You are on page 1of 3

POROZUMIENIE NR SPI.0719/4-5-1/10/AP z dnia 30 sierpnia 2010 r.

zawarte w Czstochowie pomidzy: Gmin Miastem Czstochowa , reprezentowan przez: penicego funkcj Prezydenta Miasta Czstochowy Piotra Kurpiosa , zwan dalej Miastem a Gmin Konopiska, reprezentowan przez: Wjta Gminy Konopiska - Jerzego Soch , zwan dalej Gmin, w przedmiocie umoliwienia korzystania oraz ustalenia odpatnoci za usugi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepenosprawnemu i Jego Rodzinie w Czstochowie przy ul. Jasnogrskiej 36. Strony zawieraj niniejsze Porozumienie w wykonaniu przepisw art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (jt. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz 1362 z pn. zm.) oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), zgodnie z uchwa Nr 544/XXXIX/2004 Rady Miasta Czstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. oraz uchwa Nr 269/XXVII/2009 Rady Gminy Konopiska z dnia 24 czerwca 2009 r. 1. Strony Porozumienia zgodnie owiadczaj, e: 1) Pan T.K. PESEL 64030902352 zam. Gmina Konopiska, zwrci si z prob o pomoc w formie rehabilitacji w Centrum Pomocy Dziecku Niepenosprawnemu i Jego Rodzinie Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Czstochowie przy ul. Jasnogrskiej 36, zwanym dalej Orodkiem, dla swojego niepenosprawnego dziecka K.K. PESEL 96070801304, 2) dokumentacja medyczna potwierdza zasadno i potrzeb rehabilitacji dziecka w Orodku, 3) kierownik Orodka wyrazi zgod i okreli liczb godzin rehabilitacji w wymiarze dwch godzin tygodniowo w okresie od 26 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., 4) pobyt w Orodku w nastpnych okresach bdzie wynika z kolejnych decyzji wydawanych przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Konopiskach, a liczba godzin rehabilitacji bdzie okrelona przez Kierownika Orodka. 2. Gmina zobowizuje si do pokrywania kosztw usug rehabilitacyjnych wiadczonych przez Orodek, w wysokoci okrelonej Zarzdzeniem Nr 54/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. Dyrektora Miejskiego Orodka Pomoc Spoecznej w Czstochowie, a Miasto do niezwocznego informowania o kadym zdarzeniu majcym wpyw na wysoko tych wydatkw, w szczeglnoci o opuszczeniu przez dziecko Orodka przed terminem wyganicia Porozumienia. 3. 1. Wysoko odpatnoci za jedn godzin specjalistycznej usugi rehabilitacyjnej w Orodku, wynosi w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia - 28,50 z (sownie: dwadziecia osiem zotych 50/100). 2. O zmianie wysokoci odpatnoci za jedn godzin specjalistycznej usugi rehabilitacyjnej w Orodku, ustalonej Zarzdzeniem Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Czstochowie, Miasto zobowizane jest pisemnie poinformowa Gmin w terminie 7 dni od daty jego ogoszenia. 3. Rozliczenie ewentualnej nadpaty lub niedopaty powstaej w wyniku zmiany odpatnoci nastpowa bdzie w terminie jednego miesica od wejcia w ycie Zarzdzenia Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Czstochowie. W tym przypadku stronom umowy nie przysuguj odsetki ustawowe.

Id: GLTUF-HGKHB-NYAXE-HUSOG-NCDPU. Podpisany

Strona 1

4. 1. Strony ustalaj, i ponoszenie wydatkw objtych Porozumieniem nastpowa bdzie w drodze miesicznych patnoci dokonywanych na rzecz Miasta, w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Czstochowie dla Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Konopiskach na rachunek bankowy Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Czstochowie ING Bank lski S.A. Katowice o/Czstochowa Nr 78 1050 1142 1000 0022 7232 0124 . 2. Za dat przekazania nalenoci uwaa si dat przyjcia przez bank polecenia przelewu rodkw. 5. Niedotrzymanie terminw zapaty nalenoci, o ktrych mowa w 4 Porozumienia, uprawnia Miasto do naliczania i dania od Gminy zapaty odsetek ustawowych. 6. W przypadku nieregulowania przez Gmin zobowiza wynikajcych z Porozumienia przez okres dwch miesicy, Miasto po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapaty, dochodzi bdzie zapaty dugu na drodze sdowej. 7. Porozumienie obowizuje nie duej ni do ukoczenia przez dziecko K.K. PESEL 96070801304,18 roku ycia. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie maj przepisy ustawy o pomocy spoecznej i aktw wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodeksu cywilnego. 9. Spory zwizane z realizacj Porozumienia rozstrzygane bd przez sd powszechny waciwy dla Miasta. 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj formy pisemnej, pod rygorem ich niewanoci. 11. Porozumienie sporzdzono w piciu jednobrzmicych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Miasta. 12. Porozumienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Podpisy stron: MIASTO GMINA

Id: GLTUF-HGKHB-NYAXE-HUSOG-NCDPU. Podpisany

Strona 2

penicy funkcj Prezydenta Miasta Czstochowy Piotr Kurpios

Wjt Gminy Konopiska mgr in. Jerzy Socha

Id: GLTUF-HGKHB-NYAXE-HUSOG-NCDPU. Podpisany

Strona 3