You are on page 1of 2

UCHWAA NR XL/249/2010 RADY GMINY W ARNOWCU z dnia 23 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchway Nr XXVI/178/2009 Rady Gmin y w arnowcu z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach prowadzonych przez Gmin arnowiec Na podstawie art. art. 30 ust. 6 i 6a , art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z pn. zmian.), w zwizku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) oraz przepisami rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z pn. zm.) w uzgodnieniu ze zwizkami zawodowymi nauczycielskimi. Rada Gminy w arnowcu uchwala 1. Nazwa Uchway otrzymuje brzmienie: regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkoach prowadzonych przez Gmin arnowiec. 2. Dokonuje si zmian w Zaczniku do Uchway Nr XXVI/178/2009 Rady Gminy w arnowcu z dnia 13 marca 2009 roku w nastpujcy sposb: Rozdzia I. Postanowienia wstpne 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. szkole naley przez to rozumie take przedszkole, szko lub placwk albo zesp szk lub placwek, dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina arnowiec. Rozdzia III. Dodatek motywacyjny 4 otrzymuje brzmienie: Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala si w wysokoci nie niszej ni 3% i nie przekraczajcej 30% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stosownie do posiadanego stopnia awansu zawodowego. Rozdzia IV. Dodatek funkcyjny 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wypata dodatkw funkcyjnych uzaleniona jest od absencji chorobowej.
TABELA DODATKW FUNKCYJNYCH Miesicznie w zotych Lp. Stanowisko 1. Przedszkole i Szkoy wszystkich typw: a. - dyrektor szkoy liczcej do 6 oddziaw - dyrektor szkoy liczcej od 7 do 15 oddziaw b. kierownik filii do 3 oddziaw Lp. 1. 2. 3. Peniona funkcja wychowawca klasy opiekun stau inna funkcja kierownicza przewidziana w statucie jednostki organizacyjnej 200 250 100 Miesicznie w zotych 70 50 do 400 600 700 300 Od Do

- Rozdzia VII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagrd 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Utworzony specjalny fundusz nagrd podlega podziaowi: a) 70% rodkw funduszu pozostaje w dyspozycji Dyrektorw Szk; b) 30% rodkw funduszu pozostaje w dyspozycji Wjta. 3. Pozostae zapisy uchway nie ulegaj zmianie. 4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy arnowiec 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Id: CIHTR-AGOCI-WZIGI-WYTXQ-JJOZN. Podpisany

Strona 1

Przewodniczcy Rady Gminy mgr in. Krzysztof Wrona

Id: CIHTR-AGOCI-WZIGI-WYTXQ-JJOZN. Podpisany

Strona 2