You are on page 1of 43

INFORMACJA WJTA GMINY CHYBIE z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wykonania Budetu Gminy Chybie za 2009 r. DZIA I.

DANE OGLNE Budet gminy na 2009r, zgodnie z uchwa Rady Gminy Nr XXIII/191/08 z dnia 16 grudnia 2008r. zakada dochody budetu w wysokoci 30.477.922 z (w tym dochody biece w wysokoci 18.598.359 z i dochody majtkowe w wysokoci 11.879.563 z), przychody budetu w wysokoci 5.071.396 z, wydatki budetu w wysokoci 35.471.118 z ( w tym wydatki biece w wysokoci 17.461.529 z i wydatki majtkowe w wysokoci 18.009.589 z) i rozchody budetu w wysokoci 78.200 z. Przychody budetu pochodzi miay z zacignitej poyczki w wysokoci 2.500.000 z, nadwyki z lat ubiegych w wysokoci 2.066.471 z i wolnych rodkw jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy wynikajcych z rozlicze poyczki z lat ubiegych w wysokoci 504.925 z Natomiast rozchody budetu przeznaczone zostay na spat rat poyczek zacignitych w roku 2007, 2008 i 2009 w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Planowane dochody budetowe zmalay o 12.085.745,54 z i wyniosy na dzie 31 grudnia 18.392.176,46z, natomiast plan wydatkw budetowych zmniejszony zosta o 15.517.404,26 z, osigajc kwot 19.953.713,74 z.Planowany niedobr w kwocie 1.561.537,28 z pokryty zosta przychodami pochodzcymi z zacignitej poyczki w wysokoci 120.000 z., nadwyki budetu z lat ubiegych w wysokoci 1.014.812,28 z i wolnych rodkw w kwocie 426.725,00 z Realizacja budetu w 2009 roku przedstawiaa si nastpujco :

Z powyszych danych wynika, e budet gminy za 2009 rok zamkn si deficytem budetowym w kwocie 111.736,92 z, stanowic rnic pomidzy uzyskanymi dochodami a wykonanymi wydatkami. Szczegowe dane dotyczce realizacji dochodw i wydatkw planowanych w budecie przedstawione zostay w III i IV czci sprawozdania rocznego. Zaduenie gminy na koniec roku wynosio 508.800 z i dotyczyo poyczek zacignitych w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska w Katowicach: z roku 2008 zacignitej na realizacj I tury programu ograniczenia niskiej emisji (388.800 z) i z roku 2009 na II tur w/w programu (120.000 z). Gmina uzyskaa umorzenie poyczki z 2007 roku za termomodernizacj budynku SP w Mnichu w wysokoci 60.725 z, ktre zostao przeznaczone na realizacj programu ograniczenia niskiej emisji. W budecie gminy nie wystpiy zobowizania wymagalne, gmina nie korzystaa w trakcie roku z kredytw krtkoterminowych. Okresowo wolne rodki lokowane byy w banku prowadzcym obsug finansow budetu gminy na lokatach nocnych oraz na lokatach terminowych w bankach oferujcych najkorzystniejsze warunki oprocentowania. DZIA II. ZMIANY W PLANIE BUDETU. Wyniki zmian dokonanych w planie dochodw budetowych w trakcie roku obrazuje niej zamieszczona tabela:

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 1

Plan dochodw wasnych uleg zmniejszeniu o 12.389.515,48 z z nastpujcych przyczyn: - otrzymano rodki na dofinansowanie Gminnego Turnieju Bezpieczestwa Ruchu Drogowego w wysokoci 2.000 z - udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych zmniejszenie o 162 z - przeduajca si procedura pozyskiwania rodkw z funduszy europejskich na budow oczyszczalni ciekw sprawia, e dofinansowanie w wysokoci 7.372.258 z jest mao prawdopodobne do uzyskania - dofinansowania nie uzyska projekt budowy Domu Kultury zoony do Ministerstwa Kultury w wysokoci 1.747.265 z - korekta planowanej wysokoci pozyskanych rodkw na dofinansowanie modernizacji stadionu sportowego zmniejszenie o kwot 24.686 z - korekta planowanej wysokoci pozyskanych rodkw na dofinansowanie stworzenia publicznych punktw dostpu do Internetu zwikszenie o kwot 5.623 z - planowane pozyskanie rodkw zewntrznych na budow parkingu w centrum Chybia (zwikszenie) w wysokoci 60.609 z - niewydatkowane rodki z wydatkw niewygasajcych roku 2008 - kwota 36.820,52 z - zmniejszenie dochodw budetowych o kwot 239.600 z w zwizku z rezygnacj z realizacji zadania przebudowa ul. Miarki. - zmniejszenie dochodw budetu o kwot 31.450 z w zwizku z przesuniciem realizacji zadania przystosowania administracji publicznej do wiadczenia usug drog elektroniczna na rok 2010 - rezygnacji z realizacji zadania stworzenie publicznych punktw dostpu do Internetu na kwot 149.103 z - zmniejszenie dochodw budetu o kwot 661.818 z w zwizku z rezygnacja z realizacji zadania budowy boiska przy SP nr 2 w Chybiu. Przyczyn rezygnacji bya niewystarczajca wysoko pozyskanego dofinansowania i krtki czas rozliczenia rodkw. - zwikszenie budetu o kwot 2.000 z tytuem dochodw uzyskanych przez SP 1 z wynajmu pomieszcze szkoy dla Szkoy Jzykowej
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 2

- zmniejszenie dochodw budetowych o kwot 15.000 z w zwizku z przewidywanym mniejszym uzyskaniem dochodw z odpatnoci za wyywienie w Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu - zmniejszenie dochodw budetu o kwot 1.250.314 z w zwizku z rezygnacj z realizacji zadania dotyczcego boiska bocznego na terenie stadionu przy ul. Lipowej - zmniejszenie przewidywanych do osignicia dochodw z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych o kwot 600.000 z w stosunku do prognozowanych przez Ministerstwo Finansw - zmniejszenie dochodw budetowych o kwot 35.000 z w zwizku z przewidywanym mniejszym wpywem udziaw w podatku dochodowym od osb prawnych otrzymywanych z Urzdw Skarbowych - zmniejszenie planowanych dochodw budetowych o kwot 103.509 z w pozycji pozyskanych rodkw na dofinansowanie budowy parkingu za orodkiem zdrowia (rodki do pozyskania po rozliczeniu Inwestycji w 2010 roku) - zmniejszenie planowanych dochodw budetowych o kwot 307.742 z dotyczy rodkw do pozyskania na budow oczyszczalni ciekw w ramach RPO - zwikszenie dochodw o kwot 41.339 z tytuem pozyskania rodkw na realizacje programu Ucze na wsi z PFRON Katowice Otrzymano dotacje rozwojow na realizowany przez GOPS program aktywizacji zawodowej osb dugotrwale bezrobotnych w wysokoci 109.264,16 z. Subwencje ulegy zwikszeniu w czci owiatowej o 225.585 z. Kwota 177.683 z stanowi rnic pomidzy kwotami wynikajcymi z Ustawy Budetowej na 2009 r. a kwotami planistycznymi. Gmina otrzymaa rwnie rodki w ramach subwencji owiatowej na dofinansowanie remontw przeprowadzanych w placwkach owiatowych w wysokoci 47.902,00 z. Dofinansowanie uzyskay remonty w Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu ( malowanie sal lekcyjnych ) i remont dojcia do szkoy w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zaborzu. Otrzymano z Ministerstwa Finansw rodki na uzupenienie dochodw gminy w wysokoci 38.382 z Dotacje celowe na realizacj zada zleconych ulegy zmniejszeniu ogem o 221.953,22 z w pozycjach - wybory do Parlamentu Europejskiego zwikszenie o 13.096 z - zwrot podatku akcyzowego wzrost o 46.181,78 z. - dodatkowe rodki na wydatki osobowe dotyczce akcji kurierskiej 1.300 z - mniejszenie rodkw na realizacje zada zleconych przez WSOiC lskiego UW 1.360 zl - zmniejszenie rodkw na zadania realizowane w zakresie wiadcze pomocy spoecznej 268.503 z - otrzymane rodki na niszczenie dokumentw wyborczych 90 z - rodki na wypat wiadcze z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentw 15.038 z - zmiana charakteru zada dotyczcych wypaty zasikw staych oraz opacania skadek na ubezpieczenie zdrowotne ze zleconych na wasne zmniejszenie o kwot 27.796 z Dotacje celowe na realizacj zada wasnych wzrosy o 152.492 z i przyznane zostay na realizacj nastpujcych zada : - wypat od 1 stycznia 2009 r. comiesicznego dodatku do wynagrodzenia w wysokoci 250 z pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorzdowych jednostkach organizacyjnych pomocy spoecznej, do ktrego obowizkw naley wiadczenie pracy socjalnej w rodowisku 8.410 z - dofinansowanie wiadcze realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2009r. 37.861 z. - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania ustanowionego ustaw z dnia 29 grudnia 2005r. 48.559 z - dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw klas I II szk podstawowych i I gimnazjw 10.460 z - dofinansowanie wyszkolenia pracownikw modocianych 22.895 z zmniejszenie rodkw
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 3

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu Radosna szkoa 6.000 z - wypat zasikw i pomoc w naturze 1.500 z zmniejszenie rodkw - dofinansowanie wiadcze realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym w okresie do grudnia 2009r. 22.801 z. - utrzymanie pomnikw przyrody 15.000 z - zmiana charakteru zada dotyczcych wypaty zasikw staych oraz opacania skadek na ubezpieczenie zdrowotne ze zleconych na wasne zwikszenie o kwot 27.796 z Zmiany kwot dotacji celowych zostay wprowadzone do budetu zarzdzeniami Wjta Gminy. DZIA III. WYKONANIE DOCHODW BUDETOWYCH Realizacja dochodw budetowych w I proczu 2009 roku przedstawia si nastpujco :

Realizacja poszczeglnych pozycji dochodw wasnych przedstawia si nastpujco :

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 4

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 5

Gwnym skadnikiem dochodw wasnych gminy jest podatek dochodowy od osb fizycznych ( 54,4 % ), na drugim miejscu znajduje si podatek od nieruchomoci ( 26,4% ). Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych zostay zrealizowane w wysokoci 4.491.376 z i s o 528.194 z nisze od uzyskanych w roku 2008. Zmalay rwnie wpywy z podatku dochodowego od osb prawnych o 27.825,16 z w stosunku do roku 2008. Wykazane w sprawozdaniu RB 27 nalenoci pozostae do zapaty na koniec 2009 roku wynosz ogem 373.042,33 z, w tym nalenoci wymagalne 230.804,77 z Na kwot nalenoci wymagalnych skadaj si : - zalego w czynszach 802,97 z - podatek od nieruchomoci, rolny, leny i od rodkw transportowych od osb prawnych 112,00 z zalego dotyczy 1 podatnika, po wysaniu upomnienia nastpia czciowa wpata - podatek od nieruchomoci, rolny i leny od osb fizycznych 47.696,08 z dotyczy 170 podatnikw. Do koca lutego 2010r. wpacono kwot 23.708,00 z. Do wszystkich zalegajcych z wpat zostay wysane upomnienia. Zalego na kwot 5.550,00 z objta zostaa hipotek i dotyczy 3 podatnikw. - podatek od rodkw transportowych od osb fizycznych 5.178,40 z dotyczy 3 podatnikw, do ktrych wysano upomnienia i wystawiono tytuy wykonawcze. - wpywy z renty planistycznej 6.137,92 z zalego dotyczy 5 osb, podjto dziaania celem egzekucji - zwrot wiadcze alimentacyjnych 169.938,30 z prowadzone jest postpowanie wobec dunikw alimentacyjnych - zwrot niesusznie pobranych zasikw z pomocy spoecznej 139,10 z prowadzone jest postpowanie celem wyegzekwowania zalegoci - odpatno za pobyt w DPS 800 z zalego dotyczy jednej osoby, zostaa uregulowana w styczniu 2010r. Skutki obnienia grnych stawek podatkw za 2009 rok wyniosy 139.534,55 z w podatku od nieruchomoci od osb prawnych i 428.461,12 z w podatku od nieruchomoci od osb fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnie ( bez ulg i zwolnie ustawowych ) wyniosy 497.908,63 z w podatku od nieruchomoci i rolnym od osb prawnych i 14.740,39 z w podatku od nieruchomoci od osb fizycznych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczony za okres 2009 roku wyniosy: - umorzenia zalegoci podatkowych 246,00 z w podatku od nieruchomoci i rolnym od osb fizycznych dotyczy jednego podatnika
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 6

- rozoenie na raty, odroczenie terminu patnoci 670,00 z w podatku od nieruchomoci od osb fizycznych dotyczy jednego podatnika Projekt Pro-Pozycja Promocja i wspieranie aktywnej integracji spoecznej na terenie gminy Chybie stworzony zosta i jest realizowany przez pracownikw Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Chybiu w ramach Poddziaania 7.1.1 Rozwj upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej Dziaania 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji spoecznej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Projekt ten, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, wdraany jest na podstawie umowy ramowej zawartej na okres od 01.04.2008r. do 31.12.2013r. pomidzy Samorzdem Wojewdztwa lskiego a Gmin Chybie Gminnym Orodkiem Pomocy Spoecznej. rodki na finansowanie projektu przyznawane s corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. DZIA IV. WYKONANIE WYDATKW BUDETOWYCH. Wydatki budetu Gminy, planowane w wysokoci 19.953.713,74 z zostay wykonane w kwocie 18.650.521,57 z. Wydatki ktre nie wygasy z upywem roku budetowego wyniosy 724.900 z Decyzje o uchwaleniu wykazu wydatkw budetowych, ktrych niezrealizowane kwoty nie wygasy z upywem roku budetowego 2009 Rada Gminy Chybie podja Uchwa nr XXXII/254/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku. Dotycz one: - wykonania dokumentacji zarurowania rowu przy ul. Wojska Polskiego w Mnichu na kwot 11.800 z - wykonania dokumentacji i zarurowania rowu przy ul. Moniuszki w Mnichu na kwot 18.300 z - dokumentacji i zarurowania rowu przy ul. K. Miarki w Zaborzu na kwot 50.000 z - wykonania utwardzenia pobocza przy ul. Lenej w Chybiu na kwot 5.000 z - budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Chybiu na kwot 300.000 z - sporzdzenia studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chybie na kwot 129.800 z - wykonania owietlenia wzdu ul. Czereniowej w Zaborzu na kwot 27.500 z - wykonania owietlenia wzdu ul. Sowackiego w Mnichu na kwot 46.000 z - wykonania owietlenia wzdu ul. Kociuszki w Chybiu na kwot 12.500 z - wykonania dokumentacji i owietlenia na ul. Lenej i skrzyowaniu ul. Lenej i ul. Podlenej w Chybiu na kwot 15.000 z - wykonania dokumentacji i owietlenia wzdu ul. Sienkiewicza w Chybiu na kwot 36.000 z - wykonania dokumentacji i owietlenia wzdu ul. Podbroble w Zarzeczu ( od ul. Wyzwolenia do ul. Zawala ) na kwot 35.000 z - wykonania dokumentacji i owietlenia wzdu ul. K. Miarki i ul. Darwina w Zaborzu na kwot 24.000 z - wykonania dokumentacji i owietlenia wzdu ul. Kasztanowej w Chybiu na kwot 14.000 z W 2009 r. wydatek na statystycznego mieszkaca gminy ( 9.303 osb ) wynis 2.004,79 z przy 1.864,94 z w 2008 roku, 1.718,70 z w 2007 roku, 1.534,41 z w 2006r., 1.497 z w 2005 r., w 2004 r. 1.253 z; w 2003 r. 1.180 z; w 2002 r. 1.145 z. Wydatki majtkowe w przeliczeniu na 1 mieszkaca w 2009r. wyniosy 147,18 z (176,77 z w 2008r., 124,22 z w 2007r., 128 z w 2006r.i. 130 z w 2005 r.). Struktura wydatkw w porwnaniu z rokiem ubiegym przedstawia si nastpujco :

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 7

Udzia procentowy poszczeglnych dziaw budetowych w oglnych wydatkach , w porwnaniu z latami ubiegymi przedstawia si nastpujco :

Zbiorcze zestawienie planowanych i wydatkowanych kwot w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco:

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 8

Planowanie oraz wykonanie zada budetowych w poszczeglnych dziaach budetu gminy oraz szczegowy zakres zmian jakie zaszy w planie przedstawia si nastpujco: DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 9

W miesicu maju i listopadzie wypacone zostay rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego. Zoono 72 wnioski i wszystkie zostay rozpatrzone pozytywnie. rodki na wypat pochodziy z otrzymanej dotacji celowej. DZIA 020 LENICTWO

Planowane rodki zostay wydatkowane w caoci na zakup sadzonek do nasadze na skwery w centrum gminy. DZIA 050 RYBOWSTWO I RYBACTWO

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 10

DZIA 600 TRANSPORT I CZNO

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 11

W ramach remontw czstkowych drg zostay wykonane remonty nawierzchni asfaltowych drg gminnych polegajce na uzupenieniu po okresie zimowym ubytkw w istniejcej nawierzchni na kwot 30.000,00 z.

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 12

W trzecim kwartale przeprowadzono remonty wytypowanych drg gminnych na ogln kwot 200.895,72 z. Remont w tuczniu przeprowadzono na ulicach: Zawala, Bieniowieckiej, Batorego, Dolnej, Zielonej, Miarki, Tuwima, wierkowej i Czereniowej. Napraw w ulu przeprowadzono na ulicach: Nizinnej, Podwale i Pogodnej, natomiast we frezie na ulicach Reja, Ogrodniczej i Gwardii Ludowej. Emulsj pokryto ul. Cich i Wsk. Kocem roku wykonano remont kocowego odcinka ul. Dbowej na kwot 4.296,82 z. Wykonano odwodnienie bocznego odcinka ul. Bielskiej na kwot 3.546,77 z i usunito zalewisko wody na ul. Kalinowej na kwot 2.595,31 z. W trakcie roku wykonano: - czyszczenie przepustw - napraw kanau przy ul. Jaskczej - remont przepustu przy ul. Dolnej, ul. Dbowej i ul. Darwina - naprawy bariery na ul. Broniewskiego - projekt oznakowania strefy ograniczenia szybkoci wraz z progami zwalniajcymi na osiedlu Centrum - wykoszono pobocza drg - napraw skarpy na rowie przy ul. Wojska Polskiego - monta lustra przy ul. Ogrodniczej i skrzyowaniu ul. Teligi z ul. Okrn - odwodnienie dziaki przy ul. Skowronkowej - barier energochonn na przepucie przy ul. Zawala - umocnienie skarpy przy ul. Gwardii Ludowej - tabliczki z oznakowaniem bocznych odcinkw drg Wykonano remont poboczy ulic: Targowej, Reja, Dworcowej, Piechy, Kolejowej i skrzyowa ulic Targowej i Polnej, Dudni i Wojska Polskiego, Polnej i Orzeszkowej, Lenej i Objazdowej. Wyczyszczono rowy wzdu ulic Polnej, Porannej, Bocznej, Podgroble, Topolowej i Dolnej. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W trakcie roku wykonano nast. prace w obiektach gminnych:


Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 13

- wymiana kota gazowego 2-funkcujnego w mieszkaniu przy ul Miarki 7 - wymiana panelu sterujcego w kotle 2-funkcyjnym w mieszkaniu przy ul. Miarki 7 - wymiana gazowego podgrzewacza wody w mieszkaniu przy ul. Miarki 5 ( Dom Nauczyciela ) - malowanie klatki schodowej w Domu Nauczyciela w Zaborzu - remont kanalizacji w Domu Nauczyciela przy ul. Bielskiej - odtworzenie mieszka w Domu Nauczyciela ul. Miarki 5 - zakup ganic do Domw Nauczyciela - wykonano ogrodzenie przejcia dla sdziw pikarskich na stadionie przy ul. Sportowej - remont dachu Domu Nauczyciela przy ul. Szkolnej - remont klatki schodowej w Domu Nauczyciela w Chybiu ul. Szkolna W miesicu kwietniu zosta zakupiony budynek byego hotelu robotniczego. Przeprowadzono nast. prace pozwalajce w kocu roku zasiedli cz mieszkaln skadajc sie z 12 mieszka: - wymian instalacji wodnej - remont instalacji elektrycznej - wymian kota c.o. - wymian pionw c.o. - wymian okien ( w czci hotelowej parteru) - uzupenienie szyb w oknach caoci budynku Zakupiono opa na sezon grzewczy, obsug kotowni zlecono 2 palaczom zatrudnionym na etatu kady. Nieodpatnie pozyskano rwnie budynek byego domu kultury i oczyszczalni ciekw. Zlecono i wykonano prace projektowe dotyczce remontu i adaptacji budynku przy ul. Cieszyskiej (byy dom kultury), zakupiono dmuchaw Omega do oczyszczalni ciekw. Dz. 710 DZIAALNO USUGOWA

20 maja zostaa podpisana umowa z Biurem Rozwoju Regionu sp. z o.o. z Katowic na opracowanie studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie. Prace winny by wykonane w okresie 21 miesicy od daty podpisania umowy.
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 14

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 15

Od stycznia zatrudniony zosta w urzdzie pracownik techniczny, pocztkowo w wymiarze etatu. Jednak w zwizku ze zwikszeniem zasobw mienia komunalnego po przejciu obiektw po byej Cukrowni, od czerwca wymiar zatrudnienia wzrs do penego etatu. rodki finansowe przyznaa Rada Gminy uchwa nr XXVII/221/09 z 26 maja 2009r. Dodatkowo zostay zwikszone rodki finansowe urzdu ( uchway nr XXVI/218/09 z 28 kwietnia i XXVII/221/09 z 26 maja ) przeznaczone na monta niegoapw na dachu Urzdu i uporzdkowania terenu wok budynku. Zadania te zostay wykonane w miesicu lipcu. Z rezerwy wjta zakupiono pyty na daszek nad wejciem do urzdu oraz programy EWMAPA FB9 i WINPLAN suce do prowadzenia gminnej ewidencji dziaek kompatybilny z programem dziaajcym w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Z przyczyn technicznych zrezygnowano z zakupu agregatu prdotwrczego na rzecz wykonania zasilania awaryjnego urzdu. Z pozostaych rodkw dofinansowano paragraf energii i wpat na PFRON. Zadanie dotyczce wiadczenia usug urzdu droga elektroniczn pilotuje Stowarzyszenie Olza. W roku biecym przewidziane jest wykonanie studium wykonalnoci , realizacja zadania nastpi w 2010 roku.Koordynatorem realizacji stworzenia systemu informatycznego na terenie powiatu jest Starostwo Powiatowe a jego realizacja przewidziana bya na lata 2009 2010. Jednak w zwizku z opnieniami przesunito realizacje na rok 2010. Odstpiono od realizacji zadanie stworzenia publicznych punktw dostpu do Internetu na terenie gminy. Dz. 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

Dz. 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 16

W trakcie roku przeprowadzono remont garau w OSP Zaborze polegajcy na wymianie posadzki, remoncie instalacji elektrycznej, remoncie instalacji c.o. i malowaniu, pomalowano dach nad garaem w OSP Mnich i wymieniono okna oraz instalacje elektryczn i pomalowano w czci bojowej OSP Zarzecze. Wykonano tor przeszkd na potrzeby gminnych zawodw poarniczych. Czterech czonkw modzieowych druyn poarniczych uczestniczyo w obozie szkoleniowym w lipcu. Z przyznanej dotacji OSP Chybie zakupio samochd, ktry w roku 2010 zostanie poddany karosaowi i przystosowany do dziaa bojowych. Dz. 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 17

Dz. 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

Dz. 758 RNE ROZLICZENIA

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 18

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 19

Dz. 801 OWIATA I WYCHOWANIE

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 20

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 21

Gwna pozycj wydatkw jednostek owiatowych s wynagrodzenia i ich pochodne. Stan zatrudnienia na 31 grudnia przedstawia si nastpujco: Szkoa Podstawowa nr 1 42 pracownikw / 34,17 etaty w tym: - nauczyciele stayci 1,17 etaty - nauczyciele kontraktowi 3,94 etaty - nauczyciele mianowani 4,50 etaty - nauczyciele dyplomowani 11,56 etaty - pracownicy obsugi 14 pracownikw / 13,00 etatw Szkoa Podstawowa nr 2 27 pracownikw / 17,07 etatw w tym: - nauczyciele kontraktowi 3,91 etaty - nauczyciele mianowani 0,94 etat - nauczyciele dyplomowani 7,22 etaty - pracownicy obsugi - 7 pracownikw / 5,00 etatw Szkoa Podstawowa w Mnichu 31 pracownikw / 27,33 etatw w tym: - nauczyciele stayci 0,61 etaty - nauczyciele kontraktowi 5,0 etaty - nauczyciele mianowani 1,44 etaty - nauczyciele dyplomowani 11,28 etaty - pracownicy obsugi 9 pracownikw / 9,00 etaty Zesp Szkolno Przedszkolny w Zaborzu 28 pracownikw / 25,00 etaty w tym:
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 22

- nauczyciele stayci 1,56 etaty - nauczyciele kontraktowi 6,11 etaty - nauczyciele mianowani 2,66 etaty - nauczyciele dyplomowani 4,67 etaty - pracownicy obsugi 10 pracownikw / 10,00 etaty Przedszkole Publiczne w Chybiu 23 pracownikw / 19,68 etaty w tym: - nauczyciele stayci 1,18 etaty - nauczyciele kontraktowi-2,00 etaty - nauczyciele mianowani 2,00 etaty - nauczyciele dyplomowani 4,00 etaty - pracownicy obsugi 13 pracownikw / 10,50 etaty Przedszkole Publiczne w Mnichu 14 pracownikw / 10,84 etaty - nauczyciele kontraktowi 2,09 etaty - nauczyciele mianowani 1,00 etaty - nauczyciele dyplomowani 2,00 etaty - pracownicy obsugi - 8 pracownikw / 5,75 etaty Gimnazjum w Chybiu 29 pracownikw / 21,50 etaty - nauczyciele kontraktowi 2,28 etaty - nauczyciele mianowani 5,83 etaty - nauczyciele dyplomowani 8,89 etatw - pracownicy obsugi 5 pracownikw / 4,5 etatu Gimnazjum w Mnichu 33 pracownikw / 23,06 etaty - nauczyciele kontraktowi 5,50 etaty - nauczyciele mianowani 1,67 etaty - nauczyciele dyplomowani 10,39 etaty - pracownicy obsugi 6 pracownikw / 5,50 etaty Ze rodkw budetowych w trakcie roku poszczeglne placwki wydatkoway: Szkoa Podstawowa nr 1 - wyposaenie pomieszcze administracyjnych - 9.360,00 z - wyposaenie klas - 7.485,00 z - sprzt komputerowy - 3.490,00 z - materiay na remonty biece - 1.467,00 z - sprzt sportowy - 3.596,00 z - pozostae zakupy tj. opa, rodki czystoci itp. wynikaj z biecej eksploatacji budynku szkolnego. - remont pomieszcze administracyjnych - 7.500,00 z - modernizacja instalacji elektrycznej - 15.215,00 z - remont instalacji wodnej oraz co - 2.553,00 z - prace remontowo-malarskie - 56.350,00 z - przedmiary i nadzory nad wykonywanymi remontami - 2.463,00 z
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 23

Szkoa Podstawowa nr 2 - remont szatni szkolnej 2.100,00 z - kontrola i konserwacja przewodw kominowych 2 430,00 z - nowelizacja programw komputerowych 2.160,00 z - malowanie wietlicy szkolnej 1.360,00 z - przebudowa instalacji elektrycznej w dwch salach 1.130,00 z - zakup opau 21.200,00 z - zakup mebli szkolnych 1.890,00 z - zakup materiaw zwizanych z uroczystoci 50-lecia szkoy 2.300,00 z - zakup kserokopiarki 3.490,00 z Szkoa Podstawowa w Mnichu - roboty remontowo-malarskie kancelarii Dyrektorw, sekretariatw w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, oraz pokoju nauczycielskiego w Gimnazjum - 5 301,72 z - remont instalacji elektrycznej w kancelarii Dyrektora oraz w sekretariacie Szkoy Podstawowej 3 660,00 z - wymiana grzejnikw w pomieszczeniu Gimnazjum - 2 909,68 z - remont ogrodzenia szkoy zakup bramy, supka, furtki - 6 987,61 z - zakup materiaw remontowo-budowlanych - 416,56 z - remont elementw boiska szkolnego - 2 300,00 z - monta osadnika, modernizacja i remont c.o. - 9 030,03 z - malowanie sal lekcyjnych II pitra Gimnazjum - 9 500,00 z - prace zwizane z remontem ogrodzenia szkoy - 4 225,01 z - przegld kota gazowego - 976,00 z - konserwacja systemu telewizji obserwacyjnej - 683,20 z - odnowienie powok malarskich na salce gimnastyki korekcyjnej i szatni - 4 962,00 z - naprawa kserokopiarki - 768,60 z - nadzr robt remontowych - 1 726,56 z - zakup materiaw na wymian podg w kancelarii Dyrektora oraz sekretariacie Szkoy Podstawowej - 2 245,77 z - zakup rodka do konserwacji parkietu na sali gimnastycznej - 1 080,00 z - zakup mebli na potrzeby pokoju nauczycielskiego - 1 320,00 z - zakup mebli do klasy matematycznej - 2 067,00 z - zakup szafki na cele projektu Pierwsze uczniowskie dowiadczenia drog do wiedzy - 1 227,00 z - zakup bojlera elektrycznego Bawar - 500,00 z - zakup zaworw oraz gowic - 2 970,09 z - zakup mebli zestaw 12 do klasy I - 3 171,80 z - zakup tablicy skrzydowej biaej - 610,71 z - zakup mebli szkolnych do kl. I i do pracowni komputerowej - 7 273,86 z - zakup cieki rowerowej - 1 098,00 z - zakup radiomagnetofonu i odtwarzacza dvd - 508,00 z
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 24

- zakup pomocy sportowych - 1 032,25 z - wykonanie pomiarw elektrycznych w Szkole Podstawowej - 2 074,00 z - kontrola przewodw kominowych wg kosztorysu - 1 096,17 z - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze losowych oraz od kradziey z wamaniem i rabunku oraz komputerw, pracowni komputerowych i multimedialnych - 2 101,00 z - opata roczna licencja programu komputerowego VULCAN - 1 395,00 z - zakup komputera przenonego - 2 301,01 z - zakup nowego dozownika do zmywarki (budet stowki szkolnej) - 439,20 z - zakup zestawu komputerowego (budet stowki szkolnej) - 2 389,99 z - zakup szafek do wietlicy szkolnej (budet wietlicy szkolnej) - 1 114,00 z Zesp Szkolno Przedszkolny w Zaborzu - konserwacja monitoringu, wagi, centrali telefonicznej, czyszczenie piecw c.o. 2.189,55 z - drobne remonty biece 672,13 z - malowanie sali lekcyjnej, biura pedagoga, szatni 5.587,50 z - remont kanalizacji zewntrznej pod wjazdem 6.068,07 z - remont kanalizacji wd deszczowych pod wjazdem 6.947,75 z - wymiana ogrodzenia 14.420,00 zl - remont podwrza szkoy wraz z podjazdem dla osb niepenosprawnych 31.176,00 z - remont opasek chodnikowych 2.638,86 z - wymiana kaloryferw 22.529,72 zl - projektory w salach lekcyjnych wraz z laptopami 9.443,66 z - plansze przedmiotowe na CD, mikroskop, ksiki, tablice i inne 3.205,61 zl - telewizor + DVD 2.908,82 z - drobny sprzt , narzdzia 8.033,67 z - szafy, krzesa, stoliki, biurko, dywany do klas 13.637,73 z - dwa zestawy komputerowe (pedagog, Biblioteka) 4.000,00 z - materiay do remontw przeprowadzanych przez pracownikw szkoy 6.808,29 z - szafy do szatni szkolnej 9.745,36 z - materiay biurowe, papiernicze, prenumeraty, tonery do ksero 7.625,48 z - drukarka i UPS-y 1.749,98 z - oprogramowania w tym antywirusowe 1.883,95 z - materiay eksploatacyjne w sprzcie komputerowym w tym tonery 2.395,59 z - rodki czystoci i higieny osobistej 2.058,93 z - usugi medyczne 1.863,00 z - internet, telefon, Szkolenia 3.718,73 z - nowelizacja programw pacowo ksigowych 2.260,00 z - wywz nieczystoci i fekaili, usugi kominiarskie 2.149,87 z - usugi transportowe materiaw, usugi serwisowe, nadzr nad praca kotowni, inne 5.114,43 z - monitoring, nadzr BHP 5.028,96 z
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 25

- opaty pocztowe, RTV, opaty bankowe 3.242,42 z - szafki BHP dla pracownikw 1.450,50 z - st ze stali nierdzewnej 790,00 z - drobny sprzt dla kuchni, rodki czystoci 1.161,24 z - budowa miasteczka rowerowego 54.498,46 z Przedszkole Publiczne w Chybiu - zakup energii 19.871,26 z - wydatki rzeczowe przedszkola realizowane s w ramach rachunku dochodw wasnych Przedszkole Publiczne w Mnichu zadanie dotyczce modernizacji placu zabaw - zakup i monta urzdze ogrodowych 29.999 z - zakup ziemi, trawy, piasku do piaskownicy + transport materiau 1.767 z - zakup drzewek i krzeww ozdobnych 1.200 z - zakup energii 12.317,29 z - wydatki rzeczowe przedszkola realizowane s w ramach rachunku dochodw wasnych Gimnazjum w Chybiu - zakup sprztu sportowego 6.202,64 z - aktualizacja programu VULCAN 2.184,99 z - aktualizacja programu ksigowego 1.390,00 z - zakup oprogramowania do pracowni komputerowej i pozostaych komputerw na terenie szkoy Office pro 2007 1.180,00 z - zakup stolikw do pracowni fizycznej 6.331,80 z - zakup ksiek do biblioteki 3.213,46 z - malowanie sali 21 i 41 z zapleczem 5.516,82 z - renowacja parkietu, remont gabinetu dyrektora i zaplecza gabinetu 2.820,91 z - koszty wynajmu hali sportowej 25.812 z Gimnazjum w Mnichu - zakup lamp i wietlwek 3.773,00 z - materiay na wymian podg w kancelarii, sekretariacie i pokoju nauczycielskim 1.970 z - szafki na sprzt RTV 1.100 z - sprzt szkolny stoy, krzesa, tablice 8.730,00 z - ogrzewacze wody do azienek 1.080,00 z - szafy do pracowni fizyko chemicznej 4.221,00 z - rolety do klas 2.000,00 z W trzech jednostkach: PP Chybie, PP Mnich i ZSP Zaborze funkcjonuj rachunki dochodw wasnych. Na rachunkach tych w okresie roku wpyno 344.499,26 z, pozostao rodkw z 2008 roku wyniosa 59.327,52 z. W tym okresie wydatkowano z rachunkw 356.703,54 z, na koniec roku pozostao 47.123,24 z. Wydatki poczynione z rachunkw dochodw wasnych, oprcz kosztw wyywienia, dotyczyy: Przedszkole Publiczne w Chybiu - zakup urzdze ogrodowych 12.759,71 z - zakup krzeseek i awek do szatni 1.772,58 z
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 26

- zakup wzkw do rozwoenia posikw 401,38 z - zakup pomocy dydaktycznych, ksiek, gier edukacyjnych i zabawek 8.715,98 z - organizacja przedstawie 750,00 z - malowanie dwch szatni 2.238,12 z - zakup materacy dla dzieci najmodszych 1.280 z - zakup krajalnicy 360 z - usuga prowadzenia Pikniku rodzinnego 600 z - warsztaty etnologiczne dla dzieci 800 z - wyjazd dzieci 6-letnich do figlo-parku 450 z - szkolenia pracownikw 1.817,60 z - ubezpieczenie mienia 1.000 z Przedszkole Publiczne w Mnichu - zakup kserokopiarki 3.050,00 z - zakup pomocy dydaktycznych, ksiek, gier edukacyjnych i zabawek 11.412,79 z - organizacja przedstawie i warsztatw dla dzieci 2.770,00 - remont pomieszcze przedszkola malowanie, wymiana wykadzin, odnowieni parkietu 2.614,00 z - remont instalacji wodnej 453,22 z - szkolenia pracownikw 602,60 z - ubezpieczenie mienia 1.000 z Zesp Szkolno Przedszkolny w Zaborzu - usugi artystyczne, edukacyjno turystyczne (wyjazd do teatru Banialuka, kina, Dinozatorparku, warsztaty etnologiczne, festyn rodzinny, wystp teatru Kwadryga) 4.000,00 z - wywz mieci, usugi kominiarskie i inne 888,93 z - opaty bankowe 323,70 z - zakup mebli, stolikw, krzese, szatni do przedszkola 20.349,42 z - zakupu gier, zabawek i pomocy dydaktycznych 3.013,77 z - wymiana piasku z transportem 439,00 z - artykuy papiernicze, biurowe w tym tonery 1.349,50 z - rodki czystoci i higieny osobistej 3.250,48 z - drobny sprzt 1.067,26 z - usuga tapicerska 520,00 z - wymiana grzejnikw 1.429,00 z - oprogramowanie OFFICE 400,00 z Zgodnie z umow z dnia 5 maja 2009r. podpisan z firm Miastoprojekt Cieszyn sp. z o.o. wykonana zostaa dokumentacja wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy SP 1 w Chybiu. Koszty zwizane z tym opracowaniem wyniosy 89.822 z. Ze rodkw budetu wypacana jest dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek. W miesicu grudniu do przedszkola uczszczao 48 dzieci w tym 7 niepenosprawnych. 15 dzieci nie jest mieszkacami naszej gminy i wypacana dla nich dotacja podlega refundacji przez gminy w ktrych zamieszkuj Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 27

W okresie wakacyjnym po raz kolejny trwaa akcja weekendowych patnych patroli policji na terenie gminy. Patrole odbyway si od pitku do niedzieli w godzinach 21 3. Ze rodkw Gminnego Programu realizowana bya profilaktyka w rodowisku dzieci i modziey mieszkacw gminy. Wsplnie z Akcj Katolick zorganizowano weekendowe wyjazdy dzieci do Czstochowy, Olsztyna i Leniowa, Zatoru i Gry Kalwarii i na Gr ar. Zorganizowany zosta rwnie wyjazd dla dzieci z koa Iskierka do Inwadu. Szkoy gminne ze rodkw programu realizoway wyjazdy swoich uczniw do kina, na basen, rajdy grskie, wycieczki edukacyjno turystyczne. W 2009 roku Gminny Orodek Pomocy Spoecznej po raz trzeci realizowa program Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych pt : UCZE NA WSI - pomoc w zdobywaniu wyksztacenia przez osoby niepenosprawne zamieszkujce gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie. Celem programu jest wyrwnywanie szans w zdobyciu wyksztacenia przez uczniw bdcych osobami niepenosprawnymi, pobierajcymi nauk w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, zamieszkujcych w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich. Dofinansowanie uzyskano 25 uczniw z tego : - uczniowie szk podstawowych 15 - uczniowie gimnazjw 7 - uczniowie szk ponadgimnazjalnych 3 na czn kwot 41.339 z z przeznaczeniem dla :
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 28

- uczniw szk podstawowych - 23.130,00 z - uczniw gimnazjw - 11.347,00 z - uczniw szk ponadgimnazjalnych - 5.854,00 z - koszty i obsugi zadania 1.008,00 z Przyznan dotacj wypacono wnioskodawcom w miesicu grudniu 2009r, niezwocznie po otrzymaniu rodkw z PFRON. Ostateczny termin rozliczenia dotacji upywa w dniu 31 lipca 2010r. Dz. 852 POMOC SPOECZNA

Szczegowy opis wydatkw i zada realizowanych przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej przedstawia si nastpujco: I. USTAWA O POMOCY SPOECZNEJ zadania zlecone gminie Skadki na ubezpieczenie zdrowotne : - ilo osb korzystajcych z pomocy 10 - koszt zadania (dotacja) 2 816,98 II. USTAWA O POMOCY SPOECZNEJ zadania wasne gminy Zasiki stae : - ilo osb korzystajcych z pomocy w formie zasiku staego 17 - koszt zadania 4.641.00
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 29

Domy pomocy spoecznej : - ilo osb korzystajcych z pomocy 1 - koszt gminy 18.946.00 - wpata rodzicw na konto gminy 9.000.00 Usugi opiekucze : - ilo osb korzystajcych 5 - koszt zadania 17.632.00 - odpatno klientw (wpata na konto gminy) 5.706.00 Osoby korzystajce z usug opiekuczych to 4 osoby samotne, a jedna w rodzinie. Zasiki okresowe : - ilo rodzin korzystajcych z pomocy 83 - koszt zadania 121.826.00 z tego : - dotacja 74.096.00 - koszt gminy 47.730.00 Zasiki celowe : - ilo rodzin korzystajcych z pomocy 74 - koszt zadania 61.707.00 Zasiki celowe specjalne : - ilo rodzin korzystajcych z pomocy 34 - koszt zadania 23.887.00 Schronienie : - ilo osb korzystajcych z pomocy 6 z tego : - Dom dla Bezdomnych w Raciborzu 1 osoba ( mieszkaniec z Mnicha, czas pobytu w domu dla bezdomnych w 2009r = 6 miesicy ) - koszt zadania 4.377.00 Dom Samotnej Matki w Wile Maej 5 osb ( matka z czwrk dzieci ) - koszt zadania 5.130.00 Kryterium dochodowe uprawniajce do wiadcze wynikajcych z ustawy o pomocy spoecznej w 2009 roku wynosio dla osoby samotnie gospodarujcej 477 z, a dla osoby w rodzinie 351 z. III. POMOC WYNIKAJCA Z USTAWY O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO Pomoc pastwa w zakresie doywiania oglna liczba osb korzystajcych z tej formy pomocy 460 z tego : - dzieci do 7 roku ycia 73 - uczniowie do czasu ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej 131 - osoby dorose ( bezrobotne, chore, niepenosprawne ) 262 - koszt zadania 265.420,00 z tego : - koszt gminy 151.218,00 - dotacja 114.202.00 Kryterium dochodowe uprawniajce do pomocy w formie posiku lub zasiku celowego na zakup ywnoci w 2009 roku wynosio: - dla osoby samotnie gospodarujcej 477 z x 150 % = 715,50 z - dla osoby w rodzinie 351 z x 150% = 526,50 z

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 30

Ponadto Gmina Chybie otrzymaa dotacj celowa w wysokoci 10.034 z z przeznaczeniem na doposaenie istniejcych stowek w szkoach i punktw wydawania posikw. IV. USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH zadnie wasne gminy - ilo rodzin objtych pomoc 17 - koszt zadania 16 187,44 - ilo wypaconych dodatkw mieszkaniowych 105 z tego: najemcom lokali pod zarzdem ZP Cukrownia CHYBIE- 36 dodatkw (6 rodzin) na kwot 2 664,70 najemcom lokali pod zarzdem PKP w Katowicach3 dodatki (1 rodzina) na kwot 250,91 najemcom w budynkach prywatnych 18 dodatkw (2 rodziny) na kwot 4 725,96 najemcom w budynkach UG Chybie 13 dodatkw (4 rodziny) na kwot 1 265,95 wacicielom lokali po d zarzdem WM ZGODA 33 dodatki (3 rodziny) na kwot 7 072,68 wacicielom lokali pod zarzdem WM STOKROTKA 2 dodatki (1 rodzina) na kwot 207,24 V. USTAWA O WIADCZENIACH RODZINNYCH - zadnie zlecone gminie wiadczenia rodzinne: - liczba rodzin pobierajcych wiadczenia 472 - liczba wypaconych wiadcze 12 508 - koszt zadania 1.353.394,00 w tym: 1) zasiki rodzinne i dodatki do zasikw rodzinnych - ilo wiadcze 10.346 - koszt zadania 877.061,00 2) zasiki pielgnacyjne - ilo wiadcze 1 864 - koszt zadania 285.192,00 3) wiadczenia pielgnacyjne - ilo wiadcze 189 - koszt zadania 82.141,00 4) jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka - ilo wiadcze 109 - koszt zadania 109.000,00 Opacanie skadki na ubezpieczenia spoeczne za osoby pobierajce wiadczenie pielgnacyjne - liczba osb 11 - liczba wiadcze 121 - koszt zadania 13.469,00 Opacanie skadki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce wiadczenie pielgnacyjne - liczba osb 2 - liczba wiadcze 20 - koszt zadania 774,00 VI. USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTW - zadnie zlecone gminie wiadczenia z funduszu alimentacyjnego: - liczba rodzin pobierajcych wiadczenie 28 - liczba osb uprawnionych do wiadcze (dzieci) 46 - liczba wypaconych wiadcze 422 - koszt zadania 123.840,00 Prowadzone byo postpowanie wobec 39 dunikw alimentacyjnych.

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 31

Kwoty zwrcone przez dunikw alimentacyjnych z tytuu wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego ogem: 19.759,00 z tego: - przekazane na dochody budetu pastwa 12.120,00 - przekazane na dochody innych gmin (gmin dunikw) 2.555,00 - przekazane na dochody wasne gminy Chybie 5.084,00 VII. STRUKTURA ZATRUDNIENIA kierownik orodka 1 etat, kierownik dziau wiadcze rodzinnych 1 etat, gwny ksigowy etatu, ksigowa etatu od 01 kwietnia 2009r, specjalista pracy socjalnej 3 etaty, pracownik socjalny 2 etaty, specjalista pracy z rodzin 1 etat, podinspektor 1 etat, sprztaczka 3/8 etatu VIII. UTRZYMANIE ORODKA koszty ogem 539.316,45 z tego : - dotacja 174.740,99 - koszt gminy 364.575,46 w tym wynagrodzenia og 464.855,35 z tego : - zadania wasne 290.125,35 - dotacja 174.730,00 Dz. 853 POZOSTAE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOECZNEJ

Projekt Pro-Pozycja Promocja i wspieranie aktywnej integracji spoecznej na terenie gminy Chybie stworzony zosta i jest realizowany przez pracownikw Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Chybiu w ramach Poddziaania 7.1.1 Rozwj upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej Dziaania 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji spoecznej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Projekt ten, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, wdraany jest na podstawie umowy ramowej zawartej na okres od 01.04.2008r. do 31.12.2013r. pomidzy Samorzdem Wojewdztwa lskiego a Gmin Chybie Gminnym Orodkiem Pomocy Spoecznej. rodki na finansowanie projektu przyznawane s corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W roku 2009 wsparciem w ramach projektu zostao objtych 14 osb bdcych w wieku aktywnoci zawodowej, pozostajcych bez zatrudnienia lub zatrudnionych, ktre jednoczenie korzystay ze wiadcze pomocy spoecznej. Gwnym celem projektu bya aktywizacja zawodowa i spoeczna w/w osb. Uczestnicy projektu w ramach aktywnej integracji otrzymali nastpujce formy wsparcia:
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 32

- indywidualne poradnictwo psychologiczne - terapia psychologiczna - cykl szkole z zakresu podnoszenia kompetencji i umiejtnoci spoecznych - warsztaty wizau i stylizacji pt. Zmie swj styl-znajd prac - indywidualne konsultacje z doradc zawodowym - kursy zawodowe: sprzedawca-handlowiec; kucharz; specjalista ds. kadr pac i ubezpiecze spoecznych; kadrowo-ksigowy z obsug programw komputerowych; podstawy obsugi komputera; ochrona osb i mienia I stopnia; prawo jazdy kat. B (jako kurs podnoszcy kwalifikacje zawodowe) Dodatkowo uczestnicy projektu mieli zapewniony posiek podczas trwania zaj na terenie gminy a take mogli ubiega si o zwrot kosztw dojazdu na kursy zawodowe odbywajce si poza gmin Chybie. Cakowita warto projektu wynosia 122 082,86 z. z czego 109 264.19 z. stanowio dofinansowanie a 12 818,70 z. byo wkadem wasnym. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniw w okresie roku 2009 przyznana zostaa jako stypendium szkolne w formie, o ktrej mowa w uchwale Nr XXVIII/177/05 Rady Gminy Chybie z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw zamieszkaych na terenie Gminy Chybie tzn. w formie:

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 33

1. cakowitego lub czciowego pokrycia udokumentowanych kosztw udziau w zajciach edukacyjnych, wykraczajcych poza zajcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a take w zajciach realizowanych poza szko, w tym w szczeglnoci udziau w: a) zajciach nauki jzykw obcych, b) zajciach sportowych, c) zajciach plastycznych, d) zajciach muzycznych, e) zajciach wyrwnawczych, f) zajciach korygujcych udokumentowane wady lub schorzenia (gimnastyka korekcyjna, zajcia z logoped), g) tzw. zielonych szkoach, h) zawodach sportowych lub imprezach kulturalnych organizowanych przez szko lub inne instytucje dziaajce na rzecz dzieci i modziey, i) wycieczkach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez szko; 2. cakowitego lub czciowego pokrycia udokumentowanych kosztw poniesionych przez uczniw, o ktrych mowa w art. 90d ust. 4 ustawy, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczeglnoci kosztw zwizanych z: a) zakwaterowaniem w internacie lub na stancji, b) dojazdem do szkoy rodkami komunikacji zbiorowej (bilety miesiczne); 3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczeglnoci zakupu: a) podrcznikw szkolnych, b) sownikw i encyklopedii, c) edukacyjnych programw komputerowych, d) odziey i obuwia sportowego, e) przyborw szkolnych i pomocy naukowych. Stypendia szkolne realizowane byo jako czciowa albo cakowita refundacja poniesionych kosztw, po uprzednim dostarczeniu dowodw potwierdzajcych wydatki, przelewem na rachunek oszczdnociowo rozliczeniowy rodzicw ucznia lub penoletniego ucznia albo gotwk w kasie Urzdu Gminy w Chybiu. W okresie stycze czerwiec z pomocy skorzystao 30 uczniw, a w okresie wrzesie grudzie 53 uczniw. Wypacone rodki pochodziy z dotacji celowej. Z dotacji pochodziy rwnie rodki na pokrycie kosztw zakupu podrcznikw dla uczniw klas I III szk podstawowych i klasy I gimnazjum. Dofinansowano podrczniki dla: - klasy I SP 6 uczniw - klasy II SP 5 uczniw - klasy III SP 10 uczniw - klasy I gimnazjum 9 uczniw Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 34

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 35

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Instytucja kultury, jak jest Gminny Orodek Kultury w Chybiu prezentujc wykonane dziaania kulturalne, organizacyjne i finansowe w okresie stycze grudzie jak i projekty dugofalowe, kieruje si przede wszystkim efektywnoci dziaa i racjonalizacj kosztw orodka. Oferowane propozycje kulturalne uwaamy za zrnicowane i atrakcyjne dla lokalnej spoecznoci. Pragniemy rwnie zwrci uwag, i wszystkie wymienione dziaania realizujemy w iloci 3,5 etatu oraz instruktorzy. Stycze 2009: 10 stycznia koncert kold w wykonaniu grupy wokalnej GOK, 11 stycznia Wielka Orkiestra witecznej Pomocy, 17 stycznia Gala Mecenasw Kultury, 23 stycznia Modzie dla dzieci z Konga happening, 23 stycznia spektakl muzyczny W obokach gocinnie w MDK Skoczw, 30 stycznia 40 lat AKF Klaps wystawa Franciszka Dzidy Luty 2009: 7 lutego koncert STONEHENGE muzyka irlandzka, 12 lutego pokaz filmu Rowy klucz Centrum Sztuki Filmowej Katowice, 14 lutego koncert walentynkowy Paula Kwietniewska, 19

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 36

lutego spotkanie z cyklu Odlotowa kuchnia objazdowa, 27 lutego 40 lat AKF Klaps - Bakany wystawa Piotra Mojyszka Marzec 2009: 7 marca Show Dance impreza taneczna hala sportowa, 13 marca spotkanie z cyklu Odlotowa Kuchnia Objazdowa Mnich, 20 marca spektakl muzyczny W Obokach gocinnie Scena na Starwce - ory, 21 marca Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Eko ycie, 28 marca - premiera spektaklu muzycznego Klinika Mioci Kwiecie 2009: 2 kwietnia spotkanie z cyklu Odlotowa Kuchnia Objazdowa - Zaborze, 4 kwietnia spektakl muzyczny Moje jedyne marzenie, 5 kwietnia spektakl muzyczny Moje jedyne marzenie gocinnie MOK Jastrzbie, 17 kwietnia - 40 lat AKF Klaps wystawa fotografii Agnieszki Kawy, 26 kwietnia spektakl muzyczny Moje jedyne marzenie gocinnie MDK Skoczw Maj 2009: 3 maja Festiwal Piosenki Dziecicej Moda Gwiazda, 16 maja spektakl muzyczny Klinika Mioci, 22 maja 40 lat AKF Klaps wystawa Pauliny Franek ,30 maja XIII Rodzinny Rajd Rowerowy, 31 maja Dzie Dziecka Czerwiec 2009 : 5 czerwca 40 lat AKF KLAPS wystawa czonkw grupy fotograficznej, 19- 20 czerwca abionalia `2009 Lipiec 2009: 3- 5 lipca - Obchody Jubileuszu 40 lecia AKF Klaps Piknik Filmowy, 11 lipca z cyklu Zawsze o 21-wszej premiera spektaklu tanecznego Siedem pragnie kobiety, 18 lipca - z cyklu Zawsze o 21-wszej koncert grupy perkusyjnej mniej wicej, 25 lipca - z cyklu Zawsze o 21-wszej koncert Mr. Blues Sierpie 2009: 1 sierpnia - z cyklu Zawsze o 21-wszej koncert Bossanova Jazz Combo, 8 sierpnia z cyklu Zawsze o 21-wszej koncert trio Grzegorz ydek, 15 sierpnia - z cyklu Zawsze o 21-wszej spektakl Klinika mioci, 22 sierpnia - z cyklu Zawsze o 21-wszej koncert Marek Bojda duet , 29 sierpnia - z cyklu Zawsze o 21-wszej - koncert Przemek Strczek Wrzesie 2009: 5 wrzenia Jarmark Ekologiczny, 6 wrzenia Jubileusz TMZ Zarzecze, 12 wrzenia Poegnanie Lata, 17 wrzenia spotkanie z cyklu Odlotowa Kuchnia Objazdowa na bis", 26 wrzenia premiera spektaklu teatralnego W sprawie ogoszenia grupa GOK Padziernik 2009: 10 padziernika spektakl muzyczny W obokach ", 11padziernika pokaz filmw AKF Klaps w Centrum Kultury Wrocaw Zachd, 11 padziernika spektakl muzyczny W obokach gocinnie MOK Jastrzbie, 23 padziernika spotkanie z cyklu Odlotowa kuchnia objazdowa na bis, 23 padziernika spektakl muzyczny Sam na sam gocinnie OPKIS Brenna, 24 padziernika Muzyczna Jesie spektakl muzyczny Starsi Panowie Dwaj Listopad 2009: 11 listopada Festiwal Pieni Patriotycznej, 14 listopada spektakl muzyczny Moje jedyne marzenie - MDK Strumie - gocinnie, 20 listopada wito wina, 21 listopada spektakl muzyczny Bo we mnie jest seks, 22 listopada Bo we mnie jest seks gocinnie MDK Jastrzbie, 27 listopada spotkanie z cyklu Odlotowa kuchnia objazdowa na bis, 28 listopada- promocja ksiki i spotkanie autorskie ksiki Wojciecha Kiekowskiego Chybie dzieje gminy od czasw najdawniejszych do wspczesnoci Grudzie 2009: 4 grudnia koncert zespou Herok/Stasicka, 5 grudnia koncert To co lubi najbardziej grupa wokalna GOK, 11 grudnia spotkanie z cyklu Odlotowa kuchnia Objazdowa na bis, 17 grudnia warsztaty Odlotowej kuchni objazdowej na bis, 18 grudnia warsztaty Odlotowej Kuchni objazdowej na bis, 19 grudnia fina projektu Odlotowa kuchnia objazdowa na bis OSP Mnich koncert kold Dziaalno podstawowa. W cigu caego roku Gminny Orodek Kultury zorganizowa lub wsporganizowa kilkanacie rnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a take dokona kilkunastu prezentacji dorobku wasnego i miejscowych twrcw poza nasz Gmin. Zrealizowano wszystkie zaplanowane imprezy plenerowe z abionaliami na czele, a take koncerty, spotkania teatralne, wystawy fotograficzne i premiery filmowe, spotkania autorskie i tematyczne, promocje ksiek. Szczegln uwag pragniemy zwrci na premiery spektakli muzycznych zrealizowanych z grup wokaln pt. Klinika mioci i Starsi Panowie Dwaj i grup teatraln W sprawie ogoszenia, grup taneczn Siedem pragnie kobiety oraz kontynuacj imprezy na Hali Sportowej w Chybiu pt. Show Dance. W naszej dziaalnoci podstawowej wielk wag przykadamy do funkcjonowania grup warsztatowych, dziaajcych przy GOK. Przekonalimy si, i wsplne projekty rnych grup warsztatowych owocuj ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 9 grup warsztatowych, odbywaj si rwnie spotkania klubowe w Klubie pod Amfiteatrem i AKF Klaps czna ilo dzieci , modziey i osb
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 37

dorosych biorcych udzia w naszych propozycjach warsztatowych i klubowych to okoo 90 osb.Obecnie funkcjonujce grupy warsztatowe, w tym: warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne - grupa starsza Toxic i grupa modsza, warsztaty wokalne - w cztery grupy wiekowe, warsztaty literackie, warsztaty perkusyjne grupa mniejwicej, warsztaty teatralne grupa Nie wiadomo Co i grupa Galimatias, warsztaty fotograficzne, grupa taca cheerleaders Power Girl - szkoa filmowa przy AKF Klaps dwie grupy wiekowe Realizowane projekty ze rodkw pozyskanych w ramach rnych funduszy Od momentu otwarcia moliwoci pozyskiwania rodkw zewntrznych przez Orodki Kultury staramy si aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy na projekty realizowane bd planowane przez Gminny Orodek Kultury. Udaje si skada wnioski, ktre w coraz wikszej iloci s akceptowane i kierowane do realizacji. W ubiegym roku pozyskalimy rodki z nastpujcych projektw: Dziaaj lokalnie VI - projekt Odlotowej Kuchni Objazdowej na bis 2.000 z, Modzi Menederowie Kultury projekt Niechybnie - niebanalna sztuka uytkowa 1.500 z, Make a Connection - projekt Niechybnie - niebanalna sztuka uytkowa 4.500 z Promocja Gminnego Orodka Kultury w Chybiu W ramach tego dziau realizujemy polityk uczestnictwa projektw i modziey w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach pozwalajcych zaprezentowa twrczo GOK poza nasz gmin, a porednio stanowi jej szeroko rozumian promocj. Do najwaniejszych w caym 2009 roku naley kilkakrotna prezentacja spektakli muzycznych GOK w okolicznych miejscowociach: pokaz spektaklu W obokach w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie i Scenie na starwce w orach, pokaz spektaklu Sam na Sam w MDK Strumie i OPKIS Brenna, pokaz spektaklu Moje jedyne marzenie w MDK w Jastrzbiu i Skoczowie, -pokaz spektaklu W obokach w MOK Jastrzbie, udzia filmw AKF Klaps na festiwalach filmw offowych , w tym wyrnienie dla filmu Rowy klucz w Poznaniu Dziaalno wydawnicza Staramy si prowadzi rwnie aktywn dziaalno wydawnicz. Publikujemy ksiki, wydajemy informator kulturalny Stop Klatka oraz materiay dokumentujce wydarzenia w naszej miejscowoci. To wane pole dla nas ze wzgldu na wartoci dokumentalne i archiwizacyjne tych pozycji. W caym 2009 roku: sfinansowalimy wydanie 4 numerw Gazety Zarzeckiej, wydalimy 10 numerw informatora kulturalnego Stop Klatka,,wyprodukowalimy kilkanacie projektw filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF Klaps),, uczestniczylimy w projekcie wydania ksiki Nietutejsi. Kielowski w Klapsie, wydalimy najwaniejsz pozycj ksikow Chybie - Dzieje gminy od czasw najdawniejszych do wspczesnoci, -przygotowalimy i wydalimy Map Gminy Chybie w formie ulotki -przygotowalimy Map Chybia w formie tablicy Dziaalno filmowa W roku ubiegym zrealizowano kilka produkcji filmowych i dokumentalnych. Obok staego dokumentowania dziaa na terenie naszej gminy, projektw kulturalnych i spektakli, zrealizowano filmy fabularne z najwikszym projektem pt. 15 fotografii z Piotrem Machalic w roli gwnej. Ponadto zrealizowano etiudy szkoy filmowej dziaajcej przy AKF Klaps: I lubi zakupy, Mistrz, Pan Tapicer , Braciszek. Ponadto na zlecenie Stowarzyszenie Progress i Urzdu Miejskiego w orach zrealizowano film dokumentalny pt: wito ogniowe. Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi Bardzo cenna i inspirujca jest wsppraca z miejscowymi organizacjami pozarzdowymi, podejmujemy wsplne projekty kulturalne. Pomagamy im organizowa imprezy i wydarzenia okolicznociowe. Chcemy rwnie wspomnie o wsppracy z miejscowymi szkoami, w zakresie pomocy technicznej i sprztowej. Do najwaniejszych tegorocznych projektw zaliczamy m.in. wydawanie Gazety Zarzeckiej z TMZ, spotkanie opatkowe Koa Emerytw i Rencistw, pomoc w organizacji Jubileuszu Stowarzyszenia Ekologicznego Eko ycie, organizacj Festiwalu Piosenki Utopiec i Dnia Ekologicznego w ramach abionaliw ze Stowarzyszeniem Ekologicznym Eko-ycie , realizacja projektu Odlotowa Kuchnia Objazdowa na bis wraz z KGW, spotkania koa pszczelarskiego Remonty i wyposaenie Stale dbamy o popraw naszej bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontw. Wci doposaamy orodek w coraz lepszej jakoci sprzt niezbdny do realizacji naszych zada. Uzupenienia 2009 to szereg doposae sprztu akustycznego i filmowego m.in. mikroporty dla grup wokalnych, mikrofony bezprzewodowe, doposaenie atelier fotograficznego, wymiana komputerw. itp. Wymieniono rwnie drzwi wejciowe do biblioteki. Przychody Orodka za 2009 rok: 510.778,51 dotacje i projekty zewntrzne 387.500,00 - dotacja organizatora 384.000,00
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 38

- projekty zewntrzne 3.500,00 przychody ze sprzeday - produkcje GOK (ksiki, pyty itp.) 12.220,72 - bilety wstpu 3.128,03 - usugi ksero 493,12 - wynajem sali 2.684,92 - przedstawienia i spektakle 11.200,00 - organizacja imprez kulturalnych 42.000,00 - usugi reklamowe 30.068,86 - pozostae usugi 20.432,80 darowizny 1.050,06 Koszty Orodka za 2009r: 496.644,25 - amortyzacja 9.146,03 - zuycie materiaw i energii 77.910,90 - energia(woda, gaz, prd - budynek amfiteatru i AKF Klaps 17.418,51 - bieca dziaalno 14.165,03 - materiay do imprez i zaj artystycznych 19.308,49 - doposaenie sprztu technicznego 27.018,87 - usugi obce 126.932,91 - usugi telekomunikacyjne i pocztowe 4.544,30 - prowizje bankowe 1.978,84 - organizacja imprez kulturalnych 74.190,79 - artystyczna dziaalno edukacyjna 4.285,81 - wynajem pomieszcze 2.759,55 - usugi transportowe 2.748,39 - usugi komunalne 1.389,00 - usugi drukarskie i wydawnicze 20.401,72 - pozostae usugi obce 9.840,27 - remonty i konserwacje sprztu 4.794,24 - wynagrodzenia 215.394,35 - umowa o prace 128.998,35 - zlecenie i dzieo 86.396,00 - ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia 28.315,89 - podatki i opaty 18.750,63 - pozostae koszty rodzajowe 9.018,81 - warto sprzedanych towarw i materiaw 11.174,73 Stan rodkw pieninych na koniec 2090 roku wynosi 13.086,52 z w tym w kasie Orodka 181,25 z. Na dzie 31 grudnia GOK nie posiada zobowiza wymagalnych, nalenoci wymagalne wynosiy 1.830,00 z i dotyczyy jednego przedsibiorstwa niefinansowego, oraz pozostae nalenoci w wysokoci 8.760,00 z, ktre dotyczyy podatku VAT .
Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany Strona 39

Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu wraz z fili Zaborze jest samorzdow instytucj kultury, ktrej organizatorem jest Gmina Chybie. Na podstawie Uchway Rady Gminy Chybie nr XXIV/135/2000 z dnia 8 listopada 2000 roku nadano statut Gminnej Bibliotece Publicznej. Zatrudnienie na dzie 31 grudnia 2009 rok 4 osoby tj. 2,85 etatu w tym: dyrektor 1 etat , gwny ksigowy 0,25 etatu , bibliotekarze 1,6 etatu Podstaw gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu jest plan finansowy instytucji utworzony na podstawie otrzymanej dotacji podmiotowej w wysokoci 194.000,00 z. Szczegowe sprawozdanie z realizacji przychodw i wydatkw w 2009 roku przedstawia si nastpujco: Stan rachunku bankowego (BO) na 01-01-2009r w tym odsetki bankowe 5.457,49 Przychody: 196.600,00 - dotacje otrzymane z budetu gminy 194.000,00 - dotacja ministerialna 2.600,00 Wydatki: 200.700,92 - wynagrodzenia osobowe pracownikw 122.908,20 - skadki na ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia: 24.711,37 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 19.429,92 - skadki na Fundusz Pracy 2.431,34 - opata do wypoczynku 2.850,11 - zakup ksiek 25.485,43 - z dotacji organizatora i BO 22.885,43 - z dotacji ministerialnej 2.600,00 - zakup materiaw 7.947,55 - zestaw komputerowy 1.700,00 - 3 szt. programu Windows XP na stanowiska czytelnicze 945,01 - doposaenie komputera 589,79 - zakup drukarki 295,00 - zakup aparatu cyfrowego 407,00 - artykuy biurowe 607,67 - odkurzacz do filii 233,00 - pozostae materiay (rodki BHP, znaczki, tonery) 2.307,61 - usugi obce 6.073,34 - telefon 1.797,49 - abonament internetowy 1.438,00 - monitoring alarmu 1.644,28 - prowizje bankowe 733,56 - szkolenia 160,00 - spotkania autorskie 132,00 - pozostae 168,01 - energia 523,63 - prenumerata czasopism 5.584,85

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 40

- podre subowe 709,36 - czynsz filii w Zaborzu 5.760,00 - ubezpieczenia 678,00 Stan rodkw na 31 grudnia 2009r. 1.675,76 Na dzie 31 grudnia 2009 roku Biblioteka nie posiadaa wymagalnych zobowiza i nalenoci. W roku 2009 Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu zanotowaa ogem 1402 czytelnikw w tym 1142 w Centrali. wg nast. struktury: do lat 15- 496 czytelnikw, 16-19 lat -170 czytelnikw, 20-24 lata - 205 czytelnikw, 25-44 lata - 324 czytelnikw, 45-60 lat - 157 czytelnikw, pow. 60 lat 50 czytelnikw Najbardziej aktywn grup czytelnicz stanowi najmodsze dzieci, oraz czytelnicy w rednim wieku. W minionym roku wypoyczono ogem 26 553 ksiki w tym 21 537 w Centrali ( wraz z czasopismami ) w tym: literatura dziecica 6.187 wypoycze, beletrystyka 14.398 wypoycze, lit. popularnonaukowa 3.369 wypoycze Biblioteka prenumeruje 50 tytuw czasopism, ktre w duym stopniu znajduj zainteresowanie wrd czytelnikw. W minionym roku zanotowano 2.900 wypoycze na zewntrz oraz na miejscu. W Bibliotece udostpniane s rwnie czasopisma otrzymywane w formie daru od naszych czytelnikw. W 2009r odnotowano ogem 10 228 odwiedzin, natomiast w tzw kcikach czytelniczych odnotowano 2534 odwiedzin czytelnikw korzystajcych z ksiek na miejscu oraz internautw. Biblioteka prowadzi rwnie dziaalno informacyjn . W obu placwkach udzielono ogem 7500 informacji, dotyczcych nowoci wydawniczych ,materiaw edukacyjnych i maturalnych , materiaw o regionie. Wrd wypoyczanych ksiek due zainteresowanie maj nowoci wydawnicze, ktrymi w duej iloci dysponuje Biblioteka. W ostatnim czasie bardzo poszukiwany by Zmierzch S. Mayer, Dom nad Rozlewiskiem" M. Kaliciskiej, powieci D. Browna, literatura kobieca i sensacyjna. W minionym roku zakupiono ogem 1205 ksiek za kwot 25 067 zotych. W niniejszej kwocie znajduje si dotacja ministerialna w wysokoci 2 600 zotych, za ktr zakupiono 128 ksiek. Ponadto Biblioteka otrzymaa od czytelnikw 77 ksiek w formie daru. W 2009 roku mino 60 lat dziaalnoci Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu. Fundusze zaplanowane na obchody jubileuszu przeznaczono na zakup ksiek oraz komputera. Nowoci wydawnicze kupowane s w hurtowni w Katowicach, co pozwala na znaczne oszczdnoci, w tym rwnie z tytuu transportu, poniewa Biblioteka nie ponosi kosztw zwizanych z dostaw ksiek. W minionym roku zakupiono dla Czytelnikw czwarty komputer z dostpem do internetu. Ogem Biblioteka posiada pi ( w tym w filii w Zaborzu ) stanowisk z ktrych bezpatnie korzystaj Czytelnicy. Ponadto kupione zostay trzy programy Windows, ktre zastpiy stare programy Linux w trzech komputerach z Ikonki. Dla celw ksigowych kupiono now drukark. W roku 2009r. wycofano ogem 522 ksiki, ktre uznano jako zniszczone i zdeaktualizowane .Stan ksigozbioru na koniec roku wyglda nastpujco: stan ogem 32.017 - literatura dla dzieci 7.014 - literatura dla dorosych 14.797 - literatura popularnonaukowa 10.206 W ramach dziaalnoci kulturalno-owiatowej Biblioteka zorganizowaa kilka imprez dla dzieci i modziey gimnazjalnej: - czerwca odbyo si spotkanie z Barbara Kosmowsk , autork ksiek dla dzieci i dorosych . Spotkanie z udziaem gimnazjalistw byo bardzo udane, cieszyo si duym zainteresowaniem gimnazjalistw. - czerwca w ramach akcji Caa Polska czyta dzieciom, odbyo si spotkanie dzieci przedszkolnych z Pani Wjt Elbiet Dubiask-Przemyk, ktra czytaa dzieciom ksiki z Franklinem - w czerwcu i wrzeniu odby si cykl spotka Z Franklinem i Misiem, ulubionymi bohaterami ksiek dla dzieci. W spotkaniach bardzo spontanicznie uczestniczyy dzieci z wszystkich przedszkoli gminy. Byy ciasteczka, piewy i autografy.

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 41

- w grudniu zorganizowana zostaa wystawa rzeby i malarstwa na szkle pt. Rok Polski od Zwiastowania do Zielonych witek zwyczaje i obrzdy polskie Wystawa wzbudzaa zainteresowanie Czytelnikw. Wrd zwiedzajcych byy grupy zorganizowane zainteresowane wystaw a jednoczenie Bibliotek , co przyczynio si do wzrostu liczby nowych czytelnikw. W maju ubiegego roku przeprowadzono kontrol ksigozbioru w filii w Zaborzu. W dalszym cigu trwaj prace zwizane z tworzeniem baz danych w obu placwkach. Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OPBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 42

Wjt Gminy Chybie Elbieta Dubiaska-Przemyk

Id: PQHMJ-JBIVA-ZERIY-UDCSV-PDZCV. Podpisany

Strona 43