You are on page 1of 2

Katowice, 2010-10-08 WOJEWODA LSKI

NP/II/0911/298/10

Rozstrzygnicie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.)

stwierdzam niewano
uchway Nr XLVI/392/10 Rady Miasta Rydutowy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania projektw prawa miejscowego, jako sprzecznej z art. 5 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873), zwanej dalej ustaw. Uzasadnienie Na sesji w dniu 27 sierpnia 2010 roku Rada Miasta Rydutowy przyja uchwa Nr XLVI/392/10 w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania projektw prawa miejscowego. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy, organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego okrela, w drodze uchway, szczegowy sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Brzmienie tego przepisu jest doprecyzowane przez art. 5 ust. 1 ustawy, ktry nakada na organy wadzy publicznej obowizek wsppracy z wyej wymienionymi organizacjami i podmiotami prowadzcymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu dziaania organw administracji publicznej, dziaalno poytku publicznego w zakresie odpowiadajcym zadaniom tych organw. Oznacza to, e w przypadku Rady Miasta Rydutowy obowizek wspdziaania dotyczy wszystkich organizacji i podmiotw prowadzcych dziaalno na terenie Miasta Rydutowy w dziedzinach dotyczcych ich dziaalnoci statutowej.

Tymczasem w 1 uchway XLVI/392/10 Rada okrelia jako podmioty mogce bra udzia w konsultacjach organizacje pozarzdowe oraz inne podmioty z art. 3 ust. 3 ustawy majce siedzib na terenie miasta Rydutowy lub dziaajce na rzecz jej mieszkacw. Tym samym w sposb nieuprawniony zawzia ona krg podmiotw mogcych wzi udzia w konsultacjach i wykroczya poza ustawow delegacj. Istniej bowiem podmioty dziaajce na terenie gminy i nie speniajce warunkw wymienionych w 1 uchway, to znaczy nie majce siedziby na jej terenie ani nie dziaajce na rzecz jej mieszkacw. Take brzmienie 4 uchway uregulowane jest w sposb nieprawidowy. W treci w/w przepisu znajduje si upowanienie dla Burmistrza Miasta Rydutowy do okrelenia midzy innymi formy zgaszania opinii przez uprawnione podmioty oraz sposb ogaszania wynikw konsultacji. Natomiast, zdaniem organu nadzoru, forma zgaszania opinii przez organizacje pozarzdowe oraz podmioty o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, a take sposb ogaszania wynikw konsultacji s istotnymi elementami procedury konsultacji wymagajcymi uregulowania w sposb precyzyjny przez organ stanowicy gminy. Reasumujc kwestie te powinny by okrelone przez rad, a nie pozostawione swobodnej decyzji burmistrza. Zatem zabieg jakiego dokonaa Rada Miasta Rydutowy w treci 4 uchway naley potraktowa jako niedozwolon subdelegacj. Podkreli bowiem naley ponownie, e to Rada ma szczegowo okreli sposb konsultacji. Przekazanie burmistrzowi pewnych kompetencji zastrzeonych przez ustaw dla rady jest niedozwolone i musi by uznane za niezgodne z prawem. Z powyej przedstawionych powodw podjt przez Rad Miasta Rydutowy uchwa naley uzna za sprzeczn z prawem, z tego wzgldu podjcie niniejszego rozstrzygnicia nadzorczego jest w peni zasadne i konieczne. Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni liczc od dnia dorczenia rozstrzygnicia.

wz. WOJEWODY LSKIEGO Stanisaw Dbrowa I WICEWOJEWODA