You are on page 1of 115

SPRAWOZDANIE ZARZDU POWIATU W LUBLICU z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Z WYKONANIA BUDETU POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2009 ROK Budet Powiatu Lublinieckiego na 2009 rok zosta przyjty przez Rad Powiatu w dniu 18 grudnia 2008 r. uchwa Nr 398/XXIX/2008 i zgodnie z obowizujcym stanem prawnym wynis: - po stronie dochodw 80.590.024,58 z - po stronie przychodw 11.202.710,00 z - po stronie wydatkw 90.581.658,58 z - po stronie rozchodw 1.211.076,00 z Plan po zmianach na dzie 31.12.2009 roku wynis: - po stronie dochodw - 75.067.386,49 z - po stronie przychodw - 5.372.102,96 z - po stronie wydatkw - 79.228.413,45 z - po stronie rozchodw - 1.211.076,00 z Zestawienie zmian w planie dochodw w 2009 roku przedstawia zacznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

1)DOCHODY BUDETU POWIATU LUBLINIECKIEGO Rzeczywiste wykonanie dochodw za rok 2009 wynioso 75.373.082,74 z co daje 100,41 % wykonania planu.

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 1

Realizacja poszczeglnych rde dochodw w 2009 roku przedstawiaa si nastpujco:


L.p. Tre Plan Wykonanie % wykonania planu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,98 103,68 116,30 99,01 99,97 99,94 99,99 99,80 100,00 100,00 99,70 100,00 99,12 99,22 85,71

DOCHODY BIECE I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 1. a) b) 2. a) b) c) d) e) 3. 4. Subwencje budetu pastwa, w tym: Cz owiatowa subwencji oglnej Cz wyrwnawcza subwencji oglnej Cz rwnowaca subwencji oglnej Uzupenienie subwencji oglnej dla jst Udziay Powiatu w podatkach budetu pastwa, w tym: Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb prawnych Dotacje z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej na zadania wasne Dotacje otrzymane od innych jednostek samorzdu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placwkach opiekuczo wychowawczych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych na drogi wojewdzkie dofinansowanie na dziaanie Warsztatw Terapii Zajciowej wkad do projektw unijnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdc jednostka wdraajc na zadania biece realizowane na 31762173,00 31762173,00 28021264,00 28021264,00 3 194 680,00 3 194 680,00 416 080,00 130 149,00 416 080,00 130 149,00

8 474 695,00 8 811 933,90 8 274 695,00 8 579 335,00 200 000,00 232 598,90 19392999,13 19200922,56 13952227,00 13948071,44 6 402 051,00 6 398 395,34 7 550 176,00 7 549 676,10 3 117 663,50 3 111 482,92 684 393,00 371 847,00 3 288,00 382,50 240 436,00 639 400,00 684 391,46 371 846,10 3 288,00 379,13 238 563,57 548 049,70

III. Dotacje, w tym:

2 057 753,00 2 051 578,23

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 2

podstawie porozumie (umw) 5. Dotacje rozwojowe, w tym projekty: - "Na przekr. Na wprost" - 297.736,56 z - "Teraz my - porednik i doradca na rynku pracy" -125.510,08 z - "Sta - pierwszy krok do kariery zawodowej" - 807.465,30 z - "Nauka drog do sukcesu na lsku" - 24.895,76 z - "Wsplnota lokalna szans rozwoju" - 33.321,23 z - "Wsplnota lokalna po niemiecku" - 13.576 z - "Wsplnota lokalna po angielsku" - 16.636 z - "Prus, Mickiewicz, Sowacki - bdzie takich wicej" - 13.786 z - "Wsplnie w stron nauki" - 21.828 z IV. Pozostae dochody, w tym: 1. 2. 3. 4. 5. Wpywy z opat komunikacyjnych Z opat za zarzd i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Z tytuu grzywien, mandatw i innych kar pieninych Wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci w placwkach opiekuczo wychowawczych Wpyw z rnych opat, w tym: -opaty za zajecie pasa drogowego- 14.810,17z. -opaty wnoszone przez uczniw za zakwaterowanie w internacie- 5.875z. -wpywy z tytuu udziau powiatu w realizacji zada z zakresu admin. rzdowej- 5,72z. -wpyw za duplikaty wiadectw, dyplomw oraz nowe legitymacje w zamian za zagubione3.194z. - zwrot kosztw upomnienia- 5,65 z - wadium za odstpienie od podpisania umowy- 1.978,49 z 6. 7. Z tytuu najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Wpywy z usug, w tym: -z tytuu odpatnoci pensjonariuszy domw pomocy spoecznej-6.058.707,21z. -za wykonane usugi m.in. pralnicze, ksero, transportowe, hotelowe, gastronomiczne, rehabilitacyjne-137.789,84 z. -odpatno za wyywienie i noclegi wychowankw -72.097,74 z. - wpata za korzystanie z posikw - 12,75 z 8. 9. Wpywy ze sprzeday wyrobw (ogrodnictwa) Z tytuu odsetek od rodkw na rachunku bankowym i odsetki od zalegoci niepodatkowych 680,00 156 908,00 1 288,00 17 048,00 201 365,00 684,39 181 915,56 1 549,11 18 793,35 421 794,84 100,65 115,94 120,27 110,24 209,47 152 631,00 196 478,29 128,73 101,71 6 163 080,00 6 268 607,54 8 982 099,36 9 547 900,54 1 500 000,00 1 567 063,69 255 583,00 87 621,00 4 500,00 23 592,00 256 480,03 89 820,55 9 487,76 25 869,03 106,30 104,47 100,35 102,51 210,84 109,65 1 443 272,63 1 354 754,93 93,87 -

10. Z tytuu odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 11. Z tytuu otrzymanych spadkw, zapisw i darowizn 12. Wpyw z rnych dochodw, w tym: - refundacja wydatkw z poprzedniego roku dot. programu "Nowoczesny e-urzd w Starostwie Powiatowym w Lublicu" - 211.340,60 z -z tytuu obsugi zada PFRON-27.924,23z. -wpaty dokonywane przez WTZ za media i korzystanie z samochodu-74.556,61z. -opata melioracyjna wnoszona przez gminy-25.200z. - zasiki pogrzebowe - 10.485,50 z -refundacja wynagrodze przez PUP-10.137,95z. -wpaty za obsug techniczno-organizacyjn PINB-6.000,00z. - partycypacja w kosztach ogrzewania - 3.228,98 z - sprzeda drewna z wycinki, zwrot za wod i odszkodowanie - 27.887,64 z - udzia w dochodach Skarbu Pastwa - 6.682,38 z 13. Wpywy z tyt. pomocy finansowej udzielanej midzy jst 14. Z tytuu otrzymanych rodkw z Funduszu Pracy 15. rodki pozyskane z innych rde na realizacj programw, w tym: -Program "Comenius" - 77.243,52 z

171 666,00 201 800,00 44 337,36

171 666,00 201 800,00 135 890,40

100,00 100,00 306,49

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 3

-Program "Grundtvig" -58.646,88 z Razem dochody biece: DOCHODY MAJTKOWE I. 1. a) b) 2. a) II. 1. 2. 3. Dotacje Dotacje budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej na zadania wasne Pozostae dotacje, w tym: dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Pozostae dochody, w tym: Wpyw ze sprzeday skadnikw majtkowych Wpywy z tyt. pomocy finansowej udzielanej midzy jst rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji (PZU, Min. Sportu i Turystyki - Budowa boiska) Razem dochody majtkowe: OGEM DOCHODY 2009 ROKU: 4 958 395,00 4 921 322,15 4 752 500,00 4 735 427,87 3 693 000,00 3 686 927,87 1 059 500,00 1 048 500,00 205 895,00 205 895,00 185 894,28 185 894,28 99,25 99,64 99,84 98,96 90,29 90,29 75,40 143,84 68,14 100,00 93,72 100,41 68611966,49 69322930,00 101,04

1 497 025,00 1 128 830,59 15 525,00 1 177 000,00 304 500,00 22 330,60 802 000,00 304 499,99

6 455 420,00 6 050 152,74 75067386,49 75373082,74

DZIA 600 TRANSPORT I CZNO 3.630.448,68z I. Dochody biece 2.238.054,40z, z tego: - dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dotacja na realizacj zada biecych na drogach wojewdzkich przejtych w zarzd 2.051.578,23z; - wpywy z rnych opat 14.810,17z, w tym opaty za zajcie pasa drogowego; - wpywy z pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Woniki na zadania biece na drogach powiatowych 171.666,00z, w tym na Remont chodnika ul. K. Miarki w Ligocie Wonickiej (droga powiatowa S2310)-128.520,00z oraz Remont ul. Tarnogrskiej w Wonikach 43.146,00z; II. Dochody majtkowe 1.392.394,28z, z tego: - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora - 185.894,28z tj. dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne p.n. Likwidacja szkd wyrzdzonych przez ywio poprzez wykonanie prac porzdkowych w obrbie pasa drogowego oraz odtworzenie systemu odwodnienia drg powiatowych na terenie m.Cieszowa i Rusinowice gmina Koszcin; - wpywy z pomocy finansowej 480.000,00z, w tym otrzymanej z Gminy Woniki w wysokoci 100.000,00z na zadanie p.n. Budowa chodnika w cigu drogi powiatowej S 1023 w m. Kamienica, z Gminy Pawonkw w wysokoci 375.000,00z na zadanie p.n. Modernizacja drogi powiatowej S2321 od skrzyowania z drog powiatow S2322 do skrzyowania z drog krajow DK 46, oraz z Gminy Ciasna w wysokoci 5.000,00z na zadanie p.n.Przebudowa drogi powiatowej S 2011 ul. Zjednoczenia w Ciasnej; - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu dotacja otrzymana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych na zadanie inwestycyjne 726.500,00; DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 424.568,48z I. Dochody biece 424.463,97z, z tego: - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci w wysokoci 256.480,03z; - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych - 4,10z, w tym udzia powiatu w dochodach Skarbu Pastwa;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 4

- odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat - 1.549,11 z, w tym udzia powiatu w dochodach Skarbu Pastwa; - dotacje z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 166.430,73 z; II. Dochody majtkowe 104,51 z, z tego: - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 104,51z, w tym udzia powiatu w dochodach Skarbu Pastwa; DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA 453.668,73z I. Dochody biece 449.668,73 z, z tego: - pozostae odsetki 23,19 z; - wpywy z rnych opat 5,72 z, w tym udzia powiatu w dochodach Skarbu Pastwa; - dotacje z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 449.639,82z; II. Dochody majtkowe 4.000,00z, z tego - dotacje z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4.000,00z DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.345.043,01z I. Dochody biece 2.340.475,67z, z tego: - wpywy z opaty komunikacyjnej 1.567.063,69z; - kary pienine od osb fizycznych 1.889,38z, w tym naliczone kary umowne; - kary pienine od osb prawnych 87.931,17z, w tym naliczone kary umowne; - wpywy z rnych opat 1.978,49z, w tym wadium za odstpienie od podpisania umowy; - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 13.396,39z, w tym z najmu pomieszcze dla agencji PKO i Telekomunikacji Polskiej; - pozostae odsetki 169.922,35z; - wpywy z rnych dochodw 247.783,25z, w tym refundacja rodkw dotyczca zadania p.n. Nowoczesny E-urzd w Starostwie Powiatowym w Lublicu, opata za udzielenie informacji o rodowisku, dzienniki budowy, karty wdkarskie, zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne pracownikw, umieszczenie materiaw reklamowych w Informatorze dla Gimnazjalistw oraz w Gazecie Lublinieckiej, melioracje oraz obsuga techniczno-organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublicu; - dotacje z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 238.111,36z; - dotacje rozwojowe na program p.n. Nauka drog do sukcesu na lsku 2.954,89z; - dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego wkad wojewdztwa do projektu p.n. Nauka drog do sukcesu na lsku 45,00z; - dotacje celowe otrzymane przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) dotacja na Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Eurostypendium drog do dyplomu 9.399,70z; II. Dochody majtkowe 4.567,34z, z tego: - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 4.567,34z, w tym za zezomowanie zuytych tablic rejestracyjnych, za zuyte tonery, ze sprzeday drewna;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 5

DZIA 754 7.921.146,49z

BEZPIECZESTWO

PUBLICZNE

I OCHRONA

PRZECIWPOAROWA

I. Dochody biece 4.238.196,74z, z tego: - pozostae odsetki 20,52z; - wpywy z rnych dochodw 6.703,26z, w tym udzia powiatu w dochodach Skarbu Pastwa, zwrot za energi elektryczn oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gmin Kochanowice po wymaganym terminie (dotacja zostaa zwrcona przez powiat lubliniecki w terminie angaujc wasne rodki); - dotacje z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4.231.472,96z; II. Dochody majtkowe 3.682.949,75z, z tego: - dotacje z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.682.927,87z (budowa stranicy przy KPPSP); - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 21,88z; DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIANE Z ICH POBOREM 8.811.933,90z I. Dochody biece 8.811.933,90z, z tego: - udziay powiatu w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 8.811.933,90z, w tym: a) podatek dochodowy od osb fizycznych 8.579.335,00z; b) podatek dochodowy od osb prawnych 232.598,90z DZIA 758 RNE ROZLICZENIA 31.762.173,00z I. Dochody biece 31.762.173,00z, z tego: - subwencja oglna 31.762.173,00z, w tym: a) cz owiatowa subwencji oglnej 28.021.264,00z; b) uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 130.149,00z; c) cz wyrwnawcza subwencji oglnej 3.194.680,00z; d) cz rwnowaca subwencji oglnej 416.080,00z; DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 304.993,99z I. Dochody biece 304.096,49z, z tego: - wpywy z rnych opat 3.038,00z, w tym opaty za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich, wiadectw szkolnych, indeksu oraz opata za automat do napojw; - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 70.615,55z, w tym za najem sali gimnastycznej, hali sportowej, auli, garay oraz miejsca pod instalacj kserokopiarek, automatw samoobsugowych i baneru reklamowego, najem pomieszcze i czynsze za mieszkanie; - pozostae odsetki 810,31z, z ktrych 52,40z uzyskano w ramach realizacji projektu * Program Comenius -Uczenie si prze cae ycie; - darowizny pienine -1.300,00z, w tym darowizny na zorganizowanie konkursu matematycznego oraz zakup nagrd dla uczestnikw; - wpywy z rnych dochodw 37.098,28z,w tym zwrot za media, zwrot nadpaty za pomoce dydaktyczne i za kurs, dochody ze sprzeday drewna z wycinki oraz z odszkodowania, dochody na wypat nagrody kuratora;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 6

- dotacje rozwojowe na realizacj projektw POKL 99.147,23zw tym na Program pn Wsplnota lokalna po angielsku, Wsplnota lokalna po niemiecku, Wsplnie w stron nauki, Wsplnota lokalna szans rozwoju, Prus. Mickiewicz, Sowacki bdzie takich wicej; - dotacje z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 14.843,60z, w tym dotacja na wypat wynagrodze za przeprowadzone egzaminy maturalne oraz wypat wynagrodze dla czonkw komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawiadomienia; - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde, w tym na projekt COMENIUS z programu Uczenie si przez cae ycie 77.243,52z; II. Dochody majtkowe 897,50z, z tego: - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 897,50z, w tym ze sprzeday zomu; DZIA 803 SZKOLNICTWO WYSZE 538.650,00Z I. Dochody biece 538.650,00z, z tego: - dotacje celowe otrzymane przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) dotacja na Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Eurostypendium drog do dyplomu 538.650,00z; DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA 1.312.740,47z I. Dochody biece 1.312.740,47z, z tego: - dotacje z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.312.740,47z; DZIA 852 POMOC SPOECZNA 15.324.677,15z I. Dochody biece 15.322.657,38z, z tego: - wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci w placwkach opiekuczowychowawczych wnoszona przez rodzicw 4.887,24z, w tym wpacone zalegoci; - wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych 1.500,00z; - wpywy z usug 6.178.350,56z, w tym odpatno od pensjonariuszy 6.058.707,21z oraz za korzystanie z posikw, usugi rehabilitacyjne, hotelowe, gastronomiczne, pralnicze, itp.; - pozostae odsetki 9.873,72, w tym w ramach programu GRUNDTVIG - 182,10z; - otrzymane spadki, zapisy i darowizny 16.654,35z, w tym m.in. na Dni Dziecka, Piknik lski oraz paczki witeczne dla mieszkacw, nawizki sdowe, itp.; - wpywy z rnych dochodw 101.782,50z, w tym zwrot kosztw upomnienia, wpaty za prywatne rozmowy telefoniczne, refundacje z Powiatowego Urzdu Pracy, zwroty wydatkw poprzedniego roku oraz zwrot kosztw postpowania komorniczego, zwrot za media WTZ, za korzystanie z transportu WTZ, zasiki pogrzebowe, partycypacja w kosztach ogrzewania, wynagrodzenia patnika podatku dochodowego; - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 62.149,86z; - wpywy z rnych opat 5,65z, w tym zwrot kosztw upomnienia; - dotacje z budetu pastwa na zadania wasne powiatu 7.534.832,50z, w tym dotacja na dziaalno domw pomocy spoecznej oraz na dodatki dla pracownikw socjalnych; - dotacje z innych jednostek samorzdu terytorialnego na zadania wasne powiatu otrzymywane na mocy porozumie za dzieci z innych powiatw przebywajce w placwkach opiekuczowychowawczych na terenie powiatu lublinieckiego 684.391,46z;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 7

- dotacje z innych jednostek samorzdu terytorialnego na zadania wasne powiatu otrzymywane na mocy porozumie za dzieci z innych powiatw przebywajce w rodzinach zastpczych na terenie powiatu lublinieckiego 371.846,10z; - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde, w tym na projekt GRUNDTVIG z programu Uczenie si przez cae ycie 58.646,88z; - dotacje rozwojowe na realizacj projektu POKL Na przekr. Na wprost - 297.736,56z; II. Dochody majtkowe 2.019,77z, w tym: - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 2.019,77z DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 1.165.990,95z I. Dochody biece 1.165.990,95z, z czego: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dotacja z Powiatu Tarnogrskiego na udzia mieszkacw tego powiatu w Warsztatach Terapii Zajciowej mieszczcych si na terenie Powiatu Lublinieckiego- 3.288,00z; - wpywy z rnych dochodw 27.924,23z, w tym udzia powiatu w realizacji zada Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych; - pozostae odsetki 3,34z, w tym m.in.dot. programu z poddziaania 6.1.1. Sta-pierwszy krok do kariery zawodowej - 0,65z oraz z poddziaania 6.1.2. Teraz my porednik i doradca na rynku pracy -0,20z; - dotacje rozwojowe 932.975,38z na realizacj projektw w ramach POKL Sta pierwszy krok do kariery zawodowej oraz Teraz my porednik i doradca na rynku pracy; - rodki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy 201.800,00z DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 428.547,90z I. Dochody biece 413.828,30z, w tym: - wpywy z rnych opat 6.031,00z, w tym za duplikaty wiadectw i legitymacji, opaty uczniw za zakwaterowanie w internacie, opaty za pobyt wychowankw w placwce; - wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie wychowankw w orodku wychowawczym 3.100,52z; - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 50.312,39z, w tym czynsze mieszkaniowe i dzierawa pomieszcze; - wpywy z usug 90.256,98z, w tym za wyywienie i noclegi, oraz usugi komunikacyjne, ksero, pralnicze i transportowe; - wpywy ze sprzeday wyrobw 684,39z, w tym sprzeda z ogrodnictwa (ziele cita, sadzonki); - pozostae odsetki 1.262,13z; - darowizny 839,00z; - wpywy z rnych dochodw 503,32zz, w tym zwrot z tytuu nadpat za pomoce dydaktyczne i usug internetow; - dotacje rozwojowe na program p.n. Nauka drog do sukcesu na lsku 21.940,87z; - dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego wkad wojewdztwa do projektu p.n. Nauka drog do sukcesu na lsku 334,13z; - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 238.563,57z, tj. dotacja MEN na program p.n. Lepsze warunki lepszy start naszych wychowankw
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 8

II. Dochody majtkowe 14.719,60z, w tym: - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych, w tym ze sprzeday tokarek, frezarek i zomu, ze sprzeday sieci LAN 14.719,60z; DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 948.499,99z I. Dochody majtkowe 948.499,99z, w tym: - rodki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 100.000,00z na zadanie p.n. Blisko boisko; - rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z PZU SA i PZU ycie SA 204.499,99z na zadanie p.n. Moje boisko Orlik 2012; - wpywy z pomocy finansowej na inwestycje wasne powiatw, w tym na zadanie p.n. Moje boisko Orlik 2012 322.000,00z; - dotacja z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zada wasnych powiatu, w tym na zadanie p.n. Moje boisko Orlik 2012 - 322.000,00z. PRZYCZYNY ODCHYLE W REALIZACJI LUBLINIECKIEGO W 2009 ROKU 2. Niezrealizowane dochody w 2009 roku kwota 3.450,66z 3. Nieotrzymana kwota dotacji w 2009 roku kwota 540.322,29z 4. Zwrot niewykorzystanych dotacji kwota 63.827,13z Ad. 1 Dochody zrealizowane w 2009 roku ponad plan kwota 913.296,33z, w tym: Dochody biece 906.489,74z, z tego: - udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych 304.640,00z, ktre wpyny na rachunek budetu w 2010 roku; - udzia w podatku dochodowym od osb prawnych 32.598,90z - rodki na projekt COMENIUS 54.714,16z realizowany przez Zesp Szk OglnoksztaccoTechnicznych w Lublicu rodki, ktre wpyny na rachunek budetu stanowi 80% caego realizowanego projektu, a wykorzystywane s zgodnie z harmonogramem projektu; - rodki na GRUNDTVIG 36.838,88z realizowany przez Dom Pomocy Spoecznej Zameczek w Lublicu rodki, ktre wpyny na rachunek budetu stanowi 80% caego realizowanego projektu, a wykorzystywane s zgodnie z harmonogramem projektu; - wpywy z rnych opat 2.277,54z, w tym opaty za zajcie pasa drogowego, udzia powiatu w dochodach Skarbu Pastwa, za wydanie duplikatw legitymacji i wiadectw szkolnych oraz zwrot kosztw upomnienia; - wpywy z opat za wieczyste uytkowanie gruntu i trway zarzd 897,03z - najem i dzierawa skadnikw majtkowych 43.847,29z - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat - 261,11z; - pozostae odsetki 25.385,34z - wpywy z opaty komunikacyjnej 67.063,69z; - kary, grzywny i mandaty 2.331,55z; - wpywy z rnych dochodw 222.505,61z, w tym 211.783,25z to zwrot wydatkw poniesionych przez powiat w latach poprzednich na zadania Nowoczesny E-urzd w Starostwie Powiatowym w Lublicu; 6.649,38z jako udzia powiatu w dochodach Skarbu Pastwa oraz m.in. zwrot nadpaty wydatkw z poprzedniego roku, odszkodowania, zwrot za media
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 9

DOCHODW

BUDETU

POWIATU

1. Dochody zrealizowane w 2009 roku ponad plan kwota 913.296,33z

- wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci w placwkach opiekuczowychowawczych i rodzinach zastpczych 4.987,76z; - wpywy z usug 105.527,54z, w tym gwnie z odpatnoci od pensjonariuszy w domach pomocy spoecznej; - darowizny 2.608,95z; - wpywy ze sprzeday wyrobw 4,39z Dochody majtkowe 6.806,59z, z tego: - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 6.806,59z Ad. 2 Niezrealizowane dochody w 2009 roku kwota 3.450,66z, w tym: Dochody biece 3.449,66z, z tego: - kary, grzywny i mandaty 132,00z udzia powiatu w dochodach Skarbu Pastwa; - wpywy z rnych opat 0,51z; - zapisy, spadki i darowizny 863,60z; - wpywy z rnych dochodw, w tym udzia powiatu w realizacji zada PFRON 2.075,77z - pozostae odsetki 377,78z; Dochody majtkowe : 1,00z, z tego: - rodki PZU SA na inwestycje dotyczce budowy boiska w ramach programu Blisko-boisko przy Zespole Szk Zawodowych w Lublicu 0,01z z boiska - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0,99z Ad. 3 Nieotrzymana kwota dotacji w 2009 roku kwota 540.322,29z, w tym: Dochody biece 128.249,44z, z tego: - dotacja na Programy Operacyjne Kapita Ludzki realizowane przez Zesp Szk Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublicu oraz przez Zesp szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu 36.672,00 z; - dotacja na Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Eurostypendia drog do dyplomu - 91.350,00z z uwagi na mniejsz ilo stypendystw uprawnionych do otrzymania stypendium; - dotacja na Program Operacyjny Kapita Ludzki Nauka drog do sukcesu na lsku 225,00z z uwagi na mniejsz liczb uczniw uprawnionych do otrzymania stypendium; - dotacje z porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na utrzymanie dzieci z innych powiatw na terenie powiatu lublinieckiego w placwkach opiekuczo-wychowawczych i rodzinach zastpczych - 2,44z Dochody majtkowe 412.072,85z, z tego: - dotacja z budetu pastwa na zadania wasne, w tym na budow boiska Moje boisko Orlik 2012 11.000,00z z uwagi na mniejszy koszt po przeprowadzonej procedurze przetargowej - dotacja na zadania z zakresu administracji rzdowej w kwocie 6.072,13z dotyczcej budow stranicy przy KPPSP w Lublicu; - pomocy finansowej Gminy Pawonkw w wysokoci 375.000,00z do inwestycji na drodze powiatowej z uwagi na mniejszy koszt po przeprowadzonej procedurze przetargowej. - dotacja z NFOiGW 20.000,72z na Likwidacj szkd wyrzdzonych przez ywio poprzez wykonanie prac porzdkowych w obrbie pasa drogowego oraz odtworzenie systemu odwodnienia drg powiatowych na terenie m.Cieszowa i Rusinowice gmina Koszcin, ktra zostaa pomniejszona z uwagi na przekazanie tej kwoty na rachunek Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublicu jako refundacja wczeniej poniesionych wydatkw na to zadanie.
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 10

Ad 4 Zwrot niewykorzystanych dotacji kwota 63.827,13z, w tym: I. Dochody biece 63.827,13z, z tego: - dotacja z Urzdu Marszakowskiego na drogi wojewdzkie 6.174,77z; - dotacje z budetu pastwa 4.155,56z . Najwikszy zwrot dotacji - 2.417,53z dotyczy skadek zdrowotnych za dzieci w placwkach penicych funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekucze lub w domach pomocy spoecznej, wynika z mniejszej liczy dzieci, za ktre jednostki winy byy przekaza skadki oraz z gospodarki gruntami i nieruchomociami 1.116,27z; - dotacje z budetu pastwa realizowane na podstawie porozumie (umw) z organami administracji rzdowej 1.872,43z; - dotacje na projekty unijne 51.624,37z, z tego najwiksza cz 48.064,04z dotyczya zwrotu niewykorzystanej czci dotacji dotyczcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Sta- pierwszy krok do kariery zawodowej realizowane przez Powiatowy Urzd Pracy w Lublicu; Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Teraz my- porednik i doradca na rynku pracy 1.450,35z realizowanego przez Powiatowy Urzd Pracy w Lublicu oraz Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wsplnota lokalna szans rozwoju realizowany przez Zesp Szk zawodowych w Lublicu. 1.1. Nalenoci budetowe W 2009 r. wystpiy nalenoci budetowe w cznej kwocie 320.964,04 z, w tym zalegoci w kwocie 247.524,88 z oraz nadpaty w kwocie 10.645,72 z. Wykaz nalenoci poszczeglnych jednostek przedstawia si nastpujco:

Nazwa jednostki Starostwo Powiatowe w Lublicu

Nalenoci pozostae do zapaty

Tytuy

w tym Podejmowane Nadpaty zalegoci dziaania zmierzajce do windykacji --

Tytuy

187.321,39 uytkowanie wiecz. gruntu 52.084,42 z ; 121.819,56 wezwania do zapaty, odpatno za dzieci w rozdz. zast. 1.400 z, ponaglenia ;odsetki od w/w nale. 12,54 z, odpatno telefoniczne i osobiste, za dzieci w D.Dz. 1.675,15 z, odsetki od sprawy skierowane do w/w nale. 38,21 z, odpatno za dzieci sdu w pogotowiu opiekuczym 170 z, naleno z tyt. udzielonego porczenia dla SP ZOZ65.181,24 z, odsetki z tyt. w/w nale. 858,94 z, naleno od pracownikw z tyt. rozmw telef. 297,24 z, zajcie pasa drogowego 88,80 z, odsetki z tyt. w/w nale. 13,02 z 1.458,50 czynsz za wynajem pomieszcze i udostpnianie powierzchni 102,43 opata za pobyt 6.939,81 czynsze za lokal -4.032,78 z, odpatno za pobyt 1.124,31 z, odsetki od nalenoci 197,73, podatek VAT 1.584,99 z -102,43 tytu wykonawczy do Urz. Skarb. 5.557,12 wezwania do zapaty, wystpienie na drog prawn, przekazanie dokumentacji prawnikowi celem wyegzekwowania nalenoci --

Zesp Szk Nr 1 w Lublicu Dom Dziecka w Ciasnej Dom Pomocy Spoecznej przy ul. Kochcickiej w Lublicu

----

Dom Pomocy Spoecznej "Dom Kombatanta" w Lublicu

4.266,37 opatno za pobyt

9.938,07 wiadczenia przekazywane przez ZUS z terminu 01 i 05 za stycze 2010 r. 706,96 nadpata wynika Strona 11

Dom Pomocy Spoecznej

21.949,98 odpatno za pobyt w dps 9.520,30 z odsetki od w/w nalenoci 387,62 z

21.519,41 wyrok sdowy, egzekucja komornicza,

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

"Zameczek" w Lublicu

nalenoci z tytuu usug 8.650,38 z odsetki od w/w nalenoci 2.961,11z

sdowy nakaz zapaty, dokumentacja przekazana prawnikowi celem dochodzenia nalenoci

z rozliczenia nieobecnoci mieszkacw w XII.2009 r. i skorygowani a przypisu odpatnoci za pobyt 0,69 za pobyt w orodku

Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach

29.878,53 za pobyt w orodku 13.275,25 z odsetki od w/w nalenoci 16.603,28 z

29.479,33 upomnienia, skierowanie pisma do US, dunik nie yje, ustalanie adresw, zajcia komornicze, , brak postanowienia sdu 69.047,03 przygotowanie skierowa do wystpienia na drog sdow, wywiad rodowiskowy, zbieranie dokumentacji i zawiadcze osb, ktrych windykacja zagraa sytuacji bytowej celem umorzenia nalenoci, przyjmowanie owiadcze dot. spaty nalenoci w kwotach ratalnych 247.524,88

Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcyc h w Lublicu

69.047,03 wynajem i dzierawa pomieszcze, wpywy z usug oraz odsetki

--

RAZEM:

320.964,04

10.645,72

2)WYDATKI BUDETU POWIATU LUBLINIECKIEGO Plan na dzie 31.12.2009 r. wynis 79.228.413,45 z, rzeczywiste wykonanie wydatkw za 2009 rok wynioso 75.274.761,35 z, co stanowi 95,01 % wykonania planu, z tego: - wydatki biece 66.425.648,88 z - wydatki majtkowe 8.849.112,47 z

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 12

DZIA 020 LENICTWO 36.977,34z Rozdzia 02002 Nadzr nad gospodark len 36.977,34z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 36.978z, zrealizowano kwot 36.977,34z, z czego: I. Wydatki biece 36.977,34z, z tego na: 1. pozostae wydatki biece 36.977,34z, w tym: - zakup usug pozostaych 36.977,34z obejmujce wydatki z tytuu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowicymi wasnoci Skarbu Pastwa; DZIA 600 TRANSPORT I CZNO 6.643.492,05z Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie 2.051.578,23z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 2.057.753z, zrealizowano kwot 2.051.578,23z, z czego: I. Wydatki biece 2.051.578,23z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 49.833,24z; 2. dotacje 533.608,00z, w tym: - dotacja przekazana Gminie Woniki na biece utrzymanie drg wojewdzkich przekazane w zarzd przez powiat lubliniecki; 3. pozostae wydatki biece 1.468.136,99z, z czego: - zakupy materiaw i wyposaenia - 9.918,27z, w tym czci do samochodu i kosiarki, pilarka, paliwo do samochodu, pyn do spryskiwaczy;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 13

- remonty - 771.296,28z, w tym remonty czstkowe na drogach wojewdzkich 718.116,25z, odtworzenie systemu odwodnie - 51.193,99z oraz naprawa samochodu 1.986,04z; - pozostae usugi 681.949,30z, w tym zimowe utrzymanie drg 436.741,31z, letnie utrzymanie drg 189.715,88z, czyszczenie kanalizacji deszczowej 55.161,71z, wymiana czci w samochodzie 300,00z oraz mapa zasadnicza - 30,40z; - odpis na ZFS 1.000,04z; - szkolenia pracownikw 3.973,10z Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe 4.561.913,82z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 5.801.364z, zrealizowano kwot 4.561.913,82z, z czego: I. Wydatki biece 2.391.724,17z, z tego na: 1. dotacje 553.666,00z, w tym dotacja dla Gminy Woniki na biece utrzymanie drg powiatowych oddanych w zarzd przez powiat lubliniecki 382.000,00z oraz dotacje na zadania sfinansowane ze rodkw otrzymanych z Gminy Woniki tj.: Remont chodnika ul. K. Miarki w Ligocie Wonickiej (droga powiatowa S2310)-128.520,00z oraz Remont ul. Tarnogrskiej w Wonikach 43.146,00z; 2. pozostae wydatki biece 1.838.058,17z, z czego: - zakup materiaw i wyposaenia 6.791,76z, w tym paliwo do samochodu, worki na odpady z drg powiatowych oraz farby do oznakowania drg; - remonty 772.516,53z, w tym remonty czstkowe 760.438,53z oraz wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Odtworzenie chodnika przy drodze powiatowej S 2321 w miejscowoci Pawonkw 12.078,00z; - pozostae usugi 1.045.887,88z, w tym zimowe utrzymanie drg powiatowych 876.371,83z, biece utrzymanie drg powiatowych 167.516,05z, oraz wykonanie kosztorysw inwestorskich dla robt zwizanych z biecym utrzymaniem drg powiatowych w 2010 roku na terenie powiatu lublinieckiego 2.000,00z; - rne opaty i skadki 10.362,00z, w tym ubezpieczenie drg powiatowych 6.500,00z oraz ubezpieczenie samochodw subowych -3.862,00z; - kary i odszkodowania wypacone na rzecz osb fizycznych 2.500,00z, w tym odszkodowania za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych; II. Wydatki majtkowe 2.170.189,65z, z tego na : - Wydatki na inwestycje 1.985.189,65z, w tym: * Przebudowa drogi powiatowej S 2318 w miejscowoci Paweki -155.709,78z; * Przebudowa drogi powiatowej S2311 w miejscowoci Czarny Las 112.734,34z; * Modernizacja drogi powiatowej S2321 od skrzyowania z drog powiatow S2322 do skrzyowania z drog krajow DK 46 1.480.861,25z (zadanie wspfinansowane przez budet pastwa w wysokoci 726.500z oraz przez Gmin Pawonkw 375.000,00z); * Likwidacja szkd wyrzdzonych przez ywio poprzez wykonanie prac porzdkowych w obrbie pasa drogowego oraz odtworzenie systemu odwodnienia drg powiatowych na terenie m.Cieszowa i Rusinowice gmina Koszcin 185.894,28z (zadanie wspfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej); * Modernizacja drogi powiatowej S 2308 od skrzyowania z DK 46 do skrzyowania z DK 11 aktualizacja kosztorysw inwestorskich 2.000,00z; * Przebudowa drogi powiatowej S 2346 ul. wirki i Wigury w Lublicu dokumentacja projektowo-kosztorysowa 29.890,00z;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 14

* Przebudowa drogi powiatowej S 2011 ul. Zjednoczenia w Ciasnej dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz studium wykonalnoci 18.100,00z (zadanie wspfinansowane przez Gmin Ciasna); - dotacje 185.000,00z, w tym dotacje przekazane Gminom na inwestycje na drogach powiatowych, tj.: * Gminie Woniki -100.000,00z na zadanie p.n. Budowa chodnika w cigu drogi powiatowej S 1023 w m. Kamienica (zadanie sfinansowane ze rodkw otrzymanych z Gminy Woniki); * Gminie Lubliniec 85.000,00z na zadanie Przebudowa nawierzchni ul.Grunwaldzkiej w Lublicu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011; Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne 30.000,00z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 30.000,00z, zrealizowano kwot 30.000,00z, z czego: I. Wydatki majtkowe 30.000,00z, z tego na : - dotacje 30.000,00z, w tym pomoc finansowa dla Gminy Boronw na realizacj zadania p.n.Budowa mostu nad rzek Liswart. DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 186.811,50z Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami- 186.811,50z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 193.547z, zrealizowano kwot 186.811,50z, z czego: I. Wydatki biece 186.811,50z, z tego na: 1. pozostae wydatki biece 186.811,50z, w tym: - usugi pozostae 47.793,78z, w tym mapy ewidencyjne i zasadnicze niezbdne do uzupenienia wniosku do Wojewody lskiego o nabycie z mocy prawa nieruchomoci, ogoszenie w prasie o przetargu na sprzeda nieruchomoci budynku przy ul. Sobieskiego 8 w Lublicu, opaty za zaoenie i odczenie ksig wieczystych, operaty szacunkowe, inne ogoszenia w prasie, usuga notarialna, wypisy z rejestru gruntw, sporzdzenie dokumentacji zwizanej z ujawnieniem w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jst, ogoszenia w prasie zwizane z ujawnieniem w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jst, podzia nieruchomoci pooonej w Lublicu przy ul. Kochcickiej; - zakup usug obejmujcych tumaczenia 870,00z, w tym tumaczenie dokumentw; - kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych 130.373,72z, na rzecz osb prawnych i inny jednostek organizacyjnych 7.774,00z, w tym odszkodowania wypacone za nieruchomoci zajte pod drogi publiczne;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 15

DZIA 710 - DZIAALNO USUGOWA 1.301.221,83z Rozdzia 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 382.748,60z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 406.889z, zrealizowano kwot 382.748,60z, z czego: I. Wydatki biece 382.748,60z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 372.558,19z; 2. pozostae wydatki biece 10.190,41, w tym: - odpis na ZFS 10.190,41z; Rozdzia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- 569.134,41z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 680.163z, zrealizowano kwot 569.134,41z, z czego: I. Wydatki biece 569.134,41z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 486.376,97z; 2. pozostae wydatki biece 82.757,44z, w tym: - usugi pozostae 71.837,00z, w tym zaoenie ewidencji budynkw i lokali wraz z modernizacj ewidencji gruntw w zakresie uytkw gruntowych na bazie istniejcej; - odpis na ZFS 10.920,44z; Rozdzia 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2.254,00z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 2.254z, zrealizowano kwot 2.254,00z, z czego: I. Wydatki biece 2.254,00z, z tego na: 1. pozostae wydatki biece 2.254,00z, w tym: - usugi pozostae 2.254,00z, w tym zakup martyku i opracowa dokumentacji dla celw prawnych; Rozdzia 71015 Nadzr budowlany - 347.084,82z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 347.177z, zrealizowano kwot 347.084,82z, z czego: I. Wydatki biece 343.084,82z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 315.688,70z; 2. pozostae wydatki biece 27.396,12z, w tym: - na zakup materiaw i wyposaenia 4.648,37z, w tym paliwo, toner do kserokopiarki, akcesoria samochodowe, materiay biurowe, urzdzenie kuchenne, itp.; - na energi wydano 2.312,64z, w tym energia elektryczna, ogrzewanie i woda; - na zakup usug zdrowotnych 120,00z; - na pozostae usugi 10.675,16z, w tym obsuga techniczno-organizacyjna, wymiana opon, prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania, przegld samochodu; - za usugi telefonii stacjonarnej 536,71z; - na opaty i skadki 1.147,00z, w tym ubezpieczenie samochodu; - na odpis na ZFS 6.000,24z;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 16

- za szkolenia pracownikw wydatkowano kwot - 300,00z; - na materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 997,20z; - za akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje wydatkowano - 658,80z; II. Wydatki majtkowe 4.000,00z, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne 4.000,00z, w tym zakup zestawu komputerowego wraz z urzdzeniem wielofunkcyjnym DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.754.553,67z Rozdzia 75011 urzdy wojewdzkie 374.411,22z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 437.637z, zrealizowano kwot 374.411,22z, z czego: I. Wydatki biece 374.411,22z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 364.711,91z; 2. pozostae wydatki biece 9.699,31z, z czego: - zakup materiaw i wyposaenia 220,00z, w tym materiay na potrzeby akcji kurierskiej; - podre subowe krajowe 2.439,03z, w tym ryczat za uywanie samochodu prywatnego do celw subowych ; - odpis na ZFS 7.040,28z; Rozdzia 75019 Rady powiatw 187.040,17z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 205.500z, zrealizowano kwot 187.040,17z, z czego: I. Wydatki biece 187.040,17z, z tego na: 1. pozostae wydatki biece 187.040,17z, z czego: - rne wydatki na rzecz osb fizycznych 179.037,00z, w tym diety dla radnych; - zakup materiaw i wyposaenia 7.265,30z, w tym prenumerata dwutygodnika Wsplnota, artykuy spoywcze oraz naczynia i serwetki; - podre subowe krajowe 117,01z oraz zagraniczne 507,20z; - rne opaty i skadki 113,66z, w tym ubezpieczenie radnych wyjedajcych na delegacj zagraniczn; Rozdzia 75020 Starostwa powiatowe 5.048.824,92z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 5.824.930z, zrealizowano kwot 5.048.824,92z, z czego: I. Wydatki biece 4.972.770,59z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 3.367.256,66z, w tym .in.: - w ramach projektu Eurostypendium drog do dyplomu wypacono - 9.399,70z - w ramach projektu Nauka drog do sukcesu na lsku 2.999,89z 2. pozostae wydatki biece 1.605.513,93z , z czego: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze - 4.198,80z, w tym rekompensata za zakup okularw korekcyjnych oraz ekwiwalent za pranie odziey; - wpaty na PFRON 36.693,00z;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 17

- materiay i wyposaenie - 92.726,85z, w tym m.in. materiay biurowe, prasa i wydawnictwa, rodki czystoci, art. spoywcze, meble, sprzt AGD, urzdzenie wielofunkcyjne, szafy metalowe, druki na potrzeby Wydziau Komunikacji i Drogownictwa, materiay do remontw, materiay eksploatacyjne , ksiki nadawcze; - zakup energii 144.235,45z, w tym energia elektryczna, cieplna, gaz i woda; - remonty - 42.572,87z, w tym naprawa kserokopiarek, remont instalacji elektrycznej i c.o. oraz malowanie pomieszcze; - usugi zdrowotne 2.109,00z; - pozostae usugi 964.405,04z, w tym m.in. druki dla Wydziau Komunikacji i Drogownictwa, usugi pocztowe, zakup tablic rejestracyjnych, opata roczna za uytkowanie programu, usuwanie odpadw, przegld kotowni, zwrot opaty za studia, wykonanie mebli biurowych i drzwi, prowizje bankowe, ogoszenia w prasie, opata za pobyt pracownikw w hotelach podczas szkole, wykonanie dziennikw budowy, usugi kominiarskie; - dostp do Internetu 27.027,33z; - usugi telefonii komrkowej 11.110,51z oraz stacjonarnej 40.371,20z; - usugi obejmujce tumaczenia 4.026,00z; - podre subowe krajowe 40.975,46z oraz zagraniczne 4.018,52z; - rne opaty i skadki 24.186,18z, w tym m.in. skadki na lski Zwizek Gmin i Powiatw, skadki na Zwizek Powiatw Polskich, ubezpieczenie sprztu i mienia, ubezpieczenie osb, opaty sdowe; - odpis na ZFS 74.566,23z; - podatek od nieruchomoci 735,00z; - pozostae podatki, w tym podatek rolny 38,00z; - pozostae odsetki - 1.723,00z, w tym odsetki od niedopaty skadek emerytalno-rentowych za 2002 rok; - koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 359,82z, w tym opata sdowa tytuem uzupenienia wniosku egzekucyjnego, opata od apelacji wyroku; - szkolenia pracownikw 23.397,57z; - materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 11.384,16z; - akcesoria komputerowe i licencje 54.653,94z; II. Wydatki majtkowe 76.054,33z, z tego na : - zakupy inwestycyjne 76.054,33z, w tym: * program finansowo-ksigowy oraz kadrowo-pacowy wraz z kosztami dodatkowymi tzn. przygotowaniem serwera do pracy z nowym systemem oraz integracja infrastruktury w rodowisku 32.022,71z; * zestawy komputerowe 44.031,62z; Rozdzia 75045 Kwalifikacje wojskowe 21.993,16z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 22.000z, zrealizowano kwot 21.993,16z, z czego: I. Wydatki biece 21.993,16z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 5.873,86z; 2. pozostae wydatki biece 16.119,30z, w tym: - rne wydatki na rzecz osb fizycznych 10.890,00z, dotyczyy Powiatowej Komisji Lekarskiej;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 18

- materiay i wyposaenie 2.604,62z, w tym zakup wykadziny celem wymiany zniszczonej w pomieszczeniach dzierawionych przez Powiatow Komisj Lekarsk oraz zakup ksig orzecze lekarskich i faxu, ; - usugi telefonii stacjonarnej 189,64z; - opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 1.265,14z, w tym wynajem pomieszcze na dziaalno Powiatowej komisji Lekarskiej; - podre subowe krajowe 249,90z; - szkolenie pracownikw 600,00z; - materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 100,00z; - akcesoria komputerowe 220,00z, w tym tonery; Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 122.284,20z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 136.199,00z, zrealizowano kwot 122.284,20z, z czego: I. Wydatki biece 122.284,20z, z tego na: 1. pozostae wydatki biece 122.284,20z, w tym: - upominek dla Prezesa OSM - 64,00 z - druk i zakup kartek witecznych - 2.785,54 z - starodruk gratulacyjny oraz upominek dla ks. Dziekana w zwizku z przyznaniem funkcji Praata - 191,00 z - zakup sztalug, wykonanie herbu powiatu na sztalugi i wywoanie zdj na wystaw prac zwycizcw konkursu fotograficznego Ziemia Lubliniecka Moja Maa Ojczyzna - 1.633,01 z - materiay promujce Powiat Lubliniecki - 22.628,48 z - zakup upominkw dla zaprzyjanionego powiatu (wyjazd delegacji do Lorrach) - 385,80 z - prezent urodzinowy dla osoby zasuonej dla Powiatu Lublinieckiego - 70,26 z - gazeta powiatowa "Ziemia Lubliniecka" - 47.580,00 z - usuga doczenia biuletynu promocyjnego Powiatu Lublinieckiego do Dziennika Zachodniego -10.980,00 z - kwartalnik spoeczno kulturalny Ziemia Lubliniecka - 10.943,40 z - wykonanie kartek na Dzie Kobiet - 463,60 z - wykonanie zestaww promocyjnych - 232,41 z - druk informatora dla gimnazjalistw - 2.927,76 z - uroczyste otwarcie boiska wykonanego w ramach programu Moje boisko-ORLIK 2012 3.685,00 z - yczenia witeczne dla mieszkacw powiatu lublinieckiego z okazji wit Wielkanocnych 483,12 z - uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzdu Pracy - 1.600,00 z - wykonanie statuetek Zasuony dla Powiatu Lublinieckiego - 351,60 z - uroczyste otwarcie boiska sportowego wykonanego w ramach programu Blisko-Boisko (baner promujcy i usuga gastronomiczna) - 1.018,40 z - materiay na wystaw zdj nt. Koncerty Zespou Pieni i Taca lsk - 710,37 z - Midzynarodowe Spotkanie Modziey na Obozie Straackim - 158,40 z
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 19

- Konkurs Najlepsze Gospodarstwo Rolne Powiatu Lublinieckiego - 300,00 z - Podr edukacyjna w ramach konkursu Wygraj Bruksel - 1.733,00 z - Wystawa Pikno Ziemi Lublinieckiej - 1.434,25 z - uroczyste otwarcie drogi powiatowej S 2321 od skrzyowania z drog powiatow S2322 do skrzyowania z drog krajow nr 46 - 400,00 z - yczenia witeczne dla mieszkacw Powiatu Lublinieckiego z okazji wit Boego Narodzenia - 536,80 z - wykonanie map Powiatu Lublinieckiego - 8.988,00 z DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHHRONA PRZECIWPOAROWA 7.935.783,44z Rozdzia 75404 Komendy wojewdzkie Policji 9.996,00z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 10.000,00z, zrealizowano kwot 9.996,00z, z czego: I. Wydatki biece 9.996,00z, z tego na: 1. dotacje 9.996,00z w tym wpaty powiatu na konto Wojewdzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewdzkiej Policji w Katowicach dla policjantw Komendy Powiatowej Policji w Lublicu za czas suby przekraczajcy ustawow norm funkcjonariuszy realizujcych zadania z zakresu suby prewencyjnej; Rozdzia 75411- Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 7.856.900,87z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Komenda powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 7.862.973z, zrealizowano kwot 7.856.900,87z, z czego: I. Wydatki biece 4.173.973,00z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 3.401.726,55z; 2. pozostae wydatki biece 772.246,45z, w tym: - na wydatki osobowe niezliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom 255.691,29z, w tym rwnowaniki za remont lub brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniow, dopaty do wypoczynku, za przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin oraz zasiki na zagospodarowanie i zasiki osiedleniowe oraz ryczat z tytuu przeniesienia; - w ramach rwnowanikw i ekwiwalentw dla onierzy i funkcjonariuszy wypacono kwot 130.936,20z w zamian za umundurowanie i rodki higieny w naturze; - na zakup materiaw i wyposaenia wydano kwot 202.472,54z, w tym na przedmioty i materiay biurowo-administracyjne, materiay pdne i smary, opa, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposaenie nieuznawanie za rodki trwae, materiay cznoci, informatyki, transportu oraz uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposaenie specjalne indywidualnego i zbiorowego uytku, odzie ochronn, materiay do naprawy i konserwacji sprztu medycznego oraz materiay jednorazowego uytku i materiay do dziaalnoci prewencyjnej; - na zakup rodkw ywnoci wydano 857,52z; - na zakup sprztu i uzbrojenia 3.450z, w tym sprzt informatyczny i cznoci; - na zakup energii 62.666,60z, w tym energii elektrycznej, gazu, wody, itp. - w ramach remontw wydano 7.433,77z, w tym na konserwacj pomieszcze, budynkw i budowli oraz uzbrojenia, sprztu i wyposaenie, konserwacj i napraw sprztu cznoci oraz masztw i pl antenowych, sprztu informatycznego, sprztu transportowego, administracyjnobiurowego, przeciwpoarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektw; - na zakup usug zdrowotnych wydano 9.320,71z;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 20

- w ramach usug pozostaych wydano 50.541,81z, w tym na usugi bankowe i pocztowe, usugi transportowe, opaty za korzystanie z usug zbiorowego ywienia, usugi komunalne i mieszkaniowe, usugi krawieckie, pralnicze oraz zwizane z utrzymaniem higieny osobistej, usugi w zakresie szkolenia, usugi prewencyjne, wywz nieczystoci, usugi w zakresie badania technicznego pojazdw, wytwarzania tablic rejestracyjnych dla organw waciwych w sprawach rejestracji pojazdw; - za dostp do Internetu 3.826,42z; - za usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 9.291,36z i komrkowej 4.093,43z; - na podre subowe krajowe 9.801,30z; - w ramach rnych opat i skadek dokonano opaty z tytuu ubezpiecze majtkowych 2.704,00z; - na podatek od nieruchomoci 8.665,00z; - na opaty na rzecz budetw jst za korzystanie ze rodowiska 1.791,48z; - na zakup materiaw do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 797,51z; - na zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 7.905,51z; II. Wydatki majtkowe 3.682.927,87z, z tego: wydatki na inwestycje 3.682.927,87z, w tym budowa stranicy KPPSP w Lublicu Rozdzia 75414 Obrona cywilna 7.099,96z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 7.100,00z, zrealizowano kwot 7.099,96z, z czego: I. Wydatki biece 7.099,96z, z tego na: 1. dotacje 4.999,96z, w tym dotacje przekazane gminom powiatu lublinieckiego na utrzymanie systemw alarmowych, w tym dla: - Gminy Boronw - 400,00z; - Gminy Ciasna - 600,00z; - Gminy Herby - 700,00z; - Gminy Kochanowice - 499,96z; - Gminy Koszcin - 700,00z; - Gminy Lubliniec - 700,00z; - Gminy Pawonkw - 700,00z; - Gminy Woniki - 700,00z; 2. pozostae wydatki biece 2.100,00z, z tego: - remonty 2.100,00z, w tym konserwacja systemw alarmowych; Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe 11.386,61z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 15.000,00z, zrealizowano kwot 11.386,61z, z czego: I. Wydatki biece 138,21z, z tego na: 1. pozostae wydatki biece 138,21z, w tym: - usugi telefonii komrkowej 138,21z; II. Wydatki majtkowe 11.248,40z, z tego na : - wydatki na zakupy inwestycyjne 11.248,40z, w tym zakup centrali telefonicznej dla Powiatowego Centrum Zarzdzania Kryzysowego; Rozdzia 75478- Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 21

W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Komenda powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 50.400,00z, zrealizowano kwot 50.400,00z, z czego: I. Wydatki biece 50.400,00, z tego: 1. pozostae wydatki biece 50.400z, w tym na zakup materiaw i wyposaenia 50.400,00z, z tego wyposaenie nieuznawane za rodki trwae, wyposaenie specjalistyczne indywidualnego i zbiorowego uytku, odzie ochronna oraz materiay do dziaalnoci prewencyjnej DZIA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 703.784,20z Rozdzia 75702 obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 573.448,29z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 713.548z, zrealizowano kwot 573.448,29z, z czego: I. Wydatki biece 573.448,29z, z tego na: 1. obsuga dugu 573.448,29z, w tym: - odsetki od zacignitych kredytw 573.448,29z; Rozdzia 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 130.335,91z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 220.354z, zrealizowano kwot 130.335,91z, z czego: I. Wydatki biece 130.335,91z, z tego na: 1. obsuga dugu 130.335,91z, w tym: - jako porczyciel Powiat Lubliniecki zapaci zobowizania SP ZOZ-u w Lublicu wobec Raiffeisen Bank Polska SA.; DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 18.849.394,13z Rozdzia 80102 Szkoy podstawowe specjalne 2.310.410,91z W ramach tego rozdziau wydatki ponosiy 3 jednostki organizacyjne powiatu tj. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Lublicu, Zesp Szk Specjalnych Nr 2 w Lublicu oraz Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 2.400.282z, zrealizowano kwot 2.310.410,91z, z czego: I. Wydatki biece 2.310.410,91z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.948.292,08z 2. pozostae wydatki biece 362.118,83z Wydatki poszczeglnych jednostek przedstawiaj si nastpujco: a) Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Lublicu I. Wydatki biece 978.187,56z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - 832.906,44z; 2. pozostae wydatki biece 145.281,12z, w tym: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 690,55z, w tym odzie i woda w ramach bhp; - materiay i wyposaenie - 5.800,00z, w tym wiadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, artykuy biurowo-szkolne, art. RTV, art. do biecych remontw, paliwo, itp.;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 22

- pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki - 982,99z, w tym czasopisma i ksiki do biblioteki; - zakup energii 73.100,00z, w tym energia, gaz i woda; - usugi remontowe - 1.499,10z, w tym naprawa sprztu; - zakup usug zdrowotnych -1.200,00z; - pozostae usugi 23.500,00z, w tym opaty pocztowe, usugi informatyczne, wywz nieczystoci, przegld i konserwacja windy, ochrona mienia, usugi bhp, organizacja turnieju tenisa stoowego, udzia w konkursach i olimpiadach, przegld kserokopiarki, usugi kominiarskie, przegld ganic, usugi xerox, itp.; - podre subowe krajowe - 426,83z; - odpis na ZF - 36.143,65z; - szkolenia pracownikw - 500,00z; - materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 180,80z; - akcesoria komputerowe, programy i licencje - 1.257,20z; b) Zesp Szk Specjalnych Nr 2 w Lublicu I. Wydatki biece 1.243.373,24z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.058.398,37z, 2. pozostae wydatki biece 184.974,87z, w tym: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4.107,98z, w tym ekwiwalent za pranie, zapomoga zdrowotna oraz zakup odziey w ramach bhp; - nagrody o charakterze szczeglnym niezliczone do wynagrodze - 6.400,00z, w tym nagroda kuratora; - materiay i wyposaenie - 27.140,32z, w tym prenumerata prasy, zakup materiaw biurowych, rodkw czystoci, materiaw remontowo-budowlanych, aluzji, rolet, karniszy, szlifierki i wyrzynarki, niszczarki, pompki do kolumny wodnej, aparatu, kamery i mikrofonu, szaf metalowych, biurowych i biurka, sztalugi, ogrzewacza konwektorowego, itp.; - pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki 420,20z; - zakup energii 15.899,41z, w tym energia elektryczna, cieplna i woda; - remonty - 6.523,96z, w tym naprawa kserokopiarki, komputera, remont elewacji zewntrznej budynku, itp.; - usugi zdrowotne - 855,00z; - pozostae usugi - 51.866,96z, w tym abonament RTV, prowizja bankowa, wywz mieci, wspuytkowanie budynku, cieki, usugi pocztowe, szklenie okien, przegld p.po, organizacja wycieczek, dofinansowanie do studiw, usugi transportowe, poligraficzne i czyszczenie rynien; - dostp do Internetu - 696,00z; - usugi telefonii komrkowej - 2.418,03z i stacjonarnej - 2.753,23z; - czynsz za bibliotek - 3.186,56z; - podre subowe krajowe - 1.311,70z; - rne opaty i skadki - 2.244,00z, w tym ubezpieczenie sprztu i OC dyrektora; - odpis na ZF - 52.170,00z; - szkolenia pracownikw - 2.070,00z;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 23

- zakup materiaw papierniczych kserograficznych 998,66z;

do

sprztu

drukarskiego

i urzdze

- akcesoria komputerowe, programy i licencje - 3.912,86z, w tym abonament za programy komputerowe, zakup zestawu do podpisu elektronicznego, odnowienie licencji i zakup tuszy do drukarki; c) Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach I. Wydatki biece 88.850,11z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - 56.987,27z, 2. pozostae wydatki biece 31.862,84z, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 2.476,80z, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe; - materiay i wyposaenie 16.051,85z, w tym opa, rodki czystoci, paliwo, art. biurowe i szkolne, art. sportowe, telewizor, murawa na boisko, itp.; - pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki - 1.000,00z, w tym filmy edukacyjne; - zakup energii - 3.300,00z, w tym energia elektryczna i woda; - pozostae usugi - 3.100,00z, w tym usugi pocztowe, wywz nieczystoci staych i ciekw, prowizja bankowa; itd.; - usugi telefonii stacjonarnej - 707,19z; - odpis na ZF - 3.727,00z; - materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - 500,00z; - akcesoria komputerowe i licencje 1.000,00z; Rozdzia 80111 Gimnazja specjalne 2.662.998,12z W ramach tego rozdziau wydatki ponosiy 3 jednostki organizacyjne powiatu tj. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Lublicu, Zesp Szk Specjalnych Nr 2 w Lublicu oraz Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 2.679.456z, zrealizowano kwot 2.662.998,12z, z czego: I. Wydatki biece 2.662.998,12z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2.370.894,89z 2. pozostae wydatki biece 292.103,23z Wydatki poszczeglnych jednostek przedstawiaj si nastpujco: a) Zesp Szk Specjalnych Nr 2 w Lublicu I. Wydatki biece 1.004.353,28z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 961.216,28z, 2. pozostae wydatki biece 43.137,00z, w tym: odpis na ZF 43.137,00z; b) Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Lublicu I. Wydatki biece 924.699,49z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 796.308,22z, 2. pozostae wydatki biece 128.391,27z, w tym: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 178,00z, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli; - materiay i wyposaenie 3.000,00z, w tym wiadectwa szkolne, zakup sprztu RTV, art. do biecych napraw i remontw, paliwo;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 24

- pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki - 988,67z, w tym czasopisma; - zakup energii - 70.609,00z, w tym energia, woda i gaz; - remonty 1.000,00z, w tym naprawa sprztu; - usugi zdrowotne 500,00z; - pozostae usugi - 19.500,00z, w tym usugi bhp, wywz nieczystoci, konkursy, olimpiady i wyjazdy dzieci, ochrona mienia, przegld ganic, opata abonamentowa programu; - podre subowe krajowe - 474,80z; - odpis na ZFS - 31.143,45z; - akcesoria komputerowe - 997,35z; c) Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach 733.945,35z I. Wydatki biece 733.945,35z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 613.370,39z, 2. pozostae wydatki biece 120.574,96z w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 24.683,62z, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe; - materiay i wyposaenie - 39.218,00z, w tym opa, rodki czystoci, paliwo, art. biurowei prenumeraty, materiay do napraw i remontw, art. szkolne i sportowe, murawa na boisko, narzdzia do warsztatu, sprzt i akcesoria do monitoringu, rolety do klas, szafa i panele; - pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki - 2.000,00z, w tym filmy edukacyjne i ksiki; - zakup energii - 7.100,00z, w tym energia elektryczna i woda; - remonty - 10.000,00z, w tym remont pomieszcze; - pozostae usugi - 9.054,32z, w tym usugi pocztowe, wywz nieczystoci, usugi kominiarskie, wycieczki i przedstawienie, prowizja bankowa, opaty RTV, przesyki; - dostp do Internetu - 1.302,96z; - usugi telefonii stacjonarnej - 1.146,06z; - odpis na ZFS 23.570,00z; - materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - 500,00z; - akcesoria komputerowe, w tym licencje 2.000,00z; Rozdziaa 80120 Licea oglnoksztacce 4.335.462,54z W ramach tego rozdziau wydatki ponosiy 4 jednostki organizacyjne powiatu tj. Zesp Szk Nr 1 im Adama Mickiewicza w Lublicu, Zesp Szk Zawodowych w Lublicu, Zesp Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu oraz Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 4.413.395z, zrealizowano kwot 4.335.462,54z, z czego: I. Wydatki biece 4.318.138,54z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 3.137.525,86z; 2. dotacje 523.076,00z 3. pozostae wydatki biece 657.536,68z II. Wydatki majtkowe- 17.324,00z Wydatki poszczeglnych jednostek przedstawiay si nastpujco: a) Zesp Szk Nr 1 w Lublicu I. Wydatki biece 3.500.253,14z, z tego na:
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 25

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2.873.429,54z, 2. pozostae wydatki biece 626.823,60 z, w tym: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 7.543,24z, w tym artykuy bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odziey ochronnej, wyposaenie azienki; - wpaty na PFRON 1.011,00z; - zakup materiaw i wyposaenia 31.430,17z, w tym materiay biurowe, materiay do drobnych remontw i napraw, wyposaenie gospodarcze, awki na boisko szkolne, prenumerata czasopism i literatury fachowej, siedziska na widowni hali sportowej, drzwi przesuwne do regaw biurowych, rodki czystoci do sprztania hali sportowej, druki legitymacji szkolnych, arkusze ocen, wiadectwa i dzienniki, materiay zwizane z organizowanymi konkursami, wyposaenie azienek, suszarki do rk do azienek szkolnych, bojler do ogrzewania wody, fotele biurowe, itp.; - zakup pomocy dydaktycznych i ksiek 2.322,71z, w tym adapter i okular do teleskopu, pomoce dydaktyczne do nauki jzyka angielskiego, obrcze do koszykwki na sal gimnastyczn, ukad wsprzdnych do zaj z matematyki, okular do teleskopu w obserwatorium astronomicznym, mapa wiata, piki, siatki i inne pomoce dydaktyczne; - na energi wydatkowano 210.752,00z, w tym energia cieplna, elektryczna, gaz i woda; - w ramach remontw na kwot - 7.893,64z wykonano remont holu wejciowego oraz remont i uzupenienie ubytkw w schodach wejciowych; - na zakup usug zdrowotnych wydatkowano - 3.127,00z; - na pozostae usugi wydano kwot - 167.155,00z, w tym na zakup znaczkw pocztowych, wywz mieci, sprztanie szkoy, prowizje bankowe, doradztwo w zakresie bhp, odprowadzanie ciekw, opata za dozr techniczny, konserwacja windy dla niepenosprawnych, odnieanie dachw na budynkach szkolnych, przewz modziey na zwody sportowe i konkursy, obsuga konkursw, wyywienie i noclegi dla grupy studentw z Chin, monta kamer na zewntrz budynku, roczny przegld budynkw, okresowa kontrola przewodw kominowych i kota gazowego, konserwacja instalacji wentylacyjnej w hali sportowej, obsuga prawna, sporzdzenie opinii do projektu regulaminu ZFS, monta zbiornika przeponowego, nadzr inwestorski; - opaty za usugi internetowe 1.987,91z; - za usugi telefonii komrkowej 3.400,65z, oraz stacjonarnej 4.621,08z; - na podre subowe krajowe 5.436,72z; - na podre subowe zagraniczne 5.387,42z; - na rne opaty i skadki 4.369,40z, w tym ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej, opaty za czynnoci kontrolne; - odpis na ZFS 146.448,02z; - podatek od nieruchomoci 3.213,00z; - na szkolenia pracownikw 3.867,86z; - na materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 5.827,63z; - na akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 11.029,15z; II. Wydatki majtkowe 17.324,00z, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne 17.324,00z, w tym zakup kserokopiarki;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 26

b) Zesp Szk Zawodowych w Lublicu I. Wydatki biece 44.858,90z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 39.653,90z, 2. pozostae wydatki biece 5.205,00z, w tym: - na zakup materiaw i wyposaenia 1.000,00z, w tym farby, pdzle, materiay biurowe, rodki czystoci, itp.; - na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 800,00z, w tym odtwarzacz CD, plansze gramatyczne do j.niemieckiego oraz ksiki; - na zakup energii 1.545,00z, w tym: energia elektryczna, cieplna i woda; - na zakup usug pozostaych - 805,00z, w tym: usugi bankowe, transportowe, cieki, legalizacja sprztu ganiczego, opata za przesyki kurierskie, naprawa kserokopiarki, opata za ogoszenie w prasie; - na odpis na ZF 755,00z; - na zakup artykuw do sprztu drukarskiego 300,00z, w tym papieru; c) Zesp Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu 249.950,50z I. Wydatki biece 249.950,50z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 224.442,42z, 2. pozostae wydatki biece 25.508,08z, w tym: - na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek - 3.295,93z, w tym rakietki i pieczki do tenisa stoowego, tablica wynikw, projektor multimedialny, stepy aerobici skakanka; - na usugi zdrowotne - 2.570,00z; - na podre subowe krajowe - 4.475,09z; - na opaty i skadki wydano - 3.926,00z, w tym m.in.ubezpieczenie budynku szkoy i sprztu komputerowego; - odpis na ZFS 9.742,00z; - na materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.499,06z; d) Starostwo Powiatowe w Lublicu I. Wydatki biece 523.076,00z, z tego na: 1. dotacje 523.076,00z,w tym: - dotacja dla Liceum Oglnoksztaccego dla Dorosych w Lublicu 65.130,00z; - dotacja dla Uzupeniajcego Liceum Oglnoksztaccego dla Dorosych w Lublicu 10.700,00z; - dotacja dla Uzupeniajcego Liceum Oglnoksztaccego dla Dorosych w Strzebinie 7.950,00z; - dotacja dla Liceum Oglnoksztaccego im. Edyty Stein w Lublicu 439.296z; Rozdzia 80123 Licea profilowane 556.313,77z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia 1 jednostka organizacyjna powiatu tj. Zesp Szk Oglnoksztaccych i Medycznych w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 558.999z, zrealizowano kwot 556.313,77z, z czego: I. Wydatki biece 556.313,77z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 469.182,09z;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 27

2. pozostae wydatki biece 87.131,68z, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 180,00z, w tym odzie i obuwie robocze oraz ekwiwalent za pranie odziey roboczej; - materiay i wyposaenie - 10.988,73z, w tym materiay biurowe, prenumeraty czasopism fachowych, zakup wykadziny podogowej do klasy, materiaw do remontu, dziennikw i wiadectw, drobnego wyposaenia, rodkw czystoci, krzese obrotowych, gonikw, artykuw szkolnych oraz kserokopiarki; - pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki - 2.988,34z, w tym lekcje wychowawcze na DVD, plansza ukadu wsprzdnych, stoy do tenisa stoowego z wyposaeniem, zakup aweczek gimnastycznych i magnetofonu; - energia - 25.800,00z, w tym c.o., energia elektryczna i woda; - remonty - 5.000,00z, w tym wykonanie cianki dziaowej, remont ganicy, wykucie otworw drzwiowych; - usugi zdrowotne - 205,00z; - usugi pozostae - 8.444,57z, w tym programowanie centrali, abonament RTV, znaczki pocztowe, opaty pocztowe, prowizje bankowe, cieki, ochrona mienia, wywz mieci, przegld ksero, usuga serwisowa, ogoszenie prasowe, przegld p.po, usugi transportowe, itp.; - dostp do Internetu - 1.360,97z; - usugi telefonii komrkowej - 945,63z i stacjonarnej - 1.696,50z; - podre subowe krajowe 832,94z; - opaty i skadki - 965,00z, w tym ubezpieczenie mienia; - odpis na ZFS 24.997,00z; - szkolenia pracownikw - 227,00z; - materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.000,00z; - akcesoria komputerowe - 1.500,00z; Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe 6.675.512,52z W ramach tego rozdziau wydatki ponosio 5 jednostek organizacyjnych powiatu tj. Zesp Szk Nr 1 im Adama Mickiewicza w Lublicu, Zesp Szk Zawodowych w Lublicu, Zesp Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu, Zesp Szk Oglnoksztaccych i Medycznych w Lublicu oraz Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 6.770.376z, zrealizowano kwot 6.675.512,52z, z czego: I. Wydatki biece 6.612.298,52z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 5.578.415,01z; 2. dotacje 8.960,00z 3. pozostae wydatki biece 1.024.923,51z II. Wydatki majtkowe- 63.214,00z Wydatki poszczeglnych jednostek przedstawiay si nastpujco: a) Zesp Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu 3.322.839,35z I. Wydatki biece 3.290.125,35z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2.762.211,45z; 2. pozostae wydatki biece 527.913,90z, z czego:

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 28

- na wydatki osobowe niazaliczane do wynagrodze 6.709,35z, w tym odzie ochronna i robocza, woda, ekwiwalent za odzie i obuwie robocze, zwrot kosztw zakupu okularw do pracy przy monitorze, odzie i obuwie dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz zapomogi zdrowotne; - wpaty na PFRON 16.463,00z; - na materiay i wyposaenie - 67.881,90z, w tym prenumerata prasy fachowej i ksiek specjalistycznych, druki, legitymacje nauczycielskie i dzienniki zaj, materiay biurowe, rodki czystoci i materiay toaletowe, materiay do biecych napraw, konserwacji i remontw, leki i materiay opatrunkowe, paliwo, oleje i n do kosiarek, artykuy gospodarcze, rolety materiaowe do sal lekcyjnych, tonery do kopiarek i faksu, tynki mozaikowe, artykuy szkolne, kosiarka, pompa, acuchy do piy spalinowej, meble do pomieszcze i nowych sal, w ogrodowy, kanister i noyce ogrodnicze, drabina aluminiowa, dmuchawa do lici, sprzt nagonieniowy, goniki, wykadzina podogowa, niszczarka, odkurzacz, elazko, spawarka, itp.; - na zakup energii wydano - 160.191,04z, w tym energia cieplna, elektryczna, paliwo gazowe, woda; - w ramach remontw wydano - 86.835,21z, w tym remont cigu komunikacyjnego, kanau deszczowego, uszkodzonego dachu, ogrodzenia, instalacji wodnej oraz roboty remontowo-malarskie, naprawy grzejnika, serwera, stanowisk w sali jzykowej i palnikw kotw gazowych oraz przegld i konserwacja kserokopiarek; - na pozostae usugi przeznaczono - 28.676,82z, w tym ochrona budynku, znaczki, opaty pocztowe, transportowe, odprowadzanie ciekw, prowizje bankowe, usugi kominiarskie, usuwanie i utylizacja odpadw, obsuga bhp, abonament programw komputerowych, inspektor nadzoru, wykonanie herbu powiatu lublinieckiego, ogoszenia prasowe, obsuga prawna, wykonanie instalacji elektrycznej, itp.; - na dostp do Internetu 2.321,76z; - za usugi telefonii stacjonarnej 4.393,54z, i komrkowej 1.338,48z; - odpis na ZF 140.886,00z; - podatek od nieruchomoci - 77,00z; - szkolenia pracownikw - 1.357,00z; - akcesoria komputerowe, programy i licencje - 10.782,80z; b) Zesp Szk Oglnoksztaccych i Medycznych w Lublicu I. Wydatki biece 703.444,08z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 608.918,12z, w tym: 2. pozostae wydatki biece 94.525,96z, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze - 1.806,20z, w tym odzie i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie odziey roboczej oraz pomoc zdrowotna; - wpaty na PFRON - 1.244,00z; zakupy materiaw i wyposaenia 15.630,55z, w tym materiay biurowe, prenumerata czasopism fachowych, wykadziny, awek i stolikw do klas, dziennikw i wiadectw, materiaw do remontu, rodkw czystoci, krzese obrotowych, itp.; - pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki - 6.463,07z, w tym pojemnik pod ko, ksiki, drabinki do sali gimnastycznej, fantomu, plansz dydaktycznych, kasety dydaktycznej, itp.; - zakup energii - 25.800,00z, w tym c.o. energia elektryczna i woda;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 29

- remonty - 4.995,54z, w tym wykonanie ciany dziaowej, remont dachu, wprawienie drzwi; - usugi zdrowotne - 465,00z; - usugi pozostae - 2.544,59z, w tym opaty bankowe, pocztowe, koszty transportu, opaty za ogoszenie w prasie, za kosztorys, odbir odpadw z pracowni chemicznej, opata za cieki; - dostp do Internetu - 1.252,40z; - usuga telefonii stacjonarnej 1.487,27z; - podre subowe krajowe - 171,74z; - odpisy na ZFS - 29.836,00z; - szkolenia pracownikw 836,50z; - materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 493,10z; - akcesoria komputerowe oraz programw i licencji - 1.500,00z; c) Zesp Szk Nr 1 w Lublicu I. Wydatki biece 281.277,08z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 208.387,17z, w tym: 2. pozostae wydatki biece 72.889,91z, z czego: - na zakupy materiaw i wyposaenia 1.193,81z, w tym art. biurowe, literatura fachowa, materiay do drobnych remontw i narzdzia gospodarskie, - na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano - 4.410,95z, w tym ksiki, sowniki, tablicy szkolnej oraz pomocy dydaktycznych do nauki j.angielskiego; - na zakup energii 55.847,00z, w tym energia cieplna, elektryczna, gaz i woda; - na pozostae usugi wydano - 4.047,86z, w tym koszty przesyek, wywz mieci, abonament RTV, odprowadzanie ciekw, itp.; - na odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 7.390,29z; d) Zesp Szk Zawodowych w Lublicu I. Wydatki biece 2.328.492,01z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.998.898,27z; 2. pozostae wydatki biece 329.593,74z, w tym: - na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze 3.184,32z, w tym: woda, odzie dla obsugi, odzie dla nauczycieli wychowania fizycznego, dofinansowanie do okularw, pomoc zdrowotna dla 3 nauczycieli - na wpaty na PFRON 10.701,00z; - na zakup materiaw i wyposaenia 31.459,38z, w tym materiay biurowe, prenumeraty czasopism i wydawnictw, 4 aparaty komrkowe, materiay gospodarcze i materiay do remontu, rodki czystoci, rodki do odchwaszczania, programy nauczania, druki akcydensowe, biurko i krzesa dla dyrektora, krzesa, chodziarka, kuchenka mikrofalowa, 3 stoy, aneks kuchenny, 4 szafki segmentowe, komputer, 2 szafy biurowe, pka pod radio, szafka z szufladami, stroje pikarskie do reprezentacji szkoy, toner do kserokopiarki, itp. - na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 10.660,56z, w tym ksiki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do pracowni gastronomicznej oraz Baza do ukadu analogowego, piki do zaj sportowych, serwer i drukarka do pracowni komputerowej;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 30

- na zakup energii 87.731,32z, w tym: energia elektryczna, cieplna i woda; - na zakup usug remontowych 28.449,00z, w tym remont kserokopiarek, sanitariatw, pokoju nauczycielskiego oraz remont dachu cznika sali gimnastycznej; - na zakup usug zdrowotnych 1.800,00z, w tym badania okresowe pracownikw; - na zakup usug pozostaych 26.687,66z, w tym: usugi bankowe, transportowe, pocztowe, cieki, przegld sprztu ganiczego, opata RTV i barek Nestle, odnieanie dachw i usuwanie sopli, usugi serwisowe, internetowe i kominiarskie, wycinka drzew i porzdkowanie terenu, przegld stanu technicznego budynku, itp.; - na zakup usug dostpu do sieci Internet 2.459,52z; - na opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 1.571,82z; - na opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.002,53z; - na podre subowe krajowe 3.315,72z; - na rne opaty i skadki 4.800,21z, w tym ubezpieczenie wyposaenia i boiska szkolnego oraz opata za dostp do internetowego wydania INFOR; - na odpis na ZF 96.577,00z; - na podatek od nieruchomoci 27,00z; - na szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4.192,87z; - na zakup materiaw papierniczych kserograficznych 1.498,83z; e) Starostwo Powiatowe w Lublicu I. Wydatki biece 8.960,00z, z tego: 1. dotacje 8.960,00z, w tym: - dotacja dla Policealnego Studium Informatycznego im.E.Stein KSW w Lublicu; II. Wydatki majtkowe 30.500,00z,z tego: - wydatki na inwestycje 30.500,00z, w tym odwodnienie boiska i monta pikochwytakw na boisku sportowym przy Zespole Szk Zawodowych w Lublicu, przy ul. Klonowej 11. Rozdzia 80134 Szkoy zawodowe specjalne 1.864.033,65z W ramach tego rozdziau wydatki ponosiy 2 jednostki organizacyjne powiatu tj. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Lublicu oraz Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 1.864.907z, zrealizowano kwot 1.864.033,65z, z czego: I. Wydatki biece 1.864.033,65z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.618.386,02z 2. pozostae wydatki biece 245.647,63z Wydatki poszczeglnych jednostek przedstawiaj si nastpujco: a) Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach I. Wydatki biece 323.838,76z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 259.573,79z do sprztu drukarskiego i urzdze

- na zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 8.475,00z;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 31

2. pozostae wydatki biece 64.264,97z w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 13.193,89z, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe; - materiay i wyposaenie - 27.112,99z, w tym opa, rodki czystoci, paliwo, art. biurowe i szkolne, art. do praktycznej nauki zawodu, odzie ochronna do praktycznej nauki zawodu, murawa na boisko, art. sportowe, materiay do napraw itp.; - pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki - 1.000,00z w tym ksiki i filmy edukacyjne; - zakup energii - 4.100,00z, w tym energia elektryczna i woda; - pozostae usugi - 4.508,13z, w tym usugi pocztowe, wywz nieczystoci, prowizja bankowa, wyjazd uczniw na praktyk, wykonanie stelaa pod projektor, przesyki, itp.; - usugi telefonii stacjonarnej - 981,96z; - odpis na ZFS - 11.068,00z; - materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - 300,00z; - akcesoria komputerowe i licencje - 2.000,00z b) Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Lublicu I. Wydatki biece 1.540.194,89z, z tego na : 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.358.812,23z, 2. pozostae wydatki biece 181.382,66z, w tym: - na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 219,00z, w tym pomoc zdrowotna oraz odzie bhp; - materiay i wyposaenie - 6.000,00z, w tym wiadectwa szkolne, art. biurowoszkolne, art. do biecych napraw i remontw, materiay reklamowe, wykadzina podogowa, rodki czystoci, paliwo do samochodu; - zakup energii - 99.390,00z w tym energia, gaz i woda; - pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki - 1.539,46z, w tym doposaenie kuchni gorcej i introligatorni, materiay introligatorskie, czasopisma, ksiki, itp.; - remonty - 1.500,00z, w tym naprawa sprztu; - usugi zdrowotne - 1.000,00z; - pozostae usugi - 17.800,00z; w tym ochrona mienia, usugi poligraficzne, usugi bhp, udzia uczniw w konkursach i olimpiadach, usunicie awarii w kotowni, opaty pocztowe i kurierskie, wycena techniczna obrabiarek, przeszkolenie uczniw, wywz nieczystoci oraz przegld kserokopiarki; - podre subowe krajowe 1.000,00z; - odpis na ZFS 50.913,12z; - akcesoria komputerowe 1.250,00z; - szkolenia pracownikw 530,00z; - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 241,08z; Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 128.702,09z W ramach tego rozdziau wydatki ponosiy 9 jednostki organizacyjne powiatu tj. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Lublicu, Modzieowy
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 32

Orodek Wychowawczy w Herbach, Zesp Szk Nr 1 im Adama Mickiewicza w Lublicu, Zesp Szk Zawodowych, Zesp Szk Oglnoksztacco-Medycznych w Lublicu, Zesp Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu, Zesp Szk Specjalnych Nr 2 w Lublicu, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublicu, Dom Dziecka w Ciasnej. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 134.683z, zrealizowano kwot 128.702,09z, z czego: I. Wydatki biece 128.702,09z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 5.223,64z 2. pozostae wydatki biece 123.478,45z Wydatki jednostek przedstawiaj si nastpujco: a) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublicu I. Wydatki biece 4.970,00z, z tego na: 1. pozostae wydatki biece 4.970,00z, w tym: - szkolenia - 4.970,00z; b) Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Lublicu I. Wydatki biece 36.457,64z, z tego na: 1. pozostae wydatki biece 36.457,64z, w tym: - materiay i wyposaenie - 13.366,96z, w tym czasopisma do biblioteki, ekran projekcyjny, wydawnictwa, zakup 2 komputerw, wyposaenie szkolne, w tym stoliki i krzesa, itp.; - pozostae usugi - 3.300,00z, w tym dofinansowanie doksztacania nauczycieli; - szkolenia - 16.691,50z; - podre subowe krajowe - 3.099,18z; c) Zesp Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu I. Wydatki biece 17.059,26z, z tego na: 1. pozostae wydatki biece 17.059,26z, w tym: - na pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki - 8.836,62z, w tym rzutniki, zestawy komputerowe dla nauczycieli, ekran, projektor multimedialny; - na pozostae usugi 740,96z, w tym usuga transportowa i usuga za kopie; - na podre subowe krajowe wydatkowano - 2.097,49z; - za szkolenia pracownikw zapacono - 3.418,50z; - na materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 998,60z, w tym papier; - na akcesoria komputerowe - 967,09z; d) Zesp Szk Nr 1 w Lublicu I. Wydatki biece 18.137,51z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 5.223,64z; 2. pozostae wydatki biece 12.913,87z, w tym: - na zakup materiaw i wyposaenia 207,30z, w tym toner do drukarki; - na zakup usug pozostaych 6.496,30z, w tym: dofinansowanie do studiw podyplomowych i magisterskich, dofinansowanie opat za studia, przewz osb na szkolenie;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 33

- na podre subowe krajowe 1.441,13z; - na szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4.769,14z; e) Zesp Szk Zawodowych w Lublicu I. Wydatki biece 11.152,99z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 11.152,99z, w tym: - na zakup materiaw i wyposaenia 448,65, w tym materiay do szkole; - na zakup usug pozostaych 1.560,00, w tym: dofinansowanie do studiw podyplomowych o kierunku informatyka nauczyciela; - na podre subowe krajowe 419,72z; - na szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 8.525,21z; - na zakup materiaw papierniczych kserograficznych 199,41z; I. Wydatki biece 6.794,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 6.794,00z, w tym: - na zakup usug pozostaych 5.694,00z, w tym: dofinansowanie do studiw; - na szkolenia pracownikw wydano kwot 1.100,00z; g) Zesp Szk Specjalnych Nr 2 w Lublicu I. Wydatki biece 14.082,53z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 14.082,53z, w tym: - materiay i wyposaenie - 979,06z, w tym zakup laminarki, materiaw biurowych oraz tonera do ksero; - pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki - 2.817,82z, w tym zakup ksiek, map pokazowych, pomocy dydaktycznych do komunikacji z dzieckiem z autyzmem oraz bbnw do komunikacji; - pozostae usugi - 5.700,00z, w tym zwroty za kursy kwalifikacyjne; - podre subowe krajowe - 461,16z; - szkolenia - 2.325,00z; - materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - 195,76z; - akcesoria komputerowe oraz programy - 1.603,73z, w tym zakup tuszy oraz oprogramowania; h) Modzieowy Orodek Wychowawczy 17.721,16z; I. Wydatki biece 17.721,16z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 17.721,16z, w tym: - pomoce naukowe - 1.000,00z; - pozostae usugi - 3.081,40z, w tym za studia podyplomowe; - podre subowe krajowe - 978,76z; - na szkolenia pracownikw wydano kwot - 12.661,00z; i) Dom Dziecka w Ciasnej do sprztu drukarskiego i urzdze

f) Zesp Szk Oglnoksztaccych i Medycznych w Lublicu 6.794,00z

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 34

I. Wydatki biece 2.327,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 2.327,00z, w tym: - w ramach usug pozostaych kwot - 1.707,00z wydano na dofinansowanie studiw podyplomowych; - na szkolenia pracownikw wydano kwot - 620,00z; Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno 315.960,53 W ramach tego rozdziau wydatki ponosio 7 jednostek organizacyjnych powiatu tj. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Lublicu, Zesp Szk Nr 1 im Adama Mickiewicza w Lublicu, Zesp Szk Zawodowych, Zesp Szk OglnoksztaccoMedycznych w Lublicu, Zesp Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu, Zesp Szk Specjalnych Nr 2 w Lublicu oraz Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 337.319,36z, zrealizowano kwot 315.960,53z, z czego: I. Wydatki biece 315.960,53z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 112.822,78z 2. pozostae wydatki biece 203.137,75z a) Starostwo Powiatowe w Lublicu I. Wydatki biece 89.781,72z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 8.220,72z, w tym: - za prowadzenie zaj sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik 2012 oraz za odbyte komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powoane do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego; 2. pozostae wydatki biece 81.561,00z, w tym: - pozostae usugi 81.561,00z, w tym finansowanie ksztacenia uczniw klas wielozawodowych zasadniczych szk zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotw zawodowych; b) Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Lublicu I. Wydatki biece 78,19z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 78,19z za przeprowadzenie egzaminw maturalnych; c) Zesp Szk Oglnoksztaccych i Medycznych w Lublicu I. Wydatki biece 1.834,00z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.834,00z za przeprowadzenie egzaminw maturalnych; d) Zesp Szk Specjalnych Nr 2 w Lublicu I. Wydatki biece 16.908,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 16.908,00z, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze - 1.761z, w tym zapomogi zdrowotne; - odpis na ZFS 15.147,00z; e) Zesp Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu I. Wydatki biece 81.762,77z, z tego: Ogem jednostka w ramach tego rozdziau wydatkowaa kwot 81.762,77z, z czego: 1. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 47.170,94z 2. na pozostae wydatki biece 34.591,83z; Na dziaalnoci biecej:
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 35

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4.036,23z za przeprowadzenie egzaminw maturalnych, 2. pozostae wydatki biece 20.408,00z, w tym: - odpis na ZFS dla nauczycieli emerytw i rencistw 20.408,00z; Powysze wydatki dotyczyy: Dodatkowo jednostka realizowaa programy unijne, ktrych wydatki przedstawiy si nastpujco: a) Program p.n. Wsplnota lokalna po angielsku 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 24.729,30z, 2. pozostae wydatki biece 2.613,96z, w tym: - zakup materiaw i wyposaenia 327,00z, w tym zakup drukw PK, ksigi cisego zarachowania i materiaw biurowych; - zakup usug pozostaych 1.480,00z, w tym: prowizja bankowa, druk ulotek i plakatw; - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego kserograficznych 326,99z, w tym papier do drukarek; b) Program p.n. Wsplnota lokalna po niemiecku 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 18.405,41zz; 2. pozostae wydatki biece 2.615,96z, w tym: - zakup materiaw i wyposaenia 327,00z, w tym zakup druku PK, ksigi cisego zarachowania i materiaw biurowych - zakup usug pozostaych 1.482,00z, w tym: prowizja bankowa, druk ulotek i plakatw; - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego kserograficznych 326,99z, w tym papier do drukarek; c) Program Comenius -Uczenie si przez cae ycie 1. pozostae wydatki biece 8.953,91z, w tym: - zakup materiaw przenonego; i wyposaenia 3.158,00z, w tym zakup komputera i urzdze i urzdze

- zakup akcesoriw komputerowych 479,97z, w tym zakup tonerw do drukarek;

- zakup akcesoriw komputerowych 479,97z, w tym zakup tonerw do drukarek;

- pozostae usugi 5.795,91z, w tym opaty i prowizje bankowe, wykonanie zdj, opata za przesyk oraz pobyt i przejazd opiekunw i uczniw do Frankfurtu nad Menem; f) Zesp Szk Zawodowych w Lublicu I. Wydatki biece 41.676,20z, z tego: Ogem jednostka w ramach tego rozdziau wydatkowaa kwot 41.676,20z, z czego: 1. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 6.001,63z 2. na pozostae wydatki biece 35.674,57z Powysze wydatki dotyczyy: Na dziaalnoci biecej: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze z planowanej kwoty 2.374z wykonano kwot 2.373,97z za przeprowadzenie egzaminw maturalnych;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 36

2. pozostae wydatki biece z planowanej kwoty 5.981z wykonano kwot 5.981,00z, w tym: - odpis na ZFS dla nauczycieli emerytw i rencistw 5.981,00z; Dodatkowo jednostka realizowaa program unijny, ktrego wydatki przedstawiy si nastpujco: Program p.n. Wsplnota lokalna szans rozwoju 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 3.627,66z; 2. pozostae wydatki biece 29.693,57z, w tym: - zakup materiaw i wyposaenia 988,46z, w tym zakup cyfrowego aparatu fotograficznego i materiaw biurowych; - zakup usug pozostaych 28.306,73z, w tym: usugi bankowe, cateringowe, transportowe, szkoleniowe, poligraficzne i fotograficzne; - zakup materiaw papierniczych kserograficznych 98,38z; do sprztu drukarskiego i urzdze

- zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 300,00z, w tym zakup tuszu; g) Zesp Szk Nr 1 w Lublicu I. Wydatki biece 83.919,65z, z tego: Ogem jednostka w ramach tego rozdziau wydatkowaa kwot 83.919,65z, z czego: 1. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - 49.517,30z 2. na pozostae wydatki biece - 34.402,35z Powysze wydatki dotyczyy: Na dziaalnoci biecej: - wypaty wynagrodze za egzaminy maturalne, z czego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 5.301,21z za przeprowadzenie egzaminw maturalnych, 2. pozostae wydatki biece 25.208,00z, w tym: - odpis na ZFS dla nauczycieli emerytw i rencistw 25.208,00z; Dodatkowo jednostka realizowaa programy unijne, ktrych wydatki przedstawiy si nastpujco: Program p.n. Wsplnie w stron nauki 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 25.376,75z; 2. pozostae wydatki biece 6.624,31z, w tym: - na zakup materiaw i wyposaenia 133,91z, w tym materiay biurowe; - na zakup pomocy dydaktycznych 4.563,39z, w tym miernik, aparat cyfrowy, odczynniki chemiczne, pomoce naukowe z chemii, zestaw palnikw; - na pozostae usugi 1.067,00z, w tym wydruk plakatw i ulotek; - na akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 860,01z, w tym tonery do drukarek; Program p.n. Prus. Mickiewicz, Sowacki bdzie takich wicej . 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 18.839,34z; 2. pozostae wydatki biece 2.570,04z, w tym: - na zakup materiaw i wyposaenia 23,74z, w tym materiay biurowe;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 37

- na pozostae usugi 1.067,00z, w tym wydruk plakatw i ulotek; - na materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 139,30z; - na akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 1.340,00z, w tym tonery do drukarek; Dzia 803 SZKOLNICTWO WYSZE 539.407,62z Rozdzia 80309 Pomoc materialna dla studentw i doktorantw 539.407,62z W ramach tego rozdziau wydatki realizowaa 1 jednostka organizacyjna powiatu tj. Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 630.758z, zrealizowano kwot 539.407,62z, z czego: I. Wydatki biece 539.407,62z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 539.407,62z, w tym: - stypendia dla studentw 538.650,00z wypacone w ramach projektu Eurostypendium drog do dyplomu; - pozostae usugi - 757,62z, w tym ogoszenie o naborze wnioskw o przyznanie stypendium w ramach projektu Eurostypendium drog do dyplomu DZIA 851 - OCHRONA ZDROWIA 1.429.109,87z Rozdzia 85111 Szpitale oglne 116.369,40z W ramach tego rozdziau wydatki realizowaa 1 jednostka organizacyjna powiatu tj. Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 236.145z, zrealizowano kwot 116.369,40z, z czego: I. Wydatki biece 12.675,00z, z tego: 1. dotacje- 2.675,00z, w tym: - dotacja dla SP ZOZ w Lublicu na zakup sprztu medycznego systemu LfenetRS do lifepaka 12 2.675,00z; 2. pozostae wydatki biece 10.000,00z, w tym: - pozostae usugi 10.000z, w tym aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla projektu Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublicu, ul. Grunwaldzka 9; II. Wydatki majtkowe 103.694,40z,z tego: - wydatki majtkowe - 9.769,40z, w tym mapa zasadnicza i studium wykonalnoci zadania Rozbudowa Szpitala Powiatowego Pawilon kowy; - dotacje 93.925,00z, w tym dotacje dla SP ZOZ w Lublicu na zakup przewonego aparatu RTG, budow parkingu oraz zakup ambulansu wraz z wyposaeniem; Rozdzia 85156 - Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.312.740,47z W ramach tego rozdziau wydatki ponosio 6 jednostek organizacyjnych powiatu tj., Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach, Dom Dziecka w Ciasnej, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszcinie, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Koszcinie, Dom Pomocy Spoecznej Zameczek w Lublicu oraz Powiatowy Urzd Pracy w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 1.315.158z, zrealizowano kwot 1.312.740,47z, z czego: I. Wydatki biece 1.312.740,47z, z tego: 1. Pozostae wydatki biece 1.312.740,47z, w tym: - skadki na ubezpieczenie zdrowotne 1.309.947,47z, jak niej:
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 38

* Dom Pomocy Spoecznej Zameczek w Lublicu 5.187,60z; * Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Koszcinie 3.772,80z; * Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszcinie 1.414,80z; * Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach 29.514,27z; * Dom Dziecka w Ciasnej 19.836,00z; * Powiatowy Urzd Pracy w Lublicu 1.250.222,00z; - pozostae odsetki 2.793,00z, w tym opata prolongacyjna i odsetki od zalegoci Powiatowego Urzd Pracy w Lublicu. Powysza sytuacja zwizana bya z ogln sytuacj wystpujc w naszym wojewdztwie. Ze wzgldu na brak rodkw w budecie Wojewody lskiego skadki za osoby bezrobotne zostay przekazywane po terminach ich patnoci, za co ZUS nalicza odsetki karne, a od momentu podpisania umowy z ZUS opat prolongacyjn DZIA 852 POMOC SPOACZNA 17.921.305,74z Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze 1.596.754,38z W ramach tego rozdziau wydatki ponosio 5 jednostek organizacyjnych powiatu tj., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublicu, Dom Dziecka w Ciasnej, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Koszcinie, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Koszcinie oraz Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 1.622.828z, zrealizowano kwot 1.596.754,38z, z czego: I. Wydatki biece 1.596.754,38z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 871.541,22z 2. dotacje 218.153,66z 3. pozostae wydatki biece 507.059,50z Wydatki poszczeglnych jednostek przedstawiay si nastpujco: a) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Koszcinie I. Wydatki biece 159.695,21z, z tego: 1. wynagrodzenia osobowe pracownikw 70.184,61z 2. pozostae wydatki biece 89.510,60z, w tym: - na wiadczenia spoeczne wydatkowano kwot - 53.758,08z - obejmuje on ryczat na utrzymanie dzieci, ktry m-cznie na 1 dziecko wynosi 559,98z i jest przeznaczony na wyywienie, kieszonkowe, wyposaenie w odzie, obuwie, rodki higieny osobistej, podrczniki i zabawki; - w ramach zakupw materiaw i wyposaenia wydatkowano kwot - 7.044,56z, w tym na ryczat na opa, frytkownic, rodki czystoci, publikacje, tapety, itp.; - na zakup energii wydano kwot - 4.866,57z, w tym za wod, gaz oraz energi elektryczn; - na zakup usug zdrowotnych wydano kwot 300,00z; - w ramach zakupw usug pozostaych wydano kwot - 17.571,70z, w tym na czynsz, opaty bankowe, rne naprawy oraz czciowe pokrycie rachunkw za wywz nieczystoci; - za usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydano w formie ryczatu kwot 2.400,00z; - na podre subowe krajowe wydano kwot - 728,05z;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 39

- w ramach odpisu na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wydano - 2.440,10z; - na podatek od nieruchomoci wydano kwot - 296,10z; - na zakup materiaw papierniczych do kserograficznych wydano kwot - 105,44z; b) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Koszcinie I. Wydatki biece 81.050,40z, z tego: 1. wynagrodzenia osobowe pracownikw 41.439,94z; 2. pozostae wydatki biece 39.610,46z, w tym: - na wiadczenia spoeczne wydatkowano kwot - 20.159,28z - obejmuje on ryczat na utrzymanie dzieci, ktry m-cznie na 1 dziecko wynosi 559,98z i jest przeznaczony na wyywienie, kieszonkowe, wyposaenie w odzie, obuwie, rodki higieny osobistej, podrczniki i zabawki; - w ramach zakupw materiaw i wyposaenia wydatkowano kwot 3.360,00z, w tym na ryczat na opa; - na zakup energii wydano kwot - 2.119,19z, w tym za wod, gaz oraz energi elektryczn; - na zakup usug zdrowotnych wydano kwot - 100,00z; - w ramach zakupw usug pozostaych wydano kwot - 10.877,27z, w tym na czynsz, opaty bankowe, opaty RTV, ekspertyz, oraz czciowe pokrycie rachunkw za cieki i wywz nieczystoci; - za usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydano w formie ryczatu kwot 1.740,00z; - na opaty i skadki wydano kwot - 80,67z; - w ramach odpisu na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wydano - 1.020,04z; - na podatek od nieruchomoci wydano kwot - 154,01z; c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublicu I. Wydatki biece 53.911,30z, z tego na: 1. pozostae wydatki biece wykonano 53.911,30z, w tym: - na wiadczenia spoeczne wydatkowano kwot - 53.911,30z obejmujc pomoc pienin na kontynuacj nauki 40.670,30z, pomoc jednorazow na usamodzielnianie 6.588,00z oraz pomoc rzeczow na usamodzielnianie 6.653z; d) Dom Dziecka w Ciasnej I. Wydatki biece 1.082.796,97z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 759.916,67z 2. pozostae wydatki biece 322.880,30z, w tym: - na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 37.699,78z, w tym na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla wychowawcw, koszty wyywienia personelu, oraz odzie ochronn dla pracownikw; - na wiadczenia spoeczne - 5.880,00z, w tym kieszonkowe dla wychowankw (redniomiesicznie na 1 wychowanka kwota 13,42z); - na zakup materiaw i wyposaenia wydano - 77.785,49z, w tym na odzie, obuwie i bielizn osobist dla wychowankw, paliwo do samochodu subowego, opa, artykuy biurowe i szkolne, druki, materiay do drobnych napraw, rodki czystoci, krzesa obrotowe, art. gospodarcze, artykuy AGD, tapczany, itp.
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 40

sprztu

drukarskiego

i urzdze

- na rodki ywnoci wydano - 56.566,49z; - na leki i materiay medyczne wydano - 4.500,49z; - na pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki, w tym podrczniki dla wychowankw wydatkowano kwot - 4.081,87z; - na zakup energii - 14.060,59z, w tym energia elektryczna i woda; - na remonty wydano - 23.999,76z, w tym na remont azienki, chodni, pilarki elektrycznej, samochodu subowego, automatw pralniczych oraz tapczanw; - na zakup usug zdrowotnych wydano - 1.022,00z; - w ramach usug pozostaych za kwot - 47.979,02z dokonano opaty za TV, wywz nieczystoci, opaty za internaty, przedszkola, przejazdy wychowankw do szk, wycieczki, deratyzacj i dezynfekcj, opaty bankowe, wykonanie okularw, przegld samochodu subowego, wykonanie piecztek, zdj paszportowych, wymian opon w samochodzie, usugi informatyczne, badanie instalacji odgromowej, opaty pocztowe, badanie wody, przycz wody z sieci miejskiej, usugi kominiarskie, legalizacj ganic, inwentaryzacj stanu lasu, itp. - za dostp do sieci Internet 706,68z; - za usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 4.399,87z; - na podre subowe krajowe wydano kwot - 3.510,58z; - w ramach opat i skadek wydano - 4.116,00z, w tym opaty paszportowe, ubezpieczenie wychowankw NW, samochodu subowego oraz mienia; - na odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 33.426,00z; - na koszty postpowania sdowego -182,10z, w tym koszty opaty komorniczej od tytuw wykonawczych dunikw skierowanych do postpowania egzekucyjnego; - za szkolenia pracownikw 850,00z; - na zakup materiaw papierniczych kserograficznych - 444,01z; e) Starostwo Powiatowe w Lublicu I. Wydatki biece 219.300,50z, z tego: 1. dotacje 218.153,66z, w tym: - dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu lublinieckiego umieszczonych w placwkach opiekuczo-wychowawczych na terenie innych powiatw; 2. pozostae wydatki biece 1.146,84z, w tym: - pozostae usugi 1.146,84z, w tym koszty utrzymania dzieci przyjtych interwencyjnie do placwek opiekuczo-wychowawczych oraz koszty oceny sytuacji dzieci w rodzinnych domach dziecka na terenie powiatu; Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej 14.508.997,62z W ramach tego rozdziau wydatki ponosiy 4 jednostki organizacyjne powiatu tj., Dom Pomocy Spoecznej Zameczek w Lublicu, Dom Pomocy Spoecznej Dom Kombatanta w Lublicu, Dom Pomocy Spoecznej przy ul. Kochcickiej w Lublicu oraz Starostwo Powiatowe w Lublicu - organ. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 14.641.827,91z, zrealizowano kwot 14.508.997,62z, z czego: I. Wydatki biece 14.375.815,43z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 9.822.606,40z; 2. pozostae wydatki biece 4.552.116,12z II. Wydatki majtkowe- 133.182,19z
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 41

do

sprztu

drukarskiego

i urzdze

- na zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 1.669,57z;

Wydatki poszczeglnych jednostek przedstawiaj si nastpujco: a) DPS przy ul.Kochcickiej w Lublicu I. Wydatki biece 6.724.967,96z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4.611.474,63z 2. pozostae wydatki biece 2.113.493,33z, w tym - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze - 22.837,55z, w tym odzie robocza, ochronna, profilaktyczna, woda mineralna, rczniki, mydo, szelki bezpieczestwa, okulary, rkawice, maseczki ochronne; - materiay i wyposaenie 266.319,12z, w tym rodki czystoci, paliwo, czci do samochodu, materiay do remontw i konserwacji, materiay biurowe, prasa, odzie, prenumerata, znaczki, wydawnictwa, apteczka, pokarm dla ryb, drobne przedmioty kuchenne, kodry, pociele, rczniki, akcesoria pogrzebowe, wydawnictwa, znicze, wiece, piasek na zim, wyposaenie w sprzt AGD, RTV, wyposaenie kuchni i stowki, wykadziny, komputery, meble, wyposaenie ogrodu, kaplicy, koce, materiay gospodarskie, licznik pomiaru ciepa, cinieniomierze, itp; - rodki ywnoci - 846.361,24z; - leki i rodki medyczne 46.489,98z; - za energi - 510.778,46z, w tym woda, energia, gaz, olej opaowy; - remonty - 33.668,70z, w tym konserwacje, naprawy rodkw transportu, naprawa instalacji sygnalizacji poaru, sprztu RTV, palnika gazowego, sprztu AGD, wiertarki, ganic, konserwacja dachu, remont kota ciepej wody, usunicie awarii instalacji elektrycznej; - usugi zdrowotne 6.437,00z; - pozostae usugi 131.474,07z, w tym dozory i przegldy, prowizja bankowa, wywz i skadowanie nieczystoci, cieki, usugi kominiarskie, przegld samochodw, usugi transportowe, pogrzebowe i tapicerskie, opata RTV, wymiana ganic, wymiana opon, koszty niszczenia dokumentw, program LEX, regulacja wag, serwis pomiaru bezpieczestwa, aktualizacje oprogramowania, badanie wody, rodowiska, przycinanie i wycinka drzew, przebudowa ukadw pomiarowych, dezynsekcja i deratyzacja, przegld klimatyzatora, czyszczenie kanalizacji, itp.; - dostp do Internetu - 2.049,60z; - usugi telefonii komrkowej - 524,60z i stacjonarnej 7.120,74z; - usugi ekspertyz, analiz i opinii - 110,51z, w tym ekspertyza zmywarki, sprztu telewizyjnego oraz interpretacje PKWiU; - podre subowe krajowe 591,88z; - opaty i skadki - 4.812,70z, w tym ubezpieczenia samochodw, rodkw transportu, itp.; - odpis na ZF 154.396,18z; - podatek od nieruchomoci - 12.082,00z; - pozostae podatki na rzecz budetw jst 1.808,00z, w tym podatek od rodkw transportu, podatek rolny; - opaty na rzecz budetw jst 46.896,56z, w tym opata za trway zarzd; - podatek od towarw i usug (VAT) 1.091,97z; - szkolenia 6.807,00z; - na materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.595,14z;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 42

- akcesoria komputerowe oraz programy i licencje 9.240,33z; II. Wydatki majtkowe 5.978,00z, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne 5.978,00z, w tym zakup maszynki do mielenia misa; b) DPS Zameczek w Lublicu I. Wydatki biece 2.327.066,75z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.569.098,13z 2. pozostae wydatki biece 757.968,62z, w tym w ramach dziaalnoci statutowej 740.513,16z na: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze kwot - 4.054,95z, w tym odzie robocza; - zakup materiaw i wyposaenia 70.936,00z, w tym na paliwo, rodki czystoci, materiay do biecych napraw i konserwacji, grzejnik c.o. , acuchy na koa, wyposaenie kuchni, materiay biurowe, prasa, blaty do stowki, sprzt przeciwpoarowy, drzwi przeciwpoarowe, itp.; - zakup rodkw ywnoci 181.734,87z; - leki, materiay medyczne i produkty biobjcze 20.000,00z, w tym leki, pieluchomajtki, rodki opatrunkowe i kasetki na leki; - energi 251.792,57z, w tym energia elektryczna, gaz i woda; - w ramach remontw wydano - 5.512,67z, w tym remont windy, obsuga p.po, konserwacja kserokopiarki ; - za usugi zdrowotne zapacono - 2.015,00z; - pozostae usugi wydano kwot - 69.901,32z, w tym usugi pocztowe, kurierskie, opata abonamentu rocznego RTV, wywz nieczystoci i odpadw medycznych, obsuga bhp, oraz naprawy sprztu, samochodu, centrali przyzywowej p.po, centralki telefonicznej i centralnego ogrzewania, usugi bankowe, opata za dozr techniczny, odprowadzanie ciekw, obsuga komputerowa i p.po, przegld sprztu p.po oraz rehabilitacyjnego, czyszczenie rynien, opata za egzamin pracownikw modocianych, oprawa muzyczna Pikniku lskiego, przegld techniczny samochodu, przegld instalacji centralnego ogrzewania i kotowni, przegld instalacji elektrycznej, przegld kominw i kanaw wentylacyjnych; - za dostp do Internetu - 2.817,26z; - na opaty telefonii komrkowej - 5.930,73z i stacjonarnej - 8.267,20z; - za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.207,80z, w tym na projekt podczenia pieca gazowego w kuchni; - na podre subowe krajowe wydano - 404,00z; - na opaty i skadki wydano - 5.832,00z, w tym ubezpieczenie osb, samochodw, budynkw i innego mienia oraz znaczki skarbowe; - na odpis na ZFS 55.556,15z; - na podatek od nieruchomoci - 24.931,00z; - na opaty na rzecz budetw - 20.651,03z, w tym trway zarzd; - za szkolenia pracownikw wydano - 1.000,00z; - na materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.000,00z; - na akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 6.232,00z;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 43

- na zwrot dotyczcy rozlicze z Komisj Europejsk 736,61z; Dodatkowo w ramach programu GRUNDTVIG zrealizowano wydatki w kwocie 17.455,46z, w tym na: - pozostae usugi - 7.918,36z, w tym bilety lotnicze; - na podre subowe zagraniczne 9.474,10z; - na opaty i skadki 63,00z, w tym ubezpieczenie na czas podry subowej; c) DPS Dom Kombatanta w Lublicu I. Wydatki biece 5.322.687,81z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 3.642.033,64z 2. pozostae wydatki biece 1.680.654,17z, w tym - na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze - 18.654,65z, w tym wiadczenia rzeczowe wynikajce z przepisw bhp; - na zakup materiaw i wyposaenia 167.720,21z, w tym na odzie i bielizn, pras i prenumeraty, materiay do terapii zajciowej, materiay pdne i samochodowe, materiay do konserwacji i remontw, rodki czystoci, materiay biurowe i druki, imprezy okolicznociowe dla podopiecznych, znaczki pocztowe, doposaenie stowek na I i II segmencie, zakup pokarmu dla ryb, instrukcji bhp i p.po, materiaw krawieckich, szafki pod zlewozmywak, zakup doposaenia segmentw w sprzt gospodarczy i sprzt AGD, wykadziny, zniczy na groby podopiecznych; - na rodki ywnoci 465.505,76z; - na leki i materiay medyczne 94.823,50z; - za zakup energii 491.415,27z, w tym energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu; - na remonty wydano - 26.539,40z, w tym remonty sprztu i rodkw transportu; - na usugi zdrowotne wydano - 5.793z; - na pozostae usugi wydano - 180.832,26z, w tym na opaty pocztowe, wywz mieci, ochron obiektu, przegldy techniczne samochodw, usugi radiofoniczne i telewizyjne, usugi bankowe, dozr techniczny, usugi informatyczne, kominiarskie i pogrzebowe, deratyzacja i dezynsekcja, badanie jakoci wody, sprawdzanie szczelnoci instalacji gazowej, pomiary ochronne dwigw, abonament LEX, itp.; - za dostp do Internetu 1.449,36z; - za usugi telekomunikacyjne telefonii komrkowej 1.592,36z, a stacjonarnej 10.391,43z; - za podre subowe krajowe 258,93z; - w ramach opat i skadek wydano - 7.281z, w tym na ubezpieczenie budynkw i samochodw; - za odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 132.285z; - za podatek od nieruchomoci 21.148,00z; - za pozostae podatki na rzecz budetw jst 2.400z, w tym podatek rodkw transportu; - opaty na rzecz budetw jst - 38.292,80z, w tym opata roczna z tytuu trwaego zarzdu nieruchomoci; - na szkolenia pracownikw 5.398,60z; - na zakup materiaw papierniczych kserograficznych 1.562,93z;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

do

sprztu

drukarskiego

i urzdze

Strona 44

- na zakup akcesoriw komputerowych 7.309,71z; II. Wydatki majtkowe 127.204,19z, z tego: - wydatki na inwestycje 109.196,99z, w tym 4 systemy oddymiania klatek schodowych oraz modernizacja systemu przyzywowo-alarmowego; - wydatki na zakupy inwestycyjne 18.007,20z, w tym oraz zakup zmywarek na I i II segment i chodni do kuchni; d) Starostwo Powiatowe w Lublicu I. Wydatki biece 1.092,91z, z tego:

1. pozostae wydatki biece 1.092,91z, w tym: - na zwrot dotyczcy rozlicze z Komisj Europejsk 1.092,91z; Rozdzia 85204 Rodziny zastpcze 1.037.341,37 W ramach tego rozdziau wydatki ponosiy 2 jednostki organizacyjne powiatu tj., Starostwo Powiatowe w Lublicu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 1.047.242z, zrealizowano kwot 1.037.341,37z, z czego: I. Wydatki biece 1.037.341,37z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 12.302,15z 2. dotacje 88.464,61z 3. pozostae wydatki biece 936.574,61z Wydatki poszczeglnych jednostek przedstawiay si nastpujco: a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublicu I. Wydatki biece 948.876,76z, z tego: 1. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze 12.302,15z 2. pozostae wydatki biece 936.574,61z, w tym - na wiadczenia spoeczne - 936.354,61z, z tego pomoc pienina dla rodzin zastpczych 835.275,66z, pomoc na kontynuacj nauki 70.961,95z, pomoc rzeczow na usamodzielnianie 16.176,00z, pomoc na pokrycie kosztw zwizanych z przyjciem dzieci do rodziny 13.941,00z; - na zakup usug pozostaych 220,00z, w tym za szkolenie rodziny zastpczej; b) Starostwo Powiatowe w Lublicu I. Wydatki biece 88.464,61z, z tego: 1. dotacje 88.464,61z, w tym: - dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu lublinieckiego umieszczonych w rodzinach zastpczych na terenie innych powiatw; Rozdzia 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 766.195,07z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia 1 jednostka organizacyjna powiatu tj., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 766.891,36z, zrealizowano kwot 766.195,07z, z czego: I. Wydatki biece 766.195,07z, z tego:
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 45

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 456.273,31z 2. dotacje 435,05z 3. pozostae wydatki biece 309.486,71z Powysze wydatki dotyczyy: Na dziaalnoci biecej: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 354.638,01 z; 2. dotacje 435,05 z, w tym zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem decyzja kontroli EFS 3. pozostae wydatki biece 113.385,45 z - na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze wydano kwot - 1.199,98z, w tym refundacja za okulary dla pracownikw, oraz artykuy bhp; - za zakup materiaw i wyposaenia wydano kwot 21.312,81 z, w tym rodki czystoci, 4 komputery, aluzje pionowe, prenumeraty, materiay biurowe, budowlane, lampy, meble biurowe, 2 drukarki; - na zakup energii wydano kwot 19.656,96 z; - na remonty wydano kwot 24.754,14 z, w tym na wymian okien; - na usugi zdrowotne wydano kwot - 490z; - w ramach zakupu usug pozostaych wydano kwot 10.999,27 z, w tym opaty bankowe przesyki pocztowe, przeduenie licencji, naprawy; - na usugi internetowe wydano kwot 500 z; - za usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydano kwot 507,56 z oraz telefonii komrkowej - 1.041,11 z; - na podre subowe krajowe wydano 9.985,42z; - w ramach odpisu na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wydano 10.520,42 z; - na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 42,03z; - na szkolenia pracownikw - 4.370z; - na zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych wydano kwot - 1.097,79 z; - na zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wydano 6.907,96 z. Dodatkowo jednostka realizowaa program unijny, ktrego wydatki przedstawiay si nastpujco: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 101.635,30z; 2. pozostae wydatki biece 196.101,26z, z tego: - za zakup materiaw i wyposaenia wydano kwot - 12.902,73z zostaa przeznaczona na zakup komputera, mebli, materiaw na szkolenia i materiay biurowe; - na zakup energii wydano kwot - 2.493,35z; - na remonty wydano kwot - 34.934,35z na adaptacj azienki na potrzeby osb niepenosprawnych; - w ramach zakupu usug pozostaych wydano kwot - 137.164,12z na opaty za prowadzenie rachunku, usugi prawne, materiay promocyjne, szkolenia uczestnikw, organizacj turnusu; - na usugi internetowe wydano kwot 172 z; - za usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydano kwot - 5.365,39z ;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 46

- w ramach odpisu na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wydano - 2.000,08z ; - na zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych wydano kwot - 384,30z; - na zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wydano - 684,94z; Rozdzia 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej 5.469,30z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia 1 jednostka organizacyjna powiatu tj., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 5.473z, zrealizowano kwot 5.469,30z, z czego: I. Wydatki biece 5.469,30z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 5.469,30z, w tym na - zakup materiaw i wyposaenia 5.469,30z, z tego meble, sprzt AGD oraz drobne wyposaenie; Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno 6.548,00z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia 1 jednostka organizacyjna powiatu tj., Dom Dziecka w Ciasnej. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 6.548z, zrealizowano kwot 6.548,00z, z czego: I. Wydatki biece 6.548,00z, z tego na: 1. Pozostae wydatki biece - 6.548,00z, w tym na odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych 6.548,00z; DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 3.760.831,97z Rozdzia 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych 81.010,92z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia 1 jednostka organizacyjna powiatu tj., Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 82.200z, zrealizowano kwot 81.010,92z, z czego: I. Wydatki biece 81.010,92z, z tego: 1. dotacje 81.010,92z, w tym: - dotacja na dziaalno Warsztatw Terapii Zajciowej; Rozdzia 85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci 95.267,43z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia 1 jednostka organizacyjna powiatu tj., Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 95.268z zrealizowano kwot 95.267,43z, z czego: I. Wydatki biece 95.267,43z, z tego: 1. dotacje 95.267,43z, w tym: - dotacja dla Powiatu Tarnogrskiego na dziaalno Powiatowego Zespou ds. Orzekania o Stopniu Niepenosprawnoci; Rozdzia 85333 Powiatowe urzdy pracy 3.584.553,62z W ramach tego rozdziau wydatki ponosiy 2 jednostki organizacyjne powiatu tj., Powiatowy Urzd Pracy w Lublicu oraz Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 3.656.733,82z, zrealizowano kwot 3.584.553,62z, z czego: I. Wydatki biece 2.597.899,55z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.677.529,11z 2. pozostae wydatki biece 920.370,44z
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 47

II. Wydatki majtkowe- 986.654,07z Wydatki poszczeglnych jednostek przedstawiay si nastpujco: a) Powiatowy Urzd Pracy w Lublicu I. Wydatki biece 2.597.899,55z, z tego: Ogem jednostka w ramach tego rozdziau wydatkowaa kwot 2.616.889,55z, z czego: 1. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.677.529,11z; 2. na pozostae wydatki biece 920.370,44z II Wydatki majtkowe 18.990,00 z z tego: Powysze wydatki dotyczyy: Na dziaalnoci biecej: I. Wydatki biece 1.643.583,74z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.375.944,16z, 2. pozostae wydatki biece 267.639,58z, w tym: - nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodze - 997,75z, w tym ekwiwalent za pranie odziey, wiadczenia rzeczowe z bhp; - wpaty na PFRON - 2.139,00z; - materiay i wyposaenie - 43.808,05z, w tym materiay biurowe, druki, paliwo i czci do samochodu, prenumerata prasy i wydawnictw, rodki czystoci, materiay do remontw, regay do archiwum, rolety, ganice, itp.; - zakup energii - 50.505,76z, w tym energia elektryczna i cieplna, gaz i woda; - remonty - 2.666,22z, w tym konserwacje i naprawy urzdze technicznych w budynku, konserwacja kota gazowego centralnego ogrzewania w poprzedniej siedzibie urzdu, naprawy sprztu oraz remont i naprawa kanalizacji deszczowej ; - usugi zdrowotne - 175,00z; - usugi pozostae - 37.732,41z, w tym obsuga prawna, prowizje i koszty bankowe, odpady komunalne i cieki, przegld i utrzymanie samochodu, opaty RTV, wywz gruzu, itp.; - usugi telefonii komrkowej - 2.566,00z i stacjonarnej - 13.828,90z; - czynsz za lokal i gara - 67.703,00z; - podre subowe krajowe - 779,85z; - rne opaty i skadki 4.128,40z, w tym ubezpieczenie sprztu i urzdze oraz budynku, ubezpieczenie OC samochodu subowego; - odpis na ZFS 35.918,00z; - podatek od nieruchomoci 4.691,24z; II. Wydatki majtkowe 18.990,00z, z tego: - 20% wkad wasny w modernizacj pomieszcze na poziomie piwnic budynku z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, gdzie z Funduszu Pracy otrzymano dofinansowanie w wysokoci 80% kosztw; Dodatkowo jednostka realizowaa programy unijne, ktrych wydatki przedstawiy si nastpujco: Program pn Sta-pierwszy krok do kariery zawodowej z poddziaania 6.1.1.
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 48

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 159.772,10z; 2. pozostae wydatki biece 647.691,86z, w tym: - wiadczenia spoeczne - 606.127,60z, w tym stypendia za odbywane stae; - pozostae usugi 41.564,26z, w tym koszty dojazdu na sta; Program pn Teraz my porednik i doradca na rynku Pracy z poddziaania 6.1.2. 1. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze 141.812,85zw tym 2 doradcw zawodowych i 3 porednikw pracy; 2. pozostae wydatki biece 5.039,00z, w tym: - odpis na ZFS 5.039,00z; b) Starostwo Powiatowe w Lublicu I Wydatki majtkowe 967.664,07z tego: - wydatki inwestycyjne na zadanie p.n. Adaptacja pomieszcze SP ZOZ w Lublicu na potrzeby Powiatowego Urzdu Pracy 967.664,07z; DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8.339.802,19z Rozdzia 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 3.878.199,75z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia 1 jednostka organizacyjna powiatu tj., Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sbosyszcych w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 3.909.459z, zrealizowano kwot 3.878.199,75z, z czego: I. Wydatki biece 3.878.199,75z, z tego: 1. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze 3.080.702,48z; 2. pozostae wydatki biece 797.497,27z, w tym - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze - 9.625,17z, w tym zagospodarowanie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, woda i odzie bhp; zasiek na

- materiay i wyposaenie - 57.793,17z, w tym dofinansowanie do zakupw PFRON, rodki czystoci, paliwo do samochodu, artykuy biurowe, artykuy dla ogrodnictwa, materiay do biecych napraw i remontw, znaczki pocztowe, wiadectwa szkolne, zestawy telewizyjne do internatu, odkurzacz, stoy do tenisa, itp.; - rodki ywnoci - 119.067,33z; - leki i materiay medyczne - 1.079,31z; - ksiki i czasopisma - 984,57z; - zakup energii - 280.611,12z, w tym energia, gaz i woda; - remonty - 18.600,00z, w tym naprawa sprztu, wymiana drzwi wejciowych; - usugi zdrowotne - 3.327,00zl; - pozostae usugi - 145.472,85z, w tym wywz nieczystoci, abonament RTV, dozr techniczny, prowizja bankowa, usugi informatyczne i transportowe, badania techniczne autobusu, badanie jakoci wody, ogoszenie o przetargu, usugi bhp, usunicie awarii kotowni, ochrona mienia, malowanie pomieszcze kuchni, internatu eskiego i kaplicy, opata na rzecz spek wodnych, wykonanie stolarki okiennej, abonament za dostp do portali, udzia w olimpiadach i konkursach, przegld kserokopiarki, nawodnienie boiska, konserwacja windy, rejs Pogoria, usugi radcy prawnego, przegld kotowni gazowych; - dostp do Internetu - 1.302,96z; - podre subowe krajowe - 3.310,00z; - usugi telefonii komrkowej - 2.575,90z oraz stacjonarnej - 7.754,83z;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 49

- szkolenia pracownikw - 1.000,00z; - opaty i skadki - 16.793,00z, w tym ubezpieczenie pojazdw i sprztu; - materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 967,11z; - akcesoria komputerowe, programy i licencje - 6.997,13z; - odpis na ZFS 119.035,82z; - opaty na rzecz budetw jst 1.200,00z, w tym podatek od rodkw transportu; Rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 942.961,99z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia 1 jednostka organizacyjna powiatu tj., Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 987.659z, zrealizowano kwot 942.961,99z, z czego: I. Wydatki biece 942.961,99z, z tego: 1. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze 765.844,79z; 2. pozostae wydatki biece 177.117,20z, w tym - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze - 2.094,02z, w tym zakup odziey, rodkw czystoci i herbaty w ramach bhp oraz pomoc zdrowotna; - materiay i wyposaenie - 25.023,99z, w tym prenumerata prasy, materiay biurowe, rodki czystoci, materiay remontowo-budowlane, zakup drukarek i tonerw do ksera, zakup drzwi, mebli, w tym krzese, stou i komody, itp.; - pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki - 2.645,52z, w tym stopery elektryczne, testy psychologiczne oraz ksiki; - remonty - 43.687,81z, w tym konserwacja kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej, naprawa komputera, remont sali rehabilitacyjnej, stolarka drzwiowa, remont instalacji hydraulicznej, remont dwch azienek; - usugi zdrowotne - 1.000,00z; - pozostae usugi - 6.441,17z, w tym prowizja bankowa, organizacja konferencji, abonament RTV, usugi pocztowe, monta wywietrznikw, usugi transportowe, itp.; - dostp do Internetu - 1.426,18z; - usugi telefonii komrkowej - 1.820,53z oraz stacjonarnej - 1.689,94z; - czynsz za pomieszczenia PPPP - 35.486,37z; - podre subowe krajowe - 7.099,18z; - rne opaty i skadki - 1.115,00z, w tym ubezpieczenie sprztu, OC; - odpis na ZFS 38.017,00z; - szkolenia pracownikw - 1.578,00z; - materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - 1.494,00z; - akcesoria komputerowe, programy i licencje - 6.498,49z, w tym abonament za programy, zakup zestawu do podpisu elektronicznego, licencje; Rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne 189.036,95z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia 1 jednostka organizacyjna powiatu tj., Zesp Szk Oglnoksztaccych i Medycznych w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 190.398z, zrealizowano kwot 189.036,95z, z czego: I. Wydatki biece 189.036,95z, z tego: 1. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze 149.093,63z
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 50

2. pozostae wydatki biece 39.943,32z, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze - 313,32z, w tym ekwiwalent za pranie odziey roboczej oraz zakup odziey roboczej; - materiay i wyposaenie - 11.577,00z, w tym materiay biurowe, rodki czystoci, czasopisma fachowe, wykadzina podogowa, oprawy owietleniowe, telewizor, materiay do remontu; - zakup energii - 16.775,00z, w tym c.o., energia elektryczna i woda; - remonty - 5.000,00z, w tym wykonanie ciany dziaowej, remont zadaszenia, zamontowanie drzwi, remont dachu; - usugi zdrowotne - 135,00z; - odpis na ZF - 6.143,00z; Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw 51.274,80z W ramach tego rozdziau wydatki ponosio 8 jednostek organizacyjnych powiatu tj., Zesp Szk Nr 1 im Adama Mickiewicza w Lublicu, Zesp Szk Oglnoksztaccych i Medycznych w Lublicu, Zesp Szk Zawodowych w Lublicu, Zesp Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu, Zesp Szk Specjalnych Nr 2 w Lublicu, Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Lublicu, Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach oraz Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 51.500z, zrealizowano kwot 51.274,80z, z czego: I. Wydatki biece 51.274,80z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 675,00z 2. pozostae wydatki biece 50.599,80z Wydatki poszczeglnych jednostek przedstawiaj si nastpujco: a) Zesp Szk Nr 1 w Lublicu I. Wydatki biece 21.334,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 21.334,00z, w tym: - wypacono 186 stypendiw Starosty; b) Zesp Szk Zawodowych w Lublicu I. Wydatki biece 773,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 773,00z, w tym: - wypacono 7 stypendiw Starosty; c) Zesp Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu I. Wydatki biece 1.614,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 1.614,00z, w tym: - wypacono 14 stypendiw Starosty; d) Zesp Szk Oglnoksztaccych i Medycznych w Lublicu I. Wydatki biece 2.867,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 2.867,00z, w tym: - wypacono 25 stypendiw Starosty; e) Zesp Szk Specjalnych Nr 2 w Lublicu I. Wydatki biece 315,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 315,00z, w tym: - wypacono 4 stypendia Starosty;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 51

f) Specjalny Orodek w Lublicu

Szkolno-Wychowawczy

dla

Niesyszcych

i Sabosyszcych

I. Wydatki biece 743,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 743,00z, w tym: - wypacono stypendia Starosty 4 uczniom; g) Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach I. Wydatki biece 573,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 573,00z, w tym: - wypacono 5 stypendiw Starosty; h) Starostwo Powiatowe w Lublicu I. Wydatki biece 23.055,80z, z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 675,00z w ramach projektu Nauka drog do sukcesu na lsku 2. pozostae wydatki biece- 22.380,80z, w tym: - usugi pozostae - 780,80z, w tym ogoszenie o naborze wnioskw o przyznanie stypendium w ramach projektu Nauka drog do sukcesu na lsku ; - stypendia dla uczniw 21.600,00z wypacone w ramach projektu Nauka drog do sukcesu na lsku Rozdzia 85420 Modzieowe orodki wychowawcze 3.118.398,70z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia 1 jednostka organizacyjna powiatu tj., Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 3.121.179z, zrealizowano kwot 3.118.398,70z, z czego: I. Wydatki biece 3.118.398,70z, z tego: I. Wydatki biece 3.118.398,70z, z tego: 1. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze 2.180.868,30z; 2. pozostae wydatki biece 937.530,40z, w tym - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze - 77.729,37z, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odzie bhp; - wiadczenia spoeczne 1.230,30z, w tym kieszonkowe dla wychowankw; - materiay i wyposaenie - 298.083,31z; w tym opa, odzie, rodki czystoci, paliwo i akcesoria do samochodu, art. biurowe, prenumeraty, art. AGD, lampy, pledy, zamraalka, kuchenki, pralka, DVD, kuchenka mikrofalowa, czajniki, przepywowy podgrzewacz wody, drzwi i okna oraz krata do okna, mat. do remontu, panele, szafa, stoliki, regay, komplety wypoczynkowe, tapczany z materacami, art. hydrauliczne, rolety do okien, narzdzia, rowery, utrzymanie koni; - rodki ywnoci - 149.996,48z; - leki - 4.499,37z; - pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki - 50.981,35z, w tym pomoce dydaktyczne do zaj sztuki, techniki, astronomii, sportu, gastronomii, resocjalizacji i logopedycznych oraz ksiki i programy edukacyjne; - zakup energii - 26.613,50z, w tym energia elektryczna, woda i gaz;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 52

- remonty - 171.359,18z, w tym remont wymiennika ciepa, remont dachw, wietlicy gr Vi VI, remont kuchni gr III, awaria c.o., remont pomieszcze w grupach, remont gabinetu psychologa i sali terapeutycznej, remont azienki, klatki schodowej, instalacji elektrycznej, elewacji; - usugi zdrowotne - 2.429,40z; - pozostae usugi - 45.003,03z, w tym usugi pocztowe, wywz nieczystoci, wycieczki, wakacje, usugi kominiarskie, czynsz za zbiornik na gaz, pralnia chemiczna, naprawa sprztu, przegld samochodu, usugi weterynaryjne i kowalskie, prowizje bankowe, wywz ula, za opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz projektowanie aranacji wntrz, przesyki, przedstawienie widowisko, zabudowa wnki, wstawienie okna, monta rolet; - usugi telefonii komrkowej - 2.400,00z; - usugi telefonii stacjonarnej - 1.458,30z; - podre subowe krajowe - 780,36z; - rne opaty i skadki - 5.519,00z, w tym ubezpieczenie samochodw, mienia oraz NW wychowankw; - odpis na ZFS - 85.765,00z; - szkolenia pracownikw - 2.542,00z; - materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych - 1.343,56z; - akcesoria komputerowe i licencje - 9.796,89z; Rozdzia 85495- Pozostaa dziaalno- 159.930,00z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia 4 jednostka organizacyjna powiatu tj., Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach, Zespl szk Oglnoksztaccych i Medycznych w Lublicu, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublicu, Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 159.930z, zrealizowano kwot 159.930,00z, z czego: I. Wydatki biece 159.930,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 159.930,00z Wydatki poszczeglnych jednostek przedstawiaj si nastpujco: a) Zesp Szk Oglnoksztaccych i Medycznych w Lublicu I. Wydatki biece 2.482,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 2.482,00z, w tym: - odpis na ZFS 2.482,00z; b) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicza w Lublicu I. Wydatki biece 6.169,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 6.169,00z, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 663,00z, w tym pomoc zdrowotna; - odpis na ZFS 5.506,00z; c) Specjalny Orodek w Lublicu Szkolno-Wychowawczy dla Niesyszcych i Sabosyszcych

I. Wydatki biece 106.839,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 106.839,00z, w tym: - odpis na ZFS 106.839,00z; d) Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 53

I. Wydatki biece 44.440,00z, z tego: 1. pozostae wydatki biece 44.440,00z, w tym: - odpis na ZFS 44.440,00z; DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 273.346,22z Rozdzia 92116 Biblioteki- 150.000,00z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 150.000,00z zrealizowano kwot 150.000,00z, z czego: I. Wydatki biece 150.000,00z, z tego na: 1. dotacje 150.000,00z, w tym: - dotacja przekazana Gminie Lubliniec na prowadzenie wsplnej biblioteki miejsko-powiatowej 150.000,00z; Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami- 10.000,00z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 10.000z, zrealizowano kwot 10.000,00z, z czego: I. Wydatki biece 10.000,00z, z tego na: 1. dotacje 10.000,00z, w tym: - dotacja przekazana Parafii Rzymsko Katolickiej w. Mikoaja w Lublicu 10.000,00z Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno 113.346,22z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 128.000,00z, zrealizowano kwot 113.346,22z, z czego: I. Wydatki biece 113.346,22z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.500,00z, w tym wynagrodzenia bezosobowe za przedstawienie na Dniach Rodzicielstwa Zastpczego 1.000,00z oraz za cykl sesji zdjciowych Wiosna, Lato, Jesie, Zima w Powiecie Lublinieckim - 500,00z; 2. dotacje 11.000,00z, w tym: - dotacja dla Gminy Pawonkw na organizacj Doynek Powiatowych -5.000,00z; - dotacja dla Gminy Woniki na wsporganizowanie Bitwy Wonickiej 6.000,00z; 3. pozostae wydatki biece 100.846,22z, w tym: a) KONKURSY EDUKACYJNE -15.965,74z - Powiatowy konkurs "Fryzura karnawaowa 2009" ( nagrody) - 775,35z - Powiatowy Konkurs Ortograficzny DYKTANDO 2009 ( nagrody) - 393,40z - Powiatowy Konkurs Informatyczny - 343,63z - Konkurs Jzykowy Konkurs Trzech Gmin - 999,95z - Konkurs Mody Chemik - 500,01z - Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powiecie Lublinieckim (us. grawerton, nagrody, art. spoywcze i dekoracyjne,) - 1.726,10z - Powiatowy Konkurs o Unii Europejskiej (nagrody) - 1.203,63z - V Powiatowy Konkurs Moja maa Ojczyzna(nagrody) - 807,01z

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 54

- Powiatowy Konkurs Ekologiczny - 60,02z - Midzyszkolny Konkurs Matematyczny im.S.Banacha - 569,01z - konkurs fotograficzny " Ziemia Lubliniecka- moja maa ojczyzna 4.118,43zl - Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy ( nagrody) - 319,99z - Powiatowy Konkurs Przyrodniczy ( nagrody) - 230,00z - Festiwal Polskiej Muzyki Wspczesnej ( nagrody) - 1.007,19z - Turniej Wiedzy Poarniczej - 69,71z - Powiatowy Konkurs Cukiernikw - 10,00z - nagrody na konkursy nad ktrymi patronat obj Starosta - 225,00z - konkurs recytatorski Echo Dziecistwa - 281,67z - konkurs na prezentacj multimedialn Stop przemocy - 300,00z - konkurs w ramach projektu Spotkania w 20 rocznic przemian w Europie 299,69z - konkurs pt. Matematyka w biznesie - 369,00z - konkurs fizyczno-astronomiczny - 298,80z - konkurs Wsplne Koldowanie - 982,79z - konkurs piekarski Boe Narodzenie - 75,36z b) DZIEDZICTWO KULTUROWE koncerty - 66.779,05z - Koncert noworoczny ZPiT "lsk" dla mieszkacw Powiatu Lublinieckiego ( koncert ZPiT lsk, usuga gastronomiczna kwiaty) - 13.594,06z - cykl Koncertw na Zamku - 20.000,00z - Koncerty Dni Kultury Chrzecijaskiej - 27.500,00z - Dni Kultury Chrzecijaskiej (art. na organizacj koncertw) - 4.184,99z - Koncert ZPiT Halka Jaseka - 1.500,00z c) JUBILEUSZE - 6.490,30z - 50-lecie Szkoy Podstawowej w Kamienicy - 322,01z - 100-lecie Ochotniczej Stray Poarnej w Komiderach - 322,01z - 85-lecie Ochotniczej Stray Poarnej w Strzebinie - 327,67z - 15 lecie Orodka Rehabilitacyjno Edukacyjnego w Rusinowicach - 972,00z - 80-lecie Szkoy Podstawowej w Sadowie - 412,01z - 50- lecie posugi kapaskiej Proboszcza parafii pw. w. Trjcy w Ciasnej - 122,00z - 90- lecie Chru Lutnia - 890,60z - 70 - lecie wybuchu II wojny wiatowej - 3.000,00z - 10 lecie Gimnazjum w Boronowie - 122,00z d) RNE -11.611,13z - Powiatowe Forum Samorzdw Uczniowskich (nagroda, us.grawerton) - 380,07z - Wiosenny Koncert dla Mamy (nagrody) - 846,20z

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 55

- Spektakl w Teatrze Rozrywki w Chorzowie dla modziey z Zespou Szk nr 1 w Lublicu (bilety i transport) - 2.701,10z - spotkania noworoczne w Zespole Szk nr 1 - 145,55z - przewz czonkw Zwizku Emerytw i Rencistw - 1.000,00z - Powiatowe Dni Jzykowe - 495,00z - konferencja edukacyjna Deportacja Grnolzakw do ZSRR w 1945 - 78,37z - kamizelki odblaskowe i puchary na Niebieski Festyn IPA - 1.635,51z - Dni Rodzicielstwa Zastpczego - 872,60z - Honorowy Dawca Krwi - 50,02z - Spotkanie Mniejszoci Narodowych w Sierakowie lskim - 295,39z - wito Niepodlegoci - 298,90z - obchody Dnia Pracownika Socjalnego - 79,32 z - spotkanie opatkowe Dzieci Niepenosprawnych w Rusinowach - 295,80z - spotkanie z laureatami konkursu na najlepsze gospodarstwo rolne - 51,10z - naczynia na imprezy kulturalne organizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublicu 176,90z - spotkanie opatkowe w Domu Dziecka w Ciasnej - 99,50z - spotkanie Mikoajkowe Starosty z pacjentami oddziau dziecicegoSP ZOZ w Lublicu109,80z - Piknik lski - 1.000,00z - zabawa andrzejkowa dzieci i modziey niepenosprawnej - 500,00z - obchody Dnia walki z cukrzyc - 500,00z DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.598.939,58 Rozdzia 92601 Obiekty sportowe 1.570.623,56z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 1.682.630,00z, zrealizowano kwot 1.570.623,56z., z czego: I. Wydatki majtkowe 1.570.623,56z, z tego na : - wydatki inwestycyjne 1.570.623,56z, w tym budowa boisk sportowych : * zapata za boisko przy Zespole Szk Zawodowych w Lublicu w ramach programu Blisko Boisko 304.499,99z (dofinansowane ze rodkw PZU SA i PZU ycie SA oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki); * dokoczenie boiska przy Zespole Szk Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublicu w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 -289.128,53z; * przy Zespole Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 976.995,04z (dofinansowane ze rodkw budetu pastwa oraz budetu wojewdztwa lskiego); Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno 28.316,02z W ramach tego rozdziau wydatki ponosia jedna jednostka Starostwo Powiatowe w Lublicu. Z planowanej kwoty wydatkw w wysokoci 30.000,00z, zrealizowano kwot 28.316,02z, z czego: I. Wydatki biece 28.316,02z, z tego na: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 500,00z, w tym za koncert podczas zlotu motocyklistw 500,00z;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 56

2. pozostae wydatki biece 27.816,02z, w tym: a) SIATKWKA - 682,79z - Powiatowy Turniej w Pice Siatkowej (usuga grawerton, nagrody) - 312,38z - Zawody w Pice Siatkowej - 138,39z - Zawody Mini siatkwki Dziewczt (usuga grawerton, nagrody) - 232,02z b) ZAWODY INTELEKTUALNE - 1.641,99z - Powiatowy Turniej Wiedzy Poarniczej (nagrody) - 942,00z - Konkurs Wiedzy o Bezpieczestwie w Ruchu Drogowym(nagrody) - 699,99z c) PIKA NONA - 50,02z - Turniej Trampkarzy Podokrgu Piki Nonej - 50,02z d) ZAWODY ORGANIZOWANE DLA OSB NIEPENOSPRAWNYCH - 10.499,34z - Powiatowa Spartakiada Dzieci i Modziey Niepenosprawnej - 9.999,35z - Sportowy Dzie Dziecka w Zespole Szk Specjalnych - 499,99z e) RNE - 14.941,88z - puchary na imprezy organizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublicu - 1.749,13z - Powiatowy Turniej Badmintona (nagrody) - 1.577,58z - Turniej Tenisowy (us.grawerton) - 981,77z - Turniej Piki Rcznej - 70,03z - Integracyjny Turniej Tenisa Stoowego - 79,11z - I Powiatowy Miting Fitness ( nagrody) - 573,15z - Zawody Organizowane przez Szkolny Zwizek Sportowypod patronatem Starostwa Powiatowego (us. grawerton) - 360,14z - nagrody na zawody sportowe - 418,00z - Powiatowe Zawody Sportowo Poarnicze - 2.386,82z - XII Bieg Przeajowy o N Komandosa - 486,00z - Jesienny Bieg Przeajowy - 363,43z - II Turniej o puchar Starosty w Bilardzie Sportowym - 686,12z - otwarcie Hali Sportowej w Wonikach - 300,00z - Turniej Tenisa Stoowego - 2.125,38z - Otwarte Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego w Strzelectwie Sportowym - 402,85z - XX lecie Podokrgu Piki Nonej w Lublicu - 122,00z - Mecz Midzynarodowy Juniorek ( us.gastronomiczna) - 1.000,00z - Otwarcie boiska ORLIK -2012 (puchary) - 22,44z - imprezy organizowane przez Starostwo na obiekcie sportowym ORLIK 2012 (puchary) 206,50z - VICTORIA CUP(puchary) - 475,33z - Najlepszy Lotnik Gobi (puchary) - 102,85z - Turniej SKATA Sportowego (puchary) - 96,83z - Turniej Piki Nonej (puchary) - 75,36z - Olimpiada Szachowa (puchary) - 281,06z
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 57

Przyczyny odchyle w realizacji wydatkw budetu powiatu lublinieckiego w 2009 roku Rnica pomidzy planem wydatkw a jego wykonaniem wynosi 3.953.652,10z, z tego: 1. Nieotrzymana kwota dotacji - 540.322,29z (omwiono w Przyczynach odchyle w realizacji dochodw budetu Powiatu Lublinieckiego w 2009 roku); 2. Zwrot niewykorzystanych dotacji - 63.827,13z (omwiono w Przyczynach odchyle w realizacji dochodw budetu Powiatu Lublinieckiego w 2009 roku); 3. Niezrealizowane dochody - 3.450,66z (omwiono w Przyczynach odchyle w realizacji dochodw budetu Powiatu Lublinieckiego w 2009 roku); 4. rodki niewykorzystane 3.346.052,02z Ad.4 rodki niewykorzystane w 2009 roku w wysokoci 3.346.052,02z, w tym: Wydatki biece 3.078.754,35 z, z tego m.in.: Drogi powiatowe 826.918,83z wynikaj gwnie z niewykorzystanych rodkw z biecego utrzymania drg powiatowych w ramach podpisanych umw; Starostwa powiatowe 761.159 z wynika gwnie z mniejszej iloci drukw niezbdnych do prawidowego funkcjonowania Wydziau Komunikacji i Drogownictwa, mniejszych kosztw energii oraz wprowadzonych oszczdnoci; Obsuga dugu 230.117,80z wynika z mniejszej wysokoci zapaconych odsetek od kredytw orazzabezpieczenia porczenia udzielonego przez powiat; Rne rozliczenia , w tym rezerwy 479.402,00z, wynika gwnie z zabezpieczeniawydatkw na program realizowany przez Modzieowy Orodek Wychowawczy w Herbach p.n. Lepszy byt, lepsze warunki. Podpisanie umowy nastpowao pod koniec roku, wic aby przeprowadzi zamwienia zgodnie z obowizujcym prawem w zakresie zamwie publicznych jednostka wczeniej otrzymaa z rezerwy celowej owiatowej zwikszenie planu, a po otrzymaniu umowy w miesicu grudniu zwrcia powysze na rezerw. rodki te zostan wykorzystane w roku nastpnym. Dziaalno usugowa 135.168,99 z wynika z niszych kosztw zada z zakresu administracji rzdowej dofinansowanych wczeniej przez powiat; Gospodarka mieszkaniowa 5.619,23 z wynika z niszych kosztw zada z zakresu administracji rzdowej dofinansowanych wczeniej przez powiat; Owiata i Wychowanie dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu owiaty 46.508,00z wynika z rzeczywistej liczy uczniw w tych jednostkach; Urzdy wojewdzkie 63.202,98 z wynika z niszych kosztw zada z zakresu administracji rzdowej dofinansowanych wczeniej przez powiat; Rady powiatw 18.459,83z wynika z wysokoci wypaconych diet oraz niszych kosztw obsugi rady;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 58

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 13.914,80z wynika z wprowadzonych oszczdnoci; Zarzdzanie kryzysowe 3.031,79 z wynika z gwnie z braku zakupw materiaw i wyposaenia Placwki opiekuczo-wychowawcze 23.804,34z wynika z dotacji przekazanych przez powiat na dzieci w placwkach opiekuczo-wychowawczych umieszczonych na terenie innych powiatw z uwagi na mniejsz liczb dzieci; Rodziny zastpcze 9.372,39z wynika z dotacji przekazanych przez powiat na dzieci w placwkach opiekuczo-wychowawczych umieszczonych na terenie innych powiatw z uwagi na mniejsz liczb dzieci; Kultura i ochrona oszczdnoci; dziedzictwa narodowego 14.653,78z wynika z wprowadzonych

Kultura fizyczna i sport 1.683,98 z wynika z ograniczonych wydatkw; Pozostae 445.736,61 z, w tym gwnie zwroty niewykorzystanych rodkw przez jednostki organizacyjne powiatu. Wydatki majtkowe 267.297,67 z, z tego m.in.: Drogi publiczne powiatowe 17.530,63z wynikaj gwnie z niszych kosztw inwestycji od szacowanych; Starostwa powiatowe 14.945,67z wynikaj gwnie z ograniczeniem zakupw inwestycyjnych; Zarzdzanie kryzysowe 581,60z wynika z niszych kosztw zakupu centrali telefonicznej dla Centrum Zarzdzania Kryzysowego; Szkoy zawodowe 13.147z, wynika z niszych kosztw zadania Odwodnienie baiska przy Zespole Szk zawodowych w Lublicu oraz zakupu i montau klimatyzatora w Zespole Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu; Szpitale oglne 119.750,60z wynika z niezapacenia w 2009 roku faktury za projekt budowlany zadania Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublicu; Obiekty sportowe 101.006,43 z wynika z niszych kosztw robt budowlanych budowy boiska przy Zespole Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu; POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok wyniosy 490.614,49z, z tego: 1. Przychody biece: 470.614,49z, z tego:
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 59

- z kar wynikajcych z not ksigowych wystawionych w zwizku z niedotrzymaniem terminw realizacji umw - 3.385,90z; - z kar za nieprzestrzeganie norm rodowiska 613,69 z - wpywy z rnych opat - 453.684,88z, w tym opaty za szczeglne korzystanie ze rodowiska; - pozostae odsetki -12.930,02z; 2. Przychody majtkowe 20.000,00z, z tego: - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 20.000,00z, w tym dotacja przekazana z rachunku podstawowego powiatu, gdzie wpyna caa dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie p.n. Odtworzenie systemu odwodnienia drg powiatowych na terenie miejscowoci Cieszowa i Rusinowice jako refundacja wydatkw poniesionych czciowo z PFOiGW. Stan rodkw pieninych na pocztek 2009 roku wynis 480.381,07z. Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku wyniosy 512.487,57z, w tym na: I. Wydatki biece 56.185,62z, z czego:

1. dotacje 49.995,63z, w tym dla Powiatowego Zwizku Spek Wodnych w Lublicu na prowadzenie konserwacji urzdze melioracji szczegowej w wysokoci 40.000,00z oraz dla Polskiego Zwizku Wdkarskiego Zakadu Okrgu Czstochowa w wysokoci 9.995,63z na utrzymanie staego rybostanu w ciekach naturalnych i zbiornikach wodnych; 2. pozostae wydatki biece 6.189,99z, w tym: - materiay i wyposaenie - 1.999,99z, w tym zakup nagrd na VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasem Wprowadzamy now mod, od dzi dbamy o przyrod, ktry odby si w dniach 24-28 kwietnia 2009 roku w Zespole Szk Specjalnych Nr 2 w Lublicu; - pozostae usugi - 3.210,00z, z tego aktualizacje i opracowania dokumentacji, w tym aneksy do uproszczonych planw urzdzania lasw; - szkolenia pracownikw 980,00z; II . Wydatki majtkowe 456.301,95z, z tego:

1. dotacje - 24.997,80z, w tym dotacja udzielona Gminie Pawonkw na zakup dinozaura w ramach utworzenia cieki edukacyjnej na temat fauny pnego triasu i ekspozycji rekonstrukcji zwierzt yjcych w tym okresie. Eksponat zosta ustawiony przed budynkiem lokalnego centrum SpoecznoKulturalnego w Lasowicach, w ktrym mieci si muzeum paleontologiczne prezentujce eksponaty znalezione w Lipiu lskim; 2. pozostae wydatki majtkowe na kwot - 431.304,15z obejmoway wydatki na:

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 60

- termomodernizacj budynkw jednostek podlegych powiatowi w kwocie 348.266,81z, w tym wykonano wymian stolarki okiennej i drzwiowej w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesyszcych i Sabosyszcych w Lublicu, w Zespole Szk Nr 1 im Adama Mickiewicza w Lublicu, w Zespole Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu, wymian stolarki okiennej w zespole Szk Oglnoksztaccych i Medycznych w Lublicu oraz wymian instalacji centralnego ogrzewaniaw Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublicu; - na zadanie p.n. poprawa systemw odprowadzania ciekw opadowych z drg powiatowych na ktre przeznaczono kwot 83.037,34z, w tym kwota 20.000,00z zostaa zrefundowane przez dotacj z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan rodkw pieninych na dzie 31.grudnia 2009 roku wyniosy 458.507,99z. POWIATOWY FUNDUSZ I KARTOGRAFICZNYM GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok wyniosy 720.277,03z, z tego: 1. Przychody biece : 720.277,03z, z tego:

- z usug geodezyjnych 630.699,54z; - dofinansowania z Wojewdzkiego i Kartograficznym 60.000,00z; Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

- grzywien i innych kar pieninych od osb prawnych 7.187,53z; - pozostae odsetki -22.383,91z; - rnic kursowych 6,05z

Stan rodkw obrotowych netto na pocztek 2009 roku wynis - 581.253,81z, w tym: - stan rodkw na rachunku bankowym 578.336,05z; - nalenoci z tytuu wystawionych faktur za usugi geodezyjne 48.600,41z; - zobowizania ogem 45.682,65z (z tytuu rozliczenia przychodw z Centralnego Wojewdzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kwarta 2008 roku - 45.180,34z; podatek VAT 488,31z oraz mylne wpaty - 14,00z); Wydatki PFGZGiK w 2009 r. wyniosy 730.482,94 z, w tym:
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 61

I. Wydatki biece 551.123,05z, z czego:

1. pozostae wydatki biece 6.189,99z, w tym: - przelewy redystrybucyjne 132.079,84z; - materiay i wyposaenie 2.715,20z, w tym zakup prasy i wydawnictw, materiaw biurowych, arwek oraz materiay eksploatacyjne do sprztu elektronicznego; - remonty 4.383,63z, w tym koszty napraw i konserwacji sprztu; - pozostae usugi 384.082,62z, z tego roboty geodezyjne, a w nich uzupenienie ewidencji budynkw i lokali w zakresie zaoenia kartotek danych ewidencyjnych budynkw dla obrbu Kokotek, wykonanie modernizacji ewidencji gruntw i budynkw w obrbie Draliny, agiewniki Wielkie, Lisowice, Pawonkw, Ciasna, Dzielna, Zborowskie, Gwodziany, subskrypcje programw GEO-INFO V, kontynuacja abonamentu LEX, ogoszenia w prasie oraz przegld klimatyzatorw; - dostp do Internetu 1.449,36z; - koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 1.995,68z; - szkolenia pracownikw -7.419,54z; - materiay papiernicze do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 5.113,60z; - akcesoria komputerowe, programy i licencje 11.883,58z; II . Wydatki majtkowe 179.359,89z, z tego:

- wydatki na zakupy inwestycje - 179.359,89z, w tym: * urzdzenie wielkoformatowe, cyfrowe, sieciowe, do kolorowego kopiowania, drukowania i skanowania 149.990,00z; * zakup programu komputerowego finansowo-ksigowego 7.397,69z; * zestawy komputerowe 21.972,20z;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 62

Stan rodkw obrotowych netto na dzie 31grudnia 2009 roku wynis 571.047,90z, w tym:

- stan rodkw pieninych 527.600,28z; - nalenoci z tytuu wystawionych faktur za usugi geodezyjne oraz roszczenia sporne dotyczce nieuregulowanych za usugi geodezyjne 80.446,36z; - zobowizania w wysokoci - 36.998,74z z tytuu rozlicze Z Centralnym i Wojewdzkim Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kwarta 2009 roku oraz z tytuu podatku VAT ; Przychody Plan przychodw na 31 grudnia 2009 roku wynis 5.372.102,96z, a wykonanie 5.372.103,14z. Zrealizowane przychody pochodziy z nadwyki z lat ubiegych w kwocie 590.339,31z oraz z wolnych rodkw w kwocie 4.781.763,83z. Rozchody Plan rozchodw na dzie 31.12.2009 roku wynis 1.211.076,00z, a ich wykonanie wynioso 1.211.075,50z. Cao wykonanych rozchodw dotyczya spat zacignitych wczeniej kredytw, z tego na zadania : 1/ Modernizacja drogi powiatowej nr 08669 Lubecko-Kochcice-Kochanowice 114.075,50z (cakowicie spacony); 2/ Budowa hali sportowej przy Zespole Szk Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublicu przy ul. Sobieskiego 22 oraz Termomodernizacja budynkw w Specjalnym Orodku szkolno-Wychowawczym w Lublicu 350.000,00z (pozostao do spaty 1.543.391,19z); 3/ Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lublicu przy ul.Grunwaldzkiej 9 dla potrzeb Szpitalnego Oddziau Ratunkowego 487.000,00z (pozostao do spaty 3.972.956,00z); 4/ modernizacja drogi powiatowej S2305 czcej drogi krajowe DK46 z DK 11 oraz zada dotyczcych modernizacji drg powiatowych ujtych w wieloletnim planie inwestycyjnym Powiatu Lublinieckiego 200.000,00z (pozostao do spaty 4.459.478,53z); 5/ Zakup sprztu i aparatury medycznej oraz rozbudow i modernizacj obiektw SP ZOZ w Lublicu 60.000,00z ( pozostao do spaty 1.605.381,81z). Wieloletni Plan Inwestycyjny Realizacja zada wynikajcych z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przedstawiaa si nastpujco:

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 63

1/ Zadanie p.n. Modernizacja drogi powiatowej S2321 od skrzyowania z drog powiatow S2322 do skrzyowania z drog krajow DK zostao zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych ze rodkw budetu pastwa i j.s.t. 2/ Zadanie Adaptacja budynku przy ul. Sobieskiego na potrzeby Powiatowego Urzdu Pracy w Lublicu zostao zrealizowane ze rodkw wasnych powiatu. Pozostae zadania wynikajce z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego s planowane do realizacji w 2010 roku i w latach nastpnych, a wydatki zrealizowane w 2009 roku dotyczyy dokumentacji projektowej oraz aktualizacji studium wykonalnoci tych zada. Na zadania opisane w punkcie 2 powiat planuje pozyska dodatkowe rodki, tj. dotacje z budetu pastwa na zadania realizowane w ramach Narodowego Programy Przebudowy Drg Lokalnych oraz rodki zagraniczne pochodzce z budetu Unii Europejskiej. Wnioski w tej sprawie zostay zoone w 2009 roku do odpowiednich instytucji. Programy i projekty realizowane ze rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r 249, poz.2104 z pn.zm.) W 2009 roku jednostki organizacyjne powiatu realizoway cznie 12 programw i projektw. Poszczeglne jednostki realizoway nastpujce projekty i programy: 1. Powiatowy Urzd Pracy w Lublicu a) Program Operacyjny Kapita Ludzki, Dziaanie 6.1. Poddziaanie 6.1.1. Sta pierwszy krok do kariery zawodowej w ramach tego programu finansowane s stypendia za odbywane stae dla osb bezrobotnych, skadki na ubezpieczenia spoeczne od stypendiw oraz koszty dojazdu na sta; b) Program Operacyjny Kapita Ludzki, Dziaanie 6.1. Poddziaanie 6.1.2. Teraz my porednik i doradca na rynku pracy w ramach tego programu finansowane s wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, skadki na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych za 5 uczestnikw, w tym 2 doradcw zawodowych i 3 porednikw pracy . 2. Zesp Szk Zawodowych w Lublicu a) Program Operacyjny Kapita Ludzki Wsplnota lokalna szans rozwoju w ramach tego programu wysyano uczniw na szkolenia w zakresie zawodu cukiernik; 3. Zesp Szk Nr 1 im.Adama Mickiewicza w Lublicu a) Program Operacyjny Kapita Ludzki Wsplnie w stron nauki w ramach tego programu realizowano dodatkowe zajcia z uczniami w zakresie takich przedmiotw jak: geografia, chemia, fizyka, i astronomia;
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 64

b) Program Operacyjny Kapita Ludzki Prus, Mickiewicz, Sowacki bdzie takich wicej w ramach tego programu realizowano dodatkowe zajcia z uczniami w zakresie dziennikarstwa radiowego, koa erystycznego-sztuki wymowy oraz zajcia dziennikarskie; 4. Zesp Szk Oglnoksztacco-Technicznych w Lublicu a) Program Operacyjny Kapita Ludzki Wsplnota lokalna po niemiecku- w ramach tego programu realizowano zajcia z uczniami z jzyka niemieckiego w blokach specjalistycznych, b) Program Operacyjny Kapita Ludzki Wsplnota lokalna po angielsku- w ramach tego programu realizowano zajcia z uczniami z jzyka angielskiego w blokach specjalistycznych, c) Partnerski Projekt Comenius realizowany w ramach programu Uczenie si przez cae ycie w ramach tego programu realizowano wyjazd uczniw z opiekunami do Frankfurtu nad Menem w celu obserwacji zaj edukacyjnych w ramach warsztatw n.t. Oczekiwania modych ludzi wobec europejskiego rynku pracy oraz szans zwizanych z praca nad projektem. 5/ Dom Pomocy Spoecznej Zameczek w Lublicu a) Partnerski projekt GRUNDTVIG realizowany w ramach programu Uczenie si przez cae ycie w ramach tego programu odbyo si w Anglii seminarium a temat osb niepenosprawnych intelektualnie, podczas ktrego prezentowano jednostki z rnych krajw, w tym przedstawiciele DPS Zameczek zaprezentowali dziaalno domu. 6/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublicu a) Program Operacyjny Kapita Ludzki Na przekr. Na wprost program ten dotyczy aktywizacji zawodowej osb zagroonych wykluczeniem spoecznym i obejmuje osoby niepenosprawne i usamodzielnionych wychowankw rodzin zastpczych i placwek opiekuczo-wychowawczych. W ramach tego programu organizowane s turnusy rehabilitacyjne ze szkoleniami, szkolenia i dostosowanie pomieszcze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublicu i zakup sprztu dla osb objtych programem. 7/ Starostwo Powiatowe w Lublicu a) Program Operacyjny Kapita Ludzki Nauka drog do sukcesu na lsku w ramach tego programu wypacano stypendia uczniom speniajcym warunki ich uzyskania; b) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Eurostypendia drog do dyplomu w ramach tego programu wypacono stypendia studentom speniajcym warunki ich uzyskania. 2.1. Zobowizania W 2009 r. wystpiy zobowizania w cznej kwocie 15.055.027,81 z. Zestawienie zobowiza na dzie 31.12.2009 r. jednostek organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego przedstawia tabela:
Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany Strona 65

lp

Nazwa jednostki

Zobowizania rzeczowe 8.497,92 11.456,98 551,42 61,50 40.848,16 8.948,33 110.321,25 25.894,77 131.970,07 17.177,39 124.496,25 480.224,04 480.224,04

Zobowizania z tyt. wynagr. i pochodnych od wynagr. 226.889,66 222.248,98 154.229,51 94.146,39 146.929,74 55.477,25 461.996,17 236.657,55 55.267,17 116.058,42 379.764,22 349.226,35 2.658,87 4.569,14 25.286,07 116.627,98 19.727,49 319.763,15 2.987.524,11 2.987.524,11

Zobowizania inwestycyjne 6.072,13 6.072,13 11.581.207,53 11.587.279,66

Zobowizania ogem 235.387,58 233.705,96 154.229,51 94.146,39 147.481,16 55.538,75 502.844,33 236.657,55 55.267,17 125.006,75 490.085,47 375.121,12 2.658,87 4.569,14 25.286,07 248.598,05 19.727,49 23.249,52 444.259,40 3.473.820,28 11.581.207,53 15.055.027,81

1. Z.S. Nr 1 w Lublicu 2. Z.S.O.-T. w Lublicu 3. Z.S.Z. w Lublicu 4. Z.S.O.i M. w Lublicu 5. Z.S.S. Nr 2w Lublicu 6. P.P.P.P. w Lublicu 7. SOSW w Lublicu 8. MOW Herby 9. D.D.w Ciasnej 10. DPS Zameczekw Lublicu 11. DPS Dom Kombatanta w Lublicu 12. DPS ul. Kochcicka w Lublicu 13. RDD Nr 1 w Koszcinie 14. RDD Nr 2 w Koszcinie 15. PCPR w Lublicu 16. PUP w Lublicu 17. PINB w Lublicu 18. PKPSP w Lublicu 19. Starostwo Powiatowe w Lublicu RAZEM: 20. Powiat Lubliniecki kredyty OGEM:

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 66

Wielko zaduenia Powiatu Lublinieckiego z tytuu kredytw na dzie 31.12.2009


Lp. Kwoty Kwota zacignitych spacona kredytw w2005 roku 896 308,00 Kwota spacona w 2006 roku Kwota spacona w 2007 roku Ogem spata kredytw w latach 2005-2007 586 674,50 Nazwa zadania Nazwa banku udzielajacego kredyt Data spaty kredytu Kwota spacona w 2008 roku Kwota spacona w 2009 roku Wielko Kwota zaduenia spaconych na dzie odsetek do 31.12.2009 dnia 31.12.2009 0,00 1 876,97

1.

195 195558,00 195558,00 558,50

Modernizacja drogi powiatowej nr 08669 LubeckoKochcice-Kochanowice

PKO BP 31.07.2009 195 558,00 114 075,50 Oddzia w Czstochow ie

2.

2 493 391,19

0,00

0,00 250000,00

250 000,00

Budowa hali sportowej prz Zespole Szk Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lubicu przy ul. Sobieskiego 22-1.993.391,19 oraz Termomodernizacja budynkw w SOSZW w L-cu - 500.000 Rozbudowa Szpitala Powiatowego w L-cu przy ul. Grunwaldzkiej 9 dla potrzeb Szpitalnego Oddziau Ratunkowego-kwota 5.421.456

Nordea Bank 31.12.2015 350 000,00 350 000,00 1 543 391,19 Polska S.A. Gdynia

81 219,20

3.

5 421 456,00

0,00

0,00 474500,00

474 500,00

Nordea Bank 31.12.2017 487 000,00 487 000,00 3 972 956,00 180 466,98 Polska S.A. Gdynia ING Bank lski S.A. Katowice ING Bank lski S.A. Katowice 31.12.2021 100 000,00 200 000,00 4 459 478,53 228 009,26

4.

4 759 478,53

0,00

0,00

0,00

0,00 Modernizacja drogi powiatowej S 2305 czcej drogi krajowe DK 46 z DK11 oraz zada dotyczcych modernizacji drg powiatowych ujtych w wieloletnim planie inwestycyjnym Powiatu Lublinieckiego 0,00 Zakup sprztu i aparaturymedycznej oraz rozbudow i modernizacj obiektw SP ZOZ w L-cu 1311174,50

5.

1 725 381,81

0,00

0,00

0,00

31.12.2018

60 000,00

60 000,00 1 605 381,81

81 875,88

15296015,53 195558,50 195558,00 920058,00

1192558,00 1211075,50 11581207,53 573448,29

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 67

5. Dochody zwizane z realizacj zada wsplnych realizowanych w drodze porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dzie 31.12.2009 r.
Dzia Rozdz. 600 60013 Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 2710 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 750 75020 Administracja publiczna Starostwa powiatowe 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 803 80309 Szkolnictwo wysze Pomoc materialna dla stdentw i doktorantw 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 852 85201 Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 85204 Rodziny zastpcze 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 853 85311 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 926 92601 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Tre Plan Wykonanie

3084419,00 2703244,23 2057753,00 2051578,23 2057753,00 2051578,23 1026666,00 651 666,00 171 666,00 171 666,00 855 000,00 480 000,00

9 445,00 9 445,00 45,00 7 050,00

9 444,70 9 444,70 45,00 7 049,77

2 350,00

2 349,93

630 000,00 538 650,00 630 000,00 538 650,00 472 500,00 403 987,50

157 500,00 134 662,50

1056240,00 1056237,56 684 393,00 684 391,46 406 452,00 406 451,01 277 941,00 277 940,45 371 847,00 371 846,10 292 382,00 292 381,71 79 465,00 3 288,00 3 288,00 3 288,00 337,50 337,50 337,50 79 464,39 3 288,00 3 288,00 3 288,00 334,13 334,13 334,13

655 000,00 644 000,00 655 000,00 644 000,00 322 000,00 322 000,00

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 68

6430 Dotacje celowe otrzymane z budey pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu Razem:

333 000,00 322 000,00 5438729,50 4955198,62

6. Wydatki zwizane z realizacj zada wsplnych realizowanych w drodze porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dzie 31.12.2009 r.
Dzia Rozdz. 600 60013 Tre Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie Plan Wykonanie

1302274,00 1302274,00 533 608,00 533 608,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 533 608,00 533 608,00 (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 738 666,00 738 666,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 553 666,00 553 666,00 (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 754 75414 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 852 85201 Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 85204 Rodziny zastpcze 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 853 85321 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 921 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 185 000,00 185 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00

4 999,96 4 999,96 4 999,96

339 795,00 306 618,27 241 958,00 218 153,66 31 371,00 20 983,16

210 587,00 197 170,50 97 837,00 11 858,00 85 979,00 95 268,00 95 268,00 95 268,00 88 464,61 7 905,60 80 559,01 95 267,43 95 267,43 95 267,43

161 000,00 161 000,00 150 000,00 150 000,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 150 000,00 150 000,00 (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 92195 Pozostaa dziaalno 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Razem: 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

1903337,00 1870159,66

7. WYNIK FINANSOWY BUDETU Ustala si wynik finansowy budetu za 2009 rok, jak niej: I. 1. 2. 98.321,39 z Dochody Wydatki wykonane wykonane 75.373.082,74 75.274.761,35 z z

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 69

Rnica pomidzy dochodami i wydatkami jest dodatnia i stanowi zrealizowan w 2009 roku nadwyk budetow na funduszach pomocowych. II. 1. Przychody 2. Rozchody 4.161.027,64 z budetu budetu (wykonane) (wykonane) 5.372.103,14 1.211.075,50 z z

Rnica pomidzy przychodami a rozchodami wynosi 4.161.027,64 z i wraz z nadwyk budetow w kwocie 98.321,39 z stanowi rodki do wykorzystania w roku nastpnym. 8. Wykonanie dochodw i wydatkw rachunku dochodw wasnych na dzie 31.12.2009 r.
Lp. Dz. Rozdz. Nazwa jednostki Stan rodkw pieninych na Dochody Wydatki dzie 01.01.2009 66.403,12 20.756,99 3.743,17 Stan rodkw pieninych na dzie 31.12.2009 83.416,94

1. 754 75411 Powiatowa Komenda Pastwowej Stray Poarnej w Lublicu RAZEM:

66.403,12

20.756,99 3.743,17

83.416,94

W 2009 roku na oglna kwot dochodw skadaj si darowizny pienine w wysokoci 20.750 z oraz odsetki bankowe z rodkw pieninych na rachunku dochodw wasnych w wysokoci 6,99 z. Kwot 3.743,17 z przeznaczono na zakup materiaw i wyposaenia, w tym materiaw na organizacj VI Powiatowych Zawodw Sportowo Poarniczych w Wonikach. Niewykorzystana kwota w wysokoci 83.416,94 z pozostaa na rachunku dochodw wasnych.

Przewodniczcy Zarzdu Powiatu mgr in. Joachim Smya

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 70

Zacznik Nr 1 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu w Lublicu z dnia 29 kwietnia 2010 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODW POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2009 rok

Dzia Rozdz. 600

Tre

Plan Plan dochodw wg dochodw uchway po budetowej zmianach 5 250 971,39

Przyczyny zmian

Transport i czno

4 030 +750.000 Uchwaa ZP Nr 508/LXXII/2009 z dnia 7.01.2009 r. 814,00 +1.463.000 Dec.Woj. Nr FS8/4135/28/OLQ/09/395 z dn. 11.02.09 r. +50.106 Uchwaa ZP Nr 548/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. +300.000 Uchwaa RP Nr 469/XXXII/2009 z dnia 28.04.09 r. +1.028.897 Uchwaa ZP Nr 618/LXXXVIII/2009 z dnia 25.06.09 r. +120.000 Uchwaa ZP Nr 571/LXXXII/2009 z dnia 17.04.09 r. +100.000 Uchwaa ZP Nr 571/LXXXII/2009 z dnia 17.04.2009 r. -736.500 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/32/7/2009 z dnia 29.06.09 +8.520 Uchwaa ZP 661/XCII/2009 z dnia 25.08.09 r. -4.267.221,39 Uchw. RP Nr 507/XXXV/2009 z dnia 28.09.09 r. +5.000 Uchwaa ZP Nr 677/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. +43.146 Uchwaa ZP Nr 686/XCVI/2009 z dnia 28.10.09 r. -94.105 Uchw. RP Nr 529/XXXVII/2009 z dnia 17.12.09 r. +9.000 Uchw. RP Nr 529/XXXVII/2009 z dnia 17.12.09 r.

60013

Drogi publiczne wojewdzkie 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

978 750,00 978 750,00

2 057 +50.106;+1.028.897; 753,00 2 057 +50.106 Uchwaa ZP Nr 548/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. 753,00 +1.028.897 Uchwaa ZP Nr 618/LXXXVIII/2009 z dnia 25.06.09 r.

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 1

60014

Drogi publiczne powiatowe 0690 Wpywy z rnych opat 2710 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych

4 272 221,39 5 000,00

1 973 +750.000;+1.463.000;+300.000;-736.500;+8.520;+100.000;+120.000;061,00 4.267.221,39;+5.000;+43.146;+9.000;-94.105; 14 000,00 +9.000 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r.

0,00 171 666,00 +120.000 Uchwaa ZP Nr 571/LXXXII/2009 z dnia 17.04.09 r. +43.146 Uchwaa ZP Nr 686/XCVI/2009 z dnia 28.10.09 r. +8.520 Uchwaa ZP 661/XCII/2009 z dnia 25.08.09 r.

6208 Dotacje rozwojowe 6260 Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

3 321 221,39

0,00 -3.321.221,39 Uchwaa ZP Nr 676/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r.

0,00 205 895,00 +300.000 Uchwaa ZP nr 584/LXXXIII/2009 z dnia 28.04.09 r. -94.105 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 0,00 855 000,00 +750.000 Uchwaa ZP Nr 508/LXXII/2009 z dnia 7.01.2009 r. +100.000 Uchwaa ZP Nr 571/LXXXII/2009 z dnia 17.04.2009 r. +5.000 Uchwaa ZP Nr 677/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r.

6430 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa

0,00 726 500,00 +1.463.0000 Uchwaa ZP Nr 544/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. -736.500 Uchwaa ZP Nr 630/XC/2009 z dnia 10.07.09 r. 946 000,00 0,00 -946.000 Uchwaa ZP Nr 676/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r.

231 948,00 424 527,00 +7.998 Dec.MF. Nr FS8/4135/28/OLQ/09/395 z dn. 11.02.09 r. +1.793 Dec.MF. Nr FS8/4135/47/OLQ/09/553 z dn. 17.02.09 r. +57.712 Dec.MF. Nr FS8/4135/53/OLQ/09/612 z dn. 20.02.09 r. +2.485 Dec.MF. Nr FS8/4135/149/OLQ/09/1988 z dn. 18.03.09 r. +17.450 Dec. Woj.. Nr FB/I/3011/164/4/09 z dnia 24.06.09 r. +2.047 MF Nr FS8/4135/257/OlQ/09/4915 z dnia 24.09.09 r. +22.694 MF Nr FS8/4135/316/OlQ/09/4913 z dnia 08.10.09 r. +11.371 Dec.MF Nr FS8/4135/383/OLQ/09/ z dn. 28.10.09 r. +12.036 Dec. MF Nr FS8/4135/442/LMX/09/7535 z dn. 23.12.2009 r. +20.013 Dec. MF Nr FS8/4135/449/OLQ/09/6941/7597 z dn. 23.12.09 r. +36.980 Uchw. RP Nr 529/XXXVII/2009 z dnia 17.12.09 r.

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

231 948,00 424 527,00 +7.998;+1.793;+57.712;+2.485;+17.450;+2.047;+22.694;+11.371;+12.036;+20.013;+36.980;

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 2

0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0750 Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 Wpywy ze skprzeday skdnikw majtkowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

220 000,00 255 583,00 +35.583 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r.

0,00 0,00 0,00

4,00 +4 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 105,00 +105 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 1 288,00 +1.288 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r.

11 948,00 167 547,00 +7.998 Uchw. ZP Nr 548/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. +1.793 Uchw. ZP Nr Nr 548/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. +57.712 Uchw. ZP Nr 554/LXXVIII/2009 z dnia 27.02.09 r. +2.485 Uchw. ZP Nr 608/LXXXV/2009 z dnia 25.05.09 r. +17.450 Uchwaa ZP Nr 629/LXXXIX/2009 z dnia 01.07.09 r. +2.047 Uchwaa ZP Nr 677/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. +22.694 Uchwaa ZP Nr 686/XCVI/2009 z dnia 28.10.09 r. +11.371 Uchwaa ZP Nr 703/XCVII/2009 z dnia 05.11.09 r. +12.036 Uchwaa ZP Nr 723/CIII/2009 z dnia 29.12.09 r. +20.013 Uchwaa ZP Nr 723/CIII/2009 z dnia 29.12.09 r.

710

Dziaalno usugowa

464 794,00 453 869,00 +2.657 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/426/3/09 z dnia 27.10.2009 r. +5 Uchw. RP Nr 529/XXXVII/2009 z dnia 17.12.09 r. -2.968 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/8/10/09 z dnia 31.08.09 r. -10.619 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/8/10/09 z dnia 31.08.09 r.

71012

Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

35 432,00 35 432,00 82 456,00 82 456,00 2 254,00 2 254,00

32 464,00 -2.968 32 464,00 -2.968 Uchwaa ZP Nr 666/XCIII/2009 z dnia 15.08.09 r. 71 837,00 -10.619 71 837,00 -10.619 Uchwaa ZP Nr 666/XCIII/2009 z dnia 15.08.09 r. 2 254,00 2 254,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

71015

Nadzr budowlany

344 652,00 347 314,00 +2.657;+5; Strona 3

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

0570 Grzywny, mandaty i innekary pienine od osb fizycznych 0690 Wpywy z rnych opat 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna

132,00 0,00

132,00 5,00 +5 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r.

340 520,00 343 177,00 +2.657 Uchwaa ZP Nr 703/XCVII/2009 z dnia 05.11.09 r.

4 000,00 1 902 269,00

4 000,00 2 042 +12.000 Dec.Woj. Nr FB/I/3011/52/09 z dn. 13.03.09 r. 831,00 +3.000 Uchw. RP Nr 429/XXX/2009 z dn. 20.02.09 r. +9.400 Uchw. RP 446/XXXI/2009 z dn. 02.04.09 r. +25.872 Dec. Woj.. Nr FB/I/3011/164/4/09 z dnia 24.06.09 r. +1.000 Dec. Woj.. Nr FB/I/3011/200/09 z dnia 15.07.2009 r. +93.490 Uchw. RP Nr 529/XXXVII/2009 z dnia 17.12.09 r. -4.200 Uchw. RP Nr 529/XXXVII/2009 z dnia 17.12.09 r.

75011

Urzdy wojewdzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

189 269,00 216 141,00 +1.000;+25.872; 189 269,00 216 141,00 +1.000 Uchwaa ZP Nr 654/XCI/2009 z dnia 5.08.09 r. +25.872 Uchwaa ZP Nr 629/LXXXIX/2009 z dnia 01.07.09 r.

75020 0420

Starostwa powiatowe Wpywy z opaty komunikacyjnej

1 703 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 0,00 40 200,00 0,00

1 804 +3.000;+9.400;-4.200;+93.490; 690,00 1 500 000,00 1 856,00 +1.856 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 85 633,00 +85.633 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 1 979,00 +1.979 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 12 800,00 4 022,00 +4.022 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 36 000,00 -4.200 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 2 550,00 +2.550 Uchwaa ZP Nr 545/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. Strona 4

0570 Grzywny, mandaty i innekary pienine od osb fizycznych 0580 Grzywny, mandaty i innekary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 Wpywy ze skprzeday skdnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

150 000,00 150 000,00

Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2888 Dotacje celowe otrzymane przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 2889 Dotacje celowe otrzymane przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 75045 Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 0,00 0,00 405,00 +405 Uchwaa ZP Nr 545/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. 45,00 +45 Uchwaa ZP Nr 571/LXXXII/2009 z dnia 17.04.2009 r.

0,00

7 050,00 +7.050 Uchwaa ZP Nr 566/LXXXI/2009 z dnia 02.04.09 r.

0,00 10 000,00 10 000,00 12 519 100,00

2 350,00 +2.350 Uchwaa ZP Nr 566/LXXXI/2009 z dnia 02.04.09 r. 22 000,00 +12.000 22 000,00 +12.000 Uchw. ZP Nr 561/LXXX/2009 z dnia 30.03.09 r. 7 920 -33.505 Dec.Woj. Nr FB/I/3011/55/09 z dn. 23.03.09 r. 526,00 -50.885 Dec.Woj. Nr FB/I/3011/235/09 z dn. 08.07.09 r. +3.272 Dec. Woj.. Nr FB/I/3022/358/09 z dnia 11.09.2009 rok -4.800.000 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/8/10/09 z dnia 31.08.09 r. +89.598 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/368/09 z dnia 16.09.2009 rok -42.167 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/379/09 z dnia 21.09.2009 rok +50.400 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/422/3/09 z dnia 20.10.2009 rok -4.340 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/511/09 z dnia 12.11.09 r. +189.000 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/419/7/09 z dnia 13.11.2009 r. +53 Uchw. RP Nr 508/XXXV/2009 z dnia 28.09.2009 r.

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 0970 Wpywy z rnych dochodw 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12 512 000,00 0,00 4 212 000,00

7 863 -33.505;-50.885;+3.272;-4.800.000;+89.598;-42.167;-4.340;+189.000;+53; 026,00 53,00 +53 Uchwaa ZP Nr 676/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. 4 173 -33.505 Uchw. ZP Nr 561/LXXX/2009 z dnia 30.03.09 r. 973,00 -50.885 Uchwaa ZP Nr 654/XCI/2009 z dnia 5.08.09 r. +89.598 Uchwaa ZP Nr 677/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. +3.272 Uchwaa ZP Nr 677/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r.

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 5

-42.167 Uchwaa ZP Nr 677/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. -4.340 Uchwaa ZP Nr 706/XCIX/2009 z dnia 18.11.09 r. 6410 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75414 Obrona cywilna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 8 300 000,00 3 689 -4.800.000 Uchwaa ZP Nr 666/XCIII/2009 z dnia 15.09.09 r. 000,00 +189.000 Uchwaa ZP Nr 706/XCIX/2009 z dnia 18.11.09 r. 7 100,00 7 100,00 0,00 0,00 7 100,00 7 100,00 50 400,00 +50.400; 50 400,00 +50.400 Uchwaa ZP Nr 703/XCVII/2009 z dnia 05.11.09 r. 8 474 -309 Uchw. RP Nr 430/XXX/2009 z dn. 20.02.09 r.;Pismo MF Nr ST4-4820-33/2009 695,00 -493.755 Uch. RP Nr 496/XXXIV/2009 z dnia 25.08.09 r. -669.743 Uchw. RP Nr 529/XXXVII/2009 z dnia 17.12.09 r. 75622 0010 Udzia powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych 9 638 502,00 9 438 502,00 8 474 -309;-493.755;-669.743; 695,00 8 274 -309 Uchw. ZP Nr 544/LXXVII/2009 z dnia 20.02.2009 r. 695,00 -493.755 Uchwaa ZP Nr 660/XCII/2009 z dnia 25.08.09 r. -669.743 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 758 Rne rozliczenia 200 000,00 200 000,00 32 519 962,00 31 762 -887.950 Uchwa RP Nr 430/XXX/2009 z dnia 20.02.09; Pismo MF Nr ST4-4820-33/2009 173,00 +12 Uchwa RP Nr 430/XXX/2009 z dnia 20.02.09; Pismo MF Nr ST4-4820-33/2009 +130.149 MF ST4-4822-950/RUH/2009 z dnia 11.12.09 r. 75801 2920 75803 2920 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw Subwencje oglne z budetu pastwa 28 909 214,00 28 909 214,00 3 194 680,00 3 194 680,00 28 021 -887.950; 264,00 28 021 -887.950 Uchw. ZP Nr 544/LXXVII/2009 z dnia 20.02.2009 r. 264,00 3 194 680,00 3 194 680,00 Strona 6

9 638 502,00

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

75802

Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2760 rodki na uzupenienie dochow powiatw Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie

0,00 130 149,00 +130.149 Uchw. RP Nr 532/XXXVII/2009 z dn. 17.12.09 r. 0,00 130 149,00 +130.149 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 416 068,00 416 080,00 +12; 416 068,00 416 080,00 +12 Uchw. ZP Nr 544/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. 1 561 557,42 263 790,36 +813 Uchw. RP Nr 428/XXX/2009 z dn. 20.02.09 r. +137.480 Uchw. RP Nr 429/XXX/2009 z dn. 20.02.09 r. -36.672 Uchw. RP Nr 446/XXXI/2009 z dn. 02.04.09 r. +36.672 Uchw. RP Nr 468/XXXII/2009 z dn. 28.04.09 r. +13.534 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/344/2/2009 z dnia 2.09.09 r. +1.056 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/292/1/2009 z dnia 7.08.09 r. +396 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/453/1/2009 z dnia 19.10.09 r. +145 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/454/1/2009 z dnia 19.10.09 r. +4.987 Uchw. RP Nr 481/XXXIII/2009 z dnia 01.07.09 r. +10.444 Uchw. RP Nr 495/XXXIV/2009 z dnia 25.08.09 r. +29.111 Uchw. RP Nr 508/XXXV/2009 z dnia 28.09.2009 r. +22.529,36 Uchw. RP Nr 509/XXXV/2009 z dnia 28.09.09 r. +10.642 Uchw. RP Nr 518/XXXVI/2009 z dnia 05.11.09 r. -1.538.341,42 Uchw. RP Nr 521/XXXVI/2009 z dnia 05.11.09 r. -375 Uchw. RP Nr 529/XXXVII/2009 z dnia 17.12.09 r. +7.383 Uchw. RP Nr 529/XXXVII/2009 z dnia 17.12.09 r. +2.429 Uchw. RP Nr 532/XXXVII/2009 z dn. 17.12.09 r.

75832 801

80102 80120

Szkoy podstawowe specjalne 0970 Wpywy z rnych dochodw Licea oglnoksztacce 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 Wpywy z rnych dochodw

0,00 0,00 15 923,00 0,00 15 923,00 0,00 0,00 0,00 1 545 634,42 640,00

7 524,00 +7.524; 7 524,00 +7.524 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r. 26 367,00 +10.444; 388,00 +388 Uchwaa ZP Nr 660/XCII/2009 z dnia 25.08.09 r. 24 352,00 +8.429 Uchwaa ZP Nr 660/XCII/2009 r. z dnia 25.08.09 r. 170,00 +170 Uchwaa ZP Nr 660/XCII/2009 z dnia 25.08.09 r. 1 300,00 +1.300 Uchwaa ZP Nr 660/XCII/2009 z dnia 25.08.09 r. 157,00 +157 Uchwaa ZP Nr 660/XCII/2009 z dnia 25.08.09 r. 54 759,00 +813;+3.118;-1.538.341,42;+29.111;;+9.812;-375;+4.987 1 345,00 +110 Uchwaa ZP Nr 628/LXXXIX/2009 z dnia 01.07.09 r. Strona 7

80130

Szkoy zawodowe 0690 Wpywy z rnych opat

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

+297 Uchwaa ZP Nr 676/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. +298 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 0750 Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 6 653,00 24 275,00 +4.099 Uchwaa ZP Nr 628/LXXXIX/2009 z dnia 01.07.09 r. +2.496 Uchwaa ZP Nr 676/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. +3.112 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r. +8.290 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. -375 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0,00 898,00 +313 Uchwa ZP Nr 543/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. +585 Uchwaa ZP Nr 628/LXXXIX/2009 z dnia 01.07.09 r. 354,00 +133 Uchwaa ZP Nr 628/LXXXIX/2009 z dnia 01.07.09 r. +72 Uchwaa ZP Nr 676/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. +6 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r. +143 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 0970 Wpywy z rnych dochodw 0,00 27 887,00 +500 Uchwa ZP Nr 543/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. +60 Uchwaa ZP Nr 628/LXXXIX/2009 z dnia 01.07.09 r. +26.246 Uchwaa ZP Nr 676/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. +1.081 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 6208 Dotacje rozwojowe 80195 Pozostaa dziaalno 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 1 538 341,42 0,00 -1.538.341,42 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r. 0,00 175 140,36 +137.480;-36.672;+36.672;+13.534;+1.056;+396;+145;+22.529,36; 0,00 116 858,00 +116.858 Uchwaa ZP Nr 545/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. -31.171,20 Uchwaa ZP Nr 566/LXXXI/2009 z dnia 02.04.09 r. +31.171,20 Uchwaa ZP Nr 584/LXXXIII/2009 z dnia 28.04.09 r. 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 0,00 20 622,00 +20.622 Uchwaa ZP Nr 545/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. -5.500,80 Uchwaa ZP Nr 566/LXXXI/2009 z dnia 02.04.09 r. +5.500,80 Uchwaa ZP Nr 584/LXXXIII/2009 z dnia 28.04.09 r. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 0,00 15 131,00 +13.534 Uchwaa ZP Nr 666/XCIII/2009 z dnia 15.09.09 r. +1.056 Uchwaa ZP 677/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. +396 Uchwaa ZP Nr 686/XCVI/2009 z dnia 28.10.09 r. +145 Uchwaa ZP Nr 686/XCVI/2009 z dnia 28.10.09 r.

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 8

2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 803 80309 Szkolnictwo wysze Pomoc materialna dla uczniw 2888 Dotacje celowe otrzymane przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 2889 Dotacje celowe otrzymane przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 851 Ochrona zdrowia

0,00

22 529,36 +22.529,36 Uchwaa ZP Nr 676/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r.

0,00 630 000,00 +630.000 Uchw. RP 446/XXXI/2009 z dn. 02.04.09 0,00 630 000,00 +630.000 0,00 472 500,00 +472.500 Uchwaa ZP Nr 566/LXXXI/2009 z dnia 02.04.09 r.

0,00 157 500,00 +157.500 Uchwaa ZP Nr 566/LXXXI/2009 z dnia 02.04.09 r. 1 315 +305.796 Uchw. RP Nr 472/XXXII/2009 z dnia 28.04.09 r. 158,00 +100.100 Dec. Woj.. FB/I/3011/312/2009 z dnia 14.08.2009 r. +473 Dec. Woj.. Nr FB/I/3011/355/2009 z dnia 10.09.2009 r. +357.914 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/584/1/2009 z dnia 18.12.2009 r. -305.796 Uchw. RP Nr509/XXXV/2009 z dnia 28.09.09 r.

856 671,00

85141

Ratownictwo medyczne 6208 Dotacje rozwojowe

0,00 0,00

0,00 +305.796;-305.796; 0,00 +305.796 Uchwaa ZP Nr 584/LXXXIII/2009 z dnia 28.04.09 r. -305.796 Uchwaa ZP Nr 676/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. 1 315 +100.100;+473;+357.914; 158,00 1 315 +100.100 Uchwaa ZP 661/XCII/2009 z dnia 25.08.09 r. 158,00 +473 Uchwaa ZP Nr 677/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. +357.914 Uchwaa ZP Nr 723/CIII/2009 z dnia 29.12.09 r.

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

856 671,00 856 671,00

852

Pomoc spoeczna

14 311 460,00

15 155 +44.266 Uchwaa ZP Nr 549/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. 804,36 +324.580,36 Uchw. RP Nr 429/XXX/2009 z dn. 20.02.09 r. +10.500 Dec.Woj. Nr FB/I/3011/26/3/09 z dn. 31.03.09 r. +952 Uchwaa ZP Nr 618/LXXXVIII/2009 z dnia 25.06.2009 r. -6.000 Dec. Woj.. NR FB/I/3011/182/1/09 z dnia 09.07.2009 r. +10.000 Dec. Woj. FB/I/3011/74/4/09 z dnia 28.07.2009 r. +7.500 Dec. Woj. Nr Fb/I/3011/252/3/09 z dnia 25.08.2009 r.

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 9

+19.416 Dec. Woj.. Nr FB/I/3011/264/3/09 z dnia 15.09.2009 r. -10.000 Dec. Woj. Nr Fb/I/3011/74/6/09 z dnia 12.10.2009 r. -462.739 Dec Woj. Nr FB/I/3011/458/09 z dnia 22.10.2009 rok +683.586 Dec Woj. Nr FB/I/3011/458/09 z dnia 22.10.2009 rok -25.363 Uchwaa ZP Nr 706/XCIX/2009 z dnia 18.11.09 r. +30.726 Uchwaa ZP Nr 706/XCIX/2009 z dnia 18.11.09 r. +96.002 Dec. Woj. Nr FB/I/3011/566/09 z dnia 30.11.2009 r. +148.000 Uchw. RP Nr 508/XXXV/2009 z dnia 28.09.2009 r. +60.000 Uchw. RP Nr 518/XXXVI/2009 z dnia 05.11.09 r. -26.395 Uchw. RP Nr 519/XXXVI/2009 z dnia 05.11.09 r. +21.808 Uchw. RP Nr 519/XXXVI/2009 z dnia 05.11.09 r. -160.000 Uchw. RP Nr 529/XXXVII/2009 z dnia 17.12.09 r. +85.000 Uchw. RP Nr 529/XXXVII/2009 z dnia 17.12.09 r. +38.873 Uchwaa ZP Nr 723/CII/2009 z dnia 29.12.09 r. -46.368 Uchwaa ZP nr 723/CII/2009 z dnia 29.12.09 r. 85201 Placwki opiekuczo - wychowawcze 0680 Wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach opiekuczo wychowawczych 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 Wpywy z rnych dochodw 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 685 978,00 695 293,00 +1.500;+952;+10.000;+1.500;-10.000;-25.363;+30.726; 2 500,00 4 000,00 1 400,00 0,00 2 500,00 4 000,00 1 400,00 3 000,00 +1.500 Uchwaa ZP Nr 571/LXXXII/2009 z dnia 17.04.2009 r. +10.000 Uchwaa ZP Nr 654/XCI/2009 z dnia 5.08.09 r. +1.500 Uchwaa ZP Nr 666/XCIII/2009 z dnia 15.09.09 r. -10.000 Uchwaa ZP Nr 686/XCVI/2009 z dnia 28.10.09 r. 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 85202 Domy pomocy spoecznej 0750 Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany 430 863,00 406 452,00 +952 Uchwaa ZP Nr 618/LXXXVIII/2009 z dnia 25.06.2009 r. -25.363 Uchwaa ZP Nr 706/XCIX/2009 z dnia 18.11.09 r. 247 215,00 277 941,00 +30.726Uchwaa ZP Nr 706/XCIX/2009 z dnia 18.11.09 r. 13 246 140,00 46 000,00 13 781 +44.266;+6.000;+26.395;-6.000;+19.416;-462.739;+683.586; +96.002;479,00 26.395;+81.808;+148.000;-160.000;+85.000; 46 000,00 Strona 10

Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 5 961 080,00 6 076 +140.000 Uchwaa ZP Nr 676/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. 080,00 +50.000 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r. -160.000 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. +85.000 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 0920 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 Wpywy z rnych dochodw 0978 Wpywy z rnych dochodw 0979 Wpywy z rnych dochodw 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 0,00 0,00 96 546,00 0,00 0,00 4 884,00 +4.884 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r. 11 318,00 +8.000 Uchwaa ZP Nr 676/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. +3.318 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r. 98 344,00 +1.798 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r. 0,00 +22.435,75 Uchwaa ZP Nr 545/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. -22.435,75 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r. 0,00 +3.959,25 Uchwaa ZP Nr 545/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. -3.959,25 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r. 7 142 514,00 7 523 +44.266 Uchwaa ZP Nr 549/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. 045,00 +6.000 Uchwaa ZP Nr 571/LXXXII/2009 z dnia 17.04.2009 r. -6.000 Uchwaa ZP Nr 654/XCI/2009 z dnia 05.08.09 r. +19.416 Uchwaa ZP Nr 677/XCIV/2009 z dnia 28.09.09 r. -462.739 Uchwaa ZP Nr 706/XCIX/2009 z dnia 18.11.09 r. +683.586 Uchwaa ZP Nr 706/XCIX/2009 z dnia 18.11.09 r. +96.002 Uchwaa ZP nr 722/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 85204 Rodziny zastpcze 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany 0,00 21 808,00 +21.808 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r.

379 342,00 371 847,00 +38.873;-46.368; 253 509,00 292 382,00 +38.873 Uchwaa ZP Nr 723/CII/2009 z dnia 29.12.09 r.

125 833,00

79 465,00 -46.368 Uchwaa ZP nr 723/CII/2009 z dnia 29.12.09 r.

0,00 307 185,36 +3.000;+298.185,36;+6.000; 0,00 283 192,80 +283.192,80 Uchwaa ZP Nr 545/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. Strona 11

2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 853 85311

0,00 0,00

14 992,56 +14.992,56 Uchwaa ZP Nr 545/LXXVII/2009 z dnia 20.02.09 r. 9 000,00 +3.000 Uchwaa ZP Nr 571/LXXXII/2009 z dnia 17.04.2009 r. +6.000Uchwaa ZP Nr 666/XCIII/2009 z dnia 15.09.09 r.

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 85324 85333 Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 0970 Wpywy z rnych dochodw Powiatowe urzdy pracy 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2690 rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy

1 214 289,77 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 1 184 289,77

1 217 +3.288 Uchwaa ZP Nr 561/LXXX/2009 z dnia 30.03.09 r. 577,77 3 288,00 +3.288; 3 288,00 +3.288 Uchwaa ZP Nr 561/LXXX/2009 z dnia 30.03.09 r. 30 000,00 30 000,00 1 184 289,77

854 160,57 854 160,57 128 329,20 128 329,20

201 800,00 201 800,00 118 500,00 416 121,00 +21.900 Uchw. RP 446/XXXI/2009 z dn. 02.04.09 +600 Uchwaa ZP Nr 628/LXXXIX/2009 z dnia 01.07.09 r. +17.000 Uchw. RP Nr 495/XXXIV/2009 z dnia 25.08.09 r. +9 Uchw. RP Nr 497/XXXIV/2009 z dnia 25.08.09 r. -9 Uchw. RP Nr 497/XXXIV/2009 z dnia 25.08.09 r. +11.810 Uchw. RP Nr 518/XXXVI/2009 z dnia 05.11.09 r. -4.125 Uchw. RP Nr 529/XXXVII/2009 z dnia 17.12.09 r. +250.436 Uchw. RP Nr 529/XXXVII/2009 z dnia 17.12.09 r.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85403

Specjalne orodki szkolno - wychowawcze 0750 Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

100 000,00 138 810,00 +17.000;+9;-9;+11.810;+10.000; 20 000,00 40 200,00 +9.000 Uchwaa ZP Nr 660/XCII/2009 z dnia 25.08.09 r. +8.200 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r.

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 12

+3.000 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 0830 Wpywy z usug 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majatkowych 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 85410 85415 Internaty i bursy szkolne 0690 Wpywy z rnych opat Pomoc materialna dla uczniw 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 80 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 87 000,00 +7.000 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 680,00 +680 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r. 10 500,00 +8.000 Uchwaa ZP Nr 660/XCII/2009 z dnia 25.08.09 r. +2.500 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r. 430,00 +430 Uchwaa ZP Nr 702/XCVII/2009 z dnia 5.11.09 r. 5 875,00 -4.125 5 875,00 -4.125 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 22 500,00 +21.900;+600;+9;-9; 19 125,00 +18.615 Uchwaa ZP Nr 566/LXXXI/2009 z dnia 02.04.09 r. +510 Uchwaa ZP Nr 628/LXXXIX/2009 z dnia 01.07.09 r. 0,00 3 037,50 +2.956,50 Uchwaa ZP Nr 566/LXXXI/2009 z dnia 02.04.09 r. +90 Uchwaa ZP Nr 628/LXXXIX/2009 z dnia 01.07.09 r. -9 Uchwaa ZP Nr 660/XCII/2009 z dnia 25.08.09 r. 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 85420 Modzieowe orodki wychowawcze 0680 Wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach opiekuczo wychowawczych 0750 Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 2120 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 337,50 +328,50 Uchwaa ZP Nr 566/LXXXI/2009 z dnia 02.04.09 r. +9 Uchwaa ZP Nr 660/XCII/2009 z dnia 25.08.09 r. 8 500,00 248 936,00 2 000,00 2 000,00

5 000,00 1 500,00

5 000,00 1 500,00

0,00 240 436,00 +240.436 Uchwaa ZP Nr 721/CII/2009 z dnia 17.12.09 r. 0,00 959 500,00 +100.000 Uchw. RP Nr 400/XXIX/2008 z dn. 18.12.08 r. +204.500 Uchw. RP Nr 428/XXX/2009 z dn. 20.02.09 r. +333.0000 Uchwaa ZP Nr 590/LXXXIII/2009 z dnia 28.04.09 +333.0000 Uchwaa ZP Nr 599/LXXXIV/2009 z dnia 19.05.09 +333.000 Uchwaa RP Nr 481/XXXIII/2009 z dnia 01.07.09 r.

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 13

-333.000 Uchwaa RP Nr 481/XXXIII/2009 z dnia 01.07.09 r. -11.000 Uchwaa Uchwaa ZP 711/CI/2009 z dnia 10.12.09 r. 92601 Obiekty sportowe 6280 rodki otrzymane od pozostaych jednostek zalicznych do sektora finansw publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansw publicznych 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6430 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu Ogem: 0,00 959 500,00 +100.000;+204.500;+333.000;+333.000;-333.000;+333.000;-11.000;

0,00 100 000,00 +100.000 Uchwaa ZP Nr 506/LXXII/2009 z dn.7.01.09 r.

0,00 204 500,00 +204.500 Uchwaa ZP Nr 543/LXXVII/2009 z dn. 20.02.09 r.

0,00 322 000,00 +333.0000 Uchwaa ZP Nr 599/LXXXIV/2009 z dnia 19.05.09 -11.000 Uchwaa Uchwaa ZP 711/CI/2009 z dnia 10.12.09 r. 0,00 0,00 +333.0000 Uchwaa ZP Nr 590/LXXXIII/2009 z dnia 28.04.09 -333.000 Uchwaa ZP Nr 628/LXXXIX/2009 z dnia 01.07.09 r. 0,00 333 000,00 +333.000 Uchwaa ZP Nr 628/LXXXIX/2009 z dnia 01.07.09 r. 80 590 024,58 75 067 386,49

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 14

Zacznik Nr 2 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu w Lublicu z dnia 29 kwietnia 2010 r. Sprawozdanie z wykonania dochodw za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. Rozdz. 600 60013

Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie 2330

Tre

Plan Wykonanie dochodw dochodw wasnych wasnych 4 030 3 630 448,68 814,00 2 057 2 051 578,23 753,00 2 057 2 051 578,23 753,00 1 973 1 578 870,45 061,00 14 000,00 171 666,00

% 90,07 99,70 99,70 80,02

Plan Wykonanie dochodw dochodw zleconych zleconych 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogem Ogem plan wykonanie dochodw dochodw 4 030 814,00 2 057 753,00 2 057 753,00 3 630 448,68 2 051 578,23 2 051 578,23 1 578 870,45

% 90,07 99,70 99,70 80,02

Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe

60014

0,00

0,00

1 973 061,00 14 000,00

0690 Wpywy z rnych opat 2710 6260 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych

14 810,17 105,79 171 666,00 100,00 185 894,28 480 000,00 90,29 56,14

14 810,17 105,79

171 666,00 171 666,00 100,00 205 895,00 185 894,28 855 000,00 480 000,00 90,29 56,14

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw 205 895,00 realizacji inwestycji izakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 855 000,00 726 500,00 256 980,00 256 980,00 255 583,00 4,00

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu 6300 terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6430 700 70005 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek 0750 samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

726 500,00 100,00 258 137,75 100,45 167 547,00 258 137,75 100,45 167 547,00 256 480,03 100,35 4,10 102,50 0,00 0,00 166 430,73 166 430,73 0,00 0,00

726 500,00 726 500,00 100,00 99,33 424 527,00 424 568,48 100,01 99,33 424 527,00 424 568,48 100,01 255 583,00 256 480,03 100,35 4,00 4,10 102,50

Strona 1

publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu 2110 administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 71012 2110 71013 Dziaalno usugowa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu 2110 administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 2110 71015 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzr budowlany 0570 Grzywny, mandaty i innekary pienine od osb fizycznych 0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostae odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 105,00 1 288,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00 132,00 5,00 0,00 0,00 0,00 104,51 99,53 0,00 0,00 105,00 1 288,00 167 547,00 21,10 453 732,00 32 464,00 32 464,00 71 837,00 71 837,00 2 254,00 2 254,00 21,10 347 177,00 0,00 0,00 0,00 166 430,73 453 639,82 104,51 99,53 1 549,11 120,27 0,00 28,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,91 0,00 23,19 0,00 0,00 343 177,00 4 000,00 343 084,82 1 549,11 120,27 99,33 99,96

99,33 167 547,00 166 430,73 99,98 453 869,00 453 668,73

32 464,00 100,00 32 464,00 32 464,00 100,00 32 464,00 71 837,00 100,00 71 837,00 71 837,00 100,00 71 837,00 2 254,00 100,00 2 254,00 100,00 347 084,82 0,00 0,00 2 254,00 2 254,00

32 464,00 100,00 32 464,00 100,00 71 837,00 100,00 71 837,00 100,00 2 254,00 100,00 2 254,00 100,00 99,94 0,00

99,97 347 314,00 347 113,73 132,00 5,00 0,00 0,00 23,19

5,72 114,40

5,72 114,40

99,97 343 177,00 343 084,82 4 000,00 2 042 831,00

99,97

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6410 z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 75011 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu 2110 administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 0420 Wpywy z opaty komunikacyjnej 0570 Grzywny, mandaty i innekary pienine od osb fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

4 000,00 100,00 238 111,36 216 118,20 216 118,20 0,00 99,99

4 000,00 100,00 2 345 114,79 043,01 99,99 99,99

1 804 2 106 931,65 116,75 238 141,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 141,00 216 141,00 0,00

99,99 216 141,00 216 118,20 99,99 216 141,00 216 118,20 1 804 690,00 1 500 000,00 1 856,00 85 633,00 1 979,00 12 800,00

1 804 2 106 931,65 116,75 690,00 1 500 1 567 063,69 104,47 000,00 1 856,00 85 633,00 1 979,00 12 800,00 1 889,38 101,80 87 931,17 102,68 1 978,49 99,97 13 396,39 104,66

2 106 116,75 931,65 1 567 104,47 063,69 1 889,38 101,80 87 931,17 102,68 1 978,49 99,97 13 396,39 104,66 Strona 2

samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 4 022,00 150 000,00 36 000,00 2 550,00 405,00 45,00 7 050,00 4 567,34 113,56 169 922,35 113,28 247 783,25 688,29 2 549,91 100,00 404,98 100,00 45,00 100,00 7 049,77 100,00 4 022,00 4 567,34 113,56 150 000,00 169 922,35 113,28 36 000,00 247 783,25 688,29 2 550,00 405,00 45,00 7 050,00 2 549,91 100,00 404,98 100,00 45,00 100,00 7 049,77 100,00

Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki 2888 samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki 2889 samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 75045 2110 754 75411 Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 350,00 0,00 0,00 53,00 53,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 349,93 100,00 0,00 0,00 6 745,66 6 744,78 21,88 20,52 6 702,38 0,00 0,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,00 7 100,00 50 400,00 50 400,00 7 099,96 100,00 12 646,00 4 173 973,00 3 689 000,00 7 100,00 4 173 100,00 973,00 3 682 927,87 99,84 12 727,66 12 726,00 22 000,00 22 000,00 7 920 473,00 7 862 973,00 21 993,16 21 993,16 7 914 400,83 7 856 900,87

2 350,00 99,97 22 000,00 99,97 22 000,00 99,92 99,92 7 920 526,00 7 863 026,00 0,00 0,00 53,00 4 173 973,00 3 689 000,00 7 100,00 0,00 7 100,00

2 349,93 100,00 21 993,16 21 993,16 99,97 99,97

7 921 100,01 146,49 7 863 100,01 645,65 21,88 20,52 6 702,38 12 646,00

4 173 100,00 973,00 3 682 927,87 99,84

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6410 z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75414 Obrona cywilna 0970 Wpywy z rnych dochodw 2110 75478 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

7 099,96 100,00

7 100,84 100,01 0,88 7 099,96 100,00 50 400,00 100,00 50 400,00 100,00 Strona 3

50 400,00 100,00 50 400,00 50 400,00 100,00 50 400,00

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

756 75622

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Udzia powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych

8 474 8 811 933,90 103,98 695,00 8 474 8 811 933,90 103,98 695,00 8 274 8 579 335,00 103,68 695,00 200 000,00 31 762 173,00 28 021 264,00 28 021 264,00 130 149,00 130 149,00 232 598,90 116,30 31 762 100,00 173,00 28 021 100,00 264,00 28 021 100,00 264,00 130 149,00 100,00 130 149,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8 474 695,00 8 474 695,00 8 274 695,00 31 762 173,00 28 021 264,00 28 021 264,00

8 811 103,98 933,90 8 811 103,98 933,90 8 579 103,68 335,00 31 762 100,00 173,00 28 021 100,00 264,00 28 021 100,00 264,00

200 000,00 232 598,90 116,30 0,00 0,00 0,00 0,00

758 75801

Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 75802 Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2760 rodki na uzupenienie dochodw powiatw 75803 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie 80102 Szkoy podstawowe specjalne 0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 80120 Licea oglnoksztacce 0690 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek 0750 samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 Wpywy z rnych dochodw 80123 Licea profilowane 0690 Wpywy z rnych opat

0,00

0,00

130 149,00 130 149,00 100,00 130 149,00 130 149,00 100,00 3 194 680,00 3 194 680,00 3 194 100,00 680,00 3 194 100,00 680,00

3 194 3 194 680,00 100,00 680,00 3 194 3 194 680,00 100,00 680,00 416 080,00 416 080,00 263 790,36 7 524,00 0,00 0,00 7 524,00 26 367,00 388,00 24 352,00 170,00 1 300,00 157,00 0,00 0,00 416 080,00 100,00 416 080,00 100,00 304 993,99 115,62 9 026,72 119,97 35,00 5,16 8 986,56 119,44 49 110,22 186,26 1 003,00 258,51 46 201,06 189,72 382,08 224,75 1 300,00 100,00 224,08 142,73 57,85 54,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

416 080,00 416 080,00 100,00 416 080,00 416 080,00 100,00 263 790,36 304 993,99 115,62 7 524,00 0,00 0,00 7 524,00 9 026,72 119,97 35,00 5,16 8 986,56 119,44 49 110,22 186,26 1 003,00 258,51 46 201,06 189,72 382,08 224,75 1 300,00 100,00 224,08 142,73 57,85 54,00

801

0,00

0,00

26 367,00 388,00 24 352,00 170,00 1 300,00 157,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 4

0920 Pozostae odsetki 80130 Szkoy zawodowe 0690 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek 0750 samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 80195 Pozostaa dziaalno 0927 Pozostae odsetki 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu

0,00 54 759,00 1 345,00 24 275,00 898,00 354,00 27 887,00 175 140,36 0,00 116 858,00 20 622,00 15 131,00 22 529,36 630 000,00 630 000,00

3,85 55 512,45 101,38 1 946,00 144,68 24 414,49 100,57 897,50 99,94 0,00 0,00

0,00 54 759,00 1 345,00 24 275,00 898,00 354,00 27 887,00 0,00 0,00 0,00 72,12 72,12 98,10 116 858,00 20 622,00 15 131,00 22 529,36 0,00 0,00

3,85 55 512,45 101,38 1 946,00 144,68 24 414,49 100,57 897,50 99,94

366,82 103,62 27 887,64 100,00 191 286,75 109,22 52,40 84 275,15 14 872,08 14 843,60

366,82 103,62 27 887,64 100,00 52,40 84 275,15 14 872,08 14 843,60 72,12 72,12 98,10

175 140,36 191 286,75 109,22

rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), 2707 powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 803 80309 Szkolnictwo wysze Pomoc materialna dla studentw i doktorantw

77 243,52 342,86 538 650,00 538 650,00 403 987,50 85,50 85,50 85,50

77 243,52 342,86 85,50 85,50 85,50

630 000,00 538 650,00 630 000,00 538 650,00 472 500,00 403 987,50

Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki 2888 samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece 472 500,00 realizowane na podstawie porozumie (umw) Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki 2889 samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece 157 500,00 realizowane na podstawie porozumie (umw) 851 85156 2110 852 85201 0680 Ochrona zdrowia Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze Wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach opiekuczo - wychowawczych 0,00 0,00 0,00 15 155 804,36 695 293,00 2 500,00

134 662,50 0,00 0,00 0,00

85,50 1 315 158,00 1 315 158,00 1 315 158,00 0,00 0,00 1 312 740,47 1 312 740,47 1 312 740,47 0,00 0,00 99,82 99,82 99,82

157 500,00 134 662,50 1 315 158,00 1 315 158,00 1 315 158,00 15 155 804,36 1 312 740,47 1 312 740,47 1 312 740,47

85,50 99,82 99,82 99,82

15 324 101,11 677,15 701 097,86 100,83 4 887,24 195,49

15 324 101,11 677,15

695 293,00 701 097,86 100,83 2 500,00 4 887,24 195,49

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 5

0830 Wpywy z usug 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych 2130 powiatu 2310 2320 85202 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Domy pomocy spoecznej Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek 0750 samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0927 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych 2130 powiatu rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), 2707 powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 85204 0680 Rodziny zastpcze Wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach opiekuczo - wychowawczych

0,00 0,00 0,00 4 000,00 1 400,00 3 000,00 406 452,00 277 941,00 13 781 479,00 46 000,00

12,75 1 788,40 2 266,53 3 136,40 78,41 1 615,08 115,36 3 000,00 100,00 406 451,01 100,00 277 940,45 100,00 13 942 101,17 348,10 62 149,86 135,11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4 000,00 1 400,00 3 000,00

12,75 1 788,40 2 266,53 3 136,40 78,41 1 615,08 115,36 3 000,00 100,00

406 452,00 406 451,01 100,00 277 941,00 277 940,45 100,00 13 781 479,00 46 000,00 6 076 080,00 0,00 4 884,00 0,00 11 318,00 7 523 045,00 21 808,00 0,00 0,00 13 942 101,17 348,10 62 149,86 135,11 6 178 101,68 337,81 231,37 6 069,71 124,28 182,10 13 517,95 119,44 7 523 100,00 045,00 58 646,88 268,92

6 076 6 178 337,81 101,68 080,00 0,00 4 884,00 0,00 11 318,00 98 344,00 231,37 6 069,71 124,28 182,10 13 517,95 119,44 100 167,42 101,85

98 344,00 100 167,42 101,85

7 523 7 523 045,00 100,00 045,00 21 808,00 371 847,00 0,00 0,00 0,00 292 382,00 79 465,00 58 646,88 268,92 373 390,00 100,41 1 500,00 5,65 38,25 292 381,71 100,00 79 464,39 100,00

371 847,00 373 390,00 100,41 0,00 0,00 0,00 1 500,00 5,65 38,25

0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostae odsetki 2310 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

292 382,00 292 381,71 100,00 79 465,00 79 464,39 100,00

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 6

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 Pozostae odsetki 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

307 185,36 0,00 283 192,80 14 992,56 9 000,00

307 841,19 100,21 1 317,13 282 766,57 14 969,99 8 787,50 99,85 99,85 97,64 95,76

0,00

0,00

307 185,36 307 841,19 100,21 0,00 14 992,56 9 000,00 1 317,13 99,85 99,85 97,64 95,76 14 969,99 8 787,50 1 165 990,95 283 192,80 282 766,57

853 85311 2320 85324

1 217 1 165 990,95 577,77 3 288,00 3 288,00 30 000,00 30 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 217 577,77 3 288,00 3 288,00

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 0970 Wpywy z rnych dochodw

3 288,00 100,00 3 288,00 100,00 27 924,23 27 924,23 93,08 93,08 95,82

3 288,00 100,00 3 288,00 100,00 27 924,23 27 924,23 1 134 778,72 2,49 0,85 95,05 94,38 93,08 93,08 95,82

0,00

0,00

30 000,00 30 000,00 1 184 289,77 0,00 0,00

85333

Powiatowe urzdy pracy 0920 Pozostae odsetki 0929 Pozostae odsetki 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 2690 kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy

1 184 1 134 778,72 289,77 0,00 0,00 854 160,57 128 329,20 201 800,00 416 121,00 138 810,00 0,00 40 200,00 87 000,00 680,00 10 500,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 2,49 0,85 811 855,79 121 119,59

0,00

0,00

95,05 94,38

854 160,57 811 855,79 128 329,20 121 119,59

201 800,00 100,00 428 547,90 102,99 148 071,56 106,67 156,00 43 799,71 108,95 90 256,98 103,74 684,39 100,65 12 198,60 116,18 136,88 839,00 195,12 3 006,35 2 500,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201 800,00 201 800,00 100,00 416 121,00 428 547,90 102,99 138 810,00 148 071,56 106,67 0,00 40 200,00 87 000,00 680,00 10 500,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 156,00 43 799,71 108,95 90 256,98 103,74 684,39 100,65 12 198,60 116,18 136,88 839,00 195,12 3 006,35 2 500,00 3,03 Strona 7

854 85403

Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 0690 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek 0750 samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

0970 Wpywy z rnych dochodw 85410 85415 Internaty i bursy szkolne 0690 Wpywy z rnych opat Pomoc materialna dla uczniw 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2339 85420 0680 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Modzieowe orodki wychowawcze Wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach opiekuczo - wychowawczych

0,00 5 875,00 5 875,00 22 500,00 19 125,00 3 037,50 337,50 248 936,00 2 000,00 5 000,00 0,00 1 500,00 240 436,00 959 500,00 959 500,00 100 000,00 204 500,00 322 000,00 333 000,00 64 972 335,49

503,32 5 875,00 100,00 5 875,00 100,00 22 275,00 18 933,75 3 007,12 334,13 99,00 99,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5 875,00 5 875,00 22 500,00 19 125,00 3 037,50 337,50

503,32 5 875,00 100,00 5 875,00 100,00 22 275,00 18 933,75 3 007,12 334,13 99,00 99,00 99,00 99,00

249 319,99 100,15 3 100,52 155,03 6 512,68 130,25 21,00 1 122,22 238 563,57 948 499,99 948 499,99 74,81 99,22 98,85 98,85

248 936,00 249 319,99 100,15 2 000,00 5 000,00 0,00 1 500,00 3 100,52 155,03 6 512,68 130,25 21,00 1 122,22 74,81 99,22 98,85 98,85

Dochody z najmu dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek 0750 samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2120 powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 926 92601 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw 6280 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

240 436,00 238 563,57 0,00 0,00 0,00 0,00 959 500,00 948 499,99 959 500,00 948 499,99

100 000,00 100,00 204 499,99 100,00 322 000,00 100,00 322 000,00 96,70 10 095 051,00 10 085 323,21 99,90

100 000,00 100 000,00 100,00 204 500,00 204 499,99 100,00 322 000,00 322 000,00 100,00 333 000,00 322 000,00 75 067 386,49 96,70

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu 6300 terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu RAZEM:

65 287 100,49 759,53

75 373 100,41 082,74

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 8

Zacznik Nr 3 do Sprawozdania Zarzdu Powiatu w Lublicu z dnia 29 kwietnia 2010 r. Sprawozdanie z wykonania wydatkw za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dz. Rozdz. 020 02002

Lenictwo Nadzr nad gospodark len 4300 Zakup usug pozostaych

Tre

Plan wydatkw wasnych 36 978,00 36 978,00 36 978,00 7 889 117,00 2 057 753,00 533 608,00 42 394,00 6 402,00 1 040,00 9 920,00 771 315,00 688 098,00 1 002,00 3 974,00 5 801 364,00 553 666,00 8 000,00

Wykonanie wydatkw wasnych

Plan wydatkw zleconych 0,00 0,00

Wykonanie wydatkw zleconych 0,00 0,00

Ogem Ogem plan wykonanie wydatkw wydatkw 36 978,00 36 978,00 36 978,00

36 977,34 100,00 36 977,34 100,00 36 977,34 100,00 6 643 492,05 2 051 578,23 84,21 99,70

36 977,34 100,00 36 977,34 100,00 36 977,34 100,00 6 643 492,05 2 051 578,23 84,21 99,70

600 60013 2310

Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

0,00 0,00

0,00 0,00

7 889 117,00 2 057 753,00

533 608,00 100,00 42 393,20 100,00 6 401,37 1 038,67 9 918,27 681 949,30 1 000,04 3 973,10 4 561 913,82 99,99 99,87 99,98 99,11 99,80 99,98 78,64 0,00 0,00

533 608,00 533 608,00 100,00 42 394,00 6 402,00 1 040,00 9 920,00 42 393,20 100,00 6 401,37 1 038,67 9 918,27 99,99 99,87 99,98 99,11 99,80 99,98 78,64

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 60014 2310 Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

771 296,28 100,00

771 315,00 771 296,28 100,00 688 098,00 681 949,30 1 002,00 3 974,00 5 801 364,00 1 000,04 3 973,10 4 561 913,82

553 666,00 100,00 6 791,76 84,90

553 666,00 553 666,00 100,00 8 000,00 6 791,76 84,90

4210 Zakup materiaw i wyposaenia Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 1

4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki 4590 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami 6300 samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4300 Zakup usug pozostaych 4380 Zakup usug obejmujcych tumaczenia 4590 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych 710 71012 Dziaalno usugowa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

1 218 326,00 1 425 243,00 10 908,00 2 500,00 2 397 721,00 185 000,00 30 000,00 30 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 982 751,00 374 425,00 289 808,00 19 143,00 47 554,00 7 729,00 10 191,00 608 326,00 477 859,00 32 869,00 73 186,00 13 491,00 0,00 10 921,00

772 516,53 1 045 887,88 10 362,00

63,41 73,38 94,99

1 218 326,00 772 516,53 1 425 243,00 10 908,00 2 500,00 2 397 721,00 1 045 887,88 10 362,00 1 985 189,65

63,41 73,38 94,99

2 500,00 100,00 1 985 189,65 82,79

2 500,00 100,00 82,79

185 000,00 100,00 30 000,00 100,00 30 000,00 100,00 20 380,77 20 380,77 20 380,77 0,00 0,00 0,00 847 582,01 350 284,60 272 829,17 17 388,16 43 056,48 6 820,38 10 190,41 497 297,41 384 998,13 32 772,11 58 919,12 9 687,61 0,00 10 920,44 99,99 86,25 93,55 94,14 90,83 90,54 88,24 99,99 81,75 80,57 99,71 80,51 71,81 78,39 78,39 78,39 167 547,00 167 547,00 28 528,00 870,00 130 375,00 7 774,00 453 732,00 32 464,00 26 508,00 2 000,00 3 420,00 536,00 0,00 71 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 837,00 0,00 166 430,73 166 430,73 27 413,01 99,33 99,33 96,09 0,00 0,00

185 000,00 185 000,00 100,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 30 000,00 100,00 96,52 96,52 87,65

193 547,00 186 811,50 193 547,00 186 811,50 54 528,00 870,00 47 793,78

870,00 100,00 130 373,72 100,00 7 774,00 100,00 453 639,82

870,00 100,00

130 375,00 130 373,72 100,00 7 774,00 7 774,00 100,00 1 301 221,83 90,58 94,07 94,63 91,70 91,18 89,01 99,99 83,68 80,57 99,71 80,51 71,81 99,99

99,98 1 436 483,00

32 464,00 100,00 26 508,00 100,00 2 000,00 100,00 3 420,00 100,00 536,00 100,00 0,00 71 837,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 837,00 100,00 0,00

406 889,00 382 748,60 316 316,00 299 337,17 21 143,00 50 974,00 8 265,00 10 191,00 19 388,16 46 476,48 7 356,38 10 190,41

680 163,00 569 134,41 477 859,00 384 998,13 32 869,00 73 186,00 13 491,00 71 837,00 10 921,00 32 772,11 58 919,12 9 687,61 10 920,44

71 837,00 100,00

Strona 2

71014 71015

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usug pozostaych Nadzr budowlany 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4020 Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

0,00 0,00

0,00 0,00

2 254,00 2 254,00 347 177,00 71 186,00 172 307,00 19 429,00 39 622,00 6 156,00 7 000,00 4 656,00 2 313,00 120,00 10 729,00 537,00 1 147,00 6 001,00 300,00 1 000,00 674,00 4 000,00

2 254,00 100,00 2 254,00 100,00 347 084,82 172 298,15 99,97 99,99 71 185,86 100,00 19 428,85 100,00 39 620,25 100,00 6 155,59 4 648,37 2 312,64 10 675,16 536,71 6 000,24 99,99 99,84 99,98 99,50 99,95 99,99 7 000,00 100,00

2 254,00 2 254,00 71 186,00 19 429,00 39 622,00 6 156,00 7 000,00 4 656,00 2 313,00 120,00 10 729,00 537,00 1 147,00 6 001,00 300,00 1 000,00 674,00 4 000,00

2 254,00 100,00 2 254,00 100,00 99,97 99,99 71 185,86 100,00 19 428,85 100,00 39 620,25 100,00 6 155,59 4 648,37 2 312,64 10 675,16 536,71 6 000,24 99,99 99,84 99,98 99,50 99,95 99,99 7 000,00 100,00

347 177,00 347 084,82 172 307,00 172 298,15

120,00 100,00

120,00 100,00

1 147,00 100,00 300,00 100,00 997,20 658,80 99,72 97,74

1 147,00 100,00 300,00 100,00 997,20 658,80 5 754 553,67 99,72 97,74

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 750 75011 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 75019 Rady powiatw 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 6 388 125,00 221 496,00 155 958,00 9 412,00 39 824,00 6 161,00 0,00 0,00 3 100,00 7 041,00 205 500,00 189 216,00 5 516 442,31 158 293,02 104 131,60 8 607,47 31 298,02 4 776,62 0,00 0,00 2 439,03 7 040,28 187 040,17 179 037,00 78,68 99,99 91,02 94,62 86,35 71,47 66,77 91,45 78,59 77,53

4 000,00 100,00 238 111,36 216 118,20

4 000,00 100,00 86,84 85,55 84,04 95,38 84,04 84,02 99,98 93,62 78,68 99,99 91,02 94,62

238 141,00 216 141,00 168 750,00 8 000,00 13 593,00 2 508,00 23 055,00 235,00 0,00 0,00 0,00

99,99 6 626 266,00 99,99

437 637,00 374 411,22 324 708,00 272 881,60 17 412,00 53 417,00 8 669,00 23 055,00 235,00 3 100,00 7 041,00 16 607,47 44 889,39 7 283,45 23 050,00 220,00 2 439,03 7 040,28

168 750,00 100,00 8 000,00 100,00 13 591,37 2 506,83 23 050,00 220,00 0,00 0,00 0,00 99,99 99,95 99,98 93,62

205 500,00 187 040,17 189 216,00 179 037,00

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 3

4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4410 Podre subowe krajowe 4420 Podre subowe zagraniczne 4430 Rne opaty i skadki 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 75020 Starostwa powiatowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4128 Skadki na Fundusz Pracy 4129 Skadki na Fundusz Pracy 4140 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usug obejmujcych tumaczenia 4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

12 634,00 800,00 1 600,00 250,00 1 000,00 5 824 930,00 5 500,00 2 000,00 2 860 409,00 4 594,70 1 191,30 181 552,00 468 810,00 1 003,17 283,01 76 756,00 162,88 45,94 45 000,00 35 000,00 3 839,25 1 279,75 179 929,00 172 179,00 54 651,00 6 000,00 1 208 633,00 28 500,00 15 000,00 48 500,00 5 500,00 1 000,00

7 265,30 117,01 507,20 113,66 0,00 5 048 824,92 4 198,80 0,00 2 687 013,95

57,51 14,63 31,70 45,46 0,00 86,68 76,34 0,00 93,94 0,00 0,00

12 634,00 800,00 1 600,00 250,00 1 000,00 5 824 930,00 5 500,00 2 000,00 2 860 409,00 4 594,70 1 191,30

7 265,30 117,01 507,20 113,66 0,00 5 048 824,92 4 198,80 0,00 2 687 013,95

57,51 14,63 31,70 45,46 0,00 86,68 76,34 0,00 93,94

4 594,70 100,00 1 191,30 100,00 180 699,15 405 838,05 1 002,98 282,95 66 248,42 162,75 45,91 36 693,00 15 057,50 99,53 86,57 99,98 99,98 86,31 99,92 99,93 81,54 43,02

4 594,70 100,00 1 191,30 100,00 99,53 86,57 99,98 99,98 86,31 99,92 99,93 81,54 43,02

181 552,00 180 699,15 468 810,00 405 838,05 1 003,17 283,01 76 756,00 162,88 45,94 45 000,00 35 000,00 3 839,25 1 279,75 179 929,00 54 651,00 6 000,00 28 500,00 15 000,00 48 500,00 5 500,00 1 000,00 1 002,98 282,95 66 248,42 162,75 45,91 36 693,00 15 057,50

3 839,25 100,00 1 279,75 100,00 92 726,85 144 235,45 42 572,87 2 109,00 964 405,04 27 027,33 11 110,51 40 371,20 4 026,00 0,00 51,54 83,77 77,90 35,15 79,79 94,83 74,07 83,24 73,20 0,00

3 839,25 100,00 1 279,75 100,00 92 726,85 42 572,87 2 109,00 27 027,33 11 110,51 40 371,20 4 026,00 0,00 51,54 83,77 77,90 35,15 79,79 94,83 74,07 83,24 73,20 0,00

172 179,00 144 235,45

1 208 633,00 964 405,04

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 4

4410 Podre subowe krajowe 4420 Podre subowe zagraniczne 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4500 Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego 4580 Pozostae odsetki 4590 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe

53 000,00 6 000,00 29 521,00 74 567,00 735,00 38,00 1 730,00 5 000,00 4 892,00 38 878,00 20 000,00 92 250,00 91 000,00 0,00

40 975,46 4 018,52 24 186,18

77,31 66,98 81,93

53 000,00 6 000,00 29 521,00 74 567,00 735,00 38,00 1 730,00 5 000,00 4 892,00 38 878,00 20 000,00 92 250,00 91 000,00 22 000,00 10 890,00 408,00 67,00 5 400,00 2 605,00 190,00 1 266,00 250,00 604,00 100,00 220,00 21 993,16 407,70 66,16 2 604,62 189,64 1 265,14 249,90 600,00 99,97 99,93 98,75 99,99 99,81 99,93 99,96 99,34 22 000,00 10 890,00 408,00 67,00 5 400,00 2 605,00 190,00 1 266,00 250,00 604,00 100,00 220,00 4 000,00 10 890,00 100,00

40 975,46 4 018,52 24 186,18

77,31 66,98 81,93

74 566,23 100,00 735,00 100,00 38,00 100,00 1 723,00 0,00 359,82 23 397,57 11 384,16 54 653,94 76 054,33 0,00 99,60 0,00 7,36 60,18 56,92 59,25 83,58

74 566,23 100,00 735,00 100,00 38,00 100,00 1 723,00 0,00 359,82 23 397,57 11 384,16 54 653,94 76 054,33 21 993,16 407,70 66,16 2 604,62 189,64 1 265,14 249,90 600,00 99,60 0,00 7,36 60,18 56,92 59,25 83,58 99,97 99,93 98,75 99,99 99,81 99,93 99,96 99,34

10 890,00 100,00

5 400,00 100,00

5 400,00 100,00

4410 Podre subowe krajowe 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 754 75404 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji 3000 Wpaty jednostek na fundusz celowy Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany 136 199,00 4 000,00 132 199,00 25 000,00 10 000,00 10 000,00 122 284,20 2 679,63 119 604,57 21 382,61 9 996,00 9 996,00 89,78 66,99 90,47

100,00 100,00 220,00 100,00 0,00

100,00 100,00 220,00 100,00 89,78 66,99 90,47 99,88 99,96 99,96 2 679,63 7 935 783,44 9 996,00 9 996,00

0,00

136 199,00 122 284,20 132 199,00 119 604,57 99,92 7 945 473,00 10 000,00 10 000,00

85,53 7 920 473,00 7 914 400,83 99,96 99,96 0,00 0,00

Strona 5

75411 3070

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom

0,00

0,00

7 862 973,00 7 856 900,87 255 691,00

99,92 7 862 973,00

7 856 900,87

99,92

255 691,29 100,00

255 691,00 255 691,29 100,00 3 009 100,00 851,91

4050 Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 4070 4080 Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaenie roczne dlaonierzy zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy Uposaenia i wiadczenia pienine wypacane przez okres roku onierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze suby

3 009 852,00 3 009 851,91 100,00 3 009 852,00 135 953,00 221 211,00 34 710,00 130 936,00 202 473,00 858,00 3 450,00 62 667,00 7 434,00 9 321,00 50 542,00 3 826,00 4 093,00 9 291,00 9 801,00 2 704,00 8 665,00 1 791,00 798,00 7 906,00 135 953,25 100,00 221 211,39 100,00 34 710,00 100,00 130 936,20 100,00 202 472,54 100,00 857,52 99,94 3 450,00 100,00 62 666,60 100,00 7 433,77 100,00 9 320,71 100,00 50 541,81 100,00 3 826,42 100,01 4 093,43 100,01 9 291,36 100,00 9 801,30 100,00 2 704,00 100,00 8 665,00 100,00 1 791,48 100,03 797,51 7 905,51 99,94 99,99

135 953,00 135 953,25 100,00 221 211,00 221 211,39 100,00 34 710,00 34 710,00 100,00

4180 Rwnowaniki pieniene i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci 4250 Zakup sprztu i uzbrojenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4480 Podatek od nieruchomoci 4520 Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 75414 2310 Obrona cywilna Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 0,00 0,00

130 936,00 130 936,20 100,00 202 473,00 202 472,54 100,00 858,00 3 450,00 62 667,00 7 434,00 9 321,00 50 542,00 3 826,00 4 093,00 9 291,00 9 801,00 2 704,00 8 665,00 1 791,00 798,00 7 906,00 857,52 99,94 3 450,00 100,00 62 666,60 100,00 7 433,77 100,00 9 320,71 100,00 50 541,81 100,00 3 826,42 100,01 4 093,43 100,01 9 291,36 100,00 9 801,30 100,00 2 704,00 100,00 8 665,00 100,00 1 791,48 100,03 797,51 7 905,51 3 682 927,87 99,94 99,99 99,84

3 689 000,00 3 682 927,87 7 100,00 5 000,00 2 100,00

99,84 3 689 000,00 7 100,00 5 000,00 2 100,00

7 099,96 100,00 4 999,96 100,00 2 100,00 100,00

7 099,96 100,00 4 999,96 100,00 2 100,00 100,00 Strona 6

4270 Zakup usug remontowych Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

75421

Zarzdzanie kryzysowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

15 000,00 3 000,00 170,00 11 830,00 0,00 933 902,00 713 548,00 713 548,00 220 354,00 220 354,00 479 402,00 479 402,00 479 402,00 440 709,00 38 693,00

11 386,61 0,00 138,21 11 248,40 0,00 703 784,20 573 448,29 573 448,29 130 335,91 130 335,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75,91 0,00 81,30 95,08

0,00

0,00

15 000,00 3 000,00 170,00 11 830,00

11 386,61 0,00 138,21 11 248,40

75,91 0,00 81,30 95,08

75478 757 75702

Usuwanie skutkw klsk ywioowych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw 8070 i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego

50 400,00 50 400,00 75,36 80,37 80,37 59,15 59,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,38 96,26 99,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 400,00 100,00 50 400,00 100,00 0,00 0,00

50 400,00 50 400,00

50 400,00 100,00 50 400,00 100,00 75,36 80,37 80,37 59,15 59,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,38 96,26 99,76

933 902,00 703 784,20 713 548,00 573 448,29 713 548,00 573 448,29

75704

Rozliczenie z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 8020 Wypaty z tytuu gwarancji i porcze Rne rozliczenia

0,00

220 354,00 130 335,91 220 354,00 130 335,91

758 75818

0,00 0,00 0,00

479 402,00 479 402,00 479 402,00 440 709,00 38 693,00 19 159 417,36 2 400 282,00 7 293,00 6 400,00 1 593 369,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 849 394,13 2 310 410,91 7 275,33 1 538 202,37

Rezerwy oglne i celowe 4810 Rezerwy, w tym: rezerwa celowa owiatowa rezerwa oglna

801 80102

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3040 Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii

19 159 18 849 394,13 417,36 2 400 282,00 7 293,00 6 400,00 1 593 369,00 123 288,00 273 788,00 44 807,00 2 271,00 48 995,00 2 421,00 92 300,00 2 310 410,91 7 275,33

0,00 0,00

6 400,00 100,00 1 538 202,37 123 277,21 244 974,11 39 568,13 2 270,26 48 992,17 2 403,19 96,54 99,99 89,48 88,31 99,97 99,99 99,26

6 400,00 100,00 96,54 99,99 89,48 88,31 99,97 99,99 99,26

123 288,00 123 277,21 273 788,00 244 974,11 44 807,00 2 271,00 48 995,00 2 421,00 92 300,00 39 568,13 2 270,26 48 992,17 2 403,19

92 299,41 100,00

92 299,41 100,00

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 7

4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe

8 030,00 2 055,00 78 896,00 700,00 2 420,00 3 470,00 3 187,00 1 815,00 2 244,00 92 050,00 2 570,00 1 700,00 6 213,00 2 679 456,00 24 863,00 1 882 658,00 146 284,00 309 186,00 49 037,00 42 218,00 3 000,00 77 709,00 11 000,00 500,00 28 600,00 1 400,00 1 150,00 500,00 97 851,00 500,00

8 023,06 78 466,96 696,00 2 418,03 3 460,42 3 186,56 1 738,53 92 040,65

99,91 99,46 99,43 99,92 99,72 99,99 95,79 99,99

8 030,00 2 055,00 78 896,00 700,00 2 420,00 3 470,00 3 187,00 1 815,00 2 244,00 92 050,00 2 570,00 1 700,00 6 213,00 0,00 0,00 2 679 456,00 24 863,00 1 882 658,00

8 023,06 78 466,96 696,00 2 418,03 3 460,42 3 186,56 1 738,53 92 040,65

99,91 99,46 99,43 99,92 99,72 99,99 95,79 99,99

2 055,00 100,00

2 055,00 100,00

4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80111 Gimnazja specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

2 244,00 100,00 2 570,00 100,00 1 679,46 6 170,06 2 662 998,12 24 861,62 1 873 283,40 146 141,51 302 782,66 48 687,32 2 988,67 98,79 99,31 99,39 99,99 99,50 99,90 97,93 99,29 99,62

2 244,00 100,00 2 570,00 100,00 1 679,46 6 170,06 2 662 998,12 24 861,62 1 873 283,40 98,79 99,31 99,39 99,99 99,50 99,90 97,93 99,29 99,62

146 284,00 146 141,51 309 186,00 302 782,66 49 037,00 42 218,00 3 000,00 77 709,00 11 000,00 500,00 28 600,00 1 400,00 1 150,00 500,00 97 851,00 500,00 48 687,32 2 988,67

42 218,00 100,00 77 709,00 100,00 11 000,00 100,00 500,00 100,00 28 554,32 1 302,96 1 146,06 474,80 99,84 93,07 99,66 94,96

42 218,00 100,00 77 709,00 100,00 11 000,00 100,00 500,00 100,00 28 554,32 1 302,96 1 146,06 474,80 99,84 93,07 99,66 94,96

97 850,45 100,00 500,00 100,00

97 850,45 100,00 500,00 100,00

Strona 8

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80120 Licea oglnoksztacce 2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty 2590 prowadzonej przez osob prawn inn ni jednosrka samorzdu terytorialnego lub przez osob fizyczn 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4140 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4420 Podre subowe zagraniczne 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

3 000,00 4 413 395,00 104 160,00 459 264,00 7 545,00 2 522 694,00 182 857,00 399 089,00 63 782,00 1 175,00 6 075,00 32 463,00 6 421,00 212 297,00 7 894,00 5 697,00 167 960,00 2 253,00 3 401,00 4 622,00 9 937,00 5 388,00 8 296,00 156 946,00 3 213,00 77,00 3 907,00 7 628,00 11 030,00 17 324,00

2 997,35 4 335 462,54 83 780,00 439 296,00 7 543,24 2 492 223,52 178 881,39 397 347,53 62 998,42 1 011,00 32 430,17 6 418,64

99,91 98,23 80,43 95,65 99,98 98,79 97,83 99,56 98,77 86,04 99,90 99,96 0,00 0,00

3 000,00 4 413 395,00 104 160,00

2 997,35 4 335 462,54 83 780,00

99,91 98,23 80,43 95,65 99,98 98,79 97,83 99,56 98,77 86,04 99,90 99,96

459 264,00 439 296,00 7 545,00 2 522 694,00 7 543,24 2 492 223,52

182 857,00 178 881,39 399 089,00 397 347,53 63 782,00 1 175,00 6 075,00 32 463,00 6 421,00 7 894,00 5 697,00 2 253,00 3 401,00 4 622,00 9 937,00 5 388,00 8 296,00 3 213,00 77,00 3 907,00 7 628,00 11 030,00 17 324,00 62 998,42 1 011,00 32 430,17 6 418,64

6 075,00 100,00

6 075,00 100,00

212 297,00 100,00 7 893,64 100,00 5 697,00 100,00 167 960,00 100,00 1 987,91 3 400,65 4 621,08 9 911,81 5 387,42 8 295,40 88,23 99,99 99,98 99,75 99,99 99,99

212 297,00 212 297,00 100,00 7 893,64 100,00 5 697,00 100,00 1 987,91 3 400,65 4 621,08 9 911,81 5 387,42 8 295,40 88,23 99,99 99,98 99,75 99,99 99,99

167 960,00 167 960,00 100,00

156 945,02 100,00 3 213,00 100,00 0,00 3 867,86 7 626,69 11 029,15 0,00 99,00 99,98 99,99

156 946,00 156 945,02 100,00 3 213,00 100,00 0,00 3 867,86 7 626,69 11 029,15 0,00 99,00 99,98 99,99

17 324,00 100,00

17 324,00 100,00 Strona 9

80123

Licea profilowane 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

558 999,00 180,00 376 574,00 23 911,00 60 160,00 9 172,00 11 000,00 3 000,00 25 800,00 5 000,00 205,00 8 700,00 1 900,00 1 100,00 2 300,00 1 000,00 1 000,00 24 997,00 500,00 1 000,00 1 500,00 6 770 376,00 15 120,00 11 816,00 4 433 437,00 337 560,00 724 839,00 114 378,00 28 446,00 31 600,00 116 607,00

556 313,77 376 528,45 59 659,28 9 083,36 10 988,73 2 988,34

99,52 99,99 99,17 99,03 99,90 99,61

0,00

0,00

558 999,00 556 313,77 180,00 23 911,00 60 160,00 9 172,00 11 000,00 3 000,00 25 800,00 5 000,00 205,00 8 700,00 1 900,00 1 100,00 2 300,00 1 000,00 1 000,00 24 997,00 500,00 1 000,00 1 500,00 376 574,00 376 528,45 59 659,28 9 083,36 10 988,73 2 988,34

99,52 99,99 99,17 99,03 99,90 99,61

180,00 100,00 23 911,00 100,00

180,00 100,00 23 911,00 100,00

25 800,00 100,00 5 000,00 100,00 205,00 100,00 8 444,57 1 360,97 945,63 1 696,50 832,94 965,00 227,00 97,06 71,63 85,97 73,76 83,29 96,50 45,40

25 800,00 100,00 5 000,00 100,00 205,00 100,00 8 444,57 1 360,97 945,63 1 696,50 832,94 965,00 227,00 97,06 71,63 85,97 73,76 83,29 96,50 45,40

24 997,00 100,00

24 997,00 100,00

1 000,00 100,00 1 500,00 100,00 6 675 512,52 8 960,00 11 699,87 4 407 019,12 337 316,14 713 318,25 110 361,50 28 408,00 10 400,00 116 165,64 98,60 59,26 99,02 99,40 99,93 98,41 96,49 99,87 32,91 99,62 0,00 0,00

1 000,00 100,00 1 500,00 100,00 6 675 512,52 8 960,00 11 699,87 4 407 019,12 98,60 59,26 99,02 99,40 99,93 98,41 96,49 99,87 32,91 99,62

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80130 Szkoy zawodowe 2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4140 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia

6 770 376,00 15 120,00 11 816,00 4 433 437,00

337 560,00 337 316,14 724 839,00 713 318,25 114 378,00 110 361,50 28 446,00 31 600,00 28 408,00 10 400,00

116 607,00 116 165,64

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 10

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

21 572,00 336 497,00 120 332,00 2 265,00 63 929,00 6 482,00 2 972,00 12 100,00 3 966,00 4 901,00 275 615,00 104,00 6 702,00 2 000,00 20 775,00 71 696,00 4 665,00 1 864 907,00 13 414,00 1 277 512,00 98 550,00 209 378,00 33 727,00 33 113,00 2 600,00 103 490,00 1 500,00 1 000,00 22 310,00 1 000,00 1 000,00

21 534,58 329 569,36 120 279,75 61 956,93 6 033,68 2 910,30 11 883,34 3 487,46 4 800,21 274 689,29 6 386,37 1 991,93 20 757,80 58 700,00 4 514,00 1 864 033,65 13 412,89 1 276 989,05 98 541,13 209 326,80 33 529,04 2 539,46

99,83 97,94 99,96 96,92 93,08 97,92 98,21 87,93 97,94 99,66 95,29 99,60 99,92 81,87 96,76 99,95 99,99 99,96 99,99 99,98 99,41 97,67 0,00 0,00

21 572,00

21 534,58

99,83 97,94 99,96 96,92 93,08 97,92 98,21 87,93 97,94 99,66 95,29 99,60 99,92 81,87 96,76 99,95 99,99 99,96 99,99 99,98 99,41 97,67

336 497,00 329 569,36 120 332,00 120 279,75 2 265,00 63 929,00 6 482,00 2 972,00 12 100,00 3 966,00 4 901,00 104,00 6 702,00 2 000,00 20 775,00 71 696,00 4 665,00 1 864 907,00 13 414,00 1 277 512,00 98 550,00 33 727,00 33 113,00 2 600,00 1 500,00 1 000,00 22 310,00 1 000,00 1 000,00 61 956,93 6 033,68 2 910,30 11 883,34 3 487,46 4 800,21

2 265,00 100,00

2 265,00 100,00

275 615,00 274 689,29 6 386,37 1 991,93 20 757,80 58 700,00 4 514,00 1 864 033,65 13 412,89 1 276 989,05 98 541,13 33 529,04 2 539,46

104,00 100,00

104,00 100,00

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 80134 Szkoy zawodowe specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe

209 378,00 209 326,80

33 112,99 100,00 103 490,00 100,00 1 500,00 100,00 1 000,00 100,00 22 308,13 981,96 99,99 98,20

33 112,99 100,00

103 490,00 103 490,00 100,00 1 500,00 100,00 1 000,00 100,00 22 308,13 981,96 99,99 98,20

1 000,00 100,00

1 000,00 100,00

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 11

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80195 Pozostaa dziaalno 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4128 Skadki na Fundusz Pracy 4129 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiaw i wyposaenia 4218 Zakup materiaw i wyposaenia 4219 Zakup materiaw i wyposaenia 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

61 983,00 530,00 550,00 3 250,00 134 683,00 680,00 111,00 4 446,00 15 718,00 13 048,00 30 199,00 10 967,00 55 504,00 1 400,00 2 610,00 337 319,36 1 761,00 11 602,00 2 042,00 6 181,05 1 090,78 335,00 996,51 175,86 9 076,00 70 175,84 12 383,96 3 200,00 1 563,66 275,94 3 989,05 703,95

61 981,12 100,00 530,00 100,00 541,08 98,38

61 983,00 530,00 550,00 3 250,00 0,00 0,00 680,00 111,00 4 446,00 15 718,00 13 048,00 30 199,00 10 967,00 55 504,00 1 400,00 2 610,00 0,00 0,00 1 761,00 11 602,00 2 042,00 6 181,05 1 090,78 335,00 996,51 175,86 9 076,00 70 175,84 12 383,96 3 200,00 1 563,66 275,94 3 989,05 703,95

61 981,12 100,00 530,00 100,00 541,08 98,38

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80146

3 250,00 100,00 128 702,09 679,38 110,26 4 434,00 15 001,97 12 654,44 28 279,66 8 497,44 55 080,35 1 393,77 2 570,82 315 960,53 11 583,75 2 023,63 6 180,72 1 090,64 314,94 993,61 175,30 7 922,00 70 157,47 12 380,72 3 158,00 1 530,09 270,02 3 878,89 684,50 95,56 99,91 99,33 99,73 95,44 96,98 93,64 77,48 99,24 99,56 98,50 93,67 99,84 99,10 99,99 99,99 94,01 99,71 99,68 87,29 99,97 99,97 98,69 97,85 97,85 97,24 97,24

3 250,00 100,00 95,56 99,91 99,33 99,73 95,44 96,98 93,64 77,48 99,24 99,56 98,50 93,67 99,84 99,10 99,99 99,99 94,01 99,71 99,68 87,29 99,97 99,97 98,69 97,85 97,85 97,24 97,24 679,38 110,26 4 434,00 15 001,97 12 654,44 28 279,66 8 497,44 55 080,35 1 393,77 2 570,82

134 683,00 128 702,09

337 319,36 315 960,53 11 583,75 2 023,63 6 180,72 1 090,64 314,94 993,61 175,30 7 922,00 70 157,47 12 380,72 3 158,00 1 530,09 270,02 3 878,89 684,50

1 761,00 100,00

1 761,00 100,00

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 12

4300 Zakup usug pozostaych 4307 Zakup usug pozostaych 4308 Zakup usug pozostaych 4309 Zakup usug pozostaych 4427 Podre subowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4748 4749 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

85 750,00 12 892,40 30 217,50 5 332,50 6 436,96 66 744,00 759,39 134,01 2 975,00 525,00 630 758,00 630 758,00 472 500,00 157 500,00 758,00 236 145,00 236 145,00 2 700,00 10 000,00 129 520,00 93 925,00 0,00

81 561,00 5 795,91 28 392,33 5 010,40 0,00

95,11 44,96 93,96 93,96 0,00

85 750,00 12 892,40 30 217,50 5 332,50 6 436,96 66 744,00 759,39 134,01 2 975,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 561,00 5 795,91 28 392,33 5 010,40 0,00

95,11 44,96 93,96 93,96 0,00

66 744,00 100,00 757,91 133,75 2 940,95 519,00 539 407,62 539 407,62 403 987,50 134 662,50 757,62 116 369,40 116 369,40 2 675,00 99,81 99,81 98,86 98,86 85,52 85,52 85,50 85,50 99,95 49,28 1 315 158,00 1 312 740,47 49,28 99,07 0,00 0,00

66 744,00 100,00 757,91 133,75 2 940,95 519,00 99,81 99,81 98,86 98,86 85,52 85,52 85,50 85,50 99,95 92,12 49,28 99,07

4758 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4759 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 803 80309 Szkolnictwo wysze Pomoc materialna dla studentw i doktorantw 3218 Stypendia i zasiki dla studentw 3219 Stypendia i zasiki dla studentw 4300 Zakup usug pozostaych 851 85111 Ochrona zdrowia Szpitale oglne Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publiucznego zakadu 2560 opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego 4300 Zakup usug pozostaych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw 6220 realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 85156 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 4580 Pozostae odsetki 852 85201 Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo - wychowawcze

630 758,00 539 407,62 630 758,00 539 407,62 472 500,00 403 987,50 157 500,00 134 662,50 758,00 99,82 1 551 303,00 757,62 1 429 109,87

236 145,00 116 369,40 2 700,00 10 000,00 129 520,00 93 925,00 2 675,00

10 000,00 100,00 9 769,40 7,54

10 000,00 100,00 9 769,40 7,54

93 925,00 100,00 0,00 1 315 158,00 1 312 740,47 1 312 365,00 1 309 947,47 2 793,00

93 925,00 100,00 1 312 740,47 1 309 947,47 17 921 305,74 1 596 754,38 99,82 99,82

99,82 1 315 158,00 99,82 1 312 365,00 2 793,00 18 090 810,27 1 622 828,00

2 793,00 100,00 0,00 0,00

2 793,00 100,00 99,06 98,39

18 090 17 921 305,74 810,27 1 622 828,00 1 596 754,38

99,06 98,39

0,00 0,00

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 13

2310 2320

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

31 371,00 210 587,00 37 700,00 134 205,00 687 698,00 47 853,00 116 831,00 18 154,00 1 050,00 88 195,00 56 566,00 4 500,00 4 082,00 21 081,00 24 000,00 1 422,00 79 076,00 707,00 8 540,00 4 414,00 4 197,00 36 888,00 455,00 182,00 850,00 554,00 1 670,00

20 983,16 197 170,50

66,89 93,63

31 371,00

20 983,16

66,89 93,63

210 587,00 197 170,50 37 700,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3110 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci 4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 85202 Domy pomocy spoecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

37 699,78 100,00 133 708,66 99,63 687 674,24 100,00 47 852,16 100,00 116 822,00 18 142,82 88 190,05 99,99 99,94 99,99

37 699,78 100,00 99,63

134 205,00 133 708,66 47 853,00 18 154,00 1 050,00 88 195,00 56 566,00 4 500,00 4 082,00 21 081,00 24 000,00 1 422,00 79 076,00 707,00 8 540,00 4 414,00 4 197,00 36 888,00 455,00 182,00 850,00 554,00 1 670,00 0,00 0,00 14 641 827,91 45 710,00 7 774 887,00

687 698,00 687 674,24 100,00 47 852,16 100,00 99,99 99,94 99,99 18 142,82 88 190,05 116 831,00 116 822,00

1 050,00 100,00 56 566,49 100,00 4 500,49 100,01 4 081,87 100,00 21 046,35 99,84 23 999,76 100,00 1 422,00 100,00 77 574,83 706,68 4 238,63 4 196,67 36 886,14 450,11 98,10 99,95 96,03 99,99 99,99 98,93

1 050,00 100,00 56 566,49 100,00 4 500,49 100,01 4 081,87 100,00 21 046,35 99,84 23 999,76 100,00 1 422,00 100,00 77 574,83 706,68 4 238,63 4 196,67 36 886,14 450,11 98,10 99,95 96,03 99,99 99,99 98,93

8 539,87 100,00

8 539,87 100,00

182,10 100,05 850,00 100,00 549,45 1 669,57 99,18 99,97 99,09 99,64 99,79

182,10 100,05 850,00 100,00 549,45 1 669,57 14 508 997,62 45 547,15 7 758 658,76 99,18 99,97 99,09 99,64 99,79

14 641 14 508 997,62 827,91 45 710,00 7 774 887,00 45 547,15 7 758 658,76

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 14

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4217 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci 4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4307 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4357 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podre subowe krajowe 4427 Podre subowe zagraniczne 4430 Rne opaty i skadki 4437 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4500 Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego 4520 Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego 4530 Podatek od towarw i usug (VAT) 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4989 Zwroty dotyczce rozlicze z Komisj Europejsk Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

561 768,00 1 286 867,00 188 101,00 56 188,00 551 100,00 1 408,00 1 497 241,00 164 824,00 1 275 294,00 68 987,00 14 510,00 383 734,00 8 000,00 6 317,00 1 000,00 8 048,00 27 359,00 1 768,00 1 463,00 11 200,00 18 613,00 200,00 342 239,00 58 161,00 4 208,00 105 842,00 1 100,00 13 276,00 4 163,00 23 240,00 1 829,91

561 765,96 100,00 1 259 124,75 187 264,93 55 792,00 504 975,33 0,00 1 493 601,87 161 313,48 1 253 986,30 65 720,77 14 245,00 382 207,65 7 918,36 6 316,22 0,00 25 779,37 1 318,31 1 254,81 9 474,10 17 925,70 63,00 97,84 99,56 99,30 91,63 0,00 99,76 97,87 98,33 95,27 98,17 99,60 98,98 99,99 0,00 94,23 74,57 85,77 84,59 96,31 31,50

561 768,00 561 765,96 100,00 1 286 867,00 1 259 124,75 55 792,00 0,00 1 493 601,87 1 253 986,30 65 720,77 14 245,00 7 918,36 6 316,22 0,00 25 779,37 1 318,31 1 254,81 9 474,10 17 925,70 63,00 97,84 99,56 99,30 91,63 0,00 99,76 97,87 98,33 95,27 98,17 99,60 98,98 99,99 0,00 94,23 74,57 85,77 84,59 96,31 31,50

188 101,00 187 264,93 56 188,00 1 408,00 1 497 241,00 551 100,00 504 975,33

164 824,00 161 313,48 1 275 294,00 68 987,00 14 510,00 8 000,00 6 317,00 1 000,00 8 048,00 27 359,00 1 768,00 1 463,00 11 200,00 18 613,00 200,00 58 161,00 4 208,00 1 100,00 13 276,00 4 163,00 23 240,00 1 829,91

383 734,00 382 207,65

8 047,69 100,00

8 047,69 100,00

342 237,33 100,00 58 161,00 100,00 4 208,00 100,00 105 840,39 100,00 1 091,97 13 205,60 4 158,07 22 782,04 1 829,52 99,27 99,47 99,88 98,03 99,98

342 239,00 342 237,33 100,00 58 161,00 100,00 4 208,00 100,00 1 091,97 13 205,60 4 158,07 22 782,04 1 829,52 99,27 99,47 99,88 98,03 99,98

105 842,00 105 840,39 100,00

Strona 15

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 85204 2310 2320 Rodziny zastpcze Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

109 197,00 23 985,00 1 047 242,00 11 858,00 85 979,00 936 881,00 1 504,00 259,00 10 541,00 220,00 766 891,36 414,00 22,00 1 200,00 273 741,00 79 494,68 4 208,56 18 954,00 2 790,79 147,75 44 534,00 12 243,82 648,20 6 699,00 1 958,57 103,68 10 924,00 414,62 21,95 21 313,00

109 196,99 100,00 23 985,20 100,00 1 037 341,37 7 905,60 80 559,01 936 354,61 1 503,11 258,24 99,05 66,67 93,70 99,94 99,94 99,71 0,00 0,00

109 197,00 109 196,99 100,00 23 985,00 1 047 242,00 11 858,00 85 979,00 23 985,20 100,00 1 037 341,37 7 905,60 80 559,01 99,05 66,67 93,70 99,94 99,94 99,71

3110 wiadczenia spoeczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usug pozostaych 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 2918 w nadmiernej wysokoci 2919 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

936 881,00 936 354,61 1 504,00 259,00 10 541,00 220,00 0,00 0,00 1 503,11 258,24

10 540,80 100,00 220,00 100,00 766 195,07 413,18 21,87 99,91 99,80 99,41

10 540,80 100,00 220,00 100,00 99,91 99,80 99,41

766 891,36 766 195,07 414,00 22,00 1 200,00 79 494,68 4 208,56 18 954,00 2 790,79 147,75 44 534,00 12 243,82 648,20 6 699,00 1 958,57 103,68 10 924,00 414,62 21,95 21 313,00 413,18 21,87

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4128 Skadki na Fundusz Pracy 4129 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

1 199,98 100,00 273 528,38 79 206,89 4 193,32 99,92 99,64 99,64

1 199,98 100,00 99,92 99,64 99,64 79 206,89 4 193,32

273 741,00 273 528,38

18 953,84 100,00 2 790,79 100,00 147,75 100,00 44 533,45 100,00 12 177,00 644,67 1 935,85 102,46 10 923,43 99,45 99,46 98,84 98,82 99,99

18 953,84 100,00 2 790,79 100,00 147,75 100,00 44 533,45 100,00 12 177,00 644,67 1 935,85 102,46 10 923,43 99,45 99,46 98,84 98,82 99,99

6 698,91 100,00

6 698,91 100,00

414,62 100,00 21,95 100,00 21 312,81 100,00

414,62 100,00 21,95 100,00 21 312,81 100,00 Strona 16

4218 Zakup materiaw i wyposaenia 4219 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4268 Zakup energii 4269 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4278 Zakup usug remontowych 4279 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4308 Zakup usug pozostaych 4309 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4358 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4359 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4378 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4448 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4449 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4568 4569 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

12 253,99 648,74 19 657,00 2 367,99 125,36 24 755,00 33 226,77 1 759,06 490,00 11 000,00 130 267,60 6 896,52 500,00 163,35 8,65 1 050,00 510,00 5 095,62 269,77 10 000,00 10 521,00 1 899,52 100,56 40,00 3,00 4 370,00 1 100,00 364,98 19,32 6 909,00

12 253,99 100,00 648,74 100,00 19 656,96 100,00 2 367,99 100,00 125,36 100,00 24 754,14 100,00 33 177,87 1 756,48 10 999,27 99,85 99,85 99,99

12 253,99 648,74 19 657,00 2 367,99 125,36 24 755,00 33 226,77 1 759,06 490,00 11 000,00 6 896,52 500,00 163,35 8,65 1 050,00 510,00 5 095,62 269,77 10 000,00 10 521,00 1 899,52 100,56 40,00 3,00 4 370,00 1 100,00 364,98 19,32 6 909,00

12 253,99 100,00 648,74 100,00 19 656,96 100,00 2 367,99 100,00 125,36 100,00 24 754,14 100,00 33 177,87 1 756,48 10 999,27 99,85 99,85 99,99

490,00 100,00 130 267,60 100,00 6 896,52 100,00 500,00 100,00 163,35 100,00 8,65 100,00 1 041,11 507,56 99,15 99,52

490,00 100,00

130 267,60 130 267,60 100,00 6 896,52 100,00 500,00 100,00 163,35 100,00 8,65 100,00 1 041,11 507,56 99,15 99,52

5 095,62 100,00 269,77 100,00 9 985,42 10 520,42 99,85 99,99

5 095,62 100,00 269,77 100,00 9 985,42 10 520,42 99,85 99,99

1 899,52 100,00 100,56 100,00 39,92 2,11 99,80 70,33

1 899,52 100,00 100,56 100,00 39,92 2,11 99,80 70,33

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 4748 4749

4 370,00 100,00 1 097,79 99,80

4 370,00 100,00 1 097,79 99,80

364,98 100,00 19,32 100,00 6 907,96 99,98

364,98 100,00 19,32 100,00 6 907,96 99,98

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 17

4758 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4759 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 85295 Pozostaa dziaalno 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 853 85311 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacja podmiotowa z budetu dla pozostaych jednostek sektora finansw 2570 publicznych 85321 2320 85333 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Powiatowe urzdy pracy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3118 wiadczenia spoeczne 3119 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4128 Skadki na Fundusz Pracy 4129 Skadki na Fundusz Pracy 4140 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia

650,50 34,44 5 473,00 5 473,00 6 548,00 6 548,00 3 834 201,82 82 200,00 82 200,00 95 268,00 95 268,00 3 656 733,82 998,00 525 368,00 92 712,00 1 106 067,00 99 921,00 17 179,00 80 102,00 4 640,00 798,00 182 257,00 154 029,80 27 112,20 28 655,00 2 559,77 443,05 2 139,00 43 809,00

650,50 100,00 34,44 100,00 5 469,30 5 469,30 99,93 99,93 0,00 0,00 0,00 0,00

650,50 34,44 5 473,00 5 473,00 6 548,00 6 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 834 201,82 82 200,00 82 200,00 0,00 0,00 95 268,00 95 268,00 0,00 0,00 3 656 733,82 998,00 92 712,00 1 106 067,00 99 921,00 17 179,00 80 102,00 4 640,00 798,00

650,50 100,00 34,44 100,00 5 469,30 5 469,30 99,93 99,93

6 548,00 100,00 6 548,00 100,00 3 760 831,97 81 010,92 81 010,92 98,09 98,55 98,55

6 548,00 100,00 6 548,00 100,00 3 760 831,97 81 010,92 81 010,92 98,09 98,55 98,55

95 267,43 100,00 95 267,43 100,00 3 584 553,62 997,75 515 208,46 90 919,14 1 088 167,00 99 261,12 16 869,57 4 391,81 755,04 179 553,83 150 913,59 26 527,04 28 122,11 2 451,19 415,59 98,03 99,97 98,07 98,07 98,38 99,34 98,20 94,65 94,62 98,52 97,98 97,84 98,14 95,76 93,80

95 267,43 100,00 95 267,43 100,00 3 584 553,62 997,75 90 919,14 1 088 167,00 99 261,12 16 869,57 4 391,81 755,04 98,03 99,97 98,07 98,07 98,38 99,34 98,20 94,65 94,62 98,52 97,98 97,84 98,14 95,76 93,80

525 368,00 515 208,46

80 101,22 100,00

80 101,22 100,00

182 257,00 179 553,83 154 029,80 150 913,59 27 112,20 28 655,00 2 559,77 443,05 2 139,00 43 809,00 26 527,04 28 122,11 2 451,19 415,59

2 139,00 100,00 43 808,05 100,00

2 139,00 100,00 43 808,05 100,00

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 18

4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4308 Zakup usug pozostaych 4309 Zakup usug pozostaych 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe

50 506,00 2 667,00 175,00 38 430,00 63 342,00 11 178,00 2 566,00 13 829,00 67 703,00 780,00 4 129,00 35 918,00 4 300,00 739,00 4 692,00 986 990,00 8 420 125,00 3 909 459,00 10 120,00 2 448 869,00 184 010,00 402 825,00 64 198,00 6 300,00 58 000,00 122 500,00 1 080,00 1 000,00 280 800,00 18 600,00 3 800,00

50 505,76 100,00 2 666,22 37 732,41 35 329,62 6 234,64 99,97 98,18 55,78 55,78 175,00 100,00

50 506,00 2 667,00 175,00 38 430,00 63 342,00 11 178,00 2 566,00 13 829,00 67 703,00 780,00 4 129,00 35 918,00 4 300,00 739,00 4 692,00

50 505,76 100,00 2 666,22 37 732,41 35 329,62 6 234,64 99,97 98,18 55,78 55,78 175,00 100,00

2 566,00 100,00 13 828,90 100,00 67 703,00 100,00 779,85 4 128,40 99,98 99,99

2 566,00 100,00 13 828,90 100,00 67 703,00 100,00 779,85 4 128,40 99,98 99,99

4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4448 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4449 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 854 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolno - wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci 4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

35 918,00 100,00 4 300,00 100,00 739,00 100,00 4 691,24 986 654,07 8 339 802,19 3 878 199,75 9 625,17 2 439 728,98 99,98 99,97 99,05 99,20 95,11 99,63 0,00 0,00 0,00 0,00

35 918,00 100,00 4 300,00 100,00 739,00 100,00 4 691,24 8 339 802,19 3 878 199,75 9 625,17 2 439 728,98 99,98 99,97 99,05 99,20 95,11 99,63

986 990,00 986 654,07 8 420 125,00 3 909 459,00 10 120,00 2 448 869,00

184 006,75 100,00 388 073,42 62 593,33 57 793,17 119 067,33 1 079,31 984,57 280 611,12 3 327,00 96,34 97,50 99,64 97,20 99,94 98,46 99,93 87,55

184 010,00 184 006,75 100,00 402 825,00 388 073,42 64 198,00 6 300,00 58 000,00 1 080,00 1 000,00 18 600,00 3 800,00 62 593,33 57 793,17 1 079,31 984,57 96,34 97,50 99,64 97,20 99,94 98,46 99,93 87,55

6 300,00 100,00

6 300,00 100,00

122 500,00 119 067,33

280 800,00 280 611,12 3 327,00

18 600,00 100,00

18 600,00 100,00

Strona 19

4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4520 Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Poradnie psychologiczno - padagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe

145 500,00 1 310,00 3 000,00 8 200,00 3 310,00 16 800,00 119 037,00 1 200,00 1 000,00 1 000,00 7 000,00 987 659,00 2 100,00 641 270,00 43 198,00 104 812,00 16 559,00 4 636,00 25 038,00 2 650,00 43 693,00 1 000,00 6 450,00 1 430,00 1 821,00 1 690,00 35 500,00 7 100,00 1 115,00 38 017,00 1 580,00 1 500,00

145 472,85 1 302,96 2 575,90 7 754,83 16 793,00

99,98 99,46 85,86 94,57 99,96

145 500,00 145 472,85 1 310,00 3 000,00 8 200,00 3 310,00 16 800,00 1 200,00 1 000,00 1 000,00 7 000,00 0,00 0,00 2 100,00 43 198,00 104 812,00 16 559,00 4 636,00 25 038,00 2 650,00 43 693,00 1 000,00 6 450,00 1 430,00 1 821,00 1 690,00 35 500,00 7 100,00 1 115,00 38 017,00 1 580,00 1 500,00 1 302,96 2 575,90 7 754,83 16 793,00

99,98 99,46 85,86 94,57 99,96

3 310,00 100,00 119 035,82 100,00 1 200,00 100,00 1 000,00 100,00 967,11 6 997,13 942 961,99 2 094,02 607 740,18 43 191,22 95 083,26 15 195,05 4 635,08 25 023,99 2 645,52 43 687,81 6 441,17 1 426,18 1 820,53 96,71 99,96 95,47 99,72 94,77 99,98 90,72 91,76 99,98 99,94 99,83 99,99 99,86 99,73 99,97

3 310,00 100,00

119 037,00 119 035,82 100,00 1 200,00 100,00 1 000,00 100,00 967,11 6 997,13 2 094,02 43 191,22 95 083,26 15 195,05 4 635,08 25 023,99 2 645,52 43 687,81 6 441,17 1 426,18 1 820,53 96,71 99,96 95,47 99,72 94,77 99,98 90,72 91,76 99,98 99,94 99,83 99,99 99,86 99,73 99,97

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 85406

987 659,00 942 961,99 641 270,00 607 740,18

1 000,00 100,00

1 000,00 100,00

1 689,94 100,00 35 486,37 7 099,18 99,96 99,99

1 689,94 100,00 35 486,37 7 099,18 99,96 99,99

4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze

1 115,00 100,00 38 017,00 100,00 1 578,00 1 494,00 99,87 99,60

1 115,00 100,00 38 017,00 100,00 1 578,00 1 494,00 99,87 99,60

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 20

kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 85410 Internaty i bursy szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniw 3240 Stypendia dla uczniw 3248 Stypendia dla uczniw 3249 Stypendia dla uczniw 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usug pozostaych 85420 Modzieowe orodki wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3110 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci 4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 6 500,00 190 398,00 314,00 119 387,00 8 367,00 19 081,00 3 619,00 11 577,00 16 775,00 5 000,00 135,00 6 143,00 51 500,00 28 219,00 18 360,00 3 240,00 765,00 135,00 781,00 3 121 179,00 77 730,00 1 240,00 1 691 578,00 122 134,00 291 181,00 46 149,00 29 969,00 299 226,00 150 000,00 4 500,00 51 700,00 6 498,49 189 036,95 313,32 118 843,26 18 897,62 2 985,75 99,98 99,29 99,78 99,54 99,04 82,50 0,00 0,00 6 500,00 314,00 8 367,00 19 081,00 3 619,00 11 577,00 16 775,00 5 000,00 135,00 6 143,00 0,00 0,00 51 500,00 28 219,00 18 360,00 3 240,00 765,00 135,00 781,00 0,00 0,00 3 121 179,00 77 730,00 1 240,00 1 691 578,00 6 498,49 313,32 99,98 99,29 99,78 99,54 99,04 82,50 190 398,00 189 036,95 119 387,00 118 843,26 18 897,62 2 985,75

8 367,00 100,00

8 367,00 100,00

11 577,00 100,00 16 775,00 100,00 5 000,00 100,00 135,00 100,00 6 143,00 100,00 51 274,80 99,56 28 219,00 100,00 18 360,00 100,00 3 240,00 100,00 573,75 101,25 780,80 3 118 398,70 75,00 75,00 99,97 99,91

11 577,00 100,00 16 775,00 100,00 5 000,00 100,00 135,00 100,00 6 143,00 100,00 51 274,80 99,56 28 219,00 100,00 18 360,00 100,00 3 240,00 100,00 573,75 101,25 780,80 3 118 398,70 1 230,30 1 691 476,07 75,00 75,00 99,97 99,91

77 729,37 100,00 1 230,30 1 691 476,07 99,22 99,99

77 729,37 100,00 99,22 99,99

122 133,19 100,00 291 143,74 99,99 46 146,90 100,00 29 968,40 100,00 298 083,31 4 499,37 50 981,35 99,62 99,99 98,61 149 996,48 100,00

122 134,00 122 133,19 100,00 291 181,00 291 143,74 46 149,00 29 969,00 99,99 46 146,90 100,00 29 968,40 100,00 99,62 99,99 98,61

299 226,00 298 083,31 4 500,00 51 700,00 4 499,37 50 981,35

150 000,00 149 996,48 100,00

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 21

4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 85495 Pozostaa dziaalno 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 921 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na 2310 podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych 92195 Pozostaa dziaalno Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na 2310 podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 926 92601 Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno 6050 Zakup materiaw i wyposaenia Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

26 616,00 171 476,00 2 430,00 45 006,00 2 400,00 1 460,00 1 000,00 5 519,00 85 765,00 2 900,00 1 346,00 9 854,00 159 930,00 663,00 159 267,00 288 000,00 150 000,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 128 000,00 11 000,00 2 000,00 37 000,00 78 000,00 1 712 630,00 1 682 630,00 1 682 630,00

26 613,50 171 359,18 2 429,40 45 003,03 1 458,30 780,36

99,99 99,93 99,98 99,99 99,88 78,04

26 616,00 2 430,00 45 006,00 2 400,00 1 460,00 1 000,00 5 519,00 85 765,00 2 900,00 1 346,00 9 854,00 0,00 0,00 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 613,50 2 429,40 45 003,03 1 458,30 780,36

99,99 99,93 99,98 99,99 99,88 78,04

171 476,00 171 359,18

2 400,00 100,00

2 400,00 100,00

5 519,00 100,00 85 765,00 100,00 2 542,00 1 343,56 9 796,89 87,66 99,82 99,42

5 519,00 100,00 85 765,00 100,00 2 542,00 1 343,56 9 796,89 87,66 99,82 99,42

159 930,00 100,00 663,00 100,00 159 267,00 100,00 273 346,22 94,91 150 000,00 100,00 150 000,00 100,00 10 000,00 100,00 10 000,00 100,00 113 346,22 88,55

159 930,00 159 930,00 100,00 663,00 100,00 94,91 159 267,00 159 267,00 100,00 288 000,00 273 346,22 150 000,00 150 000,00 100,00 150 000,00 150 000,00 100,00

0,00

0,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00 100,00 10 000,00 100,00 88,55

0,00

0,00

128 000,00 113 346,22 11 000,00 2 000,00 37 000,00 78 000,00

11 000,00 100,00 1 500,00 26 789,29 74 056,93 1 598 939,58 1 570 623,56 1 570 623,56 75,00 72,40 94,94 93,36 93,34 93,34 0,00 0,00 0,00 0,00

11 000,00 100,00 1 500,00 26 789,29 74 056,93 1 598 939,58 1 570 623,56 1 570 623,56 75,00 72,40 94,94 93,36 93,34 93,34

1 712 630,00 1 682 630,00 1 682 630,00

Strona 22

92695

Pozostaa dziaalno 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych RAZEM:

30 000,00 500,00 22 000,00 7 500,00 69133362,45

28 316,02 20 965,50 6 850,52 65189438,14

94,39 95,30 91,34

0,00

0,00

30 000,00 500,00 22 000,00 7 500,00 99,90 79228413,45

28 316,02 20 965,50 6 850,52 75 274 761,35

94,39 95,30 91,34 95,01

500,00 100,00

500,00 100,00

94,30 10095051,00 10085323,21

Id: PBJRK-CRSWM-OGTAM-FNBCW-SLVKL. Podpisany

Strona 23