You are on page 1of 454

Prezydent Miasta Bielska-Biaej

Bielsko - Biaa, marzec 2010 rok

SPIS TRECI:
strona A. WPROWADZENIE B. DANE OGLNE C. DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2009 ROKU
DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ WG DZIAW DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ WG RDE POWSTAWANIA
I. DOCHODY WASNE 1. PODATKI I OPATY 2. UDZIAY W PODATKACH STANOWICYCH DOCHD BUDETU PASTWA 3. DOCHODY Z MAJTKU GMINY I POWIATU 4. DOCHODY POZOSTAE GMINY I POWIATU II. SUBWENCJA OGLNA Z BUDETU PASTWA III. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH V. RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ

3 5 10
12 28
34 34 43 48 54 72 75 90 92

D. WYDATKI BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2009 ROKU


DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO" DZIA 020 LENICTWO" DZIA 550 HOTELE I RESTAURACJE DZIA 600 TRANSPORT I CZNO DZIA 630 TURYSTYKA DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA" DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA" DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM DZIA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO" DZIA 758 RNE ROZLICZENIA DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE" DZIA 803 SZKOLNICTWO WYSZE" DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA" DZIA 852 POMOC SPOECZNA DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ" DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA" DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

100
115 116 117 118 124 128 131 137 143 144

149 151 153 156 179 180 190 212 217 227 233 239

E. ZAKADY BUDETOWE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE G. FUNDUSZE H. RACHUNKI DOCHODW WASNYCH I. PODSUMOWANIE ZACZNIKI (1-8)

246 259 264 272 280

WPROWADZENIE

A. WPROWADZENIE:
Przedkadam Radzie Miejskiej w Bielsku-Biaej sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Bielska-Biaej za 2009 rok. Budet Miasta Bielska-Biaej na 2009 rok zosta uchwalony uchwa Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej Nr XXXV/849/2008 w dniu 23 grudnia 2008 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis dziaa prowadzonych w 2009 roku przez Prezydenta Miasta i podlegajce Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporzdzone zostao w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczoci budetowej wykonanej zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczoci budetowej (Dz. U. Nr 115 poz. 781 z pn. zm.). Skada si ono z nastpujcych czci: Dane oglne gdzie przedstawiono budet miasta na 2009 rok, uchwalony uchwa Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej Nr XXXV/849/2008 w dniu 23 grudnia 2008 roku, jego zmiany w trakcie zmianach na koniec grudnia 2009 roku. Dochody budetu zawieraj szczegowy opis zrealizowanych dochodw budetu miasta z podziaem na dochody wasne, subwencje, dotacje z budetu pastwa oraz rodki z budetu Unii Europejskiej. Wydatki budetu w czci tej przedstawiono realizacj wydatkw z podziaem na dziay klasyfikacji budetowej. Zakady budetowe zawarte w tej czci dane dotycz funkcjonowania czterech zakadw budetowych. Gospodarstwa pomocnicze opisano tu dziaalno jednego gospodarstwa roku oraz plan po

pomocniczego. Fundusze celowe sprawozdanie dotyczy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla miasta Bielska-Biaej, Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz

Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

WPROWADZENIE Rachunki dochodw wasnych przedstawiaj gospodark rodkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki budetowe na wyodrbnionych rachunkach bankowych. Podsumowanie. Zaczniki: Nr 1 Wykaz uchwa i zarzdze zwikszajcych lub zmniejszajcych budet miasta w 2009 roku, Nr 2 Zestawienie kredytw i poyczek inwestycyjnych miasta Bielska-Biaej, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych nalenoci pieninych na 31 grudnia 2009 roku, Nr 4 Informacja o stanie zalegoci podatkowych na 31 grudnia 2009 roku, Nr 5 Zestawienie zada zleconych miastu Bielsko-Biaa za 2009 rok, Nr 6 Realizacja inwestycji w 2009 roku, Nr 7 Zestawienie umorze nalenoci pieninych jednostek organizacyjnych miasta Bielska-Biaej, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy Ordynacja podatkowa za 2009 rok, Nr 8 Informacja wynikajca z ustawy o finansach publicznych, dotyczca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodark finansow 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej opisano dziaalno Szpitala Oglnego im. dr Edmunda Wojtyy w Bielsku-Biaej.

DANE OGLNE

B. DANE OGLNE
Budet miasta Bielska-Biaej na rok 2009 uchwalony zosta Uchwa Rady Miejskiej Nr XXXV/849/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku, w tym: dochody dochody gminy dochody powiatu przychody kredyt bankowy tzw. wolne rodki poyczki spata udzielonych poyczek 647.918.482,00 z 424.242.210,04 z 223.676.271,96 z 154.505.212,00 z 150.000.000,00 z 4.000.000,00 z 369.789,00 z 135.423,00 z

Budet ogem (dochody + przychody)


wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spaty kredyty planowane do spaty poyczki

802.423.694,00 z
760.437.882,00 z 422.763.765,56 z 337.674.116,44 z 41.985.812,00 z 41.519.659,00 z 466.153,00 z

Budet ogem (wydatki + rozchody)


Oglna kwota dochodw obejmowaa: 1) 2) 3) 4) 5) dochody wasne subwencje oglne dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rzdowej dotacje na zadania wasne rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej

802.423.694,00 z
381.501.160,59 z 157.132.862,00 z 53.664.561,00 z 5.835.597,00 z 49.784.301,41 z

Z oglnej kwoty wydatkw przeznaczono na: 1) 2) 3) 4) wydatki biece na zadania gminy wydatki biece na zadania powiatu wydatki majtkowe na zadania gminy wydatki majtkowe na zadania powiatu 302.797.336,94 z 179.018.188,44 z 119.966.428,62 z 158.655.928,00 z

W 2009 roku w budecie miasta nastpoway zmiany zwikszajce lub zmniejszajce wielko pierwotnie uchwalonego budetu. Zmiany te wprowadzane byy uchwaami Rady Miejskiej oraz Zarzdzeniami Prezydenta Miasta.

DANE OGLNE Zmiany budetu miasta Bielska-Biaej w 2009 roku przedstawiaj si nastpujco:
1. Plan na dzie 1 stycznia 2009 r. wg Uchway budetowej Nr XXXV/849/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r:

a) dochody b) przychody
w tym:
- kredyt bankow y

647 918 482,00 z c)wydatki 154 505 212,00 z d)rozchody


w tym:
150 000 000,00 z - planow ane do spaty kredyty - planow ane do spaty poyczki

760 437 882,00 z 41 985 812,00 z


41 519 659,00 z 466 153,00 z

- w olne rodki jako nadw yka rodkw pieninych na rachunkach biecych budetu j.s.t, w ynikajca z rozlicze poyczek i kredytw z lat ubiegych - poyczki - spata udzielonych poyczek 4 000 000,00 z 369 789,00 z 135 423,00 z

Budet ogem:

802 423 694,00 z

802 423 694,00 z

2. Zmiany budetu wprowadzone przez Rad Miejsk: a) dochody: - zwikszenia (+) - zmniejszenia (-) b) przychody
w tym:
- kredyt bankow y - w olne rodki jako nadw yka rodkw pieninych na rachunkach biecych budetu j.s.t, w ynikajca z rozlicze poyczek i kredytw z lat ubiegych - poyczki - spata udzielonych poyczek 381 072,67 z 1 642 110,00 z -135 423,00 z 10 000 000,00 z

58 345 547,13 z -18 932 775,18 z

c)wydatki: - zwikszenia (+) - zmniejszenia (-)


w tym:
- planow ane do spaty kredyty

111 062 539,62 z -36 144 689,97 z -23 617 318,03 z


-23 617 318,03 z

11 887 759,67 z d) rozchody

Razem:

51 300 531,62 z

51 300 531,62 z

3. Zmiany budetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody - zwikszenia (+) - zmniejszenia (-) Razem: a) dochody: b) przychody:
w tym:
- kredyt bankow y - w olne rodki jako nadw yka rodkw pieninych na rachunkach biecych budetu j.s.t, w ynikajca z rozlicze poyczek i kredytw z lat ubiegych - poyczki - spata udzielonych poyczek 4 381 072,67 z 2 011 899,00 z 0,00 z 160 000 000,00 z

b)wydatki: 12 468 808,58 z - zwikszenia (+) -6 338 555,00 z 6 130 253,58 z 693 461 507,53 z c)wydatki: 166 392 971,67 z d)rozchody
w tym:
- planow ane do spaty kredyty - planow ane do spaty poyczki

12 468 808,58 z -6 338 555,00 z 6 130 253,58 z 841 485 985,23 z 18 368 493,97 z
17 902 340,97 z 466 153,00 z

- zmniejszenia (-)

4. Budet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:

Ogem plan budetu na 31grudnia 2009 r. :

859 854 479,20 z

859 854 479,20 z

DANE OGLNE Wykaz Uchwa Rady Miejskiej oraz Zarzdze Prezydenta Miasta zwikszajcych lub zmniejszajcych budet miasta Bielska-Biaej w 2009 roku stanowi Zacznik Nr 1. Zmiany budetu w 2009 roku, dokonywane przez Rad Miejsk i Prezydenta Miasta, zwizane byy midzy innymi: zwikszeniem subwencji owiatowej, zwikszeniem subwencji oglnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ul. Lipnickiej wraz z przebudow obiektw mostowych w Bielsku-Biaej, refundacj wydatkw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych na zadanie inwestycyjne Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Biaej Przebudowa ul. Ks. Brzski w Bielsku-Biaej na odcinku od ul. Wsplnej do ul. Wsplnej etap II, podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania Przebudowa ul. Bestwiskiej w Bielsku-Biaej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dofinansowaniem projektu Bielsko-Biaa czy ludzi w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, zwikszeniem dochodw z tytuu dotacji celowych na dofinansowanie wasnych zada biecych gminy (dofinansowanie zada: Przebudowa ul. Kolistej w Bielsku Biaej i Przebudowa skrzyowania ul. Katowickiej i ul. Mazacowickiej w Bielsku-Biaej w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011, pomoc materialna dla uczniw o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw, program Pomoc pastwa w zakresie doywiania, Wyprawka szkolna), zwikszeniem dochodw z tytuu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej (wypata odszkodowa za przejte przez Skarb Pastwa nieruchomoci gruntowe pod drogi publiczne, przeprowadzenie wyborw posw do Parlamentu Europejskiego, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 roku, porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych, wiadczenia dla funkcjonariuszy Pastwowej Stray Poarnej, skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego, bieca dziaalno Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), porozumieniami zawartymi z powiatami i gminami (m.in. dofinansowanie dziaalnoci Powiatowego Urzdu Pracy, Podbeskidzkiego Orodka Interwencji Kryzysowej, budowa Stranicy Pastwowej Stray Poarnej, zapewnienie opieki bezdomnym zwierztom), darowiznami, zmianami w Czteroletnim planie inwestycyjnym na lata 2009-2012. W uchwale budetowej na 2009 rok zaplanowano tzw. wolne rodki, jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu j.s.t. wynikajca z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w wysokoci 4.000.000,00 z. W wyniku rozliczenia budetu miasta za 2008 rok zwikszono te rodki o kwot 381.072,67 z. W trakcie roku zwikszono planowane na 2009 rok przychody z tytuu poyczek z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwot 1.642.110,00 z, tj. z kwoty 369.789,00 z do kwoty 2.011.899,00 z, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku Zespou Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych przy ul. Filarowej 52 oraz na zadanie pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej
7

DANE OGLNE emisji zanieczyszcze do atmosfery miasta Bielska-Biaej z budynkw jednorodzinnych, z indywidualnymi kotami wglowymi w roku 2009. Zaplanowany w uchwale budetowej na 2009 roku kredyt bankowy w wysokoci 150.000.000,00 z w trakcie roku ulega zmianom, w efekcie na koniec 2009 roku planowany kredyt bankowy wynosi 160.000.000,00 z. Po analizie faktycznych potrzeb miasto Bielsko-Biaa zacigno kredyt w wysokoci 90.000.000,00 z. Na 2009 rok w budecie miasta zaplanowano take spaty kredytw bankowych w wysokoci 41.519.659,00 z, w trakcie roku ulegy one zmniejszeniu o 23.617.318,03 z i na koniec roku wynosiy 17.902.340,97 z. W uchwale budetowej na 2009 rok zaplanowano przychody w kwocie 135.423,00 z dotyczce spaty raty poyczki udzielonej Szpitalowi Oglnemu im. dr Edmunda Wojtyy w Bielsku-Biaej. Na wniosek Dyrektora Szpitala Oglnego spata poyczki zostaa przesunita na 2012 rok. W wyniku opisanych zmian na dzie 31 grudnia 2009 roku roczny plan dochodw i wydatkw miasta Bielska-Biaej wynosi: a) dochody 693.461.507,53 z b) wydatki 841.485.985,23 z 687.216.574,38 z

Dochody budetu miasta zostay zrealizowane w wysokoci to jest 99,10 % planu. Wydatki budetu miasta zostay zrealizowane w wysokoci to jest 89,65 % planu,

754.421.827,39 z

natomiast planowany roczny deficyt na dzie 31 grudnia 2009 roku (tj. rnica midzy kwot dochodw 693.461.507,53 z a wydatkw 841.485.985,23 z) wynosi 148.024.477,70 z. Planowane finansowanie w/w deficytu budetu w 2009 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia si nastpujco: 1. Przychody ogem: z tego: a) kredyt bankowy b) wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu j.s.t. wynikajca z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych c) poyczki z WFOiGW 2. Rozchody ogem: z tego: a) spata kredytw b) spata poyczek 166.392.971,67 z 160.000.000,00 z

4.381.072,67 z 2.011.899,00 z 18.368.493,97 z 17.902.340,97 z 466.153,00 z

DANE OGLNE

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ ZA 2009 ROK:

w zotych i groszach Lp. 1. 2. 3. 4. Dochody Wydatki Wynik budetu - deficyt (1-2) Przychody ogem
w tym: - kredyt i poyczki - tzw. "wolne rodki" z rozliczenia roku 2006

Wyszczeglnienie

Plan (po zmianach) 693 461 507,53 841 485 985,23 -148 024 477,70 166 392 971,67
162 011 899,00 4 381 072,67

Wykonanie 687 216 574,38 754 421 827,39 -67 205 253,01 96 117 148,71
91 736 076,04 4 381 072,67

5.

Rozchody
w tym: - spaty kredytw i poyczek

18 368 493,97
18 368 493,97

14 302 544,58
14 302 544,58

Zestawienie poyczek Zacznik Nr 2.

kredytw

inwestycyjnych

miasta

Bielska-Biaej

obrazuje

DOCHODY C. DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2009 ROKU


W 2009 r. uzyskano dochody ogem w kwocie z tego: - dochody biece - dochody majtkowe Gwne rda dochodw day nastpujce wykonanie: - dochody wasne: z tego: dochody biece dochody majtkowe co stanowi 55,99% dochodw ogem - subwencja oglna: z tego: dochody biece dochody majtkowe co stanowi 23,65% dochodw ogem - dotacje celowe na zadania zlecone: z tego: dochody biece dochody majtkowe co stanowi 7,66% dochodw ogem - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej: z tego: dochody biece co stanowi 0,01% dochodw ogem - dotacje celowe na zadania wasne: z tego: dochody biece dochody majtkowe co stanowi 1,68% dochodw ogem - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: z tego: dochody biece dochody majtkowe co stanowi 0,05% dochodw ogem
10

687.216.574,38 z, 579.981.846,75 z, 107.234.727,63 z.

384.741.144,13 z, 365.005.621,77 z, 19.735.522,36 z;

162.552.475,00 z, 157.552.475,00 z, 5.000.000,00 z;

52.648.025,98 z, 48.160.599,98 z, 4.487.426,00 z;

85.000,00 z, 85.000,00 z;

11.529.962,39 z, 7.208.919,01 z, 4.321.043,38 z;

339.731,00 z, 19.680,00 z, 320.051,00 z;

DOCHODY
- rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej: z tego: dochody biece dochody majtkowe co stanowi 10,96% dochodw ogem 75.320.235,88 z, 1.949.550,99 z, 73.370.684,89 z.

Wykonanie dochodw budetu miasta w 2009 roku wedug dziaw przedstawia tabela na stronach: 12-27, natomiast wedug rde powstawania - tabela na stronach: 28-32 oraz wykres graficzny na stronie 33. Plan dochodw budetu miasta w 2009 roku zosta wykonany w wysokoci 99,10% planu po zmianach. Jednak mimo, i globalnie obserwuje si nisze wykonanie dochodw za rok ubiegy, to naley podkreli, e w ich strukturze jest wiele istotnych rde wpyww, z ktrych uzyskano wysze dochody od pierwotnie planowanych. Na uwag zasuguje zwaszcza fakt, i ponadplanowe wpywy pozyskano w zakresie dochodw wasnych gminy (104,09% planu po zmianach) i powiatu (101,12% planu po zmianach). Ksztatuj si one nastpujco: podatki i opaty gminy (102,42% planu po zmianach), podatki i opaty powiatu (113,81% planu po zmianach), dochody z majtku gminy (120,49%), dochody z majtku powiatu (107,24%), pozostae dochody gminy (169,42%) i pozostae dochody powiatu (104,63%). Natomiast na niszym poziomie uksztatoway si udziay gminy i powiatu w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa, czyli PIT i CIT, ktre wyniosy odpowiednio 98,78% planu po zmianach dla gminy i 99,01% dla powiatu. Wpywy z subwencji oglnej day pene wykonanie zaplanowanych dochodw, tj. 100,00% planu po zmianach. Z kolei wrd dotacji celowych z budetu pastwa obserwuje si zrnicowane wykonanie wpyww za 2009 rok, bowiem dotacje na zadania zlecone gminy wyniosy 98,96% planu po zmianach, dotacje na zadania zlecone powiatu 99,80%, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej otrzymano w wysokoci 100,00% planu po zmianach, a dotacje na zadania wasne gminy 97,67% planu po zmianach i powiatu 95,53%. W przypadku dotacji z funduszy celowych dla gminy osignito wpywy stanowice 99,22% planu po zmianach, a dla powiatu 100,00 % planu po zmianach. Nisze wykonanie w stosunku do zaoonego planu osignito w 2009 roku w zakresie rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej - 73,89% dla gminy i 82,97% dla powiatu. Wynika to z faktu, i cz zada finansowanych ze rodkw unijnych jest realizowana na przestrzeni kilku lat i dochody wpywaj sukcesywnie, po zakoczeniu i rozliczeniu poszczeglnych etapw prac. Natomiast, w przypadku ju zakoczonych projektw zoono do akceptacji wnioski o patno wraz z rozliczeniem poniesionych nakadw i refundacja nastpi w 2010 roku. Szczegowe omwienie ksztatowania si poszczeglnych rde dochodw budetu Miasta w 2009 roku zostao przedstawione na kolejnych stronach niniejszego opracowania.

11

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem Gmina


4 424 242 210,04

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5

Wykonanie za 2009 rok Razem


9 687 216 574,38

% Wyk. 9:6 Powiat


11 232 376 012,52 12 99,10%

Razem
6 693 461 507,53

Gmina
7 451 086 577,31

Powiat
8 242 374 930,22

Gmina
10 454 840 561,86

% Udz. w doch. ogem


13 100,00%

OGEM DOCHODY
w tym: a) dochody biece b) dochody majtkowe

647 918 482,00

223 676 271,96

580 658 374,76 67 260 107,24 1 200,00 1 200,00

411 226 362,04 13 015 848,00 1 200,00 1 200,00

169 432 012,72 54 244 259,24 0,00 0,00

572 325 915,92 121 135 591,61 12 844,40 12 844,40

402 666 971,99 48 419 605,32 12 844,40 12 844,40

169 658 943,93 72 715 986,29 0,00 0,00

579 981 846,75 107 234 727,63 12 718,72 12 718,72

410 016 272,29 44 824 289,57 12 718,72 12 718,72

169 965 574,46 62 410 438,06 0,00 0,00

101,34% 88,52% 99,02% 99,02%

84,40% 15,60% 0,00% 0,00%

010

ROLNICTWO I OWIECTWO a) dochody biece w tym: - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010)

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 074,32

1 074,32

0,00

89,53%

0,00%

0,00 305 730,00 5 730,00

0,00 305 730,00 5 730,00

0,00 0,00 0,00

11 644,40 805 730,00 5 730,00

11 644,40 805 730,00 5 730,00

0,00 0,00 0,00

11 644,40 716 042,38 6 449,18

11 644,40 716 042,38 6 449,18

0,00 0,00 0,00

100,00% 88,87% 112,55%

0,00% 0,10% 0,00%

020

LENICTWO a) dochody biece w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750) - pozostae odsetki ( 0920) b) dochody majtkowe w tym: - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

677,45

677,45

0,00

0,00%

5 730,00 0,00 300 000,00

5 730,00 0,00 300 000,00

0,00 0,00 0,00

5 730,00 0,00 800 000,00

5 730,00 0,00 800 000,00

0,00 0,00 0,00

5 383,32 388,41 709 593,20

5 383,32 388,41 709 593,20

0,00 0,00 0,00

93,95% 88,70%

0,00% 0,00% 0,10%

300 000,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

300 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

800 000,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

800 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

709 593,20 2 440,00 2 440,00 2 440,00

709 593,20 0,00 0,00 0,00

0,00 2 440,00 2 440,00 2 440,00

88,70% 135,56% 135,56% 135,56%

0,10% 0,00% 0,00% 0,00%

050

RYBOWSTWO I RYBACTWO a) dochody biece w tym: - wpywy z rnych opat ( 0690)

12

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 TRANSPORT I CZNO a) dochody biece w tym: - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310) - rodki na dofin. wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2708) b) dochody majtkowe w tym: - rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwest. jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych ( 6280) - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6298) - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwest. wasnych gmin (zw. gmin) ( 6330) - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwest. wasnych powiatu ( 6430) 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem Gmina


4 2 434 200,00 234 200,00

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5

Wykonanie za 2009 rok Razem


9 65 110 455,67 3 875 182,37

% Wyk. 9:6 Powiat


11 46 844 032,42 83 012,49 12 87,92% 128,15%

Razem
6 74 057 457,73 3 023 868,80

Gmina
7 18 226 637,52 2 988 868,80

Powiat
8 55 830 820,21 35 000,00

Gmina
10 18 266 423,25 3 792 169,88

% Udz. w doch. ogem


13 9,47% 0,56%

600

51 906 759,24 269 200,00

49 472 559,24 35 000,00

95 000,00 0,00 3 000,00

60 000,00 0,00 3 000,00

35 000,00 0,00 0,00

95 000,00 0,00 2 728 439,80

60 000,00 0,00 2 728 439,80

35 000,00 0,00 0,00

98 789,61 12 934,48 3 581 404,16

66 925,63 12 722,30 3 530 467,83

31 863,98 212,18 50 936,33

103,99% 131,26%

0,01% 0,00% 0,52%

171 200,00

171 200,00

0,00

182 800,00

182 800,00

0,00

182 054,12

182 054,12

0,00

99,59%

0,03%

0,00 51 637 559,24

0,00 2 200 000,00

0,00 49 437 559,24

17 629,00 71 033 588,93

17 629,00 15 237 768,72

0,00 55 795 820,21

0,00 61 235 273,30

0,00 14 474 253,37

0,00 46 761 019,93

0,00% 86,21%

0,00% 8,91%

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

1 332 414,65

1 332 414,65

0,00

102,49%

0,19%

49 437 559,24

0,00

49 437 559,24

65 368 188,93

10 937 768,72

54 430 420,21

55 680 586,98

10 141 838,72

45 538 748,26

85,18%

8,10%

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

100,00%

0,44%

0,00 10 001,00 1,00 1,00

0,00 10 001,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 365 400,00 92 133,84 82 133,84 1,00

0,00 92 133,84 82 133,84 1,00

1 365 400,00 0,00 0,00 0,00

1 222 271,67 86 214,34 735,54 68,51

0,00 86 214,34 735,54 68,51

1 222 271,67 0,00 0,00 0,00

89,52% 93,58% 0,90% 6851,00%

0,18% 0,01% 0,00% 0,00%

630

TURYSTYKA a) dochody biece w tym: - pozostae odsetki ( 0920)

13

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 - wpywy rnych dochodw ( 0970) - rodki na dofin. wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2708) - rodki na dofin. wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2709) b) dochody majtkowe w tym: - dochody ze zbycia praw majtkowych ( 0780) - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870) 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem


0,00

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5

Wykonanie za 2009 rok Razem


9 0,00 667,03

% Wyk. 9:6 Powiat


11 12 0,00 -

Gmina
4 0,00

Razem
6 0,00 0,00

Gmina
7 0,00

Powiat
8

Gmina
10 667,03

% Udz. w doch. ogem


13 0,00%

0,00

0,00

0,00

73 487,29

73 487,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 14 986 377,00 4 186 377,00

0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 13 800 000,00 3 300 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 186 377,00 886 377,00

8 645,55 10 000,00 0,00 10 000,00 17 210 392,00 5 810 392,00

8 645,55 10 000,00 0,00 10 000,00 15 818 852,00 4 718 852,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 391 540,00 1 091 540,00

0,00 85 478,80 75 984,00 9 494,80 28 571 212,55 11 951 636,77

0,00 85 478,80 75 984,00 9 494,80 26 799 951,01 10 561 887,31

0,00 0,00 0,00 0,00 1 771 261,54 1 389 749,46

0,00% 854,79% 94,95% 166,01% 205,69%

0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 4,16% 1,74%

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) dochody biece w tym: - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ( 0470) - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) - wpywy z rnych opat ( 0690) - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dochody jednostek samorzdu teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) - wpywy do budetu nadwyki rodkw obrot. zakadu budetowego ( 2370)

1 800 000,00 0,00 0,00

1 800 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 700 000,00 0,00 0,00

2 700 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 070 099,87 266,32 4 397,12

3 006 964,87 266,32 4 397,12

63 135,00 0,00 0,00

113,71% -

0,45% 0,00% 0,00%

1 400 000,00 50 000,00 50 000,00

1 400 000,00 50 000,00 50 000,00

0,00 0,00 0,00

1 400 000,00 50 000,00 50 000,00

1 400 000,00 50 000,00 50 000,00

0,00 0,00 0,00

1 641 593,58 49 856,89 5 351 879,12

1 641 593,58 49 856,89 5 351 879,12

0,00 0,00 0,00

117,26% 99,71% 10703,76%

0,24% 0,01% 0,78%

103 877,00

0,00

103 877,00

308 790,00

0,00

308 790,00

301 494,00

0,00

301 494,00

97,64%

0,04%

782 500,00 0,00

0,00 0,00

782 500,00 0,00

782 750,00 506 000,00

0,00 506 000,00

782 750,00 0,00

1 025 120,46 506 929,41

0,00 506 929,41

1 025 120,46 0,00

130,96% 100,18%

0,15% 0,07%

14

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 - rodki na dofin. wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2708) b) dochody majtkowe w tym: - wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego os. fiz. w prawo wasnoci ( 0760) - wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870) 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem Gmina


4

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5

Wykonanie za 2009 rok Razem


9

% Wyk. 9:6 Powiat


11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem


13

0,00 10 800 000,00

0,00 10 500 000,00

0,00 300 000,00

12 852,00 11 400 000,00

12 852,00 11 100 000,00

0,00 300 000,00

0,00 16 619 575,78

0,00 16 238 063,70

0,00 381 512,08

0,00% 145,79%

0,00% 2,42%

500 000,00

500 000,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

1 673 521,72

1 673 521,72

0,00

152,14%

0,24%

10 300 000,00 0,00 790 964,00 774 964,00

10 000 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00

300 000,00 0,00 740 964,00 724 964,00

10 300 000,00 0,00 786 423,00 778 423,00

10 000 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00

300 000,00 0,00 746 423,00 738 423,00

14 938 269,06 7 785,00 808 000,68 800 000,68

14 556 756,98 7 785,00 60 280,50 60 280,50

381 512,08 0,00 747 720,18 739 720,18

145,03% 102,74% 102,77%

2,17% 0,00% 0,12% 0,12%

710

DZIAALNO USUGOWA a) dochody biece w tym: - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750) - wpywy z usug ( 0830) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami admin. rzdowej ( 2020) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dochody jednostek samorzdu teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) b) dochody majtkowe w tym:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

20 250,00 30,50 1 245,37

20 250,00 30,50 0,00

0,00 0,00 1 245,37

0,00% 0,00% 0,00%

50 000,00

50 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

100,00%

0,01%

724 964,00

0,00

724 964,00

738 423,00

0,00

738 423,00

738 423,00

0,00

738 423,00

100,00%

0,11%

0,00 16 000,00

0,00 0,00

0,00 16 000,00

0,00 8 000,00

0,00 0,00

0,00 8 000,00

51,81 8 000,00

0,00 0,00

51,81 8 000,00

100,00%

0,00% 0,00%

15

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat ( 6410) 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem Gmina


4

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5

Wykonanie za 2009 rok Razem


9

% Wyk. 9:6 Powiat


11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem


13

16 000,00 2 674 000,00 2 672 500,00

0,00 2 217 010,00 2 215 510,00

16 000,00 456 990,00 456 990,00

8 000,00 2 766 820,00 2 720 320,00

0,00 2 247 330,00 2 200 830,00

8 000,00 519 490,00 519 490,00

8 000,00 2 480 835,89 2 437 299,00

0,00 1 961 341,34 1 917 804,45

8 000,00 519 494,55 519 494,55

100,00% 89,66% 89,60%

0,00% 0,36% 0,35%

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA a) dochody biece w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) - wpywy z rnych opat ( 0690) - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750) - pozostae odsetki ( 0920) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dochody jednostek samorzdu teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) - Wpywy do budetu czci zysku gospodar. pomocniczego ( 2380) b) dochody majtkowe w tym: - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870)

0,00 0,00 200 000,00

0,00 0,00 200 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 200 000,00

0,00 0,00 200 000,00

0,00 0,00 0,00

24 436,77 6 159,78 240 861,90

24 436,77 6 159,78 240 861,90

0,00 0,00 0,00

120,43%

0,00% 0,00% 0,04%

34 560,00 1 050 000,00 0,00 10 500,00

34 560,00 1 050 000,00 0,00 10 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

34 560,00 1 050 000,00 0,00 20 500,00

34 560,00 1 050 000,00 0,00 20 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

405 322,40 273 718,71 1 949,25 38 232,63

405 322,40 273 718,71 1 949,25 38 232,63

0,00 0,00 0,00 0,00

1172,81% 26,07% 186,50%

0,06% 0,04% 0,00% 0,00%

909 845,00

909 845,00

0,00

885 165,00

885 165,00

0,00

885 164,89

885 164,89

0,00

100,00%

0,13%

456 990,00

0,00

456 990,00

519 490,00

0,00

519 490,00

519 490,00

0,00

519 490,00

100,00%

0,08%

10 605,00 0,00 1 500,00

10 605,00 0,00 1 500,00

0,00 0,00 0,00

10 605,00 0,00 46 500,00

10 605,00 0,00 46 500,00

0,00 0,00 0,00

15 239,86 26 722,81 43 536,89

15 235,31 26 722,81 43 536,89

4,55 0,00 0,00

143,70% 93,63%

0,00% 0,00% 0,01%

1 500,00

1 500,00

0,00

46 500,00

46 500,00

0,00

43 536,89

43 536,89

0,00

93,63%

0,01%

16

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA a) dochody biece w tym: - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA a) dochody biece w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dochody jednostek samorzdu teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) b) dochody majtkowe w tym: - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870) - wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zad. inwestycyjnych i zakupw inwest. ( 6300) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat ( 6410) 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem Gmina


4

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5

Wykonanie za 2009 rok Razem


9

% Wyk. 9:6 Powiat


11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem


13

751

24 030,00 24 030,00

24 030,00 24 030,00

0,00 0,00

232 059,00 232 059,00

232 059,00 232 059,00

0,00 0,00

232 059,00 232 059,00

232 059,00 232 059,00

0,00 0,00

100,00% 100,00%

0,03% 0,03%

24 030,00 18 082 890,00 13 592 890,00

24 030,00 230 040,00 230 040,00

0,00 17 852 850,00 13 362 850,00

232 059,00 19 503 636,00 14 154 066,00

232 059,00 280 040,00 280 040,00

0,00 19 223 596,00 13 874 026,00

232 059,00 19 592 352,97 14 242 746,57

232 059,00 402 414,58 402 378,18

0,00 19 189 938,39 13 840 368,39

100,00% 100,45% 100,63%

0,03% 2,85% 2,07%

754

230 000,00 40,00 0,00

230 000,00 40,00 0,00

0,00 0,00 0,00

280 000,00 40,00 0,00

280 000,00 40,00 0,00

0,00 0,00 0,00

394 539,28 286,07 7 552,83

394 539,28 286,07 7 552,83

0,00 0,00 0,00

140,91% 715,18% -

0,06% 0,00% 0,00%

13 361 300,00

0,00

13 361 300,00

13 872 326,00

0,00

13 872 326,00

13 838 187,70

0,00

13 838 187,70

99,75%

2,01%

1 550,00 4 490 000,00

0,00 0,00

1 550,00 4 490 000,00

1 700,00 5 349 570,00

0,00 0,00

1 700,00 5 349 570,00

2 180,69 5 349 606,40

0,00 36,40

2 180,69 5 349 570,00

128,28% 100,00%

0,00% 0,78%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,40

36,40

0,00

0,00%

10 000,00

0,00

10 000,00

870 144,00

0,00

870 144,00

870 144,00

0,00

870 144,00

100,00%

0,13%

4 480 000,00

0,00

4 480 000,00

4 479 426,00

0,00

4 479 426,00

4 479 426,00

0,00

4 479 426,00

100,00%

0,65%

17

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM

Plan uchwalony na 2009 rok Razem


3

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5

Wykonanie za 2009 rok Razem


9

% Wyk. 9:6 Powiat


11 12

Gmina
4

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem


13

756

a) dochody biece w tym: - podatek doch. od osb fizycznych ( 0010) - podatek doch. od osb prawnych ( 0020) - podatek od nieruchomoci ( 0310) - podatek rolny ( 0320) - podatek leny ( 0330) - podatek od rodk. transportowych ( 0340) - podatek od dziaaln. gosp. osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej ( 0350) - podatek od spadkw i darowizn ( 0360) - opata od posiadania psw ( 0370) - wpywy z opaty skarbowej ( 0410) - wpywy z opaty komunikacyjnej ( 0420) - wpywy z opaty targowej ( 0430) - wpywy z opat za wyd. zezwole na sprzeda alkoholu ( 0480) - wpywy z inn. lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw ( 0490) - podatek od czynn. cywilnoprawnych ( 0500) - zalegoci z podatkw zniesionych ( 0560) - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) - wpywy z opat za koncesje i licencje ( 0590) - wpywy z rnych opat ( 0690) - wpywy z dywidend ( 0740) - odsetki za nietermin. rozliczenia, pacone przez urzdy obsugujce organy podatkowe ( 0890) - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat ( 0910) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i op. lokalnych ( 2680)

349 863 441,54 349 863 441,54 190 678 445,00 17 066 108,00 103 050 000,00 520 000,00 43 300,00 4 700 000,00 309 000,00 1 700 000,00 106 000,00 3 700 000,00 3 227 650,00 800 000,00 3 600 000,00

301 714 984,54 301 714 984,54 149 067 756,00 14 105 990,00 103 050 000,00 520 000,00 43 300,00 4 700 000,00 309 000,00 1 700 000,00 106 000,00 3 700 000,00 0,00 800 000,00 3 600 000,00

48 148 457,00 48 148 457,00 41 610 689,00 2 960 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 227 650,00 0,00 0,00

332 630 485,69 332 630 485,69 172 972 204,00 17 066 108,00 103 050 000,00 520 000,00 43 300,00 4 700 000,00 309 000,00 1 700 000,00 106 000,00 3 700 000,00 3 227 650,00 800 000,00 4 073 285,15

288 325 390,69 288 325 390,69 135 204 877,00 14 105 990,00 103 050 000,00 520 000,00 43 300,00 4 700 000,00 309 000,00 1 700 000,00 106 000,00 3 700 000,00 0,00 800 000,00 4 073 285,15

44 305 095,00 44 305 095,00 37 767 327,00 2 960 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 227 650,00 0,00 0,00

333 501 235,20 333 501 235,20 173 321 833,00 14 483 418,79 105 264 101,73 397 450,37 46 997,18 5 023 092,57 333 397,67 1 819 956,91 108 437,40 4 019 130,02 3 661 328,64 727 490,90 4 150 407,92

289 105 739,92 289 105 739,92 135 498 785,00 11 983 103,63 105 264 101,73 397 450,37 46 997,18 5 023 092,57 333 397,67 1 819 956,91 108 437,40 4 019 130,02 0,00 727 490,90 4 150 407,92

44 395 495,28 44 395 495,28 37 823 048,00 2 500 315,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 661 328,64 0,00 0,00

100,26% 100,26% 100,20% 84,87% 102,15% 76,43% 108,54% 106,87% 107,90% 107,06% 102,30% 108,63% 113,44% 90,94% 101,89%

48,53% 48,53% 25,22% 2,11% 15,32% 0,06% 0,01% 0,73% 0,05% 0,26% 0,02% 0,58% 0,53% 0,11% 0,60%

350 000,00 11 627 700,00 203 500,00 0,00 38 000,00 885 200,00 4 950 000,00 0,00 660 005,54 0,00 0,00 1 648 533,00

350 000,00 11 627 700,00 203 500,00 0,00 38 000,00 535 200,00 4 950 000,00 0,00 660 005,54 0,00 0,00 1 648 533,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350 000,00 11 627 700,00 203 500,00 0,00 38 000,00 885 200,00 4 950 000,00 0,00 660 005,54 0,00 0,00 1 648 533,00

350 000,00 11 627 700,00 203 500,00 0,00 38 000,00 535 200,00 4 950 000,00 0,00 660 005,54 0,00 0,00 1 648 533,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208 030,07 11 973 943,10 172 536,47 3 566,60 30 883,00 954 307,71 4 289 942,61 3,00 632 969,98 3 129,57 910,99 1 873 969,00

208 030,07 11 973 943,10 172 536,47 3 240,00 30 883,00 543 830,83 4 289 942,61 3,00 632 969,98 3 129,57 910,99 1 873 969,00

0,00 0,00 0,00 326,60 0,00 410 476,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59,44% 102,98% 84,78% 81,27% 107,81% 86,67% 95,90% 113,67%

0,03% 1,74% 0,03% 0,00% 0,01% 0,14% 0,62% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,27%

18

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 RNE ROZLICZENIA a) dochody biece w tym: - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - subwencje oglne z budetu pastwa (cz owiatowa) ( 2920) - subwencje oglne z budetu pastwa (cz rwnowaca) ( 2920) - wpywy do wyjanienia ( 2980) b) dochody majtkowe w tym: - rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewdzkich oraz na drogach powiatowych, wojewdzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (uzupen. subwencji oglnej dla j.s.t.) ( 6180) 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem Gmina


4 64 204 640,00 64 204 640,00 0,00 64 204 640,00 0,00 0,00 0,00

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5

Wykonanie za 2009 rok Razem


9 162 604 537,70 157 604 537,70 318,77 152 892 136,00 4 660 339,00 51 743,93 5 000 000,00

% Wyk. 9:6 Powiat


11 98 216 528,50 93 216 528,50 0,00 88 556 245,00 4 660 339,00 -55,50 5 000 000,00 12 100,03% 100,03% 100,00% 100,00% 100,00%

Razem
6 162 552 475,00 157 552 475,00 0,00 152 892 136,00 4 660 339,00 0,00 5 000 000,00

Gmina
7 64 335 891,00 64 335 891,00 0,00 64 335 891,00 0,00 0,00 0,00

Powiat
8 98 216 584,00 93 216 584,00 0,00 88 556 245,00 4 660 339,00 0,00 5 000 000,00

Gmina
10 64 388 009,20 64 388 009,20 318,77 64 335 891,00 0,00 51 799,43 0,00

% Udz. w doch. ogem


13 23,66% 22,94% 0,00% 22,24% 0,68% 0,01% 0,73%

758

157 132 862,00 157 132 862,00 0,00 152 470 778,00 4 662 084,00 0,00 0,00

92 928 222,00 92 928 222,00 0,00 88 266 138,00 4 662 084,00 0,00 0,00

0,00 4 053 278,80 4 052 978,80

0,00 2 077 922,00 2 077 722,00

0,00 1 975 356,80 1 975 256,80

5 000 000,00 13 117 276,98 4 514 763,93

0,00 4 463 629,14 2 122 440,54

5 000 000,00 8 653 647,84 2 392 323,39

5 000 000,00 4 847 370,39 4 281 608,03

0,00 2 223 440,46 2 067 296,35

5 000 000,00 2 623 929,93 2 214 311,68

100,00% 36,95% 94,84%

0,73% 0,71% 0,63%

801

OWIATA I WYCHOWANIE a) dochody biece w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) - wpywy z rnych opat ( 0690) - doch. z najmu i dzier. skad. majtk. Sk. Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umw o podob. charakterze ( 0750) - wpywy z usug ( 0830) - wpywy ze sprzeday wyrobw ( 0840) - pozostae odsetki ( 0920) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. wasnych zad. biecych gmin (zwizkw gmin) ( 2030)

0,00 0,00 33 460,00

0,00 0,00 6 330,00

0,00 0,00 27 130,00

820,00 2 717,21 50 484,80

220,00 1 358,60 8 380,00

600,00 1 358,61 42 104,80

37 675,45 9 690,17 46 715,45

37 125,45 8 331,56 8 248,95

550,00 1 358,61 38 466,50

4594,57% 356,62% 92,53%

0,01% 0,00% 0,01%

2 225 296,00 576 100,00 180 500,00 9 370,00 0,00 37 800,00

1 132 100,00 43 500,00 0,00 5 800,00 0,00 13 600,00

1 093 196,00 532 600,00 180 500,00 3 570,00 0,00 24 200,00

2 471 384,57 606 000,00 167 500,00 17 302,86 16 000,00 161 132,97

1 337 062,20 34 700,00 0,00 8 328,68 8 000,00 105 516,13

1 134 322,37 571 300,00 167 500,00 8 974,18 8 000,00 55 616,84

2 468 680,51 594 936,11 167 382,71 12 245,88 16 000,00 172 590,14

1 351 255,37 34 790,58 0,00 5 233,83 8 000,00 115 510,44

1 117 425,14 560 145,53 167 382,71 7 012,05 8 000,00 57 079,70

99,89% 98,17% 99,93% 70,77% 100,00% 107,11%

0,36% 0,09% 0,02% 0,00% 0,00% 0,03%

419 365,00

419 365,00

0,00

158 183,00

158 183,00

0,00

158 183,00

158 183,00

0,00

100,00%

0,02%

19

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu ( 2130) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. biezce realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2707) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2708) - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910) b) dochody majtkowe w tym: - wpywy ze sprz. skad. majtkow. ( 0870) - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofin. kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwest. jednostek sektora finansw publicznych ( 6260) - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6298) - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwest. wasnych gmin (zw. gmin) ( 6330) - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwest. wasnych powiatu ( 6430) 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem Gmina


4

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5

Wykonanie za 2009 rok Razem


9

% Wyk. 9:6 Powiat


11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem


13

0,00

0,00

0,00

738,00

0,00

738,00

738,00

0,00

738,00

100,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

112 885,00

0,00

112 885,00

112 878,31

0,00

112 878,31

99,99%

0,02%

431 427,00

431 427,00

0,00

431 427,00

431 427,00

0,00

310 956,78

310 956,78

0,00

72,08%

0,05%

139 660,80

25 600,00

114 060,80

300 835,80

25 600,00

275 235,80

155 500,30

25 912,96

129 587,34

51,69%

0,02%

0,00

0,00

0,00

1 095,08

0,00

1 095,08

1 095,08

0,00

1 095,08

100,00%

0,00%

0,00 300,00 300,00

0,00 200,00 200,00

0,00 100,00 100,00

16 257,64 8 602 513,05 66 472,95

3 664,93 2 341 188,60 1 870,50

12 592,71 6 261 324,45 64 602,45

16 340,14 565 762,36 65 120,35

3 747,43 156 144,11 1 674,10

12 592,71 409 618,25 63 446,25

100,51% 6,58% 97,97%

0,00% 0,08% 0,01%

0,00

0,00

0,00

320 051,00

23 641,00

296 410,00

320 051,00

23 641,00

296 410,00

100,00%

0,04%

0,00

0,00

0,00

8 117 216,10

2 266 666,10

5 850 550,00

81 819,30

81 819,30

0,00

1,01%

0,01%

0,00

0,00

0,00

49 011,00

49 011,00

0,00

49 009,71

49 009,71

0,00

100,00%

0,01%

0,00

0,00

0,00

49 762,00

0,00

49 762,00

49 762,00

0,00

49 762,00

100,00%

0,01%

20

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 SZKOLNICTWO WYSZE a) dochody biece w tym: - dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. bdcej instytucj wdraajc na zad. bie. realiz. na podst. porozumie (umw) ( 2888) - dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. bdcej instytucj wdraajc na zad. bie. realiz. na podst. porozumie (umw) ( 2889) 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem Gmina


4 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5 0,00 0,00

Wykonanie za 2009 rok Razem


9 456 750,00 456 750,00

% Wyk. 9:6 Powiat


11 12 100,00% 100,00%

Razem
6 456 750,00 456 750,00

Gmina
7 0,00 0,00

Powiat
8 456 750,00 456 750,00

Gmina
10 0,00 0,00

% Udz. w doch. ogem


13 0,07% 0,07%

803

456 750,00 456 750,00

0,00

0,00

0,00

342 562,50

0,00

342 562,50

342 562,50

0,00

342 562,50

100,00%

0,05%

0,00 2 839 272,00 2 839 272,00

0,00 37 808,00 37 808,00

0,00 2 801 464,00 2 801 464,00

114 187,50 4 692 294,11 4 691 822,48

0,00 114 645,68 114 645,68

114 187,50 4 577 648,43 4 577 176,80

114 187,50 9 212 869,67 4 705 649,77

0,00 142 077,63 135 146,13

114 187,50 9 070 792,04 4 570 503,64

100,00% 196,34% 100,29%

0,02% 1,34% 0,68%

851

OCHRONA ZDROWIA a) dochody biece w tym: - grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i inn. jednostek organizac. ( 0580) - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 0900) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310) - wpywy do budetu nadwyki rodkw obrot. zakadu budetowego ( 2370) - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910) b) dochody majtkowe w tym: - wpywy ze sprz. skad. majtkow. ( 0870)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 679,08

6 679,08

0,00

0,00%

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

15,00 0,00 940,80

0,00 0,00 0,00

15,00 0,00 940,80

15,00 32,21 14 715,70

0,00 32,21 13 774,90

15,00 0,00 940,80

100,00% 1564,17%

0,00% 0,00% 0,00%

8 808,00

8 808,00

0,00

11 753,00

11 753,00

0,00

11 753,00

11 753,00

0,00

100,00%

0,00%

2 801 464,00

0,00

2 801 464,00

4 576 221,00

0,00

4 576 221,00

4 569 547,84

0,00

4 569 547,84

99,85%

0,66%

29 000,00 0,00

29 000,00 0,00

0,00 0,00

29 000,00 73 892,68

29 000,00 73 892,68

0,00 0,00

29 009,26 73 892,68

29 009,26 73 892,68

0,00 0,00

100,03% 100,00%

0,01% 0,01%

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 471,63 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 471,63 0,00

5,00 4 507 219,90 6 931,50

5,00 6 931,50 6 931,50

0,00

0,00% 0,65% 0,00%

4 500 288,40 955668,62% 0,00 -

21

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6298) 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem Gmina


4

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5

Wykonanie za 2009 rok Razem


9

% Wyk. 9:6 Powiat


11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem


13

0,00 39 170 850,00 39 170 250,00

0,00 34 631 997,00 34 631 997,00

0,00 4 538 853,00 4 538 253,00

471,63 38 322 825,75 38 322 225,75

0,00 33 676 555,43 33 676 555,43

471,63 4 646 270,32 4 645 670,32

4 500 288,40 38 533 904,07 38 533 638,27

0,00 33 808 719,08 33 808 719,08

4 500 288,40 954198,93% 4 725 184,99 4 724 919,19 100,55% 100,55%

0,65% 5,61% 5,61%

852

POMOC SPOECZNA a) dochody biece w tym: - wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach opiekuczo-wychowaw. ( 0680) - wpywy z rnych opat ( 0690) - doch. z najmu i dzier. skad. majtk. Sk. Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umw o podob. charakterze ( 0750) - wpywy z usug ( 0830) - pozostae odsetki ( 0920) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej ( 2008) - dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej ( 2009) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami admin. rzdowej ( 2020) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. wasnych zad. biecych gmin (zwizkw gmin) ( 2030) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110)

7 854,00 0,00

0,00 0,00

7 854,00 0,00

7 854,00 0,00

0,00 0,00

7 854,00 0,00

18 427,15 1 144,42

0,00 1 144,42

18 427,15 0,00

234,62% -

0,00% 0,00%

33 195,00 2 207 909,00 25 553,00 0,00 288 455,00 0,00 0,00

30 847,00 228 236,00 25 543,00 0,00 276 626,00 0,00 0,00

2 348,00 1 979 673,00 10,00 0,00 11 829,00 0,00 0,00

33 195,00 2 352 909,00 25 553,00 2 500,00 299 081,71 999 288,90 52 903,53

30 847,00 228 236,00 25 543,00 2 500,00 276 826,00 999 288,90 52 903,53

2 348,00 2 124 673,00 10,00 0,00 22 255,71 0,00 0,00

38 830,15 2 506 702,58 27 309,46 2 500,00 248 186,84 1 236 477,46 65 460,57

36 481,51 310 185,11 27 303,82 2 500,00 229 196,04 1 236 477,46 65 460,57

2 348,64 2 196 517,47 5,64 0,00 18 990,80 0,00 0,00

116,98% 106,54% 106,87% 100,00% 82,98% 123,74% 123,74%

0,01% 0,36% 0,00% 0,00% 0,04% 0,18% 0,01%

30 549 443,00

30 549 443,00

0,00

27 086 611,00

27 086 611,00

0,00

26 791 960,47

26 791 960,47

0,00

98,91%

3,90%

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

100,00%

0,01%

3 445 262,00

3 445 262,00

0,00

4 717 760,00

4 717 760,00

0,00

4 717 733,75

4 717 733,75

0,00

100,00%

0,69%

12 240,00

0,00

12 240,00

12 240,00

0,00

12 240,00

12 240,00

0,00

12 240,00

100,00%

0,00%

22

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu ( 2130) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu teryt. ( 2320) - dochody jednostek samorzdu teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910) b) dochody majtkowe w tym: - wpywy ze sprz. skad. majtkow. ( 0870) POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ a) dochody biece w tym: - wpywy z usug ( 0830) - pozostae odsetki ( 0920) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wslnej Polityki Rolnej ( 2008) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zad. biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu teryt. ( 2320) - rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznacz. na finans. kosztw wynagr. i skadek na ubezpieczenia spo. prac. powiat. urzdu pracy ( 2690) 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem Gmina


4

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5

Wykonanie za 2009 rok Razem


9

% Wyk. 9:6 Powiat


11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem


13

1 920 970,00

0,00

1 920 970,00

1 872 607,00

0,00

1 872 607,00

1 863 692,00

0,00

1 863 692,00

99,52%

0,27%

603 329,00

0,00

603 329,00

603 682,61

0,00

603 682,61

610 912,35

0,00

610 912,35

101,20%

0,09%

76 040,00

76 040,00

0,00

211 040,00

211 040,00

0,00

345 177,62

345 177,62

0,00

163,56%

0,05%

0,00 600,00 600,00 2 829 278,92 2 829 278,92 220 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00

0,00 600,00 600,00 2 609 278,92 2 609 278,92 0,00 0,00

0,00 600,00 600,00 2 943 864,54 2 943 864,54 220 000,00 0,00 800,00

0,00 0,00 0,00 220 800,00 220 800,00 220 000,00 0,00 800,00 0,00 0,00

0,00 600,00 600,00 2 723 064,54 2 723 064,54 0,00 0,00 0,00 83 247,59 164 544,95

1 883,45 265,80 265,80 2 991 430,86 2 991 430,86 268 194,40 192,08 800,00 83 563,93 164 530,77

98,31 0,00 0,00 269 018,62 269 018,62 268 194,40 24,22 800,00 0,00 0,00

1 785,14 265,80 265,80 2 722 412,24 2 722 412,24 0,00 167,86 0,00 83 563,93 164 530,77

44,30% 44,30% 101,62% 101,62% 121,91% 100,00% 100,38% 99,99%

0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 0,44% 0,04% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%

853

450,00 164 478,92

0,00 0,00

450,00 164 478,92

83 247,59 164 544,95

215 600,00

0,00

215 600,00

249 020,00

0,00

249 020,00

247 897,68

0,00

247 897,68

99,55%

0,04%

1 515 650,00

0,00

1 515 650,00

1 513 152,00

0,00

1 513 152,00

1 513 152,00

0,00

1 513 152,00

100,00%

0,22%

713 100,00

0,00

713 100,00

713 100,00

0,00

713 100,00

713 100,00

0,00

713 100,00

100,00%

0,11%

23

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a) dochody biece w tym: - wpywy z rnych opat ( 0690) - doch. z najmu i dzier. skad. majtk. Sk. Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umw o podob. charakterze ( 0750) - wpywy z usug ( 0830) - pozostae odsetki ( 0920) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wslnej Polityki Rolnej ( 2008) - dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wslnej Polityki Rolnej ( 2009) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. wasnych zad. biecych gmin (zwizkw gmin) ( 2030) - dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie. realiz. na podst. porozumie (umw) midzy j.s.t. ( 2329) - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych ( 2440) - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910) b) dochody majtkowe w tym: - wpywy ze sprz. skad. majtkow. ( 0870) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA a) dochody biece w tym: - wpywy z op. produktowej ( 0400) - wpywy z rnych opat ( 0690) 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem Gmina


4 0,00 0,00 0,00

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5 810 100,00 810 100,00 250,00

Wykonanie za 2009 rok Razem


9 1 269 395,04 1 269 231,44 159,00

% Wyk. 9:6 Powiat


11 893 283,09 893 119,49 159,00 12 85,66% 85,66% 63,60%

Razem
6 1 481 954,88 1 481 754,88 250,00

Gmina
7 573 754,00 573 754,00 0,00

Powiat
8 908 200,88 908 000,88 250,00

Gmina
10 376 111,95 376 111,95 0,00

% Udz. w doch. ogem


13 0,18% 0,18% 0,00%

854

810 100,00 810 100,00 250,00

304 600,00 504 500,00 350,00 0,00 400,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304 600,00 504 500,00 350,00 0,00 400,00 0,00 0,00

310 600,00 507 000,00 1 977,43 2 000,00 600,00 70 805,00 11 245,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 600,00 507 000,00 1 977,43 2 000,00 600,00 70 805,00 11 245,50

305 498,09 522 685,47 1 990,14 2 000,00 413,48 49 384,88 7 843,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

305 498,09 522 685,47 1 990,14 2 000,00 413,48 49 384,88 7 843,49

98,36% 103,09% 100,64% 100,00% 68,91% 69,75% 69,75%

0,04% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

0,00

0,00

0,00

553 734,00

553 734,00

0,00

356 431,95

356 431,95

0,00

64,37%

0,05%

0,00

0,00

0,00

1 249,50

0,00

1 249,50

871,49

0,00

871,49

69,75%

0,00%

0,00

0,00

0,00

20 020,00

20 020,00

0,00

19 680,00

19 680,00

0,00

98,30%

0,00%

0,00 0,00 0,00 250 647,50 246 999,50 20 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 247 647,50 243 999,50 20 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

2 273,45 200,00 200,00 494 955,57 491 307,57 20 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 491 955,57 488 307,57 20 000,00 0,00

2 273,45 200,00 200,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

2 273,45 163,60 163,60 534 382,05 534 382,05 12 298,98 15 996,05

0,00 0,00 0,00 521 700,69 521 700,69 12 298,98 15 996,05

2 273,45 163,60 163,60 12 681,36 12 681,36 0,00 0,00

100,00% 81,80% 81,80% 107,97% 108,77% 61,49% -

0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,08% 0,00% 0,00%

900

24

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 - doch. z najmu i dzier. skad. majtk. Sk. Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umw o podob. charakterze ( 0750) - wpywy z usug ( 0830) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. biezce realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2708) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2709) b) dochody majtkowe w tym: - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6298) - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6299) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO a) dochody biece w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) - pozostae odsetki ( 0920) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem Gmina


4

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5

Wykonanie za 2009 rok Razem


9

% Wyk. 9:6 Powiat


11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem


13

57 400,00 0,00 13 000,00 10 000,00

57 400,00 0,00 10 000,00 10 000,00

0,00 0,00 3 000,00 0,00

57 400,00 26 000,00 13 000,00 10 000,00

57 400,00 26 000,00 10 000,00 10 000,00

0,00 0,00 3 000,00 0,00

44 109,87 27 816,40 75 865,11 24 377,50

44 109,87 27 816,40 63 183,75 24 377,50

0,00 0,00 12 681,36 0,00

76,85% 106,99% 583,58% 243,78%

0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

102 633,00

102 633,00

0,00

320 941,07

320 941,07

0,00

333 918,14

333 918,14

0,00

104,04%

0,05%

39 338,45

39 338,45

0,00

39 338,45

39 338,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

4 628,05 3 648,00

4 628,05 3 648,00

0,00 0,00

4 628,05 3 648,00

4 628,05 3 648,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

3 264,00

3 264,00

0,00

3 264,00

3 264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

384,00 160 000,00 160 000,00

384,00 10 000,00 10 000,00

0,00 150 000,00 150 000,00

384,00 356 293,56 356 293,56

384,00 185 293,56 185 293,56

0,00 171 000,00 171 000,00

0,00 362 257,43 362 257,43

0,00 178 189,42 178 189,42

0,00 184 068,01 184 068,01

0,00% 101,67% 101,67%

0,00% 0,05% 0,05%

921

0,00 0,00 0,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20 000,00 18 293,56

0,00 0,00 20 000,00 18 293,56

0,00 0,00 0,00 0,00

2 380,46 21,29 20 000,00 21 855,67

2 380,46 21,29 20 000,00 8 787,67

0,00 0,00 0,00 13 068,00

100,00% 119,47%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1

Tre
2 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorz. teryt. ( 2320) - dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2330) - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910) 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem Gmina


4

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5

Wykonanie za 2009 rok Razem


9

% Wyk. 9:6 Powiat


11 12

Razem
6

Gmina
7

Powiat
8

Gmina
10

% Udz. w doch. ogem


13

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

100,00%

0,02%

0,00

0,00

0,00

168 000,00

147 000,00

21 000,00

168 000,00

147 000,00

21 000,00

100,00%

0,03%

0,00 2 025 000,00 2 024 500,00

0,00 2 025 000,00 2 024 500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 20 943 035,48 2 062 535,48

0,00 20 943 035,48 2 062 535,48

0,00 0,00 0,00

0,01 15 290 109,77 2 179 858,17

0,00 15 290 109,77 2 179 858,17

0,01 0,00 0,00

73,01% 105,69%

0,00% 2,23% 0,32%

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT a) dochody biece w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570) - doch. z najmu i dzier. skad. majtk. Sk. Pastwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umw o podob. charakterze ( 0750) - wpywy z usug ( 0830) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy z rnych dochodw ( 0970) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2708) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2709) - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546,25

546,25

0,00

0,00%

231 000,00 1 789 000,00 2 500,00 2 000,00

231 000,00 1 789 000,00 2 500,00 2 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

231 000,00 1 789 000,00 2 500,00 2 000,00

231 000,00 1 789 000,00 2 500,00 2 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

254 285,94 1 896 079,79 7 400,58 14 941,84

254 285,94 1 896 079,79 7 400,58 14 941,84

0,00 0,00 0,00 0,00

110,08% 105,99% 296,02% 747,09%

0,04% 0,28% 0,00% 0,00%

0,00

0,00

0,00

28 126,48

28 126,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

3 309,00

3 309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

6 600,00

6 600,00

0,00

6 603,77

6 603,77

0,00

100,06%

0,00%

26

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg dziaw)


w z i gr Dz.
1 b) dochody majtkowe w tym: - wp. ze sprzeday skadnikw majtk. ( 0870) - rodki na dofin. wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwiz. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6298) 0,00 0,00 0,00 18 880 000,00 18 880 000,00 0,00 13 107 990,21 13 107 990,21 0,00 69,43% 1,91% 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 2 261,39 2 261,39 0,00 452,28% 0,00%

Tre
2 3

Plan uchwalony na 2009 rok Razem


500,00

Plan po zmianach na 2009 rok Powiat


5 0,00

Wykonanie za 2009 rok Razem


9 0,00 13 110 251,60

% Wyk. 9:6 Powiat


11 0,00 12 69,44%

Gmina
4 500,00

Razem
6 18 880 500,00

Gmina
7 18 880 500,00

Powiat
8

Gmina
10 13 110 251,60

% Udz. w doch. ogem


13 1,91%

27

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg rde powstawania)


w z i gr Wyszczeglnienie 1 DOCHODY OGEM (A+B+C+D+E): A. DOCHODY WASNE (gmina+powiat) (I+II): I. Dochody wasne gminy (1+2+3+4): 1. Podatki i opaty: - podatek od nieruchomoci ( 0310) - podatek rolny ( 0320) - podatek leny ( 0330) - podatek od rodkw transportowych ( 0340) - podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej ( 0350) - podatek od spadkw i darowizn ( 0360) - opata od posiadania psw ( 0370) - wpywy z opaty produktowej ( 0400) - wpywy z opaty skarbowej ( 0410) - wpywy z opaty targowej ( 0430) - wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu ( 0480) - wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrbnych ustaw ( 0490) - podatek od czynn. cywilnoprawnych ( 0500) - zaleg. z podatkw zniesionych ( 0560) - wp. z opat za koncesje i licencje ( 0590) - wpywy z rnych opat ( 0690) - odsetki za nietermin. rozlicz., pacone przez urzdy obsugujce organy podatkowe ( 0890) - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat ( 0910) - rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych ( 2680) Plan uchwalony na 2009 rok Razem 2 Biece 3 Majtkowe 4 Plan po zmianach na 2009 rok Razem 5 Biece 6 Majtkowe 7 Razem 8 Wykonanie za 2009 rok Biece 9 Majtkowe 10 % wyk. 8:5 11 % udz. w doch. ogem 12

647 918 482,00 580 658 374,76 67 260 107,24 693 461 507,53 572 325 915,92 121 135 591,61 687 216 574,38 579 981 846,75 107 234 727,63 381 501 160,59 368 177 876,59 13 323 284,00 371 193 007,02 356 698 206,07 324 562 614,59 311 550 030,59 13 012 584,00 316 632 083,97 303 372 829,47 133 611 238,54 133 611 238,54 103 050 000,00 103 050 000,00 520 000,00 520 000,00 43 300,00 43 300,00 4 700 000,00 4 700 000,00 0,00 134 084 523,69 134 084 523,69 0,00 103 050 000,00 103 050 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00 0,00 43 300,00 43 300,00 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 14 494 800,95 384 741 144,13 365 005 621,77 13 259 254,50 329 568 371,04 311 148 380,41 0,00 137 326 644,53 137 326 644,53 0,00 105 264 101,73 105 264 101,73 0,00 397 450,37 397 450,37 0,00 46 997,18 46 997,18 0,00 5 023 092,57 5 023 092,57 19 735 522,36 18 419 990,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,10% 100,00% 103,65% 104,09% 102,42% 102,15% 76,43% 108,54% 106,87% 55,99% 47,96% 19,98% 15,32% 0,06% 0,01% 0,73%

309 000,00 1 700 000,00 106 000,00 20 000,00 3 700 000,00 800 000,00 3 600 000,00

309 000,00 1 700 000,00 106 000,00 20 000,00 3 700 000,00 800 000,00 3 600 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

309 000,00 1 700 000,00 106 000,00 20 000,00 3 700 000,00 800 000,00 4 073 285,15

309 000,00 1 700 000,00 106 000,00 20 000,00 3 700 000,00 800 000,00 4 073 285,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333 397,67 1 819 956,91 108 437,40 12 298,98 4 019 130,02 727 490,90 4 150 407,92

333 397,67 1 819 956,91 108 437,40 12 298,98 4 019 130,02 727 490,90 4 150 407,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107,90% 107,06% 102,30% 61,49% 108,63% 90,94% 101,89%

0,05% 0,26% 0,02% 0,00% 0,58% 0,11% 0,60%

350 000,00 11 627 700,00 203 500,00 38 000,00 535 200,00

350 000,00 11 627 700,00 203 500,00 38 000,00 535 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350 000,00 11 627 700,00 203 500,00 38 000,00 535 200,00

350 000,00 11 627 700,00 203 500,00 38 000,00 535 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208 030,07 11 973 943,10 172 536,47 30 883,00 531 548,26

208 030,07 11 973 943,10 172 536,47 30 883,00 531 548,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59,44% 102,98% 84,78% 81,27% 99,32%

0,03% 1,74% 0,03% 0,00% 0,08%

0,00 660 005,54 1 648 533,00

0,00 660 005,54 1 648 533,00

0,00 0,00 0,00

0,00 660 005,54 1 648 533,00

0,00 660 005,54 1 648 533,00

0,00 0,00 0,00

3,00 632 969,98 1 873 969,00

3,00 632 969,98 1 873 969,00

0,00 0,00 0,00

95,90% 113,67%

0,00% 0,09% 0,27%

28

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg rde powstawania)


w z i gr Wyszczeglnienie 1 2. Udziay gminy w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa: - podatek doch. od osb fizycz. ( 0010) - podatek doch. od osb praw. ( 0020) 3. Dochody z majtku gminy: - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytk. wieczyste nieruchom. ( 0470) - wpywy z dywidend ( 0740) - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umw o podobnym charakterze ( 0750) - wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytk. wieczyst. przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci ( 0760) - wpaty z tyt. odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci ( 0770) - dochody ze zbycia praw majtkowych ( 0780) - pozostae odsetki ( 0920) - wpywy do budetu nadwyki rodkw obrot. zakadu budetowego ( 2370) - wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego ( 2380) 4. Pozostae dochody gminy (pozostae ) II. Dochody wasne powiatu (1+2+3+4): 1. Podatki i opaty: - wpywy z op. komunikacyjnej ( 0420) - wpywy z rnych opat ( 0690) 2. Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa - podatek doch. od osb fizycz. ( 0010) - podatek doch. od osb praw. ( 0020) Plan uchwalony na 2009 rok Razem 2 Biece 3 Majtkowe 4 Plan po zmianach na 2009 rok Razem 5 Biece 6 Majtkowe 7 Razem 8 Wykonanie za 2009 rok Biece 9 Majtkowe 10 0,00 0,00 0,00 16 306 262,70 0,00 0,00 % wyk. 8:5 11 98,78% 100,22% 84,95% 120,49% 111,37% 86,67% % udz. w doch. ogem 12 21,46% 19,72% 1,74% 4,14% 0,44% 0,62%

163 173 746,00 163 173 746,00 149 067 756,00 149 067 756,00 14 105 990,00 14 105 990,00 21 318 713,00 1 800 000,00 4 950 000,00

0,00 149 310 867,00 149 310 867,00 0,00 135 204 877,00 135 204 877,00 0,00 14 105 990,00 14 105 990,00 23 603 567,88 2 700 000,00 4 950 000,00 12 503 567,88 2 700 000,00 4 950 000,00

0,00 147 481 888,63 147 481 888,63 0,00 135 498 785,00 135 498 785,00 0,00 11 983 103,63 11 983 103,63 11 100 000,00 0,00 0,00 28 439 132,41 3 006 964,87 4 289 942,61 12 132 869,71 3 006 964,87 4 289 942,61

10 818 713,00 10 500 000,00 1 800 000,00 4 950 000,00 0,00 0,00

2 952 837,00

2 952 837,00

0,00

3 157 799,20

3 157 799,20

0,00

3 826 681,94

3 826 681,94

0,00

121,18%

0,56%

500 000,00

0,00

500 000,00

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

1 673 521,72

0,00

1 673 521,72

152,14%

0,24%

10 000 000,00 0,00 1 115 876,00 0,00 0,00 6 458 917,05 56 938 546,00 3 577 650,00 3 227 650,00 350 000,00 44 570 807,00 41 610 689,00 2 960 118,00

0,00 10 000 000,00 0,00 1 115 876,00 0,00 0,00 3 946 333,05 56 627 846,00 3 577 650,00 3 227 650,00 350 000,00 44 570 807,00 41 610 689,00 2 960 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512 584,00 310 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000 000,00 0,00 1 115 876,00 579 892,68 0,00 9 633 125,40 54 560 923,05 3 577 650,00 3 227 650,00 350 000,00 40 727 445,00 37 767 327,00 2 960 118,00

0,00 0,00 1 115 876,00 579 892,68 0,00 7 473 870,90 53 325 376,60 3 577 650,00 3 227 650,00 350 000,00 40 727 445,00 37 767 327,00 2 960 118,00

10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 159 254,50 1 235 546,45 0,00 0,00 0,00

14 556 756,98 75 984,00 401 735,39 580 822,09 26 722,81 16 320 705,47 55 172 773,09 4 071 805,52 3 661 328,64 410 476,88

0,00 0,00 401 735,39 580 822,09 26 722,81 14 206 977,54 53 857 241,36 4 071 805,52 3 661 328,64 410 476,88 40 323 363,16 37 823 048,00 2 500 315,16

14 556 756,98 75 984,00 0,00 0,00 0,00 2 113 727,93 1 315 531,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145,57% 36,00% 100,16% 169,42% 101,12% 113,81% 113,44% 117,28% 99,01% 100,15% 84,47%

2,12% 0,01% 0,06% 0,08% 0,01% 2,38% 8,03% 0,59% 0,53% 0,06% 5,87% 5,51% 0,36%

0,00 40 323 363,16 0,00 37 823 048,00 0,00 2 500 315,16

29

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg rde powstawania)


w z i gr Wyszczeglnienie 1 3. Dochody z majtku powiatu - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytk. wieczyste nieruchom. ( 0470) - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umw o podobnym charakterze ( 0750) - wpaty z tyt. odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci ( 0770) - pozostae odsetki ( 0920) 4. Pozostae dochody powiatu (pozostae ) B. SUBWENCJA OGLNA (gmina+powiat) (I+II): I. Subwencja oglna (gmina): 1. Subwencje oglne z budetu pastwa (cz owiatowa) ( 2920) II. Subwencja oglna (powiat): 1. Subwencje oglne z budetu pastwa (cz owiatowa) ( 2920) 2. Subwencje oglne z budetu pastwa (cz rwnowaca) ( 2920) 3. rodki na inwestycje na drogach publicz. powiatowych i wojewdzkich oraz na drogach powiatowych, wojewdzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu teryt.) ( 6180) C. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA (I+II+III): I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE (1+2): 1. Dotacje celowe na zad. zlec. (gmina): Plan uchwalony na 2009 rok Razem 2 1 738 154,00 0,00 Biece 3 1 438 154,00 0,00 Majtkowe 4 300 000,00 0,00 Plan po zmianach na 2009 rok Razem 5 1 785 280,37 0,00 Biece 6 1 485 280,37 0,00 Majtkowe 7 300 000,00 0,00 Razem 8 1 914 504,92 63 135,00 Wykonanie za 2009 rok Biece 9 1 532 992,84 63 135,00 Majtkowe 10 381 512,08 0,00 % wyk. 8:5 11 107,24% % udz. w doch. ogem 12 0,28% 0,01%

1 435 144,00

1 435 144,00

0,00

1 482 270,37

1 482 270,37

0,00

1 457 135,85

1 457 135,85

0,00

98,30%

0,21%

300 000,00 3 010,00 7 051 935,00

0,00 3 010,00 7 041 235,00

300 000,00 0,00 10 700,00

300 000,00 3 010,00 8 470 547,68

0,00 3 010,00 7 535 001,23

300 000,00 0,00 935 546,45

381 512,08 12 721,99 8 863 099,49

0,00 12 721,99 7 929 079,84

381 512,08 0,00 934 019,65 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00

127,17% 422,66% 104,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,06% 0,00% 1,29% 23,65% 9,36% 9,36% 14,29% 12,88% 0,68%

157 132 862,00 157 132 862,00 64 204 640,00 64 204 640,00 92 928 222,00 88 266 138,00 4 662 084,00 64 204 640,00 64 204 640,00 92 928 222,00 88 266 138,00 4 662 084,00

0,00 162 552 475,00 157 552 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 335 891,00 64 335 891,00 98 216 584,00 88 556 245,00 4 660 339,00 64 335 891,00 64 335 891,00 93 216 584,00 88 556 245,00 4 660 339,00

5 000 000,00 162 552 475,00 157 552 475,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 64 335 891,00 64 335 891,00 98 216 584,00 88 556 245,00 4 660 339,00 64 335 891,00 64 335 891,00 93 216 584,00 88 556 245,00 4 660 339,00

0,00 59 500 158,00 53 664 561,00 31 492 126,00

0,00 55 004 158,00 49 168 561,00 31 492 126,00

0,00 4 496 000,00 4 496 000,00 0,00

5 000 000,00 64 956 248,40 52 991 906,40 28 227 232,40

0,00 56 004 649,40 48 504 480,40 28 227 232,40

5 000 000,00 8 951 599,00 4 487 426,00 0,00

5 000 000,00 64 262 988,37 52 648 025,98 27 932 581,76

0,00 55 454 518,99 48 160 599,98 27 932 581,76

5 000 000,00 8 808 469,38 4 487 426,00 0,00

100,00% 98,93% 99,35% 98,96%

0,73% 9,35% 7,66% 4,06%

30

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg rde powstawania)


w z i gr Wyszczeglnienie 1 - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ( 2010) 2. Dotacje celowe na zad. zlec. (powiat): - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwest z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ: 1. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (gmina): - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 2020) III. DOTACJE NA ZADANIA WASNE (1+2): 1. Dotacje na zadania wasne gminy: - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) ( 2030) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. inwest. i zakupw inwestyc. wasnych gmin (zw. gmin) ( 6330) Plan uchwalony na 2009 rok Razem 2 Biece 3 Majtkowe 4 Plan po zmianach na 2009 rok Razem 5 Biece 6 Majtkowe 7 Razem 8 Wykonanie za 2009 rok Biece 9 Majtkowe 10 % wyk. 8:5 11 % udz. w doch. ogem 12

31 492 126,00 22 172 435,00

31 492 126,00 17 676 435,00

0,00 4 496 000,00

28 227 232,40 24 764 674,00

28 227 232,40 20 277 248,00

0,00 4 487 426,00

27 932 581,76 24 715 444,22

27 932 581,76 20 228 018,22

0,00 4 487 426,00

98,96% 99,80%

4,06% 3,60%

17 676 435,00

17 676 435,00

0,00

20 277 248,00

20 277 248,00

0,00

20 228 018,22

20 228 018,22

0,00

99,76%

2,95%

4 496 000,00

0,00

4 496 000,00

4 487 426,00

0,00

4 487 426,00

4 487 426,00

0,00

4 487 426,00

100,00%

0,65%

50 000,00

50 000,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

100,00%

0,01%

50 000,00

50 000,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

100,00%

0,01%

50 000,00 5 785 597,00 3 864 627,00

50 000,00 5 785 597,00 3 864 627,00

0,00 0,00 0,00

85 000,00 11 879 342,00 8 478 688,00

85 000,00 7 415 169,00 5 429 677,00

0,00 4 464 173,00 3 049 011,00

85 000,00 11 529 962,39 8 281 358,41

85 000,00 7 208 919,01 5 232 348,70

0,00 4 321 043,38 3 049 009,71

100,00% 97,06% 97,67%

0,01% 1,68% 1,21%

3 864 627,00

3 864 627,00

0,00

5 429 677,00

5 429 677,00

0,00

5 232 348,70

5 232 348,70

0,00

96,37%

0,76%

0,00

0,00

0,00

3 049 011,00

0,00

3 049 011,00

3 049 009,71

0,00

3 049 009,71

100,00%

0,45%

31

DOCHODY BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ (wg rde powstawania)


w z i gr Wyszczeglnienie 1 2. Dotacje na zadania wasne powiatu: - dotacje cel.otrzymane z budetu pastwa na realiz. biecych zada wasnych powiatu ( 2130) - dotacje cel. otrzymane z budetu pastwa na realiz. inwest. i zakupw inwestyc. wasnych powiatu ( 6430) D. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH (I+II) I. Dotacje z funduszy celowych (gmina): - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych ( 2440) - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych ( 6260) II. Dotacje z funduszy celowych (powiat): - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych ( 6260) E. RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ (1+2) 1. Gmina 2. Powiat Plan uchwalony na 2009 rok Razem 2 1 920 970,00 Biece 3 1 920 970,00 Majtkowe 4 0,00 Plan po zmianach na 2009 rok Razem 5 3 400 654,00 Biece 6 1 985 492,00 Majtkowe 7 1 415 162,00 Razem 8 3 248 603,98 Wykonanie za 2009 rok Biece 9 1 976 570,31 Majtkowe 10 1 272 033,67 % wyk. 8:5 11 95,53% % udz. w doch. ogem 12 0,47%

1 920 970,00

1 920 970,00

0,00

1 985 492,00

1 985 492,00

0,00

1 976 570,31

1 976 570,31

0,00

99,55%

0,29%

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 415 162,00 340 071,00 43 661,00

0,00 20 020,00 20 020,00

1 415 162,00 320 051,00 23 641,00

1 272 033,67 339 731,00 43 321,00

0,00 19 680,00 19 680,00

1 272 033,67 320 051,00 23 641,00

89,89% 99,90% 99,22%

0,18% 0,05% 0,01%

0,00

0,00

0,00

20 020,00

20 020,00

0,00

19 680,00

19 680,00

0,00

98,30%

0,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23 641,00 296 410,00

0,00 0,00

23 641,00 296 410,00

23 641,00 296 410,00

0,00 0,00

23 641,00 296 410,00

100,00% 100,00%

0,00% 0,04%

0,00 49 784 301,41 68 202,45 49 716 098,96

0,00

0,00

296 410,00 94 419 706,11 33 284 020,94 61 135 685,17

0,00 2 050 565,45 1 196 322,12 854 243,33

296 410,00 92 369 140,66 32 087 698,82 60 281 441,84

296 410,00 75 320 235,88 24 594 038,65 50 726 197,23

0,00 1 949 550,99 1 262 390,42 687 160,57

296 410,00 73 370 684,89 23 331 648,23 50 039 036,66

100,00% 79,77% 73,89% 82,97%

0,04% 10,96% 3,58% 7,38%

343 478,17 49 440 823,24 64 938,45 3 264,00

278 539,72 49 437 559,24

32

WYKONANIE DOCHODW BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2009 ROKU wg rde powstawania

10,96% 0,05% 9,35% 20,57%

1. Podatki i opaty 2. Udziay w podatkach 3. Dochody z majtku 4. Pozostae dochody 5. Subwencja oglna z budetu pastwa

23,65%

27,33% 3,67% 4,42%

6. Dotacje celowe z budetu pastwa 7. Dotacje z funduszy celowych 8. rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej

I. DOCHODY WASNE
1. PODATKI I OPATY Podatki i opaty gminy
w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok 1 Tre Razem 2 PODATKI I OPATY GMINY: 0310 Podatek od nieruchomoci
-od osb fizycznych -od osb prawnych

Plan po zmianach na 2009 rok Razem 6


0,00 0,00 0,00 134 084 523,69 18 641 000,00 84 409 000,00

Wykonanie za 2009 rok Razem 9


0,00 0,00 0,00 137 326 644,53 22 107 453,60 83 156 648,13

Biece 4
133 611 238,54 18 641 000,00 84 409 000,00

Majtkowe 5

Biece 7
134 084 523,69 18 641 000,00 84 409 000,00

Majtkowe 8

Biece 10
137 326 644,53 22 107 453,60 83 156 648,13

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem Majtkowe 11 12 13

3
133 611 238,54 18 641 000,00 84 409 000,00

0,00 102,42% 19,98%

############ ############

0,00 103 050 000,00 103 050 000,00

0,00 105 264 101,73 105 264 101,73

0,00 102,15% 15,32%


0,00 118,60% 0,00 98,52% 3,22% 12,10%

0320 Podatek rolny


-od osb fizycznych -od osb prawnych

520 000,00
500 000,00 20 000,00

520 000,00
500 000,00 20 000,00

0,00
0,00 0,00

520 000,00
500 000,00 20 000,00

520 000,00
500 000,00 20 000,00

0,00
0,00 0,00

397 450,37
378 003,04 19 447,33

397 450,37
378 003,04 19 447,33

0,00 76,43%
0,00 0,00 75,60% 97,24%

0,06%
0,06% 0,00%

0330 Podatek leny


-od osb fizycznych -od osb prawnych

43 300,00
6 300,00 37 000,00

43 300,00
6 300,00 37 000,00

0,00
0,00 0,00

43 300,00
6 300,00 37 000,00

43 300,00
6 300,00 37 000,00

0,00
0,00 0,00

46 997,18
6 288,16 40 709,02

46 997,18
6 288,16 40 709,02

0,00 108,54%
0,00 99,81% 0,00 110,02%

0,01%
0,00% 0,01%

0340 Podatek od rodkw trasportowych


-od osb fizycznych -od osb prawnych

4 700 000,00
1 600 000,00 3 100 000,00

4 700 000,00
1 600 000,00 3 100 000,00

0,00
0,00 0,00

4 700 000,00
1 600 000,00 3 100 000,00

4 700 000,00
1 600 000,00 3 100 000,00

0,00
0,00 0,00

5 023 092,57
1 849 283,08 3 173 809,49

5 023 092,57
1 849 283,08 3 173 809,49

0,00 106,87%
0,00 115,58% 0,00 102,38%

0,73%
0,27% 0,46%

0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej 309 000,00 309 000,00 0360 Podatek od spadkw i darowizn 1 700 000,00 1 700 000,00 0370 Opata od posiadania psw 106 000,00 106 000,00 0400 Wpywy z opaty produktowej 20 000,00 20 000,00 0410 Wpywy z opaty skarbowej 3 700 000,00 3 700 000,00 0430 Wpywy z opaty targowej 800 000,00 800 000,00 0480 Wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu 3 600 000,00 3 600 000,00 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrbnych ustaw (opata za wpis i zmian wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej) 350 000,00 350 000,00 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 11 627 700,00 11 627 700,00
-od osb fizycznych -od osb prawnych 10 290 000,00 1 337 700,00 10 290 000,00 1 337 700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

309 000,00 1 700 000,00 106 000,00 20 000,00 3 700 000,00 800 000,00 4 073 285,15

309 000,00 1 700 000,00 106 000,00 20 000,00 3 700 000,00 800 000,00 4 073 285,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333 397,67 1 819 956,91 108 437,40 12 298,98 4 019 130,02 727 490,90 4 150 407,92

333 397,67 1 819 956,91 108 437,40 12 298,98 4 019 130,02 727 490,90 4 150 407,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107,90% 107,06% 102,30% 61,49% 108,63% 90,94%

0,05% 0,26% 0,02% 0,00% 0,58% 0,11% 0,60%

0,00 101,89%

0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 11 627 700,00 11 627 700,00
0,00 0,00 10 290 000,00 1 337 700,00 10 290 000,00 1 337 700,00

0,00 208 030,07 208 030,07 0,00 11 973 943,10 11 973 943,10
0,00 0,00 8 729 021,34 3 244 921,76 8 729 021,34 3 244 921,76

0,00 59,44% 0,00 102,98%


0,00 84,83% 0,00 242,57%

0,03% 1,74%
1,27% 0,47%

34

w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 0560 Zalegoci z podatkw zniesionych
-od osb fizycznych -od osb prawnych

Plan po zmianach na 2009 rok Razem 6 203 500,00


200 000,00 3 500,00

Wykonanie za 2009 rok Razem 9 172 536,47


171 191,47 1 345,00

Biece 4 203 500,00


200 000,00 3 500,00

Majtkowe 5 0,00
0,00 0,00

Biece 7 203 500,00


200 000,00 3 500,00

Majtkowe 8 0,00
0,00 0,00

Biece 10 172 536,47


171 191,47 1 345,00

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem Majtkowe 11 12 0,00 84,78%


0,00 0,00 85,60% 38,43%

3 203 500,00
200 000,00 3 500,00

13 0,03%
0,02% 0,00%

0590 Wpywy z opat za koncesje i licencje 0690 Wpywy z rnych opat 0890 Odsetki za nietermin. rozlicz. pacone przez urzdy obsugujce organy podatkowe 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 2680 Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych

38 000,00 535 200,00 0,00 660 005,54 1 648 533,00

38 000,00 535 200,00 0,00 660 005,54 1 648 533,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 000,00 535 200,00 0,00 660 005,54 1 648 533,00

38 000,00 535 200,00 0,00 660 005,54 1 648 533,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 883,00 531 548,26 3,00 632 969,98 1 873 969,00

30 883,00 531 548,26 3,00 632 969,98 1 873 969,00

0,00 81,27% 0,00 99,32% 0,00 -

0,00% 0,08% 0,00% 0,09% 0,27%

0,00 95,90% 0,00 113,67%

35

DOCHODY
Wpywy z tytuu podatkw i opat gminy wyniosy cznie 137.326.644,53 z, co stanowi 102,42% realizacji planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 137.326.644,53 z. W ich skad wchodz kolejno wg wielkoci osignitych dochodw: podatek od nieruchomoci od osb fizycznych i prawnych ( 0310), ktrego wykonanie wynioso cznie 105.264.101,73 z, tj. 102,15% planu po zmianach; w 2009 roku wymierzono podatek od 47.702 nieruchomoci stanowicych wasno osb fizycznych. Plan dochodw w 2009 roku zosta zrealizowany w 118,60%. Wysoki procent realizacji planu wynika z tego, i w porwnaniu do 2008 roku przybyo ponad 2 tysice nowych pozycji do opodatkowania. Ponadto, w zakresie tego podatku wystawiono 11.286 upomnie na kwot 5.339.323,33 z oraz 2.988 tytuw wykonawczych na kwot 1.723.031,40 z dotyczcych zalegoci podatkowych. Na zalegoci podatkowe wpyna kwota 1.067.682,16 z, w tym 582.650,71 z wyegzekwowana przez organy egzekucyjne. Zabezpieczono zalegoci poprzez wpis hipoteki w wysokoci 1.244.597,96 z. Nadal trwaj take prace zwizane z modernizacj ewidencji gruntw. Zmiany z tego tytuu wprowadzane s na bieco, co przekada si na wymiar podatku od nieruchomoci; podatek od nieruchomoci od osb prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej na podstawie zoonych deklaracji przypisano 940 podmiotom. Plan dochodw zosta zrealizowany w 98,52%. W zakresie tego podatku na zalegoci zostay wystawione 283 tytuy wykonawcze na kwot 1.921.811,87 z. Duy wpyw na saldo zalegoci ma zalegy podatek od 22 podmiotw znajdujcych si w upadoci. Dokonano zabezpiecze nalenoci na kwot 2.809.403,73 z (wpisy hipoteki). cznie do masy upadoci zgoszono kwot 3.057.697,01 z, w tym 5 podmiotw ogosio upado w 2009 r. na czn kwot 120.000,00 z. Rwnie po ogoszeniu upadoci syndyk masy upadoci nie dokona wpat nalenoci biecych na czn kwot 898.365,89 z (s to zalegoci, do ktrych nie stosuje si egzekucji administracyjnej). Na zalegoci w roku 2009 wpyna kwota 1.215.330,19 z, w tym 393.504,28 z wyegzekwowane przez organy egzekucyjne. W styczniu 2010 roku na zalego wpyna kwota 320.224,42 z; podatek od czynnoci cywilnoprawnych ( 0500) - wpywy wyniosy 11.973.943,10 z, tj. 102,98% planu po zmianach. Wysokie wpywy uzyskano z podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osb prawnych (242,57% planu po zmianach), natomiast z podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osb fizycznych otrzymano wpywy stanowice 84,33% planu po zmianach. Dochody z tego podatku uzalenione s od iloci i wartoci zawieranych transakcji, std planujc te wpywy mona jedynie opiera si na wartociach szacunkowych, wynikajcych gwnie z analizy wykonania tych dochodw w latach ubiegych. podatek od rodkw transportowych ( 0340), ktrego wpywy wyniosy 5.023.092,57 z, tj. 106,87% planu po zmianach. Podatek ten jest patny bez wezwania, w dwch ustawowych terminach. Obowizek podatkowy w zakresie podatku od rodkw transportowych od osb prawnych zadeklarowao 179 podmiotw. Uzyskano wpywy stanowice 102,38% planu po zmianach. Na zalegoci wpyna kwota 35.669,69 z, w tym 31.254,69 z wyegzekwowane przez organy egzekucyjne. Wystawiono 40 tytuw wykonawczych na czn kwot 81.008,00 z. W przypadku podatku od rodkw transportowych od osb fizycznych obowizek podatkowy
36

DOCHODY
zadeklarowao 477 podmiotw. Uzyskano wpywy w wysokoci 115,58% planu po zmianach. Na zalegoci wpyna kwota 167.433,54 z, w tym 148.903,04 z wyegzekwowane przez organy egzekucyjne. W 2009 r. na zalegoci wystawiono 238 tytuw wykonawczych na czn kwot 466.888,93 z. wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu ( 0480) - wykonane w wysokoci 4.150.407,92 z, czyli 101,89% planu po zmianach. Plan dochodw z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych na rok 2009 zosta prawie w caoci wykonany ju w I proczu 2009 r. i w zwizku z tym dokonano zwikszenia planu tych wpyww. Bardzo trudno zaplanowa dochody w tym zakresie, poniewa opaty uzalenione s od obrotw uzyskanych przez przedsibiorcw w roku poprzednim. Cz przedsibiorcw korzysta z rat, cz opaca cao jednorazowo. Ponadto, opaty dokonywane po terminach ustawowych powoduj utrat wanoci zezwole i konieczno zwrcenia przez gmin nienalenych wpyww przedsibiorcom; wpywy z opaty skarbowej ( 0410), ktre przyniosy wykonanie w wysokoci 4.019.130,02 z, co stanowi 108,63% planu po zmianach. Paragraf ten obejmuje opat skarbow pobieran na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pn. zm.). W 2009 r., podobnie jak w roku ubiegym, najczciej pozyskiwano wpywy w zakresie opaty skarbowej od penomocnictw (stawka opaty 17 z), od wydawanych zawiadcze, w tym gwnie zwizanych z potwierdzeniem przyjcia zgoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym (stawka opaty 170 z) i potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarw i usug jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego (stawka opaty - 170 z), a take zwizanych z potwierdzeniem braku obowizku uiszczenia podatku VAT z tytuu przywozu nabywanych z terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej innego ni terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdw, ktre maj by dopuszczone do ruchu w Polsce (stawka opaty 160 z), od wydawanych odpisw zupenych aktu stanu cywilnego (stawka opaty 33 z) i odpisw skrconych (stawka opaty 22 z) oraz od wydawanych pozwole na podstawie przepisw prawa budowlanego; rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych ( 2680) wykonanie wynioso 1.873.969,00 z, tj. 113,67% planu po zmianach. W 2009 roku Gmina otrzymaa rodki z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych rekompensujce utracone dochody w wyniku zastosowania zwolnie wynikajcych z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz o zatrudnianiu osb niepenosprawnych. Rekompensat zostay objte dochody utracone w zakresie podatku od nieruchomoci, rolnego oraz lenego. podatek od spadkw i darowizn ( 0360) - wpywy wyniosy 1.819.956,91 z, tj. 107,06% planu po zmianach. Obserwuje si wysze wykonanie wpyww w stosunku do planu po zmianach. Naley zaznaczy, e warto nieruchomoci stanowi zasadnicz cz podstawy opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn, to gwnie od niej zaley wysoko pozyskanych wpyww w tym paragrafie, im jest wysza tym wiksze wpywy s przekazywane do budetu miasta. wpywy z opaty targowej ( 0430) - wykonane w 90,94% planu po zmianach i wyniosy 727.490,90 z. Przedmiotem opaty targowej jest sprzeda dokonywana na targowiskach. Podmiotami zobowizanymi do uiszczenia tej opaty s osoby fizyczne,
37

DOCHODY
prawne i jednostki organizacyjne nie majce osobowoci prawnej, ktre dokonuj w/w sprzeday. Na wysoko wpyww z opaty targowej maj wpyw takie czynniki jak pora roku, warunki atmosferyczne, okresy witeczne, itp. W 2009 roku pozyskano nisze wpywy z opaty targowej w stosunku do zaplanowanych, zaobserwowano bowiem mniejsz liczb osb handlujcych ni w roku ubiegym; odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat ( 0910), ktre wyniosy 632.969,98 z, co stanowi 95,90% planu po zmianach. Obejmuj one odsetki od dokonanych po terminie wpat i od zalegoci podatkowych, ktre rozoono na raty, a take od zalegoci cignitych przez Zesp d/s Egzekucji Nalenoci. W wikszoci s one zwizane z zalegociami w podatku od nieruchomoci; wpywy z rnych opat ( 0690) day wykonanie w kwocie 531.548,26 z, tj. 99,32% planu po zmianach, w tym: opaty za zajcie pasa drogowego 489.426,15 z, opaty za zezwolenia na wykonywanie przewozw regularnych i regularnych specjalnych, za wydanie zawiadczenia na przewozy drogowe na potrzeby wasne, za przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego takswk oraz za wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osb 38.230,01 z, opata za niedopenienie obowizku zawarcia umowy obowizkowego ubezpieczenia budynkw wchodzcych w skad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarze losowych opaty za interpretacje podatkowe

3.637,10 z, 255,00 z.

Wysoko wpyww z tych opat jest trudna do oszacowania, bowiem np. w przypadku opat za zajcie pasa drogowego zaley od iloci podmiotw ubiegajcych si o zezwolenie na zajcie pasa drogowego, liczby metrw kwadratowych powierzchni zajmowanego pasa oraz od tego, przez jaki okres czasu bdzie zajmowany pas drogowy. Zatem, okrelenie wielkoci w/w wpyww w trakcie roku budetowego jest moliwe jedynie w przyblieniu, np. w oparciu o uzyskane wpywy z tego tytuu w latach poprzednich. W przypadku opat za zajcie pasa drogowego uzyskane wpywy przyniosy 97,89% wykonania planu. Z kolei wpywy z opat za zezwolenia na wykonywanie przewozw day 109,23% wykonania planu. Przekroczenie planu w tym przypadku zwizane jest m.in. z tym, i na etapie planowania nieznana jest liczba przedsibiorcw, ktrzy wystpi o stosowne dokumenty oraz na jaki okres bd one wydane. W 2009 r. pozyskano rwnie wysze od pierwotnie planowanych wpywy z opaty za niedopenienie obowizku zawarcia umowy obowizkowego ubezpieczenia budynkw wchodzcych w skad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarze losowych. Otrzymano take nieplanowane wpywy z tytuu opat za interpretacje podatkowe; podatek rolny ( 0320) od osb fizycznych i prawnych - wynis cznie 397.450,37 z, a zatem 76,43% planu po zmianach. W przypadku osb prawnych podatek ten wymierzono na podstawie zoonych deklaracji 75 podmiotom posiadajcym grunty rolne na terenie Bielska-Biaej. Wpywy te w 2009 r. przyniosy wykonanie na poziomie 97,24% planu po zmianach. W przypadku osb fizycznych uzyskano wpywy w wysokoci 75,60% planu po zmianach. W ewidencji figuruje 866 gospodarstw rolnych (powyej 1 ha
38

DOCHODY
gruntw). W zwizku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2003 roku zmianami wynikajcymi z ustawy o podatkach i opatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj rwnie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntw jako uytki rolne (bez wzgldu na area gruntu). W 2009 r. na zalegoci wpyna kwota 12.412,94 z, w tym 7.972,56 z wyegzekwowane przez organy egzekucyjne. Wystawiono cznie 174 upomnienia na kwot 54.500,30 z oraz 42 tytuy wykonawcze na kwot 14.214,30 z. Teren naszej gminy ustawowo objty jest ulg grsk. Od 2007 roku podatek ten jest naliczany wedug klasyfikacji rodzajowej gruntw, uprzednio za liczony by wskanikiem procentowym wg udziau w cznym zobowizaniu pieninym wraz z podatkiem lenym i od nieruchomoci. Wydzia Geodezji i Kartografii wprowadza w trakcie roku zmiany do ewidencji gruntw, ktre s na bieco uwzgldniane przy wymiarze podatku rolnego. Zmiana klasyfikacji gruntw rolnych na budowlane powoduje, i zmniejszeniu ulega powierzchnia gruntw objtych w/w podatkiem; podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej ( 0350) - wykonany w kwocie 333.397,67 z, tj. 107,90% planu po zmianach. Konstrukcja tego podatku powoduje, i Miasto nie ma adnego wpywu na ksztatowanie si dochodw z w/w rda. Z roku na rok obserwowano tendencj spadkow dochodw z tego podatku, z powodu m.in. nie opacania podatku przez podatnikw wskutek zgoszonej przerwy w prowadzeniu dziaalnoci, zgaszaniem wnioskw o umorzenie, rozoenie na raty nalenoci z tytuu karty podatkowej, jak rwnie zmniejszajc si sukcesywnie liczb podatnikw opacajcych ten podatek. Zaplanowano zatem powysze wpywy na podstawie szacunkw z lat ubiegych. Mimo, i za 2009 r. obserwuje si przekroczenie planu, to wpywy te s nisze anieli w 2008 roku, kiedy uzyskano 346.730,67 z. Realnie zatem nadal utrzymuje si tendencja spadkowa w obrbie tych dochodw; wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw ( 0490), ktre zostay cznie wykonane na kwot 208.030,07 z, tj. 59,44% planu po zmianach, w paragrafie tym realizowane s 3 rda dochodw, a mianowicie: - opaty za wpis i zmian wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej zostay wykonane w kwocie 73.250,00 z, tj. 29,30% planu po zmianach. W zwizku z wejciem w ycie z dniem 31 marca 2009 r. zmiany ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z pn. zm.) wniosek o wpis oraz o zmian wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej nie podlega opacie. Z uwagi na powysze, plan w zakresie tych dochodw nie zosta w peni wykonany; - opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci przyniosy wpywy w kwocie 118.451,07 z, tj. 118,45% planu po zmianach. Opaty te zostay pobrane w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.); - opata adiacencka z ktrej pozyskano nieplanowane wpywy w kwocie 16.329,00 z. Powysza opata dotyczy wacicieli lub uytkownikw wieczystych nieruchomoci, ktrych warto wzrosa na skutek scalenia nieruchomoci, podziau nieruchomoci lub budowy urzdze infrastruktury technicznej z udziaem rodkw Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego. Podstawowe regulacje prawne dotyczce tej opaty zawarte s ustawie o gospodarce nieruchomociami.

39

DOCHODY
zalegoci z podatkw zniesionych ( 0560) - wpywy osignito w kwocie 172.536,47 z, tj. 84,78% planu po zmianach. Paragraf ten obejmuje wpywy z zalegoci podatkw i opat wymierzonych na podstawie przepisw prawnych, ktre utraciy moc obowizujc i nalenoci z nimi zrwnanych, jak rwnie z zalegoci przeniesionych do ewidencji zalegoci zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomociach. opata od posiadania psw ( 0370), z ktrej uzyskano wpywy w kwocie 108.437,40 z, tj. 102,30% planu po zmianach. Jest to naleno patna bez wezwania organu podatkowego, do dnia 31 marca roku podatkowego, bezporednio w kasie Wydziau Dochodw Budetowych oraz za porednictwem Administracji Domw Mieszkalnych i Spdzielni Mieszkaniowych. W 2009 r. w/w opat wpacio 2.954 wacicieli psw. podatek leny ( 0330) - wpywy wyniosy 46.997,18 z i stanowiy 108,54% planu po zmianach. Obowizek w podatku lenym zadeklaroway 32 podmioty posiadajce lasy na terenie gminy Bielsko-Biaa. Podstawowa stawka tego podatku wynosi rwnowarto pienin 0,220 m3 drewna z 1 hektara za rok podatkowy obliczon wg redniej ceny sprzeday drewna uzyskanej przez nadlenictwo za pierwsze trzy kwartay roku poprzedzajcego rok podatkowy. Wysze wykonanie dochodw w stosunku do planu zwizane jest ze wzrostem redniej ceny sprzeday drewna, w stosunku do przyjtej na etapie planowania dochodw z tego tytuu. wpywy z opat za koncesje i licencje ( 0590), ktre day wykonanie w kwocie 30.883,00 z, tj. 81,27% planu po zmianach. Obejmuj opaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z pn. zm.). Obserwuje si nisze wykonanie dochodw z w/w opat w stosunku do zaoe planu. Wielko tych dochodw zwizana jest z iloci wnioskw zoonych przez przedsibiorcw o wydanie nowych licencji, zezwole, czy zawiadcze na transport drogowy w danym roku. Jest to moliwe do okrelenia jedynie w przyblieniu, na podstawie wykonania tych wpyww w latach poprzednich. wpywy z opaty produktowej ( 0400) wykonane w wysokoci 12.298,98 z, tj. 61,49% planu po zmianach. Opata ta pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowizkach przedsibiorcw w zakresie gospodarowania niektrymi odpadami oraz o opacie produktowej i opacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607). W 2009 roku zanotowano nisze wykonanie planu z tego tytuu. Trzeba wspomnie, i planowanie dochodw w tym paragrafie jest trudne i opiera si gwnie na analizie wykonania tych wpyww w latach ubiegych. Gmina nie ma wpywu na wysoko tych rodkw i terminowo ich przekazywania przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. odsetki za nieterminowe rozliczenia pacone przez urzdy obsugujce organy podatkowe ( 0890) otrzymano nieplanowane odsetki w kwocie 3,00 z, wpacone przez Pierwszy Urzd Skarbowy w Katowicach, w zwizku z nieterminowym przekazaniem udziaw we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych, nalenych Miastu Bielsko-Biaa.

40

Podatki i opaty powiatu


w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 PODATKI I OPATY POWIATU: 0420 Wpywy z opaty komunikacyjnej 0690 Wpywy z rnych opat 3
3 577 650,00

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 11 12


0,00 113,81%

Biece 4
3 577 650,00

Majtkowe 5
0,00

Razem 6
3 577 650,00

Biece 7
3 577 650,00

Majtkowe 8
0,00

Razem 9
4 071 805,52

Biece 10
4 071 805,52

Majtkowe 13
0,59%

3 227 650,00 350 000,00

3 227 650,00 350 000,00

0,00 0,00

3 227 650,00 350 000,00

3 227 650,00 350 000,00

0,00 0,00

3 661 328,64 410 476,88

3 661 328,64 410 476,88

0,00 113,44% 0,00 117,28%

0,53% 0,06%

41

DOCHODY
Wpywy z tytuu podatkw i opat powiatu wyniosy cznie 4.071.805,52 z, co stanowi 113,81% realizacji planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 4.071.805,52 z. W ich skad wchodz kolejno wg wielkoci osignitych dochodw: wpywy z opaty komunikacyjnej ( 0420) zostay zrealizowane w kwocie 3.661.328,64 z, tj. 113,44% planu po zmianach. Opaty te pobierane s za rejestracj pojazdw, wydawanie uprawnie do kierowania pojazdami, czasowe wyrejestrowanie pojazdw oraz wydawanie kart parkingowych. Wysze wykonanie wynika z wikszej iloci rejestracji pojazdw w stosunku do zaplanowanych wartoci. Trzeba jednak zauway, e w porwnaniu do 2008 roku wpywy z opaty komunikacyjnej zmniejszyy si o ponad 500 tys. z, zaobserwowano bowiem okoo 10% spadek rejestracji pojazdw. wpywy z rnych opat ( 0690) obejmuj opaty za zajcie pasa drogowego, zostay one wykonane w kwocie 410.476,88 z, tj. 117,28% planu po zmianach. Wysoki procent realizacji planu za 2009 rok wynika z faktu, e okrelenie wielkoci tych wpyww w trakcie roku budetowego jest moliwe jedynie w przyblieniu, zatem planowanie opiera si na redniej ich wysokoci w latach ubiegych. Wpywy z opat za zajcie pasa drogowego uzalenione s bowiem od iloci podmiotw ubiegajcych si o zezwolenie na zajcie pasa drogowego, liczby metrw kwadratowych powierzchni zajmowanego pasa oraz od tego, przez jaki okres czasu bdzie zajmowany pas drogowy.

42

2. UDZIAY W PODATKACH STANOWICYCH DOCHD BUDETU PASTWA Udziay gminy


w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 3 Biece 4 Majtkowe 5 Razem 6
0,00 149 310 867,00

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 11


0,00

Biece 7
149 310 867,00

Majtkowe 8

Razem 9

Biece 10

Majtkowe 12
98,78%

13
21,46%

UDZIAY W PODATKACH (GMINA): 163 173 746,00 163 173 746,00 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 149 067 756,00 149 067 756,00 14 105 990,00 14 105 990,00

0,00 147 481 888,63 147 481 888,63

0,00 135 204 877,00 135 204 877,00 0,00 14 105 990,00 14 105 990,00

0,00 135 498 785,00 135 498 785,00 0,00 11 983 103,63 11 983 103,63

0,00 100,22% 19,72% 0,00 84,95% 1,74%

43

DOCHODY
Udziay gminy zostay wykonane cznie w kwocie 147.481.888,63 z, tj. w 98,78% planu po zmianach, co stanowi 21,46% dochodw budetu miasta ogem, z tego dochody biece wyniosy 147.481.888,63 z. Zgodnie z ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 j.t. z pn. zm.) wysoko udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych ( 0010) od podatnikw tego podatku zamieszkaych na obszarze gminy wynosia w 2009 r. 36,72%. Na 2009 r. udziay te zostay zaplanowane w kwocie 149.067.756,00 z na podstawie pisma Ministra Finansw Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 padziernika 2008 r. Nastpnie, pismem Ministra Finansw Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. zostay zmniejszone do kwoty 149.062.877,00 z. Kolejnego zmniejszenia planu o kwot 13.858.000,00 z dokonano Uchwa Nr XLV/1069/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 25 sierpnia 2009 r. do kwoty 135.204.877,00 z. Powysze podyktowane byo koniecznoci skorygowania planu w zakresie udziaw gminy w PIT w obliczu informacji docierajcych z Ministerstwa Finansw o zagroeniu wykonania w/w wpyww. W 2009 roku udziay gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych zostay wykonane w kwocie 135.498.785 z, tj. 100,22% skorygowanego planu. Dla porwnania, wysoko udziaw za 2008 r. wynosia 135.619.631,00 z i stanowia 110,91% planu po zmianach. Naley zatem zaznaczy, e nominalnie wpywy za 2009 r. z tytuu PIT-u zostay wykonane na niszym poziomie ni w 2008 r. Zgodnie z ustaw o dochodach wysoko udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych ( 0020) od podatnikw tego podatku, posiadajcych siedzib na obszarze gminy wynosia w 2009 r. 6,71%. Udziay te w 2009 roku zostay wykonane w kwocie 11.983.103,63 z, tj. 84,95% planu po zmianach. Dla porwnania, w 2008 roku wykonanie wynosio 14.034.112,54 z i stanowio 110,71% planu po zmianach, co oznacza, ze wpywy z CIT za 2009 r. s nominalnie nisze ni w 2008 r. o ponad 2 mln z.

44

Udziay powiatu
w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 UDZIAY W PODATKACH (POWIAT): 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 3
44 570 807,00

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 11


0,00

Biece 4
44 570 807,00

Majtkowe 5
0,00

Razem 6
40 727 445,00

Biece 7
40 727 445,00

Majtkowe 8
0,00

Razem 9
40 323 363,16

Biece 10
40 323 363,16

Majtkowe 12
99,01%

13
5,87%

41 610 689,00 41 610 689,00 2 960 118,00 2 960 118,00

0,00 37 767 327,00 37 767 327,00 0,00 2 960 118,00 2 960 118,00

0,00 0,00

37 823 048,00 37 823 048,00 2 500 315,16 2 500 315,16

0,00 100,15% 0,00 84,47%

5,51% 0,36%

45

DOCHODY
Udziay powiatu zostay wykonane cznie w kwocie 40.323.363,16 z, tj. w 99,01% planu po zmianach, co stanowi 5,87% dochodw budetu miasta ogem, z tego dochody biece wyniosy 40.323.363,16 z. Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wysoko udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych ( 0010) od podatnikw tego podatku zamieszkaych na obszarze powiatu w 2009 r. wynosia 10,25%. Udziay te zostay zaplanowane w kwocie 41.610.689,00 z na podstawie pisma Ministra Finansw Nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 padziernika 2008 r. Nastpnie, pismem Ministra Finansw Nr ST4/4820/33/09 z dnia 31 stycznia 2009 r. zostay zmniejszone do kwoty 41.609.327,00 z. Kolejne zmniejszenie planu o kwot 3.842.000,00 z w zakresie udziaw powiatu w PIT dokonane zostao Uchwa Nr XLV/1069/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 25 sierpnia 2009 r. do kwoty 37.767.327,00 z. W 2009 roku udziay powiatu w podatku dochodowym od osb fizycznych zostay wykonane w kwocie 37.823.048,00 z, tj. 100,15% skorygowanego planu. Dla porwnania, w 2008 r. uzyskano wpywy z tego tytuu w wysokoci 38.095.401,00 z, co stanowio 110,91% zaoonego planu. Oznacza to, e wpywy za 2009 r. s nawet nominalnie nisze ni w 2008 r. Wysoko udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych ( 0020), od podatnikw tego podatku, posiadajcych siedzib na obszarze powiatu, wedug ustawy o dochodach wynosio w 2009 r. 1,40%. Udziay te w 2009 roku zostay wykonane w kwocie 2.500.315,16 z, tj. 84,47% planu po zmianach. Dla porwnania, w 2008 roku wykonanie wynosio 2.930.151,69 z, co stanowio 109,44%. Zatem, wpywy w 2009 r. byy o ponad 400 tys. z nisze ni w 2008 r. Powysze dane liczbowe wyranie wskazuj na spadek udziaw gminy i powiatu w podatku dochodowym od osb fizycznych, przekazywanych Miastu z Ministerstwa Finansw w porwnaniu do 2008 roku. W lipcu 2009 r. ukazaa si informacja Ministerstwa Finansw adresowana do samorzdowego sektora finansw publicznych, informujca m.in. o znacznym obnieniu prognozowanej kwoty wpyww z PIT, stanowicej podstaw do naliczania udziaw jednostek samorzdu terytorialnego. Zwrcono uwag na fakt, e gospodarka finansowa jednostek na szczeblu samorzdowym, podobnie jak i wszystkich dysponentw budetu pastwa realizowana jest w warunkach wiatowego kryzysu finansowego oraz jego nastpstw gospodarczych w kraju. Prognozowano, e wpywy te mog by nisze o 14,5% w stosunku do ustalonego planu. W zwizku z powyszym Miasto zmuszone zostao do dokonania korekty w planie budetu w zakresie udziaw gminy i powiatu w PIT, co nastpio Uchwa Nr XLV/1069/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 25 sierpnia 2009 r. cznie zatem plan udziaw gminy i powiatu w PIT zmniejszono o 17.700.000,00 z, tj. o 9,3% pierwotnego planu. Rwnie w obrbie udziaw gminy i powiatu w podatku dochodowym od osb prawnych widoczne jest zmniejszenie w 2009 roku wielkoci dochodw w stosunku do roku 2008. Gwnym czynnikiem odpowiedzialnym za spadek wpyww z CIT byo spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, w wyniku czego pogorszya si kondycja finansowa firm. Nie dokonano jednak z tego tytuu korekty planu z uwagi na to, e skala wpyww z tego tytuu jest mniejsza (dochody z CIT stanowi 2,1% dochodw ogem), a ponadto zaoono, e przewidywane wysze wpywy z innych tytuw (np. podatku od nieruchomoci) zrekompensuj ubytek dochodw z CIT-u. .

46

DOCHODY
Biorc pod uwag, e udziay w PIT i CIT stanowiy w ostatnich latach blisko 30% udziau w dochodach ogem, tak znaczny spadek tych wpyww w 2009 r. sta si powanym obcieniem dla realizacji budetu Miasta. W celu zminimalizowania negatywnego wpywu tak znacznego ubytku rodkw finansowych na realizacj zada Miasta konieczne byo wdroenie stosownych dziaa zmierzajcych do wydatkowania rodkw w sposb szczeglnie oszczdny, ze szczeglnym uwzgldnieniem zapewnienia penej realizacji zada priorytetowych i przesuniciem realizacji niektrych zada inwestycyjnych na rok nastpny oraz skorzystanie kocem 2009 roku z kredytu bankowego.

47

3. DOCHODY Z MAJTKU GMINY I POWIATU Dochody z majtku gminy


w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 DOCHODY Z MAJTKU GMINY: 3 Biece 4 Majtkowe 5
10 500 000,00

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

% wyk. 9:6

% udz. w doch. ogem 13


4,14%

Razem 6

Biece 7

Majtkowe 8
11 100 000,00

Razem 9

Biece 10

Majtkowe 11 12

21 318 713,00 10 818 713,00

23 603 567,88 12 503 567,88

28 439 132,41 12 132 869,71

16 306 262,70 120,49%

0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i 1 800 000,00 uytkowanie wieczyste nieruchomoci 4 950 000,00 0740 Wpywy z dywidend 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym 2 952 837,00 charakterze 0760 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytk. wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 500 000,00 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania 10 000 000,00 wieczystego nieruchomoci 0,00 0780 Dochody ze zbycia praw majtkowych 1 115 876,00 0920 Pozostae odsetki 2370 Wpywy do budetu nadwyki rodkw 0,00 obrotowych zakadu budetowego 2380 Wpywy do budetu czci zysku 0,00 gospodarstwa pomocniczego

1 800 000,00 4 950 000,00

0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 0,00 4 950 000,00 4 950 000,00

0,00 0,00

3 006 964,87 3 006 964,87 4 289 942,61 4 289 942,61

0,00 111,37% 0,00 86,67%

0,44% 0,62%

2 952 837,00

0,00 3 157 799,20 3 157 799,20

0,00

3 826 681,94 3 826 681,94

0,00 121,18%

0,56%

0,00

500 000,00 1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

1 673 521,72

0,00

1 673 521,72 152,14%

0,24%

0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 14 556 756,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 984,00 1 115 876,00 0,00 1 115 876,00 1 115 876,00 0,00 401 735,39 0,00 0,00 0,00 0,00 579 892,68 0,00 579 892,68 0,00 0,00 0,00 580 822,09 26 722,81

0,00 14 556 756,98 145,57% 0,00 75 984,00 401 735,39 0,00 36,00% 580 822,09 26 722,81 0,00 100,16% 0,00 -

2,12% 0,01% 0,06% 0,08% 0,01%

48

DOCHODY
Dochody z majtku gminy zrealizowano w wysokoci 28.439.132,41 z, tj. 120,49% planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 12.132.869,71 z, natomiast dochody majtkowe 16.306.262,70 z. Gwn pozycj dochodw z majtku gminy stanowi wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci ( 0770). Zostay one wykonane w kwocie 14.556.756,98 z, tj. 145,57% planu po zmianach. Wysoki procent realizacji planu zosta uzyskany w wyniku sprzeday: - w trybie bezprzetargowym: 183 lokali mieszkalnych, 5 lokali uytkowych, wraz z oddaniem w uytkowanie wieczyste udziau w gruncie, 24 dziaek o cznej powierzchni 2ha 29a 25m2, w uytkowanie wieczyste 7 dziaek o cznej powierzchni 37a 12m2; - w trybie przetargowym: 24 dziaek o cznej powierzchni 31ha 06a 44m2, oraz sprzeday 1 budynku pooonego przy ul. Cieszyskiej 116 A wraz z gruntem. W 2009 r. najwiksze wpywy w tym paragrafie przyniosa sprzeda mieszka komunalnych zaobserwowano bowiem duo wikszy ni planowano popyt na tego typu lokale. Drug pozycj, pod wzgldem wielkoci dochodw stanowi wpywy z dywidend ( 0740), ktre przyniosy wykonanie w cznej kwocie 4.289.942,61 z, tj. 86,67% planu po zmianach. W paragrafie tym zaplanowano na 2009 rok dywidendy z zysku nastpujcych spek: AQUA S.A. SITA-ZOM S.A. P.P.H. Prefabet Bielsko-Biaa Sp. z o.o. 1.600.000,00 z, 450.000,00 z, 2.900.000,00 z.

W 2009 roku wpyna dywidenda od spki akcyjnej AQUA w wysokoci 796.371,24 z, z kolei spka SITA-ZOM S.A. przekazaa dywidend w kwocie 571.257,51 z, natomiast P.P.H. Prefabet Bielsko-Biaa Sp. z o.o. wpacia dywidend w wysokoci 2.922.313,86 z. Otrzymane dywidendy pochodz z podziau rzeczywistych zyskw netto spek w 2008 roku i przekazane zostay na podstawie uchwa Zgromadze Wsplnikw bd Walnych Zgromadze. Trzeci pozycj zajy dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750), ktre zostay zrealizowane w wysokoci 3.826.681,94 z, tj. 121,18% planu po zmianach. Na powysze wykonanie skadaj si: dzierawa terenw wpywy z czynszw oraz za wynajem pomieszcze w szkoach podstawowych i gimnazjach wpywy z czynszw za lokale znajdujce si w administracji Urzdu Miejskiego wpywy z umw najmu i dzierawy pomieszcze w Orodku Sportowo-Rekreacyjnym Victoria (przy ul. Bratkw w B-B), z pywalni Panorama oraz czci budynku restauracyjnego na terenie tej pywalni, z dzierawy parkingu obok pywalni Panorama, z krytej pywalni Troclik, z dzierawy czci budynku na terenach rekreacyjnych Wapienica przy ul. Lenikw, z najmu kioskw gastronomicznych na terenach rekreacyjnych Bonia, z najmu
49

1.641.593,58 z, 1.351.255,37 z, 405.322,40 z,

DOCHODY
pomieszcze na Stadionie Miejskim przy ul. Rychliskiego, z organizacji imprez i zabaw dla dzieci, dzierawa przez Miejski Zarzd Drg terenw pod dziaalno gastronomiczn, stoiska handlowe, parkingi dzierawa urzdze reklamowo-ogoszeniowych sprzeda miejsc w kolumbarium wpywy z czynszu za wynajem pomieszcze w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej wpywy za umieszczenie urzdze reklamowych na budynku Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2a wpywy z czynszu Leniczwka wpywy z tytuu uyczenia pomieszczenia rodowiskowego Centrum Pomocy w budynku przy ul. Sterniczej 8a dla Rady Os. Beskidzkiego wpywy z czynszu za mieszkania chronione dzierawa obwodw owieckich 254.285,94 z, 66.925,63 z, 44.109,87 z, 20.250,00 z, 18.941,77 z, 8.936,50 z, 5.383,32 z, 4.860,00 z, 3.743,24 z, 1.074,32 z,

Wyszy procent realizacji planu w 2009 roku wynika m.in. ze zwikszonej efektywnoci gospodarowania zarzdzanymi obiektami przez Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji, ponadto uzyskano dodatkowe dochody z najmu pomieszcze dla Banku Handlowego w zakupionym w grudniu ubiegego roku budynku przy Placu Ratuszowym 5. Otrzymano take wysze od pierwotnie zakadanych wpywy z dzierawy terenw w 2009 r. czynsz dzierawny pobierany by od 364 dzierawcw rolnych i 301 dzierawcw pozostaych. Zawarto rwnie nowe umowy najmu pomieszcze w szkoach podstawowych i gimnazjach, zmieniono wysoko opat za mieszkania chronione. Na kolejnej pozycji, pod wzgldem wielkoci wpyww, znalazy si wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ( 0470), ktre w 2009 roku wyniosy 3.006.964,87 z, tj. 111,37% planu po zmianach. Na powysz kwot skadaj si wpywy z tytuu pierwszej opaty za uytkowanie wieczyste, wnoszonej przy ustanawianiu tego prawa, w wysokoci 106.309,65 z, opaty roczne, wnoszone co roku do dnia 31 marca, przez uytkownikw wieczystych w kwocie 2.723.160,95 z oraz opaty roczne z tytuu trwaego zarzdu w kwocie 177.494,27 z. Plan z tytuu w/w wpyww zosta znacznie przekroczony ju w I proczu 2009 r. Wpyn na to fakt, i jeszcze w 2008 roku dokonano licznych aktualizacji opat na rzecz wieczystych uytkownikw. Poniewa w wielu przypadkach osoby wniosy odwoania i nie byo pewnoci czy opaty te zostan utrzymane w danej wysokoci, ostronie planowano wpywy na 2009 rok. Dochody z majtku gminy obejmuj take wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci ( 0760) - zostay one wykonane w wysokoci 1.673.521,72 z, co stanowi 152,14% planu po zmianach. Tak wysokie wpywy pozyskano w wyniku wydania 69 decyzji o przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci na rzecz osb fizycznych i decyzji dotyczcych 46 dziaek o cznej powierzchni 10ha 62a 22m2 na rzecz spdzielni mieszkaniowych i osb fizycznych, jako wspuytkownikw wieczystych oraz przyjcia kolejnych rat opat za przeksztacenie prawa, naliczonych w latach poprzednich;

50

DOCHODY
Wrd dochodw z majtku gminy wystpuj rwnie wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego ( 2370). W 2009 roku uzyskano z tego tytuu rodki w kwocie 580.822,09 z. Obejmuj one nadwyk rodkw obrotowych za 2008 r. wpacon przez Izb Wytrzewie w wysokoci 73.892,68 z oraz nieplanowan wpat nadwyki rodkw obrotowych za ubiegy rok przez Zakad Gospodarki Mieszkaniowej w wysokoci 506.929,41 z. Kolejn pozycj dochodw z majtku gminy stanowi ujte w 0920 pozostae odsetki, ktre przyniosy wykonanie w wysokoci 401.735,39 z, tj. 36,00% planu po zmianach. Wpywy te dotycz odsetek za zwok w regulowaniu opat rocznych za wieczyste uytkowanie, czynszw dzierawnych, opat za przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego we wasno, spaty rat za wykup lokali w cznej wysokoci 49.710,44 z, a take odsetek od rodkw na rachunkach bankowych w cznej kwocie 352.024,95 z. Niskie wykonanie tych dochodw w 2009 roku wynika z faktu, i od ubiegego roku spado prawie o 50% oprocentowanie lokat bankowych, a ponadto znaczco zmniejszya si ilo wolnych rodkw finansowych moliwych do ulokowania. W 2009 r. w dochodach z majtku gminy pojawiy si nieplanowane pierwotnie dochody ze zbycia praw majtkowych ( 0780), ktre day wykonanie w kwocie 75.984,00 z. rodki te pochodz ze sprzeday majtku zlikwidowanej spki Nemo Wodny wiat. Do dochodw z majtku gminy zaliczane s rwnie wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego ( 2380). W 2009 roku pozyskano nieplanowane wpywy z tego tytuu w wysokoci 26.722,81 z. Dochd ten dotyczy czci zysku za 2008 r. wypracowanego przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzdzie Miejskim w Bielsku-Biaej.

51

Dochody z majtku powiatu


w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 DOCHODY Z MAJTKU POWIATU: 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0920 Pozostae odsetki 3
1 738 154,00

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

% wyk. 9:6

% udz. w doch. ogem 13


0,28%

Biece 4
1 438 154,00

Majtkowe 5
300 000,00

Razem 6
1 785 280,37

Biece 7
1 485 280,37

Majtkowe 8
300 000,00

Razem 9
1 914 504,92

Biece 10
1 532 992,84

Majtkowe 11 12

381 512,08 107,24%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 135,00

63 135,00

0,00

0,01%

1 435 144,00 1 435 144,00

0,00 1 482 270,37 1 482 270,37

0,00 1 457 135,85 1 457 135,85

0,00 98,30%

0,21%

300 000,00 3 010,00

0,00 3 010,00

300 000,00 0,00

300 000,00 3 010,00

0,00 3 010,00

300 000,00 0,00

381 512,08 12 721,99

0,00 12 721,99

381 512,08 127,17% 0,00 422,66%

0,06% 0,00%

52

DOCHODY
Dochody z majtku powiatu wykonano w wysokoci 1.914.504,92 z, tj. 107,24% planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 1.532.992,84 z, a dochody majtkowe - 381.512,08 z. Gwn pozycj dochodw z majtku powiatu stanowi dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze ( 0750), ktre zostay zrealizowane w wysokoci 1.457.135,85 z, tj. 98,30% planu po zmianach. Na powysze wykonanie skadaj si: wpywy z czynszw oraz za wynajem pomieszcze w szkoach ponadgimnazjalnych dzierawa przez Miejski Zarzd Drg terenw pod dziaalno gastronomiczn (ogrdki letnie) oraz garae wpywy z czynszu za mieszkania bdce w administracji Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych 1.422.923,23 z, 31.863,98 z, 2.348,64 z.

Brak penego wykonania planu zwizany jest gwnie z pozyskaniem nieco niszych od pierwotnie zakadanych wpyww za wynajem pomieszcze w niektrych szkoach ponadgimnazjalnych, a take niszymi od zakadanych wpywami za dzieraw terenw pod dziaalno gastronomiczn. Dochody z majtku powiatu obejmuj rwnie wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci ( 0770), ktre przyniosy za 2009 rok wpywy w kwocie 381.512,08 z, tj. 127,17% planu po zmianach. Wyszy procent realizacji planu uzyskano dziki sprzeday w drodze bezprzetargowej: na wasno 2 dziaek o powierzchni 9a 25m2, 14 lokali mieszkalnych w budynkach stanowicych wasno miasta na prawach powiatu, wraz z oddaniem w uytkowanie wieczyste udziau w gruncie oraz oddania w uytkowanie wieczyste 5 dziaek o cznej powierzchni 1ha 04a 39m2. W 2009 roku pozyskano take nieplanowane dochody w 0470 - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci. Otrzymano z tego tytuu rodki w kwocie 63.135,00 z. Dochody te zostay osignite z tytuu pierwszej opaty za wieczyste uytkowanie nieruchomoci, ktr wnosi si przy jego ustanawianiu. Ostatni pozycj wrd dochodw z majtku powiatu stanowi pozostae odsetki ( 0920), ktre za 2009 rok day wykonanie w wysokoci 12.721,99 z. S to odsetki bankowe od rodkw pozostajcych na oprocentowanych rachunkach bankowych jednostek budetowych Miasta.

53

4. DOCHODY POZOSTAE GMINY I POWIATU (POZOSTAE ) Pozostae dochody gminy:


w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 POZOSTAE DOCHODY GMINY: 3
6 458 917,05

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

% wyk. 9:6

% udz. w doch. ogem 13


2,38%

Biece 4
3 946 333,05

Majtkowe 5
2 512 584,00

Razem 6
9 633 125,40

Biece 7
7 473 870,90

Majtkowe 8

Razem 9

Biece 10

Majtkowe 11
2 113 727,93

12
169,42%

2 159 254,50 16 320 705,47 14 206 977,54

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 230 000,00 230 000,00 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i inn. jednostek organizacyjn. 0,00 0,00 0690 Wpywy z rnych opat 206 330,00 206 330,00 0830 Wpywy z usug 2 280 736,00 2 280 736,00 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 312 200,00 0,00 0920 Pozostae odsetki 28 008,00 28 008,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 0,00 postaci pieninej 0970 Wpywy z rnych dochodw 375 726,00 375 726,00 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 734 260,00 734 260,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 86 645,00 86 645,00

0,00

280 220,00

280 220,00

0,00

459 971,98

459 971,98

0,00 0,00 0,00 0,00 781 313,28 0,00 0,00 0,00 0,00

164,15%
1796,73%

0,07% 0,01% 0,04% 0,37% 0,11% 0,01% 0,01% 1,36% 0,01%

0,00 1 358,60 1 358,60 0,00 208 380,00 208 380,00 0,00 2 297 936,00 2 297 936,00 312 200,00 0,00 858 870,50 30 536,68 0,00 30 536,68

0,00 24 410,42 24 410,42 0,00 282 931,01 282 931,01 0,00 2 537 096,78 2 537 096,78 858 870,50 0,00 781 313,28 41 634,77 0,00 41 634,77

135,78% 110,41% 90,97% 136,34% 106,23% 290,72% 123,74%

0,00 31 300,00 31 300,00 0,00 3 211 575,49 3 211 575,49 0,00 52 903,53 52 903,53

0,00 33 249,25 33 249,25 0,00 9 336 617,59 9 336 617,59 0,00 65 460,57 65 460,57

0,00

964 168,07

964 168,07

0,00

855 938,30

855 938,30

0,00

88,77%

0,12%

0,00

147 000,00

147 000,00

0,00

147 000,00

147 000,00

0,00

100,00%

0,02%

0,00

221 645,00

221 645,00

0,00

360 412,93

360 412,93

0,00

162,61%

0,05%

54

w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 3 2709 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, 4 628,05 pozyskane z innych rde 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 0,00 w nadmiernej wysokoci 2980 Wpywy do wyjanienia 0,00 6280 rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na finansowanie lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zakupw inwest. jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych 2 200 000,00 6299 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, 384,00 pozyskane z innych rde Biece 4 Majtkowe 5 Razem 6 Biece 7 Majtkowe 8 Razem 9 Biece 10 Majtkowe 11 12 13 Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % udz. w doch. ogem

% wyk. 9:6

4 628,05

0,00

16 582,60

16 582,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

10 264,93 0,00

10 264,93 0,00

0,00 0,00

10 454,51 51 799,43

10 454,51 51 799,43

0,00 0,00

101,85% -

0,00% 0,01%

0,00 2 200 000,00 1 300 000,00

0,00 1 300 000,00 1 332 414,65

0,00 1 332 414,65

102,49%

0,19%

0,00

384,00

384,00

0,00

384,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

55

DOCHODY
Pozostae dochody gminy w 2009 roku zostay wykonane w cznej wysokoci 16.320.705,47 z, co stanowi 169,42% wykonania planu po zmianach. Z tego dochody biece wyniosy 14.206.977,54 z, natomiast dochody majtkowe 2.113.727,93 z. Wysze wykonanie planu w zakresie tych dochodw wynika z faktu, i s one trudne do oszacowania na etapie planowania budetowego i wiele wpyww pojawia si dopiero w trakcie roku budetowego. W skad nich wchodz kolejno wg wielkoci osignitych dochodw: wpywy z rnych dochodw ( 0970), wykonane w kwocie 9.336.617,59 z, tj. 290,72% planu po zmianach. Wrd powyszych wpyww znajduj si: odszkodowanie otrzymane od Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad za 68 dziaek przejtych pod drogi zwrot nadpaconego podatku VAT od dotacji za lata 2004-2008 dla Miejskiego Zakadu Komunikacji wpywy z tytuu odszkodowa za bezumowne korzystanie z terenu rozliczenie dotacji z 2008 r. przez Miejski Zakad Komunikacyjny zwroty nienalenie pobranych wiadcze wypaconych w latach ubiegych z dotacji celowych z budetu pastwa 4.933.400,54 z, 3.168.784,00 z, 405.339,20 z, 256.485,80 z, 160.742,23 z,

wpywy pozyskane przez Miejski Zarzd Owiaty z tytuu sprzeday zomu, makulatury, drewna, a take z tytuu nalenego dla patnika 0,3% podatku za terminowe wpaty podatkw do budetu i odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych 105.679,24 z, kary za nieterminowe wykonanie robt wpywy z obcych gmin z tytuu funduszu alimentacyjnego (20% nalene gminie Bielsko-Biaa, jako gminie dunika) opaty za odsprzedan energi elektryczn i odszkodowania za zniszczone supy elektryczne zatrzymane wadium za nie wywizanie si oferenta z umowy wpywy z tytuu spaty hipotek zwroty nienalenie pobranych zasikw i wiadcze wypaconych w latach ubiegych z dotacji celowych z budetu pastwa wpyw rodkw z rozliczenia zadania realizowanego w 2008 r. przez lsk Fundacj ETOH nagroda otrzymana od Krajowej Agencji Poszanowania Energii za zwycistwo w konkursie na najbardziej efektywn energetycznie gmin w Polsce zwrot 50% kosztw wymiany okien i drzwi w Przedszkolu Nr 8 przez Karpack Spdzielni Mieszkaniow wpywy pozyskane przez Wydzia Finansowo-Ksigowy z tytuu prowizji od zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych i ZUS wpywy ze sprzeday ksiek
56

81.199,17 z, 32.541,89 z, 21.694,53 z, 15.000,00 z, 13.139,38 z, 13.078,02 z, 12.274,90 z,

10.000,00 z, 9.831,20 z, 9.214,67 z, 8.787,67 z,

DOCHODY
odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych uzyskane przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej zwrot opat sdowych poniesionych w 2008 roku zwrot kosztw wykonania dokumentacji projektowej wpata za uszkodzon kamer refundacja z Powiatowego Urzd Pracy prac interwencyjnych za grudzie 2008 roku wpata otrzymana przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej od Izby Wytrzewie, tytuem rozliczenia 2008 roku zwroty nienalenie pobranych zasikw i wiadcze wypaconych w latach ubiegych z zada wasnych wpywy ze sprzeday zomu, gruzu i drzewa opaowego wpywy pozyskane przez Miejski Zarzd Drg z rozlicze z lat ubiegych oraz z tytuu prowizji od zaliczek na ZUS korekta faktury za rozmowy telefoniczne zwrot poyczek wypaconych z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych po zlikwidowanym ZOZ rodki pozostae po rozliczeniu umowy z wykonawc robt odszkodowanie otrzymane za uszkodzony samochd Stray Poarnej zwrot kosztw szkolenia pracownikw zatrzymane wadium oferenta wobec niedostarczenia w wymaganym terminie dokumentw wpata od Bielskiego Towarzystwa Trzewoci (wyrok sdu) zwrot odpisu na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych za 2008 r. wpyw za specyfikacje istotnych warunkw zamwienia zwrot nadpaty skadek za ubezpieczenia spoeczne w Stray Miejskiej zwroty nienalenie pobranych dodatkw mieszkaniowych wpywy z tytuu zwrotu kosztw za centralne ogrzewanie w lokalach Rad Osiedlowych za rok ubiegy wpywy ze zwrotu przez ZUS nadpaconych w latach ubiegych skadek emerytalno-rentowych wpywy z tytuu zwrotu przez urzd skarbowy podatku VAT nadpaty z lat ubiegych w dochodach podatkowych i niepodatkowych, w przypadku ktrych nie ma moliwoci zwrotu z uwagi na zlikwidowane firmy lub nieznany adres sprzeda makulatury refundacja za obiady przez MOPS w Szczyrku oraz GOPS w Kozach 8.240,69 z, 7.941,84 z, 7.000,00 z, 6.320,00 z, 5.620,28 z, 5.428,51 z, 5.396,61 z, 5.320,80 z, 3.678,06 z, 3.238,86 z, 3.297,99 z, 2.373,28 z, 2.033,00 z, 2.000,00 z, 2.000,00 z, 1.500,00 z, 1.360,10 z, 1.059,91 z, 960,25 z, 946,07 z, 806,00 z, 667,03 z, 628,46 z,

608,36 z, 492,20 z, 330,00 z,

57

DOCHODY
wpywy z tytuu zwrotu kosztw prywatnych rozmw telefonicznych z telefonw komrkowych za grudzie 2008 roku zwrot za uszkodzony alkomat w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej zwrot nadpaty przez TP.S.A. zwrot zaliczki od komornika zwroty skadek na ubezpieczenia zdrowotne, opaconych w latach ubiegych z dotacji celowych z budetu pastwa wpata za odpis z ksigi wieczystej wpyw z tytuu udostpnienia informacji publicznej przez Wydzia Gospodarki Miejskiej nota za energi elektryczn wystawiona przez Stra Miejsk w B-B nadpaty za mandaty prowizja bankowa pobrana w 2009 roku a zrefundowana w roku 2010 327,53 z, 148,80 z, 138,31 z, 122,47 z, 79,92 z, 60,00 z, 45,30 z, 11,78 z, 0,02 z, - 757,28 z.

Wysokie wykonanie dochodw w tym paragrafie wynika z faktu, i uzyskano wiele jednorazowych nieplanowanych wpyww m.in. odszkodowanie otrzymane od Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad w kwocie 4.933.400,54 z. wpywy z usug ( 0830), zrealizowane w cznej kwocie 2.537.096,78 z, tj. 110,41% planu po zmianach, na ktre skadaj si: wpywy z czci hotelowej i sportowej Orodka Sportowo-Rekreacyjnego Victoria (przy ul. Bratkw w B-B), z pywalni Panorama, z krytej pywalni Troclik, z boisk sportowych przy ul. Rychliskiego, Myskiej i Bratkw, ze sztucznego lodowiska, z organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 1.896.079,79 z, odpatno za pobyt dzieci w obku 268.194,40 z, odpatno za wiadczenia opiekucze 213.636,06 z, odpatno za pobyt w Domu dla Bezdomnych 53.171,62 z, wpywy z tytuu przyjcia zwierzt do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierzt, odpatny odbir przez wacicieli zwierzt zagubionych, przywiezionych do Schroniska, przejcie martwych zwierzt do utylizacji 27.816,40 z, odpatno za wydawanie posikw w rodowiskowym Centrum Pomocy 26.765,60 z, wpywy z tytuu refundacji ssiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-poyczkowej przez Miejski Zarzd Owiaty 18.622,88 z, wpywy za bilety wstpu na basen w Szkole Podstawowej Nr 13 i 36 16.167,70 z, odpatno za pobyt w Noclegowni 13.445,73 z, odpatno za pobyt w mieszkaniu chronionym 3.166,10 z, 30,50 z. wpyw za usug kserograficzn pozyskany przez Biuro Rozwoju Miasta

58

DOCHODY
Wyszy procent realizacji dochodw w tym paragrafie wynika z wielu czynnikw, m.in. wzrosa liczba osb korzystajcych z usug Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierzt, wzrosa ilo osb korzystajcych z usug opiekuczych, przyjto wiksz ilo dzieci do obka, wzrosa liczba osb korzystajcych z Noclegowni oraz Domu dla Bezdomnych; rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych ( 6280), ktre wyniosy 1.332.414,65 z, tj. 102,49% planu po zmianach. Powysze rodki wpyny z Wojewdzkiego Orodka Ruchu Drogowego na podstawie zawartego porozumienia o refinansowanie w wysokoci 50% kwoty realizacji inwestycji dotyczcej budowy ul. Modzieowej na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Bliskiej i ul. Bliskiej do granicy ZIAD w Bielsku-Biaej. Przekroczenie planu zwizane jest z faktem, i w zwizku z wikszym kosztem inwestycji, otrzymano wiksz kwot refinansowania, w stosunku do zaoonego planu po zmianach. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310), wykonane w kwocie 855.938,30 z, tj. 88,77% planu po zmianach. Na powysze wykonanie skadaj si wpywy w nastpujcych dziaach klasyfikacji budetowej: - dzia 600 Transport i czno, rozdzia 60004 Lokalny transport zbiorowy 182.054,12 z,

rodki te otrzymano w zwizku z porozumieniami komunalnymi z Gmin Jasienica, Wilkowice i Bestwina, regulujcymi zasady prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego pomidzy stronami porozumienia, poszczeglne gminy dokonay nastpujcych wpat: Gmina Jasienica Gmina Wilkowice Gmina Bestwina 106.405,89 z, 13.600,84 z, 62.047,39 z; 310.956,78 z,

- dzia 801 Owiata i wychowanie, rozdzia 80104 Przedszkola

rodki te otrzymano w zwizku z porozumieniami zawartymi z ociennymi gminami i miastami, dotyczcymi zwrotu kosztw dotacji udzielonej przez Gmin Bielsko-Biaa na dzieci bdce mieszkacami tych gmin i miast, a uczszczajcych do placwek przedszkolnych na terenie Bielska-Biaej; W 2009 roku wpyny rodki z: Urzdu Gminy Kozy Urzdu Gminy Wilkowice Urzdu Gminy Jasienica Urzdu Gminy Jaworze Urzdu Miasta Czechowice-Dziedzice Urzdu Gminy odygowice Urzdu Gminy Lipowa Urzdu Gminy Buczkowice 62.674,30 z, 60.000,00 z, 51.155,78 z, 38.620,92 z, 27.441,18 z, 16.261,44 z, 10.502,18 z, 9. 147,06 z,

59

DOCHODY
Miejskiego Zarzdu Szk i Przedszkoli w ywcu Urzdu Miasta Gliwice Pszczyskiego Zarzdu Edukacji Urzdu Gminy Kty Urzdu Miasta Tychy Urzdu Gminy Brenna Gminnego Zespou Owiatowego w Czernichowie 8.130,72 z, 8.051,52 z, 4.065,36 z, 4.065,36 z, 4.065,36 z, 4.065,36 z, 2.710,24 z;

Niskie wykonanie dochodw w dziale 80104 Przedszkola w powyszym paragrafie wynika z mniejszej ni planowano iloci dzieci uczszczajcych do placwek przedszkolnych na terenie Miasta Bielska-Biaej, bdcych mieszkacami innych gmin i miast. - dzia 851 Ochrona zdrowia, rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 29.009,26 z,

wpywy otrzymano od Gminy Andrychw (26.009,26 z) i od Gminy Wieprz (3.000,00 z), w zwizku z zawartymi porozumieniami w zakresie realizacji zada zwizanych z przeciwdziaaniem alkoholizmowi; - dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt 333.918,14 z,

wpywy te otrzymano w zwizku z zawartymi porozumieniami w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierztom, w trakcie 2009 roku otrzymano rodki z nastpujcych gmin: - Miasto Olkusz 83.433,87 z, - Gmina Wilkowice 36.002,88 z, - Gmina Buczkowice 34.054,89 z, - Gmina Kozy 33.598,80 z, - Gmina Jaworze 25.394,20 z, - Miasto Siewierz 19.885,77 z, - Gmina Klucze 19.250,00 z, - Gmina Chemek 18.928,80 z, - Gmina Bukowno 17.226,00 z, - Gmina Wojkowice 15.623,82 z, - Gmina Szczyrk 13.885,02 z, - Gmina Ujsoy 9.470,34 z, - Gmina Bolesaw 7.163,75 z. wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870), wykonane w kwocie 781.313,28 z, tj. 90,97% planu po zmianach. Obejmuj one nastpujce wpywy ze sprzeday: drewna z lasu komunalnego (704.591,60 z), drewna opaowego (5.001,60 z), map, atlasw, pocztwek, drobnych upominkw i pamitek nawizujcych do tradycji regionu Podbeskidzia (9.494,80 z), surowcw wtrnych i nieprzydatnych skadnikw majtkowych (3.834,68 z), samochodw subowych (42.000,00 z), zuytego sprztu
60

DOCHODY
RTV, zuytych mebli, krzese i starego ogrodzenia przez placwki owiatowe (1.674,10 z), sprztu medycznego pozostaego po zlikwidowanym ZOZ (6.931,50 z), kanalizacji przy ul. Reksia na rzecz Aqua S.A. (7.785,00 z). Nisze wykonanie w stosunku do planu zostao spowodowane gwnie tym, e termin patnoci faktur za sprzeda drewna z lasu komunalnego wystawionych w grudniu 2009 roku upywa w styczniu 2010 roku; grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ujte w 0570, wykonane w wysokoci 459.971,98 z, tj. 164,15% planu po zmianach. Na dochody te skadaj si wpywy z tytuu mandatw karnych kredytowanych i gotwkowych, ktre zostay uzyskane przez Stra Miejsk (394.539,28 z), kary za nieterminowe wykonanie umw naoonych przez Wydzia Inwestycji (64.278,93 z), kary naoone przez Miejski Zarzd Owiaty na rodzicw za dzieci, ktre nie speniaj obowizku szkolnego (110,00 z), kara naoona jeszcze w 2007 r. przez Wydzia Edukacji na rodzica w zwizku z zaniedbywaniem obowizku szkolnego przez dziecko (100,00 z), kary naoone na biegych rzeczoznawcw przez Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa za niewykonanie w terminie zleconej usugi (266,32 z) oraz kara za niewykonanie w terminie remontu komina w Leniczwce (677,45 z). Wykonanie w tym paragrafie uksztatowao si wysoko w stosunku do planu, brak bowiem moliwoci precyzyjnego zaplanowania powyszych wpyww; dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) zrealizowano w wysokoci 360.412,93 z, tj. 162,61% planu po zmianach. Kwota ta obejmuje dochody stanowice 5%, 20%, 40% i 50% odpis z uzyskanych dochodw Skarbu Pastwa na rzecz miasta Bielsko-Biaa jako miasta na prawach powiatu. Przekroczenie planu po zmianach w 2009 roku zwizane jest z pozyskaniem wikszych, od pierwotnie zakadanych, dochodw Skarbu Pastwa - gwnie z tytuu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz z odpatnoci za specjalistyczne usugi opiekucze; wpywy z rnych opat ( 0690), ktre wyniosy 282.931,01 z, tj. 135,78% planu po zmianach. Na opaty te skadaj si: - opaty za czynnoci egzekucyjne 166.774,22 z, - koszty upomnie 65.843,24 z, - opata za koncesj na poszukiwanie i rozpoznawanie z ropy i gazu w obszarze Gminy Bielsko-Biaa 15.768,65 z, - zwrot kosztw sdowych 12.928,07 z, - opaty za wydanie duplikatw wiadectw i legitymacji szkolnych 8.248,95 z, - zwrot kosztw zastpstwa procesowego 7.901,00 z, - zasdzone od Fundacji Rozwoju Miasta odszkodowania i koszty postpowania sdowego 4.397,12 z, - koszty komornicze 842,36 z, - udostpnienie informacji o rodowisku i jego ochronie 227,40 z; Realizacja dochodw w powyszym paragrafie przebiegaa w 2009 roku prawidowo, ponadto pozyskano kilka nieplanowanych wpyww;

61

DOCHODY
dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2330) day wykonanie w wysokoci 147.000,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach. Na powysze skadaj si rodki otrzymane z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego na dofinansowanie realizacji: X Midzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica XV Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieka X Jubileuszowego Oglnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej dla Dzieci i Modziey piewanko X Midzynarodowego Festiwalu Muzyki Jana Sebastiana Bacha VII Jazzowej Jesieni w Bielsku-Biaej XIV Festiwalu Kompozytorw Polskich pod patronatem Henryka Mikoaja Greckiego 20.000,00 z, 3.000,00 z, 4.000,00 z, 10.000,00 z, 50.000,00 z, 60.000,00 z;

dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej ( 2009) w 2009 roku zrealizowano rodki w kwocie 65.460,57 z, tj. 123,74 % planu po zmianach. S to rodki z Samorzdu Wojewdztwa lskiego na dofinansowanie z budetu pastwa realizacji projektu pn. Bielsko-Biaa czy ludzi w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Wiksze wykonanie w stosunku do planu wynika z faktu, i w 2009 roku wpyny jeszcze rodki z roku 2008; wpywy do wyjanienia ( 2980) w paragrafie tym wystpiy nieplanowane wpywy w kwocie 51.799,43 z, obejmuj one: -

kwoty, ktre wpyny na konto Wydziau Dochodw Budetowych kocem grudnia 2008 roku i zostay wyjanione i zwrcone w 2009 roku (-) 566,19 z, wpyw w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa dotyczcy wykupu lokalu, ktry zostanie zwrcony z uwagi na zgon wnioskodawcy wpaty dokonane w 2008 roku na konto Miejskiego Zarzdu Drg, zwrcone w 2009 roku wpaty 20 % z funduszu alimentacyjnego (154,98 z) oraz wpaty dokonanej przez komornika sdowego (346,52 z) na konto Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej 53.661,12 z, (-) 1.797,00 z,

501,50 z;

pozostae odsetki ( 0920), ktrych czna kwota wyniosa 41.634,77 z, co stanowi 136,34% planu po zmianach. Na powysze wykonanie skadaj si odsetki od nieterminowych wpat nalenoci przez kontrahentw w kwocie 14.662,76 z oraz odsetki od zwrotu nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokoci 26.972,01 z;

62

DOCHODY
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) zrealizowane w cznej kwocie 33.249,25 z, tj. 106,23% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu otrzymano nastpujce darowizny: 4.000,00 z od Fundacji Nasza Ziemia dla Szkoy Podstawowej Nr 18, 2.500,00 z od Poudniowego Koncernu Energetycznego Oddzia Zesp Elektrociepowni w Bielsku-Biaej dla Domu dla Bezdomnych, 800,00 z od Aqua S.A. na zakup wyposaenia do obka, 4.000,00 z od Fundacji Nasza Ziemia na realizacj zadania pn. Moje silne drzewo oraz 20.000,00 z od firmy Klingspor Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie VII Jazzowej Jesieni w Bielsku-Biaej. Ponadto w ramach tego paragrafu Gmina otrzymaa spadek po osobie fizycznej w kwocie 1.949,25 z; grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) w 2009 roku uzyskano wpywy w wysokoci 24.410,42 z, dotycz one: kary naoonej za nieterminow dostaw nowych mebli do Miejskiego Zarzdu Owiaty (1.358,60 z), kary za zajcie pasa drogowego bez zezwolenia administratora drogi (3.240,00 z) oraz kar za nieterminowe wykonanie umw przez wykonawcw (19.811,82 z); wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910), pozyskano z tego tytuu dochody w kwocie 10.454,51 z, pochodz one z rozlicze dotacji udzielonych organizacjom pozarzdowym, w zwizku z realizacj zada wasnych Gminy przy wspudziale tych podmiotw, a take z rozliczenia dotacji przekazanych szkoom niepublicznym i publicznym nie prowadzonym przez gmin; rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 2709) na 2009 rok zaplanowano rodki w kwocie 16.582,60 z z nastpujcych tytuw: w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z budetu pastwa na wspfinansowanie projektu p.n.: Bielsko-Biaa w Euroregionie Beskidy aktywny wypoczynek, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, rozdziale 90095 Pozostaa dziaalno z budetu pastwa na wspfinansowanie projektu p.n.: Wystawa IMAGINE w Beskidach najlepsze europejskie przykady poszanowania energii i rodowiska, w dziale 926 Kultura Fizyczna i sport, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z budetu pastwa na wspfinansowanie projektu p.n.: Midzynarodowy rajd rowerowy Bielsko-Biaa Frydek-Mistek ylina Bielsko-Biaa; 8.645,55 z,

4.628,05 z,

3.309,00 z,

63

DOCHODY
W 2009 roku nie otrzymano rodkw na w/w zadania, bowiem zostan one przekazane po zakoczeniu realizacji tych zada i rozpatrzeniu wnioskw, co nastpi w I proczu 2010 roku. rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatw (zw. powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ( 6299) - na 2009 rok zaplanowano rodki w kwocie 384,00 z w dziale 900 Gospodarka i ochrona rodowiska, rozdziale 90095 Pozostaa dziaalno na refundacj poniesionych wydatkw na zakup licencji, a tym samym uzyskanie praw do zrealizowania projektu p.n.: Wystawa IMAGINE w Beskidach najlepsze europejskie przykady poszanowania energii i rodowiska, gdy pomys tego rodzaju wystawy zosta opracowany przez midzynarodow organizacj. Zakoczenie realizacji w/w projektu nastpi w 2010 roku, dlatego te w 2009 roku nie zanotowano adnych wpyww z tego tytuu.

64

Pozostae dochody powiatu


w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 POZOSTAE DOCHODY POWIATU: 3
7 051 935,00

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

% wyk. 9:6

% udz. w doch. ogem 13


1,29%

Biece 4
7 041 235,00

Majtkowe 5
10 700,00

Razem 6
8 470 547,68

Biece 7
7 535 001,23

Majtkowe 8
935 546,45

Razem 9
8 863 099,49

Biece 10
7 929 079,84

Majtkowe 11
934 019,65

12
104,63%

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 0,00 0,00 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i inn. jednostek organizacyjn. 0,00 0,00 0680 Wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w 7 854,00 7 854,00 placwkach opiekuczo-wychowawczych 29 180,00 29 180,00 0690 Wpywy z rnych opat 0830 Wpywy z usug 3 016 773,00 3 016 773,00 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw 180 500,00 180 500,00 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 700,00 0,00 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 0,00 0,00 0920 Pozostae odsetki 3 920,00 3 920,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0,00 0,00 0970 Wpywy z rnych dochodw 36 879,00 36 879,00 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2 268 979,00 2 268 979,00 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 0,00 0,00

0,00 0,00

600,00 1 358,61

600,00 1 358,61

0,00 0,00

550,00 1 685,21

550,00 1 685,21

0,00 0,00

91,67% 124,04%

0,00% 0,00%

0,00 7 854,00 7 854,00 0,00 44 154,80 44 154,80 0,00 3 202 973,00 3 202 973,00 0,00 167 500,00 167 500,00 700,00 65 402,45 0,00

0,00 18 427,15 18 427,15 0,00 41 065,50 41 065,50 0,00 3 279 348,47 3 279 348,47 0,00 167 382,71 167 382,71 65 402,45 63 875,65 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 63 875,65

234,62% 93,00% 102,38% 99,93% 97,67%

0,00% 0,01% 0,48% 0,02% 0,01%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,00 10 951,61 10 000,00 162 660,94 11 245,50

15,00 10 951,61 10 000,00 162 660,94 11 245,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,00 9 347,24 10 000,00 226 238,41 7 843,49

15,00 9 347,24 10 000,00 226 238,41 7 843,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 85,35% 100,00% 139,09% 69,75%

0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%

0,00 2 266 834,61 2 266 834,61

0,00 2 274 064,35 2 274 064,35

0,00

100,32%

0,33%

0,00

1 249,50

1 249,50

0,00

871,49

871,49

0,00

69,75%

0,00%

65

w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2690 rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy 2889 Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 2980 Wpywy do wyjanienia 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 3 Biece 4 Majtkowe 5 Razem 6 Biece 7 Majtkowe 8 Razem 9 Biece 10 Majtkowe 11 12 13 Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % udz. w doch. ogem

% wyk. 9:6

0,00

0,00

0,00

21 000,00

21 000,00

0,00

21 000,00

21 000,00

0,00

100,00%

0,00%

784 050,00

784 050,00

0,00

784 450,00

784 450,00

0,00 1 027 357,51 1 027 357,51

0,00

130,97%

0,15%

713 100,00

713 100,00

0,00

713 100,00

713 100,00

0,00

713 100,00

713 100,00

0,00

100,00%

0,10%

0,00

0,00

0,00

114 187,50

114 187,50

0,00

114 187,50

114 187,50

0,00

100,00%

0,02%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

14 866,16 0,00

14 866,16 0,00

0,00 0,00

16 651,31 -55,50

16 651,31 -55,50

0,00 0,00

112,01% -

0,01% 0,00%

10 000,00

0,00

10 000,00

870 144,00

0,00

870 144,00

870 144,00

0,00

870 144,00

100,00%

0,13%

66

DOCHODY
Pozostae dochody powiatu w 2009 roku przyniosy wpywy w wysokoci 8.863.099,49 z, tj. 104,63% planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 7.929.079,84 z, a dochody majtkowe 934.019,65 z. W ich skad wchodz kolejno wg wielkoci osignitych dochodw: wpywy z usug ( 0830) w wysokoci 3.279.348,47 z, tj. 102,38% planu, w tym: za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej Dom Nauczyciela odpatno uczniw za wyywienie i zakwaterowanie w internacie, szkolnym schronisku modzieowym, specjalnym orodku szkolnowychowawczym oraz w modzieowym orodku socjoterapii za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych wpywy ze sprzeday usug wykonanych w warsztatach szkolnych Zespou Szk Gastronomicznych i Handlowych oraz w Bielskim Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej Hospicjum odpatno osb zobowizanych do opacania pobytu czonka rodziny w domach pomocy spoecznej odpatno za bilety wstpu na basen w Bielskim Szkolnym Orodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz za gimnastyk korekcyjn dzieci z innych gmin z tytuu refundacji ssiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-poyczkowej przez Miejski Zarzd Owiaty odpatno rodzicw biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastpczej wpywy ze sprzeday artykuw spoywczych w Klubie Nauczyciela 844.947,70 z,

590.318,57 z, 487.321,04 z, 454.365,63 z,

433.833,05 z, 213.036,12 z, 187.142,27 z,

40.056,50 z, 17.837,63 z, 9.704,71 z, 785,25 z;

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2320), wykonane w kwocie 2.274.064,35 z, tj. 100,32% planu po zmianach. Wykonanie wpyww zwizane jest z: 1) nalenociami z powiatw za wychowankw przebywajcych na terenie naszego miasta w placwkach opiekuczo-wychowawczych zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy o pomocy spoecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pn. zm.) 2) nalenociami z powiatw za dzieci umieszczone w rodzinach zastpczych na terenie naszego miasta zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o pomocy spoecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pn. zm.) 3) dotacj z Powiatu Bielskiego w ramach zawartego porozumienia na wspfinansowanie dziaalnoci Powiatowego Urzdu Pracy w Bielsku-Biaej
67

216.571,38 z,

248.450,25 z,

1.500.000,00 z,

DOCHODY
4) dotacj z Powiatu Bielskiego na realizacj biecych zada dla Ksinicy Beskidzkiej 150.000,00 z,

5) dotacj z Powiatu Bielskiego i ywieckiego na czciowe pokrycie kosztw utrzymania Podbeskidzkiego Orodka Interwencji Kryzysowej 145.890,72 z, 6) dotacj z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie udziau mieszkacw tego powiatu w Warsztatach Terapii Zajciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biaa

13.152,00 z;

dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2360) uzyskane w kwocie 1.027.357,51 z, tj. 130,97% planu po zmianach. S to dochody stanowice 5% i 25% odpis z wykonanych dochodw Skarbu Pastwa na rzecz miasta Bielsko-Biaa jako miasta na prawach powiatu. Przekroczenie planu wynika z faktu, e uzyskano wiksze, od pierwotnie planowanych, dochody Skarbu Pastwa gwnie z opat za wieczyste uytkowanie oraz wpyww ze sprzeday nieruchomoci Skarbu Pastwa, a tym samym uzyskano wyszy odpis dla powiatu z tych dochodw; wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych ( 6300) wykonane w kwocie 870.144,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach. Powysze rodki zostay wpacone przez: Powiat Bielski 700.000,00 z, Urzd Gminy Kozy 10.000,00 z, Urzd Miasta Czechowice-Dziedzice 40.000,00 z, Urzd Miasta Szczyrk 10.000,00 z, Urzd Gminy Wilamowice 20.000,00 z, Urzd Gminy Wilkowice 20.144,00 z, Urzd Gminy Jaworze 10.000,00 z, Urzd Gminy Buczkowice 20.000,00 z i Urzd Gminy Porbka 40.000,00 z, w zwizku z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biaa na realizacj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Stranicy Pastwowej Stray Poarnej wraz z siedzib Komendy Miejskiej w Bielsku-Biaej, ul. Leszczyska 43; rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy ( 2690) zostay wykonane w kwocie 713.100,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach; wpywy z rnych dochodw ( 0970) wykonane w wysokoci 226.238,41 z, tj. 139,09% planu po zmianach. Obejmuj one: - wpywy osignite przez Wydzia Budetu z Pastwowego Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych na obsug zada realizowanych w roku 2008 - wpywy pozyskane przez Miejski Zarzd Owiaty dotyczce sprzeday zomu i makulatury, a take nalenego dla patnika 0,3% podatku za terminowe wpaty podatkw do budetu oraz odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytuu poniesionych szkd - wpywy pozyskane przez Miejski Zarzd Drg ze sprzeday drewna opaowego oraz kar za nieterminowe wykonanie robt
68

80.805,00 z,

57.493,18 z, 50.936,33 z,

DOCHODY
- wpywy pozyskane przez Wydzia Kultury i Sztuki z tytuu zwrotu podatku VAT przez Galeri BWA z tytuu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA za 2008 rok 13.068,00 z, - wpywy Domu Pomocy Spoecznej Hospicjum z tytuu prowizji dla patnika skadek oraz odszkodowanie - wpywy Domu Pomocy Spoecznej Dom Nauczyciela z tytuu prowizji dla patnika skadek oraz odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego - wpywy uzyskane przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej z tytuu rozlicze z lat ubiegych - wpywy osignite przez Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych z tytuu zwrotu kosztw wytworzenia posikw, zwrotu wydatkw z lat poprzednich oraz zwrotu nadpaconych skadek finansowanych z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne wychowankw - wpywy wypracowane przez Powiatowy Urzd Pracy z tytuu prowizji dla patnika skadek oraz odszkodowania z PZU - wpywy Domu Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych z tytuu wpaty za rozmowy telefoniczne za rok 2008, prowizji dla patnika skadek, refundacji wiadcze wypaconych poborowym w grudniu 2008 r. - wpywy uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytuu zwrotu przez ZUS nadpaconej skadki na ubezpieczenia spoeczne - wpywy pozyskane przez Podbeskidzki Orodek Interwencji Kryzysowej z tytuu refundacji wiadcze wypaconych poborowym w grudniu 2008 r. - wpywy Domu Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych z tytuu prowizji dla patnika skadek, wpaty za odpady ywnociowe oraz sprzeday zomu - wpyw rodkw z Powiatu Bielskiego tytuem rozliczenia dofinansowania udziau mieszkacw Miasta Bielska-Biaej w Warsztatach Terapii Zajciowej prowadzonych przez Powiat Bielski w 2008 roku 5.143,58 z,

4.933,91 z, 3.975,25 z,

2.896,32 z, 2.475,59 z,

1.528,93 z, 1.245,37 z, 1.088,00 z, 365,61 z,

283,34 z;

wpywy ze sprzeday wyrobw ( 0840) - osignito w kwocie 167.382,71 z, tj. 99,93% planu po zmianach. Wpywy te pochodz gwnie ze sprzeday warzyw, kwiatw i drzewek uzyskanych w warsztatach szkolnych przy Zespole Szk Ogrodniczych; dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) ( 2889) otrzymano wpywy w kwocie 114.187,50 z, tj. 100% planu po zmianach. Powysza kwota stanowi dofinansowanie z budetu pastwa projektu pt.: Eurostypendium drog do dyplomu, ktry by realizowany przez Miejski Zarzd Owiaty w okresie od marca do czerwca br. i polega na wypacie stypendiw dla studentw zamieszkaych na terenie Miasta Bielska-Biaej, ktrzy znajduj si w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie zostao zakoczone zgodnie z w/w porozumieniem w czerwcu br.

69

DOCHODY
wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych ( 0870) day wykonanie w wysokoci 63.875,65 z, tj. 97,67% planu po zmianach. Powysze wpywy dotycz: sprzeday maszyn i urzdze przez Bielskie Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego oraz konstrukcji tunelu foliowego przez Zesp Szk Ogrodniczych 63.609,85 z, sprzeday zlikwidowanych skadnikw majtkowych 145,40 z oraz sprzeday zomu 120,40 z;

wpywy z rnych opat ( 0690) wykonane w kwocie 41.065,50 z, tj. 93,00% planu, obejmuj opaty za wystawianie duplikatw wiadectw i legitymacji szkolnych oraz opaty za przeprowadzenie kursu spawalnictwa w Bielskim Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego (38.625,50 z), opaty za wydawanie kart wdkarskich (2.440,00 z). Nisze dochody w tym paragrafie wynikaj z pozyskania mniejszych od pierwotnie planowanych wpyww za wystawienie duplikatw wiadectw i legitymacji; dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2330) w paragrafie tym zaplanowano i zrealizowano rodki w kwocie 21.000,00 z, na dofinansowanie nastpujcych zada: Bibliografia Bielska-Biaej i powiatu bielskiego za lata 2007-2008 Rok Korfantego (nie ?)spenione marzenia wielkiego lzaka Incydenty 2009 program rezydencji artystycznych 4.000,00 z, 2.000,00 z, 15.000,00 z;

wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach opiekuczo-wychowawczych ( 0680) wykonane zostay w wysokoci 18.427,15 z, tj. 234,62% planu po zmianach. Na zwikszone wykonanie planu w tym paragrafie wpyna skuteczna cigalno przez komornikw nalenoci z tytuu opat od rodzicw biologicznych za pobyt ich dzieci w placwkach opiekuczo-wychowawczych; wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 2910) uzyskano wpywy w kwocie 16.651,31 z, na ktre skadaj si: rozliczenie dotacji przekazanej w 2008 roku szkoom niepublicznym i publicznym, ktre nie s prowadzone przez Miasto, zwrot rodkw pochodzcych z rozliczenia zadania realizowanego w 2008 roku przez Powiat ywiecki dotyczcego utrzymania dzieci z terenu Miasta Bielska-Biaej umieszczonych w placwkach opiekuczo-wychowawczych i rodzinach zastpczych oraz zwrot przez Ksinic Beskidzk niewydatkowanej kwoty z tytuu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Ksinicy Beskidzkiej wraz z zakupami inwestycyjnymi; otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ( 0960) zrealizowane w cznej kwocie 10.000,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach. S to darowizny otrzymane przez: Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 od Koncernu Energetycznego S.A. w Katowicach (2.000,00 z), Zesp Szk Specjalnych przy Zespole Placwek Opiekuczo-Wychowawczych od Danon Sp. z o.o, Nutricia Sp. z o.o i ywiec Zdrj S.A. (1.000,00 z) oraz Zesp Szk Ogrodniczych od Fundacji Nasza Ziemia (4.000,00 z) i Stowarzyszenia Pracownia na rzecz wszystkich istot (3.000,00 z);

70

DOCHODY
pozostae odsetki ( 0920) wykonano w wysokoci 9.347,24 z, tj. 85,35% planu po zmianach. Na powysze wykonanie skadaj si odsetki za nieterminowe regulowanie nalenoci; dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej ( 2009) wykonane w kwocie 7.843,49 z tj. 69,75% planu po zmianach. S to rodki z Samorzdu Wojewdztwa lskiego w zwizku z zawartym porozumieniem o realizacji projektu pt. Nauka drog sukcesu na lsku w ramach pomocy stypendialnej dla uczniw szczeglnie uzdolnionych. Nisze wykonanie w stosunku do planu jest zwizane z niespenieniem przez uczniw wymaga okrelonych w Regulaminie Przyznawania Stypendiw; grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) wykonano w kwocie 1.685,21 z, tj. 124,04 % planu po zmianach. Na powysz kwot skadaj si wpywy z tytuu kary za nieterminow dostaw mebli do Miejskiego Zarzdu Owiaty (1.358,61 z) oraz kary za zajcie pasa drogowego bez zgody administratora drogi (326,60 z); dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2329), wykonane w kwocie 871,49 z, tj. 69,75% planu po zmianach. W paragrafie tym zaplanowano rodki w kwocie 1.249,50 z dotyczce porozumienia zawartego z Samorzdem Wojewdztwa lskiego na wspfinansowanie z budetu pastwa realizacji unijnego projektu pt. Nauka drog sukcesu na lsku, stanowice 1,5% wkadu wasnego wojewdztwa. Nisze wykonanie w stosunku do planu jest zwizane z niespenieniem przez uczniw wymaga okrelonych w Regulaminie Przyznawania Stypendiw; grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych ( 0570), wykonane w kwocie 550,00 z, tj. 91,67 % planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano wpywy z tytuu kar naoonych na rodzicw za dzieci, ktre nie speniaj obowizku szkolnego; odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci ( 0900) w kwocie 15,00 z. S to odsetki wpacone przez Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych w zwizku z nienalenym naliczeniem skadki zdrowotnej za okres od wrzenia 2006 roku do wrzenia 2008 roku, za wychowank przebywajc w Domu Dziecka przy ul. Lompy 9, w wyniku czego nastpia nadpata skadek zdrowotnych finansowanych z dotacji celowej; wpywy do wyjanienia ( 2980) w wysokoci (-) 55,50 z. Powysza kwota dotyczy opaty ewidencyjnej, ktra jest zbierana przez Wydzia Komunikacji i podlega przekazaniu na rachunek Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji w terminie do 10 dnia kadego miesica za miesic poprzedni.

71

II. SUBWENCJA OGLNA Z BUDETU PASTWA


w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 SUBWENCJA OGLNA DLA GMINY: 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa (cz owiatowa) SUBWENCJA OGLNA DLA POWIATU: 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa (cz owiatowa) 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa (cz rwnowaca) 6180 rodki na inwestycje na drogach publicznych
powiatowych i wojewdzkich oraz na drogach powiatowych, wojewdzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego)

Plan po zmianach na 2009 rok Razem 6


0,00 64 335 891,00

Wykonanie za 2009 rok Razem 9


0,00 64 335 891,00

Biece 4
64 204 640,00

Majtkowe 5

Biece 7
64 335 891,00

Majtkowe 8

Biece 10
64 335 891,00

Majtkowe 11

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12 13


9,36%

3
64 204 640,00

0,00 100,00%

64 204 640,00 92 928 222,00

64 204 640,00 92 928 222,00

0,00 0,00

64 335 891,00 98 216 584,00

64 335 891,00 93 216 584,00

0,00 5 000 000,00

64 335 891,00 98 216 584,00

64 335 891,00 93 216 584,00

0,00 100,00% 5 000 000,00 100,00%

9,36% 14,29%

88 266 138,00 4 662 084,00

88 266 138,00 4 662 084,00

0,00 0,00

88 556 245,00 4 660 339,00

88 556 245,00 4 660 339,00

0,00 0,00

88 556 245,00 4 660 339,00

88 556 245,00 4 660 339,00

0,00 100,00% 0,00 100,00%

12,88% 0,68%

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00 100,00% 5 000 000,00 100,00%

0,73% 23,65%

OGEM SUBWENCJA (GMINA+POWIAT)

157 132 862,00 157 132 862,00

0,00 162 552 475,00 157 552 475,00

5 000 000,00 162 552 475,00 157 552 475,00

72

DOCHODY
Subwencj ogln dla gminy i powiatu ustalono na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z pn zm.). Subwencja oglna dla gminy: Cz owiatowa subwencji oglnej Plan pierwotny subwencji zosta ustalony przez Ministerstwo Finansw na kwot 64.204.640,00 z, pismem Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 padziernika 2008 roku. W zwizku z informacj Ministra Finansw o ostatecznej wysokoci czci owiatowej subwencji oglnej w czci gminnej - pismo Nr ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009 r., zosta on zwikszony do kwoty 64.232.727,00 z. W trakcie roku budetowego Ministerstwo Finansw jeszcze parokrotnie zwikszao plan tej czci subwencji oglnej, a mianowicie: - pismem Nr ST5/4822/8g//BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 r. - do kwoty 64.259.916,00 z, w zwizku z przyznaniem dodatkowych rodkw na dofinansowanie wyposaenia w sprzt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektw szk i placwek owiatowych oraz nowych pomieszcze do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszcze nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne; - pismem Nr ST5/4822/30g/BKU/09 z dnia 27 padziernika 2009 r. - do kwoty 64.270.794,00 z, w zwizku z dofinansowaniem wydatkw jw.; - pismem Nr ST5/4822/34g/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r. do kwoty 64.335.891,00 z, w zwizku dofinansowaniem kosztw zwizanych z wypat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a take nauczycieli przechodzcych na emerytur na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Miasto otrzymao t cz subwencji oglnej w kwocie 64.335.891,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 64.335.891,00 z. Subwencja oglna dla powiatu: Cz owiatowa subwencji oglnej Plan pierwotny tej czci subwencji zosta ustalony przez Ministerstwo Finansw na kwot 88.266.138,00 z pismem Nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 padziernika 2008 roku. W zwizku z informacj Ministra Finansw o ostatecznej wysokoci czci owiatowej subwencji oglnej w czci powiatowej - pismo Nr ST4-4820-33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r., zosta on zwikszony do kwoty 88.429.656,00 z. W trakcie roku budetowego Ministerstwo Finansw jeszcze dwukrotnie zwikszao plan tej czci subwencji oglnej, a mianowicie: - pismem Nr ST5/4822/26p/BKU/09 z dnia 26 padziernika 2009 r. do kwoty 88.436.382,00 z, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposaenia w sprzt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektw szk i placwek owiatowych oraz nowych pomieszcze do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszcze nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne; - pismem Nr ST5/4822/34p/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r. do kwoty 88.556.245,00 z, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztw zwizanych z wypat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a take nauczycieli przechodzcych na emerytur na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

73

DOCHODY
Miasto otrzymao t cz subwencji oglnej w kwocie 88.556.245,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 88.556.245,00 z. Cz rwnowaca subwencji oglnej Cz rwnowaca subwencji oglnej zostaa ustalona przez Ministerstwo Finansw na kwot 4.662.084,00 z pismem ST4-4820/763/2008 z dnia 10 padziernika 2008 roku. W zwizku z informacj Ministra Finansw o ostatecznej wysokoci czci rwnowacej subwencji oglnej dla powiatu - Nr ST4-4820-33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r., zosta on zmniejszony do kwoty 4.660.339,00 z. W 2009 r. Miasto otrzymao cz rwnowac subwencji oglnej w wysokoci 4.660.339,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody biece wyniosy 4.660.339,00 z. Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Ministerstwo Finansw ustalio plan tej subwencji pismem Nr ST4-4824/281/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. na kwot 5.000.000,00 z (z tego dochody majtkowe 5.000.000,00 z), z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Lipnickiej wraz z przebudow obiektw mostowych w Bielsku-Biaej. rodki te wpyny w lipcu 2009 roku w 100% planu po zmianach.

74

III. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA


1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ
w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 DOTACJE RAZEM (1+2): 1. Dotacje celowe na zadania zlecone (gmina): 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 2. Dotacje celowe na zadania zlecone (powiat): 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 Biece 4 Majtkowe 5 Razem 6 Biece 7 Majtkowe 8 Razem 9 Biece 10 Majtkowe 11
4 487 426,00 0,00

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12


99,35% 98,96%

13
7,66% 4,06%

53 664 561,00 49 168 561,00 31 492 126,00 31 492 126,00

4 496 000,00 52 991 906,40 48 504 480,40 4 487 426,00 52 648 025,98 48 160 599,98 0,00 28 227 232,40 28 227 232,40 0,00 27 932 581,76 27 932 581,76

31 492 126,00 31 492 126,00 22 172 435,00 17 676 435,00

0,00 28 227 232,40 28 227 232,40

0,00 27 932 581,76 27 932 581,76

0,00 4 487 426,00

98,96% 99,80%

4,06% 3,60%

4 496 000,00 24 764 674,00 20 277 248,00 4 487 426,00 24 715 444,22 20 228 018,22

17 676 435,00 17 676 435,00

0,00 20 277 248,00 20 277 248,00

0,00 20 228 018,22 20 228 018,22

0,00

99,76%

2,95%

4 496 000,00

0,00

4 496 000,00

4 487 426,00

0,00 4 487 426,00

4 487 426,00

0,00

4 487 426,00 100,00%

0,65%

75

DOCHODY
Dotacje celowe na realizacj biecych zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie: Dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie za 2009 roku zostay wykonane cznie w kwocie 27.932.581,76 z, tj. 98,96% planu po zmianach, z tego dochody biece 27.932.581,76 z. W poszczeglnych dziaach wykonanie przedstawia si nastpujco: 010 Rolnictwo i owiectwo rodki przeznaczone na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych wojewdztwa lskiego oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy co stanowi100,00% planu po zmianach; 750 Administracja publiczna wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikw wykonujcych zadania z zakresu administracji rzdowej w zakresie ewidencji ludnoci i dowodw osobistych, aktw stanu cywilnego i akcji kurierskiej co stanowi100,00% planu po zmianach. W 2009 r. wpyna dotacja do wysokoci planu po zmianach , a jej niewykorzystan cz w kwocie 0,11 z zwrcono Wojewodzie lskiemu; 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa z tego na: finansowanie kosztw prowadzenia i aktualizowania staego rejestru wyborcw w gminie co stanowi 100,00% planu po zmianach; sfinansowanie kosztw przeprowadzenia wyborw posw do Parlamentu Europejskiego w tym na wypat diet czonkom obwodowych komisji wyborczych co stanowi 100,00% planu po zmianach; 11.644,40 z,

11.644,40 z, 885.164,89 z,

885.164,89 z,

232.059,00 z,

24.030,00 z,

208.029,00 z, 11.753,00 z,

851 Ochrona zdrowia finansowanie kosztw wydawania przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw innych ni ubezpieczeni speniajcy kryterium dochodowe z ustawy o pomocy spoecznej co stanowi 100,00% planu po zmianach;

11.753,00 z,

76

DOCHODY
852 Pomoc spoeczna z tego na: utrzymanie i wyposaenie oraz remonty rodowiskowego Domu Samopomocy Podkowa co stanowi 100,00% planu po zmianach; 26.791.960,47 z,

502.185,00 z,

wypat dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym, ktrzy wiadcz pomoc socjaln w rodowiskowym Domu Samopomocy Podkowa co stanowi 100,00% planu po zmianach; wypata obligatoryjnych wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i wiadcze z funduszu alimentacyjnego z pomocy spoecznej oraz koszty obsugi co stanowi 98,86% planu po zmianach. Gmina otrzymaa rodki do wysokoci planu, a niewykorzystan ich cz w kwocie 292.467,80 z zwrcia na rachunek Wojewody lskiego; skadki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne a take za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej co stanowi 99,77% planu po zmianach. Dotacja wpyna od Wojewody do wysokoci planu, a jej niewykorzystan cz w kwocie 183,78 z zwrcono na rachunek Wojewody lskiego; zasiki stae z pomocy spoecznej i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe co stanowi 100,00% planu po zmianach; Gmina otrzymaa nisz dotacj o 0,95 z, co wie si z mniejszymi potrzebami w tym zakresie; wypata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sd opiekuczy za sprawowanie opieki co stanowi 0,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa dotacj do planu lecz nie zostaa ona wykorzystana i w caoci tzn. w kwocie 1.998,00 z zostaa zwrcona na rachunek Wojewody lskiego; usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze co stanowi 100,00% planu.

3.600,00 z,

25.347.570,20 z,

81.326,22 z,

671.579,05 z,

0,00 z,

140.000,00 z,

wypata zasikw celowych dla osb i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, ktra wystpia w czerwcu 2009 r. co stanowi 100,00% planu.

45.700,00 z,

Nisze wykonanie w stosunku do planu wystpio w dziale 750 Administracja publiczna i dziale 852 Pomoc spoeczna w dotacji przeznaczonej na wypat wynagrodzenia
77

DOCHODY
przyznanego opiekunowi przez sd opiekuczy za sprawowanie opieki, co wynikao z ich niewykorzystania i tym samym zwrotem do dysponenta wyszego stopnia, a w przypadku zasikw staych z pomocy spoecznej i pomocy w naturze nie otrzymaniem czci dotacji od Wojewody, co wynikao z mniejszych potrzeb.

Dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej realizowane przez powiat: Wykonanie dotacji celowych na zadania biece z zakresu administracji rzdowej realizowane przez powiat w 2009 roku wynioso 20.228.018,22 z, tj. 99,76% planu po zmianach, z tego dochody biece 20.228.018,22 z. W poszczeglnych dziaach wykonanie przedstawia si nastpujco: 700 Gospodarka mieszkaniowa z tego na: koszty zarzdzania budynkami, zapata czynszu za lokale, podziay geodezyjne, operaty szacunkowe lokali mieszkalnych i parcel niezbdnych do dokonania aktualizacji opat rocznych z tytuu uytkowania wieczystego gruntw Skarbu Pastwa, regulacja stanw prawnych nieruchomoci (rwnie wchodzcych w obszar drg), utrzymanie i zabezpieczenie obiektw, koszty obsugi prawnej, opaty sdowe, prowizje bankowe, koszty postpowania kasacyjnego zwizanego z wyrokiem Sdu Najwyszego co stanowi 100,00% planu po zmianach. zasdzone odszkodowania realizowane na bieco w przypadkach roszcze wobec majtku Skarbu Pastwa, zwrot kosztw postpowania sdowego o uzgodnienie treci ksigi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz wypata odszkodowa z tytuu zajcia przez Skarb Pastwa nieruchomoci gruntowych pod drogi publiczne co stanowi 95,07% planu po zmianach. Dotacja wpyna od Wojewody do wysokoci planu, a jej niewykorzystan cz w kwocie 7.296,00 z zwrcono na rachunek Wojewody lskiego; 301.494,00 z,

133.877,00 z,

140.567,00 z,

realizacje zada z zakresu gospodarki nieruchomociami wynikajcych z ustawy z dnia 7.09.2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego tj. na porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych co stanowi 100,00% planu po zmianach;

27.050,00 z

78

DOCHODY
710 Dziaalno usugowa z tego na: obsug techniczn pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego co stanowi 100,00% planu dotacji; przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntw i budynkw w zakresie zaoenia ewidencji budynkw i lokali oraz aktualizacji uytkw gruntowych dla obiektu Stare Bielsko w jednostce ewidencyjnej Bielsko-Biaa co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach; opracowania geodezyjno-kartograficzne, podziay geodezyjne, wytyczenia gruntw zajtych pod drogi co stanowi 100,00% planu dotacji; wydatki zwizane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w tym na zwikszenie wynagrodze i pochodnych zwizanych z modernizacj systemu wynagrodze w administracji z przeznaczeniem na dodatki specjalne w subie cywilnej oraz adaptacj i doposaenie przejmowanych pomieszcze budynku Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej oraz pokrycie zwikszonych kosztw uytkowania mediw co stanowi 100,00% planu po zmianach; 750 Administracja publiczna z tego na: wypat wynagrodze i pochodnych dla pracownikw wykonujcych zadania z zakresu administracji rzdowej co stanowi 100,00% planu dotacji; realizacj zada z zakresu gospodarki nieruchomociami wynikajcych z ustawy z dnia 7.09.2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego tj. na porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych co stanowi 100,00% planu po zmianach; potrzeby kwalifikacji wojskowej co stanowi 100,00% planu dotacji. 738.423,00 z,

36.534,00 z,

89.690,00 z,

19.600,00 z,

592.599,00 z,

519.490,00 z,

438.990,00 z,

34.500,00 z 46.000,00 z,

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa z tego na: wydatki zwizane z funkcjonowaniem Miejskiej Komendy Pastwowej Stray Poarnej i 3 Jednostek Ratowniczo-Ganiczych PSP w Bielsku-Biaej, zakup

13.838.187,70 z,

79

DOCHODY
sprztu i wyposaenia specjalnego oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposae funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Biaej w zwizku z realizacj programu pn. Program modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach 2007 2009 w tym rwnie na zwikszenie wynagrodze i pochodnych zwizanych z modernizacj systemu wynagrodze w administracji z przeznaczeniem na dodatki specjalne w subie cywilnej, odtworzenie infrastruktury i sprztu, a take pokrycie kosztw i strat powstaych i poniesionych w wyniku akcji przeciwpowodziowej i podczas dziaa zwizanych z usuwaniem skutkw wichur oraz powodzi co stanowi 99,75% planu po zmianach; Miasto otrzymao rodki do wysokoci planu po zmianach, a niewykorzystan ich cz w kwocie 34.138,30 z zwrcio na rachunek Wojewody lskiego; wypat wynagrodze i pochodnych dla pracownikw wykonujcych zadania z zakresu obrony cywilnej oraz konserwacj i utrzymanie systemw alarmowych co stanowi 100,00% planu dotacji;

13.833.887,70 z,

4.300,00 z,

801 Owiata i wychowanie finansowanie wydatkw zwizanych ze wiadczeniem usugi przyczenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umoliwiajcej korzystanie z szerokopasmowego dostpu do internetu co stanowi 100,00% planu po zmianach; 851 Ochrona zdrowia skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz sfinansowanie zobowiza wymagalnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiku lub stypendium, a take na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniw w placwkach opiekuczo-wychowawczych co stanowio 99,85% planu dotacji. Miasto otrzymao rodki do wysokoci planu po zmianach, a ich niewykorzystan cz w kwocie 6.673,16 zwrcio na rachunek Wojewody lskiego; 852 Pomoc spoeczna na realizacj programu korekcyjno-edukacyjnego dla osb stosujcych przemoc w rodzinie wynikajcego z ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie co stanowio 100,00% planu po zmianach;

738,00 z,

738,00 z, 4.569.547,84 z,

4.569.547,84 z,

12.240,00 z,

12.240,00 z,

80

DOCHODY
853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej utrzymanie Zespou do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci co stanowio 99,55% planu dotacji. Miasto otrzymao dotacj do wysokoci planu, a jej niewykorzystan cz w wysokoci 1.122,32 z zwrcio Wojewodzie. 247.897,68 z, 247.897,68 z,

Nisze wykonanie w stosunku do planu 700 Gospodarka mieszkaniowa i dziale przeciwpoarowa, w dziale 851 Ochrona w zakresie polityki spoecznej, co wizao z dotacji.

wystpio w niektrych dotacjach w dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona zdrowia oraz dziale 853 Pozostae zadania si ze zwrotami niewykorzystanych rodkw

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej realizowane przez powiat: Wykonanie dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej realizowane przez powiat w 2009 roku wynioso 4.487.426,00 z, tj. 100,00% planu, z tego dochody majtkowe 4.487.426,00 z. W poszczeglnych dziaach wykonanie przedstawia si nastpujco: 710 Dziaalno usugowa na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego co stanowio 100,00% planu dotacji; 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa na kontynuowanie budowy stranicy wraz z siedzib Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Biaej co stanowio 100,00% planu po zmianach. 8.000,00 z, 8.000,00 z, 4.479.426,00 z, 4.479.426,00 z,

81

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ


w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 DOTACJE RAZEM: 1. Dotacje na zadania realiz. na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (gmina): 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 3
50 000,00

Plan po zmianach na 2009 rok Razem 6


0,00 85 000,00

Wykonanie za 2009 rok Razem 9


0,00 85 000,00

Biece 4
50 000,00

Majtkowe 5

Biece 7
85 000,00

Majtkowe 8

Biece 10
85 000,00

Majtkowe 11

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12 13


0,01%

0,00 100,00%

50 000,00

50 000,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00 100,00%

0,01%

50 000,00

50 000,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00 100,00%

0,01%

82

DOCHODY
Dotacje celowe na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej: Dotacje celowe na realizacj zada biecych przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej za 2009 rok zostay wykonane w kwocie 85.000,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody biece 85.000,00 z. rodki te zostay przeznaczone na: 710 Dziaalno usugowa z przeznaczeniem na opiek nad cmentarzami i grobami wojennymi, remonty i konserwacje oraz biece utrzymanie cmentarzy i mogi wojennych co stanowi 100,00% planu po zmianach; 852 Pomoc spoeczna z przeznaczeniem na realizacj projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia spoecznego dla osb z zaburzeniami psychicznymi co stanowi 100,00% planu po zmianach. 40.000,00 z,

40.000,00 z, 45.000,00 z,

45.000,00 z,

83

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE


w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 DOTACJE RAZEM (1+2): 1. Dotacje na zadania wasne gminy: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zw. gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zw. gmin) 2. Dotacje na zadania wasne powiatu: 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 6430 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu 3
5 785 597,00 3 864 627,00

Plan po zmianach na 2009 rok Razem 6


0,00 11 879 342,00 0,00 8 478 688,00

Wykonanie za 2009 rok Razem 9


11 529 962,39 8 281 358,41

Biece 4
5 785 597,00 3 864 627,00

Majtkowe 5

Biece 7

Majtkowe 8

Biece 10
7 208 919,01 5 232 348,70

Majtkowe 11
4 321 043,38 3 049 009,71

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12


97,06% 97,67%

13
1,68% 1,21%

7 415 169,00 4 464 173,00 5 429 677,00 3 049 011,00

3 864 627,00

3 864 627,00

0,00

5 429 677,00

5 429 677,00

0,00

5 232 348,70

5 232 348,70

0,00

96,37%

0,76%

0,00 1 920 970,00 1 920 970,00

0,00 1 920 970,00 1 920 970,00

0,00 0,00 0,00

3 049 011,00 3 400 654,00 1 985 492,00

0,00 3 049 011,00 1 985 492,00 1 415 162,00 1 985 492,00 0,00

3 049 009,71 3 248 603,98 1 976 570,31

0,00 1 976 570,31 1 976 570,31

3 049 009,71 100,00% 1 272 033,67 95,53% 0,00 99,55%

0,45% 0,47% 0,29%

0,00

0,00

0,00

1 415 162,00

0,00 1 415 162,00

1 272 033,67

0,00

1 272 033,67

89,89%

0,18%

84

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE


w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 DOTACJE RAZEM (1+2): 1. Dotacje na zadania wasne gminy: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zw. gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zw. gmin) 2. Dotacje na zadania wasne powiatu: 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 6430 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu 3
5 785 597,00 3 864 627,00

Plan po zmianach na 2009 rok Razem 6


0,00 11 879 342,00 0,00 8 478 688,00

Wykonanie za 2009 rok Razem 9


11 529 962,39 8 281 358,41

Biece 4
5 785 597,00 3 864 627,00

Majtkowe 5

Biece 7

Majtkowe 8

Biece 10
7 208 919,01 5 232 348,70

Majtkowe 11
4 321 043,38 3 049 009,71

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12


97,06% 97,67%

13
1,68% 1,21%

7 415 169,00 4 464 173,00 5 429 677,00 3 049 011,00

3 864 627,00

3 864 627,00

0,00

5 429 677,00

5 429 677,00

0,00

5 232 348,70

5 232 348,70

0,00

96,37%

0,76%

0,00 1 920 970,00 1 920 970,00

0,00 1 920 970,00 1 920 970,00

0,00 0,00 0,00

3 049 011,00 3 400 654,00 1 985 492,00

0,00 3 049 011,00 1 985 492,00 1 415 162,00 1 985 492,00 0,00

3 049 009,71 3 248 603,98 1 976 570,31

0,00 1 976 570,31 1 976 570,31

3 049 009,71 100,00% 1 272 033,67 95,53% 0,00 99,55%

0,45% 0,47% 0,29%

0,00

0,00

0,00

1 415 162,00

0,00 1 415 162,00

1 272 033,67

0,00

1 272 033,67

89,89%

0,18%

84

DOCHODY
Dotacje celowe na realizacj wasnych zada biecych gminy: Dotacje celowe na realizacj wasnych zada biecych gminy w 2009 r. day wykonanie w cznej kwocie 5.232.348,70 z, tj. 96,37% planu po zmianach, z tego dochody biece 5.232.348,70 z. Wykonanie dotacji w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco: - 801 Owiata i wychowanie z tego na: sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia RADOSNA SZKOA co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach; sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach. 852 Pomoc spoeczna z tego na: skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej co stanowi 99,98% planu dotacji po zmianach. Gmina otrzymaa dotacje do wysokoci planu, a niewykorzystana dotacja w kwocie 9,95 z zostaa zwrcona Wojewodzie lskiemu; zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe co stanowi 100,00% planu dotacji; Gmina otrzymaa dotacj do wysokoci planu, a niewykorzystana dotacja w kwocie 16,30 z zostaa zwrcona Wojewodzie lskiemu; utrzymanie Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej co stanowi 100,00% planu po zmianach; wypat dodatkw pracownikom socjalnym zatrudnionym w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej w penym wymiarze czasu pracy, realizujcym prac socjaln w rodowisku co stanowi 100,00% planu po zmianach; 158.183,00 z,

154.619,00 z,

3.564,00 z, 4.717.733,75 z,

41.880,05 z,

892.874,70 z,

2.165.190,00 z,

189.896,00 z,

85

DOCHODY
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania co stanowi 100,00 % planu dotacji.

1.427.893,00 z, 356.431,95 z, 297.539,97 z,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza z tego na: pomoc materialna dla uczniw o charakterze socjalnym co stanowi 80,86% planu po zmianach; Gmina otrzymaa dotacj do wysokoci planu, a niewykorzystana jej cz w kwocie 70.414,03 z zostaa zwrcona do Wojewody lskiego. Powodem niskiego wykonania byo niedotrzymanie terminu skadania wnioskw przez rodzicw/opiekunw dzieci kwalifikujcych si do pomocy, brak dowodw potwierdzajcych zakup podrcznikw i nie spenienie przez cz osb kryterium dochodowego uprawniajcego do udzielenia takiej pomocy; dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna co stanowi 47,21% planu po zmianach; Gmina otrzymaa dotacj do wysokoci planu, a niewykorzystana jej cz w kwocie 126.888,02 z zostaa zwrcona do Wojewody. Nisze wykonanie ma zwizek z mniejsz iloci osb i poniesionymi przez nie kosztami na cele edukacyjne w stosunku do przyznanej dotacji.

58.891,98 z,

Nisze wykonanie w stosunku do planu mona zaobserwowa w przypadku dotacji na skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej, a take na zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w dziale 852 Pomoc spoeczna i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ze wzgldu na niewykorzystanie czci tych dotacji i ich zwrot do Wojewody lskiego.

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne wasne realizowane przez gmin: Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne wasne realizowane przez gmin w 2009 r. byy wykonane w kwocie 3.049.009,71 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody majtkowe 3.049.009,71 z. rodki te zostay przeznaczone na: - 600 Transport i czno dofinansowanie zadania Przebudowa ul. Kolistej w Bielsku-Biaej realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy 3.000.000,00 z,

86

DOCHODY
Drg Lokalnych 2008-2011 co stanowi 100,00% planu po zmianach. - 801 Owiata i wychowanie dofinansowanie zakupu i instalacji w szkoach i placwkach owiatowych zestaww do monitoringu wizyjnego, a take dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejcej sieci monitoringu zgodnie z Rzdowym programem wspierania w latach 2007-2009 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w publicznych szkoach i placwkach Monitoring wizyjny w szkoach i placwkach. co stanowi 100,00% planu po zmianach. Gmina otrzymaa dotacj do wysokoci planu, a niewykorzystana jej cz w kwocie 1,29 z zostaa zwrcona do Wojewody lskiego. 3.000.000,00 z, 49.009,71 z,

49.009,71 z,

Nisze wykonanie w stosunku do planu po zmianach wystpio w dziale 801 Owiata i wychowanie w zwizku ze zwrotem czci niewykorzystanej dotacji Wojewodzie lskiemu.

Dotacje celowe na realizacj wasnych zada biecych powiatu: Dotacje celowe na realizacj wasnych zada biecych powiatu zostay wykonane w cznej kwocie 1.976.570,31 z, tj. 99,55% planu, z tego dochody biece 1.976.570,31 z. rodki te zostay przeznaczone na: - 801 Owiata i wychowanie z tego na: sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach; sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypaty wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej egzaminu maturalnego co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach. Gmina otrzymaa dotacje do wysokoci planu, a niewykorzystana dotacja w kwocie 0,02 z zostaa zwrcona Wojewodzie lskiemu; sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego co stanowi 100,00% planu dotacji po zmianach;
87

112.878,31 z,

4.092,00 z,

106.601,98 z,

1.056,00 z,

DOCHODY
sfinansowanie wypat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem godzin) czci ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego co stanowi 99,41% planu dotacji po zmianach. Gmina otrzymaa dotacje do wysokoci planu, a niewykorzystana kwota dotacja w wysokoci 6,67 z zostaa zwrcona Wojewodzie lskiemu. - 852 Pomoc spoeczna dofinansowanie dziaalnoci biecej domw pomocy spoecznej o zasigu ponadgminnym, zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Bielska-Biaej co stanowi 99,52% planu po zmianach. Gmina otrzymuje rodki na podstawie wielkoci wykazanych w sprawozdaniach skadanych przez te jednostki.

1.128,33 z,

1.863.692,00 z,

1.863.692,00 z,

Nisze wykonanie w stosunku do planu w dziale 801 Owiata i wychowanie w zakresie sfinansowanie wypat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie czci ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego wi si z niewykorzystaniem i zwrotem czci dotacji do Wojewody lskiego, a w dziale 852 Pomoc spoeczna wynika z przekazywania przez Wojewod dotacji wedug wielkoci ujtych w sprawozdaniach z tych jednostek. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne wasne realizowane przez powiat: Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne wasne realizowane przez powiat w 2009 r. byy wykonane w kwocie 1.272.033,67 z, tj. 89,89% planu po zmianach, z tego dochody majtkowe 1.272.033,67 z. rodki te zostay przeznaczone na: - 600 Transport i czno dofinansowanie zadania Przebudowa skrzyowania ul. Katowickiej i Mazacowickiej w Bielsku-Biaej realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 co stanowi 89,52% planu po zmianach; Nisze wykonanie wynika z otrzymania dotacji do wysokoci wykazanej w kocowym wniosku o patno. - 801 Owiata i wychowanie dofinansowanie zakupu i instalacji w szkoach i placwkach owiatowych zestaww do monitoringu wizyjnego, a take dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejcej sieci monitoringu zgodnie z Rzdowym programem wspierania w latach 2007-2009 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w publicznych szkoach i placwkach Monitoring
88

1.222.271,67 z,

1.222.271,67 z,

49.762,00 z,

DOCHODY
wizyjny w szkoach i placwkach. co stanowi 100,00% planu po zmianach. 49.762,00 z,

Nisze wykonanie w stosunku do planu po zmianach wystpio w dziale 600 Transport i czno w zwizku z tym, e nie otrzymano czci zaplanowanej dotacji od Wojewody. Brak wykonania planu w tym dziale wynika z faktu, e Miasto otrzymao dotacj na podstawie zoonego kocowego wniosku o patno.

89

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH


w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 DOTACJE RAZEM (I+II): 1. Dotacje z funduszy celowych (gmina): 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 1I. Dotacje z funduszy celowych (powiat): 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 3
0,00 0,00

Plan po zmianach na 2009 rok Razem 6


0,00 0,00 340 071,00 43 661,00

Wykonanie za 2009 rok Razem 9


339 731,00 43 321,00

Biece 4
0,00 0,00

Majtkowe 5

Biece 7
20 020,00 20 020,00

Majtkowe 8
320 051,00 23 641,00

Biece 10
19 680,00 19 680,00

Majtkowe 11
320 051,00 23 641,00

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12


99,90% 99,22%

13
0,05% 0,01%

0,00

0,00

0,00

20 020,00

20 020,00

0,00

19 680,00

19 680,00

0,00

98,30%

0,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23 641,00 296 410,00

0,00 0,00

23 641,00 296 410,00

23 641,00 296 410,00

0,00 0,00

23 641,00 100,00% 296 410,00 100,00%

0,00% 0,04%

0,00

0,00

0,00

296 410,00

0,00

296 410,00

296 410,00

0,00

296 410,00 100,00%

0,04%

90

DOCHODY
Dotacje z funduszy celowych na biece zadania realizowane przez gmin: Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych przez gmin za 2009 rok zostay wykonane w kwocie 19.680,00 z, tj. 98,30% planu po zmianach, z tego dochody biece 19.680,00 z. rodki te zostay przeznaczone na: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdu rdrocznego w roku szkolnym 2008/2009 w zwizku z umow zawart z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach co stanowi 98,30% planu po zmianach. Gmina otrzymaa dotacj w wysokoci wynikajcej z rozliczenia wydatkw na ten cel. 19.680,00 z,

19.680,00 z,

Nisze wykonanie w tej dotacji wie si z wysokoci zakwalifikowanych wydatkw przez Fundusz wykazanych w rozliczeniu zadania.

Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne realizowane przez gmin: Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada inwestycyjnych przez gmin za 2009 rok zostay wykonane w kwocie 23.641,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody majtkowe 23.641,00 z. rodki te zostay przeznaczone na: 801 Owiata i wychowanie z przeznaczeniem na termomodernizacj budynku Przedszkola nr 32 w zwizku z umow zawart z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach co stanowi 100,00% planu po zmianach. 23.641,00 z,

23.641,00 z,

Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat: Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada inwestycyjnych przez powiat za 2009 rok zostay wykonane w kwocie 296.410,00 z, tj. 100,00% planu po zmianach, z tego dochody majtkowe 296.410,00 z. rodki te zostay przeznaczone na: 801 Owiata i wychowanie z przeznaczeniem na termomodernizacj budynku Zespou Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych w zwizku z umow zawart z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach co stanowi 100,00% planu po zmianach. 296.410,00 z,

296.410,00 z,

91

V. RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ:

w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ (1+2): 3
49 784 301,41 68 202,45 0,00

Plan po zmianach na 2009 rok Razem 6 Biece 7 Majtkowe 8

Wykonanie za 2009 rok Razem 9


75 320 235,88 24 594 038,65 1 236 477,46

Biece 4

Majtkowe 5

Biece 10

Majtkowe 11

% udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12


79,77% 73,89%

13
10,96% 3,58% 0,18%

343 478,17 49 440 823,24 94 419 706,11 64 938,45 0,00 3 264,00 33 284 020,94 0,00 999 288,90

2 050 565,45 92 369 140,66 1 196 322,12 32 087 698,82 999 288,90 0,00

1 949 550,99 73 370 684,89 1 262 390,42 23 331 648,23 1 236 477,46

1. Gmina: 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

0,00 123,74%

25 600,00

25 600,00

0,00

25 600,00

25 600,00

0,00

25 912,96

25 912,96

0,00 101,22%

0,00%

39 338,45

39 338,45

0,00

171 433,22

171 433,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

3 264,00

0,00

3 264,00 32 087 698,82

0,00 32 087 698,82 854 243,33 60 281 441,84 235 349,95 0,00

23 331 648,23 50 726 197,23 213 915,65

0,00 23 331 648,23 687 160,57 50 039 036,66 213 915,65 0,00

72,71% 82,97% 90,89%

3,40% 7,38% 0,03%

2. Powiat: 49 716 098,96 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 164 478,92 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw 114 060,80 wojewdztw, pozyskane z innych rde 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw 0,00 wojewdztw, pozyskane z innych rde

278 539,72 49 437 559,24 61 135 685,17 164 478,92 0,00 235 349,95

114 060,80

0,00

275 235,80

275 235,80

0,00

129 587,34

129 587,34

0,00

47,08%

0,02%

0,00

0,00

1 095,08

1 095,08

0,00

1 095,08

1 095,08

0,00 100,00%

0,00%

92

w z i gr Plan uchwalony na 2009 rok Tre Razem 1 2 3 2888 Dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inn j.s.t. bdc instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 0,00 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 49 437 559,24 Biece 4 Majtkowe 5 Razem 6 Biece 7 Majtkowe 8 Razem 9 Biece 10 Majtkowe 11 Plan po zmianach na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % udz. % wyk. w doch. 9:6 ogem 12 13

0,00

0,00

342 562,50

342 562,50

0,00

342 562,50

342 562,50

0,00 100,00%

0,05%

0,00 49 437 559,24 60 281 441,84

0,00 60 281 441,84

50 039 036,66

0,00 50 039 036,66

83,01%

7,28%

93

DOCHODY
rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej oraz ze rde zagranicznych, niepodlegajce zwrotowi Zadania gminy W 2009 roku ujto w budecie Miasta rodki z budetu Unii Europejskiej na zadania gminy, w cznej kwocie 33.284.020,94 z, z tego dochody biece w wysokoci 1.196.322,12 z oraz dochody majtkowe w wysokoci 32.087.698,82 z. rodki te zostay zaplanowane w nastpujcych paragrafach: 1) dochody biece: 2008 dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej w kwocie 999.288,90 z jako dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spoecznego realizacji projektu Bielsko-Biaa czy ludzi - edycja II. W 2009 r. otrzymano wpywy w cznej kwocie 1.236.477,46 z, tj. 123,74% planu po zmianach. Ponadplanowe wpywy zwizane s z tym, i Miasto otrzymao pozosta cz rodkw w wysokoci 716.574,80 z w ramach rozliczenia I edycji w/w projektu realizowanego jeszcze w 2008 roku oraz kwot 519.902,66 z stanowic czciowe rozliczenie zada realizowanych w 2009 r.; 2707 - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde w kwocie 25.600,00 z. S to rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, stanowice dofinansowanie w ramach Programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS partnerskich projektw szk zatytuowanych: Dwiki Europy (12.800,00 z) i Dziedzictwo Kulturowe (12.800,00 z). W 2009 r. zakoczono realizacj obu w/w projektw i otrzymano dochody w wysokoci odpowiednio: 12.813,44 z dotyczce projektu Dwiki Europy oraz 13.099,52 z dotyczce projektu Dziedzictwo Kulturowe. Wysze wykonanie w stosunku do planu wynika w tym przypadku z rnic kursowych, bowiem rodki na realizacj zada byy przyjte w okrelonej wysokoci do planu, natomiast refundacja nakadw nastpia w walucie euro, co po przeliczeniu spowodowao rozbienoci midzy przyjtym planem, a ostateczn kwot wpyww; 2708 - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde w kwocie 171.433,22 z, z tego: - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pt.: Budowa ulicy Sarni Potok w Bielsku-Biaej, realizowanego w dwch dziaach klasyfikacji budetowej, tj.: w dziale 600 Transport i czno, rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 17.629,00 z, 12.852,00 z,

W ubiegym roku w/w Projekt zosta zakoczony i rozliczony, zoono rwnie wniosek o refundacj poniesionych nakadw. rodki wpyny w lutym 2010 r.
94

DOCHODY
- ze Stowarzyszenia Region Beskidy na dofinansowanie projektu pt.: Bielsko-Biaa w Euroregionie Beskidy aktywny wypoczynek, realizowanego w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

73.487,29 z,

W 2009 r. zakoczono realizacj tego Projektu. Miasto otrzyma rodki w 2010 r., po pozytywnej weryfikacji zoonego wniosku o patno. - ze Stowarzyszenia Region Beskidy na dofinansowanie projektu pt.: Wystawa IMAGINE w Beskidach najlepsze europejskie przykady poszanowania energii i rodowiska, realizowanego w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, rozdziale 90095 Pozostaa dziaalno

39.338,45 z,

Przedmiotowy Projekt znajduje si w trakcie realizacji i w biecym roku zostanie zakoczony. W 2009 r. nie otrzymano adnych rodkw finansowych z tego tytuu. Miasto otrzyma wpywy dopiero po zakoczeniu i rozliczeniu zadania. - ze Stowarzyszenia Region Beskidy na dofinansowanie projektu pt.: Midzynarodowy rajd rowerowy Bielsko-Biaa Frydek-Mistek - ylina Bielsko-Biaa, realizowanego w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

28.126,48 z,

Powyszy Projekt zosta zakoczony i zoono wniosek o refundacj. rodki wpyn zatem w biecym roku budetowym; 2) dochody majtkowe: 6298 - rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde w kwocie 32.087.698,82 z, z tego: - w dziale 600 Transport i czno, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu p.n.: Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Biaej 10.141.838,72 z, oraz na projekt p.n.: Przebudowa ulicy Ks. Brzski w Bielsku-Biaej na odcinku od ul. Wsplnej do ul. Wsplnej etap II

795.930,00 z,

W 2009 r. otrzymano rodki w kwocie 10.141.838,72 z jako refundacj wydatkw poniesionych w latach 2007-2008 na realizacj projektu p.n.: Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Biaej. Natomiast rodki finansowe zwizane z realizacj drugiego Projektu zostan przekazane po pozytywnej weryfikacji zoonego wniosku o patno. - w dziale 801 Owiata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoy podstawowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu p.n.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Pisudskiego 47 w Bielsku-Biaej 2.266.666,10 z,

95

DOCHODY
W 2009 r. otrzymano rodki w kwocie 81.819,30 z stanowice refundacj wydatkw poniesionych na realizacj przedmiotowego Projektu w latach 2007-2008. Zadanie to w biecym roku budetowym zostanie zakoczone i zoony bdzie wniosek o patno; - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, rozdziale 90095 Pozostaa dziaalno - ze Stowarzyszenia Region Beskidy na dofinansowanie zakupu licencji zwizanej z realizacj projektu p.n.: Wystawa IMAGINE w Beskidach - najlepsze europejskie przykady poszanowania energii i rodowiska

3.264,00 z,

Projekt jest w trakcie realizacji, zatem rodki zostan przekazane po zakoczeniu i rozliczeniu w/w zadania; - w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu p.n.: Budowa hali wielofunkcyjnej sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Biaej 18.880.000,00 z, W 2009 r. otrzymano czciow refundacj poniesionych nakadw, tj. 13.107.990,21 z. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakoczony w biecym roku budetowym, pozosta cz rodkw Miasto otrzyma po zakoczeniu i rozliczeniu zadania. rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej oraz ze rde zagranicznych, niepodlegajce zwrotowi Zadania powiatu: W 2009 roku ujto w budecie Miasta rodki z budetu Unii Europejskiej na zadania powiatu, w cznej kwocie 61.135.685,17 z, z tego dochody biece w kwocie 854.243.33 z, a dochody majtkowe w kwocie 60.281.441,84 z, w tym: 1) dochody biece: 2008 dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej kwot - 235.349,95 z. Powysze rodki zaplanowano nastpujco: - w dziale 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzdy pracy, w wysokoci 164.544,95 z, w zwizku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu Projektu Wicej Sprawniej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. W 2009 r. Miasto otrzymao rodki w wysokoci 164.530,77 z, tj. w 99,99% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i bdzie zakoczony w biecym roku. - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniw, w wysokoci 70.805,00 z, w zwizku z podpisanym porozumieniem na realizacj projektu pt. Nauka drog sukcesu na lsku w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego.
96

DOCHODY
W 2009 r. wpyny rodki w kwocie 49.384,88 z, tj. 69,75% planu po zmianach. Powyszy Projekt zosta zakoczony, rodki wpyny w wysokoci faktycznie poniesionych nakadw na realizacj tego zadania; 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde kwot 275.235,80 z. rodki te zaplanowano: - w dziale 801 Owiata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea oglnoksztacce w kwocie 5.175,00 z na realizacj programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS wizyty przygotowawcze seminarium kontaktowe. W 2009 r. otrzymano rodki w kwocie 4.066,62 z, tj. 78,58% planu po zmianach. Powyszy program zakoczono w 2009 roku i trwa kompleksowe rozliczanie poniesionych nakadw na jego realizacj. - w dziale 801 Owiata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoy zawodowe, w kwocie 114.060,80 z na realizacj: programu Uczenie si przez cae ycie Leonardo da Vinci, projekt stay pt.: Doskonalenie umiejtnoci zawodowych uczniw w zawodzie technik hotelarstwa, Powyszy projekt zakoczono w 2009 r., Miasto otrzyma refundacj rodkw po rozliczeniu poniesionych nakadw. - w dziale 801 Owiata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoy zawodowe, w kwocie 60.000,00 z na realizacj programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS partnerski projekt szk zatytuowany Europejski Ogrd Comeniusa, W ubiegym roku wpyny rodki w kwocie 48.277,20 z, tj. 80,46% planu po zmianach. Projekt ten jest w trakcie realizacji, a zakoczony zostanie w 2011 roku. w dziale 801 Owiata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoy zawodowe, w kwocie 96.000,00 z na realizacj programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS partnerski projekt szk zatytuowany ycie jest posikiem,

W 2009 r. otrzymano rodki w kwocie 77.243,52 z, tj. 80,46% planu po zmianach. Podobnie jak wyej, Projekt ten jest kontynuowany i zakoczony bdzie w 2011 roku. 2708 - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde kwot 1.095,08 z. rodki te zaplanowano w dziale 801 Owiata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoy zawodowe na realizacj programu p.n. Patno obszarowa w ramach systemw wsparcia bezporedniego. W 2009 r. otrzymano rodki w kwocie 1.095,08 z, tj. 100,00% planu po zmianach.

97

DOCHODY
2888 dotacja celowa przekazana jednostce samorzdu terytorialnego przez inn jednostk samorzdu terytorialnego bdc instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) kwot 342.562,50 z. rodki te zaplanowano w dziale 803 Szkolnictwo wysze, rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentw, w wysokoci 342.562,50 z, na realizacj projektu pt.: Eurostypendium drog do dyplomu ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Realizacja w/w projektu zostaa zakoczona w czerwcu ubiegego roku. Miasto otrzymao rodki w kwocie 342.562,50 z, tj. 100,00% planu po zmianach. 2) dochody majtkowe: 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde kwot 60.281.441,84 z. Powysze rodki zaplanowano nastpujco: - w dziale 600 Transport i czno, rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w zwizku z realizacj projektu pt.: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodlegoci) w Bielsku-Biaej ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 50.978.398,70 z,

W 2009 r. wpyny rodki w kwocie 45.538.748,26 z, tj. 89,33% planu po zmianach. Projekt jest nadal kontynuowany i bdzie zakoczony w 2010 r. - w dziale 600 Transport i czno, rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w zwizku z realizacj projektu pt.: Przebudowa ul. Bestwiskiej w Bielsku-Biaej ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3.445.215,91 z,

W 2009 r. nie otrzymano z powyszego tytuu wpyww do budetu Miasta. W marcu br. zoono wniosek o refundacj wydatkw poniesionych w latach 2007-2009. Niniejszy Projekt znajduje si w trakcie realizacji i zostanie zakoczony w 2012 r. - w dziale 600 Transport i czno, rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w zwizku z realizacj projektu pt.: Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Biaej etap II i V ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

6.805,60 z,

W 2009 r. nie otrzymano wpyww z powyszego tytuu. Projekt zosta zakoczony i zoono wniosek o refundacj nakadw poniesionych w latach 2007-2009. Miasto otrzyma rodki po pozytywnym rozpatrzeniu w/w wniosku.

98

DOCHODY
- w dziale 801 Owiata i wychowanie, rozdziale 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 5.850.550,00 z, w zwizku z realizacj projektu pt.: Modernizacja bazy dydaktycznej dla ksztacenia ustawicznego i praktycznego II etap w Bielsku-Biaej ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, W 2009 r. waciwa realizacja Projektu nie zostaa rozpoczta z uwagi na przeduajce si procedury przetargowe. Projekt bdzie kontynuowany i zakoczony w biecym roku budetowym. - w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale oglne w zwizku z realizacj projektu pt.: Restrukturyzacja wraz z modernizacj Szpitala Oglnego im. dr E. Wojtyy w Bielsku-Biaej ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 471,63 z,

Realizacja w/w Projektu zostaa zakoczona w 2009 r. W ubiegym roku otrzymano wpywy w kwocie 4.500.288,40 z. Powysze rodki obejmuj refundacj wydatkw poniesionych na realizacj w/w Projektu w latach 2007-2009.

99

WYDATKI

D. WYDATKI BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2009 ROKU

Dz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony 3 760 437 882,00

Plan po zmianach 4 841 485 985,23

Wykonanie za 2009 rok 5 754 421 827,39

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7

OGEM WYDATKI z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje


ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje

89,65%

100,00%

481 815 525,38 521 212 212,05 503 133 645,48 278 622 356,62 320 273 773,18 251 288 181,91 276 994 856,62 319 766 273,18 250 808 577,91
387 288 810,11 424 939 975,51 378 924 429,68

96,53% 78,46% 78,43%


89,17%

66,69% 33,31% 33,25%


50,23%

267 325 645,49 119 963 164,62 118 335 664,62 263 864 612,48

294 920 504,31 130 019 471,20 129 511 971,20 266 827 336,58

279 138 376,18 99 786 053,50 99 306 449,50 238 966 547,27

94,65% 76,75% 76,68% 89,56%

37,00% 13,23% 13,16% 31,68%

159 142 243,72 104 722 368,76 104 722 368,76 31 492 126,00

168 065 180,94 98 762 155,64 98 762 155,64 28 227 232,40

166 565 996,08 72 400 551,19 72 400 551,19 27 932 581,76

99,11% 73,31% 73,31% 98,96%

22,08% 9,60% 9,60% 3,70%

31 492 126,00 22 172 435,00

28 227 232,40 24 764 674,00

27 932 581,76 24 715 444,22

98,96% 99,80%

3,70% 3,27%

17 676 435,00 4 496 000,00 4 496 000,00 3 864 627,00

20 277 248,00 4 487 426,00 4 487 426,00 8 478 688,00

20 228 018,22 4 487 426,00 4 487 426,00 8 281 358,41

99,76% 100,00% 100,00% 97,67%

2,68% 0,59% 0,59% 1,09%

3 864 627,00 0,00 0,00

5 429 677,00 3 049 011,00 3 049 011,00

5 232 348,70 3 049 009,71 3 049 009,71

96,37% 100,00% 100,00%

0,69% 0,40% 0,40%

100

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: -wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW ZE RDE ZAGRANICZNYCH, NIE PODLEGAJCYCH ZWROTOWI (POWIAT) z tego: -wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe

Plan uchwalony 3 1 920 970,00

Plan po zmianach 4 3 400 654,00

Wykonanie za 2009 rok 5 3 248 603,98

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 95,53% 0,43%

1 920 970,00 0,00 0,00 0,00

1 985 492,00 1 415 162,00 1 415 162,00 43 661,00

1 976 570,31 1 272 033,67 1 272 033,67 43 321,00

99,55% 89,89% 89,89% 99,22%

0,26% 0,17% 0,17% 0,01%

0,00 0,00 0,00 0,00

20 020,00 23 641,00 23 641,00 296 410,00

19 680,00 23 641,00 23 641,00 296 410,00

98,30% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,01% 0,01% 0,04%

0,00 0,00 0,00

0,00 296 410,00 296 410,00

0,00 296 410,00 296 410,00

0,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,04% 0,04%

50 000,00

85 000,00

85 000,00

100,00%

0,01%

50 000,00

85 000,00

85 000,00

100,00%

0,01%

0,00

720,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00 68 202,45

720,00 23 222 189,57

0,00 20 875 975,91

0,00% 89,90%

0,00% 2,77%

64 938,45 3 264,00 3 264,00 49 716 098,96

1 276 329,47 21 945 860,10 21 945 860,10 61 199 444,17

1 200 374,37 19 675 601,54 19 675 601,54 51 052 155,16

94,05% 89,66% 89,66% 83,42%

0,16% 2,61% 2,61% 6,77%

278 539,72 49 437 559,24 49 437 559,24 37 000,00 37 000,00 37 000,00

924 807,93 60 274 636,24 60 274 636,24 48 644,40 37 000,00 37 000,00

754 699,86 50 297 455,30 50 297 455,30 35 783,61 24 139,21 24 139,21

81,61% 83,45% 83,45% 73,56% 65,24% 65,24%

0,10% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00%

w tym: inwestycje 010 Rolnictwo i owiectwo ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

101

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego:

Plan uchwalony 3 0,00

Plan po zmianach 4 11 644,40

Wykonanie za 2009 rok 5 11 644,40

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 0,00%

- wydatki biece 020 Lenictwo ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 550 Hotele i restauracje ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 600 Transport i czno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe ` w tym: inwestycje

0,00 639 270,00 623 170,00 623 170,00 16 100,00 16 100,00 0,00 0,00

11 644,40 1 079 270,00 1 063 170,00 1 063 170,00 16 100,00 16 100,00 50 000,00 50 000,00

11 644,40 1 074 997,73 1 058 917,73 1 058 917,73 16 080,00 16 080,00 7,90 7,90

100,00% 99,60% 99,60% 99,60% 99,88% 99,88% 0,02% 0,02%

0,00% 0,14% 0,14% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 232 593 202,60 77 200 988,71 31 918 466,00 45 282 522,71 45 282 522,71 105 954 654,65 12 403 974,00 93 550 680,65 93 550 680,65 0,00

50 000,00 50 000,00 244 538 370,15 83 449 167,80 37 992 505,80 45 456 662,00 45 456 662,00 101 486 628,74 14 854 974,00 86 631 654,74 86 631 654,74 3 000 000,00

7,90 7,90 208 570 911,92 75 132 257,70 36 654 876,05 38 477 381,65 38 477 381,65 78 118 612,34 14 458 716,32 63 659 896,02 63 659 896,02 3 000 000,00

0,02% 0,02% 85,29% 90,03% 96,48% 84,65% 84,65% 76,97% 97,33% 73,48% 73,48% 100,00%

0,00% 0,00% 27,65% 9,96% 4,86% 5,10% 5,10% 10,35% 1,91% 8,44% 8,44% 0,40%

0,00 0,00 0,00

3 000 000,00 3 000 000,00 1 365 400,00

3 000 000,00 3 000 000,00 1 222 271,67

100,00% 100,00% 89,52%

0,40% 0,40% 0,16%

0,00 0,00 0,00

1 365 400,00 1 365 400,00 813 559,00

1 222 271,67 1 222 271,67 813 230,54

89,52% 89,52% 99,96%

0,16% 0,16% 0,11%

0,00 0,00 0,00

17 629,00 795 930,00 795 930,00

17 629,00 795 601,54 795 601,54

100,00% 99,96% 99,96%

0,00% 0,11% 0,11%

102

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

Plan uchwalony 3 49 437 559,24

Plan po zmianach 4 54 423 614,61

Wykonanie za 2009 rok 5 50 284 539,67

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 92,39% 6,67%

49 437 559,24 49 437 559,24 447 750,00 447 750,00 447 750,00 0,00

54 423 614,61 54 423 614,61 534 205,68 460 718,39 460 718,39 73 487,29

50 284 539,67 50 284 539,67 528 508,65 456 894,00 456 894,00 71 614,65

92,39% 92,39% 98,93% 99,17% 99,17% 97,45%

6,67% 6,67% 0,07% 0,06% 0,06% 0,01%

630 Turystyka ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 700 Gospodarka mieszkaniowa ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 710 Dziaalno usugowa ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

0,00 15 971 563,00 15 727 686,00 5 447 380,00 10 280 306,00 10 280 306,00 140 000,00

73 487,29 16 167 493,92 15 763 851,92 7 568 351,92 8 195 500,00 8 037 000,00 82 000,00

71 614,65 9 080 164,83 8 730 390,34 6 096 398,28 2 633 992,06 2 503 388,06 35 428,49

97,45% 56,16% 55,38% 80,55% 32,14% 31,15% 43,21%

0,01% 1,20% 1,16% 0,81% 0,35% 0,33% 0,00%

140 000,00 103 877,00

82 000,00 308 790,00

35 428,49 301 494,00

43,21% 97,64%

0,00% 0,04%

103 877,00 0,00

308 790,00 12 852,00

301 494,00 12 852,00

97,64% 100,00%

0,04% 0,00%

0,00 4 224 440,00 3 243 476,00 3 164 476,00 79 000,00 79 000,00 190 000,00 190 000,00 740 964,00

12 852,00 4 137 499,00 3 157 976,00 3 034 703,19 123 272,81 123 272,81 193 100,00 193 100,00 746 423,00

12 852,00 3 348 562,92 2 383 553,34 2 260 746,53 122 806,81 122 806,81 178 586,58 178 586,58 746 423,00

100,00% 80,93% 75,48% 74,50% 99,62% 99,62% 92,48% 92,48% 100,00%

0,00% 0,44% 0,31% 0,29% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,10%

724 964,00 16 000,00 16 000,00

738 423,00 8 000,00 8 000,00

738 423,00 100,00% 8 000,00 100,00% 8 000,00 100,00%

0,10% 0,00% 0,00%

103

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony 3 50 000,00

Plan po zmianach 4 40 000,00

Wykonanie za 2009 rok 5 40 000,00

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 0,01%

50 000,00 49 268 204,97 43 950 769,97 39 871 627,97 4 079 142,00 4 079 142,00 3 950 600,00 3 950 600,00 909 845,00

40 000,00 49 225 053,56 43 869 798,56 40 081 094,56 3 788 704,00 3 788 704,00 3 950 600,00 3 950 600,00 885 165,00

40 000,00 43 702 509,70 38 371 210,50 36 084 999,72 2 286 210,78 2 286 210,78 3 926 644,31 3 926 644,31 885 164,89

100,00% 88,78% 87,47% 90,03% 60,34% 60,34% 99,39% 99,39% 100,00%

0,01% 5,79% 5,08% 4,78% 0,30% 0,30% 0,52% 0,52% 0,12%

750 Administracja publiczna ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli 751 i ochrony prawa oraz sdownictwa ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece Bezpieczestwo publiczne 754 i ochrona przeciwpoarowa ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

909 845,00 456 990,00

885 165,00 519 490,00

885 164,89 519 490,00

100,00% 100,00%

0,12% 0,07%

456 990,00 24 030,00

519 490,00 232 059,00

519 490,00 232 059,00

100,00% 100,00%

0,07% 0,03%

24 030,00

232 059,00

232 059,00

100,00%

0,03%

24 030,00 26 773 140,00 7 291 840,00 4 389 840,00 2 902 000,00 2 902 000,00 1 640 000,00 500 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00

232 059,00 27 074 862,17 6 172 966,17 4 581 616,80 1 591 349,37 1 591 349,37 2 550 144,00 550 000,00 2 000 144,00 2 000 144,00

232 059,00 26 744 476,97 6 029 110,19 4 572 911,43 1 456 198,76 1 456 198,76 2 397 753,08 550 000,00 1 847 753,08 1 847 753,08

100,00% 98,78% 97,67% 99,81% 91,51% 91,51% 94,02% 100,00% 92,38% 92,38%

0,03% 3,55% 0,80% 0,61% 0,19% 0,19% 0,32% 0,07% 0,25% 0,25%

104

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony 3 17 841 300,00

Plan po zmianach 4 18 351 752,00

Wykonanie za 2009 rok 5 18 317 613,70

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,81% 2,43%

13 361 300,00 4 480 000,00 4 480 000,00

13 872 326,00 4 479 426,00 4 479 426,00

13 838 187,70

99,75%

1,84% 0,59% 0,59%

- wydatki majtkowe w tym: inwestycje Dochody od osb prawnych, osb fizycznych i od innych jedn. nie 756 posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwiz. z ich poborem ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 757 Obsuga dugu publicznego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 758 Rne rozliczenia ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 801 Owiata i wychowanie ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

4 479 426,00 100,00% 4 479 426,00 100,00%

808 780,00

878 780,00

732 167,80

83,32%

0,10%

808 780,00 808 780,00 6 162 446,62 3 281 377,90 3 281 377,90 2 881 068,72 2 881 068,72 13 622 621,00 7 025 000,00 7 025 000,00 6 597 621,00 6 597 621,00 211 403 000,71 116 575 267,91 108 498 431,00 8 076 836,91 8 076 836,91 94 268 707,00 89 077 407,00 5 191 300,00 5 191 300,00 419 365,00

878 780,00 878 780,00 7 910 993,39 4 082 377,90 4 082 377,90 3 828 615,49 3 828 615,49 7 480 834,59 883 213,59 883 213,59 6 597 621,00 6 597 621,00 235 077 464,21 128 256 536,84 120 126 792,68 8 129 744,16 8 129 744,16 97 559 858,44 91 937 691,93 5 622 166,51 5 622 166,51 207 194,00

732 167,80 732 167,80 3 640 147,62 588 138,21 588 138,21 3 052 009,41 3 052 009,41 6 597 621,00 0,00 0,00 6 597 621,00 6 597 621,00 220 744 160,18 124 211 522,16 117 812 582,66 6 398 939,50 6 398 939,50 95 554 909,12 91 810 645,02 3 744 264,10 3 744 264,10 207 192,71

83,32% 83,32% 46,01% 14,41% 14,41% 79,72% 79,72% 88,19% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 93,90% 96,85% 98,07% 78,71% 78,71% 97,94% 99,86% 66,60% 66,60% 100,00%

0,10% 0,10% 0,48% 0,08% 0,08% 0,40% 0,40% 0,87% 0,00% 0,00% 0,87% 0,87% 29,26% 16,46% 15,62% 0,84% 0,84% 12,67% 12,17% 0,50% 0,50% 0,03%

419 365,00 0,00 0,00

158 183,00 49 011,00 49 011,00

158 183,00

100,00%

0,02% 0,01% 0,01%

49 009,71 100,00% 49 009,71 100,00%

105

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW ZE RDE ZAGRANICZNYCH, NIE PODLEGAJCYCH ZWROTOWI (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan po zmianach 4 162 647,00 112 885,00 49 762,00 49 762,00 23 641,00

Wykonanie za 2009 rok 5 162 640,31 112 878,31 49 762,00 49 762,00 23 641,00

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

0,00 0,00 0,00

23 641,00 23 641,00 296 410,00

23 641,00 23 641,00 296 410,00

100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,04%

0,00 0,00 25 600,00

296 410,00 296 410,00 2 372 273,45

296 410,00 296 410,00 76 441,17

100,00% 100,00% 3,22%

0,04% 0,04% 0,01%

25 600,00 0,00 0,00 114 060,80

105 607,35 2 266 666,10 2 266 666,10 6 197 445,48

76 441,17 0,00 0,00 210 665,71

72,38% 0,00% 0,00% 3,40%

0,01% 0,00% 0,00% 0,03%

114 060,80 0,00 0,00

346 895,48 5 850 550,00 5 850 550,00

198 221,71 12 444,00 12 444,00

57,14% 0,21% 0,21%

0,03% 0,00% 0,00%

0,00

720,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00 0,00

720,00 738,00

0,00 738,00

0,00% 100,00%

0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

738,00 456 750,00 114 187,50 114 187,50

738,00 456 750,00 114 187,50 114 187,50

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,06% 0,02% 0,02%

803 Szkolnictwo wysze ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

106

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony 3 0,00

Plan po zmianach 4 342 562,50

Wykonanie za 2009 rok 5 342 562,50

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 0,04%

0,00 10 383 072,00 4 496 800,00 4 496 800,00 0,00 0,00 3 076 000,00 91 000,00 2 985 000,00 2 985 000,00 8 808,00

342 562,50 12 148 939,26 4 990 537,83 4 809 725,92 180 811,91 180 811,91 2 569 955,80 109 955,80 2 460 000,00 2 460 000,00 11 753,00

342 562,50 100,00% 11 898 672,95 4 853 718,68 4 672 973,89 180 744,79 180 744,79 2 463 181,80 109 937,80 2 353 244,00 2 353 244,00 11 753,00 97,94% 97,26% 97,16% 99,96% 99,96% 95,85% 99,98% 95,66% 95,66% 100,00%

0,04% 1,58% 0,64% 0,62% 0,02% 0,02% 0,33% 0,01% 0,32% 0,32% 0,00%

851 Ochrona zdrowia ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: -wydatki majtkowe ` w tym: inwestycje 852 Pomoc spoeczna ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

8 808,00 2 801 464,00

11 753,00 4 576 221,00

11 753,00 4 569 547,84

100,00% 99,85%

0,00% 0,61%

2 801 464,00 0,00

4 576 221,00 471,63

4 569 547,84 471,63

99,85% 100,00%

0,61% 0,00%

0,00 0,00 68 571 656,00 18 472 249,00 18 472 249,00 14 171 492,00 14 079 492,00 92 000,00 92 000,00 30 549 443,00

471,63 471,63 71 474 771,46 20 998 158,76 20 998 158,76 15 743 105,80 15 563 299,21 179 806,59 179 806,59 27 086 611,00

471,63

100,00%

0,00% 0,00% 9,38% 2,75% 2,75% 2,06% 2,05% 0,01% 0,01% 3,55%

471,63 100,00% 70 751 484,51 98,99% 20 786 336,48 20 786 336,48 15 568 258,81 15 480 442,56 87 816,25 87 816,25 26 791 960,47 98,99% 98,99% 98,89% 99,47% 48,84% 48,84% 98,91%

30 549 443,00

27 086 611,00

26 791 960,47

98,91%

3,55%

107

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego:

Plan uchwalony 3 12 240,00

Plan po zmianach 4 12 240,00

Wykonanie za 2009 rok 5 12 240,00

w zotych i w groszach % udz. w % wyk. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 0,00%

12 240,00 3 445 262,00

12 240,00 4 717 760,00

12 240,00 4 717 733,75

100,00% 100,00%

0,00% 0,63%

3 445 262,00 1 920 970,00 1 920 970,00 0,00

4 717 760,00 1 872 607,00 1 872 607,00 999 288,90

4 717 733,75 1 863 692,00 1 863 692,00 966 263,00

100,00% 99,52% 99,52% 96,70%

0,63% 0,25% 0,25% 0,13%

0,00 0,00

999 288,90 45 000,00

966 263,00 45 000,00

96,70% 100,00%

0,13% 0,01%

- wydatki biece Pozostae zadania w zakresie 853 polityki spoecznej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

0,00 6 679 048,92 2 062 941,00 1 722 941,00 340 000,00 340 000,00 4 236 029,00 4 038 029,00 198 000,00 198 000,00 215 600,00

45 000,00 6 950 989,93 2 079 465,39 1 702 090,00 377 375,39 377 375,39 4 457 959,59 4 334 015,97 123 943,62 123 943,62 249 020,00

45 000,00 6 948 939,99 2 079 223,59

100,00% 99,97% 99,99%

0,01% 0,92% 0,28% 0,23% 0,05% 0,05% 0,59% 0,57% 0,02% 0,02% 0,03%

1 701 848,20 99,99% 377 375,39 100,00% 377 375,39 100,00% 4 457 287,95 99,98% 4 333 344,33 99,98% 123 943,62 100,00% 123 943,62 100,00% 247 897,68 99,55%

215 600,00 164 478,92

249 020,00 164 544,95

247 897,68 164 530,77

99,55% 99,99%

0,03% 0,02%

164 478,92 17 178 316,00 3 600 506,00 3 600 506,00 13 577 810,00 13 577 810,00

164 544,95 18 107 110,22 3 518 913,11 3 518 913,11 13 943 638,11 13 839 026,04

164 530,77 17 848 222,38 3 509 754,72 3 509 754,72 13 912 970,83 13 808 358,76

99,99% 98,57% 99,74% 99,74% 99,78% 99,78%

0,02% 2,37% 0,47% 0,47% 1,84% 1,83%

108

WYDATKI

Dz. 1

Nazwa 2 - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan po zmianach 4 104 612,07 104 612,07 553 734,00 553 734,00 20 020,00

w zotych i w groszach % udz. w Wykonanie % wyk. wydatkach za 2009 rok (5:4) ogem 5 6 7 104 612,07 100,00% 0,01% 104 612,07 100,00% 0,01% 356 431,95 356 431,95 19 680,00 64,37% 64,37% 98,30% 0,05% 0,05% 0,00%

0,00 0,00

20 020,00 70 805,00

19 680,00 49 384,88

98,30% 69,75%

0,00% 0,01%

0,00 17 594 970,53 17 552 368,08 13 246 292,08 4 306 076,00 2 678 576,00 42 602,45

70 805,00 25 006 771,10 24 964 168,65 21 961 422,59 3 002 746,06 2 653 746,06 42 602,45

49 384,88 23 663 074,32 23 627 528,04 21 288 815,05 2 338 712,99 1 989 712,99 35 546,28

69,75% 94,63% 94,65% 96,94% 77,89% 74,98% 83,44%

0,01% 3,14% 3,13% 2,82% 0,31% 0,26% 0,01%

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe ` w tym: inwestycje Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe ` w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 926 Kultura fizyczna i sport ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe ` w tym: inwestycje 900

39 338,45 3 264,00 3 264,00 25 307 358,11 12 142 828,00 10 342 828,00 1 800 000,00 1 800 000,00 13 164 530,11 11 599 142,00 1 565 388,11 1 565 388,11 52 748 011,54 52 748 011,54 9 930 730,54 42 817 281,00 42 817 281,00 0,00

39 338,45 3 264,00 3 264,00 25 855 137,67 12 121 315,56 10 321 315,56 1 800 000,00 1 800 000,00 13 733 822,11 12 093 994,00 1 639 828,11 1 639 828,11 87 049 985,52 68 141 859,04 10 818 553,54 57 323 305,50 57 323 305,50 18 908 126,48

35 546,28 0,00 0,00 24 434 125,98 11 861 109,93 10 265 625,93 1 595 484,00 1 595 484,00 12 573 016,05 12 093 994,00 479 022,05 479 022,05 73 388 477,43 54 488 449,16 10 570 250,29 43 918 198,87 43 918 198,87 18 900 028,27

90,36% 0,00% 0,00% 94,50% 97,85% 99,46% 88,64% 88,64% 91,55% 100,00% 29,21% 29,21% 84,31% 79,96% 97,70% 76,61% 76,61% 99,96%

0,01% 0,00% 0,00% 3,24% 1,57% 1,36% 0,21% 0,21% 1,67% 1,60% 0,07% 0,07% 9,73% 7,22% 1,40% 5,82% 5,82% 2,51%

0,00 0,00 0,00

28 126,48 18 880 000,00 18 880 000,00

20 028,27 71,21% 18 880 000,00 100,00% 18 880 000,00 100,00%

0,01% 2,50% 2,50%

109

WYDATKI

Wydatki budetowe w 2009 roku zostay zrealizowane w 89,65% planu, to jest:

w kwocie ogem
z tego: wydatki biece wydatki majtkowe w tym: 1. Wydatki na zadania wasne (gmina) co stanowi 89,17% planu na 2009 rok w tym: wydatki majtkowe 2. Wydatki na zadania wasne (powiat) co stanowi 89,56% planu na 2009 rok w tym: wydatki majtkowe 3. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej (gmina) co stanowi 98,96% planu na 2009 rok 4. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej (powiat) co stanowi 99,80% planu na 2009 rok w tym: wydatki majtkowe 5. Wydatki finansowane z dotacji na zadania wasne (gmina) co stanowi 97,67% planu na 2009 rok w tym: wydatki majtkowe 6. Wydatki finansowane z dotacji na zadania wasne (powiat) co stanowi 95,53% planu na 2009 rok w tym: wydatki majtkowe 7. Wydatki na zadania realizowane z funduszy celowych (gmina) co stanowi 99,22% planu na 2009 rok w tym: wydatki majtkowe 8. Wydatki na zadania realizowane z funduszy celowych (powiat) co stanowi 100,00% planu na 2009 rok w tym: wydatki majtkowe 96,53% planu 78,46% planu

754.421.827,39 z
503.133.645,48 z 251.288.181,91 z

378.924.429,68 z 99.786.053,50 z 238.966.547,27 z 72.400.551,19 z

27.932.581,76 z

24.715.444,22 z 4.487.426,00 z

8.281.358,41 z 3.049.009,71 z

3.248.603,98 z 1.272.033,67 z

43.321,00 z 23.641,00 z

296.410,00 z 296.410,00 z

110

WYDATKI
9. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (gmina) co stanowi 100,00% planu na 2009 rok 10. Wydatki na zadania realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej (gmina) co stanowi 89,90% planu na 2009 rok w tym: wydatki majtkowe 11. Wydatki na zadania realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej (powiat) co stanowi 83,42% planu na 2009 rok w tym: wydatki majtkowe

85.000,00 z

20.875.975,91 z 19.675.601,54 z

51.052.155,16 z 50.297.455,30 z

111

WYDATKI
Struktura wydatkw budetowych wedug udziau w wydatkach ogem na 31.12.2009 roku przedstawia si nastpujco: Dzia 801 Owiata i wychowanie................................................................................. 29,26% Dzia 600 Transport i czno..................................................................................... 27,65% Dzia 926 Kultura fizyczna i sport..................................................................................9,73% Dzia 852 Pomoc spoeczna............................................................................................9,38% Dzia 750 Administracja publiczna................................................................................ 5,79% Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa................................3,55% Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.................................................. 3,24% Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska.............................................. 3,14% Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza................................................................ 2,37% Dzia 851 Ochrona zdrowia............................................................................................ 1,58% Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa............................................................................ 1,20% Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej..........................................0,92% Dzia 758 Rne rozliczenia...........................................................................................0,87% Dzia 757 Obsuga dugu publicznego........................................................................... 0,48% Dzia 710 Dziaalno usugowa.................................................................................... 0,44% Dzia 020 Lenictwo....................................................................................................... 0,14% Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem........................................................... 0,10% Dzia 630 Turystyka....................................................................................................... 0,07% Dzia 803 Szkolnictwo wysze.......................................................................................0,06% Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa...............................................................0,03%

112

REALIZACJA WYDATKW BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2009 ROKU WEDUG DZIAW (W ZOTYCH I GROSZACH)

Dzia 926 - Kultura fizyczna i sport Dzia 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dzia 900 - Gospodarka komunalna ... Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Dzia 853 - Pozostae zadania w zakresie... Dzia 852 - Pomoc spoeczna Dzia 851 - Ochrona zdrowia Dzia 803 - Szkolnictwo wysze Dzia 801 - Owiata i wychowanie Dzia 758 - Rne rozliczenia Dzia 757 - Obsuga dugu publicznego Dzia 756 - Dochody od osb prawnych, ..... Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne ... Dzia 751 - Urzdy naczelnych organw ... Dzia 750 - Administracja publiczna Dzia 710 - Dziaalno usugowa Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa Dzia 630 - Turystyka Dzia 600 - Transport i czno Dzia 550 - Hotele i restauracje Dzia 020 - Lenictwo Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo 0,00 50 000 000,00 100 000 000,00 150 000 000,00 200 000 000,00 250 000 000,00

REALIZACJA WYDATKW BUDETU MIASTA BIELSKA-BIAEJ W 2009 ROKU WEDUG RODZAJW ZADA (W ZOTYCH I GROSZACH)

400 000 000,00

350 000 000,00

300 000 000,00

250 000 000,00

200 000 000,00

150 000 000,00

100 000 000,00

50 000 000,00

0,00 zadania wasne zadania zlecone z zakresu adm. rzdowej dotacje na zadania wasne
GMINA

zadania realizowane z funduszy celowych

zadania real. na podst. porozum. adm. rzd.

zadania real. ze rodkw Unii Europejskiej

POWIAT

WYDATKI

DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO


Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony 3 760 437 882,00 Plan po zmianach 4 Wykonanie za 2009 roku 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 010 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 01030 Izby rolnicze ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 01095 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00

48 644,40 37 000,00 37 000,00 11 644,40

35 783,61 24 139,21 24 139,21 11 644,40

73,56% 65,24% 65,24% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00

11 644,40 12 000,00 12 000,00 12 000,00 36 644,40 25 000,00 25 000,00 11 644,40

11 644,40 8 089,21 8 089,21 8 089,21 27 694,40 16 050,00 16 050,00 11 644,40

100,00% 67,41% 67,41% 67,41% 75,58% 64,20% 64,20% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

11 644,40

11 644,40

100,00%

0,00%

Rozdzia 01030 Izby rolnicze

8.089,21 z

tj. 67,41% planu

Wydatki w tym rozdziale w 2009 roku realizowane byy przez Wydzia Dochodw Budetowych Urzdu Miejskiego ze rodkw wasnych budetu gminy i ksztatoway si nastpujco: Wydatki biece 67,41% planu 8.089,21 z

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z pn. zm.) rodki w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego, przeznaczone s na wpat Gminy Bielsko-Biaa na rzecz lskiej Izby Rolniczej w Katowicach, przekazywan po upywie terminu wpat kadej raty podatku rolnego. Nisze ni planowano wykonanie zwizane jest ze zmian klasyfikacji gruntw.

Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno

27.694,40 z tj. 75,58% planu

Wydatki w rozdziale 01095 realizowane byy przez Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzdu Miejskiego. W 2009 roku z powyszych rodkw zostay zrealizowane:

115

WYDATKI
Wydatki biece w tym: pozostae wydatki biece 75,58% planu 27.694,40 z 27.694,40 z

Wydatki w zakresie rolnictwa realizowane byy jako zadania wasne gminy. rodki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone s na pokrycie kosztw niszczenia chwastw na gruntach gminnych o pow. 23 ha 36 a. Niskie wykonanie wydatkw (na poziomie 64,20%) wynika z faktu, i w stosunku do 2008 roku zmniejszya si o 2 ha 19 a powierzchnia gruntw, na ktrej niszczy si chwasty. Ponadto realizowane byy wydatki w ramach zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, z ktrych dokonano zwrotu pobranego podatku akcyzowego od paliwa do cignikw rolniczych. Zwrotu dokonano w dwch transzach, w pierwszej zwrcono podatek 9 rolnikom, w drugiej 8 rolnikom. Wydatki te zostay zrealizowane w 100%.

DZIA 020 LENICTWO


Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 760 437 882,00 4 Wykonanie za 2009 roku 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 020 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 02001 Gospodarka lena ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 02002 Nadzr nad gospodark len ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

639 270,00 623 170,00 623 170,00 16 100,00 16 100,00 623 170,00 623 170,00 623 170,00 16 100,00 16 100,00 16 100,00

1 079 270,00 1 063 170,00 1 063 170,00 16 100,00 16 100,00 1 063 170,00 1 063 170,00 1 063 170,00 16 100,00 16 100,00 16 100,00

1 074 997,73 1 058 917,73 1 058 917,73 16 080,00 16 080,00 1 058 917,73 1 058 917,73 1 058 917,73 16 080,00 16 080,00 16 080,00

99,60% 99,60% 99,60% 99,88% 99,88% 99,60% 99,60% 99,60% 99,88% 99,88% 99,88%

0,14% 0,14% 0,14% 0,00% 0,00% 0,14% 0,14% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00%

Rozdzia 02001 Gospodarka lena

1.058.917,73 z

tj. 99,60% planu

Dysponentem rodkw wasnych z budetu gminy, wydatkowanych w rozdziale 02001, jest Wydzia Gospodarki Miejskiej Urzdu Miejskiego w Bielsku-Biaej. W 2009 roku z powyszych rodkw zostay zrealizowane: Wydatki biece w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze tj. wynagrodzenia bezosobowe - zakup usug remontowych
116

99,60% planu

1.058.917,73 z 16.164,00 z 55.848,57 z

WYDATKI
pozostae wydatki biece 986.905,16 z

Wydatki w tym rozdziale dotyczyy: konserwacji lasu komunalnego - s to prace zwizane z utrzymaniem lasu komunalnego m.in.: wycinka drzew, prace pielgnacyjne oraz konserwacyjno-porzdkowe, wykonywane przez Ziele Miejsk Sp. z o.o. w Bielsku-Biaej, opaty podatku lenego, kosztw zatrudnienia inspektora nadzoru, ktry zajmuje si kontrol wykonywanych na terenie lasu prac, remontu Leniczwki Lasu Komunalnego.

Rozdzia 02002 Nadzr nad gospodark len 16.080,00 z tj. 99,88% planu
Wydatki w rozdziale 02002 realizuje Wydzia Ochrony rodowiska Urzdu Miejskiego. W rozdziale tym wydatkowano rodki wasne z budetu powiatu i zrealizowano: Wydatki biece w tym: 99,88% planu 16.080,00 z

16.080,00 z pozostae wydatki biece tj. wydatki zwizane z nadzorem nad lasami nie bdcymi wasnoci Skarbu Pastwa. Nadzr obejmuje m.in.: egzekwowanie od wacicieli lasu zada okrelanych w planach urzdzenia lasu w zakresie: odnowie i zalesie, pielgnacji i ochrony lasu, przebudowy drzewostanu, wyrbu drzew; cechowania drewna i wydawania dokumentw legalnoci pozyskanego w lasach drewna.

DZIA 550 HOTELE I RESTAURACJE


Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony 3 760 437 882,00 Plan po zmianach 4 841 485 985,23 Wykonanie za 2009 roku 5 754 421 827,39 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

RAZEM WYDATKI DZ. 550 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 55001 Schroniska turystyczne ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rozdzia 55001 Schroniska turystyczne

7,90 z

tj. 0,02% planu

rodki wasne z budetu gminy, przeznaczone na wydatki majtkowe, realizowane przez Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego, zostay opisane w Zaczniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.
117

WYDATKI

DZIA 600 TRANSPORT I CZNO


Wykonanie za 2009 roku 5 754 421 827,39 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony 3 760 437 882,00

Plan po zmianach 4 841 485 985,23

RAZEM WYDATKI DZ. 600 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 60004 Lokalny transport zbiorowy ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

232 593 202,60 77 200 988,71 31 918 466,00 45 282 522,71 45 282 522,71 105 954 654,65 12 403 974,00 93 550 680,65 93 550 680,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

244 538 370,15 83 449 167,80 37 992 505,80 45 456 662,00 45 456 662,00 101 486 628,74 14 854 974,00 86 631 654,74 86 631 654,74 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 365 400,00 1 365 400,00 1 365 400,00 813 559,00

208 570 911,92 75 132 257,70 36 654 876,05 38 477 381,65 38 477 381,65 78 118 612,34 14 458 716,32 63 659 896,02 63 659 896,02 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 222 271,67 1 222 271,67 1 222 271,67 813 230,54

85,29% 90,03% 96,48% 84,65% 84,65% 76,97% 97,33% 73,48% 73,48% 100,00% 100,00% 100,00% 89,52% 89,52% 89,52% 99,96%

27,65% 9,96% 4,86% 5,10% 5,10% 10,35% 1,91% 8,44% 8,44% 0,40% 0,40% 0,40% 0,16% 0,16% 0,16% 0,11%

0,00 0,00 0,00 49 437 559,24

17 629,00 795 930,00 795 930,00 54 423 614,61

17 629,00 795 601,54 795 601,54 50 284 539,67

100,00% 99,96% 99,96% 92,39%

0,00% 0,11% 0,11% 6,67%

49 437 559,24 49 437 559,24 22 206 312,00 22 206 312,00 13 921 000,00 8 285 312,00 8 285 312,00 155 392 213,89 105 954 654,65 12 403 974,00 93 550 680,65 93 550 680,65 0,00 0,00 0,00

54 423 614,61 54 423 614,61 24 699 039,80 24 699 039,80 14 848 039,80 9 851 000,00 9 851 000,00 157 275 643,35 101 486 628,74 14 854 974,00 86 631 654,74 86 631 654,74 1 365 400,00 1 365 400,00 1 365 400,00

50 284 539,67 50 284 539,67 24 686 489,92 24 686 489,92 14 847 293,92 9 839 196,00 9 839 196,00 129 625 423,68 78 118 612,34 14 458 716,32 63 659 896,02 63 659 896,02 1 222 271,67 1 222 271,67 1 222 271,67

92,39% 92,39% 99,95% 99,95% 99,99% 99,88% 99,88% 82,42% 76,97% 97,33% 73,48% 73,48% 89,52% 89,52% 89,52%

6,67% 6,67% 3,27% 3,27% 1,97% 1,30% 1,30% 17,18% 10,35% 1,91% 8,44% 8,44% 0,16% 0,16% 0,16%

118

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 92,39% 6,67%

Rozdz. 1

Nazwa 2 ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 49 437 559,24 4 54 423 614,61

Wykonanie za 2009 roku 5 50 284 539,67

49 437 559,24 49 437 559,24 45 846 648,71 45 846 648,71 11 149 438,00 34 697 210,71 34 697 210,71 0,00 0,00 0,00 0,00

54 423 614,61 54 423 614,61 53 340 659,00 49 527 100,00 16 283 438,00 33 243 662,00 33 243 662,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 813 559,00

50 284 539,67 50 284 539,67 47 056 184,90 43 242 954,36 15 557 486,62 27 685 467,74 27 685 467,74 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 813 230,54

92,39% 92,39% 88,22% 87,31% 95,54% 83,28% 83,28% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96%

6,67% 6,67% 6,24% 5,73% 2,06% 3,67% 3,67% 0,40% 0,40% 0,40% 0,11%

60016 Drogi publiczne gminne ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 60017 Drogi wewntrzne ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 60095 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

0,00 0,00 0,00 1 226 000,00 1 226 000,00 1 226 000,00 7 922 028,00 7 922 028,00 5 622 028,00 2 300 000,00 2 300 000,00

17 629,00 795 930,00 795 930,00 1 097 000,00 1 097 000,00 1 097 000,00 8 126 028,00 8 126 028,00 5 764 028,00 2 362 000,00 2 362 000,00

17 629,00 795 601,54 795 601,54 979 188,17 979 188,17 979 188,17 6 223 625,25 6 223 625,25 5 270 907,34 952 717,91 952 717,91

100,00% 99,96% 99,96% 89,26% 89,26% 89,26% 76,59% 76,59% 91,44% 40,34% 40,34%

0,00% 0,11% 0,11% 0,13% 0,13% 0,13% 0,83% 0,83% 0,70% 0,13% 0,13%

Rozdzia 60004 Lokalny transport zbiorowy 24.686.489,92 z tj. 99,95% planu


rodki wasne z budetu gminy, wydatkowane w rozdziale 60004, przeznaczone s na dotacj przedmiotow oraz dotacj celow dla Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego w Bielsku-Biaej. W 2009 roku z powyszych rodkw zrealizowano: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6)
119

99,88% planu

9.839.196,00 z 9.839.196,00 z

WYDATKI
Wydatki biece w tym: 99,99% planu 14.847.293,92 z 14.847.293,92 z

dotacja dla Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego

Szczegowe informacje dotyczce przychodw oraz rozchodw Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego w Bielsku-Biaej przedstawiono w Czci E niniejszego sprawozdania.

Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 129.625.423,68 z tj. 82,42% planu
Wydatki w rozdziale 60015 realizowane s przez: Miejski Zarzd Drg w Bielsku-Biaej oraz Wydzia Finansowo-Ksigowy Urzdu Miejskiego. W ramach rozdziau 60015 wydatkowano w 2009 roku: rodki wasne z budetu powiatu dotacje na zadania wasne powiatu rodki z budetu Unii Europejskiej 78.118.612,34 z 1.222.271,67 z 50.284.539,67 z

Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: 97,33% planu 80,86% planu 115.166.707,36 z 115.166.707,36 z 14.458.716,32 z 12.320,00 z

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (umowy zlecenia obejmujce: uzupenienie, archiwizacj szkd komunikacyjnych; dokumentacji dotyczcej weryfikacj kosztorysw powykonawczych dotyczcych robt zwizanych z utrzymaniem sygnalizacji wietlnej; kompletowanie, kserowanie i archiwizacja dokumentacji dotyczcej prowadzonych inwestycji na drogach powiatowych) zakup usug remontowych tj. wydatki zwizane z remontem ulic: Grayskiego, Lwowskiej, Pisudskiego, Janowickiej, Bestwiskiej oraz ulicy Szarotki w rejonie skrzyowania z ulic Lotnicz pozostae wydatki biece w tym: dostawa energii do sygnalizacji wietlnej biece utrzymanie drg (3.314.478,24 z), utrzymanie zieleni i wycinka drzew (953.107,60 z), utrzymanie obiektw mostowych (706.192,60 z), konserwacja i czyszczenie wpustw ulicznych oraz utrzymanie poboczy (576.044,02 z), odprowadzanie wd opadowych (4.144.832,91 z), biece utrzymanie oznakowania drogowego i sygnalizacji wietlnej (1.720.387,66 z), koszty zwizane z utrzymaniem
120

2.173.420,26 z

12.272.976,06 z 457.770,96 z

WYDATKI
tunelu w ramach wza komunikacyjnego Hulanka (101.736,35 z), koszty monitoringu oraz projektw, dokumentacji, uzgodnie i ogosze w prasie opaty za dostp do sieci Internet oraz usugi telefonii komrkowej i stacjonarnej, zwizane z eksploatacj wza Hulanka opaty za wyczenie gruntw z produkcji rolnej odszkodowania na rzecz osb fizycznych i prawnych, zwizane z uszkodzeniami pojazdw na drogach usugi obejmujce wykonanie ekspertyz, opinii technicznych zakup materiaw niezbdnych do utrzymania oznakowania pionowego

11.703.877,78 z

19.680,04 z 19.859,41 z 51.995,57 z 3.538,00 z 16.254,30 z

Nisze ni planowano wykonanie wydatkw biecych w tym rozdziale zostao wyjanione przy omawianiu wykonania w rozdziale 60016.

Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne 47.056.184,90 z tj. 88,22% planu


Wydatki w rozdziale 60016 realizowane s przez: Miejski Zarzd Drg w Bielsku-Biaej oraz Wydzia Finansowo-Ksigowy Urzdu Miejskiego. W 2009 roku w ramach rozdziau 60016 wydatkowano rodki z ktrych zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: 95,55% planu 84,99% planu 31.481.069,28 z 31.481.069,28 z 15.575.115,62 z 4.100,00 z

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (umowy zlecenia obejmujce: uporzdkowanie, uzupenienie i archiwizacj dokumentacji dotyczcej kanalizacji; kompletowanie dokumentacji do wnioskw o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych) zakup usug remontowych m.in.: remonty ulic: Kaperskiej, Bosmaskiej, Kapitaskiej, Sokolej, Kaliskiej, Szczygw, Pomorskiej, Gdaskiej, Supskiej, w. Franciszka oraz Drzymay, Reja, Myskiej i 13 Zakrtw. Ponadto remont jezdni i chodnikw przy ulicy Gazowniczej, remont schodw terenowych, chodnika oraz drogi dojazdowej do boiska od ulicy Myskiej do ulicy Widok. pozostae wydatki biece w tym: biece utrzymanie drg (3.677.017,36 z), utrzymanie mostw i przepustw (525.719,11 z) utrzymanie poboczy i wpustw ulicznych (806.171,17 z) oraz oznakowania (457.710,04 z), utrzymanie zieleni wraz z wycink drzew
121

7.463.793,63 z

8.107.221,99 z

WYDATKI
(365.044,22 z), koszty odprowadzania wd opadowych (1.980.127,50 z), koszty dokumentacji, uzgodnie i projektw, kosztorysw, monitoringu oraz ogosze w prasie, a take nadzr inwestorski nad robotami (103.926,47 z) oraz promocja projektu pt.: Budowa ulicy Sarni Potok w Bielsku - Biaej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 (20.740,00 z) opaty za wyczenie gruntw z produkcji rolnej odszkodowania na rzecz osb fizycznych i prawnych, zwizane z uszkodzeniami pojazdw na drogach zakup niezbdnych materiaw (m. in.: znaki i lustra drogowe) zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

8.051.165,88 z 8.074,94 z 20.754,06 z 18.687,11 z 8.540,00 z

Nisze wykonanie wydatkw biecych w rozdziaach 60015 i 60016 wynika z: niewykorzystania czci rodkw przeznaczonych na opaty za usugi telekomunikacyjne w zwizku z mniejsz ni zakadano iloci pocze wykonywanych m.in. z aparatw zainstalowanych w tunelu nalecym do wza komunikacyjnego Hulanka; zawarcia korzystnej umowy z ubezpieczycielem w zakresie wypaty odszkodowa z tytuu uszkodze pojazdw; wykonania mniejszej ni pierwotnie planowano iloci ekspertyz w sprawach zwizanych ze stanem technicznym i eksploatacj drg; uzyskania oszczdnoci w wyniku przeprowadzonego postpowania przetargowego.

Rozdzia 60017 Drogi wewntrzne

979.188,17 z

tj. 89,26 % planu

Wydatki w rozdziale 60017 realizowane s przez Miejski Zarzd Drg w Bielsku-Biaej. W 2009 roku w rozdziale tym wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, w ramach ktrych zrealizowane zostay: Wydatki biece w tym: 89,26% planu 979.188,17 z 670.196,02 z

zakup usug remontowych (remonty drg wewntrznych w tym: ul. Daszyskiego, ul. Spdzielcw, ul. Zapocie Due oraz ul. Taskiego) pozostae wydatki biece w tym: biece utrzymanie drg wewntrznych podatek od nieruchomoci dot. drg wewntrznych opaty za trway zarzd dot. drg wewntrznych

308.992,15 z 285.525,92 z 20.725,00 z 2.741,23 z

Nisze ni planowano wykonanie wydatkw biecych wynika z oszczdnoci zwizanych z wyborem taszych ni przewidywano ofert, w trakcie procedur przetargowych.

122

WYDATKI Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno 6.223.625,25 z tj. 76,59 % planu

Wydatki w rozdziale 60095 realizowane s przez: Miejski Zarzd Drg w Bielsku-Biaej oraz Wydzia Inwestycji i Wydzia Promocji Miasta Urzdu Miejskiego. rodki wasne z budetu gminy, wydatkowane w ramach tego rozdziau, przeznaczone zostay na: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: 91,44% planu 40,34% planu 952.717,91 z 952.717,91 z 5.270.907,34 z 4.207.992,96 z 112.324,15 z

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych w tym: naprawy rodkw transportowych, urzdze i sprztu, remont ogrodzenia oraz naprawa klimatyzacji w siedzibie MZD, a take remont dachu i sali narad pozostae wydatki biece w tym: opaty za energi elektryczn dostarczan do siedziby MZD zakup materiaw biurowych i rodkw czystoci, zakup paliwa i czci do samochodw oraz artykuw papierniczych i prasy zakup akcesoriw komputerowych oraz programw i licencji badania okresowe pracownikw i posiki regeneracyjne oraz ekwiwalenty opaty za usugi bankowe i pocztowe, koszty biecego utrzymania czystoci oraz opaty za dozr w siedzibie MZD, opaty za przegldy samochodw i inne usugi opaty za dostp do sieci Internet oraz usugi telefonii komrkowej i stacjonarnej podre subowe krajowe i ryczaty koszty ubezpieczenia budynkw, samochodw i sprztu, ubezpieczenie OC zwizane z dziaalnoci jednostki odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wpata na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych podatek od nieruchomoci dot. siedziby MZD opaty za trway zarzd dot. siedziby MZD opaty za znaki sdowe z tytuu prowadzonych spraw koszty szkole pracownikw

950.590,23 z 88.933,37 z

106.603,87 z 37.945,44 z 6.337,67 z

280.670,10 z 51.863,88 z 9.062,70 z 207.240,00 z 58.195,64 z 42.021,00 z 11.643,00 z 12.255,66 z 2.058,80 z 35.759,10 z

Brak 100% wykonania planu wydatkw biecych wynika z racjonalnej gospodarki finansowej jednostki.

123

WYDATKI

DZIA 630 TURYSTYKA


Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony 3 760 437 882,00 Plan po zmianach 4 Wykonanie za 2009 roku 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 630 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 63001 Orodki informacji turystycznej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: -wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

447 750,00 447 750,00 447 750,00 0,00

534 205,68 460 718,39 460 718,39 73 487,29

528 508,65 456 894,00 456 894,00 71 614,65

98,93% 99,17% 99,17% 97,45%

0,07% 0,06% 0,06% 0,01%

0,00 383 750,00 383 750,00 383 750,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00

73 487,29 383 750,00 383 750,00 383 750,00 150 455,68 76 968,39 76 968,39 73 487,29

71 614,65 381 412,05 381 412,05 381 412,05 147 096,60 75 481,95 75 481,95 71 614,65

97,45% 99,39% 99,39% 99,39% 97,77% 98,07% 98,07% 97,45%

0,01% 0,05% 0,05% 0,05% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00

73 487,29

71 614,65

97,45%

0,01%

Rozdzia 63001 Orodki informacji turystycznej 381.412,05 z

tj. 99,39 % planu

Dysponentem rodkw wydatkowanych w tym rozdziale jest Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Biaej, ktre dziaa jako jednostka budetowa Gminy Bielsko-Biaa. Zatrudnienie w jednostce wynosi 5,5 etatu, z czego: 4 etaty to pracownicy funkcyjni, 1 etat kierownik jednostki, 0,5 etatu to obsuga finansowa i ksigowa. W ramach wykonywania swoich zada statutowych Miejskie Centrum Informacji Turystycznej udziela informacji na temat miasta i jego atrakcji za pomoc wszelkich moliwych mediw oraz bezporednio klientom odwiedzajcym placwk. Na bieco zbierane i magazynowane s informacje oraz aktualizowana jest baza danych w serwisie internetowym. Ponadto jednostka wsppracuje z Wydziaem Promocji Miasta Urzdu Miejskiego w Bielsku-Biaej w zakresie dziaalnoci wydawniczej oraz w zakresie projektowania, wykonawstwa, dostaw i dystrybucji materiaw promocyjnych, a take organizacji i uczestnictwa w imprezach promocyjnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nastpujce waniejsze zadania:
124

WYDATKI
1. Wsppraca dotyczca tworzenia lskiego Systemu Informacji Turystycznej w ramach dziaania Systemy Informacji Turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego, 2. Obsuga zagranicznych i krajowych targw turystycznych w Brnie, Pradze, Budapeszcie, Moskwie, Sosnowcu, Gdasku, Warszawie i Poznaniu, 3. Realizacja projektu pn. Bielsko Biaa w Euroregionie Beskidy aktywny wypoczynek w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, 4. Administrowanie multimedialnymi kioskami informacyjnymi oraz bieca aktualizacja danych infomatw znajdujcych si w miecie, 5. Aktualizacja bazy danych nowej wersji Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej, 6. Praca nad zestawem aplikacji do penej obsugi informacji turystycznej w miecie, 7. Utworzenie serwisu narciarskiego dla aktywnych turystw odwiedzajcych miasto, 8. Udzia w organizacji i obsudze stoiska promujcego miasto podczas XXII Midzynarodowych Energetycznych Targw Bielskich, 9. Stworzenie graficznej prezentacji linii komunikacji miejskiej MZK, 10. Udzia pracownikw w cyklicznym szkoleniu pn. Widz, wiedz, informuj w ramach doskonalenia kadr informacji turystycznej wojewdztwa lskiego, 11. Bieca realizacja zada zwizanych z prowadzeniem informacji turystycznej. W 2009 roku na wydatki w rozdziale 63001 przeznaczono rodki wasne z budetu gminy, z ktrych zrealizowane zostay: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 99,39% planu 381.412,05 z 266.685,54 z

Z uwagi na specyfik dziaalnoci blisko 70% wydatkw biecych stanowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi. zakup usug remontowych (gruntowny remont siedziby MCIT oraz naprawa sprztu komputerowego i wyposaenia) pozostae wydatki biece w tym: zakup materiaw i wyposaenia (w tym m. in.: wyposaenie i sprzt biurowy, prenumerata, druki, art. biurowe, rodki czystoci, ksiki, pocztwki, mapy, albumy, drobne pamitki, akcesoria i programy komputerowe, materiay do organizacji spotka) opaty za energi, gaz i wod zakup usug pozostaych (w tym m.in.: usugi telekomunikacyjne i dostpu do Internetu, prowizje bankowe, usugi pocztowe, abonament radiowy, badania okresowe pracownikw, szkolenia pracownikw oraz usugi transportowe) podre subowe krajowe i zagraniczne (koszty zwizane z obsug stoiska oraz prezentacj walorw turystycznych Bielska Biaej i okolic na krajowych i zagranicznych targach turystycznych m.in. na targach w Sosnowcu, Gdasku, Poznaniu i Warszawie oraz w Brnie, Pradze, Moskwie i Budapeszcie. Poniesiono take koszty zwizane z wyjazdami pracownikw na szkolenia organizowane dla kadr informacji turystycznej) 21.897,16 z

92.829,35 z

34.779,10 z 11.453,56 z

16.268,29 z

15.158,39 z

125

WYDATKI
odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych (w jednostce zosta naliczony odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych w ustawowej wysokoci. Naliczony fundusz zosta przekazany w obowizujcym terminie na rachunek bankowy Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych) pozostae w ramach tej pozycji opacono czynsz za najem pomieszcze Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz ubezpieczono majtek rzeczowy jednostki.

6.140,25 z

9.029,76 z

Rozdzia 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 147.096,60 z tj. 97,77 % planu
Wydatki w rozdziale 63003 realizuje Wydzia Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego oraz Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Biaej. W 2009 roku w rozdziale tym wydatkowano: Wydatki biece w tym: 97,77% planu 147.096,60 z 42.906,38 z

dotacje tj. dotacje dla stowarzysze realizujcych zadania z zakresu turystyki (m.in.: organizacja imprez turystyki aktywnej i krajoznawstwa oraz dziaanie na rzecz integracji europejskiej w zakresie turystyki, wytyczanie oraz znakowanie i utrzymanie grskich szlakw turystycznych, ksztatowanie postaw prozdrowotnych wrd mieszkacw Bielska Biaej Aktywny wypoczynek to Twoje Zdrowie oraz Krajoznawcza Akademia Zdrowia; organizacja rajdw Nasze wsplne wdrwki i Beskidzkie wdrowanie 2009) zadania w tym zakresie realizuje Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (tj. umowa zlecenia na obsug spikersk podczas obchodw wiatowego Dnia Turystyki. Zadanie realizowane przez Wydzia Kultury Fizycznej i Turystyki).

350,00 z

pozostae wydatki biece 103.840,22 z w tym: koszt ogoszenia w prasie otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki, zakupy drobnych nagrd rzeczowych oraz koszty wykonania plakietek rajdowych, a take zakupy materiaw papierniczych i dekoracyjnych oraz koszty usugi gastronomicznej. Wykonanie znaczkw i okolicznociowych pieczci, kalendarzy oraz dyplomw. Ponadto poniesione zostay koszty zwizane z zakwaterowaniem i transportem podczas rajdw, zlotw i wycieczek organizowanych przez Szkolne Koa Krajoznawczo Turystyczne dziaajce przy Szkoach Podstawowych w Bielsku Biaej. Zadania realizowane s przez Wydzia Kultury Fizycznej i Turystyki Urzdu Miejskiego; maj one na celu upowszechnianie aktywnego wypoczynku wrd mieszkacw gminy oraz wsporganizacj i organizacj imprez turystyczno - rekreacyjnych 19.587,67 z

126

WYDATKI
wydatki poniesione przez Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w zwizku z realizacj projektu pn. Bielsko Biaa w Euroregionie Beskidy aktywny wypoczynek w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007- 2013. Kwota planowanego dofinansowania dla projektu wynosi 82.132,84 z (w tym z budetu pastwa 8.645,55 z). Projekt obejmowa wydanie profesjonalnej mapy Euroregionu Beskidy z zaznaczonymi atrakcyjnymi miejscami turystycznymi oraz miejscami zwizanymi z aktywnoci rekreacyjno sportow, w iloci 45 tys. sztuk. Gwnym celem projektu jest propagowanie aktywnej formy spdzania wolnego czasu. Wydatki projektu obejmoway m.in.: opracowanie i wydruk mapy, tumaczenie tekstu na jzyk angielski i czeski, zakup materiaw do organizacji spotkania partnerw projektu, opaty bankowe oraz koszty delegacji zagranicznych.

84.252,55 z

127

WYDATKI

DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA


Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 760 437 882,00 4 Wykonanie za 2009 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 700 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

15 971 563,00 15 727 686,00 5 447 380,00 10 280 306,00 10 280 306,00 140 000,00 140 000,00 103 877,00

16 167 493,92 15 763 851,92 7 568 351,92 8 195 500,00 8 037 000,00 82 000,00 82 000,00 308 790,00

9 080 164,83 8 730 390,34 6 096 398,28 2 633 992,06 2 503 388,06 35 428,49 35 428,49 301 494,00

56,16% 55,38% 80,55% 32,14% 31,15% 43,21% 43,21% 97,64%

1,20% 1,16% 0,81% 0,35% 0,33% 0,00% 0,00% 0,04%

103 877,00 0,00

308 790,00 12 852,00

301 494,00 12 852,00

97,64% 100,00%

0,04% 0,00%

0,00 1 886 000,00 1 886 000,00 1 000 000,00 886 000,00 886 000,00 7 342 495,00 7 098 618,00 4 446 880,00 2 651 738,00 2 651 738,00 140 000,00 140 000,00 103 877,00

12 852,00 2 492 000,00 2 492 000,00 2 206 000,00 286 000,00 286 000,00 7 389 559,81 6 985 917,81 4 976 218,00 2 009 699,81 2 009 699,81 82 000,00 82 000,00 308 790,00

12 852,00 2 449 729,82 2 449 729,82 2 199 729,82 250 000,00 250 000,00 4 798 562,47 4 448 787,98 3 511 034,54 937 753,44 937 753,44 35 428,49 35 428,49 301 494,00

100,00% 98,30% 98,30% 99,72% 87,41% 87,41% 64,94% 63,68% 70,56% 46,66% 46,66% 43,21% 43,21% 97,64%

0,00% 0,32% 0,32% 0,29% 0,03% 0,03% 0,64% 0,60% 0,47% 0,13% 0,13% 0,00% 0,00% 0,04%

103 877,00 0,00

308 790,00 12 852,00

301 494,00 12 852,00

97,64% 100,00%

0,04% 0,00%

0,00

12 852,00

12 852,00

100,00%

0,00%

128

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 94,87% 94,87% 100,00% 82,40% 22,91% 22,91% 0,00% 22,91% 22,91% 0,07% 0,07% 0,05% 0,02% 0,17% 0,17% 0,00% 0,17% 0,17%

Rozdz.

Nazwa

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 0,00 0,00 0,00 0,00 6 743 068,00 6 743 068,00 500,00 6 742 568,00 6 742 568,00 4 544 133,92 544 133,92 385 633,92 158 500,00 5 741 800,19 5 741 800,19 500,00 5 741 300,19 5 741 300,19

Wykonanie za 2009 rok 5 516 237,92 516 237,92 385 633,92 130 604,00 1 315 634,62 1 315 634,62 0,00 1 315 634,62 1 315 634,62

1 2 70021 Towarzystwa Budownictwa Spoecznego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe 70095 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

Rozdzia 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej 2.449.729,82 z

tj. 98,30 % planu

rodki wasne z budetu gminy przeznaczono na dotacj przedmiotow i celow dla Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Biaej. W 2009 roku w ramach tego rozdziau zostay zrealizowane: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: dotacje 87,41 % planu 250.000,00 z

99,72 % planu

2.199.729,82 z 2.199.729,82 z

Dotacja celowa zostaa opisana w Zaczniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Szczegowe informacje dotyczce przychodw i rozchodw Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiono przy omawianiu zakadw budetowych w czci E niniejszego sprawozdania.

Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4.798.562,47 z tj. 64,94 % planu


Wydatki w ramach tego rozdziau sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne gminy rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej rodki z budetu Unii Europejskiej 4.448.787,98 z 35.428,49 z 301.494,00 z 12.852,00 z

Wydatki w rozdziale 70005 realizowa Wydzia Geodezji i Kartografii, Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzdu Miejskiego oraz Miejski Zarzd Drg w Bielsku-Biaej.
129

WYDATKI
Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 46,66 % planu 937.753,44 z 937.753,44 z

Wydatki biece 71,76 % planu 3.860.809,03 z w tym: 10.296,49 z wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 21.720,05 z zakup usug remontowych prace remontowe w budynkach gminnych - konserwacja kominw i naprawa rynien przy ul. Krasiskiego 23, usunicie awarii elektrycznej, naprawa drzwi i domofonw oraz projekt elewacji i stolarki w budynku przy ul. Barlickiego 2, remont domofonw i przewodw kominowych w budynku przy ul. Myskiej 6, a take roboty remontowe w budynku przy ul. Sowackiego eromskiego, obejmujce czciowy remont dachu oraz remont pieca centralnego ogrzewania - budynek wasnoci Skarbu Pastwa, zarzdzany przez prywatnego zarzdc, 3.828.792,49 z pozostae wydatki biece wykonano operaty szacunkowe 321 lokali mieszkalnych, 8 lokali uytkowych, 438 dziaek, 21 nieruchomoci zabudowanych, 5 wycen sprztu medycznego przeznaczonego do zbycia, wycen boksw garaowych, wycen jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie przechodu i przejazdu oraz wycen skadnika budowlanego, zamieszczono 64 ogoszenia prasowe o przetargu nieruchomoci przeznaczonych do zbycia, pokryto koszty zarzdzania nieruchomociami gminnymi pooonymi przy ul. Barlickiego 2, Myskiej 6 i Krasiskiego 23, czynsz za lokal mieszkalny, podatek od nieruchomoci, uytkowanie wieczyste gruntw Skarbu Pastwa, odszkodowania na rzecz Spdzielni Mieszkaniowych, koszty 496 opat sdowych i 13 opat komorniczych; z dotacji celowej pokryto koszty zarzdzania budynkami przy ul. Relaksowej 12, ul. Sowackiegoeromskiego, zlecono i wykonano wyceny 4 lokali mieszkalnych, 15 operatw nieruchomoci gruntowych, koszty sdowe w 17 sprawach oraz zrealizowano 8 opat komorniczych, obsug prawn. Nisze wykonanie wydatkw w tym rozdziale jest wynikiem midzy innymi: braku wnioskw wacicieli nieruchomoci o wypat odszkodowania z tytuu obnienia wartoci nieruchomoci w skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, maej iloci spraw zwizanych z wypat odszkodowania za nieruchomoci przejte z mocy prawa w wyniku podziau nieruchomoci na wniosek waciciela, czy te braku zgody na wykup nieruchomoci po negocjowanych przez Urzd cenach, nieuregulowanych sprawach spadkowych, obcie hipotecznych oraz zobowiza bankowych blokujcych wykupy.

Rozdzia 70021 Towarzystwa Budownictwa Spoecznego 516.237,92 z tj. 94,87 % planu


Dysponentem rodkw wasnych z budetu gminy by Wydzia Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzdu Miejskiego. Wydatki majtkowe (Zacznik Nr 6)
130

82,40 % planu

130.604,00 z 130.604,00 z

WYDATKI
Wydatki biece 100,00 % planu w tym: pozostae wydatki biece z przeznaczeniem na dopat do udziaw Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Spka z o.o. 385.633,92 z 385.633,92 z

Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno 1.315.634,62 z

tj. 22,91 % planu

Wydatki w rozdziale 70095 realizowa Penomocnik Prezydenta Miasta d/s Rewitalizacji Starwki, Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. W 2009 roku w ramach rozdziau 70095 wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, z ktrych zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 22,91 % planu 1.315.634,62 z 1.315.634,62 z.

DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA


Wykonanie za 2009 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 760 437 882,00 4

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 710 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

4 224 440,00 3 243 476,00 3 164 476,00 79 000,00 79 000,00 190 000,00 190 000,00 740 964,00

4 137 499,00 3 157 976,00 3 034 703,19 123 272,81 123 272,81 193 100,00 191 600,00 746 423,00

3 348 562,92 2 383 553,34 2 260 746,53 122 806,81 122 806,81 178 586,58 178 586,58 746 423,00

80,93% 75,48% 74,50% 99,62% 99,62% 92,48% 93,21% 100,00%

0,44% 0,32% 0,30% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,10%

724 964,00 16 000,00 16 000,00 50 000,00

738 423,00 8 000,00 8 000,00 40 000,00

738 423,00 8 000,00 8 000,00 40 000,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,10% 0,00% 0,00% 0,01%

50 000,00

40 000,00

10 000,00

25,00%

0,00%

131

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,57% 99,57% 99,57% 100,00% 100,00% 0,19% 0,19% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rozdz.

Nazwa

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 1 482 400,00 1 482 400,00 1 463 400,00 19 000,00 19 000,00 39 972,00 39 972,00 4 1 463 400,00 1 463 400,00 1 463 400,00 0,00 0,00 36 534,00 36 534,00

Wykonanie za 2009 rok 5 1 457 059,32 1 457 059,32 1 457 059,32 0,00 0,00 36 534,00 36 534,00

1 2 71003 Biura planowania przestrzennego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 71015 Nadzr budowlany ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

39 972,00

36 534,00

36 534,00

100,00%

0,00%

103 092,00 103 092,00

89 690,00 89 690,00

89 690,00 89 690,00

100,00% 100,00%

0,01% 0,01%

103 092,00 1 730 876,00 1 641 276,00 1 581 276,00 60 000,00 60 000,00 70 000,00 70 000,00 19 600,00

89 690,00 1 605 876,00 1 514 776,00 1 459 776,00 55 000,00 55 000,00 71 500,00 71 500,00 19 600,00

89 690,00 840 059,57 763 456,17 708 922,17 54 534,00 54 534,00 57 003,40 57 003,40 19 600,00

100,00% 52,31% 50,40% 48,56% 99,15% 99,15% 79,73% 79,73% 100,00%

0,01% 0,11% 0,10% 0,09% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

19 600,00 698 300,00 120 000,00 120 000,00 578 300,00

19 600,00 722 199,00 121 600,00 121 600,00 600 599,00

19 600,00 722 182,18 121 583,18 121 583,18 600 599,00

100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00%

0,00% 0,10% 0,02% 0,02% 0,08%

562 300,00 16 000,00 16 000,00

592 599,00 8 000,00 8 000,00

592 599,00 8 000,00 8 000,00

100,00% 100,00% 100,00%

0,08% 0,00% 0,00%

132

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 94,58% 92,21% 69,33% 100,00% 100,00% 100,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01%

Rozdz. 1 71035 Cmentarze

Nazwa 2

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 81 500,00 31 500,00 31 500,00 0,00 0,00 50 000,00 4 131 500,00 91 500,00 23 227,19 68 272,81 68 272,81 40 000,00

Wykonanie za 2009 rok 5 124 375,14 84 375,14 16 102,33 68 272,81 68 272,81 40 000,00

ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 71095 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

50 000,00 88 300,00 88 300,00 88 300,00

40 000,00 88 300,00 88 300,00 88 300,00

40 000,00 78 662,71 78 662,71 78 662,71

100,00% 89,09% 89,09% 89,09%

0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Rozdzia 71003 Biura planowania przestrzennego 1.457.059,32 z

tj. 99,57 % planu

Wydatki w rozdziale 71003 realizowane s przez Biuro Rozwoju Miasta. W 2009 roku w ramach rozdziau 71003 wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, z ktrych zrealizowane zostay: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych naprawa sprztu komputerowego pozostae wydatki biece w tym m.in.: zakup materiaw biurowych, akcesoriw komputerowych, wyposaenia biur, opaty za usugi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, zakup programw i licencji komputerowych, opaty za energi i wod, koszty szkole pracownikw, ryczaty, czynsze, odpisy na ZFS. 99,57 % planu 1.457.059,32 z 1.316.995,98 z 3.324,83 z 136.738,51 z

Rozdzia 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 36.534,00 z tj. 100,00 % planu
Wydatki w rozdziale 71012 realizowane s przez Wydzia Geodezji i Kartografii Urzdu Miejskiego. W 2009 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej: Wydatki biece
133

100,00 % planu

36.534,00 z

WYDATKI
w tym: pozostae wydatki biece tj. patno nalenoci za obsug techniczn pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu miasta Bielska-Biaej. 36.534,00 z

Rozdzia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 89.690,00 z tj. 100,00% planu
Wydatki w rozdziale 71013 realizowane s przez Wydzia Geodezji i Kartografii Urzdu Miejskiego. W 2009 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej: Wydatki biece w tym: 100,00 % planu 89.690,00 z

pozostae wydatki biece 89.690,00 z zaplanowane rodki przeznaczono na prac geodezyjno-kartograficzn Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntw i budynkw w zakresie zaoenia ewidencji budynkw i lokali oraz aktualizacji uytkw gruntowych dla obiektw Stare Bielsko w jednostce ewidencyjnej Bielsko-Biaa.

Rozdzia 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 840.059,57 z tj. 52,31% planu


Wydatki w rozdziale 71014 realizowane s przez: Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa, Wydzia Geodezji i Kartografii, Wydzia Gospodarki Miejskiej oraz Wydzia Informatyki Urzdu Miejskiego, a take przez Miejski Zarzd Drg w Bielsku-Biaej. W ramach tego rozdziau wydatkowano w 2009 roku: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej, zlecone powiatowi Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: zakup usug remontowych naprawa drukarki, plotera, skanera pozostae wydatki biece 99,15 % planu 54.534,00 z 54.534,00 z 50,65 % planu 785.525,57 z 3.486,76 z 782.038,81 z 763.456,17 z 57.003,40 z 19.600,00 z

w tym: Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa: wydatkowane w 2009 roku rodki wasne przeznaczone zostay na: wykonanie podziaw 54 dziaek, 6 wskaza granic dziaek, 1 rozgraniczenie, 3 pomiary geodezyjne, 7 wznowie granic oraz 28 inwentaryzacji

134

WYDATKI
budynkw, a ponadto uiszczono 8 opat za korzystanie z zasobu geodezyjnego oraz sfinansowano wykonanie 12 uzgodnie przebiegu podziemnego uzbrojenia terenu, sporzdzenie 2 dokumentacji geodezyjnych i naniesienie 5 suebnoci; w ramach wydatkowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej sfinansowano w czci koszty obsugi prawnej za 1 miesic oraz zlecono i wykonano 5 podziaw nieruchomoci oraz 1 ustalenie i wskazanie granicy, Wydzia Geodezji i Kartografii: wydatkowane w 2009 roku rodki przeznaczone zostay na uzupenienie wykazu nieruchomoci Skarbu Pastwa i Gminy Bielsko-Biaa celem ujawnienia w ksigach wieczystych, wykonanie z urzdu tabliczek z numerami porzdkowymi nieruchomoci w zwizku ze zmianami nazw uli. Nisze wykonanie wydatkw w tym rozdziale spowodowane jest trwajcymi pracami nad przygotowaniem do przekazania do Wydziau Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Bielsku-Biaej wnioskw o ujawnienie w ksigach wieczystych wykazu nieruchomoci Skarbu Pastwa i Gminy zgodnie z ustaw z dnia 2 wrzenia 2007 roku oraz ujawniania w ksigach wieczystych prawa wasnoci gminy Bielsko-Biaa do przejmowanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomociami czci przeznaczonych pod drogi z dzielonych na wniosek waciciela nieruchomoci. Faktyczne wykonanie w wysokoci 61,17 % planu wynikao z realnych moliwoci wykonawczych dostpnych na rynku firm geodezyjnych. Dlatego te zlecenie kolejnej partii prac z tego zakresu mogo nastpi dopiero w roku 2010 z pozostawieniem niewykorzystanych w 2009 roku rodkw. Wydzia Informatyki: w ramach wydatkw biecych wykorzystano rodki przeznaczone na aktualizacj oprogramowania, opracowanie materiaw do planu miasta Bielska-Biaej, szkolenia i podre subowe, Wydzia Gospodarki Miejskiej: prace w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej drogowych parcel gruntowych, Miejski Zarzd Drg: wydatkowane rodki przeznaczone zostay na patnoci za usugi geodezyjne dla potrzeb MZD (tj. koszty dokonania podziaw i wytyczenia gruntw zajtych pod drogi). Nisze wykonanie wydatkw wynika z przyczyn formalnoprawnych, w tym nieuregulowanie spraw spadkowych w ksigach wieczystych, w ktrych zapisy wasnociowe obejmoway stan prawny nawet z okresu midzywojennego ubiegego wieku.

Rozdzia 71015 Nadzr budowlany

722.182,18 z

tj. 100,00 % planu

Wydatki w ramach rozdziau 71015 realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W ramach rozdziau 71015 w 2009 roku wydatkowano: rodki wasne z budetu powiatu dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej, zlecone powiatowi Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece
135

121.583,18 z 600.599,00 z 8.000,00 z 8.000,00 z

100,00 % planu

100,00 % planu

714.182,18 z 662.977,60 z 51.204,58 z

WYDATKI
w tym: zakup materiaw biurowych i sprztu, paliwa i czci samochodowych, drukw akcydensowych, akcesoriw komputerowych, opaty za energi elektryczn, ogrzewanie i wod, koszty bada okresowych pracownikw, prowizje bankowe, naprawa sprztu biurowego i samochodu subowego, usugi informatyczne, opaty za usugi telekomunikacyjne, szkolenia pracownikw, ryczaty samochodowe, ubezpieczenie samochodu subowego, odpisy na ZFS.

Rozdzia 71035 Cmentarze

124.375,14 z

tj. 94,58 % planu

Wydatki w rozdziale 71035 realizowane s przez Wydzia Gospodarki Miejskiej Urzdu Miejskiego. W ramach tego rozdziau wydatkowano rodki z dotacji na zadania realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej oraz rodki wasne gminy. Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: zakup usug remontowych remont cmentarzy wojennych i komunalnych pozostae wydatki biece tj. zakup usug pozostaych zwizanych z biecym utrzymaniem obiektw oraz zieleni na terenie cmentarzy (w tym rwnie cmentarzy wojennych). 100,00 % planu 68.272,81 z 68.272,81 z 88,73 % planu 56.102,33 z 16.624,69 z 39.477,64 z

Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno

78.662,71 z

tj. 89,09 % planu

Wydatki w rozdziale 71095 realizowane s przez Wydzia Urbanistyki i Architektury Urzdu Miejskiego. W 2009 roku w rozdziale 71095 wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, z ktrych zrealizowane zostay: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece tj. koszty obsugi prawnej i ogosze prasowych 89,09 % planu 78.662,71 z 15.375,96 z 63.286,75 z

Powysze wydatki dotycz dziaalnoci Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powoanej w oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami). Wysoko wydatkw w tym rozdziale uwarunkowana jest od iloci posiedze Komisji.

136

WYDATKI

DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA


w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony 3 760 437 882,00

Plan po zmianach 4 841 485 985,23

Wykonanie za 2009 rok 5 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 750 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 75011 Urzdy wojewdzkie ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece
75020 Starostwa powiatowe

49 268 204,97 43 950 769,97 39 871 627,97 4 079 142,00 4 079 142,00 3 950 600,00 3 950 600,00 909 845,00

49 225 053,56 43 869 798,56 40 081 094,56 3 788 704,00 3 788 704,00 3 950 600,00 3 950 600,00 885 165,00

43 702 509,70 38 371 210,50 36 084 999,72 2 286 210,78 2 286 210,78 3 926 644,31 3 926 644,31 885 164,89

88,78% 87,47% 90,03% 60,34% 60,34% 99,39% 99,39% 100,00%

5,79% 5,09% 4,78% 0,30% 0,30% 0,52% 0,52% 0,12%

909 845,00 456 990,00

885 165,00 519 490,00

885 164,89 519 490,00

100,00% 100,00%

0,12% 0,07%

456 990,00
1 348 835,00

519 490,00
1 358 655,00

519 490,00
1 358 654,89

100,00%
100,00%

0,07%
0,18%

909 845,00

885 165,00

885 164,89

100,00%

0,12%

909 845,00 438 990,00

885 165,00 473 490,00

885 164,89 473 490,00

100,00% 100,00%

0,12% 0,06%

438 990,00
2 096 000,00

473 490,00
2 096 000,00

473 490,00
2 072 044,31

100,00%
98,86%

0,06%
0,27%

ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

2 096 000,00 2 096 000,00


1 456 900,00

2 096 000,00 2 096 000,00


1 244 300,00

2 072 044,31 2 072 044,31


1 192 498,92

98,86% 98,86%
95,84%

0,27% 0,27%
0,16%

1 456 900,00 1 456 900,00


42 004 512,97

1 244 300,00 1 244 300,00


41 273 948,60

1 192 498,92 1 192 498,92


37 281 809,22

95,84% 95,84%
90,33%

0,16% 0,16%
4,94%

40 149 912,97 36 070 770,97 4 079 142,00 4 079 142,00 1 854 600,00 1 854 600,00

39 419 348,60 35 630 644,60 3 788 704,00 3 788 704,00 1 854 600,00 1 854 600,00

35 427 209,22 33 140 998,44 2 286 210,78 2 286 210,78 1 854 600,00 1 854 600,00

89,87% 93,01% 60,34% 60,34% 100,00% 100,00%

4,70% 4,39% 0,30% 0,30% 0,25% 0,25%

137

WYDATKI

Rozdz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony 3 18 000,00 18 000,00

Plan po zmianach 4 46 000,00 46 000,00

Wykonanie za 2009 rok 5 46 000,00 46 000,00

w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 100,00% 0,01% 0,01%

75045 Kwalifikacja wojskowa ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 75095 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

18 000,00 802 240,00 802 240,00 802 240,00 1 541 717,00 1 541 717,00 1 541 717,00

46 000,00 987 240,00 987 240,00 987 240,00 2 218 909,96 2 218 909,96 2 218 909,96

46 000,00 890 619,43 890 619,43 890 619,43 860 882,93 860 882,93 860 882,93

100,00% 90,21% 90,21% 90,21% 38,80% 38,80% 38,80%

0,01% 0,12% 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,11%

Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie

1.358.654,89 z tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75011 realizowane s przez: Wydzia Organizacji i Nadzoru, Wydzia Spraw Obywatelskich oraz Wydzia Geodezji i Kartografii Urzdu Miejskiego. W ramach tego rozdziau wydatkowano w 2009 roku: dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej, zlecone gminie dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej, zlecone powiatowi 885.164,89 z 473.490,00 z

Z powyszych rodkw w 2009 roku zrealizowane zostay: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece tj. opaty za usugi pocztowe, zakup materiaw biurowych i planw miasta, pokrycie kosztw realizacji umowy z Biurem Geodezyjnym GEODEX w Bielsku-Biaej 100,00% planu 1.358.654,89 z 1.320.625,00 z 38.029,89 z

Rozdzia 75020 Starostwa powiatowe

2.072.044,31 z tj. 98,86% planu

Wydatki w tym rozdziale realizuje Wydzia Komunikacji oraz Wydzia Organizacji i Nadzoru Urzdu Miejskiego. W 2009 roku wydatkowano rodki wasne z budetu powiatu, z ktrych zostay zrealizowane: Wydatki biece
138

98,86% planu

2.072.044,31 z

WYDATKI
w tym: dotacje dofinansowanie kosztw utrzymania stanowiska Rzecznika Konsumentw pozostae wydatki biece tj. zakup drukw komunikacyjnych (m.in. pozwole czasowych, znakw legalizacyjnych, nalepek kontrolnych), koszty wydania praw jazdy oraz dowodw i tablic rejestracyjnych, a take koszty tumaczenia dokumentw dla celw prowadzonych postpowa administracyjnych; wielko wydatkw w tym zakresie zaley od iloci rejestrowanych pojazdw 68.107,50 z

2.003.936,81 z

Rozdzia 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.192.498,92 z tj. 95,84% planu
Wydatki w tym rozdziale realizuje Biuro Rady Miejskiej oraz Wydzia Organizacji i Nadzoru Urzdu Miejskiego (do 30 kwietnia 2009 r. take Wydzia Administracyjno-Gospodarczy). W 2009 roku wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, z ktrych zostay zrealizowane: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych pozostae wydatki biece w tym: 95,84% planu 1.192.498,92 z 3.500,00 z 14.921,43 z 1.174.077,49 z

Biuro Rady Miejskiej: diety, zakup materiaw i wyposaenia (w tym: materiaw biurowych i gospodarczych, artykuw spoywczych, wydawnictw, filmw, materiaw promocyjnych, prenumerata czasopism), koszty szkole i przyj delegacji, opaty za usugi telekomunikacyjne i transportowe, koszty ogosze prasowych; Modzieowa Rada Miasta: zakup nagrd dla laureatw konkursw MIGAWKA i Moja Mama, zakup materiaw w zwizku z organizacj imprez mikoajkowych i witecznych dla modziey i dzieci korzystajcych ze wietlic rodowiskowych, zakup piecztek, wizytwek, koszty druku plakatw informacyjnych; Wydzia Organizacji i Nadzoru (i Wydzia Administracyjno-Gospodarczy): wydatki Rad Osiedli (m.in. zakup materiaw i wyposaenia, opaty za energi, czynsze, opaty abonamentowe, koszty usug transportowych).

Rozdzia 75023 Urzdu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37.281.809,22 z tj. 90,33% planu
Wydatki w rozdziale 75023 realizowane s przez: Wydzia Finansowo-Ksigowy, Wydzia Inwestycji, Wydzia Organizacji i Nadzoru (do 30 kwietnia 2009 r. rwnie Wydzia Administracyjno-Gospodarczy), Penomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarzdzania,

139

WYDATKI
Biuro Funduszy Europejskich, Biuro Zarzdzania Energi oraz Wydzia Informatyki Urzdu Miejskiego. W ramach tego rozdziau wydatkowano w 2009 roku: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu 60,34% planu 35.427.209,22 z 1.854.600,00 z 2.286.210,78 z 2.286.210,78 z 93,36% planu 34.995.598,44 z 28.838.255,87 z 1.102.558,50 z

Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych w tym m.in. prace w budynkach Urzdu Miejskiego: drugi etap wymiany okien w budynku przy Placu Ratuszowym 1; remont dachu, prace naprawcze i konserwacyjne systemu klimatyzacji w budynku przy Placu Ratuszowym 6; remont pomieszcze oraz zabezpieczenie dachu budynku przy Placu Ratuszowym 7 pozostae wydatki biece w tym m.in.:

5.054.784,07 z

opaty za energi, usugi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiaw biurowych, koszty szkole i delegacji, opaty za tumaczenia, ekspertyzy i opinie, czynsze, prowizje bankowe, koszty monitoringu budynkw Urzdu, bieca konserwacja sprztu i wind, przegldy techniczne samochodw subowych, zakup wyposaenia, odpisy za ZFS; zakup materiaw i usug promocyjnych, koszty szkole i delegacji subowych, opaty za tumaczenia zwizane z realizacj projektw wspfinansowanych z budetu Unii Europejskiej, opaty za informacje z Krajowej Informacji Podatkowej; zakup oprogramowania i licencji, sprztu, akcesoriw komputerowych, przygotowanie dokumentacji technicznej zmian w zasilaniu serwerowni, prace zwizane z zasilaniem awaryjnym serwerowni w budynku przy Placu Ratuszowym 1, opracowanie koncepcji zasilania rezerwowego w budynkach przy Placu Ratuszowym 1 i 6, prace zwizane z przygotowaniem projektu Sieci Szerokopasmowej dla Bielska-Biaej, z dokumentacj dla potrzeb Zintegrowanej Platformy Obsugi Interesanta oraz budow Platformy Integracji Usug Publicznych; koszty przeprowadzania auditw wewntrznych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarzdzania, zakup materiaw i wyposaenia w zwizku z wdroeniem normy PN-EN ISO 9001:2009. ograniczania kosztw wyjazdw subowych pracownikw Urzdu Miejskiego; obnienia kosztw usug pocztowych poprzez zwikszenie liczby korespondencji dostarczanej przez kurierw, zmniejszenia wysokoci opat za rozmowy telefoniczne; niszego zuycia energii;

Nisze ni planowano wykonanie wydatkw w rozdziale 75023 wynika przede wszystkim z:

140

WYDATKI
obnienia kosztw najmu pomieszcze w zwizku z przeniesieniem siedziby Biura Zarzdzania Energi do budynku przy Placu Ratuszowym 6; zmniejszenia wysokoci rodkw na zakup materiaw i wyposaenia.

Rozdzia 75045 Kwalifikacja wojskowa

46.000,00 z tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75045 realizuje Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego. W ramach tego rozdziau w 2009 r. wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone powiatowi, z ktrych zrealizowane zostay: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece tj. wydatki zwizane z pokryciem kosztw wynajmu pomieszcze oraz zakupu materiaw i wyposaenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 100,00% planu 46.000,00 z 29.828,16 z 16.171,84 z

Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 890.619,43 z tj. 90,21% planu
Wydatki w tym rozdziale realizowane s przez Wydzia Promocji Miasta Urzdu Miejskiego. W 2009 roku wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, z ktrych zostay zrealizowane: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych pozostae wydatki biece tj.: zakup materiaw i wyposaenia (upominkw promocyjnych, nonikw do archiwizacji danych, zakup artykuw spoywczych do poczstunku goci), koszty druku ulotek promocyjnych, koszty organizacji konkursw i imprez promocyjnych, promocja miasta w czasopismach branowych, opaty telekomunikacyjne, koszty tumacze, ekspertyz, analiz i opinii, koszty podry subowych krajowych i zagranicznych, ubezpieczenia osobowe i majtkowe, opata na rzecz ZAIKS 90,21% planu 890.619,43z 40.964,75 z 1.830,00 z 847.824,68 z

Nisze ni planowano wykonanie wydatkw w rozdziale 75075 zwizane jest z koniecznoci wprowadzenia do planu na 2009 rok kwoty 90.000,00 z z przeznaczeniem na realizacj projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej. rodki te nie zostay wydatkowane, gdy harmonogram realizacji projektu na rok 2009 zakada jedynie zawarcie umowy, natomiast nie przewidywa wydatkowania rodkw w tym zakresie. Wydatki zwizane z powyszym projektem bd realizowane od 1 stycznia 2010 roku.

141

WYDATKI Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno 860.882,93 z tj. 38,80% planu

Wydatki w rozdziale 75095 realizowane s przez: Wydzia Finansowo-Ksigowy, Wydzia Kultury Fizycznej i Turystyki, Biuro Prasowe, Magazyn Samorzdowy W Bielsku-Biaej, Urzd Stanu Cywilnego, Wydzia Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej, Wydzia Spraw Obywatelskich, Wydzia Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydzia Polityki Spoecznej oraz Biuro Zarzdzania Energi. W ramach rozdziau 75095 wydatkowano w 2009 roku rodki wasne z budetu gminy, ktre zostay przeznaczone na: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece w tym: nagrody dla jubilatw, koszty dotyczce organizacji uroczystoci jubileuszowych i innych (USC); koszty ekspertyz, analiz i opinii; koszty obsugi prawnej, opaty za usugi pocztowe, kurierskie, fotograficzne i inne, koszty ogosze prasowych, koszty szkole pracownikw, koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego skadki czonkowskie w tym: - lski Zwizek Gmin i Powiatw w Katowicach - Zwizek Miast Polskich w Poznaniu - Stowarzyszenie Ksigowych Oddzia Bielsko-Biaa - Stowarzyszenie Gmin Energie Cities - Stowarzyszenie Region Beskidy - Stowarzyszenie Gmin i Powiatw lsk-Beskidy - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 38,80% planu 860.882,93 z 20.075,33 z 840.807,60 z

633.618,27 z 227.264,66 z 52.707,00 z 33.164,96 z 300,00 z 18.559,25 z 88.672,98 z 30.000,00 z 3.860,47 z

Niskie wykonanie wydatkw w tym rozdziale wynika przede wszystkim z obnienia kosztw wykonania ekspertyz, analiz i opinii oraz kosztw tumacze, a take z wydatkowania niszych ni pierwotnie zakadano kwot z tytuu opat zwizanych z postpowaniem prokuratorskim i sdowym. Nisze ni planowano kwoty przeznaczono rwnie na szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej.

142

WYDATKI

DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony 3 760 437 882,00

Plan po zmianach 4 841 485 985,23

Wykonanie za 2009 rok 5 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 751 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 75101 Urzdy naczelnych organw wasdzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece Wybory do Parlamentu 75113 Europejskiego ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

24 030,00 24 030,00

232 059,00 232 059,00

232 059,00 232 059,00

100,00% 100,00%

0,03% 0,03%

24 030,00

232 059,00

232 059,00

100,00%

0,03%

24 030,00 24 030,00

24 030,00 24 030,00

24 030,00 24 030,00

100,00% 100,00%

0,00% 0,00%

24 030,00 0,00 0,00

24 030,00 208 029,00 208 029,00

24 030,00 208 029,00 208 029,00

100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,03% 0,03%

0,00

208 029,00

208 029,00

100,00%

0,03%

Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 24.030,00 z tj. 100,00% planu
Wydatki w rozdziale 75101 realizowane s przez Wydzia Organizacji i Nadzoru Urzdu Miejskiego. W 2009 roku w rozdziale 75101 wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone gminie, z ktrych zrealizowane zostay: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece tj. wydatki zwizane z prowadzeniem rejestrw wyborcw 100,00% planu 24.030,00 z 16.266,00 z 7.764,00 z

143

WYDATKI Rozdzia 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 208.029,00 z tj. 100,00% planu
rodki w rozdziale 75113 s dotacj przekazan przez Delegatur Wojewdzk Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Biaej. rodki te wydatkowano w nastpujcy sposb: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece tj. diety dla czonkw komisji, opaty za usugi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiaw biurowych, akcesoriw komputerowych 100,00% planu 208.029,00 z 69.222,07 z 138.806,93 z

DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA


Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony 3 760 437 882,00 Plan po zmianach 4 841 485 985,23 Wykonanie za 2009 rok 5 754 421 827,39 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

RAZEM WYDATKI DZ. 754 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 75404 Komendy wojewdzkie Policji ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

26 773 140,00 7 291 840,00 4 389 840,00 2 902 000,00 2 902 000,00 1 640 000,00 500 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 17 841 300,00

27 074 862,17 6 172 966,17 4 581 616,80 1 591 349,37 1 591 349,37 2 550 144,00 550 000,00 2 000 144,00 2 000 144,00 18 351 752,00

26 744 476,97 6 029 110,19 4 572 911,43 1 456 198,76 1 456 198,76 2 397 753,08 550 000,00 1 847 753,08 1 847 753,08 18 317 613,70

98,78% 97,67% 99,81% 91,51% 91,51% 94,02% 100,00% 92,38% 92,38% 99,81%

3,55% 0,80% 0,61% 0,19% 0,19% 0,32% 0,07% 0,24% 0,24% 2,43%

13 361 300,00 4 480 000,00 4 480 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

13 872 326,00 4 479 426,00 4 479 426,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

13 838 187,70 4 479 426,00 4 479 426,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

99,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1,83% 0,59% 0,59% 0,07% 0,07% 0,07%

144

WYDATKI

Rozdz.

Nazwa

Plan uchwalony 3 18 977 000,00 1 140 000,00 0,00 1 140 000,00 1 140 000,00 17 837 000,00

Plan po zmianach 4 20 294 276,00 2 050 144,00 50 000,00 2 000 144,00 2 000 144,00 18 244 132,00

Wykonanie za 2009 rok 5 20 107 746,78 1 897 753,08 50 000,00 1 847 753,08 1 847 753,08 18 209 993,70

1 2 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 75412 Ochotnicze strae poarne ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 75414 Obrona cywilna ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 75416 Stra Miejska ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 75421 Zarzdzanie Kryzysowe ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece

w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,08% 92,57% 100,00% 92,38% 92,38% 99,81% 2,67% 0,25% 0,01% 0,24% 0,24% 2,41%

13 357 000,00 4 480 000,00 4 480 000,00 1 109 730,00 1 109 730,00 239 730,00 870 000,00 870 000,00 216 050,00 211 750,00 11 750,00 200 000,00 200 000,00 4 300,00

13 764 706,00 4 479 426,00 4 479 426,00 768 430,00 768 430,00 248 430,00 520 000,00 520 000,00 207 350,00 203 050,00 10 900,00 192 150,00 192 150,00 4 300,00

13 730 567,70 4 479 426,00 4 479 426,00 726 821,26 726 821,26 246 788,49 480 032,77 480 032,77 206 178,84 201 878,84 9 728,84 192 150,00 192 150,00 4 300,00

99,75% 100,00% 100,00% 94,59% 94,59% 99,34% 92,31% 92,31% 99,44% 99,42% 89,26% 100,00% 100,00% 100,00%

1,82% 0,59% 0,59% 0,10% 0,10% 0,03% 0,06% 0,06% 0,03% 0,03% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00%

4 300,00 4 970 360,00 4 970 360,00 4 138 360,00 832 000,00 832 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

4 300,00 5 141 211,39 5 141 211,39 4 309 211,39 832 000,00 832 000,00 60 274,78 60 274,78 13 075,41 47 199,37 47 199,37 103 320,00 103 320,00

4 300,00 5 040 135,31 5 040 135,31 4 303 318,69 736 816,62 736 816,62 60 274,78 60 274,78 13 075,41 47 199,37 47 199,37 103 320,00 103 320,00

100,00% 98,03% 98,03% 99,86% 88,56% 88,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,67% 0,67% 0,57% 0,10% 0,10% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00

103 320,00

103 320,00

100,00%

0,01%

145

WYDATKI Rozdzia 75404 Komendy wojewdzkie Policji 500.000,00 z

tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75404 realizowane s przez Wydzia Zarzdzania Kryzysowego Urzdu Miejskiego. W 2009 roku w rozdziale tym wydatkowano rodki wasne z budetu powiatu, w ramach ktrych zrealizowane zostay: Wydatki biece 100,00% planu 500.000,00 z w tym: pozostae wydatki biece tj. wydatki zwizane z dodatkowymi subami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Biaej 500.000,00 z

Rozdzia 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 20.107.746,78 z tj. 99,08% planu
Dysponentem rodkw wydatkowanych w tym rozdziale jest Miejska Komenda Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Biaej. W 2009 roku w ramach rozdziau 75411 wydatkowano: rodki wasne z budetu powiatu dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej, zlecone powiatowi 97,65% planu 1.897.753,08 z 18.209.993,70 z 6.327.179,08 z 6.327.179,08 z 96,61% planu 13.780.567,70 z 12.006.827,93 z 70.716,06 z

Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych w tym: remont pomieszcze, remonty i konserwacja sprztu techniki specjalnej, naprawy sprztu transportowego pozostae wydatki biece w tym m.in.: zakup umundurowania i odziey ochronnej, zakup paliwa, opaty za energi, wod i odprowadzenie ciekw, koszty bada profilaktycznych i orzecze lekarskich, opaty za usugi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, koszty szkole pracownikw, koszty podry subowych krajowych, podatki i opaty lokalne

1.703.023,71 z

146

WYDATKI Rozdzia 75412 Ochotnicze strae poarne 726.821,26 z tj. 94,59% planu
Dysponentem rodkw wydatkowanych w rozdziale 75412 jest Wydzia Inwestycji i Wydzia Zarzdzania Kryzysowego Urzdu Miejskiego. Na wydatki w tym rozdziale w 2009 roku przeznaczono rodki wasne z budetu gminy. W ramach powyszych rodkw zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych w tym: remonty, bieca konserwacja i legalizacja sprztu bdcego na wyposaeniu jednostek OSP, remonty czci operacyjnych baz lokalowych, bieca konserwacja i naprawy sprztu cznoci pozostae wydatki biece zakup sprztu, umundurowania, czci do samochodw poarniczych, zakup opau, opaty za media w stranicach OSP, koszty organizacji wicze i zawodw, skadki na ubezpieczenia czonkw OSP, koszty bada lekarskich 99,34% planu 92,31% planu 480.032,77 z 480.032,77 z 246.788,49 z 42.231,25 z 48.635,77 z

155.921,47 z

Rozdzia 75414 Obrona cywilna


206.178,84 z

tj. 99,44% planu

W ramach rozdziau 75414 w 2009 roku przeznaczono na wydatki: rodki wasne z budetu gminy dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej, zlecone powiatowi 201.878,84 z 4.300,00 z

Dysponentem wydatkowanych rodkw jest Wydzia Zarzdzania Kryzysowego Urzdu Miejskiego. W 2009 roku w rozdziale 75414 zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: 92,30% planu 100,00% planu 192.150,00 z 192.150,00 z 14.028,84 z 5.300,00 z

zakup usug remontowych tj. wydatki na konserwacj sprztu Obrony Cywilnej, znajdujcego si w magazynach Wydziau Zarzdzania Kryzysowego oraz wydatki na utrzymanie Systemu Wykrywania i Alarmowania Miasta
147

WYDATKI
pozostae wydatki biece w tym: zakup sprztu i wyposaenia (m.in.: zakup radiotelefonw, zasilaczy i akcesoriw dla Miejskiej Radiowej Sieci Kierowania), opaty za energi pobieran na potrzeby zasilania syren alarmowych, wydatki na materiay szkoleniowe OC, skadki za 2009 rok na rzecz Urzdu Kontroli Elektronicznej, opaty abonamentowe 8.728,84 z

Rozdzia 75416 Stra Miejska

5.040.135,31 z

tj. 98,03% planu

Wydatki w rozdziale 75416 w 2009 roku zrealizowane zostay ze rodkw wasnych budetu gminy i ksztatoway si w nastpujcy sposb: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych w tym: naprawy pojazdw subowych, wyposaenia i sprztu pozostae wydatki biece w tym: sorty mundurowe dla funkcjonariuszy, zakup wyposaenia, materiaw biurowych i gospodarczych, zakup paliwa oraz czci zamiennych do pojazdw subowych, opaty za energi, opaty za usugi telekomunikacyjne i pocztowe, koszty monitoringu, prowizje bankowe, opaty abonamentowe, koszty podry subowych i szkole pracownikw, opaty za przegldy techniczne pojazdw i sprztu, czynsze, skadki na ubezpieczenia, podatki i opaty lokalne i na rzecz budetu pastwa, odpisy na ZFS 99,86% planu 88,56% planu 736.816,62 z 736.816,62 z 4.303.318,69 z 3.698.251,39 z 18.000,00 z 587.067,30 z

Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe

60.274,78 z tj. 100,00% planu

W rozdziale 75421 wydatkowano w 2009 roku rodki wasne z budetu gminy, ktrych dysponentem jest Wydzia Zarzdzania Kryzysowego Urzdu Miejskiego. Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: 100,00% planu 100,00% planu 47.199,37 z 47.199,37 z 13.075,41 z 13.075,41 z

pozostae wydatki biece tj. wydatki zwizane z realizacj projektu Centrum Zarzdzania Kryzysowego przy ul. Leszczyskiej w Bielsku-Biaej

148

WYDATKI Rozdzia 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 103.320,00 z tj. 100,00% planu
Dysponentem rodkw wydatkowanych w tym rozdziale jest Miejska Komenda Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Biaej. W 2009 roku w rozdziale 75478 wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone powiatowi, z ktrych zrealizowane zostay: Wydatki biece w tym: zakup usug remontowych pozostae wydatki biece 100,00% planu 103.320,00 z 23.258,08 z 80.061,92 z

W rozdziale 75478 wydatkowano dotacj na odtworzenie sprztu oraz na pokrycie kosztw poniesionych przez PSP podczas dziaa zwizanych z usuwaniem skutkw wichur i powodzi w 2009 roku.

DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony 3 760 437 882,00

Plan po zmianach 4 841 485 985,23

Wykonanie za 2009 rok 5 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 756 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

808 780,00 808 780,00 808 780,00

878 780,00 878 780,00 878 780,00

732 167,80 732 167,80 732 167,80

83,32% 83,32% 83,32%

0,10% 0,10% 0,10%

808 780,00 808 780,00 808 780,00

878 780,00 878 780,00 878 780,00

732 167,80 732 167,80 732 167,80

83,32% 83,32% 83,32%

0,10% 0,10% 0,10%

149

WYDATKI Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 732.167,80 z tj. 83,32% planu
Wydatki w rozdziale 75647, zwizane z poborem podatkw, realizuj: Wydzia Dochodw Budetowych oraz Wydzia Organizacji i Nadzoru (do 30 kwietnia 2009 r. rwnie Wydzia Administracyjno-Gospodarczy) Urzdu Miejskiego. W 2009 roku wydatkowano rodki wasne z budetu gminy w nastpujcy sposb: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece w tym: 83,32%planu 732.167,80 z 216.431,00 z 515.736,80 z

Wydzia Organizacji i Nadzoru (Wydzia AdministracyjnoGospodarczy): opaty pocztowe, zakup drukw i materiaw biurowych, artykuw papierniczych (wg zapotrzebowania Wydziau Dochodw Budetowych) oraz koszty usug (m.in. przegldw kas fiskalnych) Wydzia Dochodw Budetowych: prowizja dla inkasentw za pobr opaty od posiadania psw oraz opaty targowej, prowizje bankowe

200.002,38 z

315.734,42 z

Nisze ni planowano wykonanie wydatkw w rozdziale 75647 wynika przede wszystkim z obnienia kosztw usug pocztowych w zwizku z dostarczaniem korespondencji przez kurierw. Ponadto wysoko wydatkowanych rodkw zwizana jest z iloci zawieranych umw zlecenia na realizacj zada przewidzianych w ramach tego rozdziau.

150

WYDATKI

DZIA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO


Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 760 437 882,00 4 Wykonanie za 2009 roku 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 757 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 75702
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

6 162 446,62 3 281 377,90 3 281 377,90 2 881 068,72 2 881 068,72

7 910 993,39 4 082 377,90 4 082 377,90 3 828 615,49 3 828 615,49

3 640 147,62 588 138,21 588 138,21 3 052 009,41 3 052 009,41

46,01% 14,41% 14,41% 79,72% 79,72%

0,48% 0,08% 0,08% 0,40% 0,40%

3 631 446,62 750 377,90 750 377,90 2 881 068,72 2 881 068,72

5 126 993,39 1 298 377,90 1 298 377,90 3 828 615,49 3 828 615,49

3 640 147,62 588 138,21 588 138,21 3 052 009,41 3 052 009,41

71,00% 45,30% 45,30% 79,72% 79,72%

0,48% 0,08% 0,08% 0,40% 0,40%

ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzu terytorialnego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki z biece

2 531 000,00 2 531 000,00 2 531 000,00

2 784 000,00 2 784 000,00 2 784 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Rozdzia 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 3.640.147,62 z tj. 71,00 % planu
Wydatki w rozdziale 75702 w 2009 roku sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu i ksztatoway si w nastpujcy sposb: Wydatki biece w tym: 71,00% planu 3.640.147,62 z 3.514.147,62 z 588.138,21 z 3.052.009,41 z

rozliczenia z bankami i WFOiGW zwizane z obsug dugu publicznego to jest: odsetki od kredytu na pokrycie deficytu budetu miasta w 2008 roku w Banku Pekao S.A.
151

2.035,06 z

WYDATKI
odsetki i prowizje od kredytu w EBI odsetki od poyczek z WFOiGW odsetki od kredytu w BGK odsetki od kredytu w rachunku biecym (Bank Pekao S.A.) 3.023.056,18 z 129.405,00 z 25.677,89 z 333.973,49 z 126.000,00 z

pozostae wydatki biece (prowizja od kredytu dugoterminowego na pokrycie deficytu budetu miasta w 2009 roku w Banku Pekao S.A).

W tym rozdziale zaplanowano rodki finansowe na wydatki zwizane z obsug dugu miasta (odsetki i prowizje od kredytw zacignitych w BGK i EBI oraz od poyczek z WFOiGW w Katowicach dla inwestycji zakoczonych, a take rodki na pokrycie odsetek od kredytu w rachunku biecym, od kredytu na pokrycie deficytu budetu miasta w 2008 roku oraz od dugoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budetu miasta w 2009 roku w Banku Pekao S. A.). Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu budetu miasta w 2008 roku w Banku Pekao S.A. zostay pobrane automatycznie razem z rat kapitaow w dniu 2 stycznia 2009 roku, odsetki i prowizje od kredytu w EBI s pacone procznie 15 czerwca i 15 grudnia, natomiast odsetki od poyczek z WFOiGW, od kredytu w BGK, a take od kredytu w rachunku biecym - miesicznie. Miesicznie opacane bd rwnie odsetki od kredytu dugoterminowego na pokrycie deficytu budetu miasta w 2009 roku, jednak ze wzgldu na jego uruchomienie dopiero kocem grudnia 2009 roku, pierwsze odsetki zostay pobrane w miesicu styczniu 2010 roku. Nisze od planowanego wykonanie wynika z faktu niewielkich kosztw zwizanych z obsug kredytw w Banku Pekao S.A., poniewa Gmina na koniec 2008 roku zacigna duo niszy ni przewidywano kredyt na pokrycie deficytu, z kolei kredyt na pokrycie deficytu budetu miasta w 2009 roku zosta zacignity pniej ni planowano.

Rozdzia 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 0,00 z tj. 0,00% planu
W rozdziale 75704 zaplanowano pierwotnie rodki w kwocie 2.531.000,00 z. Z uwagi na wyszy ni planowano w uchwale budetowej kurs EURO w I poowie 2009 roku, zaistniaa konieczno zwikszenia planu porcze dla AQUA S.A. o kwot 253.000,00 z. Zatem plan po zmianach w rozdziale 75704 wynosi 2.784.000,00 z. Zaplanowane rodki s zabezpieczeniem ewentualnych wydatkw z tytuu udzielonych przez gmin porcze: 1) dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. w tym: budowa budynku przy ul. Wapiennej budowa budynku przy ul. Gorkiego budowa budynku przy ul. Starzyskiego budowa budynku przy ul. Myskiej-Reymonta budowa budynku przy ul. w. Pawa 2) dla AQUA S.A. 3) dla Zakadu Gospodarki Odpadami S.A. 723.437,45 z

138.159,78 z 140.660,92 z 234.756,70 z 191.620,05 z 18.240,00 z 1.587.016,03 z 473.546,52 z

W 2009 roku brak jest wykonania z tytuu porcze. Zarwno BB TBS Sp. z o.o., AQUA S.A., jak i ZGO S.A. dokonuj terminowych spat zacignitych poyczek i kredytw.

152

WYDATKI

DZIA 758 RNE ROZLICZENIA


Wykonanie za 2009 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 760 437 882,00 4

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 758 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 75818 Rezerwy oglne i celowe ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

13 622 621,00 7 025 000,00 7 025 000,00 6 597 621,00 6 597 621,00 7 025 000,00 7 025 000,00 7 025 000,00 6 597 621,00 6 597 621,00 6 597 621,00

7 480 834,59 883 213,59 883 213,59 6 597 621,00 6 597 621,00 883 213,59 883 213,59 883 213,59 6 597 621,00 6 597 621,00 6 597 621,00

6 597 621,00 0,00 0,00 6 597 621,00 6 597 621,00 0,00 0,00 0,00 6 597 621,00 6 597 621,00 6 597 621,00

88,19% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,87% 0,00% 0,00% 0,87% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,87% 0,87% 0,87%

Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe

0,00 z

tj. 0,00 % planu

Zgodnie z Uchwa Rady Miejskiej Nr XXXV/849/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budetu miasta Bielska-Biaej na 2009 rok zaplanowano wysoko rezerwy budetowej na kwot 7.025.000,00 z, w tym rezerwa celowa 25.000,00 z. Rezerw w budecie miasta dysponuje Prezydent Miasta. W 2009 roku z zaplanowanej rezerwy wydatkowano kwot 6.141.786,41 z, w tym z rezerwy celowej kwot 13.075,41 z, ktra zostaa rozdysponowana w nastpujcy sposb: 1. Zarzdzeniem Nr ON-0151/2485/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 25 lutego 2009 roku 18.000,00 z Kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 851 Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Restrukturyzacja wraz z modernizacj Szpitala Oglnego im. dr E. Wojtyy w Bielsku-Biaej 18.000,00 z 2. Zarzdzeniem Nr ON-0151/2570/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 19 marca 2009 roku 4.926.996,00 z Kwota ta zostaa przeniesiona do dziau: a) 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla pracownikw Stray Miejskiej 178.931,00 z

153

WYDATKI
b) 801 Owiata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla pracownikw administracyjnych szk i przedszkoli 2.636.930,00 z c) 852 Pomoc spoeczna na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla pracownikw DPS dla Przewlekle Chorych, DPS Dom Nauczyciela, DPS dla Osb Starszych, DPS Hospicjum, rodowiskowego Centrum Pomocy, Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej, rodowiskowego Domu Samopomocy Podkowa, Podbeskidzkiego Orodka Interwencji Kryzysowej 1.115.528,00 z d) 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla pracownikw obkw i Powiatowego Urzdu Pracy 212.399,00 z e) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla pracownikw administracyjnych placwek owiatowych 222.200,00 z f) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wydatki biece Wydziau Kultury i Sztuki 561.008,00 z 3. Zarzdzeniem Nr ON-0151/2838/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 16 czerwca 2009 roku 487.850,00 z Kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na dziaalno 487.850,00 z merytoryczn Wydziau Kultury i Sztuki 4. Zarzdzeniem Nr ON-0151/3049/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 1 wrzenia 2009 roku 60.000,00 z Kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na promocj miasta dla Wydziau Promocji Miasta 60.000,00 z 5. Zarzdzeniem Nr ON-0151/3156/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 16 padziernika 2009 roku 235.200,00 z Kwota ta zostaa przeniesiona do dziau: a) 801 Owiata i wychowanie na wypat nagrd Prezydenta Miasta nauczycielom bielskich szk b) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na wypat nagrd Prezydenta Miasta nauczycielom bielskich placwek owiatowych 6. 228.135,00 z 7.065,00 z

Zarzdzeniem Nr ON-0151/3227/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 30 padziernika 2009 roku 30.550,00 z Kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na dziaalno merytoryczn Wydziau Kultury i Sztuki 30.550,00 z

7. Zarzdzeniem Nr ON-0151/3256/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 10 listopada 2009 roku 50.000,00 z Kwota ta zostaa przeniesiona do dziau 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na dziaalno merytoryczn Wydziau Promocji Miasta 50.000,00 z
154

WYDATKI
8. Zarzdzeniem Nr ON-0151/3371/2009/BD Prezydenta Miasta Bielska-Biaej z dnia 17 grudnia 2009 roku 333.190,41 z Kwota ta zostaa przeniesiona do dziau: a) 801 Owiata i wychowanie z przeznaczeniem na wypat nagrd dla nauczycieli dyplomowanych b) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wypat nagrd dla nauczycieli dyplomowanych c) z rezerwy celowej przeniesiono kwot do dziau 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa z przeznaczeniem na wydatki zwizane z dowozem wody beczkowozami dla mieszkacw ulic: Ks. Kusia, Sokolskiej, Kolejowej, Jaowcowej i Paproci, w zwizku z zanieczyszczeniem studni w wyniku gwatownego opadu deszczu 288.100,00 z 32.015,00 z

13.075,41 z

W 2009 roku z zaplanowanej rezerwy pozostaa niewykorzystana kwota w wysokoci 883.213,59 z, w tym z rezerwy celowej 11.924,59 z.

Rozdzia 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw 6.597.621,00 z tj. 100,00 % planu
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego powiaty, w ktrych wskanik dochodw podatkowych na 1 mieszkaca jest wikszy ni 110 % wskanika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatw, dokonuj wpaty do budetu pastwa z przeznaczeniem na cz rwnowac subwencji oglnej dla powiatw. Dla Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biaa na 2009 rok wpata ta wynosi 6.597.621,00 z. Jednostki samorzdu terytorialnego zobowizane s do dokonywania wpat do budetu pastwa w dwunastu ratach, w terminie do pitnastego kadego miesica. W 2009 roku dokonywano terminowych wpat z tego tytuu.

155

WYDATKI

DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE


Plan po zmianach 4 Wykonanie za 2009 rok 5 754 421 827,39 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony 3

760 437 882,00 841 485 985,23

RAZEM WYDATKI DZ. 801 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

211 403 000,71 235 077 464,21 116 575 267,91 128 256 536,84 108 498 431,00 120 126 792,68 8 076 836,91 8 129 744,16 8 076 836,91 8 129 744,16 94 268 707,00 89 077 407,00 5 191 300,00 5 191 300,00 0,00 97 559 858,44 91 937 691,93 5 622 166,51 5 622 166,51 738,00

220 744 160,18 124 211 522,16 117 812 582,66 6 398 939,50 6 398 939,50 95 554 909,12 91 810 645,02 3 744 264,10 3 744 264,10 738,00

93,90% 96,85% 98,07% 78,71% 78,71% 97,94% 99,86% 66,60% 66,60% 100,00%

29,26% 16,46% 15,62% 0,84% 0,84% 12,67% 12,17% 0,50% 0,50% 0,00%

0,00 419 365,00 419 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

738,00 207 194,00 158 183,00 49 011,00 49 011,00 162 647,00 112 885,00 49 762,00 49 762,00 23 641,00

738,00 207 192,71 158 183,00 49 009,71 49 009,71 162 640,31 112 878,31 49 762,00 49 762,00 23 641,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

0,00 0,00 0,00

23 641,00 23 641,00 296 410,00

23 641,00 23 641,00 296 410,00

100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,04%

0,00 0,00 25 600,00

296 410,00 296 410,00 2 372 273,45

296 410,00 296 410,00 76 441,17

100,00% 100,00% 3,22%

0,04% 0,04% 0,01%

25 600,00 0,00 0,00 114 060,80

105 607,35 2 266 666,10 2 266 666,10 6 197 445,48

76 441,17 0,00 0,00 210 665,71

72,38% 0,00% 0,00% 3,40%

0,01% 0,00% 0,00% 0,03%

114 060,80 0,00 0,00

346 895,48 5 850 550,00 5 850 550,00

198 221,71 12 444,00 12 444,00

57,14% 0,21% 0,21%

0,03% 0,00% 0,00%

156

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 0,00% 0,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 ZADANIA ZE RDE ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJCE ZWROTOWI (POWIAT) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony 3 0,00

Plan po zmianach 4 720,00

Wykonanie za 2009 rok 5 0,00

0,00 49 657 703,91 49 632 103,91 47 768 550,00 1 863 553,91 1 863 553,91 0,00 0,00 25 600,00

720,00 56 209 114,17 53 682 221,72 51 794 267,78 1 887 953,94 1 887 953,94 154 619,00 154 619,00 2 372 273,45

0,00 53 431 027,48 53 199 967,31 51 740 715,37 1 459 251,94 1 459 251,94 154 619,00 154 619,00 76 441,17

0,00% 95,06% 99,10% 99,90% 77,29% 77,29% 100,00% 100,00% 3,22%

0,00% 7,08% 7,05% 6,86% 0,19% 0,19% 0,02% 0,02% 0,01%

80101 Szkoy podstawowe ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 80102 Szkoy podstawowe specjalne ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 80104 Przedszkola ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 80110 Gimnazja ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 80111 Gimnazja specjalne ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

25 600,00 0,00 0,00 4 983 350,00 4 983 350,00 4 683 350,00 300 000,00 300 000,00 894 730,00 894 730,00 894 730,00 28 740 583,00 28 740 583,00 23 704 800,00 5 035 783,00 5 035 783,00 0,00

105 607,35 2 266 666,10 2 266 666,10 4 982 331,19 4 982 331,19 4 832 331,19 150 000,00 150 000,00 994 129,08 994 129,08 994 129,08 33 507 713,57 33 484 072,57 28 473 745,81 5 010 326,76 5 010 326,76 23 641,00

76 441,17 0,00 0,00 4 970 101,85 4 970 101,85 4 821 045,55 149 056,30 149 056,30 993 580,32 993 580,32 993 580,32 30 787 251,57 30 763 610,57 26 283 632,36 4 479 978,21 4 479 978,21 23 641,00

72,38% 0,00% 0,00% 99,75% 99,75% 99,77% 99,37% 99,37% 99,94% 99,94% 99,94% 91,88% 91,88% 92,31% 89,41% 89,41% 100,00%

0,01% 0,00% 0,00% 0,66% 0,66% 0,64% 0,02% 0,02% 0,13% 0,13% 0,13% 4,08% 4,08% 3,48% 0,59% 0,59% 0,00%

0,00 0,00 32 151 830,00 32 151 830,00 31 302 830,00 849 000,00 849 000,00 3 790 138,00 3 790 138,00 3 790 138,00

23 641,00 23 641,00 34 841 680,30 34 841 680,30 33 993 906,30 847 774,00 847 774,00 3 907 412,77 3 907 412,77 3 907 412,77

23 641,00 23 641,00 34 131 671,40 34 131 671,40 33 969 143,91 162 527,49 162 527,49 3 906 653,10 3 906 653,10 3 906 653,10

100,00% 100,00% 97,96% 97,96% 99,93% 19,17% 19,17% 99,98% 99,98% 99,98%

0,00% 0,00% 4,52% 4,52% 4,50% 0,02% 0,02% 0,52% 0,52% 0,52%

157

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 100,00% 100,00% 97,21% 97,22% 99,97% 61,25% 61,25% 97,21% 100,00% 61,25% 61,25% 99,94% 99,94% 99,94% 100,00% 100,00% 97,61% 0,08% 0,08% 0,08% 0,80% 0,40% 0,38% 0,02% 0,02% 0,40% 0,38% 0,02% 0,02% 3,82% 3,81% 3,81% 0,00% 0,00% 0,01%

Rozdz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony 3 600 000,00 600 000,00 600 000,00 5 904 016,00 2 959 478,00 2 741 978,00 217 500,00 217 500,00 2 944 538,00 2 727 038,00 217 500,00 217 500,00 26 164 284,00 26 164 284,00 26 154 284,00 10 000,00 10 000,00 0,00

Plan po zmianach 4 613 393,57 613 393,57 613 393,57 6 194 510,61 3 118 279,78 2 896 502,11 221 777,67 221 777,67 3 076 230,83 2 854 453,16 221 777,67 221 777,67 28 824 592,61 28 775 741,86 28 752 744,86 22 997,00 22 997,00 48 130,75

Wykonanie za 2009 rok 5 613 392,68 613 392,68 613 392,68 6 021 768,52 3 031 475,12 2 895 630,18 135 844,94 135 844,94 2 990 293,40 2 854 448,46 135 844,94 135 844,94 28 806 887,76 28 759 907,97 28 736 910,97 22 997,00 22 997,00 46 979,79

80113 Dowoenie uczniw do szk ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 80114 Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje 80120 Licea oglnoksztacce ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: -wydatki biece -wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZE RDE ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJCE ZWROTOWI (POWIAT) z tego: - wydatki biece 80123 Licea profilowane ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 80130 Szkoy zawodowe ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

0,00 0,00

48 130,75 720,00

46 979,79 0,00

97,61% 0,00%

0,01% 0,00%

0,00 3 141 644,00 3 141 644,00 3 141 644,00 43 706 087,80 43 592 027,00 40 882 227,00 2 709 800,00 2 709 800,00 114 060,80

720,00 2 940 325,71 2 940 325,71 2 940 325,71 44 285 785,67 43 690 610,94 40 458 481,10 3 232 129,84 3 232 129,84 298 764,73

0,00 2 939 851,61 2 939 851,61 2 939 851,61 44 053 223,28 43 605 571,36 40 394 104,70 3 211 466,66 3 211 466,66 151 241,92

0,00% 99,98% 99,98% 99,98% 99,47% 99,81% 99,84% 99,36% 99,36% 50,62%

0,00% 0,39% 0,39% 0,39% 5,84% 5,78% 5,35% 0,43% 0,43% 0,02%

114 060,80 0,00

298 764,73 296 410,00

151 241,92 296 410,00

50,62% 100,00%

0,02% 0,04%

0,00 0,00

296 410,00 296 410,00

296 410,00 296 410,00

100,00% 100,00%

0,04% 0,04%

158

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 100,00% 100,00% 0,32% 0,32% 0,32%

Rozdz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony 3 2 232 641,00 2 232 641,00 2 232 641,00

Plan po zmianach 4 2 393 471,18 2 393 471,18 2 393 471,18

Wykonanie za 2009 rok 5 2 393 469,98 2 393 469,98 2 393 469,98

80134 Szkoy zawodowe specjalne ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 80146 Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 80195 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

6 316 900,00 6 316 900,00 4 473 900,00 1 843 000,00 1 843 000,00 0,00

12 544 923,44 6 693 635,44 4 860 635,44 1 833 000,00 1 833 000,00 738,00

4 917 722,34 4 904 540,34 4 841 330,14 63 210,20 63 210,20 738,00

39,20% 73,27% 99,60% 3,45% 3,45% 100,00%

0,65% 0,65% 0,64% 0,01% 0,01% 0,00%

0,00 0,00

738,00 5 850 550,00

738,00 12 444,00

100,00% 0,21%

0,00% 0,00%

0,00 0,00 742 826,00 390 283,00 390 283,00 352 543,00 352 543,00 2 376 267,00 1 206 260,00 1 095 260,00 111 000,00 111 000,00 750 642,00 639 642,00 111 000,00 111 000,00 419 365,00 419 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 850 550,00 5 850 550,00 528 547,93 227 811,41 227 811,41 300 736,52 300 736,52 2 309 532,41 1 294 948,41 1 133 036,62 161 911,79 161 911,79 799 362,00 637 100,00 162 262,00 162 262,00 52 575,00 3 564,00 49 011,00 49 011,00 162 647,00 112 885,00 49 762,00 49 762,00

12 444,00 12 444,00 526 157,93 225 421,41 225 421,41 300 736,52 300 736,52 2 251 400,36 1 252 403,35 1 091 066,43 161 336,92 161 336,92 783 782,99 622 093,99 161 689,00 161 689,00 52 573,71 3 564,00 49 009,71 49 009,71 162 640,31 112 878,31 49 762,00 49 762,00

0,21% 0,21% 99,55% 98,95% 98,95% 100,00% 100,00% 97,48% 96,71% 96,30% 99,64% 99,64% 98,05% 97,64% 99,65% 99,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00%

0,01% 0,01% 0,07% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,30% 0,17% 0,14% 0,02% 0,02% 0,10% 0,08% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%

159

WYDATKI Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe 53.431.027,48 z tj. 95,06% planu

Wydatki w rozdziale 80101 zwizane byy z utrzymaniem 23 szk podstawowych, a take z dofinansowaniem dziaalnoci 2 szk publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikoaja Reja oraz 7 szk niepublicznych. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. W 2009 roku na powysze cele wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy dotacje na zadanie wasne gminy rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej Ze rodkw tych zostay zrealizowane: Wydatki majtkowe w tym: - inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - dotacje dla szk 35,12% planu 1.459.251,94 z 1.459.251,94 z 99,84% planu 51.971.775,54 z 36.741.241,87 z 6.138.590,85 z 77.051,25 z 184.272,31 z 1.166.418,91 z 354.098,47 z 128.076,30 z 181.498,50 z 392.447,70 z 53.199.967,31 z 154.619,00 z 76.441,17 z 99,10% planu 100,00% planu 3,22% planu

1) szkoy niepubliczne: Prywatna SP Edukacji Europejskiej im. A. Kamiskiego Szkoa Podstawowa Stowarzyszenia Wolna Szkoa Waldorfska Spoeczna SP Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego Szkoa Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BBTS I Prywatna SP im. St. Wyspiaskiego o profilu artystycznym Prywatna Szkoa Podstawowa SMYK SP z oddziaami dwujzycznymi im. W. Kopaliskiego

2) szkoy publiczne prowadzone przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja: Szkoa Podstawowa Nr 2 2.655.739,82 z Szkoa Podstawowa Nr 10 996.979,32 z 3) wydatek zwizany z potrceniem nalenej dotacji dla szk niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez jednostk samorzdu terytorialnego z tytuu rozliczenia dotacji za 2008 rok 1.694,20 z (kwota ta zostaa przekazana na dochody budetu miasta) 4) pokrycie kosztw zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kocioa Prawosawnego w roku szkolnym 2008/2009 -

314,07 z

zakup usug remontowych 1.482.146,00 z Szkoa Podstawowa Nr 1: malowanie sali gimnastycznej, korytarza, klatki schodowej oraz dwch sanitariatw, remont pokrycia dachu, legalizacja wodomierzy, konserwacja kota gazowego, usunicie awarii kanalizacji, wykonanie podjazdu dla niepenosprawnych

160

WYDATKI
Szkoa Podstawowa Nr 3: remont instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszcze, konserwacja centralnego ogrzewania, usunicie awarii instalacji wodnej, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego, adaptacja pomieszczenia do celw programu Radosna Szkoa Szkoa Podstawowa Nr 4: konserwacja kota, naprawa dachu, sprztu Szkoa Podstawowa Nr 6: wymiana drzwi do piwnicy i na strych na drzwi przeciwpoarowe, wykonanie cianki wydzielenia przeciwpoarowego, wymiana posadzki w sali lekcyjnej, remont pokrycia dachu, remont odwodnienia, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja dwigu, wymiana posadzki i drzwi w pokoju nauczycielskim, wymiana okien, naprawa sieci telefonicznej Szkoa Podstawowa Nr 9: remont dachu, remont instalacji wodnej i gazowej, naprawa sprztu, konserwacja dwigu Szkoa Podstawowa Nr 13: wymiana okien i drzwi na drzwi przeciwpoarowe, remont silnika szorowarki, naprawa centrali, naprawa instalacji wodocigowej, konserwacja instalacji gazowej, remont pokrycia dachu Szkoa Podstawowa Nr 18: wymiana dwch okien i drzwi na taras, remont instalacji elektrycznej, sanitariatu, kanalizacji i wejcia do stowki, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa sprztu Szkoa Podstawowa Nr 20: wymiana stolarki okiennej, naprawa podoa w trzech salach lekcyjnych, monta wykadziny, naprawa instalacji elektrycznej i teletechnicznej Szkoa Podstawowa Nr 23: usunicie awarii centralnego ogrzewania, malowanie sal lekcyjnych, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i korytarza, grzejnikw, naprawa elewacji zewntrznej budynku Szkoa Podstawowa Nr 24: cyklinowanie i lakierowanie parkietu, naprawa sieci komputerowej i instalacji elektrycznej, prace malarskie w mobilnej pracowni komputerowej Szkoa Podstawowa Nr 25: remont ogrodzenia, sanitariatw, sali do gimnastyki korekcyjnej, schodw zewntrznych, ganicy, konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprztu i instalacji odgromowej Szkoa Podstawowa Nr 26: konserwacja pokrycia dachowego, naprawa ogrodzenia i sprztu, konserwacja kota, wykonanie umocnienia muru oporowego schodw, wymiana drzwi wewntrznych z ocienicami Szkoa Podstawowa Nr 27: remont pomieszcze, wymiana witryny drzwiowej, naprawa instalacji elektrycznej, szklenie okien, malowanie szatni, konserwacja systemu alarmowego i ksero Szkoa Podstawowa Nr 28: remont instalacji elektrycznej, usunicie awarii wodocigowej, malowanie korytarza, cyklinowanie podogi, remont ogrodzenia, wymiana opraw owietleniowych i automatyki kota, prace remontowe w kotowni Szkoa Podstawowa Nr 29: wymiana drzwi wejciowych, okien w sali gimnastyki korekcyjnej, adaptacja pomieszcze przy sali gimnastycznej na szatni, konserwacja centralnego ogrzewania, remont posadzek, instalacji gazowej i kanalizacyjnej, naprawa centrali telefonicznej

161

WYDATKI
Szkoa Podstawowa Nr 31: naprawa sprztu, malowanie parkietu, konserwacja kotw Szkoa Podstawowa Nr 32: wymiana pionu wodocigowego, opraw owietleniowych w korytarzu, malowanie cian korytarza i klatki schodowej, naprawa instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i przeciwpoarowej, konserwacja monitoringu, prace malarskie, cyklinowanie i lakierowanie posadzki w salach lekcyjnych, naprawa posadzki w przebieralni sali gimnastycznej Szkoa Podstawowa Nr 33: remont sali gimnastycznej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprztu Zesp Szk Oglnoksztaccych im. Armii Krajowej (SP Nr 36): konserwacja windy, czujek przeciwpoarowych, ksero, chloratora, sieci informatycznej Szkoa Podstawowa Nr 37: remont schodw terenowych, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa podnonika, czyszczenie i monta aluzji, naprawa sprztu, naprawa pompy, szklenie okien na sali gimnastycznej, przegld sprztu przeciwpoarowego, usunicie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej Zesp Szk Podstawowo-Gimnazjalnych: malowanie pokrycia dachu oraz remont daszku nad wejciem do sali gimnastycznej

pozostae wydatki biece 7.609.796,82 z (m.in.: zakup energii, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych)

Dotacja na zadania wasne gminy w kwocie 154.619,00 z przeznaczona zostaa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia RADOSNA SZKOA. rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS przeznaczone byy dla Szkoy Podstawowej Nr 1 na realizacj projektu Przedsiwzicie Europejskie Praca pena przygd, dla Szkoy Podstawowej Nr 6 na realizacj projektu Stwrzmy lepszy wiat, dla Szkoy Podstawowej Nr 24 na realizacj projektu Dwiki Europy oraz dla Szkoy Podstawowej Nr 27 na realizacj projektu Dziedzictwo kulturowe. Projekty w SP Nr 24 i Nr 27 zostay zakoczone w 2009 roku. rodki unijne w 2009 roku wykorzystane zostay w 3,22% planu, gdy SP Nr 1 i Nr 6 przyznane zostay rodki na lata 2008-2010. Na niszy wskanik wykonania wydatkw w tym rozdziale (95,06%) ma wpyw niskie wykonanie inwestycji. Najwiksz z zaplanowanych inwestycji byo zadanie p.n.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Pisudskiego 47 w Bielsku-Biaej, wspfinansowane ze rodkw z budetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania zostaa przesunita na 2010 rok. Opis realizacji wszystkich zada inwestycyjnych zosta przedstawiony w Zaczniku Nr 6.

162

WYDATKI Rozdzia 80102 Szkoy podstawowe specjalne

4.970.101,85 z

tj. 99,75% planu

Wydatki w rozdziale 80102 zwizane byy z pokryciem kosztw utrzymania 5 placwek: Szkoy Podstawowej Nr 11 (w Zespole Placwek Opiekuczo-Wychowawczych) przy ul. Lompy 7, Szkoy Podstawowej Specjalnej Nr 17 przy ul. Bratkw 6, Szkoy Podstawowej Nr 34 (w Modzieowym Orodku Socjoterapii) przy ul. Starobielskiej 9, Szkoy Podstawowej Nr 35 (w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2) przy ul. Filarowej 52, Szkoy Podstawowej Nr 39 (w Zespole Szk dla Dzieci Niesyszcych) przy ul. Kamienickiej 11 A. Wydatki w rozdziale 80102 realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 99,77% planu Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 99,37% planu 149.056,30 z 149.056,30 z 4.821.045,55 z 4.311.617,42 z 64.353,78 z

zakup usug remontowych Szkoa Podstawowa Specjalna Nr 17: remont sanitariatu, malowanie korytarza, naprawa sprztu, naprawa instalacji elektrycznej Szkoa Podstawowa Specjalna Nr 35 (w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2): konserwacja systemu alarmowego Szkoa Podstawowa Nr 39 (w Zespole Szk dla Dzieci Niesyszcych): remont boiska sportowego, naprawa sprztu

pozostae wydatki biece 445.074,35 z (m.in.: zakup energii, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych)

Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 993.580,32 z tj. 99,94% planu
Wydatki w tym rozdziale zwizane byy z utrzymaniem oddziaw przedszkolnych znajdujcych si przy Szkoach Podstawowych: Nr 1, Nr 4, Nr 9, Nr 13, Nr 18, Nr 26 i Nr 29 oraz z dofinansowaniem dziaalnoci oddziaw przedszkolnych przy Szkoach Podstawowych Nr 2 i Nr 10, prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikoaja Reja.

163

WYDATKI
Dysponentem rodkw wydatkowanych w ramach tego rozdziau by Miejski Zarzd Owiaty. rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacje oddzia przedszkolny przy SP Nr 2 oddzia przedszkolny przy SP Nr 10 125.417,16 z 82.063,08 z 41.025,00 z 99,94% planu 993.580,32 z 745.075,08 z 207.480,24 z

pozostae wydatki biec (tj. odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych)

Rozdzia 80104 Przedszkola

30.787.251,57 z

tj. 91,88% planu

Dysponentami rodkw wydatkowanych w ramach rozdziau 80104 byli: Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. rodki finansowe przeznaczone byy gwnie na pokrycie kosztw utrzymania 43 przedszkoli miejskich oraz na dofinansowanie dziaalnoci 8 przedszkoli niepublicznych. W 2009 roku na powysze cele wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy dotacje z funduszy celowych dla gminy Ze rodkw tych zostay zrealizowane: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 92,31% planu 89,46% planu 4.503.619,21 z 4.503.619,21 z 26.283.632,36 z 24.768.099,37 z 22.375.065,61 z 316.759,30 z 298.119,80 z 223.930,28 z 556.954,32 z 207.685,34 z 440.075,22 z 100.617,66 z 190.055,58 z 1.341,92 z 30.763.610,57 z 23.641,00 z 91,88% planu 100,00% planu

Wydatki biece w tym: dotacje dla przedszkoli w tym: 1) dotacja dla przedszkoli publicznych

2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych: Przedszkola Katolickiego Przedszkola Waldorfskiego Przedszkola Zgromadzenia Sistr Serafitek Akademii Przedszkolaka SMYK Przedszkola Anglojzycznego FIRST STEPS Przedszkola Prywatnego GROSZEK Prywatnego Przedszkola CHATA SKRZATA Akademii Modych Odkrywcw ELF wydatek zwizany z potrceniem nalenej dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytuu rozliczenia dotacji za 2008 rok (kwota ta zostaa przekazana na dochody budetu miasta)
164

WYDATKI
3) pokrycie kosztw dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach (Kozy, Kty, Czechowice-Dziedzice, Katowice, Owicim) w zwizku z uczszczaniem do tych przedszkoli dzieci bdcych mieszkacami miasta Bielska-Biaej -

57.494,34 z

zakup usug remontowych 1.515.532,99 z Przedszkole Integracyjne Nr 1: remont instalacji elektrycznej Przedszkole Integracyjne Nr 2: remont sanitariatw, malowanie czciowe elewacji Przedszkole Nr 2: malowanie bloku ywieniowego i zaplecza, remont w pomieszczeniach kotowni Przedszkole Nr 4: pooenie pytek w holu i szatni, cyklinowanie parkietu, malowanie sal i kuchni Przedszkole Nr 5: cyklinowanie parkietu, roboty malarskie, wymiana okien, uoenie pytek Przedszkole Nr 6: remont bloku ywieniowego Przedszkole Nr 7: wymiana okien i drzwi, malowanie sali i bloku ywieniowego Przedszkole Nr 8: wymiana drzwi wejciowych i w holu, wymiana stolarki okiennej Przedszkole Nr 9: remont bloku ywieniowego, malowanie cian piwnic Przedszkole Nr 10: remont sanitariatw, malowanie zmywalni Przedszkole Nr 11: wymiana instalacji elektrycznej i opraw owietleniowych, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej Przedszkole Nr 12: remont bloku ywieniowego oraz szatni Przedszkole Nr 14: remont sanitariatw i holu Przedszkole Nr 16: remont azienek Przedszkole Nr 17: remont leakowni i ogrodzenia Przedszkole Nr 23: remont rozdzielni gwnej, wymiana 2 hydrantw Przedszkole Nr 24: naprawa instalacji ochrony przeciwporaeniowej Przedszkole Nr 25: remont kuchni oraz instalacji elektrycznej Przedszkole Nr 26: remont pokrycia dachu, remont posadzek Przedszkole Nr 27: wymiana opraw owietleniowych, malowanie pomieszcze, cyklinowanie parkietw, wymiana drzwi wejciowych Przedszkole Nr 30: remont cigu pieszo-jezdnego Przedszkole Nr 35: wymiana okien i drzwi zewntrznych, malowanie klatki schodowej Przedszkole Nr 36: remont tarasu Przedszkole Nr 38: remont instalacji elektrycznej w kuchni Przedszkole Nr 39: wykonano utwardzenie terenu, ogrodzenie i bram wjazdow Przedszkole Nr 40: remont sanitariatu, pralni, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana drzwi Przedszkole Nr 41: remont elewacji Przedszkole Nr 42: remont sali dydaktycznej, remont sanitariatu Przedszkole Nr 43: malowanie pomieszcze Przedszkole Nr 44: remont kuchni Przedszkole Nr 49: remont czci ogrodzenia, remont czonu roboczego rozdzielni gwnej energii elektrycznej z napraw owietlenia wewntrznego

165

WYDATKI
Przedszkole Nr 50: remont bloku ywieniowego, zaplecza kuchni i schodw wejciowych Przedszkole Nr 51: wykonano zabezpieczenie ciany zewntrznej Przedszkole Nr 52: wymieniono odcinek ogrodzenia placu zabaw Przedszkole Nr 54: remont wejcia do szatni, remont zaplecza bloku ywieniowego, remont szatni, remont pomieszczenia z przeznaczeniem na salk gimnastyczn, malowanie holu w przyziemiu Przedzkole Nr 55: remont sanitariatu, remont posadzki w holu i szatni, wymiana okien

Wydatki biece w rozdziale 80104 zostay wykonane na poziomie 92,31 % planu, co byo zwizane z niewykorzystaniem zaplanowanej dotacji przedmiotowej dla zakadw budetowych Przedszkola Miejskie. W zwizku z likwidacj zakadw budetowych Przedszkola Miejskie (Uchwaa Nr XLIV/1033/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 30 czerwca 2009 roku), rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym zakadu zostay 31 grudnia 2009 roku przekazane do budetu miasta, a rachunek bankowy zamknity. Za 2009 rok w Przedszkolach Miejskich zostao naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i zaksigowane w koszty i na zobowizania, rodki na te wydatki byy ujte w planie finansowym zakadw budetowych Przedszkola Miejskie w 2009 roku, natomiast wypata tyche nastpi w 2010 roku, ju w jednostkach budetowych. W zwizku z przekazaniem w dniu 31 grudnia 2009 roku rodkw pieninych do budetu, w Przedszkolach Miejskich powsta ujemny fundusz obrotowy, co ma odzwierciedlenie w zoonym za 2009 rok przez Przedszkola Miejskie sprawozdaniu Rb-30. Wszystkie zobowizania i nalenoci zakadw budetowych Przedszkola Miejskie zostay przejte w 2010 roku przez nowo utworzone jednostki budetowe. Niszy wskanik wykonania w tym rozdziale (91,88% planu) zwizany jest z nisz ni planowano realizacj inwestycji. Dotyczy to gwnie oszczdnoci zwizanych z realizacj zadania p.n.: Budowa Przedszkola w dzielnicy Mikuszowice lskie. Opis realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji zosta przedstawiony w Zaczniku Nr 6.

Rozdzia 80110 Gimnazja

34.131.671,40 z

tj. 97,96% planu

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. Wydatki zwizane byy z pokryciem kosztw utrzymania 18 gimnazjw publicznych, a take z dofinansowaniem dziaalnoci 9 gimnazjw niepublicznych oraz 1 gimnazjum publicznego. rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki majtkowe w tym: - inwestycje (Zacznik Nr 6) 19,17% planu 162.527,49 z 162.527,49 z 33.969.143,91 z 24.592.076,58 z 4.227.307,14 z 1.464.065,16 z 469.049,55 z

Wydatki biece 99,93% planu w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - dotacje gimnazjum publiczne: Publiczne Gimnazjum Zgromadzenia Crek Boej Mioci gimnazja niepubliczne: Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
166

WYDATKI
Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Szkoy Mistrzostwa Sportowego Piki Nonej Gimnazjum Waldorfskie Gimnazjum Bielskiej Szkoy Menederw Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BBTS Gimnazjum z Oddziaami Dwujzycznymi im. W. Kopaliskiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Edu-Sport S.C. Prywatne Gimnazjum Edukacji Europejskiej im. Kamiskiego wydatek zwizany z potrceniem nalenej dotacji dla gimnazjw niepublicznych z tytuu rozliczenia dotacji za 2008 rok (kwota ta zostaa przekazana na dochody budetu miasta) 578.031,45 z 222.157,98 z 91.174,40 z 87.612,90 z 637.900,73 z 246.550,15 z 346.440,76 z 83.695,25 z 628,81 z

zakup usug remontowych 1.039.838,86 z Gimnazjum Nr 1: wymiana drzwi wejciowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, malowanie korytarzy, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji telefonicznej Gimnazjum Nr 2: usunicie awarii instalacji wodocigowej, monta siatki zabezpieczajcej okna sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3: remont dachu, naprawa rynien i rur spustowych, konserwacja centralnego ogrzewania Gimnazjum Nr 4: naprawa ksero Gimnazjum Nr 5: konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa sterownika dzwonkw Gimnazjum Nr 6: remont sali gimnastycznej, sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, naprawa instalacji wodnej i elektrycznej, naprawa kopiarki, naprawa kota gazowego, naprawa pokrycia dachowego, konserwacja systemu alarmowego Gimnazjum Nr 7: konserwacja systemu alarmowego Gimnazjum Nr 8: usunicie awarii sieci teletechnicznej Gimnazjum Nr 9: konserwacja windy i ksero, wymiana drzwi wejciowych do budynku szkoy Gimnazjum Nr 10: usunicie awarii instalacji gazowej, remont pikochwytw, wymiana okien, pokrycie dachu pap, usunicie awarii zimnej wody, naprawa kopiarki Gimnazjum Nr 11: likwidacja nawietli w korytarzu, remont chodnika oraz opaski, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki, naprawa dachu, monta ekranu multimedialnego oraz telewizorw Gimnazjum Nr 13: remont korytarzy, naprawa kopiarki, naprawa linii elektrycznej wraz z montaem gniazda elektrycznego, monta okien, malowanie oraz naprawa posadzki Gimnazjum Nr 14: remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na II pitrze i korytarzu, wymiana stolarki okiennej na korytarzu na parterze oraz w 4 salach lekcyjnych, malowanie korytarzy na I i II pitrze, remont pieca, usunicie awarii centralnego ogrzewania, naprawa poszycia dachowego, naprawa owietlenia, usunicie awarii komina od pieca centralnego ogrzewania
167

WYDATKI
Gimnazjum Nr 15: konserwacja systemu alarmowego, naprawa kopiarki Gimnazjum Nr 16: remont sanitariatw dziewczt na parterze, I i II pitrze, remont sal lekcyjnych, maej i duej sali gimnastycznej, schodw zewntrznych, naprawa instalacji odgromowej, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa ogrodzenia i bramy, naprawa sprztu Gimnazjum dla dorosych w Zespole Szk Technicznych i Handlowych: konserwacja centralnego ogrzewania, malowanie okien, naprawa ksero

4.109.921,33 z pozostae wydatki biece (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych)

Niszy wskanik wykonania w tym rozdziale (97,96% planu) zwizany jest z nisz ni planowano realizacj inwestycji. Dotyczy to gwnie realizacji zadania p.n.: Budowa Gimnazjum Nr 15 z sal gimnastyczn i zapleczem w Bielsku-Biaej. Realizacja inwestycji w tym rozdziale zostaa przedstawiona w Zaczniku Nr 6.

Rozdzia 80111 Gimnazja specjalne

3.906.653,10 z

tj. 99,98% planu

Wydatki w tym rozdziale zwizane byy z pokryciem kosztw utrzymania 5 placwek: Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szk Specjalnych ul. Wapienicka 46, Gimnazjum Nr 18 przy Zespole Szk dla Dzieci Niesyszcych ul. Kamienicka 11 A, Gimnazjum Nr 19 przy Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 ul. Filarowa 52, Gimnazjum Nr 20 przy Zespole Placwek Opiekuczo-Wychowawczych ul. Lompy 7, Gimnazjum Nr 21 w Modzieowym Orodku Socjoterapii ul. Starobielska 9. Dysponentem wydatkowanych rodkw by Miejski Zarzd Owiaty. W 2009 roku zrealizowano w tym zakresie: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 99,98% planu 3.906.653,10 z 3.599.812,06 z 713,81 z

zakup usug remontowych (konserwacja systemu alarmowego oraz systemu oddymiania w Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szk Specjalnych)

pozostae wydatki biece 306.127,23 z (m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, zakup energii, zakup materiaw i wyposaenia)

Rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk 613.392,68 z

tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 80113 realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty na podstawie art. 14a i 17 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pniejszymi zmianami).

168

WYDATKI
Realizacja wydatkw przedstawiaa si nastpujco: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 100,00% planu 613.392,68 z 60.132,53 z

pozostae wydatki biece 553.260,15 z (tj. wydatki na zakup biletw dla uczniw dojedajcych do szk, wynagrodzenia osb penicych opiek nad dziemi niepenosprawnymi w czasie przejazdu oraz pokrycie kosztw dowozu uczniw niepenosprawnych uczszczajcych do Szkoy Podstawowej Integracyjnej Nr 6, Szk Podstawowych: Nr 13, Nr 26, Nr 28 i Nr 31, Szkoy Podstawowej Specjalnej Nr 17, Gimnazjw: Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 13, Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespou Szk dla Dzieci Niesyszcych, Zespou Szk Specjalnych im. Gaczyskiego oraz Przedszkola Integracyjnego Nr 2)

Rozdzia 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 6.021.768,52 z tj. 97,21% planu
Wydatki w rozdziale 80114 zwizane byy z pokryciem kosztw utrzymania Miejskiego Zarzdu Owiaty. W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu Z powyszych rodkw zostay zrealizowane: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 99,98% planu 61,25% planu 271.689,88 z 271.689,88 z 5.750.078,64 z 4.706.118,86 z 59.239,37 z 3.031.475,12 z 2.990.293,40 z 97,22% planu 97,21% planu

Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

zakup usug remontowych (konserwacja centralnego ogrzewania oraz urzdze teletechnicznych, naprawa samochodu subowego, roboty remontowo-budowlane, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa regaw, naprawa kserokopiarki, monta drzwi, konserwacja systemu alarmowego) pozostae wydatki biece (m.in.: zakup artykuw biurowych, rodkw czystoci i urzdze czyszczcych, zakup biurek, krzese, szaf, aparatw telefonicznych, zakup paliwa i czci do samochodu subowego, sukcesywna wymiana zuytego sprztu komputerowego, usugi informatyczne, pocztowe i prawne, koszty utrzymania pomieszcze, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, zakup energii)

984.720,41 z

169

WYDATKI
Niszy wskanik wykonania w tym rozdziale (97,21% planu) zwizany jest z oszczdnociami zwizanymi z realizacj zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa internatu Zespou Szk Ogrodniczych dla potrzeb Miejskiego Zarzdu Owiaty, co zostao omwione w Zaczniku Nr 6.

Rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce

28.806.887,76 z tj. 99,94 planu

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. Wydatki zwizane byy z pokryciem kosztw utrzymania 11 szk publicznych oraz dofinansowaniem dziaalnoci 2 szk publicznych i 16 szk niepublicznych. W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu powiatu rodki z budetu Unii Europejskiej Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 99,94% planu 100,00% planu 22.997,00 z 22.997,00 z 28.783.890,76 z 18.157.645,11 z 5.390.532,93 z 854.878,64 z 17.897,30 z 71.376,87 z 168.869,40 z 725.987,58 z 537.292,54 z 149.258,76 z 478.396,44 z 248.409,12 z 60.244,56 z 137.656,18 z 391.669,60 z 94.298,78 z 91.380,12 z 36.935,70 z 28.759.907,97 z 46.979,79 z 99,94% planu 97,61% planu

Wydatki biece w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - dotacje dla szk

1) szkoy niepubliczne: Liceum Oglnoksztacce Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych przy ZDZ Katowice Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych EDUKACJA Prywatne Liceum Oglnoksztacce im. St. Wyspiaskiego o profilu artystycznym Liceum Mistrzostwa Sportowego Piki Nonej Humanistyczne Liceum Oglnoksztacce SP MAGO Liceum Oglnoksztacce Bielskiej Szkoy Menederw Liceum Oglnoksztacce Mistrzostwa Sportowego BBTS Liceum Oglnoksztacce z oddziaami dwujzycznymi im. W. Kopaliskiego Niepubliczne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych AK Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych AK Liceum Oglnoksztacce Mistrzostwa Sportowego Edu-Sport S.C. Niepubliczne Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych ROMA PROFESJA Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych PROFESJA Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych

170

WYDATKI
Liceum Oglnoksztacce prowadzone przez Katolickie Towarzystwo Kulturalne 171.048,36 z wydatek zwizany z potrceniem nalenej dotacji dla szk niepublicznych z tytuu rozliczenia dotacji za 2008 rok 4.637,80 z (kwota ta zostaa przekazana na dochody budetu miasta) 620.867,20 z 529.043,40 z

2) szkoy publiczne: Liceum Oglnoksztacce Zgromadzenia Crek Boej Mioci Publiczne Liceum Oglnoksztacce - prowadzone przez W. Kubika 3) pokrycie kosztw zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kocioa Prawosawnego w roku szkolnym 2008/2009 -

384,58 z

zakup usug remontowych 1.819.155,63 z I Liceum Oglnoksztacce im. M. Kopernika: remont wejcia, malowanie korytarzy, usunicie awarii instalacji kanalizacyjnej, remont ogrodzenia, wymiana posadzki w sali lekcyjnej, wymiana instalacji elektrycznej IV Liceum Oglnoksztacce im. KEN: remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Sowackiego 15, remont instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej przy ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza, malowanie sal lekcyjnych, naprawa posadzki w sali lekcyjnej, naprawa instalacji odgromowej i elektrycznej, szklenie okien w salach lekcyjnych, wymiana posadzki na panele w sali lekcyjnej, naprawa sufitw podwieszanych, konserwacja centralnego ogrzewania Zesp Szk Oglnoksztaccych im. S. eromskiego: remont posadzek, monta cianki aluminiowej przeszklonej, naprawa pokrycia dachu, remont siowni oraz odwodnienia bieni, malowanie sali, usunicie awarii rury spustowej, instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania Zesp Szk i Placwek Owiatowych: roboty blacharsko-dekarskie, naprawa rynny, uszczelnienie pokrycia przy kominach, wymiana pionw wodnych Zespl Szk Oglnoksztaccych im. Armii Krajowej: remont dachu nad forum, sanitariatw w segmencie B, gabinetu dyrektora wraz z przylegym sanitariatem, wymiana posadzki w sali lekcyjnej, remont schodw zewntrznych, konserwacja windy i ksero, konserwacja czujek przeciwpoarowych Zesp Szk Oglnoksztaccych: remont sanitariatw, instalacji elektrycznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek, roboty malarskie, docieplenie cian, usunicie awarii instalacji wodocigowej, monta siatki zabezpieczajcej okna sali gimnastycznej, konserwacja kopiarki Zesp Szk Medycznych i Oglnoksztaccych: wymiana czci konstrukcji dachu wraz z pokryciem nad klatk schodow, cyklinowanie i lakierowanie parkietw w salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim, monta drzwi, roboty tynkarskie, konserwacja centralnego ogrzewania, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy i sali gimnastycznej

171

WYDATKI
IX LO w Bielskiej Szkole Przemysowej: konserwacja ksero, systemu alarmowego i rozdzielni Zesp Szk im. J. Tuwima: remont pomieszcze w budynku przy ul. Filarowej

3.416.557,09 z pozostae wydatki biece (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych)

rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS przeznaczone byy dla VI Liceum Oglnoksztacce w Zespole Szk Oglnoksztaccych im. Armii Krajowej na realizacj projektu Nasze Ballady oraz dla VIII Liceum Oglnoksztaccego w Zespole Szk Medycznych i Oglnoksztaccych na realizacj projektu Wizyty przygotowawcze Seminarium kontaktowe. Oba projekty zostay zakoczone. rodki zostay wykorzystane w 97,61% planu.

Rozdzia 80123 Licea profilowane

2.939.851,61 z

tj. 99,98% planu

Wydatki w rozdziale 80123 obejmoway utrzymanie 6 placwek: Zespou Szk Budowlanych, Zespou Szk Ekonomicznych, Zespou Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych, Zespou Szk Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Zespou Szk Ogrodniczych oraz Bielskiej Szkoy Przemysowej. Wydatki byy realizowane przez Miejski Zarzd Owiaty. rodki finansowe przeznaczono na: 99,98% planu 2.939.851,61 z Wydatki biece w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2.411.534,05 z - zakup usug remontowych 10.549,23 z Zesp Szk Budowlanych: naprawa ganic, usunicie awarii wodocigowej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania Zesp Szk Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: naprawa ksero, naprawa instalacji wodnej, wykonanie pomiarw instalacji odgromowej Bielska Szkoa Przemysowa: konserwacja systemu alarmowego, rozdzielni i ksero - pozostae wydatki biece 517.768,33 z (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych)

Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe

44.053.223,28 z tj. 99,47% planu

Wydatki w rozdziale 80130 zwizane byy z utrzymaniem 12 szk zawodowych, a take przekazaniem dotacji dla 35 szk niepublicznych. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego.

172

WYDATKI
W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu powiatu rodki z budetu Unii Europejskiej dotacje z funduszy celowych Z powyszych rodkw zrealizowano: Wydatki majtkowe w tym: - inwestycje (Zacznik Nr 6) 99,41% planu 3.507.876,66 z 3.507.876,66 z

43.605.571,36 z 151.241,92 z 296.410,00 z

99,81% planu 50,62% planu 100,00% planu

Wydatki biece 99,48% planu 40.545.346,62 z w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 29.250.599,13 z - dotacje dla szk niepublicznych 4.549.152,74 z Zasadnicza Szkoa Zawodowa przy ZDZ Katowice 99.615,84 z Technikum Zawodowe dla Dorosych przy ZDZ Katowice 32.192,53 z Bielska Szkoa Menederw 78.742,25 z Policealna Szkoa Usug Fryzjerskich AK 1.402,24 z Prywatna Szkoa Policealna 21.822,36 z Studium Policealne EDUKACJA 28.929,34 z Policealne Studium Zawodowe ZDZ Katowice 86.531,95 z Policealna Szkoa Fizjoterapii Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 485.800,86 z Szkoa Informatyki i Internetu TEB 22.859,66 z Technikum TEB 110.123,84 z Policealna Szkoa Informatyki i Administracji 119.979,16 z Policealna Szkoa Zawodowa AK 482.370,56 z Policealne Studium Projektowania i Reklamy przy TEB 5.757,92 z Policealna Szkoa Bezpieczestwa i Higieny Pracy AK 89.655,72 z Szkoa Samoobrony i Walki Wrcz Policealna Szkoa Detektyww i Pracownikw Ochrony 169.408,12 z Elitarna Szkoa Sub Ochrony i Biznesu COBRA POUDNIE 17.097,94 z Policealna Szkoa Kosmetyki AK 46.536,84 z Medyczne Studium Zawodowe ZDZ 124.959,83 z Policealna Szkoa Europejska EUROCOLLEGE 85.293,26 z Policealna Szkoa Fryzjerstwa przy Orodku Edukacji Sokrates 10.516,80 z Policealna Szkoa Kosmetyczna przy Orodku Edukacji Sokrates 28.476,18 z Policealna Szkoa Masau przy Orodku Edukacji Sokrates 75.152,98 z Policealna Szkoa Ratownictwa Medycznego przy OE Sokrates 413.906,45 z Policealna Szkoa Weterynarii przy Orodku Edukacji Sokrates 40.664,96 z Technikum Fryzjerskie przy Orodku Edukacji Sokrates 104.659,68 z Technikum Weterynarii przy Orodku Edukacji Sokrates 103.398,72 z Policealna Szkoa Turystyki TEB 21.192,60 z Policealna Szkoa Zdrowia i Urody TEB 273.368,93 z Policealna Szkoa Farmaceutyczna OMEGA 39.271,67 z PROFESJA Policealna Szkoa Zawodowa 443.265,22 z Szkoa Ochrony Fizycznej Pudzian Academy 76.071,52 z
173

WYDATKI
Szkoa Reklamy College of Art 122.741,01 z 131.284,72 z Beskidzkie Szkoy Sztuki Uytkowej Technikum Fryzjerskie przy ZDZ Katowice 489.164,45 z Policealne Studium Zawodowe American Business Academy 58.981,72 z wydatek zwizany z potrceniem nalenej dotacji dla szk niepublicznych z tytuu rozliczenia dotacji za 2008 rok 7.954,91 z (kwota ta zostaa przekazana na dochody budetu miasta Bielska-Biaej)

zakup usug remontowych 1.068.653,32 z Zesp Szk Budowlanych: remont sali gimnastycznej i komputerowej Zesp Szk Ekonomicznych: remont auli, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana ogrodzenia, szklenie okien w sali lekcyjnej, zbicie tynku elewacji zewntrznej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, usunicie awarii sieci wodocigowej Zesp Szk Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: wymiana 13 okien, remont sanitariatu, stropu o konstrukcji drewnianej, remont gzymsu, prace malarskie sal lekcyjnych i korytarza, wymiana przewodw wodno-kanalizacyjnych, naprawa sprztu, cyklinowanie i lakierowanie podg, naprawa systemu przeciwoblodzeniowego, asfaltowanie boiska szkolnego Zesp Szk Elektronicznych: remont szatni, konserwacja oraz usunicie awarii instalacji centralnego ogrzewania, asfaltowanie parkingu, konserwacja i naprawa sprztu przeciwpoarowego, naprawa sprztu Zesp Szk Technicznych i Handlowych: remont sali gimnastycznej, wymiana okien, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa sprztu, malowanie sal lekcyjnych, naprawa rozdzielni elektrycznej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej, malowanie gabinetu zastpcy dyrektora Bielska Szkoa Przemysowa: remont sal lekcyjnych, remont dachu budynku garau, konserwacja systemu alarmowego i rozdzielni, naprawa rynien, naprawa i konserwacja ksero, naprawa szlifierki, naprawa centralnego ogrzewania Zesp Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych: malowanie, wymiana szyb oraz naprawa owietlenia w hali sportowej, naprawa kominw, opraw owietleniowych, napdw otwierania okien, remont schodw zewntrznych, remont ganic, naprawa kserokopiarki Zesp Szk Gastronomicznych i Handlowych: remont ogrodzenia, remont sanitariatu, roboty budowlane w sanitariatach i biurach warsztatw szkolnych przy ul. Akademii Umiejtnoci, prace malarskie w warsztatach szkolnych, usunicie awarii rury spustowej, naprawa instalacji elektrycznej i rozdzielni, cyklinowanie i malowanie parkietw, naprawa sprztu Zesp Szk Ogrodniczych: roboty budowlano-remontowe w siowni, hali maszyn, 2 salach lekcyjnych i w budynku mechanizacji, szklenie szklarni, naprawa pokrycia dachowego budynku szkoy, wymiana drzwi wewntrznych w sali lekcyjnej, usunicie awarii wodnokanalizacyjnej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, malowanie sal lekcyjnych, naprawa sprztu
174

WYDATKI
Bielska Szkoa Rzemios: naprawa kominw, wymiana parapetw zewntrznych, malowanie sal lekcyjnych, usunicie awarii kanalizacji, naprawa sprztu Zesp Szk im. J. Tuwima: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej, malowanie cian i sufitw, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja centralnego ogrzewania

pozostae wydatki biece 5.676.941,43 z (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych)

rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej: 1) w ramach programu Leonardo da Vinci - Stae przeznaczone zostay dla Zespou Szk im. Juliana Tuwima na realizacj projektu Doskonalenie umiejtnoci zawodowych uczniw w zawodzie technik hotelarstwa. Projekt zosta zakoczony w 2009 roku i zosta zrealizowany w 99,58% planu; 2) w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS przeznaczone zostay: dla Zespou Szk Ogrodniczych im. Stanisawa Szumca na realizacj projektu Europejski Ogrd Comeniusa. rodki przyznane zostay na lata 2009-2011, za 2009 rok wykonanie wynosi 5,98% planu. dla Zespou Szk Gastronomicznych i Handlowych na realizacj projektu ycie jest posikiem. rodki przyznane zostay na lata 2009-2011, za 2009 rok wykonanie wynosi 5,72% planu. W zwizku z powyszym czne wykonanie wydatkw realizowanych ze rodkw z budetu Unii Europejskiej wynosi 50,62% planu.

Rozdzia 80134 Szkoy zawodowe specjalne 2.393.469,98 z tj. 100,00% planu


W rozdziale tym rodki przeznaczone zostay na pokrycie kosztw dziaalnoci jednej placwki specjalnej tj. Zespou Szk Specjalnych przy ul. Wapienickiej w Bielsku-Biaej. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki biece 100,00% planu 2.393.469,98 z w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.946.850,33 z - zakup usug remontowych 233.734,88 z (remont stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie, instalacje elektryczne, konserwacja systemu alarmowego, naprawa instalacji elektrycznej, monta systemu dozoru wizyjnego, naprawa pieca) pozostae wydatki biece (m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, zakup energii, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych) 212.884,77 z

175

WYDATKI Rozdzia 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 4.917.722,34 z tj. 39,20% planu
Wydatki w rozdziale 80140 zwizane byy gwnie z finansowaniem dziaalnoci Bielskiego Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego, ktry ma swoj siedzib przy ul. Lipnickiej 34 w Bielsku-Biaej. W skad Centrum Ksztacenia Praktycznego wchodz nastpujce zespoy pracowni ksztacenia praktycznego: Zesp Pracowni Nr 1 przy ul. Krasiskiego 37, Zesp Pracowni Nr 2 przy ul. Legionw 44-46, Zesp Pracowni Nr 3 przy ul. Rejtana 15, Zesp Pracowni/CKU Nr 4 przy ul. Listopadowej 9. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. W 2009 roku wydatki realizowane byy ze: ze rodkw wasnych z budetu powiatu 4.904.540,34 z z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej 738,00 z ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 12.444,00 z Ze rodkw tych zostay zrealizowane: Wydatki majtkowe w tym: - inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 0,98% planu 75.654,20 z 75.654,20 z 99,60% planu 4.842.068,14 z 3.272.817,99 z 73,27% planu 100,00% planu 0,21% planu

zakup usug remontowych 205.387,66 z BCKUiP przy ul. Lipnickiej 34: konserwacja centralnego ogrzewania, przewodw kominowych, Zesp pracowni Nr 1 przy ul. Krasiskiego 37: konserwacja centralnego ogrzewania, dwigu, przewodw kominowych, rozdzielni, naprawa instalacji wodnej, prace remontowo-budowlane (roboty izolacyjne, posadzkowe i malarskie) Zesp pracowni Nr 2 przy ul. Legionw 44-46: roboty zwizane z wydzieleniem pracowni praktycznej nauki zawodu, konserwacja przewodw kominowych, prace remontowo-budowlane (monta okien PCV) Zesp pracowni Nr 3 przy ul. Rejtana 15: remont dachu, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja przewodw kominowych, prace remontowo-budowlane (tynkowanie i zbijanie gzymsw) pozostae wydatki biece 1.363.862,49 z (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych)

Dotacj na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej w kwocie 738,00 z przeznaczono na sfinansowanie wydatkw zwizanych ze wiadczeniem usugi przyczenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umoliwiajcej korzystanie z szerokopasmowego dostpu do internetu.
176

WYDATKI
Na niszy wskanik wykonania wydatkw w tym rozdziale (39,20%) ma wpyw niskie wykonanie zaplanowanych w 2009 roku inwestycji, tj. zadania p.n.: Przebudowa pomieszcze dla potrzeb pracowni samochodowych w budynku BCKUiP przy ul. Krasiskiego 37 jak i zadania zaplanowanego przy wspudziale rodkw z budetu Unii Europejskiej p.n.: Modernizacja bazy dydaktycznej dla ksztacenia ustawicznego i praktycznego II etap; w Bielsku-Biaej. Realizacja obu zada zostaa opisana w Zaczniku Nr 6.

Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 526.157,93 z tj. 99,55% planu
Wydatki w rozdziale 80146 realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty. rodki przeznaczone zostay na indywidualne doksztacanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorw szk, szkolenia Rad Pedagogicznych, jak rwnie na wypat wynagrodze dla nauczycieli metodykw. rodki te pochodz z odpisu (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) w wysokoci 1% planowanych rocznych rodkw przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: 99,55% planu Wydatki biece w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - pozostae wydatki biece (m.in.: zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych) 526.157,93 z 113.290,27 z 412.867,66 z 225.421,41 z 300.736,52 z 98,95% planu 100,00% planu

Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno

2.251.400,36 z tj. 97,48% planu

Wydatki w rozdziale 80195 realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego. W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu dotacje na zadania wasne gminy dotacje na zadania wasne powiatu Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 96,98% planu 99,73% planu 421.797,63 z 421.797,63 z 1.829.602,73 z 116.706,31 z 1.252.403,35 z 783.782,99 z 52.573,71 z 162.640,31 z 96,71% planu 98,05% planu 100,00% planu 100,00% planu

Wydatki biece w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

177

WYDATKI
dotacje dla fundacji i stowarzysze 43.037,00 z (przekazano dotacje dla nastpujcych organizacji pozarzdowych: Fundacji na Rzecz Bezpieczestwa Ruchu Drogowego, Towarzystwa Mionikw Ziemi Bielsko-Bialskiej, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Hacnowa, Stowarzyszenia OLSZWKA, lskiego Orodka Fundacji PRAESTERNO w Bielsku-Biaej) pozostae wydatki biece 1.669.859,42 z (m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla nauczycieli bdcych emerytami i rencistami)

Dotacje na zadania wasne gminy i powiatu wykorzystano w 100,00% planu i przeznaczono na: 1) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego. Na powysze zadanie otrzymano rodki w kwocie 8.712,00 z. Z otrzymanej dotacji sfinansowano 66 postpowa egzaminacyjnych. Wszystkie zakoczyy si pozytywnie. 2) wypat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego Na powysze zadanie wydatkowano 107.730,31 z, co stanowi 99,99% planu. Dotacja przeznaczona zostaa na sfinansowanie wypaty wynagrodze i pochodnych dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj): czci ustnej egzaminu maturalnego kwota 106.601,98 z. Zadanie realizowane byo w 21 szkoach ponadgimnazjalnych, czci ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego kwota 1.128,33 z. Zadanie realizowane byo w 14 szkoach ponadgimnazjalnych. 3) monitoring wizyjny w szkoach i placwkach Dotacje celow przeznaczono na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkoach i placwkach owiatowych zestaww do monitoringu, a take dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejcej sieci monitoringu, zgodnie z Rzdowym programem wspierania w latach 2007 2009 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w publicznych szkoach i placwkach Monitoring wizyjny w szkoach i placwkach. Do realizacji zadania zakwalifikowano 6 szk. Wysoko przyznanej dotacji wynosia 98.773,00 z, co stanowio 50 % wartoci zadania. Z przyznanych rodkw wydatkowano 98.771,71 z. W ramach programu 5 szk zostao wyposaonych w zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym wyposaeniem, natomiast w 1 szkole rozszerzono sie monitoringu wizyjnego. Zakres zakupw i wykonanych prac instalacyjnych dotyczcych urzdze do monitoringu pokrywa si z zakresem ujtym we wnioskach jednostkowych poszczeglnych szk przystpujcych do programu. Cele i rezultaty zadania okrelone we wniosku zostay w peni osignite. W ramach dotacji na zadania wasne gminy zaplanowane zostay (w planie pierwotnym) rodki w kwocie 419.365,00 z, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw. W zwizku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy budetowej na 2009 rok, decyzj Wojewody lskiego z dnia 31.08.2009 r. dokonano zmniejszenia kwoty przyznanej dotacji celowej na to zadanie. rodki finansowe przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw pochodziy z Funduszu Pracy i przekazywane byy na podstawie umowy zawartej pomidzy Wojewod lskim a Gmin Bielsko-Biaa. rodki z Funduszu Pracy na powysze zadanie byy przekazywane przez Wojewod na wyodrbniony rachunek bankowy.
178

WYDATKI

DZIA 803 SZKOLNICTWO WYSZE


Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 760 437 882,00 4 Wykonanie za 2009 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 803 ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece Pomoc materialna dla studentw i 80309 doktorantw ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece

0,00 0,00 0,00 0,00

456 750,00 114 187,50 114 187,50 342 562,50

456 750,00 114 187,50 114 187,50 342 562,50

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,06% 0,02% 0,02% 0,04%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

342 562,50 456 750,00 114 187,50 114 187,50 342 562,50

342 562,50 456 750,00 114 187,50 114 187,50 342 562,50

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,04% 0,06% 0,02% 0,02% 0,04%

0,00

342 562,50

342 562,50

100,00%

0,04%

Rozdzia 80309 Pomoc materialna dla studentw i doktorantw 456.750,00 z tj. 100,00% planu
Na podstawie Porozumienia nr 53/FS/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 roku na rzecz partnerskiej wsppracy, Miejski Zarzd Owiaty w Bielsku Biaej (dziaajc w imieniu Miasta Bielska Biaej Partnera projektu), realizowa od marca do czerwca 2009 roku projekt pt. Eurostypendium drog do dyplomu. Projekt realizowany by w ramach Dziaania 2.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i by projektem wasnym Instytucji Wdraajcej ze rodkw przyznanych wojewdztwu lskiemu w ramach tzw. nadkontraktacji ZPORR. Projekt obejmowa pomoc, znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej, studentw zamieszkaych na terenie Miasta Bielska Biaej (zakwalifikowanych do projektu zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiw). Realizacja projektu zwizana bya tylko i wycznie z wypat stypendiw, w formie gotwkowej, dla 145 studentw. Kwota przyznanego stypendium na studenta wynosia 350,00 z na miesic i zostaa wypacona jednorazowo za 9 miesicy (tj. od padziernika 2008 r. do czerwca 2009 r.). Zadanie zostao zakoczone zgodnie z w/w porozumieniem w czerwcu 2009 r.

179

WYDATKI

DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA


Wykonanie za 2009 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 760 437 882,00 4

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 851 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 85111 Szpitale oglne ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

10 383 072,00 4 496 800,00 4 496 800,00 0,00 0,00 3 076 000,00 91 000,00 2 985 000,00 2 985 000,00 8 808,00

12 148 939,26 4 990 537,83 4 809 725,92 180 811,91 180 811,91 2 569 955,80 109 955,80 2 460 000,00 2 460 000,00 11 753,00

11 898 672,95 4 853 718,68 4 672 973,89 180 744,79 180 744,79 2 463 181,80 109 937,80 2 353 244,00 2 353 244,00 11 753,00

97,94% 97,26% 97,16% 99,96% 99,96% 95,85% 99,98% 95,66% 95,66% 100,00%

1,58% 0,64% 0,62% 0,02% 0,02% 0,33% 0,01% 0,32% 0,32% 0,00%

8 808,00 2 801 464,00

11 753,00 4 576 221,00

11 753,00 4 569 547,84

100,00% 99,85%

0,00% 0,61%

2 801 464,00 0,00

4 576 221,00 471,63

4 569 547,84 471,63

99,85% 100,00%

0,61% 0,00%

0,00 0,00 3 076 000,00 3 076 000,00 91 000,00 2 985 000,00 2 985 000,00 0,00

471,63 471,63 2 569 471,63 2 569 000,00 109 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 471,63

471,63 471,63 2 462 697,63 2 462 226,00 108 982,00 2 353 244,00 2 353 244,00 471,63

100,00% 100,00% 95,84% 95,84% 99,98% 95,66% 95,66% 100,00%

0,00% 0,00% 0,33% 0,33% 0,02% 0,31% 0,31% 0,00%

0,00 0,00

471,63 471,63

471,63 471,63

100,00% 100,00%

0,00% 0,00%

180

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 97,27% 97,27% 97,27% 80,37% 80,37% 80,37% 97,46% 97,46% 97,34% 99,96% 99,96% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,50% 0,50% 0,48% 0,02% 0,02%

Rozdz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 200 600,00 200 600,00 200 600,00 159 322,00 159 322,00 159 322,00 3 440 678,00 3 440 678,00 3 440 678,00 0,00 4 199 360,00 199 360,00 199 360,00 137 082,01 137 082,01 137 082,01 3 936 203,14 3 936 203,14 3 755 391,23 180 811,91 180 811,91

Wykonanie za 2009 rok 5 193 917,97 193 917,97 193 917,97 110 177,59 110 177,59 110 177,59 3 836 180,76 3 836 180,76 3 655 435,97 180 744,79 180 744,79

85149 Programy polityki zdrowotnej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 85153 Zwalczanie narkomanii ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85158 Izby wytrzewie ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 85195 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

2 801 464,00 0,00 0,00 2 801 464,00

4 577 176,80 955,80 955,80 4 576 221,00

4 570 503,64 955,80 955,80 4 569 547,84

99,85% 100,00% 100,00% 99,85%

0,61% 0,00% 0,00% 0,61%

2 801 464,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 205 008,00 196 200,00 196 200,00 8 808,00

4 576 221,00 524 092,68 524 092,68 524 092,68 205 553,00 193 800,00 193 800,00 11 753,00

4 569 547,84 524 092,68 524 092,68 524 092,68 201 102,68 189 349,68 189 349,68 11 753,00

99,85% 100,00% 100,00% 100,00% 97,83% 97,70% 97,70% 100,00%

0,61% 0,07% 0,07% 0,07% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00%

8 808,00

11 753,00

11 753,00

100,00%

0,00%

Na ochron zdrowia w 2009 roku wydano kwot 11.898.672,95 z, co stanowi 1,58 % wydatkw ogem. Wydatki zostay zrealizowane w wysokoci 97,94 % planu.

181

WYDATKI
Wydatki w poszczeglnych rozdziaach tego dziau ksztatoway si nastpujco:

Rozdzia 85111 Szpitale oglne

2.462.697,63 z

tj. 95,84 % planu

Zadania w ramach tego rozdziau realizowa Wydzia Inwestycji i Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego. Wydatki ksztatoway si nastpujco: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 95,66 % planu 2.353.715,63 z 2.353.715,63 z 108.982,00 z 59.982,00 z

Wydatki biece 99,98 % planu w tym: dotacje dotacja dla Szpitala Oglnego w Bielsku-Biaej na realizacj profilaktycznego programu bada chorb ukadu krenia - wykonano 2 600 bada, program obejmowa badanie krwi na poziom glukozy, cholesterolu, cinienia ttniczego krwi, okrelenie indeksu masy ciaa, edukacj zdrowotn w zakresie profilaktyki chorb ukadu krenia pozostae wydatki biece wydano 242 decyzje administracyjne dotyczce skierowania osoby ubiegajcej si o przyjcie do Zakadu Pielgnacyjno-Opiekuczego Szpitala Oglnego w Bielsku-Biaej, wydano 204 decyzje dotyczce przeduenia pobytu w/w zakadzie, wykonano studium wykonalnoci dla Szpitala Oglnego oraz sporzdzono wniosek aplikacyjny

49.000,00 z

Rozdzia 85149 Programy polityki zdrowotnej 193.917,97 z

tj. 97,27 % planu

Wydatki w 2009 roku realizowa ze rodkw wasnych budetu gminy Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego. rodki przeznaczone zostay na: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece 97,27 % planu 193.917,97 z 42.625,00 z 151.292,97 z

Promocja i profilaktyka zdrowia, w tym: realizacja rodowiskowego Programu Wychowania Zdrowotnego w Szkole, program realizowano w 11 szkoach zapobieganie uzalenieniom i zwrcenie uwagi spoeczestwa na problem uzalenie (druk i ekspozycje plakatw oraz konkursy plastyczne o tematyce uzalenie) upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia i propagowanie zdrowego stylu ycia (audycje radiowe z zakresu polityki zdrowotnej) Programy profilaktyczne bada przesiewowych w kierunku: nowotworw puc i grulicy puc, wykonano 1 318 bada raka prostaty, wykonano 1 500 bada raka jajnika, wykonano 2 500 bada

182

WYDATKI Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii 110.177,59 z

tj. 80,37% planu

Zadania w rozdziale 85153 byy realizowane ze rodkw wasnych budetu gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii przez Wydzia Spraw Obywatelskich, Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego, Miejski Orodek Pomocy Spoecznej, rodowiskowe Centrum Pomocy oraz Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych. rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki biece 80,37 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Poradnia Rodzinna przy ul. Stojaowskiego 19 dotacje prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziaania narkomanii, w szczeglnoci dla dzieci i modziey z grup ryzyka poprzez realizowanie pozaszkolnych programw profilaktyczno - wychowawczych zwizanych ze zjawiskiem narkomanii - Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzalenie NADZIEJA pozostae wydatki biece koszty dziaalnoci Poradni Rodzinnej przy ul. Stojaowskiego 19, zwikszanie dostpnoci pomocy terapeutycznej dla osb zagroonych, wzgldnie uzalenionych od rodkw psychoaktywnych, poprzez przygotowanie i prowadzenie spotka indywidualnych i grupowych z psychoterapeut, organizowanie kampanii spoecznych Brae? Nie jed. Po narkotykach rozum wysiada, Dopalacze mog Ci Wypali poznaj fakty prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej w szczeglnoci wrd dzieci i modziey, promowanie zdrowego stylu ycia poprzez ulotki, broszury, czasopisma, filmy profilaktyczne, zorganizowano konkurs filmowy pt.: Mimo wszystko nie bior oraz konkurs plastyczny w ramach projektu Jestem aktywny, yj zdrowo koszty publikacji ogosze w prasie dotyczcych udzielania rodzinom, w ktrych wystpuj problemy z narkotykami, pomocy prawnej i psychospoecznej zakup usug medycznych polegajcych na wykonaniu bada na obecno w organizmie rodkw odurzajcych przy uyciu narkotestw 110.177,59 z 59.834,46 z 10.000,00 z

40.343,13 z

Nisze wykonanie planu w zwizku z nieodpatnym udziaem specjalisty w audycji radiowej, bezkosztowym udziaem w kampanii spoecznej (planowano druk plakatw), wykonano mniejsz ilo bada ni planowano, wynegocjowano nisze ceny na realizacj dziaa. Poradnia Rodzinna wydatkowaa rodki oszczdnie, zgodnie z potrzebami.

183

WYDATKI Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 3.836.180,76 z

tj. 97,46 % planu

W rozdziale 85154 w ramach rodkw wasnych budetu gminy realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych. rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 99,96 % planu 180.744,79 z 180.744,79 z

Wydatki biece 97,34 % planu 3.655.435,97 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.755.665,93 z dotacje 400.115,00 z zakup usug remontowych 161.943,43 z pozostae wydatki biece 1.337.711,61 z Zadania oraz metody realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych: zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb uzalenionych od alkoholu i czonkw ich rodzin, udzielenie rodzinom, w ktrych wystpuj problemy alkoholowe pomocy psychospoecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwizywania problemw alkoholowych, a take dziaa na rzecz doywiania dzieci uczestniczcych w pozalekcyjnych programach opiekuczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, wspomaganie dziaalnoci instytucji, organizacji pozarzdowych i osb fizycznych suce rozwizywaniu problemw alkoholowych, zapewnienie warunkw umoliwiajcych dzieciom i modziey spdzanie czasu wolnego poprzez rekreacj i uprawianie sportu. Zadania realizoway nastpujce Wydziay Urzdu Miejskiego i jednostki budetowe: Wydzia Organizacji i Nadzoru 99,99 % planu 16.884,33 z

Wydatki obejmuj wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi, zakup niszczarki i koszty przesyek pocztowych. Wydzia Gospodarki Miejskiej 98,16 % planu 245.403,29 z

W ramach rodkw na realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych zakupiono urzdzenia zabawowe na wyposaenie placw zabaw dla dzieci, wykonano remont nawierzchni pod urzdzeniami zabawowymi. Wydzia Spraw Obywatelskich W ramach rodkw realizowano nastpujce zadania:
184

98,93 % planu

127.674,00 z

WYDATKI
przeciwdziaanie przemocy w rodzinie oraz patologiom spoecznym w szczeglnoci wrd dzieci i modziey poprzez prowadzenie klubw i wietlic rodowiskowych, realizowa lski Orodek Fundacji Praesterno w Bielsku-Biaej - projekt Program Przeciwdziaania Modzieowej Patologii Spoecznej, udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz czonkom ich rodzin, polegajcego na prowadzeniu klubw trzewociowych, umowy realizowao: Bielskie Towarzystwo Trzewoci, Bielskie Stowarzyszenie Abstynentw Klub Wzajemno, Katolickie Towarzystwo Kulturalne. Wydzia Polityki Spoecznej 94,33 % planu 819.274,16 z

W ramach rodkw na realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Wydzia Polityki Spoecznej prowadzi nastpujce zadania: wspomaganie dziaalnoci instytucji, stowarzysze i osb fizycznych, sucej rozwizywaniu problemw uzalenie, w tym: wsppraca z organizacjami pozarzdowymi w zakresie udzielania wsparcia i pomocy osobom, rodzinom z problemem uzalenie, promujcych ycie w trzewoci, przeciwdziaajcych patologii spoecznej, udzielajcych pomocy bytowej osobom i rodzinom bdcym w trudnej sytuacji materialnej, zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osb uzalenionych od alkoholu i czonkw ich rodzin, udzielanie rodzinom, w ktrych wystpuj problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, w tym: organizowanie i prowadzenie zespou motywujcego Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, prowadzenie programw interwencyjnych, profilaktycznych i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dorosych dzieci alkoholikw oraz modziey zagroonej uzalenieniem, rodzicw i opiekunw, prowadzenie przez Izb Wytrzewie programu dziaa interwencyjnych w stosunku do osb naduywajcych alkoholu w zakresie uzalenie i przeciwdziaania przemocy w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwizywania problemw alkoholowych, a take dziaa na rzecz doywiania dzieci uczestniczcych w pozalekcyjnych programach opiekuczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym: organizowanie oraz uczestnictwo w kampaniach spoecznych oraz przedsiwziciach edukacji spoecznej, a take upowszechnianie materiaw informacyjno edukacyjnych w zakresie problematyki uzalenie, przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

185

WYDATKI
Nisze wykonanie zwizane byo z wyborem najkorzystniejszych ofert przeprowadzanych w drodze postpowa zamwie publicznych, nisz liczb osb zgaszajcych si na badania do biegych w zakresie uzalenienia od alkoholu, w czasie postpowa prowadzonych przez Gminn Komisj Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Miejski Zarzd Owiaty 99,76 % planu 201.758,54 z

rodki rozdysponowane zostay pomidzy 29 szk. Wykorzystane zostay na: zajcia z profilaktyki uzalenie, agresji i przemocy: Alkohol przygoda czy puapka, Twardziel czy tchrz, St, szafa, ona, Spjrz inaczej, Nie pozwl manipulowa w yciu, Kady konflikt jest do rozwizania, Porozumiewanie si bez przemocy, zajcia socjoterapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz dzieci niemiaych, warsztaty profilaktyczne pt. Moje emocje, Podstawy komunikacji interpersonalnej, Rne sposoby zaspakajania potrzeb, NOE, KOREKTA, Podajmy sobie rce, zajcia teatralne. Zakupiono materiay i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zaj i warsztatw. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 89,99 % planu 155.278,93 z

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych realizowano program pracy socjalnej metod grupow z osobami z problemem alkoholowym - odbyo si 96 spotka, w ktrych uczestniczyo 312 osb, oraz program pracy socjalnej metod grupow z dorosymi dziemi alkoholikw odbyo si 7 cykli po 16 spotka, w ktrych brao udzia 73 uczestnikw, prowadzono jadodajni przy ul. Milusiskich 6, z gorcych posikw skorzystay 73 osoby, realizowano program Niebieska Linia, przyjto 280 rozmw telefonicznych dotyczcych problemu przemocy w rodzinie, alkoholizmu. rodowiskowe Centrum Pomocy 98,66 % planu 1.466.868,68 z

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych rodowiskowe Centrum Pomocy realizowao: Program przeciwdziaania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie (przeprowadzono 18 zaj terapeutycznych w grupie oraz 9 konsultacji indywidualnych dla 8 sprawcw przemocy), Program terapeutyczny dla osb z dowiadczeniem przemocy w rodzinie rwnolegle prowadzono grupy terapeutyczne dla osb dorosych i dzieci (przeprowadzono 39 zaj terapeutycznych dla 37 osb, w tym 24 dzieci), Program terapeutyczny dla kobiet ofiar przemocy seksualnej (przeprowadzono 45 zaj dla 15 kobiet), Program pracy z dorosymi dziemi alkoholikw (przeprowadzono 47 zaj dla 21 osb), Grupa psychoedukacyjna z elementami wsparcia dla rodzicw nastolatkw zagroonych uzalenieniami (przeprowadzono 21 zaj dla 12 osb),

186

WYDATKI
Program psychoedukacyjny dla dorosych dzieci alkoholikw szukajcych pomocy w zakresie umiejtnoci intra i interpersonalnych (przeprowadzono 29 zaj dla 25 osb), Program Komunikowanie si w spoecznoci terapeutycznej dla podopiecznych Klubw Modzieowych (przeprowadzono 8 zaj dla 14 osb), Grupa rozwojowa dla nastolatkw dla modziey gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (przeprowadzono 26 zaj dla 18 osb), Program terapeutyczno-edukacyjno-rozwojowy dla podopiecznych wietlic rodowiskowych (przeprowadzono 37 zaj dla 45 osb). rodki zgodnie z potrzebami placwek opiekuczo-wychowawczych przeznaczono na wynagrodzenia pracownikw, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, zakup materiaw i wyposaenia placwek, zakup rodkw czystoci, materiaw do zaj, drobnych czci do napraw, rodkw opatrunkowych, ksiek, zakup ywnoci na doywianie dzieci w placwkach, zakup energii, naprawy sprztu AGD, badania okresowe pracownikw, usugi telekomunikacyjne i pocztowe, czynsze za wynajem pomieszcze, wycieczki, zakup biletw wstpu, delegacje subowe, ubezpieczenia mienia, podatki lokalne, prowadzenie grup terapeutycznych, zaj artystycznych z podopiecznymi. Stra Miejska 99,19 % planu 635.735,94 z Wynagrodzenia stranikw miejskich, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, naprawa pojazdw subowych, sorty mundurowe dla funkcjonariuszy, zakup energii, paliwa do samochodw subowych, zakup drukw, rodkw czystoci, akcesoriw komputerowych, dzierawa kanaw do monitoringu, usugi pocztowe, telekomunikacyjne, badania okresowe, szkolenia i delegacje pracownikw, usugi komunalne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomoci, opaty komornicze. Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych 100,00 % planu 72.200,00 z Zrealizowano program zaj terapeutycznych dla dzieci wywodzcych si z rodzin uzalenionych. Terapi zajciow objto dzieci z Pogotowia Opiekuczego przy ul. Lompy, prowadzon w grupach przez wykwalifikowanych terapeutw. rodki przeznaczono na dofinansowanie dziaalnoci biecej jednostki oraz na programy terapeutyczne: - Program Bliej siebie ... Bliej domu, - Warsztaty umiejtnoci wychowawczych dla rodzicw, - Profilaktyka Fas, - Program Hydraulik, - Kijem czy marchewk? Jak wychowa posuszne dziecko, - Superwizja pracy zespou, - Szkolenia Praca z dziemi z rodzin alkoholowych, - Szkolenie Przeciwdziaanie przemocy wrd dzieci i modziey, - Szkolenie Praca z dziemi z zaburzeniami zachowania, - Szkolenie Warsztaty radzenia sobie ze stresem, - Szkolenie Warsztaty pracy socjoterapeutycznej, - Szkolenie Rozwizywanie problemw wychowawczych z wykorzystaniem nowych metod terapeutycznych, - Zakup rowerw dla wychowankw Domu Dziecka grupy usamodzielniania przy ul. Cygaskiej 12.

187

WYDATKI
Podbeskidzki Orodek Interwencji Kryzysowej 99,99 % planu 6.999,58 z

Realizacja programu poprzez druk materiaw informacyjnych, ulotek na temat dziaalnoci Podbeskidzkiego Orodka Interwencji Kryzysowej, szkolenie pracownikw Sekcji Interwencyjno Terapeutycznej z zakresu metod poznawczo behawioralnych w interwencji kryzysowej. Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji 97,89 % planu 88.103,31 z

Zrealizowano zadania inwestycyjne pn.: Doposaenie Terenw Rekreacyjnych BONIA, Kompleksu Sportowego ORLIK oraz Stadionu Lekkoatletycznego SPRINT w urzdzenia techniczne oraz zakupiono sprzt sportowy dla wyposaenia Stadionu Lekkoatletycznego SPRINT.

Rozdzia 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4.570.503,64 z tj. 99,85 % planu
Wydatki na skadki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowane zostay z dotacji celowej budetu pastwa na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej oraz ze rodkw wasnych budetu powiatu. Realizacja wydatkw ksztatowaa si nastpujco: Powiatowy Urzd Pracy 4.526.824,30 z (ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiku) Miejski Zarzd Owiaty 3.172,14 z (ubezpieczenie zdrowotne wychowankw Modzieowego Orodka Socjoterapii im. Tadeusza Kociuszki oraz Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2) Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych 40.507,20 z (ubezpieczenie zdrowotne wychowankw, w tym dotacje 940,80 z) Wykorzystanie dotacji uzalenione jest od iloci bezrobotnych bez prawa do zasiku oraz iloci dzieci przyjtych do placwek.

Rozdzia 85158 Izby wytrzewie

524.092,68 z

tj. 100,00 % planu

Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzewie, ktr przeznaczono na: Wydatki biece w tym: dotacje 100,00 % planu 524.092,68 z 524.092,68 z

Szczegowe informacje dotyczce przychodw i rozchodw Izby Wytrzewie w 2009 roku przedstawiono przy omawianiu zakadw budetowych w czci E niniejszego sprawozdania.

188

WYDATKI Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno 201.102,68 z tj. 97,83 % planu

Wydatki realizowane byy przez nastpujcych dysponentw rodkw budetowych: Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego 186.502,54 z 186.502,54 z 186.502,54 z

Wydatki biece 98,16 % planu w tym: dotacje rodki przyznano organizacjom pozarzdowym realizujcym zadania wasne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez: prowadzenie edukacji i dziaa wspierajcych na rzecz osb przewlekle oraz terminalnie chorych, realizacja wiadcze zdrowotnych w domu chorego oraz w noclegowni, zadanie realizowa Caritas Diecezji Bielsko-ywieckiej, opiek medyczn nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej, sprawowan w domu chorego, zadanie realizowa Caritas Diecezji Bielsko-ywieckiej, prowadzenie edukacji i dziaa wspierajcych na rzecz kobiet z problemem raka piersi, zadanie realizowao Stowarzyszenie Wspomagania Psycho-Rehabilitacyjnego Kobiet po Mastektomii Amazonki, prowadzenie edukacji zdrowotnej, dziaania profilaktyczne i inne dziaania prozdrowotne na rzecz rnych grup wiekowych, prowadzenie klubu dla osb starszych, zadanie realizowa Klub Inteligencji Katolickiej, prowadzenie szkole z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej PCK uczy pierwszej pomocy, realizowa Polski Czerwony Krzy w Bielsku-Biaej, prowadzenie edukacji zdrowotnej i dziaa wspierajcych w zakresie chorb przewlekych, zadanie realizowa Koci Adwentystw Dnia Sidmego Diecezja Poudniowa. Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego 2.847,14 z

Wydatki biece 74,92 % planu w tym: pozostae wydatki biece pokryto koszty publikacji ogosze w prasie dotyczcych Otwartego Konkursu Ofert oraz koszty wsporganizacji obchodw Dni Honorowego Krwiodawstwa i Jubileuszu 90-lecia PCK. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 11.753,00 z

2.847,14 z 2.847,14 z

Wydatki biece 100,00 % planu w tym: pozostae wydatki biece Dotacj celow przeznaczono na sfinansowanie kosztw zwizanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach wiadczeniobiorcw speniajcych kryterium dochodowe, o ktrym mowa w art. 8 ustawy z dnia

11.753,00 z 11.753,00 z

189

WYDATKI
12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej, oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych. Wydano 148 decyzji.

Dzia 852 - POMOC SPOECZNA


w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 760 437 882,00 4

Wykonanie za 2009 rok 5

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 852 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

68 571 656,00 18 472 249,00 18 472 249,00 14 171 492,00 14 079 492,00 92 000,00 92 000,00 30 549 443,00

71 474 771,46 20 998 158,76 20 998 158,76 15 743 105,80 15 563 299,21 179 806,59 179 806,59 27 086 611,00

70 751 484,51 20 786 336,48 20 786 336,48 15 568 258,81 15 480 442,56 87 816,25 87 816,25 26 791 960,47

98,99% 98,99% 98,99% 98,89% 99,47% 48,84% 48,84% 98,91%

9,38% 2,75% 2,75% 2,06% 2,05% 0,01% 0,01% 3,55%

30 549 443,00 12 240,00

27 086 611,00 12 240,00

26 791 960,47 12 240,00

98,91% 100,00%

3,55% 0,00%

12 240,00 3 445 262,00 3 445 262,00 1 920 970,00 1 920 970,00 0,00

12 240,00 4 717 760,00 4 717 760,00 1 872 607,00 1 872 607,00 45 000,00

12 240,00 4 717 733,75 4 717 733,75 1 863 692,00 1 863 692,00 45 000,00

100,00% 100,00% 100,00% 99,52% 99,52% 100,00%

0,00% 0,63% 0,63% 0,25% 0,25% 0,01%

0,00 0,00

45 000,00 999 288,90

45 000,00 966 263,00

100,00% 96,70%

0,01% 0,13%

0,00

999 288,90

966 263,00

96,70%

0,13%

190

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,43% 99,43% 99,43% 100,00% 100,00% 98,68% 98,45% 99,81% 47,04% 47,04% 99,52% 99,52% 99,30% 99,19% 99,19% 100,00% 100,00% 99,06% 99,06% 99,06% 0,70% 0,70% 0,70% 0,00% 0,00% 1,13% 0,88% 0,87% 0,01% 0,01% 0,25% 0,25% 0,50% 0,43% 0,43% 0,07% 0,07% 0,38% 0,38% 0,38%

Rozdz.

Nazwa

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 5 488 319,00 5 488 319,00 5 488 319,00 0,00 0,00 7 616 260,00 5 695 290,00 5 603 290,00 92 000,00 92 000,00 1 920 970,00 1 920 970,00 3 298 368,00 2 819 983,00 2 819 983,00 478 385,00 478 385,00 2 141 888,00 2 141 888,00 2 141 888,00 4 5 348 896,50 5 348 896,50 5 342 796,50 6 100,00 6 100,00 8 617 120,06 6 744 513,06 6 570 806,47 173 706,59 173 706,59 1 872 607,00 1 872 607,00 3 812 322,70 3 306 537,70 3 306 537,70 505 785,00 505 785,00 2 926 088,63 2 926 088,63 2 926 088,63

Wykonanie za 2009 rok 5 5 318 389,08 5 318 389,08 5 312 289,08 6 100,00 6 100,00 8 503 470,83 6 639 778,83 6 558 062,58 81 716,25 81 716,25 1 863 692,00 1 863 692,00 3 785 542,82 3 279 757,82 3 279 757,82 505 785,00 505 785,00 2 898 514,95 2 898 514,95 2 898 514,95

1 2 85201 Placwki opiekuczowychowawcze ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 85202 Domy pomocy spoecznej ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85203 Orodki wsparcia ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) - wydatki biece 85204 Rodziny zastpcze ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej

28 928 223,00 284 469,00 284 469,00 28 643 754,00

26 394 069,67 754 031,67 754 031,67 25 640 038,00

26 014 670,44 667 100,24 667 100,24 25 347 570,20

98,56% 88,47% 88,47% 98,86%

3,45% 0,09% 0,09% 3,36%

28 643 754,00

25 640 038,00

25 347 570,20

98,86%

3,36%

120 100,00

123 600,00

123 286,19

99,75%

0,02%

191

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 39,96% 39,96% 99,77% 0,00% 0,00% 0,01%

Rozdz. 1

Nazwa 2 ZADANIA WASNE (GMINA)

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 0,00 0,00 120 100,00 4 200,00 200,00 81 510,00

Wykonanie za 2009 rok 5 79,92 79,92 81 326,22

z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 85215 Dodatki mieszkaniowe ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 85219 Orodki pomocy spoecznej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

120 100,00 0,00 0,00

81 510,00 41 890,00 41 890,00

81 326,22 41 880,05 41 880,05

99,77% 99,98% 99,98%

0,01% 0,01% 0,01%

3 299 540,00 1 802 000,00 1 802 000,00 1 167 204,00

3 388 445,00 1 823 974,00 1 823 974,00 671 580,00

3 379 280,61 1 814 826,86 1 814 826,86 671 579,05

99,73% 99,50% 99,50% 100,00%

0,45% 0,24% 0,24% 0,09%

1 167 204,00 330 336,00 330 336,00 3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 10 169 070,00 8 003 880,00 8 003 880,00 0,00 0,00 0,00

671 580,00 892 891,00 892 891,00 4 365 999,61 4 365 999,61 4 365 999,61 10 675 886,68 8 250 468,68 8 250 468,68 68 334,00 68 334,00 1 998,00

671 579,05 892 874,70 892 874,70 4 362 786,83 4 362 786,83 4 362 786,83 10 634 789,14 8 211 552,70 8 211 552,70 68 150,44 68 150,44 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 99,93% 99,93% 99,62% 99,53% 99,53% 99,73% 99,73% 0,00%

0,09% 0,12% 0,12% 0,58% 0,58% 0,58% 1,41% 1,09% 1,09% 0,01% 0,01% 0,00%

0,00 2 165 190,00 2 165 190,00

1 998,00 2 355 086,00 2 355 086,00

0,00 2 355 086,00 2 355 086,00

0,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,31% 0,31%

192

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7

Rozdz.

Nazwa

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 4

Wykonanie za 2009 rok 5

1 2 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85226 Orodki adopcyjno-opiekucze ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece 85295 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

612 321,00 31 840,00 31 840,00 580 481,00 580 481,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 660 000,00 520 000,00 520 000,00 140 000,00

630 801,61 39 564,00 39 564,00 591 237,61 591 237,61 62 636,00 62 636,00 62 636,00 660 000,00 520 000,00 520 000,00 140 000,00

628 619,83 39 163,65 39 163,65 589 456,18 589 456,18 52 569,33 52 569,33 52 569,33 658 758,91 518 758,91 518 758,91 140 000,00

99,65% 98,99% 98,99% 99,70% 99,70% 83,93% 83,93% 83,93% 99,81% 99,76% 99,76% 100,00%

0,08% 0,00% 0,00% 0,08% 0,08% 0,01% 0,01% 0,01% 0,09% 0,07% 0,07% 0,02%

140 000,00 0,00 0,00

140 000,00 45 700,00 45 700,00

140 000,00 45 700,00 45 700,00

100,00% 53,30% 100,00%

0,02% 0,01% 0,01%

0,00 2 852 567,00 1 710 077,00 1 710 077,00 180 514,00 180 514,00 12 240,00

45 700,00 4 423 205,00 1 937 383,10 1 937 383,10 1 400,00 1 400,00 12 240,00

45 700,00 4 345 105,55 1 892 309,55 1 892 309,55 1 400,00 1 400,00 12 240,00

100,00% 98,23% 97,67% 97,67% 100,00% 100,00% 100,00%

0,01% 0,57% 0,25% 0,25% 0,00% 0,00% 0,00%

12 240,00 949 736,00 949 736,00

12 240,00 1 427 893,00 1 427 893,00

12 240,00 1 427 893,00 1 427 893,00

100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,19% 0,19%

193

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 100,00% 0,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 0,00 4 45 000,00

Wykonanie za 2009 rok 5 45 000,00

0,00 0,00

45 000,00 999 288,90

45 000,00 966 263,00

100,00% 96,70%

0,00% 0,13%

0,00

999 288,90

966 263,00

96,70%

0,13%

Na pomoc spoeczn w 2009 roku wydano kwot 70.751.484,51 z, co stanowi 9,38 % wydatkw ogem. Wydatki zostay zrealizowane w wysokoci 98,99 % planu. Wydatki w poszczeglnych rozdziaach tego dziau ksztatoway si nastpujco:

Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze 5.318.389,08 z

tj. 99,43 % planu

W 2009 roku w rozdziale 85201 w ramach rodkw wasnych budetu powiatu finansowana bya gwnie dziaalno Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, ponadto rodkami z tego rozdziau dysponowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej, Wydzia Polityki Spoecznej oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych 4.370.540,75 z

W skad Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych wchodz nastpujce placwki: Pogotowie Opiekucze przy ul. Lompy 7 Dom Dziecka przy ul. Lompy 9 wraz z mieszkaniem usamodzielnienia przy ul. Cygaskiej 12, Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24 W placwkach przebywao przecitnie 84 wychowankw objtych opiek caodobow. redni miesiczny koszt utrzymania dziecka w placwce ustalono na kwot 4.359,00 z. Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 100,00 % planu 6.100,00 z 6.100,00 z

Wydatki biece 99,92 % planu 4.364.440,75 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 3.631.205,05 z zakup usug remontowych 5.425,86 z tj. naprawa drzwi wejciowych, centrali telefonicznej, pieca centralnego ogrzewania, samochodw subowych, sprztu AGD, komputera, bieca konserwacja sprztu

194

WYDATKI

pozostae wydatki biece ywienie wychowankw, zakup rodkw czystoci i higieny osobistej dla dzieci, zakup lekw dla wychowankw, wypaty kieszonkowego, ubezpieczenia, zakup wyposaenia, odziey, podrcznikw dla dzieci, zakup drukw i materiaw biurowych, akcesoriw komputerowych, opaty za energi elektryczn, centralne ogrzewanie, gaz, wod, opaty telefoniczne, pocztowe, usugi internetowe, usugi komunalne, zakup paliwa do samochodu subowego, przegldy okresowe, pranie pocieli, prowizje bankowe, bilety na dojazdy dzieci do szk, bilety do kina, badania okresowe, szkolenia i delegacje pracownikw, podatki lokalne, wypata odszkodowania z tytuu rozwizania umowy o prac, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 125.879,35 z

727.809,84 z

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej

Wydatki biece 99,95% planu w tym: pozostae wydatki biece rodki przeznaczono na pomoc pienin dla 22 wychowankw przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych zwizan z kontynuowaniem dalszej nauki w szkoach, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 wychowankw oraz na pomoc pienin na usamodzielnienie 7 penoletnich wychowankw opuszczajcych placwk opiekuczo-wychowawcz, wiadczenia zostay wypacone na podstawie przyznanych decyzji Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego 672.013,76 z

125.879,35 z 125.879,35 z

Wydatki biece 96,41 % planu w tym: dotacje koszty utrzymania dzieci z terenu Bielska-Biaej przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych na terenie innych powiatw, zadanie realizowano na podstawie porozumie z innymi powiatami, w ramach ktrych objto opiek 21 dzieci oraz pokryto koszty okresowych pobytw 5 dzieci z Bielska-Biaej w Pogotowiach Opiekuczych na terenie innych powiatw Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego 149.955,22 z

672.013,76 z 672.013,76 z

Wydatki biece 98,62 % planu w tym: pozostae wydatki biece wykonano dokumentacj projektowo-kosztorysow i wymian ogrodzenia, wykonano utwardzenie placu manewrowego przy budynku Domu Dziecka przy ul. Cygaskiej 12 oraz drena podsadzkowy w pralni, wykonano zabezpieczenia zejcia do piwnicy w Domu Dziecka przy ul. Pocztowej 24, wymieniono przycze centralnego ogrzewania w budynku Pogotowia Opiekuczego ul. Lompy 7, 9

149.955,22 z 149.955,22 z

195

WYDATKI Rozdzia 85202 - Domy pomocy spoecznej 8.503.470,83 z tj.


rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania wasne powiatu

98,68 % planu
6.639.778,83 z 1.863.692,00 z

Wydatki w rozdziale 85202 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

W ramach tego rozdziau finansowana jest dziaalno czterech domw pomocy spoecznej, s to: Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych 1.600.789,12 z

Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych zajmuje si caodobow opiek nad 57 pensjonariuszami. Caodobowa opieka polega na usugach opiekuczo-pielgnacyjnych, socjalnych, terapeutycznych oraz bytowych. Odpatno za pobyt wynosia rednio 712,45 z miesicznie. redni miesiczny koszt utrzymania mieszkaca ustalono na kwot 2.301,00 z. rodki finansowe wydano na: Wydatki majtkowe 100,00 % planu 11.675,00 z w tym: 11.675,00 z inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece 99,97% planu 1.589.114,12 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.148.473,00 z zakup usug remontowych 15.200,00 z remont dachu, czyszczenie rynien dachowych, wykonanie nadbudowy balustrad na schodach, naprawy i konserwacje sprztu, usunicie awarii wodno-kanalizacyjnej, remont samochodu, malowanie pomieszcze pozostae wydatki biece 425.441,12 z tj.: zakup rodkw ywnoci dla pensjonariuszy, rodkw czystoci, materiaw biurowych i drukw, prenumerata czasopism, zakup paliwa i czci do samochodu, zakup lekw i materiaw medycznych, zakup materiaw do terapii zajciowej, zakup materiaw do remontw, drobnego wyposaenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, badania okresowe pracownikw, usugi telekomunikacyjne i pocztowe, przegldy budynku i sprztu, usugi serwisowe komputerowe, wywz nieczystoci, prowizje bankowe, szkolenia, delegacje subowe, usugi internetowe, ubezpieczenia, podatki lokalne, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Dom Pomocy Spoecznej Hospicjum 1.218.444,28 z

Dom Pomocy Spoecznej Hospicjum przeznaczony jest dla osb przewlekle, somatycznie chorych. Dysponuje 25 miejscami dla pensjonariuszy. rednia miesiczna odpatno za pobyt wynosia 710,12 z. redni miesiczny koszt utrzymania mieszkaca ustalono na kwot 3.617,25 z. rodki finansowe wydano na: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 100,00 % planu 16.775,00 z 16.775,00 z

196

WYDATKI
Wydatki biece 99,92 % planu 1.201.669,28 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 832.667,00 z zakup usug remontowych 26.030,35 z konserwacje i przegld systemu oddymiania, konserwacje dwigw, naprawa samochodu, sprztu AGD i RTV, remont instalacji zasilania systemu przyzywowego pozostae wydatki biece 342.971,93 z posiki dla pensjonariuszy, zakup energii, wody, gazu, zakup odziey ochronnej, materiaw gospodarczych i biurowych, zakup paliwa i czci do samochodu subowego, prenumeraty, zakup rodkw czystoci, zakup lekw i materiaw medycznych, kursy i szkolenia pracownikw, usugi telekomunikacyjne, internetowe, serwisy komputerowe, badanie okresowe pracownikw, usugi komunalne, usugi pralnicze, podatek od nieruchomoci, opata za zarzd nieruchomoci, zakup oprogramowa, przegldy techniczne, delegacje subowe, prowizje bankowe, ubezpieczenia majtkowe, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Dom Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych 1.758.945,06 z

W Domu przebywao rednio 48 pensjonariuszy. Odpatno za pobyt wynosia rednio 788,83 z miesicznie. redni miesiczny koszt utrzymania mieszkaca ustalono na kwot 2.830,00 z. rodki finansowe wydano na: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 100,00 % planu 5.898,09 z 5.898,09 z

Wydatki biece 99,94 % planu 1.753.046,97 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.225.728,68 z zakup usug remontowych 22.348,59 z konserwacja dwigw, naprawa i konserwacja sprztu AGD, kotw gazowych, remont instalacji owietlenia awaryjnego, naprawa instalacji wentylacji kuchennej, malowanie pomieszcze pozostae wydatki biece 504.969,70 z wyywienie pensjonariuszy, wiadczenia dla poborowych, zakup odziey ochronnej, zakup drobnego wyposaenia, materiaw biurowych, artykuw do terapii zajciowej, prenumerata czasopism, zakup rodkw czystoci, lekw i materiaw medycznych, zakup energii, badania okresowe pracownikw, opaty telekomunikacyjne i pocztowe, usugi internetowe, usugi komunalne, prowizje bankowe, przegldy okresowe urzdze, delegacje i szkolenia pracownikw, ubezpieczenia majtkowe, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Dom Pomocy Spoecznej "Dom Nauczyciela" 2.699.640,81 z

W Domu przebywao rednio 92 pensjonariuszy. Odpatno za pobyt wynosia rednio 765,35 z miesicznie. redni miesiczny koszt utrzymania mieszkaca ustalono na kwot 2.380,00 z. rodki finansowe wydano na:

197

WYDATKI
Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 100,00 % planu 29.249,50 z 29.249,50 z

Wydatki biece 99,65 % planu 2.670.391,31 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.784.262,01 z zakup usug remontowych 75.624,85 z remont pomieszcze gospodarczych, remont instalacji gazowej, wodnej, elektrycznej, alarmowej, antenowej, uszczelnianie maszynowni dwigu osobowego oraz konserwacja dwigu osobowego i towarowego, remont sprztu gospodarczego, samochodu, naprawa sprztu AGD, bramy wjazdowej, wymiana okien i wykadziny podogowej pozostae wydatki biece 810.504,45 z zakup rodkw ywnoci, odziey ochronnej, lekw i materiaw medycznych, zakup energii, sprztu gospodarczego i wyposaenia, rodkw czystoci, zakup materiaw do napraw i konserwacji, zakup materiaw biurowych oraz do terapii zajciowej, badania okresowe pracownikw, usugi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe, prenumerata czasopism, usugi komunalne, zakup paliwa, ubezpieczenia komunikacyjne i majtkowe, delegacje i szkolenia pracownikw, prowizje bankowe, wiadczenia na cele BHP, zakup tonerw i tam do drukarek, oprogramowa, podatki lokalne, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 1.049.308,04 z

99,51 % planu 1.049.308,04 z Wydatki biece w tym: pozostae wydatki biece 1.049.308,04 z koszty utrzymania 81 mieszkacw naszego miasta przebywajcych w domach pomocy spoecznej na terenie innych powiatw Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 176.343,52 z 16,46 % planu 18.118,66 z 18.118,66 z 158.224,86 z 158.224,86 z

Wydatki biece 97,17 % planu w tym: zakup usug remontowych Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych wykonano remont pracowni rzebiarskiej, kanalizacji sanitarnej zewntrznej Dom Pomocy Spoecznej Hospicjum wykonano wymian drzwi wewntrznych, podg parkietowych na posadzk z pytek terakotowych, malowanie korytarzy, monta porczy i naronikw ochronnych, wymian wewntrznych linii zasilajcych, napraw potkw przeciwniegowych oraz monta niegoapw

198

WYDATKI

Dom Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych wykonano remont pomp w przepompowni ciekw oraz usunito awari kanalizacji sanitarnej, Dom Pomocy Spoecznej Dom Nauczyciela wykonano napraw dachu

Rozdzia 85203 Orodki wsparcia

3.785.542,82 z

tj. 99,30 % planu

Wydatki w rozdziale 85203 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne gminy 3.279.757,82 z dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu 505.785,00 z administracji rzdowej W ramach tego rozdziau finansowana jest dziaalno czterech orodkw wsparcia. rodowiskowe Centrum Pomocy 2.225.860,09 z

rodowiskowe Centrum Pomocy prowadzio w ramach pomocy spoecznej: Placwki Opiekuczo-Wychowawcze Wsparcia Dziennego w tym: 13 wietlic rodowiskowych, 2 wietlice socjoterapeutycznych oraz 1 klub modzieowy, dla dzieci i modziey w wieku od 3 do 18 lat, czna liczba podopiecznych wyniosa 677 osb,

Dom Dziennego Pobytu dla Osb Starszych i Niepenosprawnych przy ul. Sterniczej 8a oraz Kluby Samopomocy przy ul. Komorowickiej 336 d i ul. Milusiskich 6, ktre wyday posiki dla 56 osb oraz prowadziy zajcia usprawniajce, artystyczne, rekreacyjne, cznie skorzystao 142 podopiecznych, Poradni Prawno Rodzinn przy ul. Legionw 9, gdzie osoby indywidualne i rodziny mog uzyska bezpatn pomoc w sprawach psychologicznych i prawnych, cznie udzielono 1552 porad, Poradni Rodzinn przy ul. Stojaowskiego 19, ktra realizuje dziaania w zakresie przeciwdziaania narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, cznie udzielono 1320 porad, Bank Chleba przy ul. Krasiskiego 10, ktry wyda 85 669 sztuk pieczywa dla zarejestrowanych 620 rodzin, obsug Rad Osiedli, ktre organizoway imprezy, wycieczki i spotkania okolicznociowe z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, spotkania wigilijne dla osb samotnych.

rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki biece 98,91 % planu 2.225.860,09 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.698.824,93 z zakup usug remontowych 71.717,16 z naprawa sprztu AGD, kserokopiarki, samochodu subowego, projekt remontu budynku przy ul. Sterniczej 8a, remonty w wietlicach rodowiskowych pozostae wydatki biece 455.318,00 z zakup energii, paliwa, akcesoriw komputerowych, badania okresowe pracownikw, zakup rodkw czystoci, drobnego wyposaenia, zakup materiaw biurowych, usugi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup

199

WYDATKI
posikw dla klientw Domu Dziennego Pobytu i dzieci w wietlicach rodowiskowych, organizacja wycieczek dla podopiecznych, prowizje bankowe, bilety wstpu dla podopiecznych, przegldy systemu przeciwpoarowego i alarmowego, porady prawne dla mieszkacw Bielska-Biaej, nadzr nad systemem komputerowym, usugi komunalne, czynsze za pomieszczenia przy ul. Legionw 9, ul. Milusiskich 6 oraz Banku Chleba, szkolenia i delegacje pracownikw, ubezpieczenie mienia, podatki lokalne, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych rodowiskowy Dom Samopomocy Podkowa 690.515,69 z

Dom prowadzi opiek rodowiskow nad osobami chorymi psychicznie, a take poprzez terapi zajciow podtrzymywa efekty leczenia psychiatrycznego. Z usug placwki korzystay osoby chorujce na choroby psychiczne z krgu psychoz. W 2009 roku z usug placwki skorzystao 48 osb, a 70 osb z zaburzeniami psychicznymi regularnie odwiedzao Orodek w charakterze klubowiczw, byy to osoby chore, ktre w chwili obecnej sprawnie egzystuj samodzielnie w rodowisku. Zajcia terapeutyczno - rehabilitacyjne odbyway si w pracowniach terapii: stolarskiej, papierniczej, plastyczno-ceramicznej i witrau, rekreacyjnej, komputerowej, rkodziea, kulinarnej oraz ogrodniczej. Pracownicy socjalni udzielili okoo 4 131 usug socjalnych. Dziaalno placwki wspierao 4 wolontariuszy zaangaowanych w pomoc osobom chorym psychicznie. Podopieczni orodka wzili udzia w projekcie wspprowadzonym ze Stowarzyszeniem Teatr Grodzki Mobilny punkt poradnictwa dla osb z niepenosprawnoci. Na terenie placwki dziaa Punkt Konsultacyjny Schizofremia Otwrzcie Drzwi. rednia miesiczna ilo uytkownikw korzystajcych z usug placwki na podstawie decyzji administracyjnej wynosia 35 osb. redni miesiczny koszt utrzymania uytkownika wynosi 1.644,08 z. rodki finansowe wydano na: Wydatki biece 100,00 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych naprawa sprztu AGD i RTV, samochodu subowego, remont dachu pozostae wydatki biece m.in.: zakup materiaw do terapii zajciowej, materiaw biurowych, tonerw i tam do drukarek, paliwa, rodkw czystoci, literatury fachowej, lekw, drobnego wyposaenia, energii elektrycznej, cieplnej i wody, badania profilaktyczne i okresowe pracownikw, monitoring obiektu, wywz nieczystoci, prowizje bankowe, usugi telekomunikacyjne, pocztowe, przegldy sprztu, usugi internetowe, delegacje subowe, szkolenia pracownikw, zakup biletw autobusowych dla uytkownikw, ubezpieczenie majtkowe, ubezpieczenia uytkownikw na wycieczkach, podatki lokalne, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 690.515,69 z 548.294,75 z 6.291,25 z 135.929,69 z

200

WYDATKI
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 801.362,39 z

W ramach tego rozdziau Miejski Orodek Pomocy Spoecznej finansowa dziaalno dwch placwek: Domu dla Bezdomnych oraz Noclegowni. Dom dla Bezdomnych zapewni schronienie 114 osobom. Koszt utrzymania jednego miejsca w Domu dla Bezdomnych wynosi 577,23 z. rodki finansowe wydatkowano na: Wydatki biece 99,74 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych konserwacj urzdze centralnego ogrzewania, wody i gazu oraz drobne naprawy i remonty pozostae wydatki biece m.in.: zakup energii, rodkw ywnoci, materiaw do remontu, zakup rodkw czystoci, artykuw biurowych, usugi telekomunikacyjne, internetowe, badania okresowe pracownikw, usugi komunalne, ochrona obiektu, podatek za trway zarzd nieruchomoci, delegacje subowe, ubezpieczenia majtkowe, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 563.203,53 z 309.876,07 z 9.221,98 z

244.105,48 z

Noclegownia zapewnia schronienie na podstawie decyzji administracyjnych dla 115 osb. Koszt utrzymania jednego miejsca wynosi 380,96 z. rodki finansowe przeznaczone zostay na: 99,69 % planu Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych konserwacj urzdze centralnego ogrzewania, wody i gazu, drobne naprawy i remonty pozostae wydatki biece tj.: zakup materiaw do remontu, drobnego wyposaenia, materiaw biurowych, rodkw czystoci, zakup lekw, energii, badania okresowe pracownikw, usugi komunalne, usugi pralnicze, telekomunikacyjne, pocztowe, opata za trway zarzd, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego 67.804,65 z 67.804,65 z 67.804,65 z 238.158,86 z 149.652,33 z 9.828,65 z

78.677,88 z

Wydatki biece 100,00 % planu w tym: zakup usug remontowych wykonano napraw dachu, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu dla Bezdomnych, wykonano wymian instalacji centralnego ogrzewania w rodowiskowym Centrum Pomocy oraz remont instalacji odgromowej w Noclegowni

201

WYDATKI Rozdzia 85204 - Rodziny zastpcze 2.898.514,95 z tj. 99,06 % planu

wiadczenia w rozdziale 85204 sfinansowane zostay ze rodkw wasnych budetu powiatu, realizowane byy przez: Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego 508.217,85 z 508.217,85 z 508.217,85 z

Wydatki biece 94,87 % planu w tym: dotacje koszty utrzymania dzieci z terenu miasta Bielska-Biaej umieszczonych w rodzinach zastpczych na terenie innych powiatw, w 2009 roku opiek objto 54 dzieci Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 2.390.297,10 z

Wydatki biece 100,00 % planu 2.390.297,10 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 116.393,11 z 4 zawodowe rodziny zastpcze pozostae wydatki biece 2.273.903,99 z wiadczenia spoeczne, wypacone na podstawie decyzji administracyjnych rodziny zastpcze 178 rodzin spokrewnionych 38 rodzin niespokrewnionych 2 rodziny zawodowe niespokrewnione wielodzietne 3 rodziny zawodowe specjalistyczne pomoc na zagospodarowanie penoletnich wychowankw z rodzin zastpczych 23 osoby kontynuacja nauki wychowankw 62 osoby usamodzielnienie gospodarcze wychowankw 9 osb

Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 26.014.670,44 z tj. 98,56 % planu
Wydatki sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne gminy dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej 667.100,24 z 25.347.570,20 z

W rozdziale tym ujto wydatki na realizacj wiadcze rodzinnych, opacenie skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego za osoby otrzymujce wiadczenia pielgnacyjne na podstawie przepisw o wiadczeniach rodzinnych oraz na realizacj zada z funduszu alimentacyjnego. Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 98,56 % planu 26.014.670,44 z 1.025.677,50 z

202

WYDATKI

dotacje 161.906,68 z zgodnie z art. 30 Ustawy o wiadczeniach Rodzinnych osoby, ktre nienalenie pobray wiadczenia rodzinne dokonuj ich zwrotu wraz z odsetkami, powysze kwoty odprowadzono do budetu Wojewody lskiego pozostae wydatki biece 306.761,23 z tj. bilety dla poborowych, zakup artykuw biurowych, wyposaenia, rodkw czystoci, zakup energii, badania okresowe pracownikw, prowizje bankowe, opaty pocztowe, usugi komunalne, koszty rozmw telefonicznych, czynsze, usugi internetowe, ryczaty pienine za uywanie samochodw prywatnych do celw subowych, delegacje i szkolenia pracownikw, podatek od nieruchomoci, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wiadczenia rodzinne (przedstawiono poniej) 24.520.325,03 z
Rodzaj wiadczenia

__________________________________________________________________________________________ liczba wiadcze kwota zrealizowanych przyznanych decyzj wiadcze __________________________________________________________________________________________

wiadczenia rodzinne 168 302 w tym: zasiki rodzinne 95 216 dodatki z tytuu: urodzenia dziecka 585 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 5 817 samotnego wychowania dziecka 5 378 rozpoczcia roku szkolnego 5 524 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 15 262 podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 285 ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego 4 221 wiadczenia opiekucze 34 090 jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka 1 924 fundusz alimentacyjny 16 703 zaliczka alimentacyjna 29

19.398.730,69 z

5.115.104,34 z 6.490,00 z

Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 123.286,19 z tj. 99,75 % planu
Wydatki realizowane przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

203

WYDATKI
rodki na zadania wasne gminy dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej dotacje na zadania wasne gminy Wydatki biece 99,75 % planu w tym: dotacje Zwrot zasikw staych i opaconej skadki na ubezpieczenie zdrowotne do budetu Wojewody lskiego, Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w oparciu o art. 101 ust. 3 Ustawy o pomocy spoecznej przyznaje zasiek stay i opaca skadki na ubezpieczenia zdrowotne. Natomiast na podstawie art. 101 ust. 7 powyszej ustawy za osoby nie bdce mieszkacami naszego miasta koszty pokrywa gmina waciwa ze wzgldu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stay tych osb. Gmina ta jest zobowizana do zwrotu wydatkw Naszej Gminie. pozostae wydatki biece przeznaczono na pokrycie skadek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce: niektre wiadczenia z pomocy spoecznej 57.426,41 z (wypata staych zasikw dla 339 osb) niektre wiadczenia rodzinne 23.899,81 z (wypata wiadczenia pielgnacyjnego dla 631 osb) zasiki stae 41.880,05 z (za 367 osb w okresie od sierpnia do grudnia 2009 r.) 79,92 z 81.326,22 z 41.880,05 z 123.286,19 z 79,92 z

123.206,27 z

Rozdzia 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.379.280,61 z
rodki na zadania wasne gminy dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej dotacje na zadania wasne gminy Wydatki realizowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. Wydatki biece 99,73 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacje osoby, ktre nienalenie pobray zasiki stae i okresowe dokonuj ich zwrotu, powysze kwoty odprowadzono do budetu Wojewody lskiego pozostae wydatki biece wiadczenia (przedstawiono poniej)

tj. 99,73 % planu


1.814.826,86 z 671.579,05 z 892.874,70 z 3.379.280,61 z 941,37 z 13.078,02 z

Wydatki w rozdziale 85214 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

3.365.261,22 z

204

WYDATKI
__________________________________________________________________________________________ liczba osb, ktrym kwota przyznano wiadczenie wiadcze __________________________________________________________________________________________ Rodzaj wiadczenia

zasiki stae z tego: dla osb samotnie gospodarujcych dla osb pozostajcych w rodzinie dla 1 rodziny rolniczej, w zwizku ze szkodami spowodowanymi przez powd zasiki okresowe pozostae wiadczenia z tego: sprawienie pogrzebu zasiki celowe doywianie dzieci w przedszkolach, opacanie obiadw dzieciom w szkoach zasiki celowe na ywno pomoc rzeczowa

671.579,05 z 312 71

902

892.874,70 z 1.800.807,47 z

18 1 786 1 443 1 445

Rozdzia 85215 - Dodatki mieszkaniowe 4.362.786,83 z

tj. 99,93 % planu

Wydatki w rozdziale 85215 sfinansowane zostay ze rodkw wasnych budetu gminy. Dodatki mieszkaniowe byy przyznawane i wypacane w oparciu o ustaw o dodatkach mieszkaniowych. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w 2009 roku na podstawie decyzji administracyjnych wypaci 25 904 dodatki mieszkaniowe, rednia wysoko dodatku wynosia 168,00 z.

Rozdzia 85219 - Orodki pomocy spoecznej 10.634.789,14 z


Wydatki w 2009 roku sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne gminy rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania wasne gminy Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 10.631.129,14 z

tj. 99,62 % planu


8.211.552,70 z 68.150,44 z 2.355.086,00 z

Dziaalno merytoryczna Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej skoncentrowana bya na: tworzeniu warunkw organizacyjnych funkcjonowania pomocy spoecznej, w tym rozbudowie niezbdnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzcych zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy spoecznej, przyznawaniu i wypacaniu przewidzianych ustawami wiadcze, w tym rodzinnych i dodatku mieszkaniowego,

205

WYDATKI

pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu lub wzmocnieniu zdolnoci do funkcjonowania w spoeczestwie oraz na tworzeniu warunkw sprzyjajcych temu celowi, realizacji zada z zakresu polityki spoecznej, zadaniach finansowanych ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, w ramach ktrego realizowano turnusy rehabilitacyjne, Warsztaty Terapii Zajciowej, program likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu si, zakup sprztu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i rodkw pomocniczych, dofinansowano poprzez stowarzyszenia i fundacje sport, kultur, rekreacj i turystyk.

Wydatki realizowane w tym rozdziale ksztatoway si nastpujco: Wydatki biece 99,61 % planu 10.631.129,14 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 9.376.403,15 z zakup usug remontowych 35.958,17 z m.in.: konserwacje urzdze dwigowych, systemu przeciwpoarowego oraz drobne naprawy i remonty pozostae wydatki biece 1.218.767,82 z m.in.: zwroty za okulary i zakup napojw dla pracownikw, rodki czystoci, zakup paliwa, zakup energii, artykuw biurowych, wyposaenia, materiaw do remontw i napraw, usugi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, drukarskie, prenumerata, prowizje bankowe, sprztanie pomieszcze, badania okresowe pracownikw, szkolenia, delegacje, ochrona mienia, ubezpieczenia majtkowe, usugi komunalne, podatki lokalne, koszty egzekucji komorniczej, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego 3.660,00 z 3.660,00 z 3.660,00 z

Wydatki biece 100,00 % planu w tym: pozostae wydatki biece dokonano oceny technicznej prawidowoci wykonania robt budowlanych zwizanych z adaptacj budynku Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej przy ul. 1 Maja 17a

Rozdzia 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej 628.619,83 z tj. 99,65 % planu
Wydatki w 2009 roku sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne gminy rodki na zadania wasne powiatu 39.163,65 z 589.456,18 z

Wydatki w tym rozdziale zwizane byy z funkcjonowaniem Podbeskidzkiego Orodka Interwencji Kryzysowej oraz kosztami utrzymania mieszkania chronionego przy

206

WYDATKI
rodowiskowym Domu Samopomocy Podkowa oraz Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej.

Podbeskidzki Orodek Interwencji Kryzysowej

589.456,18 z

Jednostka wiadczy usugi w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkacw miasta i powiatu bielskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem pomidzy Powiatem Bielskim a Miastem na prawach powiatu Bielsko-Biaa. Problemy, z ktrymi zgaszali si klienci dotyczyy gwnie problemw rodzinnych, maeskich, przemocy ze strony bliskich, problemw bytowych, socjalnych, osobowociowych, chorb psychicznych, nierzadko towarzyszy im alkoholizm. Podbeskidzki Orodek Interwencji Kryzysowej prowadzi cis wspprac z Policj oraz Policyjn Izb Dziecka. Na terenie Orodka penione byy dyury prawnikw oraz dziaa Punkt Informacji o Destrukcyjnych Ruchach Religijnych. Wraz ze Szpitalem Oglnym kontynuowano zadanie zwizane ze wsparciem kobiet, ktre utraciy dziecko. Przeprowadzono 6 878 interwencji na rzecz klientw ambulatoryjnych z 2 743 osobami oraz 913 interwencji na rzecz mieszkacw hostelu. Pomoc udzielana bya gwnie w formie kontaktu osobistego. Ze schronienia w hostelu skorzystay 123 osoby. Powysze rodki Podbeskidzki Orodek Interwencji Kryzysowej przeznaczy na: Wydatki biece 99,70 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych m.in.: naprawa sprztu i urzdze pozostae wydatki biece tj.: wiadczenia dla poborowych odbywajcych zastpcz sub wojskow w charakterze pracownika gospodarczego, zakup drobnego wyposaenia, materiaw biurowych, materiaw do konserwacji, ksiek, czasopism, rodkw czystoci, zakup akcesoriw komputerowych, zakup energii, gazu i wody, paliwa do samochodu subowego, badania okresowe pracownikw, przegldy techniczne samochodu subowego, sprztu i budynku, usugi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, usugi internetowe, delegacje pracownikw, monitoring, przegldy i dozory techniczne, opaty i prowizje bankowe, ubezpieczenia majtkowe, podatki lokalne, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych rodowiskowy Dom Samopomocy Podkowa 18.374,00 z 589.456,18 z 532.312,70 z 991,70 z 56.151,78 z

Jednostka sprawuje opiek i prowadzi mieszkanie chronione dla osb chorych psychicznie na terenie miasta Bielska-Biaej. Dziaalno mieszkania chronionego umoliwia organizowanie oparcia spoecznego dla osb chorych psychicznie, ktre po zakoczeniu leczenia szpitalnego funkcjonuj w miar stabilnie, ale nie maj moliwoci powrotu do ycia spoecznego ze wzgldu na brak zaplecza mieszkaniowego i wsparcia rodziny. W 2009 roku z moliwoci zamieszkania w mieszkaniu chronionym skorzystay 4 osoby. Wydatki biece w tym: 100,00 % planu 18.374,00 z

207

WYDATKI

zakup usug remontowych m.in.: wymiana okien, remont kuchni, malowanie pokoju pozostae wydatki biece tj. czynsz i ubezpieczenie mieszkania chronionego, zakup drobnego wyposaenia, zakup gazu, energii elektrycznej, wody, wywz nieczystoci i ciekw, zakup materiaw do remontu 20.789,65 z

6.374,00 z 12.000,00 z

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla wychowankw opuszczajcych rodziny zastpcze i placwki opiekuczo-wychowawcze. W 2009 roku pobyt w mieszkaniu zapewniono 5 osobom. Wydatki biece 98,11 % planu w tym: pozostae wydatki biece koszty utrzymania mieszkania chronionego tj. energia, czynsz, usugi komunalne, ochrona mienia, drobne wyposaenie 20.789,65 z 20.789,65 z

Rozdzia 85226 Orodki adopcyjno-opiekucze 52.569,33 z


83,93 % planu Wydatki biece w tym: dotacje Orodek Adopcyjno-Opiekuczy przeszkoli 25 rodziny z terenu miasta Bielska-Biaej do wykonania zada adopcyjnych na rzecz miasta, a take przeszkoli 2 rodziny na kandydatw do penienia rodziny zastpczej, nisze wykonanie, poniewa zainteresowanie szkoleniem byo mniejsze ni planowano

tj. 83,93 % planu


52.569,33 z 52.569,33 z

Wydatki w tym rozdziale realizowa Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego.

Rozdzia 85228 - Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 658.758,91 z


rodki na zadania wasne gminy dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej

tj. 99,81 % planu


518.758,91 z 140.000,00 z

Wydatki w rozdziale 85228 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

Wydatki w tym rozdziale realizowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej przez opiekunki oraz zlecajc specjalistyczne usugi opiekucze Agencji Opiekuczo-Medycznej dla osb starszych, niepenosprawnych, chorych i samotnych. Usugami opiekuczymi objto 376 osb. Ze wiadcze specjalistycznych usug opiekuczych dostosowanych do szczeglnych potrzeb wynikajcych z rodzaju schorzenia lub niepenosprawnoci skorzystay 74 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz 4 dzieci z syndromem autyzmu. Wydatki biece w tym: 99,81 % planu 658.758,91 z

208

WYDATKI

pozostae wydatki biece tj. usugi opiekucze

658.758,91 z

Rozdzia 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 45.700,00 z tj. 100,00 % planu
Wydatki w tym rozdziale realizowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej ze rodkw z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej. Wydatki biece 100,00 % planu w tym: pozostae wydatki biece dotacj przeznaczono na wypat 13 zasikw celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, ktra wystpia w czerwcu i lipcu 2009 roku 45.700,00 z 45.700,00 z

Rozdzia 85295 - Pozostaa dziaalno 4.345.105,55 z


Wydatki w 2009 roku sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne gminy rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej rodki na zadania z Unii Europejskiej dotacje na zadania wasne gminy dotacje na zadania realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

tj. 98,23 % planu


1.892.309,55 z 1.400,00 z 12.240,00 z 966.263,00 z 1.427.893,00 z 45.000,00 z

Wydatki w tym rozdziale realizowane byy przez nastpujcych dysponentw rodkw budetowych: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 4.078.760,67 z Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w ramach rozdziau 85295 Pozostaa dziaalno realizowa nastpujce zadania: Program wieloletni Pomoc pastwa w zakresie doywiania. Gminny Program Prac Spoecznie-Uytecznych zosta utworzony w celu przeciwdziaaniu cakowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz zagodzeniu skutkw bezrobocia. Skierowany jest do bezrobotnych klientw MOPS-u, korzystajcych ze wiadcze pomocy spoecznej, a jego gwnym celem jest aktywizacja klientw bezrobotnych. Osoby te s zatrudniane na umowy zlecenia, umowy o prac oraz w wymiarze 10 godzin tygodniowo do prac porzdkowych, likwidowania dzikich wysypisk, czyszczenia przydronych roww, odnieania chodnikw i parkingw miejskich na terenia miasta. Mieszkania przejciowe s jedn z form schronienie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziaania Bezdomnoci, s przeznaczone dla osb bezdomnych, wychowankw opuszczajcych placwki opiekuczo-wychowawcze, ktre oczekuj na przydzia lokalu z zasobw gminy. Gminna Strategia Rozwizywania Problemw Spoecznych ze szczeglnym uwzgldnieniem programw pomocy spoecznej, profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, wspierania osb niepenosprawnych, integracja osb i rodzin z grup szczeglnego ryzyka, udzia w opracowaniu, wdraaniu oraz koordynowaniu projektw

209

WYDATKI
wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej oraz funduszy zewntrznych. Punkt Wsparcia Aktywnoci Zawodowej zosta przeksztacony w Klub Integracji Spoecznej Centrum. Projekt Bielsko-Biaa czy ludzi w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki obejmowa nastpujce zadania:

Aktywna integracja zorganizowano kursy zawodowe, udzielono porad prawnych uczestnikom projektu, prowadzono animacj lokaln w dzielnicy Wapienica i na osiedlu rdmiecie, zorganizowano treningi kompetencji i umiejtnoci spoecznych, zapewniono opiek nad dziemi beneficjentw w trakcie korzystania przez nich z instrumentw aktywnej integracji, Praca socjalna pokryto koszty wynagrodzenia pracownikw socjalnych zaangaowanych do realizacji projektu oraz koszty wynagrodzenia doradcy ds. osb niepenosprawnych, Zasiki na podstawie wywiadw rodowiskowych przyznano beneficjentom wiadczenia w formie zasikw celowych, Dziaania o charakterze rodowiskowym wydano periodyk o dzielnicy Wapienica, udzielono porad prawnych w ramach funkcjonowania Punktu Poradnictwa Obywatelskiego mieszkacom miasta, Prace spoecznie uyteczne osoby objte kontraktem socjalnym skierowano do odbycia prac spoecznie uytecznych na terenie miasta, Zarzdzanie projektem prowadzenie biura projektu, zakupiono sprzt komputerowy, biurowy, Promocja projektu - wykonano i administrowano stron internetow projektu, wyemitowano film promujcy projekt w lokalnej telewizji, wykonano roll baner oraz folder promujcy projekt.

Wydatki biece 98,44 % planu 4.078.760,67 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.795.788,88 z prace spoecznie uyteczne 1.120.946,84 z Klub Integracji Spoecznej Centrum 95.537,00 z Projekt Bielsko-Biaa czy ludzi 579.305,04 z zakup usug remontowych 24.534,23 z prace spoecznie uyteczne 23.539,23 z naprawa samochodu i sprztu mieszkania przejciowe przy ul. Wapienickiej 34 995,00 z

pozostae wydatki biece 2.258.437,56 z m.in.: Pomoc pastwa w zakresie doywiania 1.427.893,00 z - opacanie obiadw w szkoach dla 1 182 dzieci - wyywienie 261 dzieci w przedszkolach - zasiki celowe na ywno dla 1 400 rodzin - opacanie obiadw w szkoach na podstawie informacji dyrektora placwki dla 131 dzieci prace spoecznie uyteczne 233.510,77 z mieszkania przejciowe przy ul. Wapienickiej 34 5.222,88 z dla 62 osb Klub Integracji Spoecznej Centrum 30.516,72 z Projekt Bielsko-Biaa czy ludzi 561.294,19 z

210

WYDATKI
Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego 107.089,22 z 107.089,22 z 107.089,22 z

Wydatki biece 89,24 % planu w tym: dotacje organizacje pozarzdowe realizoway nastpujce zadania: Aktywizacja i integracja osb starszych, inwalidw wojennych i kombatantw, realizowa Zwizek Inwalidw Wojennych RP Oddzia Bielsko-Biaa, Zwizek Winiw Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddzia Beskid, Stowarzyszenie Dom Polski, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hacnowa, Przeamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepenosprawnym intelektualnie na zajcia terapeutyczne do Centrum rodowiskowego Domu Samopomocy Stowarzyszenie na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym Razem", Prowadzenie dziaa rewalidacyjnych dla dzieci niewidomych i niedowidzcych ze sprzon niepenosprawnoci do lat 7 Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, Prowadzenie zaj rehabilitacji dla dzieci niepenosprawnych poprzez nauk pywania metod Halliwick - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Ada, Promocja i organizacja wolontariatu poprzez projekt Wolontariat moja wola realizowao Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki. Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego 102.015,66 z

Wydatki biece 99,62 % planu w tym: dotacje dla organizacji pozarzdowych tj. lskiej Fundacji ETOH Bkitny Krzy 40.000,00 z Stowarzyszenia Diecezjalny Orodek Wspierania Rodziny 10.000,00 z dla Gminy Kamie Pomorski w celu udzielenia pomocy poszkodowanym w wyniku poaru budynku socjalnego 50.000,00 z

102.015,66 z 100.000,00 z

pozostae wydatki biece koszty publikacji ogosze w prasie dotyczcych Otwartych Konkursw Ofert oraz umowa z Centrum Szkole, Doradztwa i Psychoterapii w Katowicach na pokrycie kosztw zaj superwizyjnych w Domu Dziecka 12.240,00 z

2.015,66 z

rodowiskowe Centrum Pomocy

Dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej przeznaczona zostaa na realizacj zada wynikajcych z ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie, tj. Program korekcyjno-edukacyjnego dla osb stosujcych przemoc w rodzinie. Przeprowadzono 18 spotka grupowych oraz 9 konsultacji indywidualnych dla 10 osb.
211

WYDATKI
Wydatki biece 100,00 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece tj. zakup podrcznikw i pomocy do zaj rodowiskowy Dom Samopomocy Podkowa 45.000,00 z 12.240,00 z 11.127,00 z 1.113,00 z

W 2009 roku rodowiskowy Dom Samopomocy Podkowa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Spoecznej zrealizowa projekt Centrum Aktywnoci IV w ramach programu Oparcie spoeczne dla osb z zaburzeniami psychicznymi. W projekcie wzio udzia 88 osb chorych psychicznie, mieszkacw Miasta Bielska-Biaej. Wydatki biece 100,00 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece tj. zakup materiaw do pracowni terapeutycznych, materiaw biurowych, aparatu fotograficznego, narzdzi do pracowni terapeutycznych, wykonanie broszury informacyjnej, organizacja pikniku integracyjnego, zajcia kynoterapii i animacyjne 45.000,00 z 17.420,00 z 27.580,00 z

Dzia 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ


Wykonanie za 2009 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony 3 760 437 882,00

Plan po zmianach 4

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 853 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece

6 679 048,92 2 062 941,00 1 722 941,00 340 000,00 340 000,00 4 236 029,00 4 038 029,00 198 000,00 198 000,00 215 600,00

6 950 989,93 2 079 465,39 1 702 090,00 377 375,39 377 375,39 4 457 959,59 4 334 015,97 123 943,62 123 943,62 249 020,00

6 948 939,99 2 079 223,59 1 701 848,20 377 375,39 377 375,39 4 457 287,95 4 333 344,33 123 943,62 123 943,62 247 897,68

99,97% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 99,98% 99,98% 100,00% 100,00% 99,55%

0,92% 0,28% 0,23% 0,05% 0,05% 0,59% 0,57% 0,02% 0,02% 0,03%

215 600,00

249 020,00

247 897,68

99,55%

0,03%

212

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,99% 0,02%

Rozdz. 1

Nazwa 2 ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 164 478,92 4 164 544,95

Wykonanie za 2009 rok 5 164 530,77

164 478,92 2 062 941,00 2 062 941,00 1 722 941,00 340 000,00 340 000,00

164 544,95 2 079 465,39 2 079 465,39 1 702 090,00 377 375,39 377 375,39

164 530,77 2 079 223,59 2 079 223,59 1 701 848,20 377 375,39 377 375,39

99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00%

0,02% 0,28% 0,28% 0,23% 0,05% 0,05%

85305 obki ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85333 Powiatowe urzdy pracy ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85395 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

212 090,00 212 090,00 212 090,00 242 600,00 27 000,00 27 000,00 215 600,00

255 720,00 255 720,00 255 720,00 317 897,00 68 877,00 68 877,00 249 020,00

255 720,00 100,00% 255 720,00 100,00% 255 720,00 316 399,04 68 501,36 68 501,36 247 897,68 100,00% 99,53% 99,45% 99,45% 99,55%

0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,01% 0,01% 0,03%

215 600,00 4 150 538,92 3 986 060,00 3 788 060,00 198 000,00 198 000,00 164 478,92

249 020,00 4 287 295,00 4 122 750,05 3 998 806,43 123 943,62 123 943,62 164 544,95

247 897,68 4 287 096,03 4 122 565,26 3 998 621,64 123 943,62 123 943,62 164 530,77

99,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99%

0,03% 0,57% 0,55% 0,53% 0,02% 0,02% 0,02%

164 478,92 10 879,00 10 879,00 10 879,00

164 544,95 10 612,54 10 612,54 10 612,54

164 530,77 10 501,33 10 501,33 10 501,33

99,99% 98,95% 98,95% 98,95%

0,02% 0,00% 0,00% 0,00%

Na zadania w tym dziale wydano kwot 6.948.939,99 z, co stanowi 0,92 % wydatkw ogem. Wydatki zostay zrealizowane w wysokoci 99,97 % planu. Wydatki w poszczeglnych rozdziaach tego dziau ksztatoway si nastpujco:

213

WYDATKI Rozdzia 85305 - obki 2.079.223,59 z tj. 99,99% planu

Wydatki ze rodkw na zadania wasne gminy w tym rozdziale realizowali: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej 1.701.848,20 z

W 2009 roku w obkach przebywao rednio po 100 dzieci miesicznie. Miesiczny koszt utrzymania dziecka wynosi 1.418,21 z. Realizacja wydatkw przebiegaa nastpujco: Wydatki biece 99,99 % planu 1.701.848,20 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.392.659,31 z zakup usug remontowych 8.837,88 z konserwacje wza cieplnego, sprztu przeciwpoarowego, centralnego ogrzewania, remont urzdze wodno-kanalizacyjnych, naprawa suszarki elektrycznej i wirwki, inne drobne naprawy pozostae wydatki biece 300.351,01 z zakup rodkw ywnoci, zakup materiaw biurowych, materiaw do remontu, wyposaenia, rodkw czystoci, ekwiwalent za odzie, zwroty za okulary, zakup energii elektrycznej, gazowej, cieplnej, usugi telekomunikacyjne, usugi komunalne, ochrona mienia, podatki lokalne, ubezpieczenia majtkowe, delegacje, ryczat samochodowy, bilety, badania okresowe pracownikw, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 377.375,39 z 100,00 % planu 377.375,39 z 377.375,39 z

Rozdzia 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych 255.720,00 z

tj. 100,00 % planu

Wydatki ze rodkw wasnych budetu powiatu realizowane byy przez nastpujcych dysponentw rodkw budetowych z przeznaczeniem na: Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego 29.592,00 z 29.592,00 z 29.592,00 z Wydatki biece 100,00 % planu w tym: dotacje dofinansowanie kosztw udziau 18 osb bdcych mieszkacami Miasta Bielska-Biaej w Warsztatach Terapii Zajciowej prowadzonych przez Powiat Bielski Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Wydatki biece w tym: 226.128,00 z 100,00 % planu 226.128,00 z

214

WYDATKI

dotacje dofinansowanie kosztw dziaalnoci Warsztatw Terapii Zajciowej prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT pozostae wydatki biece dofinansowanie zakupu przedmiotw ortopedycznych rehabilitacyjnego osobom niepenosprawnym i sprztu

123.300,00 z

102.828,00 z

Rozdzia 85321 - Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci 316.399,04 z


rodki na zadania wasne powiatu dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej

tj. 99,53 % planu


68.501,36 z 247.897,68 z

Wydatki w rozdziale 85321 sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw:

W 2009 roku liczba wydanych orzecze przez Miejski Zesp d/s Orzekania o Niepenosprawnoci przedstawiaa si nastpujco: dla osb przed 16 rokiem ycia wydano 214 orzecze,
w tym:

- o zaliczeniu do osb niepenosprawnych - o nie zaliczeniu do osb niepenosprawnych - o odmowie ustalenia niepenosprawnoci dla osb po 16 roku ycia wydano 3 417 orzecze,
w tym:

180 orzecze 32 orzecze 2 orzeczenia

- z okreleniem stopnia niepenosprawnoci - o nie zaliczeniu do osb niepenosprawnych - o odmowie ustalenia stopnia niepenosprawnoci Wydatki ksztatoway si nastpujco:

3 221 orzecze 80 orzeczenia 116 orzeczenia 316.399,04 z 245.888,62 z 1.468,25 z 69.042,17 z

Wydatki biece 99,53 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych konserwacja i naprawa sprztu pozostae wydatki biece tj. zakup energii, artykuw biurowych, tonerw, rodkw czystoci, usugi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsze, usugi zwizane z wydawaniem orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

Rozdzia 85333 Powiatowe urzdy pracy 4.287.096,03 z


Wydatki w 2009 roku sfinansowane zostay z nastpujcych rodkw: rodki na zadania wasne powiatu rodki na zadania z Unii Europejskiej

tj. 100,00 % planu


4.122.565,26 z 164.530,77 z

Realizacja wydatkw przez Powiatowy Urzd Pracy ksztatowaa si nastpujco:


215

WYDATKI
Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) 100,00 % planu 123.943,62 z 123.943,62 z

Wydatki biece 100,00 % planu 4.163.152,41 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 3.719.299,68 z dotacje 266,46 z zwrot czci niewykorzystanej dotacji rozliczenie Porozumienia z Powiatem Bielskim za 2008 rok zakup usug remontowych 59.746,99 z konserwacja i naprawa sprztu, biecy remont Filii Urzdu w Czechowicach-Dziedzicach pozostae wydatki biece 383.839,28 z m.in.: ekwiwalent za pranie odziey roboczej, zakup rodkw czystoci, okularw korekcyjnych dla pracownikw, zakup materiaw biurowych, publikacji publiczno-prawnych, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, badania okresowe pracownikw, prowizje bankowe, wywz mieci, odprowadzenie ciekw, przegldy instalacji, usugi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i delegacje subowe pracownikw, czynsze za uytkowany lokal zgodnie z umow zawart z Zakadem Gospodarki Mieszkaniowej oraz za wynajem pomieszcze na cele archiwum w Zespole Szk Ogrodniczych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomoci, zakup aktualizacji posiadanego oprogramowania, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Powiatowy Urzd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie realizowa projekt pod nazw Wicej sprawniej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia uczestnikw projektu, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych i obsug rachunku bankowego.

Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno

10.501,33 z

tj. 98,95 % planu

Wydatki w 2009 roku sfinansowane zostay ze rodkw na zadania wasne powiatu, a realizowane byy przez Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego: 98,95 % planu Wydatki biece w tym: pozostae wydatki biece koszty publikacji ogosze w prasie dotyczcych Otwartego Konkursu Ofert, koszty przygotowania projektu graficznego oraz druku i nagrania pyt CD Informatora dla Osb Niepenosprawnych 10.501,33 z 10.501,33 z

216

WYDATKI

DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


w zotych i w groszach Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony 3 Plan po zmianach 4 Wykonanie za 2009 rok 5 % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

760 437 882,00 841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 854 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85401 wietlice szkolne ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85403 Specjalne orodki szkolnowychowawcze ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

17 178 316,00 3 600 506,00 3 600 506,00 13 577 810,00 13 577 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 107 110,22 3 518 913,11 3 518 913,11 13 943 638,11 13 839 026,04 104 612,07 104 612,07 553 734,00 553 734,00 20 020,00

17 848 222,38 3 509 754,72 3 509 754,72 13 912 970,83 13 808 358,76 104 612,07 104 612,07 356 431,95 356 431,95 19 680,00

98,57% 99,74% 99,74% 99,78% 99,78% 100,00% 100,00% 64,37% 64,37% 98,30%

2,37% 0,47% 0,47% 1,84% 1,83% 0,01% 0,01% 0,05% 0,05% 0,00%

0,00 0,00

20 020,00 70 805,00

19 680,00 49 384,88

98,30% 69,75%

0,00% 0,01%

0,00 2 461 438,00 2 413 476,00 2 413 476,00 47 962,00 47 962,00 1 837 890,00 1 837 890,00 1 837 890,00 241 081,00 241 081,00 241 081,00

70 805,00 2 665 059,91 2 628 037,23 2 628 037,23 37 022,68 37 022,68 1 998 058,73 1 998 058,73 1 998 058,73 237 270,10 237 270,10 237 270,10

49 384,88 2 663 718,06 2 628 037,23 2 628 037,23 35 680,83 35 680,83 1 992 598,37 1 992 598,37 1 992 598,37 237 214,97 237 214,97 237 214,97

69,75% 99,95% 100,00% 100,00% 96,38% 96,38% 99,73% 99,73% 99,73% 99,98% 99,98% 99,98%

0,01% 0,35% 0,35% 0,35% 0,00% 0,00% 0,26% 0,26% 0,26% 0,03% 0,03% 0,03%

3 412 529,00 3 412 529,00 3 412 529,00

3 428 352,07 3 428 352,07 3 428 352,07

3 427 588,98 3 427 588,98 3 427 588,98

99,98% 99,98% 99,98%

0,45% 0,45% 0,45%

217

WYDATKI
w zotych i w groszach Rozdz. Nazwa Plan uchwalony 3 3 023 223,00 3 023 223,00 3 023 223,00 0,00 0,00 1 502 649,00 1 502 649,00 1 502 649,00 0,00 0,00 Plan po zmianach 4 2 891 296,97 2 891 296,97 2 866 686,97 24 610,00 24 610,00 1 616 943,44 1 616 943,44 1 597 058,44 19 885,00 19 885,00 Wykonanie za 2009 rok 5 2 888 992,84 2 888 992,84 2 864 382,84 24 610,00 24 610,00 1 616 694,03 1 616 694,03 1 596 809,03 19 885,00 19 885,00 % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,92% 99,92% 99,92% 100,00% 100,00% 99,98% 99,98% 99,98% 100,00% 100,00% 0,38% 0,38% 0,38% 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 0,21% 0,00% 0,00%

1 2 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 85410 Internaty i bursy szkolne ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki biece 85415 Pomoc materialna dla uczniw ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece DOTACJE NA ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki biece 85417 Szkolne schroniska modzieowe ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 85419 Orodki rewalidacyjnowychowawcze ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

997 500,00 826 000,00 826 000,00 171 500,00 171 500,00 0,00

899 850,29 763 114,88 763 114,88 116 715,41 116 715,41 20 020,00

891 772,94 755 598,49 755 598,49 116 494,45 116 494,45 19 680,00

99,10% 99,02% 99,02% 99,81% 99,81% 98,30%

0,12% 0,10% 0,10% 0,02% 0,02% 0,00%

0,00 440 160,00 334 160,00 334 160,00 106 000,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00

20 020,00 837 227,00 100 891,00 100 891,00 111 797,00 111 797,00 553 734,00 553 734,00 70 805,00

19 680,00 609 695,71 99 249,00 99 249,00 104 629,88 104 629,88 356 431,95 356 431,95 49 384,88

98,30% 72,82% 98,37% 98,37% 93,59% 93,59% 64,37% 64,37% 69,75%

0,00% 0,08% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,05% 0,01%

0,00 670 258,00 670 258,00 670 258,00 0,00 0,00 117 700,00 117 700,00 117 700,00

70 805,00 735 027,80 735 027,80 679 910,73 55 117,07 55 117,07 153 334,00 153 334,00 153 334,00

49 384,88 723 268,47 723 268,47 668 151,40 55 117,07 55 117,07 153 333,12 153 333,12 153 333,12

69,75% 98,40% 98,40% 98,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,01% 0,10% 0,10% 0,09% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%

218

WYDATKI
w zotych i w groszach Rozdz. 1 Nazwa 2 Plan uchwalony 3 2 393 278,00 2 393 278,00 Plan po zmianach 4 2 564 079,91 2 564 079,91 Wykonanie za 2009 rok 5 2 562 734,89 2 562 734,89 % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 99,95% 99,95% 0,34% 0,34%

85421 Modzieowe orodki socjoterapii ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 85495 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece

2 393 278,00 0,00 0,00 80 610,00 26 870,00 26 870,00 53 740,00 53 740,00

2 559 079,91 5 000,00 5 000,00 80 610,00 26 870,00 26 870,00 53 740,00 53 740,00

2 557 734,89 5 000,00 5 000,00 80 610,00 26 870,00 26 870,00 53 740,00 53 740,00

99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,34% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

Rozdzia 85401 wietlice szkolne

2.663.718,06 z

tj. 99,95% planu

Wydatki w rozdziale 85401 zwizane byy z pokryciem kosztw utrzymania 31 wietlic na terenie miasta, w tym: 23 wietlic dziaajcych przy szkoach podstawowych, 6 wietlic przy gimnazjach oraz 2 wietlic przy placwkach specjalnych, tj. Zespole Szk Specjalnych przy ul. Wapienickiej i Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2. Powysze wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty. W 2009 roku wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu 2.628.037,23 z 35.680,83 z 99,95% planu 100,00% planu 96,38% planu 2.663.718,06 z 2.494.312,17 z 169.405,89 z

Powysze rodki przeznaczono na: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece (m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych)

Rozdzia 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 1.992.598,37 z tj. 99,73% planu


Wydatki w rozdziale 85403 przeznaczone byy na utrzymanie Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bielsku-Biaej oraz dofinansowaniem dziaalnoci Orodka Wychowawczo-Rehabilitacyjnego przy Towarzystwie Przyjaci Dzieci w Bielsku-Biaej. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty.

219

WYDATKI
rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacja dla Orodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przy Towarzystwie Przyjaci Dzieci zakup usug remontowych (konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodu subowego) pozostae wydatki biece (m.in.: zakup energii, materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych) 99,73% planu 1.992.598,37 z 1.383.371,79 z 309.579,32 z 2.965,07 z 296.682,19 z

Rozdzia 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

237.214,97 z

tj. 99,98% planu

rodki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone zostay gwnie na wypat wynagrodze i pochodnych dla pracownikw zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ktrzy posiadaj kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na realizacj zadania Wczesna stymulacja rozwoju maego dziecka. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty. rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych (naprawa kserokopiarki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3) pozostae wydatki biece (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych) 99,98% planu 237.214,97 z 201.710,19 z 146,40 z 35.358,38 z

Rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3.427.588,98 z

tj. 99,98% planu

Wydatki w rozdziale 85406 realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. rodki wydatkowane zostay na pokrycie kosztw utrzymania trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych, dziaajcych na terenie miasta, tj.: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Inwalidw 4, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Grskiej 94, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 przy ul. Sowackiego 45. rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 99,98% planu 3.427.588,98 z 2.985.090,27 z

220

WYDATKI
zakup usug remontowych 97.077,91 z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1: wykonanie izolacji ciany zewntrznej, naprawa muru przy schodach, remont kanalizacji zewntrznej, konserwacja systemu alarmowego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2: remont dachu, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3: remont pomieszcze pozostae wydatki biece (m.in.: odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, zakup energii, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych) 345.420,80 z

Rozdzia 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego 2.888.992,84 z

tj. 99,92% planu

Wydatki w rozdziale 85407 zwizane byy z utrzymaniem 3 placwek: Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Modziey przy ul. Sowackiego 27 a, Bielskiego Szkolnego Orodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul. Lompy 7, Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Dywizji Kociuszkowskiej 2. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych Bielski Szkolny Orodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej: konserwacja instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu alarmowego Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Modziey: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany stropu w sekretariacie budynku, wymiana rynny i czyszczenie kanalizacji 99,92% planu 100,00% planu 24.610,00 z 24.610,00 z 2.864.382,84 z 2.238.225,24 z 21.292,44 z

pozostae wydatki biece 604.865,16 z (m.in.: zakup energii, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

Rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne 1.616.694,03 z tj. 99,98% planu


Wydatki w rozdziale 85410 zwizane byy z utrzymaniem internatu przy ul. Filarowej 52, prowadzonego przez Zesp Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych, a take dofinansowaniem kosztw utrzymania Bursy dla Dziewczt przy ul. Schodowej 6, prowadzonej przez Zgromadzenie Sistr de Notre Dame. Dysponentem wydatkowanych na ten cel rodkw by Miejski Zarzd Owiaty.
221

WYDATKI
rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotacje (z tego: dotacja podmiotowa dla Bursy dla Dziewczt prowadzonej przez Zgromadzenie Sistr de Notre Dame w kwocie 411.822,53 z oraz wydatek zwizany z potrceniem nalenej dotacji dla Bursy z tytuu rozliczenia dotacji za 2008 rok w kwocie 2.273,45 z, ktra zostaa przekazana na dochody budetu miasta) zakup usug remontowych (naprawa piy spalinowej, konserwacja dwigw, monta okien) pozostae wydatki biece (m.in.: zakup energii, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych) 99,98% planu 100,00% planu 19.885,00 z 19.885,00 z 1.596.809,03 z 782.676,32 z 414.095,98 z

23.771,81 z 376.264,92 z

Rozdzia 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey 891.772,94 z tj. 99,10% planu
rodki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostay na organizacj zimowisk, zielonych szk oraz dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i modziey z terenu gminy Bielsko-Biaa, a w szczeglnoci na pokrycie kosztw organizacji i wynagrodze osb odpowiedzialnych za wypoczynek, dofinansowanie kosztw przejazdu, biletw wstpu, zakup artykuw spoywczych itp. Wydatki realizowane byy przez: Wydzia Spraw Obywatelskich i Wydzia Polityki Spoecznej Urzdu Miejskiego, Miejski Zarzd Owiaty, Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji, rodowiskowe Centrum Pomocy oraz Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych. W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu dotacje otrzymane z funduszy celowych Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 99,10% planu 891.772,94 z 180.360,33 z 755.598,49 z 116.494,45 z 19.680,00 z 99,02% planu 99,81% planu 98,30% planu

222

WYDATKI
dotacje (dotacje na organizacj wypoczynku dla dzieci i modziey w okresie wakacji przyznano dla nastpujcych organizacji pozarzdowych: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Modziey Podbeskidzie, ZHP Komendy Hufca Beskidzkiego im. K. Sumpera, Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-ywieckiej, Fundacji wiato-ycie, Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzalenie NADZIEJA, Stowarzyszenia Wspierania Bielskiego Szkolnego Orodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Ligi Ochrony Przyrody - Okrgu Beskidzkiego, Klubu Sportw Azjatyckich Atemi, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ADA, Parafialnego Klubu Sportowego LESZCZYNY, Polskiego Czerwonego Krzya - Zarzdu Rejonowego, Parafialno-Szkolnego Klubu Sportowego BESKIDY, lskiego Orodka Fundacji Praesterno w Bielsku-Biaej, Midzyszkolnego Klubu Siatkarskiego, Bielskiego Towarzystwa Trzewoci, Fundacji Dziecice Marzenia) pozostae wydatki biece (tj. zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych) 232.448,00 z

478.964,61 z

Dotacja z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wykorzystana zostaa w kwocie 19.680,00 z, czyli w 98,30% planu i zostaa przeznaczona na czciowe pokrycie kosztw poniesionych przez rodzicw za dzieci, ktre podczas pobytu na zielonej szkole realizoway program profilaktyki zdrowotnej. Wpyw dotacji w powyszej kwocie nastpi po weryfikacji przez WFOiGW sprawozdania wraz z dokumentami stwierdzajcymi realizacj w/w profilaktyki.

Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw

609.695,71 z

tj. 72,82% planu

Wydatki w rozdziale 85415 zwizane byy z wypat stypendiw dla uczniw bielskich szk. rodki wydatkowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. W rozdziale tym wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu dotacje na zadania wasne gminy rodki z budetu Unii Europejskiej Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece 72,82% planu 609.695,71 z 2.400,00 z 607.295,71 z 99.249,00 z 104.629,88 z 356.431,95 z 49.384,88 z 98,37% planu 93,59% planu 64,37% planu 69,75% planu

223

WYDATKI
Wydatki przeznaczono na: 1) w ramach zada wasnych gminy i powiatu wypat stypendiw dla dzieci i modziey za wyniki w nauce (zgodnie z decyzjami dyrektorw szk) na kwot 2) w ramach dotacji na zadania wasne gminy dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna Na podstawie zgoszonych w kwietniu 2009 roku zapotrzebowa przez dyrektorw szk oszacowano, e pomoc t bdzie objta grupa 692 uczniw. Z pomocy tej skorzystao jednak tylko 349 uczniw. Sytuacja taka spowodowana zostaa tym, e nie zawsze zachowany by przez rodzicw/opiekunw prawnych ustalony zarzdzeniem termin na skadanie wnioskw na wyprawk szkoln, uczniowie w dniu skadania wniosku nie speniali podstawowego kryterium, ktrym by dochd okrelony w art. 8 ustawy o pomocy spoecznej, jak rwnie do zoonych wnioskw nie dostarczone byy dowody ksigowe potwierdzajce zakup podrcznikw. W zwizku z powyszym dotacja zostaa wykorzystana w 47,20% planu. 58.891,98 z 195.163,90 z

dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym 297.539,97 z z tego: stypendia szkolne w formie rzeczowej (dla 687 uczniw) 283 014,57 z stypendia szkolne w formie finansowej (dla 4 osb) 1.520,40 z zasiki szkolne (dla 45 uczniw) 13 005,00 z Nisze wykonanie (80,86% planu) zwizane jest z mniejsz iloci osb i poniesionymi przez nich kosztami na cele edukacyjne, w stosunku do otrzymanych rodkw na t form pomocy. Opisana wyej realizacja poszczeglnych zada wpyna na nisze wykonanie dotacji na zadania wasne (64,37% planu). 3) realizacj projektu systemowego pt. Nauka drog do sukcesu na lsku Na podstawie Porozumienia nr 16/FS/2009 z dnia 24 lutego 2009 roku na rzecz partnerskiej wsppracy przy realizacji w/w projektu w ramach Poddziaania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych, Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w wojewdztwie lskim, Miastu Bielsko-Biaa zostay przyznane rodki na realizacj zadania w cznej wysokoci 83.300,00 z. rodki finansowe zostay przyznane na nastpujce zadania: na realizacj zada administracyjnych 3.000,00 z na wypat stypendiw dla uczniw 77.000,00 z na wypat dodatkw dla nauczycieli 3.300,00 z Projekt by wspfinansowany w ramach dotacji rozwojowej stanowicej 98,5% wartoci dofinansowania (budet pastwa 13,5% i Europejski Fundusz Spoeczny 85%) oraz dotacji celowej stanowicej 1,5% wartoci dofinansowania (wkad wasny wojewdztwa). 58.099,86 z

224

WYDATKI
W 2009 roku Miejski Zarzd Owiaty w ramach projektu otrzyma rodki w wysokoci 58.100,00 z, z czego zrealizowa wydatki: na zadania administracyjne 2.999,86 z, na wypat stypendiw dla 29 uczniw 52.700,00 z, na dodatki dla nauczycieli 2.400,00 z. Projekt skierowany jest do uczniw szczeglnie uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych speniajcych warunki okrelone w Regulaminie Przyznawania Stypendiw.
(0,14 z zwrcono do Urzdu Marszakowskiego w Katowicach)

Rozdzia 85417 Szkolne schroniska modzieowe

723.268,47 z

tj. 98,40% planu

Wydatki w rozdziale 85417 zwizane byy z pokryciem kosztw utrzymania Szkolnego Schroniska Modzieowego przy ul. Sowackiego 45 w Bielsku-Biaej, wchodzcego w skad Zespou Szk i Placwek Owiatowych. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty. rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych (naprawa samochodu subowego, monta okien w stowce, naprawa pionw wodno-kanalizacyjnych, podniesienie standardu trzech pokoi utworzenie azienek) pozostae wydatki biece (m.in.: zakup energii, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych) 98,27% planu 100,00% planu 55.117,07 z 55.117,07 z 668.151,40 z 348.388,48 z 32.229,06 z

287.533,86 z

Rozdzia 85419 Orodki rewalidacyjno-wychowawcze 153.333,12 z tj. 100,00% planu


W ramach rozdziau 85419 przekazano dotacj dla Orodka Rewalidacyjno-Wychowawczego NADZIEJA. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty. rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki biece w tym: dotacje 100,00% planu 153.333,12 z 153.333,12 z

225

WYDATKI Rozdzia 85421 Modzieowe orodki socjoterapii

2.562.734,89 z

tj. 99,95% planu

Wydatki w rozdziale 85421 zwizane byy z pokryciem kosztw utrzymania Modzieowego Orodka Socjoterapii przy ul. Starobielskiej 9 w Bielsku-Biaej. Wydatki realizowane byy przez Miejski Zarzd Owiaty oraz Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. rodki finansowe przeznaczono na: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych (prace budowlane m.in. skucie tynkw, rozebranie posadzki parkietowej, wykonanie wylewki, uoenie pytek po usuniciu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa samochodu subowego, remont instalacji elektrycznej, wymiana okien) pozostae wydatki biece (m.in.: zakup energii, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug pozostaych, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych) 99,95% planu 100,00% planu 5.000,00 z 5.000,00 z 2.557.734,89 z 1.952.532,23 z 117.064,50 z

488.138,16 z

Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno

80.610,00 z tj. 100,00% planu

Wydatkowane w tym rozdziale rodki w caoci przeznaczone byy na odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistw. Dysponentem wydatkowanych rodkw by Miejski Zarzd Owiaty. W rozdziale 85495 wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy rodki wasne z budetu powiatu 26.870,00 z 53.740,00 z 100,00% planu 100,00% planu

Z powyszych rodkw zostay zrealizowane: Wydatki biece w tym: 100,00% planu 80.610,00 z 80.610,00 z

pozostae wydatki biece (tj. odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych)

226

WYDATKI

DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA


Wykonanie za 2009 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

Rozdz. 1

Nazwa 2 OGEM WYDATKI

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 760 437 882,00 4

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 900 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 90002 Gospodarka odpadami ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe 90003 Oczyszczanie miast i wsi ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

17 594 970,53 17 552 368,08 13 246 292,08 4 306 076,00 2 678 576,00 42 602,45

25 006 771,10 24 964 168,65 21 961 422,59 3 002 746,06 2 653 746,06 42 602,45

23 663 074,32 23 627 528,04 21 288 815,05 2 338 712,99 1 989 712,99 35 546,28

94,63% 94,65% 96,94% 77,89% 74,98% 83,44%

3,14% 3,13% 2,82% 0,31% 0,26% 0,01%

39 338,45 3 264,00 3 264,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 627 500,00 1 627 500,00 1 627 500,00 4 596 300,00 4 596 300,00 4 596 300,00 3 090 500,00 3 090 500,00 1 512 500,00 1 578 000,00 1 578 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00

39 338,45 3 264,00 3 264,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 349 000,00 349 000,00 349 000,00 10 611 300,00 10 611 300,00 10 611 300,00 2 900 907,06 2 900 907,06 1 461 907,00 1 439 000,06 1 439 000,06 42 000,00 42 000,00 42 000,00

35 546,28 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 349 000,00 349 000,00 349 000,00 10 609 420,86 10 609 420,86 10 609 420,86 2 260 178,10 2 260 178,10 1 430 667,85 829 510,25 829 510,25 37 507,79 37 507,79 37 507,79

90,36% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,98% 99,98% 77,91% 77,91% 97,86% 57,64% 57,64% 89,30% 89,30% 89,30%

0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,05% 1,41% 1,41% 1,41% 0,30% 0,30% 0,19% 0,11% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00%

227

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 97,00% 97,00% 96,50% 99,98% 99,98% 99,00% 99,00% 98,93% 99,48% 99,48% 0,09% 0,09% 0,08% 0,01% 0,01% 1,02% 1,02% 0,89% 0,13% 0,13%

Rozdz. 1

Nazwa 2

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 489 030,00 489 030,00 489 030,00 0,00 0,00 6 905 000,00 6 905 000,00 5 905 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 733 338,07 733 338,07 628 008,07 105 330,00 105 330,00 7 765 000,00 7 765 000,00 6 765 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Wykonanie za 2009 rok 5 711 311,66 711 311,66 606 007,72 105 303,94 105 303,94 7 687 650,66 7 687 650,66 6 692 897,60 994 753,06 994 753,06

90013 Schroniska dla zwierzt ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 90015 Owietlenie ulic, placw i drg ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 90095 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

20 000,00 20 000,00 20 000,00 804 640,53 762 038,08 661 462,08 100 576,00 100 576,00 42 602,45

20 000,00 20 000,00 20 000,00 2 565 225,97 2 522 623,52 2 413 207,52 109 416,00 109 416,00 42 602,45

0,00 0,00 0,00 1 988 005,25 1 952 458,97 1 892 313,23 60 145,74 60 145,74 35 546,28

0,00% 0,00% 0,00% 77,50% 77,40% 78,41% 54,97% 54,97% 83,44%

0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,26% 0,25% 0,01% 0,01% 0,01%

39 338,45 3 264,00 3 264,00

39 338,45 3 264,00 3 264,00

35 546,28 0,00 0,00

90,36% 0,00% 0,00%

0,01% 0,00% 0,00%

Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 20.000,00 z

tj. 100,00 % planu

Dysponentem zaplanowanych rodkw wasnych gminy w tym rozdziale jest Wydzia Ochrony rodowiska Urzdu Miejskiego. Wydatki biece w tym:

100,00% planu

20.00,00 z 20.000,00 z

pozostae wydatki biece

Zaplanowane rodki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na zabezpieczenia przeciwpowodziowe na terenie miasta Bielska-Biaej.

228

WYDATKI Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami 349.000,00 z

tj. 100,00 % planu

Dysponentem rodkw wasnych gminy w tym rozdziale jest Wydzia Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzdu Miejskiego. Wydatki majtkowe (Zacznik Nr 6) 100,00 % planu 349.000,00 z 349.000,00 z

Powysze rodki przeznaczono na podwyszenie kapitau w spce akcyjnej Zakad Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biaej.

Rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10.609.420,86 z


Wydatki biece w tym: 99,98 % planu

tj. 99,98 % planu


10.609.420,86 z

pozostae wydatki biece 10.609.420,86 z tj.: koszty zimowego utrzymania miasta (5.569.052,24 z) oraz biecego utrzymania czystoci w miecie (5.040.368,62 z), w zakresie mechanicznego zamiatania ulic, transportu odpadw zbieranych przez podopiecznych MOPS, oprniania koszy ulicznych, sprztania przystankw autobusowych MZK, wywozu kabin sanitarnych, interwencyjnych prac porzdkowych i wywozu odpadw z ulicznych wystawek odpadw wielkogabarytowych.

Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.260.178,10 z tj. 77,91 % planu
Wydatki realizowane s przez Wydzia Gospodarki Miejskiej oraz Wydzia Inwestycji i przedstawiaj si nastpujco: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: 57,64 % planu 829.510,25 z 829.510,25 z 97,86 % planu 1.430.667,85 z

zakup usug remontowych 35.443,37 z tj. remont asfaltowych cieek w Parku Sowackiego, naprawa i przestawienie urzdze zabawowych, remont skarpy w rejonie dworca PKP, remont skweru przy ul. Bystrzaskiej oraz ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Bartniczej, pozostae wydatki biece 1.395.224,48 z tj.: konserwacja miejskich terenw zieleni, konserwacja zieleni ruchomej, interwencyjna konserwacja i pielgnacja terenw zieleni, pielgnacja drzew, cicia redukcyjne, nasadzenia, wycinka drzew i krzeww, a take zakup 14 awek parkowych do Parku Mickiewicza i na ul. Szerok, 15 donic kwiatowych na Plac w. Mikoaja, 40 koszy na mieci na tereny zielone.
229

WYDATKI Rozdzia 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 37.507,79 z tj. 89,30 % planu
W 2009 roku w rozdziale 90005 Wydzia Ochrony rodowiska na ochron powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowa rodki wasne gminy w nastpujcy sposb: Wydatki biece w tym:

89,30 % planu

37.507,79 z 37.507,79 z

pozostae wydatki biece tj.: utrzymanie serwisu monitoringu zanieczyszcze powietrza, wynajem lokalu oraz zakup energii dla urzdze monitorujcych powietrze, dzieraw butli z gazami technicznymi suc do kalibracji analizatora tlenku wgla oraz dzieraw terenu gdzie umieszczona jest tablica informacyjna.

Nisze ni planowano wykonanie wydatkw w tym rozdziale wynika z bezawaryjnego dziaania systemu monitorujcego.

Rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt 711.311,66 z tj. 97,00 % planu


Dysponentem rodkw wasnych gminy w tym rozdziale jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt w Bielsku-Biaej. Wydatki ksztatoway si nastpujco: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych tj. przegld techniczny i naprawy samochodu subowego, naprawa pompy odprowadzajcej cieki, pozostae wydatki biece tj. zakup materiaw rzemielniczych, biurowych, rodkw czystoci, karmy dla zwierzt, zakup lekw i materiaw medycznych do lecznicy Schroniska, zakup energii, zakup usug (utylizacja zwok, wywz odpadw), usugi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, odpis na ZFS, podatek od nieruchomoci. 99,98 % planu 105.303,94 z 105.303,94 z 96,50 % planu 606.007,72 z 427.297,29 z 2.302,31 z

176.408,12 z

230

WYDATKI

Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 7.687.650,66 z


Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym:

tj. 99,00 % planu


994.753,06 z 994.753,06 z

W zakresie owietlenia miasta wydatkowano rodki wasne z budetu gminy i zrealizowano: 99,48 % planu

98,93 % planu

6.692.897,60 z 269.685,77 z 6.423.211,83 z

zakup usug remontowych bieca obsuga i konserwacja owietlenia na terenie miasta, pozostae wydatki biece tj.: opaty za energi elektryczn zuyt na owietlenie miejskie (4.789.997,22 z), opata za dzieraw supw, na ktrych zamontowane jest owietlenie uliczne, opata abonamentowa i koszty usug owietleniowych wykonywanych dla instalacji owietleniowej bdcej wasnoci Enion S.A.

Rozdzia 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych 0,00 z tj. 0,00 % planu
Wydatki rzeczowe w tym rozdziale zwizane s z zakupem materiaw i wyposaenia umoliwiajcych prowadzenie odzysku i recyklingu odpadw opakowaniowych. Poniewa przekazywane corocznie przez Urzd Marszakowski rodki z tytuu opaty produktowej s zbyt mae aby dokona powaniejszych zakupw pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw opakowaniowych, planuje si dokonanie w/w zakupw po uzbieraniu odpowiednich rodkw z kilku kolejnych lat.

Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno 1.988.005,25 z


W 2009 roku w rozdziale 90095 wydatkowano: rodki wasne z budetu gminy
w tym dotacja z WFOiGW

tj. 77,50 % planu

1.952.458,97 z
1.059.864,41 z

rodki z budetu Unii Europejskiej

35.546,28 z 705.703,68 z 1.221.948,92 z 51.305,74 z 8.950,00 z 96,91 z

Dysponentami rodkw finansowych byy: Wydzia Gospodarki Miejskiej Biuro Zarzdzania Energi Wydzia Inwestycji Wydzia Strategii i Rozwoju Gospodarczego Wydzia Ochrony rodowiska i przeznaczone zostay na:

231

WYDATKI
Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: 54,97 % planu 60.145,74 z 60.145,74 z 78,61 % planu 1.927.859,51 z

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 5.500,00 z dotacje 1.059.864,41 z dofinansowanie dopat do wymiany 150 kotw wglowych na nowe ekologiczne rda ciepa w ramach trzeciej transzy II edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, zakup usug remontowych 69.012,00 z remont pomnika Legionistw na cmentarzu parafialnym przy ul. Grunwaldzkiej, remont supw ogoszeniowych oraz szaletw publicznych, pozostae wydatki biece 793.483,10 z Wydzia Gospodarki Miejskiej zakup flag pastwowych i elementw dekorujcych miasto, koszty dekoracji miasta, ochrony miejsc pamici narodowej, deratyzacji, utrzymania szaletw miejskich, fontann i obiektw komunalnych na Rynku 631.679,68 z, Biuro Zarzdzania Energi W ramach realizacji mikroprojektu Wystawa IMAGINE w Beskidach najlepsze europejskie przykady poszanowania energii i rodowiska dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 konferencj popularyzujc zrealizowano midzynarodow poszanowanie energii i rodowiska, wydrukowano foldery informacyjne, zorganizowano seri wystaw w rnych miastach polskich i czeskich, wykonano informacyjn stron internetow na ten temat, a take ze rodkw wasnych sfinansowano koszty nadzoru oraz obsugi klientw dla Programu PONE, opacono skadk czonkowsk do Stowarzyszenia Gmin Energie Cites i europejskiego Energia Cites 152.756,51 z, Wydzia Strategii i Rozwoju Gospodarczego koszty zarzdzania Parku Przemysowego i Usugowego Wydzia Ochrony rodowiska zakup i wywoywanie filmw, 8.950,00 z, 96,91 z.

Nisze wykonanie wydatkw w tym rozdziale wynika z niewykorzystania wszystkich zaplanowanych rodkw na delegacje krajowe i zagraniczne, na zakupy materiaw i wyposaenia, a take otrzymania bezpatnie licencji na uywanie posterw, jak rwnie bezpatne otrzymanie ekspertyz dotyczcych decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia.

232

WYDATKI

DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 760 437 882,00 4 Wykonanie za 2009 rok 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 921 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 92116 Biblioteki ZADANIA WASNE (POWIAT) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje

25 307 358,11 12 142 828,00 10 342 828,00 1 800 000,00 1 800 000,00 13 164 530,11 11 599 142,00 1 565 388,11 1 565 388,11 300 000,00 300 000,00 300 000,00 5 216 080,00 5 216 080,00 5 216 080,00 0,00 0,00 10 400 611,00 10 400 611,00 8 600 611,00 1 800 000,00 1 800 000,00 2 296 463,11 2 296 463,11 1 118 075,00 1 178 388,11 1 178 388,11 5 651 987,00 5 651 987,00 5 264 987,00 387 000,00 387 000,00

25 855 137,67 12 121 315,56 10 321 315,56 1 800 000,00 1 800 000,00 13 733 822,11 12 093 994,00 1 639 828,11 1 639 828,11 315 000,00 315 000,00 315 000,00 5 528 228,00 5 528 228,00 5 403 788,00 124 440,00 124 440,00 10 299 955,00 10 299 955,00 8 499 955,00 1 800 000,00 1 800 000,00 2 332 463,11 2 332 463,11 1 154 075,00 1 178 388,11 1 178 388,11 5 873 131,00 5 873 131,00 5 536 131,00 337 000,00 337 000,00

24 434 125,98 11 861 109,93 10 265 625,93 1 595 484,00 1 595 484,00 12 573 016,05 12 093 994,00 479 022,05 479 022,05 311 057,00 311 057,00 311 057,00 5 528 228,00 5 528 228,00 5 403 788,00 124 440,00 124 440,00 10 095 439,00 10 095 439,00 8 499 955,00 1 595 484,00 1 595 484,00 1 173 592,00 1 173 592,00 1 154 075,00 19 517,00 19 517,00 5 871 196,05 5 871 196,05 5 536 131,00 335 065,05 335 065,05

94,50% 97,85% 99,46% 88,64% 88,64% 91,55% 100,00% 29,21% 29,21% 98,75% 98,75% 98,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,01% 98,01% 100,00% 88,64% 88,64% 50,32% 50,32% 100,00% 1,66% 1,66% 99,97% 99,97% 100,00% 99,43% 99,43%

3,24% 1,57% 1,36% 0,21% 0,21% 1,67% 1,60% 0,07% 0,07% 0,04% 0,04% 0,04% 0,73% 0,73% 0,72% 0,02% 0,02% 1,34% 1,34% 1,13% 0,21% 0,21% 0,16% 0,16% 0,15% 0,00% 0,00% 0,78% 0,78% 0,73% 0,05% 0,05%

233

WYDATKI
w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 96,88% 96,88% 96,88% 96,43% 96,43% 96,43% 0,06% 0,06% 0,06% 0,13% 0,13% 0,13%

Rozdz.

Nazwa

Plan uchwalony Plan po zmianach 3 383 870,00 383 870,00 383 870,00 1 058 347,00 1 058 347,00 1 058 347,00 4 455 870,00 455 870,00 455 870,00 1 050 490,56 1 050 490,56 1 050 490,56

Wykonanie za 2009 rok 5 441 654,00 441 654,00 441 654,00 1 012 959,93 1 012 959,93 1 012 959,93

1 2 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece 92195 Pozostaa dziaalno ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece

Rozdzia 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury 311.057,00 z

tj. 98,75 % planu

Wydatki z tego rozdziau realizowane byy ze rodkw wasnych budetu gminy przez Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego. rodki zostay wykorzystane na dotacje dla organizacji pozarzdowych. W 2009 roku z dziedziny Kultury i Sztuki, w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizacj cznie 3 zada w I edycji i 1 zadania w II edycji, zawarto 47 umw i przyznano dotacje m.in. dla: Aeroklubu Bielsko-Biaa, Bielskiego Klubu Alpinistycznego, Dyskusyjnego Klubu Filmowego Kogucik, Fundacji W grach jest wszystko co kocham, Fundacji Ochrony Zabytkw Techniki Militarnej, Klubu Sportowego AS, Klubu Inteligencji Katolickiej, Podbeskidzkiego Towarzystwa Akwarystyczno-Terrarystycznego, Polskiego Towarzystwa Harfowego, Polskiego Zwizku Chrw i Orkiestr, Zarzd Oddziau w Bielsku-Biaej, Stowarzyszenia Pamici Armii Krajowej, Stowarzyszenia Centrum Sztuki Kontrast, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarzd Oddzia w Bielsku-Biaej, Stowarzyszenia Dom Polski, Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Modziey Protalent, Stowarzyszenia Kulturalnego SONATA, Stowarzyszenia Olszwka, Towarzystwa Muzyki Dawnej im. G.PH. Telemana, Towarzystwa Szkolnego im. M.Reja, Zwizku Harcerstwa Polskiego Chorgiew lska Komenda Hufca Beskidzkiego im. Kazimierza Supera. Organizacje te realizoway zadania z zakresu kultury i sztuki w ramach ogaszanych konkursw pn.:

234

WYDATKI
Organizacja wydarze kulturalnych, a w szczeglnoci: przegldw, koncertw, wystpw, spektakli, konkursw, plenerw, jubileuszowych lub cyklicznych wydarze kulturalnych, Realizacja programw w zakresie edukacji kulturalnej lub dziaa artystycznych dla dzieci i modziey w czasie wolnym od nauki, Organizacja przedsiwzi upowszechniajcych, promujcych i popularyzujcych lokalnych twrcw i ich twrczo, w tym wydawanie niskonakadowych katalogw dokumentujcych dorobek osb lub realizowanych przedsiwzi, w tym rwnie nagra fonograficznych i audiowizualnych,

Wikszo organizacji rozliczya si w caoci, niektre jednak nie wykorzystay w peni pozyskanych rodkw finansowych i zwrciy je do budetu miasta.

Rozdzia 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 5.528.228,00 z

tj. 100,00 % planu

W ramach rozdziau 92106 w 2009 roku wydatkowano cznie kwot 5.528.228,00 z: Teatr Polski Wydatki biece w tym: dotacja podmiotowa Teatr Lalek Banialuka Wydatki majtkowe w tym: dotacja celowa Wydatki biece w tym: dotacja podmiotowa 2.163.575,00 z 100,00% planu 124.440,00 z 124.440,00 z 100,00 % planu 2.039.135,00 z 2.039.135,00 z 3.364.653,00 z 100,00 % planu 3.364.653,00 z 3.364.653,00 z

Dotacja celowa zostaa opisana w Zaczniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Dziaalno Teatru Polskiego w Bielsku-Biaej oraz Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Biaej zostaa opisana w Zaczniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 10.095.439,00 z tj. 98.01 % planu
rodki z tego rozdziau przeznaczone s na dotacj dla Miejskiego Domu Kultury i Bielskiego Centrum Kultury. rodkami w tym rozdziale dysponowa take Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. Instytucje kultury otrzymay w 2009 roku nastpujce kwoty dotacji: Miejski Dom Kultury Wydatki biece w tym: dotacja podmiotowa
235

3.612.063,00 z 100,00 % planu 3.612.063,00 z 3.612.063,00 z

WYDATKI
Bielskie Centrum Kultury Wydatki majtkowe w tym: dotacja celowa Wydatki biece w tym: dotacja podmiotowa Wydzia Inwestycji Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: 6.135.554,00 z 100,00% planu 1.300.000,00 z 1.300.000,00 z 100,00 % planu 4.835.554,00 z 4.835.554,00 z 347.822,00 z 59,10 % planu 295.484,00 z 295.484,00 z 100,00 % planu 52.338,00 z 52.338,00 z

zakup usug remontowych (dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu elewacji, dachu i ogrodzenia Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1 Maja w Bielsku-Biaej) Dotacja celowa zostaa opisana w Zaczniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dziaalno Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Biaej oraz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Biaej zostaa opisana w Zaczniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1.173.592,00 z

tj. 50,32 % planu

W ramach tego rozdziau zadania realizowane byy przez Galeri Bielsk Biura Wystaw Artystycznych z dotacji: Wydatki majtkowe w tym: dotacja celowa Wydatki biece w tym: dotacja podmiotowa 1,66 % planu 19.517,00 z 19.517,00 z 100,00 % planu 1.154.075,00 z 1.154.075,00 z

Dotacja celowa dla Galerii Bielskiej BWA zostaa opisana w Zaczniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Dziaalno Galerii Bielskiej BWA zostaa opisana w Zaczniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

236

WYDATKI

Rozdzia 92116 Biblioteki

5.871.196,05 z

tj. 99,97 % planu

W rozdziale 92116 Biblioteki w 2009 roku zadania byy realizowane przez Ksinic Beskidzk, z dotacji; Wydatki majtkowe w tym: dotacja celowa Wydatki biece w tym: dotacja podmiotowa 5.536.131,00 z Dotacja celowa dla Ksinicy Beskidzkiej zostaa opisana w Zaczniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Dziaalno Ksinicy Beskidzkiej zostaa opisana w Zaczniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania. 99,43 % planu 335.065,05 z 335.065,05 z 100,00 % planu 5.536.131,00 z

Rozdzia 92120 Ochrona i konserwacja zabytkw 441.654,00 z

96,88 % planu

Dysponentem rodkw finansowych w rozdziale 92120 jest Miejski Konserwator Zabytkw i Wydzia Gospodarki Miejskiej. Wydatki biece w tym: 96,88 % planu 441.654,00 z 232.000,00 z

dotacje dla Parafii p.w. Opatrznoci Boej w Biaej - remont konserwatorski wntrza nawy gwnej kocioa, dla Parafii p.w. w. Barbary w Bielsku-Biaej remont konserwatorski figury kamiennej z 1846r. przed kocioem w Mikuszowicach Krakowskich. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wydatki remontowe pozostae wydatki biece

33.000,00 z 75.734,00 z 100.920,00 z

Nisze wykonanie wydatkw w rozdziale 92120 w 2009 roku wynika z faktu, e kocem roku wystpia konieczno remontu wiey Ratusza Miejskiego (spadajce gzymsy). Zaproszeni wykonawcy opracowali zestawienie kosztw na wykonanie remontu wraz z postawieniem rusztowa, podajc moliwo realizacji na 2010 rok oraz kwoty znacznie przewyszajce posiadane rodki. W zwizku z powyszym z uwagi na ze warunki pogodowe, zbliajc si zim i wysoki koszt caoci zadania udao si jedynie wykona niezbdne zabezpieczenie w postaci zadaszenia na szerokoci wiey od strony wejcia do restauracji Ratuszowej.

237

WYDATKI Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno 1.012.959,93 z

tj. 96,43 % planu

W ramach tego rozdziau zadania realizowane byy przez Wydzia Kultury i Sztuki, Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego. Na wydatki w tym rozdziale w 2009 roku przeznaczono rodki wasne budetu gminy z ktrych zrealizowane zostay: Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece (m.in.: stypendia artystyczne, nagrody dla laureatw konkursw organizowanych przez placwki i instytucje kultury, Nagroda Prezydenta Miasta IKARY 2008, Midzynarodowy Dzie Teatru, Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieka, zakup materiaw niezbdnych do organizacji imprez, zakup pyt bielskich artystw, druk informatora ,,Pena Kultura, pokaz sztucznych ogni, zakup kwiatw i innych artykuw niezbdnych do organizacji imprez). 96,43 % planu 1.012.959,93 z 164.682,00 z 848.277,93 z

Nisze wykonanie wydatkw w tym rozdziale wynika z niszych ni planowano honorariw za: wykonanie koncertw z cyklu Muzyka na Zamku, prac zwizanych z Wydawnictwem z cyklu Biblioteka Bielska-Biaej, wykonania dwch (planowano trzy) statuetek Ikara, a take niszymi kosztami zwizanymi ze wsporganizacj Tygodnia z Ewangeli.

238

WYDATKI

DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT


Rozdz. 1 Nazwa 2 OGEM WYDATKI Plan uchwalony Plan po zmianach 3 760 437 882,00 4 Wykonanie za 2009 roku 5 w zotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogem 6 7 89,65% 100,00%

841 485 985,23 754 421 827,39

RAZEM WYDATKI DZ. 926 ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 92601 Obiekty sportowe ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki majtkowe w tym: inwestycje 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ZADANIA WASNE (GMINA) z tego: - wydatki biece - wydatki majtkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki biece

52 748 011,54 52 748 011,54 9 930 730,54 42 817 281,00 42 817 281,00 0,00

87 049 985,52 68 141 859,04 10 818 553,54 57 323 305,50 57 323 305,50 18 908 126,48

73 388 477,43 54 488 449,16 10 570 250,29 43 918 198,87 43 918 198,87 18 900 028,27

84,31% 79,96% 97,70% 76,61% 76,61% 99,96%

9,73% 7,22% 1,40% 5,82% 5,82% 2,51%

0,00 0,00 0,00 40 475 281,00 40 475 281,00 3 000,00 40 472 281,00 40 472 281,00 0,00

28 126,48 18 880 000,00 18 880 000,00 74 479 044,00 55 599 044,00 9 838,00 55 589 206,00 55 589 206,00 18 880 000,00

20 028,27 18 880 000,00 18 880 000,00 62 447 399,14 43 567 399,14 8 584,81 43 558 814,33 43 558 814,33 18 880 000,00

71,21% 100,00% 100,00% 83,85% 78,36% 87,26% 78,36% 78,36% 100,00%

0,01% 2,50% 2,50% 8,27% 5,77% 0,00% 5,77% 5,77% 2,50%

0,00 0,00 12 272 730,54 12 272 730,54 9 927 730,54 2 345 000,00 2 345 000,00 0,00

18 880 000,00 18 880 000,00 12 570 941,52 12 542 815,04 10 808 715,54 1 734 099,50 1 734 099,50 28 126,48

18 880 000,00 18 880 000,00 10 941 078,29 10 921 050,02 10 561 665,48 359 384,54 359 384,54 20 028,27

100,00% 100,00% 87,03% 87,07% 97,71% 20,72% 20,72% 71,21%

2,50% 2,50% 1,46% 1,45% 1,40% 0,05% 0,05% 0,01%

0,00

28 126,48

20 028,27

71,21%

0,01%

Rozdzia 92601 Obiekty sportowe

62.447.399,14 z tj. 83,85% planu

Wydatki w rozdziale 92601 realizowane s przez: Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji oraz Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa, Wydzia Finansowo-Ksigowy i Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego.

239

WYDATKI
W ramach rozdziau wydatkowano w 2009 roku: rodki wasne z budetu gminy rodki z budetu Unii Europejskiej 43.567.399,14 z 18.880.000,00 z

Z powyszych rodkw zrealizowane zostay: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: 87,26% planu 83,85% planu 62.438.814,33 z 62.438.814,33 z 8.584,81 z 8.584,81 z

pozostae wydatki biece w tym: powielanie dokumentacji przetargowej oraz koszty postpowania Krajowej Komisji Odwoawczej w sprawie odwoania oferentw od rozstrzygnicia protestw w przetargu na budow hali wielofunkcyjnej i w przetargu na modernizacj pywalni START.

Rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.941.078,29 z tj. 87,03 % planu
Wydatki w rozdziale 92605 realizowane s przez Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji, a take przez: Wydzia Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydzia Inwestycji oraz Wydzia Spraw Obywatelskich. Podstawowymi zadaniami Bielsko-Bialskiego Orodka Sportu i Rekreacji s: 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 2. Zarzdzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi Gminy i udostpnianie ich mieszkacom. W ramach pierwszego zadania w okresie sprawozdawczym zorganizowano szereg imprez sportowo - rekreacyjnych, ktre cieszyy si du popularnoci zarwno wrd dzieci, modziey jak i dorosych mieszkacw Bielska - Biaej, o czym wiadczy dua frekwencja na imprezach. Ze znaczcych imprez naley wymieni: rozgrywki Bielsko - Bialskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stoowego, Rozgrywki Bielsko - Bialskiej Ligi Amatorskiej Piki ORLIK 2012, Mistrzostwa Szk Podstawowych, Gimnazjalnych Nonej i Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stoowym, Turnieje Koszykwki Szk Gimnazjalnych i Ponadpodstawowych, Halowy Turniej Piki Nonej Szk Gimnazjalnych, Turnieje Piki Nonej dla Szk Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, Turniej Badmintona, Turniej Large Ball, Akcja Zima i Lato w Miecie 2009, Dni Bielska Biaej, Turnieje Grand Prix Bielska - Biaej w tenisie stoowym, Turniej Piki Rcznej Szk Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, Akcja Polska Biega, Dni Bezpieczestwa Ruchu Drogowego, Szukamy Modych Talentw, Mistrzostwa lska Modzikw w Akrobatyce Sportowej, nauka jazdy na ywach, pywania oraz jazdy na nartach, zawody pywackie. Ponadto Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji prowadzi szkolenie modziey w siedmiu sekcjach sportowych, tj. w: sekcji piki rcznej, siatkwki, lekkiej atletyki, akrobatyki sportowej, tenisa stoowego oraz pywackiej i narciarskiej.

240

WYDATKI
BBOSiR w ramach swojej dziaalnoci prowadzi i administruje takie obiekty sportowe i rekreacyjne jak: Kryta Pywalnia Troclik, Stadion Miejski przy ul. Rychliskiego, boisko wielofunkcyjne ze sztuczn nawierzchni, pywalnie Panorama i Start, Tereny Rekreacyjne Bonia (w tym Rolkowisko) i Wapienica, Sztuczne Lodowisko przy ul. Sowackiego, Stadion Miejski przy ul. Myskiej i Stadion Lekkoatletyczny Sprint w Wapienicy, Orodek Sportowo-Rekreacyjny Victoria przy ul. Bratkw, boisko do piki nonej ZAPORA w Wapienicy, 5 boisk osiedlowych pooonych w rnych punktach miasta, kompleks Moje boisko Orlik 2012 przy ulicy Sowackiego. W trakcie okresu sprawozdawczego, decyzj Prezydenta Miasta, Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji otrzyma w trway zarzd nieruchomo pooon w Bielsku Biaej przy ul. Sowackiego 27B (kotowania gazowa i budynek szatni na terenie kompleksu sportowego Orlik). Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji ma za zadanie utrzyma w naleytym stanie posiadane obiekty sportowo-rekreacyjne poprzez ich codzienn obsug, dokonywanie napraw, remontw i konserwacji wyposaenia, urzdze, maszyn, budynkw i budowli funkcjonujcych w poszczeglnych obiektach w celu prowadzenia w nich dziaalnoci statutowej. W czasie sezonu (latem - pywanie, zim - sztuczne lodowisko) obiekty s czynne codziennie i udostpnione dla wszystkich chtnych. Ca obsug i utrzymaniem zajmuje si BBOSiR, std istnieje konieczno zatrudniania pracownikw sezonowych. W okresie sprawozdawczym sztuczne lodowisko byo czynne do 11 marca 2009 roku, a jego ponowne uruchomienie nastpio 12 grudnia 2009 roku. Pywalnia Panorama otwarta bya w okresie od 11 czerwca do 31 sierpnia 2009 roku, natomiast Pywalnia Start w sezonie letnim nie zostaa uruchomiona z uwagi na rozpoczty proces modernizacyjny obiektu. Caa dziaalno sezonowa w znacznym stopniu uzaleniona jest od warunkw atmosferycznych. Obiekty caoroczne, to przede wszystkim Orodek Sportowo Rekreacyjny Victoria i kryta Pywalnia Troclik (pywalnia czynna jest w godzinach od 6.00 do 22.00). Dziaalno statutowa prowadzona jest w nich codziennie. Orodek Victoria posiada hal, boisko ze sztuczn nawierzchni oraz cz hotelow. Ponadto w orodku wynajmowane s pomieszczenia dla Przychodni Rehabilitacyjnej Zdrowie i Centrum Fitness, Biura rachunkowego, TS BBTS oraz spki cywilnej (ca nieruchomoci zarzdza BBOSiR). Hala sportowa udostpniona jest szkoom oraz klubom sportowym na zajcia sportowe. Do obiektw caorocznych mona zaliczy take boiska i stadiony miejskie oraz tereny rekreacyjne. Naley jednak zaznaczy, e najwicej imprez sportowo rekreacyjnych odbywa si na nich w okresie wiosny, lata i jesieni. Realizacja wydatkw Bielsko-Bialskiego Orodka Sportu i Rekreacji, zaplanowanych w kwocie 7.527.566,54 z, przedstawia si nastpujco: W 2009 roku w rozdziale 92605 wydatkowano rodki wasne z budetu gminy, z ktrych zrealizowane zostay:

241

WYDATKI
Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece 97,62% planu w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (blisko 40% wydatkw biecych stanowi wynagrodzenia oraz ich pochodne, tj. skadki na ubezpieczenie spoeczne i skadki na Fundusz Pracy. Ponadto w ramach tej pozycji zawierane byy umowy zlecenia dla instruktorw nauki pywania oraz sdziw na imprezach sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i modziey, a take umowy zlecenia na obsug techniczn podczas Zimowej Olimpiady Modziey Europy w CURLINGU, jak rwnie umowy zlecenia dla osb sprztajcych siedzib BBOSiR, hal sportow przy OSR Victoria oraz w sezonie letnim pywalni Panorama) zakup usug remontowych (m.in.: wydatki te obejmuj koszty remontw, konserwacji i napraw biecych majtku BBOSiR. W okresie sprawozdawczym zostay poniesione wydatki midzy innymi na: konserwacj dwigu w OSR Victoria, naprawy sprztu, maszyn, urzdze, samochodu subowego, rekultywacj terenw rekreacyjnych Bonia, usuwanie awarii technicznej na sztucznym lodowisku i awarii wodocigowej na terenie kompleksu sportowego Orlik, utwardzenie terenu na obiekcie sportowym, wymiana nawierzchni bieni wraz z demontaem i wymian supw owietleniowych na terenie kompleksu sportowego Orlik oraz wymiana podoa betonowego, a take remont trybuny gwnej i sektora buforowego na Stadionie Miejskim przy ul. Rychliskiego, remonty w siedzibie BBOSiR (ocieplenie stropu, obrbka blacharska dachu), remonty w OSR Victora (wykonanie tynku akrylowego, remont instalacji odgromowej, remont kominw), remont pompy ciepa oraz jacuzzi na Krytej Pywalni Troclik) pozostae wydatki biece Pozostae wydatki biece zostay wykonane w 96,78 % planu i obejmuj nastpujce rodzaje wydatkw: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze. Na sum wykonania tych wydatkw skadaj si koszty zakupu m.in.: odziey roboczej i ochronnej, posikw profilaktycznych, ekwiwalenty wypacane pracownikom z tytuu uywania wasnej odziey (dotyczy pracownikw sezonowych) oraz pranie odziey roboczej (23.910,66 z), zakup materiaw i wyposaenia m.in.: rodki czystoci, rodki chemiczne i dezynfekcyjne, materiay do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, materiay biurowe, prasa, druki, akcesoria komputerowe, programy i licencje, materiay do remontw i konserwacji, a take czci zamienne do napraw, narzdzia, paliwo do samochodw, kosiarek, rolby 99,04% planu 277.280,13 z 277.280,13 z 7.074.992,48 z 2.745.378,97 z

268.678,30 z

4.060.935,21 z

242

WYDATKI
i odniearek, materiay na potrzeby organizacji Zimowej Olimpiady Modziey Europy w CURLINGU (435.180,63 z), zakup energii obejmowa koszty wody, zuycie gazu, energii elektrycznej i cieplnej. Wykonanie (1.497.396,87 z), zakup usug (1.556.951,46 z) m.in.: usugi zdrowotne (badania wstpne i okresowe pracownikw), usugi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, usugi transportowe, wywz nieczystoci oraz mieci, opata za cieki, dozr techniczny, koszty obsugi prawnej, usugi pocztowe, abonamenty radiowe, usugi bankowe, koszty konwojw pieninych i ochrony obiektw, sprztanie obiektw, szkolenia pracownikw, obsuga ratownicza, usugi pralnicze, utrzymanie boisk sportowych, nauka pywania dla uczniw szk podstawowych, usugi zwizane z organizacj imprez sportowo rekreacyjnych (zabezpieczenie medyczne, oprawa muzyczna), usugi komputerowe, odnieanie, przygotowanie obiektw do sezonu, podre krajowe i zagraniczne (12.062,24 z) m.in.: koszty podry subowych pracownikw zwizane z dziaalnoci statutow i szkoleniami, odpis na ZFS 65.629,82 z, pozostae wydatki (469.803,53 z) m.in.: wpaty na PFRON, podatek od nieruchomoci, opata za zarzd przekazanym majtkiem Gminy, opaty sdowe zwizane z egzekwowaniem nalenoci, ubezpieczenie majtku. Podsumowujc mona stwierdzi, e w okresie sprawozdawczym BBOSiR w peni wykona swoje zadania statutowe. Pozostae zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu prowadziy:

Wydzia Spraw Obywatelskich Urzdu Miejskiego Wydzia Kultury Fizycznej i Turystyki Urzdu Miejskiego Wydzia Inwestycji Urzdu Miejskiego

1.518.505,94 z 1.988.195,33 z 82.104,41 z

W 2009 roku zrealizowano nastpujce wydatki: Wydatki majtkowe w tym: inwestycje (Zacznik Nr 6) Wydatki biece w tym: 97,70% planu 5,65% planu 82.104,41 z 82.104,41 z 3.506.701,27 z

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze tj. wydatki realizowane przez Wydzia Kultury Fizycznej i Turystyki. Wydatki zwizane midzy innymi z obowizkiem odprowadzania skadek na ubezpieczenie spoeczne oraz Fundusz Pracy od przyznanych stypendiw sportowych. Wykonanie na poziomie 81,26 % planu zwizane jest z podjciem nauki lub zatrudnieniem stypendystw w trakcie pobierania wiadczenia
243

44.585,22 z

WYDATKI
dotacje dla stowarzysze (realizacja zada zwizanych ze szkoleniem dzieci i modziey w sportach indywidualnych w nastpujcych dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka, sporty walki: judo, ju-jitsu, karate, karate shotokan, oyama karate, kick-boxing; narciarstwo zjazdowe, snowbord, gry zespoowe: pika siatkowa oraz pika nona dziewczt i chopcw, koszykwka dziewczt i chopcw. Realizowane byy rwnie zajcia w niewyszczeglnionych powyej dyscyplinach sportowych, na przykad: sporty lotnicze i motocyklowe oraz gimnastyka artystyczna, akrobatyka sportowa, kolarstwo grskie, tenis ziemny i stoowy, pywanie, eglarstwo, modelarstwo lotnicze, radioorientacja sportowa, szachy, warcaby, wspinaczka skalna, narciarstwo alpejskie i biegowe, krgle, taniec sportowy i futsal. Realizowane jest take zadanie pn.: Zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia, w dziedzinie sportu i rekreacji, bezpieczestwa osb przebywajcych na terenie Gminy na akwenach wodnych oraz w grach. Wydzia Spraw Obywatelskich odpowiada rwnie za organizacj imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Bielska Biaej o znaczeniu lokalnym, krajowym i midzynarodowym, posiadajcych istotne walory merytoryczne i promocyjne dla Miasta. Podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczeglnych zada zostay wybrane w drodze Otwartych Konkursw Ofert). pozostae wydatki biece Wydatki rzeczowe przeznaczono na wypat nagrd oraz stypendiw dla zawodnikw za osignicie wysokich wynikw sportowych we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym oraz na organizacj i wsporganizacj imprez i zawodw sportowych o randze krajowej i midzynarodowej midzy innymi: noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Bielska-Biaej ze rodowiskiem sportowym, cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i modziey w ramach akcji Zima w Miecie 2009 i Lato w Miecie 2009, X Halowy Pikarski Turniej Oldbojw, IV Midzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w ratownictwie medycznym, Midzynarodowy mityng lekkoatletyczny Beskidianathletic, XIV Beskidzki Bieg Przeajowy, XXVI Rodzinny Rajd Rowerowy, Fina Bielskiej Ligi Koszykwki, bieg w ramach oglnopolskiej akcji Polska Biega, Grand Prix Amatorw w tenisie ziemnym, IX Turniej Koszykwki Ulicznej Koszykwka na Boniach, Dni Bielska-Biaej, V Oglnopolski Turniej Beskidw w Gimnastyce Artystycznej, 17 Bieg Fiata, Finay Amatorskiej Ligi Siatkwki, Festiwal Miast Partnerskich, Turniej Pikarski Szukamy pikarskich talentw, Turniej Finaowy o Puchar Kazimierza Grskiego, Regaty o Puchar Prezydenta Miasta, Jubileusz 100-lecia bielskiego sportu, Midzynarodowy Turniej Halowej Piki Nonej Beskidy Futsal Cup 2009, Puchar Polski Kobiet w Pool Bilard, zawodu w curlingu w ramach IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Modziey Europy lsk Beskidy 2009, eliminacje do Oglnopolskiej Olimpiady Modziey i Druynowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce artystycznej, XXXII Midzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdw Zabytkowych, VIII Midzynarodowy Turniej Piki Siatkowej Mczyzn Beskidy 2009, VII edycja turniejw pikarskich Pikarska Gwiazdka,
244

1.518.505,94 z

1.943.610,11 z

WYDATKI
X Mistrzostwa Bielska Biaej w pool-bilard, VII Midzynarodowy turniej piki siatkowej chopcw Bielsko Biaa Cup 2009. Wydzia Kultury Fizycznej i Sportu przeznaczy rwnie rodki na koszty zwizane z organizacj i wsporganizacj wyej wymienionych imprez m.in.: koszty najmu obiektw na zawody sportowe, koszty ubezpieczenia oraz noclegw dla uczestnikw zawodw, koszty transportu, koszty zakupu pucharw, medali i nagrd, koszty nagonienia imprez oraz usug gastronomicznych i zakupu napojw chodzcych, a take koszty usug drukarskich (afisze, zaproszenia) i fotograficznych oraz ogosze w prasie otwartych konkursw ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, koszty sdziowskie, a take koszty obsugi technicznej oraz medycznej. Ponadto w 2009 roku w ramach wymiany sportowej z Wolfsburgiem reprezentacja bielskich sportowcw uczestniczya w wicie Lekkoatletycznym w Wolfsburgu oraz IV Maratonie Wolfsburskim. Z kolei modzieowa reprezentacja Bielska Biaej (rocznik 1996) wzia udzia w Midzynarodowym Turnieju Piki Nonej o puchar Yorkshire Cup 2009 w Huddersfield (Anglia), natomiast modzi pikarze z Anglii uczestniczyli w Midzynarodowym halowym turnieju piki nonej (rocznik 1996 i modsi) w Bielsku - Biaej. W ramach wymiany sportowej z zaprzyjanionymi miastami opacane s m.in. koszty zwizane z transportem, ubezpieczeniem, usugami gastronomicznymi oraz z zakwaterowaniem ekipy sportowej, zakupem strojw i sprztu sportowego dla reprezentacji miasta, a take zakupem materiaw promocyjnych. Wydzia Kultury Fizycznej i Turystyki realizowa rwnie projekt pn. Midzynarodowy Rajd Rowerowy Bielsko Biaa Frydek Mistek ylina Bielsko Biaa w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika Czeska Rzeczpospolita Polska. Kwota planowanego dofinansowania dla projektu wynosi 31.435,48 z (w tym z budetu pastwa 3.309,00 z). Projekt dotyczy udziau 30 rowerzystw, po 10 przedstawicieli z Polski, Czech i Sowacji, we wsplnym rajdzie rowerowym w dniach od 12 czerwca do 15 czerwca 2009 roku. Rowerzyci przebyli tras Bielsko Biaa Frydek Mistek ylina Bielsko Biaa (dugo trasy wyniosa ok. 265 km), uczestniczyli rwnie w zwiedzaniu Szyndzielni oraz okolic Bielska Biaej. W ramach projektu opacane byy m.in. koszty zwizane z transportem, zakwaterowaniem, usugami gastronomicznymi, obsug medyczn, a take koszty zwizane z promocj (banery, proporczyki rowerowe z flagami narodowymi uczestnikw projektu oraz okolicznociowe koszulki).

245

ZAKADY BUDETOWE

E. ZAKADY BUDETOWE

W strukturach Miasta Bielska-Biaej w 2009 roku funkcjonoway cztery zakady budetowe o rnym profilu dziaalnoci. Byy to:

Miejski Zakad Komunikacyjny Zakad Gospodarki Mieszkaniowej Przedszkola Miejskie Izba Wytrzewie

Gospodark zakadw budetowych obrazuje zaczona tabela.

Dzia 600, Rozdzia 60004 - M i e j s k i Z a k a d K o m u n i k a c y j n y ========================================================= Miejski Zakad Komunikacyjny jest zakadem budetowym dotowanym z budetu miasta, gdy uzyskiwane dochody nie pokrywaj ponoszonych wydatkw. Prowadzi obsug komunikacji zbiorowej na terenie miasta oraz na terenie gmin ssiadujcych, z ktrymi miasto Bielsko-Biaa podpisao porozumienia. Gwnym przedmiotem dziaania Zakadu jest w szczeglnoci wykonywanie autobusowych przewozw pasaerskich oraz obsuga komunikacyjna osb niepenosprawnych Miejski Zakad Komunikacyjny w Bielsku-Biaej prowadzi dziaalno usugow, utrzymujc sta, zgodn z rozkadem jazdy komunikacj w miecie. Obsudze Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego w 2009 roku podlegao: 36 linii miejskich o dugoci 359,1 km, 6 linii podmiejskich o dugoci 75,0 km, 3 linie nocne o dugoci 38,6 km. czna dugo linii komunikacyjnych wynosi 472,7 km. Stan taboru autobusowego na dzie 31 grudnia 2009 roku to 134 autobusy, w tym 10 autobusw marki Solaris Urbino 12, zakupionych w czerwcu 2006 roku, 7 autobusw klasy Mini marki Jelcz M081 MB3, dostarczanych do Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego sukcesywnie od grudnia 2006 roku do maja 2007 roku, 10 autobusw marki Mercedes Citaro K wprowadzonych do eksploatacji w padzierniku 2007 roku i 10 autobusw marki Mercedes Citaro wprowadzonych do eksploatacji w padzierniku 2008 roku, 3 autobusy marki Autosan Wetlina dostarczone do zakadu w grudniu 2009 roku. Zakupy nowych autobusw finansowane ze rodkw budetu miasta, s realizacj planw modernizacji taboru Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego. Ponadto w posiadaniu MZK znajduj si zakupione w 2006 roku ze rodkw PFRON i budetu miasta 4 samochody marki Volkswagen Transporter oraz zakupione w 2009 roku ze rodkw budetu miasta dwa samochody marki Renault Trafic, ktre wyposaone s w sprzt specjalistyczny do przewozu osb poruszajcych si na wzkach inwalidzkich, suce do obsugi osb niepenosprawnych. W 2009 roku taborem autobusowym Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego wykonano na liniach miejskich i podmiejskich okoo 7.679.281 wozokilometrw.

246

ZAKADY BUDETOWE Z usug przewozowych Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego w 2009 roku skorzystao 26.061.151 pasaerw, w tym za biletami jednorazowymi 9.109.303 pasaerw, za biletami miesicznymi 15.751.165, za biletami trzymiesicznymi 635.595 pasaerw oraz za biletami okresowymi 565.088 pasaerw. Przewz pasaerw w latach ubiegych ksztatowa si nastpujco: 2005 rok 28.042.827 pasaerw 2006 rok 27.918.249 pasaerw 2007 rok 27.697.336 pasaerw 2008 rok 26.898.319 pasaerw 2009 rok 26.061.151 pasaerw Od kilku lat w komunikacji miejskiej obserwuje si spadkowy trend wielkoci przewozw, spowodowany dynamicznym wzrostem motoryzacji indywidualnej, malejc liczb mieszkacw miasta oraz rosnc grup osb w wieku poprodukcyjnym. Analiza sprzeday biletw w nastpujcy sposb: Rok 2006 r. w latach 2006 2009 2008 r. 9.230.889 szt. 361.892 szt. 9.592.781 szt. roku ksztatowaa 2009 r. 9.109.303 szt. 268.944 szt. 9.378.247 szt. si

2007 r. 9.393.118 szt. 397.172 szt. 9.790.290 szt.

Bilety jednorazowe 9.976.076 szt. Bilety miesiczne oraz okresowe i socjalne: 453.458 szt. Ogem bilety : 10.429.534 szt.

Miejski Zakad Komunikacyjny oprcz wpyww ze sprzeday biletw autobusowych uzyskuje rwnie wpywy z pozostaych usug, do ktrych midzy innymi nale wpywy z przewozu osb niepenosprawnych, wynajmu autobusw, opat dodatkowych, bada technicznych pojazdw, usug remontowych oraz pozostaej dziaalnoci, na ktr skadaj si organizowanie i koordynacja przewozw, korzystanie z przystankw Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego, reklamy, opaty za korzystanie z energii, wody, telefonu od firm wynajmujcych pomieszczenia. Ponadto Miejski Zakad Komunikacyjny uzyskuje wpywy z najmu i dzierawy pomieszcze biurowych, warsztatowych i magazynowych oraz z innych przychodw midzy innymi z odsetek bankowych i od nalenoci, ze sprzeday skadnikw majtkowych, grzywien, kar, odszkodowa, zwrotu z opat sdowych, egzekucyjnych, z realizacji umw gwarancyjno serwisowych, z napraw reklamacyjnych i innych. Miejski Zakad Komunikacyjny w 2009 roku otrzyma dotacj przedmiotow z budetu miasta w wysokoci 14.847.293,92 z, od ktrej zosta zapacony do Urzdu Skarbowego podatek VAT w kwocie 11.910,08 z. W przekazanej kwocie dotacji kwota 182.054,12 z dotyczya przekazanych rodkw z tytuu dofinansowania przewozw pasaerskich z Gmin Bestwina, Jasienica, Wilkowice, ktre na mocy zawartych porozumie dofinansowuj przewozy pasaerskie. Otrzymana przez Miejski Zakad Komunikacyjny dotacja przedmiotowa zostaa wykorzystana. Dotacja dla Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego stanowia; dopat do kosztu jednego wozokilometra w wysokoci 1,90 z wykorzystano w kwocie 14.438.339,92 z, wykonano 7.679.281 wozokilometrw (plan 7.600.000),

247

ZAKADY BUDETOWE pokrycie kosztu wozokilometra dowozu dzieci na wzkach inwalidzkich do szk w okresie IX-XII 2009 r.- wykorzystano w kwocie 87.954,00 z, wykonano 35.607 wozokilometrw (plan 27.400), pokrycie kosztu wozokilometra dowozu dzieci i modziey niepenosprawnej do szk w okresie IX-XII 2009 r. - wykorzystano w kwocie 321.000,00 z, wykonano 62.000 wozokilometrw (plan 60.000). Realizacja przychodw, kosztw i innych obcie w 2009 roku przedstawiaa si nastpujco: Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok % wykonania 101,98 %

Przychody ogem 55.912.101,14 z 57.020.033,66 z w tym: przychody ze wiadczonych usug 27.533.649,26 z z tego: wpywy z usug autobusowych 24.761.991,08 z wpywy z pozostaych usug 2.771.658,18 z (przewozy osb niepenosprawnych, usugi remontowe, badania techniczne pojazdw, wpywy za inne przewozy, wpywy z reklam i inne przychody)

przychody z najmu i dzierawy dotacja z budetu miasta w tym: dotacja przedmiotowa z tego; podatek VAT

236.346,77 z 24.699.039,80 z 14.848.039,80 z 11.959,00 z 24.686.489,92 z 14.847.293,92 z 11.910,08 z 9.839.196,00 z

dotacja celowa (inwestycyjna) 9.851.000,00 z

pozostae przychody 4.563.547,71 z (wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych, odsetki, otrzymane opaty sdowe, egzekucyjne, kary, grzywny, odszkodowania, wpywy z tytuu napraw reklamacyjnych, zwrot opat sdowych, egzekucyjnych, pokrycie amortyzacji i inne przychody). 55.928.908,36 z 21.908.091,74 z 2.522.041,81 z 1.505.198,94 z 103,04 %

Koszty i inne obcienia ogem 54.280.039,80 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

zakup usug remontowych w tym: usugi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urzdze, rodkw transportowych (w tym: naprawy kapitalne autobusw 1.415.700,00 z), usugi budowlano - montaowe budynkw, placw, pomieszcze i inne, z tego: - budynek administracyjny, kasy biletowe infrastruktura techniczna zaplecza - remont pomieszcze warsztatowych, biurowych i socjalnych oraz stanowisk obsugowo -naprawczych na halach,
248

1.016.842,87 z 310.825,03 z

ZAKADY BUDETOWE - budynek napraw gwnych - remont posadzki wymiana okien, - drogi i place remont nawierzchni asfaltowej i brukowej - mur oporowy remont muru oporowego - dokumentacja techniczna, projekty, ekspertyzy, opinie, - wiaty przystankowe remont infrastruktury przystankowej, - roboty awaryjne- usuwanie awarii wydatki biece w tym: materiay: paliwo, ogumienie, czci zamienne, narzdzia, przyrzdy i wyposaenie, materiay pomocnicze itp.

57.180,96 z 167.364,12 z 427.208,57 z 9.800,00 z 29.944,49 z 14.519,70 z 21.280.258,61 z 13.313.986,51 z

pozostae wydatki biece: 7.966.272,10 z energia elektryczna, cieplna, ciepa woda, ekwiwalent za umundurowanie i pranie odziey roboczej, zasdzone renty, delegacje subowe, usugi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, przewozowe, bankowe, mycie i sprztanie autobusw, dzierawa gruntw, najem pomieszcze, szkolenia, badania okresowe pracownikw, okresowe przegldy i dozr techniczny urzdze, opaty za usugi telefonii komrkowej i telefonii stacjonarnej, ubezpieczenia, podatki i opaty, podatek VAT, koszty sdowe, ekspertyzy, analizy i opinie, programy i licencje, tusze, tamy, tonery, dyskietki, pyty CD-R, wpaty na PFRON, odpisy na ZFS, amortyzacja i inne zmniejszenia, 10.232.400,00 z 9.851.000,00 z 381.400,00 z 10.183.557,20 z 9.839.196,00 z 344.361,20 z 34.959,00 z 99,52 % 99,88 % 90,29 %

wydatki majtkowe tym: - z dotacji celowej - z wpyww wasnych

inne obcienia (podatek dochodowy od osb prawnych)

Dziaalno inwestycyjna Miejskiego Zakadu Komunikacyjnego za 2009 rok zostaa przedstawiona w zaczniku Nr 6.

Dzia 700, Rozdzia 70001 - Z a k a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j


================================================================= Zakad Gospodarki Mieszkaniowej jest zakadem budetowym dotowanym z budetu miasta, w 2009 roku Zakad Gospodarki Mieszkaniowej pokrywa swoje wydatki z uzyskanych przychodw wasnych i z dotacji. Wykorzystana dotacja przedmiotowa w 2009 roku w kwocie 2.184.753,34 z i stanowia 5,12 % przychodw.

249

ZAKADY BUDETOWE W roku 2009 nastpiy zmiany w zakresie gospodarki mieniem, z tym rwnie gospodarki finansowej Zakadu, w zwizku z wnioskami pokontrolnymi zawartymi w wystpieniu Najwyszej Izby Kontroli z dnia 29 sierpnia 2007 roku, kiedy to zobowizano Dyrektora Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej do wypowiedzenia umw o zarzdzanie nieruchomociami wsplnymi Wsplnot Mieszkaniowych z udziaem Gminy. W okresie od listopada 2008 roku do marca 2009 roku na mocy porozumie przekazano zarzd tymi nieruchomociami innym podmiotom. W zwizku z powyszym Zakad Gospodarki Mieszkaniowej stan przed trudnym zadaniem polegajcym na przeorganizowaniu funkcjonowania Zakadu w celu dostosowania do zmienionego zakresu zada. Zdecydowany wpyw na podejmowane w roku 2009 decyzje miaa zmiana struktury przychodw i wydatkw. W stosunku do roku poprzedniego nastpi zdecydowany spadek dochodw a wydatki, z uwagi na zmian zarzdu czci majtku Gminy, ksztatoway si w sposb cakiem odmienny. Duy wpyw na realizacje zarwno przychodw jak i wydatkw ma comiesiczna zaliczka uiszczana w formie biecych opat Wsplnotom Mieszkaniowym z tytuu udziau Gminy we Wsplnocie na pokrycie kosztw zarzdu. Wsplnoty Mieszkaniowe podejmuj w cigu roku uchway, gwnie dotyczy to wydatkw remontowych, zmieniajc co miesic wysoko wpacanych zaliczek. Zakad Gospodarki Mieszkaniowej reprezentujcy Gmin we Wsplnocie Mieszkaniowej, pomimo wikszociowego udziau nie ma czsto wpywu na wynik gosowania, co do podejmowanych uchwa. Wsplnoty Mieszkaniowe korzystaj z zapisw art. 23 ust. 2a ustawy o wasnoci lokali, ustalajc gosowanie jeden waciciel jeden gos, co skutkuje dla Gminy brakiem wpywu na podejmowane decyzje. W 2009 roku nastpi wzrost obcie bdcych konsekwencj nowo podejmowanych uchwa zwizanych z wykonywanymi remontami oraz wysokoci wpat na fundusz remontowy w budynkach Wsplnot Mieszkaniowych. Wzrost wydatkw na budynki Wsplnot Mieszkaniowych spowodowa ograniczenie wydatkw, w tym gwnie wydatkw remontowych, w budynkach stanowicych 100 % wasno Gminy. Uzyskanie wikszej dotacji przedmiotowej z budetu w drugim proczu pozwolio na zwikszenie planu po stronie przychodw i dao moliwo dokonywania niezbdnych wydatkw, co miao przeoenie na realizacj biecych, statutowych zada zakadu. Zakad Gospodarki Mieszkaniowej jest w trakcie dostosowywania koncepcji funkcjonowania do faktycznych potrzeb. Skalkulowano, e po przekazaniu Wsplnot Mieszkaniowych do innych Zarzdcw bardziej rentowne jest zlecanie prac, na przykad porzdkowych i konserwatorskich na zewntrz ni utrzymywanie pracownikw etatowych. Zmiany s dokonywane stopniowo, na koniec 2009 roku zmniejszono stan zatrudnienia, co ma odzwierciedlenie w wydatkach. W roku 2009 zmieniono struktur organizacyjn Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej, poczono istniejce dotychczas 4 Administracje Domw Mieszkalnych (ADM 2, ADM 3,4, ADM 5 i ADM 6) w pierwszej kolejnoci w dwa ADM-y, nastpnie w grudniu podjto decyzj o dalszym poczeniu w jedn Administracj Domw Mieszkalnych, z jednym kierownikiem. W ten sposb ulegy likwidacji w cigu roku trzy stanowiska kierownicze w pionie technicznym. Zmniejszeniu ulegy rwnie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze. W 2009 roku Zakad Gospodarki Mieszkaniowej nie penic ju funkcji zarzdcy we Wsplnotach Mieszkaniowych utraci dochd w postaci wynagrodzenia zarzdcy, natomiast po stronie wydatkw pojawi si nowy koszt z tytuu zarzdu nieruchomociami Gminy we Wsplnotach Mieszkaniowych.

250

ZAKADY BUDETOWE Wobec takiej sytuacji finansowej Zakad Gospodarki Mieszkaniowej podj zintensyfikowane dziaania w zakresie windykacji oraz podwyszenia czynszw z tytuu najmu lokali uytkowych, spowodowao to widoczne skutki w postaci zwikszenia przychodw. Z uwagi na fakt, e jest to pierwszy rok dziaalnoci Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej po wyodrbnieniu Wsplnot Mieszkaniowych, wydatki w poszczeglnych pozycjach dokonywane s z du oszczdnoci. Administrowane zasoby wymagaj jednak wielu nakadw, dlatego te Zakad Gospodarki Mieszkaniowej czyni starania w kierunku poprawy stanu technicznego budynkw w ramach posiadanych rodkw finansowych, w jak najbardziej racjonalny sposb. W roku 2009 Zakad Gospodarki Mieszkaniowej zarzdza: 7.385 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 347.600m2, 1.004 lokalami uytkowymi o powierzchni 85.900 m2, 275 garaami (w tym; 81 garaami w budynkach i 194 garaami wolnostojcymi) o powierzchni 5.200 m2. Powyszy zasb lokalowy zlokalizowany jest w 1.407 budynkach, przy czym w 539 istniej Wsplnoty Mieszkaniowe, w stosunku do ktrych Zakad Gospodarki Mieszkaniowej peni tylko funkcj penomocnika miasta we Wsplnotach Mieszkaniowych. Biorc pod uwag wiek budynkw struktura posiadanych zasobw przedstawia si nastpujco: ilo budynki wybudowane przed 1900 r. budynki z lat 1900-1945 budynki z lat 1946-1970 budynki wybudowane po 1970 r. 400 622 289 96 % 28,43 44,21 20,54 6,82

Posiadane zasoby charakteryzuj si niekorzystn struktur wiekowo-technologiczn, co wie si z duymi potrzebami remontowo-modernizacyjnymi, a tym samym wymaga nakadw finansowych na ich utrzymanie. Realizacja przychodw, kosztw i innych obcie w 2009 roku przedstawiaa si nastpujco: Plan po zmianach Przychody ogem w tym:

Wykonanie za 2009 rok 42.709.896,67 z

% wykonania 105,32%

40.552.000,00 z

wpywy z najmu i dzierawy w kwocie 22.909.186,11 z z tego; czynsze za lokale mieszkalne 13.051.156,76 z czynsze za lokale uytkowe 9.033.145,46 z czynsze za garae, dzierawy terenu 585.535,22 z wpywy z tytuu udostpniania nieruchomoci na 239.348,67 z umieszczenie urzdze reklamowo-informacyjnych i inne

251

ZAKADY BUDETOWE

wpywy z usug 10.902.889,23 z (z tytuu obcienia za centralne ogrzewanie, ciep i zimn wod, cieki, wywz nieczystoci i inne) dotacja z budetu miasta 2.492.000,00z w tym: dotacja przedmiotowa 2.206.000,00 z dotacja celowa - inwestycyjna 286.000,00 z 2.434.753,34 z 2.184.753,34 z 250.000,00 z 97,70 % 99,04 % 87,41 %

pozostae przychody 6.463.067,99 z (zwrot opat za czynnoci sdowe i egzekucyjne, odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych i inne odszkodowania, spata nalenoci odpisanych, przychody z administracji zleconej, odsetki, pokrycie amortyzacji i inne). 43.397.766,26 z 6.393.267,49 z 7.720.900,13 z 7.156.170,50 z 7.156.170,50 z 4.345.573,29 z 674.942,87 z 652.714,35 z 169.607,15 z 172.572,51 z 384.427,76 z 19.530,62 z 94.053,32 z 419.346,82 z 12.932,39 z 45.867,96 z 32.839,07 z 69.919,06 z 372.464,59 z 92.491,45 z 1.131.863,37 z 106,62 %

Koszty i inne obcienia ogem 40.704.669,08 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych w tym: a/ usugi budowlano- montaowe z tego: remonty biece wszystkich bran: w tym: remonty w budynkach komunalnych roboty blacharsko- dekarskie roboty murarskie roboty stolarskie roboty elektryczne roboty wodno-kanalizacyjne instalacje gazowe instalacje c.o roboty zduskie roboty lusarskie roboty posadzkowe roboty malarskie prace projektowe inne roboty branowe usuwanie awarii, remonty lokali uytkowych remonty pustostanw przygotowanie lokali socjalnych, pomieszcze tymczasowych oraz lokali zamiennych remonty w budynkach wsplnot mieszkaniowych

2.810.597,21 z 564.729,63 z

b/ usugi konserwacyjne i naprawcze

252

ZAKADY BUDETOWE wydatki biece 27.317.293,42 z w tym: energia (elektryczna, cieplna, ciepa woda, 12.025.308,46 z zimna woda, gaz), pozostae wydatki biece w kwocie 15.291.984,96 z (posiki profilaktyczne, odprawa pomiertna, ekwiwalenty za odzie i pranie, zasdzone renty, krajowe podre subowe, ryczaty za uywanie prywatnych samochodw, materiay i wyposaenie, usugi bankowe, usugi reklamowe, ogoszenia, obsuga prawna, koszty administracji zleconej, dozorowanie obiektw, wywz nieczystoci, utrzymanie zieleni, szkolenia pracownikw, kary i odszkodowania, opaty sdowe, koszty egzekucyjne, ubezpieczenia majtku, odpisy na ZFS, usugi dostpu do sieci Internet,, usugi telefonii komrkowej i stacjonarnej, zakup materiaw do sprztu drukarskiego i akcesoriw komputerowych, wpaty na PFRON, podatki i opaty, umorzone nalenoci, amortyzacja i inne)

wydatki majtkowe m.in.: - z dotacji celowej - z wpyww wasnych

1.026.750,00 z 286.000,00 z 740.750,00 z

978.572,22 z 250.000,00 z 728.572,22 z 987.733,00 z

95,31 % 87,41 % 98,36 %

inne obcienia (podatek dochodowy od osb prawnych)

Zakad Gospodarki Mieszkaniowej w 2009 roku otrzyma dotacj przedmiotow z budetu miasta w wysokoci 2.199.729,82 z. W sprawozdaniu z wykonania dotacji przedmiotowej za 2009 rok wykazana jest kwota 2.184.753,34 z, rnica w kwocie 14.976,48 z wynika z rozliczenia dotacji za 2009 rok i dotyczy jej zwrotu, kwota ta zostaa wpacona do budetu miasta w 2010 roku. Jak wynika z rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2009 rok w kwocie 2.184.753,34 z Zakad Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczy kwot 993.729,82 z na dopat do 4.709,62 m2 powierzchni lokali mieszkalnych stanowicych pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osb ujtych na listach przydziau mieszka, natomiast kwot 1.191.023,52 z przeznaczy na dopaty do 19.850,39 m2 remontowanych powierzchni w lokalach stanowicych wasno Gminy we Wsplnotach Mieszkaniowych, w ktrych uchwalono fundusz remontowy. Na remonty lokali mieszkalnych stanowicych pustostany wydatkowano w 2009 roku kwot 1.131.863,37 z. Dotacj przedmiotow w wysokoci 993.729,82 z przy dopacie 211,00 z do 1 m2 remontowanej powierzchni wykorzystano przy remoncie 123 lokali mieszkalnych stanowicych pustostany, w tym: 51 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, 72 lokale mieszkalne z przeznaczeniem ich na lokale zamienne i dla osb ujtych na listach przydziau mieszka.

253

ZAKADY BUDETOWE W 2009 roku Zakad Gospodarki Mieszkaniowej nie pozyska nowych lokali w wyniku zakoczenia zada inwestycyjnych. Dziaalno inwestycyjna Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej za 2009 roku zostaa przedstawiona w zaczniku Nr 6.

Dzia 801, Rozdzia 80104 - P r z e d s z k o l a M i e j s k i e


================================================== W ramach zakadu budetowego - Przedszkola Miejskie funkcjonoway w 2009 roku 43 przedszkola miejskie. Do przedszkoli miejskich uczszczao w tym czasie rednio miesicznie 3.828 dzieci, w tym do oddziaw O 238 dzieci. Dzienna stawka ywieniowa rednio wynosia 4,80 z na jedno dziecko, a miesiczny koszt utrzymania jednego dziecka bez wyywienia wynosi 668,58 z. Biorc pod uwag rednio miesiczn ilo dzieci uczszczajcych do przedszkoli miejskich w liczbie 3.828 dzieci, miesiczny koszt utrzymania jednego dziecka sfinansowany z dotacji z miasta ksztatowa si w wysokoci 534,62z. Sta opat miesiczn wnosili rodzice za dzieci zgodnie z uchwa Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej Nr XLVII/1494/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie odpatnoci oraz zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Bielsku Biaej, zmienionej Uchwa Nr LVIII/1827/2006 z dnia 16 maja 2006 roku oraz Uchwa Nr VII/118/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 roku oraz Uchwa Nr XX/546/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku. Maksymalna miesiczna opata staa za pobyt dziecka w przedszkolu w 2009 roku wynosia 191,40 z. Przedszkola Miejskie otrzymay w 2009 roku dotacj przedmiotow z budetu miasta w wysokoci 22.375.065,61 z stanowic 71,21 % przychodw ogem. Dotacja wykorzystana bya na wydatki zwizane z utrzymaniem i prowadzeniem przedszkoli miejskich. Realizacja przychodw, kosztw i innych obcie w 2009 roku przedstawiaa si nastpujco: Plan po zmianach Przychody ogem w tym:

Wykonanie za 2009 rok 31.419.363,16 z 8.636.458,44 z 6.035.118,88 z 2.517.093,93 z 15.387,95 z 68.857,68 z 33.858,14 z 22.420.541,45 z 22.375.065,61 z 45.475,84 z

% wykonania 93,91 %

33.456.655,00 z

wpywy z usug w kwocie z tego: opata staa rodzicw odpatno dzieci za ywienie odpatno personelu za ywienie gimnastyka korekcyjna dochody z najmu i dzierawy (czynsze za mieszkania i za najem pomieszcze), dotacja z budetu miasta 24.603.721,00 z w tym: dotacja przedmiotowa 24.558.244,00 z dotacja celowa (inwestycyjna) 45.477,00 z

91,13 % 91,11 % 100,00 %

254

ZAKADY BUDETOWE

pozostae przychody (odsetki, darowizny pienine, odszkodowania, pokrycie amortyzacji i inne)

328.505,13 z

Koszty i inne obcienia ogem 33.444.799,20 z w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze,

33.499.265,60 z 25.565.132,71 z

100,16 %

zakup usug remontowych 263.482,71 z w tym: usuwanie awarii instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz usugi konserwacyjno naprawcze sprztu gospodarczego, wydatki biece 7.625.174,34 z (zakup odziey ochronnej, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup medali i pucharw na imprezy dla przedszkolakw, zakup rodkw ywnoci, rodkw czystoci, artykuw biurowych, gospodarczych, zakup wyposaenia sal dydaktycznych i kuchni, zakup pomocy dydaktycznych, ksiek, czasopism, energia, gaz, woda, cieki, usugi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, transportowe, kominiarskie, wywz mieci, usugi bankowe, usugi ywieniowe, czynsze, dozr mienia, opaty RTV, okresowe badania lekarskie, koszty delegacji subowych, doksztacanie nauczycieli, szkolenia pracownikw, zakup tonerw, nonikw, programw i licencji, podatki, ubezpieczenia budynkw, odpisy na ZFS, amortyzacja i inne). wydatki majtkowe w tym: - z dotacji celowej 45.477,00 z 45.477,00 z 45.475,84 z 45.475,84 z 100,00 % 100,00 %

Przedszkola Miejskie otrzymay z budetu miasta w trakcie 2009 roku dotacj przedmiotow w kwocie 22.375.065,61 z, dotacja ta stanowia dopat 534,62 z do rednio miesicznych kosztw utrzymania 1 dziecka, otrzymana dotacja zostaa wykorzystana. Mniejsze wykorzystanie dotacji przedmiotowej w stosunku do planu zwizane jest z likwidacj zakadw budetowych Przedszkola Miejskie i przekazaniem rodkw pieninych, ktre pozostay na rachunku bankowym zakadw budetowych 31 grudnia 2009 roku do budetu miasta oraz zamkniciem rachunku bankowego. Przedszkola Miejskie w dotychczasowej formie organizacyjnej jako zakady budetowe funkcjonoway do koca 2009 roku, od dnia 1 stycznia 2010 roku Przedszkola Miejskie funkcjonuj jako jednostki budetowe (Uchwaa Nr XLIV/1033/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 30 czerwca 2009 r.). Dziaalno inwestycyjna Przedszkoli Miejskich za 2009 rok zostaa przedstawiona w zaczniku Nr 6.

255

ZAKADY BUDETOWE

Dzia 851 Rozdzia 85158 - I z b a W y t r z e w i e


============================================ Izba Wytrzewie jest zakadem budetowym dotowanym z budetu miasta. Przychody Izby Wytrzewie oprcz dotacji z budetu miasta to midzy innymi opaty za pobyt, wpywy z bada alkomatem, partycypacja Urzdw Miast i Gmin w kosztach Izby w zakresie opieki sanitarno-medycznej oraz prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej w stosunku do osb doprowadzonych do wytrzewienia, profilaktyki i dziaa interwencyjnych w zakresie uzalenie oraz przeciwdziaania przemocy w rodzinie. Odpatno za pobyt w Izbie w 2009 r. wynosia 250 z. Odpatno naliczana jest zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.02.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz.192) oraz Zarzdzeniem Dyrektora Izby Wytrzewie Nr 16/2008 z 17.12.2008 roku. W 2009 roku przyjto do Izby Wytrzewie 5.699 osb, w tym 5.141 mczyzn oraz 558 kobiet. Izba Wytrzewie otrzymaa w 2009 roku dotacj przedmiotow z budetu miasta w wysokoci 524.092,68 z stanowic 20,99 % przychodw ogem, w tym dotacja z Gminy Andrychw w kwocie 26.000,00 z oraz z Gminy Wieprz w kwocie 3.000,00 z. Realizacja przychodw, kosztw i innych obcie w 2009 roku przedstawiaa si nastpujco: Plan po zmianach Przychody ogem w tym: wpywy za pobyt i usugi, 1.865.461,00 z w tym midzy innymi: partycypacja urzdw miast i gmin w kosztach dziaania 326.356,00 z Izby w zakresie opieki sanitarno medycznej oraz prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej w stosunku do osb doprowadzonych do wytrzewienia (53 miasta i gminy midzy innymi: Czechowice - Dziedzice, Cieszyn, Kty, Wadowice, Pszczyna, Skoczw, Wilkowice i inne),

Wykonanie za 2009 rok 2.496.585,03 z

% wykonania 99,63 %

2.505.892,87 z

dotacja z budetu miasta 524.092,68 z w tym: dotacja przedmiotowa 524.092,68 z w tym: dotacja z gminy Andrychw 26.000,00 z dotacja z gminy Wieprz 3.000,00 z

524.092,68 z 524.092,68 z 26.000,00 z 3.000,00 z

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

pozostae przychody 107.031,35 z (opaty za czynnoci egzekucyjne, odsetki, wpywy z nalenoci odpisanych, rozwizanie odpisu aktualizujcego nalenoci, pokrycie amortyzacji i inne).

256

ZAKADY BUDETOWE Koszty i inne obcienia ogem w tym:


2.505.002,68 z

2.567.477,97 z 1.098.914,54 z

102,49 %

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

wydatki biece 1.468.563,43 z (artykuy gospodarcze, rodki czystoci, leki, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, cieki, opaty pocztowe i telefoniczne, usugi informatyczne, usugi pralnicze, usugi elektryczne, przegldy wentylacji nawiewnej, caodobowa opieka medyczna, wywz nieczystoci, obsuga prawna, BHP, przegldy i naprawy sprztu i urzdze, podatki i opaty, opaty komornicze, ubezpieczenia, prowizje bankowe, odpisy na ZFS, odpisane nalenoci, amortyzacja i inne).

Izba Wytrzewie otrzymaa z budetu miasta w 2009 roku dotacj przedmiotow w kwocie 524.092,68 z, dotacja ta stanowia dopat 92,56 z do kosztw pobytu 1 pacjenta w Izbie. Jak wynika z zoonego przez Izb rozliczenia dotacji przedmiotowej, do Izby Wytrzewie w 2009 roku przyjto 5.699 pacjentw (plan 5.662), a wic otrzymana dotacja zostaa wykorzystana. Izba Wytrzewie w 2009 roku nie prowadzia dziaalnoci inwestycyjnej.

257

ZAKADY BUDETOWE

w zotych i groszach PRZYCHODY w tym: KOSZTY I INNE OBCIENIA

Dzia Rozdzia

Tre

Stan funduszu obrot. na Plan pierwotny Plan po zmianach pocztek roku

Wykonanie

VAT od dotacji
przedmiotowej

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie ogem

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2009r.

zadania gminy 600 60004 Miejski Zakad Komunikacyjny Zakad 70001 Gospodarki Mieszkaniowej Przedszkola 80104 Miejskie Izba 85158 Wytrzewie Razem :

167 938,66

52 540 000,00

55 912 101,14

57 020 033,66

11 910,08

52 540 000,00

54 280 039,80

55 928 908,36

1 259 063,96

700 801 851

1 250 000,91 127 917,07 160 949,81 1 706 806,45

45 982 400,00 29 082 493,00 2 616 300,19 130 221 193,19

40 552 000,00 33 456 655,00 2 505 892,87 132 426 649,01

42 709 896,67 31 419 363,16 2 496 585,03 133 645 878,52 11 910,08

46 032 400,00 29 084 687,00 2 615 410,00 130 272 497,00

40 704 669,08 33 444 799,20 2 505 002,68 130 934 510,76

43 397 766,26 33 499 265,60 2 567 477,97 135 393 418,19

562 131,32 -1 951 985,37 90 056,87 -40 733,22

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE
W skad jednostek organizacyjnych miasta wchodzi rwnie Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzdzie Miejskim w Bielsku-Biaej, ul. Mostowa 1. Dziaalno gospodarstwa pomocniczego obrazuje zaczona tabela. Dzia 750, Rozdzia 75097 Gospodarstwo Pomocnicze ========================================== przy Urzdzie Miejskim w Bielsku-Biaej Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzdzie Miejskim w Bielsku-Biaej funkcjonuje od 01 kwietnia 2000 roku. Zostao powoane do zarzdzania majtkiem Miasta Bielska-Biaej pozostaym po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej Samodzielnym Publicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej. Od 2003 roku dziaalno Gospodarstwa Pomocniczego zostaa poszerzona o dziaalno parkingow a w 2007 roku o pobieranie opat targowych na terenie miasta i na targowiskach. Do zada gospodarstwa naley: prowadzenie spraw zwizanych z umowami dzierawy majtku miasta, utrzymywanie we waciwym stanie technicznym majtku miasta, gospodarka aparatur i sprztem medycznym, dzierawa zasobw lokalowych, mieszkalnych i uytkowych w przejtych obiektach, zarzdzanie majtkiem pozostaym po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej, prowadzenie dziaalnoci usugowej w zakresie finansowym, prawnym, organizacyjnym, usugi techniczne, zaopatrzeniowo handlowe, prowadzenie dziaalnoci parkingowej (od dnia 16 lipca 2003 r.) oraz pobieranie opat targowych na terenie miasta oraz na targowiskach przy ul. Broniewskiego i ul. abiniec (od dnia 6.07.2007 r.). Gospodarstwo Pomocnicze prowadzi nadal sprawy pracownicze byych pracownikw Zespou Opieki Zdrowotnej, midzy innymi wydaje zawiadczenia o okresie zatrudnienia oraz sporzdza druki Rp7 dla byych pracownikw ZOZ-u. Gwnym rdem przychodw Gospodarstwa s przychody dotyczce administrowania nieruchomociami w zakresie obejmujcym najem i dzieraw skadnikw majtkowych oraz usugi parkingowe. W 2009 roku przychody wynosiy: Plan po zmianach 3.944.042,00 z z tego; dziaalno parkingowa dziaalno zwizana z pobieraniem opat targowych

Wykonanie za 2009 rok

% wykonania

4.092.050,60 z 103,75 % 1.796.285,64 z 70.019,00 z 1.345.710,52 z 15.585,51 z 1.330.125,01 z

przychody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych, w tym; - przychody z najmu lokali mieszkalnych - przychody z najmu lokali uytkowych i rodkw trwaych

259

GOSPODARSTWO POMOCNICZE wpywy z usug, w tym; - usugi parkingowe - prowizja od pobranych opat targowych - pozostae usugi (refakturowanie kosztw energii, wywozu nieczystoci, dozoru, podatku od nieruchomoci i inne)

2.642.461,29 z 1.772.806,80 z 70.019,00 z 799.635,49 z 103.878,79 z 23.478,84 z 3.974.814,41 z 100,78 % 1.693.804,19 z 61.682,56 z 1.944.228,18 z 1.485.457,55 z 55.276,76 z 754.547,23 z 8.692,00 z 17.475,71 z 8.692,00 z 737.071,52 z 114.870,13 z

pozostae przychody (odsetki, pokrycie amortyzacji i inne) w tym; dziaalno parkingowa

Koszty i inne obcienia w kwocie 3.944.042,00 z z tego; dziaalno parkingowa dziaalno zwizana z pobieraniem opat targowych dotyczyy:

wynagrodze i pochodnych od wynagrodze, w tym; dziaalno parkingowa dziaalno zwizana z pobieraniem opat targowych

usug remontowych, w tym; dziaalno parkingowa z tego: - naprawa rodkw trwaych i wyposaenia, w tym; naprawa i konserwacja kas fiskalnych i wyposaenia, dziaalno parkingowa - remonty budynkw, przegldy okresowe i usuwanie awarii, z tego: ul. Komorowicka 23 roboty elektryczne, roboty blacharsko - dekarskie, konserwacja dwigu, naprawa drzwi, usunicie awarii kanalizacji, wymiana stolarki okiennej, remont elewacji ciany wschodniej, remont nawierzchni parkingu

ul. Grska 133 dozr techniczny i konserwacja dwigu zakoczenie wymiany okien, wymiana nawierzchni chodnikw, obrzey i nawierzchni trawnikw od frontu budynku, ul. Ikara 6 roboty elektryczne, wymiana stolarki okiennej i luksferw klatki schodowej, remont posadzki, malowanie klatki schodowej ul. Staszica 1 wymiana izolacji i naprawa tynkw, roboty dekarsko blacharskie ul. Reymonta 5 roboty elektryczne, czyszczenie kanalizacji, zakoczenie wymiany stolarki okiennej, wymiana zaworw grzejnikw CO na zawory termostatyczne

34.686,76 z

36.444,45 z

5.548,71 z 59.054,21 z

ul. Krasiskiego 30 dozr techniczny i konserwacja 51.901,08 z dwigu, wymiana bramki w ogrodzeniu oraz wymiana nawierzchni chodnika do windy, usunicie awarii kanalizacji, wymiana pokrycia dachu budynku gwnego, wymiana rur spustowych
260

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

ul. Winiowa 7 roboty elektryczne, usunicie awarii kanalizacji, rozbirka przybudwki wraz ze schodami zewntrznymi oraz naprawa elewacji budynku po dokonaniu robt rozbirkowych, przebudowa cian mietnika z wykonaniem nowej konstrukcji stalowej przykrywajcej mietnik, remont dachu, remont ogrodzenia, roboty budowlano naprawcze ul. Poniatowskiego 28 - usunicie awarii kanalizacji, roboty elektryczne, remont schodw zewntrznych, naprawa rynny spustowej ul. Powstacw lskich 8 roboty elektryczne, wymiana stolarki okiennej na okna z PCV, wykonanie ekspertyzy technicznej cian konstrukcyjnych budynku, usunicie awarii kanalizacji, malowanie klatki schodowej ul. Podgrna 13 naprawa tynkw cokou budynkw, usunicie awarii kanalizacji, roboty elektryczne

59.584,54 z

18.892,53 z

31.910,00 z

12.122,23 z

ul. Mostowa 1 roboty elektryczne, naprawa pieca co 47.403,77 z ekspertyza techniczna stropu, usunicie awarii kanalizacji, czciowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV19.230,56 z, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z wymian grzejnikw w oficynie, naprawa nawierzchni brukowej, roboty blacharsko-dekarskie ul. Olszwka 2 roboty dekarskie- blacharskie wymiana rynien i rur spustowych, naprawa kota co, wymiana izolacji na balkonie oraz wyoenie wykadziny ul. Legionw 9 usunicie awarii kanalizacji naprawa tynkw i malowanie pomieszczenia kotowni, malowanie klatki schodowej, naprawa bramy wjazdowej ul. Asnyka 14 wykonanie wazu dachowego 14.847,59 z

17.993,31 z

1.657,42 z

ul. Ikara 2 malowanie tynkw elewacji, remont kominw 52.974,45 z i murw ogniowych, remont dachu, czyszczenie kanalizacji ul. Czereniowa 22 remont instalacji centralnego ogrzewania z wymian grzejnikw i kota gazowego, naprawa dachu, czyszczenie kanalizacji ul. Cieszyska 413 remont instalacji centralnego ogrzewania z wymian grzejnikw i kota gazowego 53.414,20 z

53.500,00 z

wszystkie obiekty przegldy okresowe przewodw 70.266,14 z dymnych i wentylacyjnych, obsuga kotw gazowych, wymiennikowni oraz instalacji wewntrznych centralnego ogrzewania, ciepej i zimnej wody w okresie grzewczym, przegldy okresowe kotw CO, gazowych, instalacji gazowych wewntrznych w budynkach, przegldy okresowe instalacji elektrycznych wewntrznych

261

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

wydatkw biecych i innych obcie, w szczeglnoci; 1.276.039,00 z zakupu rodkw czystoci, materiaw biurowych, ganic, odziey ochronnej i roboczej, posikw regeneracyjnych dla pracownikw parkingowych, drobnego wyposaenia, paliwa do samochodu, energii, opat pocztowych, telekomunikacyjnych, wywozu nieczystoci, szkole, prowizji bankowych, usug transportowych, prawnych, informatycznych, kosztw odnieania, dezynsekcji, biletw autobusowych dla pracownikw parkingowych, ryczatw samochodowych, podatkw i opat, ubezpiecze, odpisw na ZFS, amortyzacji i innych zmniejsze, w tym: dziaalno parkingowa 199.654,64 z dziaalno zwizana z pobieraniem opat targowych 6.405,80 z

W budynku przy ul. Mostowej na wymian stolarki okiennej z drewnianej na PCV wydano kwot 45.953,37 z, w tym ze rodkw przeznaczonych w 2009 roku na remonty 19.230,56 z, natomiast kwot 26.722,81 z pokryto rodkami pochodzcymi z zysku 2008 roku. Biorc pod uwag przychody Gospodarstwa Pomocniczego w kwocie 4.092.050,60 z oraz koszty w kwocie 3.974.814,41 z w Gospodarstwie Pomocniczym na dzie 31 grudnia 2009 roku wystpi zysk brutto w wysokoci 117.236,19 z. Po odprowadzeniu do Urzdu Skarbowego podatku dochodowego od osb prawnych w kwocie 22.275,00 z zysk netto wynosi 94.961,19 z, ktry w poowie tj. w kwocie 47.480,60 z zostanie wpacony do budetu miasta w 2010 roku. Pozostaa w gospodarstwie kwota 47.480,59 z przeznaczona zostanie w 2010 roku na wymian rozpocztej w 2009 roku stolarki okiennej w budynku przy ul. Mostowej 1. Dziaalno gospodarstwa pomocniczego w podziale na poszczeglne rodzaje dziaalnoci: dziaalno zwizana z administrowaniem nieruchomociami w zakresie najmu i dzierawy skadnikw majtkowych: przychody 2.225.745,96 z koszty 2.219.327,66 z zysk brutto 6.418,30 z dziaalno parkingowa: przychody 1.796.285,64 z koszty 1.693.804,19 z zysk brutto 102.481,45 z dziaalno zwizana z pobieraniem opat targowych: przychody 70.019,00 z koszty 61.682,56 z zysk brutto 8.336,44 z Stan funduszu obrotowego gospodarstwa pomocniczego na 01.01.2009 rok wynosi 206.047,93 z, natomiast na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosi 226.805,71 z i obejmowa rodki pienine w kwocie 377.712,95 z, nalenoci netto 263.073,61 z i zobowizania w kwocie 413.980,85 z.

262

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

w zotych i groszach PRZYCHODY Stan funduszu obrotowego Plan pierwotny na pocztek roku KOSZTY I INNE OBCIENIA Stan funduszu obroowego na 31.12.2009r.

Dzia Rozdz.

Tre

Plan po zmianach

Wykonanie ogem

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie ogem

Zysk brutto

Podatek dochodowy od osb prawnych

Wpata do Zysk netto budetu (1/2 zysku)

zadania gminy
Gospodarstwo Pomocnicze przy 75097 Urzdzie Miejskim

750

206 047,93

3 513 924,00

3 944 042,00

4 092 050,60

3 513 924,00

3 944 042,00

3 974 814,41

117 236,19

22 275,00

94 961,19

47 480,60

226 805,71

Razem:

206 047,93

3 513 924,00

3 944 042,00

4 092 050,60

3 513 924,00

3 944 042,00

3 974 814,41

117 236,19

22 275,00

94 961,19

47 480,60

226 805,71

FUNDUSZE

G. FUNDUSZE

W Bielsku-Biaej funkcjonuj nastpujce fundusze celowe:

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla Miasta Bielska-Biaej, Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Miejski Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Dzia 710, Rozdzia 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla miasta Bielska - Biaej
=================================================================== Przychody i rozchody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla Miasta Bielska-Biaej w 2009 roku zostay ustalone nastpujcymi uchwaami i zarzdzeniami:

Uchwa Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 23.12.2008 r., Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-0151/2306/2009/BD z dnia 12.01.2009 r. Uchwa Nr XL/924/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 07.04.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-0151/2629/2009/BD z dnia 08.04.2009 r. Uchwa Nr XLIV/1022/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 30.06.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-0151/2868/2009/BD z dnia 30.06.2009 r. Uchwa Nr XLV/1069/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 25.08.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-0151/3013/2009/BD z dnia 26.08.2009 r.

Przychody za 2009 roku wykonano w kwocie: Plan po zmianach 1.263.047,16 z tj.: opaty za zgoszenia robt geodezyjnych i udostpnianie materiaw z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

Wykonanie % za 2009 rok wykonania 1.200.550,27 z 1.033.044,94 z 95,05 %

dofinansowanie z Wojewdzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, pozostae przychody (odsetki, kary umowne i inne).

100.000,00 z

67.505,33 z

264

FUNDUSZE Koszty i inne obcienia ogem 1.567.218,51 z dotycz: przeleww na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

1.281.311,81 z 103.230,20z 103.230,20 z 413.049,48 z 45.972,10 z

81,76 %

przeleww na Wojewdzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, obsugi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakupu materiaw i wyposaenia Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczeglnoci zakupu materiaw biurowych, papieru do kopiarki wielkoformatowej oraz subskrypcji oprogramowania komputerowego, zakupu licencji, urzdze i wyposaenia lokali niezbdnych do prowadzenia zasobu, zakupiono kserograf typu Konika Minolta Bizhub 162, usug zwizanych z modernizacj ewidencji gruntw i budynkw, w szczeglnoci: odebrano prace na obiektach Kamienica oraz I etap obiektu Stare Bielsko, prac nad odnowieniem zasobu, aktualizacj numerycznej mapy zasadniczej i tworzenie kopii zabezpieczajcych, wydatkw na remont mebli, kopiarek i innych urzdze obsugi serwisowej oprogramowania nadzoru nad pracami w zakresie ewidencji gruntw i numeracji porzdkowej nieruchomoci, aktualizacji klasyfikacji gruntw pozostaych rozchodw (prowizje bankowe).

4.843,40 z

523.349,20 z

33.090,96 z 561,20 z 20.355,70 z 27.743,60 z 2.551,00 z 3.334,77 z

Mniejsze wykonanie przychodw jest wynikiem oglnej sytuacji ekonomicznej, ilo zgosze robt geodezyjnych spada w porwnaniu do 2008 roku o 19,80 %. Ponadto, w wyniku nowelizacji ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne szereg jednostek (sdy, prokuratury, organy kontroli oraz jednostki administracji rzdowej i samorzdowej) zostao zwolnionych z opat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntw i budynkw. Mniejsze wykonanie kosztw i innych obcie zwizane jest przede wszystkim z tym, e warto niektrych prac ustalonych w wyniku postpowania o zamwienia publiczne okazaa si nisza od zakadanych. Ponadto nie zostay czciowo wykorzystane rodki przewidziane na przystosowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego do przejcia na nowy pastwowy ukad wsprzdnych 2000. Zgodnie z przepisami winno nastpi to w roku 2010, jednak na wskutek wytycznych Wojewdzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nastpio powane ograniczenie tych prac. Stan funduszu obrotowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 31 grudnia 2009 roku wynosi 258.315,78 z i obejmuje rodki pienine na rachunku bankowym w kwocie 314.363,39 z, nalenoci w kwocie 23.117,42 z oraz zobowizania w kwocie 79.165,03 z.

265

FUNDUSZE

Dzia 900, Rozdzia 90011 - Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej =============================================================
Przychody i rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku zostay ustalone nastpujcymi uchwaami i zarzdzeniami:

Uchwa Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 23.12.2008 r., Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-0151/2306/2009/BD z dnia 12.01.2009 r. Uchwa Nr XXXVIII/901/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 10.03.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/2546/2009/BD z dnia 11.03.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/2774/2009/BD z dnia 21.05.2009 r. Uchwa Nr XLV/1069/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 25.08.2009 r., Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-0151/3014/2009/BD z dnia 26.08.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-0151/3061/2009/BD z dnia 07.09.2009 r. Wykonanie za 2009 rok 878.600,37 z % wykonania 135,17 %

Przychody w 2009 roku wykonano w kwocie: Plan po zmianach 650.000,00 z tj.:

wpywy z Urzdu Marszakowskiego i z Wojewdzkiego 878.600,37 z Inspektoratu Ochrony rodowiska z tytuu opat za skadowanie odpadw, opat za szczeglne korzystanie z wd i urzdze wodnych, opat za pozostae rodzaje gospodarczego korzystania ze rodowiska i dokonywanie w nim zmian oraz z tytuu kar zwizanych z niewaciwym skadowaniem odpadw, kar z tytuu naruszenia zasad korzystania z wd i urzdze wodnych oraz kar za pozostae rodzaje gospodarczego korzystania ze rodowiska i dokonywanie w nim zmian. 863.130,45 z 714.804,80 z 335.000,00 z 82,82 %

Koszty i inne obcienia ogem dotycz:

realizowania zada modernizacyjnych i inwestycyjnych, sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej ochrona przeciwpowodziowa, w kwocie tej przyznano rodki na usuwanie szkd powodziowych na terenie Bielska - Biaej, realizowania zada modernizacyjnych i inwestycyjnych, sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej modernizacja obiektw i urzdze, w kwocie tej przyznano rodki na termoizolacj dachu budynku Zgromadzenia Sistr Szkolnych de Notre Dame przy ul. Schodowej 6 oraz termoizolacj budynku parafialnego przy ul. Schodowej 2, na wymian okien w budynku Szkoy Podstawowej nr 3 oraz Zgromadzenia Sistr Suebniczek NMP przy ul. w. Mikoaja 10,

369.000,00 z

266

FUNDUSZE wykonanie wza cieplnego w budynku rodowiskowego Centrum Pomocy przy ul. Sterniczej 8a, na modernizacj systemu ogrzewania dla mieszkacw miasta, wspomagania przedsiwzi w zakresie gospodarki odpadami, w kwocie tej przyznano rodki na zakup pojemnikw do segregacji odpadw w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej przy ul. Leszczyskiej 43, pozostaych rozchodw (prowizje bankowe). 10.000,00 z

804,80 z

Nisze wykonanie w kosztach i innych obcieniach wynika midzy innymi z faktu, e cz zada realizowanych ze rodkw Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej wykonano za mniejsze rodki ni planowano, ponadto nie wpyny dodatkowe wnioski, na ktre zarezerwowano rodki finansowe. Stan funduszu obrotowego Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosi 376.926,02 z i obejmuje rodki pienine na rachunku bankowym w kwocie 377.076,72 z oraz zobowizania w kwocie 150,70 z. .

Dzia 900, Rozdzia 90011 - Miejski Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej =============================================================
Przychody i rozchody Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki w 2009 roku zostay ustalone nastpujcymi uchwaami i zarzdzeniami:

Wodnej

Uchwa Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 23.12.2008 r., Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON-0151/2306/2009/BD z dnia 12.01.2009 r. Uchwa Nr XXXVIII/901//2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 10.03.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/2546/2009/BD z dnia 11.03.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/2774/2009/BD z dnia 21.05.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/2862/2009/BD z dnia 26.06.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/2979/2009/BD z dnia 31.07.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/2991/2009/BD z dnia 11.08.2009 r. Uchwa Nr XLV/1069//2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej z dnia 25.08.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/3014/2009/BD z dnia 26.08.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/3061/2009/BD z dnia 07.09.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/3256/2009/BD z dnia 10.11.2009 r. Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/3363/2009/BD z dnia 11.12.2009 r.

267

FUNDUSZE Przychody w 2009 roku wykonano w kwocie: Plan po zmianach 2.100.000,00 z tj.:

Wykonanie % za 2009 rok wykonania 3.409.826,80 z 11.600,00 z 162,37 %

wpywy wasne z tytuu opat i kar za usuwanie drzew i krzeww,

wpywy z Urzdu Marszakowskiego i z Wojewdzkiego 3.398.225,98 z Inspektoratu Ochrony rodowiska z tytuu opat za skadowanie odpadw, opat za szczeglne korzystanie z wd i urzdze wodnych, opat za pozostae rodzaje gospodarczego korzystania ze rodowiska i dokonywanie w nim zmian oraz z tytuu kar zwizanych z niewaciwym skadowaniem odpadw, kar z tytuu naruszenia zasad korzystania z wd i urzdze wodnych oraz kar za pozostae rodzaje gospodarczego korzystania ze rodowiska i dokonywanie w nim zmian, inne wpywy (odsetki). 3.104.388,90 z 0,82 z 2.645.139,71 z 85,21%

Koszty i inne obcienia ogem to:

edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa 194.273,89 z proekologicznych i zasady zrwnowaonego rozwoju, w kwocie tej midzy innymi sfinansowano zorganizowanie przez Modzieowy Orodek Socjoterapii im. T. Kociuszki turnieju ekologicznego wraz z konkursem na plakat ekologiczny, przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistw zorganizowanie Europejskiego Tygodnia Zrwnowaonego Transportu w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu w Bielsku-Biaej, propagowanie dziaa na rzecz ochrony rodowiska przyrodniczego w Bielsku-Biaej poprzez wydanie ulotki spalanie mieci, zakup ortofotomap miasta Bielska-Biaej, aktualizacj Planu gospodarki odpadami miasta Bielska-Biaej oraz programu ochrony rodowiska i inne, aparaturowa ocena stanu rodowiska przyrodniczego 43.071,04 z oraz sprzt badawczy, transportowy i cznociowy, w kwocie tej midzy innymi zakupiono czci zamienne do monitoringu systemu SANOA, zakupiono wyposaenie dla Wojskowej Stray Poarnej Jednostki Wojskowej w Bielsku-Biaej do likwidacji nadzwyczajnych zagroe rodowiska na terenie miasta oraz wyposaenie dla jednostek ratownictwa chemiczno ekologicznego Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Biaej, modernizacja obiektw i urzdze w celu ograniczenia 1.224.827,70 z szkodliwych oddziaywa na rodowisko przyrodnicze, w kwocie tej midzy innymi sfinansowano zaoenie termoregulatorw i odpowietrznikw oraz wymian okien w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 Poradnia Specjalistyczna dla Dzieci i Modziey z Wad
268

FUNDUSZE Wzroku, Suchu i Autyzmem przy ul. Sowackiego 45termomodernizacj budynku katechetycznego (Szkoa Podstawowa nr 29), termoizolacj budynku Jednostki Ratowniczo Ganiczej nr 3 Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej przy ul. Wapienickiej 12, termomodernizacj budynku kocioa p.w. w. Maksymiliana Kolbe w Aleksandrowicach, modernizacj ogrzewania w Budynku Aeroklubu Bielsko-Bialskiego przy ul. Cieszyskiej 321, , wymian okien w budynku Domu Kultury w Mikuszowicach lskich, wymian okien w budynku Przedszkola nr 11, Szkoy Podstawowej nr 3, 13, Zespou Szk Technicznych i Handlowych przy ul. Lompy 11, wymian okien w budynkach Szpitala Oglnego w Bielsku-Biaej przy ul. E.Plater 17 i czci budynkw przy ul. Wyspiaskiego 21 oraz wymian okien, drzwi balkonowych i modernizacj systemu ogrzewania dla mieszkacw miasta,

porzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej, 505.442,11 z w kwocie tej midzy innymi sfinansowano wykonanie odprowadzenia wd opadowych ul. Schodowa 4 i 6 Zgromadzenie Sistr Szkolnych de Notre Dame w Bielsku-Biaej, wykonanie przycza do kanalizacji sanitarnej z budynku parafialnego przy ul. Krakowskiej 243 Parafii Ewangelicko Augsburskiej oraz budowy przydomowych oczyszczalni ciekw i przyczy do kanalizacji sanitarnej budynkw mieszkacw Bielska- Biaej, ochrona przed powodzi, w kwocie tej sfinansowano 298.583,07 z usuwanie szkd powodziowych na terenie miasta Bielska-Biaej, projektowanie, zagospodarowanie i pielgnacja terenw 142.246,30 z zieleni miejskiej, terenw o szczeglnych walorach przyrodniczych, w kwocie tej przyznano midzy innymi rodki na: wycicie topoli, zasadzenie drzew i krzeww oraz pielgnacj drzew na terenie ogrodu Przedszkola Nr 25, zasadzenie krzeww oraz pielgnacj drzew na terenie Przedszkola Nr 54 i Przedszkola Integracyjnego nr 2, Szkoy Podstawowej nr 20, 27, urzdzenie i utrzymanie terenu zieleni oraz budow cieki edukacyjnej w Parku Dendrologicznym Zespou Szk Ogrodniczych im. St. Szumca przy ul. Akademii Umiejtnoci 1, pielgnacj drzew i krzeww ozdobnych, zaoenie skalniakw na terenie Domu Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych, zasadzenie drzew, krzeww oraz pielgnacj drzew na terenie parku przy Szpitalu Oglnym w Bielsku-Biaej ul. Wyspiaskiego 21,26 oraz zakup kosiarki samojezdnej i pojemnika do zbioru trawy i lici, pielgnacj pomnikw przyrody i terenw zielonych w obrbie miasta, dokumentacj fotograficzn pomnikw przyrody, szczepienia kasztanowcw i inne,

269

FUNDUSZE

wspomaganie dziaalnoci na rzecz ochrony zwierzt 18.434,40 z rodki te przeznaczono midzy innymi na opiek weterynaryjn nad bezdomnymi kotami, zakup karmy dla zwierzt, zorganizowanie festynu Zwierzaki, ach zwierzaki na terenie Osiedla Sonecznego, wspomaganie przedsiwzi w zakresie gospodarki odpadami 216.998,35 z rodki te przeznaczono midzy innymi na zakup konfiskatorw pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw (przeterminowanych lekw) na terenie miasta, na transport i unieszkodliwianie przeterminowanych lekarstw z punktw zbierania odpadw do miejsca ich unieszkodliwienia, zakup pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw na terenie Urzdu Miejskiego, budow punktu gromadzenia odpadw oraz zakup pojemnikw do segregacji odpadw dla Miejskiego Zarzdu Owiaty przy ul. Akademii Umiejtnoci 1a, zakup pojemnikw do segregacji odpadw dla oddziaw Szpitala Oglnego przy ul. Wyspiaskiego 26, zakup pojemnikw do segregacji odpadw dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielska-Biaej, unieszkodliwianie przeterminowanych odczynnikw chemicznych w Bielskiej Szkole Przemysowej przy ul. Sixta 20 oraz na unieszkodliwianie odpadw zawierajcych azbest z budynkw mieszkacw miasta, pozostae rozchody (prowizje bankowe). 1.262,85 z

Nisze wykonanie w kosztach i innych obcieniach wynika midzy innymi z faktu, e cz zada realizowanych ze rodkw Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej wykonano za mniejsze rodki ni planowano, ponadto nie wpyny dodatkowe wnioski, na ktre zarezerwowano rodki finansowe oraz cz zada przesunito do realizacji w latach nastpnych. Stan funduszu obrotowego Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosi 1.769.075,99 z i obejmuje rodki pienine na rachunku bankowym w kwocie 1.765.437,82 z, nalenoci w kwocie 4.376,22 z oraz zobowizania w kwocie 738,05 z.. Gospodark finansow funduszy celowych obrazuje zaczona tabela.

270

FUNDUSZE CELOWE

w zotych i groszach PRZYCHODY Stan funduszu obrotowego na pocztek roku KOSZTY I INNE OBCIENIA Stan funduszu obrotowego na 31.12.2009r.

Dzia

Rozdz .

Tre

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie ogem

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie ogem

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem 710 71030 Geodezyjnym i Kartograficznym dla Miasta Bielska-Biaej Powiatowy Fundusz 900 90011 Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

339 077,32 1 100 000,00 1 263 047,16 1 200 550,27 1 100 000,00

1 567 218,51 1 281 311,81

258 315,78

213 130,45

500 000,00

650 000,00

878 600,37

500 000,00

863 130,45

714 804,80

376 926,02

Miejski Fundusz 900 90011 Ochrony rodowiska 1 004 388,90 1 500 000,00 2 100 000,00 3 409 826,80 1 500 000,00 i Gospodarki Wodnej Razem: 1 556 596,67 3 100 000,00 4 013 047,16 5 488 977,44 3 100 000,00

3 104 388,90 2 645 139,71 1 769 075,99

5 534 737,86 4 641 256,32 2 404 317,79

RACHUNKI DOCHODW WASNYCH

H. RACHUNKI DOCHODW WASNYCH


Rachunki dochodw wasnych prowadzone s przy jednostkach budetowych i funkcjonuj od 2005 roku na mocy zmian wprowadzonych do ustawy o finansach publicznych. Dochody wasne s rodkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki budetowe na wyodrbnionych rachunkach bankowych. Zgromadzone na rachunku bankowym rodki finansowe, wykorzystywane s na pokrycie kosztw uzyskania tych dochodw, a take na statutow dziaalno jednostki budetowej. rodki pienine zgromadzone na wyodrbnionym rachunku bankowym mog by przeznaczone na finansowanie wydatkw biecych i inwestycyjnych zwizanych z uzyskiwaniem przez jednostk budetow dochodw wymienionych w ustawie o finansach publicznych lub uchwale organu stanowicego (art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.). Rachunki dochodw wasnych funkcjonoway w 2009 roku w nastpujcych jednostkach budetowych: Zadania gminy rodowiskowy Dom Samopomocy PODKOWA, dzia 852, rozdzia 85203 ========================================================== Plan Wykonanie % po zmianach za 2009 rok wykonania

Dochody ze sprzeday wyrobw wykonywanych przez osoby korzystajce z usug Domu i czciowej odpatnoci za obozy rehabilitacyjne uiszczane przez osoby korzystajce z usug Domu Przychody dotycz: 15.500,00 z 12.486,00 z dochodw z sprzeday wyrobw wykonanych przez uytkownikw rodowiskowego Domu Samopomocy, czciowej odpatnoci uytkownikw za obz rehabilitacyjny. Wydatki dotycz: 18.849,07 z 9.385,72 z przejazdu i odpatnoci za obz rehabilitacyjny w Lewinie Kodzkim, biletw wstpu do parkw, muzew, opat parkingowych i usug gastronomicznych w trakcie obozu, usug bankowych, dofinansowania zakupu stou do tenisa stoowego. 80,55 %

49,79 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31.12.2009 roku w kwocie 6.449,35 z zostan wykorzystane w 2010 roku na zakup materiaw i wyposaenia do pracowni terapeutycznych, na imprezy kulturalno - rozrywkowe oraz na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla uytkownikw Domu.

Dochody ze spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: darowizn pieninych. 5.500,00 z 5.350,00 z 97,27 %

Wydatki dotycz: 9.095,08 z 7.714,75 z przejazdu na spotkanie integracyjne w Czyowicach, pobytu na obozie w Lewinie Kodzkim, zakupu biletw do Teatru Lalek

84,82 %

272

RACHUNKI DOCHODW WASNYCH Banialuka, zakupu materiaw i drobnego wyposaenia do pracowni kulinarnej i rkodziea, dofinansowania zakupu stou do tenisa stoowego. rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31.12.2008 roku w kwocie 3.595,08 z oraz przychody uzyskane w 2009 roku zostay wykorzystane w 2009 roku na wyjazd integracyjny uytkownikw Domu do Czyowic oraz pobyt na obozie rehabilitacyjnym w Lewinie Kodzkim. Na 31 grudnia 2009 roku pozostay rodki pienine w kwocie 1.230,33 z, ktre zostan przeznaczone w 2010 roku na wyjazdy integracyjne i imprezy kulturalne dla uytkownikw Domu. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt, dzia 900, rozdzia 90013 ======================================================= Plan Wykonanie po zmianach za 2009 rok

% wykonania

Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: darowizn pieninych. 55.000,00 z 60.549,54 z 110,09 %

Wydatki dotycz: 102.714,70 z 86.852,33 z - wydatkw biecych - zakupu rodkw spoywczych oraz higienicznych dla zwierzt, narzdzi, sprztu medycznego, zakupu stou operacyjnego na wyposaenie Schroniska, usug bankowych i innych, - wydatkw inwestycyjnych - zakup boksw dla duych psw.

84,56 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31 grudnia 2008 roku w kwocie 47.714,70 z oraz uzyskane przychody w 2009 roku zostay wykorzystane na biece wydatki zwizane z utrzymaniem Schroniska oraz na wydatki inwestycyjne tj. zakup boksw dla duych psw. Na dzie 31 grudnia 2009 roku pozostay na rachunku bankowym rodki w kwocie 21.411,91 z, ktre bd wykorzystane w 2010 roku na biece wydatki zwizane z funkcjonowaniem Schroniska. Zadania powiatu Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej, dzia 754, rozdzia 75411 ======================================================== Plan Wykonanie po zmianach za 2009 rok

% wykonania

Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: darowizn pieninych. 45.100,00 z 10.000,00 z 22,17 %

Wydatki dotycz: 45.100,00 z zakupu sprztu ratownictwa drogowego.

10.000,00 z

22,17 %

273

RACHUNKI DOCHODW WASNYCH

Mniejsze wykonanie przychodw wynika z uzyskania mniejszych wpyww z tytuu darowizn pieninych, spowodowao to mniejsze wykonanie wydatkw.

Dochody z odszkodowa i wpat za utracone lub uszkodzone mienie Przychody dotycz: 21.040,00 z 21.039,26 z 23.106,64 z 100,00 % 94,83 %

Wydatki dotycz: 24.366,68 z napraw uszkodzonych pojazdw poarniczych.

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31.12.2008 roku w kwocie 3.326,68 z oraz uzyskane przychody w 2009 roku zostay wykorzystane na napraw uszkodzonych pojazdw poarniczych. Pozostae na 31 grudnia 2009 roku rodki pienine w kwocie 1.259,30 z zostan wykorzystane w 2010 roku na neutralizacj sorbentw. Zesp Placwek Opiekuczo Wychowawczych, dzia 852, rozdzia 85201 Plan po zmianach

Wykonanie za 2009 rok

% wykonania

Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: darowizn pieninych. 70.000,00 z 26.577,00 z 37,97 %

Wydatki dotycz: 94.613,54 z 41.802,83 z zakupu; drobnego wyposaenia (awki ogrodowe), odziey, bielizny, obuwia, pocieli, artykuw higieniczno kosmetycznych i szkolnych, sodyczy, owocw, lekw, podrcznikw szkolnych, opat za przejazd dzieci do szk, biletw wstpu na ciank wspinaczkow, do kina, teatru, prowizji bankowych, naprawy i konserwacji ganic w pomieszczeniach wychowankw, ubezpieczenia samochodu subowego, bada profilaktycznych i kontrolnych wychowankw i innych wydatkw.

44,18 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na koniec 2008 roku w kwocie 24.613,54 z oraz uzyskane przychody w 2009 roku zostay wykorzystane na wydatki zwizane z potrzebami wychowankw. Na dzie 31 grudnia 2009 roku pozostay rodki pienine w kwocie 9.387,71 z, ktre bd wykorzystane w 2010 roku na organizacj zimowego wypoczynku wychowankw, zakup odziey, obuwia, rodkw higieniczno-kosmetycznych oraz artykuw szkolnych dla wychowankw.

274

RACHUNKI DOCHODW WASNYCH

Dom Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych, dzia 852, rozdzia 85202 ========================================================= Plan Wykonanie po zmianach za 2009 rok

% wykonania

Dochody uzyskiwane z dziaalnoci usugowej Przychody dotycz: 1.600,00 z 2.014,08 z dochodw z narzutw na obiady sprzedawane pracownikom. Wydatki dotycz: 2.625,87 z 2.482,47 z zakupu rodkw czystoci i wyposaenia (mikser), usug bankowych. 125,88 %

94,54 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na koniec 2008 roku w kwocie 1.025,87 z oraz przychody uzyskane w 2009 roku zostay wydane w 2009 roku na zakup wyposaenia i rodkw czystoci dla pensjonariuszy. Pozostae rodki na rachunku bankowym w kwocie 557,48 z bd wykorzystane w 2010 roku na zakup rodkw czystoci i na prowizje bankowe.

Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: darowizn pieninych. 1.500,00 z 610,00 z 40,67 %

Wydatki dotycz: 2.493,52 z zakupu rodkw czystoci, materiaw opatrunkowych.

1.603,52 z

64,31 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na koniec 2008 roku w kwocie 993,52 z oraz uzyskane przychody w 2009 roku zostay wydane na zakup rodkw czystoci i materiaw opatrunkowych. Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych, dzia 852, rozdzia 85202 ====================================================== Plan po zmianach

Wykonanie za 2009 rok

% wykonania

Dochody uzyskiwane z dziaalnoci usugowej Przychody dotycz: 7.000,00 z 4.103,89 z dochodw z narzutw na obiady sprzedawane pracownikom i dla osb ze rodowiska. Wydatki dotycz: 10.793,00 z 4.619,73 z zakupu; mebli do pracowni garncarskiej, materiaw do terapii zajciowej dla mieszkacw, obuwia, odziey, jednorazowych naczy na imprez dla mieszkacw,, kwiatw do ogrodu przy Domu, zakup lekw, usug bankowych, zapaty za opraw muzyczn na imprezach dla mieszkacw, za wywz mieci, 58,63 %

42,80 %

275

RACHUNKI DOCHODW WASNYCH dopaty mieszkacom do usug przegldu aparatu suchowego oraz wykonania zdj rentgenowskich. rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31 grudnia 2009 roku w kwocie 3.277,16 z zostan wydane w 2010 roku na spotkania i imprezy integracyjne dla mieszkacw oraz biece wydatki Domu.

Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: Wydatki dotycz: 5.000,00 z 5.000,00 z 0 z 0 z

W zwizku z brakiem darczycw w 2009 roku nie uzyskano adnych przychodw z tytuu darowizn pieninych, dlatego te nie wystpiy adne wydatki z tego tytuu. Dom Pomocy Spoecznej Dom Nauczyciela, dzia 852, rozdzia 85202 ====================================================== Plan Wykonanie po zmianach za 2009 rok

% wykonania

Dochody uzyskiwane z dziaalnoci usugowej Przychody dotycz: 1.800,00 z 1.763,84 z dochodw z narzutw na obiady sprzedawane pracownikom i dla osb ze rodowiska. 2.081,88 z Wydatki dotycz: zakupu; rodkw ywnoci na poczstunek dla goci, lekw i rodkw opatrunkowych. 1.188,63 z 97,99 %

57,09 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31 grudnia 2009 roku w kwocie 857,09 z zostan wydane w 2010 roku na zakup lekw i rodkw opatrunkowych dla mieszkacw Domu. Dom Pomocy Spoecznej HOSPICJUM, dzia 852, rozdzia 85202 ==================================================== Plan Wykonanie po zmianach za 2009 rok

% wykonania

Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: darowizn pieninych. 10.000,00 z 4.090,00 z 40,90 %

Wydatki dotycz: 15.142,98 z 3.380,69 z zakupu; kwiatw dla jubilatw z okazji 100-lecia urodzin, rodkw ywnoci (woda mineralna, napoje), lekw dla mieszkacw domu.

22,33 %

rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym na 31 grudnia 2008 roku w kwocie 5.142,98 z oraz uzyskane przychody w 2009 roku zostay wydane w 2009 roku na wydatki zwizane z potrzebami mieszkacw.
276

RACHUNKI DOCHODW WASNYCH Na 31 grudnia 2009 roku na rachunku bankowym pozostay rodki w kwocie 5.852,29 z, ktre bd wykorzystane w 2010 roku na biece wydatki, w tym zakup lekw, artykuw spoywczych, wody mineralnej dla mieszkacw Domu.

Podbeskidzki Orodek Interwencji Kryzysowej, dzia 852, rozdzia 85220 ======================================================== Plan Wykonanie po zmianach za 2009 rok Dochody ze spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej Przychody dotycz: Wydatki dotycz: 500,00 z 539,76 z 0 z 0 z

% wykonania

W zwizku z brakiem darczycw w 2009 roku nie uzyskano adnej darowizny pieninej, a wic nie wystpiy wydatki z tego tytuu, rodki pienine, ktre pozostay na rachunku bankowym z ubiegego roku w kwocie 39,76 z bd wykorzystane w 2010 roku. Gospodark rachunkw dochodw wasnych obrazuje zaczona tabela.

277

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKW DOCHODW WASNYCH


w zotych i groszach Dochody Nazwa jednostki prowadzcej rachunek dochodw wasnych (rda dochodw) Dzia Rozdzia 1 2 Razem zadania gminy 852 85203 rodowiskowy Dom Samopomocy "PODKOWA" Dochody ze sprzeday wyrobw wykonywanych przez osoby korzystajce z usug Domu i czciowej odpatnoci za obozy rehabilitacyjne uiszczane przez 85203 osoby korzystajce z usug Domu Dochody ze spadkw, zapisw i darowizn w postaci 85203 pieninej 90013 Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i 90013 darowizn w postaci pieninej Razem zadania powiatu 754 754 754 852 852 75411 Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i 75411 darowizn w postaci pieninej Dochody z odszkodowa i wpat za utracone lub 75411 uszkodzone mienie 85201 Zesp Placwek Opiekuczo - Wychowawczych Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i 85201 darowizn w postaci pieninej 3 rodki pienine na
poczatek roku

Wydatki
rodki pienine na

Plan pierwotny 5 51 000,00 21 000,00

Plan po zmianach 6 76 000,00 21 000,00

Wykonanie ogem 7 78 385,54 17 836,00

Plan pierwotny 8 51 000,00 21 000,00

Plan po zmianach 9 130 658,85 27 944,15

Wykonanie 31.12.2009r. ogem 10 103 952,80 17 100,47 11 29 091,59 7 679,68

4 54 658,85 6 944,15

852 852 900 900

3 349,07 3 595,08 47 714,70 47 714,70 39 217,23 3 326,68 0,00 3 326,68 24 613,54 24 613,54

15 500,00 5 500,00 30 000,00 30 000,00 121 600,00 25 000,00 25 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00

15 500,00 5 500,00 55 000,00 55 000,00 163 540,00 66 140,00 45 100,00 21 040,00 70 000,00 70 000,00

12 486,00 5 350,00 60 549,54 60 549,54 70 198,07 31 039,26 10 000,00 21 039,26 26 577,00 26 577,00

15 500,00 5 500,00 30 000,00 30 000,00 121 600,00 25 000,00 25 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00

18 849,07 9 095,08 102 714,70 102 714,70 202 757,23 69 466,68 45 100,00 24 366,68 94 613,54 94 613,54

9 385,72 7 714,75 86 852,33 86 852,33 88 184,51 33 106,64 10 000,00 23 106,64 41 802,83 41 802,83

6 449,35 1 230,33 21 411,91 21 411,91 21 230,79 1 259,30 0,00 1 259,30 9 387,71 9 387,71

w zotych i groszach Dochody Nazwa jednostki prowadzcej rachunek dochodw wasnych (rda dochodw) Dzia Rozdzia 1 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 2 3 rodki pienine na
poczatek roku

Wydatki
rodki pienine na

Plan pierwotny 5 3 100,00 1 600,00 1 500,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 500,00 500,00 172 600,00

Plan po zmianach 6 3 100,00 1 600,00 1 500,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 1 800,00 1 800,00 10 000,00 10 000,00 500,00 500,00 239 540,00

Wykonanie ogem 7 2 624,08 2 014,08 610,00 4 103,89 4 103,89 0,00 1 763,84 1 763,84 4 090,00 4 090,00 0,00 0,00 148 583,61

Plan pierwotny 8 3 100,00 1 600,00 1 500,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 500,00 500,00 172 600,00

Plan po zmianach 9 5 119,39 2 625,87 2 493,52 15 793,00 10 793,00 5 000,00 2 081,88 2 081,88 15 142,98 15 142,98 539,76 539,76 333 416,08

Wykonanie 31.12.2009r. ogem 10 4 085,99 2 482,47 1 603,52 4 619,73 4 619,73 0,00 1 188,63 1 188,63 3 380,69 3 380,69 0,00 0,00 192 137,31 11 557,48 557,48 0,00 3 277,16 3 277,16 0,00 857,09 857,09 5 852,29 5 852,29 39,76 39,76 50 322,38

4 2 019,39 1 025,87 993,52 3 793,00 3 793,00 0,00 281,88 281,88 5 142,98 5 142,98 39,76 39,76 93 876,08

85202 Dom Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych 85202 Dochody uzyskiwane z dziaalnoci usugowej Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i 85202 darowizn w postaci pieninej 85202 Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych 85202 Dochody uzyskiwane z dziaalnoci usugowej Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i 85202 darowizn w postaci pieninej 85202 Dom Pomocy Spoecznej "Dom Nauczyciela" 85202 Dochody uzyskiwane z dziaalnoci usugowej 85202 Dom Pomocy Spoecznej "HOSPICJUM" Dochody z dobrowolnych spadkw, zapisw i 85202 darowizn w postaci pieninej 85220 Podbeskidzki Orodek Interwencji Kryzysowej Dochody ze spadkw, zapisw i darowizn w postaci 85220 pieninej RAZEM

PODSUMOWANIE

I. PODSUMOWANIE:
Przystpujc do podsumowania wykonania budetu Miasta Bielska-Biaej warto na wstpie wspomnie, e w obliczu globalnego kryzysu finansowego nasz kraj jako jedyny w Unii Europejskiej odnotowa dodatni dynamik wzrostu PKB. Wprawdzie polska gospodarka pozostawaa w minionym roku pod wpywem zawirowa na wiatowych rynkach, jednake nasze przedsibiorstwa wykazay si du odpornoci na dekoniunktur. Wskanik PKB wedug wstpnych szacunkw Gwnego Urzdu Statystycznego by realnie wyszy o 1,7% w porwnaniu z 2008 rokiem. W pierwszej poowie 2009 r. udao si bowiem utrzyma wzrost sprzeday detalicznej i popytu wewntrznego, co pozwolio w pewnym stopniu zrwnoway spadek popytu zewntrznego. Sprzyjajce notowania naszej waluty wobec euro i dolara przeoyy si na zachowanie rwnowagi w eksporcie i imporcie. W kompensowaniu skutkw kryzysu w Polsce due znaczenie mia te napywajcy strumie funduszy unijnych, bezporednio i porednio (np. niemieckie dopaty do nowych samochodw) aktywizujcy popyt inwestycyjny. Mimo tych pozytywnych symptomw trzeba ubiegy rok zaliczy do trudnych pod wzgldem jakoci funkcjonowania finansw publicznych w naszym kraju. Naley pamita, e nawet przy niewielkim wzrocie PKB dochody z wielu podatkw mogy spada, a utrzymywanie si minimalnego wzrostu gospodarczego nie pozwolio unikn wzrostu napi budetowych. W kontekcie tego, ju w poowie 2009 r. resort finansw przedstawi nowe szacunki wpyww pastwa z podatkw, w tym dochodowych, w ktrych maj swoje udziay samorzdy terytorialne. Koniecznym stao si zweryfikowanie budetw lokalnych, bowiem na etapie konstruowania projektw tych budetw przyjto pierwotnie wzrost dochodw z udziaw w PIT i CIT w oparciu o prognozy rzdowe. Dla naszego Miasta ubiegy rok rwnie by trudny biorc pod uwag pierwotne zaoenia budetu, z jakimi wchodzio Miasto w 2009 rok, a koniecznoci ich pniejszej weryfikacji. Dochody budetu Miasta Bielska-Biaej w 2009 r. przyniosy niepene wykonanie planu po zmianach, tj. 99,10%, co przy wykonaniu dochodw za 2008 r. na poziomie 103,92% planu po zmianach plasuje miniony rok budetowy na niekorzystnej pozycji. Naley tu zaznaczy, e gdyby Miasto nie dokonao w 2009 r. korekty wpyww z PIT to wskanik wykonania dochodw byby jeszcze niszy.

280

PODSUMOWANIE Warto jednak bliej przyjrze si wykonaniu w obrbie poszczeglnych rde dochodw by dostrzec, e Miasto cho dotknite skutkami spowolnienia gospodarczego, wci skutecznie opierao si tym niekorzystnym zjawiskom poprzez pozyskiwanie, wci na dobrym poziomie, dochodw wasnych. To one w 2009 r. najbardziej zasiliy budet Miasta w rodki finansowe. Sprawia to, e budet Bielska-Biaej nadal odznacza si du samodzielnoci, bowiem proporcja dochodw wasnych do dochodw ogem uksztatowaa si w 2009 r. na poziomie 55,99%. Z dochodw wasnych gminy i powiatu uzyskano w minionym roku prawie 385 mln z, zostay one wykonane w 103,65% planu po zmianach. Na drugim miejscu mona wymieni wpywy z subwencji oglnej dla gminy i powiatu, ktre przyniosy dochody w wysokoci ponad 162 mln z i rodki z budetu Unii Europejskiej, ktre przyniosy wpywy w wysokoci ponad 75 mln z, tj. 79,77% planu po zmianach. Wrd dochodw wasnych gminy najlepiej zrealizowano zaplanowane wpywy z pozostaych dochodw gminy (169,42% planu po zmianach), otrzymano bowiem m.in. odszkodowanie w wysokoci prawie 5 mln z od Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad za 68 dziaek przejtych pod drogi. Bardzo dobre wykonanie widoczne jest wrd dochodw z majtku gminy (120,49%). Najwiksze wpywy wygenerowaa tu sprzeda mieszka komunalnych, gdy w ubiegym roku wci utrzymywa si wysoki popyt na te lokale. Wysoko zostay zrealizowane rwnie wpywy z podatkw i opat gminy (102,42% planu po zmianach) czyli o blisko 8 mln wicej ni w 2008 roku. Najwiksze dochody przynis tu podatek od nieruchomoci, ponad 105 mln z. W porwnaniu z rokiem 2008 przybyo bowiem w podatku od nieruchomoci od osb fizycznych ponad 2 tysice nowych pozycji do opodatkowania . Podatek od czynnoci cywilnoprawnych da wpywy w wysokoci ponad 8 mln z, a podatek od rodkw transportowych ponad 5 mln z. Natomiast, zarwno udziay gminy w PIT (100,22% planu po zmianach), jak i CIT (84,95% planu po zmianach) day w 2009 r. wykonanie na poziomie niszym anieli w 2008 roku. Tu przede wszystkim widoczny by wpyw dekoniunktury na finanse budetu pastwa, a w konsekwencji na lokalne budety samorzdowych jednostek sektora finansw publicznych, w tym naszego Miasta. W lipcu 2009 r. resort finansw poda komunikat o znacznym obnieniu - o 14,5% w stosunku do pierwotnych zaoe, prognozowanych wpyww z PIT do budetu pastwa, ktre stanowi podstaw do naliczania udziaw jednostek samorzdu terytorialnego. W zwizku z t informacj Miasto zmuszone zostao do skorygowania planu w obrbie udziaw gminy i powiatu w PIT. cznie zatem plan udziaw gminy i powiatu zmniejszono o ponad 17 mln z, tj. o 9,3% pierwotnego planu.
281

PODSUMOWANIE Nie korygowano natomiast planu w zakresie CIT, z uwagi na to, e skala wpyww z tego tytuu jest mniejsza (dochody z CIT stanowi 2,1% dochodw ogem), a ponadto zaoono e przewidywane wysze wpywy z innych tytuw (np. podatku od nieruchomoci) zrekompensuj ubytek dochodw z CIT-u. Dochody wasne powiatu w 2009 r. day wykonanie na poziomie 101,12% planu po zmianach. Wrd nich, najwysze wykonanie planu przyniosy podatki i opaty powiatu (113,81% planu po zmianach), w tym opata komunikacyjna ponad 3 mln z, w zwizku z wiksz iloci rejestracji pojazdw. Wysoki poziom realizacji wpyww widoczny by rwnie wrd dochodw z majtku powiatu (107,24%). Ponadplanowe wpywy uzyskano tu z wpat z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci (127,17% planu po zmianach). Tak korzystny wynik uzyskano gwnie dziki sprzeday 14 lokali mieszkalnych w budynkach stanowicych wasno miasta na prawach powiatu oraz w zwizku z oddaniem w uytkowanie wieczyste 5 dziaek o cznej powierzchni ponad 1 hektara. Dobrze zrealizowano take pozostae dochody powiatu, przyniosy one wpywy na poziomie 104,63% planu po zmianach. Wrd nich najwysze wpywy otrzymano z usug - ponad 3 mln z, w tym przede wszystkim z odpatnoci za pobyt w domach pomocy spoecznej cznie prawie 2 mln z. Podobnie jak w przypadku gminy, take w dochodach powiatu zaobserwowano nisze wykonanie dochodw w zakresie wpyww z udziaw w PIT (100,15%) i CIT (84,47%). Jak ju wyej wspomniano, rwnie i tutaj w obliczu niepokojcych sygnaw z Ministerstwa Finansw o spodziewanym duym ubytku wpyww do budetu pastwa z podatkw, konieczne byo skorygowanie zaplanowanych dochodw Miasta. Natomiast wpywy z subwencji oglnej zarwno dla gminy i powiatu zostay wykonane w penej wysokoci planu po zmianach. Miasto otrzymao cz owiatow subwencji oglnej o ponad 4 mln wysz dla gminy i o ponad 8 mln wysz dla powiatu w porwnaniu do 2008 roku. Resort finansw kilkakrotnie w cigu ubiegego roku dokonywa zwikszenia planu tej czci subwencji dla gminy i powiatu, gwnie na dofinansowanie wyposaenia w sprzt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektw szk i placwek owiatowych oraz nowych pomieszcze do nauki, a take w celu dofinansowania odpraw dla nauczycieli. Naley jednak zaznaczy, e rodki otrzymywane z subwencji s wci niewystarczajce wobec szerokiej gamy zada owiatowych realizowanych przez Gmin i rosncych potrzeb w tym zakresie. W ubiegym roku Ministerstwo Finansw przekazao

282

PODSUMOWANIE rwnie rodki w kwocie 5 mln z na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Lipnickiej wraz z przebudow obiektw mostowych w Bielsku-Biaej, a take rodki w ramach czci rwnowacej subwencji oglnej dla powiatu. Z kolei dotacje celowe z budetu pastwa uksztatoway si na poziomie podobnym jak w latach ubiegych tj. cznie 98,93% planu po zmianach. Wrd nich widoczne jest due zrnicowanie poziomu wykonania wpyww. Jedynie dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej zostay wykonane w 100,00% planu po zmianach. Wrd pozostaych dotacji widoczny jest nieco niszy poziom wykonania. Ma to m.in. zwizek z kosztami realizacji niektrych zada. W przypadku niszych kosztw realizacji zwrcono bowiem niewykorzystan cz rodkw otrzymanych z dotacji. Z kolei w innym przypadku, mimo przyznania okrelonej kwoty dotacji, ostatecznie otrzymano wpywy do wysokoci faktycznie zgoszonych potrzeb przez jednostki budetowe bezporednio realizujce zadania. Miasto finansowao realizacj zada w 2009 roku rwnie z dotacji z funduszy celowych. W przypadku gminy otrzymano z tego tytuu z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpywy w kwocie 19.680,00 z. rodki te przeznaczono na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, tj. wyjazdw na tzw. zielone szkoy. Otrzymano rwnie dotacj w kwocie 23.641,00 z z przeznaczeniem na termomodernizacj budynku Przedszkola Nr 32 w Bielsku-Biaej. Dla powiatu natomiast wpyny rodki w kwocie 296.410,00 z. Wpywy te przeznaczone zostay na termomodernizacj budynku Zespou Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych w Bielsku-Biaej. Wrd rde dochodw budetu Miasta w minionym roku bardzo wan pozycj zajmoway rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej. W 2009 roku, podobnie jak w ubiegych latach, realizowano wiele projektw w oparciu o te rda finansowania. W przypadku gminy otrzymano rodki w kwocie 24.594.038,65 z, a powiat zasiliy dochody w wysokoci 50.726.197,23 z. W ramach zada gminy realizowano bardzo wany projekt pn. Budowa hali wielofunkcyjnej sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Biaej. W 2009 r. otrzymano czciow refundacj poniesionych nakadw z tego tytuu w wysokoci 13,1 mln z. Zostaa rwnie zawarta umowa na dofinansowanie projektu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Pisudskiego 47 w Bielsku-Biaej.
283

PODSUMOWANIE Z uwagi jednak na przeduajce si procedury przetargowe w 2009 r. nie rozpoczto realizacji tego zadania. W ubiegym roku Miasto otrzymao refundacj wydatkw w kwocie 10,1 mln z poniesionych w latach 2007-2008 na realizacj projektu pn. Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Biaej. Oprcz projektw inwestycyjnych, realizowano take w ramach zada gminy tzw. projekty mikkie. Naley do nich m.in. projekt Bielsko-Biaa czy ludzi edycja II dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Spoecznego. Ponadto, pozytywnie zakoczono realizacj kilku przedsiwzi, tj.: dwch projektw w ramach Programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS - Dwiki Europy i Dziedzictwo Kulturowe finansowanych przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji, projektu pn. Bielsko-Biaa w Euroregionie Beskidy aktywny wypoczynek, projektu pn. Midzynarodowy rajd rowerowy BielskoBiaa Frydek-Mistek ylina Bielsko-Biaa. W trakcie realizacji pozosta projekt pn. Wystawa IMAGINE w Beskidach najlepsze europejskie przykady poszanowania energii i rodowiska. Cz rodkw na powysze zadania gmina otrzymaa w 2009 r., natomiast cz rodkw wpynie dopiero po pozytywnej weryfikacji zoonych wnioskw o refundacj, co nastpi po zakoczeniu i podsumowaniu kolejnych etapw prac, bd po cakowitym wykonaniu danego projektu. W obrbie zada powiatu rwnie wdroono szereg projektw inwestycyjnych. Wrd zada inwestycyjnych dofinansowywanych ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kontynuowano w minionym roku projekt pn. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodlegoci) w Bielsku-Biaej, ktry zakoczony zostanie w roku biecym. W 2009 r. otrzymano z tego tytuu rodki unijne w kwocie 45,6 mln z. Ponadto, w trakcie realizacji znajduje si projekt pn. Przebudowa ul. Bestwiskiej

w Bielsku-Biaej. W 2009 r. nie otrzymano rodkw unijnych na to zadanie, bowiem wniosek o refundacj zoono w marcu br. Zakoczono natomiast projekty wykonywane w latach 2007-2009, tj.: Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Biaej na ktry zosta zoony wniosek o refundacj i Restrukturyzacja wraz z modernizacj Szpitala Oglnego im. dr E. Wojtyy w Bielsku-Biaej, gdzie otrzymano rodki w kwocie 4,5 mln z. W 2009 roku z uwagi na przeduajce si procedury przetargowe nie udao si rozpocz waciwej realizacji projektu pn. Modernizacja bazy dydaktycznej dla ksztacenia ustawicznego

i praktycznego II etap w Bielsku-Biaej. Powyszy projekt bdzie zatem kontynuowany w biecym roku budetowym.

284

PODSUMOWANIE Realizowano rwnie projekty mikkie w ramach zada powiatu, tj. kontynuowano projekt Wicej-Sprawniej, ktrego zakoczenie przewidziane jest w roku biecym, a take realizowano i zakoczono dwa projekty pn.: Nauka drog sukcesu na lsku oraz Eurostypendium drog do dyplomu. Wszystkie finansowane byy ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Wykonywano take kilka projektw w ramach programu Uczenie si przez cae ycie COMENIUS, tj. Wizyty przygotowawcze seminarium kontaktowe, a take Europejski Ogrd Comeniusa i ycie jest posikiem, te dwa ostatnie kontynuowane bd do 2011 roku. Z kolei w ramach programu Uczenie si przez cae ycie Leonardo da Vinci realizowano i zakoczono projekt stay pn. Doskonalenie umiejtnoci zawodowych uczniw w zawodzie technik hotelarstwa. W 2009 r. otrzymano rwnie rodki na realizacj programu pn. Patno obszarowa w ramach systemw wsparcia bezporedniego, ktre przeznaczone zostay dla Zespou Szk Ogrodniczych

w Bielsku-Biaej. Miasto otrzymao z budetu Unii Europejskiej cznie ponad 50 mln z na dofinansowanie projektw w ramach zada powiatu. Pozostaa cz rodkw wpynie dopiero po ostatecznym rozliczeniu realizacji przedmiotowych zada i pozytywnym rozpatrzeniu wnioskw o refundacj poniesionych nakadw. Podsumowujc wykonanie dochodw budetu za 2009 r. trzeba podkreli, e nasze Miasto dziki odpowiedniej polityce finansowej i szybkiej reakcji na sygnay o zagroeniu wykonania wpyww utrzymao realizacj dochodw budetu Miasta na dobrym poziomie. Jednak aby zrealizowa wydatki, konieczne byo skorzystanie z kredytu bankowego. W 2009 roku wydatkowano ponad 754,4 mln z, co stanowi 89,65% planu, w tym: na wydatki biece na wydatki majtkowe 503,1 mln z, tj. 96,53% planu, 251,3 mln z, tj. 78,46% planu.

Biorc pod uwag wykonanie wydatkw biecych, ktre wynosi 96,53% naley stwierdzi, e budet zosta wykonany prawidowo. Ponadto taki poziom wydatkw jest wynikiem poczynionych oszczdnoci w rnych dziedzinach, jak rwnie niszych kosztw obsugi kredytw i poyczek. Nie zostaa take rozdysponowana caa kwota zaplanowanej rezerwy oglnej, ktr dysponuje Prezydent Miasta. W zakresie gospodarowania rodkami finansowymi w owiacie, ju od kilku lat wystpuje konieczno uzupeniania budetu owiaty pomimo spadku liczby uczniw. W 2009 roku wydatki na owiat zamkny si kwot 238,6 mln z. Dla porwnania w 2008 roku wydatki wyniosy 227,6 mln z, natomiast w 2007 roku 206,8 mln z.
285

PODSUMOWANIE W ramach wydatkw biecych wykonanych zostao wiele prac remontowych. Na zadania remontowe w 2009 roku wydatkowano 21,3 mln z, a wic o ponad 3,5 mln z wicej ni w 2008 roku. Na remonty drg gminnych i powiatowych w 2009 roku przeznaczono 9,6 mln z (w 2008 r. 4,4 mln z), na remonty szk i placwek owiatowych 7,8 mln z. Ogem w 2009 roku wykonano wydatki majtkowe na kwot 251,3 mln z, co stanowio a 33,31% budetu ogem. Dla porwnania w 2008 roku wydatki majtkowe wykonano na kwot 165 mln z, tj. 26,39% budetu ogem (analogicznie w 2007 roku wydatki majtkowe wynosiy ponad 105 mln z, co stanowio 19,73% budetu ogem). Warto rwnie zaznaczy, e kwotowo wydatki majtkowe za 2009 rok s ponad piciokrotnie wysze ni w 2003 roku (52 mln z). W zakresie wydatkw majtkowych niszy procent ich wykonania (78,46%) zwizany jest przede wszystkim z brakiem wykorzystania rodkw w ramach zada: 1. Modernizacja bazy dydaktycznej dla ksztacenia ustawicznego i praktycznego II etap oraz Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Pisudskiego 47 (s to zadania, na ktre zostay zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013. Rozpoczcie robt budowlanych byo jednak niemoliwe ze wzgldu na przeduajce si procedury przetargowe); 2. Budownictwo komunalne budynki mieszkaniowe (dugotrwaa procedura uzyskania decyzji administracyjnych oraz przeduajca si procedura przetargowa miay wpyw na to, e umow z wykonawc na budow budynku przy ul. Wapiennej Solskiego podpisano dopiero 20 listopada 2009 roku rodki na zadanie zostay zabezpieczone w budecie miasta w 2010 roku); 3. Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska Biaej (ze wzgldu na przesunicie terminu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji); 4. Modernizacja Pywalni START przy ulicy Startowej (wyduona procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow oraz przeduajca si procedura przetargowa); 5. Rozwj infrastruktury turystycznej Subregionu Poudniowego Infrastruktura turystyczno rekreacyjna na Dbowcu i Szyndzielni w Bielsku-Biaej (z uwagi na konieczno zmiany zakresu rzeczowego projektu z powodu wczenia obszaru objtego projektem do sieci NATURA 2000 i zwizanym z tym brakiem zgody Regionalnej

286

PODSUMOWANIE Dyrekcji Ochrony rodowiska na realizacj czci inwestycji, a take potrzeby uzyskania odpowiednich opinii i zezwole); oraz z niezrealizowanymi w peni inwestycjami drogowymi. W zakresie inwestycji drogowych nie wykorzystano w caoci rodkw, midzy innymi z powodu: uzyskania oferty cenowej niszej ni zakadano w kosztorysach inwestorskich. Najwiksze oszczdnoci uzyskano midzy innymi na: rozbudowie ul. Bestwiskiej (0,4 mln z), ul. Kolistej (2 mln z), ul. Mazacowickiej Katowickiej (0,6 mln z), przeduajcych si terminw wydawania decyzji administracyjnych zwizanych z odszkodowaniami, jak rwnie z negocjacjami z dotychczasowymi wacicielami nieruchomoci. W zwizku z tym nie udao si wykona wszystkich zakadanych wykupw pod rozbudow ulic: Waowej, Pisudskiego, Sobieskiego, Wilczej,

Krysztaowej Niepodlegoci, Spdzielcw Stawowej, Bestwiskiej i innych, na czn kwot 5,1 mln z, ze wzgldu na konieczno wykonania sieci kanalizacyjnej przez spk AQUA S.A., realizacja czci inwestycji zostaa przesunita na 2010 rok (np. przebudowa ul. Ks. Brzski). Pomimo duego stopnia zaawansowania robt (77,33%), nie wykorzystano w peni zaplanowanych rodkw na przebudow odcinka drogi krajowej nr 52

(ul. Wyzwolenia/Niepodlegoci) w Bielsku-Biaej. Nie wykorzystano take w peni rodkw na zadanie pn. Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychliskiego (w przypadku tego zadania niewydatkowane rodki stanowi oszczdnoci w wyniku zmniejszenia kosztw budowy owietlenia, nie wypacono rwnie penego wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji projektowej). W ramach wydatkw majtkowych realizowanych byo wiele zada inwestycyjnych. W 2009 roku zakoczono realizacj nastpujcych zada: 1. 2. 3. 4. Przebudow wiaduktu kolejowego w cigu ulicy Grayskiego, Przebudow skrzyowania ulic Katowickiej i Mazacowickiej, Przebudow ulicy 11 Listopada, ulicy Barlickiego, ul. Przechd Schodowy, Budow ulicy Sarni Potok (zadanie zostao dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007 2013; czna kwota dofinansowania wynosi 3.185.625,79 z),
287

PODSUMOWANIE 5. 6. 7. 8. Przebudow ulicy Wrzosowej, Przebudow odwodnienia ulicy Korczaka i ulicy Kosynierw, Budow ulicy Traugutta, odcinek od ulicy Budowlanych do ulicy Sowackiego, Budow Stranicy PSP wraz z siedzib Komendy Miejskiej w Bielsku-Biaej przy ul. Leszczyskiej 43 finansowan z dotacji celowej z budetu pastwa oraz rodkw z budetu Miasta, Powiatu, a take okolicznych Gmin (zakoczono i oddano do uytku inwestycj rozpoczt w 2003 roku), 9. Budow Przedszkola w dzielnicy Mikuszowice lskie obiekt przekazano do eksploatacji w padzierniku 2009 roku, 10. Modernizacj pywalni Panorama przy ulicy Konopnickiej 5, 11. W ramach zadania pn. Modernizacja osiedlowych boisk trawiastych do piki nonej wykonano modernizacj boiska przy ul. Broniewskiego. Ponadto wybudowano rwnie chodniki przy podstawowych cigach komunikacyjnych midzy innymi wzdu ulicy Midzyrzeckiej (wybudowano rwnie kanalizacj deszczow) oraz ulicy Wyzwolenia na odcinku od ulicy Zagrody do ulicy Krzemionki. Przebudowano rwnie chodnik wzdu ulicy Wyzwolenia na odcinku od ulicy Przyjani do ulicy Sucharskiego. Zakoczono take budow cieki rowerowej wzdu ulicy Lotniczej o dugoci okoo 300 m. Wiele bardzo wanych inwestycji w Miecie byo w 2009 roku w trakcie realizacji, m.in.: 1) Budowa hali wielofunkcyjnej sportowo, widowiskowo, wystawienniczej

w Bielsku-Biaej (47,8 mln z) stopie zaawansowania robt na zadaniu wynosi 70%, planowane zakoczenie marzec 2010 roku, 2) Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodlegoci)

w Bielsku-Biaej (80,4 mln z) stopie zaawansowania robt na zadaniu wynosi 77,33%, planowane zakoczenie inwestycji przypada na padziernik 2010 roku, 3) Przebudowa ulicy Lipnickiej wraz z przebudow obiektw mostowych (11,8 mln z), 4) Rozbudowa ukadu komunikacyjnego w cigu ulic Komorowickiej, Pisudskiego, Waowej i Barlickiego (1,8 mln z), 5) Przebudowa ulicy Sobieskiego (w ramach zadania inwestycyjnego Miasto uzyskao dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokoci 2.336.332,21 z na projekt pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Bielsku Biaej etap II i V),

288

PODSUMOWANIE 6) Przebudowa ulicy Bestwiskiej (w padzierniku 2009 roku zawarto umow o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007 2013. czna warto dofinansowania wynosi 29.414.442,74 z). W ramach etapu I rozbudowy ul. Bestwiskiej wykonano etap Ia budowa ronda na skrzyowaniu ulic Komorowickiej i Daszyskiego, 7) Przebudowa ulicy Ks. Brzski w Bielsku Biaej na odcinku od ulicy Wsplnej do ulicy Wsplnej etap II (w sierpniu 2009 roku zawarto umow o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007 2013. czna warto dofinansowania wynosi 3.522.120,56 z), 8) Przebudowa ulicy Kolistej z przedueniem do ulicy Karbowej (8 mln z), 9) Przebudowa ulicy Witosa (1,9 mln z), 10) Rozbudowa Stranicy OSP w Starym Bielsku na potrzeby bazy

szkoleniowo operacyjnej (0,5 mln z), 11) Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychliskiego (11,5 mln z), 12) W ramach zadania pn. Modernizacja 15 boisk sportowych zlokalizowanych przy placwkach owiatowych wykonano boiska wielofunkcyjne o nawierzchni

poliuretanowej przy Gimnazjum Nr 11, przy Zespole Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych oraz przy Zespole Szk Oglnoksztaccych (LO im. A. Asnyka). Ponadto naley zaznaczy, e wiele innych prac jest w trakcie realizacji. Dotyczy to zarwno zada inwestycyjnych jak i remontowych. W ramach zadania Restrukturyzacja wraz z modernizacj Szpitala Oglnego

im. dr Edmunda Wojtyy w Bielsku Biaej, Miasto pozyskao rodki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007 2013, w wysokoci 4.500.288,40 z, jako refundacja wydatkw poniesionych na dostosowanie Pawilonu nr 1 Szpitala Oglnego do wymogw prawa, usprawnienie komunikacji midzy poszczeglnymi pawilonami, remont dachu oraz doposaenie placwki. W zakresie inwestycji owiatowych ze rodkw budetu miasta przy udziale poyczki i dotacji z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizowano termomodernizacj budynku Szkoy Podstawowej Nr 6 przy ulicy Brodziskiego 3 oraz termomodernizacj budynku Przedszkola Nr 32 przy ulicy Bystrzaskiej 37, a take termomodernizacj budynku Zespou Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych przy ulicy Filarowej 52.
289

PODSUMOWANIE Ponadto przebudowano stowk na potrzeby warsztatw szkolnych Zespou Szk Gastronomicznych i Handlowych przy ulicy Filarowej 52, wykonano termomodernizacj budynku Szkoy Podstawowej Nr 24 przy ul. ywieckiej 239 oraz termomodernizacj budynku Przedszkola Nr 44 przy ulicy Sobieskiego 171. W celu poprawy poziomu bezpieczestwa zakupiono i zainstalowano monitoring w Szkoach Podstawowych Nr 1 i 29 oraz w Gimnazjum Nr 11 i 16, w Zespole Szk Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, a take Zespole Szk Samochodowych

i Oglnoksztaccych. Kontynuowano take porozumienie midzy Miastem a Komend Miejsk Policji dotyczce zapewnienia rodkw w wysokoci 0,5 mln z na dodatkowe patrole policjantw w najbardziej zagroonych rejonach miasta. Rwnie wiele prac modernizacyjnych w obiektach owiatowych realizowanych byo z Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (wymiana okien). Ponadto w 2009 roku zmodernizowano budynek obka przy ul. Pod Grodziskiem 4. Warto w tym miejscu zaznaczy, e wychodzc naprzeciw oczekiwaniom spoecznym w budecie miasta na 2010 rok zagwarantowano rodki na adaptacj budynku przy ul. Brodzinskiego 22 z przeznaczeniem na obek. W trakcie roku wykonano rwnie nowe instalacje owietlenia na 44 ulicach o dugoci okoo 10,57 km zabudowujc cznie 235 opraw. Realizowano take zadanie pn. Przebudowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Skrzydlewskiego i ulicy Spdzielcw oraz Budowa parku wypoczynkowego przy ulicy Wyzwolenia. W zakresie zada dotyczcych instytucji kultury realizowano: modernizacj urzdze scenicznych w Teatrze Lalek Banialuka, przebudow Domu Kultury w Lipniku, zakupy inwestycyjne dla Bielskiego Centrum Kultury (1,3 mln z) - zakupiono autokar turystyczny Mercedes Benz Tourismo 15 RHD oraz agregat prdotwrczy, zakupy inwestycyjne w Teatrze Polskim (m.in. reflektory do owietlenia sceny, mikroporty do wzmocnienia gosu wykonawcw), przebudow instalacji centralnego ogrzewania w Ksinicy Beskidzkiej, zmodernizowano wentylacj w budynku Galerii BWA. Nie rozpoczto modernizacji budynku z powodu braku dofinansowania z Unii Europejskiej.
290

PODSUMOWANIE Wiele zada inwestycyjnych realizowanych byo przez zakady budetowe. Zakad Gospodarki Mieszkaniowej z wasnych rodkw i dotacji z budetu miasta dokona adaptacji obiektw na lokale mieszkalne oraz modernizacji i termorenowacji budynkw mieszkalnych na terenie miasta. Ponadto wyremontowano 123 lokale mieszkalne stanowice pustostany, w tym 51 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz 72 lokale mieszkalne z przeznaczeniem na lokale zamienne i dla osb ujtych na listach przydziau mieszka. W Miejskim Zakadzie Komunikacyjnym z dotacji z budetu miasta oraz wasnych rodkw, zakupiono samochd dostawczy (BUS) wyposaony w urzdzenia do naprawy zdefektowanych autobusw i wiat przystankowych, 3 autobusy klasy MINI, 2 busy do przewozu osb niepenosprawnych, 6 wiat przystankowych. Zakoczono modernizacj budynku warsztatu napraw gwnych. Zapacono nalene raty za 10 sztuk autobusw Solaris Urbino 12 zakupionych w 2006 roku, 10 sztuk autobusw Mercedes Citaro K zakupionych w 2007 roku oraz 10 sztuk autobusw Mercedes Citaro zakupionych w 2008 roku, a take za 5 sztuk autobusw Solaris Urbino 12 zakupionych w 2009 roku. Realizowano rwnie wiele zada z Gminnego Programu Przeciwdziaania i Rozwizywania Problemw Alkoholowych, w tym finansowano dziaanie wietlic rodowiskowych, prowadzenie zaj sportowych, profilaktycznych i terapeutycznych. Realizowane byy take prace spoecznie uyteczne, na ktre przeznaczono prawie 1,4 mln z. Wiele zada modernizacyjnych i inwestycyjnych sucych ochronie rodowiska i gospodarki wodnej wykonano ze rodkw Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczyo to gwnie realizacji zada modernizacyjnych i inwestycyjnych sucych ochronie rodowiska, porzdkowania gospodarki

wodno-ciekowej,

projektowania i

pielgnacji

terenw zieleni miejskiej, edukacji

ekologicznej, wspomagania przedsiwzi gospodarki odpadami, modernizacji obiektw i urzdze w celu ograniczenia szkodliwych oddziaywa na rodowisko przyrodnicze. Naley take zaznaczy, e majc na uwadze ochron rodowiska Miasto w 2009 r. kontynuowao Program Ograniczenia Niskiej Emisji (wymiana kotw wglowych w budynkach

291

PODSUMOWANIE jednorodzinnych), przy udziale poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. W 2009 roku zostay zapacone raty kredytu EBI, BGK, Pekao S.A. oraz poyczek w WFOiGW w cznej wysokoci ponad 14,3 mln z, a take nalene odsetki, prowizje i inne koszty od zacignitych przez Miasto kredytw i poyczek w kwocie 3,6 mln z. Naley podkreli, e budet roku 2009 zosta uchwalony z planowanym deficytem, ktrego rdem pokrycia mia by kredyt bankowy w wysokoci 150 mln z. W zwizku ze spadkiem koniunktury gospodarczej spowodowanym kryzysem ekonomicznym w kraju, a take koniecznoci podtrzymania realizacji wanych inwestycji dla miasta (zwaszcza tych z udziaem rodkw z budetu Unii Europejskiej), w trakcie roku powikszono planowany kredyt bankowy do kwoty 160 mln z. Jednak ze z wzgldu na poczynione oszczdnoci oraz nisze ni planowano wykonanie inwestycji, Miasto uruchomio kredyt w wysokoci 90 mln z, ktry bdzie spacany do 2019 roku. Naley zaznaczy, e pomimo tego kredytu zaduenie Miasta jest jak dotychczas bezpieczne. Potwierdzeniem tego faktu jest kolejna aktualizacja oceny wiarygodnoci kredytowej (ratingu) dla Miasta Bielska-Biaej dokonana w 2009 roku przez Fitch Ratings. We wrzeniu 2009 roku komitet ratingowy Fitch Raitngs podnis Miastu dugoterminowe

midzynarodowe ratingi dla zaduenia w walucie krajowej i zagranicznej z poziomu BBB do poziomu BBB +, a take krajowy rating dugoterminowy z poziomu A+ do poziomu AA . Ponadto komitet uzna, e perspektywa ratingw jest stabilna. Podniesienie ratingw Miasta odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne, bezpieczne wskaniki obsugi zaduenia, ostron polityk finansow oraz zdywersyfikowan gospodark lokaln. Stabilna perspektywa ratingw odzwierciedla oczekiwania Fitch`a, e Miasto bdzie cile kontrolowa wydatki operacyjne, co pozwoli mu utrzyma dobre wyniki. Warto rwnie zaznaczy, e Miasto Bielsko-Biaa jest jednym z dwch Miast w Polsce, ktrym w 2009 roku zosta podniesiony rating. Naley take podkreli, e w 2009 roku Miasto zajmowao rwnie bardzo wysokie pozycje w rankingach: 1. Miasta najatrakcyjniejsze dla biznesu - ranking prestiowego magazynu Forbes opublikowany w kwietniu 2009 r. Bielsko-Biaa uplasowao si na trzecim miejscu w kategorii atrakcyjno duych miast oraz zajo drugie miejsce w kategorii co wybiera zagranica,
292

PODSUMOWANIE 2. Ranking samorzdw 2009 dziennika Rzeczpospolita 11-12 lipca 2009 r. w kategorii miasta na prawach powiatu - Bielsko-Biaa uplasowao si na dziewitym miejscu w kraju. W kategorii Najwiksze wybrane inwestycje samorzdowe na 36 miast Bielsko-Biaa uplasowao si na pitym miejscu z inwestycj - Budowa wiaduktu w cigu drogi krajowej nr 52 wydatki zaplanowane na rok 2009 w 96,0 mln z. W kategorii Fundusze unijne miasta na prawach powiatu Bielsko-Biaa uplasowao si na drugim miejscu w kraju. 3. Wydatki inwestycyjne samorzdw na infrastruktur techniczn ranking tygodnika Wsplnota 24 padziernika 2009 r. w kategorii miasta na prawach powiatu Bielsko-Biaa uplasowao si na dziesitym miejscu, 4. Ranking zaduenia gmin, powiatw i wojewdztw tygodnika Wsplnota z 5 grudnia 2009 r. kategoria miasta na prawach powiatu Zaduenie w kocu 2008 r. jako procent dochodw budetowych - czterdzieste miejsce; Nowo zacignity dug jako procent wydatkw majtkowych w 2008 r. trzydzieste sidme miejsce. Przedkadajc niniejsze sprawozdanie z realizacji budetu Miasta Bielska-Biaej za 2009 rok wnosz o jego rozpatrzenie i akceptacj.

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

293

Zacznik Nr 1

Wykaz uchwa i zarzdze zwikszajcych lub zmniejszajcych budet miasta w 2009 roku

w zotych i groszach

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Uchway Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej Uchwaa Nr XXXVI/862/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku Uchwaa Nr XXXVII/884/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku Uchwaa Nr XXXVIII/901/2009 z dnia 10 marca 2009 roku Uchwaa Nr XL/924/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku Uchwaa Nr XLI/950/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku Uchwaa Nr XLII/981/2009 z dnia 12 maja 2009 roku Uchwaa Nr XLIII/992/2009 z dnia 2 czerwca 2009 roku Uchwaa Nr XLIV/1021/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku Uchwaa Nr XLV/1069/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 roku Uchwaa Nr XLVII/1097/2009 z dnia 22 wrzenia 2009 roku Uchwaa Nr XLVIII/1116/2009 z dnia 13 padziernika 2009 roku Uchwaa Nr XLIX/1130/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku Uchwaa Nr L/1155/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku Razem uchway: zwikszenia (+) zmniejszenia (-)

Dochody 1 540 839,46 200,00 376 866,80 -900 000,00 291 330,45 -7 986,00 10 425 880,35 188 143,64 5 772 826,01 -1 500,00 1 441 645,61 -47 788,61 25 236 259,13 -17 705 309,84 1 361 504,06 661 238,25 -61 986,00 10 178 417,97 -49 384,73 870 395,40 -158 820,00 58 345 547,13 -18 932 775,18 Dochody 9 534,00 -95 093,00

Wydatki 33 567 475,56 1 832 589,00 376 866,80 -900 000,00 485 359,37 10 351 943,18 218 143,64 6 352 260,01 -1 500,00 1 676 085,61 -600 000,00 26 001 633,13 -22 057 389,00 3 021 654,69 -1 660 150,63 1 764 305,86 -1 165 053,61 19 730 809,97 -9 601 776,73 5 683 412,80 -158 820,00 111 062 539,62 -36 144 689,97 Wydatki 9 534,00 -95 093,00

II Zarzdzenia Prezydenta Miasta 1 Zarzdzenie Nr ON-0151/2487/2009/BD z dnia 27 lutego 2009 roku

Zacznik Nr 1

Zarzdzenie Nr ON-0151/2549/2009/BD z dnia 12 marca 2009 roku

239 715,00 Dochody 7 184,00 3 028 000,00 101 600,00 105 364,00 458 353,11 137 153,00 5 876,77 103 950,00 -2 498,00 81 155,07 61 550,00 244 144,00 1 047 000,00 364 021,00 1 046 367,00 -535 594,00 7 260,00 104 796,00 195 059,00 -2 687 483,00 136 811,00 Dochody

239 715,00 Wydatki 7 184,00 3 028 000,00 101 600,00 105 364,00 458 353,11 137 153,00 5 876,77 103 950,00 -2 498,00 81 155,07 61 550,00 244 144,00 1 047 000,00 364 021,00 1 046 367,00 -535 594,00 7 260,00 104 796,00 195 059,00 -2 687 483,00 136 811,00 Wydatki

II Zarzdzenia Prezydenta Miasta 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Zarzdzenie Nr ON-0151/2556/2009/BD z dnia 18 marca 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/2587/2009/BD z dnia 24 marca 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/2630/2009/BD z dnia 8 kwietnia 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/2639/2009/BD z dnia 15 kwietnia 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/2709/2009/BD z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/2749/2009/BD z dnia 13 maja 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/2775/2009/BD z dnia 25 maja 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/2803/2009/BD z dnia 4 czerwca 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/2846/2009/BD z dnia 18 czerwca 2009 roku Zarzdzanie Nr ON-0151/2869/2009/BD z dnia 30 czerwca 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/2970/2009/BD z dnia 17 lipca 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/2980/2009/BD z dnia 31 lipca 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/2990/2009/BD z dnia 11 sierpnia 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/2995/2009/BD z dnia 17 sierpnia 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3033/2009/BD z dnia 31 sierpnia 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3051/2009/BD z dnia 3 wrzenia 2009 roku Zarzdzenie Nr ON-0151/3067/2009/BD z dnia 15 wrzenia 2009 roku Zarzadzenie Nr ON-0151/3093/2009/BD z dnia 28 wrzenia 2009 roku

II Zarzdzenia Prezydenta Miasta

Zacznik Nr 1

21 Zarzdzenie Nr ON-0151/3095/2009/BD z dnia 30 wrzenia 2009 roku 22 Zarzdzenie Nr ON-0151/3136/2009/BD z dnia 7 padziernika 2009 roku 23 Zarzdzenie Nr ON-0151/3146/2009/BD z dnia 13 padziernika 2009 roku 24 Zarzdzenie Nr ON-0151/3180/2009/BD z dnia 19 padziernika 2009 roku 25 Zarzadzenie Nr ON-0151/3217/2009/BD z dnia 26 padziernia 2009 roku 26 Zarzdzenie Nr ON-0151/3228/2009/BD z dnia 30 padziernika 2009 roku 27 Zarzdzenie Nr ON-0151/3247/2009/BD z dnia 5 listopada 2009 roku 28 Zarzdzenie Nr ON-0151/3257/2009/BD z dnia 10 listopada 2009 roku 29 Zarzdzenie Nr ON-0151/3298/2009/BD z dnia 19 listopada 2009 roku 30 Zarzdzenie Nr ON-0151/3329/2009/BD z dnia 2 grudnia 2009 roku 31 Zarzdzenie Nr ON-0151/3374/2009/BD z dnia 22 grudnia 2009 roku 32 Zarzdzenie Nr ON-0151/3387/2009/BD z dnia 28 grudnia 2009 roku Razem zarzdzenia: zwikszenie (+) zmniejszenie (-)

-56 767,00 738,00 110 772,00 -1 420,00 154 619,00 -1 285,00 19 949,00 25 347,00 588 390,00 2 596 855,00 -1 114 097,00 107 039,63 -709 718,00 86 596,00 -1 134 600,00 1 284 196,00 9 414,00

-56 767,00 738,00 110 772,00 -1 420,00 154 619,00 -1 285,00 19 949,00 25 347,00 588 390,00 2 596 855,00 -1 114 097,00 107 039,63 -709 718,00 86 596,00 -1 134 600,00 1 284 196,00 9 414,00

12 468 808,58 -6 338 555,00

12 468 808,58 -6 338 555,00

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

Zacznik Nr 2 ZESTAWIENIE KREDYTW I POYCZEK MIASTA BIELSKO-BIAA w zotych i groszach Stan zaduenia na 31.12. 2004
1 2 3

Lp.

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2005


4

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2008


7

2006
5

2007
6

2009
8

2010
9

I.

Kredyty
Powszechna Kasa Oszczdnoci Bank Polski S.A. Oddzia w Bielsku-Biaej ul. 11 Listopada 15 43-300 Bielsko-Biaa

98 363 611,00

82 757 813,00

73 020 740,51

57 642 125,00

63 481 722,90

139 192 925,51

16 418 725,27

1. Umow kredytow zawarto 1.08.1997 r.


na kwot 30.000.000,00 z Kredyt przeznaczony na finansowanie przedsiwzi inwestycyjnych oraz I etap budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Bielsko-Biaa Bank Pekao S.A. Oddzia w Bielsku-Biaej ul. Ks. Stojaowskiego 23 43-300 Bielsko-Biaa

9 000 000,00

6 000 000,00

3 000 000,00

2. Umow kredytow zawarto 5.10.1998 r.


na kwot 16.300.000,00 z Kredyt przeznaczony na finansowanie i refinansowanie przedsiwzi inwestycyjnych Gminy Bielsko-Biaa Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100, boulevard Kondrad Adenauer Luksemburg

6 520 000,00

4 890 000,00

3 260 000,00

1 630 000,00

3. Umow kredytow zawarto 27.10.2000 r.

w Luksemburgu i 3.11.2000 r. w Bielsku-Biaej na kwot 22.000.000,00 EUR Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych Gminy Bielsko-Biaa

82 843 611,001)

71 867 813,002)

64 859 740,513)

54 586 594,044)

56 531 526,745)

48 717 943,066)

6 943 742,827)

Lp.

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2004 2005


4

Stan zaduenia na 31.12. 2006


5

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2008


7

2007
6

2009
8

2010
9

2
Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 Warszawa

4. Umow kredytow zawarto 20.01.2006 r.


na kwot 1.954.000,00 z Kredyt przeznaczony na sfinansowanie I etapu modernizacji i przebudowy sieci uzbrojenia terenu na Starwce w Bielsku-Biaej Bank Pekao S.A. Oddzia w Bielsku-Biaej ul. Ks. Stojaowskiego 23 43-300 Bielsko-Biaa

1 901 000,008)

1 425 530,96

950 196,16

474 982,45

474 982,45

5. Umow kredytow zawarto 23.12.2008 r.


na kwot 35.000.000,00 z Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budetu Miasta Bielska-Biaej w 2008 r. Bank Pekao S.A. Oddzia w Bielsku-Biaej ul. Ks. Stojaowskiego 23 43-300 Bielsko-Biaa Umow kredytow zawarto 23.11.2009 r.

6.000.000,009)

0,00

6. na kwot 160.000.000,00 z
Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budetu Miasta Bielska-Biaej w 2009 r. oraz spat zobowiza z tytuu wczeniej zacignietych poyczek i kredytw

90.000.000,0010)

9 000 000,00

1)

Kredyt na kwot 22.000.000,00 EUR pocignity w latach 2002-2004 w trzech transzach z EBI bdzie spacony w 26 rwnych procznych ratach w wysokoci 845.107,69 EUR poczwszy od 2004 do 2016 r. z tym, e ostatnia rata bdzie wynosia 872.307,75 EUR Warto zaduenia z tytuu wszystkich zacignitych transz po spacie 2 pierwszych rat przeliczona na 31.12.2004 r. Warto zaduenia z tytuu wszystkich zacignitych transz kredytu w EBI po spacie 4 rat w 2004 i 2005 r., po przeliczeniu na 31.12.2005 r. Warto zaduenia z tytuu wszystkich zacignitych transz kredytu w EBI po spacie 6 rat w latach 2004-2006, po przeliczeniu na 31.12.2006 r. Warto zaduenia z tytuu wszystkich zaciagnitych transz kredytu w EBI po spacie 8 rat w latach 2004-2007, po przeliczeniu na 31.12.2007 r. Warto zaduenia z tytuu wszystkich zaciagnitych transz kredytu w EBI po spacie 10 rat w latach 2004-2008 r., po przeliczeniu na 31.12.2008 r. Warto zaduenia z tytuu wszystkich zaciagnitych transz kredytu w EBI po spacie 12 rat w latach 2004-2009 r., po przeliczeniu na 31.12.2009 r. Zaplanowane na 2010 r. spaty rat w cznej wysokoci 1.690.215,38 EUR (od wszystkich trzech transz) po kursie 4,1082 nastpi 15.06 i 15.12.2010 r. Kredyt zacigniety w 2006 r. w BGK, przyznany na kwot 1.954.000,00 z, a pocignity w wysokoci 1.901.000,00 z, zostanie spacony w 48 ratach miesicznych po 39.604,00 z poczwszy od stycznia 2007 r. do grudnia 2010 r. W latach 2007 - 2009 zostay zapacone raty w cznej wysokoci 1.426.017,55 z natomiast z harmonogramu spaty wynika, e powinno to by 1.425.752,00 z. Nadpata w spacie kapitau w kwocie 265,55 z w latach 2007-2009 r. wynika z faktu, i Bank przy dokonaniu wczeniejszej spaty przez Gmin (tj. w innym dniu ni dzie spaty), nalicza nisze odsetki ni wykazane w harmonogramie spat, wic pozostae wpacone odsetki zalicza na poczet spaty kapitau. Zatem przyjmujc, e kolejne spaty nastapi w rwnych ratach po 39.604,00 z (oprcz zapaconej 22.01. raty w kwocie 39.650,95 z i 25.02. raty w wysokoci 39.477,94 z) zgodnie z harmonogramem spat, to ostatnia rata wyniesie 39.417,56 z. W 2010 r. zaplanowane spaty 12 rat w cznej kwocie 474.982,45 z (w tym raty zapacone 22.01. w wysokoci 39.650,95 z i 25.02. w kwocie 39.477,94 z) bd nastpowa 25-go dnia kadego miesica. Kredyt pocignity kocem 2008 r. w kwocie 6.000.000,00 z zosta w caoci spacony 2.01.2009 r. Kredyt pocignity kocem 2009 r. na kwot 90.000.000,00 bdzie spacony w 20 rwnych procznych ratach w wysokoci 4.500.000,00 z poczwszy od 20 czerwca 2010 r. do 20 grudnia 2019 r. W 2010 r. zaplanowane spaty dwch rat w cznej kwocie 9.000.000,00 z (kada po 4.500.000,00 z) nastpi 20.06.i 20.12.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Lp.

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2004 2005


4

Stan zaduenia na 31.12. 2006


5

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2008


7

2007
6

2009
8

2010
9

1. II.

Poyczki
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

346 313,00

915 166,00

1 772 551,84

2 409 321,61

4 294 264,51

5 549 103,02

686 228,00

1. Umow poyczki zawarto 12.12.2003 r.


na kwot 39.465,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Modernizacja wza cieplnego w budynku Gimnazjum Nr 1" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

1 097,00

2. Umow poyczki zawarto 24.06.2004 r.


na kwot 120.869,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Domu dla Bezdomnych" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

120 869,00

90 660,00

60 440,00

3. Umow poyczki zawarto 25.11.2004 r.


na kwot 52.390,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Modernizacja wza cieplnego w budynku Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

29 000,00

52 390,00

39 390,00

4. Umow poyczki zawarto 29.11.2004 r.


na kwot 60.345,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Modernizacja wza cieplnego w budynku Szkoy Podstawowej Nr 20"

60 345,00

45 345,00

30 345,00

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2004


1 2
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

Stan zaduenia na 31.12. 2005


4

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2008


7

2006
5

2007
6

2009
8

2010
9

5. Umow poyczki zawarto 30.11.2004 r.


na kwot 479.505,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 25" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

135 002,00

479 505,0011)

419 505,00

359 505,00

299 505,00

239 505,00

60 000,00

6. Umow poyczki zawarto 14.03.2005 r.


na kwot 247.266,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

247 266,0012)

216 266,00

185 266,00

154 266,00

123 266,00

31 000,00

7. Umow poyczki zawarto 4.07.2006 r.


na kwot 698.127,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 28" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umow poyczki zawarto 11.07.2005 r. na kwot 308.479,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 42"

698 126,8413)

654 126,84

566 126,84

478 126,84

88 000,00

8.

308 479,0014)

288 479,00

248 479,00

208 479,00

40 000,00

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2004


1 2
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umow poyczki zawarto 7.08.2007 r. na kwot 621.857,77 z

Stan zaduenia na 31.12. 2005


4

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2008


7

2006
5

2007
6

2009
8

2010
9

9. Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.:


"Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcze do atmosfery miasta Bielska-Biaej z budynkw jednorodzinnych z indywidualnymi kotami wglowymi w latach 2007-2008-etap I" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umow poyczki zawarto 21.11.2007 r. na kwot 455.418,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 1" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umow poyczki zawarto 14.05.2008 r. na kwot 1.848.000,00 z

621 857,7715)

588 243,77

521 015,77

67 228,00

10.

300 087,00

455 418,0016)

423 418,00

64 000,00

11. Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.:


"Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcze do atmosfery miasta Bielska-Biaej z budynkw jednorodzinnych z indywidualnymi kotami wglowymi w latach 2007-2008-etap II"

1.827 086,9017)

1 718 500,00

196 400,00

rdo i data pozyskania, przeznaczenie (tytu inwestycji) 2004


1 2
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

Stan zaduenia na 31.12. 2005


4

Planowane (umowne) kwoty spaty rat kapita. 2008


7

2006
5

2007
6

2009
8

2010
9

12. Umow poyczki zawarto 30.07.2008 r.


na kwot 524.928,00 z Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 6" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umow poyczki zawarto 1.10.2009 r. na kwot 1.080.000,00 z

155.139,00

476.928,0018)

96 000,00

13. Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.:


"Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszcze do atmosfery miasta Bielska-Biaej z budynkw jednorodzinnych z indywidualnymi kotami wglowymi w roku 2009" Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19

1.059.864,4119)

43 600,00

14. na kwot 2.143.630,00 z

Umow poyczki zawarto 4.11.2009 r. Poyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Zespou Szkl Samochodowych i Oglnoksztaccych"

300.000,0020)

OGEM ( I+II ):

98 709 924,00

83 672 979,00

74 793 292,35

60 051 446,61

67 775 987,41

144 742 028,53

17 104 953,27

11)

Poyczka zacignita w 2004 i 2005 roku (I transza w kwocie 135.002,00 z w roku 2004, nastpne w cznej kwocie 344.503,00 z w roku 2005) w WFOiGW bdzie spacona w 8 rocznych ratach po 60.000,00 z w okresie od 2006 do 2013 roku z tym, e ostatnia rata w kwocie 59.505,00 z. W 2010 r. zaplanowana spata raty w kwocie 60.000,00 z nastpi 30.09. Poyczka zacignita w 2005 roku w WFOiGW bdzie spacona w 30 kwartalnych ratach po 7.750,00 z w okresie od sierpnia 2006 do grudnia 2013 roku z tym, e ostatnia rata w 2013 r. wyniesie 7.016,00 z. W 2010 r. zaplanowane spaty czterech rat w cznej kwocie 31.000,00 z (kada po 7.750,00 z) nastpi 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12. Poyczka pocignita w 2006 roku w WFOiGW w kwocie 698.126,84 z bdzie spacona w 32 kwartalnych ratach po 22.000,00 z w okresie od padziernika 2007 r. do czerwca 2015 roku z tym, e ostatnia rata w 2015 r. wyniesie 16.126,84 z. W 2010 r. zaplanowane spaty czterech rat w cznej kwocie 88.000,00 z (kada po 22.000,00 z) nastpi 15.03., 15.06., 15.09. i 15.12. Poyczka zacignita w 2006 roku w WFOiGW bdzie spacona w 31 kwartalnych ratach po 10.000,00 z w okresie od listopada 2007 do marca 2015 roku z tym, e ostatnia rata w 2015 r. wyniesie 8.479,00 z. W 2010 r. zaplanowane spaty czterech rat w cznej kwocie 40.000,00 z (kada po 10.000,00 z) nastpi 15.03., 15.06., 15.09 i 15.12. Poyczka zacignita w 2007 roku w WFOiGW bdzie spacona w 37 kwartalnych ratach po 16.807,00 z w okresie od wrzenia 2008 do wrzenia 2017 roku z tym, e ostatnia rata przypadajca do spaty w 2017 r. bdzie wynosia 16.805,77 z. W 2010 r. zaplanowane spaty czterech rat w cznej kwocie 67.228,00 z (kada po 16.807,00 z) nastpi 15.03., 15.06., 15.09. i 15.12. Poyczka zacignita w 2007 i 2008 roku (I transza w kwocie 300.087,00 z w roku 2007, nastpne w cznej wysokoci 155.331,00 z w 2008 roku) w WFOiGW bdzie spacona w 29 kwartalnych ratach po 16.000,00 z w okresie od wrzenia 2009 do wrzenia 2016 roku z tym, e ostatnia rata przypadajca do spaty w 2016 r. bdzie wynosia 7.418,00 z. W 2010 r. zaplanowane spaty dwch rat w cznej kwocie 64.000,00 z (kada po 16.000,00 z) nastpi 31.03., 30.06., 30.09. i 20.12. Poyczka pocignita w 2008 roku w WFOiGW w kwocie 1.827.086,90 z, z czego niewykorzystana jej cz w kwocie 10.062,22 z zostaa zwrcona w I proczu 2009 r. bdzie spacona w 37 kwartalnych ratach po 49.100,00 z w okresie od wrzenia 2009 do wrzenia 2018 roku. Zaplanowane w 2010 r. spaty czterech rat w cznej kwocie 196.400,00 z (kada po 49.100,00 z) nastpi 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12. Poyczka zacignita w latach 2008-2009 (I transza w kwocie 155.139,00 z w 2008 r., nastpne w cznej wysokoci 369.789,00 z w 2009 r.) bdzie spacana w 22 kwartalnych ratach po 24.000,00 z w okresie od padziernika 2009 do grudnia 2014 roku z tym, e ostatnia rata przypadajca do spaty w 2014 r. wyniesie 20.928,00 z. W 2010 r. zaplanowane spaty czterech rat w cznej kwocie 96.000,00 z (po 24.000,00 z kada) nastpi 31.03., 30.06., 30.09. i 20.12.

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Poyczka pocignita w 2009 roku w WFOiGW w kwocie 1.059.864,41 z (w tym nie pobrana transza w kwocie 13.712,96 z i niewykorzystana cz poyczki w kwocie 6.422,63 z, ktra zostaa zwrcona kocem grudnia 2009 r.) bdzie spacona w 37 kwartalnych ratach w okresie od wrzenia 2010 do wrzenia 2019 roku po 29.200,00 z (do wrzenia 2016 r.) i po 30.400,00 z (od grudnia 2016 r.) z tym, e pierwsza rata przypadajca do spaty w 2010 r. wyniesie 14.400,00 z, a ostatnia 10.264,41 z. Zaplanowane w 2010 r. spaty dwch rat w cznej kwocie 43.600,00 z (pierwsza w kwocie 14.400,00 z i druga w wysokoci 29.200,00 z) nastpi 30.09. i 15.12. Pierwsza transza poyczki w kwocie 300.000,00 z zostaa zacignita w II proczu 2009 roku w WFOiGW, natomiast kolejne transze w cznej wysokoci 1.843.630,00 z zostan pobrane w 2010 roku. Poyczka bdzie spacana w 28 kwartalnych ratach po 77.000,00 z w okresie od grudnia 2011 do wrzenia 2018 roku z tym, e ostatnia rata przypadajca do spaty w 2018 r. wyniesie 64.630,00 z.

20)

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

Zacznik Nr 3

Zestawienie niepodatkowych nalenoci przypisanych za 2009 rok


w z i gr Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mandaty Dzierawy oraz czynsze Wpywy z najmu Zajcie pasa drogowego Sprzeda drewna opaowego Nadwyki rodkw obrotowych Wieczyste uytkowanie Przeksztacenie uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Dywidenda oraz dochody ze zbycia praw majtkowych Wyszczeglnienie 2 B. O. 01.01.2009 r. Zalegoci 3
402 455,43 749 035,81 325 094,14 32 806,00 215,00 864 030,70 466 851,48 670,49 64 703,81 24 212,66 364,18 1 365,48 64,00 -15,05

Przypisy 5
511 000,02 2 404 083,29 3 279 906,08 912 267,98 763 674,36 3 231 241,08 4 330 535,86 1 604 631,73 4 365 926,61

Odpisy 6
48 117,66 9 494,82 60,00

Wpaty 7
385 931,30 2 336 194,27 3 305 044,86 903 469,63 709 593,20 4 032 814,70

Zwroty 8
1 327,00 730,60

Nadpaty 4

3-4+5-6-7+8 =10-11 9
480 733,49 807 796,43 298 529,88 41 540,35 54 311,21 62 457,08

B. Z. 31.12.2009 r. Zalegoci 10
480 733,49 807 320,27 298 570,07 41 720,35 54 311,21 62 457,08 517 661,16 7 324,81 21 599,94 104 527,39 -476,16 40,19 180,00

Nadpaty 11

1 166 522,44 4 770,42

3 257 516,35 1 678 292,14 4 365 926,61 15 757 514,03 165 670,75 5 351 879,12 669,91 132 671,91

187 416,48 4 770,42

496 061,22 -97 202,58

10 Zbycie nieruchomoci 11 Odsetki Bezumowne korzystanie z terenu oraz 12 odszkodowanie za zajcie terenu pod drogi 13 Sprzeda specyfikacji do przetargu 14 Usugi noclegowe 15 Rne rozliczenia 16 Wpywy do wyjanienia Sprzeda nieruchomoci, wyposaenia, wyrobw i skadnikw majtkowych, 17 surowcw wtrnych Jednorazowa opata od wzrostu wartoci 18 nieruchomoci, opata staa Rozliczenie dotacji dla stowarzysze, 19 fundacji 20 Zezwolenia na transport Opaty komunikacyjne, rejestracje 21 pojazdw oraz prawa jazdy, inne 22 Opata staa, produktowa

187 922,09 808 787,47 3 019,44 10,06 3 712,61 56 533,00

150 323,18 14 864 472,92 391 933,46 5 116,19 5 914 081,76 659,85 134 961,63 370 933,90 3 412,00 53 661,12 2 417,00

819 244,97

-36 197,23 1 035 050,18 560 105,89 0,00 6 002,33

91 450,65 1 035 050,18 453 165,16

127 647,88

-106 940,73

6 002,33 66 702,52 3 356,50

360 764,38 94 438,01

2 417,00 40 832,39

66 702,52 -3 356,50

1 503,84 30 269,44 6 789,59

-43,85 9 835,50

453 346,80 226 432,85 15 720,87 69 113,01 3 665 145,70 12 298,98 1 377,06 295,10

454 160,33 208 325,17 8 574,73 69 113,01 3 665 145,70 12 298,98 1 377,06 295,10

734,16 38 541,62 13 935,73 0,00 0,00 0,00

734,16 38 541,62 13 935,73

Zacznik Nr 3

Zestawienie niepodatkowych nalenoci przypisanych za 2009 rok


w z i gr Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 B. O. 01.01.2009 r. Zalegoci 3 Nadpaty 4 Przypisy 5
4 150 407,92 189 191,33 2 673,46 1 568,17 1 039 624,20 6 849,18 20 250,00 27 816,40

Odpisy 6
5 118,48

Wpaty 7
4 150 407,92 1 024 057,62 8 626,71 20 250,00 27 816,40

Zwroty 8
5 118,48

3-4+5-6-7+8 =10-11 9
0,00 203 189,74 895,93 0,00 0,00

B. Z. 31.12.2009 r. Zalegoci 10 Nadpaty 11

23 Zezwolenia na sprzeda alkoholu Zakwaterowanie i wyywienie 24 w placwkach owiatowych 25 Sprzeda energii elektrycznej 26 Sprzeda nisz cmentarnych 27 Wpywy schroniska dla zwierzt Dochody jst zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz 28 innych zada zleconych ustawami Darowizny, odpatno za pobyt w placwkach pomocy spoecznej oraz 29 rodzinach zastpczych 30 Grzywny i kary, odszkodowania 31 Sprzeda biletw na basen Ogem:

205 277,66 895,93

2 087,92

6 112 155,24

6 586,28

2 744 022,65

182 663,97

1 389 605,580

50,00

7 277 372,06

7 281 472,09

4 100,03

1 764 518,41 36 301,89 45,00 12 044 591,92

29 523,91

4 252 797,65 81 832,84

833 209,21 6 268,00

2 741 625,03 111 106,73 91 993,46

2 412 957,91 760,00 61,80

2 434 010,90 760,00 215,00

21 052,99

159,00

92 169,26 2 260 314,16

153,20 177 329,15

297 175,46 59 991 799,96

56 821 498,54

1 063 579,50 13 720 983,22 13 898 312,37

Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanych kwota zalegoci B.O. (1.01.2009) kwota nadpat B.Z. (31.12.2009) przypis brutto zwroty
12 044 591,92 kwota zalegoci B.Z. (31.12.2009) 177 329,15 kwota nadpat B.O. (1.01.2009) 59 991 799,96 wpaty 1 063 579,50 odpisy 73 277 300,53 13 898 312,37 297 175,46 56 821 498,54 2 260 314,16 73 277 300,53

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT
2

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU PODATEK OD NIERUCHOMOCI DZIA 756 ROZDZIA 75615 0310 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

6 037 394,30 1 215 330,19 803 275,16 0,00 4 018 788,95

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

86 447 842,90 2 036 522,85 84 411 320,05 81 980 380,93 39 062,99 223 820,00 0,00 78 481,93 43 378,44 2 211 078,62

6 229 867,57

6 229 867,57

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU PODATEK ROLNY DZIA 756 ROZDZIA 75615 0320 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

1 163,52 807,40 115,00 0,00 241,12

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

19 354,00 223,00 19 131,00 18 807,85 167,92 0,00 0,00 255,62 133,20 368,65

609,77

609,77

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU PODATEK LENY DZIA 756 ROZDZIA 75615 0330 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

35,40 11,00 0,00 0,00 24,40

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

41 250,00 6,00 41 244,00 40 699,46 1,44 0,00 0,00 3,68 9,70 552,00

576,40

576,40

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU PODATEK OD RODKW TRANSPORTOWYCH DZIA 756 ROZDZIA 75615 0340 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

147 805,54 35 669,69 24 174,00 0,00 87 961,85

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

3 421 117,00 198 536,00 3 222 581,00 3 172 143,80 34 004,00 15 765,60 0,00 23 532,40 8 115,00 53 258,20

141 220,05

141 220,05

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU ZALEGOCI Z PODATKW ZNIESIONYCH I HIPOTEKI DZIA 756 ROZDZIA 75615 0560 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

2 266,17 1 345,00 695,17 0,00 226,00

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226,00

226,00

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU ODSETKI OD ZALEGOCI DZIA 756 ROZDZIA 75615 0910 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

1 933 731,00 242 126,22 455 440,00 0,00 1 236 164,78

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

511 309,22 0,00 511 309,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 309,22

1 747 474,00

1 747 474,00

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU PODATEK OD NIERUCHOMOCI DZIA 756 ROZDZIA 75616 0310 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

2 641 586,63 1 067 682,16 419 295,11 0,00 1 154 609,36

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

23 984 107,10 934 040,08 23 050 067,02 21 071 443,18 31 671,74 16 478,80 50 181,68 182 646,50 241 966,66 2 002 955,26

3 157 564,62

3 207 746,30

* rnica wynika z decyzji przypisanych na karcie kontowej, a nie potwierdzonych przez odbiorcw

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU PODATEK ROLNY DZIA 756 ROZDZIA 75616 0320 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

20 785,77 12 419,64 2 187,25 0,00 6 178,88

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7 * rnica wynika z przypisanych decyzji nie odebranych

390 180,00 6 982,00 383 198,00 377 294,78 11 711,38 0,00 0,00 8 150,56 6 793,63 16 257,67

22 436,55

22 436,55

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU PODATEK LENY DZIA 756 ROZDZIA 75616 0330 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

320,68 197,40 54,09 0,00 69,19

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

6 714,00 464,50 6 249,50 6 091,74 0,98 0,00 0,00 513,62 588,43 233,55

302,74

302,74

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU PODATEK OD RODKW TRANSPORTOWYCH DZIA 756 ROZDZIA 75616 0340 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

1 010 866,44 167 433,54 147 656,60 0,00 695 776,30

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7 * rnica wynika z nadpaty odroczonego podatku

2 095 584,00 107 616,00 1 987 968,00 1 685 519,93 3 670,39 16 743,22 21 004,00 3 740,31 4 572,21 269 203,14

964 979,44

985 983,44

10

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU OPATA OD POSIADANIA PSW DZIA 756 ROZDZIA 75616 0370 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

216,50 0,00 200,00 0,00 16,50

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

110 970,00 425,00 110 545,00 108 437,40 0,00 150,00 0,00 646,60 787,00 2 098,00

2 114,50

2 114,50

11

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU OPATA TARGOWA DZIA 756 ROZDZIA 75616 0430 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

4 633,40 0,00 4 633,40 0,00 0,00

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

727 497,40 0,00 727 497,40 727 490,90 0,00 0,00 0,00 21,10 14,60 0,00

0,00

0,00

12

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU ZALEGOCI Z PODATKW ZNIESIONYCH I HIPOTEKI DZIA 756 ROZDZIA 75616 0560 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

68 317,30 16 049,04 6 776,22 0,00 45 492,04

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

155 879,69 0,00 155 879,69 155 142,43 0,00 0,00 0,00 760,97 372,56 348,85

45 840,89

45 840,89

13

Zacznik Nr 4 INFORMACJA O STANIE ZALEGOCI PODATKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU ODSETKI OD ZALEGOCI DZIA 756 ROZDZIA 75616 0910 w z i gr I.Likwidacja zalegoci podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2009 r.

1.Stan zalegoci na 1.01.2009 r. 2. Wpywy gotwkowe 3.Odpisy i umorzenia 4.Odroczenia terminw patnoci 5.Kwota pozostaa do pobrania (1-2-3-4) II.Pobr biecych nalenoci

887 547,19 330 896,88 31 941,00 0,00 524 709,31

1.Przypis brutto 2.Odpisy 3.Przypis netto (1-2) 4.Wpywy gotwkowe 5.Zwroty 6.Umorzenia i zaniechania 7.Odroczenia terminw patnoci 8.Nadpaty z 2008 roku zaliczone na nalenoci 2009 roku 9.Nadpaty na 31.12.2009 r. 10.Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9) III.Ogem zalegoci na 31.12.2009 r. (I5+II10) Saldo zalegoci wg sprawozdania o dochodach budetowych = ogem zalegoci na 31.12.2009 r. poz.III + poz.I 4+ poz.II 7

307 501,69 0,00 307 501,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 501,69

832 211,00

832 211,00

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT
14

Zacznik Nr 5

Zestawienie zada zleconych miastu Bielsko-Biaa za 2009 rok


w zotych i groszach

Lp.

Nazwa Zadania Zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej: (I+II)

Otrzymane dotacje na realizacj 52 648 025,98 27 932 581,76 11 644,40 885 164,89 24 030,00 208 029,00 11 753,00 505 785,00 25 347 570,20 81 326,22 671 579,05 140 000,00 45 700,00

Rzeczywicie poniesione wydatki na realizacj 52 648 025,98 27 932 581,76 11 644,40 885 164,89 24 030,00 208 029,00 11 753,00 505 785,00 25 347 570,20 81 326,22 671 579,05 140 000,00 45 700,00

Kwota niewykorzystanej dotacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I
2 Urzdy wojewdzkie

GMINA

1 Pozostaa dziaalno w zakresie rolnictwa i owiectwa

3 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4 Wybory do Parlamentu Europejskiego 5 Pozostaa dziaalno w zakresie ochrony zdrowia 6 Orodki wsparcia 7 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia 8 z pomocy spoecznej 9 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 11 Usuwanie skutkw klsk ywioowych

Zestawienie zada zleconych miastu Bielsko-Biaa za 2009 rok


Rzeczywicie poniesione wydatki na realizacj 24 715 444,22 301 494,00 36 534,00 89 690,00 19 600,00 600 599,00 473 490,00 46 000,00 18 209 993,70 4 300,00 103 320,00 738,00 4 569 547,84 12 240,00 247 897,68

Zacznik Nr 5 w zotych i groszach

Lp.

Nazwa Zadania POWIAT

Otrzymane dotacje na realizacj 24 715 444,22 301 494,00 36 534,00 89 690,00 19 600,00 600 599,00 473 490,00 46 000,00 18 209 993,70 4 300,00 103 320,00 738,00 4 569 547,84 12 240,00 247 897,68

Kwota niewykorzystanej dotacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II

1 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 2 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 3 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 Nadzr budowlany 6 Urzdy wojewdzkie 7 Komisje poborowe 8 Miejska Komenda Pastwowej Stray Poarnej 9 Obrona cywilna 10 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 11 Centra ksztacenie ustawicznego i praktycznego oraz orodki ksztacenia zawodowego 12 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

13 Pozostaa dziaalno w zakresie pomocy spoecznej 14 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

Prezydent Miasta

Jacek Krywult

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

OGEM INWESTYCJE : w tym: - inwestycje zadania wasne


z tego: inwestycje finansowane poyczk z WFOiGW

321 231 357,18 319 766 273,18 1 465 084,00 252 205 585,54 250 808 577,91 1 397 007,63 229 739 210,84 228 274 126,84 1 465 084,00 173 104 008,32 171 707 000,69 1 397 007,63
669 789,00 669 789,00 669 789,00 669 789,00

69 025 771,64 56 635 202,52


0,00

- inwestycje finansowane ze rodkw Unii Europejskiej - inwestycje - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej - inwestycje - dotacje na zadania wasne - inwestycje - dotacje z funduszy celowych

82 220 496,34

82 220 496,34

69 973 056,84

69 973 056,84

12 247 439,50

4 487 426,00 4 464 173,00 320 051,00

4 487 426,00 4 464 173,00 320 051,00

4 487 426,00 4 321 043,38 320 051,00 1

4 487 426,00 4 321 043,38 320 051,00

0,00 143 129,62 0,00

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

Zadania ujte w "Limitach wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011"
600 60004 Transport i czno Lokalny transport zbiorowy 185 765 401,35 185 487 401,35 8 119 000,00 7 841 000,00 278 000,00 152 220 320,44 151 977 777,81 278 000,00 8 082 176,63 7 839 634,00 242 542,63 242 542,63 33 545 080,91 36 823,37

Miejski Zakad Komunikacyjny

- Modernizacja infrastruktury technicznej MZK w Bielsku - Biaej

778 000,00

500 000,00

278 000,00

742 542,63

500 000,00

242 542,63

35 457,37 Zakoczono modernizacj


budynku warsztatu napraw gwnych w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, wodnej, grzewczej i wentylacyjnej, przebudowy elewacji i pomieszcze warsztatowych. rodki wydatkowano na: ocieplenie caego budynku, wymian drzwi wejciowych i dwch bram wjazdowych.

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 1) za 10 szt. autobusw Solaris Urbino 12 zakupionych w 2006 r. /1.732.050,00 z/. 2) za 10 szt. autobusw Mercedes Citaro K zakupionych w 2007 r. /2.358.336,00 z/. 3) za 10 szt. autobusw Mercedes Citaro zakupionych w 2008 r. /2.599.248,00 z/. 4) za 5 szt. autobusw Solaris Urbino 12 zakupionych w 2009 r. /650.000,00 z/.

- Zakup dla MZK w Bielsku - Biaej nowoczesnych autobusw i pojazdw przyjaznych dla rodowiska naturalnego i osb niepenosprawnych

7 341 000,00

7 341 000,00

7 339 634,00

7 339 634,00

1 366,00 Zapacono nalene raty:

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu


Miejski Zarzd Drg

142 106 809,35 142 106 809,35

115 029 072,96 115 029 072,96

27 077 736,39

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Inwestycje drogowe 142 106 809,35 142 106 809,35 z tego: rodki wasne dotacje na zadania wasne rodki z budetu Unii Europejskiej 86 317 794,74 1 365 400,00 54 423 614,61 86 317 794,74 1 365 400,00 54 423 614,61

115 029 072,96 115 029 072,96 63 522 261,62 1 222 271,67 50 284 539,67 63 522 261,62 1 222 271,67 50 284 539,67

27 077 736,39 Zakoczono przebudow


wiaduktu kolejowego w cigu ul.Grayskiego 22 795 533,12 oraz przebudow 143 128,33 skrzyowania ul.Katowicka ul.Mazacowicka. 4 139 074,94 W takcie realizacji: Przebudowa odcinka drogi krajowej 52 (ul.Wyzwolenia/ ul.Niepodlegoci) na dzie 31.12.2009 r. stopie zaawansowania robt wynosi 77,33 % /wykonano wiadukt, konstrukcje drg wraz z asfaltami bez warstwy cieralnej, przebudowano sieci: wodocigow, sanitarn, ciepln i gazow/.

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Przebudowa ul.Lipnickiej wraz z przebudow obiektw mostowych zakoczono przebudow odcinka od ul.Akademii Umiejtnoci do ul.lskiej, w trakcie przebudowy odcinek od ul.Zotych anw do ul.Skowronkw. Rozbudowa drogi krajowej 69 (ul.ywiecka) rozbudowa ulicy od skrzyowania z ul.Stojaowskiego do skrzyowania z ul.Grsk, od ul.Hebanowej do ul.Prostej i od ul.Narciarskiej do granicy miasta - ogoszono przetarg na projekt rozbudowy /przetarg rozstrzygnito w styczniu 2010 r./.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

Przebudowa ul.Nowopiekarskiej wykonano: zdjcia lotnicze, projekty budowlane wraz z materiaami do wniosku o zezwolenie na realizacj inwestycji drogowej dla odcinka I, wizualizacj dla odcinka II, projekty wykonawcze, przedmiary robt i kosztorysy inwestorskie dla odcinka I, koncepcje wariantowe dla odcinka III. Przebudowa ul.Witosa - pozyskano nieruchomoci niezbdne do realizacji zadania, wykonano aktualizacj materiaw przetargowych, zakoczono realizacj kolejnego etapu przebudowy.

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Przebudowa ul.Sobieskiego - pozyskano niezbdne nieruchomoci, trwa ustalanie odszkodowa za przejmowane nieruchomoci, zrealizowano promocj inwestycji, studium wykonalnoci, podzielono projekt etapu I na etap IA i IB, w trakcie wyburzanie budynkw niezbdnych dla realizacji inwestycji. Przebudowa ul.Bestwiskiej - wykonano studium wykonalnoci, aktualizacj projektu budowlanego, projekt budowy kanalizacji deszczowej, zakoczono przebudow etapu I /budowa ronda na skrzyowaniu z ul.Komorowick i ul.Daszyskiego/.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Rozbudowa ukadu komunikacyjnego w rejonie ulic Midzyrzeckiej, Al.Gen.Andersa, ul.Warszawskiej i ul.Niepodlegoci wykonano projekt wykonawczy przebudowy ul.Niepodlegoci pomidzy ul.Czerwon a ul.Krysztaow, zweryfikowano projekt kanalizacji deszczowej dla ul.Hodowcw, wykonano podziay nieruchomoci, wykonano dokumentacj projektowo-kosztorysow budowy ulicy zbiorczej czcej drog ekspresow S1 z projektowan ulic lokaln.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Rozbudowa ukadu komunikacyjnego w cigu ulic Komorowickiej, Pisudskiego, Waowej i Barlickiego - zakoczono przebudow sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu Mostowa-Grayskiego, przebudowano sygnalizacj wietln ulic PisudskiegoKomorowicka, wybudowano kanalizacj dla sieci szerokopasmowej w ul.Waowej, wznowiono granice i czciowo pozyskano nieruchomoci niezbdne do realizacji inwestycji. Rozbudowa skrzyowania ulic Spdzielcw i Stawowej wykonano inwentaryzacj dziaek.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Przebudowa ul.Kolistej na odcinku od ul.Gen.Andersa do ul.Niwnej - wykonano projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiaami do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla ulicy Kolistej na odcinku od skrzyowania z ul.Gocinn do skrzyowania z ul.Karbow. Budowa chodnikw przy podstawowych cigach komunikacyjnych wybudowano: chodnik i kanalizacj deszczow w cigu ul.Midzyrzeckiej, chodnik jednostronny wzdu ul.Wyzwolenia na odcinku od ul.Zagrody do ul.Krzemionki oraz przebudowano chodnik wzdu ul.Wyzwolenia na odcinku od ul.Przyjani do ul.Sucharskiego.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

10

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Przebudowa drogi krajowej 69 (ul.ywiecka). Odcinek od ul.Grskiej do ul.Prostej - wykonano studium wykonalnoci oraz wniosek aplikacyjny, aktualizacj kosztorysw, dokumentacj geodezyjn, pozyskano niezbdne nieruchomoci - trwa ustalanie odszkodowa za przejmowane nieruchomoci. Rozbudowa skrzyowania Al.Gen.Andersa i ul.Michaowicza - wykonano koncepcj rozbudowy. Rozbudowa ul.Krakowskiej - wykonano koncepcj wynikow, dokumentacj geodezyjno-prawn oraz dokumentacj geologiczn.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

11

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Budowa i modernizacja sygnalizacji wietlnych zmodernizowano sygnalizacj na skrzyowaniu ul.Partyzantw i ul.Michaowicza oraz sygnalizacj na skrzyowaniu ul. 3 Maja - Zamkowa Wzgrze, zamontowano sygnalizacj ostrzegawcz przejcia dla pieszych na ul.Komorowickiej i na ul.Sarni Potok, wybudowano kanalizacj w rejonie ul.Grayskiego na potrzeby systemu monitoringu sygnalizacji wietlnej, rozbudowano kanalizacj czc sygnalizowane przejcie dla pieszych przy ul.wirki i Wigury z sygnalizacj wietln na Wzgrzu.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

12

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Budowa infrastruktury ochrony rodowiska przy gwnych cigach komunikacyjnych zakoczono budow ekranw akustycznych na odcinkach pomidzy tunelem "Hulanka" a "Zielonym tunelem" oraz w rejonie ulic Twardej, Klubowej i Pirackiej, a take w cigu Al.Gen.Andersa na wiadukcie nad ul.Nad Potokiem. Rozbudowa skrzyowania ul.Sempoowskiej z ul.PCK wraz z budow mostu na rzece Biaej oraz z poczeniem z ul.Broniewskiego wykonano koncepcj projektow.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

13

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Rozbudowa ul.Dmowskiego na odcinku od skrzyowania ulic: Sempoowskiej, Kierowej, Kotaja do skrzyowania z ulic Stojaowskiego wraz ze skrzyowaniem z Pl.Ratuszowym i budow zatok autobusowych wykonano: dokumentacj geodezyjno-prawn i geotechniczn, projekt wyburzenia budynku Nr 36, pomiary ruchu, raport o oddziaywaniu inwestycji na rodowisko, wielowariantow koncepcj skrzyowania z ulicami: Sempoowskiej, Kierow, Kotaja i Stojaowskiego.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

14

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Rozbudowa przej dla pieszych pod ul.3-Maja, ul.Piastowsk oraz Placu Chrobrego - wykonano projekt budowlanowykonawczy przebudowy przejcia podziemnego pod ul. 3 Maja oraz projekt budowlany i wykonawczy miejskiej sieci monitoringu, trwa przebudowa przejcia pod ul.3 Maja wraz z remontem ul.Matejki. Dokumentacja przyszociowa dla drg powiatowych - wykonano: projekt przebudowy ulicy Szarotki, wielowariantow koncepcj projektow rozbudowy ul.Stojaowskiego oraz koncepcj rozbudowy ul.Jaworzaskiej od ul.Cieszyskiej do granicy miasta.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

15

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

10 Nisze ni planowano wykorzystanie rodkw na powiatowe inwestycje drogowe wynika z: 1. Oszczdnoci w zwizku z rozstrzygniciem przetargw na kwoty nisze ni zakadane w kosztorysach /m.in.: ul.Witosa, skrzyowanie ulic KatowickaMazacowicka, ul.Bestwiska, ul.Sobieskiego, projekt rozbudowy ul.Nowopiekarskiej, projekt rozbudowy ul.Dmowskiego i Pl.Ratuszowego/. 2. Braku realizacji wszystkich planowanych wykupw gruntw i budynkw ze wzgldu na przeduajce si wydawanie decyzji dotyczcych odszkodowa, jak rwnie negocjacje z wacicielami nieruchomoci.

16

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 3. Ponadto nie wydatkowano rodkw przeznaczonych na budow Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, gdy w dalszym cigu nie ma zgody wszystkich gmin na jej przebieg.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

60016

Drogi publiczne gminne


Miejski Zarzd Drg

33 439 592,00 33 439 592,00

33 439 592,00 33 439 592,00

28 398 738,48 28 398 738,48

28 398 738,48 28 398 738,48

5 040 853,52 5 040 853,52 Przebudowa ul.11Listopada, ul.Barlickiego, ul.Przechd Schodowy zakoczono przebudow 5 040 525,06 ul.Barlickiego, wykonano dokumentacj budowlan 0,00 i przebudowano plac 328,46 pomidzy ul.11-Listopada a ul.Ks.Stojaowskiego, wykonano rzeb postaci Reksia , fontann. Inwestycja zakoczona.

- Inwestycje drogowe z tego: rodki wasne dotacje na zadania wasne rodki z budetu Unii Europejskiej

29 643 662,00 3 000 000,00 795 930,00

29 643 662,00 3 000 000,00 795 930,00

24 603 136,94 3 000 000,00 795 601,54

24 603 136,94 3 000 000,00 795 601,54

17

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

10 Budowa ul.Sarni Potok inwestycja zakoczona. Przebudowa ul.Wrzosowej inwestycja zakoczona. Przebudowa odwodnienia ul.Korczaka ul.Kosynierw wybudowano kanalizacj deszczow w ulicach: Jasnej, Kosynierw i Konarskiego wraz z odwodnieniem wiaduktu w pasie ul.Warszawskiej. Inwestycja zakoczona. Budowa ul.Traugutta. Odcinek od ul.Budowlanych do ul.Sowackiego - inwestycja zakoczona. Rozbudowa ul.Kolistej z przedueniem do ul.Karbowej - pozyskano niezbdne nieruchomoci, zakoczono rozbudow kolejnego etapu /od ul.Niwnej do ul.Gocinnej/.

18

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Przebudowa ul.Ks.Brzski /etap II od ul.Wsplnej do ul.Wsplnej/ przebudow podzielono na trzy odcinki, zakoczono przebudow dwch tj. od ul.Waszkowskiego do ul.Wsplnej oraz od ul.Wsplnej do ul.Wielkopolskiej - bez prac wykoczeniowych, odcinek od ul.Wielkopolskiej do ul.Waszkowskiego w stron Straconki - w grudniu zosta umoliwiony przejazd przez przepust i zabezpieczenie dla odbywajcego si ruchu. Budowa drg na osiedlu Ks.Brzski - wykonano projekt wykonawczy przebudowy ul.Piotrkowskiej, zakoczono II etap przebudowy ul.Piotrkowskiej.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

19

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

Rozbudowa ul.Zapocie Due - wykonano: dokumentacj projektowokosztorysow przebudowy odcinka od ul.Sobieskiego do posesji Nr 286; projekty budowlane i wykonawcze budowy wiaduktu kolejowego, budowy kanalizacji deszczowej w ul.Praskiej i Komandorskiej, rozbudowy ul.Ekologicznej i ul.Praskiej. Budowa cieek rowerowych - pozyskano niezbdne nieruchomoci, zakoczono budow cieki rowerowej wzdu ul.Lotniczej na odcinku od budynku Nr 41 do obiektu AQUA o d. 297m.

20

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Budowa drg w rejonie ul.Boh.Monte Casino, Midzyrzecka, Wypoczynkowa, przeduenia ul.Francuskiej - wykonano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy ul.Wypoczynkowej na odcinku od ul.Sobieskiego do drogi gminnej. Budowa ul.Wilczej - w trakcie realizacji, wykonano projekt rozbudowy oraz podziay nieruchomoci gruntowych, czciowo pozyskano nieruchomoci. Budowa ukadu komunikacyjnego w rejonie ATH na Boniach wykonano koncepcj projektow.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

21

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Rozbudowa ul.Gocinnej wykonano projekt budowy ronda na skrzyowaniu z ul.Kolist, uzyskano opini techniczn dotyczc moliwoci podwyszenia klasy technicznej ulicy. Budowa drg w rejonie ulic: Lelewela, Tuwima, Lipnicka wykonano dokumentacj dla przebudowy ul.Tuwima oraz dla potrzeb budowy chodnika wzdu tej ulicy. Budowa ul.Modzieowej zakoczono budow ul.Modzieowej na odcinku od Al.Armii Krajowej do ul.Bliskiej oraz ul.Bliskiej do granicy ZIAD. Budowa ul.redniej - wykonano projekt oraz podziay nieruchomoci.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

22

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Budowa parkingu podziemnego dwupoziomowego wraz z przebudow Pl.Wojska Polskiego i ul.Cyniarskiej wykonano koncepcj wielobranow budowy oraz wielowariantow koncepcj architektoniczn uzupenienia pierzei. Rozbudowa ul.Falistej wykonano projekt wykonawczy przebudowy ulicy na odcinku od Al.Armii Krajowej do budynku Nr 13. Przebudowa ulic w rejonie Starwki - wykonano dokumentacj dla przebudowy ul.Wzgrze od ul.Orkana do Rynku. Budowa ul.Zawiej czciowo pozyskano niezbdne nieruchomoci.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

23

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Budowa drogi czcej ul.Cieszysk z ul.Gocinn - wykonano zbiorcz plansz projektw oraz koncepcji. Rozbudowa ul.Straconki - wykonano operat wodno-prawny na odprowadzanie wd deszczowych oraz projekty podziau nieruchomoci. Rozbudowa i modernizacja obiektw mostowych wykonano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy mostu na potoku Olszwka w cigu ul.Gotyckiej. Budowa ul.Potok - wypisy z ksig wieczystych. Przebudowa ul.Przecitnej do ul.Chopickiego - wykonano dokumentacje dla przebudowy oraz projekty podziau nieruchomoci.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

24

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Dokumentacja przyszociowa - wykonano: aktualizacj caej dokumentacji przebudowy ul.Kamienickiej; projekt wykonawczy budowy parkingu i przebudowy cigu pieszego na skrzyowaniu ul.Zamoyskiego i ul.Grunwaldzkiej; koncepcj projektow przebudowy ul.Grskiej na skrzyowaniu z ul.Zoty Potok oraz ul.Czupel i Maej Straconki; projekty podziau nieruchomoci dla inwestycji "przebudowa ul.Laskowej"; projekt budowlany przebudowy dwigu osobowego na Pl.Chrobrego; projekty budowlane i wykonawcze: rozbudowy ul.Osterwy, przebudowy mostu na potoku

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

25

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Kamienickim w cigu ul.Jazowej, budowy parkingu wraz z budow chodnika przy ul.ywieckie Przedmiecie, rozbudowy ul.Reksia, przebudowy skrzyowania ul.Cieszyskiej z ul.Lompy, przebudowy ul.Cieszyskiej od ul.Kopernika do ul.Lompy; dokumentacj dla potrzeb budowy nowego odcinka ul.Krzemionki. Nisze ni planowano wykorzystanie rodkw na gminne inwestycje drogowe wynika z: 1. Oszczdnoci w zwizku z rozstrzygniciem przetargw na kwoty nisze ni zakadane w kosztorysach /m.in.: ul.Kolista, ul.Wrzosowa, ul.Wilcza, ul.Kosynierw,

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

26

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 ul.Szarotki, projekt rozbudowy ul.Zapocie Due, projekt rozbudowy ul.Wypoczynkowej, projekt rozbudowy ukadu komunikacyjnego Boni i ATH/. 2. Braku realizacji wszystkich planowanych wykupw gruntw i budynkw ze wzgldu na przeduajce si wydawanie decyzji administracyjnych dotyczcych odszkodowa, jak rwnie negocjacje z wacicielami nieruchomoci. 3. Ponadto ze wzgldu na konieczno wyprzedzajcej realizacji przez Spk AQUA budowy sieci kanalizacyjnej, przeniesiono na rok 2010 realizacj czci inwestycji rozbudowy ul.Ks.Brzski.

c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"

27

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

60095

Pozostaa dziaalno
Miejski Zarzd Drg

2 100 000,00

2 100 000,00

710 332,37

710 332,37

1 389 667,63

- Wprowadzenie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostw oraz zarzdzania pasem drogowym oraz elektronicznego przyjmowania wnioskw

400 000,00

400 000,00

351 824,29

351 824,29

48 175,71 Zakupiono: oprogramowanie


Mapinfo Professional, sprzt komputerowy oraz zapor Netasg U70 (urzdzenie integrujce w jednej obudowie wszystkie elementy niezbdne do kompletnego zabezpieczenia sieci lokalnej). Wykonano aktualizacje map wasnociowych, uporzdkowano i zaktualizowano numery ewidencyjne obiektw mostowych i tuneli. W trakcie realizacji opracowywanie i wdraanie systemu obiegu dokumentacji i spraw.

28

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Wydzia Promocji Miasta

10

- Miejski System Informacji (MSI)

500 000,00

500 000,00

358 508,08

358 508,08

141 491,92 rodki wydatkowano na:


kosztorys inwestorski, projekty wykonawcze, konsultacje historyczne projektu pilotau, weryfikcj graficzn map do pilotau, nadzr autorski nad wdroeniem pilotau, realizacj projektu pilotaowego, wykonanie prezenterw MSI.

Wydzia Inwestycji - Utwardzenie pasa

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

1 200 000,00 Gmina Bielsko-Biaa i


Aeroklub Bielsko-Bialski wspuczestnicz w subregionalnym projekcie modernizacji piciu lokalnych lotnisk wojewdztwa lskiego.

startowego na lotnisku sportowym w Aleksandrowicach

29

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

c.d. opisu zadania "Utwardzenie pasa startowego na lotnisku sportowym w Aleksandrowicach"

Gmina zoya wniosek do Zarzdu Wojewdztwa lskiego o dofinansowanie inwestycji. Sporzdzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujcego teren lotniska. W grudniu projekt ten Urzd Lotnictwa Cywilnego pozytywnie uzgodni. Aeroklub Polski wyrazi zgod na nieodpatne przekazanie Gminie gruntw lotniska, i przygotowuje tekst porozumienia w sprawie dysponowania gruntami pod budow pasa startowego. W zwizku z powyszym w 2009 r. nie wydatkowano rodkw na to zadanie.

30

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

700

Gospodarka mieszkaniowa Zakady gospodarki mieszkaniowej


Zakad Gospodarki Mieszkaniowej

8 466 199,81

7 998 699,81

467 500,00

2 929 160,79

2 465 087,87

464 072,92

5 537 039,02

70001

753 500,00

286 000,00

467 500,00

714 072,92

250 000,00

464 072,92

39 427,08

- Adaptacje poddaszy, modernizacje budynkw

280 000,00

250 000,00

30 000,00

277 392,94

250 000,00

27 392,94

2 607,06 Przebudowa budynku przy


ul.Broniewskiego 40-42 wraz z przebudow ukadu funkcjonalnego /II etap/ wykonano zakres zaplanowany na 2009 r.

- Budowa parkingw i organizacja placu zabaw dla mieszkacw Osiedla Grayny

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00 Inwestycja planowana do


dofinansowania z Unii Europejskiej. W 2009 r. nie ogoszono konkursu, dlatego nie rozpoczto realizacji, ani te nie zostay wydatkowane rodki.

31

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Termorenowacja budynkw

437 500,00

437 500,00

436 679,98

436 679,98

820,02 Termorenowacj budynkw


przy: ul.Piastowskiej 42 /ciana frontowa/, ul.Lelewela 24, ul.Grayny 15 i ul.Wapiennej 30 zrealizowano w zakresach zaplanowanych na 2009 rok.

- Budowa parkingw i organizacja placw zabaw, przebudowa drg osiedlowych i chodnikw na Osiedlu Grunwaldzkim Gospodarka gruntami i 70005
nieruchomociami

23 000,00

23 000,00

0,00

0,00

23 000,00 Inwestycja realizowana


bdzie w 2010 r.

2 009 699,81

2 009 699,81

937 753,44

937 753,44

1 071 946,37

Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa

32

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 fizycznych: 7 dziaek o cznej pow. 4313 m2 na cele drogowe, 5 dziaek o cznej pow. 2030 m2 pod urzdzenie terenu zielonego, udzia 1/4 czci w spdzielczym wasnociowym prawie do lokalu mieszkalnego. Wykupiono od osb prawnych: 3 dziaki o cznej pow.929 m2 pod budow parkingw, 2 dziaki o cznej pow.9830 m2 z przeznaczeniem na zagospodarowanie Stoku "Dbowca". Dokonano zamiany gruntw gminnych o pow. 68 m2 na grunty stanowice wasno osoby fizycznej o pow. 27 m2 pod ul.Zoty Potok.

- Wykupy nieruchomoci

2 009 699,81

2 009 699,81

937 753,44

937 753,44

1 071 946,37 Wykupiono od osb

33

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 Niewykorzystane zostay rodki przeznaczone na wykup prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci niezbdnych pod budow cmentarza dla parafii w.Brata Alberta w Lipniku /strona nie przystpia do umowy kupna-sprzeday w wyznaczonym przez Gmin terminie/.

c.d. opisu zadania "Wykupy nieruchomoci"

70095

Pozostaa dziaalno
Penomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Starwki

5 703 000,00

5 703 000,00

1 277 334,43

1 277 334,43

4 425 665,57

34

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 - Rewitalizacja

10 wykonanie aktualizacji: szacunkowych kosztw realizacji inwestycji, analizy porwnawczej efektywnoci zamierzonych dziaa, programu funkcjonalnouytkowego. Wykonano dokumentacj do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru partnera do realizacji zadania. Niewykorzystana kwota przeznaczona bya na przeprowadzenie procedury przetargowej, od ktrej odstpiono.

92 000,00

92 000,00

55 790,00

55 790,00

36 210,00 rodki wydatkowano na

Przestrzeni Publicznej w zabytkowym otoczeniu Bielskiej Starwki - budowa wielopoziomowego parkingu ul.Kopernika z uzupenieniem zabudowy pierzei

- Rewitalizacja

3 000,00

3 000,00

2 761,97

2 761,97

238,03 rodki wydatkowano na


wykonanie aktualizacji kosztorysw inwestorskich oraz kopii wycigu z dokumentacji do wniosku o dofinansowanie zadania.

Przestrzeni Publicznych Bielskiej Starwki Zwiedzaj i wypoczywaj II etap 35

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 - Rewitalizacja

10 opracowanie aktualizacji konstrukcji wiby dachowej do projektu budowlanowykonawczego dla budynku Rynek 32/Kocielna 1 , wydzielenie I etapu robt, wykonanie kopii dokumentacji projektowej, wypis z ksig wieczystych, remont konserwatorski budynku w zakresie dachu i elewacji. Zakres rzeczowy wykonano w 100 %. Pozostaa kwota to oszczdnoci uzyskane w wyniku korzystnego rozstrzygnicia przetargu.

992 000,00

992 000,00

871 676,13

871 676,13

120 323,87 rodki wydatkowano na:

Bielskiej Starwki Remont konserwatorski 5 budynkw w kwartale D

- Rewitalizacja

166 000,00

166 000,00

164 509,91

164 509,91

1 490,09 Wykonano rewaloryzacj


fragmentu muru obronnego wraz z zagospodarowaniem terenu w naroniku posesji Wzgrze 11/Orkana 3.

Bielskiej Starwki Remont konserwatorski kwartau F 36

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 - Rewitalizacja

10 projektow remontu konserwatorskiego budynku przy ul.Wzgrze 14. Pozostaa kwota to oszczdnoci uzyskane w wyniku korzystnego rozstrzygnicia przetargu.

150 000,00

150 000,00

88 929,40

88 929,40

61 070,60 Wykonano dokumentacj

Bielskiej Starwki Remont konserwatorski 3 budynkw w kwartale G

Wydzia Inwestycji - Budownictwo

4 300 000,00

4 300 000,00

93 667,02

93 667,02

4 206 332,98 Budynek przy ul.WapiennejSolskiego: wykonano dokumentacj projektowokosztorysow, uzyskano pozwolenie na budow. Dugotrwaa procedura uzyskania decyzji administracyjnych /warunkw zabudowy, pozwolenia na budow/ oraz przeduajca si procedura przetargowa wpyny na termin

komunalne budynki mieszkalne

37

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 rozpoczcia robt. Umow z wykonawc podpisno 20 listopada, w zwizku z czym niemoliwe byo wykorzystanie rodkw.

c.d. opisu zadania "Budownictwo komunalne budynki mieszkalne" 710 Dziaalno usugowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydzia Informatyki

55 000,00

55 000,00

54 534,00

54 534,00

466,00

71014

55 000,00

55 000,00

54 534,00

54 534,00

466,00 466,00 Zakupiono: monitor i stacj


robocz dla potrzeb GIS, pakiet ArcGIS.

- Zakupy inwestycyjne GIS Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na 75023
prawach powiatu)

55 000,00

55 000,00

54 534,00

54 534,00

750

3 318 934,59

3 318 934,59

1 827 970,90

1 827 970,90

1 490 963,69

3 318 934,59

3 318 934,59

1 827 970,90 38

1 827 970,90

1 490 963,69

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Wydzia Informatyki

10

- Modernizacja serwerowni i wzw rozdzielczych wraz z wyposaeniem w budynkach Urzdu Miejskiego - Budowa Platformy Integracji Usug Publicznych

858 391,51

858 391,51

858 370,04

858 370,04

21,47 Zadanie zakoczone. rodki


wydatkowano na: monta klimatyzacji, zintegrowan platform serwerow wraz z UPS.

441 418,00

441 418,00

441 418,00

441 418,00

0,00 Wdroono oprogramowanie


/wykonane na zamwienie wg. projektu Wydz.Informatyki UM/ suce do integracji systemw dziedzinowych.

- Zakupy oprogramowania i rozwj systemw informatycznych

142 358,00

142 358,00

141 048,94

141 048,94

1 309,06 Zakupiono: program "Akty


prawne", licencj Oracle Internet, moduy systemu Ratusz, licencje LEX, program magazynowy, licencje na oprogramowanie biurowe i systemy operacyjne.

39

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 studium wykonalnoci, analizy i opracowania, projekt i wybudowanie odcinka Sieci w rejonie ul.w.A.Boboli, uruchomienie HotSpot w rejonie Pl.Ratuszowego i Pl.Wojska Polskiego, opat za rezerwacj czstotliwoci dla Sieci Szerokopasmowej. Przeduajcy si termin wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, unieniemoliwi zakoczenie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego z pozwoleniem na budow. Zapata za wykonanie w/w umowy nastpi w 2010 r. std niewykorzystane rodki.

- Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biaa

1 300 000,00

1 300 000,00

214 454,52

214 454,52

1 085 545,48 rodki wydatkowano na:

40

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Odtwarzanie zasobw sprztu komputerowego - Zintegrowana Platforma Obsugi Interesanta


Biuro Zarzdzania Energi

54 063,08

54 063,08

54 063,08

54 063,08

0,00 Zakupiono notebooki /3 szt./,


serwer na potrzeby Urzdu Stanu Cywilnego.

60 000,00

60 000,00

59 999,99

59 999,99

0,01 Wykonano dokumentacj.

- Budowa systemu zasilania napicia gwarantowanego dla budynkw Urzdu Miejskiego

132 562,00

132 562,00

58 616,33

58 616,33

73 945,67 Przygotowano dokumentacj


techniczn zmian w zasilaniu serwerowni w budynku Urzdu Miejskiego przy Pl.Ratuszowym 1, wykonano niezbdne prace w Rozdzielni Gwnej, umoliwiajce monta urzdze zasilania tymczasowego serwerowni. Wykonano koncepcj zasilania rezerwowego w budynku przy Pl.Ratuszowym 1 i 6.

41

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Wydzia Inwestycji

10

- Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzdu Stanu Cywilnego przy Pl.Opatrznoci Boej 18 Bezpieczestwo publiczne i ochrona 754
przeciwpoarowa

330 142,00

330 142,00

0,00

0,00

330 142,00 W zwizku z planowan


zmian siedziby Urzdu Stanu Cywilnego nie przystpiono do wykonania klimatyzacji.

8 070 919,37

8 070 919,37

7 783 377,84

7 783 377,84

287 541,53

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej


Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej

6 479 570,00

6 479 570,00

6 327 179,08

6 327 179,08

152 390,92

42

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Budowa stranicy PSP wraz z siedzib Komendy Miejskiej w Bielsku - Biaej, ul.Leszczyska 43 z tego: rodki wasne dotacje na zad. zlecone z zakresu administracji rzdowej

6 479 570,00

6 479 570,00

6 327 179,08

6 327 179,08

152 390,92 Zakoczono i oddano do


uytkowania rozpoczt w 2003 r. budow stranicy o pow. zabudowy 3.894 m2 i kubaturze 44.490 m3 obejmujc: garae dla samochodw poarniczych wraz z zapleczem 152 390,92 technicznym, pomieszczenia 0,00 socjalne dla straakw penicych sub, pomieszczenia administracyjne komendy, magazyn olejw, smarw i sorbentw oraz plac manewrowy. W 2009 r. wykonano prace wykoczeniowe w ramach II etapu realizacji inwestycji, zakupiono pierwsze wyposaenie,

2 000 144,00 4 479 426,00

2 000 144,00 4 479 426,00

1 847 753,08 4 479 426,00

1 847 753,08 4 479 426,00

43

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

c.d. opisu zadania "Budowa stranicy PSP wraz z siedzib Komendy Miejskiej w Bielsku - Biaej, ul.Leszczyska 43" Ochotnicze strae poarne
Wydzia Inwestycji

10 zakupiono cignik do adowania sorbentw i neutralizatorw oraz do odnieania terenu wok stranicy. Zakupiono rwnie czciowe wyposaenie Zintegrowango Stanowiska Kierowania /m.in. central telefoniczn, meble/.

75412

520 000,00

520 000,00

480 032,77

480 032,77

39 967,23

- Rozbudowa stranicy OSP w Starym Bielsku na potrzeby bazy szkoleniowooperacyjnej

500 000,00

500 000,00

460 054,05

460 054,05

39 945,95 W ramach inwestycji


wykonano nadbudow budynku, dobudow klatek schodowych, wind, docieplenie dachu i cian zewntrznych, tynki wewntrzne.

44

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Wydzia Zarzdzania Kryzysowego

10

- Zakup aparatw ochrony drg oddechowych na potrzeby OSP miasta Bielska-Biaej 75414 Obrona cywilna
Wydzia Zarzdzania Kryzysowego

20 000,00

20 000,00

19 978,72

19 978,72

21,28 Zakupiono 4 kpl. aparatw


tlenowych wraz z oprzyrzdowaniem.

192 150,00

192 150,00

192 150,00

192 150,00

0,00

- Modernizacja systemu wykrywania i alarmowania w Bielsku -Biaej 75416 Stra Miejska


Stra Miejska

192 150,00

192 150,00

192 150,00

192 150,00

0,00 Zakupiono i zamontowano


7 syren elektronicznych. Wykonano kosztorys zintegrowanego Stanowiska Kierowania.

832 000,00

832 000,00

736 816,62

736 816,62

95 183,38

45

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 CCTV o 6 kamer na Os.Karpackim, sie transmisyjn i centrum obsugi.

- Monitoring wizyjny miasta BielskaBiaej - kontynuacja (III etap przedsiwzicia) - Zakupy inwestycyjne dla Stray Miejskiej w Bielsku-Biaej 75421 Zarzdzanie kryzysowe
Wydzia Zarzdzania Kryzysowego

800 000,00

800 000,00

705 043,67

705 043,67

94 956,33 Rozbudowano monitoring

32 000,00

32 000,00

31 772,95

31 772,95

227,05 Zakupiono 5 zestaww


komputerowych i kopiark cyfrow Minolta.

47 199,37

47 199,37

47 199,37

47 199,37

0,00

- Wyposaenie Centrum Zarzdzania Kryzysowego, ul.Leszczyska 43

47 199,37

47 199,37

47 199,37

47 199,37

0,00 rodki wydatkowano na:


podog dystansow, zainstalowanie kabla wiatowodowego, opracowanie kosztorysu uruchomienia systemu stanowiska Centrum Zarzdzania Kryzysowego.

46

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

801 80101

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe


Wydzia Inwestycji

20 543 676,90 3 549 378,49 2 670 666,10

20 543 676,90 3 549 378,49 2 670 666,10

8 917 706,33 874 738,16 0,00

8 917 706,33 874 738,16 0,00

11 625 970,57 2 674 640,33 2 670 666,10 27 lipca podpisano umow


o dofinansowaniu zadania z funduszy Unii Europejskiej. Ogoszono przetarg na wykonanie robt. Protesty na rozstrzygnicie przetargu oraz odwoanie do Krajowej Izby Odwoawczej 404 000,00 uniemoliwiy zawarcie 2 266 666,10 umowy z wykonawc i rozpoczcie robt.

- Budowa sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul.Pisudskiego 47 w Bielsku-Biaej

z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej 404 000,00 2 266 666,10 404 000,00 2 266 666,10 0,00 0,00 0,00 0,00

47

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 i zamontowano siatki zabezpieczajce w sali gimnastycznej Szkoy Podstawowej Nr 26. Wykonano pikochwyty w SP Nr 24. Wykonano pompowni wd gruntowych i odwodnienie kotowni w SP Nr 28. Wykonano dokumentacj projektow zabezpieczenia otwartej przestrzeni klatki schodowej w SP Nr 32.

- Inwestycje pozostae w placwkach owiaty i wychowania /szkoy podstawowe/

130 000,00

130 000,00

126 167,74

126 167,74

3 832,26 Wykonano mur oporowy

- Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 6 przy ul.Brodziskiego 3 w Bielsku-Biaej z tego: rodki wasne
w tym: poyczka z WFO i GW

644 789,00

644 789,00

644 648,20

644 648,20

140,80 Zakoczono prace zwizane


z dociepleniem cian. Wykonano wymian instalacji centralnego ogrzewania.

644 789,00
369 789,00

644 789,00
369 789,00

644 648,20
369 789,00

644 648,20
369 789,00

140,80
0,00

48

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Przebudowa kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 24 przy ul.ywieckiej 239 80104 Przedszkola
Wydzia Inwestycji

103 923,39

103 923,39

103 922,22

103 922,22

1,17 Wykonano.

4 574 338,41

4 574 338,41

4 108 901,13

4 108 901,13

465 437,28

- Budowa Przedszkola w dzielnicy Mikuszowice lskie

3 970 000,00

3 970 000,00

3 557 713,43

3 557 713,43

412 286,57 Realizowano roboty


zwizane z budow obiektu. Wykonano drogi i place wewntrzne, ogrodzenie, place zabaw, zakupiono wyposaenie. Obiekt przekazano do eksploatacji w padzierniku. Niewydatkowane rodki to oszczdnoci uzyskane w przetargach.

49

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 projektowo-kosztorysow przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, audyt energetyczny. Zoono wniosek do WFOiGW o przyznanie dotacji - dotacj 0,00 otrzymano w grudniu. 0,00 Wykonano wymian okien i drzwi zewntrznych, docieplenie cian i stropodachu. Niewykorzystano wszystkich rodkw w zwizku z uzyskaniem dofinansowania z WFOiGW oraz przesuniciem na 2010 r. przebudowy instalacji c.o.

- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32 przy ul.Bystrzaskiej 37 z tego: rodki wasne dotacje z funduszy celowych

352 641,00

352 641,00

299 490,29

299 490,29

53 150,71 Wykonano: dokumentacj

329 000,00 23 641,00

329 000,00 23 641,00

275 849,29 23 641,00

275 849,29 23 641,00

50

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja kotowni c.o. i c.w.u. w Przedszkolu Nr 41 przy
ul.Midzyrzeckiej 60

98 229,19

98 229,19

98 229,19

98 229,19

0,00 Zakoczono wymian


pokrycia dachu rozpoczt w 2008 r.

- Inwestycje pozostae w placwkach owiaty i wychowania /przedszkola/

153 468,22

153 468,22

153 468,22

153 468,22

0,00 Wykonano: dokumentacj


projektowo-kosztorysow wydzielenia i oddymiania drogi ewakuacyjnej, wydzielono klatk schodow i wykonano klap oddymiajc /Przedszkole Nr 23/, dokumentacj projektowo-kosztorysow przebudowy instalacji ciepej wody uytkowej, instalacji gazu, instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej w kuchni Przedszkola Nr 50,

51

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

c.d. opisu zadania "Inwestycje pozostae w placwkach owiaty i wychowania /przedszkola/"

10 monta okapu przyciennego z owietleniem, apaczami tuszczu i wentylatorem /Przedszkole Nr 24/; wewntrzn instalacj przeciwpoarow /Przedszkole Nr 2/. Zakupiono i zamontowano: okap kuchenny wraz z instalacj wycigow oraz piece gazowe wody przepywowej /Przedszkole Nr 9/; okap, zlewozmywak, basen do mycia naczy, kuchni elektryczn /Przedszkole Nr 25/; okap kuchenny /Przedszkole Nr 39/.

80110

Gimnazja
Wydzia Inwestycji

836 000,00

836 000,00

150 753,72

150 753,72

685 246,28

52

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Inwestycje pozostae w placwkach owiaty i wychowania /gimnazja/ - Budowa Gimnazjum Nr 15 z sal gimnastyczn i zapleczem w Bielsku-Biaej

50 000,00

50 000,00

49 964,90

49 964,90

35,10 Wykonano ogrodzenie


i pikochwyty w Gimnazjum Nr 14.

786 000,00

786 000,00

100 788,82

100 788,82

685 211,18 Inwestycja nie zostaa


zakwalifikowana do dofinansowania ze rodkw UE. Podjto decyzj o finansowaniu zadania ze rodkw budetu miasta. Wykonano: wycink drzew, tymczasowe ogrodzenie, nasadzenia zamienne, aktualizacj kosztorysw inwestorskich. W grudniu ogoszono przetarg. W zwizku z powyszym niemoliwe byo wydatkowanie zaplanowanych rodkw.

53

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

80114

Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej


Wydzia Inwestycji

400 000,00

400 000,00

228 134,54

228 134,54

171 865,46

- Przebudowa internatu
Zespou Szk Ogrodniczych dla potrzeb Miejskiego Zarzdu Owiaty, ul.Akademii Umiejtnoci 1A

400 000,00

400 000,00

228 134,54

228 134,54

171 865,46 Wykonano: wymian stolarki


okiennej na III pitrze, budow kanalizacji sanitarnej, budow wza cieplnego. Niewydatkowane rodki to oszczdnoci uzyskane w przetargach.

80130

Szkoy zawodowe
Wydzia Inwestycji

3 278 410,00

3 278 410,00

3 258 670,58

3 258 670,58

19 739,42 10 004,40 Zamontowano stoy


w szklarni Zespou Szk Ogrodniczych.

- Inwestycje pozostae w placwkach owiaty i wychowania /szkoy zawodowe/

60 000,00

60 000,00

49 995,60

49 995,60

54

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 z wymian stolarki okiennej, dociepleniem cian, wymian instalacji centralnego ogrzewania.

- Termomodernizacja budynku Zespou Szk Samochodowych i


Oglnoksztaccych

1 384 410,00

1 384 410,00

1 377 674,75

1 377 674,75

6 735,25 Realizowano prace zwizane

przy ul.Filarowej 52 rodki wasne


w tym: poyczka z WFO i GW

1 088 000,00
300 000,00

1 088 000,00
300 000,00

1 081 264,75
300 000,00

1 081 264,75
300 000,00

6 735,25
0,00

dotacje z funduszy celowych - Przebudowa stowki dla potrzeb warsztatw szkolnych ZSGiH przy ul.Filarowej 52

296 410,00 1 834 000,00

296 410,00 1 834 000,00

296 410,00 1 831 000,23

296 410,00 1 831 000,23

0,00 2 999,77 Wykonano przebudow


stowki obejmujc m.in.: roboty wyburzeniowe i rozbirkowe; wykonanie: cianek dziaowych, tynkw, instalacji /wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, grzewczej, wentylacyjnej/; pooenie pytek na cianach i posadzkach; malowanie. Zakupiono i zamontowano cz wyposaenia.

55

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

80140

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego


Wydzia Inwestycji

7 683 550,00

7 683 550,00

75 654,20

75 654,20

7 607 895,80

- Modernizacja bazy dydaktycznej dla ksztacenia ustawicznego i praktycznego II etap z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej

6 883 550,00

6 883 550,00

14 640,00

14 640,00

6 868 910,00 Opracowano studium


wykonalnoci. Zoono wniosek i otrzymano dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej. W listopadzie ogoszono przetarg. Ze wzgldu na liczne zapytania i konieczno aktualizacji 1 030 804,00 dokumentacji, termin 5 838 106,00 skadania ofert musia zosta przesunity. Rozpoczcie robt nie byo moliwe.

1 033 000,00 5 850 550,00

1 033 000,00 5 850 550,00

2 196,00 12 444,00

2 196,00 12 444,00

56

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 projektow. Zoono wniosek o pozwolenie na budow decyzja zostaa wydana w padzierniku. Poniewa zadanie nie zostao przewidziane do realizacji w 2010 r. nie ogoszono przetargu. rodki nie zostay wydatkowane.

- Przebudowa
pomieszcze dla potrzeb pracowni samochodowych w budynku BCKUiP przy ul.Krasiskiego 37

800 000,00

800 000,00

61 014,20

61 014,20

738 985,80 Wykonano dokumentacj

80195

Pozostaa dziaalno
Miejski Zarzd Owiaty

222 000,00

222 000,00

220 854,00

220 854,00

1 146,00

- Zintegrowany System Zarzdzania Owiat dla Miasta Bielska-Biaej

222 000,00

222 000,00

220 854,00

220 854,00

1 146,00 rodki wydatkowano na:


zakup serwera i projektora, zakup i wdroenie systemu planowania budetowego i organizacji placwek owiatowych oraz systemu ewidencji rodkw trwaych i inwentaryzacji.

57

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

851 85111

Ochrona zdrowia Szpitale oglne


Wydzia Inwestycji

1 960 471,63 1 960 471,63

1 960 471,63 1 960 471,63

1 853 715,63 1 853 715,63

1 853 715,63 1 853 715,63

106 756,00 106 756,00

- Restrukturyzacja wraz z modernizacj Szpitala Oglnego im. dr Edmunda Wojtyy z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej

1 894 511,63

1 894 511,63

1 787 835,63

1 787 835,63

106 676,00 Zakoczono dobudow


portierni do budynku gospodarczego i bramy wjazdowej. Wykonano: przebudow wjazdu od strony ul.Grunwaldzkiej, owietlenie zewntrzne terenu wok wybranych 106 676,00 obiektw, rozbudow 0,00 systemu sterowania dwigw szpitalnych. Realizowano dostawy sprztu i urzdze medycznych. W budynku przy ul.E.Plater wykonano wymian czci okien oraz

1 894 040,00 471,63

1 894 040,00 471,63

1 787 364,00 471,63

1 787 364,00 471,63

58

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 dokumentacj projektowokosztorysow przebudowy budynku. Niewykorzystane rodki to oszczdnoci uzyskane w przetargach na zakup sprztu medycznego.

c.d. opisu zadania "Restrukturyzacja wraz z modernizacj Szpitala Oglnego im. dr Edmunda Wojtyy "
Wydzia Polityki Spoecznej

- Podniesienie jakoci
i dostpnoci usug medycznych poprzez kompleksow informatyzacj Szpitala Oglnego im. dr Edmunda Wojtyy w Bielsku-Biaej

65 960,00

65 960,00

65 880,00

65 880,00

80,00 Zakupione zostay programy


komputerowe na potrzeby Szpitala.

59

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

852 85202

Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej


Wydzia Inwestycji

92 000,00 92 000,00 92 000,00

92 000,00 92 000,00 92 000,00

10,15 10,15 10,15

10,15 10,15 10,15

91 989,85 91 989,85 91 989,85 Zoono wnioski o dotacj do


EkoFunduszu i WFOiGW. Dofinansowanie uzyskano. Ogoszono przetarg. W trakcie przetargu wpyny protesty, ktre przeduyy postpowanie i uniemoliwiy zawarcie umowy i rozpoczcie robt.

- Modernizacja systemw przygotowania ciepej wody uytkowej i basenowej w oparciu o system kolektorw sonecznych w obiektach Gminy Bielsko-Biaa - DPS Dom Nauczyciela ul.Pocztowa 24a

60

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

853 85305

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej obki


Wydzia Inwestycji

494 047,81 377 375,39

494 047,81 377 375,39

494 047,81 377 375,39

494 047,81 377 375,39

0,00 0,00

- Modernizacja budynku obka przy ul. Pod Grodziskiem 4

377 375,39

377 375,39

377 375,39

377 375,39

0,00 Wykonano wymian instalacji


wewntrznych, posadzek, malowanie pomieszcze. Zainstalowano system oddymiania klatek schodowych.

85333

Powiatowe urzdy pracy


Powiatowy Urzd Pracy

116 672,42

116 672,42

116 672,42

116 672,42

0,00

61

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

900

- Adaptacja budynku przy ul. Partyzantw 55 dla potrzeb Powiatowego Urzdu Pracy i uporzdkowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej - II etap Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydzia Inwestycji

116 672,42

116 672,42

116 672,42

116 672,42

0,00 Wyposaono w regay


archiwalne i stacjonarne oraz w urzdzenia sanitarne pomieszczenia przystosowane na potrzeby archiwum.

2 288 000,06

2 288 000,06

1 624 650,65

1 624 650,65

663 349,41

90004

1 188 000,06

1 188 000,06

578 591,85

578 591,85

609 408,21

62

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 budowlane i wykonawcze wszystkich bran. Do cakowitego zakoczenia prac projektowych pozostaje uzgodnienie planu zagospodarowania terenu przez gestorw sieci zewntrznych i Zesp Uzgodnienia Dokumentacji, w tym celu niezbdna jest prawomocna decyzja o ustaleniu warunkw lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zarzdca potoku Rejonowy Zarzd Gospodarki Wodnej w Gliwicach odmwi uzgodnienia projektu, a ponadto zoy odwoanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odwoanie jest rozpatrywane przez Samorzdowe Kolegium Odwoawcze.

- Przebudowa i rozbudowa Bulwarw Straceskich

317 000,00

317 000,00

153 636,22

153 636,22

163 363,78 Wykonano projekty

63

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Wydzia Gospodarki Miejskiej

10

- Budowa parku rekreacyjnowypoczynkowego ul.Skrzydlewskiego, ul.Spdzielcw

397 000,06

397 000,06

392 120,06

392 120,06

4 880,00 rodki wydatkowano m.in.


na: ekspertyz przyrodnicz na terenie planowanego parku, geodezyjne wytyczenie alejek i boiska, budow alejek spacerowych, cieki zdrowia i boiska sportowego, utwardzenie wjazdu na teren parku, zakup awek i koszy na mieci, przycink drzew i krzeww, dokumentacj projektow schodw terenowych oraz profilowanie terenu wraz z nasadzeniami rolin wzdu cieki zdrowia.

64

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 na: szacunkowy kosztorys, dodatkowy wariant koncepcji zagospodarowania terenu, pomiar sytuacyjnowysokociowy z inwentaryzacj zieleni oraz uzgodnieniami branowymi, inwentaryzacj skadu gatunkowego zieleni wraz z opracowaniem planu gospodarki drzewostanem.

- Rewitalizacja Parku Sowackiego

474 000,00

474 000,00

32 835,57

32 835,57

441 164,43 rodki wydatkowano m.in.

90015

Owietlenie ulic, placw i drg


Wydzia Gospodarki Miejskiej

1 000 000,00

1 000 000,00

994 753,06

994 753,06

5 246,94

- Owietlenie uliczne miasta Bielska-Biaej

1 000 000,00

1 000 000,00

994 753,06

994 753,06

5 246,94 Wykonano owietlenie o


cznej dugoci 10,57 km na 44 ulicach. W ramach tych prac zabudowano 235 opraw. Wykonano projekty techniczne owietlenia dla 8 ulic.

65

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

90095

Pozostaa dziaalno
Wydzia Inwestycji

100 000,00

100 000,00

51 305,74

51 305,74

48 694,26

- Dokumentacja przyszociowa

100 000,00

100 000,00

51 305,74

51 305,74

48 694,26 Wykonano dokumentacje


projektowo-kosztorysowe: docieplenia i kolorystyki elewacji budynku Gimnazjum Nr 1; zmiany sposobu uytkowania pomieszcze mieszkalnych na potrzeby Przedszkola Nr 49; instalacji wodocigowej przeciwpoarowej - staej instalacji zraszaczowej do ochrony sceny i podscenia w TL"Baniluka". Wykonano program funkcjonalnouytkowy wraz z wyliczeniem planowanych kosztw robt budowlanych oraz prac projektowych adaptacji budynku przy

66

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

c.d. opisu zadania "Dokumentacja przyszociowa "

10 ul.Brodziskiego 22 na potrzeby obka. Zlecono wykonanie: projektu kolorystyki i termomodernizacji Przedszkola Nr 51, dokumentacji projektowokosztorysowej klimatyzacji w sali sesyjnej w Ratuszu, dokumentacji projektowokosztorysowej przebudowy przyacza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola Nr 42.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych

1 463 354,33

1 455 300,33

8 054,00

302 547,87

294 494,27

8 053,60

1 160 806,46

92110

1 186 442,11

1 178 388,11

8 054,00

27 570,60

19 517,00

8 053,60

1 158 871,51

67

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Galeria Bielska BWA

10

- Modernizacja budynku Galerii Bielskiej BWA , ul. 3 Maja 11 - Zakupy inwestycyjne Galerii Bielskiej BWA, ul. 3 Maja 11

1 166 442,11

1 158 388,11

8 054,00

8 053,60

0,00

8 053,60

1 158 388,51 Zmodernizowano wentylacj


w budynku. Modernizacji budynku nie rozpoczto z powodu braku dofinansowania z Unii Europejskiej.

20 000,00

20 000,00

19 517,00

19 517,00

483,00 Zakupiono kserokopiark,


telewizor, aparat cyfrowy.

92116

Biblioteki Ksinica Beskidzka

276 912,22

276 912,22

274 977,27

274 977,27

1 934,95

68

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 komputerowych oraz oprogramowanie. Zmodernizowano dwie windy towarowe.

- Modernizacja obiektu Ksinicy Beskidzkiej wraz z zakupami inwestycyjnymi, ul.Sowackiego 17a - Rozbudowa budynku Ksinicy Beskidzkiej, ul.Sowackiego 17a

261 912,22

261 912,22

259 977,27

259 977,27

1 934,95 Zakupiono 30 zestaww

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00 Wykonano studium


wykonalnoci dla projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa Ksinicy Beskidzkiej w Bielsku-Biaej".

926 92601

Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe


Wydzia Inwestycji

75 527 602,04 74 182 602,04

75 527 602,04 74 182 602,04

62 234 273,60 62 152 211,40

62 234 273,60 62 152 211,40

13 293 328,44 12 030 390,64

69

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Budowa hali wielofunkcyjnej sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Biaej z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej - Budowa Stadionu Miejskiego przy
ul.Rychliskiego 21

48 297 922,00

48 297 922,00

47 846 109,34

47 846 109,34

451 812,66 Realizowano prace zwizane


z budow obiektu. Zaawansowanie robt na koniec 2009 r. wynioso ok. 70%. Niewydatkowane rodki to rezerwa na pokrycie robt dodatkowych - warto tych robt okazaa si mniejsza 451 812,66 ni planowano.

29 417 922,00 18 880 000,00 14 272 000,00

29 417 922,00 18 880 000,00 14 272 000,00

28 966 109,34 18 880 000,00 11 456 491,21

28 966 109,34 18 880 000,00 11 456 491,21

0,00 2 815 508,79 Wykupiono zabudowane


nieruchomoci przy ul.ywieckiej 26 i 36 oraz lokale mieszkalne w budynku przy ul.ywieckiej 28. Wykonano rozbirk czci trybun i owietlenie stadionu. Sporzdzono raport oddziaywania na rodowisko. Trwaj prace zwizane z inwentaryzacj wykupionych budynkw, projektami ich rozbirek, przedmiarami i kosztorysami.

70

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

c.d. opisu zadania "Budowa Stadionu Miejskiego przy


ul.Rychliskiego 21 "

- Modernizacja 15 boisk sportowych zlokalizowanych przy placwkach owiatowych w Bielsku - Biaej

1 960 680,04

1 960 680,04

1 902 019,92

1 902 019,92

10 Niewydatkowana kwota to m.in.: oszczdnoci uzyskane w wyniku zmniejszenia kosztw budowy owietlenia, niewykorzystane rodki na wykupy nieruchomoci, cz wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowej /pene wynagrodzenie po wykonaniu caego zakresu prac i uzyskaniu wymaganych uzgodnie/. 58 660,12 Wybudowano i oddano do eksploatacji 3 boiska wielofunkcyjne, tj. przy Gimnazjum nr 11, Zespole Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych, Zespole Szk Oglnoksztaccych. Wykonano dokumentacj projektowo-kosztorysow budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 33.

71

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 wacicieli dziaek ssiadujcych z terenem inwestycji wyduyo procedur uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow. Ostatecznie Wojewoda lski utrzyma w mocy zaskaron decyzj. Ogoszono przetarg na wykonanie robt. Protesty na rozstrzygnicie przetargu oraz odwoania do Krajowej Izby Odwoawczej uniemoliwiy zawarcie umowy z wykonawc i rozpoczcie prac.

- Modernizacja pywalni "START" przy ul. Startowej

8 475 000,00

8 475 000,00

16 351,44

16 351,44

8 458 648,56 Odwoanie si dwch

72

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 EkoFunduszu i WFOiGW. Dofinansowanie uzyskano. Ogoszono przetarg. W trakcie przetargu wpyny protesty, ktre przeduyy postpowanie i uniemoliwiy zawarcie umowy i rozpoczcie robt.

- Modernizacja systemw przygotowania ciepej wody uytkowej i basenowej w oparciu o system kolektorw sonecznych w obiektach Gminy Bielsko-Biaa stadion przy ul.Myskiej 52B, hala Victoria przy ul.Bratkw 16, basen Troclik przy
ul.Sosnkowskiego 14

150 000,00

150 000,00

3 560,48

3 560,48

146 439,52 Zoono wnioski o dotacj do

73

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji

10

- Modernizacja pywalni "Panorama" przy ul.Konopnickiej 5

730 000,00

730 000,00

630 947,83

630 947,83

99 052,17 Zadanie zakoczone.


W ramach zadania wykonano: rozbirk istniejcej okadziny ceramicznej, reprofilacj dna niecki basenowej, izolacje przeciwwodne powokowe, okadziny ceramiczne dna oraz spoinowanie powierzchni. Wykonano take modernizacj czci ogrodzenia terenu pywalni na dugoci 36,2 m.

74

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Modernizacja boisk trawiastych do piki nonej (osiedlowych)

297 000,00

297 000,00

296 731,18

296 731,18

268,82 W ramach zadania


wykonano modernizacj boiska wielofunkcyjnego przy ul.Broniewskiego /korytowanie podoa, podbudowa odsczajca wod, nawierzchnia poliuretanowa, pikochwyty, bramki do piki rcznej, konstrukcje do gry w koszykwk, supki i siatka do gry w siatkwk/.

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1 345 000,00

1 345 000,00

82 062,20

82 062,20

1 262 937,80

75

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Wydzia Inwestycji

10

- Rozwj infrastruktury turystycznej Subregionu Poudniowego "Infrastruktura turystycznorekreacyjna na Dbowcu i Szyndzielni w Bielsku-Biaej"

1 345 000,00

1 345 000,00

82 062,20

82 062,20

1 262 937,80 Opracowano raport


oddziaywania na rodowisko przedsiwzicia. rodkw nie wykorzystano z uwagi na konieczno zmiany zakresu rzeczowego projektu, z powodu wczenia obszaru objtego projektem do sieci NATURA 2000 i zwizanym z tym brakiem zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska na realizacj czci inwestycji, a take koniecznoci uzyskania odpowiednich opinii i zezwole.

76

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

Zadania nie ujte w "Limitach wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011"
Hotele i restauracje Schroniska turystyczne
Wydzia Inwestycji

550

50 000,00

50 000,00

7,90

7,90

49 992,10

55001

50 000,00

50 000,00

7,90

7,90

49 992,10

- Budowa studni
gbinowej na Koziej Grze

50 000,00

50 000,00

7,90

7,90

49 992,10 Dokonano zgoszenia


zamiaru budowy. Do prac mona byo przystpi najwczeniej 17 grudnia, w zwizku z czym realizacj zadania przesunito na 2010 rok.

600

Transport i czno

6 289 260,00

6 185 860,00

103 400,00

5 563 731,31

5 461 912,74

101 818,57

725 528,69

77

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

60004

Lokalny transport zbiorowy


Miejski Zakad Komunikacyjny

2 113 400,00

2 010 000,00

103 400,00

2 101 380,57

1 999 562,00

101 818,57

12 019,43

- Zakupy inwestycyjne
MZK

2 113 400,00

2 010 000,00

103 400,00

2 101 380,57

1 999 562,00

101 818,57

12 019,43 Zakupiono: samochd


dostawczy do naprawy zdefektowanych autobusw i wiat przystankowych, autobusy klasy MINI /3 szt./, busy do przewozu osb niepenosprawnych /2szt./, lini diagnostyczn dla potrzeb Okrgowej Stacji Kontroli Pojazdw, wiaty przystankowe /6 szt./, kserokopiark, alkomat, odcigi spalin, urzdzenia do wymiany powietrza (klimatyzacji) pomieszcze wraz z instalacj.

78

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu


Miejski Zarzd Drg

313 860,00 300 000,00

313 860,00 300 000,00

137 634,40 137 634,40

137 634,40 137 634,40

176 225,60 162 365,60 Wybudowano bariery wzdu


skweru Esperanto.

- Pozostae inwestycje drogowe


Wydzia FinansowoKsigowy

- Obsuga dugu miasta


/inwestycje drogowe/

13 860,00

13 860,00

0,00

0,00

13 860,00 Nie wystpia konieczno


zacignicia kredytu inwestycyjnego - std brak wydatkw z tytuu odsetek.

60016

Drogi publiczne gminne


Miejski Zarzd Drg

3 600 000,00

3 600 000,00

3 082 330,80

3 082 330,80

517 669,20

79

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 ul.Szybowcowej wykonano. Przebudowa obiektw mostowych zagroonych awari przebudowano most na ul.W.Stwosza oraz most i gabion przy ul.Rzecznej i Laskowej. Pozostae rodki to oszczdnoci w zwizku z rozstrzygniciem przetargu na przebudow ul.Szybowcowej na kwot nisz ni zaoono w kosztorysie.

- Pozostae inwestycje drogowe

3 600 000,00

3 600 000,00

3 082 330,80

3 082 330,80

517 669,20 Przebudowa

60095

Pozostaa dziaalno
Miejski Zarzd Drg

262 000,00

262 000,00

242 385,54

242 385,54

19 614,46 2 550,00 Wykonano.

- Modernizacja sieci komputerowej w Miejskim Zarzdzie Drg

30 000,00

30 000,00

27 450,00

27 450,00

80

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 wydatkowano na monta masztw flagowych oraz szlabanw na terenie MZD.

- Wykonanie parkingu przy siedzibie MZD - Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarzdu Drg 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakady gospodarki mieszkaniowej
Zakad Gospodarki Mieszkaniowej

40 000,00

40 000,00

31 900,00

31 900,00

8 100,00 Zadanie zakoczone. rodki

192 000,00

192 000,00

183 035,54

183 035,54

8 964,46 Zakupiono: dwa samochody


subowe, program komputerowy i drukark.

311 550,19

38 300,19

273 250,00

302 799,49

38 300,19

264 499,30

8 750,70

70001

273 250,00

273 250,00

264 499,30

264 499,30

8 750,70

81

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 komputerowe w budynkach przy ul.Lipnickiej 26, ul.ywieckiej 54, ul.Krasiskiego 5. Wykonano: dokumentacj przyszociow w zakresie przewidzianym na 2009 r.; termomodernizacj budynku przy ul. 11 Listopada 3; projekty: przycza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.L.Staffa 9, docieplenia elewacji frontowej budynku przy ul.ukasiewicza 7, termomodernizacji budynku przy ul.Kustronia 54, docieplenia ciany szczytowej budynku przy ul.Cyniarskiej 10. Wykonano termorenowacj budynkw przy ul.Twrczej 11 i ul.Rzecznej 2 w zakresach przewidzianych na 2009 r.

- Pozostae zadania inwestycyjne ZGM

261 250,00

261 250,00

252 919,12

252 919,12

8 330,88 Zmodernizowano sieci

82

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

9 dla ADM-w.

10

- Zakupy inwestycyjne ZGM Pozostaa dziaalno


Wydzia Mienia Gminnego i Rolnictwa

12 000,00

12 000,00

11 580,18

11 580,18

419,82 Zakupiono serwery

70095

38 300,19

38 300,19

38 300,19

38 300,19

0,00

- Budowa miejsc postojowych przy Al.Armii Krajowej 141-143 Dziaalno usugowa Nadzr budowlany

38 300,19

38 300,19

38 300,19

38 300,19

0,00 Wykonano.

710 71015

76 272,81 8 000,00

76 272,81 8 000,00

76 272,81 8 000,00

76 272,81 8 000,00

0,00 0,00

83

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

10

- Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z tego: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej 71035 Cmentarze
Wydzia Gospodarki Miejskiej

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00 Zakupiono 3 zestawy


komputerowe.

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

68 272,81

68 272,81

68 272,81

68 272,81

0,00

84

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Cmentarz komunalny przy ul.Krasickiego Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na 75023
prawach powiatu) Wydzia Informatyki

68 272,81

68 272,81

68 272,81

68 272,81

0,00 Wybudowano przycze


wodocigowe i kanalizacyjne do budynku gospodarczego.

750

469 769,41

469 769,41

458 239,88

458 239,88

11 529,53

469 769,41 166 769,41

469 769,41 166 769,41

458 239,88 166 769,41

458 239,88 166 769,41

11 529,53 0,00 Wykonano.

- Wykup sieci
strukturalnej w budynkach UM przy Pl. Ratuszowym wraz z urzdzeniami Wydzia Organizacji i nadzoru

85

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 subowy. Odkupiono od Banku Handlowego regay przesuwne zamontowane w budynku przy Pl.Ratuszowym 5. Zakupiono kserokopiarki /3 szt./

- Zakupy inwestycyjne
Wydziau Organizacji i Nadzoru

233 000,00

233 000,00

225 691,97

225 691,97

7 308,03 Zakupiono samochd

- Monitoring
zewntrzny budynkw Urzdu Miejskiego

70 000,00

70 000,00

65 778,50

65 778,50

4 221,50 Wykonano.

801

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe


Miejski Zarzd Owiaty

1 744 273,87

1 744 273,87

1 656 763,98

1 656 763,98

87 509,89

80101

605 241,55

605 241,55

584 513,78

584 513,78

20 727,77

86

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Wydatki inwestycyjne szk podstawowych

63 241,63

63 241,63

63 213,13

63 213,13

28,50 Wydatki inwestycyjne w


Szkole Podstawowej Nr 28: zakup i monta systemu telewizji przemysowej, wykonanie i monta bramy oraz bramki, zakup kota. Wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 24: zakup szafy atestowanej.

- Zakupy inwestycyjne dla szk podstawowych

14 337,01

14 337,01

14 327,72

14 327,72

9,29 Zakupiono: czujnik ozonu do


basenu w Szkole Podstawowej Nr 13, kserokopiark dla Szkoy Podstawowej Nr 29, kompresor do basenu w Szkole Podstawowej Nr 37.

Wydzia Inwestycji

87

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 kotowni gazowej c.o. i c.w.u. wraz z instalacj gazow, ocieplenie i remont elewacji, wymian stolarki okiennej i drzwiowej.

- Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 24 przy ul.ywieckiej 239 - Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ul.Norwida 30
Wydzia FinansowoKsigowy

500 000,00

500 000,00

482 591,84

482 591,84

17 408,16 Wykonano: przebudow

19 398,00

19 398,00

19 398,00

19 398,00

0,00 Dokoczono budow


ogrodzenia rozpoczt w 2008 r.

- Obsuga dugu miasta /termomodernizacja SP Nr 6/ Szkoy podstawowe specjalne

8 264,91

8 264,91

4 983,09

4 983,09

3 281,82 Zapacono nalene odsetki.

80102

150 000,00

150 000,00

149 056,30 88

149 056,30

943,70

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Wydzia Inwestycji

10

- Przebudowa kanalizacji deszczowej w Zespole Szk dla Dzieci Niesyszcych przy ul.Kamienickiej 11A 80104 Przedszkola
Wydzia Inwestycji

150 000,00

150 000,00

149 056,30

149 056,30

943,70 Wykonano.

459 629,35

459 629,35

394 718,08

394 718,08

64 911,27

- Przebudowa kotowni c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 39 przy


ul.Mazacowickiej 37

144 152,35

144 152,35

144 046,99

144 046,99

105,36 Wykonano przebudow


kotowni gazowej c.o. i c.w.u. z instalacj gazu wraz z przebudow instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepej wody uytkowej.

89

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 okiennej i drzwiowej, docieplenie cian i stropodachw. Uzyskano oszczdnoci w wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na wykonanie robt.

- Termomodernizacja
budynku Przedszkola Nr 44

270 000,00

270 000,00

205 195,25

205 195,25

64 804,75 Wykonano: wymian stolarki

Miejski Zarzd Owiaty

- Zakupy inwestycyjne zakadw budetowych Przedszkola Miejskie 80110 Gimnazja


Miejski Zarzd Owiaty

45 477,00

45 477,00

45 475,84

45 475,84

1,16 Zakupiono sprzt kuchenny


do bloku ywieniowego w Przedszkolu Nr 23, Nr 25, Nr 42, Nr 44, Nr 49, Nr 51 i Nr 54. Zakupiono oprogramowanie do Przedszkola Nr 26.

11 774,00

11 774,00

11 773,77

11 773,77

0,23

90

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Zakupy inwestycyjne dla gimnazjw

11 774,00

11 774,00

11 773,77

11 773,77

0,23 Zakupiono kserokopiark dla


Gimnazjum Nr 6 oraz kserokopiark dla Gimnazjum Nr 14. Zakupiono materiay potrzebne do wykonania parkingu przy Gminazjum Nr 11.

80114

Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej


Miejski Zarzd Owiaty

43 555,34

43 555,34

43 555,34

43 555,34

0,00

- Wykonanie monitoringu w budynku przy ul.Akademii Umiejtnoci 1A

28 890,94

28 890,94

28 890,94

28 890,94

0,00 Wykonano instalacj


systemu alarmowego w Miejskim Zarzdzie Owiaty.

91

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarzdu Owiaty 80120 Licea oglnoksztacce


Miejski Zarzd Owiaty

14 664,40

14 664,40

14 664,40

14 664,40

0,00 Zakupiono program


komputerowy LEX OMEGA.

22 997,00

22 997,00

22 997,00

22 997,00

0,00

- Zakupy inwestycyjne dla licew oglnoksztaccych - Wydatki inwestycyjne w liceach oglnoksztaccych

9 760,00

9 760,00

9 760,00

9 760,00

0,00 Zakupiono kserokopiark dla


Zespou Szk Oglnoksztaccych dla Dorosych.

13 237,00

13 237,00

13 237,00

13 237,00

0,00 W Zespole Szk i Placwek


Owiatowych zakupiono i zamontowano klimatycj w serwerowni oraz szlaban przed parkingiem.

80130

Szkoy zawodowe

250 129,84

250 129,84

249 206,08 92

249 206,08

923,76

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Wydzia Inwestycji

10

- Przebudowa dachu budynku w Bielskiej Szkole Przemysowej


Miejski Zarzd Owiaty

132 565,27

132 565,27

132 565,27

132 565,27

0,00 Dokoczono roboty


rozpoczte w 2008 r.

- Wydatki inwestycyjne zwiazane z budow parku dendrologicznego - Wydatki inwestycyjne w szkoach zawodowych - Zakupy inwestycyjne dla Zespou Szk Ekonomicznych

13 413,45

13 413,45

13 413,45

13 413,45

0,00 Wykonano ciek


edukacyjn w parku dendrologicznym w Zespole Szk Ogrodniczych.

8 011,11

8 011,11

8 011,11

8 011,11

0,00 Zakupiono system


audiowizualny na potrzeby Bielskiej Szkoy Przemysowej.

30 000,00

30 000,00

29 999,99

29 999,99

0,01 Doposaono w bro sekcj


strzeleck.

93

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Zakupy inwestycyjne dla Zespou Szk Gastronomicznych i Handlowych - Zakupy inwestycyjne dla Zespou Szk Technicznych i Handlowych
Wydzia FinansowoKsigowy

59 565,01

59 565,01

59 565,01

59 565,01

0,00 Zakupiono samochd


subowy oraz obieraczk do ziemniakw.

4 575,00

4 575,00

4 575,00

4 575,00

0,00 Zakupiono kserokopiark.

- Obsuga dugu miasta /termomodernizacja ZSSiO/ 80195 Pozostaa dziaalno


Miejski Zarzd Owiaty

2 000,00

2 000,00

1 076,25

1 076,25

923,75 Zapacono nalene odsetki.

200 946,79

200 946,79

200 943,63

200 943,63

3,16

94

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Monitoring wizyjny w szkoach i placwkach z tego: rodki wasne dotacje na zadania wasne

200 946,79

200 946,79

200 943,63

200 943,63

3,16 Zakupiono i zainstalowano


monitoring w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 29, Gimnazjum Nr 11, Gimnzjum 1,87 Nr 16, Zespole Szk 1,29 Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Zespole Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych.

102 173,79 98 773,00

102 173,79 98 773,00

102 171,92 98 771,71

102 171,92 98 771,71

851 85111

Ochrona zdrowia Szpitale oglne


Wydzia Polityki Spoecznej

680 811,91 500 000,00

680 811,91 500 000,00

680 744,79 500 000,00

680 744,79 500 000,00

67,12 0,00

- Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wojewdzkiego w Bielsku-Biaej

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00 Dofinansowano zakup


aparatu do rozbijania kamieni nerkowych (litotryptor) dla Szpitala Wojewdzkiego.

95

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji

180 811,91

180 811,91

180 744,79

180 744,79

67,12

- Doposaenie Terenw Rekreacyjnych "Bonia", Kompleksu Sportowego "Orlik" oraz stadionu lekkoatletycznego "Sprint" w urzdzenia techniczne

70 000,00

70 000,00

69 996,07

69 996,07

3,93 Zakupiono: karuzel


trjramienn, hutawki, zestawy przeplotni, walec szeroki, awki, gry zrcznociowe, stojaki na rowery oraz zestaw urzdze doposaenia Skateparku /tereny rekreacyjne "Bonia"/. Zakupiono pyty z granulatu gumowego celem wykonania bezpiecznego podoa wok urzdze siowni na otwartym terenie /Kompleks Sportowy "Orlik"/.

Wydzia Gospodarki Miejskiej

96

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Zakup sprztu zabawowego

110 811,91

110 811,91

110 748,72

110 748,72

63,19 Zakupiono urzdzenia


zabawowe, ktre ustawione zostan na terenach rekreacyjnych miasta BielskaBiaej.

852

Pomoc spoeczna Placwki opiekuczowychowawcze


Zesp Placwek OpiekuczoWychowawczych

87 806,59

87 806,59

87 806,10

87 806,10

0,49

85201

6 100,00

6 100,00

6 100,00

6 100,00

0,00

- Zakup programu komputerowego dla Zespou Placwek OpiekuczoWychowawczych

6 100,00

6 100,00

6 100,00

6 100,00

0,00 Zakupiono.

97

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

85202

Domy pomocy spoecznej


Wydzia Inwestycji

81 706,59

81 706,59

81 706,10

81 706,10

0,49

- Wymiana pomp w przepompowni ciekw w Domu Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych
Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Starszych

18 109,00

18 109,00

18 108,51

18 108,51

0,49 Wykonano.

- Zakup urzdzenia do przewoenia chorego - Zakup pieca do wypalania ceramiki

4 975,00

4 975,00

4 975,00

4 975,00

0,00 Zakupiono.

6 700,00

6 700,00

6 700,00

6 700,00

0,00 Zakupiono.

98

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Dom Pomocy Spoecznej "Hospicjum"

10

- Zakup urzdzenia do przewoenia chorego - Zakup odniearkokosiarki


Dom Pomocy Spoecznej dla Przewlekle Chorych

4 975,00

4 975,00

4 975,00

4 975,00

0,00 Zakupiono.

11 800,00

11 800,00

11 800,00

11 800,00

0,00 Zakupiono.

- Zakup obieraczki do ziemniakw


Dom Pomocy Spoecznej "Dom Nauczyciela"

5 898,09

5 898,09

5 898,09

5 898,09

0,00 Zakupiono.

99

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Zakup wyparzacza do naczy dla DPS "Dom Nauczyciela" - Zakup suszarki bbnowej Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Powiatowe urzdy pracy
Powiatowy Urzd Pracy

9 028,00

9 028,00

9 028,00

9 028,00

0,00 Zakupiono.

20 221,50

20 221,50

20 221,50

20 221,50

0,00 Zakupiono.

853 85333

7 271,20 7 271,20

7 271,20 7 271,20

7 271,20 7 271,20

7 271,20 7 271,20

0,00 0,00

- Monta systemu
przeciwoblodzeniowego

7 271,20

7 271,20

7 271,20

7 271,20

0,00 Wykonano.

rynien w budynku Powiatowego Urzdu Pracy

100

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

854

Edukacyjna opieka wychowawcza Placwki wychowania pozaszkolnego


Miejski Zarzd Owiaty

104 612,07

104 612,07

104 612,07

104 612,07

0,00

85407

24 610,00

24 610,00

24 610,00

24 610,00

0,00

- Zakupy inwestycyjne dla Bielskiego Szkolnego Orodka Gimnastyki KorekcyjnoKompensacyjnej Internaty i bursy szkolne

24 610,00

24 610,00

24 610,00

24 610,00

0,00 Zakupiono zestaw


MediMouse do badania krgosupa.

85410

19 885,00

19 885,00

19 885,00

19 885,00

0,00

101

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Miejski Zarzd Owiaty

10

- Zakupy inwestycyjne w Internacie

19 885,00

19 885,00

19 885,00

19 885,00

0,00 Zaoono monitoring


wewntrzny w internacie przy Zespole Szk Samochodowych i Oglnoksztaccych.

85417

Szkolne schroniska modzieowe


Miejski Zarzd Owiaty

55 117,07

55 117,07

55 117,07

55 117,07

0,00

- Zakupy inwestycyjne w Szkolnym Schronisku Modzieowym

55 117,07

55 117,07

55 117,07

55 117,07

0,00 Zakupiono 5 szt. drzwi


przeciwpoarowych.

102

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

85421

Modzieowe orodki socjoterapii


Miejski Zarzd Owiaty

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

- Zakupy inwestycyjne dla Modzieowego Orodka Socjoterapii Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydzia Gospodarki Miejskiej

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00 Zakupiono zmywark do


kuchni.

900

369 010,00

369 010,00

365 062,34

365 062,34

3 947,66

90004

251 000,00

251 000,00

250 918,40

250 918,40

81,60

103

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Budowa parku wypoczynkowego ul.Wyzwolenia

211 000,00

211 000,00

211 000,00

211 000,00

0,00 rodki wydatkowano m.in.


na: dokumentacj projektowokosztorysow, dokumentacj projektow instalacji owietlenia, geodezyjne wytyczenie alejek, wycink drzew owocowych, prace pielgnacyjne i przycink drzew, budow alejek spacerowych i schodw terenowych, zakup awek i koszy na mieci.

- Skwer przy ul.Grunwaldzkiej

40 000,00

40 000,00

39 918,40

39 918,40

81,60 Zadanie zakoczone.


Zagospodarowano skwer, wykonano alej spacerow.

90013

Schroniska dla zwierzt


Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt

105 330,00

105 330,00

105 303,94

105 303,94

26,06

104

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Wykonanie przycza kanalizacji grawitacyjnej Pozostaa dziaalno


Biuro Zarzdzania Energi

105 330,00

105 330,00

105 303,94

105 303,94

26,06 Wykonano.

90095

12 680,00

12 680,00

8 840,00

8 840,00

3 840,00

- Zakupy inwestycyjne Biura Zarzdzania Energi z tego: rodki wasne rodki z budetu Unii Europejskiej

3 840,00

3 840,00

0,00

0,00

3 840,00 Niewykorzystano rodkw na


zakup licencji na uywanie posterw projektu "Wystawa IMAGINE w Beskidach", gdy licencj otrzymano bezpatne.

576,00 3 264,00

576,00 3 264,00

0,00 0,00

0,00 0,00

576,00 3 264,00

105

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Zakup komputerowych narzdzi analitycznych do aplikacji BEN2005

8 840,00

8 840,00

8 840,00

8 840,00

0,00 Zakupiono modu aplikacji


komputerowej do analizy danych AN2009, rozszerzajcy moliwoci programu komputerowego BEN2005 do rejestracji danych o zuyciu energii w budynkach miejskich.

921 92106

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry


Teatr Lalek Banialuka

2 319 407,78 319 126,00

1 984 527,78 124 440,00

334 880,00 194 686,00

2 096 032,39 300 267,58

1 780 011,78 124 440,00

316 020,61 175 827,58

223 375,39 18 858,42

- Inwestycje Teatru Lalek Banialuka

20 556,00

20 556,00

20 543,51

20 543,51

12,49 Wykonano i zamontowano


szaf w archiwum. Zakupiono 2 zestawy komputerowe oraz ekran projekcyjny.

106

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 sceniczne na scenie gwnej Teatru.

- Modernizacja urzdze scenicznych w Teatrze Lalek Banialuka


Teatr Polski

143 283,00

124 440,00

18 843,00

124 440,00

124 440,00

0,00

18 843,00 Zmodernizowano urzdzenia

- Inwestycje Teatru Polskiego

155 287,00

155 287,00

155 284,07

155 284,07

2,93 Zakupiono: pomp o


podwyszonych parametrach do sprawniejszego dziaania klimatyzacji w budynku, pilark oraz narzdzia do obrbki drewna /do produkcji dekoracji teatralnych/, procesor efektw dwikowych, mikroporty, reflektory, spliter antenowy do UHF, gablot, komputery / 2 szt./, projektor, kinkiety, stoy bankietowe. Wykonano dokumentacj projektow modernizacji budynku usugowo-administarcyjnego.

107

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby


Wydzia Inwestycji

1 930 009,00

1 800 000,00

130 009,00

1 725 493,00

1 595 484,00

130 009,00

204 516,00

- Przebudowa Domu Kultury w Lipniku

500 000,00

500 000,00

295 484,00

295 484,00

204 516,00 Wykonano dokumentacj


projektowo-kosztorysow przebudowy pomieszcze i adaptacji poddasza. Wykonano przycza kanalizacji deszczowej i sanitarnej, drena i izolacj fundamentw. Niewydatkowana kwota to oszczdnoci z przetargu na wykonanie robt zewntrznych.

Miejski Dom Kultury

108

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Inwestycje Miejskiego Domu Kultury

13 380,00

13 380,00

13 380,00

13 380,00

0,00 Zakupiono 2 zespoy


gonikowe aktywne Mackie SRM 450. Zmodernizowano owietlenie sali widowiskowej w Domu Kultury Wkniarzy.

Bielskie Centrum Kultury

- Zakup inwestycyjne dla Bielskiego Centrum Kultury, ul.Sowackiego 27

1 323 711,00

1 300 000,00

23 711,00

1 323 711,00

1 300 000,00

23 711,00

0,00 Zakupiono autokar


turystyczny Mercedes Benz Tourismo 15 RHD za kwot 1.015.221 z. Zakupiono agregat prdotwrczy na samochodzie specjalnym DAF FA LF45 za kwot 308.490 z. 0,00 Zakupiono samochd subowy, sprzt komputerowy, mikser cyfrowy, miernik rezystancji, rolet antywamaniow na korytarz II-ego pitra Domu Muzyki.

- Pozostae zakupy inwestycyjne Bielskiego Centrum Kultury

86 978,00

86 978,00

86 978,00

86 978,00

109

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10

- Przebudowa budynku Stray Poarnej na Dom Taca - koncepcja Galerie i biura wystaw artystycznych
Galeria Bielska BWA

5 940,00

5 940,00

5 940,00

5 940,00

0,00 Opracowano koncepcj


przebudowy budynku przy ul.Grunwaldzkiej.

92110

10 185,00

10 185,00

10 184,03

10 184,03

0,97

- Modernizacja owietlenia

2 605,00

2 605,00

2 605,00

2 605,00

0,00 Zamontowano owietlenie


zakupione w 2008 r. /szynoprzewody, reflektory, filtry na duej sali/.

- Zakup komputera - Modernizacja lokalu wynajmowanego przez Galeri przy ul.3 Maja 7 92116 Biblioteki

4 880,00 2 700,00

4 880,00 2 700,00

4 879,03 2 700,00

4 879,03 2 700,00

0,97 Zakupiono. 0,00 Wykonano projekt adaptacji i


zmiany sposobu uytkowania lokalu w budynku mieszkalnym przy ul.3 Maja 7.

60 087,78

60 087,78

60 087,78 110

60 087,78

0,00

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Ksinica Beskidzka

10

- Przebudowa instalacji
centralnego ogrzewania w budynku gwnym Ksinicy Beskidzkiej, ul.Sowackiego 17a

60 087,78

60 087,78

60 087,78

60 087,78

0,00 Wykonano.

926 92601

Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe


Wydzia Inwestycji

675 703,46 286 603,96 12 993,96

675 703,46 286 603,96 12 993,96

563 925,27 286 602,93 12 993,95

563 925,27 286 602,93 12 993,95

111 778,19 1,03 0,01 Zakoczono prace zwizane


z wymian nawierzchni bieni wok boiska.

- Moje Boisko - Orlik 2012 w BielskuBiaej przy


ul.Sowackiego 27 b

111

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

2 Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji

10

- Zakup sprztu do utrzymania i pielgnacji boisk pikarskich

273 610,00

273 610,00

273 608,98

273 608,98

1,02 Zakupiono specjalistyczny


sprzt do pielgnacji nawierzchni trawiastej boisk Stadionu Miejskiego przy ul.Rychliskiego oraz Stadionu Pikarskiego przy ul.Myskiej /m.in. cignik, areator, piaskarka, oczyszczarko-zamiatarka, zamiatarka, urzdzenie wielofunkcyjne/.

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji

389 099,50

389 099,50

277 322,34

277 322,34

111 777,16

112

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 czyszczenia niecek basenowych na pywalni "Troclik", pug odnieny dla potrzeb Stadionu Miejskiego przy ul.Myskiej, cztery licencje programu finansowoksigowego.

- Zakupy inwestycyjne Bielsko-Bialskiego Orodka Sportu i Rekreacji

58 200,00

58 200,00

56 419,85

56 419,85

1 780,15 Zakupiono: odkurzacz do

- Wykonanie ogrodzenia Terenw Rekreacyjnych "Bonia"

180 000,00

180 000,00

179 791,00

179 791,00

209,00 Zadanie zakoczone.


W ramach zadania wykonano: ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych na dugoci 710 m, zamontowano 5 bram dwuskrzydowych oraz 3 bramki.

- Zakup i monta cianek nawrotowych na pywalni "Troclik"


Wydzia Inwestycji

41 780,00

41 780,00

41 069,28

41 069,28

710,72 Wykonano.

113

Zacznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2009 ROKU


w zotych i groszach
rodki wasne zakadu budetowego lub instytucji kultury /wraz ze rodkami z amortyzacji/ - plan po zmianach

Poniesione wydatki od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. / Rozdz.

Nazwa zadania

Ogem ( 4+ 5 )

rodki z budetu 2009 r. - plan po zmianach

Razem ( 7+8 )

rodki pozostae ze rodkw na dzie ze rodkw budetu wasnych miasta zakadw budet. 31.12.2009 r. i instytucji kultury (3-6)

Opis realizacji

10 o wydanie warunkw zabudowy dla parku linowego. Postpowanie prowadzi Burmistrz Miasta Pszczyny. Ze wzgldu na brak dostpu do drogi publicznej zwrcono si do Nadlenictwa o zgod na korzystanie z drogi lenej. Po uzyskaniu zgody wymagane dokumenty przekazano do UM w Pszczynie. Do czasu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nie mona zleci opracowania projektu.

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnoturystycznego w ssiedztwie istniejcego letniego toru saneczkowego na Dbowcu

109 119,50

109 119,50

42,21

42,21

109 077,29 W czerwcu zoono wniosek

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT
114

Zacznik Nr 7

Zestawienie umorze nalenoci pieninych jednostek organizacyjnych miasta Bielska-Biaej, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy - Ordynacja podatkowa za 2009 rok

w zotych i groszach

Kwota nalenoci Lp. Nazwa naleno gwna odsetki i nalenoci uboczne

Kwota umorze naleno gwna odsetki i nalenoci uboczne

OGEM ( I+II )

4 375 984,57

652 706,16 2 488 620,62

629 828,93

I Jednostki budetowe 1 Miejski Zarzd Owiaty 2 Stra Miejska 3 Miejski Osrodek Pomocy spoecznej 4 DPS "Dom Nauczyciela" 5 Bielsko-Bialski Orodek Sportu i Rekreacji

590 927,70 48 946,02 49 700,00 484 478,75 2 626,13 5 176,80

22 688,54 9 537,85 0,00 12 581,87 0,00 568,82

589 345,36 48 946,02 48 117,66 484 478,75 2 626,13 5 176,80

22 688,54 9 537,85 0,00 12 581,87 0,00 568,82

II Zakady budetowe 1 Zakad Gospodarki Mieszkaniowej 2 Miejski Zakad Komunikacyjny 3 Izba Wytrzewie 4 Przedszkola Miejskie

3 785 056,87 1 434 082,98 2 667,63 2 347 943,94 362,32

630 017,62 1 899 275,26 628 609,72 1 242 729,85 1 308,00 0,00 99,90 2 667,63 653 515,46 362,32

607 140,39 605 732,49 1 308,00 0,00 99,90

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

Zacznik Nr 8

INFORMACJA WYNIKAJCA Z USTAWY O FINANSACH, DOTYCZCA:

a) Instytucji Kultury
W Bielsku-Biaej funkcjonuje 6 instytucji kultury, tj. Teatr Polski Teatr Lalek Banialuka Bielskie Centrum Kultury Miejski Dom Kultury Galeria Bielska BWA Ksinica Beskidzka Gospodarka finansowa wyej wymienionych instytucji kultury w 2009 roku przedstawiaa si nastpujco:

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Rozdzia 92106 Teatry Teatr Polski
W 2009 roku gospodarka finansowa Teatru Polskiego przedstawiaa si nastpujco: Przychody 96,75 % planu 5.690.099,41 z 3.364.653,00 z 50.000,00 z 40.250,00 z 2.235.196,41 z 5.881.290,33 z 3.644.294,51 z 38.307,90 z

dotacja podmiotowa z budetu miasta dotacja z Ministerstwa Kultury dotacja z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego przychody wasne, ktre stanowi 39,28 % przychodw ogem 100,00 % planu

Koszty

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych (konserwacja instalacji ppo., wymiana uszkodzonych urzdze i elementw automatyki wentylacji, konserwacja urzdze wentylacji i klimatyzacji, konserwacja centrali i sieci telefonicznej, naprawa maszyn i urzdze, naprawa samochodu),

2.195.654,92 z pozostae wydatki rzeczowe (tj. m.in. zakup materiaw i wyposaenia, opaty za energi, zakup usug zdrowotnych, usugi drukarskie, tantiemy autorskie, wystpy gocinne, reyseria, zakup imprez obcych, usugi telekomunikacyjne, transportowe zakup usug dostpu do sieci internetowej, podre subowe krajowe, rne opaty i skadki, odpisy na ZFS, podatek od nieruchomoci, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze, wpaty na PFRON, szkolenia, zakup materiaw papierniczych, podatek od towarw i usug VAT, amortyzacja i inne). podatek dochodowy od osb prawnych- zaliczka 3.033,00 z

Ponadto Teatr Polski prowadzi dziaalno inwestycyjn, ktra przedstawiona zostaa w Zaczniku Nr 6. Zobowizania wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wyniosy 262.717,57 z, w tym wymagalne 0,00 z. Zobowizania dotycz zakupu usug, skadek na Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osb fizycznych, nalenoci na PFRON, zabezpieczenia naleytego wykonania robt budowlanych I i II etapu oraz wpaty wadium do przetargu na modernizacj budynku usugowo-administracyjnego. Nalenoci Teatru Polskiego wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosz 49.239,67 z, w tym wymagalne 3.177,41 z (sprzeda biletw na spektakl, wynajem sali Teatru, opat licencyjnych, przewozu zespou). Pozostae nalenoci dotycz, usug reklamowych, sprzeday biletw i abonamentw, wynajmu kawiarni oraz kaucji za magazyny dekoracji. W Teatrze Polskim w 2009 roku wystpia strata na dziaalnoci podstawowej w kwocie 191.190,92 z (strata ksigowa). Teatr Polski utrzymuje pynno finansow i ma rodki na lokacie bankowej, ktre poza pokryciem straty bilansowej przeznaczy na ocieplenie budynku administracyjnego i zakup urzdze owietleniowych i akustycznych. Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budetu miasta za 2009 rok Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w 2009 roku zostaa przekazana w kwocie 3.364.653,00 z, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2009. Teatr Polski wydatkowa otrzyman dotacj w kwocie przeznaczajc j na nastpujce wydatki biece: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze utrzymanie obiektw i inne wydatki biece organizacja III Wiosennego Festiwalu Teatralnego 3.364.653,00 z 2.781.944,00 z 542.709,00 z 40.000,00 z

W 2009 roku Teatr Polski wystawi 9 premier, m.in.: Mayday II, Karnawaowa lista przebojw, Rewizor, Zemsta, Oskar i Pani Ra (5 na duej scenie i 4 na maej scenie), zaprezentowa 377 przedstawie (w tym 299 przedstawie wasnych), w ktrych uczestniczyo 78.615 widzw. Poza premierami Teatr zorganizowa trzeci edycj Wiosennego Festiwalu Teatralnego Anio Publicznoci w ktrej uczestniczyo 1.516 widzw. Festiwalowe spektakle cieszyy si duym powodzeniem, prezentowane byy przy nadkompletach widzw. Ponadto Teatr Polski wzbogaci swoj ofert repertuarow organizujc przedstawienia warszawskich teatrw jak; Wdrowiec Teatru Narodowego, Klub hipochondrykw Teatru Syrena, Pomalu, a jeszcze raz Teatru Capitol. Teatr kontynuowa rwnie organizowanie cieszcych si duym powodzeniem cykli; Bielska Scena Kabaretowa przygotowywana przez Kabaret Dugi, Fabryka sensacji Proszyk i S-ka spektakle przygotowywane przez Jacka Proszyka, Poza spektaklami w siedzibie Teatr prezentowa przedstawienia w wielu miastach wojewdztwa lskiego, midzy innymi w Katowicach, Zabrzu, Chorzowie, Czstochowie, Pszczynie, ywcu, Cieszynie, goci te w Warszawie w Teatrze Syrena ze Szwejkiem, w Krakowie z Piaskownic, w Kutnie i w odzi z przedstawieniem Intersity, w Opolu z Szalonymi noyczkami.

Wanym osigniciem Teatru byo zdobycie nagrody festiwalowej Pera Ssiadw na Festiwalu Teatrw Europy rodkowej Ssiedzi w Lublinie, gdzie bielski Teatr zaprezentowa Szwejka a Midzynarodowe jury nagrodzio spektakl za oryginaln adaptacj sceniczn. W ramach imprez towarzyszcych XX Festiwalu Teatralnego Bez Granic w Cieszynie Teatr przedstawi sztuk bielskiego autora - Artura Paygi pt yd w reyserii Roberta Talarczyka.

Teatr Lalek Banialuka


W 2009 roku gospodarka finansowa Teatru Lalek Banialuka przedstawiaa si nastpujco: Przychody 90,56 % planu 2.936.226,86 z 2.039.135,00 z 897.091,86 z 3.241.806,37 z 2.199.736,80 z 10.109,42 z dotacja podmiotowa z budetu miasta przychody wasne, ktre stanowi 30,55 % przychodw ogem Koszty 99,99 % planu

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych (naprawa samochodw, usugi remontowe i konserwatorskie)

pozostae wydatki biece 1.031.960,15 z (m.in.: zakup materiaw na potrzeby produkcji przedstawie, zakup materiaw biurowych, rodkw czystoci, paliwa, wyposaenia, wydawnictw i prasy, opaty za energi, gaz, wod, energi ciepln, opaty pocztowe, usugi telekomunikacyjne, internetowe, koszty plakatw, afiszy i zdj, usugi do sztuk w zakresie naprawy dekoracji i prania kostiumw, przewz przesyek, opaty za warsztaty i edukacj, wyjazdy zespow na wystawienie widowisk poza siedzib teatru (w tym, poza granic kraju), opaty tantiem za zagrane widowiska do ZAIKS-u, szkolenia, zakup papieru i tonerw, odpisy na ZFS, podatek od nieruchomoci, opata za wieczyste uytkowanie gruntw, podatek od towarw i usug VAT, wpaty na PFRON amortyzacja, itp.). Ponadto Teatr Lalek Banialuka prowadzi dziaalno inwestycyjn, ktra przedstawiona zostaa w Zaczniku Nr 6 (w tym dotacja celowa z budetu miasta w kwocie 124.440,00). Zobowizania wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wyniosy 56.860,19 z, w tym wymagalne 0,00 z. Zobowizania dotycz opat za energi elektryczn, gaz, podatku dochodowego od osb fizycznych, tantiem autorskich do ZAIKS-u, zwrot podatku VAT. Nalenoci wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosz 66.668,98 z, w tym wymagalne 0,00 z. Nalenoci dotycz sprzeday biletw na spektakle, rozlicze z Urzdem Skarbowym. W 2009 roku w Teatrze Lalek Banialuka wystpia strata na dziaalnoci podstawowej w kwocie 305.579,51 z, ktra spowodowana jest midzy innymi wikszymi kosztami amortyzacji w zwizku z inwestycjami w latach 2006-2008.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budetu miasta za 2009 rok Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka w 2009 roku zostaa przekazana w kwocie 2.039.135,00 z, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2009. Teatr Lalek Banialuka wydatkowa otrzyman dotacj w kwocie przeznaczajc j na nastpujce wydatki biece: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze utrzymanie obiektu i inne wydatki biece 2.039.135,00 z 1.782.112,00 z 257.023,00 z

W 2009 roku Teatr Lalek Banialuka przygotowa 4 premiery: 3 dla dzieci Sklep z zabawkami Alexandru Popescu, pica krlewna Aleksandra Maksymiaka, Przygody Sindbada eglarza Bolesawa Lemiana oraz jedn dla modziey i dorosych Krl umiera Eugene Ionesco. W okresie sprawozdawczym Teatr zagra 374 spektakle (338 w siedzibie, 36 w terenie), ktre obejrzao 66.675 widzw. Teatr Lalek Banialuka, ze swoimi spektaklami wystpowa take gocinnie i bra udzia w wielu festiwalach w kraju i za granic. Prowadzi rwnie dziaalno edukacyjn wrd dzieci i modziey organizujc zajcia edukacyjne dla dzieci poczone z pokazywaniem magicznych miejsc w Teatrze i demonstrowaniem technik lalkarskich oraz warsztaty teatralne dla dzieci i modziey. Za swoj dziaalno Teatr Lalek Banialuka otrzymywa szereg nagrd i nominacji, m.in. (nominacja do nagrody Ikara - Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Biaej, w Dziedzinie Kultury i Sztuki dla Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Lalek Banialuka Lucyny Kozie za wybitn dziaalno, dwie nominacje do Nagrody Zota Maska 2008, nominacja dla Wodzimierza Pohla w kategorii Rola w Teatrach Lalkowych za rol Gregora w spektaklu Przemiana , nominacja dla spektaklu Przemiana wg Franza Kafki w adaptacji i reyserii Aleksandra Maksymiaka w kategorii Przedstawienie Roku, Laur im. Dembowskiego dla Ewy Piotrowskiej za reyseri przedstawienia Sklep z zabawkami, nagroda dziennikarzy dla Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Lalek Banialuka Lucyny Kozie w rankingu 50 najbardziej wpywowych kobiet wojewdztwa lskiego, nagroda Artystyczna Dyrektora Teatru Lalek Banialuka za sezon 2008/2009 dla Ryszarda Sypniewskiego za rol Krla w przedstawieniu Krl umiera. Ponadto w Teatrze Lalek Banialuka miay miejsce inne wydarzenia jak; koncert Mirosawa Czyykiewicza, uroczyste obchody Midzynarodowego Dnia Teatru i inne. Teatr by rwnie wsporganizatorem Bielskich Teatraliw- konkursu wiedzy o historii teatru polskiego, ze szczeglnym uwzgldnieniem dziaalnoci scen bielskich.

Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Bielskie Centrum Kultury
W 2009 roku gospodarka finansowa Bielskiego Centrum Kultury przedstawiaa si nastpujco: Przychody 94,67 % planu 7.256.294,51 z 4.835.554,00 z 140.000,00 z 2.420.740,51 z

dotacja podmiotowa z budetu gminy w tym: dotacje z Urzdu Marszakowskiego przychody wasne, ktre stanowi 33,36 % przychodw ogem

Koszty i inne obcienia

99,64 % planu

7.637.378,84 z 2.413.419,91 z 196.000,52 z

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych (remonty i drobne naprawy w Domu Muzyki i Domu Taca, m.in.: naprawa posadzki, naprawa fortepianu, projekt i naprawa systemu syg.p.po, naprawa szlabanu, kosztorys na wymian pokrycia dachowego, wymiana plandeki dla publicznoci)

pozostae wydatki rzeczowe 5.023.589,41 z (m.in.: zakup materiaw biurowych i wyposaenia, artykuw spoywczych, materiaw biurowych, rodkw czystoci, materiaw do konserwacji, zakup energii, koszty imprez, noclegi, reklama, druk afiszy, koszty zwizane z utrzymaniem chrw i zespow, usugi transportowo-parkingowe, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, obsuga prawna, prowizje bankowe, ubezpieczenie imprez masowych, samochodw, podre subowe, odpisy na ZFS, podatek od nieruchomoci, podatek od towarw i usug VAT, amortyzacja, itp.), podatek dochodowy od osb prawnych- zaliczka 4.369,00 z Ponadto Bielskie Centrum Kultury prowadzio dziaalno inwestycyjn, ktra przedstawiona zostaa w Zaczniku Nr 6 (w tym dotacja celowa z budetu miasta w kwocie 1.300.000,00 z). Zobowizania wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wyniosy 193.426,54 z, w tym wymagalne 0,00 z. Zobowizania dotycz dostaw i usug, skadek na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osb fizycznych, wynagrodze. Nalenoci wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosz 42.422,04 z, w tym wymagalne 2.793,80 z (zorganizowanie imprezy mikoajkowej). Pozostae nalenoci dotycz dostaw i usug, zwrotu podatku VAT, nalenoci dochodzonych na drodze sdowej. W 2009 roku w Bielskim Centrum Kultury wystpia strata na dziaalnoci podstawowej w wysokoci 381.084,33 z. Strata jest spowodowana duymi kosztami amortyzacji. Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budetu miasta za 2009 rok Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w 2009 roku zostaa przekazana w kwocie 4.835.554,00 z, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2009. BCK wydatkowa otrzyman dotacj w kwocie przeznaczajc j na nastpujce wydatki biece: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4.835.554,00 z 1.303.898,00 z

utrzymanie zespow miejskich: 476.050,00 z (ZTiP ,,Jarzbinki, ZPiT ,,Bielsko, Bielska Estrada, Chr Ave Sol, Bielski Chr Kameralny, Bielska Orkiestra Dta, Bielska Orkiestra Kameralna i Galeria rodowisk Twrczych) organizacja imprez miejskich 2.184.500,00 z (m.in.: X Midzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Dni Bielska-Biaej, koncert IKARY 2008, Audycje Muzyczne, koncerty Rynek

Starego Miasta, Lato z Kultur w Bielsku-Biaej, Festiwal Grilla i Ogni Sztucznych, koncerty dla wszystkich, wybory Miss i Mister Beskidw 2009, wito ul. 11 Listopada, dofinansowanie imprez estradowych, oper, operetek, spektakli i itp.) remonty (m.in.: naprawa posadzki, naprawa fortepianu, projekt i naprawa systemu syg.p.po, naprawa szlabanu, kosztorys na wymian pokrycia dachowego, wymiana plandeki dla publicznoci) utrzymanie obiektw i inne wydatki biece (w tym, m. in.: odpisy na ZFS i inne wydatki) 195.000,00 z

676.106,00 z

W ramach dziaalnoci merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowao szereg imprez artystycznych, koncertw, festiwali, imprez plenerowych, midzy innymi: X Midzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, XIV Festiwal Kompozytorw Polskich pod patronatem Henryka Greckiego, X Midzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha, VII Jazzowa Jesie w Bielsku-Biaej, Lato z Folklorem, Festyn 3-Majowy, Dni Bielska-Biaej, wito ul. 11 Listopada, cykl koncertw Muzyczna Ballada Europy dla osb bezrobotnych, pensjonariuszy domw opieki, rencistw i emerytw oraz szereg imprez estradowych. Ponadto w 2009 roku Bielskie Centrum Kultury w ramach edukacji muzycznej dzieci i modziey zorganizowao 69 koncertw dla okoo 9.066 suchaczy z bielskich szk.

Miejski Dom Kultury


W 2009 roku gospodarka finansowa Miejskiego Domu Kultury przedstawiaa si nastpujco: Przychody 99,47 % planu 4.566.488,89 z 3.612.063,00 z 7.000,00 z 954.425,89 z 4.577.923,26 z 3.133.047,35 z 118.688,50 z

dotacja podmiotowa z budetu gminy w tym dotacja z Urzdu Marszakowskiego przychody wasne, ktre stanowi 20,90 % przychodw ogem Koszty i inne obcienia 99,72 % planu

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych (naprawy i konserwacje, remonty biece - midzy innymi wymiana okien w Domu Kultury w Mikuszowicach lskich i Komorowicach, usugi malarskie w Domu Kultury w Hacnowie i Domu Kultury Wkniarzy) pozostae wydatki rzeczowe (m.in.: odzie ochronna i robocza, zakup materiaw biurowych, wyposaenia, artykuw spoywczych, paliwa, opaty za energi, usugi transportowo-parkingowe, usugi telekomunikacyjne, i ciekw, internetowe, pocztowe, wywozu nieczystoci gastronomiczne, prowizje bankowe, czynsze, obsuga prawna, ubezpieczenia majtkowe i osobowe, odpisy na ZFS, podatek

1.318.420,41 z

od nieruchomoci, podatek od towarw i usug VAT, zakup materiaw papierniczych, amortyzacja itp.), podatek dochodowy od osb prawnych - zaliczka 7.767,00 z

Ponadto Miejski Dom Kultury prowadzi dziaalno inwestycyjn, ktra przedstawiona zostaa w Zaczniku Nr 6. Zobowizania wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wyniosy 449.630,51 z, w tym wymagalne 0,00 z. Zobowizania dotycz skadek na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osb fizycznych, wynagrodze, PFRON, zakupu dbr i usug, skadek na PZU i PKZP. Nalenoci wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosz 27.544,85 z, w tym wymagalne 3.995,46 z (z tytuu sprzeday dbr i usug). Pozostae nalenoci dotycz nalenoci od pracownikw, nalenoci z tytuu sprzeday usug, zwrotu podatku VAT, rozliczenia kaucji. Miejskim Domu Kultury zakoczy 2009 rok strat w wysokoci 11.434,37 z, ktra jest spowodowana kosztami awarii centralnego ogrzewania w Domu Kultury w Komorowicach, majcej miejsce w ostatnich dniach grudnia oraz zwikszonymi kosztami zuycia mediw. Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budetu miasta za 2009 rok Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w 2009 roku zostaa przekazana w kwocie 3.612.063,00 z, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2009. MDK wydatkowa otrzyman dotacj w kwocie przeznaczajc j na nastpujce wydatki biece: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 3.612.063,00 z 3.020.699,00 z

czciowe utrzymanie budynkw (media, czynsze) i inne wydatki 560.264,00 z (w tym, midzy innymi.: odpisy na ZFS, PFRON, Akcja Zima, Akcja Lato) wydatki zwizane z realizacj imprez kulturalnych przez Rady Osiedli oraz innych imprez takich jak: Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. I. Bieka, Festiwal piewanko

31.100,00 z

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Biaej w 2009 roku prowadzi dziaalno kulturaln w 11 jednostkach (7 domach kultury, Orodku Edukacji Kulturalnej, 2 wietlicach i 1 galerii). Jednostki MDK prowadziy zajcia w 230 grupach staych, obejmujc cigym programem edukacyjno-artystycznym 3.364 mieszkacw Bielska-Biaej i okolic. Zajcia stae to: grupy i zespoy artystyczne, kursy i koa zainteresowa dla dzieci, modziey i dorosych, pracujce wedug staego harmonogramu co najmniej raz w tygodniu. Do najbardziej znanych zespow Miejskiego Domu Kultury nale: Zesp Pieni i Taca Beskid z Kapel Ludow Beskid oraz Dziecic Kapelk Beskidek, Kapela Gralska i Zesp Folklorystyczny Dudoski, Chr mieszany Echo, Chr mski Harfa, Chr modzieowy Brevis, Dziecicy Chrek: Pinokio, Zesp taneczny Fenomen, Modzieowy Teatr Animacji eF, Zesp taca nowoczesnego Impuls, Zespl taca wspczesnego Libra i Break Dance.

Ponadto aktywnych byo wiele zespow wokalnych i wokalno-instrumentalnych, zespow tanecznych oraz zespow teatralnych. Siedem domw prowadzio w godzinach dopoudniowych dziaalno dziecicych grup twrczych dla dzieci przedszkolnych. W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 431 dzieci i modziey w postaci zimowisk, otwartych zaj oraz warsztatw artystycznych, imprez artystycznych i rekreacyjnych. W okresie lata dziewi placwek MDK przystpio do realizacji zaj kulturalnych w Bielsku-Biaej dla okoo 900 dzieci i modziey. Zorganizowano rwnie letnie wyjazdowe warsztaty artystyczne. W 2009 roku zrealizowano 915 imprez dla 100.713 osb. Byy to imprezy wasne lub wsporganizowane z innymi partnerami, m.in.: XIX Bielskie Spotkania Teatralne, V Zimowe Impresje Taneczne, warsztaty ceramiczne, koncerty, wystawy, festiwal fotografii, VIII Starobielskie Spotkania Kabaretowe Fermenty 2009. Miejski Dom Kultury by partnerem w projekcie Taniec bez granic w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska. Zespoy artystyczne dziaajce przy Miejskim Domu Kultury za swoj dziaalno otrzymyway szereg nagrd i nominacji.

Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Galeria Bielska BWA


W 2009 roku gospodarka finansowa Galerii Bielskiej BWA przedstawiaa si nastpujco: Przychody 85,72 %planu 1.674.787,98 z 1.154.075,00 z 520.712,98 z 1.885.800,20 z 1.017.586,40 z 2.641,84 z 865.571,96 z dotacja podmiotowa z budetu gminy przychody wasne, ktre stanowi 31,09 % przychodw ogem Koszty 96,52 %planu

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych (m.in. :usugi remontowe, naprawa sprztu) pozostae wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiaw biurowych i wyposaenia, rodkw czystoci, paliwa, prenumerata, zakup ksiek i wydawnictw, zakup energii, usugi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, usugi transportowe, usugi prawne, dozorowanie, monitoring, ogoszenia, reklama, usugi fotograficzne, gastronomiczne, wspudzia w organizowaniu wystaw i prowadzeniu warsztatw, usugi dostpu do sieci Internetu, usugi tumaczenia, czynsze za lokale, szkolenia, podre subowe krajowe i zagraniczne, odpisy na ZFS, podatek od nieruchomoci, podatek od towarw i usug VAT, amortyzacja itp.)

Ponadto Galeria Bielska BWA prowadzia dziaalno inwestycyjn, ktra przedstawiona zostaa w Zaczniku Nr 6 (w tym dotacja celowa z budetu miasta w kwocie 19.517,00 z).

Zobowizania wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wyniosy 71.504,21 z, w tym wymagalne 0,00 z. Zobowizania dotycz dostaw i usug, skadek na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osb fizycznych. Nalenoci wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosz 7.340,60 z, w tym wymagalne 0,00 z. Nalenoci dotycz midzy innymi dostaw i usug (sprzeda katalogw), zwrotu podatku VAT. Galeria Bielska BWA 2009 rok zakoczya strat w wysokoci 211.012,22 z. Cz straty w wysokoci 177.323,82 z jest wynikiem zawartej umowy na realizacj projektu Lokomotywa Strategia Rozwoju Klastrw. Wydatki ponoszone w ramach projektu podlegaj refundacji w 85 % na podstawie kwartalnych wnioskw o patno, a okres oczekiwania na refundacj wynosi rednio 3 miesice. rodki zostan zwrcone na pocztku 2010 roku. Pozostaa strata w wysokoci 33.688,40 z spowodowana jest wzrostem odpisu na amortyzacj w 2009 roku. Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budetu miasta za 2009 rok Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w 2009 roku zostaa przekazana w kwocie 1.154.075 z, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2009. Galeria Bielska BWA wydatkowaa otrzyman dotacj w kwocie przeznaczajc j na nastpujce wydatki biece: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wydatki zwizane z funkcjonowaniem Galerii wraz z utrzymaniem budynku (w tym, m. in.: odpisy na ZFS i inne) wydatki zwizane z dziaalnoci wystawiennicz Galerii (przygotowanie wystaw, honoraria, transport, ubezpieczenia, koszty druku zaprosze, plakatw, wydawnictw, promocja, usugi pocztowe), rodki z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkadu wasnego Galerii Bielskiej BWA do projektu Lokomotywa Strategia Rozwoju Klastrw z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 1.154.075,00 z 687.075,00 z 175.000,00 z 212.000,00 z

80.000,00 z

W 2009 roku w Galerii Bielskiej BWA zorganizowano 32 wystawy, w tym 23 prezentacje we wasnych salach wystawowych, ktre obejrzao 21.500 osb oraz 10 wystaw poza Galeri. Zorganizowaa 27 zdarze artystycznych, 24 wykady i spotkania autorskie, 86 warsztatw artystycznych, 20 koncertw oraz projekcje filmw animowanych i krtkometraowych. Przeprowadzia trzy due konkursy: Bielska Jesie 2009, Incydenty 2009 i May Wiede z wizyt w Wiedniu. Zorganizowaa 10 szkoleniowych warsztatw dla pracownikw Galerii i osb pracujcych przy projekcie Lokomotywa oraz przedstawicieli Urzdu Miejskiego, Akademii Humanistyczno Technicznej, Regionalnej Izby Handlu i Przedsibiorczoci, w tym dwa na miejscu z zakresu Public Relations oraz dwa na wyjedzie w Oslo i w Wiedniu. Galeria bya organizatorem midzynarodowej Konferencji Bielsko-Biaa wpyw kultury na wizerunek i rozwj miasta w programie Festiwalu Kreatywnoci w Wojewdztwie lskim, bya take organizatorem warsztatw i prezentacji Festiwalu Miast Partnerskich. Ostatnim przedsiwziciem Galerii jest pomoc nad realizacj monumentalnego dziea Muralu dla Bielska-Biaej autorstwa Leona Tarasiewicza. Z inicjatywy i rodkw pozyskanych przez Galeri, Bielsko-Biaa wzbogacio si o 4 rzeby autorstwa modych artystw polskich i norweskich, usytuowanych w wanych punktach miasta: w parku obok Ratusza Akrobata, na skwerze przy LO im. eromskiego
9

Salamandra Plamista, przed Galeri rzeba pt. Muzeum i Kompas dla Bielska-Biaej przed Rektoratem ATH przy ul. Mickiewicza. W 2009 roku Galeria pozyskaa 23 dziea sztuki od 11 artystw (dary) do kolekcji Galerii Bielskiej BWA.

Rozdzia 92116 Biblioteki Ksinica Beskidzka


W 2009 roku gospodarka finansowa Ksinicy Beskidzkiej przedstawiaa si nastpujco: Przychody 97,46 %planu 6.144.385,35 z 5.536.131,00 z 608.254,35 z 6.283.275,87 z 4.342,196,19 z 36.762,15 z urzdze ppo.

dotacja podmiotowa z budetu gminy przychody wasne, ktre stanowi 9,90 % przychodw ogem Koszty 99,66 % planu

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zakup usug remontowych (okresowe przegldy, konserwacje i naprawy teletechnicznych, wind, kserokopiarek, drukarek itp.)

pozostae wydatki rzeczowe 1.904.317,53 z (tj. m.in. szkolenia, ekwiwalenty, od onierzy suby zasadniczej, zakup materiaw i wyposaenia, zakup ksiek, opaty za energi, czynsze, badania lekarskie pracownikw, opaty RTV, pocztowe, bankowe, usugi dozoru, usugi telekomunikacyjne, internetowe, obsuga prawna, usugi transportowe, podre subowe krajowe i zagraniczne, rne opaty i skadki, podatek od nieruchomoci, opata za prawo wieczystego uytkowania gruntu, podatek od towarw i usug VAT, odpisy na ZFS, amortyzacja, itp.) Ponadto Ksinica Beskidzka prowadzia dziaalno inwestycyjn, ktra przedstawiona zostaa w Zaczniku Nr 6 (w tym dotacja celowa z budetu miasta w kwocie 335.065,05 z). Zobowizania wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wyniosy 200.730,75 z, w tym wymagalne 0,00 z. Zobowizania dotycz dostaw i usug, skadek na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osb fizycznych. Nalenoci wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosz 10.940,09 z, w tym wymagalne 2.483,00 z (wynajem miejsca pod reklam). Pozostae nalenoci dotycz nalenoci od pracownikw, nalenoci z tytuu czynszu, za dostarczon makulatur i energi oraz refundacji z Powiatowego Urzdu Pracy. Ksinica Beskidzka 2009 roku zakoczya strata w kwocie 138.890,52 z. Jest ona spowodowana gwnie wzrostem biecych, staych kosztw utrzymania sieci bibliotecznej, a take nie uzyskaniem przez Ksinic, niektrych zaplanowanych przychodw.

10

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budetu miasta za 2009 rok Dotacja podmiotowa dla Ksinicy Beskidzkiej w 2009 roku zostaa przekazana w kwocie 5.536.131,00 z, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2009. Ksinica wydatkowaa otrzyman dotacj w kwocie przeznaczajc j na nastpujce wydatki biece: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze biece funkcjonowanie biblioteki gwnej i 18 filii (w tym, m. in.: odpisy na ZFS, energia, czynsze, zakup ksigozbioru, opaty i inne) 5.536.131,00 z 4.269.175,00 z 1.266.956,00 z

Ksinica Beskidzka w Bielsku-Biaej wypeniajc podstawowe funkcje realizuje merytoryczne zadania zwizane z ustawowymi zapisami w zakresie: gromadzenia i opracowania zbiorw, udostpniania materiaw bibliotecznych, dziaalnoci informacyjnej, programw edukacyjno-kulturalnych. W 2009 roku w Ksinicy Beskidzkiej zarejestrowano 47.441 czytelnikw. Odnotowano wzrost w liczbie czytelnikw o 214 (wzrost 0,5 %). Spoeczny zasig ksiki 27 czytelnikw na 100 mieszkacw. Udostpniono 1.415.851 materiaw bibliotecznych na kadym noniku fizycznym. Czytelnikami Ksinicy Beskidzkiej s odbiorcy indywidualni i grupowi ludzie starsi, osoby pracujce, emeryci i rencici, osoby niezatrudnione, dzieci i modzie, studenci take osoby sprawne inaczej - osoby niewidzce i niedowidzce. T grupa czytelnikw obsugiwana jest gwnie w Filii Integracyjnej, w wypoyczalni ksiki mwionej w Dziale Zbiorw Specjalnych, rwnie w caej sieci poprzez woluntariuszy w ramach akcji ksika do domu. Na co dzie Ksinica wsppracuje z lokalnymi placwkami owiatowymi, kulturalnymi, urzdami, stowarzyszeniami, fundacjami, lokalnymi mediami. Ksinica Beskidzka organizuje i realizuje zadania z zakresu dziaalnoci kulturalno edukacyjnej, realizujc cel - biblioteka centrum wiedzy interdyscyplinarnej. Dziaalno kulturalno edukacyjna przybiera w wikszoci przypadkw sprawdzone od lat formy pracy takie jak: wystawy, odczyty, prelekcje, wykady, warsztaty, promocje ksiek, konkursy, literackie i czytelnicze. Za swoj dziaalno Ksinica Beskidzka otrzymaa na etapie regionalnym tytu Super Lodoamacza za dziaania na rzecz osb niepenosprawnych przyznany przez Polsk Organizacj Pracodawcw Osb Niepenosprawnych, rwnie bya w w/w kategorii nominowana w Oglnopolskim Konkursie. Ponadto Dyrektor Ksinicy Beskidzkiej zosta wyrniony odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasuony Gloria Artis, natomiast Kierownik Dziau Animacji, Promocji i Marketingu Ksinicy Beskidzkiej otrzyma nagrod lskiego rodowiska Bibliotekarskiego im. J. Lompy.

11

ZESTAWIENIE PRZYCHODW I KOSZTW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK


w zotych i groszach PRZYCHODY KOSZTY I INNE OBCIENIA

Dzia

Rozdz.

Tre

Plan po zmianach

Wykonanie ogem

% 5/4

Plan po zmianach

Wykonanie ogem

% 8/7

Wynik finansowy zysk/strata

10

921 921 921 921 921 921

92106 92106 92109 92109 92110 92116

Teatr Polski Teatr Lalek Banialuka

5 881 307,00 3 242 135,00

5 690 099,41 2 936 226,86 7 256 294,51 4 566 488,89 1 674 787,98 6 144 385,35 28 268 283,00

96,75% 90,56% 94,67% 99,47% 85,72% 97,46% 95,38%

5 881 307,00 3 242 135,00 7 665 004,00 4 590 754,00 1 953 872,00 6 304 457,00 29 637 529,00

5 881 290,33 3 241 806,37 7 637 378,84 4 577 923,26 1 885 800,20 6 283 275,87 29 507 474,87

100,00% 99,99% 99,64% 99,72% 96,52% 99,66% 99,56%

-191 190,92 -305 579,51 -381 084,33 -11 434,37 -211 012,22 -138 890,52

Bielskie Centrum Kultury Miejski Dom Kultury Galeria Bielska BWA Ksinica Beskidzka Razem:

7 665 004,00 4 590 754,00 1 953 872,00 6 304 457,00 29 637 529,00

12

b) Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej


Szpital Oglny im. dr Edmunda Wojtyy w Bielsku-Biaej
Szpital Oglny im. dr Edmunda Wojtyy z siedzib w Bielsku-Biaej przy ul. Wyspiaskiego 26 funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej od 1 padziernika 1998 r. Szpital wiadczy usugi o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym w budynkach pooonych w Bielsku-Biaej przy ul. Wyspiaskiego 21 oraz przy ul. Emilii Plater 17. W Szpitalu Oglnym znajduj si nastpujce oddziay szpitalne :

wewntrzny dysponujcy 33 kami; 1.216 hospitalizowanych, kardiologiczny dysponujcy 33 kami; 1.039 hospitalizow