You are on page 1of 3

POROZUMIENIE NR ZZ.8101-3/11 PREZYDENTA BYTOMIA z dnia 2 marca 2011 r.

zawarte pomidzy Miastem Bytom, reprezentowanym przez Piotra Koja - Prezydenta Bytomia a Miastem Piekary laskie, reprezentowanym przez Stanisawa Korfantego - Prezydenta Miasta Piekary lskie Na podstawie art. 73 ust. 1 w zwizku z art. 92 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z pn. zm.). 1. Prezydent Miasta Piekary lskie powierza a Prezydent Bytomia przyjmuje do realizacji zadanie o charakterze publicznym w stosunku do mieszkacw Piekar lskich, w zakresie orzekania o niepenosprawnoci osb, ktre nie ukoczyy 16 roku ycia i orzekania o stopniu niepenosprawnoci osb, ktre ukoczyy 16 rok ycia oraz wskazania do ulg i uprawnie osb posiadajcych orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolnoci do pracy. 2. Zadanie, o ktrym mowa w 1 Porozumienia, zgodnie z zarzdzeniem nr 440 Prezydenta Bytomia z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie powoania Powiatowego Zespou do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci w Bytomiu, realizowa bdzie Powiatowy Zesp do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci, zwany dalej Zespoem, z siedzib w Bytomiu przy ul. Strzelcw Bytomskich 16, funkcjonujcy przy Miejskim Orodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu. 3. Zesp, o ktrym mowa w 2, zakresem dziaania obejmowa bdzie obszar Miasta Bytomia i Miasta Piekary lskie. 4. Strony niniejszego Porozumienia zgodnie postanawiaj, e Prezydent Bytomia umocowany jest do: 1) wystpowania o rodki finansowe z budetu pastwa niezbdne do realizacji zadania, o ktrym mowa w 1; 2) wystawiania legitymacji osobom niepenosprawnym lub upowanienia innej osoby do wystawiania przedmiotowych legitymacji; 3) ustalania wynagrodze przewodniczcego i pozostaych czonkw Zespou. 5. 1. Wydatki zwizane z dziaalnoci Zespou pokrywane s z budetu pastwa, poprzez budet Wojewody lskiego oraz ze rodkw finansowych jednostek samorzdu terytorialnego. 2. Strony niniejszego Porozumienia zobowizuj si do proporcjonalnego pokrywania kosztw zwizanych z obsug Zespou, w odniesieniu do liczby mieszkacw danego miasta, objtych zadaniami, o ktrych mowa w 1 i 4. 3. Wielko rodkw planowanych na obsug zada w 2011 r., o ktrych mowa w 1 i 4 Porozumienia, przypadajcych na mieszkacw Piekar lskich, poza rodkami przyznanymi z budetu pastwa na ich realizacj, okrela zacznik do Porozumienia. 4. Miasto Piekary lskie zobowizuje si do przekazywania Miastu Bytom rodkw finansowych, o ktrych mowa w zaczniku do Porozumienia, w czterech transzach, w nastpujcych terminach oraz wysokociach: - I transza - do 31 marca 2011 r. - w wysokoci 10.116,00 z, - II transza - do 30 czerwca 2011 r. - w wysokoci 10.116,00 z, - III transza - do 30 wrzenia 2011 r. - w wysokoci 10.116,00 z, - IV transza - do 30 listopada 2011 r. - w wysokoci 10.116,00 z. 5. rodki finansowe, o ktrych mowa w ust. 3 i ust. 4, bd przekazywane przez Miasto Piekary lskie na rachunek bankowy Miasta Bytom: Urzd Miejski w Bytomiu Wydzia Finansowy GETIN NOBLE Bank S.A. O/Bytom nr 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440.

Id: UDHLN-TVAWT-NVJIF-GFLAK-OPBGF. Podpisany

Strona 1

6. W przypadku niedotrzymania terminw, o ktrych mowa w ust. 4, Miastu Bytom przysuguj odsetki ustawowe. 6. Porozumienie zostaje zawarte z dniem podpisania, z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje si przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, przepisy ustawy o samorzdzie powiatowym oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 8. Wszelkie zmiany postanowie objtych Porozumieniem wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 9. Ewentualne spory mogce wynikn podczas realizacji Porozumienia strony postanawiaj rozstrzyga polubownie, a w przypadku braku porozumienia odda pod rozstrzygnicie waciwemu sdowi powszechnemu. 10. Porozumienie zostao sporzdzone w czterech jednobrzmicych egzemplarzach, po dwa dla kadej ze stron. 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Prezydent Bytomia Piotr Koj

Prezydent Miasta Piekary lskie Stanisaw Korfanty

Id: UDHLN-TVAWT-NVJIF-GFLAK-OPBGF. Podpisany

Strona 2

Zacznik do Porozumienia Nr ZZ.8101-3/11 Prezydenta Bytomia z dnia 2 marca 2011 r. 1) Wielko rodkw planowanych w 2011 r. na obsug zadania, poza rodkami przyznanymi z budetu pastwa na jego realizacj wynosi 187.942,00 z; 2) liczba osb, bdcych mieszkacami Piekar lskich, objtych zadaniami prowadzonymi przez Zesp w roku poprzednim - 1009 osb (tj. 21,53% wszystkich osb objtych zadaniami prowadzonymi przez Zesp w roku poprzednim 4.686 osb); 3) wielko rodkw planowanych w 2011 r. na obsug zada, przypadajcych na mieszkacw Piekar lskich, poza rodkami przyznanymi z budetu pastwa na ich realizacj wynosi 40.464,00 z (187.942,00 z x 21,53%).

Prezydent Bytomia Piotr Koj

Prezydent Miasta Piekary lskie Stanisaw Korfanty

Id: UDHLN-TVAWT-NVJIF-GFLAK-OPBGF. Podpisany

Strona 3