You are on page 1of 3

Katowice, 2010-03-19

WO J E WO D A L S KI

NP/II/0911/107/10

Rozstrzygnicie nadzorcze
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway Nr XLI/543/10 Rady Miejskiej w aziskach Grnych z dnia 9 lutego 2010 roku. w sprawie zasad sprzeday lokali mieszkalnych stanowicych mienie komunalne Gminy aziska Grne oraz udzielania bonifikaty przy ich zbywaniu w czci:

1 ust. 2 zd. 2 uchway i zacznika nr 1 do uchway, jako niezgodnej z przepisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) w zwizku z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorzdzie gminnym, 3 ust. 1 zd. 2 i 3, 3 ust. 2 zd. 2 i 3 ust. 3 uchway, jako niezgodnej z przepisem art. 25 ust. 1 2 i art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomociami w zwizku z art. 31 i 46 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym.

Uzasadnienie Przedmiotow uchwa Rada Miejska w aziskach Grnych okrelia zasady sprzeday lokali mieszkalnych stanowicych mienie komunalne Gminy aziska Grne oraz udzielania bonifikaty przy ich zbywaniu. W podstawie prawnej uchway powoano przepisy art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorzdzie gminnym, art. 13 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomociami. Uchwaa ta stanowi akt prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ustawy o samorzdzie gminnym. Konsekwencj uznania powyszego aktu normatywnego za przepis powszechnie obowizujcy, jest konieczno formuowania w jego treci norm o charakterze abstrakcyjnym (wielokrotnego zastosowania) i generalnym (skierowane do nieokrelonego adresata). Tych cech

nie nosz jednak kwestionowane przez organ nadzoru uregulowania przepisu 1 ust. 2 zd. 2 i zacznika nr 1 do przedmiotowej uchway, zawierajce w swej treci wykaz przezaczonych do sprzeday lokali mieszkalnych. W ocenie organu nadzoru regulacje te to unormowania o charakterze incydentalnym, majce na celu jedynie uporzdkowanie istniejcego stanu faktycznego. Naley ponadto zwrci uwag, i przepis art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomociami przyznaje kompetencje w tym zakresie organom wykonawczym gmin, ktre zgodnie z brzmieniem tego przepisu sporzdzaj i podaj do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, do oddania w uytkowanie wieczyste, uytkowanie, najem lub dzieraw. Wykaz ten wywiesza si na okres 21 dni w siedzibie waciwego urzdu, a ponadto informacj o wywieszeniu tego wykazu podaje si do publicznej wiadomoci przez ogoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposb zwyczajowo przyjty w danej miejscowoci, a take na stronach internetowych waciwego urzdu. Ustawy o samorzdzie gminnym i o gospodarce nieruchomociami rozstrzygaj o kompetencjach poszczeglnych organw w zakresie gospodarowania nieruchomociami stanowicymi wasno jednostek samorzdu terytorialnego. Normy wynikajce z art. 25 ust. 2 w zwizku z art. 23 ust. 1 pkt 7 oraz art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomociami powierzaj gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomoci - polegajce m.in. na zbywaniu nieruchomoci wchodzcych w skad zasobu - odpowiednio wjtom, burmistrzom i prezydentom miast. Organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego dokonuje tych czynnoci m.in. w oparciu o zasady nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci gruntowych ustalone przez rad gminy lub kadorazowo za jej zgod (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy o samorzdzie gminnym). Rada rozstrzygajc o zasadach sprzeday nieruchomoci musi respektowa peny kontekst normatywny, w jakim kreuje akt prawa miejscowego, jednoczenie musi jednak przestrzega zakresu swej waciwoci, baczc by nie naruszy okrelonych wyej kompetencji organu wykonawczego. Tym samym wic Rada, wydajc normy o charakterze powszechnie obowizujcym na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorzdzie gminnym nie moe ingerowa bezporednio w tre stosunkw cywilnoprawnych wynikajcych z przeniesienia wasnoci nieruchomoci obejmujcych m.in.: rozstrzyganie o terminie podpisania kolejnej umowy notarialnej, czy te o podmiocie zobowizanym do ponoszenia kosztw: wyceny lokalu mieszkalnego ( 3 ust. 1 zd. 2 i 3, 3 ust. 2 zd. 2 i 3 ust. 3 uchway). W ocenie organu nadzoru powysze kwestie nale do sfery wykonawczej, tak wic Burmistrz Miasta aziska Grne jako organ wykonawczy - bdzie waciwym do decydowania w tej materii. Zgodnie bowiem z dyspozycj art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym to Burmistrz Miasta wykonuje zadania gminy okrelone przepisami prawa. Burmistrz te - kierujcy biecymi sprawami gminy oraz reprezentujcy j na zewntrz (art. 31 ustawy) - jest uprawniony

do skadania w imieniu gminy owiadcze woli. Zakres treci powyszych dyspozycji pozwala zatem na stwierdzenie, e jedynie organowi wykonawczemu lub osobom przez niego upowanionym przysuguje prawo kreowania sytuacji prawnej gminy i stosunkw cywilnoprawnych pomidzy gmin a zainteresowanymi podmiotami, w drodze umw cywilnoprawnych. To organ wykonawczy lub podmioty przez niego wskazane w ramach art. 46 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym oraz nabywca nieruchomoci samodzielnie ksztatuj tre umowy w granicach wyznaczonych przez przepis art. 3531 kc. Rozstrzyganie zatem przez Rad o terminie podpisania kolejnej umowy notarialnej oraz o podmiocie odpowiedzialnym za ponoszenie kosztw wyceny lokalu mieszkalnego - ogranicza wynikajce z przepisu art. z art. 25 ust. 1 - 2 i art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomociami uprawnienia organu wykonawczego gminy. Rada dziaajc zatem na podstawie przepisu art. 40 ust. 2 pkt 3 moga okreli oglne zasady gospodarowania nieruchomociami dla organu wykonawczego, z pominiciem jednake szczegowych postanowie przewidzianych do konkretyzacji w umowie zawieranej przez gmin reprezentowan przez jej organ wykonawczy. Rada nie moe bowiem ze skutkiem wobec osb trzecich (pro foro externo) wiza organu wykonawczego w zakresie spraw czcych si z zawieraniem umw przez gmin, jeeli ustawa takich uprawnie nie przyznaje. Uwzgldniajc wskazane wyej okolicznoci rozstrzygnicie naley uzna za uzasadnione. Na rozstrzygnicie nadzorcze przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia. WOJEWODA LSKI Zygmunt ukaszczyk