You are on page 1of 4

WOJEWODA LSKI Katowice, dnia 31 grudnia 2009 r. NP/II/0911/304/378/09 Rozstrzygnicie nadzorcze Na podstawie art. 91 ust.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway Nr XXXIX/463/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymaga, jakie powinni spenia przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt, a take grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych, w czciach okrelonych w: - 1 lit. c - w zakresie sw: humanitarny, pozwalajcy na uniknicie ranienia zwierzt, powtarzajcym przepis art. 3 zdanie pierwsze Rozporzdzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierzt podczas transportu i zwizanych z tym dziaa oraz zmieniajcego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporzdzenie (WE) nr1255/97 (Dz.Urz.UE.L 2005 Nr 3, str. 1), w pozostaym zakresie naruszajcym art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm), - 1 lit. e uchway - jako niezgodnym z art. 7 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, - 2 lit. a tiret 1 uchway - powielajcym zapis 2 ust. 2 pkt 3 rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegowych wymaga weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzt z dnia 23 czerwca 2004 r . (Dz.U. Nr 158, poz. 1657), - 2 lit. a tiret 2 - powielajcym zapis 2 ust. 1 pkt 5 i 6 w/w rozporzdzenia, - 2 lit. a tiret 3 - powielajcym zapis 2 ust. 1 pkt 1 w/w rozporzdzenia, - 2 lit. a tiret 4 - powielajcym zapis 2 ust. 2 pkt 1 w/w rozporzdzenia z jednoczesn jego modyfikacj, - 2 lit. a tiret 5 - powielajcym zapis 2 ust. 1 pkt 2 w/w rozporzdzenia, - 2 lit. b uchway - jako niezgodnym z przepisem 1 ust. 1 w/w rozporzdzenia, - 2 lit. f uchway - jako powielajcym zapis 7 ust. 1 w/w rozporzdzenia, - 2 lit. g uchway - jako sprzecznym z 3 w/w rozporzdzenia, - 3 lit. a uchway - jako naruszajcym 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz art. 7 Konstytucji RP.

Uzasadnienie Przedmiotow uchwa Rada Miejska Skoczowa okrelia wymagania, jakie powinni spenia przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt, a take grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych.

Podstaw do podjcia niniejszej uchway zawiera przepis art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, stanowicy delegacj do wydania aktu prawa miejscowego. Zgodnie z w/w przepisem rada gminy okrela, w drodze uchway, wymagania jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie: 1) ochrony przed bezdomnymi zwierztami, 2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt, a take grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci. Powszechnie obowizujcy charakter zawartych w uchwale norm prawnych zobowizuje do formuowania ich jedynie na podstawie i w granicach upowanienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujcych delegacj ustawow, pozbawionych jednoczenie powtrze przepisw powszechnie obowizujcych zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczeglnoci w aktach rangi ustawowej. Stanowione przez organy jednostek samorzdu terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowiem regulowa kwestie wynikajce z delegacji ustawowej w taki sposb, by przyjte w oparciu o ni normy uzupeniay wydane przez inne podmioty przepisy powszechnie obowizujce, ksztatujce prawa i obowizki ich adresatw. Ustawodawca, formuujc okrelon delegacj do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upowanienie do uregulowania wycznie kwestii nie objtych dotd adn norm o charakterze powszechnie obowizujcym - w celu uksztatowania stanu prawnego uwzgldniajcego m.in. specyfik, moliwoci i potrzeby rodowiska, do ktrego waciwy akt wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalno takiego dziaania organu realizujcego delegacj ustawow, ktre polega na powtarzaniu bd modyfikacji wicych go norm o charakterze powszechnie obowizujcym. Przedstawione stanowisko znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii orzeczniczej, uznajcej za niedopuszczalne powtrzenie regulacji ustawowych bd ich modyfikacj przez przepisy prawa miejscowego (por. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003r., sygn. II SA/Ka 1831/02, niepublikowany; wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2002r., sygn. II SA/Ka 508/02, niepublikowany). Naczelny Sd Administracyjny w wyroku z dnia 14 padziernika 1999r. (sygn. II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17) trafnie zauway, e uchwaa organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego nie moe regulowa jeszcze raz tego, co zostao zawarte w obowizujcej ustawie. Taka uchwaa, jako istotnie naruszajca prawo, jest niewana. Trzeba bowiem liczy si z tym, e powtrzony przepis bdzie interpretowany w kontekcie uchway, w ktrej go powtrzono, co moe prowadzi do cakowitej lub czciowej zmiany intencji prawodawcy. W kontekcie przedstawionych wyej wyjanie za sprzeczne z prawem naley uzna take postanowienie uchway wynikajce z 1 lit. c w zakresie sw: humanitarny, pozwalajcy na uniknicie ranienia zwierzt, powtarzajce przepis art. 3 zdanie pierwsze Rozporzdzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierzt podczas transportu i zwizanych z tym dziaa oraz zmieniajcego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporzdzenie (WE) nr 1255/97. W przepisie tym - normujcym oglne warunki transportu zwierzt - wskazano, i nikt nie moe przewozi zwierzt lub zleca transportu zwierzt w sposb powodujcy ich okaleczenie lub przyczyniajcy si do zadawania im cierpienia. W pozostaym zakresie - omawiany przepis uchway narusza art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach. Podkrelenia wymaga bowiem fakt, i rada gminy zobligowana jest do okrelenia wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia. Tymczasem w przedmiotowej

3 uchwale, Rada Miejska w Skoczowie ustalajc, i transport zwierzt powinien odbywa si w sposb uniemoliwiajcy ich ucieczk naoya faktycznie na przedsibiorc obowizki jakie powinien realizowa ju po uzyskaniu zezwolenia. Zastrzeenie to dotyczy rwnie postanowienia przyjtego w 1 lit. e uchway. Z kolei postanowienia przyjte w 2 lit. a uchway powielaj zapisy rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegowych wymaga weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzt z dnia 23 czerwca 2004 r. - odpowiednio: tiret 1 - powiela zapis 2 ust. 2 pkt 3 rozporzdzenia, tiret 2 - powiela zapis 2 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporzdzenia, tiret 3 - powiela zapis 2 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia, tiret 4 - powiela zapis 2 ust. 2 pkt 1 ozporzdzenia z jednoczesn jego modyfikacj, tiret 5 - powiela zapis 2 ust. 1 pkt 2 rozporzdzenia, Nadto w przepisie 2 lit. b uchway przyjto postanowienie, zgodnie z ktrym schronisko dla zwierzt powinno by zlokalizowane w miejscach oddalonych co najmniej o 300 m od siedzib ludzkich, innych miejsc przebywania zwierzt, rzeni i ubojni oraz obiektw budowlanych przetwrstwa rolno-spoywczego, zakadw utylizacyjnych i wytwrni pasz co najmniej o 50 m. Naley wskaza, i organ stanowicy gminy zobowizany jest do redagowania uchwa w sposb zrozumiay dla przecitnego adresata. Tymczasem, w ocenie organu nadzoru przyjta regulacja jest niejasna. Nie sposb na podstawie cytowanego przepisu jednoznacznie ustali, dla ktrych obiektw Rada przewidziaa minimaln odlego od schroniska 300 m, a dla ktrych 50 m. Jednoczenie wymaga podkrelenia, i kwestia ta zostaa unormowana w 1 ust. 1 powoanego rozporzdzenia. Unormowanie to stanowi, i schronisko dla zwierzt powinno by zlokalizowane w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m od siedzib ludzkich, obiektw uytecznoci publicznej, zakadw nalecych do podmiotw prowadzcych dziaalno gospodarcz w zakresie produkcji produktw pochodzenia zwierzcego, zakadw nalecych do przedsibiorcw prowadzcych dziaalno gospodarcz w zakresie wytwarzania rodkw ywienia zwierzt, zakadw prowadzcych dziaalno w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktw zwierzcych, rzeni, targw, spdw, ogrodw zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia zwierzt. Ustalenie w uchwale innej ni przyjta przez prawodawc odlegoci schroniska dla zwierzt od okrelonych obiektw jest sprzeczne z cytowanym przepisem rozporzdzenia. Ponadto rozwizanie takie stanowi modyfikacj przepisu rozporzdzenia, do czego Rada Miasta Skoczowa - realizujcego delegacj ustawow, nie bya uprawniona. W przepisie 2 lit. f uchway na przedsibiorc ubiegajcego si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt naoono obowizek zapewnienia odpowiedniej opieki zwierztom znajdujcym si w schronisku, w tym opieki weterynaryjnej. Tymczasem wymg taki wynika z 7 ust. 1 w/w rozporzdzenia, w myl ktrego "Podmiot prowadzcy schronisko zapewnia zwierztom przebywajcym w schronisku opiek weterynaryjn, w szczeglnoci w zakresie: kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, zwalczania pasoytw wewntrznych i zewntrznych. Z kolei w 2 lit. g uchway wskazan kategori przedsibiorcw zobligowano do zapewnienia odbioru zwok zwierzcych przez przedsibiorc prowadzcego dziaalno w tym zakresie. Tymczasem obowizek ten wynika z 3 w/w rozporzdzenia. Nadto z 3 lit. a uchway wynika, i grzebowisko lub spalarnia zwok zwierzcych moe by zlokalizowane na terenie zgodnym z planem zagospodarowania przestrzennego. Wymaga podkrelenia, i plan zagospodarowania przestrzennego jest nie tylko wyrazem polityki przestrzennej gminy (bdcym jednoczenie rdem informacji dla potencjalnych

4 inwestorw), ale przede wszystkim jej prawem miejscowym. Oczywistym jest zatem, i lokalizacja wszelkich obiektw na terenie gminy powinna by dokonywana z uwzgldnieniem postanowie aktu tej rangi. Naley wskaza, i omawiana regulacja uchway wykracza ponad upowanienie, wynikajce z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach - powoanego w podstawie prawnej niniejszego aktu. W konsekwencji, przyjmujc kwestionowane postanowienie, Rada naruszya zasad legalizmu, wyraon w art. 7 Konstytucji RP, w myl ktrej organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Z uwagi na powysze stwierdzenie niewanoci przedmiotowej uchway - w czciach wskazanych na wstpie - jest konieczne i uzasadnione. Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyskiego 2, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia.

wz.WOJEWODY LSKIEGO Stanisaw Dbrowa I WICEWOJEWODA