You are on page 1of 8

UCHWAA NR LIII/391/2010 RADY GMINY MIEDNA z dnia 28 wrzenia 2010 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miedna Dziaajc na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), w zwizku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r nr 142, poz. 1591, ze zm), po uzgodnieniu ze zwizkami zawodowymi zrzeszajcymi nauczycieli Rada Gminy Miedna postanawia 1. Uchwali "Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych prowadzonych przez Gmin Miedna" stanowicy zacznik do uchway. w placwkach owiatowych

2. Uchyli uchwa Nr XXXI/245/2009 Rady Gminy Miedna z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miedna. 3. Wykonanie uchway powierzy Wjtowi Gminy Miedna. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Miedna mgr in Stanisaw Karbowy

Id: OZQJH-VOTQM-UKGXP-KHRTM-UPOKD. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr LIII/391/2010 Rady Gminy Miedna z dnia 28 wrzenia 2010 r. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miedna I. Postanowienia oglne 1. Niniejszy regulamin okrela: 1) wysoko stawek dodatkw oraz szczegowe warunku przyznawania tych dodatkw: a) za wysug lat, b) motywacyjnego, c) funkcyjnego, d) za warunki pracy, 2) szczegowe warunki obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw, 3) wysoko i warunki wypacania nagrd i innych wiadcze wynikajcych ze stosunku pracy z wyczeniem wiadcze z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych i dodatkw socjalnych okrelonych w art. 54 Karty Nauczyciela. 4) wysoko nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegowe zasady jego przyznawania i wypacania. 2. Ilekro w dalszych przepisach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1) ustawie - naley przez to rozumie ustaw z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 97, poz. 674 z pniejszymi zmianami); 2) rozporzdzeniu naley przez to rozumie rozporzdzenie MEN wydane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela; 3) szkole naley przez to rozumie placwki owiatowe, dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina Miedna; 4) dyrektorze lub wicedyrektorze naley przez to rozumie dyrektora lub wicedyrektora placwki, o ktrej mowa w pkt. 4; 5) nauczycielu naley przez to rozumie pracownika zatrudnionego na stanowisku wymagajcym kwalifikacji pedagogicznych w placwkach okrelonych w pkt. 4; 6) uczniu naley przez to rozumie take wychowanka w przedszkolu; 7) roku szkolnym naley przez to rozumie okres pracy od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku nastpnego; 8) tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin naley przez to rozumie tygodniowy wymiar godzin, o ktrym mowa w art. 42 ust. 3, ust. 4a i ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela; 9) stawce naley przez to rozumie minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego na poziomie mgr z przygotowaniem pedagogicznym okrelone w rozporzdzeniu i obowizujce we wrzeniu roku poprzedniego. II. Dodatek za wysug lat 3. 1. Wysoko dodatku za wysug lat okrela art. 33 ust. 1 i 3 ustawy oraz rozporzdzenie. 2. Dodatek za wysug lat przysuguje nauczycielowi:
Id: OZQJH-VOTQM-UKGXP-KHRTM-UPOKD. Podpisany Strona 1

1) za dni, za ktre nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela, 2) za dzie nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym czonkiem rodziny, za ktre nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiek z ubezpieczenia spoecznego. 3) za okres urlopu dla poratowania zdrowia, III. Dodatek motywacyjny 4. 1. Nauczycielowi moe by przyznany dodatek motywacyjny. 2. Przyznany dodatek motywacyjny wynosi: 1) dla nauczyciela od 3% do 15% stawki, 2) dla wicedyrektora wynosi od 6% do 25% stawki, 3) dla dyrektora wynosi od 12% do 50% stawki. 3. Wysoko dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i wicedyrektora ustala dyrektor szkoy, a dla dyrektora Wjt Gminy. 4. Dodatek motywacyjny przyznaje si w danym roku kalendarzowym na okresy od 2 do 6 miesicy z zastrzeeniem ust. 6. 5. Nauczycielom uzupeniajcym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoy macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoy, w ktrej uzupenia etat. 6. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 ustawy dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoy, do ktrej nauczyciel zosta przeniesiony, po zasigniciu opinii dyrektora szkoy poprzedniej. 7. Dodatek motywacyjny nie przysuguje nauczycielowi: 1) w okresie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, 2) w okresie stanu nieczynnego, 3) w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 4) za dni, za ktre nie otrzymuje wynagrodzenia, 5) w przypadku otrzymania negatywnej oceny pracy. 5. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 1) uzyskiwanie udokumentowanych osigni uczniw w procesie dydaktycznym, a w szczeglnoci: a) osigni edukacyjnych, ocenianych z uwzgldnieniem moliwoci uczniw oraz warunkw pracy nauczyciela, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, wynikami egzaminw i sprawdzianw, b) osigni w konkursach, olimpiadach i zawodach oraz w innych obszarach dziaa zwizanych z realizowanym procesem dydaktycznym; 2) uzyskiwanie szczeglnych osigni wychowawczo-opiekuczych, a w szczeglnoci: a) umiejtnym i skutecznym rozwizywaniu problemw wychowawczych uczniw poprzez ksztatowane odpowiedzialnoci za wasn edukacj we wsppracy z ich rodzicami, b) czynnym i staym przeciwdziaaniu agresji, patologiom i uzalenieniom, c) penym rozeznaniu rodowiska wychowawczego uczniw, aktywnym i efektywnym dziaaniu na rzecz uczniw potrzebujcych szczeglnej opieki, d) zapewnieniu bezpieczestwa uczniom w czasie zaj organizowanych przez szko; 3) wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujcych efektami w procesie ksztacenia i wychowania, polegajce na tworzeniu i realizowaniu indywidualnych programw wychowawczych i profilaktycznych; 4) zaangaowanie w realizacj czynnoci i zaj, o ktrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i ust. 2b pkt 2 ustawy, polegajce na: a) udziale w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
Id: OZQJH-VOTQM-UKGXP-KHRTM-UPOKD. Podpisany Strona 2

b) udziale w komisjach egzaminacyjnych, c) opiekowaniu si samorzdem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dziaajcymi na terenie szkoy, d) aktywnym udziale w realizowaniu innych zada statutowych szkoy. 5) szczeglnie efektywne wypenianie zada i obowizkw zwizanych z powierzonym stanowiskiem poprzez: a) skuteczne zarzdzanie szko zapewniajce cigy rozwj i doskonalenie jakoci jej pracy, b) tworzenie warunkw do realizacji zada dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych szkoy, c) dbao o bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, d) dbao o jako wiadczonej przez nauczycieli pracy, w tym: przestrzeganie dyscypliny, podnoszenie kwalifikacji i umiejtnoci zawodowych nauczycieli, organizacja dodatkowych zaj pozwalajcych na rozwj uczniw uzdolnionych oraz zagospodarowanie wolnego czasu, e) wzorowe i terminowe przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji administracyjno-finansowej szkoy oraz racjonalne dysponowanie rodkami okrelonymi w rocznym planie finansowym szkoy, f) podejmowanie, koordynowanie oraz prowadzenie wsppracy z zagranic, g) realizacj koncepcji szkoy otwartej dla rodowiska lokalnego i wykorzystywanie inicjatyw pyncych od mieszkacw, h) wspprac z organami gminy, szkoy, instytucjami i organizacjami dziaajcymi na rzecz dzieci, i) wspprac ze zwizkami zawodowymi. IV. Dodatki funkcyjne 6. 1. Dodatek funkcyjny przysuguje nauczycielowi, ktremu powierzono w szkole: 1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoy lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoy, 2) realizacj dodatkowych zada: a) wychowawcy klasy, b) opiekuna stau. 2. Wysoko dodatkw okrela ponisza tabela:
Peniona funkcja lub realizowane dodatkowe zadanie Dyrektor przedszkola do 2 oddziaw powyej 2 oddziaw Dyrektor szkoy/zespou do 6 oddziaw powyej 6 oddziaw Wicedyrektor szkoy/zespou Kierownik wietlicy Wychowawca klasy w szkole Wychowawca oddziau w przedszkolu Opiekun stau 35% stawki zwikszenie o 3% za kady dodatkowy oddzia, nie wicej jednak, ni 55% stawki 50% dodatku funkcyjnego dyrektora szkoy, w ktrej nauczyciel peni funkcj wicedyrektora 20% dodatku funkcyjnego dyrektora w szkole, w ktrej nauczyciel jest zatrudniony na stanowisku kierownika wietlicy 0,20% stawki (w zaokrgleniu do penych zotych w gr) x liczba uczniw ustalana wg stanu na 15 wrzenia danego roku 0,15% stawki (w zaokrgleniu do penych zotych w gr) x liczba uczniw ustalana wg stanu na 15 wrzenia danego roku 2% stawki (w zaokrgleniu do penych zotych w gr) 25% stawki zwikszenie o 4% za kady dodatkowy oddzia, nie wicej jednak, ni 45% stawki Wysoko dodatku

3. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoy: 1) dodatek za wychowawstwo przysuguje nauczycielowi, ktremu dyrektor powierzy opiek nad klas,

Id: OZQJH-VOTQM-UKGXP-KHRTM-UPOKD. Podpisany

Strona 3

2) dodatek za opiekuna stau przysuguje na czas odbywania stau przez nauczyciela odbywajcego sta. Jeeli nauczyciel nie realizuje stau z powodu urlopu macierzyskiego dodatek dla opiekuna nie naley si za ten okres. 4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nastpio powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeeli powierzenie stanowiska nastpio pierwszego dnia miesica od tego dnia. 5. Nauczyciel, ktremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upywem okresu powierzenia, a w razie wczeniejszego odwoania - z kocem miesica, w ktrym nastpio odwoanie, a jeeli odwoanie nastpio pierwszego dnia miesica od tego dnia. 6. Dodatek funkcyjny w wysokoci ustalonej dla dyrektora szkoy przysuguje wicedyrektorowi szkoy od pierwszego dnia miesica kalendarzowego nastpujcego po trzech miesicach nieobecnoci dyrektora szkoy z przyczyn innych ni urlop wypoczynkowy. 7. Dodatek funkcyjny przyznaje si na czas penienia funkcji nie duej jednak ni na rok szkolny. V. Dodatki za warunki pracy 7. 1. Nauczycielom przysuguje dodatek za warunki pracy w trudnych i uciliwych dla zdrowia warunkach, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust 2 i 3 Karty Nauczyciela, w wysokoci 0,20% stawki za jedn godzin. 2. Dodatek za warunki pracy przysuguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z ktr dodatek jest zwizany oraz w okresie niewykonywania pracy, za ktry przysuguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 3. Dodatek za trudne i uciliwe warunki pracy wypaca si w caoci, jeeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cay obowizujcy go wymiar zaj. Dodatek wypaca si w wysokoci proporcjonalnej, jeeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko cz obowizujcego go wymiaru zaj lub jeeli jest zatrudniony w niepenym wymiarze zaj. 4. Wysoko dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoy, a dla dyrektora szkoy- Wjt Gminy biorc pod uwag stopie trudnoci i uciliwoci dla zdrowia realizowanych zada lub wykonywanych prac. 5. Wynagrodzenie za prac w trudnych lub uciliwych dla zdrowia warunkach wypaca si z dou. VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw 8. 1. Nauczyciel moe realizowa godziny ponadwymiarowe, zgodnie z posiadan specjalnoci. 2. Wynagrodzenie za jedn godzin ponadwymiarow i godzin doranego zastpstwa oblicza si, dzielc przyznan nauczycielowi stawk wynagrodzenia zasadniczego (cznie z dodatkiem za warunki pracy, jeeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doranego zastpstwa odbywa si w warunkach trudnych lub uciliwych dla zdrowia) przez miesiczn liczb godzin tygodniowego obowizkowego wymiaru zaj, ustalonego dla rodzaju zaj dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastpstwa nauczyciela. 3. Miesiczn liczb godzin tygodniowego obowizkowego lub realizowanego wymiaru zaj nauczyciela, o ktrej mowa w ust. 1, ustala si mnoc tygodniowy obowizkowy lub realizowany wymiar zaj przez 4,16 z zaokrgleniem do penych godzin w ten sposb, e czas zaj do 0,5 godziny pomija si, a co najmniej 0,5 godziny liczy si za pen godzin. 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysuguje za: a) dni, w ktrych nauczyciel nie realizuje zaj z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, b) dzie ustawowo wolny od pracy, c) dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.

Id: OZQJH-VOTQM-UKGXP-KHRTM-UPOKD. Podpisany

Strona 4

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, w tygodniach w ktrych przypadaj dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach w ktrych zajcia rozpoczynaj si lub kocz w rodku tygodnia - za podstaw ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje si tygodniowy obowizkowy wymiar zaj nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzie pracy) za kady dzie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzie ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za ktre przysuguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie moe by wiksza ni liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 6. Godziny ponadwymiarowe przypadajce w dniach, w ktrych nauczyciel nie mg ich zrealizowa z przyczyn lecych po stronie pracodawcy, w szczeglnoci w zwizku z: a) zawieszeniem zaj z powodu epidemii lub mrozw, b) wyjazdem dzieci na wycieczki, c) z powodu odbywajcych si rekolekcji, traktuje si jak godziny faktycznie zrealizowane. 7. W czasie godzin, o ktrych mowa w ust. 6 nauczyciel pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoy. 8. Nauczycielom zajmujcym stanowiska kierownicze, sprawujcym w dniu wolnym od pracy nadzr nad przebiegiem zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych nie przysuguje z tego tytuu odrbne wynagrodzenie. VII. Nagrody i inne wiadczenia wynikajce ze stosunku pracy 9. 1. Tworzy si specjalny fundusz nagrd dla nauczycieli za ich osignicia dydaktyczno-wychowawcze z przeznaczeniem na nagrody Wjta i nagrody Dyrektora, z ktrych: 1) 80% funduszu nagrd przekazywana jest bezporednio do szk z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora, 2) 20% funduszu nagrd przeznacza si na nagrody Wjta Gminy Miedna. 2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagrd maj charakter uznaniowy i przyznawane s nauczycielom, w tym take dyrektorom, wzorowo realizujcym obowizki, o ktrych mowa w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz kryteria wymienione w ust. 4 i ust. 5. 3. Nagrody mog by przyznane nauczycielom, ktrzy: 1) przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, 2) posiadaj ocen wyrniajc zgodnie z art. 6a Karty Nauczyciela. 4. Przy przyznawaniu nauczycielom nagrd ze specjalnego funduszu nagrd bierze si pod uwag: 1) osiganie wysokich wynikw w pracy z uczniami szczeglnie uzdolnionymi, 2) osiganie dobrych wynikw w pracy z uczniami majcymi trudnoci w nauce, 3) aktywne uczestnictwo w wanych wydarzeniach szkoy, 4) aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupeniajcej oferty zaj i imprez dla uczniw, 5) zaangaowanie we wspprac z rodzicami uczniw, 6) zaangaowanie w rozwizywanie problemw uczniw wymagajcych szczeglnej pomocy ze strony szkoy, 7) realizacj zada zwizanych z zapewnieniem bezpieczestwa uczniom w czasie zaj organizowanych przez szko, 8) realizacj innych zada statutowych szkoy. 5. Przy przyznawaniu nagrd dyrektorom bierze si pod uwag: 1) dbanie o mienie szkoy i polepszenie bazy szkoy w celu zapewnienia odpowiednich warunkw organizacyjnych do realizacji zada dydaktycznych i opiekuczo-wychowawczych, 2) ksztatowanie polityki kadrowej poprzez wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, 3) zapewnienie bezpieczestwa uczniom i nauczycielom w czasie zaj organizowanych przez szko,
Id: OZQJH-VOTQM-UKGXP-KHRTM-UPOKD. Podpisany Strona 5

4) prawidowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego, 5) dbanie o wizerunek szkoy w rodowisku lokalnym, integracja z nim, 6) podejmowanie dziaa na rzecz promocji szkoy, 7) udzia szkoy w projektach europejskich, 8) zaangaowanie w remonty, inwestycje realizowane w szkole. 6. Z wnioskiem o nagrod Wjta dla nauczyciela wystpuje dyrektor szkoy po zasigniciu opinii Rady Pedagogicznej. 7. Nagrod dla dyrektora przyznaje Wjt Gminy z wasnej inicjatywy. 8. Wjt Gminy przyznaje nagrody w ramach rodkw okrelonych w 9 ust. 1 pkt 2. 9. Z wnioskiem o przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora szkoy moe wystpi dyrektor, Rada Pedagogiczna lub Zwizki Zawodowe dziaajce w szkole w terminie do 25 wrzenia kadego roku. 10. Dyrektor przyznaje nagrody w ramach rodkw okrelonych w 9 ust 1 pkt 1. 11. Ustala si wysoko: 1) nagrody Dyrektora Szkoy do 85% stawki, 2) nagrody Wjta -do 100 % stawki 12. Wnioski o przyznanie nagrody Wjta Gminy Miedna dla nauczyciela skada w Urzdzie Gminy dyrektor szkoy w terminie do 25 wrzenia kadego roku. 13. Wniosek o przyznanie nagrody Wjta Gminy Miedna powinien zawiera: 1) imi i nazwisko nauczyciela, 2) dat urodzenia, 3) wyksztacenie, 4) sta pracy w szkole, 5) stanowisko, 6) ocena pracy i data jej otrzymania, 7) otrzymane nagrody (rok i nazwa), 8) uzasadnienie wniosku zgodnie z kryteriami zawartymi w niniejszej uchwale, 9) informacja o opinii rady pedagogicznej w sprawie przyznania nagrody nauczycielowi. 14. Nauczyciel, ktremu zostaa przyznana nagroda otrzymuje dyplom, ktrego odpis umieszcza si w jego teczce akt osobowych. VIII. Dodatek mieszkaniowy 10. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niszym ni poowa tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin w szkole i posiadajcemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela przysuguje dodatek mieszkaniowy. 2. Wysoko nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zalenoci od liczby osb w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesicznie: 1) dla 1 osoby 42 z, 2) dla 2 osb 56 z, 3) dla 3 osb 70 z, 4) dla 4 osb i wicej - 84 z. 3. Do osb, o ktrych mowa w ust. 2 zalicza si nauczyciela oraz wsplnie z nim zamieszkujcych czonkw rodziny:

Id: OZQJH-VOTQM-UKGXP-KHRTM-UPOKD. Podpisany

Strona 6

1) maonka, ktry nie posiada wasnego rda dochodw lub ktry jest nauczycielem, 2) dzieci do ukoczenia 18 roku ycia lub do czasu ukoczenia przez nie szkoy ponadgimnazjalnej, nie duej jednak ni do ukoczenia 19 roku ycia, 3) niepracujce dzieci bdce studentami w systemie dziennym, do czasu ukoczenia studiw wyszych, nie duej jednak ni do ukoczenia 25 roku ycia. 4. Nauczycielowi i jego wspmaonkowi, bdcego take nauczycielem stale z nim zamieszkujcemu przysuguje tylko jeden dodatek, w wysokoci okrelonej w ust. 2 5. O zaistniaej zmianie liczby czonkw, o ktrych mowa w ust. 4, nauczyciel otrzymujcy dodatek jest zobowizany niezwocznie powiadomi dyrektora szkoy, a dyrektor szkoy otrzymujcy dodatek- Wjta Gminy. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby czonkw rodziny, nienalenie pobrane przez nauczyciela wiadczenie podlega zwrotowi. 6. Dodatek mieszkaniowy przyznaje si na wniosek nauczyciela lub dyrektora szkoy. 7. Dodatek mieszkaniowy nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoy, a dyrektorowi szkoy Wjt Gminy. 8. Dodatek mieszkaniowy przysuguje niezalenie od tytuu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 9. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkoach przysuguje tylko jeden dodatek, wypacany przez wskazanego przez niego pracodawc. 10. Dodatek przysuguje w okresie wykonywania pracy, a take w okresach: 1) niewykonywania pracy, za ktre przysuguje wynagrodzenie, 2) pobierania zasiku z ubezpieczenia spoecznego, 3) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrbnych przepisach. 11. Dodatek mieszkaniowy przysuguje od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nauczyciel zoy wniosek o jego przyznanie. 12. Dodatek mieszkaniowy wypaca si miesicznie z dou. IX. Postanowienia kocowe 11. Dodatki okrelone w regulaminie procentowo przyznaje si uprawnionym nauczycielom kwotowo.

Id: OZQJH-VOTQM-UKGXP-KHRTM-UPOKD. Podpisany

Strona 7