You are on page 1of 20

Zacznik do Obwieszczenia Rady Gminy Ornontowice z dnia 28.09.2010 r.

UCHWAA NR X / 54 / 03 RADY GMINY ORNONTOWICE z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ornontowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Ornontowice na wniosek Komisji Statutowej Rady Uchwala, co nastpuje: 1 Uchwala si Statut Gminy Ornontowice w brzmieniu stanowicym zacznik do niniejszej uchway. 2 Uchyla si uchwa Nr IX/47/03 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 maja 2003r. w sprawie Statutu Gminy Ornontowice a take uchwa Nr XXV/128/96 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy z pniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1996r. Nr 20, poz. 125; Dz. Urz. Woj. lskiego z 1999r. Nr 55, poz. 1305; Dz. Urz. Woj. lskiego z 2001r. Nr 65, poz. 1599). 3 Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Ornontowice. 4 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Zacznik do uchway Nr X/54/03 Rady Gminy Ornontowice z dnia 3 lipca 2003 r.

STATUT GMINY ORNONTOWICE (tekst jednolity)

ROZDZIA I

POSTANOWIENIA OGLNE 1 1. Gmina Ornontowice jest wsplnot samorzdow osb majcych miejsce zamieszkania na terenie gminy. 2. Gmina dziaa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591z 2001 r. z pniejszymi zmianami) zwana dalej ustaw i na podstawie niniejszego Statutu. 2 1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 1.511 ha. Przebieg granicy wskazuje mapa stanowica zacznik nr 1 do Statutu. 2. Gmina posiada herb, flag i sztandar, ktrych rysunek i opis zawarty jest w zaczniku nr 2 do Statutu. 3. Zgody na uywanie herbu i flagi w celach komercyjnych udziela Rada Gminy. 3 1. Gmina z mocy ustawy posiada osobowo prawn. 3. Zadania publiczne nie zastrzeone ustawami na rzecz innych podmiotw Gmina wykonuje we wasnym imieniu i na wasn odpowiedzialno. ROZDZIA II CEL I ZADANIA GMINY 4

1. Celem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wsplnoty, tworzenie warunkw dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunkw dla penego uczestnictwa mieszkacw w yciu wsplnoty. 2. Dla realizacji celu okrelonego w ust. 1 Gmina wykonuje poprzez swoje organy zadania wasne, zadania zlecone przez administracj rzdow oraz zadania innych jednostek samorzdu terytorialnego w ramach zawartych porozumie. 5 1. Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej na mocy ustawy, bd w drodze porozumienia. 2. Zadania zlecone gmina wykonuje po zapewnieniu koniecznych rodkw finansowych na ich realizacj, co wynika moe z ustaw lub zawartych porozumie. 6 1. W celu wykonania zada wasnych Gmina moe tworzy jednostki organizacyjne, a w tym spki i zawiera umowy z innymi podmiotami, a take z organizacjami pozarzdowymi. 2. Gmina moe prowadzi dziaalno gospodarcz wykraczajc poza zadania o charakterze uytecznoci publicznej wycznie w drodze tworzenia spek prawa handlowego. 3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera zacznik nr 3 do Statutu. 4. Gminnym jednostkom organizacyjnym Statut nadaje Rada Gminy okrelajc w nim midzy innymi: nazw, zakres dziaania, siedzib, wyposaenie w majtek oraz zakres uprawnie dotyczcych rozporzdzenia tym majtkiem. 7 1. W celu wykonania zada przekraczajcych moliwoci organizacyjne gminy moe ona przystpowa do Zwizku lub Porozumienia Gmin. 2. W celu wspierania idei samorzdu terytorialnego oraz obrony wsplnych interesw Gmina moe wchodzi w stowarzyszenia z innymi Gminami. ROZDZIA III WADZE GMINY 8 1. W kadej sprawie mieszczcej si w zadaniach i kompetencjach organw Gminy, mieszkacy mog wypowiedzie si w drodze referendum. Wyczno rozstrzygania w drodze referendum odnosi si do spraw samoopodatkowania mieszkacw na cele publiczne mieszczce si w zakresie zada i kompetencji organw gminy a take do odwoania Rady lub Wjta przed upywem kadencji. 2. Szczegowe zasady zwizane z organizacj referendum okrela odrbna ustawa. 9 1. Niezalenie od referendum w przypadkach wskazanych ustaw oraz w innych wanych dla Gminy sprawach mog by przeprowadzone na jej caym lub czciowym terytorium konsultacje z mieszkacami.

2. Tryb i zasady przeprowadzania konsultacji okrela kadorazowo Rada Gminy. 10 Organami Gminy s: 1. Rada Gminy, zwana dalej Rad. 2. Wjt Gminy zwany dalej Wjtem. 11 Z zastrzeeniem 8 organem stanowicym i kontrolnym w gminie jest Rada. Kontroluje ona dziaalno Wjta i podporzdkowanych gminnych jednostek organizacyjnych. 12 1. Rada Gminy wybiera wiceprzewodniczcego. ze swego grona przewodniczcego i jednego

13 1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchway wszystkie sprawy nalece do jej kompetencji okrelone w ustawie, innych ustawach, w przepisach wykonawczych i w tyme Statucie. 2. Rada w formie uchway moe wyraa opinie i zajmowa stanowisko we wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i jej mieszkacw. KLUBY RADNYCH 14 1. W Radzie Gminy radni mog organizowa si w kluby, ktre tworzone s przez zainteresowanych, a fakt ich zawizania winien by zgoszony na pimie na najbliszej sesji Rady. Zgoszenie zawiera winno nazw klubu, dat jego zaoenia oraz nazwisko i imi przewodniczcego Klubu. 2. Klub moe by tworzony dla radnych o okrelonej opcji politycznej lub zainteresowanych dan dziaalnoci ycia spoecznego gminy. 3. Kluby mog przedstawia opinie lub informacje jako swoje stanowisko w tematach podejmowanych na sesjach Rady. W imieniu klubu stanowisko przedstawia wycznie jego przewodniczcy lub inna wyznaczona przez klub osoba. Opinie te nie wi Rady. Klubom przysuguje inicjatywa uchwaodawcza. 4. Za udzia w posiedzeniach klubu diety nie przysuguj. REGULAMIN OBRAD RADY GMINY ZWOANIE SESJI 15 Rada obraduje na sesjach.

16 1. Sesje Rady s zwoywane przez Przewodniczcego Rady w miar potrzeb nie rzadziej jednak ni raz na dwa miesice. O terminie, miejscu i proponowanym porzdku obrad przewodniczcy pisemnie zawiadamia czonkw Rady z odpowiednim wyprzedzeniem, nie pniej jednak ni na siedem dni przed terminem sesji. Do zawiadomienia powinny by doczone niezbdne materiay oraz projekty przewidywanych uchwa Rady. 2. Przewodniczcy Rady zaprasza na sesj w razie potrzeby przedstawicieli dziaajcych na terenie gminy organizacji oraz inne osoby. 3. W razie nie dotrzymania terminw, o ktrych mowa w ust. 1 Rada moe na pocztku obrad, podj na wniosek radnego uchwa o odroczeniu sesji i wyznaczy nowy termin jej odbycia. 4. W przypadku nieobecnoci Przewodniczcego jego obowizki wykonuje Wiceprzewodniczcy. 5. Do terminw wymienionych w ust. 1 i 3 i w poniszych paragrafach, nie wlicza si dnia posiedzenia rady. OBRADOWANIE NA SESJI 17 1. Sesje Rady s jawne, to znaczy dostpne dla publicznoci. Dla zapewnienia jawnoci obrad Przewodniczcy Rady podaje do wiadomoci mieszkacw informacj o terminie, miejscu i przedmiocie obrad co najmniej na 3 dni przed sesj. 2. Jawno sesji moe by wyczona uchwa Rady, w przypadkach okrelonych przepisami innych ustaw. 18 1. Sesj prowadzi Przewodniczcy lub Wiceprzewodniczcy Rady. W razie ich nieobecnoci obrady zostaj odroczone, czyni o tym stosowny zapis w protokole. 19 1. Rada moe obradowa i podejmowa uchway (prawomocno obrad) jeeli w sesji bierze udzia co najmniej poowa skadu rady (quorum) z wyjtkiem przewidzianych w ustawie wymogw innej obecnoci radnych. 2. Quorum, o ktrym mowa w ust. 1 ustala przewodniczcy w momencie otwarcia sesji oraz w momencie podejmowania kadej uchway. 3. W przypadku braku quorum przewodniczcy przerywa obrady wyznaczajc nowy termin posiedzenia. Fakt przerwania obrad, przyczyny oraz nazwiska radnych, ktrzy opucili obrady bez usprawiedliwienia u prowadzcego, odnotowuje si w protokole. 4. Sesja odbywa si w zasadzie na jednym posiedzeniu Rady. Jednak poza przypadkiem z ust. 3 Rada moe postanowi o przerwaniu obrad i o ich kontynuowaniu w innym wyznaczonym terminie nie pniej ni 21 dni od daty przerwania obrad. 20 1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad przewodniczcy wysuchuje uwag do porzdku obrad. Jeeli czonkowie Rady zgaszaj zmiany porzdku w tym i

kolejnoci punktw, to poddaje si pod glosowanie kad z poprawek oddzielnie. W przypadku obrad w kadym przypadku powinno si znajdowa sprawozdanie Wjta z wykonania uchwa i ustale Rady, sprawozdania komisji rady, informacja o stanie finansowym gminy, informacja o stanie inwestycji w gminie, interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Prawo zgoszenia interpelacji przysuguje tylko radnym, natomiast wnioskw i zapyta rwnie radnym oraz obecnym na sesji mieszkacom czy przedstawicielom organizacji spoeczno zwizkowo samorzdowych. 2. W miar moliwoci, a zwaszcza w zalenoci od charakteru spraw bdcych przedmiotem, zapyta i wnioskw, Wjt lub inna wyznaczona przez niego osoba udziela na nie odpowiedzi pod koniec sesji. W przypadku interpelacji naley do 14 dni udzieli zgaszajcemu odpowiedzi na pimie z podpisem Wjta. Spraw niewaciwej odpowiedzi moe pytajcy przedoy na nastpnej sesji. 3. Radnym przysuguje prawo skadania wnioskw do jednostek organizacyjnych Gminy. 21 1. Uchway Rady mog zapada tylko w sprawach objtych uchwalonym porzdkiem obrad. 2. Na sesji Rady sprawy powinny by dyskutowane w takiej kolejnoci w jakiej figuruj w porzdku obrad. Rozpatrzenie sprawy rozpoczyna wystpienie przewodniczcego lub wskazanego przez niego referenta sprawozdawcy, zawierajce przedstawienie problemu oraz zaproponowanie optymalnych i prawnie dopuszczalnych rozwiza. 3. Po wystpieniu, o ktrym mowa w ust. 2 Przewodniczcy zarzdza dyskusj nad spraw. Kademu czonkowi Rady suy prawo wypowiedzenia si w sprawie. Czas wypowiedzi 1 dyskutanta nie powinien przekracza 10 minut. Jeeli dyskutant zboczy z tematu lub przekroczy limit czasowy Przewodniczcy zwraca mu uwag, a jeeli to nie odnosi skutku pozbawia go gosu. Kademu czonkowi Rady przysuguje prawo do repliki. 4. Przewodniczcy moe udzieli gosu zaproszonym na sesj gociom oraz osobom spord publicznoci po uprzednim zgoszeniu chci zabrania gosu. Do wystpie osb spoza Rady stosuje si odpowiednio ustalenia z ust. 3. 5. Wjt lub wskazany przez niego pracownik, radca prawny, skarbnik lub sekretarz, a take przewodniczcy komisji waciwej dla przedmiotu obrad, otrzymuje prawo gosu poza kolejnoci. 6. Przewodniczcy udziela take gosu poza kolejnoci w sprawach wnioskw o charakterze formalnym, a w szczeglnoci: a) sprawdzenia quorum, b) uchwalenia tajnoci posiedzenia, c) przerwania, odroczenia lub zamknicia posiedzenia czy dyskusji, d) gosowania bez dyskusji, e) odesania projektu uchway ponownie do komisji, f) zamknicia listy kandydatw przy wyborach. 7. Jeeli w sprawie ma by podjta uchwaa, Przewodniczcy zarzdza gosowanie dopiero po zakoczonej dyskusji i ustaleniu w jej wyniku treci projektu uchway. W przypadku autopoprawek do uchway traktuje si je caociowo z projektem uchway. Inne poprawki wymagaj odrbnego gosowania. 22 1. Przewodniczcy czuwa nad sprawnym przebiegiem i porzdkiem obrad. W szczeglnoci przewodniczcy moe nakaza opuszczenie obrad przez osoby z poza rady, ktre zachowaniem swoim zakcaj porzdek obrad bd naruszaj powag sesji.

2. Po wyczerpaniu porzdku obrad przewodniczcy zamyka sesj Rady. 23 1. Z kadej sesji Rady sporzdza si pod nadzorem przewodniczcego protok stanowicy zapis przebiegu obrad. Do protokou docza si list obecnoci czonkw Rady i zaproszonych goci oraz podjte przez Rad uchway. 2. Protok wykada si do publicznego wgldu w siedzibie Urzdu Gminy Biurze Rady najpniej dziesitego dnia po zamkniciu sesji oraz na najbliszej sesji Rady. Czonkowie Rady mog zgasza poprawki i uzupenienia do protokou, o ich uwzgldnieniu rozstrzyga Przewodniczcy Rady. Czonkowie Rady, ktrych wnioski nie zostay uwzgldnione mog je przedkada na najbliszej sesji do rozstrzygnicia przez Rad. 24 Warunki organizacyjne niezbdne dla prawidowej pracy Rady, w tym obradowanie na sesji oraz po jej zakoczeniu zapewnia Wjt. PODEJMOWANIE UCHWA 25 1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmujc uchway. Uchway s odrbnymi dokumentami. W sprawach proceduralnych uchwa nie podejmuje si. Sprawy te odnotowuje si w protokole. 2. Uchway Rady zapadaj zwyk wikszoci gosw, co oznacza, e uchwaa zostaa podjta, jeeli liczba gosw za wnioskiem jest wiksza od liczby gosw przeciwnych, gosw wstrzymujcych nie liczy si. W przypadku gdy wymaga tego ustawa, obowizuje zasada bezwzgldnej wikszoci gosw. Oznacza to, e przegosowany zosta ten wniosek, ktry uzyska wicej gosw za od sumy wanych gosw przeciw i wstrzymujcych si. Przy parzystej liczbie oddanych gosw stosuje si regu 50% + 1 gos. Przy nieparzystej, jest to pierwsza liczba naturalna przewyszajca poow wanie oddanych gosw. 3. Kademu czonkowi Rady przysuguje prawo zgoszenia do protokou zdania odrbnego (votum separatum), jeeli nie zgadza si on z treci podjtej uchway. 26 1. Uchway Rady zapadaj w gosowaniu jawnym, przez podniesienie rki. 2. W sprawach dotyczcych wyboru, bd odwoania przewodniczcego i wiceprzewodniczcego Rady, jak i w innych sprawach przewidzianych ustaw gosowanie jest tajne. W gosowaniu tajnym czonkowie gosuj kartkami, przy czym za gosy wane uznaje si te, ktre oddano w sposb okrelony dla danego gosowania i na kartach dla niego ustalonych. 3. Gosowanie jawne przeprowadza przewodniczcy, za gosowanie tajne komisja skrutacyjna wybrana przez Rad. 27

1. Uchwaa Rady powinna przytacza podstaw prawn, na podstawie ktrej zostaa podjta. 2. Uchway numeruje si uwzgldniajc numer sesji (numeracja rzymska), kolejny numer uchway i rok jej podjcia. Tre uchway podaje si do publicznej wiadomoci na tablicy ogosze Urzdu Gminy. 3. Uchway podpisuje przewodniczcy Rady bd wiceprzewodniczcy jeeli prowadzi obrady. 28 1. Z inicjatyw podjcia uchway przez Rad (inicjatywa uchwaodawcza) mog wystpi kady radny, Komisje Rady oraz Wjt. W ramach przygotowania obrad sesji przewodniczcy Rady ustala z Wjtem osoby zobowizane do przygotowania projektw uchwa. Kadorazowo pomoc prawn i merytoryczn zapewnia w tym zakresie Wjt. 2. Na projektach winna by akceptacja radcy potwierdzajca zgodno projektu z prawem. 3. W przypadku zoenia projektu uchway w ramach w/w inicjatywy przez radnego lub komisje, wymagane jest stanowisko Wjta. 29 Oryginay uchwa ewidencjonuje si w narastajcej kolejnoci i przechowuje wraz z protokoem sesji. Odpisy uchwa przesya si do 7 dni wg waciwoci do Wojewody lub do RIO. Obowizujce odpisy uchwa przesya si kadorazowo do Wjta oraz do zainteresowanych jednostek i instytucji. RADNI 30 1. Radny reprezentuje wyborcw, utrzymuje sta wi z mieszkacami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgoszone postulaty. Czyni to poprzez spotkania z wyborcami i skadanie im informacji z pracy rady. 2. Radny obowizany jest bra udzia w pracach Rady i jej organw oraz innych instytucji samorzdowych, do ktrych zosta wybrany lub desygnowany, a kada nieobecno wymaga usprawiedliwienia u przewodniczcego Rady lub waciwego organu. 3. Swoj obecno na sesji Rady oraz na posiedzeniu Komisji Rady stwierdza podpisem na licie obecnoci. 31 1. Radny w trakcie wykonywania obowizkw korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 2. Rozwizanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy. Rada Gminy odmwi zgody na rozwizanie stosunku pracy z radnym, jeeli podstaw rozwizania tego stosunku s zdarzenia zwizane z wykonywaniem przez radnego mandatu - do rozpatrzenia takiej sprawy rada powouje odrbn doran komisj. 3. Na zasadach ustalonych przez Rad Gminy radnemu przysuguje dieta oraz zwrot kosztw podry subowych. 4. W wykonaniu swoich obowizkw radny ma prawo uzyskiwania od Wjta, Zastpcy, pracownikw urzdu i jednostek podporzdkowanych wszelkich informacji i wgldu

do akt spraw prowadzonych przez Wjta i jednostki organizacyjne Gminy oraz otrzymywania informacji we wszelkich jednostkach i instytucjach dziaajcych na terenie Gminy w ramach skarg i wnioskw wg kpa. Prawo wgldu do akt nie dotyczy spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz spraw objtych ochron z zakresu odrbnych ustaw. KOMISJE 32 Rada Gminy moe powoywa stae, dorane, wsplne bd problemowe komisje do okrelonych zada, ustalajc przedmiot dziaania oraz skad osobowy w tym Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego. Zwoanie i kierowanie pracami komisji naley do obowizkw jej Przewodniczcego a w przypadku jego nieobecnoci do Wiceprzewodniczcego. 33 1. Komisje podlegaj Radzie Gminy, - przedkadaj jej plan pracy oraz sprawozdania z dziaalnoci na kadej sesji Rady. 2. Do zada komisji naley: a) ocena i kontrola Wjta i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie spraw, dla ktrych komisja zostaa powoana, b) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Rad, c) wystpowanie z inicjatyw uchwaodawcz, d) ocena i kontrola wykonywania uchwa Rady. 34

1. Z kadego posiedzenia komisja sporzdza protok, ktry powinien wpyn do Biura Rady w cigu piciu dni, liczc od dnia nastpnego po dniu odbycia posiedzenia komisji. 2. Komisja obraduje na posiedzeniach, ktre odbywaj si pomidzy sesjami Rady. 35 Warunki do pracy i posiedze komisji zapewnia Wjt. Na danie zwoujcego komisj, kierujcy poszczeglnymi komrkami Urzdu Gminy, a take kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zobowizani s przedstawi sprawozdanie i informacj. Winni by na tych posiedzeniach, na ktrych jest rozpatrywana sprawa z zakresu ich dziaania. W posiedzeniach komisji mog uczestniczy inne osoby zaproszone przez przewodniczcego komisji a take radni nie bdcy czonkami komisji (bez prawa gosowania). 36 Komisja podejmuje ustalenia w formie uchwa, opinii, sprawozda, deklaracji czy apeli. W formie uchway rozstrzyga o przedoonej jej do rozpatrzenia sprawie. Powysze ustalenia podejmuje si w gosowaniu jawnym lub tajnym w obecnoci najmniej poowy oglnej liczby czonkw, zwyk wikszoci gosw.

37 1. Rada wykonuje swoje funkcje kontrolne przy pomocy Komisji Rewizyjnej. 2. Komisja Rewizyjna w szczeglnoci: kontroluje dziaalno Wjta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, opiniuje wykonanie budetu gminy, wystpuje z wnioskiem do Rady Gminy w przedmiocie udzielenia bd nie udzielenia absolutorium Wjtowi, prowadzi postpowanie w zakresie rozpatrywania skarg na dziaalno Wjta oraz kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych. 3. Komisja Rewizyjna skada si wycznie z 3 radnych, przy czym nie mog by jej czonkami radni penicy funkcj przewodniczcego lub wiceprzewodniczcego Rady. 4. Komisja pracuje w oparciu o zatwierdzony przez Rad plan pracy, ktry przed uchwaleniem uzgadnia si z planami pracy innych komisji. Rada moe zleci kontrol doran zaznaczajc to w protokole z sesji. 5. Kontrole prowadzone s w co najmniej 2-osobowym zespole. Komisja skada sprawozdanie na kadej sesji Rady. 6. Do pracy komisji maj zastosowanie przepisy 32, 34, 35 zdania pierwsze niniejszego Statutu. 7. Komisja w trakcie swoich prac moe zasiga opinii specjalistw z zewntrz. WJT GMINY 38 1. Wjt jest organem wykonawczym Gminy. 2. Zasady i tryb wyboru oraz odwoania Wjta okrela odrbna ustawa. 3. Wjt jest pracownikiem samorzdowym, zatrudnionym w Urzdzie Gminy w ramach stosunku pracy z wyboru. 4. Wjt powouje oraz odwouje swojego zastpc. 39 1. Wjt wykonuje uchway Rady i zadania okrelone przepisami prawa, nie zastrzeone na rzecz rady. 2. Do uprawnie Wjta naley w szczeglnoci: przygotowywanie projektw uchwa Rady Gminy, okrelenie sposobu wykonania uchwa Rady, gospodarowanie mieniem komunalnym, zatrudnianie i zwalnianie kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownikw Urzdu Gminy i wykonywanie wobec nich uprawnie przeoonego, wykonywanie zada zleconych oraz zada przejtych od administracji rzdowej i samorzdowej w drodze porozumie, reprezentowanie Gminy na zewntrz i kierowanie jej biecymi sprawami, powoywanie komisji przetargowych, decydowanie o wszczciu sporu sdowego lub rezygnacji z niego i zawierania ugd.

40 1. Wjt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzdu Gminy. 2. Organizacj i zasady funkcjonowania okrela regulamin organizacyjny Urzdu Gminy przyjty zarzdzeniem Wjta. 41 Wjt wydaje decyzje i inne rozstrzygnicia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na zasadach uregulowanych w odrbnych ustawach. 42 Zastpca Wjta wykonuje swoje zadania w ramach spraw powierzonych przez Wjta. 43 1. Pracownicy Urzdu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych s pracownikami samorzdowymi (z wyczeniem ustawowym), zatrudnionymi na podstawie: a) powoania na stanowisko: Zastpcy Wjta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, b) umowy o prac dla pozostaych pracownikw. 2. Uprawnienia pracodawcy wykonuje: a) dla Wjta Gminy Przewodniczcy Rady Gminy, na podstawie odrbnej uchway Rady, za wyjtkiem spraw wynagrodzenia, b) dla pracownikw Urzdu Wjt, c) dla kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych - Wjt w sposb okrelony w statucie danej jednostki organizacyjnej. 3. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nawizuj stosunek pracy z pracownikami tych jednostek na podstawie umowy o prac lub w innych formach przewidzianych przepisami szczeglnymi. ROZDZIA IV ZASADY DOSTPU DO DOKUMENTW WYNIKAJCYCH Z REALIZACJI PRZEZ ORGANY GMINY ZADA PUBLICZNYCH KORZYSTANIA Z TYCHE DOKUMENTW 44 Kada osoba zainteresowana (bez potrzeby wykazywania interesu prawnego lub faktycznego dla pozyskiwania informacji publicznej) ma prawo dostpu do dokumentw wynikajcych z wykonywania przez organa gminy zada publicznych oraz korzystania z nich. 45 Dokumenty wymienione w 44 s jawne i dostpne z wyczeniem: 1. dokumentw niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11 poz. 95 z pniejszymi zmianami), 2. dokumentw zawierajcych informacje objte tajemnic skarbow, bankow i statystyczn,

3. dokumentw w zakresie objtym ochron zbiorw danych osobowych, 4. akt osobowych pracownikw, list pac i innych dokumentw pracowniczych z wyjtkiem pac osb zajmujcych funkcje publiczne, 5. dokumentw zawierajcych inn prawnie chronion tajemnic. 46 Dokumentami podlegajcymi udostpnieniu s w szczeglnoci protokoy sesji Rady Gminy, posiedze komisji rady oraz uchway tyche organw, a take zarzdzenia Wjta. Niezatwierdzone protokoy sesji Rady Gminy podlegaj udostpnieniu po ich sporzdzeniu, najpniej do 10 dnia po zakoczeniu sesji a protokoy komisji, uchway i zarzdzenia po podpisaniu. 47 1. Dokumenty udostpnia si przy zachowaniu zastrzee z 45 co do ich caoci lub czci na pisemny wniosek zainteresowanego. Dokumenty nie wymagajce wyszukiwania, ktre mog by udostpnione, niezwocznie udostpnia si bez pisemnego wniosku. 2. Zasady powysze nie dotycz dokumentw ujawnionych w Biuletynie Informacji Publicznej utworzonym na podstawie innych przepisw. 48 1. Osob odpowiedzialn za udostpnienie dokumentw jest Sekretarz Gminy oraz w zastpstwie inna wyznaczona przez Wjta osoba. 2. Udostpniajcy: a) informuje osob zainteresowan, czy dokumenty mog by udostpnione niezwocznie, b) wyznacza pracownika Urzdu Gminy, w obecnoci ktrego dokumenty mog by udostpnione, c) wskazuje miejsce udostpnienia dokumentw. 3. W przypadku gdy dokument wymaga duszego wyszukiwania udostpniajcy wyznacza termin udostpnienia dokumentu, nie duej ni 14 dni od daty zoenia wniosku. Termin ten moe by przeduony do 2 miesicy ze wzgldu na zoono wniosku. O przedueniu terminu oraz o powodach opnienia, zainteresowany jest powiadamiany na pimie. 4. Wgld do dokumentw odbywa si w jednostce, w ktrej s przechowywane, w godzinach pracy tej jednostki i w obecnoci jej pracownika uprawnionego jak wyej. 5. Dla postpowa dotyczcych odmowy udostpniania dokumentu stosuje si przepisy ustawy o dostpie do informacji publicznej 49 1. Sekretarz Gminy prowadzi rejestr wnioskw o udostpnienie dokumentw. Zawiera on: imi i nazwisko osoby zainteresowanej, dat zoenia, przedmiot wniosku, nazw udostpnionego dokumentu, dat zaatwienia i potwierdzenie zainteresowanego. 2. Dla poj uytych w tych zasadach stosuje si przepisy Kpa. ROZDZIA V

GMINNE JEDNOSTKI POMOCNICZE 50 1. O utworzeniu, poczeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a take zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchway, z uwzgldnieniem nastpujcych zasad: 1/ inicjatorem utworzenia, poczenia, podziau lub zmiany granic jednostki pomocniczej mog by : a) mieszkacy obszaru ktrym ta jednostka ma by objta, wystpujcy z pisemnym wnioskiem w liczbie co najmniej piset osb ujtych w rejestrze wyborcw, wzgldnie b) organy gminy, 2/ projekt granic jednostki pomocniczej sporzdza Wjt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia jednostki, 3/ przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzgldnione by musz przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejce wizi miedzy mieszkacami. 2. Przed podjciem uchway w powyszej sprawie, naley przeprowadzi w skali gminy konsultacje, ktrych tryb okrela Rada odrbn uchwa. 3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje si odpowiednio ust. 1 i 2. 51 Organizacj, zakres dziaania jednostki, a take zasady i tryb wyboru organw jednostki okrela Rada w uchwalonym dla jednostki statucie. 52 Nadzr nad dziaalnoci organw jednostek pomocniczych sprawuje Rada przy pomocy Wjta. 53 Przewodniczcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej moe uczestniczy w sesjach Rady i zabiera gos w dyskusji, bez jednak prawa udziau w gosowaniu.

ROZDZIA VI

GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE KOMUNALNE GMINY 54 1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodark finansow na podstawie rocznego budetu gminy. 2. Zgodnie z uchwalon przez Rad procedur, projekt budetu przygotowuje Wjt Gminy uwzgldniajc zasady przepisw ustawy o finansach publicznych. 3. Budet jest uchwalany przez Rad Gminy na rok budetowy.

55 Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Wjt niezwocznie ogasza uchwa budetow i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktw prawa miejscowego. 56 1. Gminie przysuguje prawo wasnoci i inne prawa majtkowe. Prawa te stanowi mienie komunalne gminy. 2. Mieniem komunalnym gminy jest wasno oraz mienie komunalne innych gminnych osb prawnych. 3. Mieniem komunalnym gminy gospodaruj organy Gminy bd inne podmioty, ktrym zostao ono przekazane na podstawie uchway, decyzji i umw. 4. Podmioty gminne posiadajce osobowo prawn samodzielnie decyduj o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania skadnikw majtkowych w zakresie okrelonym w aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w obowizujcych przepisach. ROZDZIA VII POSTANOWIENIA KOCOWE 57 1. Uchwalenie statutu nastpuje na wniosek powoanej doranie Komisji Statutowej. 2. Zmiany w statucie mog by dokonane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

GMINA ORNONTOWICE Przebieg granicy Ornontowice

Zacznik nr 1 do Statutu Gminy

l a g

i n

r n o

a la c z n i k n r 2 d o S t a t u t u m i n y O r n o n t o w

n t o w

i c e

P a t P a t c z o h e r b c z e r b k

m a t e r i a d z i e l o n y a f l a g i g m i n y , w o n y m , i t n y .

p r o p o r c j a c h 5 w l e w y s k o s , w g k o l o r b i a y - u m i e s p o l e r o d k o w e w k p o l e z e w n t r z n e -

C C 1

1 0

0 % M

Y 1

1 0 O

0 0 %

% Y

M 1 0

1K 5 0 %

% 1

0 0

2 0

0 %

0 %

e r b G m r n o n t o w

a la c z n i k n r 2 d o S t a t u t u m i n y O r n o n t o w

i n y i c e

T a r c z W p o W p o w b a r

a d w u p o l o w l u p r a w y m c l u l e w y m b w i e b i a e j , a

a d z i e l o n a w s u p . z e r w o n y m , p o r k i t n y m , p o s t a w u r e o l a , m i e c z i w

C C

1 0 1

0 % M

Y 1

1 0 O

0 0 %

% Y

M 1 0

1K 5 % 0 0 1 0 %

2 0

2 0

0 %

z t a n d a r

in y

O
G

r Z dna o l ao S c nzt a n t tiu k ot u n wr


m i n y O

ic e
i c e

r n o n t o w

I N

I C

1 3 0 5 - 2 0 0 1

P A W g n p i D O

a t m a t w e r s w r o d k m i n y w a p i s : o d h e r b r o k u f u r z e w r n o n

e r i a u o w k o l o r z e o w e j c z p e n y m G M I N A e m d a t a n d o w a n i

y m i a r a c b i a o - c z c i n a p o k o l o r z e . O R N O N p o w s t a n i a s z t a n d a m m

h 1 0 e r w o l u b i N a d T O W a O r r u .

x 1 n o - b a y m h e r b I C E n o n t

0 0 k h e e m , o w i h e r b

c m . i t n y m r b c

c e z g o w i c s y t o w i c , w y c i o r i

b o l i z u j c e t r y c z k a .

R W s p n N p

e w y m r z e a b a d o d

e r s w k o r o d k o w e b o l i k a r e d s t a w i a j k i t n y m h e r b e m h e r b e m

l o r z e b k i t n o c z c i n a p o l u g i o n u l s k i e g o c y o r a g r n o l t l e z o t y o r z e . n a p i s : B G H n a p i s : O J C Z Y Z j

b i a b i a h e s k O N N A

r i

y y b e O

m . m , g o : . R ,

ZACZNIK Nr 3 DO STATUTU GMINY ORNONTOWICE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY A) Zesp Szkolno Przedszkolny B) Gimnazjum im. Noblistw Polskich C) Gminna Biblioteka Publiczna D) ARTeria Centrum Kultury i Promocji E) Gminny Orodek Pomocy Spoecznej F) Gminny Orodek Zdrowia G) wietlica Profilaktyczno Wychowawcza i Terapeutyczna H) Zakad Gospodarki Zasobami Gminy I) Zakad Usugowo Pomocniczy dla Jednostek Owiatowych J) Zakad Gospodarki Komunalnej i Wodocigowej K) Gminny Orodek Sportu i Rekreacji