You are on page 1of 2

UCHWAA NR XXXVIII/290/10 RADY GMINY CHYBIE z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie wiadczenia niektrych usug komunalnych na terenie Gminy Chybie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3a z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), na wniosek Wjta Gminy ChybieRada Gminy Chybie uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si wymagania jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie: 1) odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci; 2) oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. 2. 1. Przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci powinien spenia nastpujce wymagania: 1) posiada specjalistyczne rodki transportu przystosowane do bezpyowego odbierania oraz transportu odpadw komunalnych, wyposaone co najmniej w: a) instalacj umoliwiajc odbieranie odpadw komunalnych z urzdze przeznaczonych do zbierania odpadw komunalnych, o ktrych mowa w regulaminie utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy Chybie, b) instalacj umoliwiajc prasowanie odebranych odpadw komunalnych. 2) posiada co najmniej jeden rodek transportu przygotowany do odbioru odpadw zebranych selektywnie, w tym ulegajcych biodegradacji; 3) posiada rodki techniczne umoliwiajce zorganizowanie selektywnej zbirki odpadw, zarwno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, zgodnie z zapisami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy Chybie; 4) dysponowa pojemnikami (kontenerami) do odbioru odpadw budowlanych, pochodzcych z remontw; 5) posiada rodki techniczne umoliwiajce prowadzenie ewidencji odebranych odpadw oraz ewidencjonowanie na indywidualnych kontach iloci selektywnie zebranych odpadw i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych zniek w opatach oraz przekazywanie gminie wymaganych przepisami danych, jeli to moliwe rwnie w formie elektronicznej; 6) oznakowa w sposb widoczny rodki transportu poprzez umieszczenie na nich swojej nazwy i adresu; 7) zapewni systematyczne mycie i odkaanie pojemnikw i pojazdw przeznaczonych do przewoenia odpadw oraz innych niezbdnych urzdze. 2. Przedsibiorca obowizany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania odpadw komunalnych w miejscach wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewdztwa lskiego oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Chybie we wasnym zakresie albo poprzez przekazanie odpadw: 1) komunalnych zbieranych selektywnie bezporednio do zakadw prowadzcych dziaalno w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadw; 2) komunalnych nie podlegajcych segregacji oraz zmieszanych odpadw komunalnych poprzez przekazanie ich na skadowisko odpadw w Jastrzbiu-Zdroju lub na inne skadowisko wskazane w Wojewdzkim Planie Gospodarki Odpadami. 3. Przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprniania bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych powinien spenia nastpujce wymagania:
Id: RWRKF-JSNGS-WTBDP-ATZCK-HCTYB. Podpisany

zbiornikw

Strona 1

1. posiada pojazdy asenizacyjne, speniajce wymagania techniczne oraz sanitarno-porzdkowe, okrelone w przepisach odrbnych; 2. posiada rodki techniczne umoliwiajce prowadzenie ewidencji iloci wywiezionych nieczystoci ciekych z poszczeglnych nieruchomoci oraz przekazywanie gminie wymaganych przepisami danych, jeli to moliwe rwnie w formie elektronicznej; 3. zapewni systematyczne mycie i odkaanie pojazdw asenizacyjnych. 4. Zarwno przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, jak i przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na oprnianie zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych winien posiada nastpujce dokumenty potwierdzajce spenienie powyszych wymaga: 1. umowa kupna-sprzeday, umowa najmu, umowa dzierawy lub inna umowa potwierdzajca posiadanie rodkw transportu oraz rodkw technicznych wraz z ich opisem technicznym, albo inny dokument potwierdzajcy spenienie wymaga; 2. aktualne przegldy techniczne pojazdw i wiadectwa dopuszczenia ich do ruchu; 3. pozwolenie na uytkowanie myjni lub umowa albo owiadczenie uprawnionego przedsibiorcy o zobowizaniu do wiadczenia usug z zakresu mycia i odkaania pojemnikw, rodkw transportu oraz innych niezbdnych urzdze, w sposb zgodny z wymogami ochrony rodowiska. 5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Chybie. 6. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego, na stronie internetowej oraz tablicy ogosze Urzdu Gminy w Chybiu. 7. Uchwala wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczacy RG Chybie Mirosaw Wardas

Id: RWRKF-JSNGS-WTBDP-ATZCK-HCTYB. Podpisany

Strona 2