You are on page 1of 4

Zacznik nr 1

DOCHODY BUDETU
w zotych
Dzia

Nazwa

DOCHODY OGEM
w tym:
- biece
- majtkowe
DOCHODY WASNE GMINY
w tym:
- majtkowe
020
600
700

750

756

Lenictwo
-wpywy z rnych dochodw
Transport i czno
- wpywy z rnych dochodw
Gospodarka mieszkaniowa
- wpywy z usug
- wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i wieczyste
uytkowanie
- dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
- wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
- wpywy z rnych dochodw
(zwrot opaty sdowej, kary umowne)
- pozostae odsetki
- wzrost wartoci nieruchomoci w zwizku ze zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
ustanowienie suebnoci
- wpywy z tytuu przeksztacenia prawa wieczystego
uytkowania w prawo wasnoci
Administracja publiczna
- grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci
- dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
- wpywy z rnych dochodw i opat (wynagrodzenie patnika,
5% z dochodw budetu pastwa, usugi transportowe)
- wpywy z rnych dochodw
(wpaty sponsorw na Dni Majowe i Dni Myszkowa)
- pozostae (odsetki)
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem
- podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych
opacany w formie karty podatkowej
- podatek od nieruchomoci
- podatek rolny
- podatek leny
- podatek od rodkw transportowych
- podatek od spadkw i darowizn
- wypywy z opaty targowej
- podatek od czynnoci cywilnoprawnych
- wpywy z opaty skarbowej

Plan wg
uchway
budetowej
na 2009 r.
3

Plan po
zmianach

Wykonanie
2009 rok

%
(5:4)

67.467.308

69.450.833

69.795.085

100,5

63.506.881
3.960.427

68.924.463
526.370

68.988.314
806.771

100,1
153,3

33.607.625

37.837.869

38.534.151

101,8

300.000

300.000

584.879

194,9

1.870.000
1.260.000

1.978.695
1.368.695

961
961
1.200
1.200
2.355.228
1.421.184

119,0
103,8

190.000
120.000
300.000

190.000
120.000
300.000

172.810
121.795
579.466

91,0
101,5
193,2

1.628
5.757

47.175

167.550
110.000
51.350

95.746
10.000
51.350

5.413
142.970
9.920
52.959

149.3
99,2
103,1

6.200

6.200

47.648

768,5

28.196
-

32.402
41

114,9
-

31.466.335

35.367.680

35.203.125

99,5

79.000
11.838.000
514.000
18.100
540.000
116.000
15.000
767.000
750.000

79.000
12.053.929
514.000
18.100
540.000
116.000
15.000
767.000
750.000

90.291
15.364.591
554.926
29.901
495.298
157.347
9.323
1.068.986
622.980

114,3
127,5
108,0
165,2
91,7
135,6
62,2
139,4
83,1

1z4

758

801

852

900

921
926

- wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu


- odsetki od nieterminowych wpat
- dotacje otrzymane z funduszy celowych PFRON
- opata eksploatacyjna
- opaty lokalne
- grzywny i kary pienine od osb prawnych
- wpywy z rnych dochodw- strefa parkingowa
- zalegoci od podatkw zniesionych- hipoteki
- podatek dochodowy od osb fizycznych
- podatek dochodowy od osb prawnych
Rne rozliczenia
- pozostae odsetki- odsetki od lokat
- wpywy z rnych dochodw
(rodki z wydatkw niewygasajcych)
Owiata i wychowanie
- wpywy z rnych opat (duplikaty: legitymacje, wiadectwa)
- wpywy z usug (ryczaty za obiady pracownikw
w stowkach szkolnych)
- dochody z najmu i dzierawy
(wynajem pomieszcze w przedszkolu nr 2 i 5 i ZSP nr 1 i 3)
- wpywy z rnych dochodw- zwroty z Biura Pracy za prace
interwencyjne (zwroty za telefony, wod, ciepo)
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece
- kary umowne
Pomoc spoeczna
- pozostae odsetki
- wpywy z rnych dochodw
(zwroty od dunikw alimentacyjnych, zwroty nienalenie
pobranych wiadcze rodzinnych, zasikw)
- wpywy z usug (odpatno za usugi opiekucze)
- dochody jst zwizane z realizacj zada z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
-wpywy z rnych dochodw (sprzeda drewna opaowego,
zwroty za energi elektryczn)
- pozostae odsetki
- wpywy z opaty produktowej
- dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
-wpywy z rnych dochodw (zwrot rodkw z Urzdu
Marszakowskiego- droga wojewdzka, kary umowne)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-dotacje celowe (Pie patriotyczna)
Kultura fizyczna i sport
- pozostae odsetki
- wpywy z rnych dochodw (podatek VAT)

SUBWENCJE OGLNE Z BUDETU PASTWA:


758

Rne rozliczenia
- cz owiatowa subwencji oglnej
- cz rwnowaca subwencji oglnej
- cz wyrwnawcza subwencji oglnej

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDETU


PASTWA NA ZADANIA ZLECONE:
w tym:
-majtkowe
010
750

Rolnictwo i owiectwo
- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu administracji rzdowej
Administracja publiczna
- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu administracji rzdowej

380.000
160.000
1.000
72.000
15.766.235
450.000
50.000
50.000

422.700
410.000
210.538
1.000
72.000
100.000
3.660.100
15.188.313
450.000
300.916
170.462

470.739
1.143.502
210.538
33.200
2.600
66.505
14.331.088
551.310
441.495
311.042

111,4
278,9
100,0
46,1
66,5
94,4
122,5
146,7
182,5

130.454
10.092
-

130.453
149.116
783

100
1.477,6
-

7.963

22.329

40.400
300

10.092
67.400
300

60.937
11.784
45.320
149.662
1.159

116,8
222,0
386,3

6.000

33.000

103.705

314,3

30.000

30.000

43.103

143,7

4.100
13.340

4.100
13.340

1.695
69.094

41,3
517.9

3.500
9.840

3.500
9.840

9.566
173
9.840

100,0

4.000
4.000
-

49.515
4.000
4.000
17.300
81
17.219

100,0
100,0
-

18.141.278

18.124.110

18.124.110

100,0

18.141.278
14.092.131
854.160
3.194.987

18.124.110
14.074.963
854.160
3.194.987

18.124.110
14.074.963
854.160
3.194.987

100,0
100,0
100,0
100,0

11.010.218

10.521.913

10.365.368

98,5

20.890

16.412

78,6

51.182

51.182

100,0

221.294

51.182
216.224

51.182
216.204

100,0
100,0

221.294

216.224

216.204

100,0

2z4

751

801
852

921

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i


ochrony prawa oraz sdownictwa
- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu administracji rzdowej
Owiata i wychowanie
- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu administracji rzdowej
Pomoc spoeczna
- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu administracji rzdowej
- dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminom ustawami
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu administracji rzdowej

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDETU


PASTWA NA ZADANIA WASNE GMIN:
801

852
854

600

801
926

852

Owiata i wychowanie
- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin
Pomoc spoeczna
- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin
Edukacyjna opieka wychowawcza
- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin

921

58.081

58.075

99,9

5.580
-

58.081
38.244
38.244

58.075
38.244
38.244

99,9
100,0
100,0

10.783.344

10.155.316

9.998.797

98,5

10.783.344

10.134.426

9.982.385

98,5

20.890

16.412

78,6

2.866

2.866

100,0

2.866

2.866

100,0

1.046.260

2.079.861

2.042.696

98,2

78.283

32.996

32.993

99,9

78.283
967.977

32.996
1.761.067

32.993
1.728.047

99,9
98,1

967.977
-

1.761.067
285.798

1.728.047
281.656

98,1
98,6

285.798

281.656

98,6

RODKI I DOTACJE NA INWESTYCJE


Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH RDE
w tym:
- majtkowe

741.745

205.480

205.480

100,0

741.745

205.480

205.480

100,0

Transport i czno
- dotacje otrzymane z funduszy celowych -Fundusz Ochrony
Gruntw Rolnych
Owiata i wychowanie
- dotacje otrzymane z funduszy celowych WFOiGW
Kultura fizyczna i sport
- rodki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki

630.000

630.000
111.745
111.745
-

105.480
105.480
100.000
100.000

105.480
105.480
100.000
100.000

100,0
100,0
100,0
100,0

DOTACJE ROZWOJOWE

23.162

18.312

79,1

Pomoc spoeczna
- dotacje rozwojowe na realizacj projektu pn. Reintegracja
spoeczno-zawodowa osb dugotrwale bezrobotnych
korzystajcych z pomocy spoecznej w Myszkowie
Program Operacyjny Kapita Ludzki

23.162

18.312

79,1

23.162

18.312

79,1

1.500

66.400

66.400

100,0

1.500

1.500

1.500

100,0

1.500

1.500

1.500

100,0

64.900

64.900

100,0

64.900

64.900

100,0

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA


NA PODSTAWIE POROZUMIE
(umw zawartych pomidzy jst)
710

5.580

Dziaalno usugowa
- dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania
biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie
z organami administracji rzdowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

3z4

RODKI ZE RDE ZAGRANICZNYCH


DOCHODY Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
w tym:
- majtkowe
801
852

926
900

Owiata i wychowanie
- rodki uzyskane w ramach realizacji programu dla szk
Sokrates-Comenius
Pomoc spoeczna
- dotacje rozwojowe na realizacj projektu pn. Reintegracja
spoeczno-zawodowa osb dugotrwale bezrobotnych
korzystajcych z pomocy spoecznej w Myszkowie
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Kultura fizyczna i sport
- rodki na zadanie inwestycyjne Soneczny basen
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
- rodki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach
projektu Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na
terenie miasta Myszkowa I i II etap

2.918.682

592.038

438.568

74,1

2.918.682

100.480

92.674

92,2

100.480
491.558

92.674
345.894

92,2
70,4

491.558

345.894

70,4

589.560
589.560
2.329.122

2.329.122

4z4