You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLVII/437/2010 RADY POWIATU W YWCU z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie okrelenia warunkw czciowego lub cakowitego zwalniania rodzicw z opat za pobyt dziecka lub osoby penoletniej w rodzinie zastpczej. Na podstawie: art.4 ust.1 pkt 3, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorzdzie powiatowym (t. j. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1592 z po.zm.), art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z p. zm.). Rada Powiatu w ywcu uchwala co nastpuje: 1. Okrela si warunki czciowego i cakowitego zwalniania rodzicw z opat za pobyt dziecka lub osoby penoletniej w rodzinie zastpczej w brzmieniu stanowicym zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 2. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 3. Z dniem wejcia w ycie niniejszej uchway traci moc uchwaa Rady Powiatu w ywcu NrXVIII/182/04 z dnia 31 maja 2004r. w sprawie warunkw cakowitego i czciowego zwalniania rodzicw naturalnych z opat za pobyt dzieci w rodzinach zastpczych. 4. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu.

Przewodniczcy Rady Stanisaw Zontek

Id: GQQYM-PNTCF-FAIBN-VGGTE-FKMQS. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XLVII/437/2010 Rady Powiatu w ywcu z dnia 26 sierpnia 2010 r. Warunki czciowego i cakowitego zwalniania rodzicw z opat za pobyt dziecka lub osoby penoletniej w rodzinie zastpczej 1. Niniejsze warunki okrelaj zasady i tryb postpowania przy podejmowaniu decyzji o czciowym lub cakowitym zwalnianiu z opat rodzicw za pobyt dziecka lub osoby penoletniej w rodzinie zastpczej. 2. 1) Za pobyt dziecka lub osoby penoletniej w rodzinie zastpczej opat do wysokoci miesicznej pomocy pieninej na czciowe pokrycie kosztw utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie, wnosz solidarnie rodzice, w tym take rodzice pozbawieni wadzy rodzicielskiej lub ktrych wadza rodzicielska zostaa zawieszona lub ograniczona. 2) Przepisu ust.1 nie stosuje si do rodzicw dziecka pozostawionego przez matk w zakadzie opieki zdrowotnej bezporednio po urodzeniu. 3) Rodzice dziecka lub osoby penoletniej umieszczonej w rodzinie zastpczej, ktrzy s zobowizani do ponoszenia opaty za pobyt dziecka lub osoby penoletniej w rodzinie zastpczej, mog ubiega si o czciowe lub cakowite zwolnienie z tej opaty na warunkach okrelonych w niniejszej uchwale. 4) Czciowe lub cakowite zwolnienie z opaty o ktrej mowa w ust.1 moe nastpi na wniosek lub z urzdu ze wzgldu na trudn sytuacj materialn i zdrowotn. 5) Przy ustalaniu opaty rodzicw za pobyt dziecka lub osoby penoletniej w rodzinie zastpczej w skadzie rodziny uwzgldnia si to dziecko, a take dzieci przebywajce w domu pomocy spoecznej, rodzinie zastpczej i placwce opiekuczo-wychowawczej, jeeli rodzice ponosz odpatno za ich pobyt. 6) Decyzja administracyjna ustalajca opat bd czciowe lub cakowite zwolnienie z tej opaty wydawana jest do dnia osignicia przez dziecko penoletnoci, a w przypadku osb penoletnich na dotychczasowych zasadach, do czasu ukoczenia szkoy w ktrej rozpoczo nauk przed osigniciem penoletnoci. Decyzje te podlegaj jednak weryfikacji, nie rzadziej ni raz na p roku. 3. 1) Z opaty o ktrej mowa w 2 ust. 1 mog by cakowicie zwolnieni rodzice dziecka lub osoby penoletniej, jeeli ich dochd jest niszy lub rwny 120% kryterium dochodowego obliczonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy spoecznej, a take rodzice dziecka lub osoby penoletniej jeeli posiadaj orzeczony znaczny stopie niepenosprawnoci lub rwnowany orzeczony przez inny organ. 2) Z opaty o ktrej mowa w 2 ust.1 mog by cakowicie zwolnieni rodzice dziecka lub osoby penoletniej, jeeli nie posiadaj adnego wasnego rda dochodu pomimo, e osoby pozostajce z nimi we wsplnym gospodarstwie domowym posiadaj wasne rda dochodu (z

Id: GQQYM-PNTCF-FAIBN-VGGTE-FKMQS. Podpisany

Strona 1

wyczeniem maonkw majcych wsplno majtkow), w takich sytuacjach w ktrych nie ma moliwoci egzekucji ustalonej opaty. 3) Z opaty o ktrej mowa w 2 ust.1 mog by czciowo zwolnieni rodzice dziecka lub osoby penoletniej, jeeli ich dochd przekracza 120 % kryterium dochodowego obliczonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy spoecznej. 4) Czciowe zwalnianie rodzicw z opat za pobyt dziecka lub osoby penoletniej w rodzinie zastpczej nastpuje wedug nastpujcych warunkw, z zastrzeeniem ust.5:
Dochd faktyczny na czonka rodziny do kryterium % opaty za pobyt dziecka lub osoby penoletniej w rodzinie zastpczej dochodowego obliczonego zgodnie z ustaw o pomocy w oparciu o wysoko pomocy pieninej udzielanej rodzinie zastpczej spoecznej do 120% powyej 120 -130 % powyej 130 150 % powyej 150 170 % powyej 170 190 % powyej 190 210 % powyej 210 220 % powyej 220 240 % powyej 240 250 % powyej 250 % 0% 5-15 % 16-26 % 27-37 % 38-48 % 49- 59 % 60- 70 % 71 81 % 82- 95 % 100 %

5) W przypadku szczeglnie trudnej sytuacji yciowej zwaszcza jeeli ustalona zgodnie z ust.3 opata stanowiaby dla rodzicw nadmierne obcienie i niweczyaby cele pomocy spoecznej Starosta lub dziaajcy z jego upowanienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ywcu moe zwikszy zwolnienie procentowe wynikajce z ust.4 lub cakowicie zwolni rodzicw z ponoszenia opat na ich umotywowany wniosek lub z urzdu. 6) Ustalajc opat za pobyt dziecka lub osoby penoletniej w rodzinie zastpczej naley kierowa si rwnie wskazaniem, aby kwota dochodw rodzicw pozostajca po wniesieniu tych opat nie bya nisza ni kryterium dochodowe o ktrym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy spoecznej. 4. Starosta lub dziaajcy z jego upowanienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ywcu moe odstpi od ustalenia opaty za pobyt dziecka lub osoby penoletniej w rodzinie zastpczej na wniosek rodzicw lub z urzdu w przypadku: - niemonoci ustalenia miejsca pobytu rodzica lub rodzicw.

Przewodniczcy Rady Stanisaw Zontek

Id: GQQYM-PNTCF-FAIBN-VGGTE-FKMQS. Podpisany

Strona 2