You are on page 1of 51

SPRAWOZDANIE

WJTA GMINY ARNOWIEC


z dnia 17 marca 2010 r.
z wykonania budetu Gminy arnowiec za 2009 r.
Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych
aktw prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)
1. Przyjmuje si sprawozdanie z wykonania budetu Gminy arnowiec za 2009 r.
2. Sprawozdanie, o ktrym mowa w 1 stanowi zacznik Nr 1.

Wjt Gminy
mgr
in. Eugeniusz Kapuniak

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Sprawozdania
Wjta Gminy arnowiec
z dnia 17 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy arnowiec za 2009 r.
Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy arnowiec za 2009 r. Plan budetu na 2009 rok wedug uchway
Rady Gminy wynosi : Dochody 14.515.941,00 z, Wydatki 16.665.419,00 z, Przeprowadzone w toku zmiany
spowodoway jego zmniejszenie do kwoty : Dochody 11.428.923,11 z, Wydatki 14.997.992,11 z, Na kwot
zmniejszenia wynoszc : w dochodach 3.087.017,89 z, w wydatkach 1.667.426,89 z, Wpyny decyzje
zwikszajce dochody i wydatki - ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach 497.499,38 z, z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego 237.448,73 z, - z Krajowego Biura Wyborczego
w Czstochowie 13.976,00 z, - z Regionalnego Orodka Pomocy Spoecznej 10.000,00 z, - z Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska 4.000,00 z, - z Ministerstwa Sportu i Turystyki 200.000,00 z, - z Ministerstwa
Finansw zwikszajce subwencje ogln w tym: cz owiatow 6.185,00 z, zmniejszajce dochody
i wydatki - ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach 124.761,00 z, - z Ministerstwa Finansw
o podatek dochodowy od osb fizycznych 29,00 z, Zwikszono plan dochodw wasnych o kwot 37.440,00 z,
z tytuu odsetek od lokowania rodkw na lokatach w banku Zwikszono dochody o kwot 8.402,00 z, z tytuu
utraconych dochodw w podatku od nieruchomoci od osb prawnych Zmniejszono plan dochodw i wydatkw
o dochody majtkowe na wydatki strukturalne 3.977.179,00 z, Zwikszono plan przychodw i wydatkw o rozdysponowan nadwyk budetow za 2008 r. w wysokoci 1.419.591,00 z, Zwikszone dotacje
w kwocie : 962.924,11 z, Przeznaczono na wydatki w dziaach : 010 - Rolnictwo i owiectwo 437.551,38 z, na
- zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotw poniesionych przez gminy 402.551,38 z,
- dofinansowanie z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego z programu Odnowy Wsi
Wojewdztwa lskiego zadania inwestycyjnego Budowa boiska do siatkwki plaowej 15.000,00 z, dofinansowanie z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego z programu Odnowy Wsi Wojewdztwa
lskiego przebudowy XIX wiecznej studni kopanej w miejscowoci Chlina 20.000,00 z, 600 Transport
i czno 119.000,00 z, na - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych zadania inwestycyjnego
Przebudowa drogi wewntrznej Chlina Jelcza 119.000,00 z, 750 Administracja publiczna 200,00 z, na
: dofinansowanie do zada zleconych ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach 751 Urzdy
naczelnych organw wadzy pastwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 13.976,00 z, na pokrycie
kosztw wyborw do Parlamentu Europejskiego 801 - Owiata i wychowanie 218.264,00 z, na : sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powoanych do rozpatrzenia wnioskw
nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 264,00 z, - zadanie inwestycyjne Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w arnowcu ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej 200.000,00 z, - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
w zapewnianiu bezpiecznych warunkw nauki ,wychowania i opieki w klasach od I-III w ramach Rzdowego
Programu Radosna Szkoa 18.000,00 851 - Ochrona zdrowia 10.000,00 z, na - realizacj zadania objtego
programem pn. wietlica ,Praca Sta Tworzenie gminnych wietlic i klubw dla dzieci i modziey na
utworzenie wietlicy rodowiskowej w Woli Libertowskiej 10.000,00 z, pomoc finansowa z Regionalnego
Orodka Pomocy Spoecznej w Katowicach 852 - Pomoc spoeczna 116.408,73 z, na : - dodatki dla
pracownikw socjalnych zatrudnionych w penym wymiarze czasu pracy realizujcego pomoc socjaln
w rodowisku 5.540,00 z, - zasiki okresowe 23.482,00 z, - doywianie uczniw w szkoach
podstawowych 3.938,00 z, - dotacja rozwojowa z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego projekt
pn. Nowe umiejtnoci kapitaem na przyszo promocja aktywnej integracji spoecznej i zawodowej
w Gminie arnowiec ,realizowany w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki przez Orodek Pomocy
Spoecznej w arnowcu 83.448,73 z, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43.524,00 z, na : - pokrycie
kosztw edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmujcej stypendia i zasiki szkolne dla
uczniw z rodzin najuboszych 28.714,00 z, - zakup podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego
Programu Pomocy Uczniom Wyprawka Szkolna 14.810,00 z, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska 4.000,00 z, na - dofinansowanie zbierania porzucanych pojazdw wycofanych z eksploatacji
z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska - 4.000,00 z, Zmniejszono dotacje w dziale 801 - Owiata
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 1

i wychowanie 3.734,00 z, na - zorganizowanie praktycznej nauki zawodu w ramach przygotowania


zawodowego modocianych pracownikw 3.734,00 z, 852 Pomoc spoeczna 121.027,00 z, na wiadczenia rodzinne 80.813,00 z, - skadki na ubezpieczenia zdrowotne 3.274,00 z, - zasiki stae
36.940,00 z, Zwikszon subwencj owiatow w kwocie 6.185,00 z, przeznaczono na wydatki w dziale 801
Owiata i wychowanie 6.185,00 z, - szkoa podstawowa w Chlinie na wydatki biece 6.185,00 z,
Zmniejszono wydatki o podatek dochodowy od osb fizycznych w kwocie 29,00 z, w dziale : 750
Administracja publiczna 29,00 z, - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Zmniejszono wydatki
o kwot 3.977.179,00 z, w dziale : 600 Transport i czno 150.000,00 z, - wydatki majtkowe z funduszu
strukturalnych na: -budow drg, parkingw i chodnikw - 150.000,00 z, 630 Turystyka 687.500,00 z, wydatki majtkowe z funduszu strukturalnych na: - odtworzenie szlaku pielgrzymkowo-turystycznego wraz
z izbami tradycji, pomnikami i centrum edukacyjnym 687.500,00 z, 801 Owiata i wychowanie
1.183.637,00 z, - wydatki majtkowe z funduszu strukturalnych na: - modernizacj budynku Szkoy
Podstawowej przy ul. Kocielnej 1.183.637,00 z, 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
1.843.542,00 z, - wydatki majtkowe z funduszy strukturalnych na : - budow oczyszczalni ciekw
i kanalizacji w arnowcu- 1.843.542,00 z, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 112.500,00 z, wydatki majtkowe z funduszy strukturalnych na : - przebudow pomieszcze budynku w anach Wielkich na
Wiejski Dom Kultury- 112.500,00 z, Zwikszony plan przychodw o rozdysponowan nadwyk budetow
za 2008 r. w wysokoci 1.419.591,00 z, Przeznaczono na wydatki w dziale : 600 Transport i czno
21.594,00 z, - dotacja dla powiatu zawierciaskiego na projekt inwestycyjny realizowany z udziaem gmin
powiatu zawierciaskiego pn. Rozwj spoeczestwa informacyjnego w Zagbiu Dbrowskim- Powiat
Zawierciaski 21.594,00 z, 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 100.000,00 z, - na
modernizacj stranic Ochotniczych Stray Poarnych w Woli Libertowskiej i Udorzu 100.000,00 z, 801 Owiata i wychowanie 1.206.997,00 z, na - wykonanie remontu budynku szkoy podstawowej w Chlinie 100.000,00 z, - remont i modernizacj szkoy przy ul. Kocielnej z zagospodarowaniem otoczenia
1.106.997,00 z, 852 - Pomoc spoeczna 35.000,00 z, na: - prace spoeczno uyteczne dla osb bezrobotnych
bez prawa do zasiku korzystajcych ze wiadcze pomocy spoecznej-35.000,00 z, 900 Gospodarka
komunalna i ochrona rodowiska 56.000,00 z, na : - zakup materiaw i wyposaenia 3.000,00 z, - zadania
inwestycyjne Przebudowa XIX wiecznej studni kopanej miejscowoci Chlina 53.000,00 z, Dochody
budetowe na plan 11.428.923,11 z, zostay wykonane na kwot 11.342.348,32 z, tj.99,24% ktre skadaj si
: - dochodw wasnych na plan 3.005.547,00 z, wykonano 2.949.744,95 z,, tj.98,14% - subwencji oglnej na
plan 6.242.163,00 z, wykonano kwot 6.242.163,00 z, tj. 100 % w tym : - cz wyrwnawcza - 2.882.088,00
z, - cz owiatowa - 3.293.580,00 z, - cz rwnowaca - 66.495,00 z, - dotacji celowych na plan
2.181.213,11 z wykonano 2.150.440,37 z tj.98,58 % w tym : - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami na
plan 1.528.731,38 z, wykonano 1.507.146,85 z, tj.98,58 % -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na plan 1.000,00
z, wykonano 1.000,00 z, tj.100% - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada
biecy gmin na plan 195.033,00 z, wykonano 186.051,70 z, tj.95,39 % - dotacja celowa na podstawie
porozumie midzy organami administracji rzdowej na plan 5.000,00 z, wykonano 5.000,00 z, tj.100% dotacje z funduszy celowych na plan323.000,00z,wykonano na kwot323.000,00 z,tj.100 % - dotacja
rozwojowa na plan 83.448,73 z, wykonano 83.241,82 z, tj. 99,75 % -dotacje celowe otrzymane od samorzdu
wojewdztwa realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na plan
35.000,00 z, wykonano 35.000,00 z, tj.100% - wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na plan 10.000,00 z, wykonano 10.000,00 z, tj.100% Wynik finansowy
budetu osignity w 2009 r. jest dodatni i wynosi 813.960,00 z, Struktura poszczeglnych dochodw do
wykonanych dochodw ogem przedstawia si nastpujco - dochody wasne 26,00 % - subwencje 55,04
% - dotacje 18,96 % Nie wykonano zaplanowanych dochodw w kwocie 3.977.179,00 z, na finansowanie
programw i projektw z udziaem rodkw unijnych. Struktura poszczeglnych wydatkw do wykonanych
wydatkw ogem przedstawia si nastpujco : - wydatki biece - 79,50 % - wydatki majtkowe 20,50%
W wydatkach biecych wynagrodzenia i pochodne stanowi 45,90 % ,dotacje -6,08 % wydatki na obsug
dugu 0,10%, pozostae wydatki 47,90%. Niskie wykonanie wydatkw majtkowych do wydatkw ogem
20,50 % wynika, z tego e w 2009 r. nie pozyskano dochodw majtkowych na wydatki strukturalne. Na dzie
31.12, 2009 r. gmina posiadaa nastpujce zobowizania wg. jednostek organizacyjnych Ogem w tym
wymagalne Urzd Gminy w arnowcu 117.356,85 z, Orodek Pomocy Spoecznej 14.044,39 z, 0 Szkoa
Podstawowa w arnowcu 184.070,39 z, 0,10 z, Szkoa Podstawowa w Chlinie 78.660,98 z, 0 Gimnazjum
Publiczne w arnowcu 104.488,99 z, 0 ZEAS 11.260,78 z, 0 Razem 509.882,38 z, 0,10 z, Poyczka z WFO
268.800,00 z, Zakad budetowy 42.261,46 z, 0 Na dzie 31.12, 2009 r. nalenoci wynosiy 744.384,33 z,
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 2

w tym :wymagalne z tytuu niezapaconych podatkw i opat wynosiy 514.202,79 z, Nastpi wzrost zalegoci
wymagalnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegego o kwot 23.882,84 z, w tym podatkowych
o kwot 69.416,20 z,. Z tytuu zalegych podatkw terminowo s wystawiane i wysyane tytuy wykonawcze
do urzdw skarbowych .Jednake to nie poprawia cigalnoci nalenych zalegoci . Wydatki budetowe na
plan 14.997.992,11 z, zostay wykonane na kwot 10.528.388,32 z, tj.70,19 % wydatki biece na plan
9.992.930,11 z, wykonano w kwocie 8.370.250,35 z, tj. 83,76 % wydatki majtkowe na plan 5.005.062,00 z,
wykonano w kwocie 2.158.137,97 z,tj.43,11 % w tym : - Rolnictwo i owiectwo na kwot 83.010,04 z, na : budow boiska do siatkwki plaowej na stadionie sportowym w arnowcu 33.010,04 z, - dotacj na zakupy
inwestycyjne dla Zakadu Wodocigw i Gospodarki Komunalnej w arnowcu na zakup pomp 50.000,00 z, Transport i czno wykonano na kwot 1.196.823,81 z, na : - opracowanie dokumentacji kosztorysowej na
modernizacj drogi Zabrodzie - Dbrowica 14.460,00 z, - przekazano pomoc finansow Starostwu
Powiatowemu w Zawierciu na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768 S
relacji Zabrodzie- arnowiec- Chlina w kwocie 667.020,00 z, - przekazano dotacj dla powiatu na zadanie
inwestycyjne pn. Rozwj Spoeczestwa Informacyjnego w Zagbiu Dbrowskim 21.500,00 z, - przebudow
zatoki parkingowej przy drodze gminnej w Maoszycach -64.407,70 z, -przebudow zatoki parkingowej przy
drodze gminnej w Jeziorowcach -53.536,69 z, - przebudow drogi wewntrznej any rednie Dziadwki
89.388,02 z, - przebudow drogi wewntrznej Chlina Jelcza 286.511,40 z, - Administracja Publiczna
wykonano na kwot 10.370,00 z, na: - opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. Rozwj
elektronicznych usug publicznych w Gminie arnowiec 10.370,00 z, - Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa wykonano na kwot 156.422,96 z, na : - przebudow remizy OSP w Udorzu 118.880,11 z,
- przebudow remizy OSP w Woli Libertowskiej -37.542,85 z, - Owiata i wychowanie wykonano na kwot 679.516,22 z, na : - zadanie inwestycyjne pn. Remont i modernizacja Szkoy Podstawowej przy ul. Kocielnej
wraz zagospodarowaniem otoczenia 190.584,86 z, - zadanie inwestycyjne pn. Budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 471.661,36 z, - zakup schodoazu i ksero dla
Szkoy Podstawowej w arnowcu 17.270,00 z, - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska wykonano na
kwot 11.995,48 z, na : - opracowanie studium wykonalnoci i wniosku aplikacyjnego sieci kanalizacyjnej
wraz z oczyszczalni ciekw w arnowcu 3.660,00 z, - przygotowanie operatu wodno-prawnego dla
oczyszczalni ciekw w arnowcu -3.560 z, - zakup przydomowej oczyszczalni ciekw 4.775,48 z, Kultura fizyczna i sport wykonano na kwot 19.999,46 z, na : - opracowanie dokumentacji na zadanie
inwestycyjne pn. Budowa zaplecza sportowego na Stadionie Sportowym w arnowcu 19.999,46 z,
Osignito dochody na plan 11.428.923,11 z, wykonano na kwot 11.342.348,32 z, tj.99,24% w tym
w dziaach : 010 Rolnictwo i owiectwo na plan 457.551,38 z, wykonano na kwot 451.645,81 z, tj.98,70%
dochody pochodz : z dochodw wasnych : w tym : - wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych
zakadu budetowego 14.094,43 z, z dotacji : w tym : - dotacji zwizanej z wykonywaniem zada z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami ze
lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach- na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego
zwrotw poniesionych przez gminy 402.551,38 z, - dotacji celowej na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego z Urzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa lskiego z programu Odnowy Wsi Wojewdztwa lskiego na przebudow XIX wiecznej
studni kopanej w miejscowoci Chlina 20.000,00 z, - dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego z Urzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa lskiego z Programu Odnowy Wsi Wojewdztwa lskiego na budow boiska do siatkwki
plaowej na stadionie sportowym w arnowcu 15.000,00 z, 600 Transport i czno na plan 119.000,00 z,
wykonano na kwot 119.000,00 z, tj.100% z dotacji w tym: - dotacja otrzymana z funduszy celowych z Urzdu
Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego z Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na przebudow drogi
dojazdowej do gruntw rolnych Chlina Jelcza 119.000,00 z, 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan
86.786,00 z, wykonano na kwot 78.328,07 z, tj.90,25 % dochody pochodz : z dochodw wasnych
uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym w tym : - z opaty z tytuu wieczystego uytkowania 60,00 z, - z czynszu najmu budynkw komunalnych i gruntw rolnych 72.662,06 z, zalegoci wynosz
2.842,24 z, - z odsetek od nieterminowych wpat czynszu od budynkw komunalnych 224,87 z - ze
sprzeday dziaki w anach rednich 5.381,14 z, 710- Dziaalno usugowa na plan 5.000,00 z, wykonano
na kwot 5.000,00 z tj.100% dochody pochodz z dotacji w tym: dotacji celowej na podstawie porozumie
midzy organami administracji rzdowej na remonty, konserwacj i biece utrzymanie cmentarzy i mogi
wojennych w kwocie 5.000,00 z, 750 Administracja publiczna na plan 51.202,00 z, wykonano na kwot
53.213,81 z, tj.103,92% dochody pochodz : z dochodw wasnych w tym : - z opaty staej za wpis do
ewidencji dziaalnoci gospodarczej 500,00 z, - 5% od wpaconych kwot do lskiego Urzdu
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 3

Wojewdzkiego za wydane dowody osobiste 291,35 z, - z wpyww z rnych dochodw 13.477,54 z,


z dotacji w tym : - dotacji zwizanej z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego
w Katowicach 38.944,92 z, 751 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa na plan 14.783,00 z, wykonano na kwot 14.783,00 z, tj. 100% dochody pochodz :
z dotacji w tym : - dotacji zwizanej z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami z Krajowego Biura Wyborczego
w Czstochowie - na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw 807,00 z, i na wybory do
Parlamentu Europejskiego 13.976,00 z, 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa na plan
1.000,00 z, wykonano na kwot 1.000,00 z, tj. 100 % dochody pochodz z dotacji w tym: - dotacji celowej
otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na zadania zwizane z obron cywiln 1.000,00 z, 756
Dochody od osb prawnych ,od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem na plan 2.606.261,00 z, wykonano na kwot 2.510.185,20 z, tj.96,31%
dochody pochodz : z dochodw wasnych w tym : - wpywy z podatku od dziaalnoci gospodarczej osb
fizycznych na plan 3.395,00 z, wykonano 427,00 z, tj. 12,57 % - podatek od dziaalnoci gospodarczej osb
fizycznych opacany w formie karty podatkowej na plan 3.395,00 z, wykonano na kwot 427,00 z, t j . 12,57
% zalegoci wynosz 281,00 z, - wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych ,podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan
416.129,00 z, wykonano 374.380,24 z, tj. 89,96% w tym : - podatek od nieruchomoci na plan 318.749,00 z,
wykonano 278.939,84 z, tj. 87,51 % zalegoci wynosz 329.452,55 z, w tym : - Alko-Vin Spka z.o.o.
arnowiec - 297.544,20 z, zalego objta hipotek 261.060,20 z, na pozosta zalego w kwocie
36.484,00 z, wystawiono decyzj okrelajc wysoko zobowizania i wszczto postpowanie podatkowe Agencja Inicjatyw Lokalnych arnowiec 2.056,00 z, uregulowano w miesicu styczniu 2010 r. Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowe Sosnowiec 24.992,00 z, wszczto postpowanie podatkowe Spdzielnia Kek Rolniczych arnowiec 2.039,35 z, uregulowano w miesicu styczniu 2010 r. - Wsplnota
Leno Gruntowe w arnowcu 563,00 z, wszczto postpowanie podatkowe - Wsplnota Leno Gruntowa
w anach Maych 360,00 z, wszczto postpowanie podatkowe - Wsplnota Leno-Gruntowa Zabrodzie 1.898,00 z, wszczto postpowanie podatkowe - podatek rolny na plan 10.473,00 z, wykonano 9.228,00 z,
tj.88,11 % zalegoci wynosz 193,00 z, wszczto postpowanie podatkowe - podatek leny na plan 70.569,00
z, wykonano 70.401,00 z, tj.99,76 %, zalegoci wynosz 1,00 z, ktre uregulowano w miesicu styczniu
2010 r. - podatek od rodkw transportowych na plan 2.736,00 z, wykonano 4.452,00 z, tj.162,71% zalegoci
wynosz 670,00 z, wszczto postpowanie podatkowe - odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw
i opat na plan 5.200,00 z, wykonano 2.957,40 z, tj.56,87 % - rekompensata z PFRON z tytuu utraconych
dochodw w podatku od nieruchomoci na plan 8.402,00 z, wykonano 8.402,00 z, tj.100% - wpywy
z podatku rolnego ,podatku lenego ,podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych
oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych na plan 1.220.587,00 z, wykonano 1.244.300,80 z, tj.
101,94 % w tym : - podatek od nieruchomoci na plan 217.479,00 z, wykonano 241.355,92 z, tj.110,97 %
zalegoci wynosz 20.385,08 z, - podatek rolny na plan 744.363,00 z, wykonano 745.737,82 z, tj.100,18 %
zalegoci wynosz 51.552,45 z, - podatek leny na plan 10.552,00 z, wykonano 10.254,54 z, tj.97,18%
zalegoci wynosz 614,49 z, - podatek od rodkw transportowych na plan 159.152,00 z, wykonano
154.719,93 z, tj.97,21% zalegoci wynosz 71.250,68 z, - podatek od spadkw i darowizn na plan 14.737,00
z, wykonano 27.448,00 z, tj. 186,25 % -wpywy z opaty targowej na plan 9.200,00 z, wykonano 8.932,00 z,
tj. 97,08 % - podatek od czynnoci cywilnoprawnych na plan 51.604,00 z, wykonano 39.474,60 z, tj.76,49 % odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat na plan 13.500,00 z, wykonano 16.377,99 z,
tj.121,31 % W celu odzyskania zalegoci wysano upomnienia i wystawiono tytuy wykonawcze do Urzdu
Skarbowego w Zawierciu . - wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego
na podstawie ustaw na plan 73.200,00 z, wykonano 75.037,60 z, tj.102,51 % w tym : - wpywy z opaty
skarbowej na plan 16.500,00 z, wykonano 18.012,00 z, tj.109,16% - wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda
alkoholu na plan 56.700,00 z, wykonano 57.025,60 z, tj.100,57 % - udziay gmin w podatkach stanowicych
dochd budetu pastwa na plan 892.950,00 z, wykonano 816.039,56 z, tj.91,38 % w tym : - podatek
dochodowy od osb fizycznych na plan 888.750,00 z, wykonano 807.872,00 z, tj .90,89 % - podatek
dochodowy od osb prawnych na plan 4.200,00 z. wykonano 8.167,56 z, tj.194,46 % 758 Rne rozliczenia
na plan 6.374.603,00 z, wykonano na kwot 6.477.268,47 z, tj.101,61 % dochody pochodz : z dochodw
wasnych w tym : - z odsetek od lokat na plan 132.440,00 z, wykonano 235.105,47 z, tj.177,51% z subwencji
w tym : - subwencji owiatowej 3.293.580,00 z, - subwencji wyrwnawczej 2.882.088,00 z, - subwencja
rwnowaca 66.495,00 z, 801 Owiata i wychowanie na plan 366.764,00 z, wykonano na kwot
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 4

311.617,56 z, tj.84,96% dochody pochodz : z dochodw wasnych : w tym : - z wpyww z rnych


dochodw 1.270,06 z, - z opat za wyywienie w stowce szkolnej 92.227,50 z, z dotacji w tym: - dotacji
celowej na realizacj wasnych zada biecych gminy otrzymanej z Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach na
sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powoanych do rozpatrzenia wnioskw
nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 120,00 z, - dotacji z funduszu celowego otrzymanej
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w arnowcu 200.000,00 z, - dotacji celowej na realizacj wasnych zada
biecych gmin otrzymanej z Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach na sfinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w zapewnianiu bezpiecznych warunkw nauki ,wychowania i opieki
w klasach od I-III w ramach Rzdowego Programu Radosna Szkoa 18.000,00 z, 851 - Ochrona zdrowia na
plan 10.000,00 z, wykonano na kwot 10.000,00 z, tj.100% dochody pochodz z dotacji - na pomoc finansow
uzyskan z Regionalnego Orodka Pomocy Spoecznej w Katowicach na realizacj zadania objtego
programem pn. wietlica ,Praca Sta Tworzenie gminnych wietlic i klubw dla dzieci i modziey na
utworzenie wietlicy rodowiskowej w Woli Libertowskiej 10.000,00 z, 852 - Pomoc spoeczna na plan
1.288.448,73 z, wykonano na kwot 1.270.974,56 z, tj.98,64 % dochody pochodz : z dochodw wasnych wpywy z rnych dochodw 4.265,33 z, z dotacji w tym : - dotacji zwizanej z wykonywaniem zada
z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami
ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach na wiadczenia rodzinne ,zaliczk alimentacyjn oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego -1.018.363,36 z, Zalegoci
z tytuu wiadcze alimentacyjnych wynosz- 36.575,74 z, - dotacji zwizanej z wykonywaniem zada
z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami
ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach na skadki na ubezpieczenia zdrowotne 2.332,19 z, dotacji celowej na realizacj wasnych zada biecych ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach na
skadki na ubezpieczenia zdrowotne 1.800,00 z, - dotacji zwizanej z wykonywaniem zada z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami ze
lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach na zasiki stae 30.172,00 z, - dotacji celowej na realizacj
wasnych zada biecych ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach na zasiki okresowe 32.762,85
z, - dotacji celowej na realizacj wasnych zada biecych gmin ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego
w Katowicach na utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej 82.437,01 z, - dotacji celowej na realizacj
wasnych zada biecych gmin ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach na realizacj programu
Pomoc Pastwa w zakresie doywiania 15.600,00 z, - dotacji rozwojowej z Urzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa lskiego projekt pn. Nowe umiejtnoci kapitaem na przyszo promocja aktywnej integracji
spoecznej i zawodowej w Gminie arnowiec ,realizowany w ramach programu operacyjnego Kapita Ludzki
przez Orodek Pomocy Spoecznej w arnowcu 83.241,82 z, 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza na plan
43.524,00 z, wykonano na kwot 35.331,84 z, tj.81,17% dochody pochodz : z dotacji w tym : - dotacji
celowej na realizacj wasnych zada biecych gmin ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach na
pokrycie kosztw edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmujcej stypendia i zasiki
szkolne dla uczniw z rodzin najuboszych 28.714,00 z, - dotacji celowej na realizacj wasnych zada
biecych gmin ze lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach na zakup podrcznikw dla uczniw
w ramach Rzdowego Programu Pomocy UczniomWyprawka Szkolna 6.617,84 z, 900 - Gospodarka
komunalna i ochrona rodowiska na plan 4.000,00 z, wykonano na kwot 4.000,00 z, tj.100% dochody
pochodz z dotacji w tym : - dotacji z funduszy celowych otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej na zbieranie porzuconych pojazdw wycofanych z eksploatacji 4.000,00 z,
Wykonanie wydatkw budetowych w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco : Dzia 010
Rolnictwo i owiectwo na plan 995.551,38 z, wykonano na kwot 622.912,49 z, tj.62,56 % Rozdzia 01010Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi na plan 425.000,00 z, wykonano 115.000,00 z, tj.27,05 % w tym
- przekazano dotacj dla Zakadu Wodocigw i Gospodarki Komunalnej w kwocie 65.000,00 z, wydatki
majtkowe 50.000,00 z, - przekazano dotacj celow na zakupy inwestycyjne dla Zakadu Wodocigw
i Gospodarki Komunalnej na zakup pomp 50.000,00 z, Rozdzia 01030- Izby Rolnicze na plan 26.000,00 z,
wykonano 17.962,62 z, tj.69,08% w tym - wpata na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% od uzyskanych
wpyww z podatku rolnego 17.962,62 z, Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno na plan 544.551,38 z,
wykonano 489.949,87 z, tj.89,97% w tym: - dokarmianie zwierzyny dziko-yjcej 2.514,79 z, - remont
studni kopanej w miejscowoci Chlina 51.873,66 z, zadania zlecone : w tym : - wynagrodzenie bezosobowe
i ich pochodne za wykonanie prac zwizanych z wypat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napdowego 7.144,26 z, zakup materiaw biurowych, tuszu i papieru do drukarki, 748,90 z, - zwrot czci
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystanego do produkcji rolnej 394.658,22
z, wydatki majtkowe 33.010,04 z, na : - budow boiska do siatkwki plaowej -33.010,04 z, Dzia 600 Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 5

Transport i czno na plan 2.368.822,00 z, wykonano na kwot 1.444.014,33 z, tj.60,95% Rozdzia - 60014Drogi publiczne powiatowe na plan 1.014.640,00 z, wykonano 681.480,00 z, tj.67,16 % w tym wydatki
majtkowe 681.480,00 z, w tym: - opracowanie dokumentacji kosztorysowej na modernizacj drogi
Zabrodzie - Dbrowica 14.460,00 z, pomoc rzeczowa w formie dokumentacji technicznej dla Starostwa
Powiatowego w Zawierciu - przekazano pomoc finansow Starostwu Powiatowemu w Zawierciu na realizacj
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768 S relacji Zabrodzie- arnowiec- Chlina
w kwocie 667.020,00 z, Rozdzia -60016-Drogi publiczne gminne na plan 703.588,00 z, wykonano
365.134,91 z, tj.51,89 % w tym na : - zakup rur ocynkowanych ,rub, podkadek do wykonania barierek przy
drogach gminnych , przepustw betonowych 8.294,90 z, - remont drogi gminnej w Chlinie- Jewka
35.677,56 z, - remont czstkowy drg gminnych 57.209,46 z, - utrzymanie drg gminnych w okresie
zimowym 29.596,20 z, - wynajcie sprztu do biecego utrzymania drg gminnych w okresie letnim
116.412,40 z, wydatki majtkowe 117.944,39 z, - przebudowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej
w Maoszycach -64.407,70 z, -przebudowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej w Jeziorowcach 53.536,69 z, Rozdzia - 60017 - Drogi wewntrzne na plan 609.000,00 z, wykonano 375.899,42 z, tj.61,72%
w tym : wydatki majtkowe 375.899,42 z, - przebudowa drogi wewntrznej any rednie Dziadwki
89.388,02 z, - przebudowa drogi wewntrznej Chlina Jelcza 286.511,40 z, Rozdzia - 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna na plan 41.594,00z,wykonano 21.500,00 z, tj. 51,69% w tym : wydatki
majtkowe 21.500,00 z, - przekazano dotacja celow dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie
porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na projekt pn. Rozwj spoeczestwa
informacyjnego w Zagbiu Dbrowskim Powiat Zawierciaski realizowany z udziaem 10 gmin powiatu
zawierciaskiego 21.500,00 z, Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 185.000,00 z, wykonano na
kwot 39.913,44 z, tj.21,57% Rozdzia 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomociami na plan 185.000,00
z, wykonano 39.913,44 z, tj.21,57 % w tym na: - zakup materiaw budowlanych -4.077,09 z, - zakup energii
elektrycznej 5.000,02 z, - czyszczenie kominw, ogoszenie w prasie ,wycen dziaek 2.369,76 z, ubezpieczenie budynkw 1.875,77 z, - koszty postpowania sdowego w celu uregulowania praw wasnoci
26.590,80 z, Dzia - 710- Dziaalno usugowa na plan 69.000,00 z. wykonano na kwot 29.187,30 z, tj.42,30
% Rozdzia 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 39.000,00 z, wykonano 15.713,60 z,
tj.40,29% w tym na : - projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej i zmianie uytkownika
15.713,60 z, Rozdzia -71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na plan 10.000,00 z, wykonano 5.300,00
z,tj.53,00 % w tym na : - pomoc finansow przekazan Starostwu Powiatowemu w Zawierciu na prace
geodezyjne zwizane z tworzeniem operatu ewidencji gruntw i budynkw ,w tym tworzenie bazy ewidencyjnej
budynkw i lokali oraz aktualizacje uytkw gruntowych i terenw zabudowanych pooonych w gminie
arnowiec 5.300,00 z, Rozdzia -71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 13.000,00 z,
wykonano 1.414,40 z, tj.10,88 % w tym na : - wykonanie map geodezyjnych i wypisw z rejestru gruntw
1.414,40 z, Rozdzia -71035 Cmentarze- na plan 7.000,00 z, wykonano 6.759,30 tj.96,56 % w tym na : renowacj zbiorowych grobw wojennych w miejscowoci Chlina i any Wielkie 5.000,00 z, - zakup zniczy
i kwiatw na groby 1.759,30 z, Dzia 750-Administracja publiczna na plan 1.540.330,00 z, wykonano na
kwot 1.244.446,44 z, tj.80,79 % Rozdzia- 75011 - Urzdy Wojewdzkie na plan 39.642,00 z, wykonano
38.944,92 z, tj.98,24% z zada zleconych : w tym na : - wynagrodzenia pracownikw spraw obywatelskich,
prowadzcego ewidencj dziaalnoci gospodarczej i zarzdzania kryzysowego 25.682,00 z, - dodatkowe
wynagrodzenie roczne 3.650,75 z, - pochodne od wynagrodze 5.263,25 z, - opraw ksig urzdu stanu
cywilnego - 1.900,00 z, - zakup materiaw do akcji kurierskiej 526,00 z, - podre subowe krajowe w celu
odbioru dowodw osobistych z Komendy Powiatowej Policji 1.002,92 z, - odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych 920 z, Rozdzia - 75022 - Rady gmin na plan 65.360,00 z, wykonano 60.040,40 z,
tj.91,86% w tym na : - diety dla radnych, czonkw komisji , przewodniczcego i wiceprzewodniczcego rady
57.770,00 z, - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 547,60 z, - delegacje
przewodniczcego Rady Gminy 372,80 z, - szkolenie przewodniczcego Rady Gminy 1.350,00 z, Rozdzia
-75023 - Urzdy Gmin na plan 1.407.728,00 z, wykonano 1.122.997,03 z, tj. 79,77% w tym na : wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, czciowe wynagrodzenie pracownikw robt
publicznych i pochodne od wynagrodze 860.334,69 z, - wydatki rzeczowe dla pracownikw 2.099,82 z, wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 2.013,13 z, - wynagrodzenia
bezosobowe z tytuu umw zlecenia 16.100,00 z, - zakup materiaw biurowych, czasopism, rodkw do
utrzymania czystoci, artykuw gospodarczych, i fundusz reprezentacyjny 73.974,25 z, - zakup energii
elektrycznej 12.998,98 z, - zakup usug zdrowotnych 1.800,00 z, - usugi pocztowe, wywz nieczystoci
,obsug prawn, opiek autorsk nad oprogramowaniem- 49.848,22 z, - abonament za dostp do sieci internet4.486,00 z, - usugi telekomunikacyjne telefonii komrkowej 4.626,64z, - usugi telekomunikacyjne telefonii
stacjonarnej 13.243,38 z, - podre subowe krajowe, zagraniczne pracownikw 18.188,87 z, Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 6

ubezpieczenie budynku i sprztu biurowego 11.358,13 z, - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych 17.813,00 z, - podatek od rodkw transportowych 3.463,00 z, - koszty postpowania sdowego
8,05 z, - szkolenia pracownikw- 5.793,00 z, - zakup materiaw papierniczych 4.263,27 z, - zakup
oprogramowania i akcesoriw komputerowych 10.214,60 z, - wydatki majtkowe - opracowanie wniosku
aplikacyjnego na zadanie inwestycyjne pn. Rozwj elektronicznych usug publicznych w Gminie arnowiec
10.370,00 z, Rozdzia - 75075 - Promocja jednostek samorzdu terytorialnego na plan 2.600,00 z, wykonano
2.440,00 z, tj. 93,84 % w tym na - promocj Gminy arnowiec w postaci sponsorowania prognozy pogody
2.440,00 z, Rozdzia -75095- Pozostaa dziaalno na plan 25.000,00 z, wykonano 20.024,09 z, tj. 80,09%
w tym na : - nagrody o charakterze szczeglnym niezliczone do wynagrodze 4.100,55 z, - skadki
czonkowskie na Zwizek Gmin Jurajskich, Zagbiowsk Izb Gospodarcz, lski zwizek Gmin i Powiatw
,Stowarzyszenie Gmin Maopolski 12.773,54 z, - zakup drobnych upominkw dla jubilatw obchodzcych 50
lecie poycia maeskiego 3.150,00 z, Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej
,kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa na plan 14.783,00 z, wykonano na kwot 14.783,00 z, tj. 100%
Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej kontroli i ochrony prawa na plan 807,00 z,
wykonano 807,00 z, tj. 100 % z zada zleconych wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie i aktualizacj
staego rejestru wyborcw 807,00 z, Rozdzia 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan
13.976,00 z, wykonano 13.976,00 z, tj.100% z zada zleconych - diety czonkw komisji 6.930,00 z, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodze -3.436,30 z, - zakup materiaw, papieru i tuszw do
drukarek, podre subowe 3.609,70 z, Dzia 754- Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa na
plan 442.085,00 z, wykonano na kwot 323.227,12 z, tj.73,11 % Rozdzia - 75404- Komendy wojewdzkie
Policji na plan 2.800,00 z, wykonano 2.800,00 z,tj.100 % w tym - wpaty jednostek na fundusz celowy dla
Komendy Wojewdzkiej Policji w Katowicach na rekompensat za czas suby przekraczajcy ustawow
norm policjantw Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz podlegych komisariatw ,ktrzy realizuj
zadania z zakresu suby prewencyjnej, w celu poprawy bezpieczestwa na terenie gminy arnowiec 2.800,00
z, Rozdzia -75412- Ochotnicze strae poarne na plan 438.285,00 z, wykonano 319.427,12 z, tj. 72,88%
w tym na : - ekwiwalent dla straakw Ochotniczych Stray Poarnych 17.328,00 z, - wynagrodzenia
konserwatorw samochodw straackich, gminnego komendanta OSP -26.830,00 z, - olej napdowy, benzyn,
radiotelefon, ubrania dla straakw ,czci do samochodw i motopomp, 89.894,15 z, - zakup energii
elektrycznej w stranicach OSP 10.783,51 z, - zakup usug zdrowotnych 1.208,00 z, - przegldy techniczne
samochodw straackich, napraw samochodw straackich- 11.418,50 z, - ubezpieczenie straakw od
nastpstw nieszczliwych wypadkw , samochodw poarniczych 4.692,00 z, - szkolenie komendanta OSP
850,00 z, wydatki majtkowe 156.422,96 z, na : - przebudow remizy OSP w Udorzu 118.880,11 z, przebudow remizy OSP w Woli Libertowskiej -37.542,85 z, Rozdzia - 75414 - Obrona cywilna na plan
1.000,00 z, wykonano 1.000,00 z, tj.100% w tym z zada biecych realizowanych na podstawie porozumie
na napraw systemu alarmowego w stranicach w miejscowoci w Wola Libertowska i any rednie- 1.000,00
z, Dzia - 756 - Dochody od osb prawnych ,od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem na plan 68.500,00 z, wykonano na kwot 64.613,60
z, tj.94,32% Rozdzia -75647 - Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych na plan
68.500,00 z, wykonano 64.613,60 z, tj.94,32 % w tym na : - wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatkw
dla inkasentw 61.946,00 z, - za inkaso opaty targowej 2.667,60 z, Dzia 757 Obsuga dugu
publicznego na plan 9.632,00 z, wykonano na kwot 8.889,06 z, tj.92,28 % Rozdzia - 75702 Obsuga
papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego na plan 9.632,00 z,
wykonano 8.889,06 z, tj. 92,28% - odsetki od poyczki otrzymanej z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 8.889,06 z, Dzia -758 - Rne rozliczenia na plan
179.000,00 z, nie dokonano realizacji rezerwy . Rozdzia -75818- Rne rozliczenia finansowe na plan
179.000,00 z, Dzia 801- Owiata i wychowanie na plan 6.094.874,00 z wykonano na kwot 4.217.400,22 z,
tj.69,19% Rozdzia 80101 - Szkoy podstawowe na plan 3.638.893,00 z, wykonano 2.188.819,79 z, tj. 60,15
% w tym na : - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ,wiadczenia rzeczowe 103.022,44 z, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodze
nauczycieli i pracownikw obsugi 1.486.415,11 z, - zakup opau na zim, rodkw do utrzymania czystoci
,materiaw biurowych , artykuw gospodarczych 143.319,07z, - zakup pomocy naukowych 21.183,05 z,
- zakup energii i wody 29.409,19 z, - zakup usug remontowych w tym remont budynku Szkoy Podstawowej
w Chlinie 86.092,09 z, - zakup usug zdrowotnych 2.437,00 z, - wywz nieczystoci, usugi kominiarskie,
pocztowe, prowizje bankowe przegld alarmu 15.618,84 z, - zakup usug dostpu do sieci internet- 2.331,98
z, - usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 3.861,98 z, - podre subowe krajowe 2.193,98 z, ubezpieczenie budynku 1.502,50 z, - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 77.917,00 z, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego 551,93z, - zakup akcesoriw komputerowych
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 7

5.108,77 z, wydatki majtkowe 207.854,86 z, na : - zakup schodoazu i ksero dla Szkoy Podstawowej
w arnowcu 17.270,00 z, - zadanie inwestycyjne pn. Remont i modernizacja Szkoy Podstawowej przy ul.
Kocielnej wraz zagospodarowaniem otoczenia 190.584,86 z, Rozdzia - 80103 - Oddziay przedszkolne
w szkoach podstawowych na plan 178.098,00 z, wykonano 168.099,43 z, tj.94,38 % w tym na : - dodatki
mieszkaniowe i wiejskie, wiadczenia rzeczowe 10.574,10 z, - wynagrodzenia osobowe ,dodatkowe
wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodze nauczycieli i pracownikw obsugi 143.454,19 z, - zakup
materiaw i wyposaenia 77,20 z, - zakup pomocy naukowych 998,41 z, - zakup energii i wody 502,61
z, - wywz nieczystoci, usugi kominiarskie, pocztowe, prowizje bankowe 4.777,92 z, - odpisy na
zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 7.715,00 z, Rozdzia -80110 - Gimnazja na plan 886.516,00 z,
wykonano 806.756,98 z, tj.91,00% w tym na : - dodatki mieszkaniowe ,wiejskie dla nauczycieli ,wiadczenia
rzeczowe -40.941,89 z, - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
i pochodne od wynagrodze 624.110,64 z, - zakup opau na zim, oleju napdowego ,czci do samochodu ,
rodkw do utrzymania czystoci ,materiaw biurowych, i artykuw gospodarczych - 75.924,81 z, - zakup
pomocy naukowych 4.009,28 z, - zakup energii i wody 10.705,02 z, - zakup usug remontowych 798,20
z, - zakup usug zdrowotnych 490,00 z, - wywz nieczystoci, usugi kominiarskie ,pocztowe, prowizje
bankowe, drobne naprawy sprztu- 4.936,71 z, - usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 3.386,72 z, podre subowe krajowe 2.631,68 z, - ubezpieczenie budynku 748,50 z, - odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych 32.413,00 z, - zakup materiaw papierniczych- 814,66 z, - zakup akcesoriw
komputerowych 4.845,87 z, Rozdzia - 80113 - Dowoenie uczniw do szk na plan 232.985,00 z,
wykonano 205.264,93 z, tj. 88,10 % w tym na : - wiadczenia rzeczowe dla pracownikw 157,50 z, wynagrodzenia osobowe pracownikw i pochodne od wynagrodze -72.986,65 z, - zakup oleju napdowego,
czci do samochodw ,rodkw do utrzymania czystoci, materiaw biurowych i artykuw gospodarczych
53.095,57 z, - remont autobusw 4.831,20 z, - zakup usug zdrowotnych 115,00 z, - zakup biletw dla
uczniw dojedajcych do szk, przegld okresowy autobusw 69.705,01 z, - ubezpieczenie autobusw2.374,00 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 2.000,00 z, Rozdzia 80114 Zespoy
obsugi ekonomiczno- administracyjnej szk na plan 206.600,00 z, wykonano 173.866,41 z, tj.84,15 % w tym
na : - wiadczenia rzeczowe dla pracownikw 449,96 z, - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodze pracownikw administracji 143.178,08 z, - zakup
rodkw do utrzymania czystoci, materiaw biurowych i artykuw gospodarczych 6.931,31 z, - zakup usug
zdrowotnych 357,00 z, - usugi pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprztu, wydatki zwizane
z uytkowaniem lokalu 14.251,88 z - podatek od nieruchomoci 68,00 z, - podre subowe krajowe
675,82 z, - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 3.000,00 z, - szkolenia pracownikw
1.415,00 z, - zakup materiaw papierniczych 668,44 z, - zakup akcesoriw komputerowych 2.870,92 z,
Rozdzia - 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli na plan 17.000,00 z, wykonano 7.595,52 z,
tj.44,67% w tym na : - podre subowe krajowe 1.395,52 z, - doksztacanie nauczycieli 6.200,00 z,
Rozdzia - 80148 Stowki szkolne na plan 237.912,00 z, wykonano 158.609,80 z, tj.66,66% w tym na : wiadczenia rzeczowe dla pracownikw -459,17 z, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw
48.581,45 z, - zakup artykuw gospodarczych ,rodkw czystoci 7.388,45 z, - zakup ywnoci
92.227,50 z, - zakup energii 6,917,03 z, - podre subowe krajowe 66,20 z, - odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych 2.790,00 z, - szkolenia pracownikw 180,00 z, Rozdzia -80195- Pozostaa
dziaalno na plan 696.870 z, wykonano 508.387,36 z, tj. 72,95 % w tym na : - odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych dla byych pracownikw emerytw i rencistw 36.606,00 z, - wynagrodzenie czonkw
komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie
awansu zawodowego 120,00 z, wydatki majtkowe na : - zadanie inwestycyjne Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w arnowcu 471.661,36 z, Dzia- 851 - Ochrona
zdrowia na plan 83.220,00 z, wykonano na kwot 74.757,26 z, tj.89,83 % Rozdzia- 85153 - Zwalczanie
narkomanii na plan 6.000,00 z, wykonano 633,03 z, tj. 10,55 % w tym na : - zakup ksiek, dugopisw
i kalkulatorw -633,03 z, Rozdzia -85154- Przeciwdziaanie alkoholizmowi na plan 58.700,00 z, wykonano
55.604,23 z, tj.94,72% w tym na : - wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne za prac w komisji ds.
rozwizywania problemw alkoholowych 11.770,31 z, - program profilaktyczno-wychowawczy pt.
Zachowaj Trzewy Umys, - 1.220,00 z, - zakup mebli do wietlicy rodowiskowej 39.104,92 z, prelekcje - 2.250,00 z, - szkolenie sprzedawcw alkoholi 1.000,00 z, - szkolenie przewodniczcego komisji 259,00 z, Rozdzia - 85157 -Stae i specjalizacje medyczne na plan 18.520,00 z, wykonano 18.520,00
z,tj.100% w tym: - wyposaenie wietlicy rodowiskowej w Woli Libertowskiej 15.600,18 z, - zakup energii
300,00 z, - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego 487,75 z, - zakup akcesoriw
komputerowych 2.132,07 z, Dzia - 852 - Pomoc spoeczna na plan 1.573.352,73 z, wykonano na kwot
1.450.792,44 z, tj.92,21 %, Rozdzia - 85212- wiadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz skadki na
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 8

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego na plan 1.038.650,00 z, wykonano


1.018.363,36 z, tj.98,04% z zada zleconych w tym na : - wiadczenia rodzinne ,alimentacyjne 1.007.343,80
z, - wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 z, - skadki na ubezpieczenia spoeczne 964,62 z, - zakup
materiaw i wyposaenia 1.500,00 z, - opaty pocztowe i prowizje bankowe, wydatki zwizane
z uytkowaniem lokalu 3.270,34 z, - zakup materiaw papierniczych 300,00 z, - podre subowe
krajowe 43,60 z, - szkolenia pracownikw 240,00 z, - zakup licencji na oprogramowanie i akcesoria
komputerowe 1.701,00 z, Rozdzia - 85213 - Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane z osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne na plan 4.933,00 z,
wykonano 4.132,19 z, tj.83,76 % z zada zleconych w tym na : - skadki na ubezpieczenie zdrowotne
4.132,19 z, Rozdzia - 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
na plan 111.124,67 z, wykonano 101.321,23 z, tj. 91,17 % w tym na : - zasiki celowe z zada zleconych 30.172,00 z, - zasiki okresowe dla podopiecznych 62.984,74 z, w tym : z zada biecych wasnych
32.762,85 z, - zasiki okresowe ze rodkw wasnych do Projektu Kapita Ludzki 8.164,49 z, Rozdzia 85219- Orodki pomocy spoecznej na plan 280.158,00 z, wykonano 209.626,18 z, tj.74,82 % w tym na : wydatki rzeczowe dla pracownikw 532,33 z, z zada biecych wasnych - wynagrodzenia osobowe
pracownikw, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodze 184.410,34 z, w tym : z zada
biecych wasnych 76.241,68 z, - zakup materiaw biurowych i wyposaenia 500,00 z, - zakup usug
zdrowotnych 383,00 z, - prowizje bankowe ,opaty pocztowe- ,utrzymanie pomieszcze OPS 15.449,97 z,
w tym z zada biecych wasnych 1.000,00 z, - ryczaty samochodowe, podre subowe krajowe
pracownikw 1.141,00 z, w tym z zada biecych wasnych 500,00 z, - odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych 4.619,54 z, w tym: z zada biecych wasnych 1.813,00 z, - szkolenia pracownikw
700,00 z, z zada biecych wasnych - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego 150,00
z zada biecych wasnych - zakup akcesoriw komputerowych 1.740,00 z, w tym z zada biecych
wasnych 1.500,00 z, Rozdzia 85295- Pozostaa dziaalno na plan 138.487,06 z, wykonano 117.349,48
z, tj. 84,73% w tym na : - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokoci 39,66 z, - prace spoecznouyteczne dla osb bezrobotnych bez prawa do zasiku korzystajcych ze wiadcze pomocy spoecznej
21.087,12 z, - doywianie uczniw z rodzin najuboszych w szkoach podstawowych i gimnazjum oraz
realizacja programu Pomoc Pastwa w zakresie doywiania 26.837,10 z, w tym z zada biecych wasnych
15.600,00 z, -Realizacja projektu kapita ludzki 69.385,60 z, w tym - wynagrodzenia osobowe wraz
z pochodnymi 26.218,06 z, - wynagrodzenia bezosobowe 400,00 z, - zakup materiaw i wyposaenia
2.325,54 z, - szkolenia osb bezrobotnych 40.000,00 z, - obsuga rachunku bankowego 62,00 z, - zakup
materiaw papierniczych 100,00 z, - zakup akcesoriw komputerowych 280,00 z, Dzia 854- Edukacyjna
opieka wychowawcza na plan 161.264,00 z, wykonano na kwot 145.130,33 z, tj. 89,99% Rozdzia -85401wietlice szkolne na plan 102.240,00 z, wykonano 94.424,49 z, tj.92,35 % w tym na : - dodatki mieszkaniowe
i wiejskie, wiadczenia rzeczowe 6.584,84 z, - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
i pochodne od wynagrodze 81.083,40 z, - zakup materiaw biurowych 939,46 z, - zakup pomocy
naukowych i dydaktycznych 959,79 z, - zakup usug zdrowotnych 65,00 z, - odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych 4.792,00 z, Rozdzia -85415- Pomoc materialna dla uczniw na plan 59.024,00 z,
wykonano 50.705,84 z, tj.85,90 % w tym na : - pokrycie kosztw edukacyjnej pomocy materialnej
o charakterze socjalnym obejmujcej stypendia szkolne dla uczniw z rodzin najuboszych 44.088,00 z,
w tym: z zada biecych wasnych 28.714,00 z, - zakup podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego
Programu Pomocy Uczniom Wyprawka Szkolna 6.617,84 z, z zada biecych wasnych Dzia - 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska na plan 570.000,00 z, wykonano na kwot 365.676,45 z, tj.
64,15 % Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd na plan 15.000,00 z, wykonano 11.995,48 z,
tj.79,96% w tym na: - wydatki majtkowe 11.995,48 z, na : - opracowanie studium wykonalnoci i wniosku
aplikacyjnego sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalni ciekw w arnowcu 3.660,00 z, - przygotowanie
operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni ciekw w arnowcu 3.560 z, - zakup przydomowej oczyszczalni
ciekw 4.775,48 z, Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 10.000,00 z,
wykonano 9.831,51 z, tj. 98,31% - na zakup kwiatw, drzewek i rodkw chemicznych Rozdzia - 90015Owietlenie ulic placw i drg na plan 504.000,00 z, wykonano 323.157,22 z, tj.64,11% w tym na : - zakup
lamp owietleniowych 826,72 z, - zakup energii elektrycznej owietlenia ulicznego 253.697,08 z, konserwacj punktw owietlenia ulicznego 68.633,42 z, Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno na plan
41.000,00 z, wykonano 20.692,24 z, tj.50,46% w tym na : - wykonanie awek parkowych -1.572,71 z, - zakup
hutawek na plac zabaw dla dzieci 4.479,25 z, - palisady 5.746,20 z, - materiay budowlane 7.030,14 z, wyapywanie psw bezpaskich psw 1.863,94 z, Dzia 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na
plan 593.078,00 z, wykonano na kwot 439.367,80 z, tj. 74,08 % Rozdzia -92109 - Domy i orodki kultury,
wietlice i kluby na plan 300.078,00 z, wykonano 300.078,00 tj. 100,00 % - przekazano dotacj podmiotow
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 9

dla instytucji kultury na biece utrzymanie Gminnego Orodka Sportu i Turystyki 300.078,00 z, Rozdzia 92116 - Biblioteki na plan 118.000,00 z, wykonano 118.000,00 z, tj.100,00 % - przekazano dotacj
podmiotow dla instytucji kultury na biece utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej - 118.000,00 z,
Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami na plan 150.000,00 z, nie przekazano dotacji na
odnow kocioa zabytkowego w Chlinie Rozdzia -92195 - Pozostaa dziaalno na plan 25.000,00 z,
wykonano 21.289,80 z, tj. 85,15% w tym na : - przeprowadzenie konkursw z udziaem dzieci, modziey i K
gospody Wiejskich podczas Dni arnowca 16.389,62 z, -przewz K Gospody Wiejskich na wystpy poza
gmin -4.900,18 z, Dzia - 926- Kultura fizyczna i sport na plan 49.500,00 z, wykonano na kwot 43.277,04 z,
tj.87,42% Rozdzia -92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 24.500,00 z, wykonano
18.533,00 tj.75,64 % w tym na : - zakup piek 533,00 z, - przekazano dotacj Ludowemu Klubowi
Sportowemu Trzy Korony w arnowcu na finansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
18.000,00 z, Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno na plan 25.000,00 wykonano 24.744,04 z, tj.98,97%
w tym na : - zakup usug pozostaych 4.744,58 z, wydatki majtkowe 19.999,46 z, - opracowanie
dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. Budowa zaplecza sportowego na Stadionie Sportowym w arnowcu
19.999,46 z, Ogem wydatki na plan 14.997.992,11 z, wykonano na kwot 10.528.388,32 z, tj.70,19 %
Rozchody wykonano na kwot 44.800,00 z, Jest to spata poyczki zacignitej z Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony
rodowiska
i Gospodarki
Wodnej
w Katowicach

44.800,00
z,.

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 10

Zacznik Nr 2 do Sprawozdania
Wjta Gminy arnowiec
z dnia 17 marca 2010 r.
Zestawienie wykonania dochodw i wydatkw budetowych za 2009 r.

Dzia Tre

Dochody

Wydatki

Budet wg.

10

Rolnictwo i owiectwo

600
630
700

Gospodarka
mieszkaniowa

710

Dziaalno usugowa

750

Administracja
publiczna

751

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej ,kontroli
i ochrony prawa oraz
sdownictwa

754

756

Budet po
zmianach
uchway
Rady Gminy

Wykonanie

Budet wg.
Budet po
uchway
zmianach
Rady Gminy

Wykonanie

10

20.000,00

457.551,38

451.645,81

98,7

135.000,00

995.551,38

622.912,49 62,56

Transport i czno

150.000,00

119.000,00

119.000,00

100

2.465.000,00

2.368.822,00

1.444.014,33 60,95

Turystyka

687.500,00

950.000,00

86.786,00

86.786,00

78.328,07

90,25

330.000,00

185.000,00

5.000,00

Bezpieczestwo
publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

39.913,44 21,57

5.000,00

5.000,00

100

65.000,00

69.000,00

51.002,00

51.202,00

53.213,81 103,92

1.260.407,00

1.540.330,00

29.187,30

42,3

807

14.783,00

14.783,00

100

807

14.783,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100

219.285,00

442.085,00

323.227,12 73,11

2.597.888,00

2.606.261,00

2.510.185,20

96,31

68.500,00

68.500,00

64.613,60 94,32

8.632,00

9.632,00

8.889,06 92,28

1.244.446,44 80,79

14.783,00

100

Dochody od osb
prawnych,
od osb fizycznych i od
innych jednostek nie
posiadajcych
osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane
z ich poborem

757

Obsuga dugu
publicznego

758

Rne rozliczenia

6.330.978,00

6.374.603,00

179.000,00

179.000,00

801

Owiata i wychowanie

1.335.871,00

366.764,00

311.617,56

84,96

5.862.099,00

6.094.874,00

4.217.400,22 69,19

851

Ochrona zdrowia

10.000,00

10.000,00

100

56.700,00

83.220,00

74.757,26 89,83

852

Pomoc spoeczna

1.293.067,00

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

900

Gospodarka
komunalna i ochrona
rodowiska

921

926

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

6.477.268,47 101,61

1.288.448,73 1.270.974,56

98,64

1.542.971,00

1.573.352,73

1.450.792,44 92,21

43.524,00

35.331,84

81,17

113.440,00

161.264,00

145.130,33 89,99

1.843.542,00

4.000,00

4.000,00

100

2.546.000,00

570.000,00

365.676,45 64,15

112.500,00

738.078,00

593.078,00

439.367,80 74,08

124.500,00

49.500,00

43.277,04 87,42

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 1

i sport
Razem
W tym:

14.515.941,00 11.428.923,11 11.342.348,32

99,24 16.665.419,00 14.997.992,11 10.528.388,32 70,19

-dochody wasne

2.959.734,00

3.005.547,00

2.949.744,95

98,14

-subwencje

6.235.978,00

6.242.163,00

6.242.163,00

100

-otrzymane dotacje

1.343.050,00

2.181.213,11

2.150.440,37

98,58

- inne dochody

3.977.179,00

wydatki
w tym:
-wydatki biece

8.322.779,00

9.992.930,11

8.370.250,35 83,76

4.161.052,00

4.229.982,52

3.842.019,29 90,82

501.078,00

513.918,00

509.217,66 99,08

8.632,00

9.632,00

8.889,06 92,28

z tego:

3.652.017,00

5.239.397,59

4.010.124,34 76,53

- wydatki inwestycyjne

8.342.640,00

5.005.062,00

2.158.137,97 43,11

7.192.640,00

3.473.468,00

1.419.617,97 40,87

1.150.000,00

1.531.594,00

738.520,00 48,21

Rozchody

Rozchody

z tego:
- wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodze
- dotacje udzielone przez
gmin
- wydatki na obsug
dugu publicznego
- pozostae wydatki
wydatki majtkowe

- dotacje celowe na
inwestycje

9570 Nadwyki z lat


ubiegych

2.194.278,00

Przychody

Przychody

3.613.869,00

3.613.869,00
Rozchody

Spaty otrzymanych
krajowych
9920 poyczek i kredytw

Razem

16.710.219,00 15.042.792,11 14.956.217,32

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

44.800,00

44.800,00

44.800,00

16.710.219,00 15.042.792,11 10.573.188,32

Strona 2

Zacznik Nr 3 do Sprawozdania
Wjta Gminy arnowiec
z dnia 17 marca 2010 r.
Wykonanie dochodw i wydatkw budetowych za 2009 r.

Dzia Rozdzia

10

Tre

4
Rolnictwo
i owiectwo

1010

Infrastruktura
wodocigowa
i sanitacyjna wsi

Dochody

Wydatki

Budet wg.
Budet po
uchway
zmianach
Rady Gminy

Wykonanie

Budet wg.
Budet po
uchway
zmianach
Rady Gminy

Wykonanie

11

12

10

20.000,00

457.551,38

451.645,81

98,7

135.000,00

995.551,38

622.912,49 62,56

20.000,00

20.000,00

14.094,43

70,47

115.000,00

425.000,00

115.000,00 27,05

20.000,00

20.000,00

14.094,43

70,47

65.000,00

65.000,00

65.000,00

2370 Wpywy do budetu


nadwyki rodkw
obrotowych zakadu
budetowego
2650 Dotacja
przedmiotowa
z budetu dla zakadu
budetowego
6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
6210 Dotacje celowe
z budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztw realizacji
inwestycji i zakupw
inwestycyjnych
zakadw
budetowych
1030

Izby Rolnicze
2850 Wpaty gmin na
rzecz izb rolniczych
w wysokoci 2%
uzyskanych
wpyww z podatku
rolnego

1095

Pozostaa
dziaalno

50.000,00

100

360.000,00

50.000,00 13,88

16.000,00

26.000,00

17.962,62 69,08

16.000,00

26.000,00

17.962,62 69,08

437.551,38

437.551,38

4.000,00

544.551,38

489.949,87 89,97

100

2010 Dotacje celowe


otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
zada biecych
z zakresu
administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych
gminie ustawami
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 1

402.551,38

402.551,38

100

20.000,00

20.000,00

100

15.000,00

15.000,00

100

941,99

941,99

100

- 148,32

148,32

100

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

6.053,95

6.053,95

100

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

4.000,00

4.054,92

2.569,71 63,37

4270 Zakup usug


remontowych

69.000,00

394.658,22

394.658,22

100

4740 Zakup materiaw


papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

279,26

279,26

100

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych
w tym programw
i licencji

414,72

414,72

100

69.000,00

33.010,04 47,84

150.000,00

119.000,00

119.000,00

2.465.000,00

2.368.822,00

1.444.014,33 60,95

1.000.000,00

1.014.640,00

681.480,00 67,16

14.640,00

14.460,00 98,77

2330 Dotacje celowe


otrzymane od
samorzdu
wojewdztwa na
zadania biece
realizowane na
podstawie
porozumie midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego
6630 Dotacje celowe
otrzymane od
samorzdu
wojewdztwa na
inwestycje
realizowane na
podstawie
porozumie midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego
4110 Skadki na
ubezpieczenie
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz
Pracy

4430 Rne opaty


i skadki

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
600

Transport i czno
60014

Drogi publiczne
powiatowe
6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

100

51.873,66 75,17

6300 Dotacja celowa na


pomoc finansow
udzielon midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego na
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 2

dofinansowanie
wasnych zada
inwestycyjnych
60016

Drogi publiczne
gminne

1.000.000,00

1.000.000,00

995.000,00

703.588,00

667.020,00

365.134,91 51,89

66,7

15.000,00

15.000,00

8.294,90 55,29

4270 Zakup usug


remontowych

50.000,00

93.000,00

92.887,02 99,87

30.000,00

305.130,00

146.008,60 47,85

700.000,00

290.458,00

117.944,39 40,6

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

6058 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

150.000,00

6059 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

50.000,00

150.000,00

119.000,00

119.000,00

470.000,00

609.000,00

20.000,00

450.000,00

609.000,00

119.000,00

119.000,00

41.594,00

20.000,00

21.594,00

6298 rodki na
dofinansowanie
wasnych inwestycji
gmin pozyskane
z innych rde
Drogi wewntrzne
4210 Zakup materiaw
i wyposaenia
6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
6260 Dotacje otrzymane
z funduszy celowych
na finansowanie lub
dofinansowanie
kosztw realizacji
inwestycji i zakupw
inwestycyjnych
jednostek sektora
finansw
publicznych
60053

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

4300 Zakup usug


pozostaych

60017

150.000,00

Infrastruktura
telekomunikacyjna
6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
6620 Dotacje celowe
przekazane dla
powiatu na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
realizowane na
podstawie
porozumie midzy
jednostkami

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

100

100

375.899,42 61,72
-

375.899,42 61,72

21.500,00 51,69
-

21.500,00 99,56
Strona 3

samorzdu
terytorialnego
630
63095

Turystyka

687.500,00

950.000,00

Pozostaa
dziaalno

687.500,00

950.000,00

6058 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

687.500,00

6059 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

262.500,00

687.500,00

86.786,00

86.786,00

78.328,07

90,25

330.000,00

185.000,00

39.913,44 21,57

86.786,00

86.786,00

78.328,07

90,25

330.000,00

185.000,00

39.913,44 21,57

60

60

60

100

1.000,00

1.000,00

81.726,00

81.726,00

72.662,06

88,9

4.000,00

4.000,00

5.381,14 134,52

224,87

85

15

6298 rodki na
dofinansowanie
wasnych inwestycji
gmin pozyskane
z innych
700

Gospodarka
mieszkaniowa
70005

Gospodarka
gruntami
i nieruchomociami
470 Wpywy z opat za
zarzd ,uytkowanie
i uytkowanie
wieczyste
nieruchomoci
690 Wpywy z rnych
opat
750 Dochody z najmu
i dzierawy
skadnikw
majtkowych Skarbu
Pastwa ,jednostek
samorzdu
terytorialnego lub
innych jednostek
zaliczanych do
sektora finansw
publicznych oraz
innych umw
o podobnym
charakterze
770 Wpaty z tytuu
odpatnego nabycia
prawa wasnoci oraz
prawa uytkowania
wieczystego
nieruchomoci

920 Pozostae odsetki


4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz
Pracy
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
4210 Zakup materiaw
i wyposaenia

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

540

9.000,00

8.360,00

4.077,09 48,76

Strona 4

4260 Zakup energii

3.000,00

10.000,00

5.000,02

50

4270 Zakup usug


-

12.000,00

2.100

4300 Zakup usug


pozostaych

remontowych

8.000,00

2.369,76 29,62

4430 Rne opaty


i skadki

1.900,00

1.875,77 98,72

6.000,00

34.000,00

26.590,80

300.000,00

120.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

65.000,00

69.000,00

29.187,30

45.000,00

39.000,00

15.713,60 40,29

45.000,00

39.000,00

15.713,60 40,29

Prace geodezyjne
i kartograficzne

10.000,00

5.300,00

53

2710 Dotacja celowa na


pomoc finansow
udzielon midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego na
dofinansowanie
wasnych zada
biecych

10.000,00

5.300,00

53

15.000,00

13.000,00

1.414,40 10,88

15.000,00

13.000,00

1.414,40 10,88

6.759,30 96,56

4610 Koszty postpowania


sdowego
i prokuratorskiego
6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
710

Dziaalno
usugowa
71004

Plany
zagospodarowania
przestrzennego
4300 Zakup usug
pozostaych

71013

71014

71035

Opracowania
geodezyjne
i kartograficzne

42,3

Cmentarze

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100

5.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100

2.000,00

1.759,30 87,96

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Administracja
publiczna

51.002,00

51.202,00

53.213,81 103,92

1.260.407,00

1.540.330,00

1.244.446,44 80,79

Urzdy
wojewdzkie

39.442,00

39.642,00

38.944,92

39.442,00

39.642,00

38.944,92 98,24

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia
4300 Zakup usug
pozostaych

75011

78,2

4300 Zakup usug


pozostaych
2020 Dotacje celowe
otrzymane z budetu
pastwa na zadania
biece realizowane
przez gmin na
podstawie
porozumie
z organami
administracji
rzdowej

750

100

98,24

2010 Dotacje celowe


otrzymane z budetu

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 5

100

pastwa na realizacj
zada biecych
z zakresu
administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych
gminie ustawami
4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

39.442,00

39.642,00

38.944,92

98,24

25.680,00

25.682,00

25.682,00

100

3.650,75

3.650,75

3.650,75

100

4.369,25

4.540,25

4.540,25

100

696

723

723

100

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
4110 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz
Pracy
4210 Zakup materiaw
i wyposaenia
4300 Zakup usug
pozostaych
4410 Podre subowe
krajowe
4440 Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych
4740 Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych
75022

397,04

397,04

100

2.526,00

2.000,00

1.900,00

95

1.600,00

1.600,00

1.002,92 62,68

920

920

920

100

128,96

100

128.96

Rady gmin

65.360,00

65.360,00

60.040,40 91,86

3030 Rne wydatki na


rzecz osb
fizycznych

63.000,00

61.650,00

57.770,00

300

600

1.300,00

547,6 42,12

4410 Podre subowe


krajowe

760

760

150,44 19,79

4420 Podre subowe


zagraniczne

700

300

222,36 74,12

1.350,00

Urzdy gmin

1.560,00

1.560,00

791,35

50,72

1.139.605,00

1.407.728,00

690 Wpywy z rnych


opat

1.560,00

1.560,00

791,35

50,72

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia
4360 Opaty z tytuu
zakupu usug
telefonii komrkowej

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami korpusu
suby cywilnej
75023

1.350,00

100

1.122.997,03 79,77
-

3020 Wydatki osobowe nie


zaliczone do
wynagrodze.
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

93,7

Strona 6

6.000,00

5.971,00

2.099,82 35,16

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

743.599,00

743.599,00

695.488,17 93,53

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

51.541,00

51.541,00

50.831,70 98,62

4110 Skadki na
ubezpieczania
spoeczne

107.000,00

107.000,00

97.252,68 90,89

18.300,00

18.300,00

16.762,14 91,59

4140 Wpaty na
Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych

3.000,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

16.000,00

21.000,00

16.100,00 76,66

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

34.000,00

161.000,00

73.974,25 45,94

4260 Zakup energii

12.000,00

17.000,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych

1.500,00

4.500,00

4300 Zakup usug


pozostaych

50.000,00

140.889,00

49.848,22 35,38

2.500,00

4.500,00

4.486,00 99,68

5.000,00

7.000,00

4.626,64 66,09

4120 Skadki na Fundusz


Pracy

4350 Zakup usug dostpu


do sieci internet

2.013,13

67,1

12.998,98 76,46
1.800,00

40

4360 Opaty z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
4370 Opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
-

12.000,00

17.000,00

13.243,38

4410 Podre subowe


krajowe

19.000,00

19.000,00

17.966,51 94,56

4420 Podre subowe


zagraniczne

2.000,00

2.000,00

222,36 11,11

10.000,00

15.000,00

11.358,13

16.265,00

17.813,00

17.813,00

100

3.463,00

3.463,00

100

4430 Rne opaty


i skadki
4440 Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

4500 Pozostae podatki na


rzecz budetw
jednostek samorzdu
terytorialnego
4610 Koszty postpowania
sdowego
i prokuratorskiego
4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami korpusu
suby cywilnej

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

12.400,00

1.000,00

12.400,00

77,9

8,05 0,8

5.793,00

Strona 7

46,71

4740 Zakup materiaw


papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych
-

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych
w tym programw
i licencji
6059 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
75075

Promocja jednostek
samorzdu
terytorialnego
4300 Zakup usug
pozostaych

75095

Pozostaa
dziaalno
970

Wpywy z rnych
dochodw

75101

4.263,27

65,58

14.000,00

17.882,00

10.214,60 57,12

10.370,00

10.370,00

2.600,00

10.000,00

10.000,00

13.477,54

10.000,00

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej
,kontroli i ochrony
prawa

6.500,00

10.000,00

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej
,kontroli i ochrony
prawa oraz
sdownictwa

6.500,00

3040 Nagrody
o charakterze
szczeglnym nie
zaliczone do
wynagrodze

4430 Rne opaty


i skadki
751

134,77

2.600,00
16.000,00 25.000,00

100

2.440,00 93,84
2.440,00

93,84

20.024,09

80,09

13.477,54 134,77

5.000,00

4.000,00

3.150,00 78,75

16.000,00

16.000,00

12.773,54 79,83

807

14.783,00

14.783,00

100

807

14.783,00

14.783,00

100

807

807

807

100

807

807

807

100

807

807

807

100

99,34

106,16

106,16

100

16,92

16,75

16,75

100

690,74

684,09

684,09

100

4.100,55 82,01

2010 Dotacje celowe


otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
zada biecych
z zakresu
administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych
gminie ustawami
4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz
Pracy
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 8

75113

Wybory do
Parlamentu
Europejskiego

13.976,00

13.976,00

100

13.976,00

13.976,00

100

100

2010 Dotacje celowe


otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
zada biecych
z zakresu
administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych
gminie ustawami
-

13.976,00

13.976,00

3030 Rne wydatki na


rzecz osb
fizycznych

6.930,00

6.930,00

100

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

199,25

199,25

100

31,38

31,38

100

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

3.205,67

3.205,67

100

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

1.831,01

1.831,01

100

4410 Podre subowe


krajowe

964,32

964,32

100

4740 Zakup materiaw


papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

199,1

199,1

100

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych
w tym programw
i licencji

615,27

615,27

100

1.000,00

1.000,00

1.000,00

219.285,00

442.085,00

Komendy
wojewdzkie Policji

2.800,00

2.800,00 100

3000 Wpaty od jednostek


na Fundusz celowy

2.800,00

2.800,00

4120 Skadki na Fundusz


Pracy

754

Bezpieczestwo
publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
75404

75412

Ochotnicze strae
poarne

100

323.227,12 73,11

100

218.285,00

438.285,00

319.427,12 72,88

3020 Wydatki osobowe nie


zaliczone do
wynagrodze

30.000,00

27.000,00

17.328,00 64,17

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

281

281

44

44

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

18.960,00

26.960,00

26.830,00 99,51

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

30.000,00

130.000,00

89.894,15 69,14

4120 Skadki na Fundusz


Pracy

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 9

4260 Zakup energii

11.000,00

21.000,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych

4.000,00

4.000,00

10.783,51 51,35

4300 Zakup usug


pozostaych

12.000,00

12.000,00

4430 Rne opaty


i skadki

2.000,00

6.000,00

4.692,00

78,2

1.000,00

850

85

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

100.000,00

200.000,00

6060 Wydatki na zakupy


inwestycyjne
jednostek
budetowych

10.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.208,00

30,2

11.418,50 95,15

4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami korpusu
suby cywilnej

75414

Obrona cywilna
2320 Dotacje celowe
otrzymane z powiatu
na zadania biece
realizowane na
podstawie
porozumie midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego
4300 Zakup usug
pozostaych

756

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100

2.597.888,00

2.606.261,00

2.510.185,20

3.395,00

3.395,00

3.385,00

156.422,96 78,21

1.000,00

1.000,00

1.000,00

96,31

68.500,00

68.500,00

427

12,57

3.385,00

425

12,55

100

100

Dochody od osb
prawnych, od osb
fizycznych i od
innych jednostek
nie posiadajcych
osobowoci prawnej
oraz wydatki
zwizane z ich
poborem

75601

Wpywy z podatku
dochodowego od
osb fizycznych
350 Podatek od
dziaalnoci
gospodarczej osb
fizycznych ,opacany
w formie karty
podatkowej
910 Odsetki od
nieterminowych
wpat z tytuu
podatkw i opat

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

64.613,60 94,32

Strona 10

920 Pozostae odsetki

10

10

407.727,00

416.129,00

374.380,24

89,96

310 Podatek od
nieruchomoci

318.749,00

318.749,00

278.939,84

87,51

320 Podatek rolny

10.473,00

10.473,00

9.228,00

330 Podatek leny

70.569,00

70.569,00

70.401,00

340 Podatek od rodkw


transportowych

2.736,00

2.736,00

910 Odsetki od
nieterminowych
wpat z tytuu
podatkw i opat

75615

88,11

99,76

4.452,00 162,71

5.200,00 5.200,00

2.957,40

56,87

- 8.402,00

8.402,00

100

1.244.300,80 101,94

Wpywy z podatku
rolnego, podatku
lenego, podatku od
czynnoci
cywilnoprawnych ,
podatkw i opat
lokalnych od osb
prawnych i innych
jednostek
organizacyjnych

2680 Rekompensaty
utraconych
dochodw
w podatkach
i opatach lokalnych
75616

Wpywy z podatku
rolnego, podatku
lenego ,podatku od
spadkw
i darowizn, podatku
od czynnoci
cywilnoprawnych
orazpodatkw
i opat lokalnych od
osb fizycznych
1.220.587,00
310

Podatek od
nieruchomoci

320 Podatek rolny


330 Podatek leny

217.479,00

217.479,00

241.355,92 110,97

744.363,00

744.363,00

745.737,82 100,18

10.552,00

10.552,00

10.254,54

97,18

159.152,00

159.152,00

154.719,93

97,21

14.737,00

14.737,00

27.448,00 186,25

9.200,00

9.200,00

8.932,00

97,08

500 Podatek od czynnoci


cywilnoprawnych

51.604,00

51.604,00

39.474,60

76,49

910 Odsetki od
nieterminowych
wpat z tytuu
podatkw i opat

13.500,00

13.500,00

16.377,99 121,31

340 Podatek od rodkw


transportowych
360 Podatek od spadkw
i darowizn
430 Wpywy z opaty
targowej

75618

1.220.587,00

Wpywy z innych
opat stanowicych
dochody jednostek
samorzdu

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 11

terytorialnego na
podstawie ustaw
410 Wpywy z opaty
skarbowej
480 Wpywy z opat za
zezwolenia na
sprzeda alkoholu
75621

75647

57.025,60 100,57

816.039,56

91,38

10 Podatek dochodowy
od osb fizycznych

888.779,00

888.750,00

807.872,00

90,89

20 Podatek dochodowy
od osb prawnych

4.200,00

4.200,00

8.167,56 194,46

68.500,00

68.500,00

64.613,60 94,32

64.000,00

64.000,00

61.946,00 96,79

1.700,00

700

2.800,00

3.800,00

2.667,60 70,2

8.632,00

9.632,00

8.889,06 92,28

8.632,00

9.632,00

8.889,06 92,28

8.632,00

9.632,00

8.889,06 92,28

Rne rozliczenia

6.330.978,00

6.374.603,00

6.477.268,47 101,61

179.000,00

179.000,00

Cz owiatowa
subwencji oglnej
dla jednostek
samorzdu
terytorialnego

3.287.395,00

3.293.580,00

3.293.580,00

2920 Subwencje oglne


z budetu pastwa

3.287.395,00

3.293.580,00 3.293.580,00

2.882.088,00

2.882.088,00

2.882.088,00

100

2.882.088,00

2.882.088,00

2.882.088,00

100

Pobr podatkw
,opat
i niepodatkowych
nalenoci
budetowych

Obsuga papierw
wartociowych
,kredytw
i poyczek jednostek
samorzdu
terytorialnego

Cz wyrwnawcza
subwencji oglnej
dla gmin
2920 Subwencje oglne
z budetu pastwa

75814

18.012,00 109,16

892.950,00

8070 Odsetki i dyskonto


od krajowych
skarbowych
papierw
wartociowych oraz
od krajowych
poyczek i kredytw

75807

16.500,00

892.979,00

Obsuga dugu
publicznego

75801

16.500,00

56.700,00

4300 Zakup usug


pozostaych

758

75.037,60 102,51

56.700,00

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

75702

73.200,00

Udziay gmin
w podatkach
stanowicych
dochd budetu
pastwa

4100 Wynagrodzenia
agencyjnoprowizyjne

757

73.200,00

100
100

Rne rozliczenia

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 12

finansowe
75818

95.000,00

132.440,00

235.105,47 177,51

920 Pozostae odsetki

95.000,00

132.440,00

235.105,47 177,51

Rezerwy oglne
i celowe

179.000,00

179.000,00

179.000,00

179.000,00

66.495,00

66.495,00

66.495,00

4810 Rezerwy
75831

Cz rwnowaca
subwencji oglnej
dla gmin
2920 Subwencje oglne
z budetu pastwa

801
80101

100

66.495,00

66.495,00

66.495,00

100

Owiata
i wychowanie

1.335.871,00

366.764,00

311.617,56

84,96

5.862.099,00

6.094.874,00

4.217.400,22 69,19

Szkoy podstawowe

1.183.637,00

18.000,00

19.270,06 107,05

3.769.288,00

3.638.893,00

2.188.819,79 60,15

1.270,06

18.000,00

18.000,00

970 Wpywy z rnych


dochodw

2030 Dotacje celowe


otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
wasnych zada
biecych gmin
3020 Wydatki osobowe nie
zaliczone do
wynagrodze

100

110.984,00

109.984,00

103.022,44 93,67

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

1.320.761,00

1.273.261,00

1.158.517,67 90,98

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

104.700,00

103.860,00

92.865,00 89,41

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

230.410,00

229.210,00

202.876,70 88,51

36.513,00

36.113,00

32.155,74

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

2.633,00

633

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

115.000,00

156.885,00

143.319,07 91,35

4240 Zakup pomocy


naukowych
dydaktycznych
i ksiek

3.000,00

21.300,00

21.183,05 99,45

4260 Zakup energii

31.700,00

39.500,00

29.409,19 74,45

4270 Zakup usug


remontowych

8.000,00

105.500,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych

3.000,00

3.000,00

2.437,00 81,23

4300 Zakup usug


pozostaych

20.800,00

21.800,00

15.618,84 71,64

3.140,00

3.140,00

2.331,98 74,26

4120 Skadki na Fundusz


Pracy

4350 Zakup usug dostpu


do sieci internet

86.092,09

4370 Opaty z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 13

81,6

4410 Podre subowe


krajowe

4430 Rne opaty


i skadki

560

4740 Zakup materiaw


papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

560

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych,
w tym programw
i licencji

8.540,00

5.940,00

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

100.000,00

1.317.500,00

6058 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

1.183.637,00

6059 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

293.003,00

100.000,00

117.500,00

1.183.637,00

171.458,00

178.098,00

168.099,43 94,38

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych
4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami korpusu
suby cywilnej

6060 Wydatki na zakupy


inwestycyjne
jednostek
budetowych
6298 rodki na
dofinansowanie
wasnych inwestycji
gmin pozyskane
z innych rde
80103

Oddziay
przedszkolne
w szkoach
podstawowych
3020 Wydatki osobowe nie
zaliczone do
wynagrodze

6.600,00

5.100,00

3.861,98 75,72

4.200,00

3.700,00

2.193,98 57,73

2.300,00

1.502,50 65,32

82.107,00

82.107,00

77.917,00

94,89

551,93 98,55

5.108,77

86

190.584,86 14,46

17.270,00 14,69

10.021,00

10.821,00

10.574,10 97,71

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

111.267,00

115.267,00

112.092,69 97,24

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

8.800,00

8.800,00

8.258,90 93,85

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

20.112,00

20.812,00

19.906,64 95,64

4120 Skadki na Fundusz

3.190,00

3.490,00

3.195,96 91,57

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 14

Pracy
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

160

160

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

5.600,00

1.000,00

77,2

4240 Zakup pomocy


naukowych
dydaktycznych
i ksiek

1.500,00

1.500,00

998,41 66,56

4260 Zakup energii

3.200,00

600

502,61 83,76

4280 Zakup usug


zdrowotnych

300

300

4300 Zakup usug


pozostaych

7.633,00

4.777,92 62,59

7.308,00

7.715,00

7.715,00

100

886.516,00

886.516,00

806.756,98

91

42.596,00

42.596,00

40.941,89 96,11

518.985,00

518.985,00

490.226,51 94,45

42.600,00

42.600,00

36.955,60 86,75

90.403,00

90.403,00

83.455,03 92,31

14.553,00

14.553,00

13.473,50 92,58

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

300

300

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

80.000,00

93.000,00

75.924,81 81,63

4240 Zakup pomocy


naukowych
,dydaktycznych
i ksiek

12.000,00

4.010,00

4.009,28 99,98

4260 Zakup energii

17.500,00

16.000,00

8.000,00

2.876,00

798,2 27,75

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych
80110

Gimnazja
3020 Wydatki osobowe nie
zaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz
Pracy

7,72

4270 Zakup usug


remontowych

10.705,02

66,9

4280 Zakup usug


zdrowotnych

1.100,00

1.100,00

490 44,54

4300 Zakup usug


pozostaych

12.300,00

12.300,00

4.936,71 40,13

1.200,00

1.200,00

4.200,00

3.700,00

3.386,72 91,53

4350 Zakup usug dostpu


do sieci internet
4370 Opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 15

krajowe

3.700,00

3.700,00

2.631,68 71,12

4430 Rne opaty


i skadki

800

748,5 93,56

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

80113

31.799,00

32.413,00

32.413,00

100

4740 Zakup materiaw


papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

210

910

814,66

4,37

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych
w tym programw
i licencji

5.070,00

5.070,00

232.985,00

232.985,00

205.264,93

88,1

700

700

157,5

22,5

93,7

Dowoenie uczniw
do szk
302 Wydatki osobowe nie
zaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

66.111,00

66.111,00

61.950,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

5.600,00

5.600,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

10.063,00

10.063,00

9.518,78 94,59

1.620,00

1.620,00

1.517,87 93,69

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

62.931,00

56.827,00

53.095,57 93,43

4270 Zakup usug


remontowych

4120 Skadki na Fundusz


Pracy

4.900,00

4.831,20 98,59

4280 Zakup usug


zdrowotnych

300

300

115 38,33

4300 Zakup usug


pozostaych

81.400,00

82.464,00

69.705,01 84,52

4430 Rne opaty


i skadki

2.400,00

2.400,00

2.374,00 98,91

1.860,00

2.000,00

2.000,00

206.600,00

206.600,00

173.866,41 84,15

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych
80114

4.845,87 95,57

Zespoy obsugi
ekonomicznoadministracyjnej
szk
3020 Wydatki osobowe nie
zaliczone do
wynagrodze

100

600

600

449,96 74,99

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

11.000,00

11.000,00

8.997,60 81,79

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

124.632,00

124.632,00

111.910,24 89,79

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 16

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

21.783,00

21.783,00

19.307,97 88,63

3.335,00

3.335,00

2.962,27 88,82

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

2.000,00

2.000,00

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

13.100,00

8.100,00

6.931,31 85,57

4260 Zakup energii

2.600,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych

500

500

357

4300 Zakup usug


pozostaych

5.460,00

16.360,00

600

2.700,00

2.500,00

2.220,00

2.790,00

3.000,00

70

68 97,14

3.500,00

3.500,00

1.415,00 40,42

4740 Zakup materiaw


papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

2.500,00

2.500,00

668,44 26,73

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych
w tym programw
i licencji

7.000,00

7.000,00

2.870,92 41,01

17.000,00

17.000,00

7.595,52 44,67

2.700,00

2.700,00

1.395,52 51,68

14.300,00

14.300,00

6.200,00 43,35

148.500,00

148.500,00

92.227,50

62,1

237.912,00

237.912,00

158.609,80 66,66

148.500,00

148.500,00

92.227,50

62,1

700

700

4120 Skadki na Fundusz


Pracy

4350 Zakup usug dostpu


do sieci internet

71,4

14.251,88 87,11

4370 Opata z tytuu


zakupu usug
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe
krajowe
4440 Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych
4480 Podatek od
nieruchomoci
4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami korpusu
suby cywilnej

80146

Doksztacanie
i doskonalenie
nauczycieli
4410 Podre subowe
krajowe
4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami korpusu
suby cywilnej

80148

Stowki szkolne
830 Wpywy z usug
3020 Wydatki osobowe nie
zaliczone do
wynagrodze

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

675,82 30,44

3.000,00

100

459,17 65,59

Strona 17

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

51.505,00

51.505,00

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

2.000,00

2.000,00

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

8.145,00

8.145,00

6.089,73 74,76

1.312,00

1.312,00

1.207,07

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

500

500

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

9.400,00

9.400,00

7.388,45

78,6

4220 Zakup ywnoci

148.500,00

148.500,00

92.227,50

62,1

4260 Zakup energii

7.500,00

7.500,00

4270 Zakup usug


remontowych

4120 Skadki na Fundusz


Pracy

92

6.917,03 92,22

600

600

4280 Zakup usug


zdrowotnych

260

260

4300 Zakup usug


pozostaych

3.500,00

3.500,00

400

400

2.790,00

2.790,00

2.790,00

100

800

800

180

22,5

3.734,00

200.264,00

200.120,00

99,92

340.340,00

696.870,00

3.734,00

264

120

45,45

264

3.734,00

36.606,00

36.606,00

36.606,00

300.000,00

660.000,00

4410 Podre subowe,


krajowe
4440 Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych
4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami korpusu
suby cywilnej
80195

41.284,65 80,15

Pozostaa
dziaalno

66,2 16,55

508.387,36 72,95

2030 Dotacje celowe


otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
wasnych zada
biecych gmin
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
4300 Zakup usug
pozostaych
4440 Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych
6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

120 45,45

471.661,36 71,46

6260 Dotacje otrzymane


z funduszy celowych
na finansowanie lub
dofinansowanie
kosztw realizacji
inwestycji i zakupw
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

100

Strona 18

inwestycyjnych
jednostek sektora
finansw
publicznych
851
85153

200.000,00

200.000,00

Ochrona zdrowia

Zwalczanie
narkomanii

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

4300 Zakup usug


pozostaych
85154

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

56.700,00

83.220,00

74.757,26 89,83

6.000,00

6.000,00

633,03 10,55

2.500,00

2.500,00

633,03 25,32

3.500,00

3.500,00

50.700,00

58.700,00

55.604,23 94,72

500

840

838,08 99,77

100

260

132,23 50,85

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

6.400,00

10.800,00

10.800,00

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

19.998,00

43.291,00

40.324,92 93,14

22.202,00

3.250,00

1.500,00

259

4300 Zakup usug


pozostaych
4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami korpusu
suby cywilnej

85212

4120 Skadki na Fundusz


Pracy

852

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

85157

100

Stae i specjalizacje
medyczne

3.250,00

100

8,45

259 17,26

10.000,00

10.000,00

100

18.520,00

18.520,00

2710 Wpywy z tytuu


pomocy finansowej
udzielonej midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego na
dofinansowanie
wasnych zada
biecych

10.000,00

10.000,00

100

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

15.600,18

15.600,18

100

4260 Zakup energii

300

300

100

4740 Zakup materiaw


papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

487,75

487,75

100

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych
w tym programw
i licencji

2.132,07

2.132,07

100

Pomoc spoeczna

1.293.067,00

1.288.448,73

1.270.974,56

1.542.971,00

1.573.352,73

98,64

1.450.792,44 92,21

wiadczenia
rodzinne ,zaliczka
alimentacyjna oraz
skadki na
ubezpieczenia
emerytalne

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

100

Strona 19

i rentowe
z ubezpieczenia
spoecznego

1.119.463,00

1.038.650,00

1.022.628,69

1.119.463,00

1.038.650,00

4.265,33

1119.463,00

1.038.650,00

1.018.363,36

1.085.879,00

1.026.599,00

3.652,00

1.500,00

964,62

64,3

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

19.082,00

3.000,00

3.000,00

100

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

2.500,00

1.500,00

1.500,00

100

4.000,00

3.500,00

3.270,34 93,43

150

150

43,6 29,06

1.400,00

400

240

60

4740 Zakup materiaw


papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

300

300

300

100

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych
w tym programw
i licencji

2.500,00

1.701,00

1.701,00

100

8.207,00

4.933,00

4.132,19

8.207,00

4.933,00

4.132,19 83,76

970 Wpywy z rnych


dochodw

98,45

1.018.363,36 98,04

2010 Dotacje celowe


otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
zada biecych
z zakresu
administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych
gminie ustawami
3110 wiadczenia
spoeczne
4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

4300 Zakup usug


pozostaych
4410 Podre subowe
krajowe
4700 Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami korpusu
suby cywilnej

85213

Skadki na
ubezpieczenie
zdrowotne opacane
za osoby
pobierajce
niektre
wiadczenia
z pomocy spoecznej
oraz niektre
wiadczenia
rodzinne

98,04

83,76

1.007.343,80 98,12

2010 Dotacje celowe


otrzymane
z budetu pastwa
na realizacj zada
biecych z zakresu
administracji
rzdowej oraz
innych zada
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 20

zleconych gminie
ustawami

8.207,00

2.933,00

2.332,19

79,51

2.000,00

1.800,00

90

8.207,00

4.933,00

4.132,19 83,76

76.704,00

63.246,00

62.934,85

99,5

117.204,00

111.124,67

101.321,23 91,17

67.112,00

30.172,00

30.172,00

100

99,05

2030 Dotacje celowe


otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
wasnych zada
biecych gmin
4130 Skadki na
ubezpieczenia
zdrowotne
85214

Zasiki i pomoc
w naturze oraz
skadki na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
2010 Dotacje celowe
otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
zada biecych
z zakresu
administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych
gminie ustawami

2030 Dotacje celowe


otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
wasnych zada
biecych gmin

85219

9.592,00

33.074,00

32.762,85

3110 wiadczenia
spoeczne

113.204,00

102.960,18

3119 wiadczenia
spoeczne

4.000,00

8.164,49

77.03100

82.571,00

82.437,01

269.235,00

280.158,00

Orodki pomocy
spoecznej

99,83

93.156,74 90,47
8.164,49

100

209.626,18 74,82

2030 Dotacje celowe


otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
wasnych zada
biecych gmin
77.031,00
3020 Wydatki osobowe nie
zaliczone do
wynagrodze

82.571,00

82.437,01

99,83

--

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

189.698,00

194.216,00

145.395,59

74,86

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

11.781,00

11.781,00

11.349,55

96,33

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

32.357,00

33.244,00

24.053,73

72,35

4120 Skadki na Fundusz


Pracy

733

4.936,00

733

532,33 72,62

5.071,00 3.611,47

4170 Wynagrodzenia
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 21

71,21

bezosobowe

1.500,00

1.500,00

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

3.000,00

3.000,00

4280 Zakup usug


zdrowotnych

383

4300 Zakup usug


pozostaych

4410 Podre subowe


krajowe

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

--

4700 Szkolenia
pracownikw nie
bdcych czonkami
korpusu suby
cywilnej

85295

16.000,00

20.460,46

500 16,66
383
15.449,97

100

75,51

1.500,00

1.500,00

1.141,00 76,06

4.080,00

4.619,54

4.619,54

1.200,00

1.200,00

700

4740 Zakup materiaw


papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

450

450

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych
w tym programw
i licencji

2.000,00

2.000,00

Pozostaa
dziaalno

100

58,33

150 33,33

1.740,00

11.662,00

99.048,73

98.841,82

99,79 28.862,00

138.487,06

117.349,48

2008 Dotacja rozwojowa

79.252,99

79.056,48

99,75 -

2009 Dotacja rozwojowa

4.195,74

4.185,34

99,75 -

11.662,00

15.600,00

15.600,00

100 -

87

84,73

2030 Dotacje celowe


otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
wasnych zada
biecych gmin
2910 Zwrot dotacji
wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem lub
pobranych
w nadmiernej
wysokoci
3110 wiadczenia
spoeczne

- 40

39,66 99,15

22.062,00

68.854,55

47.924,22 69,6

4018 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

21.100,24

21.077,06 99,89

4019 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

1.117,07

1.115,84 99,88

4118 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

3.361,22

3.357,52 99,88

4119 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

177,95

177,76 99,89

465,82

465,25 99,87

4128 Skadki na Fundusz


Pracy

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 22

4129 Skadki na Fundusz


Pracy

854
85401

24,66

24,63 99,87

4178 Wynagrodzenia
bezosobowe

379,89

379,89 100

4179 Wynagrodzenia
bezosobowe

20,11

20,11 100

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

6.800,00

4218 Zakup materiaw


i wyposaenia

2.208,62

4219 Zakup materiaw


i wyposaenia

2.208,61 99,99

116,93

4308 Zakup usug


pozostaych

38.216,77

38.047,72 99,55

116,93

100

4309 Zakup usug


pozostaych

2.023,23

2.014,28 99,55

4748 Zakup materiaw


papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

94,97

94,97

100

4749 Zakup materiaw


papierniczych do
sprztu drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

5,03

5,03

100

4758 Zakup akcesoriw


komputerowych
w tym programw
i licencji

265,92

265,92

100

4759 Zakup akcesoriw


komputerowych
w tym programw
i licencji

14,08

14,08

100

113.440,00

161.264,00

145.130,33 89,99

98.440,00

102.240,00

94.424,49 92,35

6.227,00

6.627,00

6.584,84 99,36

Edukacyjna opieka
wychowawcza

43.524,00

35.331,84

wietlice szkolne

3020 Wydatki osobowe nie


zaliczone do
wynagrodze

4010 Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

4040 Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

5.200,00

5.200,00

4.677,20 89,94

4110 Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

11.841,00

12.141,00

11.283,82 92,56

1.898,00

1.998,00

1.820,84 91,13

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

1.096,00

1.096,00 939,46

85,71

4240 Zakup pomocy


naukowych
dydaktycznych
i ksiek

1.000,00

1.000,00 959,79

95,97

4120 Skadki na Fundusz


Pracy

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

81,17

66.186,00

69.186,00

63.301,54

Strona 23

91,49

4280 Zakup usug


zdrowotnych
4440 Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych
85415

Pomoc materialna dla


uczniw

200

4.792,00

4.792,00

4.792

100

15.000,00

59.024,00

50.705,84

85,9

- 43.524,00

35.331,84

81,17

81,17

200 65

32,5

2030 Dotacje celowe


otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
wasnych zada
biecych gmin
3240 Stypendia dla
uczniw
3260 Inne formy pomocy
dla uczniw
900

90001

15.000,00

44.214,00

44.088,00 99,71

14.810,00

6.617,84 44,68

2.546.000,00

570.000,00

365.676,45 64,15

11.995,48 79,96

1.843.542,00

4.000,00

4.000,00

Gospodarka
ciekowa i ochrona
wd

1.843.542,00

2.206.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

7.220,00

1.843.542,00

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

6058 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

6298 rodki na
dofinansowanie
wasnych inwestycji
gmin pozyskane
z innych rde
Utrzymanie zieleni
w miastach
i gminach
4210 Zakup materiaw
i wyposaenia

90095

6060 Wydatki na zakupy


inwestycyjne
jednostek
budetowych

90015

35.331,84

Gospodarka
komunalna
i ochrona
rodowiska

6059 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

90004

43.524,00
-

Owietlenie ulic
placw i drg

100

72,2

352.458,00

5.000,00

4.775,48

1.843.542,00

10.000,00

10.000,00

9.831,51 98,31

10.000,00

10.000,00

9.831,51 98,31

330.000,00

504.000,00

323.157,22 64,11

95,5

4210 Zakup materiaw


i wyposaenia

2.000,00

826,72 41,33

4260 Zakup energii

220.000,00

422.000,00

253.697,08 60,11

4300 Zakup usug


pozostaych

110.000,00

80.000,00

68.633,42 85,79

4.000,00

4.000,00

41.000,00

20.692,24 50,46

Pozostaa

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

100

Strona 24

dziaalno
2440 Dotacje otrzymane
z funduszy celowych
na realizacj zada
biecych jednostek
sektora finansw
publicznych
4210 Zakup materiaw
i wyposaenia

921

4.000,00

100

25.750,00

15.076,43 58,54

4300 Zakup usug


pozostaych

13.250,00

5.615,81 42,38

4430 Rne opaty


i skadki

2.000,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
92109

4.000,00

112.500,00

738.078,00

593.078,00

439.367,80 74,08

300.078,00

300.078,00

300.078,00

100

300.078,00

300.078,00

300.078,00

100

118.000,00

118.000,00

118.000,00

100

118.000,00

118.000,00

118.000,00

100

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

112.500,00

170.000,00

25.000,00

21.289,80 85,15

14.000,00

19.000,00

16.389,62 86,26

6.000,00

6.000,00

4.900,18 81,66

6058 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

112.500,00

6059 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

37.500,00

Domy i orodki
kultury wietlice
i kluby
2480 Dotacja podmiotowa
z budetu dla
samorzdowej
instytucji kultury

92116

Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa
z budetu dla
samorzdowej
instytucji kultury

92120

Ochrona zabytkw
i opieka nad
zabytkami
6230 Dotacje celowe
z budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztw realizacji
inwestycji i zakupw
inwestycyjnych
jednostek nie
zaliczanych do
sektora finansw
publicznych

92195

Pozostaa
dziaalno
4210 Zakup materiaw
i wyposaenia
4300 Zakup usug
pozostaych

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 25

6298 rodki na
dofinansowanie
wasnych inwestycji
112.500,00
gmin pozyskane z
926

Kultura fizyczna
i sport
92605

124.500,00

49.500,00

43.277,04 87.42

24.500,00

24.500,00

18.533,00 75,64

18.000,00

18.000,00

18.000,00

100

6.500,00

6.500,00

533

8,2

Pozostaa
dziaalno

100.000,00

25.000,00

24.744,04 98,97

4300 Zakup usug


pozostaych

5.000,00

4.744,58 94,89

100.000,00

20.000,00

19.999,46 99,99

Zadania w zakresie
kultury fizycznej
i sportu
2820 Dotacja celowa
z budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie
zada zleconych do
realizacji
stowarzyszeniom
4210 Zakup materiaw
i wyposaenia

92695

6050 Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
Razem

14.515.941,00 11.428.923,11 11.342.348,32

99,24 16.665.419,00 14.997.992,11 10.528.388,32 70,19

w tym :
-dochody wasne

2.959.734,00

3.005.547,00

2.949.744,95

98,14

- subwencje

6.235.978,00

6.242.163,00

6.242.163,00

100

-otrzymane dotacje
- inne dochody

1.343.050,00

2.181.213,11

2.150.440,37

98,58

3.977.179,00

wydatki
w tym:
- wydatki biece
z tego :

8.322.779,00

9.992.930,11

8.370.250,35 83,76

4.161.052,00

4.229.982,52

3.842.019,29 90,82

- wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodze
- dotacje udzielone
przez gmin
-wydatki naobsug
dugu publicznego
- pozostae wydatki
-wydatki majtkowe
z tego:

501.078,00

513.918,00 509.217,66

99,08

-wydatki
inwestycyjne
-dotacje celowe na
inwestycje

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

8.632,00

9.632,00

8.889,06 92,28

3.652.017,00

5.239.397,59

4.010.124,34 76,53

8.342.640,00

5.005.062,00

2.158.137,97 43,11

7.192.640,00

3.473.468,00

1.419.617,97 40,87

Strona 26

957

Przychody

Przychody

3.613.869,00

3.613.869,00

1.150.000,00

1.531.594,00

738.520,00 48,21

Rozchody

Rozchody

Rozchody

44.800,00

44.800,00

44.800,00

Nadwyki z lat
ubiegych
2.194.278,00

992 Spaty otrzymanych


krajowych poyczek
i kredytw
Razem

16.710.219,00 15.042.792,11 14.956.217,32

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

16.710.219,00 15.042.792,11 10.573.188,32

Strona 27

Zacznik Nr 4 do Sprawozdania
Wjta Gminy arnowiec
z dnia 17 marca 2010 r.
Realizacja planu finasowego zakadu budetowego za 2009r.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

Wykonanie

Rolnictwo i owiectwo

10

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi


830
Wpywy z usug
920

Pozostae odsetki

970

Wpywy z rnych dochodw

548.779,60

543.565,77

99,04

2.355,40

2.322,57

98,6

600

60.747,67

60.747,67

100

180.083,20

180.083,20

100

2650 Dotacja przedmiotowa z budetu otrzymana przez zakad budetowy

Pokrycie amortyzacji
Inne zwikszenia
Razem

24.998,39
791.965,87

812.317,60

102,56

53.231,00

100.684,26

189,14

845.196,87

913.001,86

108,02

Stan rodkw obrotowych na pocztku okresu sprawozdawczego

Ogem

Koszty
Dzia
10

Nazwa

Plan

Wykonanie

Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
2.070,00

2.069,22

99,96

250.000,00

229.929,17

91,97

19.500,00

17.565,01

90,07

43.282,00

37.828,50

87,4

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy

6.603,00

5.807,88

87,95

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

13.000,00

10.206,00

78,5

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

87.517,67

75.124,86

85,83

4260 Zakup energii

74.000,00

73.334,01

99,1

4270 Zakup usug remontowych

33.000,00

32.861,78

99,58

4280 Zakup usug zdrowotnych

710

710

100

19.000,00

18.617,88

97,98

3.120,00

3.120,00

100

4300 Zakup usug pozostaych


4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekom. telef. komrkowej

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 1

4390 Zakup usug(ekspertyzy, analizy)

7.000,00

3.329,77

47,56

4410 Podre subowe krajowe

1.500,00

1.068,16

71,21

21.000,00

20.861,69

99,34

6.350,00

6.000,22

94,49

530

530

100

1.500,00

980

65,33

1.100,00

421,35

38,3

1.032,65

93,87

4430 Rne opaty i skadki


4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czon.korp.sub.cywil.
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprz. druk. I urzdz.kserogr.
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1.100,00

24.998,39
Odpisy z amortyzacji

180.083,20

180.083,20

100

18.033,19
Razem

771.965,87

764.512,93

99,03

14.240,14

20.000,00

14.094,43

70,47

53.231,00

120.154,36

225,72

845.196,87

913.001,86

108,02

Podatek dochodowy od osb prawnych


Wpata do budetu nadwyki rodkw obrotowych
Stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego

Ogem
Plan finansowy przychodw na 2009 rok wynosi 791.965,87 z,
Stan rodkw na pocztek roku wynosi 100.684,26 z,
Pokrycie amortyzacji wynioso 180.083,20 z,
rodki na inwestycje z lat ubiegych 24.998,39 z.

Przychody wykonano na kwot 607.236,01 z, w tym : wpywy z opat za wod od ludnoci 537.607,55 z, wykonane przez zakad
przycza wodocigowe 5.958,22 z, odsetki od nieterminowych wpat 2.322,57 z, za sprzeda Poloneza TRUCK 600,00z.
Otrzymano dotacj na dofinansowanie dziaalnoci biecej zakadu 60.747,67 z,
Koszty wykonano na kwot 541.398,15 z,, z tego na : zakup rodkw do utrzymania czystoci pracownikw ,ubra roboczych 2.069,22
z, wynagrodzenia pracownikw biurowych, fizycznych 247.494,18 z, pochodne od wynagrodze pracownikw 43.636,38 z., umowy
zlecenia 10.206,00 z, zakup znaczkw pocztowych ,czasopism ,rodkw do utrzymania czystoci pomieszcze
12.185,67 z, paliwa, gazu, czci do samochodw i koparki 28.361,07 z, materiaw biurowych, wodocigowych, budowlanych, narzdzi,
sprztu i czci elektrycznych 34.578,12 z, energii i wody 73.334,01 z, remont armatury i urzdze wodocigowych oraz samochodw
i koparki 32.861,78 z, badania lekarskie pracownikw 710,00 z, szkolenia pracownikw 980,00z ,prowizje bankowe, dozr techniczny
i obsug UG 18.617,88, z, usugi telekomunikacyjne 3.120,00z. badanie wody 3.329,77z. podre subowe krajowe 1.068,16 z,
ubezpieczenie samochodw , koparki i cignika 2.499,50z, opata za korzystanie ze rodowiska 18.362,19 z, materiaw papierniczych
i akcesoriw komputerowych 1.454,00 z, przekazano odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
6.000,22 z, opaty sdowe 530,00 z, wydatki na zakupy inwestycyjne 56.198,54 z.
rodki wasne zarezerwowane na inwestycje 24,998,39 z,
Odpisy amortyzacyjne wyniosy 180.083,20 z,
Dokonano umorzenia nalenoci za wod 13.815,19 z,
Przekazano rnic podatku dochodowego za 2008 rok w kwocie 4.218,00 z.
Przekazano zaliczk na podatek dochodowy od osb prawnych za 2009r w kwocie 14.240,14 z,
Na koniec roku pozosta stan rodkw obrotowych w kwocie 120.154,36 z,
Wpata do budetu nadwyki rodkw obrotowych wynosi 14.094,43 z,
Na dzie 31.12,2009 r. nalenoci wyniosy 140.857,90 z, w tym wymagalne 132.374,84 z,

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 2

zobowizania wyniosy 42.261,46 z, w tym wymagalne 0,00 z,

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 5 do Sprawozdania
Wjta Gminy arnowiec
z dnia 17 marca 2010 r.
Realizacja planu finansowego FOiGW za 2009 r.

Dz.

Rozdz.

900

Nazwa

Plan

Wykonanie %

Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska
90011

Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej
690
Wpywy z rnych opat

3.000,00

3.651,20

Pokrycie amortyzacji
Inne zwikszenia

3.000,00

3.651,20

21.000,00

20.606,29

24.000,00

24.257,49 101,07

Razem
Stan rodkw obrotowych na
pocztku okresu
sprawozdawczego
Ogem

121,7

121,7

II. Koszty
Dzia

Rozdz.

900

Nazwa

Plan Wykonanie

Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska
90011

Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej
4210 Zakup materiaw
i wyposaenia

12.000,00

4300 Zakup usug pozostaych

9.000,00

Odpisy z amortyzacji

Inne zmniejszenia

Razem

21.000,00 0

Stan rodkw obrotowych na


koniec okresu
sprawozdawczego

3.000,00

Ogem

24.000,00 24.257,49

24.257,49
101,07

Plan finansowy na rok 2009 wynosi


3.000,00 z,
Stan rodkw na pocztek roku wynosi
20.606,29 z,
Przychody wykonano na kwot 3.651,20 z,
s to wpywy z tytuu opat i kar za
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 1

korzystanie
ze rodowiska
Nie dokonano realizacji planu finansowego
w 2009 r.
Na koniec okresu sprawozdawczego stan
rodkw obrotowych wynis 24.257,49 z,
Na dzie 31.12,2009r. Gminny Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
nie posiada nalenoci i zobowiza w tym
wymagalnych

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 6 do Sprawozdania
Wjta Gminy arnowiec
z dnia 17 marca 2010 r.
Zestawienie realizacji przychodw i kosztw samorzdowych instytucji kultury za 2009 r.

Przychody
Lp.

Tre

Plan Przychodw

Wykonanie
Ogem

Gminny Orodek
Kultury Sportu i Turystyki

Plan kosztw

Wykonanie

W tym dotacje z budetu

434.286,71

434.286,71

300.078,00

400.078,00

321.936,26

134.842,41

134.842,41

118.000,00

134.842,41

116.665,87

569.129,12

569.129,12

418.078,00

534.920,41

438.602,13

Gminna Biblioteka Publiczna

Ogem

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 7 do Sprawozdania
Wjta Gminy arnowiec
z dnia 17 marca 2010 r.
Realizacja planu finasowego za 2009 r. GOKSiT w arnowcu

Lp.

Wyszczeglnien
ie

Plan

Wykonanie

%
5

PRZYCHODY:

434.286,71 434.286,71 100

Dotacja z budetu

300.078,00 300.078,00

100

Wpywy z usug

105.707,66 105.707,66

100

Pozostae rodki
finansowe
Koszty

28.501,05

28.501,05

100

400.078,00 321.936,26 80,46

Amortyzacja

Zuycie materiaw
i energii

5.000,00

4.510,95 90,21

71.693,00

51.066,52 71,22

Usugi obce

100.149,00

57.748,20 57,66

Podatki i opaty

Wynagrodzenia i narzuty 166.538,00 160.091,31 96,12

17.000,00

11.802,00 69,42

Ubezpieczenia spoeczne

wiadczenia na rzecz
pracownikw

Pozostae koszty

21.169,00

20.335,96 96,07

5.929,00

4.516,61 76,18

12.600,00

11.864,71 94,17

Przychody wykonano na kwot - 434.286,71 z,


w tym :
Dotacja z budetu 300.078,00 z,
Wpywy z usug 105.707,66 z,
w tym :
- wynajem sali- 56.900,66 z,
- wynajem zastawy stoowej 16.356,00 z,
- nauka gry na pianinie 6.975,00 z,
- inne przychody 22.776,00 z,
- darowizna 2.700,00 z,
Pozostae rodki finansowe 28.501,05 z,
Koszty wykonano na kwot 321.936,26 z,
w tym :
Amortyzacja 4.510,95 z,
Zuycie materiaw i energii 51.066,52 z,
w tym :
- licencja 135,27 z,
- pozostae materiay 17.464,61 z,
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 1

- zakup materiaw biurowych 2.225,17 z,


- rodki do utrzymania czystoci 3.573,30 z,
- zakup energii i wody 9.722,53 z,
- olej opaowy 17.945,64 z,
Usugi obce - 57.748,20 z
w tym na :
-usugi telekomunikacyjne 5.618,90 z,
- transportowe 1.684,95 z,
- uczestnictwo w prbach kapeli arnowiacy ktra dziaa przy Gminnym
Orodku Kultury i Sportu 12.000,00 z,
- prowizje bankowe 800,00 z,
- przegld techniczny kota CO i budynku 1.231,12 z,
-wywz nieczystoci i udronienie rur kanalizacyjnych 3.894,31 z,
-usugi kominiarskie 297,68 z,
-szkolenia -115,00 z,
-pozostae usugi 8.575,56 z,
-wystpy zespow 15.210,00 z,
-nadzr sanitarny- 1.632,04 z,
- pokaz sztucznych ogni 1.550,00 z,
-ochrona imprezy 5.138,64 z,
Podatki i opaty- 11.802,00 z,
Wynagrodzenia pracownikw - 160.091,31 z,
Ubezpieczenia spoeczne i inne narzuty- 20.335,96 z,
wiadczenia na rzecz pracownikw 4.516,61 z,
w tym:
- odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 3.999,00 z,
Pozostae koszty 11.864,71 z,
w tym:
- podre subowe pracownikw 608,88 z,
- opata ZAIKS od imprez 2.220,00 z,
- inne koszty 9.035,83 z,
Na dzie 31.12,2009 r. w Gminnym Orodku Kultury Sportu i Turystyki wystpuj zobowizania w kwocie 9.180,75 z, w tym wymagalne
0.
Na dzie 31.12,2009 r. w Gminnym Orodku Kultury Sportu i Turystyki nie wystpuj nalenoci w tym wymagalne.

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 8 do Sprawozdania
Wjta Gminy arnowiec
z dnia 17 marca 2010 r.
Realizacja planu finansowego za 2009 r. GBP w arnowcu

Lp

Wyszczeglnienie

Plan

Wykonanie

PRZYCHODY:

134.842,41 134.842,41 100

Dotacja z budetu

118.000,00 118.000,00

Pozostae rodki finansowe

Dotacja z Biblioteki Narodowej


KOSZTY

100

14.142,41

14.142,41

100

2.700,00

2.700,00

100

134.842,41 116.665,87 86,52

Amortyzacja

Zuycie materiaw i energii

37.094,41

2.000,00

1.750,00

87,5

Usugi obce

18.342,00

5.605,51 30,56

Wynagrodzenia

62.676,00

60.304,65 96,21

Ubezpieczenia spoeczne i inne


narzuty

11.830,00

10.021,94 84,74

1.900,00

1.648,86 86,76

36.857,91 99,36

wiadczenia na rzecz
pracownikw

Opaty i skadki

500

258,2 51,64

Pozostae koszty

500

218,8 43,76

Przychody wykonano na kwot - 134.842,41z,


w tym :
.
Dotacja z budetu 118.000,00 z,
Pozostae rodki finansowe 14.142,11 z,
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup nowoci
wydawniczych 2.700,00 z,
Koszty wykonano na kwot- - 116.665,87 z,
w tym
Amortyzacja 1.750,00 z,
Zuycie materiaw i energii 36.857,91 z,

w tym:
- zakup praw autorskich 4.000,00 z,
Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 1

- zakup energii elektrycznej 2.047,76 z, ksiek 9.741,02 z,


czasopism, drukw, tuszy 21.069,13 z,
Usugi obce 5.605,51 z,
w tym:
- usugi pocztowe , telekomunikacyjne prowizje
bankowe- 5.065,39 z, internetowe -540,12 z ,
Wynagrodzenia 60.304,65 z,
w tym:
-wynagrodzenia osobowe 54.564,65 z.
- wynagrodzenia bezosobowe 5.740,00 z
Ubezpieczenia spoeczne i inne narzuty 10.021,94 z,,
wiadczenia na rzecz pracownikw 1.648,86 z,
w tym:
- odpis na fundusz wiadcze socjalnych 1.648,86 z,
Opaty i skadki 258,20 z,
w tym:
- opata RTV 58,20 z.
- ubezpieczenie komputerw 200 z,
Pozostae koszty 218,80 z,
w tym: podre subowe 218,80 z
Gminna Biblioteka Publiczna na dzie 31.12,2009 r. posiada zobowizania 5.142,70 z, w tym wymagalne 45,01 z,
Gminna Biblioteka Publiczna na dzie 31.12,2009 r. nie posiada nalenoci
w tym wymagalnych 0.

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 9 do Sprawozdania
Wjta Gminy arnowiec
z dnia 17 marca 2010 r.
Realizacja planu finansowego SPZOZ w arnowcu za 2009 r.
Zacznik Nr 5 Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej
w arnowcu za 2009 r. I. Przychody 1.wiadczenia medyczne ,kontrakty LOW NFZ 794.096,96 z, 2.
Odpatne wiadczenia medyczne 20.638,32 z, Przychody ogem 814.735,28 z, II. Koszty w ukadzie
rodzajowym 1. Zuycie materiaw i energii 45.745,18 z, 2. Usugi obce 54.726,76 z, 3. Podatki i opaty
3.660,00 z, 4. Wynagrodzenia 569.478,69 z, 5. wiadczenia na rzecz pracownikw 115.278,48 z, 6.
Amortyzacja 5.800,26 z, 7. Pozostae koszty rodzajowe 10.228,65 z, Koszty ogem 804.918,02 z, Wynik
9.817,26 z, Koszty w ukadzie rodzajowym za 2009 r. 1. Zuycie materiaw i energii 45.745,18 z, - leki
456,63 z, - sprztu jednorazowego, opatrunki 1.480,27 z, - pozostay sprzt medyczny 4.932,79 z, wyposaenie 8.331,71 z, - rodki czystoci 1.263,78 z, - materiay biurowe 5.970,45 z, - naprawy biece
150,29 z, - energia elektryczna 7.115,22 z, - olej opaowy 13.247,29 z, - woda 539,29 z, - pozostae 2.257,46
z, 2. Usugi obce 54.726,76 z, - procedury medyczne 35.124,58 z, - konserwacja 1.148,02 z, - usugi
telekomunikacyjne 3.938,13 z, - usugi pocztowe 485,60 z, - opaty i prowizje bankowe 1.395,75 z, - pranie
odziey 37,58 z, - utylizacja odpadw 2.928,00 z, - pozostae usugi 6.620,10 z, - wywz nieczystoci staych
1.036,00 z, - ochrona mienia 2.013,00 z, 3.Podatki i opaty 3.660,00 z, - podatek od nieruchomoci 3.545,00
z, - opaty sdowe 115,00 z, 4.Pozostae koszty 10.228,65 z, - podre subowe 8.388,65 z, - ubezpieczenie
OC 1.840,00 z, 5. Wynagrodzenia 569.478,69 z, 6. wiadczenia na rzecz pracownikw 115.278,48 z, 7.
Amortyzacja 5.800,26 z, Ogem koszty 804.918,02 z, Na dzie 31.12,2009 r. nie wystpoway zobowizania,
w tym wymagalne . Na dzie 31.12,2009 r. nie wystpoway nalenoci wymagalne , a pozostae nalenoci
z tytuu dostaw ,towarw i usug wynosiy 66.821,00 z,

Id: MJVRW-TOPFB-YGMWL-BGNMJ-ZBBML. Podpisany

Strona 1