You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLI/37/2010 RADY GMINY MSZANA z dnia 23 sierpnia 2010 r.

w sprawie zasad umarzania, rozkadania na raty lub odraczania terminw patnoci nalenoci pieninych o charakterze cywilnoprawnym przypadajcych Gminie Mszana i jej jednostkom podlegym. Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15, 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zm./ i art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 156, poz. 1240/ Rada Gminy w Mszanie uchwala : 1. Uchwaa niniejsza okrela zasady umarzania, odraczania terminu zapaty i rozkadania na raty patnoci nalenoci pieninych o charakterze cywilnoprawnym przypadajcych Gminie Mszana i jej jednostkom podlegym. 2. Naleno moe by umorzona z urzdu w caoci, jeeli : - 1) osoba fizyczna zmara, nie pozostawiajc adnego majtku albo pozostawia majtek niepodlegajcy egzekucji na podstawie odrbnych przepisw, albo pozostawia przedmioty codziennego uytku domowego, ktrych czna warto nie przekracza kwoty 6.000 z - 2) osoba prawna - zostaa wykrelona z waciwego rejestru osb prawnych przy jednoczesnym braku majtku, z ktrego mona by egzekwowa naleno, a odpowiedzialno z tytuu nalenoci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie - 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze w postpowaniu egzekucyjnym nie uzyska si kwoty wyszej od kosztw dochodzenia i egzekucji tej nalenoci lub postpowanie egzekucyjne jest nieskuteczne - 4) jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej ulega likwidacji - 5) zachodzi wany interes dunika lub interes publiczny 3. Naleno moe by umorzona na wniosek w caoci, jeeli: - 1) w toku postpowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okolicznoci zostanie stwierdzone, e : a) dunik nie posiada majtku, z ktrego mona dochodzi tej nalenoci b) nie uzyska si od dunika wicej ni wynios przewidywane koszty dochodzenia nalenoci c) zapata nalenoci przez dunika pozbawiaby jego i jego rodzin rodkw utrzymania - 2) niemoliwe jest ustalenie miejsca pobytu dunika - 3) zaistniej inne szczeglne okolicznoci uzasadniajce zastosowanie umorzenia 4. W sytuacjach opisanych w 2 i 3 naleno moe zosta take umorzona w czci, w szczeglnoci gdy zastosowanie takiej ulgi przyczyni si do spaty przez dunika pozostaej czci nalenoci. W takim przypadku zastosowanie umorzenia winno zosta obwarowane moliwoci jego cofnicia, w przypadku nie spacenia w terminie czci nalenoci pozostaej do zapaty. 5. Okrelone w postanowieniach 2 i 3 okolicznoci mog stanowi podstaw umorzenia nalenoci take w stosunku do spadkobiercw zmarego dunika. 6. Umorzenie nalenoci gwnej jest rwnoznaczne z umorzeniem zwizanych z t nalenoci odsetek i kosztw jej dochodzenia, chyba e organ upowaniony do podjcia decyzji w sprawie, z urzdu lub na wniosek zobowizanego postanowi inaczej. 7. Jeeli zobowizanie ma charakter zobowizania solidarnego, okolicznoci uzasadniajce umorzenie nalenoci dotyczy musz wszystkich solidarnie zobowizanych.

Id: UHCQE-EBVEX-JVLOQ-BANPX-LTLHH. Podpisany

Strona 1

8. W przypadkach uzasadnionych wanym interesem dunika lub interesem publicznym, na jego wniosek lub z urzdu patno nalenoci moe zosta odroczona bd rozoona na raty z uwzgldnieniem moliwoci patniczych dunika, jego sytuacji rodzinnej i innych okolicznoci. 9. Odroczenie patnoci nie powinno by w zasadzie dalsze ni na jeden rok. Rozoenie na raty nie powinno by dalsze ni na 12 miesicznych rat. Jednake w szczeglnie uzasadnionych sytuacjach moliwe jest odroczenie na czas duszy ni rok, rozoenie spaty na wiksz liczb miesicznych rat lub na raty kwartalne. 10. Rozstrzygnicie wydane w sprawie odroczenia nalenoci bd jej rozoenia na raty winno zawiera warunek, e naleno stanie si natychmiast wymagalna, cznie z odsetkami w razie nieterminowej zapaty nawet jednej raty. 11. Rozstrzygnicia w sprawach o ktrych mowa w paragrafach powyszych podejmuje Wjt w formie zarzdze wydawanych z uwzgldnieniem poniszych postanowie. 12. Zarzdzenie w sprawie nalenoci podlega dorczeniu dunikowi z wyjtkiem tych ktre dotycza umorze w przypadkach okrelonych 2 pkt 1,2, 4 i 3 pkt 2 oraz w przypadku gdy wysoko kwoty umorzonej nie przekracza dwukrotnoci wartoci oplaty dodatkowej pobieranej przez Poczt Polsk za polecenia przesyki listowej 13. Dunikowi przysuguje prawo wniesienia odwoania od zarzdzenia Wjta, o czym powinien on zosta pouczony. Termin odwoania wynosi 14 dni i biegnie od daty dorczenia zarzdzenia Odwoanie od zarzdzenia Wjta Gminy rozpoznaje Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Od uchwa podjtych w drugiej instancji odwoanie nie suy. 14. W przypadku nalenoci przypadajcych jednostkom podlegym Gminie Mszana, kierownicy tych jednostek maj prawo do stosowania ulg przewidzianych niniejsz uchwa i na zasadach w niej okrelonych, jeli ich wysoko nie przekracza kwoty 2.000,00 z. W pozostaych przypadkach prawo stosowania powyszych ulg przysuguje Wjtowi Gminy. 15. W odniesieniu do ulg przewidzianych niniejsz uchwa, ich stosowanie w stosunku do przedsibiorcw jest dopuszczalne w przypadkach gdy: - nie bd one stanowi pomocy publicznej - stanowi bd pomoc publiczn udzielan na zasadach pomocy de minimis. 16. Na zasadach pomocy de minimis okrelonych przepisami rozporzdzenia (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r.) przedsibiorcom mog by udzielone: - ulgi przewidziane w paragraf 2 pkt 5, paragraf 3 pkt 1 lit. c i pkt 3 oraz par. 8 - ulga przewidziana w par. 4 w razie wystpienia wanego interesu dunika lub interesu publicznego. 17. Przedsibiorcy ubiegajcy si o udzielenie pomocy o ktrej mowa w par. 15 zobowizani s do przedstawienia Wjtowi Gminy : - wszystkich zawiadcze o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w ktrym ubiegaj si o pomoc, oraz w cigu 2 poprzedzajcych go lat, albo owiadcze o wielkoci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo owiadcze o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - informacji niezbdnych do udzielenia pomocy de minimis okrelonych w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis. 18. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 19. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Id: UHCQE-EBVEX-JVLOQ-BANPX-LTLHH. Podpisany

Strona 2

Przewodniczca Rady Gminy mgr Wiesawa TatarczykSitek

Id: UHCQE-EBVEX-JVLOQ-BANPX-LTLHH. Podpisany

Strona 3

Related Interests