Nama

Kelas

UJIAN PERCUBAAN UPSR 2O1I

BAHASA MELAYU. PENULISAN (SK) TAHUN 6
Julai

0t2
Satu jam lima belas

1|jam

minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang
disediakan.

Untuk Ke gunaan

P emeriksa

2.

Kertas soalan ini mengand,ungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B, danBaha$anC.

Kod Pemeriksa:
Bahagian

3.

Kantu dikehendaki menjawab
bahagian.

ketiga-tiga

No. Soalan

Markah

A
B

4.

SoJlan 3.
5.

Bagi Bahagian B, kamu boleh mernilih sama ada menjawab Soalan l, Soalan 2, atau

dihantar bersama- sama kertas s oalan.

yang disediakan dalam kertai soalan 1ni. Sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksann. Helaian tambahan (jik" ada) hendaklah diikat dan

.lawapar-t kamry hen-daklah ditulis pa.da ruangan

c
JUMLAH
60

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

aL2

I Lihat sebelah

0L2

Bahagian A

| 10 markahl
I Masa dicadangkan

: 15 minit I

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Tulis lima ayat ltang lengkap tentang gambar di bawalt.

:lf

t

t, 1,'I

tl i s

i i,
:
?

I

t l

5
n

:i

Hori

0L2

PAHANG (SK). B. MELAYU (PEN). THN 6

3

012

Bahagian A

10 at2
I Lihat sebelah

PAHANG (SK) . B. MELAYU (PEN) . THN 6

4
Bahagian B

012

130 markahl

i

Masa dicadangkan : 40 minit]

Pilih

satu daripada tajuk-taiuk

it

bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya

tidak kurang dalipada 80 patah perkataan.

I

Tidak lama lagi anda akan menghadapi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah
( r.rPSR ).

Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menceritakan bagaimana persiapan
anda menghadapi UPSR tahun ini.

ATAU \

2

Tulis sebuah karangan tentang " Cara-cara Menjaga Kesihatan Diri ',.

ATAU

3

Aku dalam perjalanan pulang dari sekolah. Cuaca pada hari itu sungguh panas dan
aku pun singgah di warung air batu. Sedang aku menikmati minumanku tiba-tiba , aku terdengar bunyi dentuman yang sangat kuat. Aku pun..

Mulakan cerita karnu dengan

:

pun..........

otz

PAHANG (SK) . B. MELAYU (PEN) . THN 6

5

012

Bahagian B

No. Soalan

012

PAHANG (SK). B. MELAYU (PEN). THN 6

t Lihat sebelah

0L2

30

012

PAHANG (SK) . B. MELAYU (PEN) . THN 6

7

012

Bahagian C

l2\) markalz)

f,.t\Iasa clicaciangkan : ).0

minitl

Tttiis lima pengajaran y'drt clapat'kamzt peroieh claripacla petikan Ci batvah.
Panjangm;a jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.
TrLlis

jawapan kamu dalam

satLL

perenggan.

Selesai mengikuti kelas tambahan Bahasa Mela.v'-u. murid-murid Tahun 6 Bestari

bersalaman sambil mengucapkan terima kasih kepada guru mereka. Rosnani dan Nora

menolong cikgu Faridah membarva buku-buku ke
pulang.

bilik guru" Selepas itu mereka

terus

Mereka berdua menunggang basikal den_qan berhati-hati. Rosnani
mengingati pesanan ibun,va agar rnenjaea diri dan berhati-hati r,valau

sentiasa

di mana berada.

Tiba di pertengahan ja1an, mereka terserempak den_san kawan mereka, Rosnah i'ang
sedang berjalan kaki kerana ketin-egalan bas untuk pulang.

iv{ereka bersimpati melihat Rosnah. Rosnani mempelaw'u *ornun membonceng
basikalny-a. Apabila sampai di rumah. Rosnah dan ibunya neilsucapkan terima kasih atas

bantuan mereka berdua. Ibu R.osnah mempelar,va mereka minum dahulu tetapi mereka

menolak pelalvaan itu den-9an sopan kerana ingin segera pulang. Mereka tidak mahu ibu
bapa mereka bimbang kerana pulang ler,vat. Nlereka pun meneruskan perjalanan ke

rumah masing-masin-s.

0r2

PAHANG (SK). B. MELAYU (PEN).'iHN 6

t Lihat sebelah

e

0t2

Bahagian C

KERTAS SOALAN TAMAT
012
PAHANG (SK). B. MELAYU (PEN). THN 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful