CAIET DE SARCINI

HALA DEPOZITARE SI BIROURI

ARHITECTURA
Indicaţiile cuprinse în această documentaţie se referă la condiţiile tehnice care trebuiesc luate în considerare la execuţia principalelor lucrări de finisaje prevăzute pentru corpurile de cladiri ce adapostesc funcitunea de hala depozitare, respectiv corpul de birouri. Este recomandabil ca pe întreaga perioadă de execuţie, lucrările să se execute sub asistenţa tehnică a proiectantului. Caietul de sarcini şi soluţiile de proiectare vor putea fi completate în funcţie de elementele noi, apărute în timpul execuţiei lucrărilor. De asemenea este recomandabil ca proiectantul să colaboreze la alegerea materialelor celor mai potrivite, pentru asigurarea unei calităţi deosebite a lucrărilor. S-a insistat pe descrierea unor aplicaţii, tehnologii, aceasta neexcluzînd respectarea tuturor STASurilor, normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare referitoare la operaţiile descrise. Controlul calităţii lucrărilor Verificarea calităţii materialelor componente şi betoanelor se face în conformitate cu prevederile din NEO 12-99. Pentru lucrările din beton şi beton armat pe diferite faze de execuţie care devin lucrări ascunse, verificarea calităţii trebuie consemnată în ‘’Registrul de procese verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse ‘’. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o fază ascunsă. Controlul calităţii lucrărilor se face în conformitate cu prevederile din NEO12-99. La întocmirea cărţii construcţiei se va ţine cont de prevederile ‘’Normativ C 167-77, normativ privind cuprinsul şi modul de întocmire, completare şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiei’’. Executarea lucrărilor pe timp friguros Lucrările se vor executa pe timp friguros în condiţiile prevăzute în actele normative în vigoare printre care:
B-dul Unirii, nr.5, bl. 1B, sc. 1, et. 2, ap. 4, sector 5, Bucuresti; Romania Tel: 021 335 02 02; 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design.ro

-Normativ pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat – indicativ NEO12-99 -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente C16-84 (BCnr.6/85); -Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel beton C28-83. Printre măsurile speciale care trebuie avute în vedere se menţionează: -se interzice desprinderea prin tragere cu macaraua a elementelor prinse de îngheţ de elementele pe care se reazemă. Se vor folosi în acest scop apa caldă, abur. -betoanele şi mortarele se vor încălzi la o temperatură de maxim 40°, luându-se măsuri corespunzătoare de conservare a clădirii; -se vor termoizola cofrajele;º -înainte de turnarea betoanelor se verifică dacă s-au îndepărtat resturile de zăpadă; -se ţine evidenţa zilnică a lucrărilor cu menţionarea temperaturilor exterioare; -lucrările de turnare beton în structură (stâlpi, grinzi, plăci, pereăi) se sistează când temperatura scade sub +5ºC; -sudarea barelor la temperaturi între -5ºC şi +5ºC se va face cu împachetarea barelor cu vată minerală; -la temperaturi între -5ºC şi -15ºC este necesară preîncălzirea cu flacără oxiacetilenică. Măsuri de protecţia muncii Constructorul va respecta normele generale pentru protecţa muncii publicate în Buletinul Construcţilor 5 – 8 / 1993. La executarea lucrărilor se respectă toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute de legislaţia în vigoare. Lucrările se execută pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate, în care sunt detaliate toate măsurile de protecţia muncii. Se verifică însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul. Dintre măsurile ce trebuie avute în vedere se precizează următoarele: echipelor de muncitori li se va face în prealabil un instructaj de protecţia muncii şi vor fi verificaţi medical periodic. în jurul locului de lucru se va realiza o zonă îngrădită şi avertizoare din tablă. zonele de lucru periculoase trebuie marcate cu panouri şi inscripţii toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele trebuie verificate în conformitate cu normele în vigoare căile de rulare a macaralelor trebuie autorizate de I.S.C.I.R; dispozitivele de ridicare trebuie verificate periodic; se atrage atenţia asupra măsurilor care trebuie să prevină accidentele de manipulare a elementelor prefabricate, care prezintă fisuri sau segregări în zona urechilor. se interzice deplasarea panourilor prefabricate cu ranga în timp ce tensiunea cârligului e slăbită. montarea cofrajelor şi armăturilor se va face de pe podine cu minimum 70 cm lăţime. Platformele de lucru vor fi dotate cu balustrade. pe vânt puternic, ceaţă deasă, nu se vor executa lucrări la exterioare, acoperiş.
B-dul Unirii, nr.5, bl. 1B, sc. 1, et. 2, ap. 4, sector 5, Bucuresti; Romania Tel: 021 335 02 02; 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design.ro

-

lucrul la faţadă se va efectua numai la temperaturi peste 0ºC. la acoperiş – muncitorii vor fi legaţi cu centuri de siguranţă. muncitorilor li se va face şi un instructaj P.S.

Prevederi speciale Se atrage atenţia asupra următoarelor categorii de lucrări a căror executare incorectă poate compromite rezistenţa şi stabilitatea construcţiei: -trasarea axelor la infrastructură şi la suprastructură -executarea grinzilor de fundaţii; -executarea structurii (grinzi, stâlpi, pereţi); -respectarea prevederilor din proiect referitoare la diametre şi calitatea armăturilor; -încadrarea în abaterile admise în ceea ce priveşte dezaxările, abaterile pe verticală; -întocmirea în timp util a programului privind măsurarea tasărilor, executarea reperelor de adâncime şi a citirilor ‘’0’’. CAP.1. COMPARTIMENTĂRI, ÎNCHIDERI 1.0. Introducere La interior compartimentările se vor realiza din: pereţi uşori cu schelet simplu sau dublu şi plăci din gips carton având grosimea de 10 cm.

Închiderile exterioare se vor realiza din: - pereti din beton cu grosime variabila - sistem de perete cortina cu panouri vitrate montate pe sistem propriu din aluminiu, situat pe fatada principala ce contine accesul in corpul de birouri. La execuţia lucrărilor de zidărie se vor respecta prevederile “Instrucţiunilor tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială”, Indicativ C.17/1982. De asemenea este obligatoriu ca dimensiunile, marca şi calitatea cărămizilor şi marca mortarului de zidărie să fie conform celor indicate în proiect. Condiţiile de calitate şi verificarea calităţii lucrărilor de zidărie de cărămidă sunt cele arătate în STAS 10109/1 – 1982 şi în “Normativ pentru verificarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente” Indicativ C.56/1985. La execuţia lucrărilor de zidărie se vor respecta prevederile din “Norme republicane de protecţie a muncii” aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii cu Ordinele nr. 34/1975 şi 60/1975 inclusiv modificările aprobate cu Ordinele 110/1977 şi 39/1977. Vor fi de asemenea avute în
B-dul Unirii, nr.5, bl. 1B, sc. 1, et. 2, ap. 4, sector 5, Bucuresti; Romania Tel: 021 335 02 02; 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design.ro

vedere Normele generale P.S.I. la proiectarea şi realizarea construcţiilor aprobate prin D. 290/16.08.1977. 1.1. Executarea lucrărilor de zidărie Lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile din P2-85, C56-85 şi STAS 10109/1-82. Toate materialele care intră în compoziţia unei structuri din zidărie nu pot fi puse în operă decît: după verificarea certificatelor de calitate care să ateste că sunt cele corespunzătoare normelor respective; după ce s-au executat la locul de punere în operă încercările prevăzute în prescripţiile tehnice respective; după verificarea fişei de transport a betonului şi mortarului din datele căruia să rezulte că betonul şi mortarul sunt corespunzătoare calităţilor prevăzute în proiect şi în prescripţiile tehnice. mortar (STAS 1030-85 şi instrucţiuni tehnice C17-82) având marca conform proiectului Consistenţa mortarului, determinată cu conul etalon pentru zidăria din cărămizi şi blocuri cu goluri verticale de 7-8 cm. Cărămizile, înainte de punerea lor în lucru, se vor uda bine cu apă. Pe timp de arşiţă udarea trebuie făcută mai abundent. Grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm, iar a celor verticale de 10 mm cu abaterile prevăzute în tabelul 8,5. Rosturile orizontale şi verticale se umplu cu mortar pe toată grosimea zidăriei, mai puţin de 10-15 mm la faţa zidăriei care urmează a se tencui, pentru a se asigura o bună aderenţă a tencuielii. Întreruperea execuţiei zidăriei se face numai în trepte. Armătura-carcasă în stîlpişori se va monta înainte de executarea zidăriei. Pe măsura executării zidăriei, în rosturile orizontale ale acesteia se aşează barele orizontale de legătură cu stîlpişorii, înglobîndu-le în mortar marca M50, obţinut când este cazul prin îmbogăţirea locală a mortarului ciment. Rosturile zidăriei din dreptul stâlpişorilor se lasă neumplute cu mortar pe o adâncime de cca 20mm pentru realizarea unei legături cât mai bune cu betonul din stâlpişori. Turnarea betonului în stâlpişori se face în straturi cu înălţimea de cca 1,00 m., după udarea prealabilă a zidăriei şi a cofrajului. Îndesarea betonului se face cu vergele, se interzice folosirea în acest scop a vibratorului sau baterea cofrajelor. Ghermelele necesare se vor zidi de o parte şi de alta a golurilor după ce vor fi imprimate cu carbolineum sau cufundate de 2-3 ori într-o baie de bitum fierbinte. Abateri admisibile STAS 10109/1-82 Nr. Denumire element Crt. 0 1 1 Abateri limită ( mm.)

2 La dimensiunile pereţilor – la grosimea de execuţie a pereţilor din cărămidă şi

B-dul Unirii, nr.5, bl. 1B, sc. 1, et. 2, ap. 4, sector 5, Bucuresti; Romania Tel: 021 335 02 02; 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design.ro

blocuri ceramice +4 de 14 cm. -6 +6 -8 +10 -10

de 24 cm.

> 24 cm.

La goluri pentru pereţi din cărămidă şi din blocuri ceramice +10 2 pentru goluri < 100 cm. -10 +20 -10 +15 3 cu latura încăperii < 300 cm. -15 +20 -20 +10 -10 +50 -50

pentru goluri > 100 cm. La dimensiunile în plan ale încăperilor

cu latura încăperii >300 cm. 4 La dimensiunile parţiale în plan (şpaleţi) 5 La dimensiunile în plan ale întregii clădiri

La dimensiunile pe verticală pentru pereţi din cărămidă şi blocuri ceramice +20 6 Pentru un nivel -20 +50 -50

Pentru întreaga construcţie
B-dul Unirii, nr.5, bl. 1B, sc. 1, et. 2, ap. 4, sector 5, Bucuresti; Romania Tel: 021 335 02 02; 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design.ro

pe toată lungimea neîntreruptă a peretului) La coaxialitatea pereţilor suprapuşi +10 dezaxarea de la un nivel la următorul La rosturile de dilataţie tasate şi antiseismice +20 ( cel mult 30 mm. sc. bl. 4. 2 mm. 8 la rectilinitatea muchiilor la verticalitatea neîntreruptă a muchiilor şi suprafeţelor 9 (cel mult 6 mm. dezaxarea maximă cumulată pe mai multe niveluri) 10 11 la lăţimea rostului -10 2 mm. pe nivel.La dimensiunile rosturilor dintre cărămizi şi blocuri rosturi orizontale +5 7 rosturi verticale -2 +5 -2 La suprafeţe şi muchii la planeitatea suprafeţelor 3mm. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design.. 2. (cel mult 20 mm. nr. (cel mult 20 mm. / m. 1. Romania Tel: 021 335 02 02. (cel mult. Bucuresti. pe întreaga înălţime) Abateri faţă de orizontală a suprafeţelor superioare ale fiecărui rînd de cărămizi sau blocuri pentru pereţi din cărămidă şi blocuri ceramice 2 mm. pentru întreaga înălţime) la verticalitatea muchiilor rosturilor Reguli şi metode de verificare a calităţii zidăriei B-dul Unirii.5. 1B. et.ro . / m. / m. sector 5. cel mult 30 mm. ap. pelungimea neîntreruptă a muchiei peretelui) 3mm.

2. trebuie însoţite de certificate de calitate. Verificarea tasării corecte a zidăriei şi a legăturilor la colţuri.0 m. cimentul (mortarul) sunt cele prevăzute în documentaţia tehnică. Bucuresti. Cărămizile. 1B.Se vor efectua verificări atât în timpul execuţiei cît şi după terminarea lor privind corespondenţa lucrărilor cu documentaţia tehnică care a stat la baza execuţiei lucrării. a construcţiei în ansamblu şi a mărimii golurilor pentru uşi. ele nu sunt puse în operă decât după verificarea calităţii prin încercări de laborator. Verificarea calităţii procentuale de fracţiuni de cărămidă se face prin examinarea vizuală în timpul execuţiei astfel ca procentul de fracţiuni de cărămidă să nu depăşească 15% din numărul de cărămizi pe ansamblu lucrării. ap. cu precizie de 1mm.5. ferestre etc se face prin măsurători directe efectuate cu metrul sau ruleta. se va proceda şi la verificarea grosimii fiecăruia. sc. efectuate între două dreptare aşezate pe feţele pereţilor. Verificarea planeităţii suprafeţelor şi a rectilinităţii muchiilor se face prin aplicarea pe suprafaţa peretelui sau în lungul muchiilor a unui dreptar de minim 2m lungime şi prin măsurarea unghiului dintre acest dreptar şi suprafaţa peretelui sau muchiei cu o precizie de 1mm. Verificarea orizontalităţii suprafeţelor superioare ale rândurilor de cărămizi sau blocuri se face cu ajutorul nivelei şi a dreptarului. B-dul Unirii. cu o lungime de 2. bl. În caz contrar. Legăturii pereţilor prin intermediul planşeelor. 4. centurilor. Verificările: Coaxialităţii stâlpişorilor şi pereţilor. Verificarea dimensiunilor încăperilor. et. şi a firului cu plumb corespunzătoare înălţimii nivelului. Verificarea grosimii pereţilor netencuiţi se face luîndu-se media a trei măsurători.ro . prin examinarea vizuală înainte de aplicarea tencuielii consemnîndu-se rezultatele verificării în documentele de şantier. Verificarea dimensiunilor şi a calităţii materialelor se face conform condiţiilor din standarde / prevederi legale în vigoare. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. pentru fiecare material utilizat. sector 5. Verificarea se face cu o riglă sau ruletă metalică cu gradaţie milimetrică. Romania Tel: 021 335 02 02. Verificarea umplerii rosturilor se face prin examinare vizuală.. precum şi calitatea lucrărilor executate. Dacă la examinarea vizuală se observă neuniformităţi mari între grosimea diferitelor rosturi. 1. ramificaţii şi încrucişări de pereţi se face în cursul execuţiei. Verificarea verticalităţii suprafeţelor şi muchiilor se face cu ajutorul unei rigle gradate în mm. nr.

sector 5. Normativele privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi: P.17/1982 zidărie şi tencuială” -”Normativ privind alcătuirea. 1233/D/80 montaj” -”Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii – D. Lucrări de izolaţii legate de executarea de zidărie se vor face după caz vizual sau prin măsurători directe. cu turnare ulterioară de beton în golul dintre contratreaptă şi partea din spate a treptei. 1. nr.16/1984 -”Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente” P. bl. din plăci.290/1977 -”Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor” C. Prescripţii generale” Ordin M. aproape în exclusivitate. fie pe planşee de beton armat în pantă.C. sc. fie pe scări din trepte de beton armat.14/1982 -’’Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie’’. nr. calculul şi executarea structurilor de -”Lucrări de zidărie. rezultatele consemnându-se în documentele de şantier.2/1985 zidărie” STAS 10109/1-1982 C.104/94 -”Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi realizarea pereţilor şi acoperişurilor din elemente de beton celular autoclavizat” STAS 1030/1985 Montarea scărilor Treptele scărilor interioare se execută.56/1985 instalaţii aferente” -”Norme pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi C. calcul şi alcătuirea elementelor” -”Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de STAS 5185/2-1986 -”Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri orizontale” STAS 6793/1986 -”Coşuri şi canale de fum pentru focare obişnuite la construcţii civile. Romania Tel: 021 335 02 02.Legăturii dintre pereţii de umplutură şi elementele de rezistenţă. 2. C.ro -‘’Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială’’. Bucuresti.5. 4. în timpul execuţiei lucrărilor. B-dul Unirii. . 1B.Ind. ap. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. et.

sau se folosesc şabloanele pregătite dinainte.se spală şi se udă partea din spate a treptei şi treapta de beton.Grosimea plăcii treptei este de minimum 30 mm. se întinde mortarul de ciment şi montează definitiv treapta. 4. Romania Tel: 021 335 02 02. Execuţia montajului treptelor decurge în felul următor: . . . . se ajustează şi se potriveşte plinta care poate fi continuă sau în trepte. Ipsosul se toarnă până la circa 50 mm de plinte pentru a nu intra în rosturile dintre acestea şi trepte. după care treapta se aşează provizoriu. în mărime naturală. . .3. pentru a o feri de spargeri. 1. în cazul planşeului de beton armat înclinat. 1. după ce s-a cioplit zidăria pentru crearea unui spaţiu suficient turnării mortarului.1. 1B. a nivelurilor şi a pornirii primei trepte.5. 2. Funcţiunile de rezistenţă şi fizica construcţiilor rezultă din conlucrarea scheletului din profile de tablă de oţel cu placarea din plăci de ipsos carton şi straturile izolatoare pozate funcţie de necesităţi. sau se desenează pe vang. Domenii de aplicare B-dul Unirii. a scoabelor şi a penelor de distanţare din lemn. Suplimentar pot suporta şi încărcările obiectelor agăţate.ro . bl. 1. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. profilul treptelor. Executarea pereţilor despărţitori uşori din gips-caton tip KNAUF sau RIGIPS Pereţii despărţitori uşori cu schelet simplu sau dublu şi plăci din ipsos carton sunt pereţi interiori despărţitori neportanţi care se montează pe şantier. sc.se căptuşeşte cu scânduri întreaga scară.se toarnă mortar între spatele contratreptei şi treapta de beton sau.se face verificarea trasajului. până la terminarea construcţiei. murdărie sau pătare.se fixează plinta cu ajutorul tapelor de ipsos. et. care se aşează pe margini şi se fixează cu capetele pe podestele de sus şi de jos ale acesteia. . se toarnă beton până la nivelul orizontal al muchiei superioare a contratreptei.se întinde sfoara de la ciubucul primei trepte cu înclinarea rampei. se toarnă mortarul de ciment în golul dintre zidărie şi spatele plintei. sector 5.se aşează prima treaptă. se potrivesc şi se rafilează pe uscat muchiile – dacă este necesar – şi apoi se fixează contratreapta cu ajutorul tapelor de ipsos. În loc de scânduri treptele se pot acoperi cu hârtie peste care se toarnă un strat gros de circa 20-30 mm de ipsos. nr. de unde poate fi îndepărtat.3. Bucuresti. ap.

B-dul Unirii. 1B.. Următoarele plăci se montează în acelaşi mod. După aceasta. Se introduc profilele CW în profilele de contur.5 cm. operaţiunea se continuă pe pereţi sau tavane. În continuare placa este fixată de scheletul suport cu ajutorul şuruburilor cu montaj rapid în aşa fel încît să nu existe tensionări. La racordările glisante la tavane. 2. şi trebuie să prezinte la partea superioară o toleranţă de circa 1cm. această distanţă nu trebuie să fie mai mică de 50 cm. plăcile nu vor fi înşurubate.3.ro . iar în cazul realizării izolaţiei acustice. 1. sector 5. îndesa şi asigura contra alunecării. Construcţia pereţilor – montajul Operaţia de montaj începe cu măsurarea şi trasarea pe planşeul portant al axelor pereţilor. În continuare se plachează a doua faţă a peretelui.2. în spaţiul gol din perete se va aşeza.Pereţii despărţitori uşori se folosesc în amenajări interioare la clădirile civile (inclusiv încăperi umede). În cazul placării duble. nr. et. Se începe montarea plăcilor din ipsos carton pe una din feţele peretelui. al doilea rând de plăci va fi înşurubat după primul rând. Romania Tel: 021 335 02 02. Înainte de începerea montării pe aceste profile se lipesc benzi de etanşare sau se ataşează alte materiale de etanşare adecvate. sc. în aer liber sau în spaţii cu temperaturi înalte. a uşilor şi a altor deschideri. Distanţa de la scheletul de susţinere la elementele de completare din zona de capăt a peretelui nu trebuie să depăşească 62. La tavan şi la pardoseli se utilizează profile de contur tip UW. 1. stratul de vată minerală necesar. Profilele verticale ale scheletului trebuie să pătrundă cel puţin 15 mm. prin decalarea îmbinărilor.5. 4. prin instalaţii suplimentare. ap. la profilele de contur UW de la partea superioară. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. bl. Prima placă din ipsos carton se pozează parţial pe schelet şi se fixează cu ajutorul nivelei cu bulă de aer. Bucuresti. Planşeele de rezistenţă. Fixarea de suprafeţele suport a profilelor de contur. care prezintă denivelări mari vor fi egalizate înaintea montării profilelor. iar la racordurile laterale ale pereţilor se folosesc profile de schelet tip CW. Grosimea normală a izolaţiei nu trebuie să fie mai mare ca spaţiul gol din perete şi nu trebuie micşorată sub dimensiunea necesară din condiţiile de fizica construcţiilor. După montarea instalaţiilor. a schelelor autoportante. Nu se vor utiliza în spaţii tehnologice umede.

5 mm. tip 421. vom folosi profilele obişnuite (CW şi UW) cu grosimea de 0. cu diblurile din plastic. Bucuresti. Dacă se montează uşi este necesară montarea de profile suplimentare de o parte şi de alta a uşii. 1. Se aşează grinzile scurtate în aşa fel încât rosturile verticale ale placării de deasupra uşii să fie amplasate la o distanţă cel puţin de 150 mm faţă de buiandrugul lateral al tocului uşii.3. sc. de ex. 4.5. În cazul introducerii unor benzi de acoperire a rosturilor din hârtie sau din împâslitură din fibră de sticlă este posibilă şi şpăcluirea cu umplutură pentru rosturi. cum sunt de exemplu cele din acţiunea umidităţii sau a temperaturii. Şpăcluirea plăcilor din ipsos carton poate demara numai după consumarea tuturor tensiunilor reunificative. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. Se aduce în poziţie verticală profilul CW care formează tocul iar cu ajutorul perechii de şuruburi autofiletante pentru tablă. de asemenea. Plăcile din gips-carton se fixează de profilele CW şi de buiandrugul din profilul UW. B-dul Unirii. ap. 1. pentru o încăpere a cărei înălţime vizibilă este de maxim 2600 mm. Eventualele rosturi orizontale trebuie să fie. precum şi deshidratarea rapidă sau încălzirea în timpul uscării pot duce la formarea de fisuri. 1.80 pentru începere precum şi greutăţi ale canatului de uşă până la 60 kg. Prin pătrunderea unul într-altul profilele CW pot suporta o greutate de 25 kg. 1 Realizarea tocurilor de usi in peretii despartitori din gips-carton Tocurile de uşă sunt montate după finalizarea (după placarea şi umplerea rosturilor) peretelui despărţitor în conformitate cu indicaţiile producătorului. Se decupează profilul de ghidaj UW în locul deschiderii uşii. tăind profilul UW în unghi de 450 cu foarfece pentru tablă şi ulterior îndoim în unghi drept. 5. sector 5.5 mm. Se presupune o temperatură a incintei de montaj şi a construcţiei de cel puţin 5°C. Rostul nu trebuie să pornească direct din colţul superior al tocului uşii. bl.Îmbinările plăcilor sunt deplasate faţă de poziţia îmbinărilor de pe partea opusă. La pereţii înalţi unde la îmbinarea plăcilor sunt necesare profile orizontale acestea vor fi decalate.-3. După fixarea ambelor profile CW se încastrează deasupra deschiderii uşii buiandrugul din profil UW. cu o lăţime a tocului uşii de până la 850 mm şi o greutate a uşii de până la 25 kg. cu lungimea de 9.2. tip 421 cu lungimea de 9. Umidităţi exagerate ale aerului (în comparaţie cu condiţiile de utilizare ulterioare) în timpul şpăcluirii. 6 mm. nr. a canatului uşii la o înălţime de 2. 1B. Aceste profile se montează pe întreaga înălţime a pereţilor şi se fixează foarte strâns de profilul de contur UW inferior şi superior. Romania Tel: 021 335 02 02. Pentru pregătirea deschiderii pentru uşă în gips-carton. Se introduce buiandrugul din profilul UW între profilele CW la înălţimea necesară şi se fixează cu ajutorul şuruburilor autofiletante pentru tablă. 2. acesta este unit cu profilul UW de ghidaj şi de plafon. 4. Se aşează două grinzi scurtate din profilul CW în buiandrug pentru scoaterea rosturilor placării în buiandrugul tocului uşii. et. în caz contrar reducându-se stabilitatea peretelui. situate la 150 mm faţă de colţul deschiderii uşii. 2.ro . Se pregăteşte buiandrugul. Profilul UW de la ambele părţi ale tocului uşii trebuie fixat de podea cu ajutorul a două mijloace de fixare.

vezi „Pregătirea deschiderii pentru tocurile de uşă din lemn”. aplicări de tapete. 1. Profilele sunt îmbinate şi aranjate similar ca la pregătirea deschiderii pentru tocul de uşă din lemn. plăcuţe. bl. Astfel se realizează aşanumitele grinzi casetate. 4. Tip 421 4. pentru fixarea tocului din oţel se vor folosi profilele consolidate UA.4.5. et. Tratamentul suprafeţelor Plăcile de gips–carton sunt compatibile cu aproape toate tipurile de straturi de acoperire uzuale pentru interiorul încăperilor cum ar fi: lacuri şi vopsele de dispersie. verificarea scheletului metalic în dreptul golurilor de uşi. Profilul vertical de consolidare UW se pregăteşte în aşa fel încât în locul de îmbinare a buiandrugului pe profil CW se crestează flanşele profilului UW. 2.3. Lucrări de realizare tavane false din KNAUF GKF B-dul Unirii. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design.4.6. Se aşează tocul din oţel concomitent cu montarea profilelor pereţilor despărţitori. Romania Tel: 021 335 02 02. nr. Dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare. 8. verificarea prinderii plăcilor de gips carton şi a planeităţii generale. însă profilele care formează tocul trebuie consolidate cu ajutorul profilelor UW. de asemenea. şpăcluirea scheletului metalic în dreptul golurilor de uşi. sector 5.3.9 mm (de ex. ap. trebuie să se utilizeze profilele consolidate UA pentru pregătirea deschiderii uşi. 7. pentru a păstra izolarea fonică. La o înălţime vizibilă a încăperii între 2600 – 2800 mm şi la ceilalţi parametri identici (lăţimea tocului uşii până la 850 mm.ro . Cu ajutorul şuruburilor pentru tablă minim 3. Bucuresti. Dacă una din condiţii este încălcată. În cazul depăşirii parametrilor menţionaţi la amenajarea peretelui despărţitor în zona tocului uşii. 1. să se umple şi spaţiul dintre tocul uşii şi profile. Dacă la peretele despărţitor s-a folosit vata minerală.2 x 13 mm) se îmbină profilele CW şi buiandrugul tocului (profil UW) cu tocul din oţel introdus. 1. Nu este indicată folosirea coloranţilor pe bază de silicaţi sau var. Pentru aplicarea ulterioară a unor straturi de tencuială suplimentară sau răşini artificiale sunt necesare tratamente preliminare cum sunt aplicarea de punţi de lipire sau aplicarea de grunduri. Verificarea pe faze a lucrărilor Verificarea calităţii lucrărilor se face la fiecare fază în parte: verificarea modului de realizare a scheletului metalic. Înainte de închidere este necesară umplerea cavităţii grinzilor casetate cu vată minerală. se înfiletează şuruburile în clemele tocului uşii (2 şuruburi la o clemă). 1B. straturi textile şi altele asemănătoare. 1. greutatea uşii până la 25 kg) se folosesc profile obişnuite pentru pereţi despărţitori (CW şi UW). sc. pentru fixarea tocului din oţel se folosesc profilele CW şi UW. Se îndoaie flanşele următoare spre interiorul profilului UW. verificarea durităţii muchiilor. este necesar.3. Încastrarea tocului de uşă din oţel La încastrarea tocului din oţel în peretele despărţitor Rigips trebuie să se folosească un toc de uşă destinat în mod expres pentru a fi montat în pereţi din ghips-carton.

Fixarea plăcilor GKF se începe în milocul plăcilor.Inchideri exterioare cu sistem de pereti cortina 2. la fixarea primului start se permite alegerea unei distanţe de trei ori mai mare. sc. sau în colţul plăcii pentru a se evita suprapunerile. Romania Tel: 021 335 02 02. 2. nr. B-dul Unirii.ro . Placile GKF se dispun transversal faţă de riglele de montaj. cu condiţia ca al doilea strat să fie montat în aceeaşi zi. bl.. • aplicarea cu stricteţe a tehnologiilor de execuţie. şi rigle de montaj cu interax de 400 mm. 1B. Mijlocul de prindere este şurbul cu montaj rapid TN35. Tavanele de gips carton vor fi zugrăvite cu var lavabil alb. et. Îmbinarea muchiilor vizibile se decalează cu cel putin 400 mm. TN35. apoi se dispun pe rigle şi se rostuiesc muchiile vizibile.1. iar distanţa de fixare a şuruburilor este de 170 mm. pe un schelet metalic. impuse de proiectant prin Caietul de Sarcini). În cazul placărilor multistrat. sector 5. a tuturor detaliilor „de firmă” conţinute de proiectul de execuţie. dar până la 500 mm.5. plăcile se presează bine pe scheletul suport. 1. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design.Tavanele realizate cu placi KNAUF GKF se fixează cu şuruburi cu montaj rapid. specifice sistemului de perete cortină vitrat care a fost selectat. În timpul fixării. având rigle portante montate la o distanţă de 500 mm. 4. ap. La montajul sistemelor de pereţi cortină se va urmări: • utilizarea de produse de calitatea celor prevăzute în proiect (calitate certificată atât prin agremente tehnice.Fline 2. Bucuresti. • respectarea. cât şi prin determinări experimentale specifice. Tavanele false suspendate din zona birourilor si a holurilor vor fi de tip ECOPHON ADVANTAGE. pe şantier.

ISO 9002. et.5. Modul de prindere al panourilor: cu fixarea geamurilor termoizolante sau panourilor opace pe sistemul structural al peretelui cortină.3. astfel încât acestea să permită realizarea de forme de sisteme de pereţi cortină. 1. de pe profilele de riglă pe cele de montant. sau panouri opace. în aşa fel încât apa infiltrată să fie condusă în exterior. rezultate în urma unui calcul de dimensionare. 1B. Bucuresti. 2. fabricate industrial şi sub controlul de calitate al firmei producătoare (organizat conform reglementărilor tehnice ISO 9001. în totalitate plane.ro . panourile vitrate sau opace se montează pe un sistem structural propriu din aluminiu. 2. drenajul se va face în cascadă.distanţier/traverse (elemente orizontale). Montanţii transferă încărcările aplicate sistemelor de pereţi cortină la sistemul structural al construcţiei. B-dul Unirii. sau de formă oarecare (rigle-distanţier). situat în afara planşeului care limitează clădirea. Drenajul şi ventilaţia sistemului de perete cortină trebuie să se facă controlat. 4. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. Alcatuirea sistemului de perete cortina: • sistemul structural propriu constituit din montanţi (elemente verticale) şi rigledistanţier/ traverse (elemente orizontale).4. din profile extrudate din aliaje speciale (vezi paragraful 3. • montanţii şi riglele – distanţier au secţiuni de diferite forme şi mărimi. • dispozitive speciale cu rol de rezemare pe sistemul structural al construcţiei. Riglele – distanţier transferă la montanţi o parte din încărcările panourilor de închidere. cât şi pe direcţie orizontală. • montanţii pot avea lungimi care să acopere unul sau două niveluri şi se echipează cu piese sau dispozitive de fixare de clădire. prin decuparea riglei şi aşezarea acesteia peste profilul de montat. • rigle . Sistemul structural sistemului de perete cortină este alcătuit din următoarele componente: • montanţi (elemente verticale). cu profile închise (montanţi şi rigle-distanţier). • geamuri termoizolante.2. Elementele structurale (montanţii şi riglele – distanţier) ale unui sistem de perete cortină din aluminiu sunt realizate.Montajul: La faţadele uşoare de tip „sistem de perete cortină”. etanşare şi finisare (piese speciale.5. sc. ap. cu frângeri atât pe direcţie verticală.1. mascat cu un profil de ornament de diverse forme (sistem de perete cortină clasic). • profilaţiile montanţilor sau ale riglelor – distanţier sunt orientate diferit. sau din două profile cuplate. Se precizează: • montanţii pot fi realizaţi dintr-un singur profil. Romania Tel: 021 335 02 02. sector 5. bl. sau oţel.pe langa panourile fize. nr. pentru aceasta. prin intermediul unor garnituri şi al unui profil presor exterior. efectuat în conformitate cu reglementările tehnice specifice din România. ISO 9003 şi confirmat de agrementul tehnic obţinut în România).2) din aluminiu (patente de firmă). fixare. peretele cortina contine si panouri mobile. 2. • panouri montate pe sistemul structural propriu şi care pot fi: panouri transparente din sticlă (fixe sau mobile). realizând puncte relativ fixe. de regulă. garnituri şi chituri). 2. • dispozitive de prindere. 2.

încărcările seismice şi eventual. 1.• se recomandă ca rosturile de dilatare să fie realizate în secţiunile de moment nul. 1B. pentru a prelua forţa tăietoare şi momentul încovoietor din zona în care se montează. se face prin intermediul unor piese speciale de legătură. Romania Tel: 021 335 02 02. furnizorul profilelor va garanta. între garnituri din EPDM. modele ale altor acţiuni). special proiectate. iar prinderea reţelei de sistemul structural al clădirii se face prin piese speciale. Se precizează: • dispozitivele de rezemare sunt prevăzute cu găuri ovalizate. Profilul de presor poate fi mascat cu diverse ornamente exterioare clipsate pe acesta. în cazul unor ochiuri mari ale reţelei. • riglele – distanţier dintre montanţi sunt prevăzute cu decupări executate cu precizie. la îmbinările dintre montanţi (mai lungi de 4…8 m). 2. Dispozitivele speciale de rezemare (aparatele de reazem ale montanţilor) transmit la sistemul structural al construcţiei forţele aferente sistemelor de pereţi cortină (încărcările gravitaţionale. Bucuresti. în secţiune dreaptă. Vitrajul sau panourile termoizolante de închidere se aplică din exterior şi se fixează prin intermediul unui profil de presor. B-dul Unirii. • în funcţie de configuraţia faţadei şi de dimensiunile profilelor rezultate prin calcul. • izolarea termică se obţine prin utilizarea unui profil din poliamidă aplicat axial pe structura portantă. sau masă plastică (aceste piese sunt fixate în prealabil de montanţi care. et. se prevăd eclise din aluminiu (având gabarit cât secţiunea camerelor secţiunilor montanţilor în care se introduc). • pentru clădiri cu înălţimi mai mari de 6. 8 mm). • profilul de eclisare este indicat să aibă valoare de secţiune apropiată de cea a profilului de montant în care se introduce. încărcările din vânt – presiuni/ sucţiuni. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. în vederea preluării abaterilor sistemului structural al construcţiei. indiferent de unghiul de racordare.ro .5. pentru a se realiza îmbinări corecte şi elastice. bineînţeles asigurându-se ca poziţia sa să fie ascunsă în zone de parapet tip ”shadow-box”. bl. păstrarea stabilităţii riglelor – distanţier la solicitarea din temperatură. care asigură condiţii de rezistenţă şi reglare. care se pot asocia pentru fiecare sistem de faţadă cortină în parte. • asamblarea profilelor concurente. sector 5. de regulă nu sunt recomandate rosturi de dilatare termică. la montaj. 4. care se fixează cu şuruburi numai pe o parte a rostului de îmbinare. ap. • pentru riglele – distanţier. asigurând posibilitatea unor deplasări cu valori reduse în timpul mişcărilor seismice puternice. Evitarea infiltraţiilor în zona de îmbinare a montanţilor cu riglele se va face prin prevederea unei garnituri de etanşare din EPDM sub profilul de riglă. prin intermediul unor piese speciale din aluminiu. alte încărcări. în cataloagele firmelor producătoare sunt precizate grupurile de montanţi şi rigle – distanţier. sau. • fixarea riglelor de montanţi se face direct cu ajutorul şuruburilor din oţel inox plasate în ştanţări ovale aplicate în nutul de garnitură al acestora. care permit o prindere „elastică” a sistemului de pereţi cortină de sistemul structural al construcţiei. de structura portantă. sau deasupra nivelului de plafon fals (acolo unde acesta există). în acest caz. • pentru preluarea dilatărilor datorate temperaturii (Capitolul 8). sc. dar şi posibilitatea alinierii perfect verticale a peretelui cortină. intră în camerele secţiunilor riglelor). nr. astfel încât să fie posibilă dilatarea (între extremităţile montanţilor se lasă un rost de min.0 m se folosesc piese de îmbinare şi fixare. încât să fie capabile să preia forţe spaţiale.

. sc. Montajul sistemului de perete cortina 2.7. care sunt alcătuite din două foi de geam. de echipe specializate de producătorii de sisteme de faţadă cortină).T. contactul dintre faţa betonului şi aparatul de reazem aplicat trebuie să fie intim. 1.7. 2. Spaţiul dintre geamuri poate fi cu aer uscat (grad de etanşeitate maximă pe tot timpul existenţei pereţilor cortină).5. • aparatele de reazem (în cazul construcţiilor din beton) vor fi fixate de sistemul structural al construcţiei prin intermediul ancorelor–conexpand. 1B. după caz. nicidecum efecte de încovoiere. de abaterile sistemului structural al construcţiei pe care se montează peretele cortină.5 Firma care va efectua montajul unui sistem de perete cortină va prezenta eşantioane reprezentative pentru fiecare tip de elemente de faţadă. elaborator al proiectelor de arhitectură şi rezistenţă ale construcţiei.7. cu proiectul de arhitectură al construcţiei şi cu prevederile documentului „Caiet de sarcini”). nr. sau printr-un proiectant de specialitate. sau cu gaze inerte (soluţia cea mai bună din punct de vedere al transferului de căldură). între care se află un spaţiu închis ermetic. dimensionate la eforturile din secţiunile de serviciu. incolore sau colorate. care vor constitui elemente de referinţă şi comparaţie pe timpul desfăşurării lucrărilor de execuţie. Calitatea geamurilor termoizolante poate fi obţinută fie prin calitatea geamului. 2. Romania Tel: 021 335 02 02.7.ro . acesta va fi înaintat pentru verificare unor specialişti cu experienţă în această specialitate. et. atestaţi M. tâmplăria de aluminiu exterioară). panouri de aluminiu. 2.• mărimea dispozitivelor de rezemare este determinată de greutatea vitrajelor şi. sau prin pelicule lipite pe geam (folii). rigle – distanţier.C. agrementat în România. 2. în conformitate cu Legea nr. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. 4. 2. conform prescripţiilor tehnice ale producătorului de sistem. care va fi realizat cu echipe specializate (montajul sistemelor de pereţi se realizează.7. se va asigura un montaj calificat.7 Clasificarea pereţilor cortină în funcţie de alcătuirea sistemului structural propriu. tipuri de elemente de tâmplărie). 2.2 Documentaţia tehnică elaborată de firma care va monta sistemul de perete cortină (proiectul sistemului de perete cortină). un proiect detaliat. 2. ap. precum şi detaliile specifice clădirii şi a fiecărei zone în parte.4 Dacă proiectul sistemului de perete cortină primeşte aviz favorabil. elemente de conectare.1 Firma care a câştigat licitaţia pentru a efectua montajul unui sistem de perete cortină va realiza în regie proprie. fonoizolante.6 Odată cu livrarea elementelor componente ale unui sistem de perete cortină. cu rezistenţă sporită la foc. în vederea avizării acestuia (validarea şi armonizarea soluţiilor „de firmă” adoptate. Geamurile utilizate pentru realizarea sistemelor de pereţi cortină sunt geamuri termoizolante. care diferă prin sistemul şi/sau natura materialelor (zona vitrată. placarea cu panouri din aluminiu a unor zone ale faţadei.10/1995.7.7.5. 2. 2. Grosimile panourilor de geam sunt foarte diferite.T. bl. la dimensiunile prevăzute în proiect (montanţi. poate fi realizată după următoarele criterii: B-dul Unirii. sector 5. aparate de reazem. pentru ca ancorele să poată prelua doar eforturi de întindere în tijă sau forţă tăietoare. în funcţie de eficienţa ce urmează a fi realizată (de exemplu 6-12-6 mm: geam – aer – geam). trebuie să respecte normele tehnice şi juridice în vigoare în România. privind rezolvarea tuturor tipurilor de lucrări şi care va trata elementele de ansamblu. Bucuresti.3 Proiectul sistemului de perete cortină va fi prezentat proiectantului general. tipuri de geamuri.7. precum şi prevederile cuprinse în documentul „Caiet de sarcini”. a spaţiului cuprins între geamuri.

se vor folosi elemente de feronerie originale.montanţi continui pe două niveluri. sub control corespunzător.13 Toate elementele de legătură trebuie să preia toleranţele de execuţie ale sistemului structural suport.ro . 4. 2. nr.14 Verificarea calităţii lucrărilor de montaj se va face în conformitate cu instrucţiunile tehnice ataşate agrementului tehnic. b) alcătuirea secţiunilor transversale ale elementelor sistemului structural propriu: . elaborate de firma producătoare. deplasările fiind permise între ramele panourilor. 2. Bucuresti. fabricate industrializat. prin intermediul aparatelor de reazem.5. oţel inox sau oţel zincat termic. Toate componentele. certificatele de calitate. la partea superioară şi inferioară a montanţilor. astfel încât să se asigure etanşeitatea la vânt şi la ploaie. ap. sc. sector 5.7. trebuie să fie mascate. toleranţe ce vor fi specificate de ofertant. izolarea higrotermică şi acustică. et. cu interspaţii care permit deplasarea liberă în raport cu structura proprie a peretelui. În cazul tâmplăriei. 2.montanţii şi riglele-distanţier se realizează dintr-o singură piesă.a) alcătuirea montanţilor pe înălţimea clădirii: . Acest lucru se face prin utilizarea de piese de ventilaţie plasate pe profilele de montant. prin anodizare de minimum 15 microni. se face astfel încât să fie respectate toate exigenţele precizate în cadrul acestui normativ.7. bl. poate crea fenomenul de electroliză. 1B.7. iar în cazul sistemelor de pereţi cortină cu înălţime mai mică de 8 metri. iar înainte de punerea în operă.10 Se va evita contactul direct între oţel şi aluminiu.8 Pentru realizarea sistemului structural al unui perete cortină se vor utiliza profile debitate la forma şi lungimea necesară. cu excepţia balamalelor şi a mânerelor. 2. care conduc apa peste rostul de dilatare dintre aceştia. Aceste piese asigură totodată şi o circulaţie de aer pe perimetrul sigilaturii geamului termoizolant. Pentru ca apa colectată în canalele de drenaj ale riglelor şi ale montanţilor să se dreneze în exterior.12 Etanşeitatea îmbinărilor între montanţi este asigurată de piese de drenaj.7. Profilele vor trebui să fie protejate împotriva coroziunii. montanţii şi riglele se realizează prin cuplarea elementelor verticale şi orizontale ale ramelor panoului de sticlă. Elementele de prindere se vor executa din aliaje de aluminiu. precum şi caracteristicile de rezistenţă la foc impuse prin proiect. la un interval de maxim 8 metri una de cealaltă. plasată în spatele canalului de drenaj al montanţilor şi fixată de profilul de riglă. sau cadmiat. În aceste condiţii se vor folosi materiale izolatoare şi şuruburi zincate sau cadmiate. 2. marcate cu sigla producătorului de sistem. 2. Romania Tel: 021 335 02 02.7. Aceasta se va realiza cu profile din aliaje de aluminiu sau oţel.7.9 Sistemul de perete cortină se va monta pe sistemul structural al construcţiei. precum şi a uşilor şi ferestrelor. Profilele vor satisface cerinţele de izolare termică. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. 2. orice neconcordanţă cu proiectul tehnic.montanţi îmbinaţi la nivelul fiecărui planşeu.7. care în condiţii de condens sau umiditate. este necesară egalizarea presiunii din acestea cu presiunea exterioară. La partea inferioară a peretelui cortină va fi prevăzută o folie de hidroizolare. iar panourile de sticlă se montează între acestea. fapt care conduce la menţinerea proprietăţilor acestuia pe termen îndelungat. sau vopsire în câmp electrostatic. 2. Îmbinările unghiulare între montanţi vor fi prevăzute cu piese adecvate pentru drenaj. înlesnind degradările locale. 1. . sau cu B-dul Unirii.11 Montarea părţilor vitrate fixe. în vederea constanţei formei şi asigurării caracteristicilor fizico-mecanice pentru care se vor prezenta buletine de încercări. Piesa se fixează numai de montantul superior şi se etanşează cu tyocol. respectând întocmai proiectul de execuţie şi prescripţiile tehnice de montaj.

Tâmplăria din lemn şi metal Tâmplăria din lemn şi metal care soseşte pe şantier şi în fabrică gata confecţionată. 2.5. sector 5. trebuie verificată de către conducătorul tehnic al lucrării sub aspectul: existenţei şi conţinutului certificatelor de calitate.P.1980 şi menţinut în vigoare cu Ordinul M. Bucuresti.16 Pe perioada de montaj a sistemului de perete cortină. aprobate cu ordinul M. iar remedierile se vor face pe cheltuiala executantului. cât şi alte norme de protecţia muncii şi de tehnica securităţii muncii în construcţii. nr. METALICĂ.L.2. specifice activităţii de şantier. Feroneria inclusă este de înaltă fiabilitate. Romania Tel: 021 335 02 02. aplicabile în cazul execuţiei sistemelor de pereţi cortină.agrementul tehnic. Tamplăria interioară a acestui obiectiv este din din lemn. CAP. Tâmplărie din lemn şi metalică 2. precum şi cele prevăzute în normele de igienă şi protecţia a muncii în activitatea de construcţii-montaj. aprobat de M. iar totcul metalic.A. PVC sau combinata (la grupurile sanitare foaia este din lemn.ro . existenţei şi calităţii accesoriilor de prindere. transportul şi montarea sunt gratuite şi asigurate de către firma furnizoare.P.2. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. va trebui remediată. TÂMPLĂRIE DIN LEMN.1994. 1.1/N/03.2.1. corespondenţei cu prevederile din proiect şi cu prescripţiile tehnice de produs.1233/D/29.2. ap.A. nr.15 Măsurile de protecţia muncii. cu ordinul 9/N/15. sc. în vigoare la data executării lucrării.T. et. constructorul va respecta atât normele precizate anterior.01.Ind. 2.1993. proiectarea. 2. foaia de usa fiind protejata cu placuta metalica la partea inferioara).T.7. nr. Prevederi comune Verificarea produselor de tâmplărie (lemn sau metal) se face la primirea pe şantier a ambelor categorii în tot timpul punerii în operă (montării) precum şi la recepţie.C. bl. metalica. 4.03.L.7. B-dul Unirii. 1B. manevrare etc. 2.2.1. Măsurătorile. sunt cele prevăzute în „Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii”. Domeniul de aplicare Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de tâmplărie (uşi şi ferestre) geamuri aferente tâmplăriei şi lucrărilor de tinichigerie (glafuri). 2. GEAMURI ŞI LUCRĂRI DE TINICHIGERIE APARENTĂ 2.12.

6. între cercevea şi marginea şpaletului tencuit trebuie să fie un spaţiu de minim 3. 2. între foaia de uşă şi pardoseală să fie un spaţiu constant de 3 până la 8 mm. pene. La recepţia preliminară a întregului obiect. acestea înscriindu-se în registru respectiv.6. La punerea în operă se verifică dacă în urma depozitării şi manipulării. Verificarea pe faze se referă la întreaga categorie de lucrări de tâmplărie sau dulgherie şi se va face pentru fiecare tronson în parte încheindu-se “PROCESE VERBALE DE VERIFICARE PE FAZE DE LUCRARE”.2.1. balamalele. pazii de tablă) la ferestre (pentru îndepărtarea apelor de ploaie) este obligatorie. cuie. 1. Verificarea pe parcursul montării va fi executată de către conductorul tehnic al lucrării. şuruburi sau praznuri. sector 5. Verificări la tâmplăria de lemn La tâmplăria din lemn se va verifică: 1. Prevederi specifice 2. 7. existenţa şi calitatea accesorilor metalice: verticalitatea tocurilor şi a căptuşelilor ( nu se admit abateri mai mari de 1 mm. B-dul Unirii. potrivirea (luftul) corectă a foilor de uşi pe toată lungimea falţului respectiv. 9. 2. 3.500 mm.4. glafurile interioare vor fi montate cu o pantă către interior de 1% şi la aceeaşi înălţime faţă de pardoseala camerei. nr. tâmplăria nu a fost deteriorată. 8. trebuie să fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective. Eventualele deteriorări se vor remedia înainte de montare.2. sc. existenţa pieselor auxiliare (vasernase. Verificarea pe faze a calităţii lucrărilor se face conform regulamentelor în vigoare şi se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect şi condiţiile de calitate şi încadrare în abaterile admisibile prevăzute mai jos.ro .. Bucuresti.3. comisia de recepţie va verifica lucrările de tâmplărie urmărind: examinarea existenţei şi conţinutul proceselor verbale de verificare şi recepţie pe faze de lucrări. 2. Romania Tel: 021 335 02 02. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. drucărele. 2.5..5. să fie montate la înălţime constantă (pentru fiecare în parte) de la pardoseală. 10. 4. 11. 5. abaterile de planeitate a foilor de uşi sau a cercevelelor mai lungi de 1. 1B.2.3.3. nu trebuie să depăşească 2 milimetri.5 cm. dibluri. accesorile metalice trebuie să fie bine montate şi să funcţioneze perfect. 2./m. se va avea în vedere ca tâmplăria să îndeplinească perfect funcţia pentru care a fost prevăzută. 4. încastrarea tocului să fie făcută în pereţii existenţi prin ghermele. examinarea directă a lucrărilor executate prin sondaje. astfel ca tocul să nu aibă nici un fel de joc. ap. bl.). 2.2. et.2.

• Tipul de geam utilzat Se va utiliza la exterior geam termopan executat în următoarea structură pornind dinspre interior: geam joasă emisie 4 mm. sector 5. asamblarea elementelor componente prin suduri polisate (nu se admit cordoane de suduri neuniforme. Având în vedere exigenţele impuse de plastica de faţadă. trebuie protejate prin plăcuţe metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului. cameră de aer 12-15 mm. 2. deschiderea cercevelelor cuplate trebuie să se facă cu uşurinţă. sc. cu scurgeri de material sau găuri produse prin arderea pieselor).5.ro . Geamuri Prevederile de la capitolul geamuri se referă la controlul calităţii şi recepţiei lucrărilor de geamuri montate la uşi şi ferestre. Romania Tel: 021 335 02 02. corespondenţa cu proiectul şi a detaliilor respective. La interior grosimea geamului se va fixa de către executant cu respectarea caracteristicilor fizico – mecanice normate în raport cu dimensiunile ochiurilor fixe şi mobile din tabelul de tâmplărie. nr. prinderea tâmplăriei de zidărie.. verificarea calităţii vopsitoriei se va face conform capitolului ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII. verificarea calităţii vopsitoriei se va face conform capitolului ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII. 5. et. precum şi a culorii tâmplăriei şi a sticlei. 2.. 1B. modul în care s-a realizat montarea garniturilor de cauciuc. stâlpi de beton. bl. Se vor prezenta agremente tehnice pentru tâmplărie şi pentru geamuri. 6. geam float reflectorizant 6 mm. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. se va consulta în mod obligatoriu şi proiectantul general. Bucuresti. B-dul Unirii.2. 4. sau prin sudarea şi de praznuri sau plăcuţe metalice (conform proiectului). ele nu trebuie să fie blocate în urma vopsirii. 1. 13. Verificări la tâmplăria metalică La tâmplăria metalică se va verifica: 1. lăcaşurile de pătrundere a zăvoarelor în pardoseli şi tocuri. grunduirea cu miniu de plumb să fie realizată uniform pe toate feţele. 14. 2. la fixarea de către ofertant a tipurilor de profile. inclusiv pe cordoanele de sudură. 2. 3. diafragme.3. ap.12. 4.4.

Pentru a controla aderanţa cordonului de chit. 2. De asemenea. până la edificarea organului de verificare. examinarea directă a lucrărilor executate prin sondaj: 2. zgâriindu-se în acest scop vopseaua la câteva geamuri. respectiv pelicula de vopsea de miniu de plumb şi patul de acelaşi chit la tâmplăria metalică. bl. Un chit bun şi bine plasat aderă de geam şi falţ atât de puternic.3.ro . stabilite pentru fiecare caz în parte şi precizate în cataloagele de detalii tip sau în desenele de execuţie. Se controlează dacă s-a întins patul de chit pe falţul grunduit al tâmplăriei din lemn.5. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. La geamurile cu chit obişnuit sau cu chit cu miniu de plumb se controlează vizual dacă cordonul de chit nu prezintă crăpături. 1. 2. Verificarea lucrărilor de geamuri la recepţia preliminară a întregului obiect se va face de către COMISIA DE RECEPŢIE prin: examinarea existenţei şi conţinutul proceselor verbale de verificare pe faze de lucrări.7. ap.4. Verificarea materialelor aduse pe şantier şi în fabrică se efectuează de către conducătorul tehnic al lucrării şi se referă la dimensiunile şi calitatea materialelor prevăzute în documentaţia de execuţie. Bucuresti. 2. 4.5. Materialele nu vor fi puse în lucrare dacă nu sunt însoţite de certificatele de calitate. sc.8.5.5.2.1. Se controlează dacă îmbinarea chitului la colţuri este corect executată. B-dul Unirii. Romania Tel: 021 335 02 02. care se înscriu în registrul respectiv. Dacă nu se poate stabili precis existenţa patului de chit. 2.5. se scoate un ochi de geam. 2. Nu se admite să se vadă capetele ţintelor sau ştifturilor. încheindu-se PROCESE VERBALE DE VERIFICARE PE FAZE DE LUCRĂRI. la condiţiile de calitate şi la încadrarea în abaterile admisibile.5. Verificarea pe faze se va face pentru întreaga categorie de lucrări de geamuri şi pentru fiecare tronson în parte.5.5.5. încât nu se poate îndepărta decât prin tăiere cu dalta. operaţia repetându-se dacă rezultatul este negativ. Verificarea pe parcurs a calităţii lucrărilor se va face de către conducătorul tehnic al lucrării pe tot timpul execuţiei. Verificarea pe parcurs a calităţii lucrărilor se efectuează conform instrucţiunilor în vigoare şi se referă la corespondenţa cu tipurile şi dimensiunile din proiect.2. 2. fisurate sau zgâriate.6. 1B.5. nr. 2. grosimi variabile sau porţiuni desprinse. et. discontinuităţi. se va încerca cu ajutorul unui şpaclu desprinderea lui. nu se vor pune în lucru geamuri sparte. sector 5.

”Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre”. după care se toarnă apă pe geam. STAS 853/1980: STAS 3230/1984: ”Geamuri trase”.Etanşarea cordonului de chit se controlează prin scoaterea unei cercevele şi aşezarea într-o poziţie oblică.2/1987:”Tâmplărie pentru construcţii.5. 2. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. Lucrările de pardoseli se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului şi a “Normativului pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor “ C35-82.3. transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei de lemn”. nr.5. 4. Bucuresti. uşi interioare şi exterioare din lemn pentru Formate şi alcătuiri STAS 799/1988: ”Ferestre şi uşi din lemn. parchet. 1.47/1986: ”Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor prduse din sticlă în construcţii”.ro . PARDOSELI Prevederile prezente la acest capitol se aplică la toate lucrările de pardoseli executate la construcţii cu piatră naturală şi artificială. mochete. 1B. B-dul Unirii. “Feretre şi uşi de balcon din lemn pentru construcţii”.10. Romania Tel: 021 335 02 02. Metode de verificare a calităţii”.” STAS 9317/4. depozitarea. Jocul de 1…2 milimetri între geam şi falţ se va controla cu ocazia scoaterii pentru verificarea ţintelor sau ştifturilor precum şi a aderenţei cordonului de chit. ”Ferestre şi uşi de balcon. sc. 2.9. ap. bl. Normative privind proiectarea şi executarea lucrărilor de tâmplărie şi montare a geamurilor: C. 2. sector 5. et. respectiv a ştifturilor de sârmă de oţel la tâmplăria metalică se face prin sondaj. plăci şi covoare din materiale sintetice (plastice). scoţându-se chitul la câteva cercevele sau foi de uşi. C.5.Condiţii tehnice generale. Nu se admite pătrunderea apei prin stratul de chit. numărul sondajelor depinzând de volumul lucrării şi de rezultatele obţinute la primele încercări. Controlarea ţintelor de fixare a geamurilor la tâmplăria din lemn. CAP. STAS 465/1991: STAS 466/1992: STAS 5333/1993: construcţii”.199/1979: “Instrucţiuni tehnice privind livrarea. “Uşi din lemn pentru construcţii civile”.

0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. 3.3. s-au efectuat la locul de punere în operă – dacă prescripţiile tehnice sau proiectul le cer – încercările de calitate. La pardoselile din gresie se vor respecta recomandările din cap.1. Toate materialele. Romania Tel: 021 335 02 02. bl. al dozajelor. Nici o lucrare de pardoseli nu se va începe decât după verificarea şi recepţionarea suportului. ap. sector 5. pentru îndepărtarea prafului. nr. care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective.1. Se vor executa pardoseli din gresie în încăperile specificate pe planşele de arhitectură. Stratul suport al pardoselii trebuie să fie pregătit prin curăţarea şi spălarea lui cu apă. chiar situate în incinta şantierului.4. planeitate. semifabricate şi prefabricate ce intră în componenţa unei pardoseli nu vor intra în lucrare decât dacă în prealabil: s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării.2. instalaţii. Stratul suport pentru fiecare tip de pardoseală se va face conform prevederilor normativelor specifice. mecanice şi de compoziţie. impurităţilor sau resturilor de tencuială. că au fost livrate cu certificat de calitate. 5 – Placaje. 3. operaţii care se efectuează şi se înregistrează conform prevederilor capitolelor respective.1. străpungeri.1. O atenţie deosebită trebuie acordată verificării şi recepţionării lucrărilor de instalaţii ce trebuiesc terminate înainte de începerea lucrărilor de pardoseli (ex. B-dul Unirii. 3. Principalele verificări de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt: aspectul şi starea generală. pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de documente din care să rezulte cu precizie.1. al modului de execuţie şi al procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toată perioada lucrării. Bucuresti. 1B. caracteristicile fizice.Controlul materialelor întrebuinţate. izolaţii) şi a tuturor lucrărilor a căror executare ulterioară ar putea degrada pardoselile. 4. 2. rosturile. elemente geometrice (grosime. Betoanele şi mortarele provenite de la staţii centralizate. panta) fixarea îmbrăcăminţii pe suport. 1. canale. et. sc. Prevederi comune 3.5.1. 3. Executarea fiecărui strat component se va face numai după executarea stratului precedent şi constatarea că acesta a fost bine făcut.ro .

4./m şi numai în porţiuni izolate). ap. 2. Bucuresti.) 3. chiar situate în incinta şantierului. aderenţa la stratul suport (prin ciocănire cu ciocanul de zidar). Romania Tel: 021 335 02 02. Toate materialele. O atenţie deosebită trebuie acordată verificării şi recepţionării lucrărilor de instalaţii ce trebuiesc terminate înainte de începerea lucrărilor de pardoseli (ex. verificarea se face conform STAS 2560/1 – 74 ( ciment sclivist. au fost depozitate şi manipulate în condiţii care să evite orice degradare a lor.- racordarea cu alte elemente de construcţii sau instalaţii. gresie) verificarea se execută conform STAS 2560/1 – 74 şi STAS 2560/2 – 75. modul de racordare cu suprafeţe verticale. planeitate şi pante.3. aderenţa la stratul suport se verufică prin ciocănirea cu ciocanul de zidar: La pardoseli executate din piatră artificială sau nearsă din elemente prefabricate (dale din beton. care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective. et. planeitatea şi orizontalitatea. Verificarea pe parcursul lucrărilor 1. 1. sc. bl. pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de documente din care să rezulte cu precizie. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. starea generală a suprafeţelor. sector 5.5.ro . La pardoseli din piatră artificială. străpungeri. abaterea maximă admisă este de două unde cu săgeata maximă de ± 2 mm. dale din beton mozaicat. beton mozaic turnat): aspectul. mecanice şi de compoziţie. mărirea rosturilor. 2. pantele – dacă sunt prevăzute în proiect (abaterea maxim admisă este de ± 2. semifabricatele şi prefabricatele care intră în componenţa unei pardoseli nu vor intra în lucrare decât dacă în prealabil: s-a verificat de către conductorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de calitate. s-au efectuat la locul de punere în operă – dacă prescripţiile tehnice sau proiectul le cer – încercările de calitate. nr.5 mm. corespondenţa cu proiectul.2. caracteristicile fizice. canale. executate în suprafeţe continui. 1. Betoanele şi mortarele provenite de la instalaţii centralizate. (La aceste tipuri de pardoseli nu se încheie procese verbale de lucrări ascunse. denivelări între 2 elemente prefabricate alăturate. Verificarea la faza de lucrări La fazele de lucrări se fac aceleaşi verificări ca cele prescrise pentru parcursul lucrării: B-dul Unirii. instalaţii. 1B. 3. izolaţii) şi a tuturor lucrărilor a căror executare ulterioară ar putea degrada pardoselile.

1B. scafe: C.5. verificările ce comportă măsurători sau desfaceri se fac cu frecvenţă de 1/4 din aceea prescrisă pentru verificările pe pearcurs. Suprafeţele cu zidărie.1. sector 5. Romania Tel: 021 335 02 02.5. C 56/1985 – “Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente”. 1. Rezultatele verificărilor şi recepţiilor pe faze de lucrări se consemnează în procesele verbale conform instrucţiunilor respective. CAP. cel puţin 1/5 din încăperi. 2. Clasificare”. verificările directe se vor efectua cu frecvenţa minimă de 1/4 din cea prescrisă pentru închiderea fazelor de lucrări. Pentru cele ce comportă măsurători şi desfaceri. dar minim o verificare la 200 m2. STAS 3430/1982 – “Pardoseli. având rol de finisare şi de protecţie şi executate cu montare de orice tip. Normative privind executarea lucrărilor de pardoseli. Bucuresti.35/1982 – “Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor”.ro . STAS 1134/1971 – “Piatră de mozaic”. Verificări la recepţia preliminară a obiectului La recepţia preliminară a obiectului se efectuează: examinarea şi controlul documentelor încheiate pe parcursul lucrărilor şi pe faze de lucrări. plinte. 3. ap. et. Domeniul de aplicare Prevederile prezentului capitol se referă la toate tencuielile elementelor de construcţie. bl. În acest capitol intră şi tratamentele subţiri cu grosimi începând de la 1 mm.4. B-dul Unirii. TENCUIELI 4. sc. nr. STAS 388/1980 – “Lianţi hidraulici “Ciment Portland””. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. suprafeţele ce reprezintă faţa văzută a grinzilor şi stâlpilor se vor aduce la o suprafaţă plană prin tencuire. 4.4. C 16/1984 – “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”.verificările de aspect se efectuează încăpere cu încăpere. verificări directe şi anume: pentru aspect. STAS 7055/1984 – “Ciment Portland alb”. 3.

sector 5. cu M 25T.ro . 4.2. pe înălţimea nivelului unu. pentru grund şi de 1h. denivelări până la maximum 3 mm. Se realizează montarea unui pilon general de rabiţ pentru execuţia grundului cu M 50T. după terminarea întregului obiect: 4. Pentru prepararea mortarelor se va ţine cont de Instrucţiunile tehnice din C 17-82. Este absolut interzis de a aplica tencuiala peste suporţi ce nu au fost recepţionaţi conform instrucţiunilor specifice. Dată fiind importanţa lucrării.5. sc. Nu se admit umflături.5 – 2 cm.1. nu se vor executa tencuieli pe timp friguros. spre elementele de zidărie./m.2. nr. decoraţii pentru care se prevăd tehnologii speciale. la toată înălţimea clădirii. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificată oricând. drişcuită.2. bl. deci sub +5ºC. Tencuiala va respecta condiţiile de calitate conform C56-85. ap. Romania Tel: 021 335 02 02. Bucuresti.Pentru aceasta se execută o tencuire de 1. Această tehnologie nu se referă la zonele de ancadramente.2. Tencuielile fiind lucrări destinate de cele mai multe ori să rămână vizibile. Realizarea diverselor profile decorative. dat fiind faptul că în acelaşi plan apar tencuieli pe beton şi pe zidărie este necesară montarea unei plase de rabiţ lipită de elementele de beton ţi depăşindu-le cu 15 – 20 cm. Prevederi comune 4. B-dul Unirii. Verificarea calităţii suportului pe care se aplică tencuiala se face în cadrul verificării – executării acestui suport. Preioada maximă de utilizare a mortarelor va fi cea normată şi anume de până la 2 h. Suprafaţa tencuită va trebui să respecte reglementările de calitate conform C 56-85 caietul IX. Mortarul va fi livrat însoţit de elementele privind marca şi calitatea acestuia. şi 20 mm. 4. et. De asemenea. 2. pe care se aplică. neplaneităţi mai mari decât cele admisibile. 1B. trebuie să adere la stratul de zidărie sau beton. Nu se admit abateri de la planeitate decât maxim 2mm. Prin acest grund se va executa o tencuială drişcuită cu ciment alb şi praf de piatră de culoare albă. Astfel suprafeţele nu trebuie să prezinte crăpături. 1. sau 5 mm. neplaneităţi peste 2 mm.. pentru glet. Verificările calităţii tencuielilor se vor realiza la finalizarea fiecărei suprafeţe plane de faţadă şi cel puţin câte una la fiecare 100 m2. crăpături.

4. tâmplărie pe toc). Verificarea pe faze de lucrări a tencuielilor Se face în cazul tencuielilor pe baza următoarelor verificări la fiecare tronson în parte: 1. Romania Tel: 021 335 02 02. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. numărul de straturi ce se aplică şi grosimile respective. iar rezultatele se înscriu în registre de procese verbale de lucrări ascunse. 5.2. suporţi. 4. 1B.ro .2. cornişe). care să confirme că sunt corespunzătoare cu normele respective. Se va verifica dacă odată cu execuţia suporţilor au fost montate toate piesele necesare fiecărei tâmplării sau instalaţii (ghermele. balcoane. 3. 4. planşee. În toate cazurile în care rezultatul încercării este sub 75% din marca prescrisă. 2. dimensiunea. aderenţa la suport între două straturi. Pe parcursul lucrării este necesar a se verifica dacă se respectă tehnologia de execuţie.3. 2. brâie. cel puţin câte una la fiecare încăpere şi cel puţin una la fiecare 100 m2. conducte de instalaţii. se va anunţa beneficiarul lucrării pentru a stabili dacă tencuiala poate fi acceptată.2. et. Aceste cazuri se înscriu în registru de procese verbale de lucrări ascunse şi se vor menţiona în prezentarea ce se predă comisiei de recepţie preliminară.3. B-dul Unirii. Aceste verificări se efectuează înaintea zugrăvelilor sau vopsitoriei. această comisie va hotărî definitiv asupra acceptării tencuielii respective. sector 5. planeitatea suporturilor şi liniaritatea muchiilor. 4. praznuri.2. calitatea şi poziţia elementelor decorative (solbancuri. sc. Materialele nu pot fi introduse în lucrare decât dacă s-a verificat în prealabil de către conductorul tehnic al lucrării că acestea au fost livrate cu certificat de calitate.6. colţare. Se vor lua măsuri împotriva uscării prea rapide (vânt. rezistenţa mortarului.4. nr. bl. ap. dar cu o frecvenţă de min 1/3 din frecvenţa fazei precedente. utilizarea tipului şi compoziţiei mortarului precum şi aplicarea straturilor succesive fără depăşiri de grosimi maxime.5. 4. La recepţia preliminară se efectuează direct de către comisie aceleaşi verificări. spălări de ploaie sau îngheţuri. 1. 4. Bucuresti. Înainte de execuţia tencuielilor este necesar de a verifica dacă nu au fost recepţionate toate lucrările destinate de a le proteja sau lucrări care prin execuţie ulterioară ar provoca deterioarea tencuielilor (învelitori. Rezultatele încercărilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate conducătorului tehnic al lucrării în termen de 48 de ore de la încercare. etc). 4. 4. însorire).5. Verificări la terminarea unei faze de lucrări Verificările se efectuează terminarea unei faze de lucrări.4.

Abateri faţă de Max. 2 neregularităţi în orice direcţie având adâncimea sau sau în lăţime de până la 1 mm. et. şi max.ro Până la 1 mm. 1B. Bucuresti. sector 5.) băşici 1 m2 şi zgârieturi adânci. şi max. 2 neregularităţi în orice direcţie având adâncimea sau în lăţime de până la 2 mm. cele Până la orizontală sau admise pentru verticală a unor elemente 1 mm. B-dul Unirii. 1 mm. ciupituri./1m. Maxim una Nu se admit împuşcături. înălţimea camerei. la 4 cm2/1 m2. 3 mm./1 m./1 m./ toată înălţimea camerei. 2 mm./ neregularităţi în orice direcţie având adâncimea sau sau în lăţime de până la 3 mm. Romania Tel: 021 335 02 02./ 1m. înălţimea clădirii max 1 mm. TENCUIALA GLETUITĂ Nu se admit TENCUIALA FAŢADE Nu se admit Zgrunţuri mari (până Maxim două la la max. 4. ap./1 m. 3 mm. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. plinte. 2mm. . şi orizontală a max. bl. nr. până la lipsuri la glafurile ferestrelor. 3 mm. 20mm. şi max. pe toată 1 mm./1 m./1 m. la toată înălţimea clădirii Abateri faţă de Nu se verifică Max. 2 mm. fisuri. 30 mm. Abateri de la verticalăMinimum admis pentru elementul suport Max./1 m. şi max./m. 2. formate la drişcuire la stratul de acoperire Neregularităţi ale Nu se verifică suprafeţelorverificale cu dreptarul de 2 m. 1. şi max. * La tencuieli interioare Max. sc. de la o tencuielilor tavanelor latură la alta. într-o încăpere. lungime Nu se admit Nu se admit Nu se admit Max. Până la Până la 1 mm. şi 20 mm. 2 mm.5. obiecte sanitare. * La tencuieli exterioare max. Până la Max. pe toată max. şi Nu se verifică max. şi max. 20 mm. pervazuri.ABATERI ADMISE LA LUCRĂRI DE TENCULIELI DENUMIREA TENCUIALA TENCUIALA DEFECTULUI BRUTĂ DRISCUITĂ Umflături.

vopsitorii sau tapete.2. (Tencuieli.1. Bucuresti. elemente de tâmplărie. B-dul Unirii. STAS 1667/1976 – STAS 146/1980 – “Normativ pentru executarea tencuielilor umede”. 1. instalaţii). 5. glafuri. Romania Tel: 021 335 02 02. chiar după terminarea întregului obiect şi în consecinţă nu este necesar a se încheia procese verbale de lucrări ascunse. solbancuri. Este interzis a se începe executarea oricăror lucrări de zugrăveli. Prevederi comune 5. vopsitoriile. ieşinduri. 1B. Până la 6 mm. VOPSITORII. cornişe. ancadramente Abateri faţă de rază la Nu se verifică Până la 5 mm. pilaştri. zidării.1. Normative privind executarea lucrărilor de tencuieli. Verificarea calităţii suportului pe care se aplică zugrăvelile. 4. înainte ca suportul să fi fost verificat cu atenţie de către şeful punctului de lucru.5. “Var pentrui construcţii”.2. sc. Domeniul de aplicare Prevederile din prezentul capitol se referă la lucrări de zugrăveli şi vopsitorii interioare şi exterioare ale clădirilor.elemente ca: intrânduri. suprafeţe curbate 2 mm. 5. et. muchii. gleturi. Până la 5 mm. CAP. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. C 18/1983 – C 17/1982 – zidărie şi tencuială”. nr. Zugrăvelile şi vopsitoriile fiind lucrări destinate a rămâne vizibile. ZUGRĂVELI. pe înălţimea unui etaj. “Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a “Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare”.5. pe toată lungimea sau înălţimea 5 mm. privind îndeplinirea condiţiilor de calitate pentru stratul suport. betoane. 4.2. sector 5. 8 mm. 2. bl.5.ro ./elem. brâie. ap.2. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificată oricând. C 16/1984 – instalaţiilor aferente”. se face în cadrul verificării executării acestui suport. TAPETE 5.

precum şi aplicarea straturilor succesive în ordinea şi la intervalele de timp prescrise. Pe parcursul executării lucrărilor este necesar a se verifica respectarea tehnologică de execuţie. tâmplărie) precum şi dacă au fost montate toate piesele auxiliare (dibluri. însorire). 5. et. O zugrăveală prin frecare nu trebuie să se ia pe palmă.4. 5. Conducătorul tehnic al lucrării trebuie să verifice toate materialele înainte de a fi introduse în lucrare.1. streşini) sau a căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii. Urmele de bidinea sunt admise numai dacă nu se văd de la distanţă de 1 m. ap.3.5. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. 1B. console. 5. în vederea efectuării remediilor şi eliminării posibilităţii ca aceste defecte să se repete în continuare. stropi. suporţi pentru obiecte sanitare sau elemente de încălzire). La recepţionarea preliminară se efectuează direct de către comisie aceleaşi verificări. Verificările care se efectuează la terminarea unei faze de lucrări se fac cel puţin câte una la fiecare încăpere şi cel puţin una la fiecare 100 m2.2. fire de păr. stropii trebuie să fie uniform repartizaţi.7. prevăzută în prescripţiile tehnice. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli.2.3. Prin examinarea vizuală se verifică următoarele: Corespondenţa zugrăvelilor interioare şi exterioare cu prevederile din proiect şi cu eventualele dispoziţii ulterioare. este necesar a se verifica dacă au fost executate şi recepţionate toate lucrările destinate a le proteja (învelitori. băşici şi cojiri. 1. Vopsitorii B-dul Unirii. 4. Aderenţa zugrăvelilor interioare şi exterioare se constată prin frecare uşoară cu palma de perete. vopsitoriilor se face numai după uscarea lor completă şi are ca scop principal depistarea defectelor care depăşesc abaterile admisibile. urme de pensule sau bidinele). 5. Materialele trebuiesc livrate cu certificat de calitate care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective. dar cu o frecvenţă de minimum 1/5 din frecvenţa precedentă. sector 5. utilizarea reţetelor şi compoziţiei amestecurilor indicate. bl.6.2.3. Romania Tel: 021 335 02 02. 2. Verificarea calităţii zugrăvelilor. scurgeri.2. 5. Zugrăveli – verificări pe faze de lucrări 5.2. Pe suprafeţele stropite. nr. 5. spălări prin ploaie sau îngheţ. fără pete. aspectul suprafeţelor zugrăvite în culori de apă ( culoare uniformă. vopsitorii.5.5.2. Bucuresti.ro . 5. Nu se permit corecturi sau retuşuri locale. Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva uscării bruşte (vânt. sc.4.3.

ondulaţii. De asemeni se va verifica ca accesoriile metalice (şilduri. Separaţiile între zugrăveli şi vopsitorii. urme de pensulă sau urme de vopsea insuficient frecată la preparare. fără pete. 3. 2. radiatoarele. fără suprapuneri. emailuri sau lacuri trebuie să prezinte acelaşi ton de culoare.4. 2. Nu se admit pete de mortar sau zugrăveală pe suprafeţe vopsite. La vopsitoriile executate pe tâmplărie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula de vopsea a suprafeţelor de lemn sau metalice (chituri şi şlefuire în prealabil). drucăre. Suprafaţa vopsită cu ulei. 4.5. urme de pensulă. chituire a rosturilor. Constatarea se face prin ciocănire a vopselei cu degetul în mai multe puncte. Se va verifica. cremoane. 4. sector 5. Se va examina vizual pe toate feţele dacă ţevile. Înainte de începerea verificării calităţii vopsitoriilor se va controla mai întâi dacă la vopsitoriile în ulei s-a format o peliculă rezistentă. adică să nu prezinte straturi străvezii. şlefuire.5. sunt vopsite în culorile prescrise şi dacă vopseaua este uniformă . etc.1. desprinderi. alb imaculat. are următoarele proprietăţi: acoperire foarte lungă. neregularităţi cauzate de chituri sau şlefuire necorespunzătoare. 1. convectoarele etc. ce permite peretelui să respire. cute. pe acelaşi perete.1. precum şi între zugrăveală şi tavane. avându-se în vedere următoarele: 1. Vopseaua de orice fel trebuie să fie aplicată până la „perfect curat”. pete. sc. lavabil. et. 1B. radiatoarelor se vor controla cu ajutorul unei oglinzi. fisuri – care pot genera desprinderea stratului aglomerării de pigmenţi. 1. Prin examinarea vizuală se verifică aspectul vopsitoriilor.5. bl. permeabilitate ridicată.2. 5. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. olivere) să nu fie pătate cu vopsea. trebuie să fie distincte. Romania Tel: 021 335 02 02. băşici. Bucuresti. scurgeri lipsuri de bucăţi de peliculă. crăpături. înainte de vopsire dacă suprafeţele au fost corect pregătite prin curăţire de rugină. Zugrăveli interioare cu var lavabil 5.5. 1. 5. aspect lucios sau mat.4. după cum se prevede în proiect sau în mostre stabilite. Separaţiile trebuie să fie rectilinii şi orizontale. nr. Verificarea vopsitoriei feţelor „ nevăzute” ale ţevilor. Înainte de vopsirea suprafeţelor de vopsit vor fi verificate dacă au fost pregătite corect prin curăţire. mortar. B-dul Unirii. ap. etc. Caracteristici generale Varul lavabil pentru exterior pe bază de copolimeri vinilici cu aspect catifelat.ro . crăpături sau alte defecte.

4. executate la faţade şi la lucrările de placaje de faianţă executate la interiorul clădirilor de locuit (aplicate cu suporturi de mortare.2. 4. chiar după terminarea întregului obiect şi în consecinţă nu este necesar să se încheie procese-verbale de lucrări ascunse.5. Lucrările de placaje vor începe după verificarea următoarelor: B-dul Unirii. fără praf şi impurităţi de orice fel. 5.5. Placajele fiind destinate să rămână vizibile. sc.ro .5.6. Nu se aplică produsul la o temperatură mai mică de 5ºC.6. Se amestecă cu grijă adăugând lent apa până vâscozitatea de aplicare este cea dorită.6. 1. 5. elimină praful şi reduce consumul de var. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificată oricând. Bucuresti. În toate cazurile un strat de fixator izolant pe bază de apă sau de troluient. – 4 – 6 ore. Etape indicate suprafeţele noi trebuie să fie bine uscate. Varul plastic se va aplica cu ruloul. Capitolul de faţă se referă la lucrările de placaj din cărămidă. bl. – 2 – 4 ore.1.3. Romania Tel: 021 335 02 02. – 5 -10 minute. ci numai pe faze de lucrări. La suprafeţele văruite se îndepărtează vechea văruială prin raşchetare şi periere. Primul strat de Blitz trebuie dat un pic mai mult diluat decât următoarele pentru a favoriza impregnarea suprafeţei. et.3. Primul strat poate fi mai diluat pentru uşoara penetrare în porozitatea suportului. 5. 2. – 30 – 40 minute. Caracteristici tehnice aspectul peliculei: diluat: uscare la suprafaţă: uscare la atitudine: uscare în profunzime: al treilea strat: Modalităţi de aplicare – gros opac. ap. paste sau adezive de orice tip). inclusiv ciment – măturat bine. 1B. Instrumentele folosite trebuie spălate imediat după utilizare. nr. dilatare optimă. aplicare uşoară. sector 5. 5.2.5. 5. – apa.6. Lucrări de placaje 5. acesta presupunând o diluare a varului cu apă în proporţie de 15-20%.5. creşte aderenţa.

6. rosturi.5. 5. turnate chiar la turnarea mortarelor sau a pastelor respective).07 cm latura. atice. Verificarea pe faze de lucrări se face în cazul placajelor interioare pentru fiecare încăpere în parte. brâie.5. aderenţa placajului la stratul suport. execuţia ancorajului plasei sudate de care urmează a fi prins placajul exterior. executarea muchiilor ieşinde sau intrânde.stratului suport pe care urmează a fi aplicate. ghermele. mortarele provenite de la staţii centralizate. ţesătura plăcilor. bl. existenţei lucrărilor a căror execuţie ulterioară ar putea deteriora placajul (tâmplărie. determinarea de straturi din structura placajelor şi grosimilor respective (determinată prin sondaje executate cel puţin la 100 m2) aderenţa la suport a mortarului de poză şi între spatele plăcilor şi mortar (sau pastă adezivă) planeitatea suporturilor şi liniaritatea muchiilor ( bucată cu bucată) dimensiunile. Lucrările de placare se verifică după: aspect şi stare generală. Romania Tel: 021 335 02 02. et. cornişe. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. învelitori. 5. iar în cazul celor exterioare pentru fiecare tronson de faţadă în parte şi se referă la următoarele obiective: rezistenţa mortarelor sau a pastelor de aplicare a plăcilor de placaj (determinată în cuburi de 7. 2. balcoane). cornişe. semifabricatele şi prefabricatele care intră în componenţa lucrărilor de placare nu vor fi introduse în operă decât dacă în prealabil: s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că materialele au fost livrate cu certificat de calitate care să confirme că sunt corespunzătoare cu normele tehnice respective. 1. s-au efectuat la locul de punere în operă (dacă prescripţiile tehnice specifice sau proiectul le cer) încercări de calitate. nr. mecanice şi de compoziţie.6. pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de documente din care să rezulte cu precizie caracteristicile fizice. elemente geometrice (grosime. au fost depozitate şi manipulate în condiţii care să evite orice degradare a lor. 1B. planeitate. 4. 5. sc. ap. înainte de începerea montării placajelor. praznuri.4. sector 5. corespondenţa cu proiectul. Lucrările enumerate mai sus vor fi recepţionate conform capitolelor respective. suporţi şi toate lucrările de instalaţii). etanşeitate.6. etc) B-dul Unirii.6.ro . existenţa tuturor elementelor constructive destinate a proteja placajul ( planşee. Toate materialele. Bucuresti. chiar situate în incinta şantierului. verticalitate). calitatea şi poziţiile elementelor decorative care se plachează (solbancuri.

aşezat în orice direcţie pe suprafaţă. Indicaţii asupra placajelor exterioare 5. lungime. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. Verificări prin examinare vizuală 1. Romania Tel: 021 335 02 02. La recepţia preliminară comisia de recepie va efectua aceleaşi verificări. 2. liniile profilului trebuie să fie continue şi drepte. B-dul Unirii. 1 cm. bl. nr. 5. Indicaţii asupra placajelor interioare În prezenta documentaţie s-au prevăzut placaje de faianţă şi gresie în grupurile sanitare. şi să fie bine umplute cu mortar rezistent la intemperii şi colorat după indicaţiile din proiect. La placajele executate din cărămidă de placaj. 2.8. Corespondenţa elementelor profilate de placaj ale faţadei cu indicaţiile din proiect. Pereţii pe care vor fi aplicate plăcile de faianţă nu trebuie să fie tencuiţi. 4. c. 1.7. pentru ca mortarul de fixare să adere cât mai bine pe aceste suprafeţe. neadmiţându-se frânturi sau curburi (în conformitate cu proiectul de stereotomie). sector 5. sc. iar rosturile zidăriei trebuie să se cureţe bine pe o adâncime de cca. 5. 1. et. ancadramente. brâie etc).7. 5.Rostuirea dintre plăcile de cărămizi.ro . conform documentaţiei tehnnice prezente. suprafeţele placajelor şi solbancuri. 1B. Aceste spaţii nu trebuie să depăşească 10 mm. planeitatea suprafeţei se verifică cu dreptar de 2 m. după ce în prealabil au fost curăţate de praf. Apoi se va aplica pe pereţi un şpriţ din mortar ciment-nisip de 3 – 5 mm. calităţile şi caracteristicile prevăzute în STAS 233 -86. 5. Plăcile de faianţă vor fi ţinute în apă.. plăci ceramice. Abaterile admisibile în ceea ce priveşte planeitatea suprafeţelor sunt indicate în tabelul din anexa A2.7. modul de ancorare a plăcilor de granit şi marmură de plasa sudată.5. Mărimea şi modul de umplere cu mortar a spaţiilor dintre marginile. situate la acelaşi nivel (cornişe. Bucuresti. bucătării şi alte încăperi. Continuitatea rosturilor dintre plăcile placajelor în sensul că nu trebuie să existe frânturi sau curburi vizibile.Abaterile admisibile pentru placaje sunt date în anexa A2. cornişe etc.7. granit sau plăci de marmură. tocuri de uşi.6. 2. ap.1.2. Înainte de a fi aplicate pe pereţi vor fi lăsate să se scurgă 2 – 3 minute. la elementele continue. marmură sau granit cu mortar rezistent la intemperii. Plăcile se vor livra la dimensiunile.

în grosime de cca 2 cm. lungime. et.8. fixarea plăcilor pe pereţi. B-dul Unirii. aprobate de Ministerul Muncii. La găurile unde acoperirea cu rozetă nu este suficientă astfel încît conturul găurii se vede şi în jurul rozetei. cu Ordinele nr. Bucuresti. prin acoperire cu rozete metalice nichelate sau prevăzute cu garnituri – după cum este prevăzut în proiect. oglindă) nu trebuie să fie vizibile sub aceste obiecte. Montarea plăcilor se face prin aplicarea pe dosul fiecărei plăci a mortarului de ciment. 5. nr. planeitatea. Rosturile orizontale ale placajelor trebuie să fie în prelungire şi în linie dreaptă. La executarea lucrărilor de placaje se vor avea în vedere prevederile din “Norme republicane de protecţie a muncii. Suprafeţele placate cu plăci de faianţă trebuie să se termine cu plăci cu muchiile rotunjite. Sub acest dreptar aşezat pe orice direcţie nu se admite decât o singură denivelare de maximum 2 mm. 1. iar spatele lor să coincidă cu nivelul finisajului alăturat. De asemeni. execuţia îngrijită a rosturilor. fixarea prizelor. sc. Romania Tel: 021 335 02 02. bl. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. 1. Racordarea placajului cu tencuiala. sector 5. ap. 5. 34/75 şi 60/75.8. întrerupătoarelor. Străpungerile efectuate în suprafaţa placată. Planeitatea suprafeţei placate se verifică cu ajutorul unui dreptar 1. racordarea placajului de plăci din faianţă cu cada de baie.ro . Ministerul Sănătăţii.00 m. 1. La recepţionarea lucrărilor se va controla aspectul general al placajelor în ceea ce priveşte uniformitatea culorii şi corespondenţa acesteia cu proiectul. 1B. găurile practicate în placajul pentru fixarea obiectelor sanitare (spălător. Pentru a verifica etanşeitatea racordării dintre placaj şi cada de baie se va controla partea opusă peretelui observând dacă umezeala a trecut prin perete.5.Asezarea plăcilor se va face în rânduri orizontale începând de la colţuri. Etanşarea rostului de racordare respectiv trebuie să fie executată cât mai îngrijit. 2.20 – 2. 4. de la stânga la dreapta şi de la plintă sau scafă în sus.2. pentru trecerea ţevilor de instalaţii.1. Găurile făcute în plăci să fie mascate pe contur. Verificări prin examinare vizuală 1. Nu se admite ca racordarea tencuielii cu placajul să se prin scafă de mortar de ciment sau pastă de ipsos şi nici ca nivelul suprafeţei placajului să se afle sub nivelul tencuielii. se vor monta rozete cu diametrul corespunzător.

se face la început prin examinare vizuală. nr. et. decât o singură undă având o săgeată mai mică de 2 mm. Deviere de la verticalitatea placajului – nu se admite Devierea rosturilor orizontale dintre cărămizi aparente – 1 mm.8. la o placă Rosturile neumplute cu mortar în rosturi – nu se admit Placaje interioare cu plăci faianţate 5. 2 pe m2 (cu o – nu se admit. sc.Ştirbituri sau lipsă de glazură la muchiile suprafeţelor glazurate ale plăcilor – maxim una la o placă pe o 2 suprafaţă de 1m Porţiuni neumplute cu lapte de ciment alb la rosturi – nu se admit – max.5. Abateri admisibile la calitatea placajelor 5. iar dacă se observă ondulări în plan vertical sau orizontal. În suprafeţele orizontale (glafuri. 1B. 5.4.3. 1.2.9. rosturile nu trebuie să fie mai mari de 1 mm.8. lungime. 2. marginea căzii) trebuie să se asigure o pantă de cca. 5. sub dreptar. acestea vor fi măsurate cu ajutorul unor calibre. ap. Abaterea maximă admisibilă nu va depăşi 2 mm. 5. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. / 1 m2 Fisuri pe suprafaţa placajului B-dul Unirii.ro . Plăci exterioare – (plăci ceramice porţelan mat) Deviere de la planeitate (distanţe) între dreptar şi suprafaţa placajului – 2 mm. Nu se admite. Romania Tel: 021 335 02 02. La limita de separare a placajului de tâmplăria de lemn.20 m.Devierea de la planeitatea şi verticalitatea suprafeţelor placajului (distanţa dintre dreptar şi suprafaţa placajului) – 2 mm. sector 5. Acolo unde tâmplăria este prevăzută cu pervazuri. bl./1 placă .1. Dacă se observă abateri la examinarea vizuală a rosturilor. . după uscarea completă a acesteia.5. Bucuresti. placajul trebuie să pătrundă sub ele cel puţin 10 mm.Locuri neumplute cu glazură pe suprafaţa placajului suprafaţă de 2mm2) sau max 2 mm.5.Devierea rosturilor dintre faianţe – 1 mm. Verificarea racordării rectilinii a suprafeţelor placate.9. . cu plinte sau scafe. acestea se măsoară cu ajutorul unui dreptar de 2 mm.8. Pervazurile trebuie să fie fălţuite pe înălţimea placajului.9. 2%. . Verticalitatea suprafeţei placate se verifică cu bolobocul şi cu un dreptar de 1. 4.

sc.TERASE 6.ro . C 16/1984 – „Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”. STAS 233/1986 C 202/1980 plăci de argilă arsă”. nr. Romania Tel: 021 335 02 02. iar în momentul lipirii straturilor va fi cuprinsă între 1600C şi 2000C. BALUSTRADE Balustradele vor fi din sticla cu mana curenta din inox sau lemn.9. 1233/D/80 montaj”.3.9. CAP. C 6/1986 – “Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă. STAS 146/1980 C 17/1982 zidărie şi tencuială”. – “Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de – “Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare”.5. Executarea hidroizolatiilor Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste +5 0 C. 1B. sector 5. din normativul B-dul Unirii.C Ind.4. vopsitorii şi placaje – „Normativ pentru executarea tencuielilor umede”. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. STAS 7830/1980 5. et. Sub această temperatură se pot executa lucrările de hidroizolaţii cu respectarea prevederilor normativului C16-84. C 3/1976 STAS 8431/ 1. 1. STAS 1667/1976 – „ Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii”. Temperatura masticului de bitum în cazan nu va depăsi 220C. – „ Tapete pe bază de polimeri cu suport de hârtie”. C 18/1983 Normative privind executarea lucrărilor de zugrăveli.6. ap.1975 Ordin M.5. Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolaţiei se vor verifica şi controla dacă corespund STAS 2355/3-87 şi condiţiilor precizate la punctul 3. – „Plăci de faianţă”. bl. – „ Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii – – „ Var pentru construcţii”. – “Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare din – “Plăci ceramice din argilă arsă”. plăci ceramice smălţuite”. 2. Bucuresti. majolică.1.5. 4.

B-dul Unirii. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design.20. folie perforată. sector 5. peste încăperi cu umiditate mai mare de 60 % sau sub hidroizolaţii aplicate pe termoizolaţii sensibile la umiditate.ro . diblurile. Straturile pentru difuzia vaporilor alcătuite din împâslitura bitumată perforată IBP 1200 sau 1100. iar în cazul unor elemente verticale cu înălţimea mai mare se va ridica până la 50 cm şi se va ancora cu platbandă şi bolţuri împuşcate la distanţe de circa 50 cm. numai în perioada de timp cu temperatura exterioară până la +80C.C112-86 privind controlul pantelor. coşuri. eliminarea asperităţilor.20 % se va executa prin lipirea foilor bitumate pe toată suprafaţa cu masticuri din bitum preparate cu maxim 30 % filere minerale cu puncte de înmuiere IB în funcţie de pantă (până la 20 % bitum H80/90) Pentru executarea hidroizolaţiei în câmpul acoperişului.5. 1B. Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple pentru terase şi acoperişuri cu panta de max. controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri. nr. bl.20. starea de întărire şi de uscare a suportului.1. La montarea pe acoperiş.5 kg/mp mastic de bitum cald întins cu peria pe foile bitumate. Bariera contra vaporilor şi straturile de difuzie sau hidroizolaţie se vor aplica pe suporturile din beton sau mortar de ciment. iar în emulsie de bitum pe suport umed la temperatura peste +80C. La colţuri. 4. reborduri. se admite aplicarea prin întinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element şi foaia bitumată. începind de jos în sus.-3. sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafaţa suport şi se vor curăţa prin periere energică. Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suport bine curăţat şi uscat. Straturile de difuzie nu se aplică la dolii şi pe o rază de cca. muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula. cu lipirea imediată şi presarea cu canciocul. agrafele de prindere a elementelor din tablă şi alte lucrări similare. cu suprapuneri de 7-10 cm şi va trebuii să acopere complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică. plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejată în masticul de bitum cald de acoperire a barieirei contra vaporilor.25 cm în jurul golurilor de scurgere şi a străpungerilor. etc) se vor executa cu fişii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul de mastic de bitum cald. se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm. Tehnologia şi condiţiile de aplicare a straturilor de hidroizolaţie sunt cele din normativul C112-86 art. Protecţia cu foi bitumate a plăcilor termoizolante din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici prin lipirea plăcilor cu minimum 1. Hidroizolaţiile la elementele verticale (atice. Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fâşii de împâslitură bitumată perforată (IBP) de 50 cm lăţime aşezate la 1 m distanţă. după care se vor lasă un timp suficient pentru relaxare şi îndepărtare a foilor. 1. la scafe suprapunerile se vor realiza în trepte de 40-50 cm. ventilaţii. hidroizolatia se va întoarce pe partea orizontală a aticului minimum 15 cm. care nu va depaşi temperatura de 1500C în timpul lipirii. după amorsarea cu emulsie sau cu soluţie de bitum cu minimum 300 gr / mp. La atice cu înălţimea până la 60 cm. Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie. sc. prevăzute sub bariera contra vaporilor. ap. Romania Tel: 021 335 02 02. prevăzute cu şape de beton. et. Bucuresti. fixarea conductelor de scurgere.6.3. 2. lipite şi acoperite cu mastic de bitum.

2.24. etanşarea hidroizolaţiei cu elemente verticale se va executa după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului. Celelalte elemente de construcţie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului (izolare termică. hidroizolaţia se va aplica pe flanşa sudată şi se va străpunge cu flanşa mobilă în şuruburi. 4. prin manşonare cu două straturi de pânză sau ţesătură bitumată. et.ro . La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi fără flanşe. 6. Prevederi comune 6.24. încheindu-se procese verbale de verificare pe faze de lucrări şi care se înscriu în registrul respectiv. ap. lipită cu mastic de bitum şi matisate pe element cu sârmă sau colier. efectuarea încercărilor de calitate prevăzute în prescripţia tehnică a produsului ( norma internă sau standard).5.2. Bucuresti. 1.25. dacă în urma depozitării şi a manipulării nu au fost deteriorate sau înlocuite greşit.2. în cazul lipsei certificatelor de calitate. etc se vor face conform aceluiaşi normativ punctele 3. Romania Tel: 021 335 02 02. se vor detalia în cadrul proiectului special pentru izolaţii.La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi cu flanşe. 2. punerea în operă. şape etc. sector 5. Verificarea materialelor care urmează a fi puse în operă se efectuează de către conducătorul tehnic al lucrării şi se referă la: existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate. 6.-3. nr. Verificarea pe parcurs a calităţii lucrărilor conform prevederilor proiectului.3.1. Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge la terasă: numărul de straturi. Montarea gurilor de scurgere racordarea izolaţiei.3. gulerul de plumb şi montarea mufei conductei de scurgere. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. tipul de pînză. se face de către conducătorul tehnic al lucrării în tot timpul execuţiei. Etanşarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului şi solicitărilor fizice şi mecanice astfel: . sc. Verificarea pe faze a calităţii lucrărilor. Această verificare se referă la întreaga categorie de lucrări şi se face pentru fiecare corp în parte.27. se va executa prin aşezare în strat uniform de 4 cm grosime. şape protecţie tablă. La terase necirculabile. respectarea condiţiilor de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile prevăzute la punctul 9.2. 1B. împâslitură. Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanşa şi izola conform normativului C112-86 punctele 3. se efectuează conform reglementărilor în vigoare şi se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect.Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase circulabile şi necirculabile se va realiza cu mortar de ciment M100T de circa 30 mm grosime armat cu rabiţ pe reţea de oţel beton d=6 mm la 25 cm. la primirea materialelor pe şantier.2.. B-dul Unirii. etc) 6.2. protecţia grea (la exterior) din pietriş din granule de 7-15 mm. 3.26. bl.

neputând fi utilizate dacă prezintă abateri peste cele admisibile. care să confirme fără dubiu că sunt corespunzătoare normelor respective şi prevederilor proiectului. cu referire la toate elementele constructive ale învelitorii. Alte verificări ce trebuiesc efectuate sunt: .4. în prealabil: . conform instrucţiunilor respective. depozitarea şi conservarea lor în condiţii în care să asigure păstrarea calităţii şi integrităţii lor. sector 5.stratul suport să nu prezinte asperităţi mai mari de 2 mm.2. se înscriu în procese-verbale de lucrări ascunse. 2. Este strict interzis a se începe executarea oricaror lucrări de izolaţii dacă suportul – în intregime sau pe porţiuni – nu a fost în prealabil verificat conform instrucţiunilor pentru lucrări ascunse. în conformitate cu prevederile din normele tehnice în vigoare. iar planeitatea lui să fie continuă. nr. care intră în componenţa unor izolaţii vor fi introduse în lucrare numai dacă. straturile succesive ale izolaţiei propriu-zise. 1. etc ). înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului şi proiectantului. B-dul Unirii.5. Toate verificările ce se efectueaza la lucrări sau părţi de lucrări de izolaţii. -materialele folosite să fie verificate înainte de punerea în operă. prin: Verificarea la recepţia preliminară a întregului obiect se face de către comisia de recepţie examinarea existenţei şi conţinutului certificatelor de calitate a materialelor şi a proceselor verbale de verificare pe faze de lucrări.s-a organizat primirea şi recepţia materialelor conform prevederilor din regulamentul la HCM 941-1959 iar manipularea. prin măsurarea dimensiunilor geometrice. . Romania Tel: 021 335 02 02. 1B.6. ap. CAP.7. et. sc. Verificarea caracteristicii şi calităţii suportului pe care se aplică hidroizolaţia se va face în cadrul verificării executării suportului respectiv. 4. examinarea directă a lucrărilor executate prin sondaj (cel puţin 1 de fiecare tronson).ro . piesele înglobate. care ulterior se acoperă (de ex. umidităţii etc. Bucuresti.s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificate de calitate. urmărindu-se în special ca învelitorile să îndeplinească funcţiile de îndepărtare a apelor pluviale precum şi condiţiile respective de etanşeitate. bl. LUCRĂRI DE IZOLAŢII Hidroizolaţii orizontale Toate materialele şi semifabricatele. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. racordările.

minim 10 cm. De asemeni se va ţine seama de următorarele prescripţii tehnice: . Terminologie”. . . nr.STAS 2335/2-87 .racordarea corectă a izolaţiilor orizontale cu cele verticale. longitudinal.C112-80 – “Lucrări de hidroizolaţii în construcţii. 7. 4. sector 5. Bucuresti. Toate materialele şi semifabricatele. Domeniul de aplicare Prevederile acestui capitol se aplică la toate lucrările de izolaţii termice şi hidrofuge la construcţii. acelora în plăci) pentru care instrucţiunile de folosire pun condiţia în legătură cu acestea. et. . 7. nu pot fi introduse în lucrare decât dacă. 7. cu abateri admisibile faţă de dimensiunile din proiect.2.respectarea reţetelor şi procedeelor de preparare a materialelor pe şantier conform normativului C112. 2. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. sc. care să confirme că sunt corespunzătoare cu normele respective şi prevederile proiectului. alunecări şi băşici.1.STAS 2355/1-85 . care intră în componenţa unei izolaţii. 1. s-a organizat depozitarea şi manipularea în condiţii care să asigure păstrarea calităţii şi integrităţii materialelor..2.lăţimea de petrecerea foilor (7 – 10 cm. înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului şi proiectantului. frontal). 1B. ap.5.racordările dintre diverse suprafeţe. în prealabil: s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de calitate. s-au efectuat încercări ale umidităţii şi măsurători ale dimensiunilor şi formelor materialelor (de ex. .1. B-dul Unirii. Prevederi comune 7. s-au efectuat înainte de punerea în operă determinăriile prevăzute în prescripţiile tehnice respective. – “Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţie”. Romania Tel: 021 335 02 02. bl. nu se admit deslipiri. – “Hidroizolaţii din materiale bituminoase “.2 Hidroizolaţii verticale Hidroizolaţia verticală la pereţii infrastructurii se va executa în conformitate cu prevederile proiectului şi a “Normativului pentru proiectarea şi executarea hidrizolatiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcţie” – indicativi C112-86.ro .lipirea corectă a foilor .

pânză sau ţesătură bitumată PA55 sau PA 45. pereţi. carton sau împâslitură bitumată CA 400. 300 g. precum şi montarea în prealabil a unor piese. 1. aceste condiţii vor face obiectul unei verificări suplimentare.4.IA 1000 lipit şi acoperit cu mastic de bitum IB 70-950 cu 1. soluţie sau emulsie de bitum min. 2. lipite cu mastic de bitum IB 70-950 cu 1. et. numărul sondajelor se stabileşte de comisie. În plus. straturile succesive ale izolaţiei propriu-zise. etc. piesele înglobate etc. 4. Verificarea caracteristicelor şi calităţii suportului pe care se aplică izolaţii se face în cadrul verificării executării acelui suport (de exemplu planşee. Bucuresti.3. 7. IA1100.3. În cazul în care prescripţia tehnică pentru executarea izolaţiei prevede condiţii speciale de planeitate. 7.5 kg. La verificarea pe faze de lucrări comisia examinează frecvenţa şi conţinutul actelor de verificare pe parcurs. forma de racordări.4. comparându-se cu proiectul şi prescripţiile tehnice respective. după care se vor aplica scafe de protecţie. 2.CA 333. 3. conform instrucţiunilor respective. 7. nr. Hidroizolaţii 7.4. sc. Pentru hidroizolaţii la grupuri sanitare se vor utiliza următoarele materiale: 1. etc). Romania Tel: 021 335 02 02.4. bl. Toate aceste verificări se înscriu în procese-verbale de lucrări ascunse./m.1.1-2..2. 7./m2. 7.5. însă numărul sondajelor poate fi redus până la 1/20 din cele iniţiale.2. dispozitive. sector 5. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design.3.5 kg.3. ap. 7.1. B-dul Unirii. Hidroizolaţia pardoselilor acestor încăperi se va ridica în dreptul stâlpilor şi pereţilor cu minim 10 cm. care ulterior se acoperă (de ex. 7. Pe parcursul executării lucrărilor..2./m2..7.ro .2. 1B. stratul suport nu va prezenta denivelări mai mari de 2 mm.3. comisia este obligată să verifice prin sondaj corectitudinea înregistrărilor făcute pe parcurs. în afară de rezolvarea problemelor de la pct. Toate verificările ce se efectuează la lucrări de izolaţii.3. Pentru executarea hidroizolaţiilor se vor avea în vedere următoarele măsuri: 1. 2. racordările.) se înscriu în procese – verbale de lucrări ascunse. dar va fi de cel puţin 1/10 din cele prescrise pentru faza premergătoare sau de execuţie a lucrărilor: 7.4. umiditate etc. La recepţia preliminară se procedează ca şi în cazul verificării pe faze.2.3.4 de mai sus se verifică dacă barierele contra vaporilor sunt continue. înainte de începerea lucrărilor de izolaţii.2. Izolaţii termice 7.

0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. 2.4. B-dul Unirii. petrecerile între foile de bitum se vor executa pe o lăţime de 10 cm în lungul foilor. dar peste 20% paralele cu panta). respectarea reţetelor şi proceselor de preparare a materialelor pe şantier (masticuri. et. planeitatea. aplicarea hidroizolaţiei pe suport se va face peste stratul de amorsaj cu emulsie de bitum numai după ce amorsajul s-a uscat. bl. longitudinal şi minimum 7 cm. iar straturile hidroizolaţiei trebuie să nu prezinte dezlipiri şi umflături. calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat al hidroizolaţiei.4. calitatea lor se va verifica împreună cu beneficiarul pe măsura executării lor. 7. aşezat în orice direcţie). precum şi denivelările de planeitate (abaterea admisibilă ±5 mm. sector 5. 7. repararea lor este obligatorie). 3. încheindu-se proces verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele: 1. lăţimea de petrecere a foilor (7… 10 cm. masticul de bitum trebuie întins uniform pentru a se asigura o lipire perfectă. sc. 3. frontal) se admit 10% cu petrecerile de minimum 5 cm. pentru care se admit abateri maxime de ±2 mm. distanţă pe ambele direcţii) şapelor de peste termoizolaţii noi. minimum 10 cm. aderenţa. sunt: 1. Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii: 1. calitatea materialelor hidroizolatoare. etape şi succesiunea operaţiilor.4.5. 8. 2. asperităţile suportului. Bucuresti.2.) conform Normativului C112-86. respectarea direcţiei de montare a foilor (până la 20% pantă se pot monta oricum. în cazul în care aceste valori nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refăcut. fără zone nelipite. soluţii etc. umiditate. straturile hidroizolaţiei sunt lipite uniform şi continuu cu mastic de bitum. 7. 2. 1. lipirea corectă a foilor (nu se admit deslipiri şi băşici. Verificările ce trebuie efectuate la celelalte lucrări de hidroizolaţii.. frontal. 4. este continuă şi nu prezintă umflături. 1B. 4. ap.ro . 3. Verificarea calităţii lucrărilor de hidroizolaţii la grupurile sanitare.4. nr. calitatea suportului-rigiditate. când acestea apar. 4. în afară de cele prevăzute de mai sus.5.6. lăţime pe conturul şi în câmpul (de 4-5 m. Fiind lucrări ascunse. capacitatea de lipire a hidroizolaţiei pe startul suport amorsat (pentru fiecare 1000 m2 se fac 5 probe de desprindere a câte unei fâşii de carton bitumat de 5 x 20 cm. realizarea comunicării cu atmosfera stratului de difuzie.) 5. existenţa rosturilor de dilatare de 2 cm. 6. 7. 2. la un dreptar de 2 m. Romania Tel: 021 335 02 02. longitudinal. 4.

2. Romania Tel: 021 335 02 02. La acoperişurile circulabile se verifică dacă plăcile şi dalele sunt montate pe un strat de nisip cu grosimea minimă de 2 cm. la rosturi de dilataţie şi la găurile de scurgere. racordată cu hidroizolaţia şi fixată de construcţie.7. 3. Lăţimea benzilor ± 2% B-dul Unirii. comisia va efectua şi probe locale directe. comparându-se cu proiectul. 1. 1B. În mod special.. bine încheiată. Se mai verifică dacă sunt corespunzătoare. rezultatele verificărilor menţionate la acest capitol se înregistrează conform instrucţiunilor pentru verificarea lucrărilor ascunse. dacă rosturile între plăci sunt intercalate. et. tinichigeria aferentă hidroizolaţiei acoperişurilor (şorţuri. Nivelul apei va depăşi cu minimum 2 cm punctul cel mai ridicat. bl. verificarea pantelor conform proiectului. Lungimea ± 1% benzilor 2. se verifică vizual uniformitatea acoperirii. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. uniformitatea distribuirii. copertine. prescripţiile tehnice şi abaterile admisibile. 1. amplasarea corectă a găurilor de scurgere. 4. sc. care trebuie să fie prevăzute cu grătare (parafrunzare) şi să nu fie înfundate. ap. sector 5. la străpungeri.7. granulaţia şi lipsa de impurităţi. după cum urmează: 1. nr. La verificarea pe faze de lucrări comisia examinează frecvenţa şi conţinutul actelor de verificare încheiate pe parcurs.5. ± 1% ± 1% Ţesătură bitumată 10126 – 75 ± 1% ± 2% Abateri admisibile 1. la protecţia hidroizolaţiilor acoperişurilor necirculabile cu (granulaţia 1-3 mm) cu pietriş (granulaţia 3-7 sau 7-15 mm. conform proiectului.ro . 2. grosime se verifică grosimea stratului.4.) fixat pe hidroizolaţie. Bucuresti. La protecţia cu pietriş (granulaţia 7-18 sau 15-30 mm. 1.) aşternut în strat de 4 cm. 90 cm. glafuri etc) se verifică dacă este executată conform proiectului. dacă sunt corect executate rosturile de dilataţie şi dacă sunt umplute cu mastic bituminos. verificarea etanşeităţii hidroizolanţiilor prin inundare cu apă timp de 72 ore a acoperişurilor cu pantă până la 7% inclusiv. ANEXA 2 LISTA ABATERILOR ADMISIBILE LA MATERIALELE HIDROIZOLANTE Foi bitumate Carton bitumat Pânză bitumată Împâslitură bitumată STAS138/1969 STAS1046/67 STAS 7916 ± 1% Min. racordarea hidroizolaţiei la reborduri şi atice.

1. IB 1200 şi IBP 1200 conform STAS 791680. Depăşiri sau lipsuri la margini 6.carton bitumat tip CA400. La foi perforate: găuri mm. 7. lăţime) 5% 18±2 80±2 - 11. Capetele sulurilor max. Greutatea inserţiei gr/m. sector 5.5 cm. 3 cm. .) 2. şi adâncimea fiecare de adâncimea fiecare de 2. . Suluri cu cutie şi ondule max. sc. conform STAS 10126-80. 5 cm.5 cm. Suluri din 2 benzi (de numai 3mm cea 4% 5% mai mică) 4. Bucuresti. 2. 9. 2 la 1 sul ( cu lungimea max. 100 între axa găurilor mm.ro . bl.Max. 10. ap. . 3.Ţesătură din fire de sticlă bitumată tip TSA 2000. 2 rupturi max. de presărare faţă de limitele maximă şi minimă. Min. lung. B-dul Unirii. nr.pânză bitumată tip PA55 conform STAS 1046-78.75m. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design.5. et. Cute şi ondule max. şi max. - 10% - Materiale principale a) Materiale bitumate în foi: . 8. 70 +6 3% 5% 3 la 1 sul (cu lung. 115 cm.împâslituri din fibre de sticlă bitumate tip IA 1100. 0. distanţă max. conform STAS 138-80. şi 3 cm. Ruperi 2% din suluri cu max.) 50+1 18±2 5% 3 la 1 sul (max. Granulaţia mater. 4. Romania Tel: 021 335 02 02. 5. 1B.

STAS 5833/3-80 STAS 2389/1977 –”Vată minerală şi produse din vată minerală. ap. . 4. Romania Tel: 021 335 02 02. . Prescripţii de proiectare şi alcătuire” B-dul Unirii.. Forme şi dimensiuni”. Saltele din vată minerală” –”Jgheaburi şi burlane. STAS 2355/2-1979 – „ Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii”. sc. . Normative privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii C16/1984 instalaţii”./m. 1.Ţesătură din fire de sticlă bitumată placată cu folie de aluminiu tip TBA1.vopsele şi emailuri pe bază de răşini sintetice pentru protecţie. STAS 3303/0 – „ Pantele acoperişurilor”. conform STAS 539-79.hârtie Kraft de 125 g.benzi de plumb de 1-2 mm. C 107/1982 clădiri”.5. 2.materiale diverse şi piese speciale pentru lucrări aferente hidroizolaţiilor. .tablă zincată. STAS 2355/3-1979 – „ Hidroizolaţii din materiale bituminoase la acoperişuri şi terase”. STAS 2742-80 – „ Guri de scurgere din fontă emailată pentru evacuarea apelor de pe acoperişuri şi terase. b) Materiale bituminoase pentru amorsare. sau hidrorezistentă conform STAS 3789-80. – „ Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi – „ Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la C 112/1986 – „ Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcţii”. conform NTR 904180. Bucuresti.filer de calcar. et.plăci prefabricate mozaicate pentru protecţie.5. conform NTR 90-80. lipire. bl.ro . sector 5. grosime conform STAS 491-75. conform STAS 7064-78. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. . Materiale auxiliare . etanşare: bitum pentru lucrări de hidroizolaţii tip H 68/75 şi H 80/90. conform STAS 2028-80. 7. 1B. . C 191/1979 – „Instrucţiuni pentru izolarea termică a acoperişurilor clădirilor cu cenuşă şi zgură de termocentrală”. 1703-80 şi STAS 7359-80. nr.

XVII şi anume: -verificarea certificatelor de calitate ce însoţesc livrarea materialelor. sc. Verificarea materialelor care urmează a fi puse în operă se efectuează de către conducătorul tehnic al lucrării şi se referă la: existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate. bl. ÎNVELITORI ŞI TINICHIGERIE 8.2. se face de către conducătorul tehnic al lucrării în tot timpul execuţiei. urmărindu-se în special ca învelitorile să B-dul Unirii. nr. cu referire la toate elementele constructive ale învelitorii. 4. la primirea materialelor pe şantier. 8. Verificarea pe parcurs a calităţii lucrărilor conform prevederilor proiectului. Bucuresti. scoabelor.ro . scândurilor. 1. ap. sector 5. se efectuează conform reglementărilor în vigoare şi se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect.2.2. Prevederi comune 8. -verificarea cositorului. 1B. examinarea directă a lucrărilor executate prin sondaj (cel puţin 1 de fiecare tronson). -verificarea gradului de ancorare contra vântului. -verificarea abaterilor admisibile de la planeitate.8. 8. Această verificare se referă la întreaga categorie de lucrări şi se face pentru fiecare tronson în parte. et.2. 2.2. punerea în operă.3. dacă în urma depozitării şi a manipulării nu au fost deteriorate sau înlocuite greşit. -încadrarea în pantele din proiect. tinichigerie aferentă învelitorilor de orice fel.4. prin: Verificarea la recepţia preliminară a întregului obiect se face de către comisia de recepţie examinarea existenţei şi conţinutului certificatelor de calitate a materialelor şi a proceselor verbale de verificare pe faze de lucrări. efectuarea încercărilor de calitate prevăzute în prescripţia tehnică a produsului ( norma internă sau standard). Întreaga suprafaţă a acoperişului se va verifica conform C 56-85 Caietele XV.2.1. 8.CAP.5. în cazul lipsei certificatelor de calitate. burlane. respectarea condiţiilor de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile prevăzute la punctul 9. Domeniu de aplicare Capitolul se referă la verificarea calităţii pentru jgeaburi. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. 8. încheindu-se procese verbale de verificare pe faze de lucrări şi care se înscriu în registrul respectiv.1. Verificarea pe faze a calităţii lucrărilor. Romania Tel: 021 335 02 02.

1-1987) fundaţii directe la construcţii. C 140-86(B. sector 5. STAS 9824/1-87 agricole C 169-88 (B C. bl. 1B. – Îndrumător privind executarea trasării de detaliu la – Trasarea pe teren a construcţiilor civile industriale şi C 83-75 (B. Romania Tel: 021 335 02 02. jgheaburi şi accesorii de îmbinare şi fixare”. Bucuresti. 10 – ianuarie 1995 – Legea privind calitatea în construcţii. ap. 8. Normative privind proiectare şi executare lucrărilor pentru învelitori şi tinichigerii STAS 2389/1992 STAS 2274/1988 C 37/1988 – „ Jgheaburi şi burlane. C 29-77(BC 5-1978) – Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare. fixarea burlanelor cu ajutorul brăţărilor să fie făcută la distanţa şi intervalul în detaliile date de proiectant. – „Burlane. – „Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor în construcţii”.3. LISTA NORMATIVELOR REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITĂŢII Legea nr. în total. nr.C. 1. 2. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. P 10-86 (B. STAS 5824/D-74 – Trasarea pe teren a construcţiilor-prescripţii generale. Prevederi speciale abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor 1 cm. Prescripţii de proiectare şi alcătuire”.1-1976) construcţii.5. fără a depăşi 5 cm. et. tronsoanele de burlane să intre etanş unul în celălalt – cel superior – iar îmbinarea cu tuburile de fontă să fie de asemenea etanşeizată. – Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de – Normativ pentru executarea lucrărilor de beton armat.4./m.C.îndeplinească funcţiile de îndepărtare a apelor pluviale precum şi condiţiile respective de etanşeitate.ro . sc. 4.5-1988) – Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale.C 12-1986) B-dul Unirii. 8. toate îmbinările între elementele de tablă la jgheaburi şi burlane să fie cositorite.

R. 9-1986) – Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor materiale bituminoase la lucrările de construcţii. sector 5. 2. 4. 1. 273-1994 ( Monitorul oficial 28. sc. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. bl. ciment Portland Ape pentru betoane şi mortare STAS 1799-88 Construcţii de betoane. STANDARDE ROMÂNEŞTI STAS 388-80 STAS 780-84 Lianţi hidraulici. Romania Tel: 021 335 02 02. Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ B-dul Unirii. Nr. H.ro . 1-2-1986) construcţii şi instalaţii aferente C 16-84 (B.C. tipul şi frecvenţa verificării calităţii materialelor şi betoanelor destinate executării lucrărilor de construcţii STAS 3343/1-83 STAS 3518-89 Betoane de ciment. G. C. ap. beton armat şi beton precomprimat.5.C. nr.1994) – Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii. 1B.N) – Norme tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de apărare civilă în subsolurile clădirilor noi C 112 – 86 (B.C. 4 -1975) -Instrucţiuni tehnice pentru determinarea tasării construcţiilor de locuinţe. et. II. Bucuresti. Prescripţii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei Încercări pe betoane.7-83) beton C 56-85 (B. inclusiv anexa 6 la regulament – privind cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei STAS 10493-76 – Marcarea şi semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasării şi deplasării construcţiilor şi terenurilor STAS 2745-90 -Urmărirea tasării construcţiilor prin metode topografice -Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a C130-78 mortarelor şi betoanelor 1.C.C 28-83 (B. social-culturale şi industriale prin metode topografice P 102-78(difuzate de M. 4 -1988) construcţii şi instalaţii aferente – Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de P 130-88 – Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora C 61 – 74 (B.07.Ap.

beton armat şi beton C 11-74 Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor de placaj pentru cofraje C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente C 56-85 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. completare şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiilor C 169-88 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale P 10-86 construcţii NE 012-99 precomprimat Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de funcţii directe la Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton . ap. industriale şi agricole C 14-82 zidărie C 17-82 tencuială C 37.STAS 1667-76 Agregate naturale pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali Produse din oţel pentru armarea betonului. STAS 9867-86 Panouri de cofraj din lemn cu feţe din placaj C 167-77 Normativ privind cuprinsul şi modul de întocmire. et. Romania Tel: 021 335 02 02. Oţel beton laminat la cald. 0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. nr.ro .5. 1B. 4. sector 5. 2. Instrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la construcţii şi instalaţii aferente C 150-84 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile. Condiţii generale de calitate. STAS 500/1-89 Oţeluri de uz general pentru construcţii. 1. Bucuresti.88 C 107-82 clădiri Normativ pentru folosirea blocurilor mici cu agregate uşoare la lucrări de Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la B-dul Unirii. Mărci şi suduri tehnice de calitate. sc. bl.

0723 12 76 54 Fax: 021 335 02 08 e-mail: office@arhis-design. 1B. Daniel JITARU B-dul Unirii. Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii Norme tehnice proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la INTOCMIT Arh. sector 5. 1. ap. depozitarea. transportul şi montarea în construcţii a tâmplărie din lemn C 47-86 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse din sticlă în construcţii C 3-76 P 118-83 acţiunea focului. sc. nr. Romania Tel: 021 335 02 02. et.ro . 4. Dana RUSANU VERIFICAT Arh. Bucuresti. 2. bl.C 112-82 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase la lucrări de construcţii C 35-82 Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor C 199-79 Instrucţiuni tehnice privind livrarea.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful