You are on page 1of 7

WYDATKI

- objanienia

Wydatki Gminy Wyry za 2009 rok wyniosy ogem 19.012.267,06 z co stanowi 90,04 % planu. Wykonanie w poszczeglnych przedstawia si nastpujco:
Wyszczeglnienie 1 1 Wydatki majtkowe w tym: - inwestycyjne 2 Wydatki biece: wydatki osobowe: - dotacje - wydatki na obsug dugu - pozostae wydatki RAZEM wynagrodzenia pochodne od wynagrodze Plan 2009r. 2 5.962.101,00 5.962.101,00 15.153.777,52 6.292.767,02 5.369.826,47 922.940,55 3.404.796,00 246.500,00 5.209.714,50 21.115.878,52

grupach
Udzia strukt. %(plan) 3 28,24 28,24 71,76 29,80 25,43 4,37 16,12 1,17 24,67 100,00

rodzajowych

wydatkw

Udzia % Wykonanie strukt. wykonanie 2009r. (%)wyk. /plan 4 5 6 4.770.657,63 25,09 80,02 4.770.657,63 14.241.609,43 6.100.462,83 5.209.363,73 891.099,10 3.383.029,21 204.051,29 4.554.066,10 19.012.267,06 25,09 74,91 32,09 27,40 4,69 17,79 1,07 23,95 100,00 80,02 93,98 96,94 97,01 96,55 99,36 82,78 87,41 90,04

Zbiorcze wykonanie wydatkw w ukadzie dzia, rozdzia, paragraf z wyszczeglnieniem pozycji wydatkw dla zada wsplnych i wydatkw dla poszczeglnych miejscowoci przedstawia zacznik nr 2. W zaczniku tym pokazano plan po zmianach i wykonanie oraz w kolumnie nr 16 procent wykonania w stosunku do planu, a take w kolumnie 17 udzia strukturalny poszczeglnych pozycji zrealizowanych wydatkw do oglnej kwoty wydatkw. Za w kolumnie nr 5 przedstawiono wykonanie wydatkw za rok 2008. W jaki sposb ksztatowao si wykonanie w stosunku do planu w podziale wydatkw ustalonym przez Rad Gminy przedstawia ponisza tabela.

Wyszczeglnienie Wydatki wsplne wasne (cznie ze spat poyczki) Wydatki na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumie Wydatki miejscowoci Wyry (cznie ze spat poyczki) Wydatki miejscowoci Gosty (cznie ze spat poyczki) RAZEM

Plan 6.155.398,47 951.158,05 8.722.337,00

Wykonanie

5.341.989,31 86,79 918.527,63 96,57 8.118.355,15 93,08

6.303.121,00 5.648.926,58 89,62 22.132.014,52 20.027.798,67 94,77

W materiaach uzupeniajcych, ktre zostan przekazane do Rady Gminy Wyry, doczone zostay szczegowe zestawienia planu i wykonania wydatkw w poszczeglnych dziaach wraz z czci opisow. Szczegowy zakres inwestycji realizowanych w Gminie w 2009 roku wraz z czci opisow przedstawia zacznik nr 3. Wydatki dotyczce zada zleconych zostay wykonane w 96,50% stosunku do planu. Niewykonanie wydatkw nastpio w rozdziaach 85212, 85213, ale rzeczowo zadania zostay wykonane. W pozostaych rozdziaach realizacja planu wyniosa 100%. Wydatki dotyczce zada realizowanych na podstawie porozumie zostay wykonane w 56,59%. W zaczniku nr 4 przedstawiono realizacje zada zleconych, a zacznik nr 5 przedstawia wydatkowanie otrzymanych dotacji dotyczcych realizacji zada na podstawie porozumie. W zaczniku nr 6 przedstawiono realizacj zada, na ktre Gmina otrzymaa dotacje celowe z budetu pastwa, z funduszy celowych i rodki z Unii Europejskiej jako dofinansowanie realizacji zada wasnych. Zwrcono do Urzdu Wojewdzkiego niewykorzystane dotacje w wys. ogem 13.088,79 z, ktre dotyczyy: - wypat zasikw okresowych, doywiania uczniw, zakupu podrcznikw. Zacznik nr 7 przedstawia wykaz udzielonych z budetu Gminy dotacji, zarwno dla wasnych jednostek jak rwnie dla organizacji pozarzdowych, ktre wygray konkursy ogaszane w ramach Programu wsppracy Gminy z organizacjami pozarzdowymi w 2009 roku, oraz dotacje udzielone w ramach pomocy finansowej jednostkom samorzdu terytorialnego.

Zacznik nr 8 prezentuje zestawienie podpisanych w 2009 roku porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, na podstawie ktrych przekazano dotacje jednostkom samorzdu terytorialnego. W budecie Gminy Wyry znajduj si dotacje dla zakadw budetowych, a mianowicie: Dotacja dla Zakadu Budetowego Gminne Przedszkole w Gostyni plan w wysokoci cznej 721.307,00 z - przekazana w 100%. Dotacja dla Zakadu Budetowego Gminne Przedszkole w Wyrach plan w wysokoci cznej 695.600,00z - przekazana w 100% Dotacja dla Zakadu Budetowego Zakad Gospodarki Komunalnej plan w wysokoci 440.000,00 z - przekazana w 100,00%. Ponadto dla ZGK zaplanowano dotacj inwestycyjn w wysokoci 70.500,00 z, ktra zostaa wykorzystana w kwocie 68.209,60 z. Zacznik nr 9 pokazuje przychody i wydatki dotyczce Zakadu Budetowego Gminne Przedszkole w Gostyni, a zacznik nr 10 przedstawia przychody i wydatki dotyczce Zakadu Budetowego Gminne Przedszkole w Wyrach wraz z czci opisow. Zacznik nr 11 przedstawia sprawozdanie z dziaalnoci i wykorzystania dotacji wraz z czci opisow Zakadu Gospodarki Komunalnej w Wyrach. W gminie dziaaj 2 instytucje kultury, ktre z budetu otrzymuj dotacje: Dotacja dla Instytucji Kultury Dom Kultury plan w wysokoci 500.000,00 z - przekazana w 100%, Dotacja dla Instytucji Kultury Gminna Biblioteka plan w wysokoci 211.250,00 z - przekazana w 100,00%, W zaczniku nr 12 prezentuje sprawozdanie ze swej dziaalnoci w 2009 roku Dom Kultury w Gostyni, a w zaczniku nr 13 Gminna Biblioteka. Gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku przedstawia si nastpujco : Dzia 900 rozdzia 90011 PLAN WYKONANIE % WYK. PRZYCHODY WYDATKI 11.500,00 11.588,12 11.737,44 4.282,48 102,06 36,96

Szczegowe sprawozdanie z GFO i GW zawiera zacznik nr 14. WYKAZ JEDNOSTEK BUDETOWYCH, KTRE UTWORZYY RACHUNKI DOCHODW WASNYCH

W lutym 2005 roku Rada Gminy podja uchwa w sprawie utworzenia rachunkw dochodw wasnych od 01.03.2005r. w jednostkach owiatowych dot. ywienia w stowkach szkolnych. Realizacja planu finansowego przychodw i wydatkw za 2009 rok przedstawia si nastpujco: Dzia 801 rozdzia 80148 ywienie w wietlicach szkolnych Jednostka budetowa PLAN WYKONANIE % WYK. Stowka w Przychody 111.000,00 44.259,94 39,87 ZS w Wyrach Wydatki 111.514,82 44.476,01 39,88 Stowka w Przychody 66.400,00 39.824,11 59,98 ZS w Gostyni Wydatki 67.007,92 39.397,06 58,79 Razem Przychody 177.400,00 84.084,05 47,40 Wydatki 178.522,74 83.873,07 46,98 ROZCHODY W 2009 roku dokonano spaty kredytw i poyczek na czn kwot 1.015.531,61 z z tego : - 4 rat kredytu z Banku DnB NORD Polska S.A. O/aziska Grne w cznej wysokoci 174.695,61 z zacignitego na modernizacj Gimnazjum w Gostyni - 4 rat kredytu z Banku Spdzielczego w Tychach w cznej wysokoci 400.000,00 z zacignitego na rozbudow i modernizacj oczyszczalni ciekw w Wyrach Spacono raty poyczek z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Katowicach w cznej kwocie 440.836,00 z, w tym : - 4 raty poyczki zacignitej na Program niskiej emisji 40.000,00 z - 3 raty poyczki zacignitej na Termomodernizacj pawilonu w Wyrach 25.836,00 z - 3 raty poyczki zacignitej na rozbudow i modernizacj oczyszczalni ciekw w Wyrach 375.000,00 z Realizacja wydatkw niewygasajcych z 2008 r. ustalonych Uchwa Rady Gminy nr XXVIII/260/2008 z dnia 29.12.2008 r. przedstawia si nastpujco:

Wyszczeglnienie
w dziale 010 w rozdzia 01010 6050 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej cinieniowej etap I i III w Gostyni, Wyry ul. Zawodzie w dziale 010 rozdzia 01010 6050
- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej cinieniowej etap II w Gostyni

Plan

Wykonanie

265.081,60

151.475,20

57,14

521.062,00

156.318,60

30

w dziale 600 rozdzia 60013 6050


- Projekt budowlano-wykonanwczy zatoki autobusowej nr 4 w cigu DW928 w Gostyni

8.540,00 52.776,00 11.834,00

8.540,00 52.317,26 11.834,00

100 99,13 100

w dziale 600 rozdzia 60016 6050 - budowa ul. Dbowej w Gostyni w dziale 700 rozdzia 70004 6050 - Projekt budowlano wykonawczy wbudowania windy wewntrznej i pochylni zewntrznej Gosty, ul. Pszczyska 372 w dziale 710 rozdzia 71004 4300 i 4750 - Zakup oprogramowania i przeniesienie obecnego planu zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej. w dziale 710 rozdzia 71014 4300 - Podzia nieruchomoci w m. Gosty ul. Motyla, ul. Tyska oraz wznowienie granic ul. aziska w dziale 710 rozdzia 71014 4300 - Wykonanie prac zwizanych z rozgraniczeniem nieruchomoci dziaek nr 1295/9 i 486/64 obrb Wyry w dziale 750 rozdzia 75023 6050 - Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego, telewizyjnego kompatybilnego z systemem monitoringu pojazdw MZK, monitoringu terenu wok Urzdu Gminy w dziale 750 rozdzia 75023 4750 - Zakup oprogramowania dla Ewidencji Ludnoci w systemie Windows

19.019,80

19.019,80

100

14.400,00

14.400,00

100

4.880,00

4.880,00

100

9.940,56

9.940,56

100

3.477,00

3.477,00

100

w dziale 750 rozdzia 75075 4170 - Napisanie monografii pt.: Gosty3.000,00 monografia historyczna 1939-2008 w dziale 750 rozdzia 75095 4300 - Podzia gruntw ul. Zalena w 4.880,00 Gostyni w dziale 754 rozdzia 75412 6050 - Przebudowa budynku OSP w 80.044,75 Gostyni w dziale 754 rozdzia 75412 6050 - Wykonanie dokumentacji 42.924,00 projektowo kosztorysowej budynku OSP w Wyrach w dziale 900 rozdzia 90015 6050 - Projekt budowlano wykonawczy 7.000,00 owietlenia ulicznego w cigu ul. adnej w Wyrach w dziale 900 rozdzia 90015 6050 - Projekt budowlano wykonawczy 12.200,00 linii owietlenia ulicznego w cigu ul. Sonecznej i Dwr w Wyrach w dziale 900 rozdzia 90015 6050 - Projekt budowlano wykonawczy 7.000,00 linii owietlenia ulicznego w cigu ul. Pszczyskiej (bocznej) Gostyni w dziale 900 rozdzia 90015 6050 - Projekt budowlano wykonawczy 8.540,00 linii owietlenia ulicznego w cigu ul. Pszczyskiej (bocznej) oraz ul. Orzechowej w Wyrach w dziale 921 rozdzia 92109 6050 - Wykonanie izolacji p. wilgociowej 123.240,74 cian piwnic budynku Domu Kultury w Gostyni oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi dojazdowej do Zagrody lskiej w dziale 921 rozdzia 92109 6050 - Inwentaryzacja budowlana obiektu 14.396,00 Domu Kultury w Gostyni w dziale 921 rozdzia 92120 4170 - Prace konserwatorskie kamiennej 15.000,00 figury w. Jana Nepomucena Wyry, ul. Dbrowszczakw w dziale 926 rozdzia 92601 6050 - Wykonanie studium wykonalnoci 14.396,00 budowa boisk w gminie RAZEM 1.243.632,45

3.000,00 4.880,00 80.044,75 42.924,00

100 100 100 100

7.000,00

100

12.200,00

100

7.000,00

100

8.540,00

100

123.240,74

100

14.396,00 15.000,00

100 100

14.396,00

100 61,50

764.823,91

WYNIK BUDETU GMINY ZA 2009 ROK Wynik budetu Gminy za 2009 rok zamkn si budetowym, ktry wynosi 2.598.610,76 z tj. rnica osignitymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami. deficytem pomidzy

Wjt Gminy Wyry /-/ Barbara Praso