You are on page 1of 3

Zacznik do uchway Nr III/18/10 Rady Miasta Ustro z dnia 30 grudnia 2010 r.

TRYB I SPOSB POWOYWANIA I ODWOYWANIA CZONKW MIEJSKIEGO ZESPOU INTERDYSCYPLINARNEGO W USTRONIU ORAZ SZCZEGOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA 1 Czonkw Miejskiego Zespou Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespoem Burmistrz powouje spord osb zgoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje oraz organizacje: 1) Przedstawicieli Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Ustroniu; 2) Przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Ustroniu; 3) Przedstawicieli placwek owiatowych funkcjonujcych na terenie Miasta Ustro; 4) Przedstawicieli placwek ochrony zdrowia funkcjonujcych na terenie Miasta Ustro; 5) Przedstawicieli Policji w Ustroniu; 6) Przedstawicieli Stowarzyszenia Mona Inaczej w Ustroniu; 7) Kuratorw Sdu Rejonowego w Cieszynie. 2 Burmistrz zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotw ni okrelone w 1 pkt 1-7 dziaajcych na rzecz przeciwdziaania przemocy w rodzinie. 3 Liczb przedstawicieli podmiotw oraz osoby przedstawicieli okrela si zgodnie z warunkami wynikajcymi z porozumie zawartych przez Burmistrza z podmiotami, o ktrych mowa w 1 i 2. 4 Powoanie Zespou nastpuje w drodze zarzdzenia Burmistrza. 5 Burmistrz odwouje czonka Zespou: 1) na jego wniosek; 2) na wniosek podmiotu, ktrego jest przedstawicielem; 3) na wniosek przewodniczcego Zespou w trybie waciwym dla jego powoania.

6 1. Pierwsze posiedzenie Zespou celem dokonania wyboru przewodniczcego zwouje Burmistrz 2. Na pierwszym posiedzeniu Zespou na wniosek przewodniczcego wybierany jest take zastpca przewodniczcego. 3. W przypadku nieobecnoci przewodniczcego Zespou, jego obowizki peni jego zastpca lub osoba wskazana przez przewodniczcego. 7 1. Posiedzenia Zespou zwouje przewodniczcy z wasnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 czonkw Zespou, wskazujc termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespou, o czym powiadamia czonkw Zespou, nie pniej ni na 7 dni przed terminem posiedzenia. 2. W razie niemoliwoci uczestnictwa w pracach Zespou, czonek Zespou obowizany jest poinformowa przewodniczcego Zespou o okolicznociach uniemoliwiajcych wykonywanie swoich obowizkw. 3. Przewodniczcy Zespou moe zaprasza do udziau w pracy Zespou osoby spoza jego skadu, bez prawa do gosowania. Osoby te s zobowizane do zoenia owiadczenia o tej samej treci co czonkowie Zespou oraz grup roboczych. 4. Z wanych przyczyn przewodniczcy moe zwoa posiedzenie Zespou bez zachowania trybu i terminu wskazanego w ust. 1. 8 Prace Zespou s prowadzone, jeeli w posiedzeniu Zespou bierze udzia co najmniej poowa jego czonkw. 9 Z posiedzenia Zespou sporzdza si protok, ktry zawiera w szczeglnoci: informacj o skadzie Zespou uczestniczcym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjte uchway. Protok podpisuj protokolant i przewodniczcy Zespou. 10 1. Zesp podejmuje rozstrzygnicia w trybie uchway, z wyjtkiem kwestii organizacyjnych lub proceduralnych, ktre przyjmowane s w formie adnotacji zawartych w protokole posiedzenia. 2. Uchway zapadaj zwyk wikszoci gosw, a w przypadku rwnej iloci gosw przesdza gos przewodniczcego. 3. Uchwa podpisuje przewodniczcy i stanowi ona zacznik do protokou posiedzenia Zespou. 11 Posiedzenia Zespou mog si odbywa z udziaem poszczeglnych grup roboczych.

12 Skad grupy roboczej okrela Zesp w zalenoci od potrzeb indywidualnego przypadku. 13 Grupy robocze informuj Zesp o wynikach swojej pracy.