You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLIII/281/2010 RADY POWIATU MIKOOWSKIEGO zdnia26sierpnia2010r. w sprawie okrelenia szczegowegosposobukonsultowaniazraddziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymiipodmiotamiwymienionymiwart.3ust.

3ustawyzdnia24kwietnia2003roku odziaanoci poytkupublicznegoiowolontarciacieprojektw aktwprawamiejscowegowdziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Napodstawieart.4ust.1pkt22,art.12pkt11,art.40ust.1,art.42ust.1ustawyzdnia5czerwca1998r. osamorzdziepowiatowym(tekstjednolityDz.U.z2001r.nr142,poz.1592zpn.zm.)wzwizkuzart.5ust. 5ustawyzdnia24kwietnia20036rokuodziaanoci poytkupublicznegoiowolontariacie(dz.U.Nr96,poz.873 zpn. zm.) Rada Powiatu Mikoowskiego uchwala, co nastpuje: 1.Okreliszczegowy sposbkonsultowaniazraddziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymiipodmiotami,oktrychmowawart.3ust.3.ustawyodziaalnoci poytkupublicznegoio wolontariacie, projektw aktwprawamiejscowegowdziedzinachdotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji, okrelonywregulaminiestanowicym zacznik do niniejszej uchway. 2.Wykonanie uchway powierzyZarzdowi Powiatu. 3.Uchwaa podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowym Wojewdztwa lskiegoiwchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

Przewodniczcy Rady mgr Eryk Muszer

Przewodniczcy Rady mgr Eryk Muszer Zacznik do uchway Nr XLIII/281/2010 Rady Powiatu Mikoowskiego zdnia26sierpnia2010r. REGULAMINKONSULTACJIZRADDZIAALNOCI POYTKU PUBLICZNEGO LUB ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMIIPODMIOTAMI,OKTRYCHMOWAWART.3UST. ID: CQUUI-VWTAO-DCODP-JKSKT-MBMGU. Podpisany. Strona 1 / 3USTAWYODZIAALNOCI POYTKUPUBLICZNEGOIOWOLONTARIACIE,PROJEKTW3 AKTWPRAWAMIEJSCOWEGOWDZIEDZINACHDOTYCZCYCH DZIAALNOCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI.

Zacznik do uchway Nr XLIII/281/2010 Rady Powiatu Mikoowskiego zdnia26sierpnia2010r. REGULAMINKONSULTACJIZRADDZIAALNOCI POYTKU PUBLICZNEGO LUB ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMIIPODMIOTAMI,OKTRYCHMOWAWART.3UST. 3USTAWYODZIAALNOCI POYTKUPUBLICZNEGOIOWOLONTARIACIE,PROJEKTW AKTWPRAWAMIEJSCOWEGOWDZIEDZINACHDOTYCZCYCH DZIAALNOCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI. 1(cel.Regulamin okrela szczegowy sposb konsultowania projektw aktw prawa miejscowego stanowionych przez RadPowiatu Mikoowskiegozraddziaalnoci poytku publicznego, organizacjami pozarzdowymiipodmiotamiwymienionymiwart.3ust.3ustawyzdnia24kwietnia2003r.odziaanoci poytku publicznegoiwolontariacie(Dz.U.Nr96,poz.873zpn.zm.)wdziedzinachdotyczcych dziaanoci statutowej tych organizacji. 2(zasady.konsultacje przeprowadza siwoparciuozasady: 1) pomocniczoci, 2) partnerstwa, 3) suwerennoci, 4) efektywnoci, 5) uczciwej konkurencji, 6) jawnoci. 3(przedmiot.Przedmiotem konsultacji s: a) projekty aktwprawamiejscowegowdziedzinachdotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych ipodmiotw,oktrychmowawart.3ust.3ustawyodziaalnoci poytkupublicznegoiowolontariacie,zwanych dalej organizacjami pozarzadowymi, b) projekty rocznych lub wieloletnich programw wsppracy powiatu mikoowskiegozorganizacjami pozarzdowymi. 4(podmioty.Konsultacje przeprowadza sizorganizacjamipozarzdowymi, dziaajcymi na terenie powiatu mikoowskiego,wzakresieokrelonymwustawieodziaalnosci poytkupublicznegoiowolontariaciealbo zpowiatowraddziaalnoci poytku publicznego. 5(inicjatorkonsultacji.Konsultacje dotyczce zakresu ujtegow 3ogasza Starosta Mikoowski na wniosek komrki organizacyjnej starostwa lub jednostki organizacyjnej inicjujcej projekty okrelonew 3. 6(wymogiogoszenia.1. Ogoszenieoprzeprowadzeniukonsultacjipowinnookrela: a) cel konsultacji, b) przedmiot konsultacji, c) czas rozpoczciaizakoczenia konsultacji, d) formkonsultacji, e) komrkorganizacyjnstarostwa bdjednostkorganizacyjnodpowiedzialnza przeprowadzenie konsultacji.3 ID: CQUUI-VWTAO-DCODP-JKSKT-MBMGU. Podpisany. Strona 2 / 2) Ogoszenieoprzeprowadzeniukonsultacjijestzamieszczanewterminieniekrtszym ni7dnioddatyrozpoczcia konsultacjiwBiuletynieInformacjiPublicznejoraznastronieinternetowejPowiatuMikoowskiego.

d) formkonsultacji, e) komrkorganizacyjnstarostwa bdjednostkorganizacyjnodpowiedzialnza przeprowadzenie konsultacji. 2) Ogoszenieoprzeprowadzeniukonsultacjijestzamieszczanewterminieniekrtszym ni7dnioddatyrozpoczcia konsultacjiwBiuletynieInformacjiPublicznejoraznastronieinternetowejPowiatuMikoowskiego. 7(formykonsultacji.1. Konsultacje mogbyprowadzonezwykorzystaniemconajmniejjednejzniej podanych form: 1) dla powiatowej rady dziaalnoci poytku publicznego: a) otwarte spotkanie konsultacyjne, 2) dla organizacji pozarzdowych: a) forumkonsultacyjnezuyciem strony internetowej powiatu mikoowskiego, b) za pomocankiety. 2) Warunkiem udziauorganizacjipozarzadowychwkonsultacjachjestpodanienazwyiadresuorganizacjioraz nazwiskoiimiosoby biorcej udziawkonsultacjach. 8(terminy.Brak treci 1) Termin wyraeniaopiniioprojekcieokrelonymw 3wynosi: a) dla powiatowej rady dziaalnoci poytku publicznego 14 dni od dnia dorczenia projektu; b) dla organizacji pozarzdowych 14 dni liczc od pierwszego dnia po upywie terminu okrelonymw 6ust.2. 2) Opinieiuwagizoone po terminie zakoczenia konsultacji nie bdbrane pod uwagwtokuprocedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego. 3) Nieprzedstawienieopiniiwterminieokrelonymwust.1oznaczarezygnacjzprawadojejwyraenia. 9(sposbprocedowania.Brak treci 1) Opinieiuwagizgoszonewczasiekonsultacji,kierowanesdo wyznaczonej przez Starostkomrki organizacyjnejstarostwalubjednostkiorganizacyjnejpowiatuwzalenoci od przedmiotu konsultacji. 2) Wyznaczona przez Starostkomrka organizacyjna starostwa lub jednostka organizacyjna powiatu, rozpatruje ww.opinieiuwagiiprzekazujepropozycjstanowiskawtejsprawiedozatwierdzeniaZarzadowiPowiatu. 3) WynikikonsultacjiiswojestanowiskowtejsprawieZarzadPowiatuprzedstawiaRadziePowiatuwuzasadnieniu do projektw aktw,oktrychmowaw 3. 4) Wyniki konsultacji, zawierajce zestawienie zgoszonychopiniiiuwag,wrazzuzasadnieniemstanowiskaorganw powiatuwkwestiiichprzyjcia lub odrzucenia, zamieszczane swBiuletynieInformacjiPublicznejinastronie internetowej Powiatu Mikoowskiego, nie pniej niwcigu 30 dni od zakoczenia konsultacji. 10 (wanoskonsultacji. 1) Konsultacje uznaje siza wane bez wzgldu na liczbosbipodmiotw biorcych udziawkonsultacjachjeeli zostayprzeprowadzonewsposbprzedstawionywRegulaminie. 2) Wyniki konsultacji nie swice dla organw Powiatu Mikoowskiego.

ID: CQUUI-VWTAO-DCODP-JKSKT-MBMGU. Podpisany.

Strona 3 / 3