You are on page 1of 35

SPRAWOZDANIE WJTA GMINY PORAJ w sprawie z wykonania budetu Gminy Poraj za 2009 rok Cz opisowa DOCHODY Gospodarka finansowa

Gminy oparta jest na rodkach pochodzcych z dochodw wasnych, udziaw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa, dotacji na zadania zlecone i powierzone, dotacji z funduszy celowych oraz subwencji. Dochody na 2009 rok zaplanowano w kwocie 25.899.677,43 z, zrealizowano w kwocie 23.684.376,70 z, co stanowi 91,45 %. Dochody biece plan - 24.210.872,57 wykonanie w kwocie 22.611.857,96 - 93,39% Dochody majtkowe plan- 1.688.804,86 wykonanie w kwocie 1.072.518,74 - 63,51% Wykonanie dochodw w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco : Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo 8.753,92 Dochody w cznej kwocie 8.753,92 otrzymano : - ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego 7.743,92 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolnikw - kwot 1.010,00 otrzymano z zamiany nieruchomoci w m. Choro na poprawienie warunkw zagospodarowania terenu wok budynku szkoy podstawowej. Dzia 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn gaz i wod - 730.773,81 Dochody w kwocie 727.626,18 z stanowi wpaty mieszkacw za usugi dotyczce dostarczania wody. Kwot 3.147,63 z stanowi odsetki od nieterminowych wpat za wod. Dzia 600 Transport i czno - 661.472,24 Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Urzdu Marszakowskiego na drog wojewdzk 791. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa 241.000,94 W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomociami, dochody w kwocie 236.057,14 z stanowi czynsze za mieszkania komunalne, wpaty czynszu za wynajem mieszka w domu nauczyciela oraz wpaty uzyskane z dzierawy mienia komunalnego. Kwota 2.181,00 z stanowi dochd za uytkowanie wieczyste nieruchomoci .Kwota 2.715,00 stanowi dochd z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujce osobom fizycznym w prawo wasnoci .Kwot 47,80 stanowi odsetki z tytuu nieterminowych wpat czynszu i dzierawy. Planowana kwota dochodw w wysokoci 232.793,02 nie wpyna do gminy z powodu przeduajcej si procedury rozliczenia inwestycji. Dzia 710 Dziaalno usugowa 7.000,00 Dochd w kwocie 7.000,00 z stanowi dotacj lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach na remont mogi onierzy. Dzia 750 Administracja publiczna 129.957,15 Dochody w tym dziale w kwocie 59.455,00 z stanowi dotacja lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone gminie. Kwota 580,65 stanowi nalenoci dla gminy z tytuu dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej /5% z opat za dowody osobiste przekazane do Wojewody lskiego/. 7.321,50 stanowi kwota ze sprzeday skadnikw majtkowych (za zom z ujcia wody w m. Masoskie)

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 1

Kwota 60.000 z stanowi przekazan darowizn od SKBK w Poraju. Kwota 2.600,00 stanowi zwrot za poniesione wydatki na wiosk internetow w m.arki Letnisko. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Dochody w oglnej kwocie 18.780,00 stanowi: dotacja Wojewdzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztw prowadzenia i aktualizacji staego rejestru wyborcw w wysokoci 1.801,00 z oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 16.979,00. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 200.000,00 Dochd w kwocie 200.000,00 z stanowi dotacja Urzdu Marszakowskiego na zakup samochodu ratunkowoganiczego dla jednostki OSP w arkach Letnisko. Dzia 756 Dochody od osb prawnych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 11.184.680,79 W rozdziale 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych - 37.859,63 Dochd w kwocie 36.330,66 z stanowi podatek od dziaalnoci gospodarczej opacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne. Kwota 1.528,97 z stanowi odsetki od nieterminowych wpat od w/w podatku. W rozdziale 75615 - Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadkw i darowizn oraz podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowi czn kwot dochodw 2.188.307,35 z tego: - podatek od nieruchomoci 1.612.078,24 - podatek rolny 1.141,00 - podatek leny 13.154,00 - podatek od rodkw transportowych 261.060,80 - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 282.448,00 - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 18.425,31 W rozdziale 75616 - Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadkw i darowizn oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych stanowi czn kwot dochodw 1.964.558,96 z tego : - podatek od nieruchomoci 1.114.171,48 - podatek rolny 115.420,20 - podatek leny 26.524,72 - podatek od rodkw transportowych 204.069,38 - podatek od spadkw i darowizn 109.851,60 - wpywy z opaty targowej 31.273,00 - wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 12.637,80 - podatek od czynnoci cywilnoprawnych 333.325,34 - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 17.285,44 W rozdziale 75618 dochody stanowi 184.079,68 wpywy z opaty skarbowej 37.880,91 wpywy za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu w kwocie 144.134,77 rekompensaty utraconych dochodw z WFOi GW 2.064,00 W rozdziale 75619- 120.187,48

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 2

wpywy z rnych rozlicze w kwocie 120.187,48 z stanowi odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat. W rozdziale 75621 dochd stanowi dochd 6.689.687,69 budetu pastwa, z tego: - podatek dochodowy od osb fizycznych 6.879.171,00 - podatek dochodowy od osb prawnych - 189.483,31 (zwrot nadpaty udziaw z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych wg stanu na 30.11.2009r. z Pierwszego Urzdu Skarbowego w Sosnowcu spowodowa zmniejszenie udziaw gmin w tym podatku) Dzia 758 Rne rozliczenia 6.802.016,00 Dochody w tym dziale stanowi : - cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 6.641.719,00 - uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 160.297,00 Dzia 801 Owiata i wychowanie 229.297,72 W rozdziale 80104 - Przedszkola 161.419,80 dochd stanowi stae opaty w przedszkolach oraz rodki na ywienie wpacane przez rodzicw w kwocie 161.419,80 W rozdziale 80148 - Stowki szkolne 54.382,40 Dochd stanowi wpata na doywianie dzieci od rodzicw i Fundacji Poraj W rozdziale 80195 Pozostaa dziaalno 13.495,52 Dochody otrzymano : - ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego w kwocie 396,00z z przeznaczeniem na komisje egzaminacyjne o wyszy stopie awansu zawodowego nauczycieli oraz 13.099,52 rozliczenie kocowe programu Comenius Grant Dzia 851 Ochrona zdrowia 4.500,00 Dotacja z Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w Katowicach dla dzieci ze wietlic rodowiskowych : na zakup aparatu cyfrowego 800,00 z , na zakup zestawu komputerowego i paczki mikoajkowe -3.700,00 z. Zaplanowane dochody w wysokoci 352.680,34 nie wpyny do gminy z powodu przeduajcej si procedury rozliczeniowej. Przewidywany wpyw to I kwarta 2010r. Dzia 852 Pomoc spoeczna 2.809.296,92 Dochodami w tym dziale s dotacje lskiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej w kwocie 2.339.187.90 i na dofinansowanie wasnych zada w kwocie 260.940,08 oraz wpaty podopiecznych za wiadczone usugi opiekucze w kwocie 7.130,20 zwrot zaliczek alimentacyjnych funduszu alimentacyjnego do komornika sdowego 12.128,61 zwrot dotacji do budetu pastwa 1.280,00 dotacja z Urzdu Marszakowskiego na finansowanie programu Kapita Ludzki 188.370,46 zwrot niewykorzystanych rodkw z programu Kapita Ludzki do Urzdu Marszakowskiego 259,67 Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20.720,08 Dochodami w tym dziale s dotacje otrzymane z budetu pastwa w kwocie 20.720,08 na realizacj wasnych zada biecych w zakresie edukacji na stypendia dla uczniw 10.810,00 wyprawka szkolna- podrczniki 9.910,08 Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 431.127,13
Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany Strona 3

udziay

gmin

w podatkach

stanowicych

Dochody w tym dziale stanowi : - wpywy z usug dotyczcych wpat za cieki 430.688,11 - odsetki od nieterminowych wpat za cieki 439,02 Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00 Dochody wykonane to rodki z Urzdu Marszakowskiego w Katowicach dla Gminnego Orodka Kultury na dofinansowanie III Folkloriady Jurajskiej Starodawne i bliskie czasy. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport 200.000,00 Dochodem w tym dziale jest dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w m. Jastrzb w kwocie 200.000,00 z Dochody ogem:
Plan 25.899.677,43 Wykonanie 23.684.376,70 % 91,45

Podzia dochodw:
Plan Dochody wasne Subwencje Dotacje celowe 14.658.499,94 6.802.016,00 4.439.161,49 Wykonanie 13.100.195,50 6.802.016,00 3.782.165,20 % 89,37 100 85,20

Wydatki ogem:
Plan 28.943.984,43 Wykonanie 25.047.246,84 % 86,54

Dochody 23.684.376,70 minus wydatki 25.047.246,84 rwna si - 1.362.870,14 (deficyt) Deficyt pokryty przychodami. Przychody Zrealizowane w 2009 roku to kwota 3.788.507,30 z z tego: - nadwyka z lat ubiegych 2.783.707,30 - wolne rodki 1.004.800,00 Rozchody Rozchody w Uchwale budetowej na 2009 rok -Nr 154/XXIV/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. zaplanowano w wysokoci 719.200,00z Nastpnie Uchwa 173/XXX/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku zwikszono je o kwot 25.000,00z. Na koniec 2009 roku plan rozchodw wynosi 744.200,00 z. Wykonanie rozchodw na 31.12.2009roku wynosi 744.200,00 z Zobowizania jednostki z tytuu kredytu na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosz 285.600 z. Na kwot t skada si kredyt zacignity w 2000 r. w BPS S.A. O/Czstochowa, Filia Poraj na budow kanalizacji sanitarnej w Poraju. Zobowizania gminy z tytuu wynagrodze i pochodnych oraz zakupu towarw i usug. Na dzie 31.12.2009 rok stan zobowiza ogem wynis 1.321.263,15 z.

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 4

Na powstae zobowizania skadaj si zobowizania z tytuu wynagrodzenia rocznego, wynagrodze nauczycieli- wyrwna i pochodnych oraz wydatkw osobowych niezaliczanych do wynagrodze za miesic grudzie, patne w styczniu oraz tytuu zakupw towarw i usug z terminem zapaty po 31.12.2009 roku. Gmina na dzie 31.12.2009 roku nie ma zobowiza wymagalnych. Porczenia i gwarancje Gmina na dzie 31 grudnia 2009 roku nie udzielia adnych porcze ani gwarancji. Nalenoci Nalenoci ogem wynosz 3.468.228,18 w tym: Gotwka i depozyty to kwota 2.011.087,47 - stan rodkw na rachunku budetu jest 1.996.456,58 - san rodkw na rachunku funduszy pomocowych 14.630,89 Nalenoci wymagalne 1.451.408,36 i s to: - z tytuu dostaw towarw i usug (z wody i ciekw) 57.351,58 -pozostae 1.394.056,78 w tym: Opaty za czynsz, dzieraw, najem od osb prawnych i od osb fizycznych 37.312,24 Podatek od nieruchomoci, rolny, leny od osb prawnych i od osb fizycznych 893.026,28 Podatek od rodkw transportu od osb prawnych i od osb fizycznych 38.779,72 Podatek od dziaalnoci gospodarczej opacany w formie karty pod. od osb fizycznych 27.245,48 Podatek od spadkw i darowizn 3.602,99 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych od osb fizycznych 13.964,81 Nalenoci od dunikw alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 380.125,26 Pozostae nalenoci 5.732,35 - z tytuu dostaw towarw i usug z wody i ciekw 1.408,35 - z innych tytuw ni wymienione powyej 4.324,00 w tym: podatek od spadkw i darowizn 4.120,00 podatek od czynnoci cywilnoprawnych od osb fizycznych i od osb prawnych 204,00 Gmina Poraj nie posiada zakadw budetowych i gospodarstw pomocniczych. Jednostki owiatowe w 2009 roku nie tworzyy rachunkw dochodw wasnych.

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 5

WYKONANIE DOCHODW NA 31.12.2009


Dzia Rozdzia Paragraf 010 01095 0770 2010 400 40002 0830 0920 600 60013 6630 700 70005 0470 0750 0760 0920 6339 710 71035 2020 750 75011 2010 75023 0690 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody Wpywy z usug Pozostae odsetki Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) Dziaalno usugowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpywy z rnych opat Tre Plan po zmianach 8 769,18 8 769,18 1 010,00 7 759,18 Wykonanie 8 753,92 8 753,92 1 010,00 7 743,92 % 99,8 99,8 100 99,8

680 000,00 730 773,81 107,5 680 000,00 730 773,81 107,5 679 000,00 727 626,18 107,2 1 000,00 3 147,63 314,8 96,0 96,0 96,0 58,4 58,4 99,1 689 000,00 661 472,24 689 000,00 661 472,24 689 000,00 661 472,24 412 993,02 241 000,94 412 993,02 241 000,94 2 200,00 2 181,00

171 800,00 236 057,14 137,4 6 000,00 200,00 232 793,02 7 000,00 7 000,00 7 000,00 2 715,00 47,80 0 7 000,00 7 000,00 7 000,00 45,2 23,9 0,00 100 100 100

129 876,50 129 957,15 100,1 59 455,00 59 455,00 70 421,50 500,00 59 455,00 59 455,00 100 100

70 502,15 100,1 580,65 116,1 Strona 6

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

0870 0960 8510 751 75101 2010 75113 2010 754 75412 6300 756 75601 0350 0910 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616 0310 0320 0330 0340 0360

Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Wpywy z rznych rozlicze Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn

7 321,50 60 000,00 2 600,00 18 780,00 1 801,00 1 801,00 16 979,00 16 979,00

7 321,50 60 000,00 2 600,00 18 780,00 1 801,00 1 801,00 16 979,00 16 979,00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 87,0

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 12 849 463,77 34 000,00 32 000,00 2 000,00 2 359 169,00 1 644 769,00 1 600,00 12 800,00 11 184 680,79

37 859,63 111,4 36 330,66 113,5 1 528,97 2 188 307,35 1 612 078,24 1 141,00 76,4 92,8 98,0 71,3

13 154,00 102,8 56,5 92,1 93,7

180 000,00 261 060,80 145,0 500 000,00 282 448,00 20 000,00 2 097 280,00 1 050 000,00 18 425,31 1 964 558,96

1 114 106,1 171,48 26 524,72 100,5

102 886,00 115 420,20 112,2 26 394,00 200 000,00 204 069,38 102,0 45 000,00 109 851,60 244,1 Strona 7

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

0430 0490 0500 0910 75618 0410 0480 2680 75619 0920 75621 0010 0020 758 75801 2920 75802 2750 801 80104 0830 80148 0830 2700 80195 2030 2447 851

Wpywy z opaty targowej Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Rkompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z rnych rozlicze Pozostae odsetki Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego rodki na uzupenienie dochodw gmin Owiata i wychowanie Przedszkola Wpywy z usug Stowki szkolne Wpywy z usug rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Ochrona zdrowia

30 000,00 23 000,00 20 000,00 45 000,00 2 064,00

31 273,00 104,2 12 637,80 17 285,44 37 880,91 2 064,00 54,9 55,6 86,4 96,3 84,2 100 100

600 000,00 333 325,34 191 198,77 184 079,68 144 134,77 144 134 77

100 000,00 120 187,48 120,2 100 000,00 120 187,48 120,2 8 067 816,00 7 567 816,00 6 689 687,69 6 879 171,00 6 802 016,00 6 641 719,00 6 641 719,00 82,9 90,9

500 000,00 -189 483,31 -37,9 6 802 016,00 6 641 719,00 6 641 719,00 100 100 100 100 100 89,8 91,7 91,7 82,5 81,2 100 100 100 100 1,3

160 297,00 160 297,00 160 297,00 160 297,00 255 440,52 229 297,72 176 000,00 161 419,80 176 000,00 161 419,80 65 945,00 61 500,00 4 445,00 13 495,52 396,00 13 099,52 357 180,34 54 382,40 49 937,40 4 445,00 13 495,52 396,00 13 099,52 4 500,00

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 8

85153 2710 85154 2710 85195 6208 852 85212 0970 2010 2910 85213 2010 2030 85214 2010 2030 85219 2008 2009 2010 2030 2918 2919 85228 0830 85295 2030

Zwalczanie narkomanii Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Pozostaa dziaalno Dotacje rozwojowe Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

800,00 800,00 3 700,00 3 700,00 352 680,34 352 680,34 2 840 080,10 2 216 789,00 3 000,00 2 212 089,00 1 700,00 28 519,00 14 140,00 14 379,00

800,00 800,00 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 2 809 296,92

100 100 100 100 0.00 0,00 98,9

2 225 100,4 407,61 12 128,61 404,3 2 211 999,00 1 280,00 20 387,55 13 096,96 7 290,59 100 75,3 71,5 92,6 50,7 99,3 100 98,5 93,8 90,9 90,9 0,00 100 100 100

221 204,00 219 559,97 114 102,00 114 091,94 107 102,00 105 468,03 318 632,10 298 813,13 196 756,89 178 899,32 10 416,54 1 016,00 9 471,14 0,00

110 183,00 110 183,00 246,61 13,06 6 000,00 6 000,00 48 936,00 48 936,00 246,61 13,06

7 130,20 118,8 7 130,20 118,8 37 998,46 37 998,46 77,6 77,6

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 9

854 85415 2030 900 90001 0830 0920 921 92195 2330 926 92601 6330

Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wpywy z usug Pozostae odsetki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) Razem:

24 078,00 24 078,00 24 078,00

20 720,08 20720,08 20 720,08

86,0 86,0 86,0

420 000,00 431 127,13 102,6 420 000,00 431 127,13 102,6 419 000,00 430 688,11 102,8 1 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 439,02 5 000,00 5 000,00 5 000,00 43,9 100 100 100 100 100 100

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 25 899 677,43

23 684 91,45 376,70

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 10

WYDATKI Zgodnie z Uchwa budetow Nr 154/XXIV/2008 Rady Gminy Poraj z dnia 30 grudnia 2008 roku wydatki zaplanowano w wysokoci 23.275.999 z . Po wprowadzeniu w trakcie roku zmian, ostatecznie plan wydatkw ustalony zosta na kwot 28.943.984,43 z. W roku 2009 wydatki zrealizowano w kwocie 25.047.246,84 tj. 86,54% planu. Wydatki biece- 17.833.141,16 - 71,20 % W tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 9.149.102,87 obsuga dugu publicznego 32.679,17 Wydatki majtkowe - 7.214.105,68 -28,8 % Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo 1.300.994,83 W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi rodki w kwocie 1.290.991,82 z zostay wydatkowane na modernizacj ujcia wody w m. Masoskie, a zaplanowana kwota 12.000,00 na dokumentacj wodocigu przy ulicy Lenej w miejscowoci Jastrzb nie zostaa zrealizowana z powody braku uzgodnie i pozwolenia na budow. Realizacja tej inwestycji nastpi w 2010r. W rozdziale 01030 - Izby rolnicze Wydatkowana kwota 2.259,09 z stanowi 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego . W rozdziale 01095 - Pozostaa dziaalno rodki w kwocie 7.743,92 z wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dzia 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn gaz i wod 270.042,26 Rozdzia 40002 - Dostarczanie wody rodki te przeznaczono na wydatki biece z tego na : - zakup materiaw i wyposaenia - (zakup wodomierzy, czci zamiennych do urzdze wodocigowych, artykuw do usuwania awarii wodocigowych, artykuw elektrycznych, remontowych, odczynnikw do uzdatniania wody) 41.804,27 - zakup energii elektrycznej - 148.834,39 - zakup usug pozostaych - (usugi koparki przy usuwaniu awarii, dozr techniczny, badanie wody ) 21.693,57 - rne opaty i skadki - (opata za pobr wody) 41.909,03 - podatek od towarw i usug VAT - 15.801,00 Dzia 600 Transport i czno 2.519.488,71 Rozdzia 60013 - Drogi publiczne wojewdzkie 699.038,00 Dokumentacja na remont drogi 791 w Poraju, przebudow drogi wojewdzkiej z chodnikami i cig pieszorowerowy . Rozdzia 60016 - Drogi publiczne gminne 1.820.450,71 - zakup materiaw i wyposaenia (masa asfaltowa, kruszywo, znaki drogowe, piasek) 71.122,74 - zakup usug remontowych (mieszanka do naprawy drg) 1.244,40 - zakup usug pozostaych (rwnanie drg i usugi transportowe) 66.283,09 - wydatki inwestycyjne 1.681.800,48 przebudowa drg po kanalizacji w Poraju 709.063,51 przebudowa chodnika w m. Choro 283.830,75
Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany Strona 11

przebudowa drg w arkach Letnisko 688.906,22 Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.406.181,95 Rozdzia 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami 1.406.181,95 - zakup materiaw i wyposaenia (artykuy budowlane, elektryczne , remontowe i malarskie, opa, pompa do c.o.,stoy, krzesa, regay, kuchnia gazowo-elektryczna,) 26.079,59 - zakup energii (energia, gaz) 17.691,05 - zakup usug remontowych (remont instalacji elektrycznej , remont schodw i kominw oraz pokrycia dachowego) 16.314,76 - zakup usug pozostaych (opaty przyczeniowe, opaty za wypisy i wyrysy, koszt sporzdzenia aktw notarialnych, demonta pokrycia dachowego, sporzdzenie map i operatw szacunkowych, rozbirka starego budynku) - 69.640,20 - kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych (wypata odszkodowa za drogi) 15.751,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.260.705,35 termomodernizacja i wymiana c.o. w budynku uytecznoci publicznej (przedszkole) 338.297,81 dokumentacja na termomodernizacj budynku w m. Choro z przeznaczeniem na wietlic 9.760,00 dokumentacja projektowa na budow wietlicy w m. Masoskie 42.700,00 rozbudowa o zaplecze dydaktyczne gimnazjum w m. Poraj 847.066,82 zakup okien do kina i OSP w m. Poraj 18.610,72 dokumentacja budynku OSP w Kunicy Starej 4.270,00 Zaplanowana kwota w wysokoci 30.000 z na termomodernizacj budynku GCI w m. Poraj nie zostaa zrealizowana z uwagi na brak uzgodnie prawa wasnoci do nieruchomoci. Zaplanowana kwota 25.000,00 z na remont dachu na kinie i OSP w m. Poraj nie zostaa wykorzystana z uwagi na niesprzyjajce czynniki atmosferyczne pod koniec roku . Dzia 710 Dziaalno usugowa 50.256,64 Rozdzia 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 43.256,64 - zakup usug pozostaych (wydatki zwizane ze zmian planu zagospodarowania przestrzennego) 43.256,64 Rozdzia 71035 Cmentarze 7.000,00 - zakup materiaw i wyposaenia 901,00 - zakup usug pozostaych 6.099,00 Kwota 7.000 z zostaa wydatkowana na odnowienie i renowacj grobw oraz nowe obsadzenie drzewami Dzia 750 Administracja publiczna 2.592.809,41 Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie 59.455,00 rodki finansowe przeznaczono na wydatki biece : - wynagrodzenia osobowe pracownikw 47.484,00 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 9.078,00 - skadki na Fundusz Pracy 1.417,00 - zakup materiaw i wyposaenia (paliwo i artykuy biurowe) 1.476,00 Rozdzia 75022 Rady gmin 130.953,98 rodki finansowe przeznaczono na : - wypat diet dla radnych i przewodniczcego Rady Gminy 125.700,00

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 12

- zakup materiaw i wyposaenia Samorzdowa ) 2.800,55 - podre subowe krajowe 813,43 - szkolenia 1.640,00

(artykuy

spoywcze,

kwiaty,

piecztki,

czasopismo-Poradnik

W rozdziale 75023 - Urzdy Gmin 2.387.933,99 rodki finansowe przeznaczono na wydatki biece : z tego na: - ekwiwalent za odzie robocz i okulary 14.678,19 - wynagrodzenie osobowe pracownikw 1.370.540,66 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.639,60 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 207.070,67 - skadki na Fundusz Pracy 30.811,53 - wpaty na PFRON 23.612,00 - wynagrodzenia bezosobowe (dotyczce umw zlece dla pracownika gospodarczego w budynkach bdcych wasnoci UG oraz usugi informatycznej) 16.163,47 - zakup materiaw i wyposaenia (zakup materiaw biurowych, drukw, rodkw czystoci, artykuw spoywczych, kwiatw , paliwa, zakup publikacji, artykuw elektrycznych i remontowych, dekoracyjnych, meble, wykadzina, klimatyzator, wentylatory, flagi, artykuy dekoracyjne, gadety reklamowe) 91.670,52 - zakup energii i gazu (opaty za energi elektryczn i gaz) 128.421,80 - zakup usug zdrowotnych (badania profilaktyczne pracownikw) 1.020,00 - zakup usug pozostaych (prowizje bankowe, opaty pocztowe, usugi bhp, przegld i konserwacja ksero, usugi serwisowe, obsuga prawna , ogoszenia) 173.030,59 - zakup usug dostpu do sieci Internet 5.252,10 - opaty telefonii komrkowej 4.003,83 - opaty telefonii stacjonarnej 17.904,00 - podre subowe krajowe 17.952,02 - wydatki na ubezpieczenia budynkw i wyposaenia 36.678,48 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 42.834,97 - opaty na rzecz budetu pastwa (opata sdowa i komornicza) 6.651,81 - szkolenia pracownikw 7.663,00 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych (papier) 2.308,24 - akcesoria komputerowe, programy i licencje (czci komputerowe, tusze, tonery, akcesoria komputerowe i licencje) 27.426,61 - wydatki inwestycyjne 28.060,00 Kwota ta zostaa wydatkowana na dokumentacje projektow termomodernizacji Urzdu Gminy w Poraju. Zaplanowana kwota w wysokoci 186.421 z na realizacj Programu e- Myszkovia nie zostaa wydatkowana z uwagi na przeduajce si procedury przetargowe. - zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe, system finansowo ksigowy i system finansowy do fakturowania za wod) 25.539,90 Rozdzia 75075 - Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 14.466,44 - zakup materiaw i wyposaenia (albumy, mapy, kalendarze, gadety i ozdoby reklamowe) 8.359,63 - zakup usug pozostaych (wykonanie zdj lotniczych, usugi transportowe i gastronomiczne) 6.106,81
Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany Strona 13

Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 18.780,00 Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 1.801,00 - wynagrodzenie osobowe pracownika (zadania zlecone) 1.482,00 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 275,00 - skadki na Fundusz Pracy 44,00 Rozdzia 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 16.979,00 - rne wydatki na rzecz osb fizycznych (diety dla czonkw komisji) 9.090,00 - zakup materiaw i wyposaenia (materiay malarskie, biurowe, paliwo) 3.473,44 - zakup usug pozostaych (prace przy wyborach, obsuga informatyczna) 4.415,56 Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 787.949,36 Rozdzia 75412 - Ochotnicze Strae Poarne rodki finansowe w kwocie 787.949,36 wydatkowano dla 6 jednostek OSP w nastpujcy sposb : - wynagrodzenia dla kierowcw poszczeglnych jednostek OSP oraz komendanta gminnego 28.731,09 - rne wydatki na rzecz osb fizycznych (ekwiwalent za branie udziau w dziaaniach ratowniczych i szkoleniu poarniczym organizowanym przez Pastwowe Strae Poarne lub Gmin Poraj). 4.233,55 - zakup materiaw i wyposaenia (zakup paliwa , zakup mundurw , czci samochodowych ,przyczepy, prenumerata czasopism, materiaw remontowych i budowlanych, art. biurowych, artykuw spoywczych, rodkw czystoci, puchar, artykuy gospodarstwa domowego, aparat prdotwrczy, stoy, szafy) 112.671,99 - zakup energii (energia, woda, gaz) 19.698,85 - zakup usug remontowych (remont instalacji elektrycznej i remont piy) 1.775,00 - zakup usug zdrowotnych (badania profilaktyczne) 4.026,00 - zakup usug pozostaych (badania techniczne , remonty, przegldy i naprawy samochodw ,monta systemu alarmowego) 48.326,75 - zakup usug dostpu do sieci Internet 841,70 - opaty telefonii stacjonarnej 2.496,64 - podre subowe krajowe 41,79 - polisy ubezpieczeniowe OC i NW 5.106,00 - wydatki majtkowe (zakup samochodu straackiego dla jednostki OSP w arkach Letnisko) 560.000,00 Dzia 756 Dochody od osb prawnych od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 48.465,79 Rozdzia 75647 - Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 48.465,79 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentw 48.465,79 Dzia 757 Obsuga dugu publicznego 32.679,17 Rozdzia 75702 - Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 32.679,17 - spata odsetek od zacignitego kredytu i poyczek 32.679,17 Dzia 758 Rne rozliczenia Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe Zaplanowana kwota rezerwy w wysokoci 5.500,00 z na sytuacj kryzysow nie zostaa wykorzystana. Dzia 801 Owiata i wychowanie 8.798.473,24

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 14

Rozdzia 80101 Szkoy Podstawowe 4.552.342,96 - dotacja dla Niepublicznej Szkoy Podstawowej w Masoskim w kwocie 170.000,00 - dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 193.888,36 - wynagrodzenie osobowe pracownikw 2.617.782,35 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 196.250,26 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 441.662,92 - skadki na Fundusz Pracy 68.459,17 - zakup materiaw i wyposaenia (zakup materiaw biurowych, rodkw czystoci, artykuw elektrycznych, materiaw remontowych, malarskich, tablic, mebli, wykadziny podogowej, aluzji, zakup przepywowego ogrzewacza wody, opau, stolikw uczniowskich, prenumeraty, awek, wieszakw, magnetofonu, kosiarki, sprztu AGD) 182.616,59 - pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiki 11.003,68 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) 140.358,32 - zakup usug remontowych (remont: instalacji elektrycznej, pokrycia dachowego, wentylacji w budynku, malowanie sali gimnastycznej, i klatki schodowej, szatni, cyklinowanie i malowanie podg, remonty gabinetw, remont ogrodzenia i kserokopiarki) 226.914,91 - zakup usug zdrowotnych (badania profilaktyczne) 2.620,00 - zakup usug pozostaych (prowizje i opaty bankowe, usugi transportowe, kominiarskie, wywz nieczystoci, usuga dot. systemu monitoringu, badanie cinienia wody, usuga pomiaru instalacji odgromowej) 24.956,52 - zakup usug dostpu do sieci Internet 1.868,83 - zakup usug telefonii komrkowej 3.884,87 - zakup usug telefonii stacjonarnej 7.069,65 - podre subowe krajowe 1.233,19 - wydatki na ubezpieczenie budynkw i wyposaenia szk 18.331,00 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 233.557,00 - szkolenia pracownikw 2.631,80 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 2.797,06 - zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 4.456,48 Rozdzia 80103 - Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 109.783,70 - dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 5.525,71 - wynagrodzenie osobowe pracownikw 61.829,92 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.322,50 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 10.447,86 - skadki na Fundusz Pracy 1.690,55 - zakup materiaw i wyposaenia (materiay biurowe, malarskie, remontowe, rodki czystoci, sprzt audiowizualny, drukarka, meble, prenumerata czasopism) 11.137,36 - zakup pomocy dydaktycznych i ksiek 1.570,78 - zakup energii (energia, woda, gaz) 5.959,52 - zakup usug pozostaych (opaty bankowe) 2.427,50 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4.872,00 Rozdzia 80104 Przedszkola 1.344.605,81
Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany Strona 15

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 47.192,92 - wynagrodzenie osobowe pracownikw 727.582,32 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.667,37 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 120.501,98 - skadki na Fundusz Pracy 18.978,23 - zakup materiaw i wyposaenia (materiay biurowe, elektryczne, remontowe, malarskie, dekoracyjne, rodki czystoci, prenumerata, sprzt AGD, meble, zabawki, wykadzina podogowa ,kserokopiarka, drzwi, szafki do szatni) 74.030,38 - wydatki na zakup artykuw ywnociowych 85.799,63 - zakup pomocy dydaktycznych, ksiek 8.112,56 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) 36.237,54 - zakup usug remontowych (konserwacja windy, przegldy ,remonty biece, naprawy, wymiana okien i drzwi, cyklinowanie podg) 88.051,80 - zakup usug zdrowotnych (badania profilaktyczne) 690,00 - zakup usug pozostaych (wywz nieczystoci, opaty bankowe, monitoring, odprowadzenie ciekw, usugi transportowe i kominiarskie) 13.567,70 - zakup usug dostpu do sieci Internet 665,20 - zakup usug telefonii komrkowej 1.105,78 - zakup usug telefonii stacjonarnej 2.233,16 - podre subowe krajowe 1.061,10 - rne opaty i skadki 2.292,00 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 59.126,00 - szkolenia pracownikw 1.592,00 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.094,88 - zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 2.023,26 Rozdzia 80110 - Gimnazja 2.353.992,74 - dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 112.308,90 - wynagrodzenia osobowe pracownikw 1.510.600,60 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 106.647,58 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 252.656,25 - skadki na Fundusz Pracy 39.905,24 - wynagrodzenia bezosobowe 1.935,50 - zakup materiaw i wyposaenia (materiay biurowe, remontowe, rodki czystoci, materiay elektryczne, prenumerata czasopism, meble, artykuy ogrodnicze, zakup tablic, odtwarzacza DVD, radiomagnetofonu, laptopa, komputera, aparatu telefonicznego, drzwi i ocienic, materiaw dekoracyjnych) 73.094,29 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 3.620,25 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) 91.733,13 - zakup usug remontowych (remont drukarki, konserwacja kserokopiarki, monta drzwi, malowanie sal lekcyjnych, ukadanie pytek, roboty serwisowe, przegldy i konserwacje) 21.975,76 - zakup usug zdrowotnych (badania profilaktyczne) 1.430,00

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 16

- zakup usug pozostaych (opaty i prowizje bankowe, wywz nieczystoci, monitoring, usugi transportowe, usugi deratyzacyjne) 15.381,38 - zakup usug dostpu do sieci Internet 311,06 - zakup usug telefonii komrkowej 1.191,40 - zakup usug telefonii stacjonarnej 2.395,16 - podre subowe krajowe 514,59 - wydatki na ubezpieczenia budynkw i wyposaenia szk 12.782,00 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 101.139,00 - szkolenia pracownikw 368,80 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.454,08 - zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 2.547,77 Rozdzia 80113 - Dowoenie uczniw do szk 128.052,02 - wynagrodzenie osobowe pracownikw 31.808,29 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.522,61 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 5.234,54 - skadki na Fundusz Pracy 846,83 - zakup materiaw i wyposaenia (zakup paliwa do Gimbusa i czci zamienne do samochodu) 20.173,07 - zakup usug pozostaych (usugi transportowe zwizane z dowozem uczniw do Gimnazjum w arkach Letnisko i zwroty kosztw dowozu dzieci do innych szk, badania techniczne i przegldy) 63.217,68 - ubezpieczenie Gimbusa 3.249,00 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 1.000,00 Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 7.022,75 Rozdzia 80148 Stowki szkolne 273.047,25 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze (odzie robocza i ekwiwalent za pranie) 1.745,96 - wynagrodzenia osobowe pracownikw 139.134,82 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.598,16 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 23.102,00 - skadki na Fundusz Pracy 3.575,72 - materiay i wyposaenie (rodki czystoci, sprzty i meble kuchenne) 14.528,50 - zakup rodkw ywnoci 60.778,35 - zakup energii 4.833,88 - zakup usug remontowych (wymiana kranw i zlewozmywaka, naprawa gazowego podgrzewacza wody, naprawa taboretu gazowego, roboty serwisowe instalacji gazowej, ukadanie pytek ceramicznych) 5.973,60 - zakup usug pozostaych (prowizje bankowe, koszty dzierawy pojemnikw na odpady) 526,26 - odpisy na ZFS 7.250,00 Rozdzia 80195 - Pozostaa dziaalno 29.626,01 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie wypacone komisji na stopie awansu zawodowego nauczycieli) 396,00 Wydatki poniesione w ramach realizacji programu SOCRATES- COMENIUS 29.230,01 Dzia 851 Ochrona zdrowia 804.689,22
Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany Strona 17

Rozdzia 85111 - Szpitale oglne 80.000 Dotacja dla szpitala w Myszkowie (rozbudowa) na dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych. Rozdzia 85153 - Zwalczanie narkomanii 2.050,00 - zakup materiaw i wyposaenia (aparat cyfrowy) 800,00 - zakup usug pozostaych (program sowno-muzyczny na temat przeciwdziaania narkomanii) 1.250,00 Rozdzia 85154 - Przeciwdziaanie alkoholizmowi 142.041,02 rodki finansowe przeznaczono na : - wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie dla wychowawcw wietlic rodowiskowych oraz czonkw GKRPA) 85.488,87 - zakup materiaw i wyposaenia (rodki czystoci, opa, artykuy biurowe i szkolne, elektryczne, malarskie, dekoracyjne odzie, ksiki) 31.458,05 - zakup rodkw ywnoci 20.382,77 - zakup energii 1.115,91 - zakup usug pozostaych (usugi transportowe, warsztaty taneczne) 2.916,79 - usugi telefonii stacjonarnej 678,63 Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno 580.598,20 Kwota 580.598,20 z zostaa wydatkowana na: zakupy inwestycyjne 109.140,00z aparat ultrasonograficznywyposaenie gabinetu i 471.458,20 z na modernizacj Orodka Zdrowia w Poraju (wymian okien, remont kotowni oraz wybudowanie windy dla niepenosprawnych). Dzia 852 Pomoc Spoeczna 3.157.875,11 Rozdzia 85202 -Domy pomocy spoecznej 20.094,32 - opacenie pobytu w DPS Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2.216.279,00 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 1.280,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze (ekwiwalent za odzie i pranie) 750,00 - wiadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 2.125.731,12 - wynagrodzenie osobowe pracownika 36.661,46 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.742,78 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 25.734,26 - skadki na Fundusz Pracy 806,81 - zakup materiaw i wyposaenia (zakup drukw, artykuw biurowych, piecztek) 1.502,18 - zakup usug pozostaych (opaty bankowe, pocztowe, usugi elektroniczne) 16.618,92 - podre subowe krajowe 309,80 - szkolenia pracownikw 2.019,00 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych (papier do ksera) 140,06 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji (toner, pyty CD) 1.982,61 W rozdziale 85213 - Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 20.387,55 - skadka uregulowana za osoby pobierajce niektre wiadczenia rodzinne z pomocy spoecznej 7.290,59
Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany Strona 18

- skadka uregulowana za osoby pobierajce niektre wiadczenia rodzinne 2.961,00 - opacenie skadki za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej 10.135,96 W rozdziale 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 332.935,73 - wypata zasikw staych 198.314,90 - wypata zasikw okresowych 21.245,07 - wypata zasikw celowych oraz doywiania 97.430,56 - zasiki okresowe i celowe z POKL-u 15.945,20 Rozdzia 85215 - Dodatki mieszkaniowe 11.820,61 w tym : - wypata dodatkw mieszkaniowych 11.276,59 - zakup usug pozostaych (opaty pocztowe i prowizje bankowe) 544,02 W rozdziale 85219 Orodki Pomocy Spoecznej 443.890,58 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 246,61 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 13,06 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze (ekwiwalent za odzie, zakup okularw korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie) 2.524,25 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze (ekwiwalent za odzie i pranie odziey) 198,56 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze (ekwiwalent za odzie i pranie odziey) 10,52 - wynagrodzenia osobowe pracownikw 180.733,45 - wynagrodzenia osobowe pracownikw POKL 49.677,60 - wynagrodzenia osobowe pracownikw POKL 2.629,99 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.722,13 - dodatkowe wynagrodzenie roczne POKL 1.162,45 - dodatkowe wynagrodzenie roczne POKL 61,55 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 29.583,99 - skadki na ubezpieczenia spoeczne POKL 8.098,70 - skadki na ubezpieczenia spoeczne POKL 428,82 - skadki na Fundusz Pracy 4.890,76 - skadki na Fundusz Pracy POKL 1.245,55 - skadki na Fundusz Pracy POKL 65,98 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 18.329,58 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 970,42 - zakup materiaw i wyposaenia (zakup drukw i materiaw biurowych, piecztek, komputera, publikacji, folii do faksu, bbna do drukarki) 7.396,68 - zakup materiaw i wyposaenia POKL (zakup szafy aktowej i metalowej, krzesa obrotowego, kalkulatora, niszczarki, materiaw promocyjnych, projektora, aparatu cyfrowego, skanera) 11.982,99 - zakup materiaw i wyposaenia POKL (zakup szafy aktowej i metalowej, krzesa obrotowego, kalkulatora, niszczarki, materiaw promocyjnych, projektora, aparatu cyfrowego, skanera) 634,67 - zakup usug zdrowotnych (badania profilaktyczne pracownikw) 210,00

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 19

- zakup usug zdrowotnych (badania profilaktyczne pracownikw) 28,49 - zakup usug zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracownikw ) 1,51 - zakup usug pozostaych (opaty bankowe, pocztowe, usugi elektroniczne, serwisowe, koszty przesyek ) 8.291,93 - zakup usug pozostaych POKL (prowizje bankowe, usugi szkoleniowe ) 77.913,39 - zakup usug pozostaych (opaty bankowe, usugi szkoleniowe ) 4.124,73 - usugi telefonii stacjonarnej 2.099,23 - podre subowe 1.939,41 - podre subowe POKL 179,28 - podre subowe POKL 9,50 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 7.000,00 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych POKL 303,90 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych POKL 16,10 - szkolenia pracownikw 2.270,00 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych ( papier do ksera) 1.344,55 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych POKL (papier do ksera) 133,02 - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych POKL (papier do ksera) 7,04 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji (tonery do drukarki) 2.055,09 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji POKL (tonery do drukarki) 1.286,96 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji POKL (toner) 68,14 W rozdziale 85228 - Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 53.779,34 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze (wypata ekwiwalentu za odzie, pranie, zakup rcznikw i myde) 1.050,67 - wynagrodzenia osobowe pracownikw 38.901,14 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.298,40 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 6.418,99 - skadki na Fundusz Pracy 859,14 - zakup usug zdrowotnych (badania profilaktyczne) 30,00 - podre subowe krajowe 1.221,00 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 2.000,00 Rozdzia 85295 - Pozostaa dziaalno 58.687,98 - doywianie dzieci w stowkach szkolnych 37.998,46 - prace spoeczno uyteczne 6.321,80 - zakup usug pozostaych ( pokrycie kosztw zwizanych z pochwkiem klientw OPS 8.140,45 obsuga programu PEAD 6.227,27) 14.367,72 Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 379.625,33 Rozdzia 85401 - wietlice Szkolne 330.845,89 - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 20.366,79
Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany Strona 20

- wynagrodzenie osobowe pracownikw 220.754,29 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.079,37 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 38.417,83 - skadki na Fundusz Pracy 6.130,37 - zakup materiaw i wyposaenia (materiay biurowe, elektryczne, dekoracyjne, remontowe, wykadzina podogowa i rega meblowy) 12.305,14 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 15.833,00 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 959,10 Rozdzia 85415- Pomoc materialna dla uczniw 48.719,44 - stypendia dla uczniw 38.809,36 - inne formy pomocy dla uczniw 9.910,08 (podrczniki szkolne) Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1.716.342,73 Rozdzia 90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona rodowiska 725.642,09 - zakup materiaw i wyposaenia (zakup optifloc, rodkw czystoci, artykuw elektrycznych, remontowych, kanalizacyjnych, oysk) 31.787,11 - zakup energii (energia elektryczna, gaz) 188.017,43 - zakup usug remontowych (remont prasy filtracyjnej) 9.336,66 - zakup usug pozostaych (wywz nieczystoci, usugi i analizy laboratoryjne i serwisowe, dozr i przegld techniczny, usugi koparki, operat szacunkowy) 180.793,73 - rne opaty i skadki (opata za substancje wyprowadzane ze ciekami do wd ) 46.071,94 - podatek od towarw i usug VAT 27.000,00 - wydatki inwestycyjne 196.223,62 w tym: budowa kanalizacji i oczyszczalni ciekw w arkach Letnisko 28.130,00 i Masoskim 11.590,00 budowa oczyszczalni i kanalizacji w m. Jastrzb 48.379,00 wykup drogi od Galtexu 64.020,00 remont kanau przy ul. P. Skargi 44.104,22 Zaplanowana kwota na inwestycje pt. Oczyszczalnia i kanalizacja w m. Kunica Stara w wysokoci 270.000z nie wykonano z uwagi na trwajce uzgodnienia dokumentacji projektowej. - zakupy inwestycyjne (zakup pomp na oczyszczalnie ciekw) 46.411,60 Rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi 318.154.22 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia za wykonywane prace porzdkowe w m. arki Letnisko) 12.478,26 - zakup materiaw i wyposaenia (worki na mieci, rkawice, odzie robocza, kruszywo, artykuy instalacyjne) 4.437,28 - zakup usug pozostaych (wywz nieczystoci i odpadw, zimowe odnieanie drg) 301.238,68 Rozdzia 90015 - Owietlenie ulic placw i drg 645.039,42 - zakup energii 341.295,87 - zakup usug pozostaych (modernizacja lamp owietlenia ulicznego, eksploatacja owietlenia) 117.599,93 - wydatki inwestycyjne (owietlenie:Poraj-62.708, arki Letnisko-82.223,53, Kunica Stara 16.812,09, Masoskie -24.400) 186.143,62 Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno 27.507,00
Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany Strona 21

- zakup usug pozostaych (dopata do przewozw pasaerskich, wyapywanie bezdomnych psw) 27.507,00 Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 459.000,00 Rozdzia 92109- Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 309.000,00 - dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 309.000,00 Rozdzia 92116 Biblioteki 145.000,00 - dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 145.000,00 Rozdzia 92195- Pozostaa dziaalno 5.000,00 - dotacja celowa przekazana na dofinansowanie - III Folkloriady Jurajskiej Starodawne i bliskie czasyorganizowanej przez Gminny Orodek Kultury w Poraju. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport 703.593,09 Rozdzia 92601 - Obiekty sportowe 578.593,09 - remont basenu kpielowego w arkach Letnisko (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) 54.473,00 - boisko gminne przy ul. Sportowej w Poraju 81.096,60 - boisko przy Szkole Podstawowej w m. Jastrzb 427.365,49 Korty tenisowe przy Orliku w m. Poraj, na ktre zaplanowano kwot 60.000 z nie zostay wykonane. - zakupy inwestycyjne (wykaszarka spalinowa 1.990, traktor z przyczepa i osprztem 13.668,00) 15.658,00 Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno 125.000,00 - dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Klub Polonia Poraj - na sport masowy dzieci i modziey na terenie gminy.

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 22

WYKONANIE WYDATKW NA 31.12.2009 r


Dzia Rozdzia Paragraf 010 01010 6050 01030 2850 01095 3030 400 40002 4210 4260 4300 4430 4530 600 60013 6050 6630 60016 4210 4270 4300 6050 700 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Podatek od towarw i usug (VAT). Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne gminne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Tre Plan po zmianach 1 322 019,18 1 312 000,00 1 312 000,00 2 260,00 2 260,00 7 759,18 7 759,18 303 000,00 303 000,00 53 000,00 150 000,00 30 000,00 50 000,00 20 000,00 Wykonanie 1 300 994,83 1 290 991,82 1 290 991,82 2 259,09 2259,09 7 743,92 7 743,92 % 98,4 98,4 98,4 100 100 99,8 99,8

270 042,26 89,1 270 042,26 89,1 41 804,27 21 693,57 41 909,03 15 801,00 78,9 72,3 83,8 79,0 87,7 148 834,39 99,2

2 519 2 872 400,00 488,71 739 000,00 689 000,00 50 000,00 2 133 400,00 72 500,00 1 500,00 72 000,00

699 038,00 94,6 649 038,00 94,2 50.000,00 1 820 450,71 71 122,74 1 244,40 66 283,09 100 85,3 98,1 83,0 92,1 84,6 71,4

1 681 1 987 400,00 800,48 1 970 780,93 1 406

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 23

181,95 70005 4210 4260 4270 4300 4590 6050 6058 6059 710 71014 4300 71035 4210 4300 750 75011 4010 4110 4120 4210 75022 3030 4210 4300 4410 4700 75023 3020 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dziaalno usugowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usug pozostaych Cmentarze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 970 780,93 76 010,00 18 398,91 50 000,00 80 000,00 25 000,00 232 793,02 340 000,00 79 000,00 72 000,00 72 000,00 7 000,00 901,00 6 099,00 1 406 181,95 26 079,59 17 691,05 16 314,76 69 640,20 15 751,00 71,4 34,3 96,2 32,6 87,0 63,0

1 148 579,00 922 407,54 80,3 226 253,57 97,2 112,044,24 33,0 50 256,64 43 256,64 43 256,64 7 000,00 901 901,00 6 099,00 100 100 79,9 100 100 100 100 100 63,6 60,1 60,1 100

2 592 3 245 104,78 809,41 59 455,00 47 484,00 9 078,00 1 417,00 1 476,00 144 000,00 126 900,00 10 100,00 3 000,00 1 000,00 3 000,00 59 455,00 47 484,00 9 078,00 1 417,00 1 476,00

130 953,98 90,9 125 700,00 99,1 2 800,55 0,00 813,43 1 640,00 27,7 0,00 81,3 54,7 79,0 95,9

2 387 3 021 625,00 933,99 15 300,00 14 678,19

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 24

4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4510 4700 4740 4750 6050 6060 75075 4210 4300 751 75101 4010 4110 4120 75113 3030 4210

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty na rzecz budetu pastwa Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wybory do Parlamentu Europejskiego Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia

1 691 500,00 108 640,00 260 000,00 40 000,00 23 620,00 18 400,00 101 900,00 130 000,00 1 500,00 189 044,00 5 340,00 4 525,00 20 000,00 19 000,00 37 000,00 42 835,00 10 000,00 8 000,00 6 800,00 27 800,00 214 481,00 45 940,00 20 024,78 10 000,00 10 024,78 18 780,00 1 801,00 1 482,00 275,00 44,00 16 979,00 9 090,00 3 473,44

1 370 540,66

81,0

108 639,60 100 207 070,67 79,6 30 811,53 23 612,00 16 163,47 91 670,52 1 020,00 5 252,10 4 003,83 17 904,00 17 952,02 36 678,48 42 834,97 6 651,81 7 663,00 2 308,24 27 426,61 28 060,00 25 539,90 14 466,44 8 359,63 6 106,81 18 780,00 1 801,00 1 482,00 275,00 44,00 16 979,00 9 090,00 3 473,44 77,0 100 87,8 90,0 68,0 98,4 88,5 89,5 94,5 99,1 100 66,5 95,8 33,9 98,7 13,1 55,6 72,2 83,6 60,9 100 100 100 100 100 100 100 100 Strona 25

128 421,80 98,8 173 030,59 91,5

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

4300 754 75412 3030 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 6060 6230 756 75647 4100 757 75702 8070 758 75818 4810 801 80101 2540 3020 4010

Zakup usug pozostaych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego. Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4 415,56 810 000,00 810 000,00 10 000,00 30 000,00 115 200,00 22 000,00 3 000,00 5 000,00 54 000,00 2 000,00 2 500,00 300,00 6 000,00 360 000,00 200 000,00 54 753,00 54 753,00 54 753,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 9 271 580,26 4 786 783,00 170 000,00 204 613,00

4 415,56

100

787 949,36 97,3 787 949,36 97,3 4 233,55 28 731,09 19 698,85 1 775,00 4 026,00 48 326,75 841,70 2 496,64 41,79 5 106,00 42,3 95,8 89,5 59,2 80,5 89,5 42,1 99,9 13,9 85,1

112 671,99 97,8

360 000,00 100 200 000,00 100 48 465,79 48 465,79 48 465,79 32 679,17 32 679,17 32 679,17 0,00 0,00 0,00 8 798 473,24 4 552 342,96 88,5 88,5 88,5 86,0 86,0 86,0 0,00 0,00 0,00 94,9 95,1

170 000,00 100 193 888,36 94,8 99,0 Strona 26

2 643 660,00 2 617

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

782,35 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300 4410 4440 80104 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola 197 150,00 456 372,00 72 581,00 184 300,00 12 190,00 151 000,00 367 280,00 3 750,00 28 100,00 5 000,00 7 250,00 11 500,00 2 800,00 20 180,00 233 557,00 4 000,00 5 000,00 6 500,00 116 369,00 5 675,00 61 981,00 5 226,00 11 018,00 1 777,00 11 500,00 1 620,00 6 500,00 1 800,00 4 000,00 400,00 4 872,00 1 361 268,65 196 250,26 99,5 441 662,92 96,8 68 459,17 11 003,68 94,3 90,3 182 616,59 99,1 140 358,32 93,0 226 914,91 61,8 2 620,00 24 956,52 1 868,83 3 884,87 7 069,65 1 233,19 18 331,00 2 631,80 2 797,06 4 456,48 5 525,71 61 829,92 4 322,50 10 447,86 1 690,55 11 137,36 1 570,78 5 959,52 0,00 2 427,50 0,00 4 872,00 1 344 605,81 69,9 88,8 37,4 53,6 61,5 44,0 90,8 65,8 55,9 68,6 97,4 99,8 82,7 94,8 95,1 96,8 97,0 91,7 0,00 60,7 0,00 100 98,8

233 557,00 100

109 783,70 94,3

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 27

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych

48 347,00 728 180,00 52 710,00 122 205,00 20 130,00 74 050,00 91 000,00 8 130,00 36 270,00 89 920,65 1 400,00 14 040,00 1 100,00 1 500,00 2 560,00 1 200,00 2 700,00 59 126,00 2 500,00 1 700,00 2 500,00 2 476 504,00 116 060,00 1 538 315,00 106 660,00 264 235,00 49 245,00 7 500,00 73 100,00 4 500,00 107 000,00 53 000,00

47 192,92 52 667,37 18 978,23 74 030,38 85 799,63 8 112,56 36 237,54 88 051,80 690,00 13 567,70 665,20 1 105,78 2 233,16 1 061,10 2 292,00 59 126,00 1 592,00 1 094,88 2 023,26 2 353 992,74 1 510 600,60

97,6 99,9 94,3 100 94,3 99,8 99,9 97,9 49,3 96,6 60,5 73,7 87,2 88,4 84,9 100 63,7 64,4 80,9 95,1

727 582,32 100 120 501,98 98,6

112 308,90 96,8 98,2

106 647,58 100 252 656,25 95,6 39 905,24 1 935,50 73 094,29 3 620,25 91 733,13 21 975,76 81,0 25,8 100 80,4 85,7 41,5

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 28

4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80113 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4430 4440 80146 4300 80148 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4300 4440

Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dowoenie uczniw do szk Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych Stowki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

2 500,00 15 850,00 2 000,00 3 800,00 3 500,00 2 500,00 18 000,00 101 139,00 2 500,00 2 500,00 2 600,00 153 815,00 34 790,00 2 910,00 5 750,00 930,00 29 100,00 76 035,00 3 300,00 1 000,00 22 159,00 22 159,00 309 095,00 5 828,00 145 640,00 14 100,00 24 747,00 4 105,00 14 640,00 74 945,00 7 690,00 7 650,00 1 500,00 7 250,00

1 430,00 15 381,38 311,06 1 191,40 2 395,16 514,59 12 782,00 368,80 1 454,08 2 547,77 31 808,29 2 522,61 5 234,54 846,83 20 173,07 63 217,68 3 249,00 1 000,00 7 022,75 7 022,75 1 745,96 11 598,16 23 102,00 3 575,72 14 528,50 60 778,35 4 833,88 5 973,60 526,26 7 250,00

57,2 97,0 15,6 31,4 68,4 20,6 71,0 14,7 58,2 98,0 91,4 86,7 91,0 91,1 69,3 83,1 98,5 100 31,7 31,7 30,0 82,3 93,4 87,1 99,2 81,1 62,9 78,1 35,1 100 Strona 29

101 139,00 100

128 052,02 83,2

273 047,25 88,3 139 134,82 95,5

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

4700 80195 4170 4300 4307 851 85111 6220 85153 4210 4300 85154 4170 4210 4220 4260 4300 4370 85195 6058 6059 6060 852 85202 4330 85212 2910 3020 3110 4010 4040

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Ochrona zdrowia Szpitale oglne Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Zwalczanie narkomanii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 000,00 45 586,61 396,00 10 870,03 34 320,58 901 315,11 80 000,00 80 000,00 2 050,00 800,00 1 250,00 146 584,77 85 801,00 31 600,00 23 700,00 1 116,00 3 567,77 800,00 672 680,34 352 680,34 210 860,00 109 140,00 3 322 425,67 56 880,00 56 880,00

0,00 29 626,01 396,00 5 799,09 23 430,92 80 000,00 80 000,00 2 050,00 800,00 1 250,00 85 488,87 31 458,05 20 382,77 1 115,91 2 916,79 678,63

0,00 65,0 100 53,3 68,3 100 100 100 100 100 99,6 99,5 86,0 100 81,8 84,8

804 689,22 89,3

142 041,02 96,9

580 598,20 86,3 334 702,84 94,9 136 755,36 64,9 109 140,00 100 3 157 875,11 20 094,32 20 094,32 95,0 35,3 35,3 100 75,3 100 100 100 100 Strona 30

2 216 2 216 789,00 279,00 1 700,00 750,00 1 280,00 750,00

2 125 2 125 821,12 731,12 36 661,46 2 742,78 36 661,46 2 742,78

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

4110 4120 4210 4300 4410 4700 4740 4750 85213 4130 85214 3110 3119 85215 3110 4300 85219 2918 2919 3020 3028 3029 4010 4018 4019 4040 4048 4049 4110 4118 4119 4120 4128

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Zakup usug pozostaych Orodki pomocy spoecznej Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy

25 734,26 806,81 1 502,18 16 618,92 309,80 2 019,00 140,06 1 982,61 28 519,00 28 519,00 367 458,63 345 399,28 22 059,35 20 000,00 19 200,00 800,00 497 875,32 246,61 13,06 4 911,00 198,56 10,52 211 771,38 51 929,68 2 749,28 13 722,13 1 549,95 82,05 34 302,30 8 886,76 470,44 6 167,33 1 366,82

25 734,26 806,81 1 502,18 16 618,92 309,80 2 019,00 140,06 1 982,61 20 387,55 20 387,55

100 100 100 100 100 100 100 100 71,5 71,5

332 935,73 90,6 316 990,53 91,8 15 945,20 11 820,61 11 276,59 544,02 246,61 13,06 2 524,25 198,56 10,52 49 677,60 2 629,99 13 722,13 1 162,45 61,55 29 583,99 8 098,70 428,82 4 890,76 1 245,55 72,3 59,1 58,7 68,0 100 100 51,4 100 100 95,7 95,7 100 75,0 75,0 86,2 91,1 91,2 79,3 91,1 Strona 31

443 890,58 89,2

180 733,45 85,3

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

4129 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4280 4288 4289 4300 4308 4309 4370 4378 4379 4410 4418 4419 4440 4448 4449 4700 4740 4748 4749 4750 4758 4759 85228 3020 4010 4040 4110

Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

72,34 1 000,76 20 636,11 1 092,49 8 499,83 11 982,99 634,67 590,00 28,49 1,51 8 617,97 78 682,88 4 239,56 3 332,44 499,24 26,43 2 000,00 464,30 24,58 7 000,00 664,80 35,20 2 650,00 2 528,37 284,92 15,08 2 492,49 1 329,60 70,40 57 600,00 1 050,67 38 901,14 7 119,06 6 418,99

65,98 0,00 18 329,58 970,42 7 396,68 11 982,99 634,67 210,00 28,49 1,51 8 291,93 77 913,39 4 124,73 2 099,23 0,00 0,00 1 939,41 179,28 9,50 7 000,00 303,90 16,10 2 270,00 1 344,55 133,02 7,04 2 055,09 1 286,96 68,14 53 779,34 1 050,67 38 901,14 3 298,40 6 418,99

91,2 0,00 88,8 88,8 87,0 100 100 35,6 100 100 96,2 99,0 97,3 63,0 0,00 0,00 97,0 38,6 38,6 100 45,7 45,7 85,7 53,2 46,7 46,7 82,5 96,8 96,8 93,4 100 100 46,3 100 Strona 32

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

4120 4280 4410 4440 85295 3110 4300 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4440 4750 85415 3240 3260 85446 4300 900 90001 4210 4260 4270 4300 4430 4530 6050 6060 90003

Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Zakup usug pozostaych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Podatek od towarw i usug (VAT). Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Oczyszczanie miast i wsi

859,14 30,00 1 221,00 2 000,00 77 303,72 62 936,00 14 367,72 424 707,00 368 272,00 23 047,00 244 695,00 20 315,00 43 707,00 7 020,00 12 655,00 15 833,00 1 000,00 54 078,00 40 810,00 13 268,00 2 357,00 2 357,00

859,14 30,00 1 221,00 2 000,00 58 687,98 44 320,26 14 367,72

100 100 100 100 75,9 70,4 100

379 625,33 89,4 330 845,89 89,8 20 366,79 16 079,37 38 417,83 6 130,37 12 305,14 15 833,00 959,10 48 719,44 38 809,36 9 910,08 60,00 60,00 88,4 79,1 87,9 87,3 97,2 100 95,9 90,1 95,1 74,7 2,5 2,5 56,6 220 754,29 90,2

1 716 3 030 618,50 342,73 33 000,00 189 618,50 9 337,00 206 663,00 47 000,00 40 000,00 50 000,00 407 600,00 31 787,11 9 336,66 46 071,94 27 000,00 46 411,60

1 870 618,50 725 642,09 38,8 96,3 100 98,0 67,5 92,8 188 017,43 99,1 180 793,73 87,5

1 295 000,00 196 223,62 15,2 318 154,22 78,1 Strona 33

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

4170 4210 4300 90015 4260 4300 6050 90095 4300 921 92109 2480 92116 2480 92195 2310 926 92601 6050 6060 92695 2820

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Pozostaa dziaalno Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

12 600,00 20 000,00 375 000,00 722 400,00 357 400,00 120 000,00 245 000,00 30 000,00 30 000,00 459 000,00 309 000,00 309 000,00 145 000,00 145 000,00 5 000,00 5 000,00 815 000,00 690 000,00 674 000,00 16 000,00 125 000,00 125 000,00 28 943 984,43

12 478,26 4 437,28

99,0 22,2

301 238,68 80,3 645 039,42 89,3 341 295,87 95,5 117 599,93 98,0 186 143,62 76,0 27 507,00 27 507,00 91,7 91,7

459 000,00 100 309.000,00 100 309 000,00 100 145 000,00 100 145 000,00 100 5 000,00 5 000,00 100 100

703 593,09 86,3 578 593,09 83,9 562 935,09 83,5 15 658,00 97,9 125 000,00 100 125 000,00 100 25 047 246,84

Razem:

86,54

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 34

Wjt Gminy Poraj Marian Szczerbak

Id: XEHUW-BJIQE-MUSVR-GWJOL-FVJXZ. Podpisany

Strona 35