You are on page 1of 5

UCHWAA NR LI/555/10 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia i nadania statutu obkowi Miejskiemu w Pszczynie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), na podstawie art. 11 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.o zakadach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pn. zm.).

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co nastpuje: 1. Uchyli statut jednostki budetowej obka Miejskiego w Pszczynie, uchwalony Uchwa nr 1/94 Rady Nadzorczej obka w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 1994 r. i zatwierdzony Uchwa Nr VI/39/94 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 padziernika 1994 r., zmieniony Uchwa Nr 15/98 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 grudnia 1998 r., Uchwa Nr 231/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 listopada 1999 r., Uchwa Nr XXXIV/314/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 sierpnia 2005 r.(Dz. Urz. Woj. l. nr 129 poz. 3206), Uchwa Nr XLIII/427/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. l. Nr 104 poz.2956). 2. Nada statut zakadowi opieki zdrowotnej, jednostce budetowej obkowi Miejskiemu w Pszczynie, poprzez nadanie mu brzmienia okrelonego w zaczniku do niniejszej uchway. 3. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Pszczyny. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

PRZEWODNICZCA RADY Edyta Gombek

Id: MTCQQ-AYYAZ-CNUWN-MXUZJ-BZMBX. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LI/555/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. Statut obka Miejskiego w Pszczynie

Podstawa prawna obek Miejski w Pszczynie jest publicznym zakadem opieki zdrowotnej prowadzcym gospodark finansow na zasadach jednostki budetowej Gminy Pszczyna dziaajcym na podstawie: 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.o zakadach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 z pn. zm.) i przepisw wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.). 3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) 4. Innych przepisw dotyczcych publicznych zakadw opieki zdrowotnej i jednostek budetowych. 5. Niniejszego statutu.

Nazwa obka 1. Pena nazwa obka brzmi: obek Miejski. Siedzib obka Miejskiego jest Pszczyna. Obszarem dziaania jest gmina Pszczyna. 2. Organem zaoycielskim i sprawujcym nadzr nad obkiem Miejskim jest Gmina Pszczyna. 3. Ustalona nazwa uywana jest przez obek Miejski w penym brzmieniu.

Cele i zadania obka Miejskiego 4. obek Miejski jest zakadem opieki zdrowotnej udzielajcym wiadcze zdrowotnych, ktre obejmuj swoim zakresem dziaania profilaktyczne i opiek nad dziemi do lat 3. 1. Do zasadniczych zada obka Miejskiego naley: 1) zapewnienie dziecku warunkw bytowania zblionych jak najbardziej do warunkw domowych, 2) zapewnienie dzieciom warunkw prawidowego rozwoju, 3) zapewnienie prawidowego rozwoju psychomotorycznego, 4) zapobieganie stanom niedoywienia, krzywicy i innym chorobom, 5) zapewnienie opieki wychowawczej, pielgniarskiej i lekarskiej z pooeniem specjalnego nacisku na zapobieganie zachorowaniom,

Id: MTCQQ-AYYAZ-CNUWN-MXUZJ-BZMBX. Podpisany

Strona 1

6) zapewnienie dzieciom prawidowego wyywienia, 7) dziaalno profilaktyczna lekarza, 8) przestrzeganie zasad epidemiologicznych podczas przyjmowana dzieci do obka tzw. ,,filtru 9) udzielanie pierwszej pomocy w razie zachorowania. 2. Do realizacji swoich zada obek Miejski posiada: 1) odpowiednie zaplecze techniczne, 2) odpowiednio przygotowan kadr. 3. Struktur organizacyjn obka stanowi: 1) dwie grupy dziecice z podziaem ze wzgldu na wiek dzieci: a) od 1 roku ycia do 2 roku ycia w iloci 43 miejsc, b) od 2 roku ycia do 3 roku ycia w iloci 27 miejsc. 2) zesp administracyjno finansowy obejmujcym w swym zakresie ksigowo, obsad kuchni, magazynw i pralni. 4. Schemat organizacyjny obka Miejskiego stanowi zacznik nr 1 do Statutu. 5. Organizacj pracy w cigu dnia okrela ramowy rozkad dnia ustalony przez Kierownika w porozumieniu z lekarzem, z uwzgldnieniem wymaga zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwa rodzicw.

Inne informacje o obku Miejskim 5. 1. obek Miejski przyjmuje dzieci, ktre mieszkaj na terenie gminy Pszczyna. 2. Dziaalno obka Miejskiego szczegowo reguluj przepisy wewntrzne.

Kierownik obka Miejskiego 6. 1. Kierownika obka Miejskiego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Pszczyny oraz dokonuje wobec niego czynnoci z zakresu prawa pracy. 2. Na stanowisku Kierownika obka Miejskiego powinna by zatrudniona osoba posiadajca kwalifikacje wymagane od pracownikw w publicznych zakadach opieki zdrowotnej. 3. Kierownik kieruje caoksztatem dziaalnoci obka Miejskiego, podejmuje decyzje dotyczce jego

funkcjonowania samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialno. 4. Kierownik obka Miejskiego reprezentuje obek na zewntrz w granicach penomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Pszczyny.

Gospodarka Finansowa

Id: MTCQQ-AYYAZ-CNUWN-MXUZJ-BZMBX. Podpisany

Strona 2

7. 1. obek Miejski jest publicznym zakadem opieki zdrowotnej utworzonym przez Gmin Pszczyna. Utrzymywany jest ze rodkw publicznych tj. z budetu Gminy oraz ze rodkw pochodzcych z opat rodzicw. obek Miejski prowadzony jest w formie jednostki budetowej. Prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z pn. zm.), w ustawie z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z pn. zm.) z zastrzeeniem art. 50 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pn. zm.). 2. obek Miejski dziaa w oparciu o roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika obka na podstawie przydzielonych rodkw finansowych z budetu Gminy i dochodw wasnych.

Postanowienia kocowe 8. 1. Organizacj obka Miejskiego przedstawia schemat organizacyjny, stanowicy zacznik nr 1 do statutu. 2. obek Miejski prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odrbnymi przepisami. 3. Zmiany w Statucie obka Miejskiego mog by wprowadzone t sam procedur co jego uchwalenie.

PRZEWODNICZCA RADY Edyta Gombek

Id: MTCQQ-AYYAZ-CNUWN-MXUZJ-BZMBX. Podpisany

Strona 3

Zacznik nr 1 do Statutu obka Zalacznik2.doc Schemat organizacyjny obka

Id: MTCQQ-AYYAZ-CNUWN-MXUZJ-BZMBX. Podpisany

Strona 1