You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLI/337/10 RADY MIEJSKIEJ W AZACH z dnia 17 wrzenia 2010 r.

w sprawie okrelenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie lub rad dziaalnoci poytku publicznego, aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych ich dziaalnoci statutowej. Na podstawie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) 1. Uchwaa okrela sposb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie lub rad dziaalnoci poytku publicznego, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych ich dziaalnoci statutowej. 2. W konsultacjach uczestnicz organizacje pozarzdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie , dziaajce na terenie Gminy azy, w zakresie okrelonym w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie lub rada dziaalnoci poytku publicznego od chwili jej powoania. 3. Konsultacje prowadzone s z inicjatywy Burmistrza az. 4. 1) Przeprowadzenie konsultacji ogasza Burmistrz w drodze zarzdzenia. 2) Zarzdzenie, o ktrym mowa w ust.1 okrela w szczeglnoci: a) przedmiot konsultacji, b) czas rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, c) form konsultacji, d) zasig konsultacji. 3) Zarzdzenie podaje si do publicznej wiadomoci oraz ogasza w Biuletynie Informacji Publicznej. 5. Konsultacje moga by przeprowadzane w nastpujcych formach: a) wyoenia w siedzibie Urzdu Miejskiego w azach przedmiotu konsultacji wraz z prawem zgaszania opinii, b) umieszczenia przedmiotu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej wraz ze wskazanem moliwoci skadania opinii, c) zaproszenia na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w azach, ktre omawia bd projekt uchway. 6. Konsultacje mog polega w szczeglnoci na: a) wyraaniu opinii w sprawie bdcej przedmiotem konsultacji, b) udzielaniu odpowiedzi na podstawie pytania, c) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiza. 7. 1) Opinie i uwagi zgoszone w czasie konsultacji przedstawiane s waciwym Komisjom Rady oraz Radzie Miejskiej w azach. 2) Wyniki konsulatacji maj charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie s wice. 3) Konsultacje uwaa si za wane bez wzgldu na ilo uczestniczacych w nich organizacji. 8. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi.
Id: QINUT-NPTCC-WRSRH-ZSZRG-CITGV. Podpisany Strona 1

9. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w azach Maciej Kubiczek

Id: QINUT-NPTCC-WRSRH-ZSZRG-CITGV. Podpisany

Strona 2