You are on page 1of 2

WOJEWODA LSKI

Katowice, dnia 2011-01-21 NP/II/0911/14/11

Rozstrzygnicie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.)

stwierdzam niewano

uchway Nr 10/III/2010 Rady Miasta Ruda lska z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie okrelenia trybu i szczegowych kryteriw oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w czciach okrelonych w 2 ust. 1 w zakresie sw na formularzu, ktrego wzr stanowi zacznik do niniejszej uchway oraz w Zaczniku do uchway, jako niezgodnych z art. 19c ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zwanej dalej "ustaw" oraz z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 16 grudnia 2010 r. Rada Miasta Ruda lska podja uchwa Nr 10/III/2010 w sprawie w sprawie okrelenia trybu i szczegowych kryteriw oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Podstaw prawn do podjcia przedmiotowej uchway stanowi art. 19c ust. 1 ustawy, zgodnie z ktrym organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego okrela tryb i szczegowe kryteria oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wskazany przepis stanowi norm o charakterze iuris cogentis (bezwzgldnie obowizujc), formuujc zamknity katalog problemw wymagajcych uregulowania w akcie wykonawczym. Organ uchwaodawczy gminy moe dokonywa regulacji prawnych w zakresie, w jakim zosta do tego wyranie upowaniony. Tymczasem 2 ust. 1 uchway stanowi, e wnioski o realizacj zadania w ramach inicjatywy lokalnej mona skada wycznie na wniosku, stanowicym zacznik do uchway. Zapis taki nie znajduje podstawy w powoanej delegacji ustawowej, ktra upowania rad do okrelenia trybu i szczegowych kryteriw oceny wnioskw, a nie do okrelenia wzoru takiego wniosku stanowicego zacznik do uchway. Zauway naley, e tryb i kryteria wnioskw ustalone w oparciu o art. 19 c ustawy wi wjta (burmistrza, prezydenta miasta), a nie

mieszkacw gminy. W zwizku z tym nie mona poprzez nie nakada na mieszkacw gminy obowizku skadania wniosku na formularzu okrelonym w uchwale. Z treci art. 7 Konstytucji RP, ktry stanowi, e organy administracji publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa, wynika bezsprzecznie, i organy administracji publicznej obowizuje zasada: co nie jest prawem dozwolone jest zakazane. Organom jednostek samorzdu terytorialnego wolno bowiem jedynie to, na co zezwalaj przepisy prawa i mog dziaa tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upowania (por. W. Skrzydo Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej komentarz, Zakamycze 1999 rok, str. 15). Innymi sowy, jeeli organ administracji publicznej podejmuje dziaanie w sprawie, co do ktrej przepis prawa wyranie lub porednio nie wskazuje jego waciwoci, dziaanie takie stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu. Tym samym uchwa nr 10/III/2010 Rady Miasta Ruda lska z dnia 16 grudnia 2010 r., ze wzgldu na wyej opisane nieprawidowoci naley uzna za wadliw, co czyni stwierdzenie jej niewanoci we wskazanych czciach uzasadnionym i koniecznym. Na niniejsze rozstrzygnicie suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od daty jego dorczenia.

WOJEWODA LSKI Zygmunt ukaszczyk