You are on page 1of 4

UCHWAA NR RG.0007.10.2011 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie: nagrd i wyrnie przyznawanych przez Gmin Lyski za wysokie wyniki we wspzawodnictwie sportowym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.)oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z pn. zm.) Rada Gminy Lyski uchwala: Rozdzia 1. Przepisy oglne 1. 1. Niniejsza uchwaa okrela szczegowe zasady i tryb przyznawania nagrd i wyrnie oraz wysoko nagrody za wysokie wyniki we wspzawodnictwie sportowym krajowym lub midzynarodowym. 2. Przepisw niniejszej uchway nie stosuje si do udzielania nagrd i wyrnie z tytuu rywalizacji we wspzawodnictwie sportowym organizowanym przez jednostki organizacyjne Gminy Lyski. 2. 1. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) wysokim wyniku sportowym we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym naley przez to rozumie uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do smego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach wiata, Akademickich Mistrzostwach wiata, Pucharach wiata albo od pierwszego do smego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy lub Paraolimpiadach; 2) wysokim wyniku sportowym we wspzawodnictwie sportowym krajowym naley przez to rozumie uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Oglnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych albo od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacji na Modzieowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorw lub Oglnopolskich Olimpiad Modziey ( Mistrzostw Polski Juniorw Modszych). 2. Przepisy uchway dotyczce nagrody i wyrnienia stosuje si odpowiednio do zawodnikw reprezentujcych dyscypliny i konkurencje sportowe w sportach indywidualnych oraz grach zespoowych, zamieszkujcych na terenie Gminy Lyski. 3. Przez uyte w uchwale okrelenie polski zwizek sportowy - rozumie si take zwizek sportowy zrzeszajcy sportowcw niepenosprawnych. 3. 1. Kwoty rodkw na wypat nagrd za osignicia sportowe planowane s corocznie w budecie Gminy Lyski. 2. Liczba i wysoko przyznawanych w danym roku kalendarzowym nagrd nie moe przekroczy kwot okrelonych w ust. 1 4. 1. Przepisy niniejszej uchway w zakresie moliwoci ubiegania si o przyznanie przewidzianych w niej nagrd i wyrnie, nie stanowi podstawy do roszcze zawodnikw sportowych, ani zobowiza organw Gminy Lyski do ich przyznawania tym osobom.

Id: BCSGS-GMNZV-UILWP-WCGYV-UYVCE. Podpisany

Strona 1

2. Przepis ust. 1 nie zwalnia z obowizku wypaty przyznanych nagrd oraz obowizku udzielenia przyznawanych wyrnie. 5. 1. Przyznawanie nagrd i udzielenie wyrnie za wyniki we wspzawodnictwie sportowym naley do waciwoci Wjta Gminy Lyski. 2. W zakresie okrelonym niniejsz uchwa w sprawach z ust. 1 Wjt wsppracuje z Rad Sportu Gminy Lyski, zwan dalej Rad Sportu, powoan na zasadach art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Nr 127, poz. 857 z pn. zm.). 6. 1. Wykaz osb, ktre otrzymay nagrody i wyrnienia podlega ogoszeniu na tablicy ogosze Urzdu Gminy Lyski oraz stronie internetowej Gminy Lyski. 2. O przyznaniu nagrody lub wyrnieniu Wjt Gminy informuje Rad Gminy na najbliszej sesji. Rozdzia 2. Nagrody i wyrnienia za wysokie wyniki we wspzawodnictwie sportowym 7. 1. Nagroda jest jednorazowym wiadczeniem pieninym wypaconym z budetu Gminy Lyski, ktre stanowi powinno wyraz uznania dla zawodnika amatora lub zawodnika licencjonowanego za osignicie wysokiego wyniku sportowego we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym lub krajowym. 2. Wyrnienie stanowi medal, puchar lub dyplom i przyznawane jest zawodnikowi amatorowi lub zawodnikowi licencjonowanemu za osignicie wysokiego wyniku sportowego we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym lub krajowym. 3. Przyznana nagroda lub wyrnienie dotyczy moe dyscyplin sportu i dziedzin sportu, w ktrych dziaa okrelony polski zwizek sportu. 8. 1. Podstaw ustalenia wysokoci przyznawanej nagrody jest ogaszane przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski przecitne wynagrodzenie miesiczne w gospodarce narodowej, w okresie trzech kwartaw roku poprzedzajcego rok przyznania nagrody. 2. Ustala si nastpujce kategorie nagrd dla zawodnikw: 1) nagroda I stopnia dla zawodnika za osignicie wysokiego wyniku sportowego wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym w wysokoci do 100% kwoty z ust. 1; we

2) nagroda II stopnia dla zawodnika za osignicie wysokiego wyniku sportowego we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym w wysokoci do 75 % kwoty z ust. 1; 3) nagroda III stopnia dla zawodnika za osignicie wysokiego wyniku sportowego we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym w wysokoci do 50 % kwoty z ust. 1; 4) nagroda I stopnia dla zawodnika za osignicie wysokiego wyniku wspzawodnictwie sportowym krajowym w wysokoci do 80 % kwoty z ust. 1; sportowego we

5) nagroda II stopnia dla zawodnika za osignicie wysokiego wyniku sportowego we wspzawodnictwie sportowym krajowym w wysokoci do 60 % kwoty z ust. 1; 6) nagroda III stopnia dla zawodnika za osignicie wysokiego wyniku sportowego we wspzawodnictwie sportowym krajowym w wysokoci do 40 % kwoty z ust. 1; 3. Jednej i tej samej osobie w roku kalendarzowym mona przyzna tylko jedn nagrod.

Id: BCSGS-GMNZV-UILWP-WCGYV-UYVCE. Podpisany

Strona 2

9. 1. 1. Nagrod lub wyrnienie mona przyzna zawodnikowi, ktry jednoczenie: 1) w roku zoenia wniosku o nagrod lub o wyrnienie, albo w roku poprzednim osign wysokie wyniki we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym lub krajowym; 2) reprezentuje postaw godn naladowania przez innych zawodnikw; 3) jest mieszkacem Gminy Lyski. 10. 1. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyrnienia moe wystpi: 1) macierzysty klub sportowy zawodnika; 2) czonek Rady Sportu; 3) waciwy polski zwizek sportowy lub wojewdzki zwizek sportowy; 2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyrnienia powinien zawiera: 1) imi i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stay osoby, ktr proponuje si do nagrody lub wyrnienia; 2) okrelenie wnioskodawcy; 3) adres wnioskodawcy, gdy jest nim podmiot z ust. 1 pkt 1 i 3; 4) opini waciwego klubu sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody lub wyrnienia; 5) opis wysokiego wyniku sportowego we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym lub krajowym osignitego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzajcymi ten wynik; 6) uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyrnienia. 3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyrnienia skada si w Urzdzie Gminy Lyski. 4. Zoony wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 3 miesicy od daty wpywu do Urzdu. 5. W przypadkach uzasadnionych szczeglnymi okolicznociami nagroda lub wyrnienie mog by udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Wjta Gminy Lyski. 11. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyrnienia po jego zoeniu w Urzdzie Gminy Lyski zostaje przekazany do waciwego w sprawach sportu referatu Urzdu, gdzie podlega w terminie nie duszym ni 7 dni sprawdzeniu pod wzgldem kompletnoci danych. 2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyrnienia, po sprawdzeniu w trybie z ust. 1 stanowi przedmiot opinii Rady Sportu, w ktrej Rada odnosi si do speniania przez zawodnika i jego wniosku przesanek z 9 oraz przedstawia Wjtowi Gminy Lyski propozycj odnonie przyznania nagrody, jej wysokoci lub przyznania wyrnienia. 3. Bez opinii Rady Sportu o zgoszonym wniosku Wjt nie moe przyzna, bd odmwi przyznania nagrody lub wyrnienia. 4. Przy rozpoznaniu wnioskw Wjt nie jest zwizany opini wydan przez Rad Sportu. 5. O sposobie rozpatrzenia kadego zgoszonego wniosku Wjt zawiadamia Rad Sportu. 6. Po przyznaniu nagrody lub wyrnienia Wjt zawiadamia nagrodzonego (wyrnionego) oraz wnioskodawc informujc jednoczenie o terminie uroczystego wrczenia nagrd i wyrnie. 7. Sposb wypaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym. 8. Do udzielenia nagrd i wyrnie w przypadkach szczeglnych z 10 ust. 5, przepisy ust. 1-6 stosuje si odpowiednio.

Id: BCSGS-GMNZV-UILWP-WCGYV-UYVCE. Podpisany

Strona 3

Rozdzia 3. Przepisy przejciowe i kocowe 12. Nie rozpatrzone wnioski o przyznanie nagrody lub wyrnienia, zoone przed dniem wejcia w ycie niniejszej uchway, podlegaj rozpatrzeniu w trybie uchway niniejszej. 13. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Lyski in. Krystian Widenka

Id: BCSGS-GMNZV-UILWP-WCGYV-UYVCE. Podpisany

Strona 4