UCHWAŁA Nr XLVII/383/09 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 20 marca 2009r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia ich przebiegu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 roku, Nr 180, poz. 1111) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 138; Dz. U z 2008r. Nr 54, poz. 326, Dz. U Nr 218, poz. 1391) uchwala się co następuje: § 1. Drogi połoŜone na terenie miasta Staszów, a wymienione w załączniku nr 1 dołączonym do uchwały zalicza się do kategorii dróg gminnych. § 2. Szczegółowe połoŜenie i przebieg dróg w terenie określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bednarczyk
Załączniki do uchwały Nr XLVII/383/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 marca 2009r.

Załącznik Nr 1
Wykaz ulic Miasta Staszów Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nazwa drogi ul. Sudecka ul. Bieszczadzka ul. Beskidzka ul. Karpacka ul. Tatrzańska ul. Podgórska ul. Marcelego Nowotki ul. Jana Pawła II ul. Stanisława Staszica ul. 25-lecia PRL ul. Wschodnia ul. Rajska ul. Pocieszka ul. Na Kępie ul. Cmentarna ul. Małopolska ul. Kielecka ul. Sandomierska ul. Słowiańska ul. Świętokrzyska ul. Gen. Aleksandra Zawadzkiego ul. Gen. Józefa Bema ul. Legionów Polskich Przebieg Od ul. Pocieszka przecina ul. Beskidzką, Karpacką, Tatrzańską, Podgórską do ul. Cmentarnej. Od ul. Pocieszka do ul. Beskidzkiej. Od ul. Pocieszka do ul. Sudeckiej. Od ul. Pocieszka do ul. Sudeckiej. Od ul. Cmentarnej do ul. Sudeckiej. Od ul. Cmentarnej do ul. Sudeckiej. Od dr. powiatowej (ul. Mariana Langiewicza) do ul. Jana Pawła II. Od dr. woj. 757 (ul. Opatowska) do skrz. ulic: Wschodniej i 25-lecia PRL. Od ul. Jana Pawła II wzdłuŜ parku im. Adama Bienia w kierunku północno-zachodnim do ul. Jana Pawła II. Od ul. Wschodniej do ul. Kościelnej. Od dr. woj. nr 757 (ul. Opatowska), krzyŜuje się z ulicami: Jana Pawła II i 25-Lecia PRL do dr. pow. (ul. Mariana Langiewicza). Od ul. 25-lecia PRL do ul. Ogrodowa. Od ul. Na Kępie w kierunku północno-wschodnim do granic miasta Staszów. Od ul. Pocieszka wzdłuŜ cmentarza w kierunku wschodnim do granic miasta Staszów. Od dr. pow. (ul. Mariana Langiewicza) wzdłuŜ cmentarza do ul. Na Kępie. Od ul. Świętokrzyskiej w kierunku cmentarza (ślepa). Od ul. Słowiańskiej, krzyŜuje się z ul. Sandomierską w kierunku północno-zachodnim (ślepa) Od ul. Kieleckiej w kierunku ul. Wschodniej. Od dr. pow. (ul. 11-go Listopada), krzyŜuje się z ul. Kielecką do ul. Małopolskiej. Od ul. Słowiańskiej w kierunku wschodnim do ul. Małopolskiej. Od ul. Gen. Władysława Sikorskiego do ul. PKWN. Od skrzyŜowania ulic Legionów Polskich i Gen. Władysława Sikorskiego do ul. PKWN. Od ul. Gen. Władysława Sikorskiego do ul. Hanki Sawickiej.

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

ul. Hanki Sawickiej ul. Janka Krasickiego ul. Romualda Traugutta ul. PKWN

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Od dr. pow. (ul. 11-go Listopada) do ul. Legionów Polskich. Od. ul. Legionów Polskich w kierunku ul. Romualda Traugutta (ślepa) Od ul. Janka Krasickiego w kierunku południowo-wschodnim (ślepa) Od dr. pow. (ul. 11-go Listopada), krzyŜuje się z ulicami: Gen. Aleksandra Zawadzkiego i Gen. Józefa Bema do ul. Gen. Władysława Sikorskiego. ul. Gen. Władysława Sikorskiego Od. dr. pow. (ul. 11-go Listopada), krzyŜuje się z ulicami: Gen. Aleksandra Zawadzkiego, Legionów Polskich, Gen. Józefa Bema i ul. PKWN do ul. Topolowej. ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego Od Łącznika, krzyŜuje się z ul. Topolową w kierunku Obwodnicy Południowej (ślepa). ul. Topolowa Od dr. pow. (ul. 11-go Listopada), krzyŜuje się z ulicami: Jodłową, Sosnową, Konwaliową, Wiosenną i Gen. Władysława Sikorskiego do ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego. ul. Jodłowa Od ul. Topolowej do ul. Wiosennej. ul. Sosnowa Od ul. Topolowej do ul. Wiosennej. ul. Konwaliowa Od ul. Topolowej do ul. Wiosennej. ul. Wiosenna Od dr. pow. (ul. 11-go Listopada), krzyŜuje się z ulicami: Jodłową, Sosnową, Konwaliową do skrzyŜowania ulic: Topolowej i Gen. Władysława Sikorskiego. ul. Leśna Od skrzyŜowania dr. woj. nr 765 (Obwodnicy Południowej) z drogą powiatową (ul. 11-Listopada) w kierunku południowo-wschodnim do granic miasta. ul. 11-go Listopada Od dr. pow. (ul. 11-go Listopada) do skrzyŜowania ulic: Kościelnej i Szpitalnej. ul. Źródlana Od dr. woj. 757 (ul. Opatowska) wdłuŜ granicy miasta w kierunku południowowschodnim do granic lasu. ul. Wincentego Witosa Od dr. woj. 757 (ul. Opatowska) w kierunku pólnocno-zachodnim do granic lasu. ul. Maleniec Od dr. woj. 757 (ul. Opatowska) w kierunku zachodnim (ślepa). ul. Wrzosowa Od dr. woj. 764 (ul. Rakowska) w kierunku północnym (ślepa) ul. Jałowcowa Od dr. woj. 764 (ul. Rakowska) do skrzyŜowania ul. Długiej z ul. Rzeczną. ul. Poziomkowa WzdłuŜ granicy lasu, krzyŜuje się z ul. Jałowcową w kierunku rzeki Desty. ul. Rzeczna Od skrzyŜowania ulic: Jałowcowej i Długiej wzdłuŜ kanału rzeki Czarnej do granicy miasta. ul. Długa Od drogi woj. 757 (ul. Opatowska) do skrzyŜowania ulic: Jałowcowej i Rzecznej. ul. Słoneczna Od drogi woj. 757 (ul. Opatowska) w kierunku rzeki Desty (ślepa). ul. Armii Krajowej Od drogi woj. 757 (ul. Opatowska), krzyŜuje się z ul. Krótką do ul. Zachodniej. ul. Zachodnia Od ul. Długiej do ul. Armii Krajowej. ul. Krótka Od ul. Armii Krajowej przecina ul. Długą do ul. Gen. Karola Świerczewskiego. ul. Złota Od ul. Gen. Karola Świerczewskiego do ul. Długiej ul. Wesoła Od ul. Krótkiej do ul. Złotej. ul. Gen. Karola Świerczewskiego Od skrzyŜowania ulic: dr. woj. 757 (ul. Krakowska) i ul. Rynek, krzyŜuje się z ulicami: Czystą, Złotą i Krótką do ul. Długiej. ul. Czysta Od ul. Szkolnej do ul. Gen. Karola Świerczewskiego. ul. Szkolna Od dr. woj. 757 (ul. Krakowska), krzyŜuje się z ul. Parkową i ul. Czystą do ul. Gen. Karola Świerczewskiego. ul. Ogrodowa Od ul. Wschodniej, krzyŜuje się z ul. Rajską, do skrzyŜowania ulic: Kościelnej i Rynek. ul. Partyzantów Od dr. woj. 757 (ul. Opatowska) przez plac obok kościoła Św. Ducha do ul. Rynek. ul. Kościelna Od ul. Rynek do skrzyŜowania ulic: Szpitalnej i 11-Listopada. ul. Poprzeczna Od ul. Kościelnej KrzyŜuje się z ulicami: Rytwiańska i Kolejową do ul. Przejazdowej. ul. Jasna Od ul. Kościelnej do ul. Rytwiańskiej. ul. Staromiejska Od ul. Kościelnej do ul. Rytwiańskiej. ul. Rytwiańska Od ul. Rynek krzyŜuje się z ulicami: Poprzeczną, Jasną i Staromiejską do ul. Szpitalnej. ul. Kolejowa Od dr. woj. 757 (ul. Krakowska) krzyŜuje się z ulicami: Nową, Poprzeczną, Szpitalną, Adama Mickiewicza do skrzyŜowania dr. woj. 765 (ul. Targowej) z dr. woj. 764 (ul. Kolejową) ul. Nowa Od ul. Rytwiańskiej krzyŜuje się z ul. Kolejową do ul. Przejazdowej. ul. Przejazdowa Od ul. Szpitalnej, krzyŜuje się z ul. Poprzeczną do ul. Nowej. ul. Łazienkowska Od dr. woj. 757 (ul. Krakowska) wzdłuŜ kanału rzeki Czarnej w kierunku południowowschodnim (ślepa) ul. Szpitalna Od skrzyŜowania ulic: 11-go Listopada i Kościelnej, krzyŜuje się z ulicami: Rytwiańską, Polną, Kolejową i Przejazdową do mostu na rzece Czarnej. ul. Polna Od skrzyŜowania ul. Szpitalnej z ul. Rytwiańską w kierunku wschodnim (ślepa) ul. Zielona Dolina Od dr. woj. 764 (ul. Kolejowej) w kierunku południowo-wschodnim do granic miasta. ul. Parkowa Od dr. woj. 757 (ul. Krakowska) wzdłuŜ parku miejskiego, krzyŜuje się z ul. Kwiatową do ul. Szkolnej. ul. Kwiatowa Od dr. woj. 757 (ul. Krakowska) do ul. Parkowej ul. Niska Od dr. woj. 757 (ul. Krakowska) do ul. Wojska Polskiego wzdłuŜ rzeki Czarnej. ul. Wysoka Od ul. Południowej do ul. Niskiej. ul. Południowa Od dr. woj. 757 (ul. Krakowska), krzyŜuje się z ul. Wysoką do ul. Wojska Polskiego. ul. Place Od dr. woj. 765 (ul. Tadeusza Kościuszki) do ul. Południowej. ul. Wąska Od dr. woj. 765 (ul. Tadeusza Kościuszki) w kierunku północno-wschodnim (ślepa). ul. Wiśniowa Od dr. woj. 765 (ul. Tadeusza Kościuszki) w kierunku północnym (ślepa). ul. Akacjowa Od dr. woj. 765 (ul. Tadeusza Kościuszki) w kierunku północno-wschodnim (ślepa). ul. Wojska Polskiego Od dr. woj. 765 (ul. Targowej) do ul. Szpitalnej. ul. Tadeusza Kościuszki Od dr. woj. 765 (skrzyŜowania ulic Targowej i Tadeusza Kościuszki), krzyŜuje się z ulicami: Drogowców i Towarową w kierunku południowo-wschodnim do granic miasta. ul. Towarowa Od nasypu kolejowego krzyŜuje się z ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Drogowców w kie-

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

ul. Drogowców ul. Adamówka ul. Adama Mickiewicza ul. Jana Kilińskiego ul. Konstytucji 3-Maja ul. Komisji Edukacji Narodowej ul. Hugo Kołłątaja ul. Pipała ul. Koszarowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Juliusza Słowackiego ul. Stefana śeromskiego ul. Henryka Sienkiewicza ul. Marii Dąbrowskiej ul. Bolesława Prusa ul. Nasienna Łącznik

runku południowym do ul. Adamówka. Od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Towarowej. Od ul. Towarowej w kierunku zachodnim do granic miasta. Od dr. woj. 765 (Obwodnica Południowa) do ul. Kolejowej. Od placu przy ul. Adama Mickiewicza w kierunku południowo-wschodnim do ul. Adama Mickiewicza. Od ul. Adama Mickiewicza, krzyŜuje się z ul. Komisji Edukacji Narodowej do dr. woj. 765 (Obwodnicy Południowej). Od ul. Hugo Kołłątaja, krzyŜuje się z ul. Konstytutycji 3 Maja w kierunku ul. Kolejowej. Od ul. Adama Mickiewicza do ul. Komisji Edukacji Narodowej. Od dr. woj. 765 (Obwodnica Południowa) w kierunku południowym do linii kolejowej. Od dr. woj. 757 (ul. Krakowska) do ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Od ul. Koszarowej krzyŜuje się z ulicami: Juliusza Słowackiego, Stefana śeromskiego, Henryka Sienkiewicza w kierunku dr. woj. 765 (ul. Oględowskiej). Od ul. Marii Skłodowskiej-Curie, krzyŜuje się z ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Bolesława Prusa. Od ul. Marii Skłodowskiej-Curie. krzyŜuje się z ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Bolesława Prusa. Od ul. Marii Skłodowskiej-Curie, krzyŜuje się z ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Bolesława Prusa. Od dr. woj. 765 (ul. Oględowskiej), krzyŜuje się z ulicami: Henryka Sienkiewicza, Stefana śeromskiego do ul. Juliusza Słowackiego. Od ul. Juliusza Słowackiego, krzyŜuje się z ul. Stefana śeromskiego do ul. Henryka Sienkiewicza. Od dr. woj. 765 (ul. Oględowskiej) w kierunku południowym (ślepa). Od ul. Adama Mickiewicza, krzyŜuje się z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Gen. Władysława Sikorskiego.

Załącznik Nr 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful