You are on page 1of 20

UCHWAA NR XLIII/344/10 RADY GMINY GOLESZW z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Na podstawie art.18 ust.

2 pkt 1 i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) Rada Gminy Goleszw postanawia: 1. Uchwali Statut Gminy Goleszw: STATUT GMINY GOLESZW Rozdzia 1. Postanowienia oglne 1. Statut okrela: 1)ustrj Gminy Goleszw, 2)zasady tworzenia, czenia, podziau i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziau przewodniczcych tych jednostek w pracach Rady Gminy, 3)organizacj wewntrzn, tryb pracy Rady Gminy i komisji Rady, 4)tryb pracy Wjta Gminy, 5)zasady i tryb rozpatrywania skarg 6)zasady dostpu obywateli do dokumentw Rady, jej komisji i Wjta Gminy oraz korzystania z nich. 2. Ilekro w uchwale jest mowa o: 1)Gminie naley przez to rozumie Gmin Goleszw, 2)Radzie naley przez to rozumie Rad Gminy, 3)Komisji naley przez to rozumie komisje Rady Gminy, 4)Komisji Rewizyjnej naley przez to rozumie Komisj Rewizyjn Rady Gminym 5)Wjcie naley przez to rozumie Wjta Gminy, 6)Statucie naley przez to rozumie Statut Gminy. Rozdzia 2. Ustrj Gminy 3. 1. Gmina jest podstawow jednostk lokalnego samorzdu terytorialnego, powoan dla organizacji ycia publicznego na swoim terytorium. 2. Wszystkie osoby, ktre na stae zamieszkuj na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorzdzie gminnym, stanowi gminn wsplnot samorzdow, realizujc swoje zbiorowe cele lokalne poprzez swe organy, udzia w wyborach, referendach i konsultacjach. 3. W skad terytorialny Gminy wchodz nastpujce miejscowoci: Baanowice, Cisownica, Dzigielw, Godziszw, Goleszw, Kisielw, Kozakowice Dolne, Kozakowice Grne, Leszna Grna, Pucw.

Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany

Strona 1 z 20

4. 1. Gmina pooona jest w powiecie cieszyskim, w wojewdztwie lskim i obejmuje obszar 65,9 km2 . 2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa stanowica zacznik nr 1 do statutu. 5. 1. W celu wykonywania swych zada Gmina tworzy jednostki organizacyjne. 2. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi Wjt. 3. Jednostki organizacyjne dziaaj na podstawie odrbnych statutw, zatwierdzonych uchwaami Rady. 6. Herb Gminy stanowi wizerunek wide w kolorze biaym pod ktrymi stoj dwa snopy zboa w kolorze tym na tle niebieskim. Wzr herbu okrela zacznik nr 2 do Statutu. 7. Siedziba organw Gminy znajduje si w Goleszowie przy ulicy 1 Maja 5. Rozdzia 3. Jednostki pomocnicze Gminy - soectwa 8. 1. W Gminie s utworzone nastpujce jednostki pomocnicze soectwa: Baanowice, Cisownica, Dzigielw, Godziszw, Goleszw Grny, Goleszw Dolny, Goleszw Rwnia, Kisielw, Kozakowice, Leszna Grna i Pucw. 2. O utworzeniu, czeniu, podziale lub zniesieniu soectwa a take zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchway, uwzgldnieniem nastpujcych zasad: 1)inicjatywa w tej sprawie moe by podjta przez organy Gminy albo na wniosek co najmniej 30 % mieszkacw, ktrzy posiadaj prawa wyborcze do rad gmin, przy zastosowaniu zasad okrelonych w odrbnej uchwale o konsultacjach spoecznych, 2)projekt granic soectwa sporzdza Wjt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tego soectwa, 3)przebieg granic soectwa powinien uwzgldnia naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wizi spoeczne. 3. Zakres dziaania soectw, zasady i tryb przeprowadzania wyborw organw soectw okrelaj statuty soectw. 4. Statuty soectw podlegaj uchwaleniu przez Rad. 9. Uchway, o ktrych mowa w 8 ust. 2 okrelaj w szczeglnoci: 1)obszar, 2)granice, 3)nazw soectwa. 10. 1. Soectwa szczeglnych. mog prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych w przepisach

2. Soectwa podlegaj nadzorowi organw Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek. 11. 1. Przewodniczcy organu wykonawczego soectwa sotys ma obowizek uczestniczy w sesjach Rady, a nieobecno zobowizany jest usprawiedliwi u Przewodniczcego Rady.
Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany Strona 2 z 20

2. Sotys moe zabiera gos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziau w gosowaniu. 3. Na wniosek Przewodniczcego Rady lub Wjta, sotys zobowizany jest do udziau w posiedzeniach komisji Rady. Rozdzia 4. Organizacja wewntrzna Rady 12. 1. Rada jest organem stanowicym i kontrolnym w Gminie. 2. Ustawowy skad Rady wynosi 15 radnych. 13. 1. Rada dziaa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wjta w zakresie, w jakim wykonuje on uchway Rady. 2. Wjt i komisje Rady pozostaj pod kontrol Rady, ktrej skadaj sprawozdania ze swojej dziaalnoci. 14. Do wewntrznych organw Rady nale: 1)Przewodniczcy, 2)Wiceprzewodniczcy, 3)Komisja Rewizyjna, 4)komisje stae, 5)komisje dorane do okrelonych zada. 15. 1. Rada w gosowaniu jawnym okrela uchwa ilo i rodzaj komisji staych oraz ich stan ilociowoosobowy. 2. Rada uchwa zatwierdza skady osobowe komisji oraz okrela zakres ich dziaania, przy czym wyboru przewodniczcego i zastpcy przewodniczcego komisji dokonuj jej czonkowie i przedstawiaj do akceptacji Rady. 3. W czasie trwania kadencji Rada moe powoa komisje dorane do wykonywania okrelonych zada, okrelajc ich skad i zakres dziaania, a wybr przewodniczcego i zastpcy przewodniczcego odbywa si na zasadach okrelonych w ust. 2. 4. Rejestr komisji prowadzi Przewodniczcy Rady. 16. 1. Przewodniczcy Rady organizuje prac Rady i prowadzi jej obrady. 2. Wyboru Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. 3. Czynnoci zwizane ze zwoaniem pierwszej sesji obejmuj: 1)okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady, 2)przygotowanie projektu porzdku obrad, 3)powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spord radnych obecnych na sesji, 17. Przewodniczcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodniczcy, w szczeglnoci: 1)zwouje sesje Rady, 2)przewodniczy obradom, 3)sprawuje policj sesyjn,
Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany Strona 3 z 20

4)kieruje obsug kancelaryjn posiedze Rady, 5)zarzdza i przeprowadza gosowanie nad projektami uchwa, 6)podpisuje uchway Rady, 7)czuwa nad zapewnieniem warunkw niezbdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. 18. W przypadku odwoania z funkcji bd wyganicia mandatu Przewodniczcego lub Wiceprzewodniczcego Rady przed upywem kadencji, Rada na swej najbliszej sesji dokonuje wyboru na wakujce stanowisko. 19. 1. Przewodniczcy, oprcz uprawnie przewidzianych w 17, jest upowaniony do reprezentowania Rady na zewntrz. 2. Przewodniczcy do reprezentowania Rady na zewntrz moe upowani spord radnych innego radnego, o czym informuje Rad na najbliszej sesji. 20. Pod nieobecno Przewodniczcego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczcy. 21. 1. Przewodniczcy oraz Wiceprzewodniczcy Rady koordynuj z ramienia Rady prace komisji Rady. 2. Podziau zada w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczcy Rady. 22. Obsug Rady i jej organw zapewnia pracownik Urzdu Gminy. Rozdzia 5. Tryb pracy Rady 1. Sesje Rady 23. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa sprawy nalece do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorzdzie gminnym i w innych ustawach. 2. Oprcz uchwa Rada moe podejmowa: 1)postanowienia proceduralne, 2)deklaracje zawierajce zobowizanie do okrelonego postpowania, 3)owiadczenia zawierajce stanowisko w okrelonej sprawie, 4)apele zawierajce formalnie niewice wezwania adresatw zewntrznych do okrelonego postpowania, podjcia inicjatywy czy zadania, 5)opinie zawierajce owiadczenia wiedzy oraz oceny. 3. Do postanowie, deklaracji, owiadcze, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgaszania inicjatywy uchwaodawczej i podejmowania uchwa. 24. 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych, nadzwyczajnych lub uroczystych. 2. Sesje zwyczajne zwouje si w zalenoci od potrzeb zawartych w planie pracy Rady, jednak nie rzadziej ni raz na kwarta. 3. Na wniosek Wjta lub co najmniej ustawowego skadu Rady, Przewodniczcy Rady zwouje sesj nadzwyczajn w cigu 7 dni od dnia zoenia wniosku, do ktrego docza si porzdek obrad wraz z projektami uchwa.
Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany Strona 4 z 20

4. Przewodniczcy Rady moe zwoa sesj uroczyst dla uczczenia wanych dla Gminy wydarze lub okolicznoci, albo z innych szczeglnie wanych powodw. 2. Przygotowanie sesji 25. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczcy. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: 1)ustalenie porzdku obrad, 2)ustalenie czasu i miejsca obrad, 3)zapewnienie dostarczenia radnym materiaw, w tym projektw uchwa, dotyczcych poszczeglnych punktw porzdku obrad. 3. Sesje zwouje Przewodniczcy Rady lub z jego upowanienia Wiceprzewodniczcy. 4. O terminie, miejscu i proponowanym porzdku obrad powiadamia si radnych najpniej na 5 dni przed terminem sesji drog pocztow lub w inny skuteczny sposb, jak rwnie na wniosek radnego z wykorzystaniem poczty elektronicznej, a w przypadku sesji nadzwyczajnej termin powiadomienia moe ulec skrceniu do 2 dni. 5. Projekty uchwa zgaszane z pominiciem procedury okrelonej w ust.4 mog dotyczy wycznie spraw, ktre wyniky bezporednio przed sesj i zaniechanie ich rozpatrzenia mogoby spowodowa powstanie szkody dla Gminy. 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje si do publicznej wiadomoci przez wywieszenie na tablicy ogosze Urzdu Gminy w Goleszowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 26. 1. Przed kad sesj Przewodniczcy Rady ustala list osb zaproszonych na sesj. 2. W sesjach Rady uczestnicz z gosem doradczym Wjt, Zastpca Wjta, Sekretarz i Skarbnik Gminy. 3. Do udziau w sesjach Rady Wjt moe zobowiza kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych. 3. Przebieg sesji 27. Wjt obowizany jest udzieli Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. 28. Publiczno obserwujca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. 29. Wyczenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w ustawach. 30. 1. Sesja odbywa si na jednym posiedzeniu. 2. Na wniosek Przewodniczcego obrad bd radnego, Rada moe postanowi o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada moe postanowi w szczeglnoci ze wzgldu na niemoliwo wyczerpania porzdku obrad lub konieczno jego rozszerzenia, potrzeb uzyskania dodatkowych materiaw lub zaistnienie przeszkd, uniemoliwiajcych Radzie waciwe obradowanie lub podjcie uchwa. 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, ktrzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoczeniem, odnotowuje si w protokole.
Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany Strona 5 z 20

31. 1. Rada moe rozpocz obrady tylko w obecnoci co najmniej poowy swego ustawowego skadu. 2. W razie braku wymaganej liczby radnych do podejmowania uchwa, Przewodniczcy przerywa obrady podajc godzin ich wznowienia, jeeli istnieje moliwo uzupenienia tej liczby do wymaganej, w innych przypadkach przerywa sesj, podajc jej nowy termin albo informacj, e termin ten bdzie ustalony pniej. 32. 1. Sesj otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczcy Rady. 2. W razie nieobecnoci Przewodniczcego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczcy Rady wyznaczony przez przewodniczcego Rady. 33. 1. Otwarcie sesji nastpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczcego Rady formuy: Otwieram sesj Rady Gminy Goleszw. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczcy Rady stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocno obrad. 34. Po otwarciu sesji Przewodniczcy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porzdku obrad, przy czym do zmiany porzdku obrad sesji zwoanej w trybie 24 ust. 3 wymagana jest ponadto zgoda wnioskodawcy. 35. 1. Porzdek obrad obejmuje w szczeglnoci: 1)przyjcie protokou z obrad poprzedniej sesji, 2)informacje o pracach komisji w okresie midzy sesjami, 3)rozpatrzenie projektw uchwa lub zajcie stanowiska, 4)interpelacje i zapytania radnych, 5)odpowiedzi na interpelacje, 6)wolne wnioski i informacje. 2. Porzdek obrad sesji nadzwyczajnej ustala wnioskodawca. 3. Porzdek obrad sesji uroczystej ustala Przewodniczcy Rady. 36. 1. Interpelacje i zapytania s kierowane do Wjta. 2. Interpelacje dotycz spraw gminnej wsplnoty o zasadniczym charakterze. 3. Interpelacja powinna zawiera krtkie przedstawienie stanu faktycznego, bdcego jej przedmiotem oraz pytania. 4. Interpelacje skada si w formie pisemnej na rce Przewodniczcego Rady, ktry niezwocznie przekazuje interpelacj adresatowi. 5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie Przewodniczcego Rady i radnego skadajcego interpelacj. pisemnej, w terminie 21 dni na rce

6. Odpowiedzi na interpelacj udziela Wjt lub osoby wskazane przez Wjta. 7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajc, radny interpelujcy moe zwrci si do Przewodniczcego Rady o nakazanie niezwocznego uzupenienia odpowiedzi, nie pniej ni w terminie okrelonym w ust. 5. 8. Przewodniczcy Rady informuje radnych o zoonych interpelacjach i odpowiedziach na nie, na najbliszej sesji Rady, w ramach odrbnego punktu porzdku obrad.
Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany Strona 6 z 20

37. 1. Zapytania skada si w sprawach aktualnych problemw Gminy, take w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 2. Zapytania formuowane s pisemnie na rce Przewodniczcego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. W przypadku zoonoci zapytania Przewodniczcy moe zwrci si do pytajcego o zoenie zapytania w formie pisemnej. 3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest moliwa, zapytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni na rce Przewodniczcego Rady i radnego skadajcego zapytanie. Paragraf 36 ust. 6 i 7 stosuje si odpowiednio. 38. 1. Przewodniczcy Rady prowadzi obrady wedug ustalonego porzdku, otwierajc i zamykajc dyskusje nad kadym z punktw. 2. Przewodniczcy Rady udziela gosu wedug kolejnoci zgosze; w uzasadnionych przypadkach moe take udzieli gosu poza kolejnoci. 3. Radnemu nie wolno zabiera gosu bez zezwolenia Przewodniczcego Rady. 4. Przewodniczcy Rady moe zabiera gos w kadym momencie obrad. 5. Przewodniczcy Rady moe udzieli gosu osobie nie bdcej radnym, ani sotysem, pod warunkiem zgoszenia przed sesj Przewodniczcemu Rady chci zabrania gosu 39. 1. Przewodniczcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwaszcza nad zwizoci wystpie radnych oraz innych osb uczestniczcych w sesji. 2. Przewodniczcy Rady moe czyni radnym uwagi dotyczce tematu, formy i czasu trwania ich wystpie, a w szczeglnie uzasadnionych przypadkach przywoa mwc sowami do rzeczy. 3. Jeeli temat lub sposb wystpienia albo zachowania radnego w sposb oczywisty zakcaj porzdek obrad bd uchybiaj powadze sesji, Przewodniczcy Rady przywouje radnego sowami do porzdku, a gdy dwukrotne przywoanie nie odniesie skutku moe odebra mu gos, nakazujc odnotowanie tego faktu w protokole. 4. W przypadku nieskutecznoci odebrania gosu radnemu Przewodniczcy Rady moe zastosowa 30 ust. 3. statutu a fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, z powodu ktrych przerwano sesj odnotowuje si w protokole. 5. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio do osb spoza Rady zaproszonych na sesj i do publicznoci. 6. Po uprzednim ostrzeeniu Przewodniczcy Rady moe nakaza opuszczenie sali tym osobom spord publicznoci, ktre swoim zachowaniem lub wystpieniami zakcaj porzdek obrad bd naruszaj powag sesji. 40. Na wniosek radnego, Przewodniczcy Rady przyjmuje do protokou sesji wystpienie radnego zgoszone na pimie, lecz nie wygoszone w toku obrad, informujc o tym Rad. 41. 1. Przewodniczcy Rady udziela gosu poza kolejnoci w sprawie wnioskw natury formalnej, w szczeglnoci dotyczcych: 1)stwierdzenia quorum, 2)zmiany porzdku obrad, 3)ograniczenia czasu wystpie, 4)zamknicia listy mwcw lub kandydatw, 5)zakoczenia dyskusji i podjcia uchway,
Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany Strona 7 z 20

6)zarzdzenia przerwy, odroczenia lub zamknicia posiedzenia, 7)odesania projektu uchway do komisji, 8)przeliczenia gosw, 9)przestrzegania regulaminu obrad, 10)ograniczenia dyskusji wycznie do stanowiska komisji. 2. Wnioski formalne Przewodniczcy Rady niezwocznie poddaje pod gosowanie. 42. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada moe jednak postanowi inaczej. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkw nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji. 43. 1. Po wyczerpaniu listy mwcw, Przewodniczcy Rady zamyka dyskusj. W razie potrzeby zarzdza przerw w celu umoliwienia waciwej Komisji lub Wjtowi ustosunkowania si do zgoszonych w czasie debaty wnioskw, a jeli zaistnieje taka konieczno przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamkniciu dyskusji Przewodniczcy Rady rozpoczyna procedur gosowania. 3. Po rozpoczciu procedury gosowania, od momentu zarzdzenia gosowania, Przewodniczcy Rady moe udzieli radnym gosu tylko w celu zgoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porzdku gosowania. 44. 1. Po wyczerpaniu porzdku obrad Przewodniczcy Rady koczy sesj, wypowiadajc formu Zamykam sesj Rady Gminy Goleszw. 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoczenia uwaa si za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy take sesji, ktra obja wicej ni jedno posiedzenie. 45. Do wszystkich osb pozostajcych w miejscu obrad po zakoczeniu sesji lub posiedzenia maj zastosowanie oglne przepisy porzdkowe waciwe dla miejsca, w ktrym sesja si odbywa. 46. 1. Pracownik Urzdu Gminy, wyznaczony przez Wjta w uzgodnieniu z Przewodniczcym Rady, sporzdza z kadej sesji protok do 14 dni po jej zakoczeniu, umieszcza na tablicy ogosze Urzdu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. Na wniosek radnego protok mona przesa z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 2. Przebieg sesji moe by nagrywany a nagranie przechowuje si przez okres kadencji Rady. 47. 1. Protok z sesji musi wiernie odzwierciedla jej przebieg. 2. Protok z sesji powinien w szczeglnoci zawiera: 1)numer, dat i miejsce odbywania sesji, czas jej trwania oraz wskazywa numery uchwa, imi i nazwisko przewodniczcego obrad i protokolanta. 2)stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia, 3)imiona i nazwiska nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci, 4)odnotowanie przyjcia protoku z poprzedniej sesji, 5)ustalony porzdek obrad,
Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany Strona 8 z 20

6)przebieg obrad, a w szczeglnoci tre wystpie albo ich streszczenie, teksty zgoszonych, jak rwnie uchwalonych wnioskw, a nadto odnotowanie faktw zgoszenia pisemnych wystpie, 7)przebieg gosowania z wyszczeglnieniem liczby gosw: za, przeciw i wstrzymujcych oraz gosw niewanych, 8)odnotowanie na danie radnego sposobu gosowania, 9)podpis Przewodniczcego Rady lub Wiceprzewodniczcego Rady, jeeli prowadzi obrady i osoby sporzdzajcej protok. 48. Nie pniej ni do 7 dni terminu, o ktrym mowa w 46 ust.1, radni mog zgasza do protokou poprawki lub uzupenienia w formie pisemnej .O ich uwzgldnieniu rozstrzyga Przewodniczcy po wysuchaniu protokolanta i przesuchaniu nagrania z sesji. Jeeli wniosek radnego o wniesienie poprawki lub uzupenienie protokou nie zostanie uwzgldniony, radny moe wnie sprzeciw do Rady. Rada rozpatruje sprzeciw przed przyjciem protokou i przyjmuje protok z ewentualnymi poprawkami lub uzupenieniami. 49. 1. Do protokou docza si list obecnoci radnych, sotysw oraz odrbn list zaproszonych goci, teksty przyjtych przez Rad uchwa, owiadczenia i inne dokumenty zoone na rce Przewodniczcego Rady. 2. Uchway Przewodniczcy Rady dorcza Wjtowi najpniej w cigu 4 dni od zakoczenia sesji. 4. Podejmowanie uchwa 50. 1. Uchway, deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o ktrych mowa w 23 ust. 2 s sporzdzone w formie odrbnych dokumentw. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowie proceduralnych. 51. 1. Inicjatyw uchwaodawcz posiada kady z radnych oraz Wjt, chyba e przepisy prawa stanowi inaczej. 2. Projekt uchway powinien okrela w szczeglnoci: 1)tytu uchway, 2)podstaw prawn, 3)postanowienia merytoryczne, 4)okrelenie rda sfinansowania realizacji uchway, 5)ustalenie terminu obowizywania lub wejcia w ycie uchway. 3. Projekt uchway przedkadany jest Przewodniczcemu Rady. 4. Projekty uchwa s opiniowane co do ich zgodnoci z prawem przez radc prawnego. 52. 1. Uchway numeruje si uwzgldniajc numer kolejnej sesji w danej kadencji, kolejny numer uchway i rok podjcia uchway. 2. Wjt ewidencjonuje oryginay uchwa w rejestrze uchwa i przechowuje wraz z protokoami sesji Rady. 3. Uchway przekazuje si waciwym jednostkom do realizacji i do wiadomoci zalenie od ich treci. 5. Procedura gosowania 53. W gosowaniu bior udzia wycznie radni.
Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany Strona 9 z 20

54. 1. Gosowanie jawne odbywa si przez podniesienie rki. 2. Gosowanie jawne zarzdza i przeprowadza Przewodniczcy. W trakcie gosowania Przewodniczcy podaje do protokou kolejno liczb radnych gosujcych za, przeciw i wstrzymujcych si, a nastpnie przelicza gosy oddane za, przeciw i wstrzymujce si i nakazuje odnotowanie wynikw gosowania w protokole sesji. Do protokou podaje rwnie nazwiska radnych obecnych na sesji a nie biorcych udzia w glosowaniu wraz z podaniem przyczyny takiego zachowania. 3. W przypadku odmowy podania przyczyny Przewodniczcy przypomina radnemu o obowizku gosowania i nakazuje wpisanie tego faktu do protokou. 4. Do przeliczenia gosw Przewodniczcy moe wyznaczy radnego. 5. Wyniki gosowania jawnego ogasza Przewodniczcy. 55. 1. W gosowaniu tajnym radni gosuj za pomoc kart ostemplowanych pieczci Rady, przy czym kadorazowo Rada ustala sposb gosowania, a samo gosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyonionym spord siebie przewodniczcym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystpieniem do gosowania objania sposb gosowania. 3. Kart do gosowania nie moe by wicej ni radnych obecnych na sesji. 4. Po przeliczeniu gosw Przewodniczcy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protok, podajc wynik gosowania. 5. Karty z oddanymi gosami i protok gosowania stanowi zacznik do protokou sesji. 56. 1. Przewodniczcy przed poddaniem wniosku pod gosowanie precyzuje i ogasza Radzie proponowan tre wniosku w taki sposb, aby jego redakcja bya przejrzysta, a wniosek nie budzi wtpliwoci co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejnoci Przewodniczcy poddaje pod gosowanie wniosek najdalej idcy, jeli moe to wykluczy potrzeb gosowania nad pozostaymi wnioskami, a ewentualny spr co do tego, ktry z wnioskw jest najdalej idcy rozstrzyga Przewodniczcy. 3. W przypadku gosowania w sprawie wyborw osb, Przewodniczcy przed zamkniciem listy kandydatw zapytuje kadego z nich czy zgadza si kandydowa i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzcej poddaje pod gosowanie zamknicie listy kandydatw, a nastpnie zarzdza wybory. 57. 1. Jeeli oprcz wniosku (wnioskw) o podjcie uchway w danej sprawie zostanie zgoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wnioskw), w pierwszej kolejnoci Rada gosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnioskw) o podjcie uchway. 2. Gosowanie nad poprawkami do poszczeglnych paragrafw lub ustpw projektu uchway nastpuje wedug ich kolejnoci, z tym, e w pierwszej kolejnoci Przewodniczcy poddaje pod gosowanie te poprawki, ktrych przyjcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 3. W przypadku przyjcia poprawki wykluczajcej inne poprawki do projektu uchway, poprawek tych nie poddaje si pod gosowanie. 4. W przypadku zgoszenia do tego samego fragmentu projektu uchway kilku poprawek stosuje si zasad okrelon w 56 ust. 2. 5. Przewodniczcy moe zarzdzi gosowanie cznie nad grup poprawek do projektu uchway. 6. Przewodniczcy zarzdza gosowanie w ostatniej kolejnoci za przyjciem uchway w caoci ze zmianami wynikajcymi z poprawek wniesionych do projektu uchway. 7. Przewodniczcy moe odroczy gosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjtych poprawek nie zachodzi sprzeczno pomidzy poszczeglnymi postanowieniami uchway.
Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany Strona 10 z 20

58. 1. Gosowanie zwyk wikszoci gosw oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyskaa wiksz liczb gosw za ni przeciw. Gosw wstrzymujcych si i niewanych nie dolicza si do adnej z grup gosujcych za czy przeciw. 2. Jeeli celem gosowania jest wybr jednej z kilku osb lub moliwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na ktry oddano liczb gosw wiksz od liczby gosw oddanych na pozostae liczone osobno. 59. 1. Gosowanie bezwzgldn wikszoci gosw oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktre uzyskay co najmniej jeden gos wicej od sumy pozostaych wanie oddanych gosw, to znaczy przeciw i wstrzymujcych si. 2. Gosowanie bezwzgldn wikszoci ustawowego skadu Rady oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyskaa liczb cakowit wanych gosw oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyszajc poow ustawowego skadu Rady, a zarazem tej poowie najblisz. 3. Bezwzgldna wikszo gosw przy parzystej liczbie gosujcych zachodzi wwczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur zostao oddanych 50% + 1 wanie oddanych gosw. 4. Bezwzgldna wikszo gosw przy nieparzystej liczbie gosujcych zachodzi wwczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur zostaa oddana liczba gosw o 1 wiksza od liczby pozostaych wanie oddanych gosw. 6. Komisje Rady 60. 1. Przedmiot dziaania poszczeglnych komisji staych i zakres zada komisji doranych okrela Rada w odrbnych uchwaach. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady. 61. 1. Komisje stae dziaaj zgodnie z procznym planem pracy przedoonym Radzie. 2. Rada moe nakaza komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian. 3. Rada moe zleca komisjom rozpatrywanie spraw innych ni ujte w planach pracy. 62. 1. Komisje Rady mog odbywa wsplne posiedzenia. Posiedzenia wsplne zwouje Przewodniczcy Rady w porozumieniu z przewodniczcymi komisji zainteresowanych tematyk oraz wyznacza przewodniczcego do prowadzenia obrad. 2. Komisje Rady mog podejmowa wspprac z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwaszcza ssiadujcych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dziaalnoci. 3. Komisje uchwalaj opinie oraz wnioski i przekazuj je Radzie. 63. Pracami komisji kieruje przewodniczcy komisji lub zastpca przewodniczcego komisji wybrani przez czonkw danej komisji. 64. 1. Komisje pracuj na posiedzeniach. 2. Do posiedze komisji staych stosuje si odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. 65. 1. Przewodniczcy komisji staych co najmniej raz do roku przedstawiaj na sesji Rady sprawozdania z dziaalnoci komisji.
Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany Strona 11 z 20

2. Przepis ust 1 stosuje si odpowiednio do doranych komisji powoanych przez Rad. 66. 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane s w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw, w obecnoci co najmniej poowy skadu komisji. 2. W przypadku poczonych posiedze komisji, wsplne opinie i wnioski uchwalane s w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw, w obecnoci poowy skadu kadej komisji 7. Radni 67. 1. Radni potwierdzaj swoj obecno na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci. 2. Radny powinien przed dat odbycia sesji lub posiedzenia komisji poinformowa o swojej nieobecnoci lub spnieniu Przewodniczcego Rady lub przewodniczcego komisji. 68. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajcego radnego o rozwizanie z nim stosunku pracy, Rada moe powoa komisj doran do szczegowego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy. 2. Komisja przedkada swoje ustalenia i propozycje na pimie Przewodniczcemu Rady. 3. Przed podjciem uchway o ktrej mowa w ust. 1 Rada powinna umoliwi radnemu zoenie wyjanie. 69. 1. Wjt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczcego Rady, w ktrym stwierdza si penienie funkcji radnego. 2. Radni mog zwraca si bezporednio do Rady we wszystkich sprawach zwizanych z penieniem przez nich funkcji radnego. 8. Wsplne sesje z radami innych jednostek samorzdu terytorialnego 70. 1. Rada moe odbywa wsplne sesje z radami innych jednostek w szczeglnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygnicia ich wsplnych spraw. samorzdu terytorialnego,

2. Wsplne sesje organizuj Przewodniczcy Rad zainteresowanych jednostek samorzdu terytorialnego ustalajc ich porzdek obrad. 3. Zawiadomienie o wsplnej sesji podpisuje Przewodniczcy Rady danej Gminy. 71. 1. Koszty wsplnej sesji ponosz rwnomiernie zainteresowane jednostki samorzdu terytorialnego, chyba e radni uczestniczcy we wsplnej sesji postanowi inaczej. 2. Przebieg wsplnych sesji moe by uregulowany wsplnym regulaminem uchwalonym przed przystpieniem do obrad. Rozdzia 6. Zasady i tryb dziaania Komisji Rewizyjnej 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 72. 1. Komisja Rewizyjna skada si z Przewodniczcego, Zastpcy Przewodniczcego oraz trzech czonkw. 2. Rada wybiera i odwouje Przewodniczcego komisji Rewizyjnej, jego zastpc oraz pozostaych czonkw komisji w gosowaniu jawnym.

Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany

Strona 12 z 20

73. 1. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady a w szczeglnoci: 1)opracowuje projekty planw pracy Komisji, 2)ustala terminy i porzdek obrad posiedze, 3)czuwa nad przebiegiem posiedze i naleytym ich przygotowaniem, 4)zapewnia czonkom Komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie naleycie przygotowanych materiaw. 2. W przypadku nieobecnoci Przewodniczcego lub niemonoci dziaania , zadania wykonuje Zastpca. 74. 1. Czonkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj wyczeniu od udziau w jej dziaaniach w sprawach, w ktrych moe powsta podejrzenie o ich stronniczo lub interesowno. 2. W sprawie wyczenia Zastpcy Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej oraz poszczeglnych czonkw decyduje Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej. 3. O wyczeniu Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada. 4. Wyczony czonek Komisji Rewizyjnej moe odwoa si do Rady w terminie 3 dni od uzyskania informacji o wyczeniu. 2. Zasady kontroli 75. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dziaalno Wjta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzgldem. 1)legalnoci, 2)gospodarnoci, 3)rzetelnoci, 4)celowoci, 2. Komisja Rewizyjna bada w szczeglnoci gospodark finansow kontrolowanych podmiotw, w tym wykonanie budetu Gminy. 76. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwaach Rady. 77. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Rad. 2. Rada moe podj decyzj w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objtej planem, o jakim mowa w ust. 1. 78. 1. Rada moe nakaza Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a take przerwanie kontroli lub odstpienie od poszczeglnych czynnoci kontrolnych. 2. Rada moe nakaza rozszerzenie lub zawenie zakresu i przedmiotu kontroli. 3. Uchway Rady, o ktrych mowa w ust. 1-2 wykonywane s niezwocznie. 4. Komisja Rewizyjna jest obowizana do przeprowadzenia kontroli w kadym przypadku podjcia takiej decyzji przez Rad.

Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany

Strona 13 z 20

79. 1. Postpowanie kontrolne przeprowadza si w sposb umoliwiajcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dziaalnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocen kontrolowanej dziaalnoci wedug kryteriw ustalonych w 75 ust. 1. 2. Stan faktyczny ustala si na podstawie dowodw zebranych w toku postpowania kontrolnego. 3. Jako dowd moe by wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog by wykorzystane w szczeglnoci: dokumenty, wyniki ogldzin, zeznania wiadkw, opinie biegych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych. 3. Tryb kontroli 80. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest zapewni warunki i rodki dla prawidowego przeprowadzenia kontroli. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest w szczeglnoci przedkada na danie kontrolujcych dokumenty i materiay niezbdne do przeprowadzenia kontroli oraz umoliwi kontrolujcym wstp do obiektw i pomieszcze kontrolowanego podmiotu. 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktry odmwi wykonania czynnoci, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, obowizany jest do niezwocznego zoenia na rce osoby kontrolujcej pisemnego wyjanienia. 4. Na danie kontrolujcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest udzieli ustnych i pisemnych wyjanie, take w przypadkach innych, ni okrelone w ust. 3. 81. Czynnoci kontrolne wykonywane s w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. 4. Protokoy kontroli 82. 1. Komisja obejmujcy: Rewizyjna niezwocznie sporzdza z przeprowadzonej kontroli protok pokontrolny,

1)nazw i adres kontrolowanego podmiotu, 2)termin przeprowadzenia kontroli, 3)okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objtego kontrol, 4)imi i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 5)przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczeglnoci wnioski kontroli wskazujce na stwierdzone nieprawidowoci w dziaalnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodw potwierdzajcych ustalenia zawarte w protokole, 6)podpisy kontrolujcych czonkw Komisji Rewizyjnej i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatk o odmowie podpisania protokou z podaniem przyczyn odmowy. 7)W przypadku odmowy podpisania protokou przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowizany do zoenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjanienia jej przyczyn. 2. Protok pokontrolny zawiera wnioski oraz propozycje co do sposobu usunicia nieprawidowoci stwierdzonych w wyniku kontroli. 83. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moe zoy na rce Przewodniczcego Rady uwagi dotyczce kontroli i jej wynikw. 2. Uwagi, o ktrych mowa w ust. 1 skada si w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokou pokontrolnego do podpisania.

Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany

Strona 14 z 20

84. Protok pokontrolny sporzdza si w czterech egzemplarzach, ktre - w terminie 3 dni od daty podpisania protokou otrzymuj: Przewodniczcy Rady, Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej, Wjt i kierownik kontrolowanego podmiotu. 5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej 85. 1. Komisja Rewizyjna pracuje wedug procznych planw pracy, ktre przedstawia Radzie do akceptacji w grudniu i czerwcu kadego roku. 2. Plan przedoony Radzie musi zawiera co najmniej: 1)oznaczenie miesica, w ktrym odbdzie si posiedzenie, 2)wykaz jednostek, ktre zostan poddane kontroli. 3. Rada zatwierdza cao lub cz planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystpienie do wykonywania kontroli moe nastpi po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czci. 86. 1. Komisja Rewizyjna skada Radzie proczne sprawozdanie ze swojej dziaalnoci. 2. Sprawozdanie powinno zawiera: 1)liczb, przedmiot przeprowadzonych kontroli, 2)wykaz najwaniejszych nieprawidowoci wykrytych w toku kontroli, 3)ocen wykonania budetu Gminy za rok ubiegy oraz wniosek w sprawie absolutorium. 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 87. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoywanych przez jej Przewodniczcego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miar potrzeb. 2. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej na wniosek czonkw Komisji Rewizyjnej moe zaprosi na jej posiedzenia osoby w charakterze biegych, ekspertw lub wiadkw. 3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej naley sporzdza protok, ktry winien by podpisany przez Przewodniczcego Komisji. 88. Uchway Komisji Rewizyjnej zapadaj zwyk wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy skadu Komisji w gosowaniu jawnym. 89. Obsug biurow Komisji Rewizyjnej zapewnia Wjt. 90. 1. Komisja Rewizyjna moe korzysta z porad, opinii i ekspertyz osb posiadajcych wiedz fachow w zakresie zwizanym z przedmiotem jej dziaania. 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyej wskazanych rodkw wymaga zawarcia odrbnej umowy i dokonania wypaty wynagrodzenia ze rodkw komunalnych, Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej przedstawia spraw na posiedzeniu Rady, celem podjcia uchway zobowizujcej Wjta Gminy do zawarcia stosownej umowy.

Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany

Strona 15 z 20

91. 1. Komisja Rewizyjna moe na zlecenie Rady lub po powziciu stosownych uchwa przez wszystkie zainteresowane komisje, wspdziaa w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich waciwoci rzeczowej. 2. Wspdziaanie moe polega w szczeglnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadcze dotyczcych dziaalnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wsplnych kontroli. 3. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej moe zwraca si do przewodniczcych innych komisji Rady o oddelegowanie w skad zespou kontrolnego radnych majcych kwalifikacje w zakresie tematyki objtej kontrol. 4. Do czonkw innych komisji uczestniczcych w kontroli, prowadzonej przez Komisj Rewizyjn stosuje si odpowiednio przepisy niniejszego rozdziau bez prawa gosowania nad wnioskami pokontrolnymi. 5. Przewodniczcy Rady zapewnia koordynacj wspdziaania poszczeglnych komisji w celu waciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dziaania oraz unikania zbdnych kontroli. 92. Komisja Rewizyjna moe wystpowa do organw Gminy w sprawie wnioskw o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln Izb Obrachunkow, Najwysz Izb Kontroli lub inne organy kontroli. Rozdzia 7. Zasady pracy Wjta 93. 1. Organem wykonawczym Gminy jest Wjt. 2. Wjt wykonuje: 1)uchway Rady, 2)jemu przypisane zadania i kompetencje, 3)zadania powierzone, o ile ich wykonywanie na mocy przepisw obowizujcego prawa - naley do niego, 4)inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem. 94. Wjt uczestniczy w sesjach Rady. 95. Komisje Rady mog da przybycia wjta na ich posiedzenie. 96. 1. Zastpca Wjta przejmuje wykonywanie zada i kompetencji okrelonych w 93 w przypadku uzyskania upowanienia od Wjta. 2. Zastpca Wjta uczestniczy w sesjach Rady. Rozdzia 8. Zasady i tryb rozpatrywania skarg 97. Rada rozpatruje skargi dotyczce zada lub dziaalnoci wjta oraz kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych, w sprawach nalecych do zada wasnych Gminy. 98. Rada Gminy rozpatruje i zaatwia skargi i wnioski, zgodnie z postanowieniami art. 229 pkt. 3 i art. 242 1 Kodeksu Postpowania administracyjnego w stosunku do okrelonych w tych przepisach osb.
Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany Strona 16 z 20

99. 1. Skargi i wnioski o ktrych mowa w 98, przyjmowane s przez przewodniczcego Rady, bd przez Wiceprzewodniczcego Rady. W przypadku wpynicia skargi (wniosku) bezporednio do sekretariatu urzdu Gminy, Wjt przekazuje niezwocznie spraw przewodniczcemu Rady. 2. Inspektor ds. obsugi Rady Gminy prowadzi ewidencj wpywajcych skarg i wnioskw. dotyczy do take skarg i wnioskw zgaszanych ustnie do protokou. 3. Korespondencj w sprawach skarg i wnioskw prowadzi si zgodnie z instrukcj kancelaryjn. 4. Skargi i wnioski anonimowe nie podlegaj rejestracji i nie s rozpatrywane. 100. 1. Przewodniczcy Rady: 1)przeprowadza kwalifikacj pisma jako skargi, 2)przekazuje skarg do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej lub innej waciwej Komisji Rady, 3)czuwa nad terminowoci rozpatrzenia skargi, w tym zawiadamia o kadym przypadku nie zaatwienia skargi w trybie okrelonym w art. 36-38 kodeksu postpowania administracyjnego. 101. 1. Komisja rozpatrujca skarg jest zobowizana do: 1)wszechstronnego wyjanienia spraw podnoszonych w skardze, 2)przygotowania projektu odpowiedzi, 3)przedoenia propozycji co do podjcia ewentualnych dziaa naprawczych. 2. Na danie Komisji rozpatrujcej skarg Wjt jest obowizany do przedkadania dokumentw, innych materiaw, bd wyjanie, co do stanu faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, nie pniej ni w cigu 14 dni od daty otrzymania pisma Komisji w tej sprawie. 3. Komisja rozpatruje skarg we wasnych zakresie w oparciu o dokumentacj dostarczon przez wjta oraz inne udokumentowane okolicznoci sprawy. 4. Komisje rozpatrujce skargi mog posikowa si opiniami i ekspertyzami specjalistycznymi, ktrych wykonanie nastpuje za zgod przewodniczcego Rady, a koszty pokrywa si z budetu Gminy na podstawie umw zawartych przez Wjta. 5. Komisja przedkada Przewodniczcemu Rady propozycje o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 6. Przewodniczcy Rady wprowadza do porzdku obrad najbliszej sesji Rady projekt uchway w sprawie rozpatrzenia skargi. 102. 1. Rada rozstrzyga o sposobie zaatwienia skargi, w tym przyjmuje tre odpowiedzi, jaka zostanie udzielona skarcemu zgodnie z terminem wynikajcym z Kodeksu postpowania administracyjnego. 2. Rada w przypadku stwierdzenia zasadnoci skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej zgasza wniosek wjtowi o wyciagnicie konsekwencji subowych. 3. Zawiadomienie o sposobie zaatwienia skargi przygotowuje i podpisuje Przewodniczcy Rady. 103. 1. Za zasadn uwaa si skarg, ktrej zarzuty w toku postpowania wyjaniajcego zostay potwierdzone w caoci lub w czci. 2. Za bezzasadn uwaa si skarg, ktrej zarzuty nie zostay potwierdzone w toku postpowania wyjaniajcego. 104. Przy zaatwianiu skarg naley kierowa si ograniczeniami jawnoci wynikajcymi z obowizujcych ustaw.
Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany Strona 17 z 20

105. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale maj zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania administracyjnego. Rozdzia 9. Zasady dostpu i korzystania przez obywateli z dokumentw Rady, Komisji i Wjta 106. Obywatelom udostpnia si dokumenty okrelone w ustawach. 107. Protokoy i nagrania z posiedze Rady i Komisji podlegaj udostpnieniu w trybie 46 statutu. 108. 1. Dokumenty z zakresu dziaania Rady i Komisji udostpnia pracownik ds. obsugi Rady w dniach i godzinach pracy Urzdu Gminy. 2. Dokumenty z zakresu dziaania Wjta i Urzdu udostpnia pracownik merytoryczny lub Sekretarz Gminy w dniach i godzinach pracy Urzdu Gminy. 109. Uprawnienia okrelone w 106 i 107 nie s realizowane: 1)w przypadku wyczenia jawnoci na podstawie ustaw, 2)gdy informacje publiczne stanowi prawem chronione tajemnice, 3)w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, zgodnie z przepisami regulujcymi ochron danych osobowych. 2. Wykonanie uchway powierzy Wjtowi Gminy. 3. Traci moc uchwaa Rady Gminy nr VI/45/03 z dnia 23 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Goleszw. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie czternastu dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Jerzy Szalbot

Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany

Strona 18 z 20

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLIII/344/10 Rady Gminy Goleszw z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przewodniczcy Rady Gminy Jerzy Szalbot

Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany

Strona 1 z 20

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLIII/344/10 Rady Gminy Goleszw z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przewodniczcy Rady Gminy Jerzy Szalbot

Id: ANDWX-CKTQA-NJGOT-BOQBT-EJVYQ. Podpisany

Strona 1 z 20