You are on page 1of 3

DOCHODY BUDETU MIASTA na 2010 rok (wg dziaw klasyfikacji budetowej oraz waniejszych rde)

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LI/585/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Grach z dnia 23 grudnia 2009 roku

/z/ z tego: w tym: Dzia Wyszczeglnienie Plan na rok 2010 DOCHODY BIECE DOCHODY MAJTKOWE Dotacje i rodki otrzymane na inwestycje 63 760 730 40 270 40 270 40 270 Dochody ze sprzeday Dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci 50 000 50 000 50 000 50 000 -

DOCHODY OGEM 700 Gospodarka mieszkaniowa tj. wpywy z mienia gminy, w tym: - czynsze wpacane przez najemcw komun. lokali mieszk. i uytk. - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste - wpywy z dzierawy, najem lokali uytk. i miesz. (UM) - sprzeda nieruchomoci - odsetki z tytuu sprzeday ratalnej mienia komunalnego - przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci 710 Dziaalno usugowa tj. pozostae dochody, w tym: - opaty za cmentarz - dotacja na zadanie realizowane w ramach poroz. z organem adm. rzd. 750 Administracja publiczna tj. pozostae dochody, w tym: - 5% dochodw pozyskiwanych do budetu pastwa - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej - odsetki od lokat - dotacja rozwojowa 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa tj. pozostae dochody - dotacja na zadania zlecone z zakresu admin.. rzdowej 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa tj. pozostae dochody - mandaty Stray Miejskiej 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem w tym: podatki lokalne, w tym: - podatek rolny - podatek leny - podatek od nieruchomoci - podatek od rodkw transportowych - podatek opacany w formie karty podatkowej - podatek od spadkw i darowizn - podatek od czynnoci cywilnoprawnych

204 543 577 17 383 000 17 383 000 4 600 000 850 000 363 000 11 500 000 20 000 50 000 58 000 58 000 50 000 8 000 667 372 667 372 200 226 902 400 000 40 270 9 800 9 800 50 000 50 000 75 160 429 29 496 694 208 200 38 200 25 870 000 980 294 100 000 300 000 2 000 000

129 232 847 5 833 000 5 833 000 4 600 000 850 000 363 000 20 000 58 000 58 000 50 000 8 000 627 102 627 102 200 226 902 400 000 9 800 9 800 50 000 50 000 75 160 429 29 496 694 208 200 38 200 25 870 000 980 294 100 000 300 000 2 000 000

75 310 730 11 550 000 11 550 000 11 500 000 50 000 40 270 40 270 40 270 -

11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 -

Strona 1

z tego: w tym: Dzia Wyszczeglnienie Plan na rok 2010 DOCHODY BIECE DOCHODY MAJTKOWE Dotacje i rodki otrzymane na inwestycje Dochody ze sprzeday Dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci -

wpywy z opat, w tym: - opata skarbowa - opata targowa - opata adiacencka - opata planistyczna udziay w podatkach stanowicych dochody budetu pastwa, w tym: - podatek dochodowy od osb fizycznych - podatek dochodowy od osb prawnych pozostae dochody, w tym: - koncesje alkoholowe - odsetki od nieterminowych regulacji nalenoci - wpywy z PFRON wpywy z mienia gminy wpywy z dywidend 758 Rne rozliczenia tj. subwencje, w tym: - cz rwnowaca - cz owiatowa 801 Owiata i wychowanie w tym: wpywy z mienia gminy - wpywy z najmu w SP, P i PG pozostae dochody, w tym: - odpatno za przedszkole - inne dochody w SP, P i PG - dotacja rozwojowa 851 Ochrona zdrowia tj. pozostae dochody - dotacja na zadania zlecone z zakresu admin. rzdowej 852 Pomoc spoeczna tj. pozostae dochody, w tym: - odpatno za ywienie w Dziennym Domu Pomocy Spoecznej - odpatno za usugi opiekucze - dotacja na zadania wasne - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej w tym: wpywy z mienia gminy wpywy z najmu w obku pozostae dochody odpatno za obek

2 500 000 1 100 000 400 000 500 000 500 000 40 457 735 39 057 735 1 400 000 1 635 000 1 000 000 600 000 35 000 1 071 000 24 534 164 24 534 164 324 976 24 209 188 744 320 152 035 592 285 509 718 49 120 33 447 587 587 13 038 140 13 038 140 142 560 137 280 2 159 700 10 598 600 82 600 82 600 30 000 52 600

2 500 000 1 100 000 400 000 500 000 500 000 40 457 735 39 057 735 1 400 000 1 635 000 1 000 000 600 000 35 000 1 071 000 24 534 164 24 534 164 324 976 24 209 188 744 320 152 035 592 285 509 718 49 120 33 447 587 587 13 038 140 13 038 140 142 560 137 280 2 159 700 10 598 600 82 600 82 600 30 000 52 600

Strona 2

z tego: w tym: Dzia Wyszczeglnienie Plan na rok 2010 DOCHODY BIECE DOCHODY MAJTKOWE Dotacje i rodki otrzymane na inwestycje 62 033 830 62 033 830 62 033 830 1 686 630 1 686 630 1 686 630 Dochody ze sprzeday Dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci -

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w tym: wpywy z mienia gminy, w tym: - wpywy z tytuu uytkowania sieci kanalizacyjnej Gminy przez PW i K - wpywy z czynszu za dzieraw kanaliz. wybudow. w ramach Projektu I Fazy pozostae dochody, w tym: - wpaty z tyt. zwrotu VAT z realiz. Proj. Budowy kanalizacji sanit. i deszcz. - wpywy z reklam - wpywy z tytuu uytkowania sieci gazowej - dotacja rozwojowa

71 021 062 381 416 317 416 64 000 70 639 646 8 533 292 50 000 22 524 62 033 830 1 792 103 1 792 103 105 473 1 686 630 2 000 2 000 25 473 000 11 473 000 10 000 000 4 000 000 230 016 577

8 987 232 381 416 317 416 64 000 8 605 816 8 533 292 50 000 22 524 105 473 105 473 105 473 2 000 2 000 -

62 033 830 62 033 830 62 033 830 1 686 630 1 686 630 1 686 630 -

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tj. pozostae dochody, w tym: - dotacja na zadania realiz. w ramach porozum midzy jst - dotacja rozwojowa Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody tj. pozostae dochody - dotacja na zadania wasne

925

PRZYCHODY OGEM Paragraf 952 Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym Paragraf 955 Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych Paragraf 957 Nadwyki z lat ubiegych OGEM

Przewodniczcy Rady Miejskiej

Piotr SZCZSNY

Strona 3