You are on page 1of 8

DOCHODY

- objanienia

Wielko osignitych dochodw w Gminie Wyry za 2009 rok wynosi 16.413.656,30z, co stanowi 88,15 % planu przy czym kwota dochodw planowanych na koniec 2009 roku wynosia 18.619.600,52 z.

Realizacja dochodw w podziale na gwne rda dochodw przedstawia si nastpujco:


Wyszczeglnienie 1 I. Dochody wasne Podatki II. Udziay w podatkach stanowicych dochody budetu pastwa III. Dochody komunalnych jednostek budetowych IV. Dochody z majtku Gminy i inne dochody (przyznane dotacje oraz darowizny) V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumie VI. Subwencja oglna dla Gmin Plan 2009r. 2 3.996.655,00 Udzia strukt %-plan 3 21,46 Wykonanie 2009r. 4 3.731.407,69 Udzia strukt (%)wyk 5 22,73 % wykon. /plan 6 93,36

4.878.004,00 708.000,00

26,20 3,80

4.427.452,68 692.381,51

26,97 4,22

90,76 97,79

3.660.023,47 1.377.658,05 3.999.260,00 18.619.600,52

19,66 7,40 21,48 100,00

2.412.200,77 1.150.953,65 3.999.260,00 16.413.656,30

14,70 7,01 24,37 100,00

65,91 83,54 100,00 88,15

RAZEM

Szczegowe zestawienie dochodw w ukadzie klasyfikacji budetowej przedstawia zacznik nr 1. W powyszej tabeli zaprezentowano w kolumnie nr 2 plan dochodw po zmianach za 2009 rok, a kolumna nr 4 przedstawia wykonanie dochodw za 2009 rok. W kolumnie nr 6 wyliczono procent wykonania w stosunku do planu po zmianach, natomiast w kolumnach nr 3 i 5 udzia strukturalny poszczeglnych pozycji zrealizowanych dochodw do oglnej kwoty dochodw.

Wykonanie dochodw w podziale na dochody majtkowe i biece przedstawia si nastpujco:


Wyszczeglnienie I. Dochody majtkowe, w tym 1.Dotacje na zadania inwestycyjne : Dz.600, Rozdz.60013, 6630 Dz.600, Rozdz.60016, 6208 2. Dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci : Dz.700, Rozdz. 70005, 0760 3. Dochody ze sprzeday majtku : Dz.700, Rozdz.70005, 0770 Dz.750, Rozdz.75023, 0870 Dz.801, Rozdz. 80101, 0870 II. Dochody biece , w tym - pozostae dochody Plan 3.041.710,00 1.037.468,00 426.500,00 610.968,00 Wykonanie 1.130.212,09 244.712,80 232.426,05 12.286,75 % (wyk./plan) 37,16 23,59 54,50 2,01

722,00 2.003.520,00 2.000.000,00 3.180,00 340,00 15.577.890,52 15.577.890,52

722,17 884.777,12 881.256,62 3.180,00 340,50 15.283.444,21 15.283.444,21

100,02 44,16 44,06 100,00 100,15 98,11 98,11

RAZEM

18.619.600,52

16.413.656,30

88,15

I. Grupa dochodw wasnych podatki


Ta grupa dochodw stanowi w budecie Gminy okoo 22,73 % zrealizowanych dochodw, przy czym w ustalonym planie dochodw na 2009 rok stanowia 21,46 %. Realizacja planu dochodw wasnych wyniosa za 2009 rok 93,36 %. Do tej grupy dochodw zaliczamy wszystkie podatki i opaty ustalane i pobierane przez Gmin oraz przez Urzdy Skarbowe. 1. Podatek rolny Wykonanie w podatku rolnym osb prawnych uksztatowao si na poziomie 98,25 %, a w osobach fizycznych na poziomie 98,26 %. Zalegoci w patnoci podatku rolnego w osobach fizycznych nieznacznie wzrosy w porwnaniu do roku ubiegego i wyniosy 17.749,95 z, dotyczyy 16 podatnikw. Podatek od nieruchomoci Wykonanie tego podatku w osobach prawnych wynioso 97,93 %. Stan zalegoci na koniec 2009 roku to kwota 80.911,61 z, ktra dotyczya 5 podatnikw. Najwiksze zalegoci wynosz: 79.427,15 z 569,00 z 534,00 z 368,46 z dotycz 4 podatnikw. W osobach fizycznych dochd z tego podatku zosta zrealizowany na poziomie 86,47 %, w stosunku do planu na ten rok.

2.

Warto zalegoci wyniosa 91.706,99 z i ulega zmniejszeniu w porwnaniu do roku ubiegego, dotyczya 169 podatnikw. Warto zalegoci na kwot 54.080,97 z dotyczy 10 podatnikw, wobec ktrych tocz si postpowania egzekucyjne. 3. Podatek od rodkw transportowych Dochd z tego tytuu w osobach prawnych uksztatowa si na poziomie 73,11 %, a warto zalegoci wyniosa 3.680,00 z i dotyczy 4 podatnikw. W osobach fizycznych realizacja planu bya na poziomie 89,40 %. Warto zalegoci dotyczca osb fizycznych wyniosa 44.319,60 z i dotyczya 14 podatnikw. Podatek od spadkw i darowizn Ten dochd zosta osignity w 112,56 %. Podatek ten jest pobierany przez Urzd Skarbowy w Mikoowie, a nastpnie przekazywany na konto budetu Gminy i dochd z tego tytuu trudny jest do oszacowania. Podatek leny Wykonanie w podatku lenym w osobach prawnych wynosi 104,43 %, a w osobach fizycznych 65,87 % w stosunku do planu. Stan zalegoci w podatku lenym od osb fizycznych wynosi 619,58 z i dotyczy 8 podatnikw, a od osb prawnych 6,70 z i dotyczy 1 podatnika.

4.

5.

6. Wpywy z karty podatkowej Osignite dochody z tego tytuu to 58,20 % planu. Podatek ten jest pobierany przez Urzd Skarbowy w Mikoowie, wielko zalegoci na koniec 2009 roku to kwota 15.226,20 z. 7. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Jest to tytu podatkowy stanowicy dochd budetu gminy od 2001 roku pobierany przez Urzdy Skarbowe. Realizacja tego dochodu od osb prawnych w stosunku do planu wyniosa 9,13% i 101,88 % jeli chodzi o osoby fizyczne. W 2009 roku zaobserwowano nieznaczny spadek dochodw z tytuu podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osb fizycznych. Za w przypadku dochodu z tego tytuu od osb prawnych nastpi gwatowny spadek. W roku 2008 osignito dochd z tego tytuu w wysokoci 59.581,00 z, a w 2009 roku 3.833,00z.

8. Inne dochody w pozostaych pozycjach dochodw wasnych Dotyczy to takich pozycji jak: - opata targowa - opata skarbowa - odsetki Dochody z tytuu opaty targowej stanowi zaledwie 0,01% caego budetu Gminy i za 2009 rok zostay zrealizowane na poziomie 71,11 %. Dochd z opaty skarbowej zosta zrealizowany w 80,78 % i wynosi 25.201,96 z.

Pobrane w 2009 roku odsetki od zalegoci podatkowych cznie wynosiy 23.890,00z i zostay zrealizowane w 59,49 % do ustalonego planu. Plan dochodw z tytuu odsetek zosta ustalony na podstawie wykonania za 2008 rok.

II. Udziay w podatkach stanowicych dochody budetu pastwa


Wykonanie w tej grupie dochodw jest na poziomie 90,76 % w stosunku do planu i skadaj si na to 2 udziay, a mianowicie: Udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych (36,72%) realizacja 90,90 %. Niskie wykonanie dochodw z tego tytuu wynika z obnienia pierwszej skali podatkowej z 19% do 18%, z podwyszenia podstawy opodatkowania objtej 18% skal podatkow do kwoty 85.528,00 z. Udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych (6,71%) realizacja 62,37 %. Realizacja planu dochodw w tych pozycjach wie si cile z realizacj tych dochodw w budecie pastwa, bowiem gminie przekazywane s miesicznie zaliczki we wpywach z tych podatkw.

III. Dochody komunalnych jednostek budetowych


Na t grup dochodw skadaj si gwnie czynsze za lokale mieszkalne i uytkowe oraz opaty za wiadczenia zwizane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, a take opaty za miejsce na cmentarzu komunalnym. cznie wykonanie w tej grupie wynioso 97,79 %, na co skadaj si: Realizacja dochodw z czynszw za lokale uytkowe i lokale mieszkalne na poziomie 89,88 %, zalegoci wynosz cznie 59.070,21 z z czego: - lokale uytkowe : plan 340.000,00 z wykonanie 275.410,50 z co stanowi 81,00 % planu zalegoci 27.593,97 z i dot. 6 najemcw - lokale mieszkalne : plan 190.000,00 z wykonanie 200.946,66 z co stanowi 105,76 % planu zalegoci 31.476,24 z i dot. 21 najemcw W chwili obecnej posiadamy 72 najemcw lokali mieszkalnych Realizacja dochodw z tytuu wiadcze za lokale mieszkalne i uytkowe stanowi 122,10 % planu , dochody te wynosz 213.678,35 z . Kwota zalegoci z tytuu wiadcze za lokale mieszkalne wynosi 19.582,24z i dotyczy 24 najemcw. Kwota zalegoci z tytuu wiadcze za lokale uytkowe wynosi 1.837,46 z i dotyczy 3 najemcw.

Realizacja dochodw z tytuu opat za miejsce na cmentarzu komunalnym wyniosa 78,20 %.

IV. Dochody z majtku Gminy i inne dochody


W tej grupie dochodw realizacja planu wynosi 65,91 %. Na t grup dochodw skadaj si midzy innymi dochody: Ze sprzeday mienia komunalnego, Wpaty ludnoci na partycypacj w realizacji inwestycji komunalnych (budowa kanalizacji), Dotacje celowe na realizacj zada wasnych biecych i inwestycyjnych gminy, Opaty za wieczyste uytkowanie, Opaty adiacenckie, Opata za zezwolenia na sprzeda alkoholu, Opata eksploatacyjna, Opata planistyczna, Inne dochody W ramach dziau 010 rozdzia 01010 gmina otrzymaa: Wpaty ludnoci z tytuu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji w Wyrach, ktre w 2009 roku wyniosy 1.200,00 z. Wpaty mieszkacw w wys. 5.200,00 z ogem , ktre dotyczyy wpat w wysokoci 200z na poczet kosztw zwizanych z wykonaniem projektu przyczy kanalizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego, ktre obecnie gmina realizuje. Dochody ze sprzeday mienia komunalnego zostay zrealizowane w 44,06 % i wynosz 881.256,62 z, a uzyskano je poprzez sprzeda nastpujcych 16 dziaek: - nr 3525/84, 3526/84, 3516/84, 3523/84, 3524/84, 3520/84, o cznej powierzchni 6.421 m2 + 474,75 m2 (udzia w wys. 1/8 w drodze- nr dziaki 3539/84) pooonych w Gostyni przy ul.Dbowej nr 3535/84, 3522/84, 3521/84, 3515/84 o cznej powierzchni 3.461 m2 pooonych w Gostyni przy ul. Motyla - nr 3519/84, 3527/84, 3512/84, 3513/84, 3509/84, o cznej powierzchni 5.224 m2 pooonych w Gostyni przy ul.Dbowej Dochd z tytuu rat za sprzedane domy wynis 1.800,00 z plus odsetki w wys. 126,90z. Dochody uzyskane z opat za wieczyste uytkowanie w 2009 roku wyniosy 10.135,57z. Opat adiacenck wymierzono na podstawie uchway Rady Gminy Wyry dla grupy mieszkacw Wyr, ktrzy korzystaj z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, a nie partycypowali w kosztach jej budowy. W 2009 roku dokonano wpaty z tego tytuu w wysokoci 2.562,00z. Dochody z opaty staej pobieranej za wydawane zawiadczenia o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej zostay zrealizowane w 2009 roku w wysokoci 2.000,00 z. Opata ta bya pobierana do 31 marca 2009 roku. W zwizku uchwaleniem ustawy z dnia 19.12.2008r. o zmianie ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektrych innych ustaw dokonano zmiany art. 7a ust.3 ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo dziaalnoci gospodarczej. Artyku ten otrzyma brzmienie: wniosek o wpis oraz zmian wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej nie podlega opacie. Zmiana ta zostaa wprowadzona w ycie z dniem 1.04.2009r.

Dochody zrealizowane z tytuu opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu wyniosy 93.720,34 z co stanowi 100,63 % planu. Dochody z opaty eksploatacyjnej w 2009 roku zostay zrealizowane na poziomie 100,00% planu. Plan zakada wpat przez Kompani 2 ostatnich rat zalegej opaty, ktre wpyny zgodnie z podpisanymi umowami restrukturyzacyjnymi z Ministrem rodowiska. W 2009 roku Gmina nie otrzymaa ju adnej decyzji ustalajcej opat eksploatacyjn poniewa Kompania Wglowa S.A.- KWK Bolesaw miay nie prowadzi eksploatacji grniczej na terenie n/Gminy. W 2009 roku naliczono opat planistyczn dla 11 osb fizycznych i uzyskano dochody z tego tytuu w wys. 57.438,20 z. Wrd dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa i innych rde na realizacj zada wasnych znajduj si: dotacja z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zielone szkoy 11.200,00 z, dotacja z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych na realizacj programu Ucze na wsi pomoc w zdobyciu wyksztacenia przez osoby niepenosprawne zamieszkujce gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie 17.677,00z. dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianego pracownika 20.937,12 z, dotacja w formie pomocy finansowej z Wojewdztwa lskiego przyznana na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie Gminna wietlica rodowiskowa w Wyrach 12.152,68 z dotacje z Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach : - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 528,00 z - na ubezpieczenie zdrowotne od zasikw staych 483,20 z - na wypat zasikw okresowych 9.807,01 z, - na funkcjonowanie GOPS i wypat wynagrodze dla pracownikw socjalnych 57.381,00 z, - na doywianie dzieci w szkoach 10.690,00 z, - na stypendia socjalne dla uczniw 5.390,00 z, - na zakup podrcznikw dla uczniw 5.414,00 z dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Kopaniny Wyrach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Transport, Dziaanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziaanie 7.1.2 pn. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupeniajcej kluczow sie drogow. W 2009 roku Gmina uzyskaa dofinansowanie w wysokoci 12.286,75 z. Z uwagi na przyjty sposb rozlicze rodkw unijnych Gmina z wasnych rodkw sfinansowaa wydatki w kwocie 617.982,36 z w celu dalszej realizacji ww zadania w 2009r. Refundacja tych rodkw Gminie nastpia w marcu 2010r. dotacja rozwojowa w kwocie 92.770,65 z na realizacj w 2009 roku projektu systemowego Lepsza przyszo realizowanego przez Gminny Orodek 6

Pomocy Spoecznej w Wyrach w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja integracji spoecznej- podziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, w tym : - kwota 88.106,20 z EFS (plan 106.424,25 z - 85 % wartoci projektu) - kwota 4.664,45 z z Budetu Pastwa (plan 5.634,22 - 4,5% wartoci projektu). Ponadto otrzymano w 2009 roku dotacj w kwocie ogem 14.268,83 z z tytuu realizacji tego projektu w 2008 roku ( z EFS -13.551,40z, z Budetu Pastwa 717,43 z ). dotacja rozwojowa na realizacj projektu systemowego Edukacja w kadym wieku szans na rozwj mieszkacw Gminy Wyry realizowanego przez Gmin Wyry w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach- dziaanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, w tym : - kwota 595,24 z EFS (plan 27.715,95 z - 85 % wartoci projektu) - kwota 105,04 z z Budetu Pastwa (plan 4.891,05 15 % wartoci projektu) Szczegowy wykaz wszystkich dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa i innych rde na realizacj zada wasnych wraz z ich wykorzystaniem przedstawia zacznik nr 6. Z tytuu odpatnoci za wiadczone usugi opiekucze uzyskano 16.398,40 z tj. 136,65 % planu

V. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumie


Wielkoci ustalone w planie dochodw na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumie wpyny do Gminy w wysokoci 83,54 % planu tj. w kwocie 1.150.953,65 z. Dotacje na zadania z zakresu pomocy spoecznej zostay zwrcone w cznej kwocie 34.131,42 z i dotyczyy gwnie rodkw przeznaczonych na wypaty wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, skadek na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne i na zasiki stae. Wielkoci ustalone w planie dochodw dotacji na zadania realizowane w ramach porozumie wpyny do Gminy w 56,53 %. Zadania wynikajce z porozumienia zawartego z Wojewod lskim w zakresie opieki nad grobami wojennymi zostay wykonane w 100 %, a take zadanie polegajce na utrzymaniu czystoci na chodnikach wzdu ulic powiatowych realizowane na podstawie porozumienia z Starost Mikoowskim. Za zadania inwestycyjne w zakresie budowy zatoki autobusowej w cigu drogi wojewdzkiej nr 928 w Gostyni, opracowanie projektu przebudowy skrzyowania drogi wojewdzkiej nr 928 z drog powiatow i drog gminn realizowane na podstawie porozumie z Zarzdem Wojewdztwa lskiego, zostay zrealizowane w 54,57 %. Szczegowe rozbicie na poszczeglne rodzaje dotacji przedstawiono w zaczniku nr 4 dotyczcym realizacji zada zleconych i w zaczniku nr 5 dot. zada realizowanych w ramach porozumie.

VI. Subwencja
Dochody z tytuu subwencji oglnej dla gmin cz owiatowa w kwocie 3.925.074,00 z, ktra zostaa zrealizowana w 100,00 %. Ponadto Gmina otrzymaa rodki z rezerwy subwencji oglnej przeznaczone na uzupenienie dochodw gminy w kwocie 74.186,00 z.

VII. Dochody odprowadzone do budetu pastwa


Wykonanie dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami w 2009 roku przedstawia si nastpujco : -dotyczy pobierania opat za wydawanie dowodw osobistych: Plan na 2009 rok 5.700,00 z Dochody wykonane 11.736,00 z Dochody przekazane 11.149,20 z W ramach realizacji tego zadania gminie przysuguje wynagrodzenie z tego tytuu w wysokoci 5% zebranych dochodw. W 2009 roku gmina uzyskaa wynagrodzenie w wysokoci 586,80 z, co stanowi 205,89 % w stosunku do planu. - dotyczy zwrotu wypaconych wiadcze z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych stanowicych dochd Budetu Pastwa wraz z odsetkami : Plan na 2009 rok Dochody wykonane Dochody przekazane 0,00 z 3.860,97 z 4.013,39 z

PRZYCHODY
W przychodach zaplanowany zosta kredyt w wysokoci 1.600.000,00 z i zrealizowano je w 100%, ponadto w ramach przychodw uruchomiono wolne rodki w kwocie 1.912.414,00 z cznie przychody wynosiy 3.512.414,00 z, na t kwot skada si : kredyt zacignity w Powszechnej Kasie Oszczdnoci Bank Polski Spka Akcyjna z siedzib w Warszawie, Regionalny Oddzia Korporacyjny w Katowicach, Centrum Korporacyjne w Tychach na zadanie inwestycyjne Przebudowa i rozbudowa Zespou Szk oraz Budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina w wysokoci 1.600.000,00 z (umowa kredytowa z 15.12.2009r.) Wolne rodki w wys. 1.912.414,00 z

INFORMACJA O STANIE RODKW NA RACHUNKACH BANKOWYCH Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Rb-ST o stanie rodkw na rachunkach bankowych na koniec 2009 roku stan rodkw na rachunku biecym Gminy Wyry wynosi 1.385.796,73 z. Stan rodkw na rachunkach dochodw wasnych jednostek budetowych wynosi 1.333,72 z z tego z Zespou Szk w Wyrach 298,75 z, a z Zespou Szk w Gostyni 1.034,97 z. Wjt Gminy Wyry /-/ Barbara Praso