You are on page 1of 7

Zacznik do uchway XLVI/351/2010 Rady Gminy Milwka z dnia 24 sierpnia 2010r.

REGULAMIN Nadawania i Pozbawiania Godnoci Honorowego Obywatelstwa Gminy Milwka


1. Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Milwka zwany dalej Regulaminem ustala zasady i tryb nadawania przez Rad Gminy w Milwce Honorowego Obywatelstwa Gminy Milwka. 2. Honorowe Obywatelstwo Gminy Milwka, jest wyrazem najwyszego wyrnienia nadawanego przez Rad Gminy osobom fizycznym lub innym podmiotom, za wybitne zasugi dla Gminy we wszystkich dziedzinach: polityki, gospodarki, wiedzy, kultury i innych, w szczeglnoci w zakresie tworzenia wsplnego dobra, przyczyniania si do rozwoju Gminy lub wspierania jej spoecznoci. 3. Nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Milwka niezalene jest od miejsca zamieszkania osoby, o ktrej uhonorowanie zabiega wnioskodawca. 2. Honorowe Obywatelstwo Gminy Milwka moe by nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom 3. Honorowe Obywatelstwo Gminy Milwka moe by nadane tej samej osobie tylko jeden raz. 4. W szczeglnych przypadkach Honorowe Obywatelstwo Gminy Milwka moe by nadane osobom fizycznym pomiertnie. 5. Honorowe Obywatelstwo Gminy Milwka nadaje si jeden raz w roku na uroczystej sesji Rady Gminy Milwka w drodze uchway. 6. Honorowe Obywatelstwo Gminy Milwka mona nada tylko osobie wczeniej wpisanej do ksigi Zasuony dla Gminy Milwka. 7. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach oraz w stosunku do osb zmarych Rada Gminy moe odstpi od warunku okrelonego w ust.5 i 6. 4. Honorowe Obywatelstwo nadaje Rada na wniosek radnych, Wjta lub grupy przynajmniej 50 mieszkacw Gminy Milwka, ktrym przysuguje czynne prawo wyborcze w drodze uchway.

1.

5. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa winien zawiera dokadne dane personalne osoby, ktrej dotyczy, ze wskazaniem udokumentowanych zasug uzasadniajcych nadanie Godnoci. Do wniosku mona dodatkowo doczy pisma wnioskodawcw popierajcych wniosek. Wzr wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Milwka okrela Zacznik Nr 2 do Regulaminu.

1.

6. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa naley zoy Przewodniczcemu Rady Gminy. 2. Wniosek rozpatruje Kapitua Godnoci Honorowego Obywatelstwa Gminy Milwka. Zaakceptowany przez Kapitu wniosek kierowany jest do staych Komisji Rady celem jego zaopiniowania. Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez wikszo staych Komisji Rady upowania Przewodniczcego Rady do umieszczenia stosownego punktu w porzdku obrad najbliszej sesji Rady. Kapitua dziaa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin. 7 Kapitu tworz: 1) Przewodniczcy Rady Gminy Milwka, 2) Wjt Gminy, 3) Sekretarz Gminy, 4) Przewodniczcy Staych Komisji Rady Gminy. Kapitua pracuje z wyczeniem jawnoci. 8

1.

Pracami Kapituy kieruje Przewodniczcy Rady Gminy. 2. Kapitua realizuje zadania zwizane z opiniowaniem zgosze w sprawie nadania i pozbawiania Honorowego Obywatelstwa Gminy Milwka, a w szczeglnoci: a. bada czy zgoszenie odpowiada wymogom formalnym, b. przedkada Radzie Gminy zaopiniowane wnioski o nadanie tytuu, c. wystpuje z inicjatyw pozbawienia tytuu osb, ktre dopuciy si czynu powodujcego, i stay si niegodne tytuu, a w szczeglnoci wobec osb skazanych prawomocnym wyrokiem sdu orzeczonym za przestpstwo popenione z winy umylnej. 3. Obsug kancelaryjno techniczn Kapituy oraz ewidencje osb wraz z danymi osobowymi wyrnionych tytuem i pozbawianych tytuu Honorowego Obywatelstwa Gminy zapewnia Referat Organizacyjny Urzdu Gminy.

4. Ksig Honorowych Obywateli Gminy Milwka prowadzi Referat Organizacyjny Urzdu Gminy
Milwka. Wzr karty Ksigi stanowi zacznik Nr 1 do Regulaminu. 9 Termin i miejsce skadania wnioskw o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Milwka podaje Przewodniczcy Rady Gminy do publicznej wiadomoci poprzez rozplakatowanie na tablicy ogosze Urzdu Gminy oraz w sposb zwyczajowo przyjty na terenie Gminy. 10 Wnioskodawca, a take Przewodniczcy Rady Gminy zobowizani s poinformowa kandydata o zamiarze nadania tytuu oraz uzyska Jego zgod. 11 Osoba wyrniona otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Milwka i zostaje wpisana do Ksigi Honorowych Obywateli Gminy Milwka. Wzr Aktu Nadania okrela Zacznik Nr 3 do Regulaminu. 12 Nadanie Aktu Honorowego Obywatelstwa Gminy Milwka odbywa si podczas uroczystej sesji Rady Gminy i winno by poprzedzone prezentacj zasug wyrnionej osoby. Do wrczenia Honorowego Obywatelstwa Gminy upowanieni s Przewodniczcy Rady Gminy oraz Wjt Gminy.

1. a.

13 Osobie wyrnionej Honorowym Obywatelstwem Gminy Milwka przysuguj nastpujce przywileje : uywanie tytuu Honorowy Obywatel Gminy Milwka, b. uczestniczenia na prawach honorowego gocia w sesjach Rady Gminy Milwka oraz innych uroczystociach o charakterze gminnym.

2. Do korzystania z uprawnie wymienionych w ust.1 upowania legitymacja wg wzoru okrelonego


w Zaczniku Nr 4, wystawiona przez Wjta Gminy Milwka, podpisana przez Przewodniczcego Rady Gminy Milwka. 14. Uchwa Rady Gminy Milwka o nadaniu lub pozbawieniu tytuu podaje si do publicznej wiadomoci. 15 1. Rada moe podj uchwa o pozbawieniu godnoci "Honorowego Obywatelstwa Gminy Milwka" na wniosek osb, o ktrych mowa w 4 w razie stwierdzenia, e: nadanie tej Godnoci nastpio w wyniku wprowadzenia w bd albo b. Honorowy Obywatel Gminy Milwka dopuci si czynu, w skutek ktrego sta si niegodny tego Honorowego Obywatelstwa. Do wniosku stosuje si postanowienia 6. 3. Podjcie uchway przez Rad o pozbawieniu Godnoci Honorowego Obywatelstwa Gminy Milwka stanowi podstaw do dokonania zmian w Ksidze Honorowych Obywateli, o ktrej mowa w 8. 16 1. Niniejszy Regulamin ma rwnie zastosowanie do nadawania i pozbawiania godnoci Honorowego Obywatelstwa Miejscowoci: Milwka, Nieledwia, Szare, Laliki, Kamesznica

a.

2.

2. Honorowe Obywatelstwo Miejscowoci .. nadaje Rada Gminy na wniosek radnych danej


miejscowoci, Wjta, grupy przynajmniej 50 mieszkacw tej miejscowoci, ktrym przysuguje czynne prawo wyborcze oraz Zebrania Wiejskiego, w drodze uchway. 3. W przypadku nadawania godnoci Honorowego Obywatelstwa Miejscowociw skad Kapituy wchodzi rwnie Sotys danej miejscowoci, z ktrej typowany jest kandydat do tego tytuu. 4. Wzory legitymacji, wniosku, Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miejscowoci okrela w formie uchway Zebranie Wiejskie uwzgldniajc wzory niniejszej uchway.

Zacznik nr 1 do Regulaminu

WZR KARTY KSIGI HONOROWYCH OBYWATELI GMINY MILWKA Rada Gminy Milwka Uchwa nr.. z dnia

na wniosek zoony przez


nadaa tytu

HONOROWEGO OBYWATELA GMINY MILWKA Panu/i .. Wrczenia Aktu Nadania dokonali .


(funkcja, imi i nazwisko)

w dniupodczas .... Uzasadnienie wyrnienia:

Wpisu do Ksigi Honorowych Obywateli Gminy Milwka dokona

. . ( Imi i nazwisko )

piecz urzdowa Rady Gminy Milwka

.. ( podpis )

Zacznik nr 2 do Regulaminu

WZR WNIOSKU O NADANIE TYTUU HONOROWEGO OBYWATELA GMINY MILWKA


I. Wnioskodawca: II. Dane personalne kandydata: 1. Imi i nazwisko 2. Numer ewidencyjny PESEL .. 3. Data i miejsce urodzenia ... 4. Imi ojca .. 5. Obywatelstwo .. 6. Miejsce zameldowania na pobyt stay . 7. Wyksztacenie . 8. Miejsce pracy , stanowisko ... 9. Czy by/a karany/a sdownie 10. Dotychczasowe wyrnienia, nagrody, itp. .. III. Uzasadnienie wniosku: ( konkretne opisanie zasug na rzecz Gminy Milwka ) IV. data zoenia wniosku oraz podpis/y wnioskodawcy/w: .. ( data ) ( podpis )

V. Opinia Kapituy:

VI. Uchwaa Rady Gminy Milwka w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Milwka

Nr .. z dnia .

Zacznik nr 3 do Regulaminu WZR AKTU NADANIA HONOROWEGO OBYWATELSTWA GMINY MILWKA

AKT NADANIA HONOROWEGO OBYWATELSTWA GMINY MILWKA


Rada Gminy Milwka Uchwa Nr .. z dnia ..

nadaa
Panu/i

TYTU HONOROWEGO OBYWATELA GMINY MILWKA

JAKO WYRAZ NAJWYSZEGO WYRNIENIA I UZNANIA


piecz urzdowa Rady Gminy Milwka ... .... Milwka, dnia
( podpis Przewodniczcego Rady Gminy )

Zacznik nr 4 do Regulaminu

WZR LEGITYMACJI HONOROWEGO OBYWATELA GMINY MILWKA


1. cz zewntrzna

HONOROWY OBYWATEL GMINY MILWKA

2. cze wewntrzna

Legitymacja Nr

Rada Gminy Milwka Uchwa Nr .. z dnia nadaa Panu/i .

HONOROWEGO OBYWATELA GMINY MILWKA

Tytu Honorowego Obywatela Gminy Milwka jako wyraz Najwyszego Wyrnienia i Uznania

Przewodniczcy Rady Gminy Milwka

Milwka, dnia .

..