You are on page 1of 7

Zacznik nr 4

do Zarzdzenia nr 331 /2010


Wjta Gminy Wyry
z dnia 10 marca 2010 roku
DOCHODY I WYDATKI ZADA ZLECONYCH W 2009 ROKU
Dz. Rozd. Parag
1
010

2
0109
5

750
7501
1

Wyszczeglnienie
4
Rolnictwo i owiectwo
Pozostaa dziaalno

2010 Dotacje celowe otrzymane


z budetu pastwa na
realizacj zada biecych
z zakresu administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie
ustawami
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia
4430 Rne opaty i skadki
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na
realizacj zada biecych z
zakresu administracji

Dochody
Plan
5
18 962,05
18 962,05

Wydatki

%
Wykonanie
wykonania
6
7
18 962,05
100,00
18 962,05
100,00

18 962,05

18 962,05

Plan
8
18 962,05
18 962,05

100,00

34 842,00

34 842,00

100,00

371,80
18 590,25
34 842,00

34 842,00
34 842,00

34 842,00
34 842,00

100,00

34 842,00

%
Wykonanie
wykonania
9
10
18 962,05
100,00
18 962,05
100,00

371,80
18 590,25
34 842,00

100,00
100,00
100,00

34 842,00

100,00

rzdowej oraz innych zada


zleconych gminie ustawami

Dz. Rozd. Parag


1

3
4010
4110
4120
4210

751

7510
1
2010

100,00

Wyszczeglnienie
4
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i
wyposaenia
Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa
Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z
budetu pastwa na
realizacj zada biecych z
zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami

Dochody
Plan
5

Wykonanie
6

Wydatki
%
wykonania
7

Plan
8

Wykonanie
9

%
wykonania
10

29 824,00

29 824,00

100,00

3 550,00

3 550,00

100,00

492,00

492,00

100,00

976,00

976,00

100,00

11 774,00

11 774,00

100,00

11 774,00

11 774,00

100,00

3 000,00

3 000,00

100,00

3 000,00

3 000,00

100,00

3 000,00

3 000,00

100,00
500,00
1 100,00

500,00
1 100,00

100,00
100,00

Zakup materiaw i
4210
wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych

Dz. Rozd. Parag


1

7511
3

Wyszczeglnienie

4
Opaty z tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
4370
telefonii stacjonarnej
Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
4740
kserograficznych
Zakup akcesoriw
komputerowych, w
tym programw i
4750
licencji
Wybory do Parlamentu
Europejskiego
Dotacje celowe otrzymane z
budetu pastwa na
realizacj zada
biecych z zakresu
administracji rzdowej
oraz innych zada
zleconych gminie
2010
ustawami

3030

Dochody
Plan
5

Wykonanie
6

Wydatki
%
wykonania
7

8 774,00

8 774,00

100,00

8 774,00

8 774,00

100,00

Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

Plan
8

Wykonanie
9

%
wykonania
10

400,00

400,00

100,00

600,00

600,00

100,00

400,00

400,00

100,00

8 774,00

8 774,00

100,00

4 063,00

4 063,00

100,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia
bezosobowe
4170
Dz. Rozd. Parag

3
4210
4300
4410

4740
852

Wyszczeglnienie

4
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe
krajowe
Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

Pomoc spoeczna

8521
2

wiadczenia rodzinne
oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane
z budetu pastwa na
realizacj zada biecych
z zakresu administracji

226,10

226,50

100,17

36,45

36,78

100,90

2 010,00

2 010,00

100,00

Dochody
Plan
5

Wykonanie
6

Wydatki
%
wykonania
7

865 580,00

832 949,58

96,23

858 081,00
858 081,00

825 457,03
825 457,03

96,20
96,20

Plan
8

Wykonanie
9

%
wykonania
10

1 091,45
510,00

1 091,45
510,00

100,00
100,00

19,00

19,00

100,00

173,00
865 580,00

173,00
832 949,58

100,00
96,23

825 457,03

96,20

858 081,00

rzdowej oraz innych


zada zleconych gminie
ustawami
3110 wiadczenia spoeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

Dz. Rozd. Parag

Wyszczeglnienie

3
4
4110 Skadki na ubezpieczenie
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy

800 077,40

96,29

18 000,00

18 000,00

100,00

Dochody
Plan
5

Wykonanie
6

Wydatki
%
wykonania
7

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

8521
3

830 939,00

Plan
8

Wykonanie
9

%
wykonania
10

2 322,00

1 829,33

78,78

440,00

52,00

11,82

700,00

622,59

88,94

4300 Zakup usug pozostaych

2 680,00

2 677,70

99,91

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 000,00

290,00

29,00

2 000,00
627,00

1 908,01
620,63

95,41
98,98

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w
tym programw i
licencji
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce
niektre wiadczenia z

627,00

620,63

98,98

pomocy spoecznej oraz


niektre wiadczenia
rodzinne

Dz. Rozd. Parag

Wyszczeglnienie

3
4
2010 Dotacje celowe otrzymane z

budetu pastwa na
realizacj zada biecych z
zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami

Dochody
Plan
5

Wykonanie
6

627,00

620,63

Wydatki
%
wykonania
7

8521
4

2010 Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na
realizacj zada biecych z
zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
3110 wiadczenia spoeczne
RAZEM

6 872,00

6 871,92

100,00

6 872,00

6 871,92

100,00

931 158,05

898 527,63

Wykonanie
9

%
wykonania
10

98,98

4130 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne
Zasiki i pomoc w
naturze oraz skadki na
ubezpieczenia spoeczne

Plan
8

96,50

627,00

620,63

98,98

6 872,00

6 871,92

100,00

6 872,00

6 871,92

100,00

931 158,05 898 527,63

96,50

Wjt Gminy Wyry

/-/ Barbara Praso