You are on page 1of 2

`

Katowice, 30 wrzenia 2010 r. NP/II/0911/284/10

WOJEWODA LSKI

Rozstrzygnicie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway nr XLVI/339/2010 Rady Gminy Milwka z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lalikach jako niezgodnej z art. 40 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym oraz z art. 13 ustawy dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).

UZASADNIENIE Wymienion uchwa podjta na sesji w dniu 24 sierpnia 2010 r. Rada Gminy Milwka nadaa imi Szkole Podstawowej w Lalikach. W przepisie 3 teje uchway ustalono dat wejcia w ycie niniejszego aktu po upywie 14 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Powysze unormowanie, a take przywoanie w podstawie prawnej przedmiotowej uchway art. 40 ustawy o samorzdzie gminnym wskazuje, i intencj Rady Gminy Milwka byo nadanie kwestionowanemu aktowi charakteru przepisu prawa miejscowego. Tymczasem 1 ust. 4 zacznika do rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z pn. zm.) przewiduje organ prowadzcy, jako kompetentny do nadania imienia szkole. Jednake fakt, e przepisy powyszego upowaniaj rad do podjcia uchway we wskazanej materii nie oznacza, e bdzie ona miaa charakter przepisw powszechnie obowizujcych.

Aby dany akt uzna za przepis prawa miejscowego musi on posiada charakter generalny i abstrakcyjny. Powysza uchwaa cech takich nie posiada, zatem nie moe by uznana za akt normatywny; w konsekwencji za nie podlega ogoszeniu w wojewdzkim dzienniku urzdowym. Zgodnie bowiem z art. 13 pkt 2 ustawy o ogaszaniu aktw normatywnych w wojewdzkim dzienniku urzdowym ogasza si akty prawa miejscowego stanowione midzy innymi przez organ gminy. Ponadto w myl art. 13 pkt 10 wskazanej wyej ustawy ogoszeniu w wojewdzkim dzienniku urzdowym podlegaj inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogoszenia, jeeli tak stanowi przepisy szczeglne. Tymczasem przepisy szczeglne nie przewiduj publikacji uchway o nadaniu nazwy szkole publicznej. Brak moliwoci ogoszenia przedmiotowej uchway w trybie okrelonym w w/w ustawie, uzaleniajcy jej wejcie w ycie od publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego spowoduje, i nie nabdzie ona mocy obowizujcej. Ponadto organ nadzoru wskazuje, i w podstawie prawnej uchway Rada Gminy nieprawidowo przywoaa 1 ust. 3 zacznika nr 2 do omawianego rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk. Prawidowym przepisem w tym zakresie jest 1 ust. 4 wskazanego rozporzdzenia. Z uwagi na wymienione nieprawidowoci stwierdzenie niewanoci przedmiotowej uchway jest w peni zasadne i konieczne. Na niniejsze rozstrzygnicie suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyskiego 2 za porednictwem Wojewody, w terminie 30 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia. WOJEWODA LSKI Zygmunt ukaszczyk