You are on page 1of 5

Zacznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKW BUDETU


MIASTA MYSZKOWA ZA 2009 ROK
- wg klasyfikacji wydatkw budetowych w zotych
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan
na 2009r.

Plan po
zmianach

Wykonanie
za 2009 rok

%
(6:5)

WYDATKI OGEM:

72.910.703

67.814.219

65.838.919

97,1

w tym:
- majtkowe

16.062.685

6.334.581

5.420.582

85,6

57.934.043

54.584.891

52.896.436

96,9

18.500
10.280
8.220

18.500
11.280
7.220

11.258
11.258
-

60,8
99,8
-

3.220

3.220

9.755.209
1.600.000
8.155.209

217.800
217.800
217.800
6.611.148
1.629.890
4.981.258

217.800
217.800
217.800
6.101.522
1.627.573
4.473.949

100,0
100,0
100,0
92,3
99,9
89,8

7.000
6.877.209
2.516.000
1.570.000
946.000

6.000
1.966.400
2.703.431
1.680.695
956.000

5.500
1.492.104
2.523.238
1.676.268
781.942

91,7
75,9
93,3
99,7
81,8

185.000
-

60.000
66.736
66.736

49.328
65.028
65.028

82,2
97,4
97,4

478.800
378.800

585.800
500.800

397.376
366.237

67,8
73,1

8.800
100.000

8.800
85.000

3.450
31.139

39,2
36,6

7.897.048
331.500
7.485.548

18.500
7.810.859
331.500
7.187.084

18.500
7.745.783
324.222
7.133.366

100,0
99,2
97,8
99,3

6.249.311
629.542
80.000

5.986.334
248.193
232.196

5.967.171
248.193
230.647

99,7
100,0
99,3

31.000

44.000

43.860

99,7

WYDATKI WASNE GMINY:


010
01030
01095
400
40002
600
60004
60016

700
70004
70005
70095
710
71004
71095
750
75022
75023

75075

Rolnictwo i owiectwo
Izby rolnicze
Pozostaa dziaalno
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn,
gaz i wod
Dostarczanie wody
- wniesienie wkadw do spek prawa handlowego
Transport i czno
Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne gminne
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
- wydatki na zakupy inwestycyjne
- inwestycje
Gospodarka mieszkaniowa
Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
w tym:
- zakupy inwestycyjne
Pozostaa dziaalno
w tym:
- inwestycje
Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Pozostaa dziaalno
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Administracja publiczna
Rady miast
Urzdy miast
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
- inwestycje (dotacja celowa dla powiatu)
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
w tym:
- wynagrodzenia

1z5

75095
754
75405

75412

75414
756
75647

757
75702

758
75818
801
80101

80103
80104
80110
80013
80114
80146
80148
80195
851
85111
85153
85154

852
85202

Pozostaa dziaalno
w tym:
- zakupy inwestycyjne
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
Komendy powiatowe policji
w tym:
- wpata na fundusz celowy na dofinansowanie zada
inwestycyjnych policji
Ochotnicze strae poarne
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
- dotacje
Obrona cywilna
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci
budetowych
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek
jednostek samorzdu terytorialnego
w tym:
- wydatki na obsug dugu
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
- remonty szk
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Przedszkola
w tym:
- dotacje
Gimnazja
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Dowoenie uczniw do szk
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Stowki szkolne
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Pozostaa dziaalno
w tym:
- wydatki inwestycyjne
Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
w tym:
- dotacja celowa na inwestycje
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
- dotacje celowe
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej

60.079

57.548

95,8

129.293
-

45.079
169.293
40.000

44.815
158.205
40.000

99,4
93,5
100,0

125.293

40.000
125.293

40.000
114.974

100,0
91,8

31.814
66.479
4.000

46.414
66.479
4.000

22.138
66.479
3.231

47,7
100,0
80,8

14.000

14.000

10.725

76,6

14.000

14.000

10.725

76,6

4.000
300.000

4.000
210.000

2.225
157.141

55,6
74,8

300.000

210.000

157.141

74,8

300.000
120.000
120.000
23.383.253
11.026.820

210.000
20.000
20.000
23.541.667
11.443.044

157.141
23.242.394
11.431.226

74,8
98,7
99,9

8.884.693
200.000
251.469

9.190.790
312.833
238.797

9.185.292
312.045
238.225

99,9
99,7
99,8

236.358
3.960.880

224.174
4.036.972

223.604
4.036.971

99,7
100,0

3.960.880
5.673.900

4.036.972
5.450.393

4.036.971
5.448.888

100,0
99,9

5.381.402
75.000
694.515

5.173.249
66.519
684.825

5.173.226
66.332
684.670

99,9
99,7
99,9

633.720
124.038

628.248
124.038

628.245
121.022

100,0
97,6

59.463
414.779

68.257
384.395

67.916
382.218

99,5
99,4

343.600
1.161.852

314.894
1.112.684

314.842
832.842

99,9
74,8

1.151.852
880.000
500.000

1.087.684
922.700
500.000

807.842
892.891
500.000

74,3
96,8
100,0

500.000
1.000
379.000

500.000
1.000
421.700

500.000
201
392.690

100,0
20,1
93,1

180.652
23.000
3.323.932
160.000

193.821
20.000
3.204.978
185.528

180.131
20.000
3.171.008
185.528

92,9
100,0
98,9
100,0

2z5

85212

85213

85214

85215
85219

85228
85295
854
85401
900
90001
90002
90003
90004
90013
90015
90020
90095
921
92105
92109
92116
92195

926
92604

wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu


alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
w tym:
-zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce
w zajciach w centrum integracji spoecznej
(zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem)
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
-zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
- projekt finansowany z EFS
Dodatki mieszkaniowe
Orodki pomocy spoecznej
w tym:
- zakupy inwestycyjne
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Pozostaa dziaalno
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
w tym:
- inwestycje
Gospodarka odpadami
w tym:
- wniesienie wkadw do spek prawa handlowego
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
- zakupy inwestycyjne
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Schroniska dla zwierzt
Owietlenie ulic, placw i drg
- inwestycje
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw
Z opat produktowych
Pozostaa dziaalno
w tym:
- inwestycje
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostae zadania w zakresie kultury
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
w tym:
- dotacje
Biblioteki
w tym:
- dotacje
Pozostaa dziaalno
w tym:
- dotacje podmiotowe z budetu dla instytucji kultury
- dotacje dla stowarzysze
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej

8.000

43.500

36.148

83,1

15.490

12.979

83,8

484

484

60

12,4

478.350

509.954

498.411

97,7

1.804.500
498.901

1.500
54.046
1.598.500
521.315

437
50.720
1.590.518
520.651

29,1
93,8
99,5
99,9

402.787
309.597

7.000
404.021
309.597

6.999
403.440
309.559

99,9
99,8
99,9

284.107
64.100
564.718
564.718

284.107
36.100
558.560
558.560

284.099
30.133
558.535
558.535

99,9
83,5
99,9
99,9

532.128
5.156.958
2.489.069

515.294
3.325.048
159.261

515.273
3.038.442
131.420

99,9
91,4
82,5

2.475.569
-

132.045
300.000

104.488
300.000

79,1
100,0

693.000

300.000
909.500

300.000
870.796

100,0
95,7

18.000

9.000
15.400

8.984
15.120

99,8
98,2

3.000
150.000
1.364.429
429.929

1.700
164.100
1.319.286
232.986

1.700
159.624
1.162.435
167.526

100,0
97,3
88,1
71,9

3.500
438.960

3.500
454.001

399.047

87,9

388.660
1.134.800
40.000

388.701
1.229.320
66.520

339.790
1.228.658
65.858

87,4
99,9
99,0

10.000
710.000

13.000
744.000

12.958
744.000

99,7
100,0

710.000
384.800

744.000
384.800

744.000
384.800

100,0
100,0

384.800
-

384.800
34.000

384.800
34.000

100,0
100,0

4.000
30.000
3.441.787
2.060.368

4.000
30.000
3.441.460
2.060.335

100,0
100,0
99,9
99,9

2.261.532
1.555.290

3z5

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
- inwestycje
- zakupy inwestycyjne
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
- dotacje dla stowarzysze
Pozostaa dziaalno
w tym:
- inwestycje

1.096.288
200.000

1.032.096
12.200
22.448
410.000

1.032.092
12.200
22.448
410.000

100,0
100,0
100,0
100,0

200.000
506.242

410.000
971.419

410.000
971.125

100,0
99,9

506.242

971.419

971.125

99,9

11.010.218

10.521.913

10.365.368

98,5

221.294
221.294

51.182
51.182
216.224
216.224

51.182
51.182
216.204
216.204

100,0
100,0
99,9
99,9

216.794

211.196

211.196

100,0

5.580

58.081

58.075

99,9

5.580

5.580

5.579

99,9

5.580
-

5.580
52.501

5.579
52.496

99,9
99,9

10.783.344
804.027

13.159
38.244
23.196
15.048
10.155.316
844.826

13.157
38.244
23.196
15.048
9.998.797
839.983

99,9
100,0
100,0
100,0
98,5
99,4

628.156

20.890
614.776

16.412
614.692

78,6
99,9

9.154.827

8.810.267

8.661.408

98,3

275.634

263.134

263.070

99,9

70.728

40.216

39.524

98,3

696.531
57.231

402.776
57.231

400.656
57.226

99,5
99,9

55.237

55.231

55.226

99,9

2.866
2.866

2.866
2.866

100,0
100,0

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA


ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIE :

1.500

66.400

66.400

100,0

71035

Dziaalno usugowa
Cmentarze

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

100,0
100,0

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Biblioteki

64.900
64.900

64.900
64.900

100,0
100,0

92605
92695

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE


Z BUDETU PASTWA NA ZADANIA
ZLECONE:
010
01095
750
75011
751
75101

75113
801
80101
80110
852
85203

85212

85213

85214
85228

921
92116

710
921

Rolnictwo i owiectwo
Pozostaa dziaalno
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Wybory do Parlamentu Europejskiego
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Owiata i wychowanie
Szkoy Podstawowe
Gimnazja
Pomoc spoeczna
Orodki wsparcia
w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce
w zajciach w centrum integracji spoecznej
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Biblioteki

4z5

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE


Z BUDETU PASTWA NA ZADANIA
WASNE GMIN:
801
80101
80195
852
85213

85214
85219
85295
854
85415

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Pozostaa dziaalno
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Pomoc spoeczna
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce
w zajciach w centrum integracji spoecznej
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Orodki pomocy spoecznej
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Pozostaa dziaalno
(wiadczenia spoeczne- ywienie dzieci)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniw

RODKI UNIJNE:
900
90001
926
92604
852
85219
801
80101
80110

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Gospodarka ciekowa o ochrona wd
w tym:
- inwestycje
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej
w tym:
- inwestycje
Pomoc spoeczna
Orodki pomocy spoecznej
w tym:
- wydatki biece (projekty finansowane z EFS)
Owiata i wychowanie
Szkoy Podstawowe
w tym:
- wydatki biece (Sokrates-Comenius)
Gimnazja
w tym:
- wydatki biece (Sokrates-Comenius)

1.046.260

2.079.861

2.042.696

98,2

78.283
78.283

32.996
32.072
924

32.993
32.069
924

99,9
99,9
100,0

967.977
-

924
1.761.067
23.900

924
1.728.047
23.673

100,0
98,1
99,1

435.613
372.451

747.042
400.125

744.180
399.486

99,6
99,8

352.010

379.684

379.405

99,9

159.913
-

590.000
285.798
285.798

560.708
281.656
281.656

95,0
98,5
98,5

2.918.682

561.154

468.019

83,4

2.329.122
2.329.122

2.329.122
589.560
589.560

589.560
-

460.674
460.674

420.500
420.500

91,3
91,3

460.674
100.480
20.957

420.500
47.519
20.957

91,3
47,3
100,0

20.957
79.523

20.957
26.562

100,0
33,4

79.523

26.562

33,4

5z5