You are on page 1of 1

UCHWAA NR LVI/509/2010 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GRACH z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie okrelenia zasad wnoszenia wkadw oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziaw i akcji w spkach prawa handlowego przez Powiat Tarnogrski. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) Rada Powiatu uchwala: 1. Przyj nastpujce zasady wnoszenia wkadw oraz obejmowania, nabywania udziaw i akcji w spkach prawa handlowego przez Powiat Tarnogrski: 1) Zarzd Powiatu Tarnogrskiego jest upowaniony do wnoszenia wkadw oraz obejmowania i nabywania udziaw i akcji w ramach kwot przewidzianych na ten cel w danym roku budetowym. 2) Wnoszenie wkadw moe nastpi w formie gotwki lub aportu, przy czym wniesienie jako wkadu niepieninego prawa wasnoci nieruchomoci albo prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci przekraczajcej rwnowarto 25 000 (sownie: dwadziecia pi tysicy euro) wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu Tarnogrskiego. 3) Warto wkadu niepieninego Zarzd Powiatu okrela na podstawie operatu szacunkowego, sporzdzonego przez rzeczoznawc majtkowego. 4) Zarzd Powiatu Tarnogrskiego moe wnosi wkady oraz obejmowa, nabywa udziay i akcje w spkach prawa handlowego, ktrych przedmiotem dziaalnoci jest realizacja zada bdcych zadaniami o charakterze uytku publicznego, zadaniami wasnymi powiatu, zadaniami zleconymi lub powierzonymi powiatowi na podstawie stosownych przepisw. 2. 1) Zbycie przez Zarzd Powiatu Tarnogrskiego udziaw i akcji w spkach prawa handlowego, w ktrych Powiat Tarnogrski posiada akcje lub udziay, moe nastpi w trybie okrelonym przepisami ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks Spek Handlowych. Zbycie udziaw lub akcji o jednorazowej wartoci przekraczajcej rwnowarto 25 000, 00 (sownie: dwadziecia pi tysicy euro) i stanowicych 25% udziaw lub akcji w danym podmiocie, wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu Tarnogrskiego. 2) Zbycie udziaw lub akcji nastpuje w trybie rokowa na podstawie publicznego zaproszenia. Udziay lub akcje przed zbyciem bd wyceniane przez uprawnione podmioty, w celu ustalenia ceny zbycia, stanowicej podstaw rokowa. 3) Zarzd Powiatu Tarnogrskiego bdzie stosowa postanowienia zawarte w pkt 2, o ile nie stoj one w sprzecznoci z umowami bd statutami spek, w ktrych Powiat Tarnogrski posiada akcje lub udziay oraz przepisami prawa. 3. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu w Tarnowskich Grach 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Powiatu Andrzej Fiaa

Id: XLSYZ-GXFDC-BNHRG-TPUKB-YGULU. Podpisany

Strona 1