You are on page 1of 10

UCHWAA NR LXVI/935/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejcych drg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z pn. zm.) w zwizku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z pn. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si przebieg drg na terenie Gminy Bytom zaliczonych do kategorii drg gminnych w oparciu o uchwa nr XX/161/1987 Wojewdzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zaliczenia drg do kategorii drg gminnych oraz lokalnych miejskich, ktrych wykaz jest opublikowany w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego nr 183 z 2009 r., zgodnie z opisem pooenia drg przedstawionym w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. 2. Szczegowe pooenie i przebieg drg gminnych, o ktrych mowa w 1 niniejszej uchway oznaczono na mapach sytuacyjnych stanowicych zaczniki od numeru 2 do numeru 9 do niniejszej uchway. 3. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Bytomiu Kazimierz Bartkowiak

Id: NFBWA-YNRRJ-PLKJT-AAEGF-CRPMC. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LXVI/935/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. Zalacznik1.doc Przebieg drg gminnych

Id: NFBWA-YNRRJ-PLKJT-AAEGF-CRPMC. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr LXVI/935/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. Zalacznik2.pdf Zacznik nr 2 - mapa

Id: NFBWA-YNRRJ-PLKJT-AAEGF-CRPMC. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr LXVI/935/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. Zalacznik3.pdf Zacznik nr 3 - mapa

Id: NFBWA-YNRRJ-PLKJT-AAEGF-CRPMC. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr LXVI/935/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. Zalacznik4.pdf Zacznik nr 4 - mapa

Id: NFBWA-YNRRJ-PLKJT-AAEGF-CRPMC. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr LXVI/935/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. Zalacznik5.pdf Zacznik nr 5 - mapa

Id: NFBWA-YNRRJ-PLKJT-AAEGF-CRPMC. Podpisany

Strona 6

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr LXVI/935/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. Zalacznik6.pdf Zacznik nr 6 - mapa

Id: NFBWA-YNRRJ-PLKJT-AAEGF-CRPMC. Podpisany

Strona 7

Zacznik Nr 7 do Uchway Nr LXVI/935/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. Zalacznik7.pdf Zacznik nr 7 - mapa

Id: NFBWA-YNRRJ-PLKJT-AAEGF-CRPMC. Podpisany

Strona 8

Zacznik Nr 8 do Uchway Nr LXVI/935/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. Zalacznik8.pdf Zacznik nr 8 - mapa

Id: NFBWA-YNRRJ-PLKJT-AAEGF-CRPMC. Podpisany

Strona 9

Zacznik Nr 9 do Uchway Nr LXVI/935/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. Zalacznik9.pdf Zacznik nr 9 - mapa

Id: NFBWA-YNRRJ-PLKJT-AAEGF-CRPMC. Podpisany

Strona 10

Related Interests