You are on page 1of 15

Zacznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKW
ZA 2009 ROK

================================================================================
Lp. DZIA
WYSZCZEGLNIENIE
PLAN
Rozdz.
po zmianach
WYKONANIE
%
1
2
3
4
5
6
7
1.

010

ROLNICTWO I OWIECTWO

725.997,65

648.265,76

89,29

01008

Melioracje wodne

10.000

9.978,98

99,79

4300 - zakup usug pozostaych1

10.000

9.978,98

99,79

398.476

344.735,79

86,51

371.476
27.000

317.735,79
27.000

85,53
100,00

6.200

5.946,29

95,91

2850 - wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 6.200


2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego

5.946,29

95,91

311.321,65

287.604,70

92,38

70
15.100
1.007
2.500
400
660
17.676,40
2.900
37.955
80.302,25
751

70
13.481,08
1.006,53
2.200,67
354,94
471,20
16.686,47
2.464,26
19.851,82
79.845,76
750,03

100,00
89,28
99,95
88,03
88,74
71,39
94,40
84,97
52,30
99,43
99,87

152.000

150.421,94

98,96

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
906.166
W ENERGI ELEKTRYCZN GAZ I WOD

870.753,59

96,09

Dostarczanie wody

906.166

870.753,59

96,09

120
14.400
132.460
340.700
200.600

110,70
14.400
131.516,20
312.444,62
200.543,93

92,25
100,00
99,29
91,71
99,97

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01010

6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
01030

Izby rolnicze

Pozostaa dziaalno

01095

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze


- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- wpaty na PFRON
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup energii
- zakup usug pozostaych
- rne opaty i skadki
- odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4300
4430
4440

2.

400

40002
3020
4170
4210
4260
4300

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze


- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup energii
- zakup usug pozostaych

4390 - zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,


analiz i opinii
4430 - rne opaty i skadki
4480 - podatek od nieruchomoci
4530 - podatek od towarw i usug (VAT)
4580 - pozostae odsetki
4590 - kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb
fizycznych
4670 - odsetki od nieterminowych wpat podatku
od nieruchomoci
3.

15.646

15.646

100,00

69.800
103.242
28.650
4
540

69.737
103.242
22.569,14
540

99,91
100,00
78,78
100,00

100,00

600

TRANSPORT I CZNO

3.878.849

3.746.488,46 96,59

60014

Drogi publiczne powiatowe

120.000

120.000

100,00

120.000

120.000

100,00

3.758.849

3.626.488,46 96,48

10.500
2.170.000
536.730
35.900

10.471,26
2.133.002,24
457.779,68
35.834,45

99,73
98,30
85,29
99,82

43.000
10.000

32.634,40
9.500

75,89
95,00

2.409

2.000

83,02

950.310

945.266,43

99,47

2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na


zadania biece realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
60016

Drogi publiczne gminne


4210
4270
4300
4390
4430
4590
4610
6050

4.

- zakup materiaw i wyposaenia


- zakup usug remontowych
- zakup usug pozostaych
- zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
- rne opaty i skadki
- kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb
fizycznych
- koszty postpowania sdowego
i prokuratorskiego
- wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

383.652

369.126,86

96,21

70004

Rne jednostki obsugi gospodarki


mieszkaniowej

38.309

36.812,97

96,09
.

3.200
15.689
500
18.920

2.664,63
15.044
187,60
18.916,74

83,27
95,89
37,52
99,98

43.383

38.674,60

89,15

4300 - zakup usug pozostaych


22.681
4390 - zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, 400
analiz i opinii

22.203,92
400

97,90
100,00

4260
4300
4530
6050
70005

- zakup energii
- zakup usug pozostaych
- podatek od towarw i usug (VAT)
- wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

10

4430 - rne opaty i skadki


4610 - koszty postpowania sdowego
i prokuratorskiego
Pozostaa dziaalno

70095

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze


- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- wpaty na PFRON
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup energii
- zakup usug pozostaych
- rne opaty i skadki
- odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
4610 - koszty postpowania sdowego
i prokuratorskiego
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4300
4430
4440

5.

16.802
3.500

13.508
2.562,68

80,40
73,22

301.960

293.639,29

97,24

70
14.400
950
2.400
380
660
13.900
1.500
43.919
67.300
761

70
13.030,45
948,05
2.123,33
342,48
478,20
10.093,73
1.142,07
43.918,57
67.241,93
760,03

100,00
90,49
99,79
88,47
90,13
72,45
72,62
76,14
100,00
99,91
99,87

720

717,36

99,63

155.000

152.773,09

98,56

710

DZIAALNO USUGOWA

154.000

136.370,16

88,55

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

82.000

77.049,50

93,96

80.078
1.922

75.128
1.921,50

93,82
99,97

72.000

59.320,66

82,39

1.500
70.500

1.500
57.820,66

100,00
82,02

4300 - zakup usug pozostaych


4610 - koszty postpowania sdowego
i prokuratorskiego
71035

Cmentarze
4210 - zakup materiaw i wyposaenia
4300 - zakup usug pozostaych

6.

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.455.096,80

4.259.277,65 95,60

75011

Urzdy wojewdzkie

102.805

102.497,86

99,70

84.941
12.902
2.086
1.000
526
1.350

84.941
12.902
2.086
1.000
526
1.042,86

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
77,25

73.000

73.000

100,00

73.000

73.000

100,00

4010
4110
4120
4170
4210
4410
75020

- wynagrodzenia osobowe pracownikw


- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiaw i wyposaenia
- podre subowe krajowe
Starostwa powiatowe

2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na

11

172.150

171.570,58

99,66

169.200
2.900
50

168.930
2.627,15
13,43

99,84
90,59
26,86

4.088.322,80

3.893.391,34 95,23

3.000
2.000
1.920.700
139.968
311.000
44.200
46.750
59.620
154.050
24.000
2.950
184.254,80
3.000
5.700

2.653,39
2.000
1.834.936,09
139.967,90
291.253,80
39.932,41
43.132,60
58.828,70
110.959,55
20.331,98
2.944,38
163.875,29
2.601,50
5.295,25

88,45
100,00
95,53
100,00
93,65
90,34
92,26
98,67
72,03
84,72
99,81
88,94
86,72
92,90

14.500

12.471,76

86,01

37.000
1.000
49.100

34.879,67
776
49.098,57

94,27
77,60
100,00

1.650

1.649

99,94

4.980
5.500

2.894,45
5.407,56

58,12
98,32

25.000

20.603

82,41

5.500

5.188,33

94,33

17.900

16.833,26

94,04

995.000
30.000

994.934,19
29.942,71

99,99
99,81

zadania biece realizowane na podstawie


porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
75022

Rady gmin
3030 - rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4210 - zakup materiaw i wyposaenia
4530 - podatek od towarw i usug (VAT)
Urzdy gmin

75023
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4500
4530
4610
4700
4740
4750
6050
6060

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze


- rne wydatki na rzecz osb fizycznych
- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- wpaty na PFRON
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup energii
- zakup usug remontowych
- zakup usug pozostaych
- zakup usug dostpu do sieci Internet
- opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
- opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- podre subowe krajowe
- rne opaty i skadki
- odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
- pozostae podatki na rzecz budetw jednostek
samorzdu terytorialnego
- podatek od towarw i usug (VAT)
- koszty postpowania sdowego
i prokuratorskiego
- szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
- zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
- zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
- wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych

12

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

18.819

18.817,87

99,99

2.100
11.237
5.482

2.100
11.236,87
5.481

100,00
100,00
99,98

URZDY NACZELNYCH ORGANW


25.527
WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

25.527

100,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, 2.835


kontroli i ochrony prawa

2.835

100,00
.

2.410
366
59

2.410
366
59

100,00
100,00
100,00

22.692

22.692

100,00

- rne wydatki na rzecz osb fizycznych


- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug pozostaych

11.385
381,25
61,46
6.407
4.049,90
407,39

11.385
381,25
61,46
6.407
4.049,90
407,39

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

754

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE
OCHRONA PRZECIWPOAROWA

1.062.754

1.020.089,20 95,99
.

75404

Komendy wojewdzkie Policji

300.000

300.000

100,00

300.000

300.000

100,00

753.584

711.620,38

94,43

27.430
81.374
3.030
107.140
55.000
8.600
47.000
25.700
378.000
20.310

16.850
78.912,39
3.017,62
97.392,83
54.976
4.925
41.636,11
21.715
372.248,43
19.947

61,43
96,97
99,59
90,90
99,96
57,27
88,59
84,49
98,48
98,21

75075

3030 - rne wydatki na rzecz osb fizycznych


4210 - zakup materiaw i wyposaenia
4430 - rne opaty i skadki
7.

751

75101

4010 - wynagrodzenia osobowe pracownikw


4110 - skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 - skadki na Fundusz Pracy
75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego


3030
4110
4120
4170
4210
4300

8.

6170 - wpaty jednostek na fundusz celowy


na finansowanie i dofinansowanie
zada inwestycyjnych
Ochotnicze strae poarne

75412
3030
4010
4110
4210
4270
4280
4300
4430
6050
6060

- rne wydatki na rzecz osb fizycznych


- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug remontowych
- zakup usug zdrowotnych
- zakup usug pozostaych
- rne opaty i skadki
- wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych

13

75414

Obrona cywilna

3.170

2.686,02

84,73

1.100
2.000
70

706,48
1.912,68
66,86

64,23
95,63
95,51

6.000

5.782,80

96,38

6.000

5.782,80

96,38

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH,


127.330
OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH
OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIZANE Z ICH POBOREM

125.605,17

98,65

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych


nalenoci budetowych

125.605,17

4210 - zakup materiaw i wyposaenia


4300 - zakup usug pozostaych
4410 - podre subowe krajowe
Zarzdzanie kryzysowe

75421

4210 - zakup materiaw i wyposaenia


9.

756

75647

3030
4100
4110
4120
4300
10.

11.

- rne wydatki na rzecz osb fizycznych


- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- zakup usug pozostaych

98,65
.

15.400
98.500
11.400
1.200
830

14.933,24
97.823
10.927,76
1.091,57
829,60

96,97
99,31
95,86
90,96
99,95

757

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

357.000

302.633,53

84,77

75702

Obsuga papierw wartociowych, kredytw


i poyczek jednostki samorzdu terytorialnego

357.000

302.633,53

84,77

8070 - odsetki i dyskonto od skarbowych


papierw wartociowych, poyczek i kredytw
oraz innych instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu krajowego

357.000

302.633,53

84,77

758

RNE ROZLICZENIA

20.000

75818

Rezerwy oglne i celowe

20.000

20.000

4810 - rezerwy
12.

127.330

801

OWIATA I WYCHOWANIE

18.959.967,06

18.895.015,45 99,66

80101

Szkoy podstawowe

10.186.787,51

10.147.591,80 99,62

359.844

359.844

309.394
4.249.818

309.393,93 100,00
4.249.818,14 100,00

2540 - dotacja podmiotowa z budetu dla


niepublicznej jednostki systemu owiaty
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
4010 - wynagrodzenia osobowe pracownikw

100,00

14

3
4040
4110
4120
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4260
4268
4269
4270
4280
4300
4308
4309
4350
4368
4369
4370
4378
4379
4410
4440
4758
4759
6050
6060
6068
6069

80103

4
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- wynagrodzenia bezosobowe
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup energii
- zakup energii
- zakup energii
- zakup usug remontowych
- zakup usug zdrowotnych
- zakup usug pozostaych
- zakup usug pozostaych
- zakup usug pozostaych
- zakup usug dostpu do sieci Internet
- opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
- opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
- opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- podre subowe krajowe
- odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
- zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
- zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
- wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Odziay przedszkolne w szkoach podstawowych

2540 - dotacja podmiotowa z budetu dla


niepublicznej jednostki systemu owiaty

306.082
744.138
116.859
15.707
146.480,50
25.849,50
728.298
49.015,17
8.650,03
196.088
1.206,15
212,85
148.592
1.420
33.684
17.322,74
3.056,66
4.392
679,99

306.082,69
744.137,44
116.859,06
15.707,40
144.687
25.533
728.298,03
43.468,57
7.670,95
196.088,05
148.592,28
1.420
33.684,20
12.377,34
2.184,23
4.392
680,02

100,00
100,00
100,00
100,00
98,78
98,78
100,00
88,68
88,68
100,00
100,00
100,00
100,00
71,45
71,46
100,00
100,00

120

120

100,00

6.575

6.573,45

99,98

120,63

21,29

9.255
264.291

9.254,17
264.291

99,99
100,00

1.470,50

612

41,62

259,50

108

41,62

2.412.485
9.000

2.394.104,86 99,24
9.000
100,00

13.940

10.718,49

76,89

2.460

1.891,50

76,89

410.274

407.797,14

99,40

141.300

141.300

100,00

15

3
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4440

80104

4
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup rodkw ywnoci
- odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Przedszkola

2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania


biece realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
4010 - wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 - skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 - skadki na Fundusz Pracy
4210 - zakup materiaw i wyposaenia
4220 - zakup rodkw ywnoci
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiek
4260 - zakup energii
4270 - zakup usug remontowych
4280 - zakup usug zdrowotnych
4300 - zakup usug pozostaych
4370 - opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 - podre subowe krajowe
4427 - podre subowe zagraniczne
4440 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
4580 - pozostae odsetki
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
80110

Gimnazja
3020
4010
4040
4110
4120
4170

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze


- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe

11.137
164.433
12.733
28.402
4.582
27.437
10.800
9.450

11.136,72
164.432,54
12.733,19
28.401,48
4.582,56
27.437,15
8.323,50
9.450

100,00
100,00
100,00
100,00
100,01
100,00
77,07
100,00

2.732.689,55

2.711.690,76 99,23

38.903

38.758,30

99,63

88.120
1.455.444
105.581
241.214
38.340
254.172
178.728
7.959

88.120,44
1.455.444,25
105.581,21
241.213,30
38.340,36
250.261,34
169.056
7.958,57

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,46
94,59
99,99

33.783
31.809
490
40.744
5.773

33.782,99
31.807,85
490
37.791,62
5.772,71

100,00
100,00
100,00
92,75
99,99

5.094
19.551,55
86.501

5.094,06
19.551,55
86.501

100,00
100,00
100,00

7.000
86.102
7.381

6.838,45
81.946
7.380,76

97,69
95,17
100,00

4.253.897

4.253.896,78 100,00

188.033
2.527.450
182.967
430.365
67.230
10.119

188.032,51
2.527.450,78
182.967,06
430.365,08
67.229,82
10.118,70

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

16

- zakup materiaw i wyposaenia


- zakup energii
- zakup usug remontowych
- zakup usug zdrowotnych
- zakup usug pozostaych
- opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 - podre subowe krajowe
4440 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
4210
4260
4270
4280
4300
4370

Dowoenie uczniw do szk

80113

2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania


biece realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
4010 - wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 - skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 - skadki na Fundusz Pracy
4210 - zakup materiaw i wyposaenia
4300 - zakup usug pozostaych
4360 - opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
4430 - rne opaty i skadki
4440 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych

483.465
113.606
46.073
1.130
42.518
7.411

483.465,14
113.605,82
46.072,87
1.130
42.517,77
7.410,90

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,98

1.443
152.087

1.443,33
152.087

100,02
100,00

358.698

356.417

99,36

13.200

10.920

82,73

191
37.772
2.855
5.593
858
29.545
264.451
596

191,01
37.771,76
2.855,03
5.592,87
857,73
29.545,07
264.450,85
595,68

100,00
100,00
100,00
100,00
99,97
100,00
100,00
99,95

2.637
1.000

2.637
1.000

100,00
100,00

452.690

100,00
.

900
290.669
21.014
48.506
5.934
12.032
20.710
450
8.443
1.849

900
290.668,77
21.014,43
48.506,29
5.934,24
12.032
20.710,43
450
8.443,21
1.848,67

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,98

1.794

1.794,11

100,00

5.555

5.555,12

100,00

Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej 452.689


szk

80114

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze


- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug zdrowotnych
- zakup usug pozostaych
- opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
4370 - opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 - podre subowe krajowe
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4360

17

4440 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych
4700 - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
4740 - zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji

7.500

7.500

100,00

3.370

3.370

100,00

2.216

2.215,37

99,97

21.747

21.747,36

100,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

66.965

66.965

100,00

4210 - zakup materiaw i wyposaenia


4300 - zakup usug pozostaych
4700 - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
4740 - zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

33.480
6.158
26.143

33.479,61
6.158
26.143,01

100,00
100,00
100,00

1.184

1.184,38

100,03

393.461

393.461,35

100,00

1.000
293.262
19.470
46.713
7.072
9.944
16.000

1.000
293.262,42
19.470,48
46.712,83
7.071,96
9.943,66
16.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

104.506

104.505,62

100,00

396
24.535
79.575

396
24.534,62
79.575

100,00
100,00
100,00

80146

Stowki szkolne

80148
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4440

80195

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze


- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- zakup materiaw i wyposaenia
- odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Pozostaa dziaalno

4170 - wynagrodzenia bezosobowe


4300 - zakup usug pozostaych
4440 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
13.

851

OCHRONA ZDROWIA

230.025

222.944,61

96,92

85153

Zwalczanie narkomanii

3.000

3.000

100,00

2.000
1.000

2.000
1.000

100,00
100,00

222.025

219.069,61

98,67

3.150
13.800
821

3.150
13.800
820,31

100,00
100,00
99,92

4300 - zakup usug pozostaych


4700 - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
4010 - wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 - skadki na ubezpieczenia spoeczne

18

59.076
81.639
13.920
2.000
32.490
11.280

58.496
81.584,16
13.920
2.000
31.713,92
10.010

99,02
99,93
100,00
100,00
97,61
88,74

100
599
1.800

78,22
599
1.698

78,22
100,00
94,33

740

740

100,00

610

460

75,41

Izby wytrzewie

5.000

875

17,50

4300 - zakup usug pozostaych

5.000

875

17,50

4170
4210
4220
4260
4300
4390
4410
4430
4610
4700
4740

85158

14.

4
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup rodkw ywnoci
- zakup energii
- zakup usug pozostaych
- zakupu usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
- podre subowe krajowe
- rne opaty i skadki
- koszty postpowania sdowego
i prokuratorskiego
- szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
- zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

852

POMOC SPOECZNA

5.673.456

5.650.172,04 99,59

85202

Domy pomocy spoecznej

84.880

84.601,31

99,67

84.880

84.601,31

99,67

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu


alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

4.010.030

4.010.030

100,00

- wiadczenia spoeczne
- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug pozostaych
- opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- podre subowe krajowe
- odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
- szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
- zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

3.846.809
81.944
5.215
40.457
2.069
10.412
11.584
1.529

3.846.808,92
81.943,82
5.215,26
40.456,70
2.069,43
10.412,42
11.583,24
1.528,82

100,00
100,00
100,00
100,00
100,02
100,00
99,99
99,99

591
3.625

590,37
3.625,15

99,89
100,00

3.496

3.496,30

100,00

838

838,65

100,08

4330 - zakup usug przez jednostki samorzdu


terytorialnego od innych jednostek
samorzdu terytorialnego
85212

3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4370
4410
4440
4700
4740

19

4750 - zakup akcesoriw komputerowych, w tym


programw i licencji

1.461

1.460,92

99,99

16.144,54

84,97

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane


19.000
za osoby pobierajce niektre wiadczenia
z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej

85213

4130 - skadki na ubezpieczenie zdrowotne


Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214

3110 - wiadczenia spoeczne

19.000

16.144,54

84,97

427.547

422.364,13

98,79
.

427.547

422.364,13

98,79

Dodatki mieszkaniowe

15.320

15.150,30

98,89

3110 - wiadczenia spoeczne

15.320

15.150,30

98,89

778.199

772.695,90

99,29

1.938
536.873
39.184
86.215
13.874
29.262
460
19.000
4.430

1.937,49
536.114,86
39.183,84
85.407,55
13.744,80
29.251,67
460
15.615,18
4.029,62

99,97
99,86
100,00
99,06
99,07
99,96
100,00
82,19
90,96

14.450
14.584

14.447
14.583,58

99,98
100,00

7.140

7.135,10

99,93

2.220

2.217,09

99,87

8.569

8.568,12

99,99

110.630

110.136,62

99,55

85215

Orodki pomocy spoecznej

85219
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4370
4410
4440
4700
4740
4750

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze


- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug zdrowotnych
- zakup usug pozostaych
- opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- podre subowe krajowe
- odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
- szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
- zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
- zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
opiekucze

85228

3020
4010
4040
4110

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze


- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- skadki na ubezpieczenia spoeczne

.
1.267
77.520
4.162
12.228

1.266,66
77.512,37
4.161,01
12.218,52

99,97
99,99
99,98
99,92

20

2.000
532
2.000

1.952,92
473
1.635

97,65
88,91
81,75

7.920
3.001

7.917,02
3.000,12

99,96
99,97

227.850

219.049,24

96,14

223.350
4.500

214.638,80
4.410,44

96,10
98,01

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 483.313

462.505,58

95,69

85401

wietlice szkolne

300.312

300.312,19

100,00

20.810
207.247
14.793
37.165
5.923
14.374

20.809,94
207.246,85
14.793,59
37.165,23
5.922,58
14.374

100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00

183.001

162.193,39

88,63

118.286
64.715

111.636,08
50.557,31

94,38
78,12

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA RODOWISKA

2.503.208

2.355.466,35 94,10

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

791.734

725.866,20

91,68

70
6.000
221.000
56.000
38.800
4.500

67,64
4.846,92
191.117,96
36.839,12
34.181,56
3.894,47

96,63
80,78
86,48
65,78
88,10
86,54

7.600
412.883
14.877
4

5.846,38
412.883
6.600,15
4

76,93
100,00
44,36
100,00

4120 - skadki na Fundusz Pracy


4280 - zakup usug zdrowotnych
4330 - zakup usug przez jednostki samorzdu
terytorialnego od innych jednostek
samorzdu terytorialnego
4410 - podre subowe krajowe
4440 - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Pozostaa dziaalno

85295

3110 - wiadczenia spoeczne


4300 - zakup usug pozostaych
15.

3020
4010
4040
4110
4120
4440

85415

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze


- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- skadki na ubezpieczenia spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Pomoc materialna dla uczniw

3240 - stypendia dla uczniw


3260 - inne formy pomocy dla uczniw
16.

900

90001
3020
4210
4260
4270
4300
4390
4430
4480
4530
4670

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze


- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup energii
- zakup usug remontowych
- zakup usug pozostaych
- zakupu usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
- rne opaty i skadki
- podatek od nieruchomoci
- podatek od towarw i usug (VAT)
- odsetki od nieterminowych wpat
podatku od nieruchomoci

21

30.000

29.585

98,62

187.600

170.605,56

90,94

2.400
20.720
5.000
94.480
65.000

2.390,43
20.683,98
4.141,53
80.302,18
63.087,44

99,60
99,83
82,83
84,99
97,06

1.348.700

1.297.787,64 96,23

652.700
196.000
500.000

630.507,78
179.592,63
487.687,23

96,60
91,63
97,54

175.174

161.206,95

92,03

4.000
61.000
5.000
33.000
174
72.000

4.000
51.597,83
3.451,03
30.147,47
174
71.836,62

100,00
84,59
69,02
91,36
100,00
99,77

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA


NARODOWEGO

1.019.214,83

1.014.963,68 99,58

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

1.006.514,83

1.002.300

99,58

906.000

906.000

100,00

40
37.716,22
37.758,61
25.000

40
37.716,22
33.543,78
25.000

100,00
100,00
88,84
100,00

12.700

12.663,68

99,71

12.000

12.000

100,00

700

663,68

94,81

6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


90003

Oczyszczanie miast i wsi


4110
4170
4210
4300
6060

- skadki na ubezpieczenia spoeczne


- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug pozostaych
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Owietlenie ulic, placw i drg

90015

4260 - zakup energii


4300 - zakup usug pozostaych
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno

90095
4170
4210
4260
4300
4430
6050
17.

921

92109

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup energii
- zakup usug pozostaych
- rne opaty i skadki
- wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2480 - dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej


instytucji kultury
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
6220 - dotacje celowe z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji
i zakupw inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansw publicznych
92195

Pozostaa dziaalno
2820 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4610 - koszty postpowania sdowego
i prokuratorskiego

22

18.

925

92503

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 10.000


ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY

10.000

100,00

Rezerwaty i pomniki przyrody

10.000

10.000

100,00

10.000

10.000

100,00

4300 - zakup usug pozostaych


19.

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

450.275

440.836,45

97,90

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

450.275

440.836,45

97,90

200.000

196.250

98,13

9.400
15.100
3.273
11.700
122
727
700

9.400
14.886,16
3.077,14
11.282,40
122
158,32
663,68

100,00
98,58
94,02
96,43
100,00
21,78
94,81

95.898
59.569
41.546
12.240

95.897,52
59.569
37.330,23
12.200

100,00
100,00
89,85
99,67

2820 - dotacja celowa z budetu na finansowanie


lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4170 - wynagrodzenia bezosobowe
4210 - zakup materiaw i wyposaenia
4260 - zakup energii
4300 - zakup usug pozostaych
4430 - rne opaty i skadki
4530 - podatek od towarw i usug (VAT)
4610 - koszty postpowania sdowego
i prokuratorskiego
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych

==================================================================================
OGEM
41.425.831,34
40.556.041,54 97,90
=================================================================================