You are on page 1of 2

WOJEWODA LSKI

Katowice, dnia 2010-10-06 NP/II/0911/295/10

Rozstrzygnicie nadzorcze Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway Nr L/338/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchway XLI/316/2006 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 lutego 2006 r. oraz nadania nowego Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, jako niezgodnej z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).

Uzasadnienie Przedmiotow uchwa podjt na sesji w dniu 26 sierpnia 2010 r. Rada Powiatu Gliwickiego zmienia Uchwa Nr XLI/316/2006 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 lutego 2006 r. oraz nadaa nowy Statut Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach. Jako podstaw do podjcia tej uchway wskazano art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539, z pn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pn. zm). W 5 przedmiotowej uchway postanowiono, e wchodzi ona w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Zauway jednak naley, e zmieniana uchwaa Rady Powiatu Gliwickiego nr XLI/316/2006 nie miaa charakteru aktu prawa miejscowego i nie bya opublikowana w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Rezultatem dziaa Rady Powiatu Gliwickiego bdzie zmiana treci zwykej uchway poprzez akt prawa miejscowego, w wyniku czego cz

nowelizowanej uchway bdzie ogoszona w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego, a cz pozostanie zwyk uchwa nie ogoszon w tym publikatorze. Sytuacje tak naley uzna za naruszajc tre art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nim, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pastwem prawnym, urzeczywistniajcym zasady sprawiedliwoci spoecznej. W demokratycznym pastwie prawnym jedn z podstawowych zasad regulujcych stosunki midzy organami wadzy a obywatelem jest zasada pewnoci prawa. Z powyszej zasady wynikaj reguy stanowienia prawa, okrelane rwnie jako zasady przyzwoitej legislacji. Punktem wyjcia jest tu tzw. zasada zaufania obywatela do pastwa. Obywatel nie moe by zaskakiwany" opublikowan zmian do uchway, w sytuacji, gdy uchwaa pierwotna takiej publikacji nie przewidywaa. W zwizku z powyszym, jeeli uchwaa pierwotna nie przewidywaa obowizku publikacji, wszelkie jej zmiany musz zachodzi w tym samym trybie. Zastosowanie rozwizania przyjtego przez Rad Powiatu Gliwickiego powoduje powstanie wraenia, jakoby dwm aktom dotyczcym tej samej materii, czyli uchwale pierwotnej i uchwal j zmieniajcej, zostaa nadana rna ranga. W zwizku z tym, za niezgodne z prawem uzna naley publikowanie w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego zmian do wyej wymienionej uchway. Tym samym uchwa L/338/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 sierpnia 2010 r., ze wzgldu na wyej opisane nieprawidowoci, naley uzna za wadliw, co czyni stwierdzenie jej niewanoci w caoci uzasadnionym i koniecznym. Na niniejsze rozstrzygnicie suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od daty jego dorczenia.

WOJEWODA LSKI Zygmunt ukaszczyk