You are on page 1of 6

WYKONANIE ZADA REALIZOWANYCH W DRODZE UMW - PORO

JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINI


DOCHODY

L.p. Dzia Rozdzia


I.

600

1.

Nazwa - tre
TRANSPORT I CZNO

60013 Drogi publiczne wojewdzkie


dochody majtkowe

Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy


inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ( umw ) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego

a.
II.

710

1.

DZIAALNO USUGOWA
71035 Cmentarze
dochody biece

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane


przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

a.
III.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

921

1.

92195 Pozostaa dziaalno


dochody biece

Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece


realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jst

a.

RAZEM

WYDATKI

L.p. Dzia Rozdzia

I.
1.

600

Nazwa - tre

TRANSPORT I CZNO
60004 Lokalny transport zbiorowy
I. Wydatki biece

a.

dotacje

2.

60013 Drogi publiczne wojewdzkie


I. Wydatki majtkowe

a.
b.

dotacje
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

3.

60014 Drogi publiczne powiatowe


I. Wydatki majtkowe

a.

II.

dotacje

710

1.

DZIAALNO USUGOWA
71035 Cmentarze
I. Wydatki biece

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze


pozostae wydatki biece
III.

754

1.

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA


75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
I. Wydatki majtkowe

dotacje

IV.

801

1.

OWIATA I WYCHOWANIE
80104 Przedszkola
I. Wydatki biece

dotacje
80130 Szkoy zawodowe

2.

I. Wydatki biece

dotacje

V.

851

1.

OCHRONA ZDROWIA
85111 Szpitale oglne
I. Wydatki biece

dotacje
II. Wydatki majtkowe

dotacje

VI.

852

1.

POMOC SPOECZNA
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
85212 skadki na ubezpieczenia emertytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
I. Wydatki biece

dotacje
85295 Pozostaa dziaalno

2.

I. Wydatki biece

dotacje
VII.
1.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA


90013 Schroniska dla zwierzt
I. Wydatki biece

dotacje

RAZEM

ZACZNIK NR 7
do sprawozdania
z wykonania budetu Gminy Wilkowice za 2009 r.

DZE UMW - POROZUMIE MIDZY


ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ

%
Wykonanie wykonani
a
200,000.00 200,000.00 179,340.00
89.67%

Plan
pierwotny

Plan po
zmianach

200,000.00

200,000.00

179,340.00

89.67%

200,000.00

200,000.00

179,340.00

89.67%

200,000.00

200,000.00

179,340.00

89.67%

500.00

500.00

500.00

100.00%

500.00

500.00

500.00

100.00%

500.00

500.00

500.00

100.00%

500.00

500.00

500.00

100.00%

0.00

4,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

100.00%

0.00

4,000.00

4,000.00

100.00%

0.00

4,000.00

4,000.00

100.00%

200,500.00 204,500.00 183,840.00

89.90%

Plan
pierwotny

Plan po
zmianach

4,000.00 100.00%

Wykonanie

%
wykonania

###

###

###

94.58%

15,000.00

15,000.00

13,600.84

90.67%

15,000.00

15,000.00

13,600.84

90.67%

15,000.00

15,000.00

13,600.84

250,000.00

250,000.00

229,340.00

1,000,000.00

802,000.00

766,234.55

1,000,000.00

802,000.00

766,234.55

1,000,000.00

802,000.00

766,234.55

90.67%
91.74%
91.74%
100.00%
89.67%
95.54%
95.54%
95.54%

250,000.00

250,000.00

229,340.00

50,000.00
200,000.00

50,000.00
200,000.00

50,000.00
179,340.00

500.00

500.00

500.00

100.00%

500.00

500.00

500.00

100.00%

500.00

500.00

500.00

100.00%

300.00
200.00

300.00
200.00

300.00
200.00

100.00%
100.00%

20,000.00

20,144.00

20,144.00

100.00%
100.00%

20,000.00

20,144.00

20,144.00

20,000.00

20,144.00

20,144.00

100.00%

20,000.00

20,144.00

20,144.00

100.00%

60,000.00 114,000.00 114,000.00

100.00%

60,000.00

60,000.00

60,000.00

100.00%

60,000.00

60,000.00

60,000.00

100.00%

60,000.00

60,000.00

60,000.00

100.00%

0.00

54,000.00

54,000.00

100.00%

0.00

54,000.00

54,000.00

100.00%

0.00

54,000.00

54,000.00

100.00%

10,000.00

10,000.00

10,000.00

100.00%

10,000.00

10,000.00

10,000.00

100.00%

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

100.00%

10,000.00

10,000.00

100.00%

0.00

12,250.00

10,367.40

84.63%

0.00

10,950.00

9,167.40

83.72%

0.00

10,950.00

9,167.40

83.72%

0.00
0.00

10,950.00

9,167.40

1,300.00

1,200.00

83.72%
92.31%

0.00

1,300.00

1,200.00

92.31%

0.00

1,300.00

1,200.00

92.31%

36,005.00

36,005.00

36,002.88

99.99%

36,005.00

36,005.00

36,002.88

99.99%

36,005.00

36,005.00

36,002.88

99.99%

36,005.00

36,005.00

36,002.88

99.99%

###

###

###

95.26%