You are on page 1of 3

WOJEWODA LSKI

Katowice, dnia 2010-09-02 NP/II/0911/275/10

Rozstrzygnicie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.)

stwierdzam niewano

uchway nr LXVI/937/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie przepisw porzdkowych zwizanych z przewozem osb i bagau takswkami na terenie miasta Bytomia, w czciach okrelonych w 6 ust. 3, 6 i 7, 10, 11, 13, 16 oraz w 23 Zacznika do tej uchway, jako sprzecznej z przepisem art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z pn. zm.), zwanej dalej ustaw oraz z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie

Przedmiotow uchwa Rada Miasta Bytom, dziaajc m.in. na podstawie art. 15 ust. 5 i 7 ustawy przyja przepisy porzdkowe zwizane z przewozem osb i bagau takswkami na terenie miasta Bytom. Przepis ten stanowi dla Rady delegacj do wydania aktu prawa miejscowego. Wskazany wyej przepis ustawy stanowi norm o charakterze iuris cogentis (bezwzgldnie obowizujc), formuujc zamknity katalog problemw wymagajcych uregulowania w akcie wykonawczym. Organ uchwaodawczy gminy moe dokonywa regulacji prawnych w zakresie, w jakim zosta do tego wyranie upowaniony. Ustawodawca, ksztatujc upowanienie rady do wydania przedmiotowej uchway, precyzyjnie wskaza, ktre kwestie pozostawi regulacji jednostki samorzdu terytorialnego. W przypadku aktw prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada gminy obowizana jest przestrzega zakresu udzielonego przez ustaw upowanienia w zakresie tworzenia przepisw wykonawczych, a w tych dziaaniach nie moe tego upowaniania zawa i przekracza. Wydajc akty bdce rdem powszechnie obowizujcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP), rada musi respektowa zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyszego rzdu, powstrzymujc si od wypeniania ich treci postanowieniami ustawy (por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003r., sygn. akt

I SA/Lu 882/02, Centralna Baza Orzecze Sdw Administracyjnych). Tymczasem w zaczniku do uchway zawierajcym przepisy porzdkowe znalazy si zapisy, ktrych nie obejmuje upowanienie zawarte w przepisie art. 15 ustawy. W 23 zacznika przewidziano, e naruszenie przepisw porzdkowych stanowi wykroczenie okrelone w kodeksie wykrocze. aden z przepisw Kodeksu wykrocze z 20 maja 1971 r. (tekst jedn. z dnia 16 marca 2010 r. Dz. U. Nr 46, poz. 275) nie zawiera jednak w sobie dyspozycji uznajcej naruszenie ktregokolwiek z przepisw porzdkowych wymienionych w zaczniku do uchway za wykroczenie i przewidujcych ich ukaranie. Ponadto aden z powszechnie obowizujcych przepisw nie zawiera takiego wykroczenia, ktre zostao wymienione w zaczniku do uchway, co oznacza, e wskazana wyej norma jest sprzeczna z prawem, poniewa odwouje si do nieistniejcego przepisu i nakada kary bez ustawowego upowanienia. Co wicej, z normatywnego charakteru przedmiotowej uchway wynika konieczno formuowania zawartych w niej postanowie jedynie na podstawie i w granicach upowanienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujcych delegacj ustawow, pozbawionych jednoczenie powtrze przepisw powszechnie obowizujcych zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczeglnoci w aktach rangi ustawowej. Stanowione przez organy jednostek samorzdu terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowiem regulowa kwestie wynikajce z delegacji ustawowej w taki sposb, by przyjte w oparciu o ni normy uzupeniay wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowizujce, ksztatujce prawa i obowizki ich adresatw. Ustawodawca, formuujc okrelon delegacj do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upowanienie do uregulowania wycznie kwestii nie objtych dotd adn norm o charakterze powszechnie obowizujcym, w celu uksztatowania stanu prawnego uwzgldniajcego m.in. specyfik, moliwoci i potrzeby rodowiska, do ktrego waciwy akt wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalno takiego dziaania organu realizujcego delegacj ustawow, ktre polega na powtarzaniu bd modyfikacji wicych go norm o charakterze powszechnie obowizujcym. Przedstawione stanowisko znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii orzeczniczej, uznajcej za niedopuszczalne powtrzenie regulacji ustawowych bd ich modyfikacj przez przepisy prawa miejscowego (por. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003r., sygn. akt II SA/Ka 1831/02, niepublikowany; wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2002r., sygn. akt II SA/Ka 508/02, niepublikowany). Naczelny Sd Administracyjny w wyroku z dnia 14 padziernika 1999r. (sygn. akt II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17) trafnie zauway, e: uchwaa organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego nie moe regulowa jeszcze raz tego, co zostao zawarte w obowizujcej ustawie. Taka uchwaa, jako istotnie naruszajca prawo, jest niewana. Trzeba bowiem liczy si z tym, e powtrzony przepis bdzie interpretowany w kontekcie uchway, w ktrej go powtrzono, co moe prowadzi do cakowitej lub czciowej zmiany intencji prawodawcy. Powtrzenia zawieraj nastpujce postanowienia zacznika do uchway: 10 zacznika, w ktrym zawarto prawo do odmowy wykonania przewozu lub przerwania rozpocztego przewozu w okrelonych sytuacjach, ktry powtarza i modyfikuje obowizki podrnego wynikajce z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (tak te wyrok WSA w Opolu z 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II SA/Op 492/07, Centralna Baza Orzecze Sdw Administracyjnych),

11 ust. 1 - 3 oraz 13 zacznika, w ktrych znajduj si regulacje dotyczce przewozu przez pasaera bagau, powtarzajce i modyfikujce art. 23 ust. 1 i 2 ustawy. Ponadto, w treci 11 ust. 3 poza przykadowym wyliczeniem przedmiotw, ktre mog by przewoone w takswkach, znajduje si take unormowanie, e przewz niektrych z nich m.in. telewizorw i radioodbiornikw odbywa si na ryzyko pasaera. Zapis ten modyfikuje rygor odpowiedzialnoci wymieniony w art. 63 ust. 1 ustawy, przewidujcy odpowiedzialno przewonika na zasadzie ryzyka. Z tego powodu, w opinii organu nadzoru, musi by on uznany za sprzeczny z prawem i podlegajcy uchyleniu. Ponadto Rada Miejska w Bytomiu uchwalajc przepisy porzdkowe zwizane z przewozem osb i bagau takswkami musi respektowa peny kontekst normatywny, z ktrego wypywaj jej uprawnienia do dziaania, polegajce na przestrzeganiu zakresu swej waciwoci i baczeniu by nie naruszy okrelonych wyej kompetencji organu wykonawczego. Nie moe zatem ingerowa bezporednio w tre stosunkw cywilnoprawnych wynikajcych z umowy zawartej midzy przewonikiem (kierowc takswki) a pasaerem. Strony umowy samodzielnie ksztatuj bowiem tre umowy w granicach wyznaczonych przez przepis art. 3531 kc. Tymczasem w 6 ust. 3, 6 i 7 oraz w 16 zacznika uregulowane s kwestie, ktre wchodz w skad umowy zawieranej pomidzy pasaerem a przewonikiem. Zabieg taki, w opinii organu nadzoru, jest niedozwolonym wkroczeniem w stosunki cywilnoprawne i musi by traktowany jako sprzeczny z prawem. Tym samym uchwa nr LXVI/937/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. ze wzgldu na wyej opisane nieprawidowoci naley uzna za wadliw, co czyni stwierdzenie jej niewanoci we wskazanych czciach uzasadnionym i koniecznym. Na niniejsze rozstrzygnicie suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od daty jego dorczenia.

WOJEWODA LSKI Zygmunt ukaszczyk