budowlany

Transport i czno
Drogi publiczne wojewdzkie

60014

Drogi publiczne powiatowe

60078

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

630
63095
700
70005
710

750

Administracja publiczna

10

11

12

13

14

15

16

zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

60013

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

67 000,00

600

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

02002

Wydatki
biece

Lenictwo

020

Plan

17

18

397 000,00

397 000,00

397 000,00

353 000,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 163 540,00

10 803 540,00

10 237 378,00

7 969 040,00

2 268 338,00

112 162,00

454 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

360 000,00

0,00

0,00

1 026 540,00

1 026 540,00

1 026 540,00

1 026 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455 000,00

455 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 063 000,00

8 703 000,00

8 699 000,00

6 900 000,00

1 799 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

360 000,00

0,00

0,00

69 000,00

69 000,00

69 000,00

42 500,00

26 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75011

Urzdy wojewdzkie

75019

Rady powiatw

75020

Starostwa powiatowe

75045

Kwalifikacja wojskowa

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

320 000,00

320 000,00

207 838,00

0,00

207 838,00

112 162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 036 246,00

7 146 246,00

6 681 966,00

5 659 000,00

1 022 966,00

0,00

464 280,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

890 000,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 844 746,00

6 954 746,00

6 490 466,00

5 659 000,00

831 466,00

0,00

464 280,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

890 000,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

754
75404

Komendy wojewdzkie Policji

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

75421

Zarzdzanie kryzysowe

757

Obsuga dugu publicznego

181 500,00

181 500,00

181 500,00

0,00

181 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 600 000,00

2 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:
Dzia

Rozdzia

2
75702

758

Nazwa

4
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
Rne rozliczenia

75818
801

Rezerwy oglne i celowe


Owiata i wychowanie

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

2 600 000,00

2 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

650 000,00

650 000,00

0,00

650 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

650 000,00

650 000,00

0,00

650 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 558 008,76

40 576 727,81

36 754 298,14

32 760 619,57

3 993 678,57

1 870 000,00

175 573,00

1 776 856,67

0,00

0,00

7 981 280,95

7 981 280,95

2 999 668,98

0,00

80102

Szkoy podstawowe specjalne

2 858 520,81

2 858 520,81

2 856 020,81

2 649 648,81

206 372,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80111

Gimnazja specjalne

2 727 494,41

2 727 494,41

2 725 494,41

2 550 858,41

174 636,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80120

Licea oglnoksztacce

14 696 365,33

13 288 976,36

12 473 340,00

11 043 175,00

1 430 165,00

775 000,00

24 877,00

15 759,36

0,00

0,00

1 407 388,97

1 407 388,97

0,00

0,00

80121

Licea oglnoksztacce specjalne

170 273,00

170 273,00

169 619,00

144 941,00

24 678,00

0,00

654,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80123

Licea profilowane

82 383,00

82 383,00

82 383,00

82 383,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80130

Szkoy zawodowe

26 305 971,86

19 732 079,88

16 737 202,57

14 781 297,00

1 955 905,57

1 095 000,00

143 942,00

1 755 935,31

0,00

0,00

6 573 891,98

6 573 891,98

2 999 668,98

0,00

80134

Szkoy zawodowe specjalne

1 532 145,35

1 532 145,35

1 530 545,35

1 417 591,35

112 954,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80145

Komisje egzaminacyjne

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80195

Pozostaa dziaalno

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 855,00

116 855,00

111 693,00

87 725,00

23 968,00

0,00

0,00

5 162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

6 372 430,00

5 072 430,00

5 072 430,00

5 067 430,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

85111

Szpitale oglne

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz


wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego

5 067 430,00

5 067 430,00

5 067 430,00

5 067 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85195

Pozostaa dziaalno

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

852

14 659 485,00

14 659 485,00

11 643 921,00

8 671 470,29

2 972 450,71

1 187 995,00

1 827 569,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85201

Pomoc spoeczna
Placwki opiekuczo-wychowawcze

2 289 874,00

2 289 874,00

1 066 110,00

791 616,00

274 494,00

1 040 220,00

183 544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85202

Domy pomocy spoecznej

9 299 611,00

9 299 611,00

9 262 611,00

6 671 804,29

2 590 806,71

0,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85203

Orodki wsparcia

270 000,00

270 000,00

270 000,00

236 550,00

33 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85204

Rodziny zastpcze

2 000 000,00

2 000 000,00

245 400,00

245 400,00

0,00

147 775,00

1 606 825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

85295

Pozostaa dziaalno

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

750 000,00

750 000,00

749 800,00

726 100,00

23 700,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 654 846,10

4 654 846,10

3 409 260,00

3 151 200,00

258 060,00

172 620,00

0,00

1 072 966,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb


niepenosprawnych

252 620,00

252 620,00

80 000,00

60 000,00

20 000,00

172 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85321

Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

276 760,00

276 760,00

276 760,00

232 500,00

44 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

85333

Powiatowe urzdy pracy

3 052 500,00

3 052 500,00

3 052 500,00

2 858 700,00

193 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85395

Pozostaa dziaalno

1 072 966,10

1 072 966,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 072 966,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 891 161,71

7 389 161,71

6 218 607,40

5 263 389,40

955 218,00

1 060 000,00

83 361,00

27 193,31

0,00

0,00

502 000,00

502 000,00

0,00

0,00

85403

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

2 026 597,45

2 024 597,45

962 731,45

747 657,45

215 074,00

1 060 000,00

1 866,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym


poradnie specjalistyczne

1 000 365,00

1 000 365,00

998 665,00

913 949,00

84 716,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85407

Placwki wychowania pozaszkolnego

263 211,00

263 211,00

263 011,00

202 211,00

60 800,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85410

Internaty i bursy szkolne

2 185 276,00

2 185 276,00

2 167 181,00

1 949 341,00

217 840,00

0,00

18 095,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniw

118 725,00

118 725,00

58 725,00

58 725,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85421

Modzieowe orodki socjoterapii

2 286 987,26

1 786 987,26

1 758 293,95

1 391 505,95

366 788,00

0,00

1 500,00

27 193,31

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85495

Pozostaa dziaalno

900
90019
921

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

199 654,22

184 654,22

134 654,22

0,00

134 654,22

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem


rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

199 654,22

184 654,22

134 654,22

0,00

134 654,22

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

1 510 000,00

710 000,00

0,00

0,00

0,00

710 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


92116

Biblioteki

92118

Muzea

926
92605

1 500 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

25 000,00

25 000,00

25 000,00

4 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

10 000,00

10 000,00

10 000,00

4 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92695

Pozostaa dziaalno

Wydatki razem:

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 945 579,79

106 759 090,84

92 294 514,76

68 908 149,26

23 386 365,50

5 982 777,00

3 004 783,00

2 877 016,08

0,00

2 600 000,00

17 186 488,95

17 186 488,95

2 999 668,98

0,00