You are on page 1of 170

PLAN WYDATKW W 2003 ROKU

Dz

Rozdz.

O10
O1000

O1010

O1030

O1095

600
60004

60013

60014

60016

60017

700

70004

70005

710
71004

71014

71035

71095

750
75011

75020

75022

75023

75047

75056

75095

751

75101

754
75403

75411

75412

75414

757

75702

758
75818

801
80101

80110

80113

80145

80146

80195

851
85121

85154

85195

853

85313

85314

85315

85316

85319

85395

854
85401

85404

85446

85495

900
90002

90003

90004

90015

90095

921
92109

92116

92195

926
92601

92605

O10
O1010

Zacznik
numer 2
PLAN WYDATKW W 2003 ROKU
Plan wydatkw na 2003 rok wg - propozycja Wjta Gminy
Zadania wasne z tego:
Wyszczeglnienie

3
ROLNICTWO I
OWIECTWO
Integracja z Uni
Europejsk
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
* wydatki majtkowe, w
tym:

Ogem
4

Wsplne
5

4,654,963
0
0
0
0

2,052,800

Wyry
6
2,500,000

Gosty
7
102,163

Zadania
zlecone i
powierzone
8
0

dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Infrastruktura
wodoci-gowa i
sanitacyjna
wsiw tym
* wydatki biece,
dotacje
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Izby rolnicze
* wydatki biece, w tym
inne wydatki

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

TRANSPORT I
CZNO
Lokalny transport
zbiorowy (MZK dopaty do
komunikacji)

* wydatki biece, w tym


dotacje

Drogi publiczne wojewdzkie


* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Drogi publiczne
powiatowe
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Drogi publiczne
*gminne
wydatki biece, w tym
inne wydatki
dotacje
zakupy towarw i usug
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Drogi wewntrzne
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

0
4,652,163
300,000
300,000
4,352,163

2,050,000
0

2,500,000
300,000
300,000
2,200,000

102,163
0

0
0

102,163

4,352,163
1,800
1,800
1,800
1,000
1,000
1,000

2,050,000
1,800
1,800
1,800
1,000
1,000
1,000

2,200,000

102,163

426,800

300,000

38,500

88,300

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

30,000
30,000

0
0

0
0

30,000
30,000

0
0

2,050,000

30,000
19,800
19,800

30,000
0
0

0
0

19,800

19,800
19,800

0
0

19,800

77,000

38,500

38,500

77,000
3,000
0
74,000
0

38,500
1,500

38,500
1,500

37,000

37,000

182,500

112,500

0
0
0
0
295,000

Rne jednostki
obsugi gospodarki
mieszkanio-wej
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
inne wydatki
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Gospodarka gruntami
i nieruchomociami
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

DZIAALNO
USUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Opracowania geodezyjne i kartograficzne


* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Cmentarze
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode
inne wydatki
zakupy towarw i usug

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
dotacje
inne wydatki
pochodne od wynagrode

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urzd wojewdzki

270,000
270,000
270,000
0
0

0
0

170,000
170,000
170,000

100,000
100,000
100,000

0
0

25,000
25,000
25,000

0
0

12,500
12,500
12,500

12,500
12,500
12,500

0
0

346,300

300,000

22,400

21,900

2,000

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

0
0
0

0
0
0

0
0

25,000

12,500

12,500

9,900

12,500
12,500
9,400
9,400
600
8,800

0
0

12,500
12,500
9,900
9,900

0
0
0

0
0
0

53,634
34,734
34,734
26,734
5,000
2,000
1,000

0
0

0
0

18,900
18,900

25,000
25,000
21,300
21,300
600
20,700
0
0

2,000
2,000
2,000

0
0
0
0
0

1,891,400
126,257
* wydatki biece, w tym
126,257
wynagrodzenia
100,870
pochodne od wynagrode
18,513
zakupy towarw i usug
2,000
inne wydatki
4,874
* wydatki majtkowe, w
0
tym:
zakupy gotowych
0
rodkw
trwaych
Starostwo powiatowe
95,368
* wydatki biece, w tym
95,368

1,837,766
91,523
91,523
74,136
13,513
3,874

76,468
76,468

wynagrodzenia

81,558
12,400
inne wydatki
1,410
Rada Gminy
90,000
* wydatki biece, w tym
90,000
zakupy towarw i usug
90,000
Urzd Gminy
1,567,275
* wydatki biece, w tym
1,567,275
wynagrodzenia
1,048,111
pochodne od wynagrode
202,575
zakupy towarw i usug
290,800
inne wydatki
25,789
* wydatki majtkowe, w
0
tym:
zakupy gotowych
0
rodkw
trwaych
Pobr podatkw
10,000
* wydatki biece, w tym
10,000
zakupy towarw i usug
4,300
inne wydatki
5,700
Spis powszechny i
0
inne
* wydatki biece, w tym
0
pochodne od wynagrode
0
zakupy towarw i usug
0
Pozostaa dziaalno
2,500
* wydatki biece, w tym
2,500
inne
2,500
URZDY NACZEL-NYCH
ORGANW WADZY
PASTWO-WEJ,
KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ
SDOWNIC-TWA

65,358
10,300
810
90,000
90,000
90,000
1,567,275
1,567,275
1,048,111
202,575
290,800
25,789

1,910

pochodne od wynagrode

URZDY NACZEL-NYCH
ORGANW WADZY
PASTWO-WEJ,
KONTROLI I OCHRONY
PRAWA
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

BEZPIECZESTWO
PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA
Jednostki terenowe
Policji
* wydatki biece, w tym

16,200
2,100
600

10,000
10,000
4,300
5,700

2,500
2,500
2,500

1,910
1,910
1,910

79,207
0
0

1,910

1,910
1,910
1,910

35,000

35,000

9,207

dotacje
Komendy powiatowe
Pastwowej Stray
Poarnej
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Ochotnicze strae
poarne

0
0
0
0
0

35,000
35,000
33,000
2,000

35,000
35,000
32,000
3,000

0
0

0
0

0
0

0
0

9,207
9,207
7,500
1,480
227

91,600

7,500

84,100

91,600
91,600
91,600

0
0

7,500
7,500
7,500

84,100
84,100
84,100

0
0

3,000
3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000
3,000

4,998,045
1,950,000
* wydatki biece, w tym
1,950,000
wynagrodzenia
1,280,000
pochodne od wynagrode
254,000
zakupy towarw i usug
246,600
inne wydatki
169,400
* wydatki majtkowe, w
0

1,572,696 3,417,985

7,364

* wydatki biece, w tym


zakupy towarw i usug
inne wydatki
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Obrona cywilna
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
inne wydatki

OBSUGA DUGU
PUBLICZNEGO
Obsuga papierw
wartociowych,
kredytw i poyczek
jednostek samorzdu
terytorialnego
* wydatki biece, w tym
wydatki na obsug dugu

70,000
70,000
65,000
5,000
0
0
9,207
9,207
7,500
1,480
227

RNE ROZLICZENIA
Rezerwy oglne i
celowe
* wydatki biece, w tym
inne wydatki

OWIATA I
WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe

tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Gimnazja
* wydatki biece, w tym

0
2,968,037
868,037

1,000,000

950,000

1,000,000
680,000
132,000
100,000
88,000

950,000
600,000
122,000
146,600
81,400

538,037

2,430,000

438,037

430,000

wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Dowoenie uczniw do
szk
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Komisje
egzaminacyjne
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki

610,000
123,000
55,037
80,000
2,100,000

2,100,000

300,000
60,000
38,037
40,000

310,000
63,000
17,000
40,000

100,000

2,000,000

100,000

2,000,000

5,500
5,500
5,500
0
0
0

0
0

3,000
3,000
3,000

2,500
2,500
2,500

0
0

20,300
20,300
20,300
54,208
54,208
4,529
20,049
29,630

0
0

10,300
10,300
10,300
21,359
21,359
2,296
7,775
11,288

10,000
10,000
10,000
25,485
25,485
2,233
12,274
10,978

0
0
7,364
7,364

123,000

123,000

177,797

0
0

7,364

OCHRONA ZDROWIA
Lecznictwo
ambulatoryjne
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki
dotacje

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
dotacje

0
0
0
83,000
83,000
5,616
3,220
64,309
4,855
5,000
40,000
40,000
5,000
35,000

83,000
83,000
5,616
3,220
64,309
4,855
5,000
40,000
40,000
5,000
35,000

516,794

338,997

OPIEKA SPOECZNA

Skadki na
ubezpiecze-nia
zdrowotne opacane
za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode

Zasiki i pomoc w
natu-rze oraz skadki
na ube-zpieczenia
spoeczne
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug

Dodatki mieszkaniowe
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Zasiki rodzinne,
piel-gnacyjne i
wychowaw-cze
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Orodek pomocy
spoecznej
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

1,411
1,411

1,411
1,411

1,411

1,411

190,516
190,516
2,516
188,000
10,000
10,000
10,000

71,000
71,000

0
0

0
0

119,516
119,516
2,516
117,000

71,000
10,000
10,000
10,000

17,568
17,568
17,568

17,568
17,568
17,568

297,299
297,299
223,948
39,500
23,967
9,884
0
0
0

257,997
257,997
191,948
34,000
23,465
8,584

0
0

0
0

39,302
39,302
32,000
5,500
502
1,300

802,883
100,000
100,000
76,000
15,400
8,600
0
700,000
700,000
700,000

0
0
0

351,000
50,000
50,000
38,000
7,700
4,300

451,000
50,000
50,000
38,000
7,700
4,300

883
0
0

300,000
300,000
300,000

400,000
400,000
400,000

2,000

1,000

1,000

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
wietlice szkolne
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
inne wydatki
zakupy towarw i usug

Przedszkola
* wydatki biece, w tym
dotacje
Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

* wydatki biece, w tym


inne wydatki

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
inne wydatki

GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA
Gospodarka odpadami
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Oczyszczanie miast i
wsi
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
inne wydatki

Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Owietlenie ulic,
placw i drg
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
inne wydatki

KULTURA I OCHRO-NA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i orodki
kultury, wietlice i
kluby
* wydatki biece, w tym
dotacje
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Biblioteki
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode

2,000
2,000
883
883
883

314,000
15,000
15,000
15,000

0
0
0

115,500
8,000
8,000
8,000

124,500
7,000
7,000
7,000

74,000
0
0

100,000
100,000
100,000
0

0
0

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000

0
0

10,000
10,000
10,000

0
0

5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000

0
0

184,000
184,000
184,000
0

0
0

50,000
50,000
50,000

60,000
60,000
60,000

74,000
74,000
74,000

0
0

2,500
2,500
2,500

2,500
2,500
2,500

0
0

378,000

265,000

53,000

60,000

240,000
240,000
240,000
0

240,000
240,000
240,000

0
0

53,000
53,000
28,570
5,800

60,000
60,000
35,350
7,180

0
5,000
5,000
5,000
0

0
113,000
113,000
63,920
12,980

1,000
1,000

1,000
1,000

0
883
883
883

0
0

zakupy towarw i usug


inne wydatki
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

32,832
3,268
0

zakupy towarw i usug

0
25,000
25,000
25,000

KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
Obiekty sportowe

50,000
0

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym

* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Zadania w zakresie
kultury fizycznej i
sportu
* wydatki biece, w tym
dotacje

RAZEM WYDATKI
ROZCHODY
ROLNICTWO I
OWIECTWO
Infrastruktura
wodoci-gowa i
sanitacyjna wsi
Spaty otrzymanych
krajowych poyczek i
kredytw
OGEM

17,046
1,584

15,786
1,684

4,878,096 4,497,448

326,795

25,000
25,000
25,000
50,000

0
0

50,000
50,000
50,000
###
0

50,000
50,000
50,000
5,270,563

205,484

200,000

5,484

205,484

200,000

5,484

200,000
5,484
5,078,096 4,502,932

326,795

205,484
###

5,270,563

Zacznik
numer 2
PLAN WYDATKW W 2003 ROKU
Zadania wasne z tego:
Dz

1
O10

Rozdz.

Wyszczeglnienie

Ogem
4

3
ROLNICTWO I
OWIECTWO
4,647,163
O1010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 4,644,363
* wydatki biece, w tym
292,200
dotacje
292,200
* wydatki majtkowe, w tym:
4,352,163
wydatki na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

O1030 Izby rolnicze


* wydatki biece, w tym
inne wydatki

O1095 Pozostaa dziaalno


* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

600

TRANSPORT I
CZNO
60004 Lokalny transport
zbiorowy (MZK dopaty do
komunikacji)
* wydatki biece, w tym
dotacje

60013 Drogi publiczne wojewdzkie

4,352,163
1,800
1,800
1,800
1,000

300,000

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

30,000

wydatki na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

60016 Drogi publiczne gminne


* wydatki biece, w tym
inne wydatki
zakupy towarw i usug
* wydatki majtkowe, w tym:

2,050,000 2,200,000
1,800
1,800
1,800
1,000

467,600

wydatki na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

* wydatki majtkowe, w tym:

2,050,000 2,492,200
292,200
292,200
2,050,000 2,200,000

1,000
1,000

* wydatki majtkowe, w tym:

Wyry
6

2,052,800 2,492,200

1,000
1,000

30,000
30,000

60014 Drogi publiczne


powiatowe

Wsplne
5

59,300

19,800
19,800
19,800
97,800
77,000
3,000
74,000
20,800

59,300
38,500
1,500
37,000
20,800

Dz

Rozdz.

Wyszczeglnienie

3
wydatki na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji
* wydatki majtkowe, w tym:

20,800
20,000
20,000

wydatki na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

20,000

60017 Drogi wewntrzne

700

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
70004 Rne jednostki
obsugi gospodarki
mieszkaniowej
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Gospodarka gruntami i
70005 nieruchomociami
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

710

DZIAALNO
USUGOWA
Plany
zagospodarowania
71004 przestrzennego
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Opracowania
geodezyjne i
71014 kartograficzne
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

71035 Cmentarze
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug

750

Ogem
4

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
75011 Urzd wojewdzki
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki

Wsplne
5

Wyry
6
20,800

275,000

182,500

250,000
250,000
250,000

170,000
170,000
170,000

25,000
25,000
25,000

12,500
12,500
12,500

346,300

300,000

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

25,000
25,000
25,000
21,300
21,300
600
20,700
1,891,412
126,269
126,269
100,870
18,513
2,012
4,874

22,400

12,500
12,500
12,500
9,900
9,900
9,900
1,837,766
91,523
91,523
74,136
13,513
3,874

Dz

Rozdz.

Wyszczeglnienie

2
3
75020 Starostwo powiatowe
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
inne wydatki

75022 Rada Gminy


* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

75023 Urzd Gminy


* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki
* wydatki inwestycyjne
zakupy

75047 Pobr podatkw


* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
inne wydatki

75095 Pozostaa dziaalno


* wydatki biece, w tym
inne

Ogem
4
95,368
95,368
81,558
12,400
1,410
90,000
90,000
90,000
1,567,275
1,542,275
1,015,111
195,575
305,800
25,789
25,000
25,000
10,000
10,000
4,300
5,700
2,500
2,500
2,500

URZDY NACZEL-NYCH
ORGANW WADZY
PASTWO-WEJ,
KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA
751

1,910
URZDY NACZELNYCH
ORGANW WADZY
PASTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY
PRAWA
75101
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

1,910
1,910
1,910

Wsplne
5
76,468
76,468
65,358
10,300
810
90,000
90,000
90,000
1,567,275
1,542,275
1,015,111
195,575
305,800
25,789
25,000
25,000
10,000
10,000
4,300
5,700
2,500
2,500
2,500

Wyry
6

Dz

Rozdz.

Wyszczeglnienie

3
BEZPIECZESTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZE-CIWPOAROWA

754
Ochotnicze strae
75412 poarne
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
inne wydatki

75414 Obrona cywilna


* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
inne wydatki

757

75702

OBSUGA DUGU
PUBLICZNEGO
Obsuga papierw
wartociowych,
kredytw i poyczek
jednostek samorzdu
terytorialnego
* wydatki biece, w tym
wydatki na obsug dugu

Ogem
4

Wsplne
5

Wyry
6

79,207

35,000

70,000
70,000
65,000
5,000
9,207
9,207
7,500
1,480
227

35,000
35,000
33,000
2,000

91,600

7,500

91,600
91,600
91,600

7,500
7,500
7,500

RNE ROZLICZENIA
758
75818 Rezerwy oglne i
celowe
* wydatki biece, w tym
inne wydatki

801

OWIATA I
WYCHOWANIE
80101 Szkoy podstawowe
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki

80110 Gimnazja
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug

3,444
3,444
3,444
3,444
4,998,045
1,950,000
1,950,000
1,238,000
254,000
288,600
169,400
2,968,037
868,037
614,800
123,000
50,237

3,444
3,444
3,444
3,444
1,572,696
1,000,000

1,000,000
620,000
132,000
160,000
88,000
538,037

438,037
300,000
60,000
38,037

Dz

Rozdz.

Wyszczeglnienie

3
inne wydatki
* wydatki majtkowe, w tym:
wydatki na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

80113 Dowoenie uczniw do


szk
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

80146 Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

80195 Pozostaa dziaalno


* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki

Ogem
4
80,000
2,100,000

Wsplne
5

2,100,000

100,000

5,500
5,500
5,500

3,000
3,000
3,000

20,300
20,300
20,300
54,208
54,208
4,529
20,049
29,630

10,300
10,300
10,300
21,359
21,359
2,296
7,775
11,288

OCHRONA ZDROWIA
851

136,000
Lecznictwo
85121 ambulatoryjne
* wydatki majtkowe, w tym:
wydatki na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Przeciwdziaanie alko85154 holizmowi


* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki
dotacje

85195 Pozostaa dziaalno


* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
dotacje

853

OPIEKA SPOECZNA

Wyry
6
40,000
100,000

123,000

13,000
13,000
13,000
83,000
83,000
5,616
3,220
64,309
4,855
5,000
40,000
40,000
5,000
35,000
516,794

83,000
83,000
5,616
3,220
64,309
4,855
5,000
40,000
40,000
5,000
35,000
338,997

Dz

Rozdz.

Wyszczeglnienie

2
3
85313 Skadki na
ubezpieczenia
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce
niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode

Zasiki i pomoc w
naturze oraz skadki na
85314 ubezpieczenia
spoeczne
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug

85315 Dodatki mieszkaniowe


* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Zasiki rodzinne,
pielgnacyjne i
85316 wychowawcze
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Orodek pomocy
85319 spoecznej
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki

Ogem
4

Wsplne
5

Wyry
6

1,411
1,411
1,411

190,516
190,516
2,516
188,000
10,000
10,000
10,000

71,000
71,000
71,000
10,000
10,000
10,000

17,568
17,568
17,568
297,299
297,299
223,948
39,500
23,967
9,884

257,997
257,997
191,948
34,000
23,465
8,584

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
854
85401 wietlice szkolne
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
inne wydatki

85404 Przedszkola
* wydatki biece, w tym
dotacje

802,883
100,000
100,000
76,000
15,400
8,600
700,000
700,000
700,000

351,000
50,000
50,000
38,000
7,700
4,300
300,000
300,000
300,000

Dz

Rozdz.

Wyszczeglnienie

Doksztacanie i
85446 doskonalenie nauczycieli
* wydatki biece, w tym
inne wydatki

Wyry
6
1,000
1,000
1,000

302,000
15,000
15,000
15,000
100,000
100,000
100,000

115,500
8,000
8,000
8,000
50,000
50,000
50,000

10,000
10,000
10,000

5,000
5,000
5,000

* wydatki biece, w tym


zakupy towarw i usug

172,000
172,000
172,000
5,000
5,000
5,000

50,000
50,000
50,000
2,500
2,500
2,500

KULTURA I OCHRO-NA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

378,000

265,000

240,000
240,000
240,000
113,000
113,000
63,920
12,980
32,832
3,268

240,000
240,000
240,000

* wydatki biece, w tym


inne wydatki

GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA
RODOWISKA
90002 Gospodarka odpadami
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

90003 Oczyszczanie miast i


wsi
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Utrzymanie zieleni w
90004 miastach i gminach
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Owietlenie ulic,
90015 placw i drg
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

90095 Pozostaa dziaalno

921

Wsplne
5

2,000
2,000
2,000
883
883
883

85495 Pozostaa dziaalno

900

Ogem
4

Domy i orodki kultury,


92109 wietlice i kluby
* wydatki biece, w tym
dotacje

92116 Biblioteki
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki

53,000

53,000
53,000
28,570
5,800
17,046
1,584

Dz

Rozdz.

Wyszczeglnienie

2
3
92195 Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

926

KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
92601 Obiekty sportowe
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw
i usug
Zadania
w zakresie

kultury fizycznej i
92605 sportu
* wydatki biece, w tym
dotacje

O10

RAZEM WYDATKI
ROZCHODY
ROLNICTWO I
OWIECTWO
Infrastruktura wodociO1010 gowa i sanitacyjna wsi
Spaty otrzymanych
krajowych poyczek i
kredytw
OGEM

Ogem
4
25,000
25,000
25,000

Wsplne
5
25,000
25,000
25,000

50,000
10,000
10,000
10,000

50,000
10,000
10,000
10,000

40,000
40,000
40,000
###
0

Wyry
6

40,000
40,000
40,000
5,271,007 4,891,096

205,484

200,000

205,484

200,000

205,484
###

200,000
5,271,007 5,091,096

asne z tego:

Gosty
7
102,163
102,163

102,163
102,163

108,300

30,000
30,000
30,000
19,800
19,800
19,800
38,500
38,500
1,500
37,000

Zadania
zlecone i
powierzon
e
8

Gosty
7

Zadania
zlecone i
powierzon
e
8

20,000
20,000
20,000
92,500

80,000
80,000
80,000
12,500
12,500
12,500
21,900

12,500
12,500
12,500
9,400
9,400
600
8,800

2,000

2,000
2,000
2,000
53,646
34,746
34,746
26,734
5,000
2,012
1,000

Gosty
7

Zadania
zlecone i
powierzon
e
8
18,900
18,900
16,200
2,100
600

1,910

1,910
1,910
1,910

Gosty
7

35,000

Zadania
zlecone i
powierzon
e
8

9,207

35,000
35,000
32,000
3,000
9,207
9,207
7,500
1,480
227
84,100

84,100
84,100
84,100

###
950,000

950,000
618,000
122,000
128,600
81,400
2,430,000

430,000
314,800
63,000
12,200

7,364

Gosty
7
40,000
2,000,000

Zadania
zlecone i
powierzon
e
8

2,000,000
2,500
2,500
2,500

10,000
10,000
10,000
25,485
25,485
2,233
12,274
10,978

7,364
7,364

7,364

13,000
13,000
13,000
13,000

177,797

Gosty
7

Zadania
zlecone i
powierzon
e
8

1,411
1,411
1,411

119,516
119,516
2,516
117,000

17,568
17,568
17,568
39,302
39,302
32,000
5,500
502
1,300

451,000
50,000
50,000
38,000
7,700
4,300
400,000
400,000
400,000

883

Gosty
7

Zadania
zlecone i
powierzon
e
8

1,000
1,000
1,000
883
883
883

124,500
7,000
7,000
7,000
50,000
50,000
50,000

62,000

5,000
5,000
5,000
60,000
60,000
60,000
2,500
2,500
2,500

60,000

60,000
60,000
35,350
7,180
15,786
1,684

62,000
62,000
62,000

Gosty
7

Zadania
zlecone i
powierzon
e
8

###

314,807

5,484

5,484

5,484
###

314,807

PLAN WYDATKW W 2003 ROKU

Dz

Rozdz.

O10
O1000

O1010

O1030

O1095

600
60004

60013

60014

60016

60017

700
70004

70005

710

71004

71014

71035

71095

750
75011

75020

75022

75023

75047

75056

75095

751

75101

754
75403

75411

75412

75414

757

75702

758
75818

801
80101

80110

80113

80145

80146

80195

851
85121

85154

85195

853
85313

85314

85315

85316

85319

85395

854
85401

85404

85446

85495

900
90002

90003

90004

90015

90095

921
92109

92116

92195

926
92601

92605

O10
O1010

Zacznik
numer 2
PLAN WYDATKW W 2003 ROKU
Plan wydatkw na 2003 rok wg - propozycja Wjta Gminy
Zadania wasne z tego:
Wyszczeglnienie

3
ROLNICTWO I
OWIECTWO
Integracja z Uni
Europejsk
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
* wydatki majtkowe, w
tym:

Ogem
4

Wsplne
5

4,654,963
0
0
0
0

2,052,800

Wyry
6
2,500,000

Gosty
7
102,163

Zadania
zlecone i
powierzone
8
0

dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Infrastruktura
wodoci-gowa i
sanitacyjna
wsiw tym
* wydatki biece,
dotacje
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Izby rolnicze
* wydatki biece, w tym
inne wydatki

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

TRANSPORT I
CZNO
Lokalny transport
zbiorowy (MZK dopaty do
komunikacji)

* wydatki biece, w tym


dotacje

Drogi publiczne wojewdzkie


* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Drogi publiczne
powiatowe
* wydatki majtkowe, w
tym:

0
4,652,163
300,000
300,000
4,352,163

2,050,000
0

2,500,000
300,000
300,000
2,200,000

102,163
0

0
0

102,163

4,352,163
1,800
1,800
1,800
1,000
1,000
1,000

2,050,000
1,800
1,800
1,800
1,000
1,000
1,000

2,200,000

102,163

426,800

300,000

38,500

88,300

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

30,000
30,000

0
0

0
0

30,000
30,000

0
0

2,050,000

30,000
19,800
19,800

30,000
0
0

0
0

19,800
19,800

0
0

dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Drogi publiczne
gminne
* wydatki biece, w tym
inne wydatki
dotacje
zakupy towarw i usug
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Drogi wewntrzne
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Rne jednostki
obsugi gospodarki
mieszkanio-wej
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
inne wydatki
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Gospodarka gruntami
i nieruchomociami
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

DZIAALNO
USUGOWA

19,800

19,800

77,000

38,500

38,500

77,000
3,000
0
74,000
0

38,500
1,500

38,500
1,500

37,000

37,000

0
0
0
0
295,000

182,500

112,500

270,000
270,000
270,000
0
0

0
0

170,000
170,000
170,000

100,000
100,000
100,000

0
0

25,000
25,000
25,000

0
0

12,500
12,500
12,500

12,500
12,500
12,500

0
0

346,300

300,000

22,400

21,900

2,000

Plany zagospodarowania przestrzennego


* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Opracowania geodezyjne i kartograficzne


* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Cmentarze
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode
inne wydatki
zakupy towarw i usug

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
dotacje
inne wydatki
pochodne od wynagrode

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urzd wojewdzki

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

0
0
0

0
0
0

0
0

25,000

12,500

12,500

9,900

12,500
12,500
9,400
9,400
600
8,800

0
0

12,500
12,500
9,900
9,900

0
0
0

0
0
0

25,000
25,000
21,300
21,300
600
20,700
0
0

2,000

0
0
0
0
0

1,891,400
126,257
* wydatki biece, w tym
126,257
wynagrodzenia
100,870
pochodne od wynagrode
18,513
zakupy towarw i usug
2,000
inne wydatki
4,874
* wydatki majtkowe, w
0
tym:
zakupy gotowych
0
rodkw trwaych

2,000
2,000

1,837,766
91,523
91,523
74,136
13,513
3,874

53,634
34,734
34,734
26,734
5,000
2,000
1,000

Starostwo powiatowe

95,368
95,368
wynagrodzenia
81,558
pochodne od wynagrode
12,400
inne wydatki
1,410
Rada Gminy
90,000
* wydatki biece, w tym
90,000
zakupy towarw i usug
90,000
Urzd Gminy
1,567,275
* wydatki biece, w tym
1,567,275
wynagrodzenia
1,048,111
pochodne od wynagrode
202,575
zakupy towarw i usug
290,800
inne wydatki
25,789
* wydatki majtkowe, w
0
tym:
zakupy gotowych
0
rodkw
trwaych
Pobr podatkw
10,000
* wydatki biece, w tym
10,000
zakupy towarw i usug
4,300
inne wydatki
5,700
Spis powszechny i
0
inne
* wydatki biece, w tym
0
pochodne od wynagrode
0
zakupy towarw i usug
0
Pozostaa dziaalno
2,500
* wydatki biece, w tym
2,500
inne
2,500
* wydatki biece, w tym

76,468
76,468
65,358
10,300
810
90,000
90,000
90,000
1,567,275
1,567,275
1,048,111
202,575
290,800
25,789

10,000
10,000
4,300
5,700

2,500
2,500
2,500

0
0

0
0

18,900
18,900
16,200
2,100
600

URZDY NACZEL-NYCH
ORGANW WADZY
PASTWO-WEJ,
KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ
SDOWNIC-TWA
1,910
URZDY NACZEL-NYCH
ORGANW WADZY
PASTWO-WEJ,
KONTROLI I OCHRONY
PRAWA
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

BEZPIECZESTWO
PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA
Jednostki terenowe
Policji
* wydatki biece, w tym
dotacje
Komendy powiatowe
Pastwowej Stray
Poarnej
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Ochotnicze strae
poarne
* wydatki biece, w tym

1,910
1,910
1,910

79,207

1,910

1,910
1,910
1,910

35,000

35,000

9,207

0
0

35,000
35,000

35,000
35,000

0
0

0
0
0

0
0
0
70,000
70,000

zakupy towarw i usug

33,000
2,000

32,000
3,000

0
0

0
0

0
0

9,207
9,207
7,500
1,480
227

91,600

7,500

84,100

91,600
91,600
91,600

0
0

7,500
7,500
7,500

84,100
84,100
84,100

0
0

3,000
3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000
3,000

4,998,045
1,950,000
* wydatki biece, w tym
1,950,000
wynagrodzenia
1,280,000
pochodne od wynagrode
254,000

1,572,696 3,417,985

7,364

inne wydatki
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Obrona cywilna
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
inne wydatki

OBSUGA DUGU
PUBLICZNEGO
Obsuga papierw
wartociowych,
kredytw i poyczek
jednostek samorzdu
terytorialnego
* wydatki biece, w tym
wydatki na obsug dugu

65,000
5,000
0
0
9,207
9,207
7,500
1,480
227

RNE ROZLICZENIA
Rezerwy oglne i
celowe
* wydatki biece, w tym
inne wydatki

OWIATA I
WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe

1,000,000

950,000

1,000,000
680,000
132,000

950,000
600,000
122,000

zakupy towarw i usug


inne wydatki
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

246,600
169,400
0

0
2,968,037
* wydatki biece, w tym
868,037
wynagrodzenia
610,000
123,000
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
55,037
inne wydatki
80,000
Gimnazja

* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Dowoenie uczniw do
szk
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Komisje
egzaminacyjne
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug

2,100,000

100,000
88,000

146,600
81,400

538,037

2,430,000

438,037
300,000
60,000
38,037
40,000

430,000
310,000
63,000
17,000
40,000

100,000

2,000,000

100,000

2,000,000

2,100,000
5,500
5,500
5,500
0
0
0

0
0

3,000
3,000
3,000

2,500
2,500
2,500

0
0

20,300
20,300
20,300
54,208
54,208
4,529
20,049

0
0

10,300
10,300
10,300
21,359
21,359
2,296
7,775

10,000
10,000
10,000
25,485
25,485
2,233
12,274

0
0

0
0

7,364
7,364

inne wydatki

29,630

11,288

10,978

7,364

177,797

OCHRONA ZDROWIA
123,000
Lecznictwo
ambulatoryjne
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki
dotacje

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
dotacje

123,000

0
0
0
83,000
83,000
5,616
3,220
64,309
4,855
5,000
40,000
40,000
5,000
35,000

83,000
83,000
5,616
3,220
64,309
4,855
5,000
40,000
40,000
5,000
35,000

516,794

338,997

OPIEKA SPOECZNA
Skadki na
ubezpiecze-nia
zdrowotne opacane
za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode

1,411
1,411

1,411
1,411

1,411

1,411

Zasiki i pomoc w
natu-rze oraz skadki
na ube-zpieczenia
spoeczne
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug

Dodatki mieszkaniowe
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Zasiki rodzinne,
piel-gnacyjne i
wychowaw-cze
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Orodek pomocy
spoecznej
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

190,516
190,516
2,516
188,000
10,000
10,000
10,000

71,000
71,000

0
0

0
0

119,516
119,516
2,516
117,000

71,000
10,000
10,000
10,000

17,568
17,568
17,568

17,568
17,568
17,568

297,299
297,299
223,948
39,500
23,967
9,884
0
0
0

257,997
257,997
191,948
34,000
23,465
8,584

0
0

0
0

39,302
39,302
32,000
5,500
502
1,300

802,883
100,000
100,000
76,000

0
0
0

351,000
50,000
50,000
38,000

451,000
50,000
50,000
38,000

883
0
0

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
wietlice szkolne
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia

pochodne od wynagrode
inne wydatki
zakupy towarw i usug

Przedszkola
* wydatki biece, w tym
dotacje
Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli
* wydatki biece, w tym
inne wydatki

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
inne wydatki

GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA
Gospodarka odpadami
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Oczyszczanie miast i
wsi
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
inne wydatki

Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

15,400
8,600
0
700,000
700,000
700,000

7,700
4,300

7,700
4,300

300,000
300,000
300,000

400,000
400,000
400,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

0
0

2,000
2,000
2,000
883
883
883

0
0

314,000
15,000
15,000
15,000

0
0
0

115,500
8,000
8,000
8,000

124,500
7,000
7,000
7,000

74,000
0
0

100,000
100,000
100,000
0

0
0

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000

0
0

10,000
10,000
10,000

0
0

5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000

0
0

883
883
883

Owietlenie ulic,
placw i drg
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
inne wydatki

KULTURA I OCHRO-NA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i orodki
kultury, wietlice i
kluby
* wydatki biece, w tym
dotacje
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Biblioteki
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Pozostaa dziaalno

184,000
184,000
184,000
0

0
0

50,000
50,000
50,000

60,000
60,000
60,000

74,000
74,000
74,000

0
0

2,500
2,500
2,500

2,500
2,500
2,500

0
0

378,000

265,000

53,000

60,000

240,000
240,000
240,000
0

240,000
240,000
240,000

0
0

53,000
53,000
28,570
5,800
17,046
1,584

60,000
60,000
35,350
7,180
15,786
1,684

0
5,000
5,000
5,000
0

0
113,000
113,000
63,920
12,980
32,832
3,268
0
0
25,000

25,000

0
0

* wydatki biece, w tym


zakupy towarw i usug

25,000
25,000

25,000
25,000

KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
Obiekty sportowe

50,000
0

50,000

* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Zadania w zakresie
kultury fizycznej i
sportu
* wydatki biece, w tym
dotacje

RAZEM WYDATKI
ROZCHODY
ROLNICTWO I
OWIECTWO
Infrastruktura
wodoci-gowa i
sanitacyjna wsi
Spaty otrzymanych
krajowych poyczek i
kredytw
OGEM

4,878,096 4,497,448

326,795

0
0

50,000
50,000
50,000
###
0

50,000
50,000
50,000
5,270,563

205,484

200,000

5,484

205,484

200,000

5,484

200,000
5,484
5,078,096 4,502,932

326,795

205,484
###

5,270,563

Zacznik
numer 2

Dz

Rozdz.

O10
O1010

Par.

PLAN WYDATKW W 2003 ROKU


do Plan wydatkw na 2003 rok
Zarzdzeni
Zadania wasne z tego:
a
nr
Wyszczeglnienie
12/2003

4
ROLNICTWO I
OWIECTWO
Infrastruktura
wodoci-gowa i
wsi
2650 sanitacyjna
Dotacja przedmiotowa
z
budetu dla zakadu
budetowego
Wydatki inwestycyjne
6050 jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych finansowanie programw
ze rodkw bezzwrotnych
pochodzcych z Unii
Europejskiej
6051
Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych wspfinansowanie
programw realizowanych
ze rodkw bezzwrotnych
pochodzcych z Unii
Europejskiej
6052

O1030

2850
O1095

600

Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokoi 2%
uzyskanych wpyww z
podatku rolnego

Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiaw i
wyposa-enia
TRANSPORT I
CZNO

Ogem
Wjta
5
Gminy

Wsplne
6

Wyry
7

Wyry z

4,647,163
dnia 2,052,800 2,492,200

25.02.2003
4,644,363r 2,050,000 2,492,200

292,200
2,152,163

292,200
2,050,000

1,200,000

1,200,000

1,000,000
1,800

1,800

1,000,000
0

1,800
1,000

1,800
1,000

1,000

1,000

467,600

300,000

59,300

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

2
60004

Par.

Wyszczeglnienie

4
Lokalny transport
zbiorowy (MZK dopaty do
komunikacji)

2620 Dotacja przedmiotowa z


budetu dla pozostaych
jednostek sektora
finansw publicznych
60013

60014

Drogi publiczne wojewdzkie

70004

300,000

300,000

300,000

300,000

30,000

Drogi publiczne
powiatowe

19,800

19,800
97,800

59,300

Drogi publiczne
4210 gminne
Zakup materiaw i
wyposa-enia

4430 Rne opaty i skadki


6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

700

Wyry
7

30,000

4270 Zakup usug


remontowych

60017

Wsplne
6

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych
60016

Ogem
5

Drogi wewntrzne
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Rne jednostki
obsugi gospodarki
mieszkaniowej
Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4260 Zakup energii
Zakup usug
4270 remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki

12,000

6,000

62,000
3,000

31,000
1,500

20,800
20,000

20,800
0

275,000

182,500

250,000

170,000

20,000

29,200
100,000

28,200
55,500

15,900
100,900
4,000

10,000
74,300
2,000

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

71004

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
4300 Zakup usug pozostaych
DZIAALNO
USUGOWA
Plany
zagospodarowania
przestrzennego

71014

Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Opracowania
geodezyjne i
kartograficzne

70005

710

71035

750
75011

4300 Zakup usug pozostaych


Cmentarze
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
Zakup materiaw i
4210 wyposa-enia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urzd wojewdzki
Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do
3020 wynagro-dze
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe
4040 wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na Funudsz Pracy
Zakup materiaw i
4210 wyposa-enia
4300 Zakup usug pozostaych

Ogem
5

Wsplne
6

Wyry
7

25,000
25,000

12,500
12,500

346,300

300,000

22,400

300,000

300,000

1,000
299,000

1,000
299,000

25,000
25,000
21,300

0
0

12,500
12,500
9,900

600
4,500
1,600
12,100
2,500

2,000
1,600
4,500
1,800

1,891,412 1,837,766
126,269
91,523

2,600

2,600

93,670

68,670

7,200

5,466

16,213
2,300

11,813
1,700

2,012
400

400

0
0

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

75020

Par.

Wyszczeglnienie

4
Odpisy na zakadowy fun4440 dusz wiacze socjalnych
Starostwo powiatowe
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe
4040 wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na Funudsz Pracy
Odpisy na zakadowy fun4440 dusz wiacze socjalnych

75022

75023

Rada Gminy
Rne wydatki na rzecz
3030 osb fizycznych
Zakup materiaw i
4210 wyposa-enia
4300 Zakup usug pozostaych
Podre subowe
4410 krajowe
Urzd Gminy
Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do
3020 wynagro-dze
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe
4040 wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na Funudsz Pracy
Wpaty na Pastwowy
Fundusz Rehabilitacji
4140 Osb Niepenosprawnych
Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4260 Zakup energii
Zakup usug
4270 remontowych

Ogem
5

Wsplne
6

1,874
95,368

874
76,468

75,688

60,688

5,870

4,670

10,900
1,500

9,200
1,100

1,410
90,000

810
90,000

78,000

78,000

10,000
1,000

10,000
1,000

1,000
1,000
1,567,275 1,567,275

3,440

3,440

950,611

950,611

64,500

64,500

173,575
22,000

173,575
22,000

3,300

3,300

42,449
18,000

42,449
18,000

18,800

18,800

Wyry
7

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

3
4
4300 Zakup usug pozostaych
Podre subowe
4410 krajowe
4430 Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fun4440 dusz wiacze socjalnych
Wydatki inwestycyjne
6050 jednostek budetowych

75047

75095

Pobr podatkw, opat


i niepodatkowych
nalenoci
budetowych
Wynagrodzenia
4100 agencyjno - prowizyjne
Zakup materiaw i
4210 wyposa-enia
4300 Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Wpaty gmin i powiatw
na rzecz innych jednostek
samorzdu terytorialnego
oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na
dofinansowanie zada
biecych
2900
4430 Rne opaty i skadki
URZDY NACZEL-NYCH
ORGANW WADZY
PASTWO-WEJ,
KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ
SDOWNIC-TWA

751

75101

URZDY NACZEL-NYCH
ORGANW WADZY
PASTWO-WEJ,
KONTROLI I OCHRONY
PRAWA
Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych

Ogem
5
212,200

Wsplne
6
212,200

13,000
1,400

13,000
1,400

19,000

19,000

25,000

25,000

10,000

10,000

5,700

5,700

2,300
2,000
2,500

2,300
2,000
2,500

500
2,000

500
2,000

1,910

1,910

410
1,500

Wyry
7

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

4
BEZPIECZESTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZE-CIWPOAROWA

754
Ochotnicze strae
poarne

75412

Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4260 Zakup energii
Zakup usug
4270 remontowych
4280 Zakp usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
Podre subowe
4410 krajowe
75414

4430 Rne opaty i skadki


Obrona cywilna
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na Funudsz Pracy
Odpisy na zakadowy fun4440 dusz wiacze socjalnych
OBSUGA DUGU
PUBLICZNEGO
Obsuga papierw
warto-ciowych,
kredytw i poyczek
jednostek samorzdu
terytorialnego

757

75702

8070
758
75818

Odsetki i dyskonto od
krajowych skarbowych
papierw wartociowych
oraz poyczek i kredytw

RNE
ROZLICZENIA
Rezerwy oglne i
Rezerwy
4810 celowe

Ogem
5

Wsplne
6

Wyry
7

79,207

35,000

70,000

35,000

26,650
10,500

10,650
4,500

10,050
500
17,100

9,050

500
4,700
9,207

200
2,000
0

91,600

7,500

91,600

7,500

8,600

7,500
1,300
180
227

91,600
3,444
3,444
3,444

7,500
3,444
3,444
3,444

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

1
801

Rozdz.

80101

Par.

Wyszczeglnienie

OWIATA I
WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do
3020 wynagro-dze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na Funudsz Pracy
4140 Wpaty na Pastwowy
Fundusz Rehabilitacji
Osb Niepenosprawnych
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia
4240 Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug
remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe
krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiacze socjalnych

80110

Gimnazja
Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do
3020 wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

Ogem
5

Wsplne
6

Wyry
7

4,998,045
1,950,000

0 1,572,696
0 1,000,000

94,400

50,000

1,144,600

575,000

93,400

45,000

222,300
31,700

116,100
15,900

2,000

2,000

45,800

30,800

11,600
147,000

8,000
77,000

20,000
62,200

20,000
22,200

6,000
3,500

3,000
2,000

65,500
2,968,037

33,000
538,037

42,000

22,000

567,800

278,000

47,000

22,000

107,800

52,800

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

3
4
4120 Skadki na Funudsz Pracy
Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
Zakup pomocy
naukowych,
4240 dydaktycznych i ksiek
Zakup usug
4270 remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
Podre subowe
4410 krajowe
4430 Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fun4440 dusz wiacze socjalnych
Wydatki inwestycyjne
6050 jednostek budetowych

80113

80146

80195

851
85121

Dowoenie uczniw do
szk
4300 Zakup usug pozostaych
Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli
4300 Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do
3020 wynagro-dze
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na Funudsz Pracy
Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fun4440 dusz wiacze socjalnych
OCHRONA
ZDROWIA
Lecznictwo
ambulatoryjne

Ogem
5
15,200

Wsplne
6

Wyry
7
7,200

19,500

16,000

4,000

3,000

8,537
17,700

8,537
10,000

1,500
1,500

500

35,500

18,000

2,100,000

100,000

5,500
5,500

3,000
3,000

20,300
20,300
54,208

10,300
10,300
21,359

22,266

11,288

3,982
547

2,019
277

2,749
17,300

1,945
5,830

7,364
136,000

123,000

13,000

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

85154

Par.

Wyszczeglnienie

4
Wydatki inwestycyjne
6050 jednostek budetowych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi

2570

2580

Dotacja podmiotowa z
budetu dla pozostaych
jednostek sektora
finansw publicznych
Dotacja przedmiotowa z
budetu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora
finansw publicznych

Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe
4040 wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na Funudsz Pracy
Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
Zakup pomocy
naukowych,
4240 dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
Podre subowe
4410 krajowe

85195

4430 Rne opaty i skadki


Odpisy na zakadowy fun4440 dusz wiacze socjalnych
Pozostaa dziaalno
Dotacja przedmiotowa z
budetu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora
finansw publicznych
2580
Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4280 Zakup usug zdrowotnych

Ogem
5

Wsplne
6

Wyry
7

13,000
83,000

83,000

3,300

3,300

1,700

1,700

5,200

5,200

416

416

2,900
320

2,900
320

1,000

1,000

200
2,000
61,009

200
2,000
61,009

100
4,500

100
4,500

355
40,000

355
40,000

5,000

5,000

1,400
3,600

1,400
3,600

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

4
Dotacje celowe
przekazane dla powiatu
na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
poro-zumie midzy
jednostkami samorzdu
6620 terytorialnego
OPIEKA
SPOECZNA

853
85313

85314

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne


opacane za osoby
pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej
Skadki na ubezpieczenia
4130 zdrowotne
Zasiki i pomoc w
naturze oraz skadki
na ubezpieczenia
spoeczne
3110 wiadczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne

85316

Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Dodatki mieszkaniowe
3110 wiadczenia spoeczne
Zasiki rodzinne, pielgnacyjne i
wychowawcze

85319

3110 wiadczenia spoeczne


Orodek pomocy
spoecznej

85315

Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do
3020 wynagro-dze
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw

Ogem
5

Wsplne
6

Wyry
7

30,000

30,000

516,794

338,997

1,411

71,000
36,000

1,411

190,516
153,000
2,516
18,000
17,000
10,000
10,000

18,000
17,000
10,000
10,000

17,568
17,568

297,299

257,997

3,900

3,900

209,000

179,000

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Dodatkowe
4040 wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na Funudsz Pracy
Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
Podre subowe
4410 krajowe
4430 Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fun4440 dusz wiacze socjalnych

Ogem
5

Wsplne
6

Wyry
7

14,948

12,948

34,300
5,200

29,300
4,700

5,067
3,200
15,000

4,565
3,200
15,000

700
800

700
800

5,184

3,884

802,883
100,000

0
0

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
854
85401

wietlice szkolne
Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do
3020 wynagro-dze
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe
4040 wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne

85404

4120 Skadki na Funudsz Pracy


Odpisy na zakadowy fun4440 dusz wiacze socjalnych
Przedszkola
Dotacja przedmiotowa z
budetu dla zakadu
2650 budetowego

85446

Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli

85495

4300 Zakup usug pozostaych


Pozostaa dziaalno

351,000
50,000

1,800

1,800

70,900

35,200

5,100

2,800

13,470
1,930

6,770
930

6,800
700,000

2,500
300,000

700,000

2,000
2,000
883

300,000

0
0

1,000
1,000
0

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

900

Par.

Wyszczeglnienie

4
Odpisy na zakadowy fun4440 dusz wiacze socjalnych
GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA

90003

Gospodarka odpadami
Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Oczyszczanie miast i
wsi

90004

4300 Zakup usug pozostaych


Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach

90015

4300 Zakup usug pozostaych


Owietlenie ulic,
placw i drg

90002

90095

4260 Zakup energii


Zakup usug
4270 remontowych
Pozostaa dziaalno
4300 Zakup usug pozostaych
KULTURA I OCHRO-NA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i orodki

921
92109

2550
92116

kultury, wietlice i
kluby
Dotacja podmiotowa z
budetu dla instytucji
kultury

Biblioteki
Nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do
3020 wynagro-dze
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe
4040 wynagrodzenie roczne

Ogem
5

Wsplne
6

Wyry
7

883

302,000
15,000

0
0

2,000
13,000

115,500
8,000
1,000
7,000

100,000
100,000

50,000
50,000

10,000
10,000

5,000
5,000

172,000
113,000

50,000
24,000

59,000
5,000
5,000

26,000
2,500
2,500

378,000

265,000

53,000

240,000

240,000

240,000
113,000

240,000
0

53,000

1,000

500

58,810

25,810

5,110

2,760

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

4
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na Funudsz Pracy
Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
Zakup pomocy
naukowych,
4240 dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
Zakup usug
4270 remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
Podre subowe
4410 krajowe
4430 Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fun4440 dusz wiacze socjalnych

92195

926
92601

92605

Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
Obiekty sportowe
Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
Zadania w zakresie
kultury fizycznej i
sportu
Dotacja przedmiotowa z
budetu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora
finansw publicznych
2580
RAZEM WYDATKI
ROZCHODY

992

Spaty otrzymanych
krajowych poyczek i
kredytw
OGEM

Ogem
5

Wsplne
6

Wyry
7

11,420
1,560

5,100
700

5,146

2,746

11,000
7,500

6,000
2,900

100
9,086

100
5,300

300
400

100
200

1,568
25,000

25,000

784
0

5,000
20,000

5,000
20,000

50,000
10,000

50,000
10,000

10,000

10,000

40,000

40,000

0
0

40,000
40,000
### 5,271,007 4,891,096
0

205,484
200,000
### 5,271,007 5,091,096
0

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Ogem
5

Wsplne
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wyry
7

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Ogem
5

Wsplne
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wyry
7

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Ogem
5

Wsplne
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wyry
7

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Ogem
5

Wsplne
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wyry
7

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Ogem
5

Wsplne
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wyry
7

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Ogem
5

Wsplne
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wyry
7

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Ogem
5

Wsplne
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wyry
7

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Ogem
5

Wsplne
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wyry
7

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Ogem
5

Wsplne
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wyry
7

Plan wydatkw na 2003 rok


Zadania wasne z tego:
Dz

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Ogem
5

Wsplne
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wyry
7

w na 2003 rok

asne z tego:

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

Gosty
8
102,163

102,163

102,163

108,300

w na 2003 rok

asne z tego:

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

Gosty
8

30,000

30,000
19,800

19,800
38,500

6,000
31,000
1,500

20,000

20,000
92,500

80,000

1,000
44,500
5,900
26,600
2,000

w na 2003 rok

asne z tego:

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

Gosty
8
12,500
12,500

21,900

2,000

12,500
12,500
9,400

0
2,000

600
2,000

500

6,100
700

1,500

0
0

53,646
34,746

25,000
1,734
4,400
600
2,012

w na 2003 rok

asne z tego:

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

Gosty
8

1,000
18,900
15,000
1,200
1,700
400

600
0

w na 2003 rok

asne z tego:

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

Gosty
8

1,910

1,910
410
1,500

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

35,000

9,207

35,000

16,000
6,000
1,000
500
8,500
300
2,700
0

9,207
7,500
1,300
180
227

84,100

84,100

84,100

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8
3,417,985
950,000

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9
7,364
0

44,400
569,600
48,400
106,200
15,800

15,000

3,600
70,000

40,000
3,000
1,500
32,500
2,430,000

20,000
289,800
25,000
55,000

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8
8,000

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

3,500

1,000

7,700
1,000
1,500
17,500
2,000,000
2,500
2,500

10,000
10,000
25,485

0
7,364

10,978
1,963
270
804
11,470
7,364
13,000

13,000

w na 2003 rok

asne z tego:

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

Gosty
8
13,000
0

w na 2003 rok

asne z tego:

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

Gosty
8

0 177,797

1,411
1,411

0 119,516
117,000
2,516

17,568
17,568

39,302

30,000

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9
2,000
5,000
500
502

1,300

451,000
50,000

883
0

35,700
2,300
6,700
1,000
4,300
400,000

400,000

1,000
1,000
0

0
883

w na 2003 rok

asne z tego:

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

Gosty
8

883

124,500
7,000

62,000
0

1,000
6,000
50,000
50,000

5,000
5,000

60,000
32,000

62,000
57,000

28,000
2,500
2,500

5,000
0

60,000

60,000

500
33,000
2,350

w na 2003 rok

asne z tego:

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

Gosty
8
6,320
860
2,400

5,000
4,600

3,786
200
200
784
0

0
0

0
0

4,510,448 314,807

5,484
4,515,932 314,807

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

w na 2003 rok

asne z tego:

Gosty
8

Zadania
zlecone i
powierzo
ne
9

Zacznik nr 1
do Zarzdzenia
nr 331/2010
Wjta Gminy Wyry

DOCHODY - PLAN I WYKONANIE za 2009r


Dz.

Rozdz.

Par.

1
010

Plan dochodw po
zmianach

Wyszczeglnienie

0690
0920

4
ROLNICTWO I OWIECTWO
Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi
Wpywy z rnych opat
Pozostae odsetki

0970

Wpywy z rnych dochodw

2370
01095

Wpywy do budetu nadwyki rodkw


obrotowych zakadu budetowego
Pozostaa dziaalno

60013

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
ustawami
TRANSPORT I CZNO
Drogi publiczne wojewdzkie

01010

0750

2010
600

5
39,167.05

z dnia 10 marca 2010

roku
Wykonanie
%
Udzia
dochodw za
wykonanie / struktur.
2009r.
plan (6:5)/
%
6
7
8
44,384.85
0.27%
113.32%

19,539.00
1,200.00
0.00

24,756.75
1,200.00
7.36

0.00

5210.78

18,339.00
19,628.05

18338.61
19,628.10

126.70%
100.00%

0.15%
0.01%
0.00%

0.03%

100.00%
100.00%

0.11%
0.12%

666.00

666.05

100.01%

0.00%

18,962.05
1,052,468.00
426,500.00

18,962.05
259,717.63
232,426.02

100.00%
24.68%
54.50%

0.12%
1.58%
1.42%

Strona 121 z 170

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Plan dochodw po
zmianach

Wykonanie
dochodw za
2009r.
6

%
Udzia
wykonanie / struktur.
plan (6:5)/
%
7
8

60014

Dotacje celowe otrzymane z samorzdu


wojewdztwa na inwestycje realizowane
na podstawie porozumie (umw)
midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Drogi publiczne powiatowe

426,500.00
15,000.00

232,426.02
15,000.00

54.50%
100.00%

1.42%
0.09%

60016

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na


zadania biece realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
Drogi publiczne gminne

15,000.00
610,968.00

15,000.00
12,291.61

100.00%
2.01%

0.09%
0.07%

0.00

4.86

0.00%

0.00%

610,968.00
2,734,118.00

12,286.75
1,599,316.60

2.01%
58.49%

0.07%
9.74%

708,508.00

694,335.74

98.00%

4.23%

1,108.00

1,108.00

100.00%

0.01%

530,000.00

476,357.16

89.88%

2.90%

6630

2320

0970

6208
700
70004

Wpywy z rnych dochodw


Dotacja rozwojowa na finansowanie
programw i projektw ze rodkw
funduszy strukturalnych , Funduszu
Spjnoci, Europejskiego Funduszu
Rybackiego oraz z funduszy unijnych
finansujacych Wspln Polityk Roln
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rne jednostki obsugi gospodarki
mieszkaniowej

0690

Wpywy z rnych opat

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze

Strona 122 z 170

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Plan dochodw po
zmianach

0830
0920

Wpywy z usug
Pozostae odsetki

0970

0470
0690

Wpywy z rnych dochodw


Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i
uytkowanie wieczyste nieruchomoci
Wpywy z rnych opat

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze

0760

Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa


uytkowania wieczystego
przysugujcego osobom fizycznym w
prawo wasnoci

70005

0770
0920
0970
710
71014
0970
71035

Wpaty z tytuu odpatnego nabycia


prawa wasnoci oraz prawa
uytkowania wieczystego
Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw
DZIAALNO USUGOWA
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne

Wykonanie
dochodw za
2009r.
6

%
Udzia
wykonanie / struktur.
plan (6:5)/
%
7
8

175,000.00
1,800.00

213,678.35
2,592.23

122.10%
144.01%

1.30%
0.02%

600.00

600.00

100.00%

0.00%

2,025,610.00

904,980.86

44.68%

5.51%

10,165.00
0.00

10,135.57
8.80

99.71%

0.06%
0.00%

13,900.00

12,014.48

86.44%

0.07%

722.00

722.17

100.02%

0.00%

2,000,000.00
610.00
213.00
8,000.00

881,256.62
630.22
213.00
8,566.00

44.06%
103.31%
100.00%
107.08%

5.37%
0.00%
0.00%
0.05%

0.00

1,220.00

0.00
8,000.00

1,220.00
7,346.00

Wpywy z rnych dochodw


Cmentarze
Strona 123 z 170

0.01%

91.83%

0.04%
0.04%

Dz.

Rozdz.

Par.

3
0830

2020
750
75011

2010
75022
0970
75023

Wyszczeglnienie

Plan dochodw po
zmianach

Wpywy z usug

3,000.00

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na zadania biece realizowane
przez gmin na podstawie porozumie z
organami administracji rzdowej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Wpywy z rnych dochodw
Urzdy gmin (miast i miast) na
prawach powiatu

0830

Wpywy z usug

0870

Wpywy ze sprzeday skadnikw


majtkowych

0920

Pozostae odsetki

0970

Wpywy z rnych dochodw

2360

Dochody jednostek samorzdu


terytorialnego zwizane z realizacj
zada z zakresu administracji rzdowej
oraz innych zada zleconych ustawami

Wykonanie
%
Udzia
dochodw za
wykonanie / struktur.
2009r.
plan (6:5)/
%
6
7
8
2,346.00
78.20%
0.01%

5,000.00
125,380.00
34,842.00

5,000.00
121,254.75
34,842.00

100.00%
96.71%
100.00%

0.03%
0.74%
0.21%

34,842.00

34,842.00

100.00%

0.21%

298.00
298.00

298.65
298.65

100.22%

0.00%
0.00%

90,240.00

86,114.10

95.43%

0.52%

200.00

213.50

106.75%

0.00%

3,180.00

3,180.00

100.00%

0.02%

83,112.00

78,469.15

94.41%

0.48%

3,463.00

3,664.65

105.82%

0.02%

285.00

586.80

205.89%

0.00%

Strona 124 z 170

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Plan dochodw po
zmianach

Wykonanie
dochodw za
2009r.
6

%
Udzia
wykonanie / struktur.
plan (6:5)/
%
7
8

75101

URZDY NACZELNYCH ORGANW


WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony
prawa

75113

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom
ustawami
Wybory
dogmin)
Parlamentu
Europejskiego

8,774.00

8,774.00

100.00%

0.05%

75412

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA
Ochotnicze strae poarne

2,506.00
1,291.00

2,406.52
1,291.00

96.03%
100.00%

0.01%
0.01%

Wpywy z rnych dochodw


Obrona cywilna
Wpywy z rnych dochodw
Stra Miejska

1,291.00
186.00
186.00
1,029.00

1,291.00
186.52
186.52
829.00

100.00%
100.28%
100.28%
80.56%

0.01%
0.00%
0.00%
0.01%

0970

Wpywy z rnych dochodw

1,000.00

800.00

80.00%

0.00%

2910

Wpywy ze zwrotw dotacji


wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokoci

29.00

29.00

100.00%

0.00%

Pozostaa dziaalno

0.00

100.00

0.00%

Grzywny, mandaty i inne kary pienine


od osb fizycznych

0.00

100.00

0.00%

751

2010

2010
754

0970
75414
0970
75416

75495
0570

11,774.00

11,774.00

100.00%

0.07%

3,000.00

3,000.00

100.00%

0.02%

3,000.00
8,774.00

3,000.00
8,774.00

100.00%
100.00%

0.02%
0.05%

Strona 125 z 170

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Plan dochodw po
zmianach

756
75601

0350
0910

9,264,311.00

8,506,485.37

91.82%

51.83%

Wpywy z podatku dochodowego od


osb fizycznych

27,155.00

15,989.88

58.88%

0.10%

27,000.00

15,714.48

58.20%

0.10%

155.00

275.40

177.68%

0.00%

2,154,300.00
2,031,000.00
30,000.00
15,300.00
16,000.00
42,000.00

2,058,291.57
1,988,860.57
29,475.00
15,978.00
11,698.00
3,833.00

95.54%
97.93%
98.25%
104.43%
73.11%
9.13%

12.54%
12.12%
0.18%
0.10%
0.07%
0.02%

20,000.00

8,447.00

42.24%

0.05%

1,784,000.00
1,089,000.00
181,000.00
1,700.00

1,631,924.28
941,609.71
177,844.13
1,119.87

91.48%
86.47%
98.26%
65.87%

9.94%
5.74%
1.08%
0.01%

Podatek od dziaalnoci gospodarczej


osb fizycznych, opacany w formie karty
podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpat z
tytuu podatkw i opat

0910

0310
0320
0330

Wpywy z podatku rolnego, podatku


lenego, podatku od spadkw i
darowizn, podatku od czynnoci
cywilonoprawnych oraz podatkw i
opat lokalnych od osb fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny

0310
0320
0330
0340
0500

75616

%
Udzia
wykonanie / struktur.
plan (6:5)/
%
7
8

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD


OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH
OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIZANE Z ICH
POBOREM

Wpywy z podatku rolnego, podatku


lenego, podatku od czynnoci
cywilonoprawnych, podatkw i opat
loklanych od osb prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpat z
tytuu podatkw i opat

75615

Wykonanie
dochodw za
2009r.
6

Strona 126 z 170

Dz.

Rozdz.

Par.

3
0340
0360
0430
0500
0560
0910

4
Podatek od rodkw transportowych
Podatek od spadkw i darowizn
Wpywy z opaty targowej
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Zalegoci z podatkw zniesionych
Odsetki od nieterminowych wpat z
tytuu podatkw i opat

5
85,000.00
45,500.00
1,800.00
360,000.00
0.00

Wykonanie
%
Udzia
dochodw za
wykonanie / struktur.
2009r.
plan (6:5)/
%
6
7
8
75,988.20
89.40%
0.46%
51,213.30
112.56%
0.31%
1,280.00
71.11%
0.01%
366,756.97
101.88%
2.23%
944.50
0.01%

20,000.00

15,167.60

75.84%

0.09%

417,352.00
31,200.00

368,762.16
25,201.96

88.36%
80.78%

2.25%
0.15%

93,131.00

93,720.34

100.63%

0.57%

111,000.00

62,000.20

55.86%

0.38%

0480

Wpywy z innych opat stanowicych


dochody jednostek samorzdu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpywy z opaty skarbowej
Wpywy z opat za zezwolenia na
sprzeda alkoholu

0490

Wpywy z innych lokalnych opat


pobieranych przez jednostki samorzdu
terytorialnego na podstawie odrbnych
ustaw

0510

Wpywy z opaty eksploatacyjnej od


przedsibiorstw grniczych wgla
kamiennego

80,251.00

80,251.17

100.00%

0.49%

0690

Wpywy z rnych opat

13,487.00

19,255.43

142.77%

0.12%

0920

Pozostae
odsetki
Udziay gmin
w podatkach
stanowicych dochd budetu
pastwa
Podatek dochodowy od osb fizycznych
Podatek
dochodowyopat
od osb
Pobr podatkw,
i prawnych

88,283.00

88,333.06

100.06%

0.54%

4,878,004.00
4,855,190.00
22,814.00

4,427,452.68
4,413,224.00
14,228.68

90.76%
90.90%
62.37%

26.97%
26.89%
0.09%

3,500.00

4,064.80

116.14%

0.02%

75618
0410

75621
0010
0020
75647

Plan dochodw po
zmianach

Wyszczeglnienie

niepodatkowych nalenoci
budetowych

Strona 127 z 170

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Plan dochodw po
zmianach

0690

Wpywy z rnych opat


RNE
ROZLICZENIA
Cz owiatowa
subwencji oglnej
dla jednostek samorzdu
terytorialnego
Subwencje oglne z budetu pastwa
Uzupenienie subwencji oglnej dla
jednostek samorzdu terytorialnego
rodki na uzupenienie dochodw gmin
Rne rozliczenia finansowe

758
75801
2920
75802
2750
75814
0970
801
80101

Wpywy z rnych dochodw


OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw
o podobnym charakterze

0870

Wpywy ze sprzeday skadnikw


majtkowych

0920

Pozostae odsetki

0970

Wpywy z rnych dochodw

80104

%
Udzia
wykonanie / struktur.
plan (6:5)/
%
7
8

3,500.00
3,999,718.00

4,064.80
4,478,068.54

116.14%
111.96%

0.02%
27.28%

3,925,074.00
3,925,074.00

3,925,074.00
3,925,074.00

100.00%
100.00%

23.91%
23.91%

74,186.00
74,186.00
458.00

74,186.00
74,186.00
478,808.54

100.00%
100.00%

0.45%
0.45%
2.92%

458.00
73,412.00
6,869.00

478,808.54 104543.35%
155,038.43
211.19%
7,487.09
109.00%

2.92%
0.94%
0.05%

Przedszkola

0970

Wykonanie
dochodw za
2009r.
6

6,000.00

6,316.60

105.28%

0.04%

340.00

340.50

100.15%

0.00%

35.00

56.64

161.83%

0.00%

494.00

773.35

156.55%

0.00%

125,385.94 10616.93%

0.76%

1,181.00

Wpywy z rnych dochodw

0.00

Strona 128 z 170

124,204.24

0.76%

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Plan dochodw po
zmianach

2370
80195

2008

Dotacja rozwojowa na finansowanie


programw i projektw ze rodkw
funduszy strukturalnych , Funduszu
Spjnoci, Europejskiego Funduszu
Rybackiego oraz z funduszy unijnych
finansujacych Wspln Polityk Roln

2009

Dotacja rozwojowa na
wspfinansowanie programw i
projektw ze rodkw funduszy
strukturalnych , Funduszu Spjnoci,
Europejskiego Funduszu Rybackiego
oraz z funduszy unijnych finansujacych
Wspln Polityk Roln

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)

2440
851
85154

2710
852

Wpywy do budetu nadwyki rodkw


obrotowych zakadu budetowego
Pozostaa dziaalno

Dotacje celowe otrzymane z funduszy


celowych na realizacj zada biecych
jednostek sektora finansw publicznych
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Wpywy z tytuu pomocy finansowej
udzielanej midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada
biecych
POMOC SPOECZNA

Wykonanie
dochodw za
2009r.
6

%
Udzia
wykonanie / struktur.
plan (6:5)/
%
7
8

1,181.00
65,362.00

1,181.70
22,165.40

100.06%
33.91%

0.01%
0.14%

27,715.95

595.24

2.15%

0.00%

4,891.05

105.04

2.15%

0.00%

528.00

528.00

100.00%

0.00%

32,227.00
14,000.00
14,000.00

20,937.12
12,152.68
12,152.68

64.97%
86.80%
86.80%

0.13%
0.07%
0.07%

14,000.00
1,090,638.47

12,152.68
1,042,512.71

86.80%
95.59%

0.07%
6.35%

Strona 129 z 170

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Plan dochodw po
zmianach

wiadczenia rodzinne, zaliczka


alimentacyjna oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego

85212

0970

2010

85213

2010

2030
85214

831,052.66

96.36%

5.06%

4,332.00

5,595.63

129.17%

0.03%

858,081.00

825,457.03

96.20%

5.03%

1,500.00

1,103.83

73.59%

0.01%

627.00

620.63

98.98%

0.00%

873.00

483.20

55.35%

0.00%

18,548.00

16,998.93

91.65%

0.10%

0.00

320.00

6,872.00

6,871.92

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej oraz niektre
wiadczenia rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
ustawami

0690

Wpywy z rnych opat

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami

%
Udzia
wykonanie / struktur.
plan (6:5)/
%
7
8

862,413.00

Wpywy z rnych dochodw

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych
gmin (zwizkw
gmin)
Zasiki i pomoc
w naturze
oraz
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

Wykonanie
dochodw za
2009r.
6

Strona 130 z 170

0.00%

100.00%

0.04%

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Plan dochodw po
zmianach

Wykonanie
dochodw za
2009r.
6

%
Udzia
wykonanie / struktur.
plan (6:5)/
%
7
8

0830

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)
Orodki pomocy spoecznej
Wpywy z usug

0920

Pozostae odsetki

100.00

179.01

179.01%

0.00%

0970

Wpywy z rnych dochodw

100.00

90.00

90.00%

0.00%

57,381.00
138,596.47

57,381.00
119,308.88

100.00%
86.08%

0.35%
0.73%

1,580.00

1,579.40

99.96%

0.01%

119,975.25

101,657.60

84.73%

0.62%

6,351.22

5,381.88

84.74%

0.03%

2030
85219

2030
85295

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)
Pozostaa dziaalno

0970

Wpywy z rnych dochodw

2008

Dotacje rozwojowe oraz dotacje na


finansowanie wsplnej polityki rolnej.
Finansowanie programw i projektw ze
rodkw funduszy strukturalnych,
Funduszu Spjnoci, Europejskiego
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy
unijnych finansujcych Wspln Polityk
Roln.

2009

Dotacje rozwojowe oraz dotacje na


finansowanie wsplnej polityki rolnej.
Wspfinansowanie programw i
projektw realizowanych ze rodkw z
funduszy strukturalnych, Funduszu
Spjnoci, Europejskiego Funduszu
Rybackiego oraz z funduszy unijnych
finansujcych Wspln Polityk Roln.

11,676.00
69,581.00
12,000.00

9,807.01
74,048.41
16,398.40

83.99%
106.42%
136.65%

0.06%
0.45%
0.10%

Strona 131 z 170

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Plan dochodw po
zmianach

2030
853
85395

2440
854

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)
Pozostae zadania w zakresie
polityki spoecznej
Pozostaa dziaalno
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizacj zada biecych
jednostek sektora finansw publicznych
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i modziey
szkolnej, a take szkolenia
modziey

85412
0970

2440
85415

2030
900

90020
0400
90095
0970
921
92195

10,690.00

0.00
0.00

17,677.00
17,677.00

0.11%
0.11%

0.00

17,677.00

0.11%

106,638.00

59,340.50

55.65%

0.36%

95,810.00

48,536.50

50.66%

0.30%

84,610.00

37,336.50

44.13%

0.23%

11,200.00
10,828.00

11,200.00
10,804.00

100.00%
99.78%

0.07%
0.07%

10,828.00

10,804.00

99.78%

0.07%

55,000.00

52,844.72

96.08%

0.32%

5,000.00
5,000.00
50,000.00
50,000.00

2,844.72
2,844.72
50,000.00
50,000.00

56.89%
56.89%
100.00%
100.00%

0.02%
0.02%
0.30%
0.30%

42,470.00
42,470.00

41,900.00
41,900.00

0.23%
98.66%

0.26%
0.26%

Dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA
Wpywy i wydatki zwizane z
gromadzeniem rodkw z opat
produktowych
Wpywy z opaty produktowej
Pozostaa dziaalno
Wpywy z rnych dochodw
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostaa dziaalno

%
Udzia
wykonanie / struktur.
plan (6:5)/
%
7
8

10,690.00

Wpywy z rnych dochodw


Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizacj zada biecych
jednostek sektora finansw publicznych
Pomoc materialna dla uczniw

Wykonanie
dochodw za
2009r.
6

Strona 132 z 170

100.00%

0.07%

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczeglnienie

Plan dochodw po
zmianach

0830

0960
926
92601
0970

Wpywy z usug

952
955

Przychody
Przychody z zacignitych poyczek i
kredytw na rynku krajowym
Przychody z tytuu innych rozlicze
krajowych (wolne rodki)

OGEM

%
Udzia
wykonanie / struktur.
plan (6:5)/
%
7
8

4,270.00

3,700.00

86.65%

0.02%

38,200.00
0.00
0.00
0.00

38,200.00
216.00
216.00
216.00

100.00%

0.23%
0.00%
0.00%
0.00%

18,619,600.52

16,413,656.30

88.15%

3,512,414.00

3,512,414.00

100.00%

1,600,000.00

1,600,000.00

100.00%

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w


postaci pieninej
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Wpywy z rnych dochodw
RAZEM DOCHODY

Wykonanie
dochodw za
2009r.
6

1,912,414.00 19,926,070.3
1,912,414.00
100.00%
22,132,014.5
2
0 90.03%

Strona 133 z 170

PLAN I WYKONANIE za 2009r


Objanienia
9

Wpaty dotyczce kanalizacji


Odsetki
Wpaty w wys.200z na poczet
kosztw zw. z wykonaniem
projektu przyczy
kanalizacyjnych
Wpata nadwyki rodkw
obrotowych za 2008r.-ZGK Wyry

Wpaty za obwody owieckie

Dotacja na wypat podatku


akcyzowego rolnikom

Strona 134 z 170

Objanienia
9

Dotacja celowa z Wojewdztwa


lskiego na realizacj zada
inwestycyjnych

Dotacja z Powiatu Mikoowskiego


na utrzymanie czystoci na
chodnikach
Oprocentowanie rach
bankowego

Planowana dotacja rozwojowa z


EFRR na przebudow ul.
Kopaniny w Wyrach

Wpaty komornika -zwroty


kosztw egzekucyjnych

Dochody z tytuu najmu lokali


mieszkalnych i uytkowych

Strona 135 z 170

Objanienia
9
Dochody z odpatnoci za
wiadczenia dot. lokali
mieszkalnych i lokali
uytkowych
Odsetki od czynszy i wiadcze
Zwrot opaty sdowej wpaconej
w 2008r.

Opaty za wieczyste
uytkowanie
Wpata kosztw upomnienia

Czynsze za dzierawy gruntw


rolnych, dzierawy gruntu pod
garae
Wpata z tyt. przeksztacenia
prawa uytkowania wieczystego
w prawo wasnoci
Wpaty rat za sprzedane domy i
dochody z sprzeday dziaek
Odsetki od zalegych wpat
Zwrot opat sdowych z 2008 r.

Opata za rozgraniczenie
nieruchomoci

Strona 136 z 170

Objanienia
9
Opaty za miejsca na cmentarzu

Dotacja celowa na utrzymanie


grobw wojennych

Dotacja na zadania dot. spraw


USC, ewidencji ludnoci, spraw
obronnych

Wpata potrconej diety

Wpaty dotyczce usug za


ksero, za materiay przetargowe
Wpywy ze sprzeday drzwi
garaowych z OSP, telefonw
komrkowych
Odsetki od lokat bankowych i r.
na rach.bankowym
Wpata nadpaty z Minicipium ,
skadki ZUS z lat poprzednich,
dochody z tyt. wynagrodze
Patnika

Prowizja 5% za wydane
dowody osobiste

Strona 137 z 170

Objanienia
9

Dotacja na prowadzenie spisu


wyborcw

Dotacja na przygotowanie i
przeprowadzenie wyborw do
Parlamentu Europejskiego

Wpata kary umownej przebudowa budynku OSPWyry


Nadpata skadek ZUS
Wpata wyegzekwowanych
mandatw

Zwrot dotacji z azisk Grnych


przekazanej w 2008r.
Wpywy z mandatw naoonych
przez Stra Miejsk
Strona 138 z 170

Objanienia
9

Strona 139 z 170

Objanienia
9

Opata skarbowa

Wpaty opaty adiacenckiej i


opaty planistycznej, opaty za
wpis do ewidencji dziaalnoci
gosp.

Opata eksploatacyjna
Opaty za zajcie pasa
drogowego, za wydanie
warunkw, uzgodnie i odbiorw
tech dot. kanalizacji
Odsetki od opaty
eksploatacyjnej i odsetki od
opaty adiacenckiej

Udzia 36,72%
Udzia 6,71%

Strona 140 z 170

Objanienia
9
Zwrot kosztw postpowania
egzekucyjnego i upomnie

Zwrot niewykorzystanych
wydatkw niewygasajcych

Wpaty za wynajem sali


gimnastycznej
Wpywy ze sprzeday urzdze
kuchennych i elementw
kotowni w ZS Wyry
Kapitalizacja rach. bankowego
-szkoy
Dochody z tytuu wynagrodze
Patnika
Wpata rodkw do budetu
znajdujcych si na rach.
bankowym w dniu 31.12.2009r.

Strona 141 z 170

Objanienia
9
Wpata nadwyki rodkw
obrotowych dot. Przedszkoli w
Wyrach i Gostyni

Dotacja z EFS na realizacj


projektu Edukacja w kadym
wieku szans na rozwj
mieszkacw Gminy Wyry

Dotacja z budetu pastwa na


realizacj projektu Edukacja w
kadym wieku szans na rozwj
mieszkacw Gminy Wyry
Dotacja na sfinansowanie prac
komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych
Dotacja z Funduszu Pracy na
dofinansowanie pracodawcom
kosztw przygotowania
zawodowego modocianych
pracownikw

Dotacja z Wojewdztwa
lskiego na dofinansowanie
Gminnej wietlicy
rodowiskowej w Wyrach

Strona 142 z 170

Objanienia
9

Zwrot zaliczek alimentacyjnych


i wiadcze z Funduszu
Alimentacyjnego
Dotacje na wypat wiadcze
rodzinnych, zasikw
pielgnacyjnych, ubezp. spo.,
zapomg z tytuu urodzenia
dziecka

Dotacje na ubezp. zdrowotne od


zasikw staych
Dotacje na ubezp. zdrowotne od
zasikw staych

Opaty za spotkanie wigilijne od


osb przekraczajcych
kryterium dochodowe

Dotacje na zasiki stae

Strona 143 z 170

Objanienia
9

Dotacja na zasiki okresowe


Wpaty za usugi opiekucze
Odsetki z oprocentowania
rachunku bankowego
Prowizje i wynagrodzenia
dotyczce Patnika
Dotacja na wynagrodzenia dla
pracownikw socjalnych i
pracownikw GOPS
rodki otrzymane z PUP na
organizacj prac spoecznie uytecznych w 2008r.
Dotacja z EFS na realizacj
programu "Lepsza przyszo"
przez GOPS w ramach PO
Kapita Ludzki. Kwota
dofinansowania to 85,0 %
wartoci projektu. Dotacja w
kwocie 14.268,83 z tyt. realizacji
ww projektu w 2008r.
Dotacja z budetu pastwa
wspfinansujca realizacj
programu "Lepsza przyszo"
przez Gminny Orodek Pomocy
Spoecznej w ramach PO Kapita
Ludzki. Kwota dofinansowania
to 4,5 % wartoci projektu.

Strona 144 z 170

Objanienia
9
Dotacja na zadanie dot.
"doywiania uczniw"

Dotacja z PFRON na realizacj


programu "Ucze na wsi"

Wpaty rodzicw na "wyjazdy na


zielon szko"
Dotacja z WFOiGW na wyjazdy
dzieci "zielon szko"
Dotacja celowa na wypat
stypendiw socjalnych dla
uczniw i zakup podrcznikw

Opata produktowa
Nagroda z WFOi GW

Strona 145 z 170

Objanienia
9
Dochody z usug sponsoringu
wiadczone na Bitwie Wyrskiej
Darowizny z firm na organizacj
"Bitwy Wyrskiej", darowizna z
PRO-EKO na turniej Dzikich
Druyn

Kary umowne - projekt Orlika

Strona 146 z 170

PLAN WYDATKW W 2003 ROKU

Dz

Rozdz.

O10
O1000

O1010

O1030

O1095

600
60004

60013

60014

60016

60017

700

70004

70005

710
71004

71014

71035

71095

750
75011

75020

75022

75023

75047

75056

75095

751

75101

754
75403

75411

75412

75414

757

75702

758
75818

801
80101

80110

80113

80145

80146

80195

851
85121

85154

85195

853

85313

85314

85315

85316

85319

85395

854
85401

85404

85446

85495

900
90002

90003

90004

90015

90095

921
92109

92116

92195

926
92601

92605

O10
O1010

Zacznik
numer 2
PLAN WYDATKW W 2003 ROKU
Plan wydatkw na 2003 rok wg - propozycja Wjta Gminy
Zadania wasne z tego:
Wyszczeglnienie

3
ROLNICTWO I
OWIECTWO
Integracja z Uni
Europejsk
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
* wydatki majtkowe, w
tym:

Ogem
4

Wsplne
5

4,654,963
0
0
0
0

2,052,800

Wyry
6
2,500,000

Gosty
7
102,163

Zadania
zlecone i
powierzone
8
0

dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Infrastruktura
wodoci-gowa i
sanitacyjna
wsiw tym
* wydatki biece,
dotacje
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Izby rolnicze
* wydatki biece, w tym
inne wydatki

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

TRANSPORT I
CZNO
Lokalny transport
zbiorowy (MZK dopaty do
komunikacji)

* wydatki biece, w tym


dotacje

Drogi publiczne wojewdzkie


* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Drogi publiczne
powiatowe
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Drogi publiczne
*gminne
wydatki biece, w tym
inne wydatki
dotacje
zakupy towarw i usug
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Drogi wewntrzne
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

0
4,652,163
300,000
300,000
4,352,163

2,050,000
0

2,500,000
300,000
300,000
2,200,000

102,163
0

0
0

102,163

4,352,163
1,800
1,800
1,800
1,000
1,000
1,000

2,050,000
1,800
1,800
1,800
1,000
1,000
1,000

2,200,000

102,163

426,800

300,000

38,500

88,300

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

30,000
30,000

0
0

0
0

30,000
30,000

0
0

2,050,000

30,000
19,800
19,800

30,000
0
0

0
0

19,800

19,800
19,800

0
0

19,800

77,000

38,500

38,500

77,000
3,000
0
74,000
0

38,500
1,500

38,500
1,500

37,000

37,000

182,500

112,500

0
0
0
0
295,000

Rne jednostki
obsugi gospodarki
mieszkanio-wej
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
inne wydatki
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Gospodarka gruntami
i nieruchomociami
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

DZIAALNO
USUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Opracowania geodezyjne i kartograficzne


* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Cmentarze
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode
inne wydatki
zakupy towarw i usug

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
dotacje
inne wydatki
pochodne od wynagrode

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urzd wojewdzki

270,000
270,000
270,000
0
0

0
0

170,000
170,000
170,000

100,000
100,000
100,000

0
0

25,000
25,000
25,000

0
0

12,500
12,500
12,500

12,500
12,500
12,500

0
0

346,300

300,000

22,400

21,900

2,000

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

0
0
0

0
0
0

0
0

25,000

12,500

12,500

9,900

12,500
12,500
9,400
9,400
600
8,800

0
0

12,500
12,500
9,900
9,900

0
0
0

0
0
0

53,634
34,734
34,734
26,734
5,000
2,000
1,000

0
0

0
0

18,900
18,900

25,000
25,000
21,300
21,300
600
20,700
0
0

2,000
2,000
2,000

0
0
0
0
0

1,891,400
126,257
* wydatki biece, w tym
126,257
wynagrodzenia
100,870
pochodne od wynagrode
18,513
zakupy towarw i usug
2,000
inne wydatki
4,874
* wydatki majtkowe, w
0
tym:
zakupy gotowych
0
rodkw
trwaych
Starostwo powiatowe
95,368
* wydatki biece, w tym
95,368

1,837,766
91,523
91,523
74,136
13,513
3,874

76,468
76,468

wynagrodzenia

81,558
12,400
inne wydatki
1,410
Rada Gminy
90,000
* wydatki biece, w tym
90,000
zakupy towarw i usug
90,000
Urzd Gminy
1,567,275
* wydatki biece, w tym
1,567,275
wynagrodzenia
1,048,111
pochodne od wynagrode
202,575
zakupy towarw i usug
290,800
inne wydatki
25,789
* wydatki majtkowe, w
0
tym:
zakupy gotowych
0
rodkw
trwaych
Pobr podatkw
10,000
* wydatki biece, w tym
10,000
zakupy towarw i usug
4,300
inne wydatki
5,700
Spis powszechny i
0
inne
* wydatki biece, w tym
0
pochodne od wynagrode
0
zakupy towarw i usug
0
Pozostaa dziaalno
2,500
* wydatki biece, w tym
2,500
inne
2,500
URZDY NACZEL-NYCH
ORGANW WADZY
PASTWO-WEJ,
KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ
SDOWNIC-TWA

65,358
10,300
810
90,000
90,000
90,000
1,567,275
1,567,275
1,048,111
202,575
290,800
25,789

1,910

pochodne od wynagrode

URZDY NACZEL-NYCH
ORGANW WADZY
PASTWO-WEJ,
KONTROLI I OCHRONY
PRAWA
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

BEZPIECZESTWO
PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA
Jednostki terenowe
Policji
* wydatki biece, w tym

16,200
2,100
600

10,000
10,000
4,300
5,700

2,500
2,500
2,500

1,910
1,910
1,910

79,207
0
0

1,910

1,910
1,910
1,910

35,000

35,000

9,207

dotacje
Komendy powiatowe
Pastwowej Stray
Poarnej
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Ochotnicze strae
poarne

0
0
0
0
0

35,000
35,000
33,000
2,000

35,000
35,000
32,000
3,000

0
0

0
0

0
0

0
0

9,207
9,207
7,500
1,480
227

91,600

7,500

84,100

91,600
91,600
91,600

0
0

7,500
7,500
7,500

84,100
84,100
84,100

0
0

3,000
3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000
3,000

4,998,045
1,950,000
* wydatki biece, w tym
1,950,000
wynagrodzenia
1,280,000
pochodne od wynagrode
254,000
zakupy towarw i usug
246,600
inne wydatki
169,400
* wydatki majtkowe, w
0

1,572,696 3,417,985

7,364

* wydatki biece, w tym


zakupy towarw i usug
inne wydatki
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Obrona cywilna
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
inne wydatki

OBSUGA DUGU
PUBLICZNEGO
Obsuga papierw
wartociowych,
kredytw i poyczek
jednostek samorzdu
terytorialnego
* wydatki biece, w tym
wydatki na obsug dugu

70,000
70,000
65,000
5,000
0
0
9,207
9,207
7,500
1,480
227

RNE ROZLICZENIA
Rezerwy oglne i
celowe
* wydatki biece, w tym
inne wydatki

OWIATA I
WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe

tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Gimnazja
* wydatki biece, w tym

0
2,968,037
868,037

1,000,000

950,000

1,000,000
680,000
132,000
100,000
88,000

950,000
600,000
122,000
146,600
81,400

538,037

2,430,000

438,037

430,000

wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Dowoenie uczniw do
szk
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Komisje
egzaminacyjne
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki

610,000
123,000
55,037
80,000
2,100,000

2,100,000

300,000
60,000
38,037
40,000

310,000
63,000
17,000
40,000

100,000

2,000,000

100,000

2,000,000

5,500
5,500
5,500
0
0
0

0
0

3,000
3,000
3,000

2,500
2,500
2,500

0
0

20,300
20,300
20,300
54,208
54,208
4,529
20,049
29,630

0
0

10,300
10,300
10,300
21,359
21,359
2,296
7,775
11,288

10,000
10,000
10,000
25,485
25,485
2,233
12,274
10,978

0
0
7,364
7,364

123,000

123,000

177,797

0
0

7,364

OCHRONA ZDROWIA
Lecznictwo
ambulatoryjne
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki
dotacje

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
dotacje

0
0
0
83,000
83,000
5,616
3,220
64,309
4,855
5,000
40,000
40,000
5,000
35,000

83,000
83,000
5,616
3,220
64,309
4,855
5,000
40,000
40,000
5,000
35,000

516,794

338,997

OPIEKA SPOECZNA

Skadki na
ubezpiecze-nia
zdrowotne opacane
za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode

Zasiki i pomoc w
natu-rze oraz skadki
na ube-zpieczenia
spoeczne
* wydatki biece, w tym
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug

Dodatki mieszkaniowe
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Zasiki rodzinne,
piel-gnacyjne i
wychowaw-cze
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Orodek pomocy
spoecznej
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
zakupy towarw i usug
inne wydatki

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

1,411
1,411

1,411
1,411

1,411

1,411

190,516
190,516
2,516
188,000
10,000
10,000
10,000

71,000
71,000

0
0

0
0

119,516
119,516
2,516
117,000

71,000
10,000
10,000
10,000

17,568
17,568
17,568

17,568
17,568
17,568

297,299
297,299
223,948
39,500
23,967
9,884
0
0
0

257,997
257,997
191,948
34,000
23,465
8,584

0
0

0
0

39,302
39,302
32,000
5,500
502
1,300

802,883
100,000
100,000
76,000
15,400
8,600
0
700,000
700,000
700,000

0
0
0

351,000
50,000
50,000
38,000
7,700
4,300

451,000
50,000
50,000
38,000
7,700
4,300

883
0
0

300,000
300,000
300,000

400,000
400,000
400,000

2,000

1,000

1,000

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
wietlice szkolne
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode
inne wydatki
zakupy towarw i usug

Przedszkola
* wydatki biece, w tym
dotacje
Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

* wydatki biece, w tym


inne wydatki

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
inne wydatki

GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA
Gospodarka odpadami
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Oczyszczanie miast i
wsi
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
inne wydatki

Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug

Owietlenie ulic,
placw i drg
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym
zakupy towarw i usug
inne wydatki

KULTURA I OCHRO-NA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i orodki
kultury, wietlice i
kluby
* wydatki biece, w tym
dotacje
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Biblioteki
* wydatki biece, w tym
wynagrodzenia
pochodne od wynagrode

2,000
2,000
883
883
883

314,000
15,000
15,000
15,000

0
0
0

115,500
8,000
8,000
8,000

124,500
7,000
7,000
7,000

74,000
0
0

100,000
100,000
100,000
0

0
0

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000

0
0

10,000
10,000
10,000

0
0

5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000

0
0

184,000
184,000
184,000
0

0
0

50,000
50,000
50,000

60,000
60,000
60,000

74,000
74,000
74,000

0
0

2,500
2,500
2,500

2,500
2,500
2,500

0
0

378,000

265,000

53,000

60,000

240,000
240,000
240,000
0

240,000
240,000
240,000

0
0

53,000
53,000
28,570
5,800

60,000
60,000
35,350
7,180

0
5,000
5,000
5,000
0

0
113,000
113,000
63,920
12,980

1,000
1,000

1,000
1,000

0
883
883
883

0
0

zakupy towarw i usug


inne wydatki
* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

32,832
3,268
0

zakupy towarw i usug

0
25,000
25,000
25,000

KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
Obiekty sportowe

50,000
0

Pozostaa dziaalno
* wydatki biece, w tym

* wydatki majtkowe, w
tym:
dotacje na finansowanie
kosztw realizacji inwestycji

Zadania w zakresie
kultury fizycznej i
sportu
* wydatki biece, w tym
dotacje

RAZEM WYDATKI
ROZCHODY
ROLNICTWO I
OWIECTWO
Infrastruktura
wodoci-gowa i
sanitacyjna wsi
Spaty otrzymanych
krajowych poyczek i
kredytw
OGEM

17,046
1,584

15,786
1,684

4,878,096 4,497,448

326,795

25,000
25,000
25,000
50,000

0
0

50,000
50,000
50,000
###
0

50,000
50,000
50,000
5,270,563

205,484

200,000

5,484

205,484

200,000

5,484

200,000
5,484
5,078,096 4,502,932

326,795

205,484
###

5,270,563