You are on page 1of 3

UCHWAA NR LI/559/10 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie szczegowego sposobu konsultowania z rad dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co nastpuje: 1. Okrela si szczegowy sposb konsultowania z rad poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji w brzmieniu ustalonym w zaczniku do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Pszczyny. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

PRZEWODNICZCA RADY Edyta Gombek

Id: VHDIL-IZAEX-SPNWE-MLKQV-VNDMK. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. Szczegowy sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji.

1. 1. Konsultacje przeprowadza si w celu poznania opinii rady dziaalnoci poytku publicznego lub organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami, dotyczcej projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadza si z organizacjami, ktrych terytorialny zakres dziaania obejmuje obszar gminy Pszczyny. 2. Kady z podmiotw wskazanych w ust. 1 ma prawo wyraenia opinii w sposb okrelony w uchwale oraz przesanie jej na wskazany w ogoszeniu o konsultacji adres i we wskazanej formie. 3. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Pszczyny w formie zarzdzenia. 4. W zarzdzeniu o konsultacjach okrela si: 1) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnicia, 2) czas rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, przy czym okres trwania konsultacji nie moe by krtszy ni 10 dni, 3) form konsultacji, 4) komrk/jednostk organizacyjn odpowiedzialn za przeprowadzenie konsultacji. 5. Informacj o konsultacjach Burmistrz opublikuje co najmniej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzdu Miejskiego, w terminie nie krtszym ni 3 dni przed terminem ich rozpoczcia. 2. 1. Konsultacje mog polega na: 1) wyraeniu opinii lub uwag w sprawie bdcej przedmiotem konsultacji, 2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, 3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiza. 2. Konsultacje mog mie form ankiet, w tym elektronicznych, bezporednich spotka

z przedstawicielami organizacji, skadania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji drog pocztow, elektroniczn lub bezporednio w Urzdzie Miejskim w Biurze Obsugi Klienta. 3. 1. Z przebiegu konsultacji sporzdza si protok zawierajcy informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. W przypadku spotkania z przedstawicielami organizacji zacznikiem do protokou jest lista obecnoci uczestnikw spotkania. 2. Wyniki konsultacji podaje si do publicznej wiadomoci w terminie 30 dni od dnia ich zakoczenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzdu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a take wywieszenie na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego. Id: VHDIL-IZAEX-SPNWE-MLKQV-VNDMK. Podpisany Strona 1

3. Wyniki konsultacji Burmistrz Pszczyny przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektw aktw, o ktrych mowa w 1.

PRZEWODNICZCA RADY Edyta Gombek

Id: VHDIL-IZAEX-SPNWE-MLKQV-VNDMK. Podpisany

Strona 2