You are on page 1of 3

ANEKS NR 7 zdnia24marca2010r. doporozumieniazawartegowdniu28sierpnia2002r.wsprawieobjcia dziaaniem Powiatowego Zespou do SprawOrzekaniaoNiepenosprawnociwTychachPowiatuBierusko - Ldziskiego.

Stronyporozumienia,ktrymis: Miasto Tychy reprezentowane przez Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziub oraz Powiat Bierusko-Ldziski reprezentowany przez ZarzdPowiatu,wimieniuktregodziaaj: Starosta - Piotr Czarnynoga Czonek Zarzdu - Marek Bania strony zgodnie postanawiajdokonaponiszychzmianwporozumieniuzdnia28sierpnia2002r.wsprawieobjcia dziaaniem Powiatowego ZespoudoSprawOrzekaniaoNiepenosprawnociwTychachPowiatuBieruskoLdziskiego 1. 1.Zmieniasi1porozumienia,ktryotrzymujebrzmienie:Zgodniezart.5ust.2,art.73ust.1iart.92 ust.2ustawyzdnia5czerwca1998r.,osamorzdziepowiatowym(Dz.U.z2001r.,Nr142,poz.1592 zpniejszymizmianami)wzwizkuzart.6aust.2zdnia27sierpnia1997r.orehabilitacjizawodowejispoecznej orazzatrudnianiuosbniepenosprawnych (t. j. - Dz.U.z2008r.,Nr14,poz.92zpniejszymi zmianami), na podstawie uchway nr XLVI/189/02 Rady Powiatu Bierusko Ldziskiegowsprawiewyraenia zgody na zawarcie porozumienia pomidzy Zarzdem Powiatu Bierusko LdziskiegoaPrezydentemMiastaTychydotyczcego objcia dziaaniem Powiatowego Zespouds.OrzekaniaoStopniuNiepenosprawnociwTychachPowiatuBierusko Ldziskiego, Zarzd Powiatu Bierusko LdziskiegopowierzaaPowiatowyZespdo Spraw Orzekania oNiepenosprawnociwTychach(PZON)przyjmujedowykonanianastpujce zadania: 1.orzekanieoniepenosprawnociosbdo16rokuycia, 2.orzekanieostopniuniepenosprawnociosbpo16rokuycia, 3.orzekanieowskazaniachdoulgiuprawnie,wobec mieszkacwpowiatu. 2.Zmieniasizapisy3,zawartegoporozumieniainadajesimu nastpujce brzmienie: 1) Strony porozumienia ustalaj, e podstawwzajemnych rozlicze, ztytuuwspfinansowaniakosztw funkcjonowania, Powiatowego ZespoudoSprawOrzekaniaoNiepenosprawnociwTychach,wroku2010jest planowana kwota budetu Zespou tj., 482.664 z, zwyczeniemwydatkwnazakupyinwestycyjne,ujtychw 6060wplaniewydatkwtj.15.000,00 z, pomniejszonaodotacjwwysokoci 150.700,00 z zbudetu pastwa na dziaalnoZespouwroku2010,zuwzgldnieniemzapisu3pkt5porozumienia. 2) Powiat Bierusko-Ldziski zobowizuje sidoudzieleniawroku2010MiastuTychydotacji,tytuem partycypowaniawkosztachfunkcjonowaniaPowiatowegoZespoudoSprawOrzekaniaoNiepenosprawnoci, kwocie nie przekraczajcej 74.011,00 z (sownie: siedemdziesit cztery tysice jedenacie zotych) stanowicej 23,35%kosztwwyliczonychnapodstawiezapiswpkt1przyczymfaktycznyprocentowyudziapowiatu wkosztachZespou odpowiadabdzie stosunkowi orzeczewydanych na rzecz mieszkacwpowiatudo oglnejiloci orzeczewydanychwroku2010.
ID: QSIPL-TSRJZ-IGQGT-WSUTX-REIQS. Podpisany. Strona 1 / 3

3) Powiat Bierusko-Ldziski zobowizuje sidoprzekazywaniadotacjiw3transzach,wnastpujcych terminach: - dodnia20kwietnia2010r.wkwocie37005,00z,

23,35%kosztwwyliczonychnapodstawiezapiswpkt1przyczymfaktycznyprocentowyudziapowiatu wkosztachZespou odpowiadabdzie stosunkowi orzeczewydanych na rzecz mieszkacwpowiatudo oglnejiloci orzeczewydanychwroku2010. 3) Powiat Bierusko-Ldziski zobowizuje sidoprzekazywaniadotacjiw3transzach,wnastpujcych terminach: - dodnia20kwietnia2010r.wkwocie37005,00z, - dodnia5lipca2010r.wkwocie18503,00z, - dodnia5padziernika2010r.wkwocie18503,00z, 4) Miasto Tychy przekaerozliczeniedotacjizarok2010wformiesprawozdaniawterminiedo31stycznia2011r. Rozliczenie dotacji powinno zawiera: - planfinansowywydatkwZespoudoSprawOrzekaniaoNiepenosprawnociwTychachustalonychnadzie 1stycznia2010r.orazwykonanieplanuwydatkwnakoniecrokuzwyszczeglnieniemdotacjiwojewody, Miasta Tychy, powiatu bierusko-ldziskiegoorazwydatkwinwestycyjnych, - kwotzwikszedotacji budetuwojewodywcigu roku, - wskanik oraz ilowydanych orzeczeogeminarzeczmieszkacwpowiatubierusko-ldziskiego wroku 2010, - ewentualnernice wynikezrozliczenia. 5) Przyznana przez wojewod, wcigu roku budetowego, dodatkowa dotacja na biece funkcjonowanie Zespou, uwzgldnionazostaniewkocowymrozliczeniuotrzymanejzPowiatuBierusko Ldziskiego dotacji, jeli spowodujezmniejszeniezaplanowanychwbudecieMiastaTychywydatkw,natencel. 6) W sprawie zwrotu dotacji, zastosowanie majprzepisyustawyofinansachpublicznych. 7) Przyznane rodki finansowe, okrelonewpkt1MiastoTychyzobowizane jest wykorzystado dnia 31 grudnia 2010 r. NiewykorzystandotacjMiasto Tychy jest zobowizanezwrcido 31 stycznia 2011 r. na rachunek bankowy Powiatu Bierusko-Ldziskiego ING Bank lski 54 1050 1399 1000 0023 1459 2839. 8) Dotacja nie moe byprzeznaczona na inny cel niwskazanyw1.Udzielonadotacjawykorzystananiezgodnie zprzeznaczeniem,pobranawnadmiernejwysokocipodlegazwrotowiwrazzodsetkamiwwysokoci okrelonej jak dla zalegocipodatkowychwcigu 15 dni od dnia stwierdzenia okolicznocioktrychmowawyej. 3.Zmieniasizapisy4porozumienia,ktryotrzymujebrzmienie:rodkioktrychmowaw3narealizacj zadaobjtych porozumieniem, bdprzekazywane na konto Miasta Tychy PKO Bank Polski S. A. 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968 2.Zapisy6porozumieniaotrzymujbrzmienie: Porozumieniewchodziwyciewzakresie,oktrymmowa w3pkt2,zzastrzeeniemzmianwprowadzanychkolejnymianeksami,od1stycznia2003r. 3.Pozostae zapisy porozumienia pozostajbez zmian. 4.Aneks sporzdzonowpiciu jednobrzmicych egzemplarzach, po dwa dla kadej za stron, pity egzemplarz wceluprzekazaniadoogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwalskiego.

Prezydent Miasta Tychy


ID: QSIPL-TSRJZ-IGQGT-WSUTX-REIQS. Podpisany.

Starosta Bierusko-Ldziski
Strona 2 / 3

Andrzej Dziuba

Piotr Czarnynoga

Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba

Starosta Bierusko-Ldziski Piotr Czarnynoga

Czonek Zarzdu Marek Bania

ID: QSIPL-TSRJZ-IGQGT-WSUTX-REIQS. Podpisany.

Strona 3 / 3