You are on page 1of 10

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok WYKONANIE GFOiGW W MYSZKOWIE ZA 2009 ROK - CZ OPISOWA DZIA

900 ROZDZIA 90011 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych Plan : 40.000z Wykonanie:7.200z Dotacje dla osb fizycznych i prawnych, dotyczce likwidacji zbiornikw bezodpywowych na nieczystoci cieke bd ich adaptacji na studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej Zgodnie z przyjtym przez Rad Miasta Regulaminem udzielania dotacji ze rodkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na likwidacj zbiornikw bezodpywowych na nieczystoci cieke na terenie miasta Myszkowa bd ich adaptacji na studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej, zostao wypaconych 10 dotacji dla osb fizycznych na czn kwot 7.200z. W 2009r. nie udzielono dotacji dla osb prawnych, gdy nie wpyny wnioski o udzielenie dofinansowania od osb prawnych. 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Dotacje dla osb fizycznych na demonta pokry dachowych zawierajcych azbest i unieszkodliwianie odpadw Plan: 120.000z Wykonanie: 84.168z Zgodnie z przyjtym przez Rad Miasta Regulaminem udzielania dotacji ze rodkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na demonta pokry dachowych zawierajcych azbest i unieszkodliwianie wytworzonych odpadw na terenie miasta Myszkowa w 2009 roku zostao zawartych 65 umw i wypacono 54 dotacje na czn kwot 84.168z. Pozostae umowy nie zostay zrealizowane z przyczyn niezalenych od gminy. Mieszkacy nie zoyli dokumentw potwierdzajcych wykonanie robt ( najprawdopodobniej roboty nie zostay zrealizowane). 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 1. Zakup sprztu ogrodniczego, urzdze paliwa oraz osprztu i materiaw eksploatacyjnych a take odziey ochronnej do utrzymania i pielgnacji zieleni miejskiej Plan: 25.300z Wykonanie: 24.070z

Strona 1 z 10

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok W 2009 roku ustalono, e prace zwizane z utrzymaniem zieleni miejskiej bd wykonywane sposobem gospodarczym. Dlatego niezbdne byo dokonanie nastpujcych zakupw na czn kwot 24.070z, w tym: kosiarka spalinowa, spalinowe noyce do cicia ywopotw oraz kosa spalinowa - kwota 5.498z, paliwo do sprztu oraz inne materiay eksploatacyjne do urzdze kwota 7.681z, odzie ochronna tj. koszule, buty robocze, czapki golfwki, okulary ochronne , gogle ochronne, kamizelki ochronne, kurtki, rkawice (wymieniona odzie ochronna zostaa zakupiona dla pracownikw utrzymujcych i pielgnujcych ziele na terenie miasta Myszkowa) - kwota 2.171z, pojemnik o pojemnoci 1000L (do przewoenia wody) - kwota 240z, urzdzenia ogrodnicze oraz narzdzia - kwota 981z, mini traktor MURRAY - kwota 3.300z, pilarka spalinowa STIHL 341 (do pielgnacji koron drzew) - kwota 2.599z, dmuchowa plecakowa - kwota 1.600z. 2. Zakup drzew , krzeww , rolin do nasadze, ziemi, nawozw, palikw do drzew, rodkw do zwalczania chwastw, rodkw ochrony rolin, elementw maej architektury oraz innych materiaw do nasadze Plan: 20.000,00z Wykonanie: 15.821z Ogem na zakupy drzew, krzeww, rolin do uzupenienia nasadze na terenie miasta Myszkowa wydatkowano w 2009 roku kwot 15.821z. Przed witami majowymi dokonano zakupu 700 sztuk bratkw z przeznaczeniem do obsadzenia donic i gazonw nalecych do Gminy Myszkw ustawionych na terenie miasta przy Placu Dworcowym, przy ul. PCK oraz przy Miejskim Domu Kultury. Warto zamwienia wyniosa 829z. Nasadzenia dokonali pracownicy zatrudnieni w ramach robt publicznych i prac spoeczno uytecznych. Burmistrz Miasta Myszkowa zorganizowa akcj pod nazw Piset drzew na 5 lat Unii Europejskiej Na powyszy cel zakupiono 758 sztuk drzew o wartoci 1.895z. Sadzenie drzewek z gatunku klon jesionolistny odbyo si w dniach 29-30 kwietnia 2009r. Do akcji zaproszone zostay wszystkie Przedszkola, Szkoy Podstawowe i Gimnazja oraz Szkoy rednie z terenu miasta Myszkowa. W akcji bray rwnie udzia Spdzielnie i Wsplnoty Mieszkaniowe, Jednostki Stray Poarnej, Parafie oraz inne placwki i osoby fizyczne. Przeprowadzona akcja sprawia, e nasze miasto si zazielenio i wyglda atrakcyjnej. Zakupiono 60 sztuk palikw do drzew na kwot 586z , ktre zostay przeznaczone do opalikowania nasadze znajdujcych si przed Urzdem Miasta i przy ul. 11-go Listopada. Wydzia Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji zakupi rwnie drzewa do uzupenienia nasadze na terenach nalecym do Gminy Myszkw w ramach poprawy estetyki miasta. Zakupiono drzewa gatunku: ywotnik zachodni 65 sztuk na czna kwot 689z, ktre zostay przekazane OSP Nowa Wie. Zakupiono rwnie drzewa: lipa srebrzysta, ywotnik zachodni, magnolia, wierzba integra, forsycja, iga, bukszpan wieczniezielony, ktre zostay przekazane do nasadzenia Myszkowskiemu Towarzystwu Budownictwa Spoecznego celem poprawy estetyki terenw nalecych do Gminy, znajdujcych si na osiedlach zarzdzanych przez MTBS Sp. z o.o. w Myszkowie. Nasadzenia dokonao we wasnym zakresie MTBS w Myszkowie. czna warto zakupionych drzew przekazanych MTBS Sp. z o.o. w Myszkowie to 2.417z.

Strona 2 z 10

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok Ponadto zakupiono rodki do ochrony rolin na kwot 228 z oraz ziemi do kwiatw na kwot 166z. 17 listopada 2009 roku zostaa podpisana umowa pomidzy Gmin Myszkw, a Panem Markiem Kapust prowadzcym dziaalno gospodarcz p.n. Szkka Drzew i Krzeww Ozdobnych na zakup 21 sztuk drzew - Jarzb turyngski oraz 4 sztuki -lipy warszawskiej. Ww. drzewa zostay zakupione w celu dokonania nasadze w pasie drogi ulicy Kociuszki i ulicy 11 Listopada w Myszkowie. czna kwota za zakupione drzewa wyniosa 6.339z. (wykonanie nasadze zostao opisane w ramach dziaania utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenie drzew i krzeww). Dokonano zakupu kwiatw z przeznaczeniem do obsadzenia donic na terenie miasta Myszkowa w celu poprawy estetyki miasta. czna warto zakupionych kwiatw to 1.474z. W listopadzie za kwot 1.198z zostay zakupione trzmieliny oraz bukszpany, ktre zostay posadzone przez pracownikw Urzdu Miasta na zbiorowej mogile wojennej onierzy niemieckich polegych w czasie I Wojny wiatowej. 3. Zakup materiaw i urzdze zwizanych z propagowaniem dziaa proekologicznych i edukacj ekologiczn oraz materiaw na akcj sprztania wiata Plan:4.500,00z Wykonanie: 3.801z Zgodnie z umow Nr 342/10/1/2/4/2009 z dnia 10.09.2009r. zostay zakupione worki oraz rkawice dla dzieci ze szk i przedszkoli w ramach akcji Sprztanie wiata. czna kwota za zakupione materiay wyniosa 3.801z. 4. Zakup nagrd w konkursach ekologicznych Plan:40.000,00z Wykonanie: 37.851z Ogem za zakupione nagrody w konkursach ekologicznych wydatkowano w 2009 roku kwot w wysokoci 37.851z. Przeprowadzono konkursy z nagrodami wspierajcymi edukacj ekologiczn dla dzieci i modziey z przedszkoli, szk podstawowych i gimnazjw z terenu miasta Myszkowa. Zorganizowane zostay trzy konkursy ekologiczne: Zbieramy zuyte baterie - wydatkowana kwota za zakupione nagrody wyniosa 12.379z, Miasto Myszkw Przyjacielem Modego Pokolenia - wydatkowana kwota za zakupione nagrody wyniosa 8.951z, Przedszkolak sprzta po sobie - wydatkowana kwota za zakupione nagrody wyniosa 16.521z. 5. Zakup eko toreb na akcj Ekologiczne zakupy skierowan do mieszkacw miasta Myszkowa Plan: 6.000,00z Wykonanie: 5.996z Zgodnie z zawart umowa nr IM 342/10/1/2/2/2009 z dnia 02 czerwca 2009 roku pomidzy Gmin Myszkw a ukaszem Kozowskim wacicielem P.P.H.U ART-ATAKz siedzib w Chorzowie przy ulicy Hajduckiej 40/2 zakupiono 1503 sztuk toreb ekologicznych za kwot

Strona 3 z 10

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok 5.996z. Torby zostay rozdane w 2009 roku mieszkacom Myszkowa podczas Dni Myszkowa. 6. Przygotowanie przedstawienia o tematyce ekologicznej pn. Nasz pikny wiat mioci jest wart przez modzie miasta Myszkowa. Plan: 3.000z Wykonanie: 2.997z Przedstawienie o tematyce ekologicznej pn: Nasz pikny wiat mioci jest wart odbyo si 13.12.2009r. na deskach Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. czna wydatkowana kwota za zakupione materiay do wykonania scenografii wyniosa 2.997z. 4260 Zakup energii 1. Zakup wody do podlewania rolin Plan: 1.000z Wykonanie: 0z W 2009 roku nie zaistniaa konieczno zakupu wody do podlewania rolin, poniewa panujce warunki atmosferyczne zapewniay dostateczn ilo wody posadzonym rolinom. W zwizku z powyszym kwota w wysokoci 1.000z nie zostaa wydatkowana. 4300 Zakup usug pozostaych 1. Badanie stanu rodowiska, w tym wodnego oraz opracowanie koncepcji rozwiza poprawy stanu rodowiska, ekspertyzy rodowiskowe Plan: 12.000z Wykonanie: 0z W 2009 roku nie zaistniaa potrzeba zlecenia bada stanu rodowiska oraz przeprowadzenia ekspertyz rodowiskowych. 2. Konserwacja urzdze kanalizacji deszczowej wraz z urzdzeniami oraz roww z zakresu ochrony wd Plan: 40.000z Wykonanie: 39.977z W dniu 22.10.2009r. zostaa podpisana umowa z Panem Marianem Mulczykiem prowadzcym dziaalno gospodarcz Hydro Geo na wykonanie prac w zakresie konserwacji wylotw kanalizacji deszczowej wraz z urzdzeniami oraz roww w zakresie ochrony wd w ramach dziaania polegajcego na wykoszeniu i odmulaniu roww oraz usuniciu zakrzewie na rowach. Wydatkowana kwota na wykonanie przedmiotowych prac wyniosa 39.977z. 3. Konserwacja urzdze kanalizacji deszczowej wraz z urzdzeniami oraz roww z zakresu ochrony wd

Strona 4 z 10

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok Plan: 30.000z Wykonanie: 29.832z Zamontowane na wylotach kanalizacji deszczowej separatory suce do oczyszczania ciekw deszczowych przed wprowadzeniem ich do potokw i rzek wymagaj corocznego czyszczenia. W zwizku z powyszym w dniu 09.12.2009r. zostaa podpisana umowa na czyszczenie separatorw z firm EKO JURA Zakad Transportu Komunalnego, ul. eromskiego 10, 42 284 Herby. Wydatkowana kwota na czyszczenie separatorw wyniosa 29.832z. 4. Przedsiwzicia zwizane z ochron wd wykonanie operatw wodno-prawnych Plan: 60.000z Wykonanie: 0z Wykonanie opracowania operatw wodno prawnych zostanie zrealizowane w 2010 roku. 5. Likwidacja nielegalnych skadowisk odpadw oraz przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi, akcja sprztania wiata, w tym: 1) Likwidacja dzikich wysypisk mieci zlokalizowanych na terenie gminy. Plan: 40.000z Wykonanie: 36.768z Na wykonanie prac likwidacji dzikich wysypisk mieci zostaa podpisana w dniu 15 czerwca 2009 roku umowa z firm P.U.K SANIKO Sp. z o.o. w Myszkowie, ktrej oferta zostaa wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota wydatkowana na wykonanie przedmiotowych prac wyniosa 36.768z. 2) Zorganizowanie odbioru odpadw zebranych podczas akcji sprztania wiata, zorganizowanie transportu odpadw zebranych przez Nadlenictwa w lasach na terenie miasta Myszkowa. Plan: 15.000z Wykonanie:8.996z Zorganizowanie odbioru odpadw zebranych podczas akcji Sprztania wiata wymagao zawarcia umowy na zbieranie odpadw nagromadzonych podczas tej akcji. Odpady odbieraa firma P.U.K SANIKO Sp. z o.o w Myszkowie. Realizacja umowy zamkna si kwot 8.996z. 6. Przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody w tym: projektowanie, urzdzanie i utrzymywanie terenw zieleni, zakrzewie, zadrzewie, w tym: 1) Utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenie drzew i krzeww.

Strona 5 z 10

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok Plan: 26.000z Wykonanie: 13.324z Ogem w ramach dziaania utrzymanie zieleni miejskiej nasadzenie drzew i krzeww na terenach gminy oraz w pasach drogowych wydatkowano rodki w wysokoci 13.324z. W dniach 20.07.2009r. oraz 02.10.2009r., zostay podpisane zamwienia pomidzy Gmin Myszkw a Kkiem Rolniczym w Bduszu na wykonanie prac kosiark rotacyjn, polegajcych na obustronnym wykoszeniu traw pasa przydronego nastpujcych ulic: - Wyzwolenia, Czarnieckiego, Folwarczna, Strugi, Batalionw Chopskich, Legionw, Armii Krajowej, Osiska Gra, Grzybowa, Dworska, Parkowa, Partyzantw, 8 Marca, Bory, teren przy basenie na Pohulance, Szpitalna, Folwarczna Teren Szkoy Podstawowej nr 7, Gruchla, Legionw- Armii Krajowej. czna kwota wydatkowana na ten cel to 5.292z. W ramach dziaania utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenie drzew i krzeww na terenach gminy oraz w pasach drogowych dokonano nasadze drzew na terenie miasta Myszkowa. Nasadzenia dokona Pan Marek Kapusta prowadzcy dziaalno gospodarcz EKOBRASS. czna kwota za wykonanie usugi to 4.567z. W dniu 23.11.2009 roku zostaa podpisana umowa pomidzy Gmina Myszkw a Panem Piotrem Jeziorskim prowadzcym dziaalno gospodarcz pn: Usugi Kopark i Zwyk w ramach wykonania usugi podnonikiem montaowym, ktry zosta wykorzystany przy pracach polegajcych na korekcie koron drzew zlokalizowanych na terenie Gminy w zwizku z popraw ich stanu zdrowotnego oraz popraw stanu bezpieczestwa, a take usuwanie drzew martwych i chorych lub zagraajcych bezpieczestwu. Kwota wydatkowana za usug podnonikiem to 3.465z. 2) Przegldy eksploatacyjne oraz naprawa sprztu ogrodniczego. Plan: 1.000 Wykonanie: 17z Na przegldy eksploatacyjne oraz naprawy sprztu ogrodniczego - zostaa wydatkowana kwota w wysokoci 17z za napraw koa do kosiarki PARTNER, uywanej do prac przy zieleni miejskiej. 3) Projektowanie nowych terenw zieleni miejskiej Plan:25.000z Wykonanie: 0z W 2009 roku zaplanowano zaprojektowanie zieleni miejskiej na przyszym skwerze ograniczonym ulicami: Sowicza, Gobia, Bociania. Zaprojektowanie skweru jako miejsca do wypoczynku wymagao uwzgldnienia przy projektowaniu robt budowlanych polegajcych na owietleniu skweru i wykonaniu chodnikw, co kwalifikuje zadanie jako inwestycyjne. Zadanie zostao wprowadzone do realizacji w uchwale budetowej na 2010 rok pod nazw Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Sowackiego, Bociania, Sowicza, na skwer przeznaczony do wypoczynku. Tym samym prace projektowe bd mogy zosta zamwione w 2010 roku. 4) Przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody w tym: korekta koron drzew zlokalizowanych na terenie Gminy w zwizku z poprawa ich stanu zdrowotnego oraz popraw stanu bezpieczestwa, a take usuwanie drzew martwych i chorych lub zagraajcych bezpieczestwu.

Strona 6 z 10

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok Plan: 30.000z Wykonanie: 25.252z W dniu 09.07.2009r. zostaa podpisana umowa pomidzy Gmina Myszkw a P.H.U Dragon na prace zwizane z korekt koron drzew rosncych na zielecach oraz w pasach drogowych drg gminnych. Realizacja umowy zamkna si kwot 25.252z. 7. Inne zadania ustalone przez Rad Gminy , suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju w tym: 1) Opracowanie programu dofinansowania ograniczenia niskiej emisji. Plan: 41.000z Wykonanie: 0z W dniu 01 czerwca 2009 roku zostaa podpisana umowa na kwot 41.000,00z z firm ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. z siedzib w Czstochowie, ul. Partyzantw 1/3, 42 200 Czstochowa. rodki nie zostay wydatkowane na ten cel w roku 2009 ze wzgldu na wyduenie terminu wykonania opracowania, ktry zgodnie z podpisanym aneksem zosta ustalony na 31.03.2010 rok. rodki finansowe na wykonanie opracowania zostay zabezpieczone w budecie miasta na rok 2010. 2) Przygotowanie planw i programw z zakresu ochrony rodowiska oraz sprawozda z ich realizacji. Plan: 104.500z Wykonanie: 56.000z Przygotowanie planw i programw z zakresu ochrony rodowiska oraz sprawozda z ich realizacji obejmowao nastpujce opracowania: aktualizacj Gminnego Programu Gospodarki Odpadami. Planowane rodki w 2009r. wynosiy 15.500z. Gminny Program Gospodarki Odpadami zostanie zaktualizowany dopiero po opracowaniu i przyjciu Powiatowego Programu Gospodarki Odpadami. Obowizek ten wynika z ustawy o odpadach. rodki na wykonanie aktualizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami zostay zabezpieczone w budecie miasta na rok 2010. aktualizacj Gminnego Programu Ochrony rodowiska. Na opracowanie dokumentu o nazwie Program Ochrony rodowiska dla miasta Myszkowa na lata 2003 2006 z uwzgldnieniem perspektyw na lata 2007 2015. w dniu 01 czerwca 2009 roku zostaa podpisana umowa na kwot 15.000,00z. Wydatki z tytuu realizacji umowy przez firm ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. z siedziba w Czstochowie, ul. Partyzantw 1/3 wyniosy 15.000z. opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy wraz z inwentaryzacj obiektw, na ktrych znajduj si materiay zawierajce azbest. Umowa zostaa podpisana w dniu 01 czerwca 2009 roku z firm ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. z siedziba |w Czstochowie, ul. Partyzantw 1/3. Wydatki z tytuu realizacji umowy wyniosy 32.000z.

Strona 7 z 10

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony rodowiska dla miasta Myszkowa na lata 2003-2206 z uwzgldnieniem perspektyw na lata 2007-2015. W dniu 01 czerwca 2009 roku zostaa podpisana umowa z firm ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. z siedzib |w Czstochowie, ul. Partyzantw 1/3 na kwot 9.000,00z. Przygotowanie sprawozdania kosztowao 9.000z. inwentaryzacja zbiornikw bezodpywowych na cieki bytowe oraz przydomowych oczyszczalni ciekw. Planowane rodki w 2009r wynosiy 17.500z, projekt planu aglomeracji w zakresie gospodarki ciekowej. Planowane rodki w 2009 roku wynosiy 15.500z Dwa ostatnie opracowania cz si ze sob merytorycznie, poniewa plan aglomeracji winien zawiera rwnie ustalenia w zakresie wyznaczenia obszarw miasta, ktre nie bd skanalizowane. Przed zleceniem opracowania ww. dokumentw oczekiwano na rozstrzygnicie dwch istotnych dla miasta spraw zwizanych z budow kanalizacji sanitarnej (istotne zaoenia przy opracowaniu planu aglomeracji gospodarki ciekowej): wyraenia zgody przez Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach na umieszczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Kociuszki (brak zgody), przyjcia przez Zarzd Powiatu Myszkowskiego propozycji Burmistrza Myszkowa dotyczcej zakupu przez Gmin Myszkw budynkw po byych internatach technikum rolniczego w Bduszu (propozycja Burmistrza Myszkowa nie zostaa przyjta przez Zarzd Powiatu Myszkowskiego). Z ww. przyczyn nie zostao w 2009 roku zlecone wykonanie: inwentaryzacji zbiornikw bezodpywowych na cieki bytowe oraz przydomowych oczyszczalni ciekw, projektu planu aglomeracji w zakresie gospodarki ciekowej. rodki na ten cel zostay zabezpieczone w budecie miasta na 2010 rok. 8. Zlecenie opracowania materiaw zwizanych z propagowaniem dziaa proekologicznych i edukacj ekologiczn dotyczc sprztania nieczystoci po psach Plan:2.400z Wykonanie: 2.257z W ramach przeprowadzonej kampanii informacyjno edukacyjnej, ktra miaa na celu rozwizanie problemw zalegajcych na trawnikach i chodnikach psich odchodw, a tym samym przyczyni si do poprawy czystoci miasta Myszkowa, zostay zakupione ulotki reklamowe oraz plakaty. czna wydatkowana kwota za zakupione ulotki oraz plakaty wyniosa 2.257z. 9. Przygotowanie do realizacji systemu selektywnej zbirki odpadw Plan: 15.000z Wykonanie: 15.000z W ramach umowy IM 342/10/1/3/9/2009 z dnia 05 padziernika 2009r. firma ATMOTERM Ekourbis Sp. z o.o. ul. Partyzantw 1/3, 42-200 Czstochowa wykonaa opracowanie programu (systemu) selektywnej zbirki odpadw komunalnych na terenie miasta Myszkowa. Na realizacj umowy zostaa wydatkowana kwota - 15.000z.

Strona 8 z 10

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok 10. Realizacja programu systemu selektywnej zbirki odpadw Plan:74.518z Wykonanie: 0z Wdraanie zasad programu selektywnej zbirki odpadw komunalnych nastpi w 2010 roku, w ramach opracowanego pod koniec 2009 roku programu. rodki na ten cel zostay zabezpieczone w budecie miasta Myszkowa na 2010 rok. 11. Przygotowanie widowiska teatralnego dla dzieci i modziey pn: Historia zaginionego papierka Plan: 1.500z Wykonanie: 1.500z W ramach akcji sprztania wiata zostao przygotowane widowisko promujce caoroczne dbanie o czysto i porzdek przez dzieci i modzie. Widowisko zostao zrealizowane dla szk podstawowych i gimnazjalnych, ktre odbyo si na deskach Miejskiego Domu Kultury. Celem widowiska bya edukacja mieszkacw miasta Myszkowa, a w szczeglnoci modziey, poprzez przekazanie 10 ponadczasowych zasad. Kwota wydatkowana na widowisko to 1.500z. Prowizja bankowa za obsug w 2009 roku konta bankowego Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie wyniosa 37z. 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 1.Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi czcej ul. Poln z ul. Kochanowskiego wraz z kanalizacj deszczow oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej. Plan: 314.000z Wykonanie: 142.466z Zaplanowane rodki dotyczyy limitw wydatkw na budow kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W 2009r nie wydatkowano rodki finansowe w wys. 142.466z z nastpujcych przyczyn: ostatni z decyzji administracyjnych procesu budowlanego, upowaniajc do rozpoczcia robt budowlanych zwizanych z budow kanalizacji sanitarnej uzyskano w dniu 11.08.2009r., co skutkowao zawarciem umowy o wykonanie robt budowlanych dopiero w dniu 28.09.2009r, brak formalnych moliwoci przekazania wykonawcy II czci terenu budowy (odcinek pomidzy ul. Miedzian, a ul. Kochanowskiego), uniemoliwi wykonanie robt zwizanych z usuniciem kolizji istniejcej infrastruktury z realizowanym zadaniem (przebudowa wodocigu, infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej oraz zabezpieczenie sieci cieplnej) oraz wykonanie zaprojektowanej kanalizacji na ww. odcinku. Przekazanie II czci terenu budowy nie nastpio z powodu nie wydania decyzji administracyjnych, okrelajcych wielko odszkodowa za nabywane nieruchomoci na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Strona 9 z 10

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu miasta Myszkowa za 2009 rok Nieruchomoci nie zostay wic wydane inwestorowi - Gminie Myszkw przez wacicieli. Prowadzenie postpowa administracyjnych w sprawie ustalenia wielkoci odszkodowa naley do waciwoci Starosty Myszkowskiego. ponadto niesprzyjajce warunki atmosferyczne w miesicu grudniu 2009 roku opniy tempo prac. 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 1.Zakup sprztu ogrodniczego Plan: 6.700z Wykonanie: 6.590z Zgodnie z umow nr IM 342/10/1/2/1/2009 z dnia 03 czerwca 2009 roku dokonano za kwot 6.590z zakupu mikrocignika PARTNER P11577 RB wraz z przyczepk do utrzymania i pielgnacji terenw zieleni miejskiej. 2.Zakup pomp z wami przeznaczonej do ochrony przeciwpowodziowej Plan: 12.600z Wykonanie: 11.786z Ogem na zakup pomp wraz z wami w 2009 roku wydatkowano kwot w wysokoci 11.786z. Zgodnie z zamwieniem z dnia 04.06.2009 roku dokonano zakupu pompy pszlamowej oraz smoka skonego wraz z wem ssawnym. Sprzt bdzie uytkowany przez OSP Mrzygdka do ochrony przeciwpowodziowej i usuwania podtopie piwnic budynkw znajdujcych si na terenie Gminy Myszkw. Warto zakupu wyniosa 5.698z W dniu 03.12.2009r. zostaa zamwiony w Przedsibiorstwie Specjalistycznym SprztPO z siedzib przy ulicy Zielonogrskiej 1, 45-323 Opole zakup pompy pywajcej NIAGARA 1 wraz z wem tocznym. Ww. pompa zakupiona za kwot 6.088z bdzie uytkowana przez OSP w Myszkowie do ochrony przeciwpowodziowej.

Strona 10 z 10

Related Interests