You are on page 1of 2

UCHWAA NR XXVIII/185/2009 RADYGMINYWFAKOWIE zdnia17listopada2009r. w sprawie okrelenia stawek opaty targowej Napodstawieart.18ust.2pkt8ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zezmianami),art.15,art.19pkt1lit.aipkt2ustawyzdnia 12stycznia1991r.opodatkachiopatach lokalnych1)(tekstjednolity:Dz.U.z2006r.Nr121,poz.

844 zezmianami)orazart.474austawyzdnia29sierpnia1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U.z2005rNr8,poz.60zezmianami),RadaGminyuchwala,conastpuje 1.Opa t targowpobiera si odosbfizycznych,osbprawnych,jednostekorganizacyjnych dokonujcych sprzedaynatargowiskugminnymwFakowieiwinnychmiejscach,wktrychprowadzony jest handel. 2.Opattargowpobiera siza kady dziesprzedaywnastpujcej wysokoci : 1) z samochodu osobowego, straganu, stou - 12,00 z; 2) innychsamochodw,przyczep,naczep- 14,00 z; 3) zwzkarcznego, roweru, rkiikosza- 8,00 z. 3.Wysokodziennej opaty targowej nie moe przekroczydziennie 681,54 z. 4.Terminem patnoci opaty targowej jest dzie, wktrymdokonywanajestsprzeda. 5.Zarzdza si pobropatytargowejprzezinkasenta,ktrywystawiapokwitowaniedowodu wpaty. 6.Inkasent pobierajcy opattargowzobowizany jest do rozliczenia siiodprowadzeniaichdo kasy UrzduGminywFakowiewterminie3dnipozakoczeniu inkasa. 7.Ustala si prowizj dlainkasentazapobropatytargowejwwysokoci 20% pobranych iterminowoodprowadzanychkwot.Inkasentotrzymawynagrodzeniewterminie7dnipoupywie kadego miesica. 8.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminyFakw. 9.Z dniem 31.12.2009 roku traci moc uchwaaNrXXI/127/2008rokuRadyGminywFakowie zdnia12grudnia2008rokuwsprawieokrelenia stawek opaty targowej. 10.Uchwaa podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogosze wUrzdzieGminywFakowie oraz na stronie internetowej BIP. 11.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniajejwDziennikuUrzdowym Wojewdztwawitokrzyskiegozmocobowizujcod1stycznia2010roku. UZASADNIENIE
ID: JYTWO-YELDB-MPNRV-WZBHE-FGPUL. Podpisany. Strona 1 / 2

Zgodniezart.217KonstytucjiRzeczpospolitejPolskiej(Dz.U.z1997r.Nr78,poz.483zpn. zm.) nakadaniepodatkw,innychdanin,okrelaniepodmiotw,przedmiotwopodatkowaniaistawek podatkowych,atakezasadprzyznawaniaulgiumorzeorazkategoriipodmiotwzwolnionychod

Wojewdztwawitokrzyskiegozmocobowizujcod1stycznia2010roku. UZASADNIENIE Zgodniezart.217KonstytucjiRzeczpospolitejPolskiej(Dz.U.z1997r.Nr78,poz.483zpn. zm.) nakadaniepodatkw,innychdanin,okrelaniepodmiotw,przedmiotwopodatkowaniaistawek podatkowych,atakezasadprzyznawaniaulgiumorzeorazkategoriipodmiotwzwolnionychod podatkwnastpujewdrodzeustawy.Ustawaz12stycznia1991rokuopodatkachiopatach lokalnych (t.j.Dz.U.z2006r.Nr121,poz.844zezm.)nakada obowizek poboru opatytargowejodosb fizycznych,osbprawychorazjednostekorganizacyjnychniemajcych osobowoci prawnej, dokonujcych sprzedaynatargowiskach.Wmylart.20ust.1ww.ustawygrnegranicestawek kwotowych obowizujcewdanymrokupodatkowymulegajcorocznie zmianie na nastpny rok podatkowywstopniuodpowiadajcym wskanikowicentowarwiusugkonsupcyjnychwokresie pierwszegoproczaroku,wktrymstawkiulegajzmianie,wstosunkudoanalogicznegookresuroku p o p r z e d n i e g o . W s k anik cen ustala si na podstawie komunikatu Prezesa GwnegoUrzdu Statystycznego ogoszonegowDziennikuUrzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski wterminie20dnipoupywiepierwszegoprocza(art.20ust.3ustawyopodatkachiopatach lokalnych). Grnegranicestawekpodatkowychzostay okrelonewObwieszczeniuMinistraFinanswwsprawie grnychgranicstawekkwotowychpodatkwiopatlokalnychw2010r.zdnia3sierpnia2009r(M.P. Nr. 52, poz. 742).Dla opaty targowej wynosi 681,54 z. Na rok 2010 wprowadza sistawki opaty targowej,ktrychwysokozrnicowanozuwzgldnieniem wskanikawzrostuinflacjio3,5%.Uchwaa okrela wysokotychstawekwgranicachokrelonych powoanym obwieszczeniem.

1)

Niniejszaustawadokonujewzakresieswojejregulacjiwdroenia nastpujcychdyrektywWsplnotEuropejskich:1)dyrektywy 92/106/EWGzdnia7grudnia1992r.wsprawieustanowieniawsplnychzasaddlaniektrychtypwtransportukombinowanegotowarw m id z y p as t w a m i c zonkowskimi(Dz.Urz.WEL368z17.12.1992),2)dyrektywy1999/62/WEzdnia17czerwca1999r.wsprawie pobierania opa t z a u ytkowanianiektrychtypwinfrastrukturyprzezpojazdyciarowe(Dz.Urz.WEL187z20.07.1999).Dane d o t y c zce ogoszeniaaktwprawaUniiEuropejskiej,zamieszczonewniniejszejustawie zdniemuzyskaniaprzezRzeczpospolitPolsk czonkostwawUniiEuropejskiej dotyczogoszeniatychaktwwDziennikuUrzdowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

ID: JYTWO-YELDB-MPNRV-WZBHE-FGPUL. Podpisany.

Strona 2 / 2